GENETIKA_S_1200_RA_1178_TARY-1


Клетканың түрлері. Прокариоттар және эукариоттар клеткасы. Паренхималық және прозенхималық клеткалар.
Моногибридтік будандастыру. Фенотип және кенотип. Г.Мендель ұсынған гаметалардың тазалық ережесі.
1-есеп.
Өсімдік клеткасының құрылысы. Клетканың мембранасыз, бір мембраналы, екі мембраналы органоидтары.
Мутация алудың әдістері
2-есеп.
Хромосома морфологиясы. Хромосома типтері. Кариотип, оның түрлік ерекшеліктері. Эухроматин және гетерохроматин. Гомологиялық хромосомалар.
Мутация. Мутациялық теория ережелері.
3- есеп.
Митоздық цикл, олардың кезеңдері және сол кезеңдерде жүретін процестер.Митоз. Митоз фазалары. Митоздың биологиялық маңызы.
Мутация. Мутация алу әдістері.
Гомозиготалы және гетерозиготалы генотип.
Жыныстық көбею кезінде тұқымқуалау ақпаратының берілуі.
Редукциялық және эквациялық бөліну. Конъюгация. Кроссинговер.
Полимерия.
РНҚ, оның түрлері.
Мейоз. Редукциялық және эквациялық бөліну. Конъюгация. Кроссинговер.
Эпистаз. Мысал келтіру.
Төмендегі генотиптер қандай гаметалар типін түзеді:
а) ААВВ; ә) АаВВ; б) ааВВ; в) ААВb; г) ААbb; д) АаВb; е) Ааbb;
Митоз. Митоздың фазаларына сипаттама.
Мендельдің І заңы «Белгілердің біркелкілік немесе басымдылық заңы»
ДНҚ молекуласының бір бөлігі нуклеотидтердің мынадай құрамынан тұрады: а) ЦГГГТТАЦГАЦАГАЦАГГ ә) АГЦЦЦААГАЦГТТГГААА; б) АЦАТТЦГЦАЦЦЦУАЦААЦГЦА АЦАА. Осы нуклеотидтерге комплементарлы тізбек құрыңыз.
Клетканың бөлінуі. Митоздық бөлінудің фазалары. Митоздың биологиялық маңызы.
Бірінші ұрпақтағы буданның генотипі қандай болады?
Аллель, будан сөздеріне түсініктеме беріңіз.
Ағзалардың көбеюі: Микроспоро- және микрогаметогенез процестерінің өтуі.
Модификациялық өзгергіштік, реакция нормасы және оны ауыл шаруашылығында пайдалану.
Үрмебұршақ тұқымының қара түсі ақ түсіне қарағанда доминантты. Келесі будандастырудан алынған ұрпақтардың тұқымының түсін анықтаңыз: а) ААхАа; ә) АахАа; б) аахАА; в) Аахаа
Генетикалық ақпаратты беру және сақтауда нуклеин қышқылдарының рөлі. ДНҚ молекуласының химиялық құрамы.
Өзгергіштік. Өзгергіштіктің түрлеріне сипаттама.
4-есеп.
Моногибридті будандастыру. Шартты белгілері. Мендельдің бірінші және екінші заңдары.
ДНҚ. ДНҚ молекуласының химиялық құрамы және оның екі еселенуі.
Комплементарлы гендердің өзара әсері. Белгілердің ажырау қатынастары.
Клеткадағы РНҚ құрылысы, қызметі және синтезі.
Кері қайтара будандастыру.
Мендельдің ІІ заңы «Белгілердің екінші ұрпақта ажырауы заңы».
Мендельдің тұқым қуалаушылық заңдылығын зерттеуде гибридологиялық әдістің ерекшеліктері.
Генетикалық код. Генетикалық кодтың ерекшеліктері (кодтың синонимділігі, кодтың жабылмацы, кодтың әмбебабтыңы, үш триплет-).
Будандастыру типтері.
Дигибридтік будандастыру.
Гибридологиялық әдістің көмегімен генетикалық талдау жүргізгенде
сақталатын ережелер.
ДНҚ және РНҚ молекулаларының бір-бірінен айырмашылығы.
ДНҚ молекуласының Уотсон - Крик ұсынған моделі.
Гетерозис және оның көріну ерекшеліктері. Гетерозистің типтері (Густафссон бойынша). Ауыл шаруашылық өсімдіктерінің практикасында гетерозисті қолдану.
Реципрокты будандастыру.
Т.Морганның тұқым қуудың хромосомдық теориясы
Мутациялық теорияның негізгі ережелері.
Нуклеин қышқылдарының құрамына кіретін көмірсулар.
Мутациялық өзгергіштіктің типтері. Жасанды мутагенез, оны селекцияда қолдану. Мутагендердің түрлері. Жасанды мутагенезді алу әдістері.
Гаметофиттік сәйкессіздік.
Митоздық циклдың жүруі.
Мутацияның типтері: гендік мутация, хромосомалық мутация, геномдық және цитоплазмалық мутация.
Популяция. Таза линия. Түр.
Митоздық цикл.
Клетканың мейоз жолымен бөлінуі.
Айқас тозаңдану.
Бұршақтың тұқымының сары түсін А гені, жасыл түсін а гені, пішінінің тегіс болуын В гені бұдырлы пішінін b гені анықтайды.
Төмендегі генотиптердің түсі мен пішінін анықтаңыз:
а) ААВВ; ә) АаВВ; б) ааВВ; в) ААВb; г) ААbb; д) АаВb; е) Ааbb; ж) ааbb.
Өзгергіштік. Өзгергіштіктің түрлері.
аРНҚ қызметі. Синтезделуі. Маңызы.
Түраралық және туысаралық будандастыруға мысал келтіріңіз.
Мутациялық өзгергіштіктің типтері. Жасанды мутагенез, оны селекцияда қолдану. Мутагендердің түрлері. Жасанды мутагенезді алу әдістері.
тРНҚ қызметі.
Митотикалық индекс.
Моногибридті будандастыру. Шартты белгілері.
Модификациялық өзгергіштік, реакция нормасы және оны ауыл шаруашылығында пайдалану.
ДНҚ. ДНҚ молекуласының Уотсон - Крик ұсынған моделі.
Модификациялық өзгергіштік, реакция нормасы және оны ауыл шаруашылығында пайдалану.
ДНҚ молекуласының Уотсон - Крик ұсынған моделі.
Қосарынан ұрықтану. Ол қандай ағзаларға тән.
ДНҚ және РНҚ молекулаларының бір-бірінен айырмашылығы.
Будандастыру жүйелері.Дигибридтік будандастыру.
Цитоплазмалық тұқым қуалаушылық.
Хромосома морфологиясы. Хромосома типтері. Кариотип, оның түрлік ерекшеліктері. Эухроматин және гетерохроматин. Гомологиялық хромосомалар.
ДНҚ және РНҚ молекулаларының бір-бірінен айырмашылығы.
Цитоплазмалық тұқым қуалаушылық.

Приложенные файлы

  • docx 18103477
    Размер файла: 19 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий