Rubezhnyvy_kontrol-2_fiz1_kaz


Рубежный контроль
Молекулалық физика және термодинамика
195. газды идеал деп есептейміз қай жағдайда?
1. газ молекулаларының арасында өте әлсіз әсерлесу
196. 820 см3 көлемді алып тұрған 2 г азоттың 0,2 МПа қысым кезіндегі температурасы қандай? М=28 г/моль: 280 К
197. Берілген массасының ең аз көлеміне суретте көрсетілген изохоралардың қай сызығы сәйкес кледі? 1

198. Идеал газ молекуласының энергиясы қандай? Кинетикалық
199. Көлемі 12 л баллон 8,1 МПа қысым және 170С температура кезінде азотпен толтырылғын. Баллондағы азоттың массасы: 1,13 кг
200. Екі атомды молекуланың кеңістіктегі орынын анықтау үшін тәуелсіз координаталар саны неге тең? 5
201. 150С температура және 730 мм.сын.бағ қысым кезіндегі сутегінің тығыздығы неге тең? 0,081 кг/м3 202. Еркіндік дәрежесінің ең үлкен мәні: N2O5 203. Суретте бірнше изотерма көрсетілген. Ең жоғарғы температураға сәйкес келетін изотермаға қай қисық сәйкес келеді? 4

204. Молекула газаның еркін жүру жолының орташа ұзындығы оның қысымынан тәуелділігі: кері пропорционал
205. Ауа молекуласының температурасы t=170C және молекулярлық массасы μ=0.029 кг/моль болғанда оның орташа квадраттық жылдамдығы нешеге тең? 500 м/с
206. Оттегі молекуласының орташа квадраттық жылдамдығы температурасы кезінде нешеге тең? 480 м/с
207. Газ молекуласының орташа еркін жүру жолының өрнегін көрсетіңіз.
208. Аргон молекуласы қалыпты жағдайда орташа еркін жүру жолынының мәні кезінде 1 секундта соқтығысады. Аргонның ілгерлемелі қозғалысының орташа жылдамдығы: 381 м/с
209. Молекуланың ілгерлемелі қозғалысының еркіндік дәрежесі: 3
210. біратомды молекуланың еркіндік дәрежесі: 3
211. Тұрақты температура кезінде газды бастапқы көлемнің жартысына дейін қысады. Осы кездегі идеал газ молекуласының орташа энергиясының бастапқы мәніне қатынасы: өзгермейді
212. Бірдей температура кезіндегі оттегі мен сутегі молекулаларының орташа кинетикалық энергиясының дұрыс қатынасын көрсетіңіз: Eк = Eв
213. Авагадро тұрақтысына сәйкес келетін тұжырымды көрсетіңіз: затты моліндегі молекулалар және атомдар саны
214. Егер оттегінің бір молі және сутегінің бір молі берілсе, және олар қалыпты жағдай болса, онда қай газдың концентрациясы жоғары? бірдей
215. Төменде көрсетілген формулалардың қайсысы Максвелдің жылдамдық бойынша таралуын көрсетеді?
1.
2.
3.
4.
5.
216. Қай тұжырым дұрыс емес? Барлық молекулалардың өлшемдері және массалары бірдей
217. Броундық қозғалыс деген не? Молекулалармен соқтығысына негізделген сұйықтардағы немесе газдардағы бөлшектердің хаостық қозғалысы
218. Жер атмосферасындағы ауа қысымының таралуын сипаттайтын өрнекті табыңыз. Р=Рo exp(- mgz/ kT)
219. Қай температурады жылулық қозғалыс тоқтайды? 0 К
220. Бірдей температура кезінде оттегі молекуласымен және сутегі молекуласының орташа квадраттық жылдамдықтарының дұрыс қатынасын табыңыз: V1 < V2
221. Егер берілген көлемде әр молекуланың жылдамдығы 2 есе азайса, ал концентрациясы өзгермесе, онда идеал газдың қысымы қалай өзгереді? 4 есе азайды
222. Егер газды -1230 С изобаралық түрде суытатын болса, онда газ молекуласының концентрациясы қалай өзгереді? Бастапқы температура 300 К, ал бастпақы қысым 100 кПа: 2 есе артады

223. Температура дененің ішкі қасиетін сипаттайтын болғандықтан, температура: молекуланың қозғалыс күйімен анықталады

224. Төменде көрсетілген шамалардың қайсысы элемент молекуласының массасының мәніне немесе қосылысына сәйкес келеді?
1. 10-27 кг
2. 10-6 кг
3. 10-10 кг
4. 10-16 кг 5. 1027 кг
225. Молекулалық физикада «идеал газ» деген тұжырым пайдаланылады. Ол қолданылады, егер де қай шаманы ескермесек (толық және дәл жауапты таңдаңыз) ?
1. бөлшектердің өзара әсерлесуінің потенциалдық энергиясын және олардың өлшемін
2. бөлшектердің өзара әсерлесуінің потенциалдық энергиясын
3. бөлшектің кинетикалық энергиясын
4. бөлшек массасын
5. бөлшек жылдамдығын
226. Атмосфералық ауа - ол газдардың қоспасы. Осы газдардың молекулаларының орташа квадраттық жылдамдығы бірдей ма?
1. газ молекулаларының жылдамдығы әртүрлі, өйткені олар молярлық массаға байланысты
2. газ молекулаларының жылдамдығы бірдей, өйткені температура бірдей
3. газ молекулаларының жылдамдығы әртүрлі, өйткені олар атмосфералық қысымға тәуелді
4. газ молекулаларының жылдамдығы бірдей, өйткені олар ешқандай факторларға тәуелді емес
5. газ молекулаларының жылдамдығы бірдей, өйткені олар атмосфералық қысымға тәуелді
227. Массасы 0,1 кг оттегі 200 К температура кезінде 200 л көлемді алады. Газдың бұл күйі қай қысымға сәйкес келеді?
1. Р=26 кПа
2. Р=0,26 мПа
3. Р=0
4. Р=2,66 кПа
5. Р=390 кПа
228. Егер газ молекуласының орташа квадраттық жылдамдығын азайтса, онда газ қысымы қалай өзгереді?
1. азаяды
2. Артады
3. Өзгермейді
4. Қысым жылдамдыққа тәуелді емес
5. Үш есе артады
229. Егер температура 2 есе артса, онда газ молекуласының энергиясы қалай өзгереді?
1. 2 есе артады
2. Өзгермейді
3. 2 есе азаяды
4. 4 есе артады
5. 4 сес азаяды
230. Егер оттегі мен сутегі газдарының температурасы және қысымы бірдей болғанда, онда қай газдың тығыздығы көп болады?
1. оттегінікі көп болады
2. сутегінікі көп болады
3. екі газдікі бірдей
4. ол үшін газдың қысымын беру керек
5. тығыздық температурадан тәуелді емес
231. Газ қысымы неге негізделген?
1. берілген бетке молекулалардың соқтығысының жиынтығы
2. сұйықтардағы немесе газдардағы бөлшектердің хаостық қозғалысы, молекулармен соқтығысуына негізделген
3. дененің қызу дәрежесіне
4. молекуланың жылулық қозғалысын тоқтататын күйге
5. жанасып тұрған заттардың молекулаларының өзара алмасуы
232. Зат мөлшері физикалық шамасына сәйкес келетін анықтаманы көрсетіңіз.
1. берілген денедегі молекулалар санының көміртегінің 0,012 кг-ғы атомдар санына қатынасы
2. бір моль мөлшерінде алынған зат массасы
3. көміртегінің 0,012 кг-да қанша атомдар болса, сонша молекуласы бар зат мөлшері
4. заттың моліндегі молекулалар немесе атомдар саны
5. зат массасы
233. Егер идеал газды изобаралық суытатын болса, онда оның тығыздығы қалай өзгереді?
1. артады
2. азаяды
3. өзгермейді
4. сұраққа жауап беру үшін берілгендер жеткіліксіз
5. кез келген болып өзгеруі мүмкін
234. Зат мөлшері физикалық шамасына сәйкес келетін анықтаманы көрсетіңіз.
1. берілген денедегі молекулалар санының көміртегінің 0,012 кг-ғы атомдар санына қатынасы
2. бір моль мөлшерінде алынған зат массасы
3. көміртегінің 0,012 кг-да қанша атомдар болса, сонша молекуласы бар зат мөлшері
4. заттың моліндегі молекулалар немесе атомдар саны
5. зат массасы
235. Ыдыстағы газ тәріздес сутегінің массасы 4г тең. Ыдыста шамамен қанша сутегі молекуласы бар?
1. 12*1023
2. 1023
3. 4*1023
4. 2*10-23
5. 10-23
236. Егер азот газының температурасы 4 есе артса, онда оның орташа квадраттық жылдамдығы қалай өзгереді?
1. 2 есе артады
2. 2 есе кемиді
3. 4 есе артады
4. 4 есе кемиді
5. өзгермейді
237. Броундық қозғалыс неге негізделген?
1. Сұйық (немесе газ) молекулаларының сұйықтағы (немесе газдағы) бөлшектермен соқтығысы
2. сұйықтағы (немесе газдағы) бөлшектердің соқтығысы
3. сұйық (немесе газ) молекулаларының бір бірімен соқтығысы
4. сұйық бөлшектерінің жылулық қозғалысы
5. сұйық бөлшектерінің ыдыс қабырғасына соғылуы
238. Көлемі 0,83 м3 ыдыста гелий бар. Газдың массасы 0,16 кг. Қандай температурада ыдыстың қабырғасына 60кПа қысым түсіреді?
1. Т= 150 К
2. Т=3000С
3. Т= 300К
4. Т=1500С
5. Т= 2,4•103 К
239. 1 м3 ауадағы қалыпты қысымда және 300 К температурада массаны анықтаңыз.
1. 1 кг
2. 10 г
3. 100 г
4. 1 г
5. 10 кг 240. Егер газ қалыпты жағдайда тұрса, онда оның қысымы және температурасы:
1. Р= 100 кПа, Т= 273 К
2. Р= 0, Т= 273 К
3. Р= 0 Па, t=00 C
4. Р=105 Па, Т= 0 К
5. Р= 1 атм, температура кез келген болуы мүмкін
241. Бірінші ыдыстағы қандай да бір молекуланың орташа квадраттық жылдамдығы екінші ыдыстағы газдың орташа квадраттық жылдамдығынан 3 есе артық. Егер газ қысымдары бірдей болса, онда олардың тығыздықтарының қатынасы қандай?
1. 1/9
2. 3
3. 1
4. 1/3
5. 9
243. Молекула-кинетикалық теорияның негізні қағидасына төмендегі тұжырымдардың қайсын жатқызуға болады?
1. молекулалардың өлшемдерін ескермеуге болады және молекулалар өзара әсерлесе отырып бей берекет қозғалады
2. зат молекулалары тек тек ілгерлемелі немесе айналмалы қозғалыста ғана болады
3. зат молекулалары өзара әсерлеседі
4. молекулалар өлшемдерін ескермеуге болады
5. зат молекулалары тек ілгерлемел қозғалыста ғана болады
244. Идеал газдың тығыздығы қай формуламен есептеледі?
1.
2.
3.
4.
5.
245. Максвелл таралуы - ол ...
1. кинетикалық эенргия деңгейі бойынша
2. потенциалдық энергия деңгейі бойынша
3. толық механикалық энергия деңгейі бойынша
4. координаттар бойынша
5. концентрациялар бойынша
246. dn/n шамасы Максвелл таралуындағы ...
1. бөлшектердің салыстырмалылық саны, жылдамдықтары V-дан (V+dV)-ға дейінгі интервалда жатады
2. бөлшектердің абсолют саны, жылдамдықтары V-дан (V+dV)-ға дейінгі интервалда жатыр
3. бөлшектердің салыстырмалы саны,жылдамдықтары бірлік интервалда жатыр V
4. молекулалардың V жылдамдыққа ие болу ықтималдығы
5. газ молекулаларының концентрациясының өзгеруі
247. Максвелл таралу функциясының графигінің сұлбасы қайсы?


1. 2
2. 1
3. 3
4. 2 және 3
5. 1 және 2
248. Максвелдің жылдамдық бойынша таралу графигіндегі максимум газ температурасы ұлғайған сайын …
1. төмендейді де, оң жаққа ығысады
2. төмендейді де, сол жаққа ығысады
3. көтеріледі және өз орынында қалады
4. жоғарылайды, оң жаққа ығысады
5. өзгермейді
249. Ең ықтималды жылдамдық қай шарттан табылады?
1.
2.
3.
4.
5.
Молекулалық физка 1. (Молекула-кинетикалық теория)
250. Екі атомды газдың молекуласының неше еркіндік дәрежесі болады?
1. i = 5;
2. i = 3;
3. i = 6;
4. i = 7;
5. кез келген болуы мүмкін.
251. Идеал газды қыздырғанда молекуланың жылулық қозғалысының орташа квадраттық жылдамдығы 4 есе артты. Газдың абсолют температурасы қалай өзгерді?
1. 16 есе артты
2. 4 есе артты
3. 8 есе артты
4. 2 есе артты
5. 16 есе кеміді
252. Төменде көрсетілген формулалардың қайсысы идеал газдың молекула-кинетикалық теорияның негізгі теңдеуі болып табылады?
1.
2. v2=v2x+ v2y
3. =
4. pV/N=kT
5. p V= RT
253. Қай газдың (оттегі, сутегі, азот) молекулалары бөлме ішінде жылдам қозғалады?
1. сутегі
2. оттегі
3. азот
4. барлығының жылдамдығы бірдей
5. оттегі мен азот
254. Идеал газды изобаралық қыздырғанда 1-ші күйден 2-шіге ауыстырылды. Осы кезде қысым қалай өзгерді? Газдың массасы тұрақты.

1. өзгермейді
2. азаяды
3. ұлғаяды
4. массаны білу қажет
5. әртүрлі газ үшін әртүрлі болады.
255. Газдың ішкі энергиясы молекулалардың кинетикалық энергияларының қосындысынан және олардың әсерлесуінің потенциалдық энергиясын қосқанға тең болады. ЕК және ЕП арасындағы қандай қатынаста газдың күйі Менделеев-Клайперон теңдеуімен сипатталады?
1.
2.
3. Е K = Еn
4. ЕK> 0 u Еn >0
5. Е K=0 и ЕП<0
256. Оттегі (О2) молекуласының еркіндік дәрежесін анықтаңыз. (О2).
1. 5
2. 3
3. 6
4. 9
5. 1
257. 1 секундтағы молекуланың соқтығысу санының орташа мәні қай формуламен анықталады?
1.
2.
3.
4.
5.
258. Адиабата теңдеуін көрсетіңіз.
1.
2. рV =RT
3. рV=const
4. р/V=const
5. V/T=const
259. Графикте берілген газ массасының Т1 -ден Т2 -ке дейінгі суыту процессі көрсетілген. Осы процестегі газдың тығыздығы қалай өзгереді?

1. өзгермейді
2. 2 есе азайды
3. азаяды
4. артады
5. 2 есе артты
260. Изохоралық процестің формуласын көрсетіңіз.
1.
2.
3.
4.
5.
261. жабық ыдыста газдың температурасы 270С болғанда қысым 75 кПа тең болды. Оның қысымы температура кезінде қандай болады?
1. 65 кПа
2. 5 кПа
3. 15 кПа
4. 20 кПа
5. 35 кПа
262. Бір моль деген ХБЖ ненің өлшем бірлігі?
1. зат мөлшері
2. зат массасы
3. заттың молярлық массасы
4. салыстырмалылық молекулалық масса
5. молекула массасы
263. Бірдей температура кезінде стуегі мен оттегінің орташа квадраттық жылдамдықтарының қатынасы неге тең? Сутегінің молярлық массасы 2.10-3 кг/моль, отегінікі 32.10-3 кг/моль.
1. 4
2. 2
3. 1
4. 16
5. 32
264. Судың бір молекуласының орташа кинетикалық энергиясы неге тең?
1. 6кТ
2. кТ
3. 2кТ
4. 3кТ
5. ?кТ
265. Максвелл таралуы газ молекуласының … бойынша таралуы.
1. жылдамдық
2. өлшемі
3. қозғалытың бағыты
4. потенциалдық энергия
5. масса
266. Қай формула бір атомды газ бөлшегінің ілгерлемелі қозғалысының орташа квадраттық жылдамдықты анықтайды?
1.
2.
3.
4.
5.
267. Идеал газ Т0 температурада Р0 қысымға ие. Масса, көлем тұрақты кезде газ температурасы 1,5 есе арты. Қысым өалай өзгереді?
1.
2.
3.
4.
5.
268. Идеал газдың ішкі энергиясы деген:
1. газ молекуласының хаостық қозғалысының кинетикалық энергиясы
2. газдың ыдыстың ішіндегі қозғалысының кинетикалық энергиясы
3. молекулалардың әсерлесуінің потенциалдық энергиясы
4. ішкі энергия
5. циклдағы жұмыс
269. Егер жүйенің бастапқы және соңғы күйлері берілген болса, онда мынадай есепті шешуге болады:
1. энтропия өзгерісін есептеу
2. жүйенің жасаған жұмысын
3. жүйеден берілген жылу мөлшерін
4. жүйенің импульсінің өзгерісін
5. жүйенің импульс моментінің өзгерісін
270. Карноның қайтымды циклын жасйтын тұйық жүйенің энтропиясы:
1. өзгермейді
2. азаяды
3. көбейеді
4. өзгеріс кез келген болуы мүмкін
5. азаяды және көбейеді
271. Идеал жылу двигателінің жұмыс денесі 5270 С температура кезінде қыздырғыштан 50кДж энергия алды. Двигательдің ПӘК және суытқыштың температурасы 00 С болғандағы суытқышқа берілген жылу мөлшерін анықтаңыз.
1. 66%, 17 кДж
2. 62,5%, 18,75 кДж
3. 56%, 22 кДж
4. 62,5%, 31,25 кДж
5. 61%, 17 кДж
272. қай формула адиабаталық процестің теңдеуі болып табылады?
1.
2. PV= ? RT
3. PV=const
4. P = (N/V) kT
5. P/V = const
274. Тұйық емес жүйенің энетропиясы қай бағытта өзгереді?
1. Энтропия кез келген жағдайда болады
2. Энтропия тек ұлғаяды
3. Энтропия тұрақты болу керек
4. Энтропия не тұрақты болады, не ұлғаяды
5. Энтропия тұйық емес жүйеде әрқашан 0-ге тең
275. Бір циклда жылу машинасы қыздырғыштан 100 Дж жылу алады және суытқышқа 60 Дж жылу береді. Машинаның ПӘК неге тең?
1. 40%
2. 60%
3. ~67%
4. 25%
5. 16%
276. Қай процесте газ жұмыс жасамайды?
1. изохора
2. изобара
3. политропты
4. адиабата
5. изотерма
278. Карно циклы қай процесстерден тұрады?
1. изотермия- адиабата- изотермия- адиабата
2. изотермия- изобара- адиабата- изотермия
3. изотермия- изохора- адиабата -изотермия
4. адиабата- изобара- изотермия-изохоря
5. адиабата- изобара- изотермия-политроп
279. Энтропия термодинамикалық ықтималдықпен қай формула бойынша байланысқан?
1.
2.
3.
4.
5.
280. Адиабаталық ұлғаю кезінде идеал газ А жұмыс жасайды. Алынған жылу мөлшері мен ішкі энергияның өзгерісін табыныз.
1. Q = 0 -U = А
2. Q = A U = 0
3. Q = 0 U = A
4. Q = - A U = 0
5. Q = 0 U = 0
281. қай процесс кезінде газдың жасаған жұмысы оның ішкі энергиясының азаюына әкеледі?
1. адиабата
2. изохора
3. изобара
4. изотерма
5. ондай процесс мүмкін емес
282. Изотермиялық ұлғаю кезінде газдың ішкі энергиясы қалай өзгереді?
1. өзгеріссіз қалады
2. артады
3. азаяды
4. азаюы да, артуы да мүмкін
5. ақырындап азаяды
283. Жүйенің ішкі энергияның қалай өзгертеді? (ең ықтималды жауапты таңдаңыз)
1. жұмысты жасау және жылу алмасу арқылы
2. жұмысты жасау
3. жылу алмасу арқылы
4. ішкі энергияны өзгерту мүмкін емес
5. тек қайтымды процесс шартынан ғана өзгетуге болады
284. суық денеден ыстық денеге жылу берілуі мүмкін бе?
1. жұмыс жасау есебінен мүмкін
2. суық денені одан ары суыту есебінен
3. еш жағдайда мүмкін емес
4. ол процеске байланысты
5. тек жылу машинасында мүмкін
285. Егер бөлшектер жүйесінің энтропиясы артық болса, онда ...
1. жүйедегі ретсіздік жоғары
2. жүйенің энергиясы аз
3. жүйенің энергиясы көп
4. жүйедегі тәртіп күшті
5. энтропия жүйенің күйін сипаттамайды
286. Идеал жылу двигателінің жұмыс денесі 5270 С температура кезінде қыздырғыштан 50кДж энергия алды. Двигательдің ПӘК және суытқыштың температурасы 270 С болғандағы пайдалы жұмысты анықтаңыз.
1. 62,5%, 31,25 кДж
2. 56%, 22 кДж
3. 66%, 17 кДж
4. 62%, 18,75 кДж
5. 61%, 30 кДж
287. Суытқыш машина:
1. жұмыс денесінен жылуды алады да, оны қоршаған ортаға шашыратады
2. суықты өңдіреді
3. жылуды суыққа айналдырады
4. жылуды жұтады
5. суытқыш машинасы жылулық машинаның бір түрі болып табылады
288. Сутегінің диффузиялық коэффициенті Д қалыпты жағдайда нешеге те? Егер жүру жолының орташа ұзындығы болса.
1.
2.
3.
4.
5.
289. Оттегіні изобаралық -ге қыздыру кезінде көлемді ұлғайтуға жұмыс жасалды. Оның молярлық массасы және универсал газ тұрақтысы: . Оттегінің массасы:
1.
2. 0,520 кг 3.
4.
5.
290. газ изобаралық түрде қысым кезінде көлемі 3 есе арты, көлмеді ұлғайту үшін жұмыс жасалды. Газдың алғашқы көлмеі:
1.
2.
3.
4.
5.
291. Сұйықта баяу қозғалып келе жатқан шарикке сұйық ағынының тарапынан әсер ететін күші неге тең?
1.
2.
3.
4.
5.
292. Тасымалдау құбылысы қандай термодинамикалық жүйелерде пайда болады?
1. тепе тең емес күйдені
2. кез келген күйдегі
3. тепе тең күйдегі
4. қандай шама тасымалданса соған байланысты болады
5. қозғалыстағы
293. Жылу өткізгіштік коэффициенті неге тең?
1. бірлік уақытта бірлік аудан арқылы температура градиентінің бірлік мәнінде тасымалданатын жылу мөлшері
2. бірлік аудан арқылы тасымалданатын жылу мөлшері
3. бірлік уақытта тасымалданатын жылу мөлшері
4. бірлік уақытта температура градиентінің бірлік мәнінде тасымалданатын жылу мөлшері
5. бірлік жүйеде тасымалданатын жылу мөлшері
294. Молекуланың эффективті диаметрі деген - ол ..
1. соқтығыс кезінде молекулалардың центрі жақындайтын қашықтық
2. екі соқтығыс арасында молекуланың өтетін қашықтығы
3. молекуланың 1 сек өткен жолы
4. молекуланы сипаттайтын шама емес
5. жылулық қозғалысқа қатысатын молекулаларарасындағы орташа қашықтық
295. Диффузия теңдеуі: (S -кез келген аудан)
1.
2.
3.
4.
5.
296. Газдағы жылу өткізгіштік қай кезде болады?
1. температура градиенті нольден өзгеше болғанда
2. газдың бағытталған қозғалысының жылдамдық градиенті нольден өзгеше болғанда
3. зат тығыздығының градиенті нольден өзгеше болғанда
4. газ молекуласының концентрация градиенті нольден өзгеше болғанда
5. физикалық шамалардың градиенттері болмағанда
297. Ішкі үйкеліс күші неге тең?
1.
2.
3.
4.
5.
298. Суытқыш машина:
1. жұмыс денесінен жылуды алады да, оны қоршаған ортаға шашыратады
2. суықты өңдіреді
3. жылуды суыққа айналдырады
4. жылуды жұтады
5. суытқыш машинасы жылулық машинаның бір түрі болып табылады
299. Сутегінің диффузиялық коэффициенті Д қалыпты жағдайда нешеге те? Егер жүру жолының орташа ұзындығы болса.
1.
2.
3.
4.
5.
300. Оттегіні изобаралық -ге қыздыру кезінде көлемді ұлғайтуға 25 кДж жұмыс істелді. Оттегінің молярлық массасы және универсал газ тұрақтысы: . Оттегі газының массасы:
1. 0,481 кг 2. 0,520 кг 3. 0,491кг
4. 0,90 кг 5. 8,1 кг 301. Тоңазытқыш машина:
1. жылудың салқынырақ денелерден сыртқы отраға өту процессі
2. жылудың ыстығырақ денелерден салқынырақ денелерге өту процессі кезіндегі ішкі энергия есебінен, жұмыс істемейді
3. жылудың ыстығырақ денелерден салқынырақ денелерге өту процесі
4. жылудың денелерден ыстық денелерге өту процесі
5. жылудың салқынырақ денелерден салқын денелерге өту процесі
302. Егер еркін жүру жолының орташа ұзындығы болса, онда қалыпты жағдайдағы сутегінің Д диффузия коэффициенті тең болады:
1.
2.
3.
4.
5.
303. массалы оттегін изобаралы қыздырған кезде оның көлемінің өзеруіне сәйкес жұмыс жасалынады. Оттегінің молярлы массасы мен универсал газ тұрақтысы: тең. Оттегінің массасы тең болады:
1.
2. 0,520 кг 3.
4.
5.
304. Па қысымда газ 3 есе көлем бойынша изобаралы ұлғаяды. Көлемін ұлғайту үшін жұмыс жасау қажет болды. Газдың бастапқы көлемі тең болады:
1.
2.
3.
4.
5.
305. Сұйықтың ағыны тарапынан ондағы бірқалыпты қозғалыстағы шарикке әсер ететін кедергі күші:
1.
2.
3.
4.
5.
306. Тасымалдану құбылысы қандай күйдегі термодинамикалық жүйелерде пайда болады?
1. тепе-теңсіз күйде болатын
2. кез-келген күйде болатын
3. тепе-тең күйде болатын
4. тұрақты күйде болатын
5. қатаю күйде болатын
307. Жылуөткізгіштік теңдеуінің сандық мәні тең болады ...
1. температура градиентінің бірлік мәні кезіндегі бірлік уақыттағы бірлік ауданшаға тасымалданылған жылу мөлшеріне
2. бірлік ауданша арқылы тасымалданылған жылу мөлшеріне
3. бірлік кақыттағы тасымалданылған жылу мөлшеріне
4. температура градиентінің бірлік мәні кезіндегі бірлік уақыттағы тасымалданылған жылу мөлшеріне
5. бірге
308. Молекулалардың эффективті диаметрі дегеніміз ..
1. соқтығысқаннан кейінгі молекулалардың центрлерінің бір-біріне ең жақын келу аралығы
2. соқтығысуға дейінгі молекулалардың центрлерінің бір-біріне ең жақын келу аралығы
3. соқтығысқаннан кейінгі молекулалардың центрлерінің бір-біріне ең алыс аралығы
4. молекулалардың сипаттамасы емес
5. соқтығысқаннан кейінгі молекулалардың центрлерінің бір-біріне ең тең келу аралығы
309. Диффузия теңдеуі: (S - бейтарап аудан)
1.
2.
3.
4.
5.
310. Жылуөткізгіштік газдарда бола алады, егер нолден өзге ...
1. температура градиенті болса
2. заттың тығыздық градиенті болса
3. газ қозғалысына бағытталған жылдамдық градиенті болса
4. газ молекулусаның концентрациясы градиенті болса
5. егер физикалық шамалардың ешқандай градиенті болмаса
311. Ішкі үйкеліс күші:
1.
2.
3.
4.
5.
312. Ішкі энергияның өзгерісі неге тәуелді?
1. процесстің түріне еш тәуелді емес және газдың бастапқы және соңғы күйінен анықталынады
2. газдың жасайтын процесс түріне
3. газдың алатын көлемінің өзгеруіне
4. функция түріне P= f(V)
5. жылуалмасу түріне
314. Идеал жылу машинасы қыздырғыштан алынған 30% жылуды, тоңазытқышқа береді. Қыздырғыштың температурасы 270 С кездегі тоңазытқыштың температурасын анықтау керек.
1. 210 К
2. -183о С
3. 292 К
4. 483 К
5. 281 К
316. Диффузия процесі (масса тасымалы) болады, газда
1. температура градиенті болса
2. тығыздық градиенті болса
3. жылдамдық градиенті болса
4. импульс градиенті болса
5. газда масса тасымалы болу мүмкін емес
317. Идеал газдың ішкі энергиясының анықтамасын көрсетіңіз.
1. денені құрайтын бөлшектердің қозғалысымен өзара әсерлесуін сипаттайды.
2. денені құрамайтын бөлшектердің қозғалысымен өзара әсерлесуін сипаттайды.
3. заттың бір фазасынан тұратын жүйе.
4. массасы кез келген мәнді дененің температурасын 1 К ге арттыруға қажет жылу мөлшері.
5. массасы кез келген мәнді дененің температурасын 1 К ге арттыруға қажет жылу сиымдылығы.
318. Изобаралық ұлғаю кезіндегі газ жұмысының анықтамасын көрсетіңіз.
1. сн жағынан изобаралық процесс кезіндегі газ қысымының оның көлем өзгеруіне көбейтіндісіне тең физикалық шама.
2. денені құрамайтын бөлшектердің қозғалысымен өзара әсерлесуін сипаттайды.
3. заттың бір фазасынан тұратын жүйе.
4. массасы кез келген мәнді дененің температурасын 1 К ге арттыруға қажет жылу мөлшері.
5. массасы кез келген мәнді дененің температурасын 1 К ге арттыруға қажет жылу сиымдылығы.
319. Тұрақты қысымдағы жылусыйымдылығының тұрақты көлемдегі жылу сыйымдылығына қатынасын анықтайтын тәсілді көрсетіңіз.
1. Клемана-Дезорма тәсілі.
2. Стокса тәсілі.
3. Перрена тәжірибесі
4. Ньютона тәжіриебесі.
5. Фурье тәсілі
320. Сұйықтың тұтқырлығын анықтайтын тәсілді көрсетіңіз.
1. Стокса тәсілі.
2. Клемана-Дезорма тәсілі.
3. Перрена тәжірибесі
4. Ньютона тәжіриебесі.
5. Фурье тәсілі
321. Газдардың жылусыйымдылықтарының қатынасын анықтайтын Клеман-Дезорм тәсілінде қандай процесстер қолданылады?
1. Изохоралы и адиабатты.
2. Изохоралы и изобаралы.
3. Изохоралы и изотермалы.
4. Изобаралы и адиабатты
5. Изобаралы и изотермалы
322. Термодинамика бірінші бастамасының тұжырымдамасын көрсетіңіз.
1. жүйеге берілген барлық жылу оның ішкі энергиясын арттыруға және жүйенің жұмыс істеуіне кетеді.
2. екінші ретті мәңгілік двигатель жасай мүмкін емес.
3. тұйық жүйедегі қайтымсыз процестер энтрапияның өсуімен болады.
4. тұйық жүйедегі Карно процессі тұрақты энтропияда болады.
5. суық дененден ыстық денеге өздігінен жылу берілу процессі мүмкін емес.
323. Термодинамика екінші бастамасының тұжырымдамасын көрсетіңіз.
1. екінші ретті мәңгілік двигатель жасай мүмкін емес.
2. бірінші ретті мәңгілік двигатель жасай мүмкін емес.
3. тұйық жүйедегі қайтымсыз процестер энтрапияның өсуімен болады.
4. тұйық жүйедегі Карно процессі тұрақты энтропияда болады.
5. суық дененден ыстық денеге өздігінен жылу берілу процессі мүмкін емес.
324. Заттың меншікті жылусыйымдылығының анықтамасын көрсетіңіз.
1. массасы 1 кг дененінің температурасын 1 К ге арттыруға қажет жылу мөлшері
2. дененінің 1 молінің температурасын 1 К ге арттыруға қажет жылу мөлшері.
3. массасы 1 кг дененінің температурасын 1 К ге арттыруға қажет энергияны
4. массасы 1 кг дененінің температурасын 1 К ге арттыруға қажет жұмыс
5. массасы 1 кг дененінің температурасын 1 К ге арттыруға қажет орын ауыстыру
325. Диффузия құбылысындағы тасымалдану қасиетін көрсетіңіз.
1. молекулалар ретсіз қозғалысының жылдамдылығы.
2. молекулалардың импульсі.
3. Кинетическалық энергия.
4. Массасы молекулалардың.
5. Потенциальнды энергия
326. Ыстық су мен суық суды араластырған кезде энтрапия қалай өзгереді?
1. Өседі.
2. төмендейді.
3. өзгермейді
4. өседі, егер ыстық су мөлшері суық судан көп болса
5. төмендейді, егер ыстық су мөлшері суық судан көп болса
327. Адиабатты процесстің теңдеуін көрсетіңіз.
1. Пуассон.
2. Бойль-Мариот
3. Гей-Люссак.
4. Шарль
5. Ньютон
328. Дененің алған жылуының осы жылу берілетін температураға қатынасын көрсетіңіз.
1. Келтірілген жылу мөлшері.
2. Энтропия.
3. ішкі энергия.
4. жұмыс.
5. жылусыйыдылық.
329. Қайтымды процесстің анықтамасын көрсетіңіз.
1. Тіке, әрі кері бағытта жүре алатын термодинамикалық процесс.
2. денені құрамайтын бөлшектердің қозғалысымен өзара әсерлесуін сипаттайды.
3. заттың бір фазасынан тұратын жүйе.
4. массасы кез келген мәнді дененің температурасын 1 К ге арттыруға қажет жылу мөлшері.
5. массасы кез келген мәнді дененің температурасын 1 К ге арттыруға қажет жылу сиымдылығы.
330. Газ бастапқы бір күйден соңғы бір күйге әр түрлі процесстер салдарынан өтеді: а)изобаралы, б) изохоралы және изотермалы. Қандай жағдайда ұлғаю жұмысы максималды болады?
1. а) процессінде
2. б) процессінде
3. Жұмыстар бірдей.
4. Анықтай алмаймыз.
5. Процесстер жасалынбайды.
331. Цилиндрдегі газдың температурасы тұрақты. Берілген жылу мөлшері мен жасалынған жұмыс арасындағы қатынас қандай?
1. Жылу мөлшері жасалынған жұмысқа тең.
2. Жылу мөлшері ішкі энергияның өзгеруі мен жұмыстың қосындысына тең.
3. Жылу мөлшері ішкі энергияның өзгеруі мен жұмыстың айырмасына тең.
4. Жылу мөлшері ішкі энергияның өзгеруі мен жұмыстың көбейтіндісіне тең.
5. Жұмыс жылу есебінен емес, ішкі энергия өзгерісінің есебінен жасалынады.
332. Тұрақты көлемде 1 моль идеал газды 1 К қыздырған кезде қандай жұмыс жасалынады?
1. Жұмыс жасалынбайды.
2. 8,31 Дж\моль К
3. 1,38*10-23 Дж\K
4. Көлем өзгеруіне байланысты.
5. Жылу сыйымдылығына тәуелді.
333. Тұрақты қысымда 1 моль идеал газды 1 К қыздырған кезде қандай жұмыс жасалынады?
1. 8,31 Дж
2. 1,38*10-23 Дж
3. көлем өзгерісіне байланысты.
4. жылусиымдылыққа байланысты.
5. жұмыс жасалынбайды.
334. Идеал газдың ішкі энергиясы неге тәуелді?
1. Газ температурасына.
2. молекула сортынан және олардың өзара әсерлесуінен.
3. Сыртқы әсерден.
4. Процестен.
5. Энтропиядан.
335. Жұмыс пен жылудың арасындағы дұрыс қатынасты көрсетіңіз.
1. Макродененің бағытталған қозғалысында жұмыс жасалынады, ал жылу мөлшері микробөлшектердің ретсіз қозғалысын өзгертеді.
2. Олардың арасында айырмашылық жоқ, бұл ішкі энергияның өзгерісінің екі түрлі формасы.
3. Жұмыс процеске байланысты.
4. Жылу мөлшері процеске байланысты.
5. Жылу мөлшері жұмыс пен ішкі энергияның өзгеруіне байланысты.
336. Карно циклінің қай бөлшегі адиабаталық процессті анықтайды?

1. 2 және 4
2. 1 және 2
3. 3
4. 1
5. 1 және 3
337. Газдың 1 күйден 2 күйге ауысқан кездегі атқаратын жұмыс неге тең?

1. 400 Дж
2. 600 Дж
3. 200 Дж
4. 200 Дж
5. 0 Дж
338. Карно циклінің қай бөлігі изотермалық процесті сипаттайды?

1. 1 және 3
2. 2
3. 2 және 4
4. 4
5. 4 және 3
339. Термодинамиканың бірінші заңын тұжырымдайтын формуланы көрсетіңіз.
1.
2.
3.
4.
5.
340. Изотермалық кеңею кезінде идеал газ
А=20 Дж жұмыс атқарады. Газдың ішкі энергиясы қаншама өзгереді?
1. 0 Дж
2. 10 Дж
3. 20 Дж
4. 15 Дж
5. 5 Дж
341. Газдың1 күден 2 күге ауысқан кездегі атқаратын жұмысы неге тең?

1. 600 Дж
2. 200 Дж
3. 300 Дж
4. 0 Дж
5. 900 Дж
342. Изахоралық процесс үшін термодинамиканың бірінші заңын көрсетіңіз.
1.
2.
3.
4.
5.
343. Суретте қандай процесстің диаграммасы көрсетілген?

1. изотерма.
2. адиабата.
3. изобара.
4. изохора.
5. политропа.
344. Карно циклі кезінде жұмыстық зат қыздырғыштан 300 кДж жылу алады. Қыздырғыш температурасы 450 К, тоңазытқыш температурасы 270 К. Бір цикл ішіндегі пайдалы жұмысты анықтаңыз.
1. 120 кДж
2. 90 кДж
3. 180 кДж
4. 240 кДж
5. 300 кДж
345. диаграммасында Карно циклі неден тұрады?
1. екі изотерма мен екі адиабатадан
2. екі изохора мен екі изотермадан
3. екі изохора мен екі адиабатадан
4. екі адиабата мен екі изобарадан
5. екі изобара мен екі изотермадан
346. Термодинамиканың екінші бастамасы нені анықтайды?
1. Процесстердің табиғаттағы бағытын
2. Импульстің сақталу заңын
3. Массаның сақталу заңын
4. Энергияның сақталу заңын
5. Тұрақты температурадағы газ молекулалар қозғалысының бағытын
347. Қайтымсыз процесстегі энтрапия қалай анықталады?
1. тек қана өседі
2. тек төмендейді
3. тұрақты болады
4. өсуі немесе төмендеуі мүмкін
5. өсіп немесе тұрақты болуы мүмкін
348. 1-2, 2-3, 3-1 графиктері қандай процесстерге сәйкес келеді?

1. изохора, изобара, изотерма
2. изобара, изохора, изотерма
3. изотерма, изобара, изохора
4. изохора, изотерма, изобара
5. ешқандай процесстерге сәйкес келмейді
349. ПӘК 80% идеал жылу машинасының қыздырғышының температурасы қандай болуы керек, егер тоңазытқыштың температурасы С?
1.
2.
3.
4.
5.

350. Сұйық пен оның қаныққан буының арасындағы физикалық қасиеттерінің айырмашылығы жойылатын кездегі температура қалай аталады?
1. критикалық температура
2. Кюри температурасы
3. қайнау температурасы
4. абсолютті температура
5. нормаль температура
351. Критикалық температурадан асатын температурадағы зат қандай күйде болуы мүмкін?
1. тек қана газ күйінде
2. тек қана сұйық күйде
3. тек қана қатты күйде
4. сұйық және газ тәріздес күйде
5. сұйық және қатт ыкүйде
352. Қатты, сұйық және газ тәріздес заттың фазалары тепе-теңдікте болатын фазалық диаграммадағы нүкте қалай аталады?
1. үштік нүкте
2. критикалық нүкте
3. Кюрии нүктесі
4. балқу нүктесі
5. қайнау нүктесі
353. Ван-дер-Ваальса теңдеуіндегі қандай шама нақты газдағы бір моль газ үшін барлық молекулалардың меншікті көлемін анықтайды?
1.
2. а
3. V
4. Р
5.
354. Ван-дер-Ваальс теңдеуінің сипаты ...
1. нақты газлдардың күй
2. идеал газлдардың күй
3. реал газдың ішкі энергиясы
4. идеал газдағы изотермалық процесс
5. идеал газдағы адиабаталық процесс
355. Қайнау температурасынан жоғары қыздырылған сұйықтың күйі қалай аталады?
1. метастабильді
2. тепе-теңді
3. критикалы
4. тұрақты
5. тасымалды
356. Ван-дер-Ваальс теңдеуін сипаттайтын өрнекті көрсетіңіз.
1.
2.
3.
4.
5.
357. Тасымалдау құбылысының қайсысы газдың бір қабатынан екінші қабатына импульс тасымалымен түсіндірілген?
1. Тұтқырлы үйкеліс
2. диффузия
3. жылуөткізгіштік
4. балқу
5. кристалдану
358. Атмосферада қандай молекулалар тезірек қозғалады: көмірқышқылы ма, әлде сутегі ме?
1. сутегі
2. бірдей
3. көмірқышқылы
4. анықталмағандық
5. дұрыс жауаб жоқ
359. Тұтқырлы үйкеліс кезінде газ молекулаларымен не тасымалданылады?
1. импульс
2. масса
3. энергия
4. заряд
5. импульс моменті
360. Берілген күйлердің қайсысы диффузиямен түсіндіріледі?
1. Иістің таралуы.
2. Радиатормен бөлменің жылынуы.
3. Электролиз кезінде мыс бөлінуі.
4. табиғаттағы сулар.
5. алюминий ыдыстағы шай ерінді күйдіреді, ал фарфорлы ыдыстағы тура сол шай күйдірмейді.
Электродинамика
@@@ Электростатическое поле.
361. Төменде келтірілгендерден қайсысы «электрлі заряд» түсінігін тұжырымдайды?
1. денелердің немесе бөлшектердің электромагнитті өзарақатынас қабілетін сипаттайтын физикалық шама
2. басты сипаты денелерге қозғалысы массына қандайда бір күшпен әсер ететін материяның бір түрі
3. уақыт бойынша өзгермейтін электростатикалық өріс
4. денелердің немесе бөлшектердің өзарақатынас қабілетін сипаттайтын физикалық шама
5. денелердің немесе бөлшектердің дипольді өзарақатынасқа қабілетін сипаттайтын физикалық шама
362. Тұрақты жылдамдықпен қозғалып келе жатқан электрон, кернеулік түзуіне қарсы біртекті электр өрісіне түседі. Электрон қозғалысының сипаты қалай өзгереді?
1. жылдамдығы артады
2. жылдамдығы тоқтайды
3. жылдамдығы төмендейді
4. өзгеріс болмайды
5. қозғалыс сипатын қою мүмкін емес
363. Кернеулігі біртекті электрлі өрісте тыныштықтағы күйден үдеуімен қозғалып келе жатқан -2е зарядтты бөлшектің массасы қандай?
1.
2.
3.
4.
5. 6
364. Конденсатордың корпусында 100 мкФ, 200 В деп жазылып тұр. Конденсаторға беруге болатын максималды энергия неге тең?
1. 2 Дж
2. 3 Дж
3. 4 Дж
4. 2,25 Дж
5. 20 Дж
365. V жылдамдықпен ұшып келе жатқан электронды тоқтатату үшін, тежейтін потенциалдар айырымы неге тең?
1.
2.
3.
4.
5. 1,6?10-19 В
366. Зарядтардың өзара энергиясы бұрынғыдай қалу үшін, нүктелік зарядтарды керосиннен ауаға тасымалдаған кездегі олардың арасындағы қашықтықты (керосин үшін )
1. 2 есе ұлғайту керек
2. 3 раза есе ұлғайту керек
3. 1,5 есе ұлғайту керек
4. 2 есе азайту керек
5. ара-қашықтықты тұрақты ету керек
367. 6q және 2q екі нүктелік заряд өзара 0,3 Н күшпенен әсерлеседі. Зарядтарды қосып, қайтадан бұрыңғы қашықтыққа ажыратқан кездегі күш тең болады:
1. 0,4 Н
2. 0,2 Н
3. 0,3 Н
4. 0,1 Н
5. 0,5 Н
368. Бірқалыпты зарядталған жіптің электр өрісінің кернеулігі оған дейінгі ара қашықтыққа келесі түрде тәуелді:
1. E  1/r
2. E  1/r2
3.  1/r3
4.  r
5. Кернеулік қашықтыққа тәуелді емес
370. Бастапқыда тыныштықта тұрған электрон, біртекті электр өрісінде кернеулік векторына сәйкес қалай қозғалады?
1. кернеулік векторына қарсы бағытта
2. кернеулік вектор бағытымен
3. кернеулік векторына перпендикуляр
4. қозғалыс болмайды
5. бағытты анықтау мүмкін емес
371. Электр өрісінде тыныштық күйден V жылдамдыққа дейін потенциалдар айырымымен екпінделінетін, массасы m ге тең бөлшектің заряды тең болады:
1.
2.
3.
4.
5.
372. Екі нүктелік заряд ауада тұрады. Егер олардың арасындағы ара-қашықтықты екі есе төмендетіп, ε = 3 диэлектрлік өтімділігіне орналастырса, онда олардың өзара әсерлесі энергиясы тең болады:
1. 1,5 есе төмендейді
2. 2 есе көбееді
3. 3 есе төмендейді
4. 2 есе төмендейді
5. өзгермейді
373. Электр өрісіндегі зарядтың тасымалдау жұмысын сипаттайтын өрнек:
1.
2.
3.
4.
5. q·E
374. Егер электр өрісіндегі электр зарядын кез-келген тұйық траекторияда тасымалдайтын күштердің жұмысы нөлге тең болса, онда бұл қандай өріс?
1. электростатикалық
2. индуктивті
3. бұл өріс элетростатикалық та, индуктивті де бола алады
4. бұндай сипатқа ешбір электр өрісі жатпайды
5. магнитті
375. «электр кернеулігі» түсінігін анықтайтын тұжырым:
1. өрістің берілген нүктесінде 1 Кл электр зарядына күштік өріс әсерін сипаттайтын физикалық шама
2. басты сипаты денелерге қозғалысы массына қандайда бір күшпен әсер ететін материяның бір түрі
3. уақыт бойынша өзгермейтін электростатикалық өріс
4. денелердің немесе бөлшектердің өзарақатынас қабілетін сипаттайтын физикалық шама
5. денелердің немесе бөлшектердің дипольді өзарақатынасқа қабілетін сипаттайтын физикалық шама
376. Элементар электр заряды:
1. 1,6*10-19 Кл
2. 11,6*10-19 Кл
3. 6*10-19 Кл
4. 1,6*10-9 Кл
5. 16*10-19 Кл
377. Күш сызықтары суреті арқылы не жөнінде айтуға болады?
1. өріс кернеулігі шамасы мен бағытын
2. тек өріс кернеулігі шамасы
3. тек өріс кернеулігі бағытын
4. ештеңе айта алмаймыз
5. өріс қасиетін
378. Радиолампадағы электрон 500эВ энергияға дейін үдеуленеді.Олардың анодтағы жылдамдығы:
1. 1,33*107 м/с
2. 3*107 м/с
3. 1,5*107 м/с
4. 2,35*107 м/с
5. 107 м/с
379. Нейтралды су тамшысы екіге бөлінді. Олардың біріншісі +q. Екінші тамшының заряды қандай болады?
1. -q
2. +q
3. 0
4. +2q
5. -2
380. Кл заряд тұрған нүктедегі электр өрісі кернеулігінің модулі 5 В/м тең. Зарядқа әсер ететін күшті анықтаңыз.
1. Н
2. Н.
3. Н.
4. Н.
5. Н.
381. Заряд біртекті өрісте 0.2 м сызығының бойымен Е=2 В/м кернеулігімен орналассын. Потенциалдар айырымын табыңыз.
1. U=0.4 B.
2. U=0.1 B.
3. U=10 D.
4. U=40 B.
5. U=100 B.
382. Электр өрісінің біртектілік шартын көрсетіңіз.
1. .
2. .
3.
4.
5.
383. Электростатикалық өрістің потенциалды болатын шартын көрсетіңіз.
1. Тұйық контур үшін зарядты тасымалдайтын жұмыс нөлге тең.
2. зарядталған денелер үшін өріс күшімен әсерлесуі.
3. Электростатикалық өріс энергиялы болады.
4. Әр нүктедегі кернеулік бірдей.
5. Берілген жауабтардың ішінде дұрысы жоқ.
384. Әсерлесу күші сол қалпы қалу үшін екі нүктелік зарядтардың арасын олардың біреуін 4 есе өзгерткеннен кейін неше есе өзгерту керек?
1. 2 есе өседі
2. 2 есе төмендейді
3. 3 есе өседі
4. 4 есе төмендейді
5. 4 есе өседі
385. R радиусты зарядталған сфераның тудыратын сфера центрінен қашықтықтағы электр өрісі кернеулігі
1.
2.
3.
4.
5.
386. Нүктелік q зарядынан r қашықтықта оналасқан зарядтың потенциал энергиясы.
1.
2.
3.
4.
5.
387. R радиусты зарядталған сфералық беттің потенциалы.
1.
2.
3.
4.
5.
388. Потенциал электростатикалық өрістің потенциалы төменнен жоғары бағытында өседі. Өрістің кернеулік векторы қайда бағытталған?
1. жоғарыдан төмен
2. төменнен жоғары
3. оңға
4. солға
5. бәрібір
389. Диэлектрлік өткізгіштігі шексіз ортада жатқан радиусы R оқшауланған метал сфераның электр сыйымдылығы.
1.
2.
3.
4.
5.
390. Жазық ауа конденсаторды керосинге түсірген кезде оның электрсыйымдылығы қалай өзгереді.
1. 2 есе өседі
2. 2 есе төмендейді
3. өзгермейді
4. 4 есе өседі
5. 4 есе төмендейді
391. Өткізгіште 10 мкКл заряд бар. Өткізгіш потенциалы 5 В. Өткізгіш сыйымдылығы неге тең?
1. Ф
2. Ф
3. Ф
4. 5 мкФ
5. Ф
392. Диэлектрлік өткізгіштік қандай формуламен анықталады, егер - вакуумдағы өріс, Е- ортадағы өріс болса?
1.
2.
3.
4.
5.
393. Жазық ауа конденсаторы тоқ көзіне қосылған. Конденсатор пластиналары арасын 2 есе азайтқан кезде энергия қалай өзгереді?
1. 2 есе көбееді
2. өзгермейді
3. 2 есе кемиді
4. 4 есе көбееді
5. 4 есе кемиді
394. V жылдамдықпен ұшып келе жатқан электронды тоқтатату үшін, қандай тежейтін потенциалдар айырымын құру керек?
1.
2.
3.
4.
5. В
395. Зарядтардың өзара энергиясы бұрынғыдай қалу үшін, нүктелік зарядтарды керосиннен ауаға тасымалдаған кездегі олардың арасындағы қашықтықты (керосин үшін )
1. 2 есе ұлғайту керек
2. 3 раза есе ұлғайту керек
3. 1,5 есе ұлғайту керек
4. 2 есе азайту керек
5. ара-қашықтықты тұрақты ету керек
396. 6q және 2q екі нүктелік заряд өзара 0,3 Н күшпенен әсерлеседі. Зарядтарыд қосып, қайтадан бұрыңғы қашықтыққа ажыратқан кездегі күш неге тең болады?
1. 0,4 Н
2. 0,2 Н
3. 0,3 Н
4. 0,1 Н
5. 0,5 Н
397. Қандай қасиет индуктивті электрлі емес, тек қана электростатикалық өріске жатады: 1 - кеңістіктегі үздіксіздік; 2 - кернеулік сызықтары электрлік зарядтарымен байланыссыз; 3 - Тұйық контур үшін зарядты тасымалдайтын күш жұмысы нөлге тең.; 4 - өрістің энергия қоры бар; 5 - Тұйық контур үшін зарядты тасымалдайтын күш жұмысы нөлге тең емес.
1. 3
2. 2
3. 1
4. 4
5. 5
398. «электр өрісі» түсінігін анықтайтын тұжырым қайсысы?
1. басты қасиеті электр зарядтарына бір нақтылы күшпен әсер ететін материя түрі
2. өрістің берілген нүктесінде 1 Кл электр зарядына күштік өріс әсерін сипаттайтын физикалық шама
3. басты сипаты денелерге қозғалысы массына қандайда бір күшпен әсер ететін материяның бір түрі
4. уақыт бойынша өзгермейтін электростатикалық өріс
5. денелердің немесе бөлшектердің өзарақатынас қабілетін сипаттайтын физикалық шама
399. 6q және -2q екі нүктелік заряд 0,3 Н күшпенен әсерлеседі. Зарядтарды қосып және бастапқы қашықтыққа қойғаннан кейін күш неге тең болады?
1. 0,1 H
2. 0,2 H
3. 0,3 H
4. 0,4 H
5. 0,5 H
400. Конденсатор сыйымдылығы 50 мкФ кернеуі 300 В. Конденсатор жұмыс режимінде қолданылған кезде, конденсатордың бір орамының зарядын анықтаңыз.
1. 0,015 Кл
2. 0,3 Кл
3. 0,02 Кл
4. 0,2 Кл
5. 0 Кл
401. Массасы 2m ал заряды -е болған бөлшек үшін «тежеуші» потенциалдар айырмасы болса оның жылдамдығын анықтаңыз.
1.
2.
3.
4.
5.
402. Екі нүктелі зарядтар ара қашықтығын 3 есе кеміткенде олардың өзара әрекеттесу энергиясы өзгермеу үшін олардың біреуінің заряд мөлшерін қалай өзгерту керек?
1. 3 есе кеміту керек
2. 2 есе кеміту керек
3. 1,5 есе кеміту керек
4. 2 есе кеміту керек
5. 3 есе өсіру керек
403. төмендегі өрнектердің қайсысы біртекті электр өрісіндегі екі нүкте арасындағы кернеуді сипаттайды?
1.
2.
3.
4.
5. q•E

404. Көрсетілген формулалардың қайсысы оқшауланған зарядты өткізгіштің сиымдылығын есептеуге мүмкіндік береді?
1.
2.
3.
4.
5.
405. Электростатикалық қорғаудың физикалық негізі не?
1. Өткізгіш ішіндегі электр өрісінің кернеулігі нөлге тең
2. Өткізгіш ішіндегі әр аттас зарядтар нейтрализацияланады
3. Электр заряды өткізгіш ішінде ғана болады
4. Өткізгіш бетінде электр зарядтары пайда болады
5. статикалық зарядтар ығысады
406. бірлік зарядты электр өрісінің бір нүктесінен екіншісіне көшірудегі кулон күштерінің жұмысы ... деп аталады
1. потенциалдар айырмасы
2. кернеулік
3. потенциал
4. электрсыйымдылығы
5. электрқозғаушы күш
407. зарядталған бетке жақын аумақтағы электростатикалық өріс кернеулігі қайсы формуламен табылады ?
1.
2.
3.
4.
5.
408. Көрсетілген өрнектердің қайсысы электр өрісінің кернеулігін көрсетеді?
1.
2.
3.
4.
5.
409. Көрсетілген формулалардың қайсысы суперпозиция принципін өрнектейді?
1.
2.
3.
4.
5.
410. Көрсетілген формулалардың қайсысы нүктелі зарядтардың өзара әсерлесу күшін табуға мүмкіндік береді?
1.
2.
3.
4.
5.
411. Көрсетілген формулалардың қайсысы электр өрісіндегі нүктелер арасындағы потенциалдар айырмасын табуға мүмкіндік береді?
1.
2.
3.
4.
5.
412 . Эквипотенциал бет деп ... бетті айтады.
потенциалдары бірдей болған нүктелер жайласқан
кезкелген зарядталған
геометриялық дұрыс формалы
қисықтығы бір бағытта кеміп баратын
кез келген металды
412. Эквипотенциал бет деп ... бетті айтады.
1. потенциалдары бірдей болған нүктелер жайласқан
2. кезкелген зарядталған
3. геометриялық дұрыс формалы
4. қисықтығы бір бағытта кеміп баратын
5. кез келген металды
413. зарядталған дене нүктелі заряд деп аталады, егер...болса
1. оның геометриялық өлшемдерін берілген мәселеде есепке алмауға
2. денеге берілген заряд дене көлемі бойынша біркелкі үлестірілген,
3. ол сфералық формалы болса
4. оның заряд дене центрінде жайласқан
5. ондай заряд жоқ
414. Мөлшерлері q және 2q болған екі нүктелі электр зарядтары бір бірінен r қашықтықта F күшімен әрекеттеседі. Мөлшерлері 2q және 2q болған 2r қашықтықта жайласқан зарядтар қандай күшпен әрекеттеседі?
1. F/2
2. F 3. 2F 4. 4F 5. F/8

415. Екі параллель металл пластиналары шамасы бірдей таңбалары қарама қарсы болған зардтармен зарядталған. Пластиналар арасында ауа бар. Пластиналар ара қашықтығын кеміткенде олар арасындағы потенциалдар айырмасы мен конденсатор сыйымдылығы қалай өзгереді?
1. потенциалдар айырмасы кемиді электр сйымдылығы өседі
2. потенциалдар айырмасы өседі, электрсыйымдылыңы өседі
3. потенциалдар айырмасы өседі, электрсыйымдылығы кемиді
4. потенциалдар айырмасы өзгермейді, электрсыйымдылығы өседі
5. потенциалдар айырмасы өзгермейді, электрсыйымдылыңы кемиді
416. Ауадағы параллель екі әртүрлі зарядталған металл пластиналар арасындағы электр өрісі W энергияға ие. Егер платиналар арасын диэлектрлік өтімділігі ε=4 диэлектрикпен толтырса, онда пластиналар арасындағы өріс энергиясы қандай болады?
1. W/4
2. W/2
3. W
4. 2W
5. 4W
417. Сынап тамшысының заряды 4 нКл, одан 5 нКл зарядын ажыратса, қалған бөлшектің заряды
1. -1 нКл
2. - 9 нКл
3. 1 нКл
4. 9 нКл
5. 4 нКл
418. Егер екі нүктелік зарядтың арақашықтығын 5 есе артырса, онда электр өрісінің кернеулігі қалай өзгереді?
1. 25 есе азаяды
2. 25 есе артады
3. өзгермейді
4. 5 есе артады
5. 5 есе азаяды
419. электростатикалық өріс энергиясының тығыздығы қайсы формуламен табылады?
1.
2.
3.
4.
5.
420. Күш сызықтарының әрбір нүктесіндегі қойылған жанама ... векторымен бірдей болады.
1. кернеулік
2. жылдамдық
3. үдеу
4. потенциал градиенті
5. орын ауыстыру
421. электр өрісі энергиясы қайсы формуламен табылады?
1.
2.
3.
4. W = I2Rt
5.
422. Суреттегідей жалғанған бірдей конденсаторлар батареясының сыйымдылығы қандай болады?

1. С
2. 1/4С
3. 2С
4. 1/2С
5. 4С
423. электростатикалық өрісте бірлік оң зарядқа әсер етуші күш ... деп аталады
1. кернеулік
2. потенциал
3. кернеу
4. потенциалдар айырмасы
5. электр сыйымдылығы
424. Әқайсысының сыйымдылығы 9 мкФ болған үш конденсатор параллель жалғанғанда осындай батареяның сыйымдылығы қандай болады?
1. 27 мкФ
2. 4,5 мкФ
3. 9 мкФ
4. 18 мкФ
5. 3 мкФ
425. конденсаторды 1,2 кВ кернеуге дейін зарядтағанда ол 24 нКл заряд алған болса оның сыйымдылығы неге тең?
1. 20 пФ
2. 12 пФ
3. 5 пФ
4. 24 пФ
5. 28,8 пФ
426. Суреттегі көрсетілген С1=6 мкФ, С2=С3=С4=3 мкФ конденсаторлар батареясының сыйымдылығы қандай болады ?

1. 7 мкФ
2. 15 мкФ
3. 6 мкФ
4. 3,6 мкФ
5. 3 мкФ
427. Егер зарядталған конденсаторды зарядталмаған конденсатормен тізбектей жалғаса, онда бірінші конденсатор астарындағы заряд қалай өзгереді?
1. 2 есе азаяды
2. 2 есе артады
3. 4 есе артады
4. 4 есе азаяды
5. өзгермейді
428. Төмендегі өрнектердің қайсысы дифференциалдық түрдегі Ом заңының математикалық өрнегін көрсетеді?
1.
2.
3.
4.
5.
429. Көрсетілген өрнектердің қайсысы өткізгіш кедергісін сипаттайды?
1.
2.
3.
4.
5.
430. Тізбектің А және В нүктелер арасындағы кедергісі неге тең?
1. 2 Ом
2. 1 Ом
3. 3 Ом
4. 4 Ом
5. 5 Ом
431. Гальваникалық никельдеу кезінде электр тогының қандай әсері пайдаланылады ?
1. химиялық
2. дыбыстық
3. жарықтық
4. жылулық
5. магниттік
432. электролиттерден электр тогы өтуін қандай бөлшектер қамтамасыз етеді?
1. Оң және теріс иондар
2. электрондар
3. молекулалар
4. электрондар, оң және теріс иондар
5. молекулалар, электрондар, оң және теріс иондар
433. донорлық қоспалы шала өткізгіш қандай өткізгіштікке ие?
1. негізінде электрондық
2. негізінде кемтіктік
3. тең мөлшерде электрондық және кемтіктік
4. иондық
5. мұндай материалдар электр тогын өткізбейді
434. Көрсетілгендердің қайсысы «электр тогы» түсінігінің анықтамасы болады?
1. зарядталған бөлшектердің реттелген қозғалысы
2. бөлшектердің реттелген қозғалысы
3. бөлшектердің реттелмеген қозғалысы
4. бір бөлшектердің басқаларға қарағанда орынының өзгеруі
5. зарядталған бөлшекке электр өрісінің кез келген әсері
435. Әрқайсысының кедергісі 2 Ом болған сегіз өткізгіш параллель жалғанғанда жалпы кедергі неге тең болады?
1. 0,25 Ом
2. 16 Ом
3. 2 Ом
4. 4 Ом
5. 0,5 Ом
436. Әрқайсысының кедергісі 0,5 Ом болған бес өткізгіш тізбектеліп жалғанғанда жалпы кедергі неге тең болады?
1. 2,5 Ом
2. 0,1 Ом
3. 0,25 Ом
4. 0,5 Ом
5. 10 ОМ
437. Екі параллель тізбектің әрқайсысында 2 Ом-нан үш кедергі жалғанған болса жалпы кедергі қандай болады?
1. 3 Ом
2. 6 Ом
3. 0,67 Ом
4. 12 Ом
5. 27 Ом
438. Электрқыздырғыш аспап ЭҚК - і Е , ал ішкі кедергісі r болған ток көзіне жалғанған. Сыртқы R кедергінің қандай мәнінде пайдалы қуат максимал болады? Сонда ПӘК қандай болады?
1. r = R; 50%
2. r = R; 100%
3. ; 50%
4. ; 100%
5. ; 100%
439. « металлдар кедергісі….» сөйлемнің дүрыс жалғасын көрсетіңіз.
1. температура жоғарылағанда өседі
2. температура жоғарылағанда кемиді
3. жарық әсерінен кемиді
4. жарық әсерінен өседі
5. температура жоғарылағанда өседі және жарық әсерінен кемиді
440. дифференциалдық түрдегі Джоуль-Ленц заңын көрсетіңіз?
1.
2.
3.
4.
5.
441. толық тізбектегі ток күшін қайсы өрнек көрсетеді?
1.
2.
3.
4.
5.
442. Әрөайсысының кедергісі 12 Ом болған үш кедергі параллель жалғанғанда жалпы кедергі қандай болады?
1. 4 Ом
2. 12 Ом
3. 6 Ом
4. 1/12 Ом
5. 36 Ом
443. ЭҚК 10 В болған ток көзінің орындаған жұмысы 20 Дж болса, бөгде күштер оның ішінде қанша зарядты орын ауыстырды?
1. 2 Кл
2. 0,2 Кл
3. 0,5 Кл
4. 11 Кл
5. бөгде күштер заряд тасымалдамайды
444. Кезкелген тұйық контурдағы ток бағыты келісілген айналу бағтымен бірдей болса , ондағы ток қандай болады?
1. оң
2. нөлге
3. теріс
4. анықталмаған
5. кез келген
445. Электрқайнатқышта электр тогының қандай әсері пайдаланылады?
1. жылулық
2. дыбыстық
3. жарықтық
4. химиялық
5. магниттік
446. Металдардағы электр тогының өтуін қандай бөлшектер қамтамасыз етеді?
1. электрондар
2. оң және теріс иондар
3. молекулалар
4. электрондар, оң және теріс иондар
5. молекулалар, оң және теріс иондар
447. Металдың меншікті кедергісінің температураға тәуелділік формуласы:
1.
2.
3.
4.
5.
448. Термоэлектрондық эмиссия құбылысы, ол …
1. металды қыздырғанда одан электрондардың шығуы
2. металды қыздыру
3. металды қыздырғанда ондағы электрондар энергиясының ұлғаюы
4. металл контактында потенциалдар айырмасының пайда болуы
5. металды қыздырғанда оның кедергісінің өсуі
449. Өткізгіштің көлденең қимасынан уақыт интервалында өткен ?q зарядтың осы уақыт ?t интервалына қатынасымен өлшенетін физикалық шама ... деп аталады
1. ток күші
2. кернеу
3. Электр кедергісі
4. Меншікті электр кедергісі
5. Электр қозғаушы күш
450. Қандай физикалық шама толық тұйық электр тізбегі бойынша q зарядты орын ауыстырғанда бөгде күштердің орындайтын жұмысының осы заряд мөлшеріне қатынасымен анықталады?
1. Электрқозғаушы күш
2. Ток күші
3. Кернеу
4. Электр кедергі
5. Меншікті электр кедергісі
451. Қандай физикалық шамы электр тізбегінің участкесіндегі кернеудің ток күшіне қатынасымен анықталады?
1. Электр кедергісі
2. Ток күші
3. Кернеу
4. Меншікті электр кедергісі
5. Электр қозғаушы күші
Электр 2. (тұрақты электр тогы)
452. қандай бөлшектер металдағы ток тасымалдаушысы болып табылады?
1. электрондар
2. оң иондар
3. теріс иондар
4. кемтіктер
5. оң және теріс иондар
453. Ток күші 7,5 А болғанда өткізгіштің көлденең қимасынан 15 с уақытта қанша электр заряды өтеді?
1. 112,5 Кл
2. 22,5 Кл
3. 15 Кл
4. 7,5 Кл
5. 2 Кл
454. Электролиттерде негізгі ток тасымалдаушысы қандай бөлшектер?
1. оң және теріс иондар
2. кемтіктер
3. протондар
4. электрондар
5. оң иондар және электрондар
455. Егер I1 = 3 A, I2 = 5A болса схемадағы амперметр қандай ток күшін көрсетеді?
1. 8 A 2. 3 A 3. 5 A 4. 4 A 5. 2 A 457. Акцепторлы қоспалы шала өткізгіштегі негізгі заряд тасымалдаушысы не?
1. кемтіктер
2. электрондар
3. протондар
4. оң иондар
5. теріс иондар
458. Екі өткізгіштердің ұзындықтары бірдей. Бірінші өткізгіштің диаметрі екіншісіне қарағанда 2 есе көп болса, олардың кедергілерінің R1/R2 қатынасы неге тең?
1. 1/4
2. 2
3. 1/2
4. 4
5. 1
459. әрқайсысының кедергісі 2 Ом болған төрт кедергі схемада көрсетілгендей жалғанғанда толық кедергі неге тең? 2 Ом

460. Кедергілері 20 Ом және 40 Ом болған екі өткізгіш параллель жалғанып ток көзіне жалғанғанда олардағы бөлінетін қуаттар қатынасы N1/N2 қандай болады?
1. 2
2. 1/2
3. 1
4. 4
5. 1/4
461. Әрқайсысының кедергісі 15 Ом болған үш резистор схемадағыдай жалғанғанда жалпы кедергі қандай болады? 10 Ом

462. Суреттегі кедергілердің шамалары R1=7 Ом, R2=11 Ом, R3=18 Ом болса тізбектің жалпы кедергісі қандай болады? 9 Ом

463. Электр қыздырғыш спиралінің кедергісін 2 есе кемітіп ток күшін 2 есе өсірсе одан бөлінетін жылу мөлшері қалай өзгереді?
1. 2 есе өседі
2. 4 есе өседі
3. 8 есе өседі
4. 2 есе кемиді
5. өзгермейді
464. R кедергілен өтіп тұрған ток күшінің кернеуге тәуелділігі суретте көрсетілген. U=40 В болғанда ондағы бөлінетін қуат неге тең болады?

1. 3,2 Вт
2. 4,6 Вт
3. 2,8 Вт
4. 2,1 Вт
5. 1,6 Вт
465. Суреттегі тізбектің жалпы кедергісі неге тең? R=42 Ом.

1. 42 Ом
2. 84 Ом
3. 126 Ом
4. 21 Ом
5. 14 Ом
466. Көлденең қимасы 3 болған өткізгіштен 10 с-та 60 мкКл заряд өткен болса ток тығыздығы неге тең?
1. 2 А/
2. 20 А/
3. 18 А/
4. 60 А/
5. 0,2 А/
467. Түйінде бес өткізгіш түйіскен. Егер I2=3А, I3=4А, I4=2 А, I5=5А болса I1 неге тең?

1. 8 A 2. 3 A 3. 4 A 4. 5 A 5. 14 A 468. Шала өткізгіште акцепторлық қоспа болса, ондағы...саны көбейеді.
1. кемтіктер
2. еркін электрондар
3. еркін протондар
4. еркін позитрондар
5. еркін нейтрондар
470. Тогы бар өткізгіш 4 Вб магнит ағынын қиып өткенде 12 Дж жұмыс істеген болса, ондағы ток күші:
1. 3 А
2. 4 А
3. 0,25 А
4. 5 А
5. 36 А
472. Парамагнетиктер үшін салыстырмалы магниттік өтімділік:
1. бірден көп
2. бірден кем немесе тең
3. бірден кем
4. бірден анағұрлым көп
5. бірден көп те кем де болуы мүмкін
473. Зарядталған бөлшектің біртекті магнит өрісінде айналу периоды оның массасына :
1. тура пропорционал
2. кері пропорционал
3. тәуелді емес
4. масса квадратына тура пропорционал
5. оның зарядына байланысты
474. Электромагниттік индукция құбылысы мағнасы: «магниттік индукция сызықтары қиып өтіп тұрған тұйық контурда электр тогы пайда болады,егер ….»:
1. бұл магниттік өрісі өзгеруші болса
2. бұл магниттік өрісі өзгеруші болса және контур тыныш тұрса
3. бұл магниттік өрісі өзгеруші болса және контур ілгерімелі қозғалыста болса
4. бұл магниттік өрісі өзгеруші болса және контур айналып тұрса
5. бұл магниттік өріс біртекті және тұрақты болса
475. Резистордағы өткізгіштік токқа ығысу тогы қосылады, егер тізбекте …болса
1. резистор мен конденсатор тізбектеліп жалғанған
2. резистор мен конденсатор параллель жалғанған
3. резистор мен айнымалы ток көзі тізбектеліп жалғанған
4. айнымалы және тұрақты ток көздері
5. физикада «ығысу ток » деген түсінек жоқ
476. Бірдей үш шарғылар тұрақты ток көзіне тізбектеліп жалғанған: 1шарғыда - өзек жоқ, 2 шарғыда-темір өзекше железный, в катушке 3 шарғыда- алюминий өзекше. Ең үлкен магниттік ағым мына шарғыда болады:
1. 3
2. 1
3. 2
4. 2,3
5. 1,3
477. Әрқайсысының сыйымдылықтары 9 мкФ болған үш конденсатор параллель жалғанғанда жалпы сыйымдылық неге тең болады?
1. 27 мкФ
2. 4,5 мкФ
3. 9 мкФ
4. 18 мкФ
5. 3 мкФ
478. 2 Ом және 3 Ом екі кедергі параллель жалғанғанда жалпы кедергі неге тең? 1,2 Ом
479. Егер кедергісі 60 Ом өткізгіштен 1 минутта 10 Кл заряд өткен болса онда бөлінетін жылулық мөлшері қандай болады?
1. 100 Дж
2. 600 Дж
3. 60 Дж
4. 6 Дж
5. 0,6 Дж
480. Индуктивтілігі 0,2 Гн шарғыдан өтетін ток күші бірқалыпты 5 А ден 1 А -ге дейін 2с уақытта өзгерсе ондағы өздік индукция ЭҚК неге тең?
1. 0,4 В
2. 0,1 В
3. 0,5 В
4. 2 В
5. 2,5 В
481. Мына сөйлемді аяқтаңыз: «егер ... тұйық контурда электр тогы пайда болады»
1. контурды қиып өтуші магниттік индукция сызықтар саны өзгерсе
2. контурды магниттік индукция сызықтар қиып өтсе
3. контурды қиып өтуші магниттік индукция сызықтар саны кемісе
4. контурды қиып өтуші магниттік индукция сызықтар саны көбейсе
5. A-D жауаптардың ішінде дұрысы жоқ
482. Электр тогы өтіп тұрған рамка соленоид ішіне кіргізгенде:
1. Рамканың магниттік моменті күш сызықтары бойынша бағытталады;
2. рамка жазықтығна қойылған нормаль күш сызықтарына перпендикуляр болады;
3. рамка жазықтығы соленоид орамдары жазықтығына перпендикуляр болады;
4. рамканың магниттік моменті магниттік күш сызықтарына қарама қарсы болады
5. рамканың магниттік моменті соленоидтың магнит өрісі шамасына байланысты бұралады
483. Ампер заңын көрсетіңіз: F=IBLsinα 484. Лоренц күшінің формуласын көрсетіңіз: F=q[vB]
485. Магниттік өрісті …жасайды.
1. кезкелген қозғалушы зарядтар
2. қозғалыссыз электрондар
3. қозғалыссыз оң зарядтар
4. кезкелген өткізгіштер
5. кезкелген диэлектриктер
486. Магниттік индукциясы 0,5 Тл болған өрісте жайғасқан ауданы 20 рамка магниттік индукция күш сызықтары бойынша жайғасқанда оны қиып өтуші магниттік ағым неге тең.
1. 0 Вб
2. 10 мВб
3. 20 мВб
4. 0,5 мВб
5. 0,5 Вб
487. Магниттік өріс энергиясы тығыздығы формуласы:
1.
2.
3.
4.
5.
488. Тогы бар орамның магниттік моменті формуласы:
1. P=IS
2. P=ql
3. P=Fd
4. P=mv
5. P=F/S
489. Біркелкі магниттік индукциясы 4 мТл болған магниттік өріс күш сызықтары ауданы 25 рамка тегістігімен 30 бұрыш жасағанда оны қиып өтуші магнит ағымы неге тең?
1. 5 мкВб
2. 25 мкВб
3. 10 мкВб
4. 100 мкВб
5. 4 мкВб
490. Умов - Пойнтинг векторының формуласы: P=[EH]
491. Біртекті магниттік өрісінде магниттік индукция векторына перпендикуляр жайласқан өткізгіштен ток өткізгенде оған әсер етуші күш қандай бағытта болады ?

1. 4
2. 2
3. 3
4. 1
5. 5
492. Ток сурет тегістігіне перпендикуляр бізден бағытталған. Суретте I ток өтіп тұрған өткізгіш қимасы көрсетілген . А нүктесіндегі магниттік индукция векторы бағытын көрсетіңіз.

1. 3
2. 2
3. 1
4. 4
5. 5
493. Тогы бар дөңгелек орам магнит өрісін тудырады. Осы орам центріндегі магниттік индукция векторының бағыты суретте көрсетілген бағыттардың қайсымен сәйкес келеді?

1. 2
2. 1
3. 3
4. 4
5. 5
494. Био-Савар-Лаплас заңының формуласын көрсетіңіз: B=μμ0I[dlr]4πr3
495. Бастапқы тыныштық күйдегі электрон магниттік индукция векторы вертикаль жоғары бағытталған біртекті магнит өрісіне жайласса , ол қалай қозғалады?
1. қозғалмай қалады
2. төмен бірқалыпты үдемелі
3. жоғары бірқалыпты
4. төмен бірқалыпты
5. жоғары бірқалыпты үдемелі
496. Магниттік өрісте тогы бар өткізгішті орын ауыстырғанда Ампер күштерінің жұмысы қайсы формуламен анықталады?
1.
2.
3.
4.
5.
497. Магниттік өріс энергиясы қандай формуламен анықталады? E=LI22 498. Индукция ЭҚК қайсы формуламен анықталады? ε=-tΦdt 499. Индуктивтілігі 4 Гн болған шарғыдан өтетін ток күші 4 А. Шарғының магнит өрісінің энергиясы 4 есе кемуі үшін ондағы ток күші қандай болуы керек?
1. 2 А
2. 1 А
3. 3 А
4. 4 А
5. 5 А
500. Нақты тербелмелі контурдаңғы тербелістердің өшу себебі неде?
1. Джоуль-Ленц жылулығының бөлінуі
2. жердің магниттік өрісінің әсері
3. Жердің гравитациялық өріс әсері
4. Үйкеліс күштер әсері
5. контур күйреуінен

Приложенные файлы

  • docx 18106622
    Размер файла: 545 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий