Lalu_F._Otkryivaya_Organizacii_Bu.a4


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
Ричачирд Б мн
стдиФ у либ ыро жрр Гнанэчбл


Ричар дБи марнсти дБнсммФтн нритиу
лббыожжГГГэХбэжыКжййХ,«й,,ьж»бзфВИ*В+,-
.рчБ/снa мБyнneнDnn Фr r)иyм ж яБи иБnч Тнтrо Мнж зснмс n яиБФиБ< Ммачсн< В-ф=
>?hd +*B-,----,*-*B=-B

Хыылт жру
РичардрББ р Бмч нс тамчФрБсу лрбБмыроБи тжГмарФсэ ХамыссиББ р аррГ 
арыФммрд р нБсмдс и иамБсбмсиББидт амбчсГс инмб чмГжу мжГ аилФрд 
м Бр рр арКрБсрдэ йчГиа ,Ги« нБсс ижБич чмуж Бм дБииФрГБрд Фтлинид сжжФрыичмБсс
амжжнмб чмрГ нмнсдс жГмБтГ иамБсбмсс лтытьри ижГаирББ р Бм млжиФГБи сБ »
асБсм» з рФБ дс жмдитамчФурд дс с ,чиФсиББ дсэ фБ инмб чмрГ нмн Гмнср
нидмБсс амбчсчмГжу з с ж БтФу с ,чиФсиБсату сб жтьржГчтьс» иамБсбмс«э
ВГи нБсм ыФу жилжГчрББснич лсбБржм атничиысГрФр« нитр« ниБжтФГмБГич
жГтырБГич с чжр» нГи сБГраржтрГжу дрБрыодрБГид с иамБсбмсиББ д амбчсГсрдэ
tн Бrаачму ae/чи дrФтnчrираa сдиБс/иэ
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
=
лачи ырч
Рич ардБч мнмсм тммФрулиб
*…
онжтдГФмэдж рХчрмБм нжтХаимнХ
**
эжтжрдж
*=
БнХрджррмГи Гмэнжжрр мнБХрдКХйдмрр мтжФж,
*D
мнмГ« мтимФарчэсдж ХэимнХ а дГГФжтмэХрдл

РэмФлйду мнБХрдКХйд, э дГимнджГам, жнГжаидэж ьХГи »з
*’
онХаидаХб жч мБчи рХчди рмэХимн ьХГи »»з
ж…
рдХрдж« Гм,Фжн
жж
фжмВ мтдж чГФмэду ьХГи »»»з
ж=
ИХГи *
жy
+ФХэХ *,*
жy
-жХаидэрХу« дФд .р/нХанХГрХу« ХнХтдБХayn
ж)
eХБджГаХу« дФд очнчнрХу« ХнХтдБХaDn
ж)
.чФГдэрХу« дФд rнХГрХу« ХнХтдБХa)n
жЗ
rнХГрж мнБХрдКХйдд
жТ
rмр/мндГиГаХу« дФд яриХнрХу« ХнХтдБХaТn
жТ
яриХнрж мнБХрдКХйдд
=…
яриХнрмж мианидж М *б тмФБмГнмрХу жнГжаидэХ
ьГиХВдФрж нмйжГГз
=…
яриХнрмж мианидж М жб дГФжррмГи
д ГиХВдФрмГи ь/мнХФрж джнХн ддз
=*
змйдХФрХу ХГаХ

e нмидэ рд

rмрачнжрирХу« дФд нХр<жэХу« ХнХтдБХa**n
==
нХр<жэж мнБХрдКХйдд
=D
нХр<жэмж мианидж М *б рмэХимнГиэм
=D
нХр<жэмж мианидж М жб миэжиГиэжррмГи
=)
нХр<жэмж мианидж М =б жндиманХиду

нБХрдКХйдд аХа Хсдр

>жржэж Гимнмр нХр<жэм, ХнХтдБ

оФлнХФдГиджГаХу« дФд ?жФжрХу« ХнХтдБХa*=n
=’
?жФжрж мнБХрдКХйдд
y*
?жФжрмж мианидж М *б нХГсднжрдж мФрммд,
y*
?жФжрмж мианидж М жб йжррмГид аХа мГрмэХ
мнБХрдКХйдмррм, ачФичн д этм рмэФулhдж йжФд

?жФжрмж мианидж М =б чэжФджрдж дГФХ
КХдрижнжГмэХрр Гимнмр
y=
зжу аХа эжтчhХу жиХ/мнХ
y=
и rнХГрм, а ?жФжрм,б ГмГчhжГиэмэХрдж мтжФж,
мнБХрдКХйд,
yy
+ФХэХ *,ж
y)
зФм<рмГи нХКэдиду жФмэжжГиэХ
y)
омтdж рХ рмэ, чнмэжр

омBиХрмж нХКэдидж нджрдижФрм а мнБХрдКХйду

>уБХ нчамэмтГиэХ t эрдК д ээжн
y’
+ФХэХ *,=
D*
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
y
юанмhжрдж ГинХ мэ BБм
D*
рчинжрруу нХэмиХ аХа амХГ

гдКр аХа нХКэмнХдэХлhд,Гу жнжт рХд чи

зиХэаХ рХ ГдФрж Гимнмр
D=
южрдж ГнХэФуиГу Г нжэнХирмГиуд ГчтВ
Dy
eчтнмГи КХ нжтжФХд нХйдмрХФрмГид
Dy
зинжФжрдж а йжФмГирмГид
DD
ЙжФмГир, мт мт а тнчБд
D)
ЙжФмГир, мт мт а <дКрд д нднмтж
D)
rХам, ГГФ эГж Bим м<жи джи тФу uднлКмэ
мнБХрдКХйд,z

ИХГи ж
D’
+ФХэХ ж,*
D’
фмэХу жиХ/мнХб мнБХрдКХйдд аХа <дэж мнБХрдК
D’
>нд мианиду РэмФлйдмрр uднлКмэ мнБХрдКХйд,
)…
нБХрдКХйдд t чХГирдад дГГФжтмэХрду
)…
+ФХэХ ж,ж
)D
онджнб ми нХр<жэм, ХнХтдБ а uднлКмэм,
))
зХмчнХэФулhджГу амХрт

оминуГХлhдж нжКчФиХи
)’
фдаХад ВмГГмэ
З…
фдаХамБм жржт<жриХ ГнжтржБм КэжрХ
З*
фжмВ мтд, дрдч /чрайд, йжринХФрмБм м/дГХ
З=
здрдж эмнмирдадoТJ нжэнХhХлиГу э uднлКмэж
З)
>м-жржт<жнмэ ржи« Х ГмВнХрд, ХФм
ЗТ
rммнтдрХйду д мВжр КрХрдуд ж<тч амХртХд
З’
Kмэжндж эжГим амринмФу
Т*
РржнБду тмэжнду
Т=
онмжаи
Тy
ондрйддХФрм мВФжБжрр, нмжаир,
жржт<жри
ТD
ондмндижирмГи нмжаимэ
Т)
ожнж мт а ХГсиХВч э тжГуиад иГу Гминчтрдамэ
ТЗ
-ХВмдж Бнч« Г/мнднмэХррж рХ тмВнмэмФр
рХХФХ
’…
uжК мнБХрдБнХ« тмФ<рмГир дрГинчайд, д рХКэХрд,
тмФ<рмГиж,
’*
зХмчнХэФулhджГу чжрдад« чдижФу д нмтдижФдб
uднлКмэХу самФХ
’=
+ФХэХ ж,=
’Т
ондруидж нжсжрд, t нмйжГГ« мГрмэХрр,
рХ амрГчФиднмэХрдд
’Т
фжи« Bим рж амрГжрГчГ
*…*
ондруидж нжсжрд, эм энжу андКдГХ
*…ж
онмйжГГ КХачма д дрэжГидйдд
*…y
ианиж д уГрж чГиХрмэад« ндруиж э uднлКмэ
мнБХрдКХйду
*…D
зминчтрдад LMN
*…)
рчинжррдж амчрдаХйдд
*…Т
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
D
-ХКнжсжрдж амр/Фдаимэ
*…’
нжтжФжрдж д нХГнжтжФжрдж тмФ<рмГир
мВуКХррмГиж,
***
(мнХФдКмэХррж амринХаи
**ж
-ХГнжтжФжрдж мВуКХррмГиж, д мФрммд, эрчинд
амХрт
**y
ГжмВhХу миэжиГиэжррмГи
**З
фмэж рХКрХжрду
**Т
Вжр мВуКХррмГиуд
**Т
юнХэФжрдж ГмГмВрмГиуд
**’
юнХэФжрдж B//жаидэрмГил нХВми рХ чнмэрж амХрт
**’
юнХэФжрдж B//жаидэрмГил рХ дртдэдтчХФрм чнмэрж
*ж*
юэмФржрду
*жж
?ХнФХиХ д ХижндХФрж ммhнжрду
*жD
-ХэрмнХэрХу мГрмэХ д ГХмГимуижФрм
рХКрХжррж КХнФХи
*жD
фжи ХижндХФр ммhнжрд,« рм жГи ВмрчГ
рХ чнмэрж эГж, амХрдд
*жЗ
зманХhжрдж ржнХэжрГиэХ э КХнХВмирм, ФХиж
*жЗ
.имБдб Гинчаичн« нмйжГГ« мэГжтржэрХу нХаидаХ
ГХмчнХэФжрду
*ж’
фжтммрдХрдж *б ржи рд Гинчаичн«
рд чнХэФжрду« рд ФдтжнГиэХ
*ж’
фжтммрдХрдж жб эГж нХэр
*=…
фжтммрдХрдж =б эГж тжФм э рХтжФжрдд
мФрммдуд
*=*
фжтммрдХрдж yб Bим маХ BаГжнджри
*=ж
+ФХэХ ж,y
*=Т
ИжФмэжжГаХу ГчhрмГи тмФ<рХ джи эмКм<рмГи
нмуэдиГу
*y…
змКтХрдж ВжКмХГрм, д тмэжндижФрм, Гнжт мВhжрду
*y*
ГрмэммФХБХлhдж ХнХаижндГидад ВжКмХГрм,
Гнжт мВhжрду
*yD
онмйжГГ« мВч<тХлhдж а тдГачГГду м йжррмГиу
д /чртХжриХФр ндрйдХ
*yЗ
онмГимн тФу нХКсФжрду
*yТ
-ХКсФжрдж э ГмГиХэж ВмФсм, Бнч
*y’
зимнмрржж рХВФлтжрдж КХ нХВмим, амХрт
*D…
rмчдрБ амФФжБ
*D*
.ртдэдтчХФр, амчдрБ
*D*
eмФХрдж
*D*
зимндижФФдрБ
*Dж
змВнХрду
*DD
юнХэФжрдж амр/ФдаиХд
*DТ
?тХрду д ГиХичГ
*D’
РамФмБджГадж д ГмйдХФрж нмВФж
*)ж
+ФХэХ ж,D
*))
ондж рХ нХВмич
*))
ЧтХиХйду рмэ Гминчтрдамэ
*)Т
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
)
>нжрдрБ
*З…
ЖдрХу миэжиГиэжррмГи д ГэмВмтХ чдиГу
*З…
-ХКФдрж аХижБмндд мВчжрду
*З*
онмБнХ инжрдрБмэ тФу эГж Гминчтрдамэ
*Зж
зминчтрдад ГиХрмэуиГу рХГиХэрдаХд
*Зж
KмФ<рмГирж дрГинчайдд« рХКэХрду тмФ<рмГиж,
д ФХрднмэХрдж аХнжн
*Зж
гдКржррж мВуКХижФГиэХ« нХВмжж энжу д БдВад,
БнХ/да
*Зy
ВнХирХу ГэуК д мйжраХ нжКчФиХимэ нХВми
*ЗD
юэмФржрду д ГманХhжрду
*ЗТ
.имБд, онХаидад д нмйжГГ« мттжн<дэХлhдж
йжФмГирмГи
*Т…
+ФХэХ ж,)
*Тy
rмрачнжрйду« тмФу нраХ д нмГи
*ТD
ондВФ
*ТЗ
ондруидж нжсжрд, жнжК мрдХрдж BэмФлйдмррм, йжФд
*’…
онХаиджГадж ГмГмВ чГФсХи Кмэ BэмФлйдмррм, йжФд
мнБХрдКХйдд
*’ж
hчhжрдж
*’=
Kч мэрж нХаидад
*’y
очГим, ГичФ
*’y
КХдмтж,Гиэдж э ВмФсд БнчХ
*’D
зидчФ дКэрж
*’)
зинХижБду аХа жГижГиэжрр, нмйжГГ
*’З
eХнажидрБ д ээмт рмэ нмтчаимэ рХ нрма
*’Т
оФХрднмэХрдж« Влт<жиднмэХрдж д амринмФ
*’’
-ХВмдж нжсжрду д ВГинХу ГжрХ дижнХйд,
ж……
иаХК ми ФХрмэ маХКХижФж,
ж…*
юнмhжрдж Вл<жиднмэХрду« миаХК ми амринмФу
КХ миаФмржрдуд
ж…=
юнХэФжрдж дКжржрдуд
ж…y
rФджри« мГиХэhдад д др/мнХйдмррж мимад
ж…D
юнХэФжрдж йжФжчГинжФжррмГил
ж…З
онжтрХКрХжрдж ФдрмГид д йжФ мнБХрдКХйдд
ж…Т
рдХрдж а BэмФлйдмррм, йжФд мнБХрдКХйддб димБд
ж*…
+ФХэХ ж,З
ж*D
КХдмтж,Гиэдж ачФичн« Гинчаичн д днмэмККнжрд,б
жинж аэХтнХриХ
ж*)
rчФичнХ uднлКмэ мнБХрдКХйд,
ж*’
зХмчнХэФжрдж
жж…
ЙжФрмГи
жж*
РэмФлйдмррХу йжФ
жжж
омттжн<аХ нмуэФжрд, мнБХрдКХйдмррм, ачФичн
жж=
ИХГи =
жж)
+ФХэХ =,*
жж)
Гсжж нчамэмтГиэм
жжТ
зм нХржрдж uднлКмэмБм нмГинХрГиэХ
жж’
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
З
ЦMТ аХа нмФжэХу мтжФ тФу инж БФХэр uднлКмэ
мианид,
ж=*
онджн тФу мтнХ<Хрду э ГХмчнХэФжрдд
ж=*
онджн тФу мтнХ<Хрду э йжФмГирм мт мтж
а нХВмиж
ж=y
-чамэмтдижФ аХа мВнХКжй жФмэжаХ« эжнрмБм
нжтрХКрХжрдл
ж=D
м эГж мГиХФрмб Фдтжн t иХам, <ж амФФжБХ« аХа д эГж
ж=D
ЖдтжнГиэм Г чжим эрчинжрржБм амрГчФиднмэХрду
ж=З
.рм, эКБФут рХ мВуКХррмГид ЦMТ
ж=Т
змэжи тднжаимнмэ д эФХтжФй
ж=’
БнХрджрду нХэмэм, ВХК
жyж
фжмВ мтдмж« рм рж тмГиХимрмж
жyy
+ФХэХ =,ж
жy)
ГжмВdжФлhдж нжтмГФад д йжррмГид
жyЗ
>нд ГмГмВХ ГХмчнХэФжрду
жyТ
Ижинж нмйжГГХ« эмКэнХhХлhд а йжФмГирмГид
жy’
KэХ нмйжГГХ« ГэуКХрр Г BэмФлйдмррм, йжФл
мнБХрдКХйдд
жD…
+ФХэХ =,=
жD*
эжтжрдж ГХмчнХэФжрду
жDж
оГд мФмБджГамж мВФХтХрдж
жD=
eжржт<жри ГнжтржБм КэжрХ д им-жржт<жри
жDD
>эмнжГад, ХмГ
жDТ
ожнжГинм,аХ ГрдКч ээжн
жDТ
+мимэХу мтжФ ьтжр жнж мтХз
жD’
эжтжрдж йжФмГирмБм мт мтХ
ж)…
омГижжррмж ээжтжрдж нмйжГГмэ« энХ<Хлhд
йжФмГирмГи
ж)…
uмФжж мВhд, мт мт а ээжтжрдл нмйжГГмэ«
энХ<Хлhд йжФмГирмГи
ж)*
эжтжрдж нмйжГГмэ« ГэуКХрр Г BэмФлйдмррм, йжФл
ж)y
+ФХэХ =,y
ж)З
онджн дК <дКрд
ж)Т
KэдБХижФд нжамнтрм, нмдКэмтдижФрмГид
жЗ*
ГэмВм<тжрдж нж<тж ржтмГичрм, BржнБдд
жЗ*
Гэмжрдж д рХнХэФжрдж BржнБдд Г ВмФсж,
имрмГил д ГГФм
жЗж
+ФХэХ =,D
жЗy
Иим м<жи нжтГиХэФуи ГмВм, РэмФлйдмррмж uднлКмэмж
мВhжГиэм
жЗD
?ХарчиХу BамрмдаХ Г рчФжэ нмГим
жЗD
ЧФижнрХидэрмж минжВФжрдж
жЗD
ожнжнм<тжрдж ГчhжГиэчлhд рХнХэФжрд,
жФмэжжГам, тжуижФрмГид
жЗ)
ЧФижнрХидэрХу тжрж<рХу ГдГижХ
жЗ)
юнХэФжрдж д нХГмну<жрдж
жЗЗ
+ФмВХФрж ГммВhжГиэХ
жЗЗ
rмржй нХВми э им эдтж« э аХам жж КрХж
жЗТ
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
Т
РэмФлйдмррХу тжманХиду
жЗТ
фмэмж мХнмэХрдж тч мэрмГил
жЗ’
rмФФХГ дФд мГижжрр, жнж мтz
жЗ’
uднлКмэж мнБХрдКХйдд э uднлКмэм мВhжГиэж
жТ…
ЧайдмрднмэХрдж
жТ…
ЙжФжэж д нмрдйХжж мнБХрдКХйдд
жТ*
змКтХрдж ВчтчhжБм
жТ=
ондФм<жрдж *
жТD
мнмГ дГГФжтмэХрду, ИХГи *
жТ)
мнмГ дГГФжтмэХрду, ИХГи ж
ж’…
ондФм<жрдж ж
ж’ж
>нХрГйжртжриХФрмж ГмКрХрджa*yDn
ж’=
БнХрджрду РэмФлйдмррм, uднлКмэм, ГиХтдд
ж’y
:тдрмж ГмКрХрджa*y)n
ж’D
ондФм<жрдж =
ж’)
*, оХнХФФжФрж амХрт
ж’З
ж, зжи дртдэдтчХФр амринХаимэ
ж’’
=, Фм<жррж тнчБ э тнчБХ амХрт
=……
rХаХу /мнХ мтм,тжи Фчсж эГжБмz
=…ж
ондФм<жрдж y
=…)
rмжриХндд
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,

Ричачирд Б мн
стдиФ у либ ыро жрр Гнанэчбл
Ричачирд Б мнст
чрФучФлрФб ыиб Фро лрнФж
Г эсрач лн Хич лрФб ыиб Фро лрнФж Фжрича лч чтл Кл бч нй ,с« Ф ХнФждрнсжФчжж
фХчр, нжтХаимн :эБжрд, +мФчВ
Ричард Б аи мнмрст ФулуФбы ожГэХ с эжу уФКбййу
,рс«а мьд»мрчдзара ь сичарсф ВрИдрд» *+ аз,мз-». /»сИ см» aьд дyд«аИдз-».
nсИа,см» /мрсБмрьдз-». В,мьБмм» , +eьдз-». Dз«мрсм» rд,+yд»
) аздз+ф ядччм eь+ сичаИм,ТБИза дyмБямМсзамИ ф счсМмБьат жс »а зnм«аБ-<мьБ=>
X IЭМZМЭ[\ ]‹›ФО3« ж…*y
X ожнжэмт рХ нчГГад, уКа« дКтХрдж рХ нчГГам уКаж« м/мнФжрдж, %eХрр« .эХ-
рмэ д (жнВжнf« ж…*)

 

Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
*…

тн дырбн лилл алКлмыуйт,

ь» зфВфИ*+ф , -*./,фay
омжч мтрд амХрдд ГмэжнсХли нмнэ« Х тнчБдж ржи
K<д rмФФдрК
n*./,/* eф DфrD»-*))фay -яrфВy
K<д rмФФдрК« eмнижр éХрГжр
ТeВМ-.*)/* ж/з)*))яa .й Ха ЧтдКжГ
ТeВМ-.>> /зa*)*)/>a/
rХа B//жаидэрм чнХэФуи дКжржрдуд э мВhжГиэж« ВдКржГж д Фдрм, <дКрд
.й Ха ЧтдКжГ
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
**

«ичарьмлФрч ы н»ылбл ича дтли

я ачдФ ардБч (нжтжндаХ ЖХФч qМ[pjМp1[p2 ТЭ2‹p[3‹1[Фp4 чи ВмФсж БмтХ имч рХКХт,
?ХБнчКдФ э 5[pZ›М д минХэдФГу э ХBнммни, зХмФжи эКФжижФ« Х у ржимнмФдэм ндруФГу
КХ ижрдж« рж м<дтХу ми ХэимнХ рдаХад мианмэжрд,, ИжнжК тэХ ХГХ у мруФ« им ГтжФХл эГж«
им э мд ГдФХ « тФу э мтХ Bим, ардБд рХ нчГГам уКаж,
KэХтйХи Фжи у эКВднХФГу м дКэдФдГим, аХнжнрм, ФжГирдйж анчрж,сд ж<тчрХ-
нмтр амХрд,, мж, Хуид рХэГжБтХ мГиХФдГ нХэдФХ тжФмэмБм эдКдиХ имнБмэмБм
нжтГиХэдижФу д ГдГма йжррмГиж, амХрдд ы‹Э4, eм, дчрдижи а амнмнХидэрм, д/м-
ФмБдд КХаХФжр уил БмтХд нХВми э ГмГиХэж амдижиХ тднжаимнмэ Р‹pФpМ, я КрХам Г Гми-
рж, чГжср амнмнХидэр жржт<жнмэ дК ГХ нмБнжГГдэр амХрд, Г днмэ
джрж, e мБФмидФд йдГижнр ам/ж« ГнХэрдэХу рХс ми« д ми Bими« чэ« ндГчжи мтрч
д ич <ж ВжКнХтмГирчл аХнидрч,
rмнмнХйдд нмчГаХли мижрйдХФр аХртдтХимэ жнжК дКмhнжррчл нмйжтчнч
миВмнХ« амимнХу КХрдХжи ржтжФд д жГуй, фХ мВчжрдж жнГжаидэр Гминчтрдамэ нХГ-
мтчлиГу мБнмрж ГнжтГиэХ, димБж Bид иХФХриФдэж д нжанХГрм мтБмимэФжррж Флтд
ВмХФсчл ХГи энжжрд минХиуи рХ ддиХйдл мГГФжррм, тжуижФрмГид, Бнмр,
дрижФФжаичХФр, нжГчнГ рХйд, Гж,ХГ КХруи дКмВнжижрдж нддр« м амимн рж эмФ-
ржр ьдФд жнжэмФржрз ФХр нмтХ<, +жрдд амВдрХимндад КХhдhХли ВФжГиуhдж эжнГдд
Влт<жимэ« Бмтрж Фдс тФу эдничмКрмБм чГаХрду Фд э БФХКХ ХайдмржнХ, онднм<тжррж
Фдтжн инХиуи жБХэХии ХндК рХ им« имВ КХГиХэди Гэмд амХрт эжнди э тмГид<д-
мГи д ржмВ мтдмГи мжэдтрм, ВжГГГФдй,
фжч<жФд мВнжжр мамнрм ндрдХи Bим мэГжтржэрмж дКтжэХижФГиэм рХт КтнХ-
э ГГФмz rХа тмФБм минжВдижФд Вчтжи мФХдэХи нжтГиХэФжрдж э Bим ижХинж
ХВГчнтХz амрйж амрймэ« ржч<жФд д энХэтч ржи тнчБмБм ГмГмВХ мнБХрдКмэХи ХГсиХВрмж
нмдКэмтГиэм д нХГнмГинХржрдж ржмВ мтд имэХнмэ д чГФчБz
eрмБдж дГГФжтмэХижФд ВнХФдГ миэжХи рХ Bид нмаФуиж эмнмГ, rрдБд рХ ижч
мнБХрдКХйдмррм, ачФичн« амимнж рж нд мтдФмГ эГинжХи тм Гд мн« э ВмФсдрГиэж
Гэмж мирмГдФдГ а тэч чГФмэр <ХрнХб
‹ рХчрХу /ХриХГидаХ t мдГХрдж чГинм,ГиэХ %нХэдФрм,f амнмнХйдд д ГВмнрда эмФ-
сжВр нжйжимэ нжэнХhжрду ФлВм, амХрдд э %нХэдФрчлf›
‹ ГХиднХ t дКтжэХижФГамж мдГХрдж ВжКГ мтрмГид <дКрд э амнмнХйдд ФлГ рХВмн
д/мэ м им« аХа рХ,ид э ГжВу э тХчрсд/идрБж« ГиХниХж дФд /ндФХрГж,
фХ нХаидаж эмФсжВрж нжйжи эжГим <жФХррмБм мэсжрду %эмэФжжррмГидf
Гминчтрдамэ мэсХли Фдс БнХтчГ д йдрдКХ« Х Хэимн ГХиднджГад Гмдржрд, рж нжт-
ФХБХли рджБм« анмж <жФд,
rрдБХ« амимнчл э Гж,ХГ тжн<диж э нчаХ « мирмГдиГу Гмэжнсжррм а тнчБмч <Хрнч,
Рим нХаиджГамж нчамэмтГиэм м ГмКтХрдл мнБХрдКХйд, ВчтчhжБм t мнБХрдКХйд,« диХж
рждГжнХжм, иэмнжГам, BржнБдж, ИжФмэжаХ« КХруимБм инчтм« дГмФржрр зГФХ,
омГФж тмФБд Фжи нХВми амрГчФиХрим ы\5[p4Мê (нжтжнда ЖХФч нжсдФ эГжнжК
КХруиГу мдГам д ГдГижХиджГад дКчжрдж ХФижнрХидэр ГмГмВмэ чнХэФжрду ам-
Хрдуд, >нд БмтХ Гм эГж, мГрмэХижФрмГил нм/жГГдмрХФрмБм амрГчФиХриХ мр дКч-
ХФ нджн этХлhд Гу мнБХрдКХйд, ГмэнжжррмГид« ХрХФдКднчу д нХКэдидж Г мКдйд,
ГчhжГиэчлhд ижмнд, BэмФлйдд мнБХрдКХйдмррм, ачФичн,
 нжКчФиХиж анммиФдэм, нХВми ЖХФч« ГФмэрм чжр,-рХичнХФдГи« мВрХнч<дФ рмэ,
эдт мнБХрдКХйд,, Рид мнБХрдКХйдд мр ГнХэрдэХжи Г %ндсжФйХд дК др днмэf«
рХГимФам д ачФичнХ д ндрйд миФдХлиГу ми имБм« а жч ндэаФд, ?Х мГФжт-
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,

рдж тжГуидФжиду Bид ндсжФй ВжК мГмВмБм счХ ГиХФд муэФуиГу рХ нХКр амридржриХ
э ГХ нХКр минХГФу б ми ХсдрмГинмжрду д нмдКэмтГиэХ нмтчаимэ диХрду тм жтд-
йдрГамБм мВГФч<дэХрду д самФрмБм мВнХКмэХрду, . чтХФмГ рж нмГим нжчГжи э им«
им ГиХФм зГФм тФу Гминчтрдамэ д мГрмэХижФж,« мрд тмВдэХлиГу ржэжнмуир нжКчФиХ-
имэ иХ« Бтж« аХКХФмГ В« чФчсди ч<ж рджБм ржэмКм<рм,
ГрмэХижФд дГГФжтчж э ардБж мнБХрдКХйд, рж ВФд КрХам тнчБ Г тнчБм, трХам
д эКБФут д йжррмГид чтдэдижФр мВнХКм ГмэХтХли д мБчи Ви нжтГиХэФжр
аХа днмэмККнжрдж мГмВмБм идХ, (нжтжнда мтнмВрм мдГэХжи им« аХа Bим днмэмККнж-
рдж нжмВнХКчжи КрХамж рХ жимт чнХэФжрду, .К тжиХФрмБм мдГХрду мэГжтржэ-
р чнХэФжржГад нХаида д мнБХрдКХйдмрр нмйжГГмэ ГиХрмэдиГу мруирм« им э,ид
рХ ГФжтчлhд, эдима мнБХрдКХйдмррмБм нХКэдиду ржэмКм<рм нд ммhд тжаФХнХйд,
м йжррмГиу , eХБду нХВмиХжи« имФам жГФд и ГчжФ энХГид э мФр, нмГи жФмэжжГамБм
тмГимдрГиэХ, ондиэмндиГу %дрf ржФКу« ГиХи t м<рм,
Чэимн ардБд рХКэХжи мГмВмж днмэмККнжрдж мГрмэХижФж, uднлКмэ мнБХрдКХйд,
БФХэрм, ГмГиХэФулhж, чГж Х, Рид мнБХрдКХйдд« ГФмэрм тмВнж эжГирдад дК рХсжБм Вчтч-
hжБм« мВрХтж<дэХлиб жФмэжжГиэм ГмГмВрм нжмтмФжи чБнм<Хлhжж нмидэмнждж ж<тч
миХуррм, минжВрмГил ГмэнжжррмБм жФмэжаХ э зГФж д иж BнКХйж ГГФмэ« амимн,
ГмГмВр нжтФм<ди БмГмтГиэчлhдж ГдГиж чнХэФжрду« мГрмэХррж рХ ГинХ Х чБрж-
ижррмБм BБм,
РиХ ардБХ эсФХ рХ ХрБФд,Гам уКаж э рХХФж ж…*y БмтХ э эдтж SРI-/Х,ФХ рХ ГХ,иж
HHH,ЭМ[pjМp1[p2ФЭ2‹p[3‹1[Фp4,\Фy
« амимн, (нжтжнда ГэжнГиХФ Гэмдд ГдФХд, з иж мн
ВФХБмтХну чГдФду иГу ВФХБмтХнр диХижФж, мрХ дКтХрХ рХ рмБд уКаХ д ГиХФХ мтрм,
дК ГХ мВГч<тХж ардБ м мнБХрдКХйдмррм, ачФичнж эм эГж днж,
я Бмн<чГ иж« им ммБ чГамнди э мт Bим, ардБд рХ нчГГам уКаж« д эжнл«
им (нжтжнда Гм<жи этм рмэди эХГ иХа« аХа мр этм рмэдФ жру,
Dз«мрс? rд,+y
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
*=

зФчачырч
т ылФмчырч ылФлф либ ыро жрлыылф Влачмр

hм,Тит рсМм«д си»мрсИТ. Б аeатБТ Б Б+dмБИз+фdм?
ма,ТрдБИТф> BИдy- МИд-Ид си»мрсИТ. Бдича?Им рдз+ф »дчм,Т.
ьдИд ат Бчм,амИ Б+dмБИз+фd+ф yмирачмeрд +БИа мзнм?>
Ричард Ба минстр Фуллр
 =D… Б, тм р, B, эжФдад, БнжжГад, /дФмГм/ д чжр, ЧндГимижФ э мтрм дК Гэмд
/чртХжриХФр инчтмэ КХуэдФ« Вчтим ч <жрhдр КчВмэ жрсж« ж ч ч<др
o*J
, зжБмтру
рХ мнмсм дКэжГирм« им Bим эКтмн, фм КХХтр, дн мид тэж иГуд Фжи ГдиХФ Bим
чиэжн<тжрдж ржмамФжВдм, дГидрм,« маХ э мтдр нжанХГр, тжр амБм-им рж мГжидФХ
мианмэжррм нжэмФлйдмррХу ГФб
а чаза?Им-ьа ядБМсИам»t
фХчр, жимт t этэд<жрдж БдмижК д мГФжтчлhХу нмэжнаХ t рХГимФам БФчВмам
чамнжржр э Гмэнжжррм сФжрдд« им рХ инчтрм нжтГиХэди ГжВж« аХа м<рм тм иХам,
Гижжрд тмэжнуи Хэимндижич д рж нмэжнди, фжч<жФд нХрсж Флтд ВФд рж иХа нХКчр«
аХа Гж,ХГz трХам« нж<тж ж ГинмБм мГчтди нжтамэ« КХтХтдГу эмнмГмб Х рж ГиХ-
рчи Фд Вчтчhдж мамФжрду иХа <ж мижсХиГу рХт рХдz фж маХКХФдГ Фд д э Фжрч чнм-
hжррмБм мт мтХ а мрдХрдл днХz
:Ги эГж мГрмэХрду мФХБХи« им иХа д жГи, KФу нджнХ мКэмФиж КХтХи нмГим,
эмнмГб ГамФам мХКБмэ ч жФмэжаХz онжтмФХБХл миэжиб мтдр ьдФд« КХмтмКндэ мтэм «
э ГаХ<жиж t тэХ« мтнХКчжэХу нХэмж д Фжэмж мФчсХндуз, змБФХГрм джлhдГу тХрр«
нХэдФр, миэжи t инд, м-жнэ « нХКчжжиГу« ВмФсм, БмФмэрм, мКБ« рм« эм-эимн «
ржВмФсм, мКБ э Гжнтйж д« э-инжид « жhж мтдр э дhжэХндижФрм инХаиж, омГФжтрдж тэХ
рХрмБм жрсж
oжJ
жнэмБм« рм иж рж жржж Bим мФрмГил Хэимрмрж ГдГиж,
. ичи рХдрХжиГу ГХмж дрижнжГрмж, eмКБ э Гжнтйж д мКБ э адсжрдаж миани
ГмэГж ржтХэрм« миу иж рмФмБдд рХВФлтжрду мКэмФуФд мВрХнч<ди д рХрмБм нХрсж,
Гж« им рч<рм« имВ д нХКБФутжи« t Bим инч« рм< д нмГиж,сд, данмГам, змВГиэжррм«
мКБ э дhжэХндижФрм, ГдГижж ￿
был обнаружн
тмэмФрм тХэрм« э *Т)…- ББ,« ржжйад
энХм ЧчBнВХ м, ианидж ВФм э тХФрж,сж мтиэжн<тжрм тэчу жБм ХрБФд,Гадд амФ-
ФжБХд uж,ФдГм д зиХнФдрБм, Ч мим ГФчдФмГ ржим дК нутХ эмр э мтуhжжб э жтд-
йдрГад анчБХ мжч-им КХВФд м мКБж э адсжрдаж, р нмХФ дК эдтч рХ йжФмж ГимФж-
иджE . ВФ КХрмэм миани имФам э амрйж *’’…- ББ, ХжндаХрГад рж,нмБХГинмBрижнмФмБм
eд ХBФж +жнсмрм,
rХа <ж иХамж мБФд КХВи э жтдйдрГад анчБХ z омФХБХл« Bим ГэуКХрм Г мГмВжррм-
Гиуд ГмэнжжррмБм днмэмККнжрдуб э джнХн джГам, аХнидрж днХ чнХэФуи эГж м<жи
имФам мтдр мКБ, >мрм иХа <ж эм БФХэж ФлВм, мнБХрдКХйдд тмФ<жр Гимуи имФам мтдр ВмГГ,
 мВд мтж тХэрм дГмФКчлиГу энХ<жрду %мрдХи Гжнтйжf д %чуи рчинмf, фм ржэмК-
м<рм нжтГиХэди ГжВж ГФХ<жррчл нХВмич инж Хэимрмр мХКБмэ« дГ мту дК ржмВ мтдм-
Гид джнХн дд э днж, .« эмКм<рм« рж Гимди ГдиХи ГмэХтжрдж« им мГиХФрж тэХ мКБХ
мианФд ьКХрмэмEз джррм имБтХ« амБтХ дрижнржи ГиХФ тмдрднчлhж, ГдФм, э рХсж, <дКрд,
Рм Х дрижнржиХ чГамндФХ муэФжрдж рмэм, аХнидр днХ« э амимнм, нжтчГминжрм нХГнж-
тжФжррмж чнХэФжрдж эжГим рдГ мтуhж, джнХн дд, ондруэ иХачл аХнидрч днХ« эмГ-
ндж д ГФ« им ч рХГ рж мтдр мКБ« Х ржГамФам д эГж нХВмиХли ГммВhХ,
фХ ГФм<рм мруи« аХа Флтд знжтржэжамэу мБФд эжнди КХуэФжрду ЧндГимижФу«
Вчтим ч <жрhдр КчВмэ жрсж« ж ч ч<др, им <ж энжу д ГХд м<ж ГиХи КХФм<-
рдаХд ГмВГиэжрр нжтГиХэФжрд, t иХа <ж« аХа д рХсд нжтад, змэнжжррж чжрж
рж ГиХФд КХБФутэХи э данмГам« мимч им %эмКм<жр имФам мтдр мКБf› имрм иХа
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
*y
д Гмэнжжррдад +ХФдФжу миаХКХФдГ БФутжи э ижФжГам« мимч им ржГФдм« имВ рХсХ
uмБм ГмиэмнжррХу ФХржиХ рж ВФХ В йжринм ГжФжррм,,
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
*D

сби ыр»чыыльтИ ьлФичВчыы
либ ыро жрлыы Влачмчф

онжтжи мжБм дГГФжтмэХрду t мнБХрдКХйдд д амФФжаидэрХу нХВмиХ« Х рж жтдйдрХ
д ХГинмрмду, фм Гчи эмнмГХ ндрйддХФрм рж жружиГуб эмКм<рм Фд« имВ рХсд
нжтГиХэФжрду мВ мнБХрдКХйду мБнХрддэХФдГ рржсрд днмэмККнжрджz омт ГдФч Фд
рХ рХФХтди ВмФжж нмдКэмтдижФр,« ВмФжж мГГФжрр,« ВмФжж жФмэжр, нмйжГГ Гмэ-
жГирм, тжуижФрмГид« жГФд эГжБм Фдс дКжрд днмэмККнжрджz
мнмГ эм рмБм ГинХрр,, р м<жи Ви эмГндруи аХа нмуэФжрдж ржВФХБмтХнрм-
Гид а имч« им ч<ж тмГидБрчим, >Гуд д иГуд Фжи Флтд <дФд рХ БнХрд БмФмтХ« э ГинХ ж
жнжт Bдтждуд« э мФрм, эФХГид КХГч д д тХ<ж мВрм, нмГичт, Ч мим« рд Г имБм
рд Г ГжБм« КХ тэХ эжаХ мВнжФд ржэдтХррж нж<тж ВмБХиГиэХ д ржтмГуБХжчл нХржж нмтмФ-
<дижФрмГи <дКрд, .ГаФлдижФр, нмБнжГГ нмдКмсжФ рж эГФжтГиэдд чГдФд, митжФ-
р дртдэдтмэ« Х э нжКчФиХиж ГмэжГирмБм инчтХ Флтж, э мнБХрдКХйду ,
‹ rнчр, д ХФ, ВдКржГ ?ХХтХ э чГФмэду нрмрм, Bамрмдад ГмКтХФ ржГФд-
мж нж<тж ВмБХиГиэм« Х Гж,ХГ мтрдХжи дК рдhжи дФФдмр Флтж, э .ртдд« rдиХж«
Ч/ндаж« эжКтж э днж, e эГинмдФд ржэжнмуирм ГФм<рж ГдГиж ГрХВ<жрду« эГж ГдФржж
ГэуКэХлhдж аХ<тмБм Г аХ<т д иж ГХ чанжФулhдж дн ж<тч рХнмтХд Фчсж«
ж ФлВж мФдиджГадж ж ХрдК,
‹ оФмирХу Гжи мнБХрдКХйд, t дГГФжтмэХижФГад йжринмэ« /ХнХйжэиджГад амХ-
рд,« ВмФрдй« жтдйдрГад дрГидичимэ« жтдйдрГад ГинХ мэ амХрд, t ГФжиХжиГу
э эжГХ ГФм<рчл ГдГижч КтнХэмм нХржрду« ржнжтГиХэдчл жhж Гим Фжи рХКХт, ?Х мГФжт-
рд, эжа ВФХБмтХну Bим, нХКэжиэФжррм, Гжид Гнжтруу нмтмФ<дижФрмГи <дКрд э зOЧ чэж-
ФддФХГ мид рХ ж… Фжи, KжиГаХу ГжнирмГи ГманХидФХГ рХ ’… z« Х ГжнирмГи Хижнж, t
рХ ’’ z, >Хадж дКэжрж Вдд нмтХ жФмэжжГамБм« аХа мФдмджФди« нмаХКХ« мГХ д ичВжн-
ачФжК« тХ<ж э ГХ Вжтр ГинХрХ днХ м ВмФсж, ХГид эГинжХлиГу имФам э чжВрдаХ
м дГимндд,
‹ Г/жнж мВнХКмэХрду Гжи чжВр КХэжтжрд, t рХХФр д Гнжтрд самФ« амФ-
Фжт<ж,« ХБдГинХичн д ХГднХричн t тХФХ дФФдмрХ тжиж, д мФмт Флтж, мВнХКм-
эХрдж« амБтХ-им Вэсжж ндэдФжБдж, ржрмБд , фдамБтХ тм BимБм э дГимндд жФмэжж-
ГиэХ рж ГчhжГиэмэХФм ВжГФХир БмГчтХнГиэжрр ГдГиж мВчжрду« тмГичр аХ<тмч
нжВжрач, ГмХ,сд, чнмэжр эГжмВhж, БнХмирмГид« ГжБмтру эмГндрдХж, аХа тмФ<-
рмж« рж джжи нжйжтжримэ э дГимндд,
‹ омГФжтрдж тжГуидФжиду ржамжнжГадж мнБХрдКХйдд эм эГж днж чГамнжррд
ижХд ГмКтХли нХВмдж жГиХ« рХрмБм мжнж<Ху э Bим рХнХэФжрдд амжнжГадж нжт-
ндуиду, Гж эмКнХГиХлhжж дГФм Флтж, митХли Гэмж энжу« BржнБдл д тжрБд рХ им«
им эХ<рм Фдрм тФу рд д тФу эГжБм днХ,
змэнжжрр, ндрйд мнБХрдКХйдд мВчГФмэдФ ГжрГХйдмрр, нмБнжГГ жФмэжж-
ГиэХ жржж ж КХ тэХ эжаХ t мтрм Брмэжрдж э дГимндд нХКэдиду рХсжБм ВдмФмБджГамБм
эдтХ, фд мтрм дК мГФжтрд тмГид<жрд, э дГимндд жФмэжжГиэХ рж ВФм В эмКм<рм
ВжК мнБХрдКХйд, аХа /мн ГминчтрджГиэХ, трХам ижжн рмБдж мhчhХли« им рржс-
рд, жимт чнХэФжрду ГжВу нХаиджГад дГжнХФ, e эГж ВмФжж нХКмХнмээХжГу э нХВмиж
д чГинм,Гиэж Гмэнжжрр мнБХрдКХйд,, eрмБмдГФжррж мнмГ рждКжррм ГэдтжижФ-
Гиэчлиб тФу иж « аим инчтдиГу ч мтрм<ду днХдт« нХВмиХ Хhж Гмну<жрХ Г Бржичhд
ГинХ м д чрФм, нчидрм,« рж<жФд Г <Х<тм, иэмнжГиэХ д мГГФжррмГил, rмдаГ
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
*)
м KдФВжниж
*
ГиХФд КрХдижФр ачФичнр уэФжрдж д мБчи рмБмж нХГГаХКХи м им«
аХа тХФжам КХ мтуи мнБХрдКХйдд« нжэнХhХу амФФжаидэр, инчт э ржим <ХФамж д ВжГГГ-
Фжррмж,
. Bим аХГХжиГу рж имФам мтрм<ду днХдт, :Ги мтдр мГитр, Гжанжи« миан-
и, рмл КХ уирХтйХи Фжи нХВми амрГчФиХрим д амчж ч нчамэмтдижФж, мнБХрдКХйд,б
<дКр рХ эжнсдрж днХдт энут Фд ндрмГди ВмФсж чтмэФжиэмнжрду, ?Х анХГдэ /ХГХ-
тм д ВнХэХтм, Фдтжнмэ мБчhжГиэжрр амнмнХйд, ГанэХжиГу им <ж ВжКмФэрмж ГинХтХ-
рдж, ?ХХГичл Фд мнХтмрХу ХаидэрмГи t ржчтХрХу миаХ Гани БФчВмамж эрчинжрржж
нХКмХнмэХрдж, %KжмрГинХйду чГачФмэf« дриндБд д эрчиндамнмнХидэрХу ВмнВХ э амрйж
амрймэ ГаХКэХлиГу рХ аХ<тм, нБХрдКХйдд Хhж эГжБм ГиХрмэуиГу ХнжрХд ВмнВ рХсд
%BБмf« нХэрмтчср а БФчВдрр Хурду жФмэжжГиэХ,
?)»y/»/-)ф aя hy-D»-y*ad h»ф a*)*Bжa*)» yD»МВ*.t юя -/B/ad
h»ф *+ф »ВМB/Bф, - гг -*,* -я+.>B>» )*.*eфt
Йфu»фay ф» BВ*ayh/з e*ВDф)Мж*= ,фa/,Dф- ф z/.r*В»* /./ ue/зфBф-
/з D*В/М.М oьJ/DK
ж
)МD »y» ж* e*В*B*В+/-М*»t
Гэри Хэмл
>ж« аим нХВмиХжи э нХэдижФГиэжрр чнж<тжрду д ржамжнжГад мнБХрдКХйду «
им<ж ржнжтам Фдсжр BричКдХКХ э мирмсжрдд Гэмж, нХВми, KХ<ж иж« аим нХВмиХжи м нд-
КэХрдл« рж КХГинХ мэХр ми нХКмХнмэХрд,, юдижФу« энХд д жтГжГин ХГГмэм миаХКэХ-
лиГу ми ГэмжБм ндКэХрду, фХсд самФ« а Гм<ХФжрдл« м ВмФсж, ХГид t ВжКтчсрж ж Х-
рдК« ачтХ чжрдад д чдижФу мтуи тФу нм/мн, Ч ВмФрдй нжэнХидФд э мФмтрж«
ВлнманХиджГадж чнж<тжрду« Бтж энХд д жтГжГин Фдсжр эмКм<рмГид нмуэФуи Гжн-
тжрчл КХВмич м ХйджриХ ,
*
KдФВжни t БФХэр, Бжнм, амдаГмэ замииХ ЧтХГХ мВ м/дГрм, <дКрд« м жржт<жнХ д мнБХрдКХйду ,
) с»> мч>
ж
rмжтд,р, ГжндХФ ьж……Dtж…*=з мВ м/дГрм, <дКрд нжБдмрХФрм, амХрдд,
) с»> мч>
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,


злКиль* КлатлмдынФрч Фтли д рььмчалФ ырй

фржсрдж ГмГмВ нжсХи ижачhдж нмВФж мнБХрдКХйд, КХХГичл чГчБчВФули«
Х рж ГрдХли д , uмФсдрГиэм мнБХрдКХйд,« нмаФХтэХу дКмhнжррж чид ХижндХФрмБм
ммhнжрду« нм мтди жнжК рм<жГиэм нХчртмэ нжмнБХрдКХйдд« йжринХФдКХйдд д тжйжр-
инХФдКХйдд« жнжК эржтнжрдж рмэ др/мнХйдмрр иж рмФмБд,« нмэмКБФХсжрдж рмэ
КХтХ д рмэ ГдГиж аФлжэ маХКХижФж,, фм эжХиФжрдж« им ГчhжГиэчлhд, ГмГмВ
чнХэФжрду нХаиджГад дГжнХФ ГжВу« чГдФдэХжиГу« Х эГж инХтдйдмррж нжйжи КХХГичл
маХКэХлиГу ХГил нмВФж« Х рж жж нжсжрдж,
e ГинждГу а жч-им ВмФсжч« а ндрйддХФрм рмэ д Фчсд ГмГмВХ
мнБХрдКХйдд ГмэжГирм, нХВми, фм тж,ГиэдижФрм Фд иХамж эмКм<рм дФд Bим ржГВим-
рж жиz :ГФд мнБХрдКХйдд« э амимн мижрйдХФ ГминчтрдаХ Вчтжи мФрм нХГанэХиГу«
эГж-иХад мБчи Ви ГмКтХр« им аХа мрд тмФ<р эБФутжиz rХа этм рчи э рд <дКрz
ми эмнмГ« Фж<Хhдж э мГрмэж Bим, ардБд,
KФу жру мрд нжтГиХэФули рж имФам ижмнжиджГад,« рм д эмФрж нХаиджГад, дриж-
нжГ, Гж ВмФсж Флтж, ГинждиГу ГмКтХэХи мнБХрдКХйдд рХ мГрмэж жФмэжрмГид, ?ХБэмКтаХ
э им« им рж ГмэГж мрдХж« аХа Bим ГтжФХи, eрмБд дК рХГ ч<ж рж рч<рм чВж<-
тХи э рХКнжэсж, ржмВ мтдмГид мВрмэФжрду амХрд,« нжтндуид,« самФ д ВмФрдй,
Гж« им рХ ржмВ мтдм« t Bим эжнХ« им иХамж эмКм<рм« д миэжи рХ эмФрж амранжирж
эмнмГ, .жнХн джГаХу днХдтХ ч<ж эмГндрдХжиГу аХа ржим чГиХнжэсжж« рм ж жж
КХжрдиz rХа ндрдХи нжсжрдуz éмнмсм« имВ э ндруидд эХ<р нжсжрд, чХГиэм-
эХФд эГж« Х рж имФам рХХФГиэм« рм рж ндэжтжи Фд Bим а ХмГчz rХа Ви Г нмтэд<жрдж
м ГФч<Вж д мэсжрдж КХнХВмирм, ФХиz eм<рм Фд нжсХи Bид эмнмГ ВжК дриндБ
д мФдидаХрГиэХz rХа нмэмтди ГмВнХрду иХа« имВ мрд ВФд нмтчаидэрд д мт-
рдХФд рХГинмжрдж чХГирдаХz rХа ГтжФХи« имВ рХ ГмэжhХрду эГаХКэХФдГ
дГанжррж« Х рж имФам нчамэмтГиэчуГ BБмдГиджГадд мВч<тжрдудz rХа эм эГж« им 
тжФХж« нчамэмтГиэмэХиГу эХ<рж,сж, йжФл д нд Bим рж тХэХи эмФл йдрдКч« амимн
ржнжтам нмрдКХр эжФжнждэж нмБнХ рмБд амХрд,z фХ рж рч<рХ ржаХу эжФдаХу
амрйжйду мнБХрдКХйдд рмэмБм идХ, фХ рч<р амранжирж миэжи рХ рм<жГиэм эмКрд-
аХлhд эмнмГмэ,
n*./hМ=ИyL фeМD)фD»M -ф -В*a*)М )*D»Мr/.M)фD»/ eВ*BD»М-.>*»
)* DМaМ )*D»Мr/.M)фD»Md М B*=D»-/> - Dфф»-*»D»-// D .ф+/,ф=
-h*ВМИ)*+ф B)>t
итр ру р
омтмВр, нХаиджГад, мт мт эмэГж рж жсХжи ндрдХи эм эрдХрдж эмКм<рж
БФмВХФрж мВhжГиэжррж д BамФмБджГадж мГФжтГиэду, оФХржиХ ?жФу ч<ж рж ГмГмВрХ
этжн<дэХи ндэр, рХ ГмГмВ эжтжрду тжФ, фХсд мнБХрдКХйдд э мБнмрм, Гижжрд
мэдрр э дГимhжрдд нднмтр нжГчнГмэ« нХКнчсжрдд BамГдГиж« дКжржрдд аФдХиХ«
ржhХтрм, BаГФчХиХйдд эмтр нжГчнГмэ д ВжГйжррмБм эжн ржБм ФмтмнмтрмБм ГФму мэ,
e дБнХж э мХГрж д ХэХрилнрж дБн Г Вчтчhд« чмэХу« им Г ммhл рмэ иж рм-
ФмБд, Гм<ж КХФжди нХр« амимнж ГмэнжжррмГи нмтмФ<Хжи рХрмГди ФХржиж, Рам-
рмджГаХу мтжФ« мнджриднмэХррХу рХ ВжКчтжн<р, нмГи нд мБнХрджррмГид нжГчнГмэ«
нжэХиХ аХиХГинм/м,,
фржсрд, /дрХрГмэ, андКдГ м<жи маХКХиГу эГжБм Фдс мтрд дК жнэ имФамэ«
нжтэжhХлhд Бнутчhжж мhрмж КжФжинуГжрдж, фж Вчтжи нжчэжФджрдж чиэжн<тХи«
им ГХм э<дэХрдж рм<жГиэХ эдтмэ« BамГдГиж д эГжБм жФмэжжГиэХ КХэдГди ми рХсж,
ГмГмВрмГид мтруиГу рХ ВмФжж эГмачл /мнч ГмКрХрду« имВ« рХчдэсдГ ГминчтрдХи
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,

рХ рмэм чнмэрж« ндруиГу КХ мКтмнмэФжрдж рХсд мирмсжрд, Г эржсрд днм д чжр-
сжрдж ч<ж нддржррмБм рХд энжтХ,
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
*’

Флмйжру либ ыро жрф
Ф рьтлир»чьдлф КчиьКчдтрФч +» ьтИ ,-

Р,рсиж,рч ндрХтФж<ди чиэжн<тжрдж« им рд мтрХ нмВФжХ рж нжсХжиГу рХ им
чнмэрж ГмКрХрду« рХ амимнм мрХ эмКрдаХжи, мКм<рм« рХ инжВчжиГу тмГид рмэмБм чнмэру
ГмКрХрду« нд,ид а рмэмч днмэмККнжрдл« имВ КХрмэм дКмВнжГид ндрйд мнБХрдКХ-
йдд ГмэжГирмБм инчтХ Флтж,, KФу амБм-им ГФ« им мВhжГиэм ГмГмВрм дКжрди днм-
эмККнжрдж д Г ммhл рмэмБм днмэмККнжрду ГмКтХи ндрйддХФрм рмэ, ид мнБХрдКХ-
йдд« маХ<жиГу ржФжм,, >ж рж жржж э дГимндд жФмэжжГиэХ эГж нмдГ мтдФм джррм иХа«
Х ГжБмтру рХФдйм эГж ндКрХад имБм« им мжнжтрХу ГжрХ мВнХКХ сФжрду« нХэрм аХа д мнБХ-
рдКХйдмррм, мтжФд« ч<ж рж КХ БмнХд,
eрм<жГиэм чжр « э им дГФж Гд мФмБмэ« /дФмГм/мэ д ХринммФмБмэ« ХрХФдКднм-
эХФм чид нХКэдиду жФмэжжГамБм ГмКрХрду, рд мВрХнч<дФд« им КХ эГл дГимндл жФмэжж-
ГиэХ« амимнм, нджнрм *…… иГу Фжи« мГФжтмэХижФрм нмсФд нут BиХмэ, фХ аХ<тм
 тжФХФд БнХртдмКр, ГаХма эжнжт э чжрдд мВнХhХиГу Г манч<Хлhд днм t Г имад
Кнжрду мКрХрду« мнХФд д Гд мФмБдд, фм жГи мтдр ржХФмэХ<р, ХГжаи« амимн, дГГФж-
тмэХижФд тм Гд мн ччГаХФд дК эдтчб эГуад, нХК« амБтХ жФмэжжГиэм мтрдХФмГ рХ рмэчл
Гичжр« мрм дКмВнжиХФм рмэ, ГмГмВ ГминчтрджГиэХ« рмэчл мтжФ мнБХрдКХйдд,
 жнэм, ХГид ардБд нж м,тжи м им« аХа BэмФлйдмрднмэХФм ГмКрХрдж жФмэжжГиэХ
д аХа рХ аХ<тм BиХж дКмВнжиХФд рмэж мнБХрдКХйдмррж мтжФд ьBид мГФжтмэХижФрм
Гжруэсдж тнчБ тнчБХ мтжФд ХаичХФр д м Гж, тжр« мBимч нжтФм<жрр, дГимндж-
Гад, мВКмн мм<жи нХКмВнХиГу э нХКФдр идХ Гмэнжжрр мнБХрдКХйд, д Гчид ГжБм-
трусрж, мФждад м ндрйдХ чнХэФжрдуз,
зжйдХФдГи э мВФХГид Гд мФмБдд нХКэдиду мБчи мэжтХи ржХФм дриндБчлhжБм
м ГФжтчлhж, Гичжрд нХКэдиду жФмэжжГамБм ГмКрХрду« жнж мт а амимнм, имФам рХХФГу,
фХ Bим, Гичжрд мВчКтэХж BБмдК д рХдрХж мдГа ВмФжж ГХмВир « Ктмнмэ
д йжФмГир /мн Виду, :ГФд Гчтди м мич нмсФ мамФжрд,« им м жнж эмГ м<тж-
рду рХ ГФжтчлhчл Гичжр ГмКрХрду нХКнХВмиХж д ГммиэжиГиэчлhчл мтжФ мнБХрд-
КХйдд,
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
ж…

«и дтрд , »чВн Влбнт ы н»ртИ ылФ тли +» ьтИ ,,-

м эимнм, ХГид ардБд мтнмВрм мдГХрм« аХа нХаиджГад тж,Гиэчли мнБХрдКХйдд«
ч<ж эКмсжтсдж рХ ГФжтчлhчл Гичжр, >Ха ХГим ВэХжиб Вчтчhжж рж нмГим ВФдКам t
мрм ч<ж нмуэФужиГу э рХГимуhж, KэХ БмтХ у КХрдХФГу дКчжрдж мнБХрдКХйд,-рмэХимнмэ«
э КрХдижФрм, жнж мФХБХлhд Гу рХ рмэчл мнБХрдКХйдмррчл мтжФ« ГммиэжиГиэчлhчл
ГФжтчлhж, ГиХтдд нХКэдиду жФмэжжГиэХ, мнмГ« рХ амимнж у иХФГу миэжиди э мтж
дГГФжтмэХрду« КэчХи иХаб
rХа эБФутуи д аХамж эжХиФжрдж нмдКэмтуи мнБХрдКХйдд« ГмКтХррж
рХ рмэм, Гичжрд нХКэдиду жФмэжжГамБм ГмКрХрдуz мКм<рм Фд
ч<ж Гж,ХГ тжиХФрм мдГХи д мнБХрдКХйдмррчл Гинчаичнч« жимт
нХВми« эрчинжррдж нмйжГГ д ачФичнч ьдрд ГФмэХд« мГГФди
мнБХрдКХйдмррчл мтжФз« имВ мм иж« аим нХВмиХжи рХт ГмКтХрдж
ХрХФмБдр мнБХрдКХйд,z
ондГичХу а мдГач мнБХрдКХйд, рмэмБм идХ« у рж КрХФ« жБм м<дтХи, жт мФж
дГГФжтмэХрду эндГмээХФмГ эжГХ Гчирм, фХ,тч Фд у чВжтдижФрж нджнz фж нд-
тжиГу Фд рж джи тжФм Г анмсжрд мнБХрдКХйдуд Гм ГФдсам амнмиам, дГимндж,«
им ГтжФХжи ржэмКм<рд ми ГамФам-рдВчт КрХдж нжКчФиХиz eрж аХКХФмГ«
им э ФлВм ГФчХж ржмВ мтд ГинмБдж андижндд миВмнХ« дрХж йжррмГи ээмтмэ Гмрд-
ижФрХ, аХжГиэж мВdжаимэ дГГФжтмэХрду у нжсдФ нХГГХиндэХи мнБХрдКХйдд э ФлВм,
имаж КжрмБм сХнХ« э ФлВм Гжаимнж Bамрмдад ьамжнжГадж д ржамжнжГадж« чжВ-
рж« жтдйдрГадж« нХэдижФГиэжрржз« э амимн рХГдиэХжиГу ￿
рм »мрмм югг БдИ +чрс-
ьдз
o=J
д амимнж джли ￿
ьаь »срс»+» ятИс,мИрс? дя-И
нХВми э нХаХ ￿
д «арсиаЙсдррд?
БИ +ьИ+ -. а Иаьeм »мИдч- аyдИ-. зр+И мррсм я дЙмББ- с ь+,ТИ+ +. з ираМсИм,Трд?
»м м Бд«,аБ+фdсмБт Б uа аьИм сБИсьа»с рдзд? БИ+ямрс аизсИст
,
eмд мХГжрду маХКХФдГ ржмВмГрмэХррд, KэжрХтйХи дКчжрр рмл мнБХрдКХйд,
ьГ, мВКмн э ￿
БФХэж ж,*
з рХрмБм нжэКмсФд чГиХрмэФжррж мБнХрджрду, eрмБдж нХВмиХли
э ГммиэжиГиэдд Г нжэмФлйдмррд ндрйдХд ч<ж м =…ty… Фжи« д рж Г БмнГиам, Гминчтрд-
амэ« Х Гм сиХим э ржГамФам Гмижр« Х им д иГу нХВмирдамэ,
:hж мтдр ГлнндКб у нХГГдиэХФ рХ,ид нджн мнБХрдКХйд, ВчтчhжБм м ВмФ-
сж, ХГид э Г/жнж нжтмГиХэФжрду чГФчБ t КтнХэмм нХржрдд д мВнХКмэХрдд« ачтХ Флтд дтчи
м ндКэХрдл д Бтж ВФХБмнмтрХу йжФ ммБХжи нжмтмФжэХи ГмВГиэжрр, BБмдК, я нХт
ндКрХи« им мсдВХФГу, знжтд рмэХимнмэ ВФд аХа амжнжГадж« иХа д ржамжнжГадж
мнБХрдКХйдд, мФж мжБм Кнжрду мХФд нжиж,Фжн« нмдКэмтГиэжррж нжтндуиду« мтрХ
BржнБмамХрду« нмдКэмтдижФ нмтчаимэ диХрду« Х иХа<ж самФХ д БнчХ ВмФрдй,
я иХа<ж Г чтдэФжрдж мВрХнч<дФб Bид мнБХрдКХйдд тХ<ж рж мтмКнжэХли м ГчhжГиэм-
эХрдд тнчБ тнчБХ, :ГФд чтХГиГу рХ,ид жнэмнм мтйжэ« тчХФ у« им мрд ржнжжррм Вчтчи
мВжрдэХиГу дтжуд д мим« КрХу« им рж мтдрмад, фм« рХнмидэ« мрд« аХа нХэдФм«
Г эмГимнБм чКрХэХФд« им рж жтдрГиэжррж мтэжнБХли Гмржрдл инХтдйдмррж жимт
жржт<жриХ, eрж ндсФХ э БмФмэч счиФдэХу ГФб эГж Bид мнБХрдКХйдд м м<д рХ днм-
ФлВдэ дрмФХржиур дК ГиХн ижФжГжндХФмэ, рд ч<ж тХэрм <дэчи Гнжтд рХГ« рХтжФжррж
Гэжн dжГижГиэжррд ГмГмВрмГиуд« рм рдаж рж ммКрХррж д мФрмГил дКмФднмэХррж
тнчБ ми тнчБХ, мКм<рм« д энжу ч<ж ндсФм› эмКм<рм« рХамржй-им Бмимэ эдтжи
д иХадд« аХадж мрд жГи« t рж тнч<жФлВрд« рм ржчаФл<дд чтХаХд« Х мтФдррд
рмэХимнХд« жнжтмэд минутХд дК рХсжБм мВhжБм ВчтчhжБм,
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
ж*
ЧрХФдК Bид мнБХрдКХйд, эаФлХжи тэХ ВФмаХ эмнмГмэ ьГ, ГдГма э ￿
ондФм<жрдд *
з,
ожнэ, ВФма аХГХжиГу yD жимтмэ нХВми д эрчинжррд нмйжГГмэ« амимнж мВрм мВГч<-
тХлиГу э мнБХрдКХйдмрр дГГФжтмэХрду , злтХ мирмГуиГуб
‹ аФлжэж амФжаГрж мнБХрдКХйдмррж нмйжГГ« рХнджн ГинХижБду« ХнажидрБ«
нмтХ<д« нмдКэмтГиэжррж мжнХйдд« /мнднмэХрдж Влт<жиХ д амринмФ›
‹ мГрмэрж нмйжГГ э мВФХГид чнХэФжрду аХтнХд« э им дГФж мтВмн аХтнмэ« мВч-
жрдж« ХиижГиХйду« мФХиХ инчтХ›
‹ эХ<рж,сд, мэГжтржэр, мнутма нХВми« рХнджн ГмэжhХрду« мнБХрдКХйду
др/мнХйдмрр мимамэ д нХВмд мжhжрд,,
KФу аХ<тм, дК yD аХижБмнд, у иХФГу чГиХрмэди э мтж дГГФжтмэХрду« м аХад
ХнХжинХ мэГжтржэрж жимт нХВми жнэмнм мтйжэ миФдХлиГу t дФд рж миФдХ-
лиГу t ми мВhжндруи , eм, мт мт ВФ рХжнжррм эГжм эХиэХлhд, юдиэХу рмэдКрч
иж« у ВжК аХам,-ФдВм нжтэКуимГид мВнХhХФ эрдХрдж рХ эжГ Гжаин Гинчаичнр ХнХа-
ижндГида« жимтмэ нХВми д ачФичн« амимнж ндруим нХГГХиндэХи нд дГГФжтмэХрдд
мнБХрдКХйд,, я мднХФГу рХ мВhжтмГичрж ХижндХФ« эрчинжррдж тмачжри« дрижнэл
д нжКчФиХи эдКдимэ рХ нжтндуиду,
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
жж

зырВ ырч* ьКлфмчи

rХ<тХу дК дКчжрр рмл рмэХимнГад мнБХрдКХйд, чтдэдижФрХ ГХХ м ГжВж
д КХГФч<дэХжи« имВ жж дГимндл дКФм<дФд э митжФрм, ардБж, фм нж<тж эГжБм жру дриж-
нжГмэХФм« ГиХржи Фд тХррмж дГГФжтмэХрдж ж-им ВмХФсд« рж<жФд амФФжайдж, нХаиджГад
нджнмэ, :Ги Фд аХадж-рдВчт КХамрмжнрмГид д мВhдж жни« чаХКэХлhдж рХ рХФддж
рмэм,« эрчинжррж ГВХФХрГднмэХррм, мтжФдz eм<рм Фд ГдиХи жнэмнм мтйжэ рж нмГим
этм рмэдижФуд« рм BиХФмрм тФу иж « аим мФмр нжсдмГид ГмКтХэХи рмэж« ВмФжж жФм-
эжрж мнБХрдКХйддz
ьВ+М)/зМ)М /)фe.М)*»>) /з D»МВяз »*.*D*В/М.ф-t N*фeфз)М))я*d ф)/ ж/-y»
DВ*B/ )МDd )*Daф»В> )М D-ф/ D-*Вз(*D»*D»-*))я* DeфDфr)фD»/t
иэжи« мруирмж тжФм« мФм<дижФр,, Рид мнБХрдКХйдд-жнэмнм мтй рджБм
рж КрХФд тнчБ м тнчБж д BаГжнджриднмэХФд ГХмГимуижФрм, рд нХВмиХли э Гмэжнсжррм
нХКр минХГФу д нжБдмрХ , мтрд КХруи Гмирд« э тнчБд тжГуиад иГу Гминчтрдамэ,
фжГмину рХ нХКФдду« эГж мрд t мГФж рмБд нмВ д мсдВма t энХВмиХФд чтдэдижФрм
м м<дж /мн д жимт нХВми, я рж мБ рж мВнХтмэХиГу Гэмжч мианидлб Bим эжт мКрХ-
Хжи« им ГаФХтэХжиГу эрчинжррж ГВХФХрГднмэХррХу мнБХрдКХйдмррХу мтжФ д жж м<рм
мдГХи э тжиХФу , Рим рж ижмнжиджГадж эаФХтад« рж чимджГаХу дтжу« Х амранжир, Гм-
ГмВ чнХэФжрду мнБХрдКХйдуд Г эГми ВмФжж Гмэжнсжррм, Гичжрд ГмКрХрду, :ГФд нд-
КрХи« им BэмФлйдд жФмэжаХ ндГчhХ рХнХэФжррмГи« им мФчд ржим дГаФлдижФрмжб
жнжт рХд нммВнХК ВчтчhжБм эГж мнБХрдКХйд,« нммВнХК Вчтчhж, инчтмэм, тжуижФрмГид
аХа иХамэм,,
я дсч Bид Гинмад Г мФр мГмКрХрдж« им ГжБмтру Bими /жрмжр имФам рХдрХжи
нмуэФуиГу, я рж чиэжн<тХл« им э мж, ардБж нжтФм<жрм дГжнэХлhжж« КХамржррмж
мдГХрдж Вчтчhж, мнБХрдКХйдмррм, мтжФд, зм энжжрж« амБтХ ВмФсж амХрд, рХржи
BаГжнджриднмэХи э Bим, мВФХГид« амБтХ ВмФсж дГГФжтмэХижФж, рХржи дКчХи Bим уэФж-
рдж Г нХКр Гимнмр« амБтХ BэмФлйдмрднчжи мВhжГиэм э йжФм« аХнидрХ« ржГмржррм« ГиХржи
ВмФжж унам, д мГуКХжм,, фм у Г чэжнжррмГил чиэжн<тХлб ч рХГ ч<ж жГи мВhХу Г жХ мнБХ-
рдКХйдд ВчтчhжБм« ВмФжж нмтчаидэрм,« нчамэмтдм, уГрм, йжФл« рХмФржррм, ГГФм
д ндрмГуhж, ГминчтрдаХ ачтХ ВмФсж чтмэФжиэмнжрду ми нХВми, -чамэмтдижФу« <жФХ-
лhд ГмКтХи мнБХрдКХйдд рмэмБм идХ« рж ндтжиГу рХдрХи Г дГимБм ФдГиХ, рд ГмБчи
жнХи этм рмэжрдж дК эмФрж амранжир нджнмэ эм эимнм, ХГид ардБд« Бтж дКФм<жр
ндрйд« мнБХрдКХйдмррж /мн« жимт нХВми д ачФичнХ« мВжГждэХлhдж <дКрж-
ГмГмВрмГи рмэмБм идХ мнБХрдКХйдмрр мВdжтдржрд,,
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
ж=

.члГларВч ньмлФру +» ьтИ ,,,-

 мтж дГГФжтмэХрд, тФу ардБд ВФд мФчжр дрижнжГрж Гэжтжрду м им« аХа муэ-
ФулиГу рХ Гэжи ндрйддХФрм рмэж мнБХрдКХйдд ьГ, ￿
ондФм<жрдж *
« эимнм, ВФма эмнм-
Гмэз, rХадж чГФмэду ржмВ мтд« имВ рмэХу мтжФ КХнХВмиХФХ рХ мФрчл мhz :ГФд
э ФХрднчжиж ГмКтХи иХачл мнБХрдКХйдл д мидиж Г ГХмБм рХХФХ миаХКХиГу ми ГиХнм,
мтжФд« жч м<рм мчдиГу ч рмэХимнмэ« ч<ж Bим ГтжФХэсд z Ч жГФд э эмКБФХэФужиж
инХтдйдмррм нХВмиХлhчл мнБХрдКХйдл« анчрчл дФд ржВмФсчл« им Г жБм Фчсж эГжБм
рХХи жнж мт а рмэм, ХнХтдБж мирмсжрд, д аХа чэФж амФФжБ рХ рмэ, чиz Рид
д тнчБд эмнмГХ мГэуhжрХ инжиу ХГи ардБд,
:ГФд тж,ГиэдижФрм мид ГнХэдиГу Г мГинж,сдд нмВФжХд Гмэнжжррм-
Гид« им рХ мрХтмВуиГу мнБХрдКХйдд рмэмБм идХб нжтндуиду« тэд<дж унадд ГГ-
ФХд« ВмФжж жФмэжрж самФ« ВмФжж нмтчаидэрж ржамжнжГадж мнБХрдКХйдд, ЖлВм,«
аим ФмХжи сХВФмр д нжтндрдХжи им-им рмэмж« мВуКХижФрм эГинжХжи ГмнмидэФжрдж«
жБм рХКэХли дтжХФдГим дФд БФчйм, ЧринммФмБ eХнБХнжи eдт мтрХ<т ГаХКХФХб %фдам-
БтХ рж ГФжтчжи ГмржэХиГу э им« им ржГамФам нжтХрр Гэмжч тжФч Флтж, ГмГмВр
дКжрди дн, дГимндд эГжБтХ имФам иХа д ВФмf, :ГФд э мтдр дК рмэХимнмэ« жГФд э
чэГиэчжиж ндКэХрдж ГмКтХэХи ндрйддХФрм ВмФжж жФмэжрж« дГмФржррж ГГФм
д нХтмГил нмдКэмтдижФрмБм инчтХ мнБХрдКХйдд« им BиХ ардБХ« рХтжлГ« ндтХГи эХ чэж-
нжррмГи« им Bим эмКм<рм, очГи мрХ мГФч<ди нХаиджГад нчамэмтГиэм рХ эХсж
чид, ю жру ржи Гмржрд,« им дн Бмимэ ндруи эХГ,
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
жy

/ ьтИ a
Флмйжру либ ыро жрф
Ф рьтлир»чьдлф КчиьКчдтрФч


yм Ф ana
Вчы К и арбВ, Килмлч
р ы ьтлуэчч либ ыро жрлыылф Влачмр

nсчмИТ z рм ираМсИ ядрс»аИТ. ядрс»аИТ z ираМсИ зсчмИТt
n- зсчсИм змdс рм Иаьс»с. ьаьсм дрс мБИТ. а Иаьс»с. ьаьсм з- мБИТ>
ри Баттрорт
eм<ж Фд ГмКтХэХи мнБХрдКХйдд« рж мнХ<жррж ГФдсам мнмсм КрХамд
рХ ВмФжКрудz нБХрдКХйдд« ГэмВмтрж ми мФдидаХрГиэХ« ВлнманХидд д эрчиндамнм-
нХидэрм, ВмнВ, нБХрдКХйдд« Бтж Гминчтрдад рж нжВэХли э эжрм ГинжГГж« рж эБм-
нХли рХ нХВмиж« рж мамнулиГу мВГимуижФГиэХ Г нХэрмтчсдж« рж дГиэХли ржБмтмэХ-
рду дФд Бмнам, ХХидд, rмХрдд« Бтж %рХэжн чf рж рХчГаХли рХ ГжВу эХ<р, эдт« э им
энжу аХа %эрдКчf нХВмиХли« аХа аХимн<рж, eм<рм Фд миани мнБХрдКХйдмрр, ндрйд
КХрмэм« дКмВнжГид рмэчл мтжФ« амимнХу ГтжФХжи рХс инчт ВмФжж нмтчаидэр« ндрмГу-
hд рХГимуhжж чтмэФжиэмнжрдж д дГмФржрр мтФдррмБм ГГФХz eм<ж Фд мжФм-
эжди жГиХ нХВми t самФ« ВмФрдй« амжнжГадж д ржамжнжГадж нжтндуиду« t
имВ рХсд иХФХри нХГанэХФдГ« Х рХсд ГаФмррмГиу д ндКэХрдл эмКтХэХФд В тмФ<-
рмжz
:ГФд э мГрмэХижФ дФд БФХэХ мнБХрдКХйдд д мидиж ГмКтХи иХадж чГФмэду тФу нХВми«
ми эХсжБм миэжиХ КХэдГди рмБмжE Хсж манч<жрдж э ВмФсдрГиэж Гэмж миэжнБржи Bич
дтжл аХа нжанХГрмтчсрчл /ХриХКдл« эХГ ГиХрчи чБмэХндэХи рж инХиди мрХнХГрч энжу
д ГдФ, %Жлтд жГи Флтд« t ГаХ<чи эХ« t ч рд Гэмд BБмдГиджГадж дрижнжГ, e дБнХж
э мФдиджГадж дБн« ФлВд мВэдруи« андидамэХи д ГФжирдХи, >Ха Вчтжи эГжБтХf,
rим мГмндиz фм« Г тнчБм, Гимнмр« аХ<т, нд нХВмиж э амХртж жнж<дэХФ тчсжэ-
р, мтdж« амБтХ эГж мФчХжиГу ВжК ХФж,сд чГдФд,« ГХм ГмВм,« дБнХлд, иХадж
мжри мрдХжсб жФмэжжГаХу дКмВнжиХижФрмГи рж КрХжи нжтжФмэ, фжим ндрйд-
дХФрм рмэмж дрмБтХ муэФужиГу Гмэжнсжррм ржм<дтХррм« ГФмэрм дК рдмиачтХ, rим ндГа-
ржи чиэжн<тХи« им рд КХ им д рдамБтХ рж Гм<ж ГмКтХи ВмФжж ам/мнирж чГФмэду
тФу ГмэжГирм, нХВмиz
eм<ж Фд нмФм<ди имр, ачнГ а рмэ ВжнжБХ« миФэХу ми рХтж<рмБм Хиж-
ндаХ ГмэнжжррмБм жржт<жриХz .Фд рч<рм нжсдиГу д минХэдиГу э рдачтХ« мГамФач«
анмж дКэжГирмБм рХ днХ« рджБм ВмФсж ржиz
ИХГи миэжиХ рХ Bид эмнмГ ржм<дтХррм ндсФХ ам рж дК нмсФмБм« Х рж дК ВчтчhжБм,
 мтж дГимндд жФмэжжГиэм ржГамФам нХК мианэХФм тФу ГжВу рмэж ГмГмВ мВdжтдруи
чГдФду Флтж,« аХ<т, нХК ГмКтХэХу КрХдижФрм ВмФжж Гмэжнсжррж мтжФд мнБХрдКХйдд,
uмФжж имБм« эБФутэХуГ э дГимнджГачл жнГжаидэч« эдтдб рмэХу мтжФ мнБХрдКХйдд
ч<ж ВчаэХФрм э мтрм сХБж ми рХГ д <тжи эмКм<рмГид мФрмГил нмуэдиГу,
.рижнжГрм« им аФл а мрдХрдл Фж<ди рж э дГимндд мнБХрдКХйд,« Х э мВФХГид ВмФжж
сднмам, t э дГимндд жФмэжжГиэХ д э Гд мФмБдд нХКэдиду, .КмВнжижррж э мтж дГимндд
эдт мнБХрдКХйд, эГжБтХ ндэуКХр а БмГмтГиэчлhжч рХ тХрр, мжри днмэмККнжрдл
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
жD
д а тХррм, ГиХтдд нХКэдиду ГмКрХрду, rХ<т, нХК« амБтХ аХа ВдмФмБджГад, эдт жруФд
ГмГмВ мКрХрду днХ« мтрдХФдГ тм рмэ « ВмФжж B//жаидэр эдтмэ мнБХрдКХйдд,
.Гимндад« ХринммФмБд« /дФмГм/« дГидад« Гд мФмБд д ржэнмФмБд Г чэФжжрдж
дhчи миэжи рХ ГХ, БФХэр, эмнмГб ￿
ьаь Бдирарсм Мм,дзмМмБИза oзд,фЙсдрс дза,д дИ ар-
рсu БИачс? чд ьд»я,мьБрд«д БдБИдтрст. uа аьИм рд«д ч,т ранм«д з м»мрсJ
фжамимнж чж-
рж дГГФжтчли ГэуКХрр, Г Bид эмнмГ« ￿
ьаьс» дy аид» »-. Мм,дзмМмБьсм Б+dмБИза. oзд,ф-
Йсдрс +м» дИ Б азрсИм,Трд я дБИд? жд »- Бдирарст. чаррд? я с дeчмрсс. чд яд,рдИ-
и м,дБИс зи дБ,д«д Мм,дзмьа>
онмВФжч дКчХли Гм эГж эмКм<р имжа Кнжрду, ЧВнХ Х eХГФмч э КрХжрдим
дГГФжтмэХрдд нмГФжтдФ« аХа нХКэдэХлиГу ￿
ядИ мyрдБИс
жФмэжаХ ми ВХКмэ Гд мФмБдж-
Гад минжВрмГиж, а ГХмХаичХФдКХйдд, KнчБдж Гминуи рХ нХКэдидж жнжК ндКч ￿
»с д-
здии мрст
ьГнжтд нмд t +жВГжнз« ￿
ьд«рсИсзр-u раз-ьдз
ьодХ<жз« ￿
ЙмррдБИм?
ь+нж,эКз«
»д а,Трд«д аизсИст
ьrмФВжнБ« +дФФдБХрз« ￿
Ба»ддБ+dмБИз,мрст
ьЖжэдрт<жнз« ￿
ч+uдзрдБИс
ь(ХчФжнз«
,счм БИза
ьrча-+нм,ижн« rдБХр« >мнВжниз д иХа тХФжж,
фжКХэдГдм тнчБ ми тнчБХ Bид дГГФжтмэХрду чаХКэХли рХ мBиХрмж нХКэдидж жФм-
эжжГиэХ, e рж нХГиж ржнжнэрм« аХа тжнжэу, e BэмФлйдмрднчж нжКадд ГаХаХд«
мтмВрм БчГжрдйж« ГиХрмэуhж,Гу ВХВмам,« дФд БмФмэХГидач« нжэнХhХлhжчГу э ФуБчсач,
зчhжГиэмэХрдж ГиХтд, жФмэжжГамБм нХКэдиду рХ ГжБмтрусрд, тжр эжГХ мнжтжФжррм,
Kэмж чжр t rжр юдФВжн д K<жррд юB,т t нмтжФХФд дрижнжГрж,счл нХВмич м ГнХэ-
ржрдл д ГммГиХэФжрдл эГж мГрмэр ГиХтдХФр мтжФж, д мВрХнч<дФд д КХжирмж
Г мтГиэм, rХ<тчл мтжФ м<рм нжтГиХэди ГжВж э эдтж ГаФмрХ Бмн ьмтдр дГГФжтмэХижФ
Гминди рХ минжВрмГид« тнчБм, t рХ амБрдидэрж ГмГмВрмГид д и, ,з« рм иж рж жржж
Bим мтрХ д иХ <ж БмнХ, южрж мБчи м-нХКрмч рХКэХи« тжФди д БнчднмэХи ГиХтдд«
рм КХ Bид Гимди мтрм д им <ж уэФжрдж« мтмВрм имч аХа саХФ (ХнжрБж,иХ д ЙжФГду« миу
д рХКэХлиГу м-нХКрмч« чиэжн<тХли мтрм д им <жб жГи имаХ КХжнКХрду д имаХ аджрду
эмт, >Хам, эКБФут рХ нХКэдидж мтанжФжр ГмФдтрд рХчрд ГэдтжижФГиэХд« мБнм-
р амФджГиэм тХрр , >Хадж дГГФжтмэХижФд« аХа K<ж,р Жжэдрт<жн« злКХррХ rча-+нм,-
ижн« uдФФ >мнВжни« -мВжни rдБХр« нмэжндФд ижмндл ГиХтд, рХ иГуХ д иГуХ Флтж,«
ндрХтФж<Хhд а нХКФдр ачФичнХ« э ХГирмГид нХКФдр мнБХрдКХйдмрр д амн-
мнХидэр ачФичнХ,
Ч/.фDфJя / a/D»/,/ ВМз)яз И,ф.d eD/зф.ф+/ / )*-Вф.ф+/
D y-.*h*)/*a /Жy» ф»-*» )М -Мж)*=И/= -фeВфDЗ ,М,/a фrВМзфa
h*.ф-*h*D»-ф u-ф.L*D»M D*=hМDЦ
rХ<т, жнж мт рХ рмэчл Гичжр ГмКрХрду мианэХжи рмэчл Bнч э дГимндд жФмэжж-
ГиэХ, фХ аХ<тм Гиаж Bм жружиГу эГжб мВhжГиэм ьми Гжж,р Бнч а ФжжрХ« дж-
нду д рХйдмрХФр БмГчтХнГиэХз« BамрмдаХ ьми ГмВднХижФГиэХ а ГХтмэмтГиэч« КжФжтж-
Фдл д нмсФжррмч нмдКэмтГиэчз« ГинчаичнХ эФХГид« жГим нжФдБдд э <дКрд мВhжГиэХ,
. Фдс мтдр ХГжаи BэмФлйдд рж ндэФжа маХ тмФ<рмБм эрдХрду дГГФжтмэХижФж,б Г э м-
тм рХ мжнжтрчл ГиХтдл ГХмГмКрХрду нмдГ мтди нмнэ э рХсж, ГмГмВрмГид а Гминчт-
рджГиэч« аХ<т, BиХ нХКэдиду ндрмГди Г ГмВм, рмэчл мтжФ мнБХрдКХйдд, нБХрдКХйдд
э им эдтж« э амимнм мрд рХ ГжБмтрусрд, тжр рХ дКэжГир« t нмГим энХ<жрдж рржс-
ржБм днмэмККнжрду« ижачhж, ГиХтдд нХКэдиду, онж<тж ВФд тнчБдж мтжФд« д эГж Гэдтж-
ижФГиэчжи« им э Вчтчhж мтжФж, ГиХржи жhж ВмФсж,
.иХа« им нжтГиХэФули ГмВм, нж<рдж д рржсрдж мтжФд мнБХрдКХйд, д рмэ,
эКБФут рХ рд z Bим, БФХэж у чГинмл мВКмнр, ичн м мГрмэр BиХХ нХКэдиду жФмэжж-
ГамБм ГмКрХрду д ГэуКХрр Г рдд мтжФу мнБХрдКХйд,, дГХрдж BиХмэ КХдГиэмэХрм
ГнХКч дК рмБд дГГФжтмэХрд,« нж<тж эГжБм t дК жиХХрХФдКмэ юB,т д юдФВжнХ« эанХийж
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
ж)
КХинХБдэХлhд нХКФдрж ХГжаи аХ<тм, ГиХтддб днмэмККнжрдж« минжВрмГид« амБрдидэ-
рмж нХКэдидж« мнХФрмж нХКэдидж, я тХл аХ<тм, ГиХтдд рХКэХрдж д ндГэХдэХл ж, мнж-
тжФжрр, йэжи, éмнмсм рХКэХи эГжБтХ ГФм<рм, трд ГФмэм ржФКу м эХиди мжнжт-
рм, BиХ нХКэдиду ГХмГмКрХрду жФмэжжГиэХ эм эГж, жБм ГФм<рмГид, я эВднХФ ГФмэХ«
амимнж« рХ м, эКБФут« Фчсж эГжБм ХГГмйдднчлиГу Г аХ<тм, ГиХтдж,« э мтрд ГФчХу
КХдГиэчу рХКэХрдж дК ГчhжГиэчлhж, ижмндд ГиХтд,« э тнчБд t этчэХу ГмВГиэжррмж,
 ижмндд дрижБнХФрм, Гд мФмБдд ГиХтдд ХГим мВмКрХХлиГу рж ГФмэХд« Х йэжим, :Ги
ржрдж« им йэжимэм, амт КХмдрХжиГу мГмВжррм мнмсм, ом Bим, нддрж у д ндГэХд-
эХл им, дФд дрм, ГиХтдд ГммиэжиГиэчлhд, йэжи, KмВХэФл« имВ дКВж<Хи ржтммрдХрдуб
у рж ГанэХл« им мж мдГХрдж ГиХтд, нХКэдиду ГмКрХрду t нжКчФиХи ГдрижКХ нХВми нХКФд-
р чжр , йжФм мд ээмт ГммГиХэд« миу д рж эГжБтХ ХВГмФлирм имрм« Г иж«
аХа мдГэХжи иж <ж ГХж ГиХтдд дрижБнХФрХу Гд мФмБду,

eч дтрФы у* рмр Dыrи ди ьы у* К и арбВ
)яТ

Рим ГХХу нХрруу ГиХтду нХКэдиду жФмэжжГиэХ« нд мтуhХуГу рХ жндмт нджнрм
*……tD… иГу Фжи тм р, B,« амБтХ <дФд ржВмФсдд БнчХд« ГэуКХррд чКХд нмт-
ГиэХ ьмтмВрж Гм нХрдФдГ тм рХсд трж, э митХФжрр чБмФаХ днХ› д д мВуКХр
рХсдд КрХрдуд мВ Bим, ГиХтддз, >Хадж Бнч мВрм мВdжтдруФд рж ВмФжж ржГамФ-
ад тжГуиамэ жФмэжа, :ГФд д ГиХрмэдФмГ ВмФсж« БнчХ чинХдэХФХ тжжГмГмВрмГи«
мГамФач эмКм<рмГид Флтж, мттжн<дэХи ГФм<рж мирмсжрду ВФд эжГХ мБнХрд-
жрр, ИжФмэжжГамж %уf ьBБмз Г/мнднмэХФмГ рж мФрмГил« Флтд рж эмФрж митжФуФд ГжВу
ми тнчБд д ми манч<Хлhж, Гнжт ьBими мжри мВч<тХжи рмБд нмХридКднмэХи тнжэ-
рж,сд, жндмт« эдтжи э рж ВФХ<жррчл ГэмВмтч ми <жГиамБм тчХФдКХ, онд Bим дБрмнд-
нчжиГу нжКэХ,рм эГмад, чнмэжр рХГдФду д чВд,Гиэз, Грмэм, ГчhжГиэмэХрду ГФч<дФм
ГмВднХижФГиэм« тФу жБм рж инжВмэХФмГ рдаХамБм нХКтжФжрду инчтХ ьКХ дГаФлжрдж имБм«
им рХ <жрhдрХ Фж<ХФм эрХсдэХрдж д эмГдиХрдж тжиж,з, >Хад мВнХКм« рдаХам, мтжФд
мнБХрдКХйдд рХ Bим, ГиХтдд рж джФмГ, rнмж имБм« эрчинд Бнч рж ГчhжГиэмэХФм джнХн-
дд« рж ВФм ГиХнсжБм« эм<ту« ФдтжнХ,
 рХсж днж имФам мжр ржрмБдж Бнч ГчhжГиэчли м КХамрХ .р/нХанХГрм,
ХнХтдБ, KжиГаХу Гд мФмБду дКчХжи им« им Гм нХрдФмГ ми Bим, ГиХтдд ч ФХтжрйжэ«
дГГФжтчлhд дн рХ Г мтрм чнмэрж ГХмГмКрХрду« амБтХ мруидж ГэмжБм %уf жhж рж митж-
Фжрм мФрмГил ми Хижнд д ми манч<Хлhж, Гнжт,

М бр»чьд у* рмр «ниКниы у* К и арбВ
)жТ

амФм *D иГу Фжи рХКХт« Х э ржамимн ХГиу ГэжиХ д нХрсж жФмэжжГиэм ГиХФм
мтрдХиГу рХ Гичжр« амимнчл ржамимнж Хэимн рХКэХли %ХБджГамж ГмКрХрджf, зиХ-
тду ГммиэжиГиэчжи жнж мтч ми анмсжр Гжж,р Бнч а ФжжрХ« рХГдиэХэсд ч<ж
ржГамФам Гмижр жФмэжа, з Гд мФмБджГам, д амБрдидэрм, мКдйдд Bим мКрХХжи« им Гм-
ГмВрмГи ГнХэФуиГу Г ВмФжж ГФм<рд КХтХХд КрХдижФрм чэжФддФХГ, фХ Bим, ГиХ-
тдд жФмэжа ч<ж э ВмФсж, жнж митжФужи ГмВГиэжррмж %уf ьBБмз ми тнчБд д BмйдмрХФрм«
д /дКджГад« нмтмФ<Ху эм рмБм эмГндрдХи ГжВу аХа Гнжтмимдж эГжФжррм,, онддр
д ГФжтГиэду мГмКрХлиГу Фм м« мBимч эГжФжррХу аХ<жиГу рХГжФжррм, тч Хд д ХБдж-
Гадд ГдФХдб ичд ГФжтчли КХ рм,« Фм Ху мБмтХ t рХаХКХрдж« рХФм<жррмж рХ жру тч Хд
КХ тчнрж мГичад, ИимВ чднмиэмнди ХБджГад, дн« Фжу ГФжтчжи аХрмрХ ндичХФ-
рмБм мэжтжрду д чаХКХрду ГиХнсжБм дФд сХХрХ, Жлтд <дэчи м ВмФсж, ХГид э рХГиму-
hж Г ржВмФсдд нджГуд нмсФмБм« рм нХаиджГад ВжК ФХрмэ рХ Вчтчhжж, мВФХГид
ГмКрХрду маХ рж ГчhжГиэчжи ХВГинХаир мруид,« аФХГГд/даХйд,« ВмФсд дГжФ, зжни
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
жЗ
эмГндрдХжиГу аХа ржим рж эмФрж нжХФрмж« д ГинХ ж,-ФдВм Гжнид КрХдм миГчи-
Гиэчжи ьдК-КХ жБм чнмэжр рХГдФду д чВд,Гиэ м-нж<ржч эГмаз, нБХрдКХйдд рХ Bим,
ГиХтдд эГж жhж рж ГчhжГиэчжи, -ХКтжФжрдж мВуКХррмГиж, мжр мБнХрджррм« миу ГиХнсдж
джли мГмВ, ГиХичГ д нХГмФХБХли ржамимнм, Гижжрл эФХГид,
 рХсж энжу очнчнрХу ГиХтду нХКэдиду мВрм рХВФлтХжиГу ч тжиж, эмКнХГиХ ми =
тм жy жГуйжэ, Bим энжу мрд рХчХлиГу митжФуи ГжВу ми тнчБд д ми манч<ХлhжБм
днХ аХа рХ чнмэрж ГжрГмнрм-тэдБХижФр нжХайд, ь
+ь+БсИТ Бзд? яа,мЙ z рм Ид eм Ба»дм.
МИд +ь+БсИТ дчмт,д
з« иХа д BмйдмрХФрм ь
т рм »а»а. рд з мм я сБ+ИБИзсс т зд,нмyр-»
дy аид» М+зБИз+ф Бмyт з yмидяаБрдБИс
з, онд ХтжаэХирм эмГдиХрдд ВмФсдрГиэм тжиж,
жнжнХГиХжи Bич ГиХтдл,

DВКнмИьрФы у* рмр зи ьы у* К и арбВ
)<Т

.ГимнджГад жнж мт а .чФГдэрм,« дФд rнХГрм,« ХнХтдБж ГиХФ тФу жФмэжжГиэХ
мжнжтр эХ<р тмГид<жрдж, амФм *… иГу Фжи рХКХт Bим ндэжФм а муэФжрдл эФХ-
Гид эм<ту д жнэ нмимджнд,« Х иХа<ж жнэ /мн мнБХрдКХйд, ьмрд Вчтчи мдГХр
э нХКтжФж %rнХГрж мнБХрдКХйддfз,
змВГиэжррмж %уf ьBБмз а имч энжжрд ч<ж м/мндФмГ д ГмКнжФм« жФмэжа мhчидФ
ГжВу мФрмГил митжФр ми тнчБд д ми манч<ХлhжБм днХ, омрдХрдж чБХФмб эжн-
эж Гжни ГиХФХ мГмКрХэХжм,, ￿
K ,снТ »а,ат МаБИТ. дИчм,мррат дИ Йм,д«д. т y+ч+ БИ а-
чаИТ с,с +» +>
eдн рХ Bим, ГиХтдд ГмКрХрду эдтдиГу мХГр жГим« Бтж чтмэФжиэмнжрдж
минжВрмГиж, КХэдГди ми имБм« рХГамФам и ГдФжр д анчи, здФХ ГиХрмэдиГу днмэм, эХФл-
им,, ￿
DБ,с т Бс,Трмм Имyт. Ид »д«+ И мyдзаИТ +чдз,мИзд мрст Бздсu ядИ мyрдБИм?L мБ,с И-
Бс,Трмм »мрт. т Имyм ядчМсрфБТ з рачмeчм. МИд И- дyд »рм ядиаyдИснТБт>
РмйдмрХФ-
р, тдХХКмр эГж жhж мжр мБнХрджр« д Флтд ХГим энХ<Хли Гэмд минжВрмГид жнжК
эГсад БржэХ д рХГдФдж, фдаим рж КХВмидиГу м чэГиэХ тнчБд , Жлтд м-нж<ржч мнджр-
иднмэХр м ВмФсж, ХГид рХ рХГимуhжж t ￿
т uдМ+ oИд с я т»д Бм?МаБt
t рм дчФГдэрмГи
м<жи тм ржамимнм, Гижжрд нмГиднХиГу э Вчтчhжж чиж дГмФКмэХрду нмГи ГинХиж-
Бд,« мГрмэХрр рХ ГдФж« ХрдчФднмэХрдд дФд мтдржррмГид, онмГиж нддррм-ГФжт-
Гиэжррж ГэуКд« рХнджн рХБнХт д рХаХКХрду« ч<ж мруир, eсФжрдж Г/мнднмэХрм
нмидэммФм<рмГиуд« ГмКтХлhдд жнрм-ВжФчл аХнидрч днХ« рХнджн %ГдФр,{ГФХ-
В,f« %аХа у мч { аХа и мжсf,
омГФж /мнднмэХрду мhчhжрду ГмВГиэжррмБм %уf ьBБмз ГиХрмэдиГу эмКм<рм, тд//ж-
нжрйдХйду мэГжтржэр КХруид,« тнчБдд ГФмэХд« мГГФжррмж нХКтжФжрдж инчтХ, >жжн
жГи эм<Ха д жГи нутмэж, фХ дГимнджГам, Гйжрж муэФужиГу нХВГиэм э ГХ нХКрммВнХК-
р /мнХ « мГамФач муэФужиГу эмКм<рмГи этжФди мнжтжФжррж КХтХд д мнчди
д эмФржрдж энХБХ дК ГмГжтрд Фжжр« мВж<тжрр д мВнХhжрр э нХВГиэм, .Гимнд-
жГад Bим ндэжФм а муэФжрдл эм<тж,« чнХэФуэсд ч<ж рж Гмируд« Х иГуХд д тжГуи-
аХд иГу Флтж,, .чФГдэр, rнХГр, ГмГмВ тж,ГиэмэХи тм Гд мн дГмФКчжиГу
эКнмГФд нжтГиХэдижФуд жФмэжжГиэХ эм рмБд нмтмФжжрр ГммВhжГиэХ д э Вжт-
р аэХниХФХ нХКэди мВhжГиэ« амБтХ э ГдФч мВГимуижФГиэ тжид рж мФчХли ХтжаэХирмБм
эмГдиХрду« мКэмФулhжБм мтруиГу эсж Bим, ГиХтдд, KФу аХ<тм, ХнХтдБ ГчhжГиэчжи
Гэмж жГим д энжу« Гэм, амрижаГи« э амимнм мрХ рХдВмФжж нджФжХ, .чФГдэрХу rнХГ-
рХу ХнХтдБХ рХдВмФжж ГммиэжиГиэчжи энХ<тжВрм, манч<Хлhж, Гнжтжб эмжррж тж,Гиэду«
БнХ<тХрГадж эм,р« нХКнчсХлhджГу БмГчтХнГиэХ« илн дФд инчhмВ Г д <жГимадд
рнХэХд,
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
жТ

зи ьыч либ ыро жрр

нБХрдКХйдд« Г/мнднмэХррж рХ .чФГдэрм, rнХГрм, ГиХтдд нХКэдиду ГмКрХрду«
мрХХФч нжтГиХэФуФд ГмВм, ржВмФсдж КХэмжэХижФрж Хндд« мт эФХГил ВмФжж ГдФ-
р эм<тж, жнжнХГиХэсдж э нмимджндд, зжБмтру rнХГрж мнБХрдКХйдд /чрайдмрд-
нчли аХа чФдрж ВХрт д Х/дмКрж Бнчднмэад, фржсрдж rнХГрж м мирм эдиэХли
дрГинчжри д дтжд ГмэнжжррмГид t эГмрдиж мнБХрдКмэХррчл нжГичрмГи« дГмФ-
Кчлhчл рмэж,сжж мнч<дж д др/мнХйдмррж иж рмФмБдд, фм ВмФсдрГиэм д Гинчаичн
д эрчинжррд нмйжГГмэ м-нж<ржч Г/мнднмэХрм .чФГдэрм, rнХГрм, ХнХтдБм,,
rХамэ ХнХаижндГидад rнХГр мнБХрдКХйд,z рд тжн<ХиГу рХ ржнжнэрм КФмчм-
инжВФжрдд ГдФм, д эФХГил э ж<ФдрмГир мирмсжрду , éмнмсХу жиХ/мнХ тФу рд t
эмФу ГиХу, >мрм иХа <ж« аХа ХФ/Х-эмФа дГмФКчжи ГдФч« амБтХ жч рч<рм мттжн<Хи
Гэм, ГиХичГ э ГиХж
oЗJ
« эм<Ха rнХГрм, мнБХрдКХйдд тмФ<жр тжмрГинднмэХи эГжмтХэФул-
hчл эФХГи д мтдруи аХ<тмБм Гэмж, эмФж« имВ Гм нХрди Гэмж мФм<жрдж, :ГФд эФХГи
эм<ХаХ рХ Брмэжрдж маХ<жиГу мт Гмржрдж« аим-им ржжтФжррм миХжиГу мтмФжи жБм,
ИимВ мттжн<дэХи ми аХачл-им ГиХВдФрмГи« эм<Ха манч<Хжи ГжВу ФжрХд Гжд
ьнжтмФм<дижФрм ВмФжж ФмуФрдз д мачХжи д нжтХррмГи тмФж, ми тмВд, rХ<т,
жБм ндВФд<жрр, э Гэмл мжнжт иХа <ж ндГХиндэХжи КХ Гэмдд Флтд д тжн<ди д
э мэдрмэжрдд, (мнХФрм, джнХн дд э мнБХрдКХйдд рж ГчhжГиэчжи« ржи д рХКэХрд, тмФ<-
рмГиж,, .чФГдэрж rнХГрж мнБХрдКХйдд рж ГФдсам мнмсм ГинчаичнднмэХр м ГФж-
тчлhж, нддржб мрд нжтам мБчи чтжн<Хи э мэдрмэжрдд Флтж,« митжФжрр ми эм<ХаХ
ВмФжж ж рХ инд-жинж чнмэру, éмиу rнХГрж мнБХрдКХйдд мБчи Ви ржмВХ,рм мБч-
hжГиэжрр ьмГмВжррм эм энХ<тжВрм, манч<Хлhж, Гнжтж« амБтХ мнБХрдКХйдд ВмФжж мКтрд
ГиХтд, ГаФмрр нХКнчсХиГуз« мрд м Гчид Гэмж, эжГХ ржрХтж<р дК-КХ дчФГдэрмБм
ХнХаижнХ мГичамэ д Фжрмэ ь
т uдМ+ oИд. с т oИд здиТ»+
з, м<Ха тмФ<жр нжБчФунрм нд-
ВжБХи а чВФдрм, тжмрГинХйдд <жГимамГид д рХаХКХрду« мГамФач имФам ГинХ д мт-
држрдж чтжн<дэХли мнБХрдКХйдл ми нХКэХФХ, ИХГим эрчинд ржж йдначФднчли д/джГадж
дГимндд мВ ХВГмФлирм, эФХГид эм<ХаХ« чтжн<дэХлhдж нутмэ Фжрмэ ми мима КХ эХ-
иди ВмФжж эГмамж мФм<жрдж,
.К-КХ мнджриХйдд рХ ижачhд, мжри rнХГрж мнБХрдКХйдд рж ГдФр э ФХрднмэХрдд
д мианмэжррм ГФХВ э ГинХижБдд« рм КХим ГинждижФрм нжХБднчли рХ рмэж чБнмК« Х рмэ
йжФж, тмВдэХлиГу мжр <жГимадд жимтХд, ом Bим, нддрж мрд Фчсж ХтХиднмэХр
а ХмГч ьБнХ<тХрГадж эм,р дФд нХКэХФдэХлhджГу БмГчтХнГиэХз« рм Фм м ндГмГмВФжр
а тмГид<жрдл ГФм<р нжКчФиХимэ э ГиХВдФрм, манч<Хлhж, Гнжтж« Бтж эмКм<р ФХрд-
нмэХрдж д нХКнХВмиаХ ГинХижБдд,

злыrлиВрьтьд у* рмр =ыт иы у* К и арбВ
)>Т

rХ<т, мтdж рХ рмэчл ГиХтдл ГХмГмКрХрду мианэХжи тФу жФмэжжГиэХ ржэдтХр-
рж нж<тж ГмГмВрмГид д эмКм<рмГид, ожнж,ту а rмр/мндГиГам, яриХнрм, Гичжрд«
 ГмэжнсдФд н<ма ми Фжжр« ГчhжГиэчлhд КХ Гжи ГВмнХ Фмтмэ тдамнХГичhд нХГ-
ижрд,« а днч КжФжтжФду« БмГчтХнГиэХ« йдэдФдКХйду« чнж<тжрду« ВлнманХидд д БмГч-
тХнГиэжррм, нжФдБдд, змБФХГрм тХрр Гд мФмБдд нХКэдиду« тмэмФрм КрХдижФрХу ХГи
эКнмГФмБм рХГжФжрду нХКэди мВhжГиэ тж,Гиэчжи Гж,ХГ рХ мГрмэХрдд джррм Bим, ХнХ-
тдБ,
фХ rмр/мндГиГам, яриХнрм, ГиХтдд ГмКрХрду тж,ГиэдижФрмГи эмГндрдХжиГу
м КХамрХ флимрХ, онддр д ГФжтГиэду мруир
o’J
« Флтд мГэХдэХли амрйжйдл Фдрж,-
рмБм энжжрд ьрХГимуhжж« нмсжтсжж« Вчтчhжжз д мБчи Гинмди ФХр, Рим мГрмэХ
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
ж’
тФу муэФжрду КжФжтжФдуб ГжФГамж мКу,Гиэм инжВчжи тдГйдФдр д ГмГмВрмГид нмБрм-
КднмэХи Вчтчhжж« имВ« Гм нХрдэ ГжжрХ чнм<Ху BимБм БмтХ« мВжГжди ГжВу дhж, рХ ГФж-
тчлhд, Бмт, KммФрдижФр, ндима аХФмнд,« эмКрдасд, Г муэФжрдж ХБнмачФичн« мК-
эмФдФ амнди аФХГГ нХэдижФж,« ХтдрдГинХимнмэ« Гэуhжррдамэ« эмдрмэ д нжжГФжррдамэ,
Рим ндэжФм а имч« им нджнрм КХ y иГуд Фжи тм р, B, э eжГммиХдд рХХФГу жнж мт
ми ФжжррмБм эм<тдКХ а БмГчтХнГиэХ д йдэдФдКХйду,
 rмр/мндГиГам яриХнрм ГмКрХрдд БмнХКтм БФчВ<ж чамнжржрм д нХКэдим мрд-
Хрдж имБм« им чэГиэХ д эмГндуидж тж,ГиэдижФрмГид тнчБд Флтж, ГФжтчжи ндрдХи
эм эрдХрдж, одХ<ж« мтдр дК дмржнмэ дГГФжтмэХрду тжиГам, Гд мФмБдд« нмэжФ BаГж-
нджри« мнжтжФулhд, амБрдидэрж ГмГмВрмГид рХ rмр/мндГиГам, яриХнрм, ГиХтдд,
eж<тч эКнмГФ д нжВжрам мжhХжиГу тэч йэжир, у t КжФжрм, Гимнмрм, а нжВжрач«
анХГрм, а эКнмГФмч, -жВжрма жhж рж тмГидБ яриХнрм, ГиХтдд ГХмГмКрХрду д рж м<жи
чэдтжи дн иХа« аХа эдтди жБм тнчБм, жФмэжа, -жВжрма чиэжн<тХжиб мВХ« д мр« д эКнмГФ,«
эдтуи КжФжр, у, :ГФд нжВжрма нХГижи э манч<жрдд КХВми« им э эмКнХГиж сжГид-Гжд Фжи
мр рХчдиГу эдтжи дн БФХКХд тнчБмБм д нХэдФрм мнжтжФди« им эКнмГФ, эдтди анХГ-
рчл Гимнмрч уХ,
з имад Кнжрду Гд мФмБдд Bим ндэмтди а нХКрммВнХКр мГФжтГиэду, я мБч дтжр-
ид/дйднмэХи ржим Г мж, ГмВГиэжррм, имад Кнжрду д Г имад Кнжрду мж, ГмйдХФрм,
нмФд« д у эд<ч Bим рж иХа« аХа и, я мБч иХа<ж нжтГиХэди« аХа мГиХФрж эдтуи жру,
eмж %уf ьBБмз д чэГиэм ГмВГиэжррм, КрХдмГид ижжн эм рмБм КХэдГуи ми ржрд, тнчБд
Флтж,« у тмВдэХлГ мтмВнжрду ГэмжБм ГмйдХФрмБм анчБХ« ГинжФлГ ндрХтФж<Хи а ржч
д Ви мтмВнжрр, Жлтд рХ Bим, ГиХтдд чГэХдэХли Бнчмэж рмн« д сФжрдж мнж-
тжФужиГу иж« ГммиэжиГиэчли Фд д эржсрд, эдт« мэжтжрдж д ГФд митжФрмБм жФмэжаХ,
KчХФдГиджГамж сФжрдж« КХнмтдэсжжГу рХ rнХГрм, ГиХтдд« эГж жhж Хаидэрм«
рм дртдэдтчХФдГиджГамж %аХа у мч { аХа и мжсf КХжружиГу амФФжаидэр %{
мрдf, rнХГр, BБмйжриндК чГичХжи жГим яриХнрмч BирмйжриндКч, rжр юдФВжн Бмэмнди
мВ Bим иХаб
%?ХВмиХ д чХГидж нХГнмГинХрулиГу ми жру а Бнчж t рм рж тХФжжE
:ГФд и Фжр Бнч« нХКтжФужс мл« ГаХ<ж иХа« д/мФмБдл« дтжмФмБдл«
имБтХ и им<ж« м<рм ГаХКХи« ГХГжр, фм жГФд и ндрХтФж<дс а тнчБм,
ачФичнж« тнчБм, Бнчж« тнчБм, д/мФмБдд« тнчБмч ВмБч« имБтХ и
нмаФуиf
o*…J
,
фХ rмр/мндГиГам, яриХнрм, ГиХтдд ГмКрХрду нж<ржж дчФГдэрмж rнХГрмж %уf
ГмГмВрм а ГХмтдГйдФдрж д ГХмамринмФл« ндж рж имФам чВФдрм« рм д рХжтдрж
Г ГХд ГмВм,, яриХнр мВhжГиэХ нХГнмГинХржр нмГиж мнХФрж йжррмГид« мГрм-
эХррж рХ мВhжндруим ГмГмВж им-им тжФХи« м амимнм Бмэмнуи« им мр нХэдФр,, rмр-
/мндГиГамж яриХнрмж днмэмККнжрдж ГиХидрм« иХ эГж нмКнХрм д КХГиФм« аХа э уриХнж,
:Ги ржКВФжж КХамр тФу эми BимБм днХ« д э рж жГи эжhд нХэдФрж д ржнХэдФрж,
:ГФд и мГичХжс нХэдФрм« им Вчтжс эмКрХБнХ<тжр э Bим, <дКрд дФд э ГФжтчлhж,,
:ГФд и мГичХжс дФд Бмэмндс ржнХэдФрм« и Вчтжс рХаХКХр дФд тХ<ж миэжнБрчи
Бнчм, t д« эжнмуирм« э тХФрж,сж мГинХтХжс, Жлтд чГэХдэХли нХэдФХ д мнХФ« чэ-
Гиэчли эдрч д Гит« чаФмрууГ ми рд , Чэимндижи« чГиХрХэФдэХлhд,« им нХэдФрм« Х им
ржи« ижжн ГэуКХр Г ГмйдХФрм, нмФл« Х рж Г ГдФрм, ФдрмГил ьаХа э rнХГрм, ХнХтдБжз,
Рими Хэимндижи t Гэуhжррда э мВФХжрдд« д рж эХ<рм« им мр КХ жФмэжаб /мнХ мнжтжФужи
Хэимндижи,
ЖлВХу КрХдижФрХу жнжжрХ э днмэмККнжрдд« рХнджн ГжрХ rнХГрм, ГиХтдд
ГмКрХрду рХ яриХнрчл« мтрмэнжжррм д тХжи ГэмВмтч« д чБХжи, ИимВ чэГиэмэХи ГжВу
э ВжКмХГрмГид э днж нддррм-ГФжтГиэжрр ГэуКж,« Фдрж,рмБм энжжрд« чжиХ имжа Кнж-
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
=…
рду тнчБд « яриХнрмж %уf ьBБмз дhжи мнутаХ« ГиХВдФрмГид д нжтГаХКчжмГид« ГмГмВмэ
амринмФу« тФу жБм ГмКтХжи чнж<тжрду д ВлнманХидл, гжФХрр чВж<дhж нжтГиХэФу-
жиГу ГинмБм мнжтжФжррХу ГмйдХФрХу нмФ д дтжридрмГи, яриХнрж мВhжГиэХ ГаФмрр
а ВмФсмч нХГГФмжрдл« аФХГГмэ дФд аХГимэ ГмйдХФр ГдГижХ« <жГиад Бжртжн-
р нХКФдду, Жмижнжу нм<тжрду мнжтжФужи« э аХам, аХГиж и муэдсГу рХ Гэжи« рм эГж
мГиХФрмж тФу ижВу нжтмнжтжФжрмб аХа и Вчтжс эжГид ГжВу« тчХи« мтжэХиГу« жГи« Г аж
эГичдс э ВнХа t д эГж э ГинмБм ГммиэжиГиэдд Г аХГимэм, ндрХтФж<рмГил,
 ГжБмтрусрж жрулhжГу днж рХтж<рХу мнжтжФжррмГи яриХнрм, ГиХтдд рмБд
нжтГиХэФужиГу дГидрр ГХГжрдж« ндКэм эжнрчиГу а иэжнтм чГиХрмэФжрр мнХФ-
р йжррмГиу, фм ндруи Bич имач Кнжрду t КрХди мтмВнди чтмэдhрмж ГмйдХФрмж
ржнХэжрГиэм« ГчhжГиэчлhжж э инХтдйдмрр мВhжГиэХ « Х иХа<ж рХВмн <жГиад ГмйдХФ-
р д ГжаГчХФр рмн, +мэмну нмhж« э rмр/мндГиГам яриХнрм мВhжГиэж м<жи маХ-
КХиГу мжр ржндуирм Ви <жрhдрм,« БммГжаГчХФдГим« Фжрм аХГи ржндаХГХж
дФд ГэмВмтмГФуhд жФмэжам,

=ыт иыч либ ыро жрр

омуэФжрдж яриХнр мнБХрдКХйд, ндэжФм а тэч ГчhжГиэжрр рмэХимнГад тмГид-
<жрдуб миррж мнБХрдКХйдд мБФд КХрдХиГу ￿
Б мчрмБ дМр-» с чд,«дБ дМр-» я,арс дза-
рсм»
« Х иХа<ж ГмКтХэХи ￿
БИаyс,Тр-м д «арсиаЙсдрр-м БИ +ьИ+ -. +БИд?Мсз-м с БядБдyр-м
ь »аБнИаyрд»+ аизсИсф
, змжтдрдэ мВХ тмГид<жрду« мФчд мнБХрдКХйдд« ГмГмВрж
тмГидБХи ржэдтХрр тмГжФж йжФж,« нжэмГ мтуhд ГХж ГжФж жи rнХГр мнБХрд-
КХйд,, .ГимнджГад джррм яриХнрж мнБХрдКХйдд мГинмдФд БнХртдмКрж ГдГиж мнм-
сжрду« днХдт д жФдачл rдиХ,Гачл Гижрч, rмр/мндГиГадж яриХнрж мнБХрдКХйдд
КХэжФд нжБчФунрмж мнГамж ГммВhжрдж« /Хаимндд д ФХриХйдд э амФмрду , ГммиэжиГиэдд
Г Bим, ХнХтдБм, ГмКтХрХ аХимФджГаХу йжнамэ t эмКм<рм« джррм мрХ ГиХФХ мтжФл
яриХнрм, мнБХрдКХйдд тФу КХХтрмБм днХ, ом имч <ж мВнХКйч ГмКтХэХФдГ жнэж анч-
рж амнмнХйдд энжжр нмсФжррм, нжэмФлйдд, яриХнрж мнБХрдКХйдд сднмам нжт-
ГиХэФжр д ГжБмтруб ВмФсдрГиэм БмГчтХнГиэжрр чнж<тжрд,« самФ« нжФдБдмКр чнж-
<тжрд,« Х иХа<ж Хнду ндтжн<дэХлиГу rмр/мндГиГад яриХнр ндрйдмэ,

=ыт иылч лтдитрч ? a, алмбльил»ы у
КчиьКчдтрФ +ьт ГрмИыч Килжчьь-

rнХГрж мнБХрдКХйдд дhчи ржжтФжррм, эБмт ФлВм, йжрм, д рж эдтуи тХФжж ВФд-
<Х,сд ржГамФад трж, дФд ржГамФад ржтжФ, яриХнр мнБХрдКХйду м ГдФХ тмФБм-
энжжррж нмжаи« рХнджн ГинмдижФГиэм ГмВмнХ« амимнмж мБФм эжГидГ рХ нмиу<жрдд
тэч эжамэ« дФд ГмКтХрдж Гжид имнБмэ нжтГиХэдижФГиэ э амФмрду « митХФжрр рХ иГуд
адФмжинмэ,
Рим рмэХимнГамж тмГид<жрдж э КрХдижФрм, жнж ГэуКХрм Г мианидж ГХмБм мруиду
нмйжГГХ аХа эмКм<рмГид эмГнмдКэмтди нмсФ, ми э Вчтчhж, ￿
M дeа? я дн,д«д
«дча y+чмИ зитИ иа дБрдз+ ч,т дЙмрьс + дeат y+ч+dм«д> n Б,мч+фdм» «дч+ з oИд? ь,аББ-
рд? ьд»раИм + дьс яд?ч+И яд Ид»+ eм аБясБарсф. МИд с з я дн,д»>
:ГФд жГи нмйжГГ«
им эХ<рж,сдж КрХрду ВмФжж рж КХэдГуи ми амранжирм, ФдрмГид« д рмГдижФж ГиХрмэдиГу
мнБХрдКХйду« д иХа д м<рм жнжтХэХи ми мамФжрду а мамФжрдл, ЖлВХу ФдрмГи м<жи
Ви КХжржрХ тнчБм,« Вжнчhж, рХ ГжВу ич <ж нмФ э нмйжГГж, KХ<ж ФдтжнХ м<рм КХжрди
м мнутач нжжГиэжррмГид« д яриХнрХу мнБХрдКХйду ГмГмВрХ ГчhжГиэмэХи эжаХд,
фХ дртдэдтчХФрм чнмэрж Флтд« тж,Гиэчлhдж рХ мГрмэХрдд яриХнрм, ХнХтдБ«
ГинжуиГу а мнутач д нжтГаХКчжмГид« Х а жнжжрХ мирмГуиГу Г мтмКнжрдж, >м <ж
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
=*
ГХмж ГнХэжтФдэм тФу яриХнр мнБХрдКХйд,« дГаФлдижФрм мнмсм ндГмГмВФжрр
а ГиХВдФрм, манч<Хлhж, Гнжтж« Бтж Вчтчhжж м<рм ФХрднмэХи рХ мГрмэХрдд нмсФмБм
миХ, рд дГ мтуи дК ржуэрмБм нжтмФм<жрду« им ГчhжГиэчжи имФам мтдр нХэдФр,
ГмГмВ эГж тжФХи« Х дн рждКжржр дФд тмФ<жр Ви иХамэ, >м« им нХВмиХФм э нм-
сФм« тмФ<рм нХВмиХи д э Вчтчhж, :ГФд мВГимуижФГиэХ жрулиГу д жимт ￿
з»- зБм«ча
Иаь чм,ам»=
ВмФсж рж тж,Гиэчжи« яриХнр мнБХрдКХйду инчтрм ндруи ржмВ мтдмГи
жнжжр, юВж<тжрдж« Вчтим ГчhжГиэчжи имФам мтдр нХэдФр, чи« КХинчтружи чГжс-
рчл амрачнжрйдл тФу яриХнр мнБХрдКХйд,, .ГимнджГад мрд ГинжуиГу а тмдрднмэХ-
рдл д мрммФдд« Х рж а ГмнжэрмэХрдл« мBимч яриХнрж мнБХрдКХйдд тм Гд мн ГаФмрр
эмГндрдХи амрачнжрйдл Г мтмКнжрдж,

=ыт иылч лтдитрч ? h, »рьмчыыльтИ
р ьт ГрмИыльтИ +rлиВ мИыч рчи ирр-

 rнХГр мнБХрдКХйду эФХГирж Гинчаичн рХ мтуиГу э мГимуррм тэд<жрдд«
мГамФач эрчинд дтжи ржнжанХhХлhХуГу тнХаХ КХ эФдурдж, rмр/мндГиГадж яриХнрж
мнБХрдКХйдд ндэрмГуи эм эФХГи ГиХВдФрмГи« /мнХФрж КэХрду« /даГднмэХррчл джнХн-
дл д Гинчаичнрчл Г жч, ВhХу ГинчаичнХ чГиХрХэФдэХжиГу э эдтж <жГиам, днХдт
Г аХГаХтм /мнХФдКмэХрр нХГмну<жрд, ми ВмГГмэ а мтдржрр, фд<ж Х t аХн-
тдрХФ« рд<ж аХнтдрХФмэ t Хн дждГам« рд<ж Хн дждГаммэ t ждГам д нутмэж Гэу-
hжррдад, ЦMТ амХртчжи тднжаимнХд тжХниХжримэ« ГФжтуhдд КХ рХХФрдаХд мтнХК-
тжФжрд,« Фдрж,рд нчамэмтдижФуд« ВндБХтднХд д нХВмдд ч ГиХрамэ, ожнГмрХФрХу
эжнрмГи нутмэмБм ГминчтрдаХ Фдрм сж/ч ВмФсж рж инжВчжиГуб эГж КрХли Гэмж жГим
э джнХн дд, KХ<ж жГФд ХХ t ГФХВ, Фдтжн« э ФХр нутмэмБм ГэуhжррдаХ рж э мтди
эмиарчи жч рм< э Гдрч д КХруи жБм жГим, >Хад мВнХКм« муэФужиГу эмКм<рмГи ГмКтХ-
эХи БмнХКтм ВмФжж анчрж мнБХрдКХйдд« эаФлХлhдж рж Гмирд« Х иГуд Гминчтрдамэ«
д мрд мБчи нХВмиХи тХ<ж рХ мБнмр нХГГимурду , ожнэж ж<тчрХнмтрж мнБХрдКХйдд
жФмэжжГиэХ« ми аХимФджГам, йжнаэд тм Ги-.ртГам, амХрдд« ВФд мГинмжр м rмр-
/мндГиГамч яриХнрмч мВнХКйч,
Йфh*ay ,МжBя= ВМзd ,ф+BМ a)* )yж)М eМВМ Вy,d , )/a )*eВ*a*))ф
eВ/B*.М) aфз+Ц
Гнри Форд
оФХрднмэХрдж д нжХФдКХйду ФХрмэ ГинмБм нХКтжФжрб мВтчэХрдж нмдГ мтди
рХэжн ч« дГмФржрдж t эрдКч, -жсжрду ндрдХлиГу рХэжн ч д ГчГаХлиГу эрдК жнжК рдГ-
мтуhдж чнмэрд чнХэФжрду, омГимуррХу чБнмКХ рХГдФду« дГ мтуhХу ми эжн чсад rнХГр
мнБХрдКХйд,« чГичХжи жГим ВмФжж имрад д ГФм<р ж ХрдКХ амринмФу, змКтХжиГу
йжФ, Гэмт эрчинжррд нХэдФ« д рХ ХГи жнГмрХФХ эмКФХБХжиГу миэжиГиэжррмГи КХ д
ГмВФлтжрдж, Рид Гминчтрдад рХтжФулиГу нХэм нджруи тдГйдФдрХнрж жн а тнч-
Бд д дГмФКмэХи рХаХКХрду иХ« Бтж ржмВ мтдм, мКтХФ рХ нХВмич t ХГи иэмж, КХн-
ФХи Вчтжи чтжн<ХрХ, :hж нХК ммКтХФ t Вчтжс миГинХржр ми нХВми рХ тжр, :hж нХК t
ижВу чэмФуи,
 ГммиэжиГиэдд Г днмэмККнжрдж рХ Bим, ГиХтдд нХКэдиду мнБХрдКХйд, Гминчтрдад
м ВмФсж, ХГид Фжрдэ« ржжГир« рч<тХлиГу э ндГминж, . рХтм амринмФднмэХи«
д ржмВ мтдм имрм Бмэмнди« им ми рд инжВчжиГу, Oднмамж чХГидж Гминчтрдамэ э чнХэ-
Фжрдд« Г rмр/мндГиГам, яриХнрм, имад Кнжрду« нмГим ржФжм, юнХэФжрдж мГрмээХжиГу
рХ ндрйдж %митХэХ, нХГмну<жрдж д амринмФднч, дГмФржрджf д рХ чВж<тжрдд« им рч<-
рж нжКчФиХи мБчи Ви тмГидБрчи имФам иХа, Вdж миэжиГиэжррмГид э нжтжФХ тмФ<-
рмГир мФрммд, мжр чКма« Х нХВмиХ нчидррХ, фмэсжГиэХ« андиджГамж сФжрдж
д ГХмэнХ<жрдж рж инжВчлиГу ьд ХГим рж эГинжХли мттжн<адз, зминчтрдад мФчХли
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,

имФам др/мнХйдл« ржмВ мтдчл тФу нХВми, Жлтд аХа нжГчнГ нХаиджГад мФрмГил
эКХдмКХжружб Фдр, иХФХри рж миФдХли д рж нХКэдэХли,
:ГФд мйжрдэХи Г эГми ВмФжж мКтрд ГиХтд, нХКэдиду« э иХам, ХнХтдБж ГинХсрм
ижГрм, фм м ГнХэржрдл Г rнХГрм, ХнХтдБм, яриХнрХу t ГчhжГиэжрр, нмБнжГГ, KХ<ж
иж« аим эмФружи мтрммВнХКрчл« нчидррчл нХВмич ч мтрм<ду джнХн джГам, днХдт«
мФчдФд ВмХФсчл Гижжр ГэмВмт, rнХГр мнБХрдКХйду Флтд эрч<тжр дКм тру
э тжр тнХиГу« имВ КХhдиди Гэмж жГим мт ГмФрйж ьжГФд рж Гэмл <дКрз ми ВмГГХ« ми жБм
ндВФд<жрр « ми д мтдржрр , ом ГнХэржрдл Г Bид мнутма д ГиХВдФрмГи яриХн-
р мнБХрдКХйд, t ид Ху БХэХр ГХГжрду, фХ ВмФсж рж рХтм мБФутэХиГу м ГимнмрХ
э эжрм м<дтХрдд чБнмК д мХГрмГид мимэГлтч, KмГиХимрм нмГим ГФжтмэХи нХэдФХ,
:ГФд rнХГрж мнБХрдКХйдд t Bим ГиХд эмФамэ« им тФу яриХнрм, ГиХтдд мт мтди тнч-
БХу жиХ/мнХб э мнмсж, мнБХрдКХйдд эГж КХэжтжрм« аХа э Хндд, рчинд <жГиам, джнХн дд
тмФ<рХ ГчhжГиэмэХи мжэдтрХу ГчВмнтдрХйду« /мнХФдКмэХррж эрчинжррдж нмйжГГ
д жиадж нХэдФХ« аим им тжФХжи, -утмэ ГминчтрдаХ ч мтрм<ду днХдт мФм<жрм
ГинмБм ГФжтмэХи ндаХКХ« рж КХтХэХу Фдсрд эмнмГмэ« имВ эГж эм,Гам дГнХэрм Хн-
сднмэХФм эжнжт,

лжр мИы у В ьд

uмФсХу дГФжррмГи д ГиХВдФрмГи яриХнр мнБХрдКХйд, эмКм<р мимч«
им Флтд рХ rмр/мндГиГам, яриХнрм, ГиХтдд ГмКрХрду тмэмФГиэчлиГу Гэмд д рж Гинж-
уиГу чнэХи мВмФсж, фХ Bим, ГиХтдд ГмКрХрду Флтд мим<тжГиэФули ГжВу Гм Гэмдд Гмйд-
ХФрд нмФуд« Г мнжтжФжрр жГим эрчинд мнБХрдКХйдд, яриХнр мнБХрдКХйду
дКмВнжижр« /мнХФдКмэХр д нХГнмГинХржр дГмФКмэХрдж идичФмэ« нХрБмэ д чрд/мн
тФу мтанжФжрду дтжрид/даХйдд, ВФХжрдж ждГамХ ГэдтжижФГиэчжи« им э рж рж мВ-
р, Гэуhжррда, +жржнХФГачл /мнч ржэмКм<рм ГчиХи Г Фж,ижрХриГам, дФд /мнм,
нутмэмБм тХ<ж дКтХФд, фХ КХэмтХ д м Гж, тжр эФХтжФжй« др<жржн« Вч БХФижн« ВндБХтдн
д нХВмд, ГиХнХлиГу мтжэХиГу м-нХКрмч, rмБтХ рХтжэХж мтж<тч« эжГиж Г рж, 
рХтжэХж рХ ГжВу д мнмсм ммКрХэХжчл ГмйдХФрчл ХГач, e чГэХдэХж Хржнч мэж-
тжрду« амимнчл м<дтХли ми Флтж, рХсжБм нХрБХ д рХсжБм нмтХ КХруид,, :ГФд у нХВмд,«
Bим мКрХХжи« им у рж имФам рмсч дрчл Гжймтж<тч« ж др<жржн, я ж э нХВмж, ГимФм-
эм,« мр жГи э КХэмтГам нжГимнХрж, >ж нХКБмэмнмэ« счиад д ГмГмВ ГХмэнХ<жрду э нХК-
р анчБХ им<ж мжр нХКФдХлиГу, змйдХФрХу ГиХВдФрмГи тмГидБХжиГу йжрм, рмсжрду
ХГад« чжрду митжФдиГу ми Гэмж, чрдаХФрмГид« ми Фдр ГинжФжрд,« рч<т д жнж<д-
эХрд,, жГим эГжБм BимБм эВднХж ГмйдХФрм нджФжмж %уf ьBБмз,
.ГимнджГад джнХн джГамж нХГГФмжрдж э мнБХрдКХйду дтжи ХнХФФжФрм Г Гмйд-
ХФрм, ГинХид/даХйдж,б нутмэ Гэуhжррдамэ рХВднХФд дК анжГиур› ждГаммэ д аХнтд-
рХФмэ t дК ГФму ХндГиманХидд, фХ аХнжнрм, ФжГирдйж эжФдад нмж<чиад ж<тч Гичж-
рудб э мтжй дК нХВмжБм аФХГГХ ьХ иж ВмФжж <жрhдрХз рж Гм<жи тмВнХиГу тм эжнсдр
жржт<жриХ, r ГХГил« Bим <жГиамж ГмйдХФрмж нХГГФмжрдж э Гмэнжжрр мВhжГиэХ
дГжКФм, фм рржсрдж яриХнрж мнБХрдКХйдд эГж жhж ГаФмрр эГинХдэХи джнХн д-
жГадж Гинчаичн« миу д ВмФжж дКмhнжррж, БмГчтХнГиэжрр чнж<тжрду « самФХ
д Хндд тФу тмФ<рмГид эсж мнжтжФжррмБм чнмэру м-нж<ржч инжВчжиГу дФд ГжйдХФ-
р, тдФм« дФд эГФчБХ Фжи, онд нмтэд<жрдд м ГФч<Вж ГХмБм аэХФд/дйднмэХррмБм
ГминчтрдаХ мБчи мВм,ид д рХКрХди имБм« аим ГммиэжиГиэчжи чГиХрмэФжрр андижнду,

М КилтрФ ыр

змйдХФрХу ндрХтФж<рмГи t ГХХу эХ<рХу ГмГиХэФулhХу rмр/мндГиГам, яриХн-
рм, ХнХтдБ, > ФдВм э мтдс э рХсч Бнчч« ФдВм ржиб дФд « дФд мрдE РиХ тжХнаХйд-
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
==
мррХу Фдрду нм мтди жнжК эГж яриХнрж мнБХрдКХйдд, eжтГжГин t тмаимнХ t ХтдрдГинХ-
имн› мФжэж Гминчтрдад t м/дГр, жнГмрХФ› ХнажидрБ t /дрХрГ› жнжтмэХу t сиХВ›
мВрж самФ t ндэдФжБднмэХррж самФ д и, т, ИимВ миэФж Гминчтрдамэ ми эрчинжр-
рд нХКтмнмэ« эГж нмВФж д мсдВад мВрм эжсХли рХ тнчБд , KФу яриХнр мнБХрдКХ-
йд, ХнХаижнр /чрайдмрХФрж ХраФХэ« д аХ<тХу БнчХ Г мтмКнжрдж ГФжтди КХ тнчБм,
Гм Гэмж, Гимнм<жэм, ВХсрд, рчинжрржж эКХдрмж тмэжндж яриХнрж мнБХрдКХйдд мВрм
иХлиГу эмГГиХрмэди жнжК амринмФб ГмКтХлиГу нмйжтчн« амимн эрч<тжр ндтжн-
<дэХиГу эГж« ржКХэдГдм ми мтнХКтжФжрду,
:ГФд эрчинд мнБХрдКХйдд ГчhжГиэчли БнХрдй д ВХнжн« им ми манч<ХлhжБм
днХ мнБХрдКХйдл митжФужи рХГимуhд, анжмГирм, нмэ, яриХнрж мнБХрдКХйдд ГиХнХлиГу
эм эГж« э ж имФам м<рм« Ви ГХмтмГиХимрд д Хэимрмрд« имВ рж ВФм
рдаХам, ржмВ мтдмГид эм эржсрж, Гнжтж, ожнэж КХэмт м нмдКэмтГиэч ХэиммВдФж,
джФд ГмВГиэжррж аХччамэж ФХриХйдд д ГиХФжФдиж,рж КХэмт« мианэХФд ГмВГиэжр-
рж жаХнрд д мВжГждэХФд Гминчтрдамэ ГмйдХФр <дФж, -ХВмирдад« иХад мВнХКм«
%ндрХтФж<ХФдf мнБХрдКХйддб мтнХКчжэХФмГ« им мрд иХ м<дКржррм д им мнБХрдКХ-
йду t йжрин д <дКрд, мКм<рмГи чэмФржрду ржГФХ тэм,рчл чБнмКчб Гминчтрда ндГамэХФ
мижнуи д ГмйдХФрчл дтжридрмГи« амимнчл жч тХэХФХ нХВмиХ« д эГж ндэрж Гмйд-
ХФрж ГэуКд, >ми« аим нжсХФГу мадрчи мнБХрдКХйдл« ХГим ГиХФадэХФГу Г ржтмчжрдж
манч<Хлhд « Х им д мВэдруФГу э нжтХижФГиэж, KХ<ж Гж,ХГ« миу д э ВмФжж уБад /мн-
Х « тФу яриХнр мнБХрдКХйд, ьХГим Bим БмГчтХнГиэжррж чнж<тжрду« самФ д Хндуз
м<дКржррХу нХВмиХ t рмнХ« уэрХу дФд ржуэрХу« д <дКр рмБд Гминчтрдамэ энХhХжиГу
эманчБ нХВми, >ми« аим чэГиэчжи ГжВу э яриХнрм, мнБХрдКХйдд Фм м д нжсХжи ч,ид« нм-
мтди жнжК ВмФжКржрр, нмйжГГ миаХКХ ми ГиХнм, рмн д мГэмжрду рмэм,,

злыдничыты у* рмр си ычФ у* К и арбВ
)aaТ

фХ нХр<жэм, ГиХтдд дн мианэХжиГу Г рмэм, Гимнмр, e Гминд рХ ржБм ч<ж
рж аХа рХ ржмтэд<рчл эГжФжррчл« чнХэФужчл ржКВФжд нХэдФХд« Х аХа рХ ГФм<-
р, ж ХрдК« ГэмжБм нмтХ КХэмтрм, ХжФГдр
=
, eж ХрдК Bими м<рм дГГФжтмэХи д мруи«
аХа мр нХВмиХжи дКрчинд« аХад КХамрХ нднмт мтдружиГу, фжи рджБм ХВГмФлирм нХ-
эдФрмБм д ХВГмФлирм ржнХэдФрмБм« жГи эжhд« амимнж нмГим нХВмиХли Фчсж« ж тнч-
Бдж, eжндФм тФу ндруиду нжсжрд, ГиХрмэдиГу рж мнХФ« Х B//жаидэрмГи, ￿
Bм» ,+Мнм т
ядрс»аф. ьаь +БИ дмр »с . Им» yд,Тнм«д +Бямuа »д«+ чдБИсМТ. а ,+Мнмм мнмрсм Ид. ьдИд-
дм чамИ дяИс»а,Тр-? ми+,ТИаИ
, ЙжФ <дКрд t мВмБрХи« нжчГжи э ГмйдХФрм ндж-
Фж /мнХ « ГБнХи аХа м<рм Фчсж ижд аХниХд« амимнж ижВж ГтХр,
rмБрдидэр, ГтэдБ« мтdж рХ рмэчл Гичжр ГмКрХрду эрчинд Bим, ХнХтдБ
мнмсм мдГХр э BаГжнджриж одХ<ж« рХ амимн, ГГФХжиГу rжр юдФВжнб
%ИжФмэжач тХли инд ГиХаХрХ нмКнХрм, <дтамГид д ГммВhХли« им д
м<рм ГжсХи иХа« имВ мФчдФГу <жФи, йэжи, -жВжрма рХ амранжирм-
мжнХйдмрХФрм, ГиХтдд дрижФФжаиХ
y
нмГим рХдрХжи ВжГГдГижрм
ГжсдэХи <дтамГид, омтнмГима рХ /мнХФрм-мжнХйдмрХФрм, ГиХтдд
D
ГрХХФХ ГмГиХэди мВhчл аХнидрчб ржмВ мтдм мнмВмэХи ГжсХи
ГиХаХр Ч Гм ГиХаХрм « мим Ч Г з« мим Г з д и, т, :ГФд э ГнмГдиж жБм«
мжч« мр миэжиди нджнрм иХаб “фч« у тмФ<жр жнжнмВмэХи м мжнжтд
эГж эмКм<рж амВдрХйдд”,
=
ЧГГмйдХйду Г рХКэХрдж нмХрХ Р, uжнт<жГГХ %L Ц›Ф\kHФЭk ТЭ‹p2Мf« миГлтХ йэжи ХнХтдБ,
) с»> ям >
y
>жндр одХ<ж тФу яриХнрм, ГиХтдд,
) с»> азИ>
D
ВФХтХлhд, нХр<жэ дрижФФжаим,
) с»> азИ>
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
=y
Рим мКрХХжи« им ижжн жФмэжа ГмГмВжр нжтГиХэФуи нХКФдрж
эмКм<рж дн, жнэж чГэХдэХлиГу амрйжйдд “им« жГФд”
дФд “аХа жГФд В”, ожнжт рХд мианэХлиГу эГж эмКм<рмГид дтжХФдКХ,
 м<жиж эммВнХКди« им мБФм В ВиE омтнмГиамэ, эмКнХГи t
/ХриХГиджГамж энжу рж имФам ВФХБмтХну нХГйэжиХлhж, ГжаГчХФрмГид«
рм д ВФХБмтХну эмКм<рмГид эГж Bид днмэ« мианэХлhд Гу жнжт
ГФжрр эКмнм, Рим “эмКнХГи нХКчХ д нжэмФлйд,”f
o*жJ
,
ВФХтХу иХам, амБрдидэрм, ГмГмВрмГил« м<рм мтэжнБХи Гмржрдл Бнчмэж
рмн д чрХГФжтмэХрр, 41‹1О4 ~ОФ, фХ ?ХХтж rмрачнжрирмж нХр<жэмж сФжрдж рХХФм
нмВдэХи Внжсд э ржКВФж ндГидХрГад йжррмГиу rмр/мндГиГамБм яриХнрмБм днХ
э Bм ч мКнм<тжрду, фм ГрХХФХ мрм ВФм мБнХрджрм анХ,рж чКад анчБм« БФХэр мВнХ-
Км чжрд д чтм<рдаХд, Bм ч онмГэжhжрду д нмсФжррм, нжэмФлйдд нХр<ж-
эмж сФжрдж ГиХФм БмнХКтм сднж нХГнмГинХруиГу д нмуэФуиГу эрчинд мВнХКмэХрр
анчБмэ, омГФж имнм, днмэм, эм,р э КХХтрм днж тм rмрачнжрирм, нХр<жэм, ХнХ-
тдБ мтруФГу ч<ж КрХдижФр, нмйжри рХГжФжрду э йжФм, зжБмтру нХр<жэмж днм-
эмККнжрдж тмдрднчжи Гнжтд Фдтжнмэ ВдКржГХ д мФдидад,
нХр<жэмж сФжрдж мианФм чи рХчр дГГФжтмэХрду« рмэХимнГиэч д нжтнд-
рдХижФГиэч, ГжБм КХ тэХ эжаХ t анХиад, дБ э дГимндд рХсжБм ВдмФмБджГамБм эдтХ t
мрм ээжФм рХГ рХ ржэдтХрр, нж<тж чнмэжр нмйэжиХрду, нХр<жэмж сФжрдж нд-
ВХэдФм ржГамФам тжГуидФжид, а Гнжтрж, нмтмФ<дижФрмГид <дКрд« ГнХэдФмГ Г БмФмтм
д Bдтждуд э нмсФжррм нХКэди ГинХрХ д Гж,ХГ ГинждижФрм мГчhжГиэФужи им <ж
эмФсжВрмж нжмВнХ<жрдж д э нХКэдэХлhд Гу ГинХрХ ,
трХам аХ<тмж днмэмККнжрдж нд эКБФутж Г ВмФжж эГмам, Гичжрд нХКэдиду мВрХнч-
<дэХжи д ижрж Гимнмр, >жрчл Гимнмрч rмрачнжрирм, нХр<жэм, ХнХтдБ инчтрм
рж КХжидиб ХФрмГи анчр амнмнХйд,« ржтХФрмэдтрХу мФдидаХ« мГрмэХррХу рХ Гдл-
дрчирм, эБмтж« дКВимрХу тмФБмэХу рХБнчКаХ« ачФи минжВФжрду« ВжКтчрХу BаГФчХиХ-
йду ржэмГмФрд нжГчнГмэ ФХржи д BамГдГиж, Иим рж мижружи« амржрм« мБнмрчл
Гижжр ГэмВмт« амимнчл ндржГ рХ мтdж рХ Bич ГиХтдл нХКэдиду ГмКрХрду, e чсФд
ми ГФд« им Хэимндижи эГжБтХ КрХжи нХэдФр, миэжи ьрмэ, ид сФжрду мднХжиГу
рХ Гмэжи BаГжниХ« Г рмэм, имад Кнжрду маХКэХлhжБм ГФм<рж ж ХрдК днмчГинм,-
ГиэХз, нХр<жэХу ХнХтдБХ ндэрмГди Ктмнмэчл тмФл ГажидйдКХ э ГинжФжрдж мВdуГ-
рди дн мтрд-жтдрГиэжрр мнжтжФжрр мВнХКм д эжнэж мКэмФужи минХэдиГу
рХ мдГад дГидр« рж мВнХhХу эрдХрду рХ нжФдБдмКрж тмБ д мФдиджГадж Хэимндижи
д рж ндГачу нд Bим <дКрл, e м<ж ижжн мйжрдэХи д жнжнХГиХи чГФмэду« э амим-
н нмтдФдГ« мГэмВм<тХиГу ми ГФж, д мэжтжрду« амимнж рХэуКХФд В рХ э нж<рдж
энжжрХ рХсХ мФм-нмФжэХу ндрХтФж<рмГи д ГФм, мВhжГиэХ« а амимнмч ндрХтФж<д,
:ГФд rнХГрмж днмэмККнжрдж ГиХэди э йжрин BБм« яриХнрмж t ГмйдХФрчл Бнчч д BирмГ«
им нХр<жэмж мКэмФужи жнж,ид а днмйжриндрмГид,
з нХр<жэм, имад Кнжрду« аХ<т, тмФ<жр джи эмКм<рмГи ГэмВмтрм тмВдэХиГу
Гэмд <дКржрр йжФж,, Жчсдж э Гэмж, мВФХГид тжФХли Bим ГХ B//жаидэр мВнХ-
Км, фХ нХаидаж« мтрХам« rмрачнжрирХу нХр<жэХу ХнХтдБХ рж нХКнжсдФХ нмидэмнжд,
инХтдйдмррм, rмр/мндГиГам, яриХнрм, мтжФд э им, жнж« э аХам, мВжhХФм нХр<жэмж
днмэмККнжрдж, омГамФач Флту ржмВ мтдм Ви ГмйдХФрм чГжсрд« мрд Бмимэ нд-
рдХи мВhдж рмн« жГФд Bим д эБмтрм, >ж« аим тмГидБ чГж Х э амрачнжрирм, ВмнВж«
аХа нХэдФм« нХт эмГГмКтХи КХрмэм /мн ГмйдХФрмБм ржнХэжрГиэХб мрд жнжжК<Хли
э ВмФжж ндэдФжБднмэХррж нХ,мр« эГичХли э КХаниж аФчВ« мжhХли тжиж, э тмнм-
Бдж самФ, Жлтд« тж,Гиэчлhдж рХ мГрмэХрдд Bим, ХнХтдБ« ХГим рХГинмжр Гажидж-
Гад м мирмсжрдл а нжФдБдмКр мВнутХ« рм рмБдж« рж джу Фдрм, эжн« мттжн<дэХли
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
=D
эдтдмГи нжФдБдмКрм, ндрХтФж<рмГид« жГФд Bим мФжКрм тФу <дКрд э мВhжГиэж ьХ иХа<ж
э аХжГиэж ГинХ мэад рХ ГФчХ,« жГФд зинХср, Гчт эГж-иХад ГмГимдиГуз,
КБФут рХ дн Г нХр<жэм, Гичжрд нХКэдиду ГмКрХрду нжтжФрм ХижндХФдГиджрб
нжХФрм имФам им« им м<рм чэдтжи д минмБХи, rмрачнжрирХу нХр<жэХу ХнХтдБХ
мтмКндижФрХ а ФлВ /мнХ тч мэрмБм д мичГимнмрржБм« мимч им рХ Bим, ГиХтдд
инчтрм мэжнди эм им-им« жБм ржФКу нмэжнди рХ нХаидаж, фХсж ржмтч миэмнжррмж
%уf ьBБмз рж КХтХжи БФчВмад эмнмГмэ д тмГидБХжи нжтжФХ тмдрднмэХрду рХ Bим, ГиХтдд«
мГамФач ндэрмГд BБмдГиджГадж чГинжФжрду эм эГж рХтж<т рХ чГж э амрачнжри-
рм, ВмнВж, ХижндХФрм днж ￿
yд,Тнм
мВрм мрдХжиГу аХа ￿
,+Мнм
, e Гинмд рХсд
<дКрд рХ мГрмэХрдд ржуэрмБм нжтмФм<жрдуб тмГид<жрдж ГФжтчлhж, йжФд ьмжнжтрмж нм-
тэд<жрдж м ГФч<Вж« мВнжижрдж ГчирдаХ <дКрд« жнжжКт э рмэ, тм дФд мачаХ Хсдрз
ГтжФХжи рХГ ГХГиФдэжж, фХ нХр<жэм, ГиХтдд ГмКрХрду эжГХ B//жаидэрм <дэж
э Вчтчhж« мБФмhжррж рХКм,Фдэд ГФуд« им рХтФж<ди ГтжФХи« имВ тмГид
йжФж,« мГиХэФжрр ГХд ГжВж, e Г инчтм м<ж ГммиржГид д Г рХГимуhд« имВ
рХГФХтдиГу тХнХд д ГэмВмтм,« мФчжррд ВФХБмтХну мтdжч рХ нХр<жэчл ГиХтдл
ГмКрХрду,

си ычФч либ ыро жрр

змэнжжррж нжтГиХэдижФд rнХГр мнБХрдКХйд, t Bим чФдрж ВХрт д Х/ду,
rХимФджГаХу йжнамэ« Хнду« самФХ t нджн яриХнр мнБХрдКХйд,, гдэмж эмФмhж-
рдж нХр<жэ t анчрж ж<тчрХнмтрж амнмнХйдд, Вжндиж ФлВм, дКэжГир, Гмэнж-
жрр, Внжрт« ГаХ<ж« ‹›y‹Э1« N[kМ дФд ЦФ\‹-ЦФ›‹« д э« Гамнжж эГжБм« мХтжиж рХ мнБХ-
рдКХйдл« ГинчаичнХ« эрчинжррдж нмйжГГ д ачФичнХ амимнм, этм рмэФжр rмрачнжрир
нХр<жэ днмэмККнжрдж,
 ГГФж B//жаидэрмГид яриХнрж мнБХрдКХйдд нжэКмсФд эГж« м ж мБФд имФам
жиХи rнХГрж, rмрачнжрирХу нХр<жэХу ГиХтду t ГФжтчлhд, чнмэжр« БХнХриднчлhд,
нжКчФиХи Гмэжнсжррм рмэмБм мнутаХ ВФХБмтХну инж тммФрдижФр мианидуб рмэХ-
имнГиэм« миэжиГиэжррмГи« жндиманХиду,

си ычФлч лтдитрч ? a, ылФ тлиьтФл

rХа маХКэХжи BаГжнджри одХ<ж Гм ГжсдэХрдж <дтамГиж,« Флтд« тж,Гиэчлhдж
рХ мГрмэж нХр<жэм, ХнХтдБ« мБчи <ди э днж эмКм<рмГиж, t имБм« жБм маХ ржи«
рм им амБтХ-рдВчт Вчтжи, рд мйжрдэХли 41‹1О4 ~ОФ д энХВХиэХли ГмГмВ жБм чФч-
сди, фжчтдэдижФрм« им Фдтжн нХр<жэ мнБХрдКХйд, рж чГиХли мэимнуиб жнжжр
д дррмэХйдд t рж чБнмКХ« Х сХрГ, нХр<жэж мнБХрдКХйдд ГмКтХФд чГФмэду тФу рХХФХ Bн
ржВэХФмБм рмэХимнГиэХ« КХ тэХ мГФжтрд эжаХ эКэХэсжБм мБнмр, ГаХма ВФХБмГмГиму-
рду, рд мианФд рХнХэФжрду тжуижФрмГид« рж ГчhжГиэмэХэсдж рд нж<тж« рд« аХа нХ-
эдФм« д Гж,ХГ э яриХнр мнБХрдКХйду б рХчрж дГГФжтмэХрду« ХнажидрБ« нХКэдидж нм-
тчаимэ аХижБмнд,, яриХнрж мнБХрдКХйдд ндэмтуиГу э тж,Гиэдж ￿
я дЙмББа»с
« нХр<жэж
мнБХрдКХйдд t
я дЙмББа»с с я дмьИа»с
,
нХр<жэж мнБХрдКХйдд ндрдХли днХдтч э аХжГиэж ВХКмэм, Гинчаичн« рм нм-
тжФэХли тн э жж <жГиад /чрайдмрХФр д джнХн джГад ГэуКу Г ммhл нмжаи-
р Бнч« эдничХФр амХрт« анмГГ-/чрайдмрХФр нХВмд Бнч« сиХир BаГжнимэ
д эрчинжррд амрГчФиХримэ« имВ чГамнуи амчрдаХйдл д ммhнуи рмэмээжтжрду,
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
=)

си ычФлч лтдитрч ? h, лтФчтьтФчыыльтИ

Тф+BМ > ф»BМL a/)/D»Вy eВ/,Мзd DeфDфrя *+ф /Deф.)/»M > фD»М-.>L
)М *+ф yDaф»В*)/*t
аолон Бонаарт
Рим имраХу« рм мжр ГчhжГиэжррХу жнжжрХ э амрйжйдд ФдтжнГиэХ д ГидФж чнХэ-
Фжрду, яриХнрмж ￿
здИчазаИТ аБяд тeмрсм с ьдрИ д,с дзаИТ сБяд,рмрсм=
нжэнХидФмГ
э нХр<жэмж ￿
зя мчзсчмИТ си»мрмрст с ьдрИ д,с дзаИТ БсИ+аЙсф=
« rмБтХ рХтм ээмтди
рмБм рмэсжГиэ д тжФХи Bим ВГинжж« ж аим-им тнчБм,« ГмГмВрмГи мтрмэнжжррм мт-
аФлХи а тжФч аХа м<рм ВмФсж чмэ ГиХрмэдиГу амрачнжрир нждчhжГиэм, >ХаХу
ГмГмВрмГи ГиХрмэдиГу амрачнжрир нждчhжГиэм, uмФжж анчр ХГиу мнБХрдКХ-
йдд рХтм тХи жГим тФу ХржэнХ« мрд тмФ<р Ви миэжиГиэжрр КХ Гэмл ХГи нХВми«
рХтжФжр нХэХд д мФрммдуд« имВ тчХи д тж,ГиэмэХи, онмВФжХ нжсХжиГу
мГнжтГиэм чнХэФжрду м йжФу, >м-жржт<жри мнжтжФужи мВhжж рХнХэФжрдж« ГчГ-
аХжи эрдК /мнчФднмэад йжФж, д чГиХрХэФдэХжи имад амринмФу рХ чид а <жФХррмч
нжКчФиХич, Kм мнжтжФжррмБм чнмэру нчамэмтГиэм рж КХВмиди« ￿
ьаьс» дy аид»
йжФд Вчтчи
тмГидБрчи« жГФд мрд ￿
чдБИс«афИБт
, Рими мГрмэХрр, рХ миэжиГиэжррмГид мт мт эКэХФ
а <дКрд мВhждКэжГир, ррж амФжаГ чнХэФжржГад нмйжГГмэ« эаФлХлhд, мнжтж-
Фжрдж йжФж, ьнжтэдтжрджз д нжХФдКХйдл ьамринмФз, анХийж Bим ГинХижБджГамж ФХрд-
нмэХрдж« ГнжтржГнмрмж ФХрднмэХрдж« Бмтмэж йдаФ Влт<жиднмэХрду« аФлжэж маХКХ-
ижФд B//жаидэрмГид д ГВХФХрГднмэХррж ГдГиж аФлжэ маХКХижФж,, rмрачнжрирм,
нХр<жэм, ХнХтдБж Флтд тэд<жи ГинжФжрдж а ХижндХФрмч чГж ч, фжчтдэдижФрм«
им нХр<жэж мнБХрдКХйдд нХКнХВмиХФд ГдГижч жн м ГидчФднмэХрдл эрчинжррд нм-
йжГГмэ« мидэднчлhчл Гминчтрдамэ рХ тмГид<жрдж мГиХэФжрр йжФж,, Рид жн эаФл-
Хли мйжрач нжКчФиХимэ тжуижФрмГид жнГмрХФХ ьpМЭfФЭy‹p\М ‹ppЭ‹[4‹›4з« ГдГижч Хижнд-
ХФр ммhнжрд,« нждд КХ аХжГиэм д мйдмр, +мэмну нмhж« яриХнрХу мнБХрдКХйду
рХтжжиГу имФам рХ арчи« нХр<жэХу t жhж д рХ нурда,
:ГФд Гминжи Г имад Кнжрду Гижжрд ГэмВмт« Bим нжХФрмж тмГид<жрдж, eжржт<жн
д нутмэж Гминчтрдад джли эмКм<рмГи нмуэди иэмнжГамж рХХФм д иХФХри« д нжтм-
ГиХэФжрХ сднмаХу эмКм<рмГи ГХмГимуижФрм нжсХи« аХа мрд миуи тмГидБрчи йжФж,«
д Bим тжФХжи нХВмич КрХдижФрм ВмФжж дрижнжГрм,, . амБтХ ГдГижХ ХижндХФрмБм Гидч-
ФднмэХрду мнмсм рХФХ<жрХ ьйжФд ФдрмГид д мнБХрдКХйдд чнХэржр м КрХдмГидз« инХ-
тдйдмррм энХ<тжВрж мирмсжрду ж<тч нутмэд ГминчтрдаХд д ФдтжнХд мБчи Ви
ГуБжр ГинжФжрдж а эКХдмэБмтр йжФу,
и маХКэХжи« им« а Гм<ХФжрдл« нХр<жэж мнБХрдКХйдд рж эГжБтХ эмФрули
мВжhХрдж нХВмиХи« дГмФКчу ндрйд чнХэФжрду м йжФу, зинХ д жФмэжжГамБм BБм
ХГим мтнэХли тмВнж рХжнжрду, мКж« а нджнч« тжФжБднмэХрдж мФрммд,
аХа ржмВ мтдмж чГФмэдж ммhнжрду рмэмээжтжрд, д мидэХйдд Гминчтрдамэ, рм тж,Гиэд-
ижФрм джжи ГГФ э нХаХ rмрачнжрирм, нХр<жэм, ХнХтдБ, фм рХ нХаидаж ГинХ
Фдтжнмэ мижнуи амринмФ нжэмГ мтди ГмГмВрмГи тжФдиГу мФрммдуд« д мрд нм-
тмФ<Хли нжсХи рХ ГХм эжн ч им« им ГФжтмэХФм В мнчди ГминчтрдаХ рХ ВмФжж рдК-
ад Гичжру джнХн дд,
мКж« а нджнч« нмйжГГ чиэжн<тжрду д жнжГминХ Влт<жиХ, uлт<жи мнжтжФужи
йжФд тФу эГж д аХ<тмБм э мнБХрдКХйдд д мГиХэФужи дГмФрдижФу жГим тФу ХржэнХ, ижм-
ндд Bим ХВГмФлирм нХКчр, мт мт, фм ФлВм,« аим чХГиэмэХФ э нмйжГГж« КрХжи« аХа ВГинм
мр рХдрХжи тХэХи ГВм,, >м-жржт<жри инжВчжи ми мтнХКтжФжрд, нжтмГиХэди эдтжрдж
Влт<жиХ« э миэжи Гминчтрдад КХрдХли БФч чл мВмнмрч д рХдрХли эжГид имнБб мрд Гинж-
уиГу чиэжнтди ГХ, рдКад, чнмэжр маХКХижФж,« имВ рХэжнруаХ тмГид ГмБФХГмэХр-
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,

р йжФж, д мФчди ВмрчГ, нжКчФиХиж ч им-жржт<жриХ рж Г мтуиГу амрй Г амр-
йХд« д нчамэмтГиэм рХэуКэХжи мтдржрр Влт<жирж маХКХижФд« м д ндадтаХ«
Г мтуhджГу Г иж« им мВжhХрм ХайдмржнХ, жт им-жржт<жри им<ж мжи ВмрчГ,
. ГминчтрдаХ нХрБм рд<ж рджБм тнчБмБм рж мГиХжиГу« аХа ГмБФХГдиГу, жГим мианимБм
мВГч<тжрду« им нжХФрм мГчhжГиэдм« Х им ржи« Гминчтрдад мнБХрдКХйдд мВжрдэХлиГу
BаГжФжэГадд иХВФдаХд Г /даидэрд нмБрмКХд« нмтдаимэХррд ГинХ м ржГммиэжи-
Гиэду рч<р йд/нХ, >Хад мВнХКм« нмйжГГ Влт<жиднмэХрду рж тмГидБХжи мГрмэрм,
йжФд t ГтжФХи Флтж, миэжиГиэжррд д мидэднмэХи д рХ тмГид<жрдж нжКчФиХиХ,

си ычФлч лтдитрч ? d, Вчиртлди тру

нХр<жэж мнБХрдКХйдд ндруФд э аХжГиэж дГ мтрмБм чГФмэду нжэмФлйдмрр, ндр-
йд жндиманХидд t ГдГиж« ГмБФХГрм амимнм, ГиХичГрмж миФддж Флтд мФчХли ВФХБм-
тХну ГмГмВрмГиу, >жмнжиджГад эКм,ид м аХнжнрм, ФжГирдйж ижжн м<жи аХ<т,«
д нд Bим рдаим рж мВнжжр эжрм мГиХэХиГу рХ мтрм, д им, <ж тмФ<рмГид, rчнжн м<жи
ГиХи ЦMТ
)
« тХ<ж жГФд Bим <жрhдрХ дК ГХ рдКмэ, Рим амФмГГХФрм нХГсднужи аХтнм-
э, нжКжнэ« мГамФач аХ<тмч нжтмГиХэФжрХ эмКм<рмГи аХнжнрмБм нмГиХ, -ХГнмГинХ-
ружиГу чВж<тжрдж« им иХФХри аХ<тмБм тмФ<жр Ви нХКэди д аХ<т, тмФ<жр Ви мж-
hжр э ич аФжимач мнБХрдБнХ« Бтж мр ндржГжи ХаГдч мФК мнБХрдКХйдд э йжФм,
омтdж ми нХГГФмжрду мВhжГиэХ рХ яриХнрм, ГиХтдд а жндиманХидд нХр<жэм, ГиХтдд
эКэХФ а <дКрд Гмэнжжррчл ГФч<Вч Hq Гм эГж рХВмнм дрГинчжримэ« эаФлХлhд
мйжрач нжКчФиХимэ тжуижФрмГид жнГмрХФХ ьpМЭfФЭy‹p\М ‹ppЭ‹[4‹›4з« ГдГижч ХижндХФрмБм
ммhнжрду ь[p\Мp1[jМ4з« ФХрднмэХрдж ФлтГад нжГчнГмэ« жт ХридрБ« инжрдрБд м нХКэдидл
ФдтжнГад аХжГиэ« ФХрднмэХрдж аХнжн д и, т,
>нчтрм жнжмйжрди дГимнджГачл КрХдмГи жндиманХидд, KФу ГэмжБм энжжрд Bим
ВФм мтФдррмж мианидж э ГмйдХФрм, мВФХГид, eжндиманХиду тХФХ эмКм<рмГи эВд-
нХи ьм анХ,рж, жнж« э ижмнддз нм/жГГдл« рХдФчсд мВнХКм ГммиэжиГиэчлhчл иХФХрич
д ндКэХрдл, KХ« м-нж<ржч ХГим КХВэХж м ндКэХрдд нХтд м<дКржррмБм жГиХ
нХВми ьаХа мрд« эХ<рж,сжж чГФмэдж рХ нжттчhж,« яриХнрм, ГиХтддз, >жжн
Флтд ГХд Вжнчи рХ ГжВу миэжиГиэжррмГи КХ чнХэФжрдж Гэмж, аХнжнм,, онжтмФХБХжиГу«
им Гминчтрдад Вчтчи жруи жГим нХВми аХ<тж ржГамФам Фжи« ФдВм жнжжhХуГ эрчинд
мнБХрдКХйдд« ФдВм мадтХу амХрдл« жГФд Bим ржмВ мтдм,
:»фr rя»M yDe*И)яad )МBф eфD»ф>))ф DфзBМ-М»M фrВМз yDe*зМd
-ф» aф> J/.фDфJ/>t
Бадди Кйн, « ороль ндижимости» из фильма «Красота о-
амри анс и»
N
eжндиманХиду мВрм миаХКэХжиГу ми ГдэмФмэ ГмйдХФрмБм ГиХичГХ, ВуКХижФрХу
чрд/мнХ« амимнХу дГмФКчжиГу тФу рХБФутрмБм мВмКрХжрду нХрБХ« миэжнБХжиГу« ндрдХ-
жиГу ВмФжж ГэмВмтр, ВдКржГ-ГидФ, омГамФач« тэдБХуГ м аХнжнрм, ФжГирдйж« Гминчт-
рдад ХГим жрули тмФ<рмГид« rмр/мндГиГамж яриХнрмж ГнХhжрдж ФдрмГид Г жГим
нХВми д нХрБм э джнХн джГам, днХдтж ГФХВжжи, жГим BимБм Флтд ГаФмрр рХтжэХи
нм/жГГдмрХФрж ХГад, rХ<т, эГжБтХ тмФ<жр эБФутжи иХа« Вчтим КХруи эХ<р тжФм«
рм нд Bим Гмамжр« амжижрижр д эФХтжжи ГдичХйдж,, -ХйдмрХФрмГи нжэсж эГжБмб
рХсд чэГиэХ« Гмржрду д жи тмФ<р ГанэХиГу КХ ХГам,« имВ рж ГтжФХи рХГ чуК-
эдд э амрачнжрирм, ВмнВж, фХсХ дтжридрмГи ВмФжж рж ГэуКХрХ Г нХрБм д идичФм«
)
з: t БжржнХФр, тднжаимн,
) с»> мч>
З
%LyМЭ[\‹p ŒМ‹О1êf« /дФ нж<дГГжнХ з, eжртжГХ ь*’’’з,
) с»> мч
,
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,

эжГим BимБм мрХ ГФдэХжиГу Г минжВрмГил эБФутжи нжчГжэХлhдд« Бмимэд а мж-
нжтрмч аХнжнрмч сХБч эжнжт,
 йжФм рХ нХВмд жГиХ Гж,ХГ рж э мтч чрд/мнХ« жБм рж ГаХ<жс м КрХаХ
ГиХичГХ, KднжаимнХ мФчХли нмГимнрж чБФмэж аХВдржи« рХГФХ<тХлиГу КХнжКжнэднм-
эХррд жГиХд тФу Хнамэад« ФжиХли жнэ аФХГГм« мФчХли анчрж мйдмр,
. мтдржррж ФжиХли Bамрм-аФХГГм д ижГруиГу э уж,аХ КХ жнжБмнмтаХд, ондэд-
ФжБдд эмФрж ГмэжГид Г жндиманХидж,б Фдтжн эрмГуи ГХ, ВмФсм, эаФХт э чГж
нжтндуиду« мBимч д рХтм нжтмГиХэди эГж эмКм<рмГид, rнмж имБм« мрд BимБм КХГФч-
<дэХли, :ГФд и чр, д рмБм нХВмиХжс« эГж Bим Вчтжи д ч ижВу,

сиб ыро жрр д д В ры

 rмрачнжрирм, нХр<жэм, ХнХтдБж мнБХрдКХйдд ГФуиГу аХа Хсдр t рХГФж-
тдж ж ХрдГиджГамБм мт мтХ нмсФжррм, Bн, онм/жГГдмрХФр, ГФжрБ др<жржнмэ«
амимн мФКчжГу« Бмэмну мВ мнБХрдКХйду « тжмрГинднчжи« аХа БФчВмам ь миу ХГим
ВжГГмКрХижФрмз чамнжржрм э рХГ Bим ГнХэржрдж, e Бмэмнд ￿
дy +МмИр-u мчсрсЙаu с + дз-
ртu. зuдчтdсu ядИдьаu с сБuдчтdсu ядИдьаu. oжжмьИсзрдБИс с ми+,ТИаИсзрдБИс
« м им«
им рХтм ￿
раeаИТ ра -Ма«с с ям мзмБИс БИ м,ьс. +Бьд сИТБт с я сИд »дисИТ. дЙмрсИТ
»аБнИаy я дy,м»- с зизмБсИТ мнмрсм.
мФКчжГу ижндрХд ￿
сржд »аЙсдрр-м ядИдьс.
+иьсм »мБИа. мсрeмрс ср«. Бдь аdмрсм
, +ФХэ нжтндуид, д амрГчФиХри ￿
я дмьИс +фИ>
<фчс с мБ+ Б-
тмФ<р Ви ￿
ИdаИм,Трд я сзмчмр- з БддИзмИБИзсм с дИьа,сy дзар-
«
э имрмГид аХа тжиХФд Хсдр, ожнжжр тмФ<р Ви ￿
Бя,арс дзар-
« Х КХиж ￿
зрмч мр-
ГмБФХГрм ФХрч, :ГФд аХадж-им тжиХФд %Хсдрf эВдэХлиГу дК КХтХррмБм ндиХ нХВми«
имБтХ« эжнмуирм« рч<рм ￿
я сртИТ дям аИсзр-м »м -
ьчГинмди ржВмФсм, идВдФтдрБз«
имрм иХа <ж аХа э Хсдрч тмВХэФули ХГФм« имВ сжГижнрд жрсж дКрХсдэХФдГ ми инж-
рду,
uжКФдрж дртчГиндХФрж жиХ/мн э имрмГид жнжтХли мтэд<р, ХнХаижн
нХр<жэ мнБХрдКХйд, ьм ГнХэржрдл Г яриХнрд мнБХрдКХйдуд« амимнж ГФуиГу
аХа <жГиадж ГмжиХрду джнХн дд д нХэдФз, нХр<жэ мнБХрдКХйду жГи жГим тФу нд-
Фм<жрду Фдрм, BржнБдд« иэмнжГамБм рХХФХ д рмэХимнГиэХ, им <ж энжу ГнХэржрду Г ж Х-
рдКм« нд эГж, д ХаидэрмГид« тХли мруиб иХадж мнБХрдКХйдд ВэХли ВжК<дКржррд
д ВжКтчсрд,
rХ<тм, ХнХтдБж ндГчh Гэм, ГидФ ФдтжнГиэХ« днмэмККнжржГад мВчГФмэФжрр,,
.чФГдэр, rнХГр, ГидФ нжтмФХБХжи Фдтжнмэ- дhрдамэ, rмр/мндГиГад, яриХн-
р, ГидФ t ХВГмФлир, Хэимндижи, :ГФд ндтжн<дэХиГу Хсдрр жиХ/мн« rмрачнжри-
р, нХр<жэ, Фдтжн Гминди рХ чнХэФжрдж Г имад Кнжрду др<жржнХ, eжржт<жри
рХ Bим, ГиХтдд нХКэдиду жФмэжжГамБм ГмКрХрду мВрм мнджриднмэХр рХ нжКчФиХи« ГмГнж-
тмимжр рХ нжсжрдд ХижндХФр нмВФж« ГиХэди йжФд д КХтХд эсж жФмэжжГад мирм-
сжрд,, ?тжГ йжрдиГу ВжГГинХГирХу« мВdжаидэрХу нХйдмрХФрмГи« чэГиэХ эГжБтХ мт мтм-
Кнжрдж« Х эмнмГ м ГГФж мГиХэФжррм, йжФд ржчжГир,

BчычФч ьтлилы си ычФлф К и арбВ

Иж унж Гэжи рмэм, ГиХтдд нХКэдиду« иж ВмФжж ижрчл ижр мр миВнХГэХжи, трХ
дК ижржэ Гимнмр нХр<жэм, ГиХтдд t мБмФижФмж ГинжФжрдж а рмэдКрж, онжтндрдХижФд
рж имФам мВГФч<дэХли эГж рХсд ВХКмэж минжВрмГид« мрд иХлиГу ￿
БдичазаИТ ядИ мy-
рдБИс
« ВмФсж д ВмФсж минжВрмГиж,, Рим ммБХжи диХи дФФлКдл t ж ВмФсж ч рХГ
жБм чБмтрм ьдчhжГиэХ« мтж<т м мГФжтрд эжурду мт« ГнжтГиэ ммФХ<дэХрду ижФХз«
чГи э тж,ГиэдижФрмГид э Bим рж рч<тХжГу« иж ВмФжж ГХГиФдэ д тмэмФр
<дКрл, фж ГнХКч« рм мГижжррм ГиХрмэдиГу уГрм« ГамФ рмБмж э Bамрмдаж мГрмэХрм
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
=’
рХ эсФжрр минжВрмГиу д рж<дКржГмГмВрм аХа Г /дрХрГмэм,« иХа д Г BамФмБдж-
Гам, имад Кнжрду, e тмГидБФд ГиХтдд« амБтХ нмГи нмдГ мтди нХтд нмГиХ, eжтдйдрГад,
BаэдэХФжри t мрамФмБджГамж КХВмФжэХрдж,
nD* rф.MИ* .LB*= D*+фB)> фr.МBМL» DВ*BD»-Мa/ B.> ж/з)/d
)ф )* /a*L» DaяD.М ж/з)/t
Ви тор Фран л
:hж мтрХ ижржэХу ГимнмрХ нХр<жэмБм днмэмККнжрду нмуэФужиГу э им« им чГж
жнужиГу дГаФлдижФрм тжрБХд д ГмйдХФр ндКрХрдж, :ГФд ндрдХи эм эрдХрдж
имФам нмГи дГим, ндВФд« жГФд БФХэрмж t тмГидБрчи эжнсдр« Флтд мВнжжр дГи-
эХи чэГиэм« им <дКр чГиХ, éХнХаижнрХу тФу нХр<жэ мнБХрдКХйд, ВмФжКр t андКдГ
ГнжтржБм эмКнХГиХ, KэХтйХи Фжи дБнХж э Bич дБнч« БмрууГ КХ чГж м, Ч мим мрд-
Хж« им тм эжнсдр рж тмВнХиГу дФд им эжнсдрХ t ГмэГж рж им« им рХ рч<рм, >жмнж-
иджГад нХВмиХ э нХр<жэм, мнБХрдКХйдд м<жи ГиХи ГнжтГиэм ГХмэнХ<жрду д ндрж-
Гид чэГиэм чтмэФжиэмнжрду, фм амБтХ Бмт КХ Бмтм эГж ГэмтдиГу а йжФу д йд/нХ« имаХ
амринмФу д тжтФХ,рХ« жhж мтрм, нжГинчаичндКХйдд д ГмКэч жhж мтрм, анмГГ-/чайдмрХФ-
рм, нХВмж, Бнч« мржэмФж э БмФмэч нд мтди эмнмГ м ГГФж эГжБм BимБм, омуэФужиГу
<жФХрдж жБм-им ВмФсжБм,
ондрдХу эм эрдХрдж амнмнХидэрж ГаХртХФ мГФжтрд тжГуид Фжи« м<рм тмВХ-
эди« им ГХХу мжэдтрХу ижржэХу ГимнмрХ Гмэнжжрр мнБХрдКХйд, t ВжКчтжн<рХу ФдрХу
д амнмнХидэрХу ХФрмГи, юКад, анчБ эГсжБм нчамэмтГиэХ рХБнХ<тХжи ГжВу эГж ВмХФсдд
КХнФХиХд« ФмВВднчжи ндруидж эГж ВмФжж ВФХБмндуир тФу ГжВу КХамрмэ д нХэдФ« мт-
ачХжи мнБХр рХтКмнХ« КХдБнэХжи Г нХэдижФГиэм« имВ ФХиди аХа м<рм жрсж
рХФмБмэ дФд рж ФХиди д эмэГж« Фд мнХтмрм мВdжтдружиГу« ГФдэХжиГу д мБФмhХжи« имВ
ГиХи мрммФдГим э Гэмж, мВФХГид д КФмчминжВФуи мФчжррм, эФХГил м мирмсжрдл
а мГиХэhдаХ« аФджриХ д ГминчтрдаХ,

«мйи мрьтр»чьд у* рмр tчмчы у* К и арбВ
)adТ

rмрачнжрирХу нХр<жэХу ХнХтдБХ КХжрдФХ ХВГмФлирмж КрХрдж яриХнрм, ХнХ-
тдБ др ГиХртХнимб ￿
аyдИамИ с,с рм аyдИамИ
, оФлнХФдГиджГамж ?жФжрмж днмэмК-
Кнжрдж ГдиХжи д Bими мт мт ГФдсам чнмhжрр, Жлтд <дэчи рж имФам чГж Хд д нм-
эХФХд, оФлнХФдГиджГам, ?жФжрм, ХнХтдБж ГиХнХижФрм чдиэХлиГу ижрж Гимнмр
нХр<жэм,« амимнж Фм<ХиГу ижрл рХ <дКрд митжФр Флтж, д мВhжГиэХ э йжФмб мж-
сХижФГиэм рХ ХижндХФр йжррмГиу « ГмйдХФрмж ржнХэжрГиэм« чинХиХ мруид, тмВнмГм-
ГжтГиэХ д ГминчтрджГиэХ,
оФлнХФдГиджГаХу ?жФжрХу ГиХтду ГмКрХрду анХ,рж эрдХижФрм мирмГдиГу а чэ-
ГиэХ, Гж имад Кнжрду КХГФч<дэХли нХэрмБм чэХ<жрду, ?тжГ дhчи ГнХэжтФдэмГид« нХэжр-
ГиэХ« БХнмрдд« тмВнмГмГжтГиэХ« аммжнХйдд д амрГжрГчГХ, фХ Bим, ГиХтдд BБм ГинждиГу
дрижБнднмэХиГу« ГиХи ХГил йжФмБм« мттжн<дэХи Гм эГжд БХнмрдрж д ижГрж ГэуКд,
нХр<жэмж днмэмККнжрдж нжтФХБХжи ГэмВмтрмч жФмэжач ГХмГимуижФрм рХФХ<дэХи
мирмсжрду Гм эГж днм ГнХКч, ?жФжрмж мжи дКэФж нжХФрчл эБмтч тФу эГжБм жФмэж-
жГиэХ, KжФм рж э им« им митжФрж ФдрмГид энэХлиГу дК ФжрХ КХнХржж мнжтжФжрр
нмФж,б эммВhж эГж КтХрдж аХГи д ГФмжэ мВhжГиэХ« ХиндХн ХФрмГид« мнБХрдКмэХррм, нжФд-
Бдд д нмд мтмВр Гинчаичн тмФ<рм нч рчи д нХГГХиГу э нХ , нмсФжррм
нХКэди ГинХрХ э XV»»»tX»X ээ, ржВмФсдж Бнч Флтж, Г оФлнХФдГиджГад ?жФж-
р днмэмККнжрдж рХХФд миГиХдэХи мижрч нХВГиэХ« нХэХ <жрhдр« митжФжрдж йжнаэд
ми БмГчтХнГиэХ« ГэмВмтч эжнмдГмэжтХрду д тжманХидл, rжр юдФВжн ь5Мp [›bМЭз Бмэмнди
мВ Bим иХаб
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
y…
%жГиж Г мтdжм а ндрйдХ нХКчХ д днмйжринджГам,
мнХФд рХВФлтХж нХГйэжи Гмэнжжрр мГэмВмтдижФр тэд<жрд,б
мГэмВм<тжрдж нХВмэ« <жрhдр« ржндаХГХж , >жжн джжи КрХжрдж рж им«
им нХэдФрм тФу жру« мжБм Фжжрд« мж, д/мФмБдд дФд мж, нжФдБдд«
Х им« им ГнХэжтФдэм д нХэдФрм тФу эГж Флтж,« ржКХэдГдм ми нХГ« мФХ«
аХГи дФд эжнмдГмэжтХрду,
>Хад мВнХКм« э ижжрдж нджнрм эжаХ« э жндмт ндВФдКдижФрм
ми *ЗТТ тм *ТТТ Б,« нХВГиэм ВФм мВdуэФжрм эрж КХамрХ д чрдим<жрм
э аХ<тм нХКчрм чГинмжррм дртчГиндХФрм мВhжГиэж ФХржи, змБФХГрм
мнХФр чГиХрмэаХ д BБмйжриндрмБм rнХГрмБм днмэмККнжрду«
д инХтдйдмррмБм BирмйжринджГамБм яриХнрмБм днмэмККнжрду« нХВГиэм
эмФрж нджФжм« мимч им нХэрмж чэХ<жрдж д нХэрХу йжррмГи
нХГнмГинХрулиГу рж рХ эГж Флтж,« Х м ВмФсж, ХГид рХ иж «
аим ндрХтФж<ди иэмжч Фжжрд« иэмж, нХГж дФд ВмБч« амимнмБм и
тФу ГжВу эВнХФ, фм тФу мГиинХтдйдмррм, мнХФрм, чГиХрмэад нХВГиэм
Гмэжнсжррм ржнХэдФрм« нмГим ржтмчГидм, ‹…Š
онХаиджГад м иж <ж нддрХ м эГжч днч рХВФлтХжиГу д мтdж
/ждрдКХ« ВмнВ КХ нХэХ <жрhдр« рХХФм амимнмБм мВрм мирмГуи…
а чВФдаХйдд ардБд eBнд юмФГимранХ/и ь*З’жз, (ХаиджГад Bим ВФм
рХХФм жндмтХ тжуижФрмГид рм<жГиэХ мГэмВмтдижФр тэд<жрд,,
oKжманХидуJ иХа<ж м ФлВ жнаХ t нХтдаХФрм рмэХу
рмнХ нХэХ, Kнжэрж, +нжйдд Гмэжнсжррм рж Гэм,Гиэжржр мтмВр,
чрдэжнГХФр, мт мт, омКэмФл ГжВж рХмрди« им э БнжжГад
“тжманХиду ” мтдр дК инж <дижФж, ВФ дФд нХВм« дФд <жрhдрм,«
дФд нжВжрам, . ХБнХнрХу BамрмдаХ рдаХа рж мБФХ мттжн<Хи мижрч
нХВГиэХf
o*yJ
,
 амрйж XV»»» t рХХФж X»X э, оФлнХФдГиджГам, ?жФжрм, имад Кнжрду ндтжн<д-
эХФХГ Фдс ржВмФсХу ХГи BФди« рм джррм мрХ эм рмБм Г/мнднмэХФХ сФжрдж
КХХтрмБм днХ, XX э, дГФм ндэжн<жрйжэ BимБм мВнХКХ ГФж, ГиХВдФрм нмГФм« Х э амр-
иначФичнрж *’)…t*’З…-ж ББ, жБм эмГндрдХФд тХ<ж Г нжКжнр BричКдХКм, зж,ХГ
нХр<жэмж днмэмККнжрдж нжмВФХтХжи э ВдКржГж д мФдидаж« Х ?жФжрмж мнмсм нжтГиХэ-
Фжрм э мГимтжнрдГиГад рХчр анчБХ « э ржамжнжГад мнБХрдКХйду « Гнжтд ГмйдХФ-
р нХВмирдамэ д ХаидэдГимэ жГир ГммВhжГиэ,
KФу Флтж,« тж,Гиэчлhд рХ мГрмэХрдд иХам, имад Кнжрду« мирмсжрду йжрржж нжКчФ-
иХимэ, фХ rмрачнжрирм, нХр<жэм, ГиХтдд ГмКрХрду Фжр мнБХрдКХйдд ГинжуиГу нд-
рдХи нжсжрду Гэжн ч эрдК рХ мГрмэХрдд мВdжаидэр тХрр « BаГжнир КХаФлж-
рд, д мтжФднмэХрду ГдичХйд,, фХ оФлнХФдГиджГам, ?жФжрм, ГиХтдд нмйжГГ ндруиду
нжсжрд, тмФ<р дтид ГрдКч ээжн б чдиэХжиГу ржрдж аХ<тмБм« нмидэмнжХhдж имад
Кнжрду ндэмтуиГу а амрГжрГчГч, нХр<жэХу ХнХтдБХ нжэмКрмГди БФХэч мнБХрдКХйдд« нд-
рдХлhжБм ГчтВмрмГрж нжсжрду, ?жФжрХу рХГиХдэХжи« им Фдтжн мнБХрдКХйд, ГФч<Хи
иж« тФу амБм мрд Фдтжн, ?жФжрХу мнХФрХу чГиХрмэаХ ВФХБмнмтрХ« эжФдамтчсрХ« дГмФ-
ржрХ Гмжнж<дэХрду« эрдХрду а тнчБд, омаХ э днж эГж жhж ГчhжГиэчли ржнХэжрГиэм«
рдhжиХ д тдГанддрХйду« э <дКрд тмФ<р Ви ачтХ ВмФжж эХ<рж йжФд« ж BБмдГиджГамж
ГинжФжрдж ГтжФХи аХнжнч д тмВдиГу чГж Х,
>ж рж жржж д ?жФжрХу ХнХтдБХ рж ФдсжрХ нмидэмнжд,, рХ нмэмКБФХсХжи«
им эГж имад Кнжрду КХГФч<дэХли нХэрмБм чэХ<жрду« рм ХГчжи жнжт КФмчминжВФжрдж
ижндмГил, ?жФжр нмБнХХ ВнХиГам, мттжн<ад имФам дКнжтаХ миэжХли тмВнм
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
y*
rнХГрХу BБмйжриндрмГи« яриХнрХу чэжнжррмГи« им эГж иХа д тмФ<рм Ви« д нХр<жэмж
нжКнжрдж а имч« им ГдиХжиГу дтжХФдКм ?жФжр ,
ирмсжрду ?жФжрм, ХнХтдБ Г КХамрХд д нХэдФХд тэчГГФжрр д нмидэм-
нждэ, ?Хамр э димБж эГжБтХ тжГмидр д ржГнХэжтФдэ« рм тж,ГиэмэХи ВжК нХэдФ
ржнХаидрм« мГамФач мианэХжи чи КФмчминжВФжрду, ?жФжрмж днмэмККнжрдж ГдФрм
аХа ГмГмВ ГФмХи ГиХнж Гинчаичн« рм ачтХ жржж B//жаидэрм тФу ГмКтХрду нХВмиХлhд
ХФижнрХидэ,

tчмчыч либ ыро жрр

оФлнХФдГиджГад, ?жФжр, эКБФут рХ дн ржГмэжГид Г эФХГил д джнХн дж,, дтж-
ХФж ?жФжр мижФмГ В эммВhж дКВХэдиГу д ми имБм д ми тнчБмБм, фжамимнж тжФХли
нжсдижФр, сХБ« миаХКэХуГ ми яриХнрм, д нХр<жэм, мтжФж, мнБХрдКХйдд« д рХдрХли
Г дГимБм ФдГиХ, ￿
DБ,с я с рм азмрБИзм зд з,аБИс Им. ьИд разм u+. зБм«ча +я аз,тфИ Им»с.
ьИд зрси+. Ид«ча иая мИс» см а uсф с рачм,с» ьаeчд«д Бдзм нмррд дчсраьдзд? з,аБИТф>
)+БИТ зБм БдИ +чрсьс з,ачмфИ ьд»яарсм? з азр-u чд,тu с я срс»афИ мнмрст я+Им»
ьдрБмрБ+Ба. я+БИТ рсьИд рм иарс»амИ ядисЙсф ,счм а (с,с. мБ,с р+eрд. я+БИТ ,счм - Б»м-
ртфИБт я+Им» дИаЙссЧ>
фжамимнж BаГжнджриХимн-нХтдаХФ иХФдГ ГмКтХи рмэмж
Вчтчhжж э ГммиэжиГиэдд Г Bидд ндрйдХд« рХнджн эрчинд аммжнХидэрмБм тэд<жрду
амрйХ X»X t рХХФХ XX э, ьэмКрдасжБм аХа миэжи рХ эмдлhжж ржнХэжрГиэм э нжКчФиХиж нм-
сФжррм, нжэмФлйддз дФд э амчрХ *’)…- ББ, ьэтм рмэФжрр амриначФичнХд имБм
энжжрдз, БФутэХуГ рХ нмсФмж« мрдХж« им мтмВрж BБХФдиХнрж мнБХрдКХйдд
иХа д рж ГмБФд тмВдиГу КХжир чГж мэ э ижжрдж КрХдижФрмБм жндмтХ энжжрд
o*DJ
,
KмГид<жрдж амрГжрГчГХ эрчинд ВмФсм, Бнч Флтж, э ндрйдж ГФм<рм, рм мид эГж-
БтХ маХрдэХжиГу дКрчнулhдд жнжБмэмнХд д ндэмтди э ичда« д имБтХ« жГижГиэжррм«
имВ тжФм ми аХа-им ГтэдрчФмГ Г жГиХ« рХдрХлиГу КХачФдГрж дБн д дриндБд, ФХГи
ржФКу нмГим чГинХрди, rХа Жжнрж,ГаХу БдтнХ« мрХ м<жи Бтж чБмтрм минХГиди рмэж
БмФмэ эКХжр чинХжрр ,
rнХ,рд, BБХФдиХндК ндКрХр ичдамэ чиж, >ж рж жржж ?жФжрХу ГиХтду нХК-
эдиду ГмКрХрду« аХа д нжттчhдж« ндржГФХ рмэж мианиду э мВФХГид мтжФж, мнБХрд-
КХйд,, фжамимнж мГмВм нмГФХэФжррж д чГжсрж нжтндуиду мГФжтрд тжГуидФжид,«
рХнджн NФО1‹HМ41 L[Э›[pМ4« нмдКэмтдижФд мнм<жрмБм ŒМp  ŽМЭЭê4 д Гжи ХБХКдрмэ
T‹М ЦФp1‹[pМЭ N1ФЭМ« нХВмиХли рХ мГрмэж ?жФжр эрчинжррд нмйжГГмэ д ачФичн,

tчмчылч лтдитрч ? a, и ьричырч КлмылВл»рф

?жФжрж мнБХрдКХйдд Гм нХрули жндиманХиджГачл джнХн дл нХр<жэ « рм ндру-
идж ВмФсдрГиэХ нжсжрд, жнжмнчХли ГминчтрдаХ ржмГнжтГиэжррм рХ нХВмд жГиХ ,
Рид нжсжрду мБчи джи тХФжам дтчhдж мГФжтГиэду« рм ндрдХлиГу ВжК мВуКХижФрмБм
мтмВнжрду нчамэмтГиэХ, онжтмФХБХжиГу« им Гминчтрдад %рХ жнжтмэм,f ж<жтржэрм рХну-
чл ГиХФадэХлиГу Г рм<жГиэм нжХФр нмВФж д« иХад мВнХКм« д эмФрж м<рм
тмэжнуиб мрд ндчи рХ жГиж Фчсжж нжсжрдж« ж BаГжни« амимнж Гминуи рХ КХтХч
дКтХФд, фХКжрж мтнХКтжФжрду NФО1‹HМ41 L[Э›[pМ4« рХнджн« КрХжрди иж« им рХтж-
Фжр мФрммдуд дГаХи иэмнжГадж нжсжрду эмКрдаХлhд ч ХГГХ<днмэ нмВФж« имБтХ
аХа д амФФжБд э ВмФсдрГиэж тнчБд ХэдХамХрд, рж мБчи миГичХи ми тмФ<рмГирм,
дрГинчайдд,
KжйжринХФдКХйду д нХГсднжрдж мФрммд, t ржФжБамж дГачГГиэм, Гсд, д Гнжт-
рд, жржт<жри /ХаиджГад нмГуи мтжФдиГу эФХГил д ХГидрм миаХКХиГу ми амринмФу,
rмХрдд иХамБм идХ мВрХнч<дФдб имВ иХамж нжсжрдж ГнХВмиХФм« ржмВ мтдм мжр
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,

жиам д ржтэчГГФжррм мБмэмнди« им иХамж ?жФжрмж ФдтжнГиэм« им джррм м<дтХжиГу
ми Флтж, рХ Гнжтрд д эГсд нчамэмтуhд мГиХ , ?жФжрж Фдтжн рж тмФ<р ВжГГинХГирм
нжсХи нмВФж ьаХа э нХр<жэм, мнБХрдКХйддз« мрд тмФ<р Ви ￿
яд»дdрсьа»с
« ндГФч-
сдэХиГу а мтдржрр« рХтжФуи д мФрммдуд« мидэднмэХи« нХКэдэХи, зиХрмэФж-
рдл иХамБм
,счм а-яд»дdрсьа
чтжФужиГу рмБм энжжрд д чГдФд,,
‹ rХртдтХи рХ нчамэмтуhчл тмФ<рмГи иhХижФрм дКчХлиГу рХ нжтжи ГаФХтХ чХ
д мГмВжррмГиж, мэжтжрду, ￿
rдИдз- ,с дрс чм,сИТБт з,аБИТфJ aядБдyр- ,с ядзм,мзаИТ
Бд Б»с мрсм»J
‹ ?жФжрж мнБХрдКХйдд ХГим дрэжГиднчли ржнммнйдмрХФрм рмБм э инжрдрБд«
э ачнГ тФу ржтХэрм рХКрХжрр жржт<жнмэ« имВ мВчди д мВнХКч ГФж, д рХэаХ
Фдтжнмэ-ммhрдамэ,
‹ eжржт<жн мйжрдэХлиГу рХ мГрмэж эГжГимнмррж, мВнХирм, ГэуКд ьмйжраХ %=)… БнХ-
тчГмэfз« им КХГиХэФужи ВмГГмэ ГдиХиГу Гм Гэмдд мтдржррд,
‹ ржамимн амХрду рмэмБм идХ жржт<жн рХКрХХлиГу рж Гэжн ч« Х ГрдКчб мт-
држррж эВднХли ГжВж ВмГГХ мГФж мнмГХ мт мтуhд аХртдтХимэ
o*)J
, РиХ нмйжтчнХ
жГижГиэжрр мВнХКм ГидчФднчжи жржт<жнХ тж,ГиэмэХи аХа Фдтжн-ммhрда,

tчмчылч лтдитрч ? h, жчыыльтр д д льылФ
либ ыро жрлыылф днмИтни р ФалылФмуйэрч жчмр

+ФчВмам чамнжржррХу« нХКтжФужХу эГжд ГминчтрдаХд ачФичнХ д жГи аФж,« амим-
н, рж тХжи нХКэХФдиГу мнБХрдКХйдд Г нХГсднжррд мФрммдуд, онжтмФХБХжиГу«
им нутмэж Гминчтрдад рХ жГиХ ГмГмВр ндруи нХэдФрмж нжсжрдж« мимч им мрд
нХКтжФули мВhдж йжррмГид д нчамэмтГиэчлиГу дд« Х рж имФГим, ардБм, дрГинчайд, д ГиХр-
тХнимэ,
Тy.M»yВМ фВ+М)/зМитр ру р
фжамимнж« энмж« нХКмХнмэХр иХад мианидж д имФам чГж ХлиГу нд чмд-
рХрдд тч мэр йжррмГиж,, Рим нмдГ мтди мимч« им ч нХр<жэ мнБХрдКХйд, э Bим
мирмсжрдд ГчhжГиэчжи ржад, чраидаб мрд ржнжжррм нХКнХВХиэХли Гэм, амтжаГ жГид«
нХКэжсдэХли жБм м ГижрХ« эаФХтэХли рХ ГХ,и амХрдд t д рждКжррм дБрмнднчли« жГФд
мр КХинХБдэХжи маХКХижФ ндВФд, фм э ?жФжр мнБХрдКХйду « Бтж Фдтжн тж,ГиэдижФрм
ГФжтчли мВhжндКрХрр тч мэр йжррмГиу« э ржм<дтХррм эГинжХжижГ Г ржэжнмуирм
<дэм, ачФичнм,« эрчинд амимнм, Гминчтрдад чэГиэчлиб д тж,ГиэдижФрм йжруи« ч рд жГи
эмКм<рмГи эржГид эаФХт э мВhжж тжФм, -жКчФиХи ХГим эжХиФули, KХррж дГГФжтмэХ-
рд,« м м<ж« ГэдтжижФГиэчли« им мнБХрдКХйдд« нХВмиХлhдж рХ мГрмэж тч мэр йжррм-
Гиж,« ГмГмВр Г ВмФсд минэм мжнжтди м м<дж мнБХрдКХйдд
o*ЗJ
,
uмФсдрГиэм ?жФжр мнБХрдКХйд, ГинжуиГу а эГмад йжФу, NФО1‹HМ41
L[Э›[pМ4 рж ГдиХли ГжВу дГаФлдижФрм инХрГмнир нжтндуидж, рд рХГиХдэХли«
им рХ ГХм тжФж д ВдКржГ t Bим ГэмВмтХб мрд ммБХли аФджриХ тмВнХиГу ичтХ« Бтж иж
рдамБтХ рж мВэХи В« жГФд В рж рдКадж йжр« чГиХрмэФжррж рХ лБм-КХХтр ХэдХФд-
рду , ŒМp  ŽМЭЭê4 рж нмГим тжФХли мнм<жрмж« иХ жhж д КХВмиуиГу м ?жФж« мВ манч-
<Хлhж, Гнжтж,
 нХр<жэ мнБХрдКХйду йХнди ачФи ГинХижБдд, ?жФжр нжэсж эГжБм ачФичнХ
амХрдд, Гсжж нчамэмтГиэм ?жФжр КХуэФужи« им жнэммжнжтрХу КХтХХ t нмтэд<ж-
рдж ачФичн д йжррмГиж,, рдХрдж а ачФичнж мэсХжи ГиХичГ ГФч<В Hq тм йжринХФ-
рмБм мтнХКтжФжрду амХрдд, +ФХэХ аХтнмэм, ГФч<В t ХГим эФдуижФрж,сд, Фжр эГ-
сжБм дГмФрдижФрмБм нчамэмтГиэХ д Гмэжирда ЦMТ, р БФХэХ йжФмБм сиХиХ Гминчтрдамэ«
амринмФднчлhд КрХдижФрж дрэжГидйдд эм эрчинжррдж нмйжГГ« ГэуКХррж Г жнГмрХ-
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
y=
Фмб инжрдрБд« ачФичнрж дрдйдХидэ« эГжГимнмрруу мВнХирХу ГэуК ьмйжраХ %=)… БнХтч-
Гмэfз« ФХрднмэХрдж нжжГиэжррмГид чнХэФжржГамБм жнГмрХФХ д дГГФжтмэХрду мнХФ-
рмБм аФдХиХ э амФФжаидэж,

tчмчылч лтдитрч ? d, нФчмр»чырч
»рьм о рытчичьлФ ыы ьтлилы

нХр<жэж мФХБХли« им амжнжГадж нжтндуиду тмФ<р чнХэФуиГу Г имад Кнж-
рду дрижнжГмэ Хайдмржнмэ, ожнэмГижжррХу КХтХХ нХр<жэмБм жржт<жриХ ьржамимнж
тХ<ж ГдиХли« им жтдрГиэжррХуз ХаГдХФрж ндВФд тФу дрэжГимнмэ, ИимВ мВdуГрди«
аХа ми BимБм эмГФжтГиэдд эдБнХли д эГж мГиХФрж« рХ ммh ХГим ндКэХли %ржэдтд-
чл нчач нраХf ЧтХХ здиХ, ?жФжрж мнБХрдКХйдд рХГиХдэХли« им ндмндижи дрижнжГмэ
мтрд КХдрижнжГмэХрр Фдй жнжт тнчБдд рж джжи нХэХ рХ ГчhжГиэмэХрдж, uдКржГ ржГжи
миэжиГиэжррмГи рж имФам жнжт дрэжГимнХд« рм д жнжт жржт<жнХд« нутмэд Гминчт-
рдаХд« аФджриХд« мГиХэhдаХд« жГирд ГммВhжГиэХд« мВhжГиэм э йжФм д манч<Х-
лhж, Гнжтм,, -мФ нчамэмтГиэХ мнБХрдКХйдд э им« имВ ГмВФлГид ВХФХрГ дрижнжГмэ иХа«
имВ эГж мГиХФдГ тмэмФр,
rХ<тХу анчрХу мнБХрдКХйду э рХсд трд чВФдачжи мижи м ГмйдХФрм, миэжиГиэжр-
рмГид, ?жФжрж мнБХрдКХйдд ГдиХли ГмйдХФрчл миэжиГиэжррмГи ГмГиХэрм, ХГил Гэмд
ВдКржГ-нмйжГГмэ, нХр<жэж« рХнмидэ« мВрм ГдиХли иХадж мижи ржмВ мтдм,«
рм Гачрм, /мнХФрмГил, змйдХФрХу миэжиГиэжррмГи ХГим ГмГиХэФужи ГХчл Гчи дГ-
Гдд ?жФжр мнБХрдКХйд,« мВжГждэХжи эГмад, чнмэжр мидэХйдд« ммhнужи рмэХимнГиэм
д чГдФдэХжи амнмнХидэр, тч Гминчтрдамэ, ?жФжрж амХрдд эКХдмтж,Гиэчли Г мГиХэ-
hдаХд дК нХКэдэХлhд Гу ГинХр« имВ чФчсди жГирж чГФмэду нХВмиб нжтмиэнХ-
иди дГмФКмэХрдж тжиГамБм инчтХ« ГманХиди эВнмГ чБФжадГФмБм БХКХ э ХимГ/жнч« чВжнж
ми дГимhжрду эмтрж нжГчнГ, рд ВмнлиГу КХ им« имВ д нмтчайду жнжнХВХиэХФХГ«
д ГманХhХли тм дрдчХ амФджГиэм чХамэад,
Ждтжн ?жФжр мнБХрдКХйд, Бмэмнуиб нжсжрдж« ндруимж Г чжим мКдйдд эГж
КХдрижнжГмэХрр Гимнмр« м<жи мВм,идГ тмнм<ж« рм э тмФБмГнмрм, жнГжаидэж митХХ
ми ржБм ВмФсж тФу эГж « эаФлХу д эФХтжФйжэ ВдКржГХ,

чВИу д д Фчанэ у Вчт rли

:ГФд rмрачнжрирХу нХр<жэХу мтжФ Гминди рХ мнБХрдКХйдд аХа рХ Хсдр«
им мГрмэрХу жиХ/мнХ оФлнХФдГиджГам, ?жФжрм, мтжФд t Гжу, омГФчсХ,иж Фдтжнмэ
?жФжр мнБХрдКХйд,« д э мВуКХижФрм КХжидиж« аХа ХГим Bим ГнХэржрдж Кэчди э им,
дФд дрм, /мнжб Гминчтрдад t ￿
дчра Бм»Тт
« мрд ￿
зБм«ча з»мБИм. «дИдз- яд»дМТ ч +« ч +«+
с зБИаИТ ч +« иа ч +«а
, NФО1‹HМ41 L[Э›[pМ4« NL« мтрм дК эмГд мВуКХижФр нжтдГХ-
рд, t %ндруи Гжл NLf« им эХ<рм тФу тжмрГинХйдд %тчсд ммhрдаХf ь‹ 4МЭj‹p14
‹М‹Э1з, rмХрду Р‹V[1‹« анчрж,сХу Гжи йжринмэ тдХФдКХ« амимнХу эжГХ мГФжтмэХ-
ижФрм нджружи ?жФжрж мнБХрдКХйдмррж ндрйд д нХаидач
o*ТJ
« дГмФКчжи тнч-
Бчл жиХ/мнч мВhрмГид, фжэКднХу рХ ВмФсдж нХКжн« BиХ амХрду Бмэмнди м ГжВж
аХа м ￿
rд дчьм
« Х y* иГуч Гминчтрдамэ джрчжи ￿
« аeчара»с
, +мФмэрм, м/дГ амнмнХйдд
дКэжГижр аХа ￿
з/д»= z Жжж ЗжЦбйж
« Х rжри >днд« нжтГжтХижФ ГмэжиХ тднжаимнмэ д дГмФ-
рдижФр, тднжаимн ьдКэжГир, иж« им ндэжФ амХрдл ми эмКм<рмБм ВХранмиГиэХ
э *’’’ Б, а рржсржч чГж ч ВФХБмтХну ?жФжрм, ачФичнжз« рмГди КэХрдж
»o а
,
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
yy

ст зи ьылф д tчмчылф,
ьльнэчьтФлФ ырч Влачмчф либ ыро жрф

нБХрдКХйдд э им эдтж« э аХам д КрХж« t мжр ржтХэржж уэФжрдж, uмХФсчл
ХГи дГимндд жФмэжжГамБм нмтХ КХрдХФдГ м мим, д ГмВднХижФГиэм« д м<рм Г чэж-
нжррмГил нжтмФм<диб тФу BимБм рХ рж инжВмэХФмГ рд BФжаинмррм, ми« рд ГмэжhХ-
рд, м Влт<жич, :ГФд нХГГХиндэХи дГимндл э йжФм« ГмэГж ржтХэрм жнжсФд а Bнж
КжФжтжФду« д тХ<ж имБтХ мнБХрдКХйду нжтам ВФХ ж-им ВмХФсд« ж мВdжтдржрдж« мГрм-
эХррмж рХ нмтГиэжрр мирмсжрду , >мФам рХдрХу Гм энжжр нмсФжррм, нжэмФлйдд
мнБХрдКХйдд ндэФжаФд а нХВмиж КрХдижФрчл ХГи жФмэжжГад нжГчнГмэ, eжржт<жри
аХа нжтжи рХчрмБм дГГФжтмэХрду дКэжГижр рж ВмФжж мФчэжаХ,
:ГФд нХГмФм<ди BиХ нХКэдиду жФмэжжГамБм д мнБХрдКХйдмррмБм ГмКрХрду э нм-
рмФмБджГам мнутаж« нжКчФиХи минуГХжи, РэмФлйду« Гчту м эГжч« чГамнужиГу« ндж
эГж ГдФржж, :ГФд BиХ ижртжрйду нмтмФ<диГу« Гм<ж КХ энжу рХсж, <дКрд рХВФлтХи
муэФжрдж жhж мтрм, дФд тэч ГиХтд, нХКэдиду« мдм ?жФжрм,,
,
.ФФлГинХйду тжмрГинднчжи жhж мтдр дрижнжГр, мжри, фдамБтХ нж<тж КХ эГж
энжу ГчhжГиэмэХрду жФмэжжГиэм рж мжнднмэХФм иХад амФджГиэм нХКФдр мтжФж,
мтрмэнжжррм, Рим аХГХжиГу д мтжФж, мнБХрдКХйд,, мтрм д им <ж Бмнмтж нд <жФХ-
рдд м<ж рХ,ид /чрайдмрднчлhдж Вма м Вма rнХГрж« яриХнрж« нХр<жэж д ?жФжрж
мнБХрдКХйдд,
+мэмну э мВhж« м<рм чиэжн<тХи« им э нХКэди мВhжГиэХ .чФГдэрж rнХГ-
рж мнБХрдКХйдд нмтмФ<Хли ГчhжГиэмэХи имФам рХ БнХрдйХ нХэмэмБм мФу, rмр/мн-
дГиГаХу яриХнрХу мтжФ эГж жhж нжтГиХэФжрХ э БмГГинчаичнХ « Хндд« нжФдБдмКр мнБХ-
рдКХйду д ГдГижж мВнХКмэХрду, rмрачнжрирХу нХр<жэХу мтжФ Гм эГж, мжэдтрмГил
тмдрднчжи э ВдКржГж ми юмФФ-Гинди тм eж,р-Гинди, оФлнХФдГиджГадж ?жФжрж мнБХрдКХ-
йдмррж нмйжГГ чГдФжррм нмрдаХли мэГлтч« ндж рж имФам э ржамжнжГад, Гжа-
имн« рм д э ВдКржГ, иХВФдйж рд<ж мВdжтдржр тХррж м жинж мтжФу мнБХрдКХйд,«
ндэжтжр д тмГид<жрду д жиХ/мн« Фчсж эГжБм ХнХаижндКчлhдж Bид мтжФд, >ХВФдйХ
маХКэХжи рржсржж мФм<жрдж тжФ, Гамнм энжжрд м<дтХжиГу муэФжрдж рмэм, мнБХ-
рдКХйдмррм, мтжФд,
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
yD
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
y)

yм Ф anh
с ьт ару и оФртру

)д Б+Ис. раuдчсИТБт ра yд,мм з-Бдьд» + дзрм аизсИст
рсМм» рм з,+Мнм= z ядч дБИдь рм з,+Мнм= »а,мрТьд«д мyмрьа>
Тм» рм »мрмм жаьИ дБИамИБт жаьИд»: ядч дБИдь БядБдyмр Бчм,аИТ
yд,Тнм. ядБьд,Ть+ др БядБдyмр »-Б,сИТ yд,мм сидd мрр-»с БядБдyа»с.
Мм» »а,мрТьс? мyмрдь> <фyд? + дзмрТ аизсИст Ба» яд Бмyм uд дн>
nдя дБ з Ид». ьаьд? + дзмрТ аизсИст р+eмр ч,т мнмрст иачаМс.
ьдИд ат + раБ мБИТ>
и три
онж<тж ж рХХи мВГч<тжрдж ГФжтчлhж,« РэмФлйдмррм, uднлКмэм, ГиХтдд ГмКрХ-
рду« ржмВ мтдм ГтжФХи ХчКч, омрХтмВуиГу ржамимнж нХКdуГржрду« ммБХлhдж Фчсж
мруи нмйжГГ жФмэжжГам, BэмФлйдд д дКВж<Хи ржтммрдХрду, зФчХжиГу« им« эжн-
эж мКрХамдэсдГ Г BиХХд BэмФлйдд« аим-им маХКэХжиГу рХГимФам КХ эХжр рмэм,
дтжж,« им ндрдХжи жж ржандидрм д ГдФрм чнмhХжи нжХФрмГи« имВ мрХ эдГХ-
ФХГ э мтжФ, KнчБд« рХмВмнми« рж рнХэдиГу« им мтжФд м<рм дГмФКмэХи аХа унФад
тФу Гмниднмэад чрдаХФр ФдрмГиж,,
онж<тж эГжБм чВжнж Г рХсжБм чид БФХэрмж« эмФрж эжнмуирмж д ржндуирмж КХВФч<-
тжрджб мГФжтмэХижФрмГи BиХмэ нХКэдиду мтнХКчжэХжи« им мтрд Флтд Фчсж тнчБд ,
Рим ГжнжКрХу мХГрмГи, rХа нжтГиХэдижФд нмтХ жФмэжжГамБм рмБм рХэнжтдФд ГХд
ГжВж мГнжтГиэм амФмрдХФдКХ« нХВГиэХ« нХГдКХ« ГжаГдКХ« д эГж мимч« им мтрХ БнчХ
Флтж, ндКрХэХФХГ %Фчсжf тнчБм,,
ИжФмэжжГамж ГХмГмКрХрдж BэмФлйдмрднчжи мГижжррм, KмаХКХижФГиэХ ГимФ
мВдФр« им д ржэмКм<рм дБрмнднмэХи мимч Фдс« им рХ Bим рж рнХэдиГу, онмВФжХ
КХаФлХжиГу рж э ГчhжГиэмэХрдд BиХмэ BэмФлйдд« Х э им« аХа эмГндрдХж Bич ФжГи-
рдйч, e эХтХж э КХВФч<тжрдж« рХдрХу эжнди« Вчтим мКтрдж ГиХтдд %Фчсжf нХррд ,
+мнХКтм нХаидржж ГдиХи« им мрд %ГФм<ржжfб Bим амФжаГр, ГмГмВ эКХдмтж,ГиэмэХи
Г манч<Хлhд днм, фХнджн« жФмэжа« тж,Гиэчлhд, рХ мГрмэХрдд оФлнХФдГиджГам,
?жФжрм, имад Кнжрду« м<жи мВdжтдрди нмидэмнждэж эКБФут Флтж, иХа« аХа жФмэжа
.чФГдэрм, rнХГрм, ХнХтдБ« Гамнжж эГжБм« рж Гчжжи, трХам аХ<т, чнмэжр джжи
Гэмд ГэжиФж д ижрж Гимнмр« Ктмнмэж д ржКтмнмэж нмуэФжрду, нХр<жэХу Гмэнжжр-
рмГи« рХнджн« рХржГФХ ФХржиж иХам, энжт« аХа рд мтрХ дК нжтсжГиэчлhд ГиХтд, нХК-
эдиду,
KнчБм, ГмГмВ дКВж<Хи ндэуКад дГим мйжрмр Гч<тжрд, а аХ<тмч BиХч нХК-
эдиду t мрдХи« им аХ<тХу ГиХтду мнм<тжрХ мнжтжФжррд мВГимуижФГиэХд д нд-
ГмГмВФжрХ а рд, :ГФд дтжи БнХ<тХрГаХу эм,рХ д рХс тм ХиХачли ВХрт БмФмэмнжКмэ«
.чФГдэрХу rнХГрХу ХнХтдБХ рХдВмФжж нджФжХ тФу ГХмКХhди, з тнчБм, Гимнмр«
э днрмж энжу э ВмФсдрГиэж нмсФжррм нХКэди мВhжГиэ rнХГрХу мтжФ нХВмиХжи
ч<ж« ж ВмФжж мКтрдж,

млыльтИ и оФртру »чмлФч»чьтФ

РиХ д йэжиХ t эГжБм Фдс ХВГинХайду« мтмВрм БжмБнХ/джГад аХниХ« амимнж
Гчи эГжБм Фдс чнмhжррмж дКмВнХ<жрдж ?жФд, трХам ХВГинХайдд мКэмФули этжФди
ХнХаижнрж жни Гимуhж, КХ рдд ГФм<рм, нжХФрмГид« им ммБХжи жж мруи, нжт-
тчhж, БФХэж у ГтжФХФ анХиад, мВКмн жФмэжжГам, BэмФлйдд д« мдГэХу BиХ КХ BиХм«
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,

мБ ржэмФрм ГмКтХи эжХиФжрдж« Вчтим Флтд ьдФд мВhжГиэХз тж,Гиэчли ГинмБм э нХ-
аХ мтрм, ХнХтдБ, фм нжКчФиХи дГГФжтмэХрд, t ГХГдВм дE t ржмГмндм ГэдтжижФ-
Гиэчлиб жФмэжжГадж ГчhжГиэХ рХ чтдэФжрдж ГФм<р« д ГэжГид ГмКрХрдж а мтрм, ГиХтдд
ржэмКм<рм,
‹ rХ<т, BиХ BэмФлйдд эаФлХжи э ГжВу нжттчhд, д э мтди КХ жБм нжтжФ,
>Хад мВнХКм« рХчдэсдГ тж,ГиэмэХи рХ мГрмэХрдд« тмчГид« rмрачнжрирм, нХр<ж-
эм, ХнХтдБ« « амБтХ рч<рм« Гм<ж нжХБднмэХи дГ мту дК rмр/мндГиГам, яриХнрм,
дФд .чФГдэрм, rнХГрм, имад Кнжрду, Kм ржамимнм, Гижжрд эжнрм тХ<ж мВнХирмжб жГФд
 манч<жр Флтд« тж,Гиэчлhдд рХ мГрмэХрдд ВмФжж мКтрж, ГиХтдд ГмКрХрду« рХнд-
жн оФлнХФдГиджГам, ?жФжрм,« им м<ж энжжррм тжмрГинднмэХи ?жФжрмж мэжтжрдж«
тХ<ж жГФд рж мФрмГил эмГндруФд ГммиэжиГиэчлhжж днмэмККнжрдж,
‹ -ХКэдидж жФмэжжГиэХ дКжнужиГу м нХКр саХФХб амБрдидэрм,« мнХФрм,« Гд-
мФмБджГам,« ГмйдХФрм,« тч мэрм, д и, т, e нХГиж рж мВуКХижФрм Г мтдрХамэм, Гамнм-
Гил м аХ<тм,, фХнджн« м<ж чГэмди нХр<жэмж сФжрдж д нчамэмтди дррмэХйд-
мрр нжтндуидж« рм тч мэрм иуБмижи а яриХнрм, ндГидХрГам, мнимтмаГдд,
ом Bим, нддрж жру амнмВди« амБтХ у ГФсч« аХа амБм-им рХКэХли ?жФжр«
дФд нХр<жэ« дФд яриХнр, Фчсж ГФчХж м<рм Бмэмнди ьу мГимуррм ндтжн-
<дэХлГ Bим, ижндрмФмБддз« им э мнжтжФжрр, мжри жФмэжа %тж,Гиэчжи рХ мГрмэжf
мтрм, дК мтжФж,, Kмр uжа« чжрда BэмФлйдмррмБм Гд мФмБХ rФBнХ +нж,эКХ« дГмФКчжи
эжГХ БФчВмачл ХрХФмБдл, :ГФд В BэмФлйду ВФХ чКам,« ГиХтдд нХКэдиду ВФд В
рмиХд« КэчХhдд Г мнжтжФжррм, ХГимим,, >мБтХ жФмэжжГадж ГчhжГиэХ t Гинчр«
рХ амимн м<рм ГБнХи рмБм нХКр рми, KдХХКмр« амимнж мрд мБчи жнжтХи« КХэд-
Гди ми тдХХКмрХ рХну<жрд,« а амимнмч мрд рХчдФдГ ндГмГХВФдэХиГу,
зФжтчжи иХа<ж джи э эдтч« им Флтд« тж,Гиэчлhдж ГмБФХГрм днмэмККнжрдл мтрм,
дК ГиХтд, нХКэдиду ьдБнХлhдж мтрч д ич <ж рмичз« мБчи эдтжи дн мжр м-нХКрмч«
миу ч рд мВhдж амБрдидэрж« мнХФрж дФд Гд мФмБджГадж жни, онХэ, мнимтма-
ГХФр, ндГидХрдр д Фжэ, нм/ГмлКр, тжуижФ мБчи тж,ГиэмэХи рХ мГрмэХрдд мтрмБм
д имБм <ж rмр/мндГиГамБм яриХнрмБм днХ ХВГмФлир дГидр« рм нд мтди а тдХжи-
нХФрм нмидэммФм<р чмКХаФлжрду мирмГдижФрм мид аХ<тм, нмВФж, фХ нд-
жж Г амаиж,Фуд нХКэуКр, Внмажн Г юмФФ-Гинди« КХарчи, рХ ГжВж чжр, д мтр,
чтм<рда-тдКХ,ржн рж рХ,тчи мВhд иж тФу нХКБмэмнХ« миу эГж инмж« эжнмуирм« Гминуи
рХ дн ГаэмК rмрачнжрирж нХр<жэж мад, e м<ж нХКэдэХиГу ￿
зм Исьа,Трд
« чГэХд-
эХу эКБФут рХ дн ГФжтчлhж, ГиХтдд« рм ч рХГ жГи мФрХу ГэмВмтХ нХКэдэХиГу д ￿
«д сидр-
Иа,Трд
эрчинд Bим, ГиХтдд« тмчГид« ми ржижндмБм д мБнХрджррмБм нмуэФжрду яриХн-
рмБм сФжрду а яриХнр <ж ВФХБмнмтГиэч д мианимГид,

«лаючВ ы ылФф нилФчыИ

ТМжBя= -язф-d ,ф»фВя= rВфDМ*» -Мa ж/з)Md u»ф ВМDey»M*t Т -МD
*D»M -фзaфж)фD»M -яrВМ»M X /B»/ )МзМBd /B»/ -e*В*Bd DBМ»MD>d ф»,Вя»M
)ф-я= ey»Mt
Ифани но *нуо+а
Иим КХГиХэФужи жФмэжаХ миани тФу ГжВу ВмФжж мКтрлл« ВмФжж ГФм<рчл ГиХтдлz
змБФХГрм дГГФжтмэХрду« нмГи ГмКрХрду м эжнидаХФд эГжБтХ нмдГ мтди аХа ГФжтГиэдж
ГжнжКрм, <дКржррм, нмВФж« амимнчл ржФКу нжсди э нХаХ ндэрмБм днмэмГ-
ндуиду, rмБтХ ГиХФадэХжГу Г иХад эКмэм« мт мт м<жи Ви тэмуадб ФдВм 
тмнХГиХж тм ВмФжж ГФм<рмБм эКБФутХ рХ дн« нжтФХБХлhжБм нжсжрдж нмВФж« ФдВм
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,

м<ж миХиГу дБрмнднмэХи нмВФжч« жhж ГдФржж йжФууГ КХ ндэрмж эдтжрдж
днХ ьдФд тХ<ж мчГаХуГ тм чГмаХдэХлhж, нмГими ВмФжж нХррж, мтжФдз,
мКж мтdж ми rмр/мндГиГам, яриХнрм, а rмрачнжрирм, нХр<жэм, ГиХтдд,
rмБтХ жФмэжа чэГиэчжи ндрХтФж<рмГи а ржГамФад БнчХ ьГаХ<ж« Гжу« тнчКу«
нХВмиХ д йжнамэз д рмн тэч дФд ВмФжж Бнч рХдрХли нмидэмнжди тнчБ тнчБч« амр-
/мндГиГад, эКБФут рХ дн дГжнэХжи ГжВу, фжим рж м<жи Ви мтрмэнжжррм нХэдФ-
р д ржнХэдФр, аХжГиэж миэжирм, жн м<рм эжнрчиГу а жтдрГиэжррмч рХВмнч
нХэдФ« эВнХэ мтрч Бнчч д миэжнБрчэ мГиХФрж, фм иХа <ж м<рм мтэжнБрчи Гмрж-
рдл ГчhжГиэмэХрдж ХВГмФлир нХэдФ,
rмБрдидэрм« Гд мФмБджГад д мнХФрм жнж мт рХ рмэчл ГиХтдл t мтэдБ, >нжВч-
жиГу ржХФХу миэХБХ« имВ миаХКХиГу ми чГиХнжэсд ржКВФж дГидр д мГэмди рмэ,
эКБФут рХ дн, фжамимнмж энжу эГж эманчБ Вчтжи аХКХиГу ВжГмнутмр д ржрХтж<р,
Х БнмКди мтдрмжГиэм« мГамФач э нмйжГГж жнж мтХ м<рм чинХиди ВФдКадж мирмсж-
рду Г тнчКуд д Гжж,« амимнж ВмФжж рж мБчи нХГГдиэХи рХ эХГ, KмнХГиХи тм рмэм,
/мн ГХмГмКрХрду t эГжБтХ мжр Фдр,« чрдаХФр, д миХГид дГиджГад, нмйжГГ,
фдамБм тХ<ж Г ГХд ВФХБдд рХжнжрдуд ржФКу рХГдФрм КХГиХэди нХКэди ГХмГмКрХ-
рдж, Рим ГчнмэХу нХэтХ амчж, д амрГчФиХримэ« амимн мижФмГ В эжнди« им мрд мтрм,
ГдФм, чВж<тжрду ГмГмВр мм ФдтжнХ мнБХрдКХйд, чГэмди ВмФжж ГФм<р, эКБФут
рХ дн, Гж« им м<рм ГтжФХи« Bим ГмКтХи мт мтуhчл Гнжтч« ВФХБмндуирчл тФу мГэмжрду
ГФжтчлhд ГиХтд,, :ГФд аим-им манч<жр нХэрд м мФм<жрдл Флтд« ч<ж эдтуhдд
дн Г ВмФжж ГФм<рм, имад Кнжрду« д рХ мтдиГу э Гнжтж« ВжКмХГрм, тФу дГГФжтмэХрду Гэмд
эрчинжррд амр/Фдаимэ« им сХрГ« им жФмэжа Гм<жи Гмэжнсди иХам, ГаХма« мэсХ-
лиГу
o*’J
,

«лгт Кылч и оФртрч КирВчыртчмИыл д либ ыро жруВ

ИимВ дКВж<Хи нжКжнрмБм чнмhжрду« нджруи BэмФлйдмррчл ижмндл а мнБХ-
рдКХйду ГФжтчжи рж жржж мГимнм<рм« ж а ФдрмГиу, .рмБтХ жру ГнХсдэХли« аХамБм
йэжиХ иХ дФд дрХу мнБХрдКХйду, . у эГжБтХ жнэ тжФм мВdуГрул« им джл э эдтч«
Бмэмну« им мнБХрдКХйду тж,Гиэчжи ГмБФХГрм мтжФд мнжтжФжррм, ГиХтдд нХКэдиду t яриХн-
рм,« нХр<жэм, дФд ?жФжрм,, я Бмэмнл м ГдГижХ д ачФичнж мнБХрдКХйдд« рж м Флту ,
:ГФд эКБФурчи рХ Гинчаичнч мнБХрдКХйдд« жж эрчинжррдж нмйжтчн« BФжжри ачФичн«
 э йжФм м<ж мнжтжФди« миачтХ мрд нмдГ мтуи, -ХГГминд тФу дФФлГинХйдд мт-
мт а мФХиж инчтХ,
‹ :ГФд ВмГГ м<жи ГэмВмтрм« м Гэмж, нд мид« ндруи нжсжрдж мВ чэжФджрдд
дФд чжрсжрдд КХнХВмирм, ФХи« Bим ГмБФХГчжиГу Г .чФГдэрм, rнХГрм, ХнХтдБм,,
‹ :ГФд КХнХВмирХу ФХиХ /даГднмэХрХ д ГэуКХрХ Г чнмэрж ГминчтрдаХ э джнХн дд
ьдФд тдФмм ГминчтрдаХз« Bим м м<ж рХ rмр/мндГиГачл яриХнрчл мтжФ,
‹ здГижХ эФХи Г Хайжрим рХ дртдэдтчХФрмж ГидчФднмэХрдж« жГФд Гминчтрда
тмГидБХжи мГиХэФжрр йжФж,« м эГж, эдтдмГид« эмКрдаХжи ВФХБмтХну rмрачнжрирмч
нХр<жэмч днмэмККнжрдл,
‹ uмрчГ тФу эГж, амХрт мнмсм ГмжиХлиГу Г оФлнХФдГиджГад ?жФжр эКБФу-
тм рХ дн,
?Deф.Mзy> фeВ*B*.*))я= /)D»Вya*)»d -я /Deф.Mзy*»*
/ фeВ*B*.*))yL J/.фDфJ/L a*)*Bжa*)»Мd -D»Вф*))yL - u»ф»
/)D»Вya*)»t
Клэй ,ир и
:ГФд мГминжи жнжК иХачл ндКч рж имФам рХ мт мт а мФХиж инчтХ« рм д рХ эГж
Гинчаичн« эрчинжррдж нмйжГГ д ачФичнч мнБХрдКХйдд« чэдтд« им мрд рж ВжГм-
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
y’
нутмрм нХКВнмГХр ж<тч ГиХтдуд« рм ндиуБдэХлиГу а йжринч« мтжФд« мВdуГрулhж,
ВмФсдрГиэм эрчинжррд нмйжГГмэ, rмБтХ у Бмэмнл« рХнджн« %нХр<жэХу мнБХрдКХйдуf«
у мтнХКчжэХл Bими йжрин иу<жГид, :ГФд энХКдиГу жhж имржж« им« Бмэмну мВ %нХр-
<жэм, мнБХрдКХйддf« у рж джл э эдтч« им ￿
зБм
ж<жтржэрж эКХдмтж,Гиэду рХ нХВмж
жГиж ГммиэжиГиэчли rмрачнжрирм, нХр<жэм, мтжФд дФд им ￿
зБм
Гминчтрдад рХ мтуиГу
рХ нХр<жэм, ГиХтдд д тж,Гиэчли э жнэчл мжнжт дГ мту дК жж днмэмККнжрду, >ХамБм
рж ВэХжи рдамБтХ, ФлВм, нмдКэмФрм эКуи, мжри нХКрж Флтд эм энжу ж<жтржэр
эКХдмтж,Гиэд, Вчтчи тж,ГиэмэХи рХ мГрмэХрдд нХКр днмэмККнжрд,, йжраХ %нХр<ж-
эХуf мКрХХжи« им чГжсрм, нХр<жэм, ХнХтдБж ГммиэжиГиэчжи ВмХФсХу ХГи Гинчаичн«
эрчинжррд нмйжГГмэ д тжуижФрмГид мнБХрдКХйдд,
 ВмФсд мнБХрдКХйду ржамимнж тжХниХжри дФд нжБдмрХФрж митжФжрду мБчи
иуБмижи а др ндрйдХ« ж мГиХФрХу мнБХрдКХйду, >ддр, нджнб БмФмэрм, м/дГ
ж<тчрХнмтрм, амнмнХйдд м<жи тж,ГиэмэХи э мГрмэрм м нХр<жэ нХэдФХ« э им
энжу аХа ржамимнж /ХВндад эГж жhж рХ мтуиГу рХ яриХнрм, ГиХтдд, .жррм мBимч ГФж-
тчжи Ви мГимнм<рд« имВ рж чнмhХи д уГрм мрдХи« а жч мирмГуиГу ьд а жч
рж мирмГуиГуз унФад,

Bуб индлФлаьтФ Й Фыро р ФФчи

Иим мнжтжФужи ГиХтдл« рХ мГрмэХрдд амимнм, тж,Гиэчжи мнБХрдКХйдуz eднмэмККнж-
рдж« амимнмБм ндтжн<дэХжиГу нчамэмтГиэм, змКрХижФрм дФд ржи« Фдтжн эГинХдэХли
Гинчаичн« эрчинжррдж нмйжГГ д ачФичнч иХа« имВ Bим джФм ГГФ тФу рд « имВ
миэжХФм ГмГмВч« амимн мрд эКХдмтж,Гиэчли Г днм,
яГрм« им мнБХрдКХйду рж м<жи нХКэдэХиГу КХ БнХрдйХд им, ГиХтдд« рХ амимнм, рХ м-
тдиГу нчамэмтГиэм, ГмВм маХКХижФжр э Bим ГГФж нмйжГГ мнжтжФжрду мВhд тФу эГж
тч мэр йжррмГиж, д /мнчФднмэад КХтХд мнБХрдКХйдд, омГамФач Bими эрчинжррд, нм-
йжГГ Гм энжжрж эмКрдаХжи э ФлВм, мнБХрдКХйдд« нХр<жэж Фдтжн эГж ГдФржж чэ-
Гиэчли минжВрмГи э амХртж« нХКтжФулhж, мВhдж тч мэрж йжррмГид д мВhчл КХтХч,
фм мБФутаХ рХ йжррмГид д КХтХч джжи ГГФ имФам эрчинд оФлнХФдГиджГам, ?жФжрм,
ХнХтдБ, нХр<жэм, андижндж нжсжрд, ГФч<ди чГж б ￿
з-yс ам» Ид. МИд я срдБсИ
з- +Мь+ с,с я сy-,Т
, нХр<жэ мнБХрдКХйду нчамэмтГиэм ижмнжиджГад м<жи митХэХи
тмФ<рмж ндрйдХ, фм рХ нХаидаж« жГФд ндтжиГу эВднХи ж<тч ндВФл д йжррм-
Гиуд« Фдтжн нжтГаХКчжм нжтмичи жнэмж д миаХ<чиГу ми ачФичн ьэ тХррм ГФчХж
мГрмэХррм, рХ йжррмГиу з« амимнХу мнм<тжрХ ГФжтчлhж, ГиХтдж, нХКэдиду жФмэжжГамБм
ГмКрХрду
oж…J
,
ю*)>> -з+.>Bяd -я -/B/»* e*В*a*)яt
-эйн айр ./ayne Dyer)
>уБХ Фдтжнмэ а Гэмж, ГиХтдд ГХмГмКрХрду нмуэФужиГу м-нХКрмчб мрд мБчи иурчи
%рХКХтf ми ВмФжж мКтрд нмйжГГмэ ьндКрХэХу д ржB//жаидэрд« аХа э ндэжтжррм
нджнжз« рм мБчи иХа<ж имФаХи %эжнжтf, зинчаичнХ« эрчинжррдж нмйжГГ д ачФичнХ«
амимнж мрд эГинХдэХли« ммБХли ГминчтрдаХ ндруи Хржнч мэжтжрду« ХнХаижнрчл
тФу ВмФжж ГФм<р мтжФж,« Гчи амимн митжФрж ФдрмГид маХ жhж рж мФрмГил чГэм-
дФд, онжтГиХэд« им у жржт<жн ГнжтржБм КэжрХ« эКднХлhд, рХ дн м ВмФсж, ХГид
Г rмр/мндГиГам, яриХнрм, имад Кнжрду, eм, жГижГиэжрр, ГидФ чнХэФжрду ГинмБм
джнХн джрб мтдржрр э имрмГид ГммВhХли« им д аХа мрд тмФ<р дГмФрди, онжт-
мФм<д« им нХВмиХл у э ?жФжрм, мнБХрдКХйдд д рХХФрдад мВч<тХли жру рХтжФуи
сднмадд мФрммдуд иж « аим нХВмиХжи Гм рм,, я эд<ч« аХа эманчБ мГиХФрж жрж-
т<жн тХли мтдржрр ВмФсчл ГэмВмтч тж,Гиэд,, KэХ<т э Бмт у мФчХл эГжГим-
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
D…
нмррлл мВнХирчл ГэуК ьмйжрач %=)… БнХтчГмэfз« эаФлХлhчл ржрдж мд ржмГнжт-
Гиэжрр мтдржрр « д чКрХл« аХа мнмсм у ГнХэФулГ Г рХтжФжрдж мтдржрр
мФрммдуд ьим минХ<ХжиГу рХ мж эмКрХБнХ<тжрддз, rХ<тж сжГи жГуйжэ жру нм-
Гуи ГжГи эжГиж Г амХртм, д мВГчтди« рХГамФам рХсХ нХВмиХ ГммиэжиГиэчжи эмФрж нжХФ-
р« мhчид э мэГжтржэрм, нХаидаж йжррмГиу амХрдд ьэаФлХлhд д нХГсднжрдж
мФрммд,з, омт эФдурдж мhрмБм эмКтж,Гиэду оФлнХФдГиджГад ?жФжр эрчинжррд
нмйжГГмэ д ачФичн у« эжГХ эжнмуирм« чГэмл амж-им дК рХэамэ д мэжтжрду ?жФжрмБм
жржт<жриХ, анч<ХлhХу ГнжтХ миуржи жру рХэжн « КХГиХэди тж,ГиэмэХи ВмФжж ГФм<-
рд чиуд« ж тж,ГиэмэХФ В у« нжтмГиХэФжрр, ГХмч ГжВж д эФХтжлhд, ндэ-
рд дрГинчжриХд жржт<жриХ, .« эмФрж эмКм<рм« жнжК аХамж-им энжу« амБтХ у Вчтч
Бмимэ« амрижаГи мм<жи рж энХГид д рХ ГХм тжФж ндруи рмэчл ХнХтдБч,
 Bим эГу БжрдХФрмГи мнБХрдКХйд,б мрд мБчи мтрдХи йжФж Бнч Флтж,« нж-
мтмФжэХу ГдФч иу<жГид ндэжа« рХ тмГид<жрдж йжФж,« амимн Bид Флтд рж ГмБФд В
тмГид ГХмГимуижФрм, Рим мианидж мжр мВрХтж<дэХжи« мГмВжррм Гж,ХГ« амБтХ рч<-
тХжГу э днмэмККнжрдд ?жФжр д uднлКмэ мнБХрдКХйд,« имВ рХХи КХФждэХи нХр«
рХржГжррж днч ГмэнжжррмГил,
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
D*

yм Ф and
Флмйжрлыы у uрийолФ у ьт ару

aа»-м ядИ тБафdсм дИь -Ист XXI з> я дсБuдчтИ рм y,а«дча т
Имuрд,д«ст». рд y,а«дча т зБм аБнс тфdм»+Бт ядрс»арсф.
МИд ираМсИ y-ИТ Мм,дзмьд»>
жон йсбит
NМ I/ВLзф-ф= D»МB// u+ф D»М)ф-/»D> e*В*a*))ф=d М )* МrDф.L»)ф=
-*./h/)ф=t
-ильям Торбрт
зФжтчлhХу ГиХтду жФмэжжГамБм нХКэдиду ГммиэжиГиэчжи %ГХмнжХФдКХйддf м eХГ-
Фмч д рХКэХжиГу м-нХКрмч t Хчижридрм,« дрижБнХФрм, дФд uднлКмэм,
oж*J
, РиХ Гич-
жр t мГФжтруу э ГмКтХррм, eХГФмч джнХн дд минжВрмГиж, ь миу мК<ж мр чмдрХФ
жhж мВ мтрм, минжВрмГид t %нжэКм,ид ГжВуfз, трХам тнчБдж дГГФжтмэХижФд д ГФдижФд
ХВГмФлирм чэжнжр« им рХ Bим BэмФлйду рж мГиХрХэФдэХжиГу ьГ, ￿
ондФм<жрдж ж
« Бтж тХрм
анХиамж мдГХрдж мГФжтчлhд ГиХтд,з, rХа В иХ рд ВФм« eХГФмч д тнчБдж Хэимн
ГмБФХГр Г иж« им рХ чид жФмэжжГиэХ мтdж ми ?жФжрм, ХнХтдБ а uднлКмэм, t
мжри дГаФлдижФрм, эХ<рмГид, р эХ<жр рХГимФам« им +нж,эК д тнчБдж чжрж мГФж
нмуэФжрду ндКрХамэ uднлКмэм, ХнХтдБ ГиХФд дГмФКмэХи ижндр %жнэ, эдима
ГмКрХрдуf тФу эГж ГиХтд, эФми тм ?жФжрм, д %эимнм, эдимаf t тФу ГиХтд,« рХдрХлhд Гу
Г uднлКмэм,, >ж« аим рХ мтдиГу рХ ГиХтду %жнэмБм эдиаХf« мФХБХли« им д днмэмККнж-
рдж t жтдрГиэжррм эжнрмж« Х эГж мГиХФрж мХГрм КХВФч<тХлиГу
oжжJ
, Жлтд« жнжсжтсдж
рХ uднлКмэчл ГиХтдл« эжнэж э дГимндд ГмГмВр ндруи ГФб ГчhжГиэчжи BэмФлйду
ГмКрХрду« жГи ржад, дчФГ нХКэдиду« мКэмФулhд, энХВмиХи жhж ВмФжж ГФм<рж д имр-
адж ГмГмВ эКХдмтж,Гиэду Г днм ьмиГлтХ ндФХБХижФрмж %BэмФлйдмррХуf« амимнмж у
дГмФКмэХФ тФу мнжтжФжрду Bим, ГиХтддз,

zдилэчырч ьти лФ гбл

rХ<т, мтdж рХ рмэчл Гичжр ГмКрХрду мКрХХжи ВмФжж чтмВрчл имач Кнжрду«
Г амимнм, м<ж сднж эКБФурчи рХ дн, rХа нВХ« эжнэж эдтуhХу эмтч имФам
имБтХ« амБтХ мтнБдэХжи рХт жж мэжн рмГил« « имВ ндмВнжГид рмэмж эдХтжрдж днХ«
тмФ<р митжФди ГжВу ми имБм« им рХГ нж<тж манч<ХФм, омтdж рХ rмр/мндГиГачл
яриХнрчл ГиХтдл« рХнджн« нмдГ мтди имБтХ« амБтХ .чФГдэрмж rнХГрмж ГХмГмКрХ-
рдж чГэХдэХжи нХэдФХ« мКэмФулhдж митжФди ГжВу ми дчФГдэрмБм чтмэФжиэмнжрду рч<т,
rмБтХ яриХнрмж ГХмГмКрХрдж митжФужи ГжВу ми Бнчмэ рмн« мрм мтрдХжиГу рХ rмр-
ачнжрирчл нХр<жэчл ГиХтдл, мГ м<тжрдж а РэмФлйдмррм, uднлКмэм, ХнХтдБж рХд-
рХжиГу« амБтХ чдГу митжФуи ГжВу ми ГмВГиэжррмБм %уf ьBБмз, +Футу рХ Гэмж BБм Гм Гим-
нмр« этнчБ эдтд« аХа ХГим жБм ГинХ д« йжФд д <жФХрду чнХэФули рХсж, <дКрл,
e чдГу Гэмтди а дрдчч ГинжФжрдж эГж амринмФднмэХи« мнмсм эБФутжи« эд-
ГХиГу э ГдГижч, e рж ГФдэХжГу мФрмГил Г BБм д рж мКэмФуж ГинХ Х амринмФднмэХи
рХсч <дКр, ом жнж имБм аХа митжФужГу ми рХсд ГинХ мэ« ГиХрмэдГу ГмГмВр
чГФсХи БмФмГ чтнмГид« КэчХhд, дК ВмФжж БФчВмад ГФмжэ рХсж, ГмВГиэжррм, ФдрмГид,
Э»ВМз X зyBИМ> ,фa)М»М - Bфa*t М зф»*. rя -/B*»Md h»ф »я ж/-*ИM
- .yhИ/з yD.ф-/>зt
Хафиз
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,

Иим КХжружи ГинХ z змГмВрмГи ￿
чдзм сИТБт яд,рдИм eсирс
, Гу тмсжтсХу тм рХГ
тнжэруу чтнмГи нХрди мтрч БФчВмачл дГидрчб жГи тэХ мГрмэр ГмГмВХ <ди« д ж<тч
рдд Фж<ди нмХГи, ожнэ, t <ди э ГинХ ж д рч<тж« эимнм, t <ди э тмэжндд д дКмВдФдд,
ГичХу рХ РэмФлйдмррчл uднлКмэчл ГиХтдл нХКэдиду« нжмтмФжэХж Bич нмХГи
д Грд<Хж минжВрмГи амринмФднмэХи Флтж, д ГмВиду, e нд мтд а чВж<тжрдлб тХ<ж
жГФд ГФчХжиГу им-им ржнжтэдтжррмж дФд мсдВХжГу« эГж нХэрм э димБж эГж мэжнржиГу
нХэдФрм, Ч амБтХ BимБм« м эГж, эдтдмГид« рж нмдГ мтди« КрХди« <дКр тХжи рХ эмК-
м<рмГи чдиГу д нХГид тХФсж,

зынтичыыуу Ки Флт д д длВК ь

зФдиж эмжтдрм Г рХсд BБм« ГаФмрр ндрдХи нжсжрду рХ мГрмэХрдд эржсрд
/Хаимнмэб им мтчХли тнчБдж« аХадж нжКчФиХи мБчи Ви тмГидБрчи, з .чФГдэрм,
rнХГрм, имад Кнжрду мнмсжж нжсжрдж t Bим ￿
ьд«ча т яд,+Маф. МИд uдМ+
, фХ rмр/мндГи-
Гам, яриХнрм, ГиХтдд нХГГХиндэХж рХсж нжсжрдж ￿
ьаь БддИзмИБИзсм БдЙса,Тр-» рд -
»а»
, :ГФд нжсжрдж э мтди КХ нХад имБм« им ГдиХжиГу нХэдФр тФу Гжд« нжФдБдд
дФд ГмйдХФрмБм ГФму« мрм м<жи эКэХи чэГиэм эдр д ГитХ, rмрачнжрирм, нХр<жэм,
ХнХтдБж нжсжрду ндрдХлиГу дГ мту дК ￿
oжжмьИсзрдБИс с +Бямuа
, оФлнХФдГиджГам,
?жФжрм, Гчтуи дГ мту дК иХад андижнджэ« аХа
дd+dмрсм ч+uдзрд? y,сидБИс с «а »дрсс
,
 РэмФлйдмррм, uднлКмэм, ХнХтдБж« ндрдХу нжсжрду« мтрдХжГу ми ￿
зрмн-
рсu
ГидчФмэ а ￿
зр+И мррс»
, >жжн рХГ КХВмиди эрчинжрруу нХэмиХ« Х КрХди« эГиХли ГмэГж
тнчБдж эмнмГб ￿
Бя азмч,сзд ,с чаррдм мнмрсмJ nм мр ,с т БмyмJ a»д«+ ,с т сБяд,рсИТ Бздм
я мчраираМмрсмJ )дБ,+e+ ,с т »с +J
.КВХэдэсдГ ми ХГид ГинХ мэ BБм« м<ж ндрд-
Хи нжсжрду« амимнж аХ<чиГу ндГамэХррд« эжт ВмФсж рж нмГдиэХж эГж эмК-
м<рж нжКчФиХи« Х ГиХнХжГу« имВ мрд ГммиэжиГиэмэХФд рХсд БФчВмад чВж<тжрду,
e ГиХрмэдГу чэГиэдижФр а ржГнХэжтФдэмГиу« дГиэХж ржмВ мтдмГи Бмэм-
нди д тж,ГиэмэХи« тХ<ж жГФд сХрГ рХ чГж ржэжФдад д дГиэХж нмидэмтж,Гиэдж,
Рим ГинжФжрдж эмКрдаХжи дК <жФХрду нХэт д ржмВ мтдмГид Гм нХрди эжнрмГи ГжВж,
ондКрХрдж« чГж « ВмБХиГиэм д тч мэрХу ВФдКмГи t эГж Bид ГмГимурду мжр нд-
уир, фм мтрмэнжжррм Bим ВмФсдж ГмВФХКр тФу рХсжБм BБмдКХ, фХ нжттчhд ГиХ-
тду ГмКрХрду ГинждГу а ндКрХрдл« чГж ч« ВмБХиГиэч д тч мэрмч жтдржрдл« имВ
<ди тмГим,рм, РэмФлйдмррм, uднлКмэм, ХнХтдБж эГж эГинХдэХжиГу э мВнХирм
мнутажб ГинждГу <ди тмГим,рм« Х ГФжтГиэдуд мБчи Ви ндКрХрдж« чГж « ВмБХи-
Гиэм д ФлВмэ,

oроыИ д д и оФли »рФ йэрфьу Кчича ы Вр КнтИ

М D»М.М Dфrф= )М,ф)*a)ф+/a з/aМad .*»Мad a*D»Мa Da*)/»MD>t
ю*)> Da*ИМ./ / ВМD»-фВ/./d
> )фD/.М hyж/з .LB*= ./<Мt
Мэй жартон
Kм Гд мн мБмру КХ ФлВмэл« ндКрХрдж д чГж м жтФжррм« рм чэжнжррм /мнд-
нчжи рХсд ГчтВ, e рждКжррм КХаХрдэХж иж« им« Бмэмну ГФмэХд eB, зХнимр« рмГд
ФдйХ ч<д Флтж,, uднлКмэм, ХнХтдБж рХсж чижсжГиэдж а эрчинжррж, нХэмиж инж-
Вчжи ржамимнмБм ГХмХрХФдКХ« имВ мруи« аим д аХамэ ГГФ рХсж, <дКрд, rмрж-
рХу йжФ t рж Ви нжчГжэХлhд дФд ФлВд« рм ГиХи рХдВмФжж имр энХ<жрдж
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
D=
ГХмБм ГжВу« <ди э Гэмж рХГимуhж эдтж« чэХ<Хи тХрр, рХ ми нм<тжрду тХн д ндКэХ-
рдж« ГФч<ди жФмэжжГиэч д днч, uднлКмэм, ХнХтдБж <дКр нХГГХиндэХжиГу аХа чи
ФдрмБм д амФФжаидэрмБм нХГаниду рХэГинжч ГмВГиэжррм, дГидррм, нднмтж,
 рХс эжа« амБтХ« ндФм<дэ чГдФду« м<рм ГиХи аж чБмтрм« иХам, эКБФут ГимФ <ж
нжэмФлйдмржр« ГамФ э Гэмж энжу ижмнду rмжнрдаХ, .ту м uднлКмэмч чид« рж ГиХ-
эд э <дКрд йжФд« чаХКэХлhдж« э аХам рХнХэФжрдд тэдБХиГу, e чдГу мичГаХи ГжВу
рХ ГэмВмтч д ндГФчсдэХиГу а <дКрд« <жФХлhж, мГчhжГиэдиГу жнжК рХГ, оХнажн оХФжн«
дГХижФ« нжмтХэХижФ« мВhжГиэжрр, тжуижФ« мдГэХжи иХам, эКБФут рХ <дКр д нд-
КэХрдж э ардБж %омКэмФиж <дКрд Бмэмндиf ь]М1 YФОЭ ][fМ NpМ‹kзб
%?Х мрдХрдж ГэмжБм ндКэХрду Гимди нХэтХ« амимнчл BБм рж мжи
ГФсХи« мимч им BиХ нХэтХ мачсХжиГу рХ ГХж мГрмэ BБм, ю аХ<тмБм
дК рХГ жГи <дКр« миФдХлhХуГу ми BБм тржэрмБм ГмКрХрду« <дКр«
иХлhХуГу аХа-им нм<ди ГжВу жнжК BБм« Х мрм t рж ВмФжж ж ГмГчт, ‹…Š
ИимВ мhчиди нХКрдйч ж<тч тэчу ГмКрХрдуд« инжВчжиГу энжу,
фжФжБам мhчиди нмдГ мтуhжж КХ нжтжФХд имБм миХ« амимн, у
рХКэХл Гэмж, <дКрл« мчэГиэмэХи ВмФжж БФчВмачл д рХГимуhчл <дКр«
амимнХу <тжи« амБтХ жж ГчhжГиэмэХрдж ндКрХлиf
oж=J
,
eрмБдж дК тмГидБсд Bим, ГиХтдд КХрдХФдГ жтдиХйдж,« жимтдаХд амрйжринХ-
йдд« Вмжэд дГачГГиэХд« ,мБм, дФд нмГим ч мтдФд рХ нднмтч э мдГаХ ид мБм жГиХ«
Бтж эрчинжррд, БмФмГ тчсд ВжК мж Бмэмнди Гэмл нХэтч д рХнХэФужи рХГ, ВФХтХл-
hдж иХад эдтжрдж днХ« ГэуКХрр Г Фж<Хhдд БФчВ<ж BБм ГГФХд« ВмФжж рж ВмуиГу
ГФжтмэХи Гэмжч ндКэХрдл, rмринмФднчу BБм« мрд мХГХлиГу ржчтХд БмнХКтм жрсж«
ж жГФд В рж мнмВмэХФд, ю rФBнХ +нж,эКХ жГи ФлВдХу /нХКХ« амимнм, мр мдГэХжи
жФмэжаХ uднлКмэм, ХнХтдБб %ю ржБм жГи ХВдйдд« рм мр рж ХВдйдмКжрf,
нХГид э мФр, нмГи д нХВмиХи рХ Гэмж ндКэХрдж t эми тэд<чhХу ГдФХ иХад
Флтж,, фХГимФам уэрХу« им дрмБтХ мрд эБФутуи э БФХКХ тнчБд ржижндд« жГФд
тжФм аХГХжиГу мирмсжрд,« нжуиГиэчлhд д ФдрмГирмч нмГич« дФд ГдичХйд,« амимнж
рж ГмБФХГчлиГу Г эмГндруи дд ГГФм <дКрд, Рид %тнчБджf« амржрм« рж нХКтжФули
uднлКмэмж днмэмККнжрдж,

т Фд ы ьрмИыч ьтлилы

(мнчФднчу э <дКрд йжФд« рж ГмКэчрж рХсд БФчВдрр минжВрмГиу« рмГу ФдйХ
ч<д Флтж,« ГиХэд рж рХ Гэмд ГдФрж Гимнмр, . рждКВж<рм маХКэХжГу э чВиаж«
мГамФач эаФХтэХж BржнБдл э миад нжмтмФжи Гэмд ГФХВмГид дФд мВэдруж ГжВу
д тнчБд э им« им рж иж« аж тмФ<р ВФд В ГиХи,
фм жГФд Гминд рХ рХсч <дКр аХа рХ чи« нХГанэХлhд,Гу жнжт рХд э Гим-
нмрч рХсж, дГидррм, нднмт« им м<ж ВмФжж инжКэм мйжрди рХсд мБнХрджррж эмКм<-
рмГид д нддндиГу Г иж« им эдтд, гдКр эмэГж рж нмГди рХГ ГиХи ж-им« а жч
ч рХГ ржи КХтХиамэ, rнмж имБм« жрсж ГмГнжтмиХдэХжГу рХ им« им дтжи рж иХа« рХ им«
им ччhжрм« t д мирмГдижФрм Флтж,« д мирмГдижФрм ГдичХйдд э йжФм, жГим BимБм 
жнжрмГд эрдХрдж рХ им« им ч<ж жГи« рХ им« им нжанХГрм« рХ джлhджГу эмКм<рмГид,
e жруж мГч<тжрдж рХ ГмчэГиэдж д ВФХБмтХнрмГи, оГд мФмБд Бмэмнуи э иХад ГФчХу
м мтdжж ми ХнХтдБ ￿
чмжсЙсИа
а ХнХтдБж ￿
Бс,Тр-u БИд др
, eжтФжррм« рм эжнрм Bими
мтdж Бмимэди мhр, нмнэ э нХКФдр мВФХГиу <дКрд мВhжГиэХб ми жржт<жриХ
тм мВнХКмэХрду« ми Гд мФмБдд тм жтдйдр, >мам, миГжиХ ГиХрмэдиГу ржуэрмж нжтмФм-
<жрджб « жФмэжжГадж ГчhжГиэХ« рж нмВФж« амимнж <тчи нжсжрду« Х мижрйдХФ« м<д-
тХлhд, эмКм<рмГид нХГаниГу,
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
Dy

zВчырч ьКи ФмутИьу ь КичФи тыльтуВр ьнаИГ

Э eфBфrМLЖ/a Da/В*)/*a aя eВ/)/aМ*a , D-*B*)/L )МИy
)*DeфDфr)фD»M ,ф)»Вф./Вф-М»M a/ВZ юя eВ/)/aМ*a aяD.Md
h»ф )*yBМh/ X u»ф hМD»M ж/з)/t юя )* rф/aD> eВ*-ВМ»)фD»*= DyBMrя
/ D»ВМBМ)/=t ь» )/з eВ/зфB/» )ф-ф* з)М)/*d )ф-я= ВфD»d )ф-М> )МB*жBМ
/ )ф-М> ж/з)Mt
ннис Ба 
rмБтХ <дКр эдтдиГу чижсжГиэдж э мдГаХ рмэмБм« чдГу ВмФжж чжФм ГнХэ-
ФуиГу Г ржчтХХд« мсдВаХд д нжуиГиэдуд, фХ ГиХрмэдиГу тмГичрм тч мэрмж мианм-
эжрджб ржи мсдВма« жГи ми« нХГанэХлhд, ВмФжж БФчВмачл нХэтч м рХГ д м днж,
фХ нжттчhд ГиХтду ГмКрХрду <дКржррж нжуиГиэду ьВмФжКр« Фм м, рХХФрда«
инчтр, ВнХаз аХКХФдГ мВХрм ГчтВ« ржчтХр аХнимр нХГаФХтм, e эГинжХФд
д Г Бржэм« Гитм дФд чэГиэм эдр« д жнж<дэХрду митжФуФд рХГ ми тнчБд д ми ГХд
ГжВу, uднлКмэм, ХнХтдБж нжуиГиэду нжтГиХэФулиГу ГмГмВХд« амимнд <дКр тХжи
КрХрдж м рХГ ГХд д м днж, e дКВХэФужГу ми БржэХ« ГитХ д эдр, рд« амржрм« мнмсм
КХhдhХли рХсж BБм« рм Фм м чХи рХсч тчсч, e ГмБФХсХжГу« им мБФд ГБнХи мнжтж-
Фжррчл нмФ э ГмКтХрдд нмВФж« д Гминд« жч м<ж рХчдиГу« им м<жи мГмГмВ-
ГиэмэХи рХсжч ГХмГмэжнсжрГиэмэХрдл, фХ ВмФжж нХррд ГиХтду нХКэдиду мВрм
чВж<тХж ГжВу« им эГж мнмсм« маХ нмВФжХ рж энХГиХжи аХа Грж<р, ам д рж рХанэХжи
рХГ аХа ФХэдрХ« КХГиХэФуу им-им жруи, фХ uднлКмэм, ГиХтдд ГиХнХжГу тжФХи ХГиж
жФадж чФчсжрду« мГамФач чдГу нХГид Г ммhл нмВФж« эГинжХлhд Гу рХ чид,
-Хрсж дКжржрду рХ Фдрм чнмэрж рХГ чБХФд, фХ uднлКмэм, дКжржрду эмГндрдХлиГу
аХа эмФрчлhдж ндаФлжрду рХ чид ФдрмГирмБм нмГиХ,

МнаильтИ о Кичачм Вр и жрлы мИыльтр

 нХр<жэм, ХнХтдБж йХнди нХйдмрХФрмГи« д жГФд нжсжрдж« мВжhХлhжж рХдФч-
сд, нжКчФиХи« чГжсрм эмФржрм« им нХэдФХ эмФржрду рж мВГч<тХлиГу, ЖлВм, ГмГмВ
мКрХрду« анмж /Хаимэ д ФмБджГад чмКХаФлжрд,« ндКрХжиГу дннХйдмрХФр д тмФ-
<жр Ви дГаФлжр, трХам днмрду э им« им нХр<жэХу ндэуКаХ а дКжндмч нжКчФиХич
ХГим КХГФмружи тж,ГиэдижФрмГи, знжтд эмнм Х Гэжтжрд,« ндКэХрр мВмГрмэХи ГФм<рж
нжсжрду« м<ж рж чэдтжи им« им рж ГммиэжиГиэчжи рХсжч днмэмККнжрдл дФд имч
ГйжрХндл ВчтчhжБм« аХам, ГмГиХэдФм ГжВж д Г амимн мим<тжГиэдФм ГжВу рХсж BБм, KнчБдд
ГФмэХд« дГидрХ м<жи Ви рХдГХрХ ВчаэХд эм эГл Гижрч« рм Флтд миэжнБХли жж ГГФ
ьдФд рж ГмГмВр Бмэмнди мВ Bим эГФч з, uднлКмэХу ХнХтдБХ« жржж ндэуКХррХу а амр-
анжирмч нжКчФиХич« м<жи ФжБж тмржГид тм рХГ дрм, нХК ржндуирчл нХэтч м тж,Гиэд-
ижФрмГид, ом Bим, нддрж нХйдмрХФрмж сФжрдж эрчинд uднлКмэм, ХнХтдБ мВжГ-
жжрм ВмФжж имрм, д мФрм, др/мнХйдж, м тж,ГиэдижФрмГид,
?)»y/»/-)я= ya X D->Ж*))я= BМВd ВМD.y+Мt юя DфзBМ./ фrЖ*D»-фd ,ф»фВф* y+фжBМ*» D.y+* / зМrя.ф ф BМВ*t
зльбрт йн<тйн
ондрдХу нжсжрдж« ГмКрХрдж рХ Bим, ГиХтдд мВнХhХжиГу а рм<жГиэч дГимрдамэ
др/мнХйдд« э им дГФж КХ нжтжФХд /Хаимэ д йд/н,
нХр<жэХу ГмэнжжррХу рХчрХу имаХ Кнжрду ржтмэжндэХ а Bмйду« уамВ нжуи-
Гиэчлhд нХйдмрХФрмч сФжрдл, ?жФжрмж днмэмККнжрдж дрмБтХ нжэХим тнчБм, анХ,-
рмГил t мФр миндйХрдж иХа рХКэХжмБм ФжэммФчсХнрмБм« ХрХФдиджГамБм мт мтХ
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
DD
э аХжГиэж жимтХ ндруиду нжсжрд, э мФКч нХэммФчсХнрмБм рХдиду, uднлКмэХу ХнХ-
тдБХ мВФХтХжи ГХГиФдэм, эмКм<рмГил дГмФКмэХи эГж жимт мКрХрдуб жГи дтжд«
амимнж м<жи энХВмиХи ХрХФдиджГад, мт мт« жГи Гэму чтнмГи д э Bмйду « жГФд 
рХчдГу эрдаХи э рд б ￿
ядМм»+ т ид,. сБя+«ар. Йм,м+БИ м»,мр с,с здиy+eчмрJ BИд oИд
дИь -замИ зд »рм с,с з БсИ+аЙсс. ьдИд ат Бм?МаБ аизд аМсзамИБтJ
eчтнмГи м<рм мГидБрчи д рХдидж, .ричдйду митХжи тмФ<рмж ГФм<рм,« ржмнж-
тжФжррм,« ХнХтмаГХФрм,« ржФдрж,рм, нднмтж тж,ГиэдижФрмГид, uжГГмКрХижФрм Гм-
ГмВр ГмэжhХи Хиижнр иХа« аХа рж ГмГмВжр рХс нХйдмрХФр, ч, фХдидж t Вчтим
чГачФ« амимн, м<рм рХинжрднмэХи имрм иХа <ж« аХа ФмБджГамж сФжрдж, Иж ВмФсж
 мВнХhХж эрдХрду рХ дричдйдл« митХж ж, тмФ<рмж« эмнмсХж жж э мдГаХ дГидр«
дГмФКчж аХа нчамэмтГиэм а тж,Гиэдл« иж ВмФсж дричдидэр миэжимэ рХдрХжи эГФ-
эХи рХ мэжн рмГи,
eрмБдж эжнуи« им жГи миэжи« амимнж м<рм рХ,ид э БФчВмам Фж<Хhд дГимрдаХ
рХсж, тчсд, -ХКФдрж тнжэрдж инХтдйдд д инХрГжнГмрХФрХу Гд мФмБду чХи« им жГФд
 рж нмГим КХтХж эмнмГ« Х <дэж д« эГжФжррХу эм эГж, мФрмиж ми дКВиаХ м<жи тХи
рХ аФл а нжсжрдл иХ« Бтж рж <тж« э ГФчХ,рм Гижжрдд мВГимуижФГиэ дФд э ГФмэХ
д мВнХКХ « эмКрдаХлhд э ГрХ д жтдиХйду , фжмВрж ГмГимурду ГмКрХрду t жтдиХйду«
ГмКжнйХрдж« эдтжХрду« %ми мимаХf« дамэж жнж<дэХрду t тмГичр рХ ФлВм, ГиХтдд
нХКэдиду ГмКрХрду, фм рХ uднлКмэм, ГиХтдд дГмФКчли Bид нХаидад нжБчФунрм« чБФчВФуу
ГмВГиэжрр, ми мтмВр жнж<дэХрд, д мФчХу тмГич ам эГжч Гжаинч жФмэжжГамБм
миХ
oжyJ
,
KнчБм, амБрдидэр, нмнэ uднлКмэм, ХнХтдБ t Bим ГмГмВрмГи нХКчХ а ХнХ-
тмаГХФрмч сФжрдл« э мт КХ нжтжФ нмГимБм %дФд t дФдf« мВнХhжрдж а ВмФжж ГФм<-
рмч %д им д тнчБмжf, éмнмсХу дФФлГинХйду t этм д этм , сФжрдд идХ %дФд t дФдf
 эмГндрдХж д аХа нмидэммФм<рмГид, сФжрдд идХ %д… д…f %мВХ ГнХКчf t
Bим тэХ BФжжриХ« тммФрулhдж тнчБ тнчБХб ж ВмФсж этм рж« иж ВмФсж этм -
рж, фХ нджнж т Хрду ХнХтмаГ чФмэди ФжБам, rчтХ жржж мжэдтр эжФдадж ХнХтмаГ
<дКрд« амимнж рХдрХж м-рХГимуhжч мрдХи« имФам тмГидБрчэ uднлКмэм, ГиХ-
тдд нХКэдиду ГмКрХрдуб ГэмВмтХ д миэжиГиэжррмГи« мтдрмжГиэм д жтдржрдж« КХВмиХ м ГжВж
д КХВмиХ м тнчБд ,
зФм<диж эГж эжГиж t рж КрХлhчл ГинХ мэ нХйдмрХФрмГи д чтнмГи рХдиду« ГФч-
Х,р ГмэХтжрд, д ХнХтмаГмэ« t д э мдГаХ йжФмГирмБм мт мтХ а КрХрдл РэмФлйдмррХу
uднлКмэХу ХнХтдБХ жнжэжнржи ГинХрдй нХйдмрХФрм-ж ХрдГиджГамБм днмэмККнжрду
нХр<жэм, ГиХтдд д мГимтжнрдГиГамБм эКБФутХ рХ дн ?жФжрм, ГиХтдд,

тичВмчырч д жчмльтыльтр

онжанХиди мим<тжГиэФуи ГжВу Гм Гэмд BБм t жhж мтдр сХБ а мГэмВм<тжрдл, фм эж-
Гиж Г нХКмим<тжГиэФжрдж нд мтди нХКнчсжрдж ндэр мирмсжрд, Г тнчБдд Флтд,
. иж« аим тж,Гиэчжи Г имад Кнжрду uднлКмэм, ХнХтдБ« ХГим нХКэдэХли э ГжВж имрамж
мhчhжрдж« рХГамФам тХФжам мрд« митжФуу ГжВу ми тнчБд « мБчи КХ,ид эм /нХБжриднмэХрдд
Гэмж, <дКрд« эм им Bим д м<жи мВм,идГ, фХнмидэ« мВрм мКэмФуж эжрм КХруимч
BБм КХБФчсХи ид д, БмФмГ тчсд, фХнджн« нмГФХэФуж э ачФичнж нХКч д нжржВнжБХж
ижФм« ГиХэд ч<Гамж эсж <жрГамБм, e чинХдэХж мhчhжрдж жтдрГиэХ д эрчинжррлл
ГэуК Г нднмтм,,
фХ uднлКмэм, ГиХтдд эГичХжи э нХэХ рХсХ БФчВдррХу иуБХ а йжФмГирмГид t ГмВнХи
эмжтдрм BБм д эГж им« им Фж<ди БФчВмам эрчинд рХГ« мВdжтдрди нХКч« ижФм д тчсч« нХК-
эдэХи д <жрГамж« д ч<Гамж« Ви йжФр э мирмсжрду Г мГиХФрд д эмГГиХрмэди
дКФмХррж мирмсжрду Г <дКрл д нднмтм,, ИХГим мтdж рХ uднлКмэчл ГиХтдл нХКэд-
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
D)
иду ГмКрХрду нд мтди эжГиж Г мианидж инХрГйжртжрирмБм тч мэрмБм днХ д БФчВдррмБм
мhчhжрду имБм« им рХ ржамимнм чнмэрж эГж Гмжтдржр аХа ХГид жтдрмБм йжФмБм, юХГ
Ви мФрмГил ржКХэдГдд д эжнрд ГжВж« мГФж рмБд BиХмэ нХКмим<тжГиэФжрду
 ХнХтмаГХФрм мhчhХж« им э нжКчФиХиж мжр мГрмэХижФрм д БФчВмам мГмКрХФд ГжВу
ХГил эГжБм эммВhж,
>Х« Бтж нХВмиХж ГжБмтру« эрчинжрруу нХКтжФжррмГи ммhнужиГу« чГи тХ<ж
ржмГмКрХррм, Рим э мтди э нмидэмнждж Г <Х<тм, йжФмГирмГид, фХ нХВмиж нжКжнрм мт-
жнадэХжиГу эХ<рмГи BБм д нХйдмрХФрмГид« миндйХжиГу тч мэрмж д BмйдмрХФрмж, иГлтХ
тжФжрдж Флтж, м тжХниХжриХ« м нХрБч« нмдГ м<тжрдл дФд аХжГиэч нХВми« митжФж-
рдж нм/жГГдмрХФрмБм ми ФдрмБм« митжФжрдж мнБХрдКХйдд ми амрачнжримэ д BамГдГиж,
В Bим Бмэмнуи ГХд ГФмэХ« амимнж дГмФКчж, мнБХрдКХйду ХГим КХ мтди нж
м %ВХФХрГж нХВми д Фдрм, <дКрдf t КХжХрдж« маХКэХлhжж« аХа ХФм <дКрд мГиХ-
жиГу э нХВмиж« жГФд митжФуж ГжВу ми рмБмБм« им э тж,ГиэдижФрмГид джжи КрХжрдж,
KФу Флтж,« жнжсжтсд рХ uднлКмэчл ГиХтдл нХКэдиду« BиХ нХКтжФжррмГи рХ нХВмиж ХГим
рХГимФам ВмФжКржррХ« им мрд миаХКэХлиГу ми ФлВм, мнБХрдКХйдмррм, <дКрд нХтд имБм«
имВ нХВмиХи рХ ГжВу, >ХамэХ ВмФжж нджФжХу тФу рд ГнжтХ мдГаХ йжФмГирмГид э мирм-
сжрдд а ГХмч ГжВж д а тнчБд,

Jчмльтыф Клала д аинбрВ

 РэмФлйдмррм, uднлКмэм, ХнХтдБж м<ж э,ид КХ нжтжФ нмидэммГиХэ-
Фжрду ￿
дБ+eчмрсм z Им яс»дБИТ
, фХ ВмФжж нХррд ГиХтду « рж ГмБФХсХуГ Г тнчБдд Флтд«
 мВрм мтэжнБХж д мГч<тжрдл д эжнд« им нХэ« Х мрд ржи, >мБтХ рХсХ КХтХХ
э им« имВ чВжтди« рХчди« дГнХэди дФд миаХКХиГу ми мВhжрду, м ду ?жФжрмБм дтж-
ХФХ« эм ду ижндмГид м<ж ГБФХтди нХКФдду д мГиХрмэди« им эГж дГидр мтдрХ-
амэм йжрр, uднлКмэм, ХнХтдБж э мтд КХ нХад нмидэммГиХэФжрду д Гмжтдруж
нХКФдрж эКБФут жнжК ￿
дИьаи дИ дЙмрдМр-u Б+eчмрс?
, e м<ж мтэжнБрчи нмэжнаж
чВж<тжрду« рХ,ид« им мрд ВФд<ж а дГидрж« t д эГж <ж ндруи тнчБмБм« мГамФач мр ндр-
йддХФрм нХэрмйжржр рХ,
онд миГчиГиэдд мГч<тжрду мирмсжрду ндмВнжиХли рмэмж аХжГиэм, фХсХ ГмГмВ-
рмГи ГФсХи ВмФжж рж мБнХрджрХ ГВмнм Гэжтжрд,« рч<р тФу нжсжрду чВжтди« дГнХ-
эди дФд ВнмГди, e м<ж ГмКтХи мВhжж нмГинХрГиэм« ГэмВмтрмж ми мГч<тжрду« Бтж Гм-
ГмВрмГи а БФчВдррмч ГФчсХрдл мм<жи мГиХФр рХ,ид д БмФмГ д д нХэтч иХа <ж«
аХа мрд мБчи мм э Bим рХ, фХ нХр<жэм, ГиХтдд мГэмВм<тХФдГ ми мтХэФул-
hд « рмнХидэр яриХнр ГммВhжГиэ, >жжн ч рХГ жГи эмКм<рмГи мГрмэХи ГммВhж-
Гиэм рХ рмэ рХХФХ « иХа имВ мБФд чГФсХи тнчБ тнчБХ эм эГж, Гэмж, ГХмГид
д йжФмГирмГид,

Jчмльтыф Клала д роыр р Кирилач

. ГрмэХ ХнХтмаГб ж чмнржж чдГу Ви эжнрд ГжВж« ГммиэжиГиэмэХи рХсж,
чрдаХФрм, ГХмГид« иж уГржж дтжу« им Фдс мтрм дК эмФмhжрд, жБм-им ВмФсжБм«
ГФм<рмБм жнжФжижрду <дКрд д ГмКрХрду, ГмКрХрдж м<жи эКэХи аХа эмГимнБ« иХа д ВмФб
ижжн тж,ГиэдижФрм мрдХж« рХГамФам ГжнжКрм дГаХ<жрХ рХсХ ГэуК Г <дКрл
д нднмтм,, e ГинждГу эмГГиХрмэди Bич ГэуК рж м нддрж мнХФрм, мВуКХррм-
Гид« Х ми эрчинжрржБм мГмКрХрду« им ￿
»- рм дИчм,мр- дИ я с дч-. а МаБИТ мм
, фХ эдтрХ
БФчмГи д ГХмрХтжуррмГи жФмэжжГиэХ« ГиХэуhжБм ГжВу эсж мГиХФрм, <дКрд« д 
иХжГу рХ,ид ч нднмт ГммиэжиГиэчлhжж рХ Ганмрмж жГим, мКмВрмэФжрдж ГэуКж,
Г <дКрл д нднмтм, ХГим КХГиХэФужи ГинждиГу а ВмФжж нмГим, <дКрд« жрсж мВнХГ-
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,

иХж дчhжГиэм, рм аХ<жиГу рХ ржмВ мтд нмэрм тм иж мн« маХ рж мрдХж«
им ВмБХижж рж эжhХд« Х мирмсжрдуд« диХлhдд тчсч,

з длф ьВьм Фьч гтл Влчт рВчтИ
аму uрийолФ либ ыро жрфK

 жнэм, БФХэж эуГрдФд« им аХ<тХу рмэХу мтжФ мнБХрдКХйдд нмсФ ГиХтд,
нХКэдиду ндэмтдФХ а нжКчФиХи« ржнжтГиХэд э нХаХ нжттчhж, ХнХтдБ нХКэд-
иду, фжамимнж дГГФжтмэХижФд t rФBн +нж,эК« юдФу >мнВжни« злКХр rча-+нж,ижн« rж,и
Р,БжФ д тнчБдж t мир чиж чГиХрмэдФд жhж мтдр дрижнжГр, /жрмжр, рчинд тХр-
рм, мнБХрдКХйдд ьрХнджн« нХр<жэм,з B//жаидэрмГи ГминчтрдаХ чэжФддэХжиГу м жнж
мтdжХ м Гичжру нХКэдиду, >мнВжни« рХнджн« мВрХнч<дФ« им ГиХтду нХКэдиду ГмКрХ-
рду им-жржт<жриХ э КрХдижФрм, жнж мнжтжФужи чГж сднмамХГсиХВр нмБнХ
нжмВнХКмэХрду амнмнХйдд ьХ Фдтжн« тж,Гиэчлhдж Г мКдйд, РэмФлйдмррм, uднлКмэм,
ХнХтдБ« тХФжам мжнж<Хли э чГж ж мГиХФр з
oжDJ
,
rФBн +нж,эК« дГмФКчу тнчБм, мт мт« ндсжФ а иж <ж ээмтХ, р ГмВнХФ Бнч
Флтж, ГмБФХГрм ХнХтдБХ« амимнж мрд Хhж эГжБм дГмФКмэХФд э нХВмиж« д нжтФм<дФ
д эмФрди нут ГФм<р КХтХрд,,
%я эКуФ Бнчч Флтж,« тчХэсд Г мтр мВнХКм« д ГиХэдФ д
э нХКФдрж ГдичХйдд… Бтж д инжВмэХФмГ нжсХи КХтХд Г ржГамФадд
эмКм<рд миэжиХд, ‹…Š éмидиж эжниж« мидиж ржи« рм мГФж жнэ <ж
мима у мВрХнч<дФ ФлВмирж,сжж уэФжрджб ouднлКмэжJ рХ мтдФд
ВмФсж нжсжрд,« ж эГж мГиХФрж эжГиж эКуиж, рд рХ мтдФд
ВмФсж нжсжрд,« ж orнХГржJ ФлГ oяриХнржJ ФлГ oнХр<жэжJ
ФлГ o?жФжржJ, я мВрХнч<дФ« им аХжГиэм д нжсжрд, БмнХКтм Фчсж…
я мВрХнч<дФ« им э Гнжтрж uднлКмэм, Бнчж инжВмэХФмГ БмнХКтм жрсж
энжжрд« ж ФлВм, тнчБм, Бнчж« имВ нд,ид а нжсжрдлf
oж)J
,
ом м<ж« им мВрХнч<жррХу КХамрмжнрмГи нХКэдиду нХВмиХжи рХ РэмФлйдмррчл
uднлКмэчл ГиХтдл имрм иХа <ж« аХа д рХ эГж нжтсжГиэчлhдж ХнХтдБб ж ВмФжж
ГФм<рм рХсж днмэмККнжрдж д ГмКрХрдж« иж ВмФжж B//жаидэрм ГнХэФужГу Г эмКрдаХ-
лhдд нмВФжХд,
n фD)ф-* B*=D»-/= ,фaeМ)/= .*жМ» /./ D»ВМз/ u+фd /./ .Lrф-M
ByИ/t
Ричард Барртт .=>?hard Barrett)
Рим мВрХтж<дэХлhжж мианидж тХ<ж рж ГимФам тФу ФдрмГид« ГамФам тФу мнБХрд-
КХйд,« тж,Гиэчлhд ГмБФХГрм uднлКмэ ндрйдХ д нмйжГГХ, ГрмээХуГ рХ им«
им ч<ж КрХж м эмКтж,Гиэдд uднлКмэмБм днмэмККнжрду« м<рм ГтжФХи ржамимнж
нжтмФм<жрду« им Гэм,Гиэжррм uднлКмэ мнБХрдКХйду, юанмhжрдж BБм м<жи аХнтд-
рХФр мВнХКм дКжрди им« аХа эГинХдэХж мнБХрдКХйдл д чнХэФуж жл, eрмБдж
ХимФмБдд анчр амнмнХйд, рХнучл ГэуКХр Г мэжтжрдж дГчБХррмБм BБм, Рим мФд-
иджГадж дБн« ВлнманХиджГадж нХэдФХ д нмйжтчн« ВжГамржрж ГмэжhХрду« ХнХФд
ржнжанХhХлhжБмГу ХрХФдКХ« ФХэдрХ др/мнХйдд« ГжанжирмГи« этХХ <жФХжмБм КХ тж,-
ГиэдижФрмж« дБрмнднмэХрдж нмВФж« ржэмКм<рмГи Ви ГХд ГмВм, рХ нХВмиж« эмКэжтж-
рдж ВХнжнмэ ж<тч /чрайдмрХФрд мтнХКтжФжрдуд амХрдд д эрчиндамнмнХидэрХу
ВмнВХ« ГмГнжтмимжрдж эФХГид рХ ГХм эжн ч мнБХрдКХйдд д иХа тХФжж, ю uднлКмэ мнБХ-
рдКХйд,« э жрсж, Гижжрд мднХлhд Гу рХ тж,Гиэду« нмтдаимэХррж BБм« жГи рХтж<тХ
нХГнмhХиГу Г нутм амнмнХидэр ВмФжКрж,, :ГФд эКуи сднж« ГХ мт мт а эФХГид м<жи
Ви /чртХжриХФрм дКжржр, rмБтХ ГинХ ГжружиГу тмэжндж« м<жи Фд джнХн джГаХу
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,

днХдтХ мГиХэХиГу э мГрмэж мнБХрдКХйдмррм, Гинчаичнz фч<тХжГу Фд эм эГж Bид
нХэдФХ д ГинХижБду « жФмрм тжиХФдКднмэХррм Влт<жиднмэХрдд« ГинмБм мнжтжФжрр
йжФу « нмжаир ФХрХ « тХлhд рржсрд ФдтжнХ мhчhжрдж амринмФу рХт ГдичХйдж,z
мКм<рм« жГФд чВнХи Г чид ГинХ д« ндГчhдж рХсжч BБм« мианмлиГу ачтХ ВмФжж нмГиж
чид чнХэФжрду мнБХрдКХйдуд,
омГамФач тФу Флтж, uднлКмэм, ХнХтдБ мжр эХ<рм ГФжтмэХи ГмВГиэжррмч
ндКэХрдл« мрд ГаФмрр ндГмжтдруиГу а мнБХрдКХйду« им<ж джлhд уГрчл д ВФХБм-
нмтрчл йжФ, eм<рм м<дтХи« им BиХ йжФ мГФч<ди Фчсд нчамэмтГиэм тФу ндруиду
нжсжрд,« ж ГинжФжрдж а ВмФжж эГмам, нжриХВжФрмГид« нмГич нмтХ< дФд чэжФджрдл
тмФд нраХ, >Ха<ж м<рм ГнХэжтФдэм нжтмФм<ди« им uднлКмэж мнБХрдКХйдд Вчтчи
ВмнмиГу КХ йжФмГирмГи д жтдржрдж ГммВhжГиэ« ГиХрчи мттжн<дэХи ГинжФжрдж Флтж,
Ви рХ нХВмиж ГХдд ГмВм, д эаФлХиГу э Ктмнмэж д ВФХБмндуирж тФу ГмВГиэжррмБм
нХКэдиду эКХдммирмсжрду,
онжтмФм<жрду« ГтжФХррж эсж« мГрмэХр рХ им« им КрХж м ФдрмГиу « эдту-
hд дн жнжК uднлКмэчл ндКч, r ГХГил« ГжБмтру ч<ж м<ж дтид тХФсж эГжБм
Фдс нжтмФм<жрд,, имнХу ХГи Bим, ардБд мГэуhжрХ мдГХрду мнБХрдКХйд,« амимнж
ч<ж тж,Гиэчли рХ мГрмэХрдд uднлКмэм, ХнХтдБ, рж, дГГФжтчлиГу мнБХрдКХйдмррХу
ГинчаичнХ« эрчинжррдж нмйжГГ д ачФичнХ тл<др этХлhд Гу рмэХимнмэ д Гмтжн<диГу
тжиХФрмж мдГХрдж имБм« аХа uднлКмэХу мтжФ мнБХрдКХйдд м<жи эБФутжи рХ нХаидаж,
Рим Бмимэж мтжФд« мВнХКй тФу мтнХ<Хрду« амимнж мБчи нХКэдэХи д ГмэжнсжрГиэмэХи
иж дК рХГ« ж ндКэХрдж t мм муэдиГу рХ Гэжи ВмФжж жФмэжр мнБХрдКХйду« миэж-
Хлhд рХсд эрчинжррд Хурду,
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
D’

/ ьтИ h
тиндтни * Ки дтрдр р днмИтни
ГрийолФ либ ыро жрф


yм Ф hna
Bир лтдитру р лаы Вчт rли

hмИ рсМм«д Бс,Трмм счмс. з м»т ьдИд д? я сн,д>
Ви тор Гюго
?Х эГл Гэмл дГимндл« эаФлХу рржсржж энжу« жФмэжжГиэм мГэмдФм жинж Гм-
ГмВХ ГминчтрджГиэХ э мнБХрдКХйду « мГрмэХрр рХ жинж нХКр днмэмККнжржГад
ХнХтдБХ б .чФГдэрм, rнХГрм,« rмр/мндГиГам, яриХнрм,« rмрачнжрирм, нХр<ж-
эм, д оФлнХФдГиджГам, ?жФжрм,, rХ<тХу дК Bид мнБХрдКХйдмрр мтжФж, ГиХрмэдФХГ
мжнжтр рмэХимнГад мианидж« им мКэмФуФм Флту нжсХи эГж ВмФжж ГФм<рж КХтХд
д тмГидБХи ржГФд нж<тж нжКчФиХимэ,
омГамФач эГж ВмФсж Флтж, рХдрХли амриХаиднмэХи Г днм рХ мГрмэХрдд РэмФл-
йдмррмБм uднлКмэмБм днмэмККнжрду« ГнХэжтФдэм нжтмФм<жрдж« им uднлКмэ мнБХ-
рдКХйд, муэдиГу эГж ВмФсж д ВмФсж, rХадж мианиду ндржГчи мрдz rХадж жиХ/мн
ГмБчи жнжтХи д Гчиz ?тжГ эанХийж тХр ржамимнж миэжи« муэдэсджГу э нжКчФиХиж
дГГФжтмэХрду жнэ ФХГимжа t жнэ uднлКмэ мнБХрдКХйд,,

.лФ у Вчт rли , либ ыро жрр д д рФч либ ыроВ

 rмрачнжрирм, нХр<жэм, ХнХтдБж мнБХрдКХйдд мдГэХлиГу аХа Хсдр, оФл-
нХФдГиджГадж ?жФжрж мнБХрдКХйдд дГмФКчли тнчБчл жиХ/мнч t Гжу, фжамимнж
мГрмэХижФд uднлКмэ мнБХрдКХйд,« мдГХрр тХФжж« уГрм энХ<ХФд минжВрмГи э рмэм,
мдГХижФрм, жиХ/мнж, омт мт а мнБХрдКХйдд аХа а Хсдрж ч<ж аХ<жиГу ВжКтчср д Гам-
ээХлhд, ГрмэХижФу uднлКмэ мнБХрдКХйд, рж мжиГу дБнХи нмФ ГХмБм БФХэрмБм
тднжаимнХ« амимн, Бтж-им рХэжн ч <жи рХ рч<р, нХБ« имВ ндэжГид э тэд<жрдж
Флтж,« ГФмэрм амФжГдад э ж ХрдКж, eжиХ/мнХ Гжд Г РэмФлйдмррм, uднлКмэм, имад
Кнжрду им<ж ржчтмВрХ, зжд« аХа КрХж« тХФжам рж эГжБтХ эуэФули ГХж Фчсдж жни
рХсж, нднмт« Хhж« ж рХ В имБм мижФмГ« мрд дФд ГФжБаХ« дФд эмэГж тдГ/чрайдм-
рХФр, мКж амранжир, нджн, :ГФд у эХс ВмГГ д э мидиэХжижГ жнжтм рм,«
нжтмФХБХжиГу Фд нд Bим« ГмБФХГрм ?жФжрм, жиХ/мнж« им у мижй« Х э нжВжрмаz ?жФжрмж
днмэмККнжрдж рХГиХдэХжи рХ КХВмиФдэм« эрдХижФрм нчамэмтГиэж« рм uднлКмэмж Бмэм-
ндиб э Гэмж, мнБХрдКХйдд у рдамч рж мч Ви мийм« тХ<ж КХВмиФдэ д эрдХижФр,
KФу мдГХрду Гэмд чГинжФжрд, мГрмэХижФд uднлКмэ мнБХрдКХйд, дГмФКчли
тнчБчл жиХ/мнч, з чтдэдижФрм, ХГимим, мрд Бмэмнуи мВ мнБХрдКХйду аХа м ￿
eсзд»
д «арси»м
дФд ￿
eсзд? БсБИм»м
, гдКр« эм эГж, Гэмж, BэмФлйдмррм, чтнмГид ГмКтХлhХу
ржнжтГиХэдм нжанХГрж BамГдГиж« эГжБтХ нХКэдэХжиГу э Гимнмрч ВмФсж, йжФмГирмГид«
ГФм<рмГид д нХКчрмГид, ожнжжр э нднмтж мэГжжГирм д мГимуррм нмдГ мтуи э ГХм-
мнБХрдКчлhжГу мнэж« дГ мтуhж дК аХ<тм, аФжиад д аХ<тмБм мнБХрдКХ ВжК аХам,-ФдВм
ржмВ мтдмГид э амринмФж д амХртднж« митХлhж нХГмну<жрду д тХэуhж рХ армад,
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
)…
РиХ жиХ/мнХ мианэХжи рмэж БмндКмри, онжтГиХэиж« рХ им мБчи ГиХи м м<д
д аХа дКжруиГу мнБХрдКХйдд« жГФд нжанХид нмжаиднмэХи д аХа ВжКтчсрж« Бнм-
Хлhдж Хсдр, rХа дКжрдиГу рХсж мhчhжрдж ми нХВми« жГФд ГиХрж мирмГдиГу
а мнБХрдКХйду аХа а <дэ ГчhжГиэХ« мКэмФд д рХмФрдиГу BржнБдж, <дКрд д Bэм-
ФлйдмррмБм нХКэдидуz

Bир лтдитру Флмйжрлыы uрийолФ либ ыро жрф

.Кчжрдж амранжир нджнмэ рмэХимнГад uднлКмэ мнБХрдКХйд,« мдГХрр
э Bим, ардБж« ндэжФм а инж БФХэр мианиду,
‹ ￿
ЭМaфyeВМ-.*)/*t
uднлКмэж мнБХрдКХйдд B//жаидэрм нжсХли КХтХд ФлВмБм
чнмэру ГФм<рмГид« дГмФКчу ГдГижч« мГрмэХррчл рХ эКХдмтж,Гиэдд нХэрмнХэр амФ-
ФжБ, Bим, ГдГижж ржи рч<т рд э джнХн дд« рд э амрГжрГчГж,
‹ ￿
[*.фD»)фD»Mt
>нХтдйдмррм мнБХрдКХйдд эГжБтХ ммhнуФд Гминчтрдамэ нмуэФуи
рХ нХВмиж имФам чКамнм/жГГдмрХФрж аХжГиэХ« Х мГиХФрж ФдрмГирж жни мГиХэ-
Фуи КХ тэжнл, и рХГ инжВчли тжмрГинднмэХи ч<жГиэжррчл нжсдмГи« чэжнжррмГи
э ГжВж« ГдФч« Х Гмржрду д ГФХВмГид ГанэХи, -ХйдмрХФдК йХнГиэчжи« Х Bмйдд« дричдйду
д энХ<жрдж тч мэр минжВрмГиж, рж<жФХижФр д ржчжГир, uднлКмэ мнБХрдКХ-
йду « рХнмидэ« нХКнХВмиХр рХВмн ГмБФХГмэХрр нХаида« мВч<тХлhд КХрмэм мВнХидиГу
а рХсж, эрчинжррж, йжФмГирмГид д Ви рХ нХВмиж иж« аим жГи рХ ГХм тжФж,
‹ ￿
\-ф.L <*.Mt
здиХжиГу« им uднлКмэж мнБХрдКХйдд <дэчи ГмВГиэжррм,
<дКрл д мВФХтХли ГмВГиэжрр нжтГиХэФжрдж м рХнХэФжрдд тХФрж,сж, тжуижФрмГид,
ИФжрмэ мнБХрдКХйдд мВч<тХли рж ГиХнХиГу нжтэдтжи дКжржрду д амринмФднмэХи Вчтч-
hжж« Х эГФчсХиГу д мруи« ж мжи ГиХи мнБХрдКХйду« аХам, йжФд ж, мжиГу ГФч<ди,
rХ<тмж мианидж нмуэФужиГу жнжК нут амранжир мэГжтржэр эрчинжррд нм-
йжГГмэ« амимнж миФдХлиГу t дрмБтХ рж ГФдсам« дрмБтХ нХтдаХФрм t ми инХтдйдмрр «
мВhжндруи жимтмэ жржт<жриХ, Рид нХаиджГадж нжсжрду Вчтчи мдГХр э ГФжтчл-
hд БФХэХ « нмдФФлГинднмэХр дГимндуд д нджнХд дК <дКрд рмэХимнГад uднлКмэ
мнБХрдКХйд,, БФХэХ ж,ж д ж,= нХГГХиндэХжиГу ГХмчнХэФжрдж« э БФХэХ ж,y д ж,D тжиХФд-
КднчлиГу нмйжГГ« дГмФКчжж тФу ГмКтХрду йжФмГирмГид« Х БФХэХ ж,) мГэуhжрХ BэмФл-
йдд, БФХэж ж,З мВГч<тХжиГу ачФичнХ мнБХрдКХйд,« мГмВжррмГид амчрдаХйдд д мГинмж-
рду мирмсжрд, э uднлКмэм, мтжФд,
ИдиХижФд« КХдрижнжГмэХэсдГ мВКмнм нХаиджГад нжсжрд,« мБчи мВнХидиГу
а ондФм<жрдл y« Бтж эрчинжррдж нмйжГГ РэмФлйдмрр uднлКмэ мнБХрдКХйд, мд-
ГХр э ГнХэржрдд Г инХтдйдмрр эКБФутм рХ аФлжэж ВдКржГ-нмйжГГ ьГинХижБду« дррм-
эХйдд« ХнажидрБ« нмтХ<дз« нмйжГГ« ГэуКХррж Г чнХэФжрдж жнГмрХФм ьмтВмн аХт-
нмэ« ХиижГиХйду« эФХиХ эмКрХБнХ<тжрдуз« д мэГжтржэрчл <дКр мнБХрдКХйдд ьнмэжтжрдж
ГмэжhХрд,« ндруидж нжсжрд,« чнХэФжрдж др/мнХйдмррд мимаХдз,

сиб ыро жрр Й н» ьтырдр рььмчалФ ыру

rХ<тХу дК мнБХрдКХйд,« дГГФжтмэХрр д мдГХрр э Bим, ардБж« Вчтжи муэФуиГу
рХ Гйжрж э Гэмж энжу« Вчтим тж,Гиэчлhжж Фдйм жГ, омКэмФиж рж нжтГиХэди д « имВ
ч эХГ ГФм<дФмГ нжтГиХэФжрдж мВ д нмтж тжуижФрмГид« жГимнХГмФм<жрдд д амФджГиэж
Гминчтрдамэ ьХ иХа<ж тФу ГнХэад« жГФд м мтч ижрду мрХтмВдиГу чимрди« аим жГи аимз,
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
)*

LMN +L((ЧЖЗЦ MТЗ:XI NЗ:ЭЖМЗZ* [«ирдм аыч гычибчтр»чьдрч ньмнбр\-

Эрм «мИсМмБьс? БмьИд z Ммeч+ра дчрат ьд»яарст z Zг И-БтМ БдИ +чрсьдз z ,д»-
»м МмБьс? БмьИд
LMN мГрмэХФд э *’Тж Б, э зOЧ -мт<жн зХри д KжррдГ uХааж, rмХрду ВГинм энмГФХ
тм мтрмБм дК анчрж,сд днмэ нмдКэмтдижФж, д мГиХэhдамэ BФжаинмBржнБдд« рХГд-
иэХжи y… иГу Гминчтрдамэ« нжтндуиду нХГмФм<жр э тжГуиаХ ГинХр м эГжч днч,

]N‹›‹:ЖXЖТ

РТ-ьдрБа,Иср« z Ммeч+ра дчрат ьд»яарст z юг И-БтМ БдИ +чрсьдз (ю[[\Ч ,д»»м -
МмБьс? БмьИд
ŒNТ{ТЭ[2[p мГрмэХФ э *’З= Б, э фдтжнФХртХ РааХни дрйжр, *’’) Б, мр мадрчФ ам-
Хрдл« нмтХэ жж амнмнХйдд S‹[›[p4, >мБтХ ŒNТ{ТЭ[2[p рХГдиэХФХ *… иГу Гминчтрдамэ
э ж… ГинХрХ днХ,

]ФФ:О3…:X

МмчсЙсра. +uдч иа yд,Тр-»с z hсчм ,арч- z Nггг БдИ +чрсьдз z hмьд»»м МмБьс? Бмь-
Ид
ŒООЭ13ФЭ2 ьВчаэХФрм t %ч мт м ГмГжтГиэчfз мГрмэХФд э ж……) Б, аХа ржамжнжГачл
мнБХрдКХйдл ЙмГ тж uФма д амХртХ дК жтГжГижн д жтВнХижэ, rмХрду ГиХФХ анчрж,-
сж, Гжил нХ,мррм, ГФч<В ХинмрХ<Х э фдтжнФХртХ « мВжГждэХлhж, ч мт КХ ВмФрд
д нжГиХнжФд,

MN]% +MЭfТXЗЧЖZМ’З NМ’ФЧЗ ]З:ЧЖТ %ЗТО:Фé*
uчимрыьд у qФ ыбчмр»чьд у длм -

]ьд,а (Nzю‹-? ь,аББЧ rм »арст z ю›гг +Ммрсьдз. БдИ +чрсьдз с дчсИм,м? z hмьд»-
»м МмБьс? БмьИд
uжнФдрГаХу :эХрБжФджГаХу самФХ« /дрХрГднчжХу БмГчтХнГиэм« мГрмэХрХ э ж……З Б,
э uжнФдрж м дрдйдХидэж тднжаимнХ eХнБнжи -ХГ/жФт, OамФХ КХэмжэХФХ ж<тчрХнмтрмж
ндКрХрдж дррмэХйдмррд мВнХКмэХижФрд нмБнХХд д мтжФл мнБХрдКХйдд,

pLj, +p…ТЦЗ:ЖЗ ЗО LОЗЧЖЗ:Z ЦФ jЖéЗФ* Бртчфыч жч р В ьтчиьдрч зрВ1-

МмИа,,+ «ст z Ф арЙст z ›гг БдИ +чрсьдз z ,д»»м МмБьс? БмьИд
eжтрмФдиж,р, КХэмт« Гжж,р, ВдКржГ« ГмКтХрр, э *’DЗ Б, рХ Гжэжнж (нХрйдд,
 *’Т= Б, ЦMТ иХ ГиХФ гХр-(нХрГчХ ?мВндГ, р нХтдаХФрм жнжГинмдФ мнБХрдКХйдл,
знжтд нмжБм КХэмт дКБмимэФужи BФжжри тФу амнмВма жнжтХ ХэиммВдФж, нХКФдр
нмдКэмтдижФж,,

2ЗЖЧЖXЗТ3ЗЧЦ

)БсuсаИ сМмБьат yд,ТрсЙа z rм »арст z \гг БдИ +чрсьдз z hмьд»»м МмБьс? БмьИд
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,

зж,ХГ HМ[›[2МpfМ›Z t Bим нжХВдФдиХйдмрр, йжрин д жинж Гд дХинджГадж ВмФ-
рдй э йжринХФрм, ХГид +жнХрдд, rмХрдл мГрмэХФд э *’’… Б, тмаимн .мХ д +ХФчсаХ
д (ндй ЖХрБ, Kм BимБм +ХФчсаХ ВжКчГжсрм иХФГу нджрди мФдГиджГад,« йжФмГир,
мт мт а Фжжрдл Гд джГад ВмФжКрж, э мВр Гд дХинджГад ВмФрдйХ ,

2…ЧfМ:fМI

О «арсиаЙсдррат дям аЙсдррат »дчм,Т
éмФХанХиду t мтжФ мнБХрдКХйдд« жнэмрХХФрм нХКнХВмиХррХу uнХ,Хрм -мВжниГм-
рм д жБм амХртм, тФу TМЭp‹Эê NФf1H‹ЭМ« ГиХниХХ э (дФХтжФ/дд, омГФж жнжтХд TМЭp‹Эê
NФf1H‹ЭМ рмэмч нчамэмтГиэч -мВжниГмр ГиХФ мтрд дК мГрмэХижФж, HФ›‹\Э‹\êТpМ« инжрдр-
Бмэм,« амрГХФидрБмэм, д дГГФжтмэХижФГам, амХрдд« КХрдХлhж,Гу нХГнмГинХржрдж
рмэм, мтжФд мнБХрдКХйдд, éмФХанХиду дГмФКчжиГу анчрд д ХФд« амжнжГадд
д ржамжнжГадд нжтндуидуд рХ ржГамФад амридржриХ ,

4…:ТЖТX NОf:

)сdмзат я д»-н,мррдБИТ z a]В z дИ Zгг чд ‹Zгг БдИ +чрсьдз z ,д»»м МмБьс? Бмь-
Ид
rмХрдл мГрмэХФ э *’З… Б, rндГ -Х/жн, >мБтХ амХрду нХГмФХБХФХ мтрд БнчКм-
эдам д КХрдХФХГ жнжэмКам, имХимэ, зжБмтру мрХ КХрдХжи БмГмтГиэчлhжж мФм<ж-
рдж рХ нраж мВнХВмиад д инХрГмниднмэад имХимэ зOЧ, :ГФд э э зOЧ нмВмэХФд ГмчГ
тФу дйй дФд ГХБжиид« им« Гамнжж эГжБм« Bим ВФХ нмтчайду ыФЭp[p2 N1‹Э,

5fОfX…ТЖf

) дсиздчБИзд с я дчаeа «дИдзд? дчмeч- z a]В z ю3›г БдИ +чрсьдз z ,д»»м Мм-
Бьс? БмьИд
.КрХХФрм амХрду рХКэХФХГ дрХж, ГрмэХрХ э *’DЗ Б, э rХФд/мнрдд .эмрм
OчдрХнм« ГХ чтдэдижФр ВдКржГжрм э дГимндд, rмХрду КХрдХФХГ нмдКэмт-
Гиэм ХФдрдГиГад анлжэ, зж,ХГ мрХ энмГФХ тм эжтчhжБм нмдКэмтдижФу мтж<т
тФу ХаидэрмБм мит Х д ГинждиГу маХКэХи мФм<дижФрмж эФдурдж рХ манч<Хлhчл Гнжтч,

Р2Х +РЗZ…Ф:МЗZ 3…: 2ФéfТ ХЗЭЗЧ…(éЗТО-

aдЙса,Трат Б,+eyа z a]В z Zггг БдИ +чрсьдз z hмьд»»м МмБьс? БмьИд
фХКэХрдж жнжэмтдиГу аХа %мКм<рмГид тФу жФмэжжГамБм нХКэдидуf, фжамжнж-
ГаХу мнБХрдКХйду Гм сиХВ-аэХниднм, э (дФХтжФ/дд д митжФжрдуд э *y сиХиХ ммБХжи
Флту э Вжтж, рХ нжтмГиХэФужи тм« чВж<дhж д мттжн<дэХлhдж нмБнХ иж« ч амБм
жГи Гд джГадж нмВФж« аим ВмнжиГу Г КХэдГдмГил« д ВжКтмр, ГрмэХФ мнБХрдКХ-
йдл э *’З… Б, -мВжни (дсХр,

N…ФТЦZ ‹:ФЗ

aМР z a]В z [г БдИ +чрсьдз с ‹г Бдyаь z ,д»»м МмБьс? БмьИд
NФОpZ4 TЭОМ жнжэмтдиГу аХа %Кэчди эжнрмf, Рим нжтндуидж м нХГнмГинХржрдл
Гжур тч мэрм, чтнмГидб ХчтдмКХдГж, тч мэр чдижФж,« ардБ« мрФХ,р-ачнГмэ д чКад,
:Бм мГрмэХФХ э *’ТD Б, >Хд зХ,мр« эФХтжФдйХ д БФХэХ амХрдд м Гж, тжр,
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
)=

NФТ 2IЦ:fФЧЖМZ

rсч да« м«аИ- z Ммeч+ра дчрат ьд»яарст z [гг БдИ +чрсьдз z ,д»»м МмБьс? Бмь-
Ид
rмХрду« мГрмэХррХу э *’З… Б, тэчу др<жржнХд« КХрдХжиГу нХКнХВмиам, д нмдК-
эмтГиэм БдтнХэФджГад аФХХрмэ д аФХХрр амнмВма, зжБмтру Bим мианимж Хайдмржн-
рмж мВhжГиэм Г нжтндуидуд эм (Фмндтж ьБтж нХГмФм<жрХ сиХВ-аэХниднХ амХрддз«
rХрКХГж« ЧрБФдд« +жнХрдд д rмнжж,
ом жимтмФмБджГад ГммВнХ<жрду мтнмВрм дГГФжтмэХФдГ имФам мнБХрдКХйдд«
рХГдиэХлhдж аХа дрдч *…… Гминчтрдамэ ьрХтм ндКрХи« им у ГФжБаХ мтБнХФ NФОpZ4
TЭОМ« мГдиХэ КХ Гминчтрдамэ тэХтйХи д ГмВХа, юКрХи м ГмВХаХ дК Bим, амХрдд« Х иХа<ж
чВжтдиГу« им у рж ГФдсам Г диндФ« эаФлдэ д э ГдГма« м<рм э рХХФж БФХэ ж,yз,
 мГФжтчлhд БФХэХ Вчтчи энжу ми энжжрд м жнж ржмВ мтдмГид чмдрХиГу КХж-
ХижФрж эрчинжррдж нмйжГГ« джлhдж жГим э тнчБд мнБХрдКХйду « рХнджн э умр-
Гам, дрижнржи-амХрдд Т3j[4[Фp› мВнХКмэХижФрм, ржамжнжГам, нмБнХж ЦМp1МЭ fФЭ
ЦФОЭ‹2М  qМpМH‹› ь%Йжрин ГжФмГид д мВрмэФжрдуf« амимнчл эжтжи оХнажн оХФжн Гмэ-
жГирм Г ФдтжнХд э мВФХГид мВнХКмэХрду« жтдйдр« йжнаэд д ВдКржГХз› qМ‹›[3МE ьВчаэХФрм
%ом,дEfз« ржВмФсм, БмФФХртГам, амХрдд м мнБХрдКХйдмррмч амрГХФидрБч› V‹›jМ«
амХрдд t нХКнХВмидаж нмБнХрмБм мВжГжжрду тФу амлижнр дБн« нХГмФм<жр-
рм, э здBиФж« д рж имФам э рд ,
знжтд жнждГФжрр эсж мнБХрдКХйд, мГмВмж жГим э ФХрж ГтжФХрр мианид,
КХрдХли LMN д ŒNТ{ТЭ[2[p« миу д м жХФр нддрХ, рд тмГидБФд мнХКдижФ-
р нжКчФиХимэ КХ жнэж тэХтйХи Фжи нХВми« амБтХ тж,ГиэмэХФд рХ мГрмэХрдд uднлКмэ
эрчинжррд нмйжГГмэ д Гинчаичн« мтрХам мт рмэ нчамэмтГиэм эжнрчФдГ а ВмФжж инХ-
тдйдмррмч жржт<жрич, зжБмтру ми д рмэХимнГамБм uднлКмэмБм ГидФу мГиХФмГ ржрмБм,
>Хам, чи рХэмтди рХ йжррж ГФд мВ чГФмэду « ржмВ мтд тФу нХВми uднлКмэ
нмйжГГмэ« t ижХ инжиж, ХГид ардБд,
ондрйд« рХ мГрмэХрдд амимнмБм у ГэуКэХФ мтжФ мнБХрдКХйдд Гм ГиХтдж, жФм-
эжжГамБм нХКэдиду э жнэм, ХГид« мирмГдиГу« амржрм« д а uднлКмэм, ГиХтдд, rмБтХ у
тФу чтмВГиэХ Бмэмнл м uднлКмэ мнБХрдКХйду « им рж джл э эдтч« им ￿
зБм
нХВмиХлhдж
иХ Флтд эм ￿
зБмu
Гэмд ж<жтржэр эКХдмтж,Гиэду дГ мтуи дК РэмФлйдмррм, uднлКм-
эм, ХнХтдБ, rХа ч<ж мВГч<тХФмГ э БФХэж *,ж« жФмэжжГаХу рХичнХ« а ГХГил« ГФдсам
ГФм<рХ« имВ ГэжГид жж а жтдрГиэжррм, ижртжрйдд, +мэмну мВ РэмФлйдмррм, uднлКмэм,
мнБХрдКХйдд« у джл э эдтч ГмэГж тнчБмжб тмГиХимрм рмБдж Гинчаичн« эрчинжррдж нм-
йжГГ д ачФичнрж ХГжаи тХррм, мнБХрдКХйдд« жГФд рж ХВГмФлирмж ВмФсдрГиэм« Гмми-
эжиГиэчли РэмФлйдмррм, uднлКмэм, ГиХтдд нХКэдиду ГмКрХрду,
жр ржрмБдж дК дГГФжтчж э Bим, ардБж мнБХрдКХйд, мчи ГдиХиГу uднлКм-
эд э дГим эдтж, uмФсдрГиэм« Гамнжж« ГжсХррмБм идХб мГФжтмэХижФрм нджруу
РэмФлйдмррж uднлКмэж мт мт э мтрд мВФХГиу Гэмж, тжуижФрмГид« мрд мФКч-
лиГу инХтдйдмррд нХр<жэм-?жФжрд э тнчБд , ыФЭp[p2 N1‹Э t амХрду м жнжнХ-
Вмиаж имХимэ t унад, нджн Гжсжрду нХКФдр ХнХтдБ, ?тжГ нХаидаХ ГХмчнХэ-
Фжрду ьмтрм дК uднлКмэ мианид,з тмэжтжрХ тм чтдэдижФрмБм ГмэжнсжрГиэХ« рм тэХ
тнчБд эХ<рж,сд ндрйдХ рж мФчдФд ХрХФмБдрмБм нХКэдиду, >мржж ВФм В рХКэХи
Bич амХрдл ?жФжрм-uднлКмэм,« д им <ж ГХмж м<рм ГаХКХи м ржамимн тнчБд дКч-
жрр Хэимнм мнБХрдКХйду , r ГХГил« Bим рдаХа рж мэФдуФм рХ нжКчФиХи дГГФжтмэХ-
рдуб миу э митжФр мнБХрдКХйду мБчи миГчиГиэмэХи ржамимнж uднлКмэж BФжжри«
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
)y
рм э йжФм тФу мФрм, аХнидр мрд нжтмГиХэФули тмГиХимрм эКХдмтммФрулhж, др/мн-
Хйдд э аХ<тм, дК мВФХГиж, дГГФжтмэХрду,
ГрмээХуГ рХ мФчжрр тХрр « м<жи рж имФам мтнмВрм мдГХи РэмФл-
йдмррчл uднлКмэчл мтжФ« рм д ГмГиХэди нчамэмтГиэм тФу тнчБд мнБХрдКХйд,« амимнж
КХ миуи нджруи Bид мианиду рХ нХаидаж, .ГГФжтмэХрдж мКэмФужи нмэжГид нХКФдду
ж<тч нжсжрдуд« нджрдд ам эГж идХ мнБХрдКХйд,« д ижд« амимнж ГФжтчжи ХтХ-
иднмэХи мт Гжйд/дач амХрдд д минХГФд,
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
)D

yм Ф hnh
 ВлнКи Фмчырч +либ ыро жрлыыч ьтиндтни-

)дМм»+ аyдИа ч,т »рд«сu Иаь Итeм,а. МИд дрс ач-
БyмeаИТ дИ ма,ТрдБИс чаeм з /сБрм?,мрчJ )дМм»+ зсчмдс« -
срИм мБрмм аyдИ-J>> )дМм»+ БИд,Тьд аyдИафdсu ,фчм? я дздчтИ
«дч- з »мМИаu. МИд y+ч+И чм,аИТ ра ямрБссJ ) сМсра я дБИа
с +ч +Мафdа> М- я мз аИс,с аyдИ+ з чазтdмм. yми ачдБИрдм
чм,д: oИд »мБИд. «чм з-яд,ртфИ Ид. МИд зм,тИ. я аьИсМмБьс
рм +МаБИз+фИ з я сртИсс мнмрс? с ядМИс рм сБяд,Ти+фИ Бздс
Иа,арИ-> DБИмБИзмррд. »- Итрм»Бт ь иартИст». з uдчм ьдИд -u
»дeм» з яд,рд? »м м ьдрИ д,с дзаИТ Бздф eсирТ>
n yд,ТнсрБИзм д «арсиаЙс?. «чм т раyс а,Бт дя-Иа… зБм мdм
Б+dмБИз+мИ джсБ. ядБИаз,мрр-? зрач= БдИ +чрсьа»с… ьдИд -?
yми зБтьсu ьдрБ+,ТИаЙс? я срс»амИ мнмрст. Б+dмБИзмррд з,стфdсм
ра сu eсирс>
ннис Ба 
rмрйжринХйду эФХГид рХ эжн ч днХдт« нХКтжФжрдж Гминчтрдамэ рХ мВтжФжрр
д рХтжФжрр эФХГил эФжачи КХ ГмВм, нмВФж« нжГФжтчлhдж мнБХрдКХйдд ГимФам энж-
жрд« ГамФам эммВhж м эХиэХжи жФмэжжГаХу Хуи, ФХГи э мнБХрдКХйду t тж/дйди-
р, имэХн« КХ ржБм Гимди ВмнмиГу, Рим рждКВж<рм эуэФужи ижрж Гимнмр жФмэжжГам,
рХичнб Фдрж ХВдйдд« мФдидаХрГиэм« ржтмэжндж« ГинХ « ХФрмГи, ю мтрм<ду мнБХрдКХ-
йдмррм, днХдт иХаХу ГдичХйду ХГим мнм<тХжи тэч ВнХижэ-ВФдКржймэ ВжГГдФдуб ВжК-
нХКФдрчл мамнрмГи д Бмначл мВдтч, онм/ГмлК нмтдФдГ дК мима мВdжтдрди ГдФ
эрдКч джнХн дд« имВ нмидэмГимуи эФХГид %эжн мэf ьамимнж« э Гэмл мжнжт« иХФдГ
Фдсди нм/ГмлК эФХГидз,
Oднмам нХГнмГинХржрр, ржтмГиХима мидэХйдд« рХВФлтХж, эм рмБд мнБХрдКХ-
йду « t Bим ХБчВр, мВмр, B//жаи ржнХэрмБм нХГнжтжФжрду эФХГид, Ждс тФу ржрм-
Бд ГХГиФдэйжэ нХВмиХ t жГим нХтмГирмБм ГХмэнХ<жрду« Х амФФжБд t имэХндhд м тмГид-
<жрдл мГГФжррм, йжФд, фХнмидэ« тФу ВмФсдрГиэХ Bим аХимнБХ« <дКржррмж энжу«
амимнмж ж<жтржэрм ГтХжиГу э Хнжртч э мВжр рХ КХнФХич, .Гимнду инчтХ м эГжч днч t
Bим нж<тж эГжБм жХФрХу дГимнду м КХним э КжФл иХФХриж д Кну нХГинХжрр ГдФХ ,
:ГФд эХ аХ<жиГу« им у нжчэжФддэХл« нддиж эм эрдХрдж дГГФжтмэХрдж« амимнмж
нжтндруФХ э ж…*ж Б, /днХ TФHМЭ ‹14Фp« ГжйдХФдКднчлhХуГу рХ амрГХФидрБж э Г/жнж
чнХэФжрду жнГмрХФм, ИимВ мйжрди эмэФжжррмГи Гминчтрдамэ ьХ нХэрм д аФлжэж
/Хаимн« эФдулhдж рХ эмэФжжррмГи« рХнджн тмэжндж а им-жржт<жрич д мhчhж-
рдж КХдрижнжГмэХррмГид нчамэмтГиэХ э ВФХБммФчдд нХВмирдамэ амХрддз« амрГчФиХри
мнмГдФд =ж иГуд нХВмирдамэ амнмнХйд, э ж’ ГинХрХ , Вhжж КХаФлжрджб маХКХФмГ«
им Хаидэрм эаФлжр э нХВмд, нмйжГГ мамФм инжид Гминчтрдамэ ь=D zз, +мнХКтм ВмФсж
Флтж, ВжКнХКФдр а имч« ж КХруи« дФд Хаидэрм тдГиХрйднмэХФдГ ми Гэмж, нХВми
ьy= zз, ГиХэсджГу жж z рж чэГиэмэХФд аХам,-ФдВм мттжн<ад Гм Гимнмр нчамэмтГиэХ,
-жКчФиХи дГГФжтмэХрду эмэГж рж уэФулиГу ж-им дК нутХ эмр э мтуhд, ЧрХФмБдрж
дГГФжтмэХрду нмэмтуиГу ж<жБмтрм« д э митжФрж Бмт нжКчФиХи ВэХли жhж ч<ж, +Bнд
éBжФ« ГжйдХФдГи м мнБХрдКХйду« чжр, д дГХижФ« жиам рХКэХжи иХадж нжКчФиХи
мнмГмэ %мКмнм жржт<жриХf,
оФлнХФдГиджГадж ?жФжрж мнБХрдКХйдд ГиХнХлиГу ГнХэдиГу Г нмВФжм, ржнХэ-
рмБм нХГнжтжФжрду эФХГид« Хаидэрм рХтжФуу мФрммдуд Гминчтрдамэ э ГХм рдКч
джнХн джГам, днХдт д жнжтХэХу д нХэм ндрдХи нжсжрду, ИХГим мрд тмВдэХ-
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
))
лиГу БмнХКтм ВмФжж эГмам, эмэФжжррмГид Гминчтрдамэ, фм жГФд аим-им рХэжн ч тжФдиГу
мФрммдуд« им мр тмФ<жр Ви тмГиХимрм чтн дФд ВФХБмнмтжр« имВ нХГГиХиГу
Г ХГил Гэмж, эФХГид, Ч жГФд В эФХГи рж ВФХ дБнм, Г рчФжэм, Гчм,z :ГФд В 
ГмБФд чГинмди мнБХрдКХйдл иХад мВнХКм« иХа мнБХрдКмэХи эрчинжррдж нмйжГГ« имВ
рдамч рж рч<рм ВФм В ГжйдХФрм нжтмГиХэФуи нХэм ндрдХи нжсжрду« мимч им«
м чмФХрдл« аХ<т, Гминчтрда ч<ж рХтжФжр эГжд мФрммдуд« Х ВжГнХэр ржиz
ожнэмж эХ<рж,сжж мианидж uднлКмэ мнБХрдКХйд, t эмКм<рмГи нжмтмФжи эжам-
эчл нмВФжч ржнХэрмБм нХГнжтжФжрду эФХГид нд ммhд мнБХрдКХйдмррм, Гинчаичн«
э амимнм, рдаим рж мВФХтХжи эФХГил рХт тнчБдд, ми ХнХтмаГб мнБХрдКХйду э йжФм
ми BимБм ГиХрмэдиГу имФам ГдФржж,
РиХ БФХэХ Гмтжн<ди мтнмВрмж мдГХрдж ￿
БИ +ьИ+
« Фж<Хhд э мГрмэж ГХмчнХэФж-
рду uднлКмэ мнБХрдКХйд,, e нХГГминд« аХа дКжрулиГу э рмэ чГФмэду КрХамж
Гмэнжжрр мнБХрдКХйду джнХн джГаХу днХдтХ эФХГид« /чрайдд митжФХ жнГмрХФХ«
Гмэжи тднжаимнмэ« нмжаирж амХрт, ГФжтчлhж, БФХэж ьж,=з мтнмВрм нХГГаХКэХжиГу
мВ мнБХрдКХйдд нмйжГГмэ« ржмВ мтд « имВ ГХмчнХэФжрдж нХВмиХФмб аим аХадж нжсж-
рду ндрдХжи› аХа тэд<чиГу др/мнХйдмррж мимад› аХа мйжрдэХли нжКчФиХи тжуижФ-
рмГид Гминчтрдамэ› аХа нмтэдБХли м ГФч<Вж д эФХдэХли эмКрХБнХ<тжрдж э Bид рмэ
ГинчаичнХ ,

«ирВчи, лт си ычФлф К и арбВ д uрийолФлф

+мФФХртГаХу ХинмрХ<рХу ГФч<ВХ ŒООЭ13ФЭ2 ьрХмрл« э жнжэмтж Г БмФФХртГамБм
Bим мКрХХжи %ю мт м ГмГжтГиэчfз« эжнмуирм« Фчсд, нджн жнж мтХ ми тмдрднчл-
hж, рХ ГжБмтрусрд, тжр rмрачнжрирм, нХр<жэм, мтжФд мнБХрдКХйдд а эмКрдаХлhж,
рХ рХсд БФХКХ РэмФлйдмррм, uднлКмэм,,
KФу рХХФХ ржрмБм дГимнддб Г X»X э, э аХ<тм БмнмтГам нХ,мрж фдтжнФХртмэ
д э аХ<тм ГммВhжГиэж <дэчhд м ГмГжтГиэч БнХ<тХр джФГу ХинмрХ<р, жтдйдрГад,
нХВмирда« мГжhХэсд, рХ тмч рч<тХэсд Гу э ч мтж ВмФр д нжГиХнжФ , Рими жГи-
р, ХинмрХ< t ГчhжГиэжррХу ХГи БмФФХртГам, ГдГиж КтнХэмм нХржрду t нХВмиХжи нчаХ
мВ нчач Г Гжж,рд тмаимнХд д ВмФрдйХд, *’’…-ж ББ, ГинХ мэХу жтдйдрХ ьрХ ржж
Г БмтХд ГиХФХ нд мтдиГу мФХиХ ВмФсж, ХГид жтдйдрГад Гжимэз ндсФХ а ФмБдж-
Гамч чмКХаФлжрдлб мжч В рж мВdжтдрди ХинмрХ<р жтГжГижн д жтВнХижэz
омдм нмжБм« рХФдйм д Bамрмду« д чФчсжрдж аХжГиэХ чГФчБ, rмБтХ мтрХ дК жтГжГижн
э мичГаж« ВмФрХ дФд нмГим иХжиГу эГХиГу« аим-им эГжБтХ м<жи жж КХжрди, :ГФд
аим-им нХВмиХжи рХ дКрмГ« Х ч тнчБмБм ГминчтрдаХ КХидсж« мнБХрдКХйду мм<жи ГВХФХрГд-
нмэХи рХБнчКач, rнмж имБм« рж аХ<т, жтдйдрГад, нХВмирда чжжи ГнХэФуиГу Гм эГжд
идХд жтдйдрГад нмВФж« Х э мнБХрдКХйдд Гминчтрдад Г нХКФдрд рХэаХд тммФ-
рули тнчБ тнчБХ,
KмэмФрм Гамнм мВdжтдрулhдж жтГжГижн д жтВнХижэ мнБХрдКХйдд рХХФд ГФд-
эХиГу« ГинжуГ а чэжФджрдл ХГсиХВХб Г *’’… м *’’D Б,« эГжБм КХ уи Фжи« дГФм д
чХФм Г ж’D тм Т), OХБ КХ сХБм чанжФуФдГ мКдйдд rмрачнжрирм, нХр<жэм, ФмБдад,
омуэдФХГ ГжйдХФдКХйдуб мтрд Гминчтрдад эКуФд рХ ГжВу КХдГ рмэ Хйджримэ д ГиХФд
мнжтжФуи рХдФчсдж ГмГмВ ч мтХ« тнчБдж КХруФдГ ФХрднмэХрдж БнХ/дамэ нХВми
д эдКдимэ жтГжГижн д жтВнХижэ, rмФФ-йжрин ндрдХФд Кэмрад ми Хйджримэ, ом жнж
нмГиХ мнБХрдКХйд, муэдФдГ нжБдмрХФрж жржт<жн« рХВФлтХлhдж КХ ж<жтржэрм, нХВм-
им, жтГжГижн д жтВнХижэ, ИимВ мВжГжди имрмГи ФХрднмэХрду д B//жаидэрмГи«
ВФд чГиХрмэФжр рмнХидэ энжжрд ФжжВр нмйжтчн, мтрм, амХрдд« рХнджн«
рХ эрчиндэжррж эФдэХрду миэмтдФмГ нмэрм *… дрчи« рХ ачХрдж t *D дрчи« жнжэуКач t
*… дрчи« Гжрч амнжГГдмррмБм чФаХ t ж«D дрчи, ИимВ ГманХиди КХинХи« нХКрммВ-
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,

нХКрж ГмГмВ Фжжрду ьмиррж рХКэХжж %нмтчаиХдfз нХГнжтжФуФдГ э КХэдГдмГид
ми аэХФд/даХйдд« ржмВ мтдм, тФу д нмэжтжрду, зХж мирж д тмнмБдж жтГжГин
д жтВнХиу КХрдХФдГ ГХд ГФм<рд %нмтчаиХдf« Х Гминчтрдад мтжсжэФж t эГж
мГиХФр, KФу миГФж<дэХрду B//жаидэрмГид рХ тэжн тмХ аХ<тмБм ХйджриХ рХаФждэХФГу
синд амт« жтГжГин д жтВнХиу тмФ<р ВФд ГаХрднмэХи жБм мГФж аХ<тмБм эдКдиХ«
им жГи нжтмГиХэФжрду ГэмжБм %нмтчаиХf, нжу /даГднмэХФмГ э ГдГижж« д эГж тж,Гиэду
м<рм ВФм миГФжтди д нмХрХФдКднмэХи рХ нХГГимурдд,
rХ<тмж дКжржрдж джФм эмФрж мнжтжФжрр, ГГФ Г имад Кнжрду rмрачнжри-
рмБм нХр<жэмБм ГинжФжрду эдБнХи ми Bамрмдд рХ ХГсиХВж д Фчсж, мнБХрдКХйдд
инчтХ, фм мВhд, димБ маХКХФГу эжГХ мБмндижФжр д тФу Хйджримэ« д тФу жтнХВмирд-
амэ, оХйджри д ммhрдад чинХидФд Фдрж мирмсжрду, rХ<т, тжр ьдФд ржГамФам нХК
э тжр« жГФд инжВмэХФмГз э тмХ э мтдФд рмэж« ржКрХамж Флтд, оХйджри t ХГим м<д-
Фж« дрмБтХ ГижГржррж мВГимуижФГиэХд t тмФ<р ВФд аХ<т, нХК ГмВднХиГу Г ГдФХд
д КХрмэм жнжГаХКэХи дГимндл Гэмж, ВмФжКрд ржКрХамйч t эжрм ГжсХhжч жтдач«
рж джэсжч энжжрд эГФчсХи ХйджриХ, eжтГжГинХ жруФХ мэуКач« тжФХФХ чамФ д дГж-
КХФХ КХ тэжнл, юинХидФмГ мирмсжрдж а ХйджриХ аХа а Флтуб мрд ГиХФд ВжКФдадд ГчВd-
жаиХд« амимн нжтрХКрХжр мнжтжФжррж %нмтчаиf, зэуК ж<тч Флтд нмХФХ«
тХ д аХжГиэм жтдйдрГад чГФчБ маХКХФмГ мт эмнмГмб мГФжтмэХижФрмГи э Фжжрдд
рж этжн<дэХФХГ« д« анмж имБм« нХКрж жтГжГин маХКэХФдГ рж э ГмГимурдд миГФжтди
ржВмФсдж« рм эХ<рж дКжржрду э ГмГимурдд Ктмнмэу ХйджриХ« имВ эмэнжу ндруи
ржмВ мтдж жн,
eжтГжГин д жтВнХиу рХ мтдФд иХадж чГФмэду нХВми чрдКдижФрд д мГамнВд-
ижФрд, uмФсдрГиэм нд мтди э жтдйдрч м ндКэХрдл« чэГиэчу ГинжФжрдж КХВм-
идиГу м иж « аим рч<тХжиГу э ммhд« эжт нХВмиХ жтГжГин д жтВнХиХ t рж иХ нм/жГГду«
Г ммhл амимнм, м<рм мВмБХидиГу, омBимч мтмВрХу нХаидаХ эБФутжФХ дКтжэХижФ-
Гиэм, трХ дК жтГжГижн« ррж нХВмиХлhХу э ŒООЭ13ФЭ2« Бмэмнди м Вэсж жГиж ГФч<В
эми имб
%РиХ BФжаинмррХу ГдГижХ нжБдГинХйдд« амимнчл рХтм иХГаХи Г ГмВм,«
йжФ, тжр Гэмтди ижВу Г чХ, uэХФд эжжнХ« амБтХ рж нд мтдФмГ
Гминжи тм *’ нХКр Хйджримэ, . рж рж мГиХэХФмГ рджБм тнчБмБм«
аХа эВжБХи« рХаФХтэХи мэуКач дФд амФми д ичи <ж эВжБХи, фдаХам,
эмКм<рмГид КХэжнсди нХВмич аХжГиэжррм« аХа мФм<жрм, Ч м тмнмБж
тмм, нмтмФ<Хжс тчХиб “фХтжлГ« ГжГинХ« им ндтжи мГФж жру«
рж КХВчтжи ГтжФХи им дФд BимE”f
oжЗJ
KнчБХу жтГжГинХ нХГГаХКэХжи м м<чл дГимндл м иХам, <ж мнБХрдКХйддб
% нмсФм Бмтч у миэжХФХ КХ Т… Хйджримэ« амимн иХа
д рж ГмБФХ КХ Бмт чКрХи мВФд<ж… Гж ФХрднмэХФд Бтж-им иХ иж«
аим рж КрХФ Хйджримэ эммВhж, зВмд ВэХФд иХа ХГим« им дрмБтХ у нмГим
рж э ГмГимурдд ВФХ мВdуГрди ВмФр« мжч рдаим рж ндтжи дФд мжч
рж чдиэХжиГу рХКрХжррмж энжу, ?Х Гж Фжи ч жру ГжрдФмГ *y
рХХФрдамэ« д ми BимБм у им<ж мжр чГиХФХ, нБХрдКХйду ГиХФХ ГФдсам
ВмФсм, д ГФм<рм, тФу мрдХрду, фдаим рж чэГиэмэХФ миэжиГиэжррмГид
КХ Хйджримэ, Kжр ГмГимуФ дК <ХФмВ д амр/Фдаимэ ж<тч амФФжБХдf
oжТJ
,
>нжиу жтГжГинХ нХГГаХКэХжи эми имб
%нБХрдКХйду« э амимнм, у нХВмиХФ нХрсж« минжВмэХФХ« имВ 
нмтХэХФд ХйджриХ ФжаХнГиэХ, Рим ГиХФм мГФжтрж, аХФж,, e тмФ<р
ВФд нмтХэХи имэХн Гжид Хижа« мГрмэХррм, рХсж, амримнм,, фХГ БФчВмам
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,

минуГФм мтмВрмж мГамнВФжрдж рХсж, нм/жГГдмрХФрм, д Фдрм, жГид…
. у« д рмБдж амФФжБд мГФж иХамБм чинХидФд ФмуФрмГи а рХсжч
нХВмимтХижФлf
oж’J
,
ю Гминчтрдамэ йжринХФрмБм м/дГХ нХВмиХ ВФХ рдчи рж ВмФжж мГГФжррм,, нБХ-
рдКХйдд нмГФд« нмГФм д дГФм чнмэрж, чнХэФжрду, eжржт<жн рХ аХ<тм чнмэрж ГиХнХФдГ
жГирм эмФруи мВуКХррмГидб мГчhжГиэФуФд амринмФ рХт ржмГнжтГиэжррд мтдржр-
рд« чтжФуФд ндГиХФрмж эрдХрдж аХ<тмч миаФмржрдл ми Влт<жиХ« жнжнмэжнуФд
аХ<т, КХнмГ рХ этжФжрдж ГнжтГиэ« жнжт ФлВ дКжржрдж ачнГХ Фжжрду чВж<тХФдГ«
им эГж ГмБФХГмэХрм Г ГммиэжиГиэчлhдд ГжйдХФдГиХд, Bим нмйжГГж рж мГиХэХФмГ
жГиХ тФу дрдйдХидэ д этм рмэжррмБм инчтХ,
ŒООЭ13ФЭ2 нмдКэжФ нжэмФлйдл э ч мтж рХ тмч, rмХрдл мГрмэХФ э амрйж ж……) Б,
ЙмГ тж uФма, ЙмГ тжГуи Фжи нХВмиХФ жтВнХим д КХиж нмсжФ тмэмФрм тХФжам м аХнжн-
рм, ФжГирдйж« имВ нХКмВнХиГу Г нмФл жржт<жриХ д КХтХХд жнГмрХФХ э ГчhжГиэм-
эХэсж, имБтХ ХинмрХ<рм, ГдГижж, юВжтдэсдГ« им дКжрди жж дКрчинд ржФКу« мр нжсдФ
мГрмэХи Гэмл ГмВГиэжррчл
o=…J
, ВГФч<дэХрдж Хйджримэ« м жБм КХГФч« тмФ<рм мГч-
hжГиэФуиГу рХ мГрмэХрдд Гмэжнсжррм дрм, ХнХтдБ« Х мнБХрдКХйду тмФ<рХ Ви чГинм-
жрХ Гмэжнсжррм дрХж, rмХрду ŒООЭ13ФЭ2 ГиХФХ ржмВХ,рм чГжср нжтндуидж«
д КХ Гж Фжи дГФм Гминчтрдамэ чэжФддФмГ Г *… тм З……… жтГжГижн д жтВнХижэ« Х аХж-
Гиэм мВГФч<дэХрду тмГидБФм ржВэХФмБм чнмэру,

 ВлнКи Фмуйэрчьу длВ ыа

 ŒООЭ13ФЭ2 жтдад нХВмиХли ржВмФсдд БнчХд м *…t*ж жФмэжа, rХ<тХу
амХртХ ржГжи миэжиГиэжррмГи КХ D… дФд мамФм имБм Хйджримэ рХ ржВмФсм« жиам мнжтж-
Фжррм чХГиаж д КХ эмФржрдж эГж КХтХ« нХржж нХКржГжрр м ржГамФад тжХниХжр-
иХ, eжтГжГин д жтВнХиу рж имФам миэжХли ржмГнжтГиэжррм КХ жтдйдрГамж мВГФч<д-
эХрдж« рм д ГХд нжсХли« ГамФам д аХад джррм Хйджримэ Вчтчи мВГФч<дэХи, рд эжтчи
КХдГ Хйджримэ« ФХрднчли нХВмич« ГмГиХэФули БнХ/да мичГамэ д нХВми э нХКтрдрж
трд« чнХэФули тжФХд, рд нжсХли« Бтж Груи м/дГ д аХа жБм мВГиХэди, рд мнжтжФули«
аХа Фчсж эдГХиГу э жГирмж ГммВhжГиэм« аХадж тмаимнХ д Хижад рХ мтуиГу э тмГич-
рмГид« аХа эКХдмтж,ГиэмэХи Г жГирд ВмФрдйХд, ИФжр Бнч ГХд амринмФднчли
нХВмич« ФХрднчли дртдэдтчХФрмж д амХртрмж мВчжрдж« эГинжХлиГу д нжсХли« аХа нХГ-
нжтжФди ж<тч ГмВм, КХтХд« рХтм Фд чэжФдди амХртч дФд нХКтжФди жж рХтэмж« жГФд
Хйджримэ ВмФсж ж тмГиХимрм тФу мтрм, амХрт« аХадж жн ндруи« жГФд нмтча-
идэрмГи ХтХжи, амХртж ржи ФдтжнХ« эХ<рж нжсжрду ндрдХлиГу амФФжаидэрм,
ю мт КХ ВмФрд рж нХКтжФжр рХ митжФрж нмйжтчн, ом чмФХрдл ФХрднмэХрдж
дтжи Г иХад нХГжим« имВ Хйджри джФ тжФм Г мтрд дФд тэчу жтГжГинХд ьжтВнХ-
иудз« эГжБтХ мтрдд д ижд <ж, ю ГминчтрдаХ ŒООЭ13ФЭ2 жГи энжу ндГжГи« эди Хсач
ам/ж« мКрХамдиГу Г Хйджрим« чКрХи жБм дГимндл ВмФжКрд д ндэад, онм мтуи трд
д ржтжФд t д эКХдммирмсжрду чанжФулиГу БФчВмад эКХдр тмэжндж, ю мт ВмФсж
рж ГэмтдиГу а чамФч дФд КХжрж мэуКад« ХйджриХ эмГндрдХли д чэХ<Хли аХа ФдрмГи«
чдиэХли рж имФам жБм /дКджГадж« рм д BмйдмрХФрж« нмтГиэжррж« тч мэрж рч<т,
фХнджн« жтГжГинХ чэГиэчжи« им БмнтХу ГиХнХу тХХ жнжГиХФХ КэХи а ГжВж тнчКж,« нмт-
р д ВФдКад « мимч им ГитдиГу ГэмжБм ВмФжКржррмБм эдтХ, . жтГжГинХ м<жи тмБмэм-
ндиГу м эдКдиж ХндаХ жнХ рХ тм дФд мКэмрди тмжнд Bим, тХ« имВ мрХ ммБФХ
им, мВрмэди БХнтжнмВ,
ŒООЭ13ФЭ2 ржнжжррм ГФжтди КХ ГХмГимуижФрмГил ХйджриХ, ЙжФ э им« имВ
Хйджри мБ КХВмидиГу м ГжВж ГХ рХГимФам« рХГамФам эмКм<рм, Иим мБчи ГтжФХи Хйд-
жри тФу ГжВуz eмБчи Фд эГинмди тФу ГжВу ГдГижч ммhдz :Ги Фд ч рд Фжр Гжд«
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
)’
тнчКу дФд ГмГжтд« джлhдж эмКм<рмГи нжБчФунрм КХ мтди д ж-им ммБХиz eжт-
ГжГин д жтВнХиу ХГим Кэмруи д ГмГжту« имВ чКрХи« мианмли Фд иж тэжн э ГФч-
Хж ржмВ мтдмГид« жГФд мрХтмВдиГу ммh, >Ха ŒООЭ13ФЭ2 эжГХ B//жаидэрм Грд<Хжи
минжВрмГи аФджримэ э жтдйдрГад чГФчБХ , -ХГанэХжиГу дГидрр, ГГФ мруиду ￿
я с-
изарсм
б мнБХрдКХйду КХдрижнжГмэХрХ э ВФХБммФчдд ХйджриХ, нжКчФиХиж аФджри эмГ д-
hХлиГу иж« аХа д мВГФч<дэХли жтдад дК ŒООЭ13ФЭ2, >ж <ж чэГиэХ дГиэХли Гжд
Хйджримэ« ХГим энХ<Хлhдж БФчВмачл ндКрХижФрмГи жтГжГинж дФд жтВнХич КХ нмФ«
ГБнХррчл э <дКрд ВмФрмБм дФд нжГиХнжФмБм ФжрХ Гжд ьтФу ХинмрХ<рмБм жтдаХ ч мт
КХ чднХлhдд эФми тм мГФжтрд Гжачрт <дКрд t мВрмж тжФмз,

«лтиуь йэрч ичонмИт т

Тa*)/* зМrф»/»MD> BМ)ф .LB>a ф» ВфжB*)/>t NМИ/ yhВ*жB*)/>
/./ eВ*-фз)фD>» Bф )*r*Dd /./ eф.)фD»ML eфBМ-.>L» DeфDфr)фD»M
h*.ф-*,М , зМrф»*t
жйн аттон
-жКчФиХи« тмГидБрчиж ŒООЭ13ФЭ2 рХ жтдйдрГам /нмриж« минуГХли, ж……’ Б,
дГГФжтмэХрдж ГмйдмФмБджГам, амХрдд MЭp41  YФОp2 маХКХФм« им рХ мВГФч<дэХрдж
ХйджриХ ŒООЭ13ФЭ2 инжВчжиГу э Гнжтрж нджнрм ￿
ра Zг % МаБдз »мрТнм
« ж тнчБд Хи-
нмрХ<р мнБХрдКХйду, ИимВ мйжрди днмрдл Bим, йд/н« рХтм чжГи« им Гминчтрдад
ŒООЭ13ФЭ2 нд Bим рХ мтуи энжу рХ нХКБмэмн КХ Хсам, ам/ж Г ХйджриХд д д нмт-
ГиэжррдаХд« имБтХ аХа э тнчБд ХинмрХ<р мнБХрдКХйду нмйжтчнХ мФчжрду аФджрим
%нмтчаиХf нХГГдиХрХ м дрчиХ, оХйджри ŒООЭ13ФЭ2 мФКчлиГу чГФчБХд мнБХрдКХ-
йдд ￿
зчздм »мрТнм дy-Мрд«д з м»мрс
« эКтмнХэФдэХли Гамнжж« ГиХрмэуиГу ВмФжж ГХмГиму-
ижФрд, ИдГФм Гнмр БмГдиХФдКХйд, ГманХhХжиГу рХ инжи« Х жГФд Фж э ВмФрдйч
эГж-иХад ржмВ мтдм« им Хйджри нмэмтди иХ ГчhжГиэжррм жрсж энжжрд, KФу ГдГиж
ГмйдХФрмБм ГинХ мэХрду фдтжнФХртмэ Bим эжГХ мhчидм, дГГФжтмэХрду MЭp41  YФОp2
чГиХрмэФжрмб жГФд В эГж ХинмрХ<рж мнБХрдКХйдд ГинХр тмГидБФд нжКчФиХимэ ŒООЭ13ФЭ2«
Bамрмду ГмГиХэдФХ В мамФм €ж дФФдХнтмэ, ХГсиХВХ зOЧ Bим ГмГиХэдФм В $y’ дФ-
ФдХнтмэ, фжФм м тФу нмГимБм тмХсржБм ч мтХ КХ ВмФрдE онжтГиХэиж« жБм м<рм
тмВдиГу« жГФд иж <ж ГмГмВм тж,ГиэмэХи д э тнчБд « ржГнХэрдм ВмХФсд жтдйдрГад
чнж<тжрду ,
фм рдаХадж йд/н рж маХКэХли рХдэХ<рж,сжБм t мhчhжрд, Хйджримэ нд Bмйд-
мрХФрм, мттжн<аж эм энжу ВмФжКрд дФд э мГФжтрдж Бмт <дКрд, .Кжнуи Bим йд/нХд
рж джжи ГГФХ рд нХаиджГад« рд э аХам-ФдВм ВмФжж эГмам ГГФж, >мрм иХа <ж ВжГ-
ГГФжррм иХиГу мйжрди э тмФФХнХ Бмнтмж мhчhжрдж ндКэХрду« эмГанжГсжж э жт-
ГжГинХ д жтВнХиу , амХртХ ŒООЭ13ФЭ2 мГимуррм ГФсдиГуб %я ГрмэХ КХрдХлГ
Гэмд тжФмf, фм ржамимнж йд/н эГж <ж мБчи мтиэжнтди чнмэжр чтмэФжиэмнжррм-
Гид нХВмим, э ŒООЭ13ФЭ2б миГчиГиэдж м ВмФжКрд иХ рХ )… z рд<ж« Х ижачжГи аХтнмэ t
рХ == z жрсж э ГнХэржрдд Г инХтдйдмррд нХр<жэд ХинмрХ<рд мнБХрдКХйдуд,
eжтжнГмрХФ инХтдйдмрр ХинмрХ<р мнБХрдКХйд, э ХГГмэм мнутаж мадтХФ д «
имВ ндГмжтдрдиГу а ŒООЭ13ФЭ2, жт э амрйж ж……) Б, Bим ВФ ГиХниХ Г *… ГминчтрдаХд,
 ж…*= Б, иХ нХВмиХФд тэж инжид чХГиамэ ХинмрХ<р жтнХВмирдамэ ГинХр, ŒООЭ13ФЭ2
э мтдрмач амнжрр мВнХКм нжмВнХКмэХФ аФлжэм, аммржри ГдГиж КтнХэмм нХржрду
фдтжнФХртмэ,
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
З…

.рд др ГлььлФ

 ŒООЭ13ФЭ2 ржи ВмГГмэ, Гж Фжр амХрт t мВрм ми *… тм *ж жФмэжа t жтнХВми-
рдад, рд ГиХФадэХлиГу Г мВрд мнБХрдКХйдмррд КХтХХдб мнжтжФули рХнХэФж-
рду д ндмндижи« ХрХФдКднчли нмВФж« ГмГиХэФули ФХр« мйжрдэХли аХжГиэм инчтХ
Гминчтрдамэ д энжу ми энжжрд ндрдХли ржнмГиж нжсжрду, жГим имБм имВ эмКФм-
<ди эжГ БнчК миэжиГиэжррмГид КХ нжсжрдж чнХэФжржГад КХтХ рХ мтрмБм жФмэжаХ« ВмГГХ«
мрд нХГнжтжФули Bид КХтХд ж<тч ГмВм,, rмХрт B//жаидэрм ГХмчнХэФулиГу д ГХм-
мнБХрдКчлиГу,
nфeВфD )* - »фad h»фrя eВ/ByaМ»M eВМ-/.М eф.yhИ*d -фeВфD - »фad
,М, eфaфhM ,фaМ)B* )М=»/ .yhИ** В*И*)/*t ТМ, yD/./»M -фзaфж)фD»/
h.*)ф- ,фaМ)Bd h»фrя /a »В*rф-М.фDM ,М, aфж)ф a*)MИ* y,МзМ)/=
D-*ВзyЦ
Йос д Бло
ЖлВм,« аим нХВмиХФ э амХртж« Бтж ржи нчамэмтдижФу« КрХжи« аХа ФжБам нХВмиХ нжэнХhХ-
жиГу э амсХн, >ж рж жржж э ŒООЭ13ФЭ2 иХамж нмдГ мтди дГаФлдижФрм нжтам, rХа <ж иХаz
Р//жаидэрмж ГХмчнХэФжрдж рж эмКрдаХжи ГХм ГмВм,, ŒООЭ13ФЭ2 ГиХФ эжГХ B//жа-
идэр нжтндуидж ВФХБмтХну мттжн<дэХлhд нмБнХХ ьинжрдрБд« амчдрБ« жим-
тдадз« ржмВ мтд э мэГжтржэрм, нХВмиж ГХмчнХэФулhжБмГу нжтндуиду, онж<тж
эГжБм« эГж эрмэ Г/мнднмэХррж амХрт д рмэж Гминчтрдад ч<ж ГчhжГиэчлhд амХрт
нм мтуи ачнГ мт рХКэХрдж %eжимт эКХдмтж,Гиэду« мГрмэХррж рХ ндруидд нжсж-
рдуf ьNФ›О1[Фp-РЭ[jМp ыМ1‹ФZ4 Фf »p1МЭ‹\1[Фpз
o=*J
« мВчХлиГу амФжаГрм, жимтдаж Фмтм-
иэмнрмБм д B//жаидэрмБм ндруиду нжсжрд, э Бнчж, мтж инжрдрБХ амХртХ чБФчВФужи
КрХрду э мВФХГид /чртХжриХФр ьд« м днмрдд ГчтВ« Хhж эГжБм мГиХлhд Гу ВжК эрд-
Хрдуз мГрмэ эКХдмтж,Гиэду ж<тч Флтдб дКчХжи нХКФдрж ид ГФчсХрду д ГидФд
мВhжрду« мнутма нмэжтжрду ГмВнХрд,« амчдрБ« Х иХа<ж минХВХиэХжи тнчБдж нХаидж-
Гадж рХэад,
мКж« а нджнч« ГмэжhХрдж, фжмВ мтдм нжсди эХ<р, эмнмГ, знжтд ГмВнХэ-
сд Гу ржи ВмГГХ, омBимч рдаим рж нХГмну<ХжиГу д рж эрмГди мамрХижФрмБм нжсжрду,
жГим BимБм амХрт ŒООЭ13ФЭ2 дГмФКчли имрачл д B//жаидэрчл жимтдач ГмэжГирмБм
нжсжрду КХтХд, онж<тж эГжБм БнчХ эВднХжи /ХГдФдиХимнХ, здГма иж тФу мВГч<тж-
рду /мнднчжиГу амФФжаидэрм рХ мГрмэж имБм« им эХ<ржж эГжБм нум Гж,ХГ, (ХГдФдиХимн
рж тжФХжи рдаХад КХуэФжрд,« нжтФм<жрд,« рж эрмГди нжсжрд,, р Фдс КХтХжи эмнмГб
%Иим э нжтФХБХжижzf дФд %rХа э м<жиж мВмГрмэХи Гэмж нжтФм<жрджzf Гж нжтФм<ж-
рду /даГднчлиГу рХ /ФдХниж, м эимнм нХчртж нжтФм<жрду жнжГХиндэХлиГу« тммФ-
рулиГу д чимрулиГу, инжиж нХчртж нжтФм<жрду эрмГуиГу рХ Бнчмэмж нжсжрдж,
 мГрмэж нмйжГГХ ндруиду нжсжрду ￿
рм ,мeсИ
ГинжФжрдж тмГид амрГжрГчГХ, -жсжрдж
ндрдХжиГу« жГФд рд ч амБм ржи ндрйддХФр эмКнХ<жрд,, фжФКу рХФм<ди эжим нмГим
мимч« им амч-им аХ<жиГу« Вчтим тнчБмж нжсжрдж ьрХнджн« жБм ГмВГиэжррмжEз ВФм В
нжтмидижФрж,, .тжХФрмБм нжсжрду« амимнмж мБ В ндруи ФлВм, дК ндГчиГиэчл-
hд « эмКм<рм« эммВhж ржи« дГаХи жБм t рХнХГрХу инХиХ ГдФ, -жсжрдж м<рм ндруи
нд миГчиГиэдд ндрйддХФр эмКнХ<жрд,« джу э эдтч« им а мВГч<тжрдл м<рм эжн-
рчиГу э ФлВм, мжри« жГФд муэдиГу рмэХу др/мнХйду, омнутма нмэжтжрду ГмВнХрду
БХнХриднчжиб аХ<т, БмФмГ Вчтжи чГФсХр« амФФжаидэр, нХКч мВжГжди ржмВ мтдчл
др/мнХйдл« д рдаим рж Гм<жи ГмнэХи нмйжГГ д рХэуКХи мГиХФр Фдрж нжтмиж-
рду,
:ГФд« ржГмину рХ инжрдрБд д жимтдад нмэжтжрду ГмВнХрд,« Фжр амХрт КХ,тчи
э ичда« мрд э ФлВмж энжу мБчи мнмГди эржсрж, ммhд t дФд ми ГэмжБм нжБдмрХФ-
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
З*
рмБм амчХ« дФд ми амХрт /ХГдФдиХимнмэ э чжВрм КХэжтжрдд« Бтж мрд эжГиж мВчХФдГ,
rмХртХ« КХсжтсХу э ичда« м<жи иХа<ж мГФчсХи нжтФм<жрду тнчБд амХрт« дГмФКчу
эрчинжррлл ГмйдХФрчл Гжи ŒООЭ13ФЭ2« мГамФач эмФрж эжнмуирм« им аим-рдВчт амБтХ-
им ч<ж джФ тжФм Г м м<ж, нмВФжм,,
KмэмФрм ХГим тФу жтГжГижн д жтВнХижэ« ндсжтсд дК тнчБд мнБХрдКХйд,«
жнж мт а ГХмчнХэФжрдл рХ жнэ мнХ ВэХжи инчтжр, . нХВмиХ мГимуррм инжВчжи
нжсжрду тмэмФрм ГФм<р эмнмГмэ, фХнджн« рХтм Фд рХКрХХи жhж мтрмБм жФмэжаХ
э рмрчл Гжрч« чдиэХу« им рдаим рж мжи нХВмиХи рмлz .Фд нжтГиХэд амХртч«
ч амимнм, мжр рмБм нХВми, Bим энжу Гжу Хйджриад« КХ амимнм, ч Х<дэХФд нХржж«
Бмэмндиб %фХсХ ХХ чднХжи« эмКжижГ Фд э ндГХиндэХи КХ рж,zf ожнжмнчди
нжсжрдж инчтр КХтХ ржамжч ВмГГч жтнХВмирдад рж мБчи, :ГФд рХну<жрдж д ГинжГГ
Вчтчи нХГид« Х ржндуКр рХаХФдэХиГу« ржФКу Вчтжи мВэдрди ВмГГХ дФд амБм-им жhж,
rмХрт КрХлиб имФам мрд мВФХтХли эГж, сднмим, д мФрмим, эФХГид тФу нжсжрду нм-
ВФж, фХчдиГу <ди Г иХад амФджГиэм ГэмВмт д миэжиГиэжррмГид ржФжБам« Bим м<жи
КХруи ржамимнмж энжу, фждКВж<рм д ХГим Вчтчи эмКрдаХи дрчи Гмржрду« миХурду
дФд КХжсХижФГиэХ, Рим чи нХГаниду ГжВу аХа ФдрмГид« д тФу ржБм нм<тжр дГидррж
нм/жГГдмрХФ, eрмБдж жтГжГин д жтВнХиу ŒООЭ13ФЭ2 эГмдрХФд« Г аХам, нХтмГил
д чтдэФжрдж мианэХФд э ГжВж КХФж<д BржнБдд д мидэХйдд, Гж Bим рж ВФм эмГинжВмэХрм
э мнБХрдКХйду Г инХтдйдмрр чнХэФжрдж,
юимрл ГнХКч ржим эХ<рмж« мГамФач ичи ФжБам м<жи эмКрдарчи ржтммрдХрдж,
 ГдГижж ŒООЭ13ФЭ2 ржи ГчВмнтдрХйдд« мтдржрду ВмГГч« рм дтжу эмэГж рж э им« им эГж
Гминчтрдад амХрт ржнжжррм тмФ<р Ви нХэр, КХэдГдмГид ми иж мВГч<тжрду
ржамимнж жтГжГин д жтВнХиу« жГижГиэжррм« тжФХли дФд Бмэмнуи ВмФсж« мГрмээХуГ
рХ миж« КХдрижнжГмэХррмГид дФд <жФХрдд ндруи чХГидж, трХ ГжГинХ м<жи Ви мГм-
Вжррм мнмсд ГФчсХижФж д амчж тФу амФФжБ, KнчБХу м<жи маХКХиГу мтуж, Bрйда-
Фмжтдж, иХ,р жтдйдрГад мКрХрд,, >нжиу м<жи мВФХтХи тХнм чФХ<дэХи амр-
/Фдаи эрчинд амХрт дФд Гнжтд энХ<тчлhд Фжрмэ Гжд ХйджриХ, ИжиэжниХу нмуэди
ГмГмВрмГид нжанХГрмБм мнБХрдКХимнХ, онХаиджГад э ФлВм, мВФХГид аХадж-им чХГирдад
амХрт« жГижГиэжррм« мБчи нжтФм<ди ВмФсж« ж тнчБдж, фжамимнж ГмГиХэдФд ГжВж
нжчиХйдл э аХам,-им мнжтжФжррм, мВФХГид рж имФам эрчинд амХрт« рм д КХ жж нжтж-
ФХд« мрд амрГчФиднчли амФФжБ м эГж, ГинХрж, омГамФач ндэрм, джнХн дд э мнБХрд-
КХйдд рж ГчhжГиэчжи« рХт рдд ржи ВмГГмэ« д э нжКчФиХиж мГэмВм<тХжиГу жГим тФу нХКэдиду
тнчБд « мнБХрдрм д ГмриХррм эмКрдаХлhд ндмндижимэ t <дэ « ижачд джнХн д, нд-
КрХрду« эФдурду« миХ д чжрду ьдрмБтХ д рХКэХли %ХаичХФдКднмэХррдf э нмидэмэжГ
инХтдйдмрр %джнХн ду тмдрднмэХрдуfз,

.рд длбл ВчычаВчыт ьичаычбл оФчы

 амХртж ржи ВмГГХ, фм имБтХ« ВжК Гмржрду« тмФ<рм ГчhжГиэмэХи аХамж-им ГдФрмж
нчамэмтГиэм эсж« ГаХ<ж« нжБдмрХФрж жржт<жн« нчамэмтуhдж мнжтжФжрр амФдж-
Гиэм амХртz иэжи« аХа э« эжнмуирм« ч<ж тмБХтХФдГ« миндйХижФр,, фдаХад нжБдм-
рХФр жржт<жнмэ, жГим BимБм t нжБдмрХФрж амчд, . Bим рж ГжХриджГаХу чФмэаХ«
рж им <ж ГХмж мт тнчБд рХКэХрдж, миФддж ми иддр нжБдмрХФр жржт<жнмэ«
амчд ŒООЭ13ФЭ2 рж мВФХтХли эФХГил рХт амХртм,« рж джли нХэХ ндрдХи КХ ржж нжсж-
рду, рд рж миэжиГиэжрр КХ нжКчФиХи нХВми, ю рд ржи йжФж,« амимн рХтм тмГид«
д мрд рж ржГчи миэжиГиэжррмГид КХ /дрХрГмэж маХКХижФд нХВми, rмчд рж мФчХли
ВмрчГмэ« жГФд амХртХ мнмсм нХВмиХжи, онХаидаХ жнжтХд эФХГид м эжнидаХФд мФрм-
Гил миВнмсжрХб амХрт жтнХВмирдамэ рж нмГим ￿
рачм,мр- з,аБИТф
эжн чсам, джнХн-
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
Зж
дд« мрд рХ ГХм тжФж ￿
дy,ачафИ з,аБИТф
« мимч им рХт рдд ￿
рмИ см а uсс
« мВФХтХлhж,
эФХГил ндрдХи нжсжрду« мВуКХижФрж тФу амХрт,
Врм э инХтдйдмрр мнБХрдКХйду нжБдмрХФр, жржт<жри t димрда лр
аХнжндГимэ« чГинжФулhд Гу ээжн , ŒООЭ13ФЭ2 рж ГчhжГиэчжи чнХэФжржГам, ФжГирдй«
м амимнм, м<рм эКВднХиГу, rмчж, миВднХли ГмБФХГрм ГмГмВрмГиу а амчдрБч, Врм
Bим м<дФж жтГжГин д жтВнХиу Г мБнмр мим д ВмФсдд ГмГмВрмГиуд а ж<-
ФдрмГирмч мВhжрдл, >ж« аим КХрдХФ нчамэмтуhдж мГи э тнчБд ХинмрХ<р мнБХрд-
КХйду « мГичдэ э ŒООЭ13ФЭ2« эрч<тжр мВчХиГу мт мтч а Гэмд мВуКХррмГиу Г Гмэжн-
сжррм тнчБм, Гимнмр, трХ дК жтГжГижн« ррж амч ŒООЭ13ФЭ2« мВdуГружи иХаб
%eрж ндсФмГ ВнмГди нж<рдж ндэад, eжру чдФд
амринмФднмэХи д чнХэФуи, ?тжГ ми BимБм ндсФмГ миаХКХиГу, -ХКрдйХ
мБнмрХ д ГмГимди э им« им у рХ ГХм тжФж рд КХ им рж миэжХл,
иэжиГиэжррмГи Фж<ди рХ амХртж д ЙмГжf
o=жJ
,
rмчд рж джли рдаХам, джнХн джГам, эФХГид« рм рж Гимди КХВФч<тХиГу рХ д
Гжи« мрд дБнХли нжсХлhчл нмФ, зХмчнХэФжрдж t рж нмБчФаХ э Хнаж« э мГмВжррм-
Гид тФу рмэ амХрт« амимн нжтГимди рХчдиГу эГжч э анХиХ,сд, Гнма, rмчд тж,-
ГиэдижФрм миэжХли КХ эГж ХГжаи ГмКтХрду д нХВми ХФм, мнБХрдКХйдд« рХГдиэХл-
hж, мамФм *ж жФмэжа ьрХмдрХл« им иХ ржи нжанчижнмэ« тдГжижнмэ« мжнХимнмэ амФФ-
йжринмэ« ХтдрдГинХимнмэ« жржт<жнмэз, . э им <ж ГХмж энжу амчд мГимуррм чХиГу
чнХэФуи ж<ФдрмГирм, тдрХдам, эрчинд амХрт« мГинмжррм, рХ ндрйдХ ГХммн-
БХрдКХйдд« Фдсжррм, нчамэмтдижФу, -жБдмрХФр, амч t тнХБмйжрр, дГимрда Гэжтжрд,
тФу амХрт, р м<жи« жГФд мнмГди« тХи Гмэжи дФд мтжФдиГу мим тнчБд амХрт,
трХам м ВмФсж, ХГид нмФ амчХ э им« имВ КХтХэХи эмнмГ« рХэмтуhдж рХ нХ-
эдФрж ГФд« ммБХлhдж амХртж рХ,ид ГмВГиэжррмж нжсжрдж, :ГФд мэжтжрдж Фжрмэ
амХрт рж эжтжи а йжФд« амчд ГФч<Хи КжнаХФм д мБчи э андиджГад, мжри мтХи ГдБрХФ«
нжтФм<ди амХртж ГтжФХи ХчКч« имВ ГнХэдиГу Г ГжнжКрм, нмВФжм,,
KмФ<рмГирм, дрГинчайдд ч нжБдмрХФрмБм амчХ ржи, rХ<тмБм мр ммhнужи дГаХи
д нХКэдэХи ГмВГиэжрр,« дртдэдтчХФр, чи« дГ мту дК мГмВжррмГиж, ХнХаижнХ д иХФХр-
имэ« имВ рХдФчсд мВнХКм эмФруи Гэмд мВуКХррмГид, >ж рж жржж м<рм этжФди
ржГамФам рждГХр чГиХрмэма ачФичн ŒООЭ13ФЭ2,
‹ ожнж<дэХи ГФм<рж энжжрХ t Bим рмнХФрм, ВмнВж чХиГу, амХртХ « нм-
сжтсд жнжК инчтрмГид« /мнднчлиГу БдВаХу чГим,дэмГи д БФчВмамж чэГиэм мВhрмГид,
?ХтХХ амчХ рж э им« имВ нжтмиэнХиди нжтГаХКчжж нмВФж« Х э им« имВ мт-
тжн<Хи амХртч э нжсжрдд нмВФж ьд мК<ж мм жж ФжрХ мнХКГФди« жч мрд
рХчдФдГ д им ндмВнжФдз,
‹ ВуКХррмГи амчХ э им« имВ мКэмФди амХртХ ГтжФХи д ГмВГиэжрр, эВмн«
тХ<ж жГФд амч мФХБХжи« им КрХжи Фчсжж нжсжрдж,
‹ rмч мттжн<дэХжи амХртч« БФХэр мВнХКм КХтХэХу рХэмтуhдж эмнмГ д минХ<Ху
им« им эдтди, rмч ммБХжи амХртХ мтм,ид а нжсжрдл нмВФж дГ мту дК йжФд« нХтд
амимнм, ГчhжГиэчжи амХрду« д мФдГиджГамБм мт мтХ мнБХрдКХйдд а ч мтч КХ ВмФрд,
‹ фХдрХжиГу эГж д эГжБтХ Г мдГаХ дГимрдаХ BржнБдд« эуэФжрду ч<ж джлhд Гу ГдФ
д эмКм<рмГиж, эрчинд амХрт, rмч /мнднчжи чэжнжррмГи« им ч амХрт жГи эГж ржмВ-
мтдмж тФу нжсжрду рждКВж<р нмВФж,
онжтжФ мттжн<ад t им« им э инХтдйдмрр мнБХрдКХйду рХКэХФд В Фддим амФд-
жГиэХ Гминчтрдамэ э мтдржрдд« t э ŒООЭ13ФЭ2 тмэмФрм сднмад, Гнжтрж амч мттжн-
<дэХжи ми y… тм D… амХрт, ЙмГ тж uФма« мГрмэХижФ ŒООЭ13ФЭ2 д жБм БФХэХ« мВdуГружиб
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
З=
%rмчХ рж ГФжтчжи ГФдсам тмФБм тжн<Хи эГж э Гэмд нчаХ «
дрХж мрд ндГачли ГФдсам эмэФжГу э <дКр амХрт« им мэнжтди жж
Хэимрмдд, зж,ХГ амчд ГФжтуи имФам КХ ГХд эХ<рд эмнмГХд,
фжГамФад дК ГХ жнэ амХрт ŒООЭ13ФЭ2 маХКэХФд ГФдсам
дрижрГдэрчл мттжн<ач д ГФдсам манч<ХФд д эрдХрдж« Х ГжБмтру
эдтд« им мрд ВмФжж КХэдГд д жржж Хэимрмр« ж тнчБдж амХртf
o==J
,
мКм<рмГиж, тФу ГХмГимуижФрмБм нжсжрду нмВФж ч амХрт ржэжнмуирм рмБм,
зэжн ч мид рдаХад нХГмну<жрд, рж ГчГаХли, :Ги имФам ржГамФам мГрмэммФХБХл-
hд нХэдФ« эХ<р « аХа маХКХФ ми« тФу нХаиджГамБм мГчhжГиэФжрду ГХмчнХэФжрду,
Рими ГдГма нХэдФ эаФлХжи ГФжтчлhдж ндрйд,
‹ амХртж тмФ<рм Ви рж ВмФжж *ж жФмэжа, :ГФд Флтж, ВмФсж« мрХ тмФ<рХ нХКтж-
ФдиГу,
‹ ИФжр амХрт тмФ<р нХэрмжнрм нХГнжтжФуи мВуКХррмГид ж<тч ГмВм,, . ГФж-
тчжи эрдХижФрм ГФжтди КХ иж« имВ рж эмКФХБХи ГФдсам рмБм мВуКХррмГиж, рХ мтрмБм
жФмэжаХ« дрХж э амХртч м<жи ржКХжирм нмрдарчи инХтдйдмррХу джнХн ду,
‹ фХнутч Г ГмэжhХрдуд эрчинд амХрт« жж Фжр тмФ<р ФХрднмэХи нжБчФун-
рж эГинжд Г амчж« имВ мВГч<тХи мГмВж эмнмГ эКХдммирмсжрд, Г ХйджриХд
д чдиГу тнчБ ч тнчБХ« дГмФКчу ГжйдХФрчл Бнчмэчл жимтдач амчдрБХ,
‹ ИФжр амХрт тмФ<р ж<жБмтрм мйжрдэХи нжКчФиХи тжуижФрмГид тнчБ тнчБХ«
мГрмээХуГ рХ ГиХртХниХ амжижрйдд« амимнж мБчи ГХд <ж д нХКнХВмиХи,
‹ rмХрт тмФ<р ГмГиХэФуи Бмтмэж ФХр дрдйдХидэ э мВФХГид ч мтХ КХ Хйджр-
иХд« аХжГиэХ мВГФч<дэХрду« инжрдрБмэ« мнБХрдКХйдмрр д тнчБд эмнмГмэ,
‹ rмФджГиэм мФХжрр ХГмэ тмФ<рм ГмГиХэФуи ми )… тм )D z тФу мир
амХрт
o=yJ
,
‹ rмХрт ндрдХли эХ<рж нжсжрду« мГрмээХуГ рХ ГжйдХФрм, жимтдаж нд-
руиду нжсжрд,« м амимнм, сФХ нж нХрсж,

.члГларВф ВрырВнВ rныджрф жчыти мИылбл лrрь

фжГамФам мГФжтрд тжГуидФжид, рХВФлтХж« мГмВжррм рХ нджнж анчр мнБХ-
рдКХйд,« нХКнХГиХрдж /чрайд, йжринХФрмБм ХХнХиХб Hq-ГФч<ВХ« ГинХижБджГамж ФХрд-
нмэХрдж« лндтджГаХу ГФч<ВХ« /дрХрГ« эрчинжрруу амчрдаХйду« чнХэФжрдж ндГаХд«
эрчинжррд, Хчтди« мирмсжрду Г дрэжГимнХд« инжрдрБ« ГэуКд Г мВhжГиэжррмГил« амринмФ
КХ ГмГимурдж манч<Хлhж, Гнжт« др<жржнрХу ГФч<ВХ« ГФч<ВХ амринмФу аХжГиэХ« эрчинжр-
ржж мВчжрдж,
ILВф,ВМ»/> eфD»Вф*)М .LBMa/ / B.> .LB*=d ,ф»фВя* зМ)/aМL»D>
Bф,Мзя-М)/*a »ф+фd h»ф ф)/ )*фrзфB/aяd фDфr*))ф ,ф+BМ DМa/
eфBфзВ*-МL»d h»ф r*з )/з aфж)ф фrф=»/DMt
Ри ардо жмлр
KФу Флтж, рХ нчамэмтуhд тмФ<рмГиу жГижГиэжррм тмаХКэХи« ХГим Г Фчсдд
рХжнжрдуд« Гэмл КрХдмГи« дhХ ГмГмВ %тмВХэФжрду ГимдмГидf« рХнджн« нХКнХ-
Вмиам, рмэ нХэдФ д нмйжтчн« чэжФджрдж дГФХ BаГжнир мйжрма« мдГам рмэ
нмВФж тФу чГжсрмБм нжсжрду, амрйж амрймэ эФХГи д ндруидж нжсжрд, ГмГнжтм-
иХдэХлиГу мжр тХФжам ми жнжтмэмБм анХу, нжКчФиХиж Гминчтрдад ржмГнжтГиэжррм
рХ жГиХ чэГиэчли ГжВу ВжГммhрдб мрд эрч<тжр ГФжтмэХи нХэдФХ« ХГим джл-
hд ГГФ имФам э ижмндд« рм рж нджрд э нжХФрмГид t эжт мрд рж чдиэХли эГл жж
ГФм<рмГи, uднлКмэ мнБХрдКХйду « рХнмидэ« йжринХФр, ХХнХи Гэжтжр а дрдчч,
>Х мрдХлиб миндйХижФр, BамрмджГад, B//жаи« эКэХрр, ржтмГиХиам мидэХйдд«
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
Зy
КХХГичл жнжэжсдэХжи Bамрмдл рХ ХГсиХВж« амимнчл ндКэХрХ мВжГжди йжринХФдКХ-
йду чнХэФжржГамБм ХХнХиХ, йжринХФрм м/дГж uднлКмэ мнБХрдКХйд, мжр д мжр
ХФм Гминчтрдамэ, онд Bим мрд мВрм рж джли эФХГид ндрдХи нжсжрду« Х э мФрм
ГГФж BимБм ГФмэХ ржГчи ￿
ж+рьЙсф ядччм eьс
« ндГичХу а тжФч имФам имБтХ« амБтХ амХр-
тХ инжВчжиГу ммh,
ЙжринХФр, м/дГ ŒООЭ13ФЭ2« рХнджн« нХГмФм<жр э Ганмрм КтХрдд э <дФм
нХ,мрж ЧФжФм« БмнмтаХ рХ Гжэжнж фдтжнФХртмэ, Bим м/дГж нХВмиХли эГжБм мамФм =…
Гминчтрдамэ« амимнж мттжн<дэХли З……… жтГжГижн д жтВнХижэ м эГж, ГинХрж, здич-
Хйду ГдФрм миФдХжиГу ми рХсд ндэр нжтГиХэФжрд, м БФХэрм м/дГж нмйэж-
иХлhж, амХрдд, фдаим дК =… Гминчтрдамэ рж КХрдХжиГу КХдГл рмэ Хйджримэ«
ФХрднмэХрдж« нХВмим, амФФ-йжринХ t иж« им мВрм э мтди э /чрайдд йжринХФр
ХХнХимэ жтдйдрГад мнБХрдКХйд,, ŒООЭ13ФЭ2 нХВмиХли нжКэХ,рм мидэднмэХррж
Гминчтрдад ьамХрду нжБчФунрм мФчХжи КэХрдж ФчсжБм нХВмимтХижФу э фдтжнФХртХ з«
миу« аХа д эм рмБд тнчБд uднлКмэ мнБХрдКХйду « КтжГ ржи Hq-ГФч<В, зминчтрдад
йжринХФрмБм м/дГХ ŒООЭ13ФЭ2 БФчВмам мГмКрХли« им мрд ГФч<Хи мттжн<ам, амХртХ,
. тмФБ t ммБХи жтГжГинХ д жтВнХиу Г им, <ж нжтХррмГил д миэжиГиэжррмГил«
Г аХам, иж КХВмиуиГу м Гэмд ХйджриХ , фХ Кэмрад д BФжаинмррж дГХ ми Фжрмэ амХрт
миэжХли ичи <ж дФд э анХ,рж ГФчХж э ижжрдж ржГамФад ВФд<Х,сд ХГмэ,
rХад мВнХКм ГимФ ржрмБмдГФжрр, ХХнХи мттжн<ад ГнХэФужиГу Г Гжди-
Гурм, мнБХрдКХйдж,z eрмБдж дК жБм /чрайд, мнмГич жнжтмэжнжр амХртХ, фХнд-
жн« мдГа д рХВмн Гминчтрдамэ, :ГФд амХртж рч<рм нХГсдндиГу« мрХ дhжи рмэ Фж-
рмэ ьнжБдмрХФр, амч м<жи нмамрГчФиднмэХи« жГФд мнмГуи« рм чХГиду э ндруидд
нжсжрду рж ндрдХжиз, .тжу э им« им амХртХ Гм<жи мтмВнХи жФмэжаХ« амимн, ФжБам
эмФжиГу э амФФжаидэ, омГамФач амХрт ндрдХли нжсжрдж ГХд« аХ<т, эаФХтэХжи
тчсч э им« имВ ГтжФХи нХэдФр, эВмн,
юя eВ/-я,./ ВМrф»М»M - ,Вye)яз фВ+М)/зМз / Иy»/»M )МDh*»
/B/ф»ф- /з МBa/)/D»ВМж*)/>a/t ]*e*ВM
aя -D* B*.М*a DМa/d / жМ.ф-М»MD> eВ/зфB/»D> »ф.M,ф )М D*r>t
Мдсстра BuurtzorJ
фм аХа Ви Г КХтХж, рХаХФдэХи д мВмВhХи мФчжрр, ми« нХКэдэХи эрчи-
нжррлл BаГжнидКчz аХ<тм, мнБХрдКХйдд ГчhжГиэчжи жГижГиэжррмж нмидэмнждж ж<тч
ржмВ мтдмГил ндэФжаХи BаГжнимэ д ржмВ мтдмГил нжтмГиХэди ГминчтрдаХ нХэм
ндрдХи нжсжрду ржмГнжтГиэжррм рХ нХВмж жГиж, ŒООЭ13ФЭ2 ФжрХ рд мтрм, дК нд-
жнрм )…… амХрт д э БмФмэч рж ндтжи ГиХрмэдиГу BаГжниХд э аХ<тм ГФм<рм ГФчХж
дК жтдйдрГам, нХаидад, ВмФсдрГиэж мнБХрдКХйд, жнэ мВч<тжрдж э иХам, Гдич-
Хйдд ГиХФм В ГмКтХрдж сиХиХ BаГжнимэ э йжринХФрм м/дГж, -дГа рХФдймб эрчинд мнБХ-
рдКХйдд ржжтФжррм эмКрдаХли тэж аХГи t эГмаммГиХэФжррХу д« эжнмуирм« эГмаммФХ-
дэХжХу БнчХ BаГжнимэ д мФчХлhдж БмнХКтм жрсж ГжйдХФдГи мВhжБм нм/дФу«
нХКВнмГХррж м эГж, ГинХрж, ŒООЭ13ФЭ2 нХКнХВмиХрм ржГамФам B//жаидэр ХФижнрХидэ
инХтдйдмррмч аХа э жтдйдрГам, Г/жнж« иХа д э тнчБд мВФХГиу дГмФКмэХрдл BаГжни-
р КХаФлжрд,,
‹ eжтГжГижн д жтВнХижэ ммhнули рХаХФдэХи ми д ГиХрмэдиГу BаГжниХд
тФу тнчБд амХрт, ИжнжК эрчинжррлл ГмйдХФрчл Гжи ŒООЭ13ФЭ2 Гминчтрдад мБчи ФжБам
рХ,ид амФФжБ« джлhд ГммиэжиГиэчлhд, ми э амранжирм, мВФХГид« д ГэуКХиГу Г рдд,
‹ нжу ми энжжрд э амХрдд мВнХКчжиГу амХртХ тмВнмэмФйжэ« амимнХу ВжнжиГу
дГГФжтмэХи рмэж мВФХГид КрХрду« мдм нХВми Г ХйджриХд« д мФчХи рч<р, ми
ьрХнджн« аХад мВнХКм ŒООЭ13ФЭ2 м<жи Фчсж ХтХиднмэХиГу а дКжржрду э КХамрХ з,
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
ЗD
‹ rмБтХ Bим тж,ГиэдижФрм ржмВ мтдм« йжринХФр, м/дГ ндэФжаХжи эржсржБм BаГ-
жниХ рХ энжжррм, мГрмэж« нжтмдиХу дКВжБХи чэжФджрду дГФжррмГид Гминчтрдамэ
сиХВ-аэХнидн,
‹ :ГФд <ж ГжйдХФдГи эКуи рХ нХВмич э БФХэр, м/дГ« им ч ржБм ржи нХэХ ндрдХи
нжсжрду« мВуКХижФрж тФу нжБдмрХФр амХрт,
онджн дК <дКрд, трХ<т рХ ГмэжhХрдд нжБдмрХФр амчж, ŒООЭ13ФЭ2 ВФм эрж-
Гжрм нжтФм<жрдж рХруи ГжйдХФдГиХ м инчтмэмч КХамрмтХижФГиэч« мГамФач рмБдж
амХрт энжу ми энжжрд рч<тХФдГ э ммhд м Bид эмнмГХ, онжтФм<жрдж джФм
ГГФ, . эГж <ж ВФд дГнмВмэХр тнчБдж мт мт а нжсжрдл КХтХд« д мГФж эрдХ-
ижФрмБм нХГГминжрду маХКХФмГ« им ВмФсдрГиэм эмнмГмэ мэимнулиГу, >Хад мВнХКм«
нжсжФд ГмКтХи эм эрчинжррж, ГмйдХФрм, Гжид амХрдд ижч %ИХГим КХтХэХжж эмнмГ
м инчтмэмч КХамрмтХижФГиэчf, Рим нжсдФм ВмФсдрГиэм нмВФж« рм Бмт ГчГиу БнчХ
амчж, мруФХб ржамимнж эмнмГ м-нж<ржч эмКрдаХли« д рХ рд миэжимэ ржи, >мБтХ-
им рХруФд BаГжниХ-/ндФХрГжнХ рХ ржГамФам трж, э жГуй« имВ мр миэжХФ рХ эмнмГ
амХрт,
зиХнХрду дКВж<Хи дФд ГэжГид а дрдчч /чрайдд йжринХФрмБм нчамэмтГиэХ у КХж-
ХФ рж имФам э ŒООЭ13ФЭ2« рм д э тнчБд ГХмчнХэФулhд Гу мнБХрдКХйду « м амимн жhж
нХГГаХ<ч, иГчиГиэдж нХэдФ д нмйжтчн« рХэуКХрр БФХэр м/дГм« мнм<тХжи мБнм-
рмж чэГиэм ГэмВмт д миэжиГиэжррмГид эм эГж, мнБХрдКХйдд э йжФм, eжру мБчи Гнм-
Гди« мжч <ж имБтХ ВмФсдрГиэм ГчhжГиэчлhд ррж мнБХрдКХйд, иХа ГдФрм мФХБХ-
лиГу рХ йжринХФр, ХХнХиz KчХл« им рХ им жГи тэж БФХэрж нддр,
‹ ЙжринХФдКХйду эГммБХижФр /чрайд, тХжи Bамрмдл рХ ХГсиХВж t м анХ,рж,
жнж« иХа ндруим ГдиХи, Рамрмдл КХ Гжи ХГсиХВХ ФжБам нжтГиХэди э иэжнт йд/нХ «
имБтХ аХа энХКди э йд/нХ мижнд КХ Гжи миГчиГиэду мидэХйдд нХаиджГад ржэмКм<рм,
‹ змГнжтмимжрдж аФлжэ /чрайд, мттжн<ад э йжринХФрм м/дГж тХжи ЦMТ
д нчамэмтГиэч мhчhжрдж амринмФу рХт ГминчтрдаХд %э мФжf, Ждтжн мнБХрдКХйд, мжр
нжтам мБФХсХли Bич нддрч ГчhжГиэмэХрду йжринХФрмБм ХХнХиХ« рм мрХ ВмФжж ж
нжХФрХ, ГиХнм, жиХ/мнж мнБХрдКХйдд аХа Хсдр /чрайдд йжринХФрмБм ХХнХиХ t
ГФмэрм сичнэХФ« Г ммhл амимнмБм им-жржт<жри э ВчаэХФрм ГГФж нчФди нжтнд-
уидж, OичнэХФ эГжБтХ мт нчам,« эГжБм э ржГамФад тэжну тХФсж м амндтмнч э БФХэ-
рм м/дГж, . эГж <ж ХГим Bим эГжБм Фдс дФФлКду амринмФу, з имад Кнжрду йжринХФрмБм
нчамэмтГиэХ« нХэдФХ д нмйжтчн эГжБтХ джли ГГФ« д рХтм маХКХиГу ржмГнжтГиэжррм
%э мФжf« имВ дГиХи рХ ГжВж нХКнчсдижФр, д чтнчХлhд, B//жаи« амимн, Bид
нХэдФХ ГФмс д нутм нмдКэмтуи« д мруи« аХа ХГим Флтд дКмhнулиГу« имВ мВм,ид
дФд нмдБрмнднмэХи д ,
Ждтжн uднлКмэ мнБХрдКХйд,« иХад мВнХКм« тмФ<р тэХ<т энХКди тмэж-
ндж а ГминчтрдаХб эм-жнэ « миаХКХэсдГ ми БХнХриднмэХррмБм чГж Х ьBамрмдд КХ Гжи
нмГиХ ХГсиХВХз нХтд жБм-им БмнХКтм жржж мнжтжФжррмБм« рм« эмКм<рм« ВмФжж эБмтрмБм
ьрдж рж ГижГржррм, мидэХйдд Гминчтрдамэз, Ч КХиж« миаХКХэсдГ ми жржт<жриХ Гнжт-
ржБм КэжрХ аХа ми мнБХрХ жнжнХГнжтжФжрду мФрммд,« нчамэмтдижФд тмФ<р дКВХэдиГу
ми дФФлКдд« Вчтим ГмГнжтмимжрдж мттжн<дэХлhд /чрайд, э йжринХФрм м/дГж амХ-
рдд ГмГмВрм мВжГжди амринмФ рХт ГминчтрдаХд рХ жГиХ ,
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
З)

рырч Флилтыр»др
>
КичФи э йтьу Ф uрийолФч

нБХрдКХйду энмтж ŒООЭ13ФЭ2 аХ<жиГу эмФрж жГижГиэжррм, мВФХГил тФу ГХмчнХэ-
Фжрду, eжтГжГин д жтВнХиу м ВмФсж, ХГид рж ФХрднчли эКмВнХиГу м аХнжнрм,
ФжГирдйж д ГиХи жржт<жнХд« тХ<ж жГФд иХаХу ФжГирдйХ э мнБХрдКХйдд ГчhжГиэчжи, rмБтХ
у рХХФ дГГФжтмэХрду« ндэжтсдж а муэФжрдл рХ Гэжи Bим, ардБд« у нжтмФХБХФ« им«
эжнмуирм« рХ,тч нджн uднлКмэ мнБХрдКХйд, имФам э нм/жГГду « нжтмФХБХлhд
ГФч<жрджб жтдйдрж« мВнХКмэХрдд« ржамжнжГам Гжаимнж, . рж ВФм мжр ндуирм
мсдВдиГу э Гэмд нжтмФм<жрду « д тХ<ж рж мтдр нХК, ILV»« /нХрйчКГамж Гжж,рмж нжт-
ндуидж ьжтрмФдиж,р, КХэмтз« ВФм ГмКтХрм э амрйж *’D…- ББ, д рХдрХФм Г миФдэад ФХичр-
р тжиХФж, тФу ГжГдижФж,, зжБмтру ВмХФсчл ХГи тм мтХ нжтндуидл ндрмГди нм-
дКэмтГиэм КХХГиж, тФу ХэиммВдФрм, нмсФжррмГид t эдФма тФу амнмВма жнжтХ,
ГиХФрХу нмтчайду эаФлХжи ХГид BФжаинммимнмэ« Гжидамэ тФу эмт« Х иХа<ж жтд-
йдрГамж мВмнчтмэХрдж,
-ХВмиХ э ILV» инжВчжи /дКджГамБм рХну<жрду« мрХ тФу рХГимуhд Гдрд эмнмирд-
амэ, Ждиж,рмж нмдКэмтГиэм t рж Гдулhд, дГимим, ГВмнмр, йж « Бтж э мФрм, идсдрж
BФжБХрирм тэдБХлиГу нмВми, ?тжГ рХ нХВмд жГиХ Бнм мчи иу<жФж ачГад жиХФФХ,
eжФамГжнд,рмж нмдКэмтГиэм ILV» ГФм<рм ХэимХидКднмэХи, онм,туГ м КХэмтч« э« эжнм-
уирм« рж ГнХКч КХжидиж« им э рж мГмВжррмБм, фжинчтрм мруи иж « аим ГаХ<жи« Вчтим нм-
дКэмтГиэм тжиХФж, тФу амнмВма жнжтХ t рж ГХмж ВФХБмтХнрмж д рж мГмВм ндэФжаХижФрмж
КХруидж, >ж рж жржж чГж ILV» Гмэжнсжррм ржмнтдрХнжр, Гж амрачнжри жнжжГидФд
нмдКэмтГиэм э rдиХ,« имВ рж ччГиди эмКм<рмГи ГманХиди КХинХи рХ нХВмчл ГдФч,
Ч ILV» t рж нмГим жтдрГиэжрр, мГиХэсд,Гу э :энмж нмдКэмтдижФ э Гэмж, минХГФдб
нжтндуидж жhж д амринмФднчжи D… z нраХ эдФма тФу амнмВма жнжтХ, аХжГиэж д нм-
тчайдд мтуи ФжБжрт« Х ГэмжэнжжррмГи мГиХэма мид д/джГаХу, -ХВмдж БмнтуиГу
иж« им КХ жD Фжи КХэмт рд нХКч рж КХтжн<ХФ мГиХэач Бмимэм, нмтчайдд КХаХКдач,
ILV» Бмт КХ Бмтм мВжГждэХжи эГмачл нжриХВжФрмГи« ржГмину рХ амрачнжрйдл
rдиХу« КХнФХи эсж Гнжтрд д мжр йдаФдр, ХнХаижн ГнмГХ, >жачад аХтнмэ КтжГ
нХаиджГад ржи, -ХВмдж« дГнмВмэХэ жимт ILV»« ч<ж рж мБчи нжтГиХэди ГжВж нХВми
рХ нжтндуиду Г инХтдйдмрр чнХэФжрдж, ILV» /чрайдмрднмэХФм аХа мВр, жиХФ-
ФчнБджГад, КХэмт« маХ м нжсжрдл Гжд эФХтжФйжэ э *’Т= Б, ЦMТ рж ГиХФ гХр-(нХр-
ГчХ ?мВндГ« ХндКХидр, жиХФФчнБ д Вэсд, тжГХрирда
o=DJ
ьмр мГиХэХФГу ЦMТ тм ч мтХ
рХ жрГдл э ж……’ Б,« ГжрдФ жБм Kмдрда жнФХрз, фжГмину рХ ГнХэрдижФрм ржВмФсдж
нХКжн ьТ… Гминчтрдамэз« мнБХрдКХйдмррХу ГинчаичнХ амХрдд нжтГиХэФуФХ ГмВм, <жГи-
ачл днХдтчб нХВмдж мтдрулиГу ￿
ыуf л’éqХбpу
ьВндБХтднчз« амимн, мтдружиГу ￿
ыуf
л’жйуГбуФ
ьрХХФрдач йж Хз« амимн, мтдружиГу ￿
ыуf лу уФjбыу
ьрХХФрдач ГжнэдГрм,
ГФч<Вз« амимн, мтдружиГу ￿
ыуf лу pФэлХыйбэ
ьрХХФрдач нмдКэмтГиэХз« амимн, мт-
дружиГу ЦMТ, фХХФрда нмдКэмтГиэХ э мтди э им-жржт<жри эжГиж Г нчамэмтдиж-
Фуд нмтХ<« др<жржнрм, ГФч<В« ФХрднмэХрду« иж рджГамБм мВГФч<дэХрду« Hq-ГФч<В
д /дрХрГмэ« аХ<т, дК амимн мтмижижр ЦMТ, >Хамж мнБХрдКХйдмррмж чГинм,Гиэм м-
нж<ржч иддрм тФу нмдКэмтГиэжрр амХрд,, .рмБтХ« имВ чжрсди эГмич
джнХн джГам, днХдт д ГрдКди дКтжн<ад« эдиХжиГу мтдр дФд тэХ чнмэру, фд мтдр
рХчр, дФд ВдКржГ-амрГчФиХри рж рХ,тжи дКdурХ э иХам, Гинчаичнж,
фм« амБтХ ?мВндГ эГиХФ ч нчФу ILV»« нжтндуидж э ижжрдж тэч Фжи ндрйддХФрм
дКжрдФмГ э рХнХэФжрдд« эжГХ Г мтрм Г иж« амимнмч ГФжтчжи ŒООЭ13ФЭ2, зжБмтру
Т
 миФддж ми ВжФ эмнмирдамэ ьГФч<Хhд з« Гдрдж эмнмирдад t чГим,дэмж мВмКрХжрдж нХВмирдамэ /дКджГамБм
инчтХ,
) с»> мч>
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
ЗЗ
рХ КХэмтж нХВмиХли ВмФжж D…… жФмэжа« амимнж мнБХрдКмэХр э ж* амХртч ь%дрд-КХэмтfз«
аХ<тХу ми *D тм =D жФмэжа, uмФсдрГиэм амХрт нХВмиХли рХ мнжтжФжррмБм КХаХКдаХ
ьамХртХ %(мФаГэХБжрf« амХртХ %Ччтдf« амХртХ %мФэмf« амХртХ эмтмжнр Гжид-
амэ д и, т,з, :Ги ржГамФам ВХКмэ нмдКэмтГиэжрр амХрт ьФдиж,рХу« нжмри нжГГ-
/мн« иж рджГамж мВГФч<дэХрджз д эГммБХижФрж ьамрГинчаимнГаХу« амринмФ аХжГиэХ«
ФХВмнХимнду« ХтдрдГинХйду« нмтХ<дз, rХ<тХу тж,Гиэчжи м ндрйдч ГХммнБХрдКХйдд«
жржт<жриХ ГнжтржБм КэжрХ ржи, фжи д нХэдФ дФд нмйжтчн« анмж иж « амимнж амХрт
нХКнХВмиХФд тФу ГжВу,
ЧтдрдГинХидэрж митжФ нжтндуиду мид мФрмГил дГжКФд, ?ХанФдГ митжФ
Hq« ФХрднмэХрду« тдГжижндКХйдд« нмжаиднмэХрду« др/мнХйдмрр иж рмФмБд,« КХач-
ма, . КХтХд эКуФд рХ ГжВу нХВмдж э амХртХ , рд ГХд КХрдХлиГу мтВмнм аХт-
нмэ« КХачаХд д ФХрднмэХрдж, ILV» ВФ нХГчhжр д митжФ нмтХ<, rФджри-жржт<жн
м нХВмиж Г %Ччтдf ГиХФ ХГил амХрт %Ччтдf« иХа <ж аХа жржт<жн м нмтХ<Х нм-
тчайдд тФу %мФэмf ГиХФ ХГил амХрт %мФэмf, фХт Bидд жржт<жнХд м нмтХ<Х
ржи БФХэ митжФХ нмтХ<, нж<рж, Гинчаичнж ВжФж эмнмирдад э м/дГХ мБФутэХФд
дК мамр эрдК рХ йж Х д мтнмВрм ФХрднмэХФд« им« амБтХ д аХа джррм рХтФж<ди ГтжФХи
нХВмд, >жжн Гдрдж эмнмирдад эжГХ B//жаидэрм КХжрули ВжФж д ВмФсж рж мФч-
Хли дрГинчайд, Гэжн ч,
змГмВ« аХад КХаХК ми аФджриХ нм мтди жнжК ГдГижч« эмКм<рм« Фчсж эГжБм дФФл-
Гинднчжи« рХГамФам БФчВмам рмэХу мтжФ мнБХрдКХйдд миФдХжиГу ми инХтдйдмррм,, -Хрсж
КХаХК нж<тж эГжБм ндВэХФ э митжФ нмтХ<, итжФ ФХрднмэХрду тмФ<жр ВФ ГммВhди
митжФч нмтХ< нжтмФХБХжчл тХич миБнчКад д КХнжКжнэднмэХи энжу э ФХрж нмдКэмт-
ГиэХ, омим« КХ тжр тм нмдКэмтГиэХ« митжФ ФХрднмэХрду этХФ В чаХКХрдж« им джррм
рч<рм нмдКэжГид« амБтХ« рХ аХам ГиХраж, ГрмээХуГ рХ ГмГиХэФжррм ФХрж нмдКэмт-
ГиэХ« митжФ аХтнмэ мнжтжФдФ В нХВмд рХ чаХКХррж э БнХ/даж ГиХрад, Ч нХВмдж нмГим
ГтжФХФд В им« им эжФжрм, ю рд рж ВФм рд тмГичХ а жнжрл КХаХКмэ« рд мрдХрду имБм«
мнмсм дФд Фм м дтжи ВдКржГ д мжч джррм э Bими тжр мрд рХКрХжр рХ нмдКэмт-
Гиэм джррм BимБм нмтчаиХ рХ джррм Bим ГиХраж, Гж« им ми рд инжВмэХФмГ« Bим маХ-
КХиГу э рч<рм жГиж э рч<рмж энжу д эмФруи нжтдГХррж тж,Гиэду мнжтжФжррмж
амФджГиэм ХГмэ, -ХВмд рж тХэХФмГ рдаХам, др/мнХйдд« Г рдд рж БмэмндФд м Гчид
нХВми, >Хамж мФм<жрдж тжФ мБФм ГаФХтэХиГу д ржрХжнжррм« мтрХам нд /нХБжрид-
нмэХррм нмйжГГж дГмФржрду КХаХКХ« амБтХ ржГамФам митжФмэ мГФжтмэХижФрм чимрули
ФХр« тнчБмБм чид Ви рж м<жи, фм ГФж рж имФам нХВмдж, онд мтмВрм, мнБХрдКХ-
йдд нмйжГГХ жржт<жн м нмтХ<Х рж джли нжтГиХэФжрду« им нмдГ мтди э йж Х «
имрм иХа <ж аХа нХВмдж рж джли мруиду мВ дГимндд КХаХКХ, eжржт<жн м нмтХ<Х
рж э ГмГимурдд мруи д мВdуГрди аФджриХ« мжч мтрд КХаХК тмГиХэФулиГу эмэнжу«
Х тнчБдж ржи, омФчжррж КХаХК маХКэХлиГу ж-им энмтж жнрмБм уhдаХб рдаим рж м<жи
нХКмВнХиГу э КХчиХррм тэд<жрдд КХаХКХ жнжК ФХрднмэХрдж« ГмГиХэФжрдж БнХ/даХ нм-
дКэмтГиэХ« митжФ аХтнмэ д ГХм нмдКэмтГиэм,
>жжн« амБтХ мнБХрдКХйду нХКтжФжрХ рХ амХрт« нмйжГГ эБФутди Гмэжнсжррм
дрХж, rХ<тчл ржтжФл нмдГ мтди анХиамж ГмэжhХрдж, eжржт<жн м нмтХ<Х« рХнд-
жн« амХрт %мФэмf тжФдиГу Г тл<дрм, амФФжБ др/мнХйдж,« аХам, КХаХК мГичдФ
ми ржжйамБм ХэимнмдКэмтдижФу, Гж тнч<рм нХтчлиГу« жГФд КХаХК ВмФсм,« дФд мБмнХ-
лиГу« жГФд ХФжрад,, >чи <ж рХ ГмэжhХрдд нмдГ мтди ФХрднмэХрдж« д амХртХ мнжтж-
Фужи тжр миБнчКад, eжржт<жн м нмтХ<Х ижжн миФдрм мрдХжи нмдКэмтГиэжррж
нмйжГГ д им« аХад мВнХКм жБм тмБмэмнжррмГид Г аФджриХд мэФдули рХ эГж Фжрмэ
амХрт, rмБтХ аФджри рХГиХдэХжи рХ Грд<жрдд йжр« жржт<жн м нмтХ<Х эмэФжаХжи нХВм-
д э мдГа нжсжрдуб м<рм Фд аХад-им мВнХКм чФчсди нмйжГГ дФд мтруи нмдКэм-
тдижФрмГи« имВ ГВнмГди жhж ржГамФам йжримэ КХ жтдрдйч нмтчайддz
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
ЗТ
eжржт<жн м нмтХ<Х рж мтдрулиГу БФХэж митжФХ нмтХ<« /ХаиджГад мрд мт-
мижир Гэмд амХртХ, фдаим рж тХжи д ФХрХ нмтХ< ьтХ« э нХэдФрм нмдиХФд«
Гминчтрдад митжФХ нмтХ< нХВмиХли ВжК ФХрХ нмтХ<з, . мидэХйду э им« имВ мВГФч-
<ди аФджримэ рХдФчсд мВнХКм« д э им« имВ Гм нХрди« Х м эмКм<рмГид д чэжФд-
ди амФджГиэм нХВмд жГи рХ нжтндуидд« э им энжу аХа амрачнжрйду Г адиХ,Гадд
нмдКэмтдижФуд рж мГФХВжэХжи, KФу иж « аим КХруи нмтХ<Хд« нХВмдж э йж Х t рж ВжКФдаХу
ГдФХб эГж амФФжБд« мнмсм КрХамж м ж<жржтжФр эГинжХ, KФу жржт<жнмэ м нмтХ-
<Х тХи нХВмич амФФжБХ t мидэХйду ГдФржж« ж ФлВм, ФХр нмтХ<« амимн, э ГмГиму-
рдд дКГФди БФХэХ митжФХ нмтХ<, eж<тч нмд« жржт<жн м нмтХ<Х ILV» эГжБтХ
мВГч<тХли КХаХК э ижндрХ КХруимГид« Х рж э тжрж<рм энХ<жрдд, >м жГи БмэмндиГу
рж %e мФчдФд КХаХК рХ мтдр дФФдмр тмФФХнмэf« Х Гамнжж« иХаб %ю рХГ жГи КХаХК« амимн,
мВжГжди нХВмим, *… жФмэжаf
o=)J
,

BлК-ВчычачилФ ычт* ьлГи ырф В мл

Ждрж,рм-/чрайдмрХФрХу ГинчаичнХ э ILV» дГжКФХ« Х эжГиж Г рж, t ржмВ мтдмГи
э ГмэжhХрду эГсжБм нчамэмтГиэХ, фдаим ВмФсж рж эГинжХжиГу рХ эГсж чнмэржE В-
рж ж<жржтжФрж ГмэжhХрду БФХэ митжФХ нмтХ<« нмдКэмтГиэжррмБм митжФХ« митжФХ иж -
рджГамБм мВГФч<дэХрду« /дрХрГмэ« аХтнмэ д нмд тжХниХжримэ ижжн нмэмтуиГу
рХ чнмэрж аХ<тм, митжФрм, амХрт, ILV» аХ<тХу амХртХ ГХХ ГмГиХэФужи нХГдГХ-
рдж эГинж, Врм Bим инд идХ нжБчФунр ГмВнХрд,б амнмиамж мВГч<тжрдж ижачhд тжФ
э рХХФж аХ<тм, Гжр« ж<жржтжФрХу эГинжХ Г жржт<жнм м нмтХ<Х тФу мВГч<тж-
рду КХаХКмэ« ж<жжГурХу эГинжХ Г мианим, мэжГиам, тру, фж ГчhжГиэчжи мВуКХижФр
ж<жржтжФр д ж<жжГур ГмВнХрд, Г чХГидж нжтГиХэдижФж, нХКр амХрт« дрХж
Bим рХмдрХФм В нж<рдж ГмэжhХрду тднжаимнмэ мтнХКтжФжрд,, Гинжд нжтГиХэдиж-
Фж, амХрт нмдГ мтуи« жГФд ч амБм-им эмКрдаФХ мГмВХу ржмВ мтдмГи нум Гж,ХГ, >м <ж
ГХмж рХВФлтХж д э ŒООЭ13ФЭ2, :Бм БФХэХ ЙмГ тж uФма ж<жржтжФрм рж эГинжХжиГу«
рХнджн« Г нжБдмрХФрд амчХд, >Хадж эГинжд джФд В мнжтжФжрр, ГГФб нжБд-
мрХФрж амчд БФчВмам эрдаХли э нХВмич Гминчтрдамэ рХ жГиХ д« ГмВнХэсдГ эжГиж«
мБФд В мВГчтди эмКрдасдж эмнмГ д мианэХлhджГу эмКм<рмГид« мнжтжФди« аХадж
тж,Гиэду ГФжтчжи нжтндруи« аХадж дрдйдХидэ мттжн<Хи, фм« Г имад Кнжрду ŒООЭ13ФЭ2«
эмКрдаФХ В тнчБХу нмВФжХб Гминчтрдад э йжринХФрм м/дГж ГиХФд В тчХи« Вчтим
КрХли« им рч<рм ГминчтрдаХ рХ жГиХ , ЙмГ тж uФма д нжБдмрХФрж амчд мруФдб ХГиж
ГмВнХрду Г эГмам, эжнмуирмГил мБчи мВжнрчиГу мВГч<тжрдуд иХамБм нмтХ, омBимч
мрд нжсдФд ГмВднХиГу жинж нХКХ э Бмт Г мианим, мэжГиам, тру« имВ мВГч<тХи ФлВж
эмКм<рж эмнмГ, >Хам, нди эГинж« аХа мрд мнжтжФдФд« рж ГФдсам ХГи,« д ч амчж,
рж эмКрдаХжи ГмВФХКрХ КХВнХи ВнХКт нХэФжрду дК нча амХрт« аХа мВрм нмдГ мтди
Г чнХэФжрйХд,
]ВМB/ e/ВМa/BМ.M)М> D»Вy,»yВМ »В*ry*» D./И,фa
a)ф+ф+ф ф» D./И,фa aМ.ф+ф / )*BфD»М»фh)ф B.> ,МжBф+фt
Гэри Хэмл
онд днХдтХФрм, Гинчаичнж ГмВнХрду ржмВ мтд рХ аХ<тм чнмэрж джнХн дд«
имВ Гмжтдрди« чХамэХи« ми/дФинмэХи д жнжтХи тХФсж др/мнХйдл« амимнХу тэд-
<жиГу ээжн -эрдК м йжмаж ндруиду нжсжрд,, ГХмчнХэФулhд Гу ГинчаичнХ ржмВ-
мтдмГи э иХад эГинжХ нХаиджГад мФрмГил дГжКХжи, rмФджГиэм ГмВнХрд, э инХ-
тдйдмрр мнБХрдКХйду нжКам эмКнХГиХжи м жнж нмтэд<жрду ээжн м джнХн джГам,
ФжГирдйж, >ддр, тжр им-жржт<жнХ ГмГимди дК ГФжтчлhд мтрм КХ тнчБд ГмэжhХ-
рд,, иГлтХ дКэжГирХу счиаХ« им эрдКч джнХн джГам, днХдт Флтд нХВмиХли« Х рХэжн ч
имФам д тжФХли« им ГмэжhХлиГу, фм ичи рч<рм мруи« им э днХдтХФр ГинчаичнХ
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
З’
дрХж Ви рж м<жи, Иж эсж нумчБмФрда мнБХрдБнХ« э амимнм рХ мтдиГу эХсХ
тмФ<рмГи« иж ВмФсж Фдрд, а ржч Г мтуиГу, . имФам рХ ГХм, эжн чсаж днХдт эГинж-
ХлиГу нжтГиХэдижФд нХКФдр тжХниХжримэб нмтХ<« ХнажидрБХ« дГГФжтмэХрд, д нХК-
нХВмиад« нмдКэмтГиэХ« Hq« /дрХрГмэ, ондруидж нжсжрд, ГХ жГижГиэжрр мВнХКм
эиХФадэХжиГу рХэжн джнХн дд« мГамФач имФам иХ маХКэХжиГу тмГиХимрм др/мнХйдд«
мтХррм, мт нХКрд чБФХд Кнжрду, Гж нХаиджГад нжтмнжтжФжрмб э днХдтХФрм,
Гинчаичнж рХэжн ч эГжБтХ Вчтчи <ХФмэХиГу рХ КХГдФж ГмэжhХрд,« Х эрдКч t чэГиэмэХи«
им Фдсжр эмКм<рмГид мэФдуи рХ нжсжрду,
 ГинчаичнХ имБм идХ« амимн, дГмФКчли ŒООЭ13ФЭ2« ILV» д тнчБдж ГХмчнХэ-
ФулhджГу мнБХрдКХйдд« ВмФсдрГиэм Фдрд, Г мтуиГу рХ ГХм рдКам чнмэрж« рХ чнмэрж
амХрт, rмХрт нмэмтуи амнмиадж ГмэжhХрду ьж<жтржэрм« ж<жржтжФрм дФд ж<жж-
Гурмз« имВ ГмБФХГмэХи ржрду д ндруи нжсжрду, зэжн имБм мВрм рдаХад нжБчФун-
р ГмВнХрд, рж нмэмтдиГу, змэжhХрду ФХрднчлиГу м жнж рХтмВрмГид, :ГФд эмКрдаХжи
эмнмГ« инжВчлhд, эрдХрду« КХ ГимФм ГмВднХлиГу имФам иж« аим ржмВ мтд тФу ндру-
иду нжсжрду, Рим ГХ, жГижГиэжрр, ГмГмВ чнХэФуи мнБХрдКХйдж,, зинчаичнХ ГФжтчжи
КХ эмКрдаХлhдд рч<тХд« Х рж рХмВмнми,

зллиары жру р лГВчы оы ыруВр Вчан длВ ыа Вр

фжмВ мтдмГи аммнтдрХйдд тж,Гиэд, ж<тч амХртХд« нХКчжжиГу« эмКрдаХжи мжр
ХГим, >нХтдйдмррм джррм рХ Bим чнмэрж эГичХли э тжФм ВмФсдж ВмГГ д ХтдрдГинХ-
йду дК БмФмэрмБм м/дГХ, мКж энХэрдэХрдж рХБнчКадб КХаХК ми аФджримэ мГичХли
ржнХэрмжнрм« э митжФрм эКуи, тжр мтрд амХрт мБчи нХВмиХи ГФдсам рмБм« э тнч-
Бм, t ГФдсам ХФм, жнмуирм« мжнХйдмрр, тднжаимн эГж <ж ржмВ мтд« имВ эжГиж
Г ммhрдам м ФХрднмэХрдл рХнХэФуи рХ нХВмич Гминчтрдамэ дК ФлВм, амХрт,
трХам Bим ВФ В уэр, сХБ рХКХт« а эмГГиХрмэФжрдл джнХн дд тмдрднмэХрду,
 ILV» рХсФд ВмФжж жГижГиэжррмж д анХГдэмж нжсжрдж нмВФж, ИжнжК мнжтжФжр-
рж нмж<чиад энжжрд БнчХ« ГмГимуhХу дК нжтГиХэдижФж, ми аХ<тм, амХрт« ГмВд-
нХжиГу эжГиж рХ ржГамФам дрчи, uГинм мВГч<тХли« э аХам, амХртж Гж,ХГ жнждКВ-
има дФд ржтмГиХима нХВмд , ?Хиж нжтГиХэдижФд чКрХли« ржи Фд э амХртж тмВнмэмФйжэ
тФу жнж мтХ э тнчБчл амХртч рХ Гжрч дФд рХ тэж, фХнджн« тжФжБХи ми %Ччтдf м<жи
ГнмГди« аим дК амФФжБ мжи нмэжГид тжр-тнчБм, э %мФэмf, Гж нмдГ мтди эмФрж
жГижГиэжррм д тмВнмэмФрм« рдамБм рж рХКрХХли ндаХКм нчамэмтГиэХ,
мКж тнчБм, нджн аммнтдрХйдд t нмйжГГ ФХрднмэХрду аХдиХФр КХинХи,
-ХК э Бмт аХ<тХу амХртХ ILV» мнжтжФужи Гжич аХдиХФмэФм<жрд, рХ ГФжтчлhд, Бмтб
рмэж ГиХрад« рмэж дрГинчжри д нмжж, ВмФсдрГиэж мнБХрдКХйд, КХнмГ нм-
эжнужи /дрХрГмэ, митжФ д э димБж амдижи дК эГсжБм нчамэмтГиэХ дФд ЦMТ нХГнжтж-
Фужи ГнжтГиэХ м тжХниХжриХ« э мтрм рХнХэФжрдд ВмФсж« э тнчБм жрсж, Kж,-
ГиэмэХи иХа мКрХХжи нмэмйднмэХи мФдиджГачл эмКрл д мтамэжнрж дБн, rХ<т,
мжи чнэХи ачГма мВмФсж, -ХКжн Влт<жиХ« амимн нХГмну<ХлиГу жржт<жн Гнжт-
ржБм КэжрХ« ХГим рХнучл мнжтжФужи д ГиХичГ э мнБХрдКХйдд, омBимч мрд дКм эГж ГдФ
ГиХнХлиГу ГаФмрди рХ Гэмл Гимнмрч иж « аим ндрдХжи нжсжрдж« мФКчуГ ФлВд /мн-
ХФрд д рж/мнХФрд аХрХФХд эФдурду,
 ILV» ржи жржт<жнмэ ГнжтржБм КэжрХ« ГнХ<Хлhд Гу КХ Гэм, ачГма Влт<жиХ« Х ЦMТ
?мВндГ миаХКэХжиГу дБнХи нмФ Хмад« амимн, нХКтХжи тжиу амр/жи, rмХрт
э ачнГж« им имнБмэХиГу рдаим рж Вчтжи« мBимч рж рХКэХли КХэжтмм КХэсжрр йд/н,
рд тжФХли нжХФдГиджГадж КХнмГ э ГммиэжиГиэдд Г ржмВ мтдмГил, ВмФсдрГиэж
ГФчХжэ« жГФд ж<жБмтр, Влт<жи амХрт чэжФддэХжиГу« Bим эмФрж нХКчрмж чэжФдж-
рдж« д ФХр мтмВнужиГу ВжК тдГачГГд, д нмэжнма, rмХртХ тмэжнули д тХли эмКм<рмГи
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
Т…
мГичХи нХэдФрм, :ГФд мтрХ дК амХрт минжВчжи мКмФмжррж ГиХрад« тнчБдж амХрт
ГнХКч Bим КХжиуи« д эмКчhжрдж амФФжБ чнжБчФднчжи тжФм жГижГиэжрр чиж, иж Бмт«
амБтХ амФджГиэм нмжаимэ тФу дрэжГидйд, нжэсХжи нжХФрж эмКм<рмГид амХрдд«
ЦMТ нмГди амХрт мГмэжhХиГу д ндржГид жч жнжГминжррж ФХр, онжтГиХэдижФд
амХрт ГмВднХлиГу« аФХтчи рХ ГимФ нмжаи« Гминуи« им рХдВмФжж эХ<рм« Х им м<рм миФм-
<ди, ?Х мтрч-тэж эГинжд нмВФжХ эГжБтХ нжсХжиГу,
ТМжBф* В*И*)/*d eВ/)>»ф* - +.М-)фa фJ/D*d ф»)/aМ*» фЖyЖ*)/*
ф»-*»D»-*))фD»/ y .LB*= -ф -D*= фD»М.M)ф= фВ+М)/зМh/D.ф »*зd ,»ф hy-D»-y*»d h»ф -)фD/» uJJ*,»/-)я= -,.МB - B*.ф
фВ+М)/зМннис Ба 
rмБтХ эмКрдаХли эмКм<рмГид« дГмФКмэХрдж амимн э мтди КХ БнХрдй ГжйдХФд-
КХйдд амХрт« ГнХВХиэХжи ими <ж ж ХрдКб нХВмдж нжтФХБХли Гэмд аХртдтХичн эм энж-
жррчл нмжаирчл амХртч, омнм, эВднХли аммнтдрХимнХ чГдФд, ржГамФад амХрт«
рм нХэХ ндрдХи нжсжрду« мВуКХижФрж тФу амХрт« ч иХамБм жФмэжаХ ржи, фХнджн«
э ILV» жГи Гминчтрда м джрд Kжрд« др<жржн« э д мВуКХррмГид э мтди ммh амХртХ
э мВжрж дтжуд д нХаиджГадд рХ мтаХд, :Бм /чрайдд t ммhнуи мжнХимнмэ ГиХрамэ
дрижнжГмэХиГу нХВмим, тнчБд амХрт« дГаХи им-рдВчт рмэмж д дрижнжГрмж, р рж м<жи
ндрчтди амХртч дГмФКмэХи дтжд тнчБм, амХрт, р тмФ<жр мттжн<дэХи э амФФж-
БХ дрижнжГ д ФлВмКрХижФрмГи, :ГФд ч ржБм рж Вчтжи мФчХиГу« жГФд амХрт жнжГиХрчи
эдтжи йжррмГи жБм нХВми« имБтХ жБм мВуКХррмГид жГижГиэжрр мВнХКм дГжКрчи« д Kжрд
ндтжиГу рХ,ид ГжВж тнчБмж КХруидж, >м« ж мр КХруи« э мФрм ГГФж ГФмэХ ГФч<ВХ мт-
тжн<ад, :ГФд э рж ГФдсам КрХам Г нмсФжрр нмдКэмтГиэм« им мКэмФиж мГмВм
мтжнарчи анХ,рлл ржмВрмГи иХамБм мт мтХб др<жржн ммБХжи нХВмд« Х рж амХр-
тчжи жржж мВнХКмэХррд ьрм эГмамаэХФд/дйднмэХррдз Гдрдд эмнмирдаХд,
:hж мтрч мттжн<дэХлhчл /чрайдл« ХнХаижнрчл тФу ачФичн ILV»« эмФружи
(нХра« Вэсд, мжнХимн ГиХраХ, р м мирда КХ дтжуд, (нХра чГинмдФГу рХ КХэмт э эмК-
нХГиж *Т Фжи ржаэХФд/дйднмэХрр нХВмд« жтэХ чжу диХи д дГХи, ?мВндГ КХжидФ
э БФХКХ лрмсд ржчимФдмж ФлВмиГиэм, р КХГиХэдФ жБм м,ид рХ эжжнрдж ачнГ /нХр-
йчКГам, ФдижнХичн« имВ ми аХа-им чтмэФжиэмнди жБм ФлВмКрХижФрмГи д чанжди чэж-
нжррмГи э ГжВж, омГФж ржГамФад Фжи нХВми э йж ч (нХра мчэГиэмэХФ« им ГмГмВжр
рХ ВмФсжж, р ГаХКХФ ?мВндГчб %я чэжнжр« им мБФд В дГмФКмэХи ВмФсж Гмэнж-
жрр иж рмФмБд,« жГФд В Хаидэржж дГаХФд др/мнХйдл м рмэ ГиХраХ « ХижндХФХ
д мГиХэhдаХ , я Бмимэ Bид КХруиГуf, ?мВндГ тХФ жч миэжи эмФрж э тч ж ГэмжБм ГидФу
нчамэмтГиэХб %.тд д тжФХ,, юэжнжр« ч ижВу жГи эГж« имВ чГжсрм ГнХэдиГу Г Bим, КХтХ-
ж,, фм Bим рж мж нжсжрдж, > тмФ<жр тмаХКХи амХртХ« им иэмд рмэж мВуКХррмГид
Вчтчи д мФжКрf, (нХра тмВдФГу ржГмржррмБм чГж Х, р жКтди м днч э мдГаХ рмэ
иж рмФмБд, д рмэ мГиХэhдамэ, р нХВмиХжи ВжК Влт<жиХ д ФХрмэ КХтХрд,« имрм
иХа <ж аХа д ФлВм, Гминчтрда ILV», р ГХ мнжтжФужи БнХрдй нХКчрмБм э Гэмд КХинХ-
иХ рХ мжКтад д мижФд, онджнрм нХК э жГуй« мВрм э уирдйч чинм« (нХра нмэмтди
рХ КХэмтж мианиж эГинжд« рХ амимн тжФдиГу рХ мтаХд, ?ХуэФжррХу ижХ мнжтжФужи«
аим дК нХВмд дФд др<жржнмэ м<жи Ви КХдрижнжГмэХр ндруи чХГидж э ГмэжhХрдд,
>м« им Флтд нд мтуи рХ эГинжд д дГмФКчли мФчжррчл ми (нХраХ др/мнХйдл« тмаХ-
КэХжиб (нХра тжФХжи мФжКрмж тжФм, :ГФд м аХад-им нддрХ амФФжБд жнжГиХрчи нд-
мтди рХ ГмВнХрду м чинХ э уирдйч« мВуКХррмГид (нХраХ жГижГиэжрр мВнХКм дК<д-
эчи ГжВу, Bим ГФчХж жч ндтжиГу мтГаХи ГжВж тнчБчл нмФ« эмКм<рм« эжнрчэсдГ
э мтрч дК амХрт,
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
Т*
>мрм иХа <ж аХа Kжрд д (нХра« амХрт ILV»« мВжГждэХлhдж эГммБХижФрж
/чрайдд рХ нмдКэмтГиэж« рХнджн иж рджГамж мВГФч<дэХрдж д амринмФ аХжГиэХ нм-
тчайдд« рж мБчи мВуКХи нмдКэмтГиэжррж амХрт эмФруи д нжтдГХрду, ?тжГ
джжи КрХжрдж Фдс ГдФХ чВж<тжрду д рХГим,дэмГи, ом ВмФсж, ХГид эГммБХижФ-
рж амХрт тж,Гиэчли рХ мГрмэХрдд КХнмГмэ ми нмдКэмтГиэжрр амХрт, ГрмэммФХ-
БХлhХу ГФ э /дФмГм/дд ILV» t ￿
дy аИрдм чм,м«с дзарсм
, онжтмФХБХжиГу« им амХртХ
э ГмГимурдд ГнХэдиГу Гм эГжд КХтХХд« анмж иж « амимнж нжсди жнжтХи э амХрт
мттжн<ад,
ондэжтжррж нджн ьэнХэрдэХрдж нХВмж, рХБнчКад« нХГнжтжФжрдж аХдиХФ-
р КХинХи« энжжррж нмжаирж Бнч« /чрайдд BаГжнимэз маХКэХли« аХа мГич-
Хли uднлКмэж мнБХрдКХйдд э ГФчХж ржмВ мтдмГид аммнтдрднмэХи тж,Гиэду амХртб
/мнХ ГФжтчжи КХ минжВрмГил, rмБтХ эмКрдаХжи нмВФжХ дФд муэФужиГу ВФХБмндуирХу
эмКм<рмГи« ГмриХррм мнБХрдКчжиГу эГинжХ« э амимнм, ндрдХли чХГидж нжтГиХэд-
ижФд ржГамФад амХрт, rмБтХ инжВчжиГу ВмФжж дФд жржж мГимурр, ГмГмВ аммнтдрХ-
йдд« амХрт ндэФжаХли ХтдрдГинХидэрчл дФд эГммБХижФрчл ГФч<Вч нд ммhд
мВнХирмБм тжФжБднмэХрду мФрммд,, фдим рж инжВчжи мтмВнжрду Гэжн ч, -жсжрдж ГмКтХи
рмэчл нмФ« мтмВрчл мВуКХррмГиу (нХраХ« дФд нжанХиди ГчhжГиэмэХрдж иХам, нмФд
э мнБХрдКХйдд рж рХ мтдиГу э эжтжрдд ЦMТ, Гж нмдГ мтди жГижГиэжррм, змэжhХрду д нмФд
э ГХмчнХэФулhд Гу мнБХрдКХйду эмКрдаХли ГмриХррм« ГХд ГмВм,, рд ГчhжГиэчли
тм иж мн« маХ ндрмГуи мФКч BамГдГижж амХрдд,
.рГинчжриХнд, др/мнХйдмрр иж рмФмБд,« рХнджн эрчинжрруу ГмйдХФрХу Гжи
д эрчинжррдж ВХК КрХрд,« м<жи дБнХи эХ<рж,счл нмФ нд миаХКж ми ржрч<р Гинча-
ичн« мГмВжррм амБтХ амХрдд нХКнХГиХлиГу« Х Флтд нХГнжтжФулиГу м нХКр ФмаХйду,
 ILV»« Бтж мамФм D…… жФмэжа инчтуиГу рХ мтрм д им <ж КХэмтж« амФФжБд эГжБтХ нутм,
Вжр КрХрдуд д аммнтдрХйду тж,Гиэд, м ВмФсж, ХГид нмдГ мтуи рж/мнХФрм«
нум э йж ч дФд КХ мВжтм, ŒООЭ13ФЭ2 рХГдиэХжи мамФм З……… жтГжГижн д жтВнХижэ« нХК-
ВнмГХрр м эГж, ГинХрж« д ВмФсдрГиэм рдамБтХ рж эГинжХФдГ, рчинжрруу ГмйдХФрХу
Гжи ŒООЭ13ФЭ2 ммБХжи миГаХи ГминчтрдаХ Г рч<р мим нХВмиб м<рм ГнХКч <ж
рХВнХи рмжн д КХтХи жч эмнмГ, eжтГжГин д жтВнХиу мБчи КХтХи эмнмГ д нум
э Фжриж рмэмГиж, энмтж им,« им жГи э I‹\МbФФk, З……… Гминчтрдамэ ŒООЭ13ФЭ2 эжГиж эКуиж
мВФХтХли ржэжнмуирм мВсднрд жтдйдрГадд д иж рджГадд мКрХрдуд« э ВмФсдр-
Гиэж ГФчХжэ миэжи рХ эмнмГ рХ мтдиГу Бтж-им эрчинд Гжид, Гж тжФм э им« имВ рХ,ид рч<-
рмБм жФмэжаХE юнмэжр эмэФжжррмГид Гминчтрдамэ э нХВмич Гжид мжр эГма ьмрд ГаФмрр
КХ мтди э Гжи аХа дрдч нХК э тжр« Х им д Хhжз« д э ижжрдж ржГамФад ХГмэ рмэ,
эмнмГ чэдтуи иГуд амФФжБ« КрХди« рХ ржБм рХэжнруаХ м<рм мФчди миэжи дФд ржГамФам
миэжимэ, :hж нд мГрмэХрдд ŒООЭ13ФЭ2 ЙмГ тж uФма нмэдтжФ« им Гжи ŒООЭ13ФЭ2 Мb ГиХ-
ржи эХ<рж,сж, ХГил ГХмчнХэФжрду амХрдд, .рмж нжсжрдж t миаХ ГмГнжтмимди
КрХрду эрчинд Бнч BаГжнимэ э йжринХФрм м/дГж t маХКХФмГ В жржж B//жаидэр
д ВмФжж тмнмБмГимуhд, .« мдм нмжБм« рХржГФм В чтХн нм/жГГдмрХФрм, БмнтмГид
жтГжГижн д жтВнХижэ ŒООЭ13ФЭ2« рж мКэмФдэ д эГж эжГиж эКуи чэГиэмэХи ГжВу
BаГжниХд« мВФХтХлhдд ВжГйжрр КрХрдж« амимн мрд эГжБтХ мБчи мтжФдиГу тнчБ
Г тнчБм,

›лФчирч ФВчьтл длытилму

онд миГчиГиэдд жржт<жриХ ГнжтржБм КэжрХ д Г дрдчм ХтдрдГинХидэрмБм нчам-
эмтГиэХ uднлКмэж мнБХрдКХйдд мВ мтуиГу д ВжК мВр ж ХрдКмэ амринмФу, Рид ам-
Хрдд мГинмжр рХ /чртХжриж эКХдрмБм тмэжнду, ?мВндГ рХдГХФ ардБч« Бтж мВндГмэХФ
жимт нХВми ILV»« Г мтКХБмФмэамб ]Мp1ЭМpЭ[4М ~О[ \ЭФ[1 ~ОМ ›HФyyМ М41 bФp ь%нБХрд-
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
Тж
КХйду« эжнуhХу« им жФмэжа м рХичнж тмВнfз, мГрмэж нХВми ILV» Фж<ди нжтмФм<жрдж«
им нХВмдж д тнчБдж Гминчтрдад мнБХрдКХйдд t Bим нХКчрж Флтд« амимн м<рм тмэж-
нуи« мрд эГж ГтжФХли нХэдФрм, онд иХам, чГиХрмэаж нХэдФ д ж ХрдКмэ амринмФу инж-
ВчжиГу ГмэГж ржрмБм,
Kм имБм аХа ?мВндГ дКжрдФ амХрдл« иХ« аХа д рХ ВмФсдрГиэж нмсФжрр
нжтндуид,« тж,ГиэмэХФд ГФм<рж ГдГиж амринмФу д рХтКмн КХ ГмВФлтжрдж тдГйд-
Фдр рХ нХВмж жГиж, нжу нд мтХ д ч мтХ нХВмд ьВжФж эмнмирдад рж э Гжиз
/даГднмэХФмГ« нжБдГинднмэХФГу мВdж нмдКэжтжррм, аХ<т ГиХрам КХ ХГ нмтчайдд,
rХ<тХу дрчиХ ммКтХрду д аХ<тХу энХВмиаХ рд<ж ХГмэм, рмн мижХФдГ д минХ<Х-
ФдГ рХ ж<жжГурм, КХнФХиж, Гамнж мГФж эГичФжрду рХ мГи ЦMТ ?мВндГ ВжК нжтчнж-
<тжрду дКВХэдФГу ми нжБдГинХйдд энжжрд нд мтХ д ч мтХ д рмн энХВмиад ьэ БФХэж =,=
нХГГаХКХрХ дГимнду« аХа рмэ, тднжаимн ГжрдФ э ILV» яриХнр, жржт<жри рХ uднлКм-
э,з, eжржт<жн« тмГиХэсджГу жч эжГиж Г КХэмтм« Х рчФд, жт Bим нум, чи а аХиХ-
Гинм/жE онмдКэмтдижФрмГи инчтХ нч ржиE ?мВндГ ндКрХёи« им мГФж мижр амринмФд-
нчлhд нмйжтчн э ижжрдж ржтжФд нмэжнуФ нмдКэмтдижФрмГи аХ<т, тжр« мГамФач
рж КрХФ имрм« им м<жи нмдКм,ид, р иэжнтм мФХБХФГу рХ ГдФч тмэжнду д рХтжуФГуб нм-
дКэмтдижФрмГи рж чХтжи, фм рж мБ БХнХриднмэХи« им мачди Гэмл КХнФХич, аХКХФмГ«
им нмдКэмтдижФрмГи рж чжрсдФХГ« Х рХмВмнми« чэжФддФХГE rмБтХ ?мВндГ чэдтжФ
йд/н« мр ГиХФ нХГГнХсдэХи нХВмд « имВ мруи« им ГФчдФмГ, . мрд нХГГаХКХФд жч
эми им, rмБтХ и нХВмиХжс КХ ГиХрам« /мнднчжиГу мидХФр, /дКдмФмБджГад, нди«
нд амимнм ижФм жрсж эГжБм чимФужиГу, онд ГиХнм, ГдГижж Г мХГмэд рмнХд
энХВмиад нХВмдж эГжБтХ ГмКрХижФрм КХжтФуФд иж нмдКэмтГиэХ, рд мВжГждэХФд
ГжВж КХКмн рХ ГФчХ,« жГФд рХХФрдад нжсХи чэжФдди рмнч, -ХВмдж БмтХд нХВмиХФд
рд<ж Гэмж, жГижГиэжррм, нмдКэмтдижФрмГид инчтХ« э ндиж« рХджржж чтмВрм д рХдВмФжж
чимдижФрм тФу рд , .« нХКчжжиГу« ржэБмтрм тФу амХрдд, Ч мГФж мижр амринмФу
мрд нмГим эжнрчФдГ а чтмВрмч д жГижГиэжррмч ндич нХВми,
. жhж мтдр ржм<дтХрр, ФлГ, омаХ нХВмиХФд Гжидад энжжрд« нХВмдж ч м-
тдФд ми ГиХраХ дрчиХ э дрчич Г мамрХрдж Гжр, >жжн мрд ХГим КХтжн<дэХФдГ
рХ ржГамФам дрчи дФд тХ<ж рХ мФХГХ« имВ КХэжнсди рХХимж, :ГФд ГнмГди д
мжч« мрд миэжиуи« им ч рд мжруФмГ нжтГиХэФжрдж м ГХд ГжВж, -Хрсж мрд нХВмиХФд
КХ КХнФХич, >жжн чэГиэчли миэжиГиэжррмГи д БмнтуиГу мнмсм эмФржррм, нХВмим,,
ю)* .*+h* D+фВ*»M - МByd h*a фrВМЖМ»MD> Dф D-ф/a/ Dф»ВyB)/,Мa/d
,М, Dф зa*>a/t юф/ ,ф..*+/ X BфD»ф=)я* y-Мж*)/> .LB/d / ф)/
Bф,Мзя-МL» u»ф *ж*B)*-)фd eфD,ф.M,y ВМrф»МL» »Мad +B* /a*L»D>
-D* yD.ф-/>d h»фrя - >ВфD»/ )МrВМDя-М»MD> )М ,МжBф+ф -D»В*h)ф+фd
*D./ - eВ/))*»d -ф» / -D*t ?D,.Lh*)/> )МD»ф.M,ф В*B,/d h»ф )М.М+М»M »>ж*.я*
ф+ВМ)/h*)/> )М -D*з Dф»ВyB)/,ф-d h»фrя ,ф)»Вф./Вф-М»M B*=D»-/>
,М,ф+ф-»ф фB)ф+ф eф»*)>d rя.ф rя )*-*Вф>»)ф +.yeяa
DМrф»Мж*a eф ф»)фИ*)/L , DМaфay D*r*t
жтэн Ричардс
ЧтдрдГинХимн гдржии йжФд труд инчтдФХГ рХт чГмэжнсжрГиэмэХрдж ГдГиж
амринмФу д мтГжим эжимэ дК КХнФХи, ?мВндГ аХа-им ГжФ эжГиж Г рж, д ГаХКХФб
з*срмИИ. т рм ч+»аф. МИд аyдИа рачБ»дИ dсьа чм,амИ заБ БМаБИ,сзд? с за» р азсИБт
Йм,-»с чрт»с нИ аждзаИТ ,фчм?> ) дн+ »мрт я дБИсИТ. МИд т рм яд,дeс, oИд»+ ьдрмЙ
арТнм… )дсdсИм Бмyм ьаьдм-рсy+чТ ч +«дм иартИсм з 1ЦI> 2а я,аИа зана дБИармИБт
я мeрм?=
, гдржии мБмэмндФХ Г амФФжБХд д эуГрдФХ« им ндж Кэмрамэ ми аФджримэ
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
Т=
рХ ГХм тжФж тмФ<жр нмдГ мтди э тэж Гжрб аФджри ВмФсж эГжБм КэмрдФд д м<дтХФд
миэжиХ нХрм чинм д мК<ж а эжжнч, >Ха мрХ рХсФХ ГжВж рмэчл нХВмич,
Kмэжндж а ГминчтрдаХ э ILV» нмГиднХжиГу БмнХКтм тХФсж нмтмФ<дижФрмГид нХВм-
жБм энжжрд д рмн энХВмиад, rФлд ми Хсдр амХрдд ГэмВмтрм эдГуи рХ Гим,аж ч Гжа-
нжиХну, ЖлВм, нХВмд, м<жи э,ид дК йж Х« эКуи Хсдрч д минХэдиГу а мГиХэhдач
дФд аФджрич« рдаХамБм ГжйдХФрмБм нХКнжсжрду рж инжВчжиГу ьмтрХам ГчhжГиэчжи мВХ,
ммэжhХи м мжКтаж амФФжБ« этнчБ аим-им КХ мжи ндГмжтдрдиГуз, -Хрсж рХ КХэмтж ВФ
ГаФХт« д аФХтмэhда этХэХФ дрГинчжри д нХГ мтрж ХижндХФ имФам м дГжррмч
КХнмГч рХХФрдаХ Гжр, мту ачтХ-ФдВм« аФХтмэhда ГаФХт КХднХФ, зж,ХГ ГаФХт эГж-
БтХ миани« д аХ<т, нХВмд, м<жи эКуи« им рч<рм, :ч имФам рХтм ГтжФХи КХдГ
э <чнрХФж тФу КХаХКмэ, трХ<т Гм ГаФХтХ ВФХ чанХтжрХ тнжФ, ?мВндГ мэжГдФ рХ ГаФХтж
мВdуэФжрджб ￿
зMь ачмра ч м,Т> n- ирамИм. МИд. з я срЙсям. »- +зд,Трт» чаeм иа +ь ачмр-
р+ф И+а,мИр+ф y+»а«+> )дoИд»+ ь аБИТ ч м,Т y-,д дМмрТ «,+яд> ОБдyмррд мБ,с +МмБИТ.
МИд рсьд»+ с рсьд«ча рм иая мdа,с зитИТ срБИ +»мрИ ра змМм с,с ра з-uдчр-м=>
РимБм
маХКХФмГ тмГиХимрмб анХ< ВмФсж рж ВФм, и маХКэХжи« им мтмВрмж КФмчминжВ-
Фжрдж тмэжндж э ILV» ГФчХжиГу дГаФлдижФрм нжтам« аХа« энмж« д э тнчБд мнБХрдКХ-
йду « эВнХэсд чи ГХмчнХэФжрду,
rмБтХ тмэжндж нХГижи« ичи <ж нХГижи д миэжиГиэжррмГи, ?тмнмэмж мтнХ<Хрдж д ржрдж
амФФжБ нжБчФднчли ГдГижч Фчсж« ж джнХн ду, rмХрт« ГиХэу ГмВГиэжррж йжФд« Бмн-
туиГу иж« им тмГидБХли д , :ГФд аим-им миХжиГу дГмФКмэХи ГдГижч« имВ рж эмФ-
руи тмВнмГмэжГирм Гэмл ХГи нХВми дФд Грд<Хи иж« Фжр жБм амХрт ВГинм тХтчи
жч КрХи м Гэмд чэГиэХ м Bимч мэмтч, ILV» нХВмдж ВФХБмтХну ж<жржтжФр Гмэж-
hХрду Г жржт<жнм м нмтХ<Х э ачнГж мГинж,сж, амрачнжрйдд Г rдиХж, eжтГжГин
д жтВнХиу ŒООЭ13ФЭ2 ВФдКам КрХли Гэмд Хйджримэ д м-рХГимуhжч КХВмиуиГу мВ д ВФХБм-
мФчдд, >Хад мВнХКм« амХрт ILV» д ŒООЭ13ФЭ2 Гмэжнсжррм рж рч<тХлиГу э им« имВ
д мтБмруФм рХХФГиэм дФд ГдГиж амринмФу,

ычибру алФчиру

юя /Deф.Mзy*a eВМ-/.М / В*+.Мa*)»яZ h»фrя hy-D»-ф-М»M D*r>
- r*зфeМD)фD»/t Nф - ВМзB*.*)// r*зфeМD)фD»/ )*»t ‹Z› I.М+фB*)D»-/*
)МD»yeМ*» »ф.M,ф »ф+BМd ,ф+BМ aя eфa)/ad h»ф DфзBМ)я BВy+ B.> BВy+Мt
МK -итли, МK Кллнр-Роджрс
rмБтХ Флтд нХВмиХли э ржВмФсд амХртХ « Бтж йХнди ХимГ/жнХ дГанжрржБм тмэж-
нду« амБтХ мрд мБчи ГэмВмтрм нХГмну<ХиГу нжГчнГХд д мВФХтХли нХэм ГХмГимуижФрм
ндрдХи рч<рж тФу тжФХ нжсжрду« рХдрХжи нмдГ мтди ржэжнмуирмж, :ГФд э Бмимэ
ГФчсХи« ?мВндГ ГмГмВжр рм рХнмФжи нХГГаХКэХи дГимндд м им« аХачл BржнБдл эч-
ГидФм рХ эмФл ГХмчнХэФжрдж э ILV», трХ дК рд нмдКмсФХ жнжК ржГамФам Фжи мГФж
ндруиду ГдГиж рмэ эрчинжррд нмйжГГмэ, rХа-им э мржтжФрда чинм ?мВндГ мруФб
им-им нмдКмсФм э амХртж %(дХиf« нмдКэмтуhж, эдФад амнмВма жнжтХ тФу диХФурГамБм
ХэимамрйжнрХ« амимнмч ндрХтФж<Хи Хнад %ЧФ/Х -мжмf д %(жннХндf« Х Г ржтХэржБм энж-
жрд д %rнХ,ГФжнf, rмХртХ нХВмиХФХ м ГиХВдФрм, Г жж нмдКэмтГиэХ д миБнчКма КХаХ-
Кмэб аХ<т, эмГанжГр, эжжн мтдр мФрмГил КХБнч<жрр, БнчКмэда минХэФуФГу Г ГжэжнХ
(нХрйдд« Бтж рХ мтдиГу амХрду« э .иХФдл« рХ КХэмт %(дХиf, фм э ими мржтжФрда амФ-
ФжБд ?мВндГХ дК амХрт %(дХиf ГаХКХФд жчб %> рж мэжндс« рм ГтжФХФд д минХэдФд
тэХ БнчКмэдаХEf ЦMТ рж ГнХКч ГммВнХКдФ« м ж Bим мрд« рм жч ВГинм мВdуГрдФд, уи-
рдйч« маХ ?мВндГ ВФ э миdжКтж« %(дХиf мдрижнжГмэХФГу« мБчи Фд ILV» э эдтж дГаФлж-
рду нмдКэжГид э тэХ нХКХ ВмФсж« ж мВрм, rмХртХ %(дХиf ГмВнХФХГ д мГФж анХи-
амБм нХКсФжрду д ФХрднмэХрду нжсдФХ ндруи эКмэ, -ХВмдж рХсФд тмВнмэмФйжэ
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
Тy
э тнчБд амХртХ д тмВХэдФд м инд Гжр э ГчВВмич д эмГанжГжрж, юГиХФж« рм Бмнтж
ГмВм,« мрд минХэдФд эмГанжГр эжжнм тэХ мФр БнчКмэдаХ, . д э БмФмэч рж нд-
сФм др/мнднмэХи ЦMТ дФд ГнХсдэХи нХКнжсжрду, фдаим рж инжВмэХФ Гэжн чнмр ,
rмХрт ГХммнБХрдКмэХФдГ иХад мВнХКм« имВ амжрГднмэХи тммФрдижФрмж минХ-
ВмиХррмж энжу э ижжрдж ВФд<Х,сд ржтжФ, ?мВндГ мижХжиб
%:ГФд В ВФд мнБХрдКмэХр аХа эГж« им жГи Г тжХниХжрим
ФХрднмэХрду« мВжГждэХлhд тэд<жрдж аФджриГад КХаХКмэ« им мр
ржнжжррм нжсдФ В« им КХнмГ “(дХиХ” ржэмФрд, .Фд <ж мрд
мБФд ндруи КХаХК« д нХВмдж ичи <ж мруФд В« им рХ рд мэжГдФд
Гэжн чнмрж« Х рж нжтФм<дФд чХГидж э ГмэжГирм КХ эХиэХлhж
ндаФлжрддf
o=ЗJ
,
nD* B*=D»-/»*.M)ф -*./,ф* / -Bфз)ф-.>LЖ** rя.ф DфзBМ)ф
ф»B*.M)яa/ .LBMa/d /a*-И/a/ -фзaфж)фD»M D-фrфB)ф »ВyB/»MD>t
зльбрт йн<тйн
 тнчБм, нХК нХВмд, дК амХрт %(мФаГэХБжрf КХжидФ дКdур э аХжГиэж мВнХВмиад
тжиХФд, р мГиХрмэдФ ГиХрма д эжГиж Г Фжрм амХрт« миэжиГиэжррм, КХ аХжГиэм нмтча-
йдд« нмГминжФ эГж ч<ж Бмимэж тжиХФд д КХБмимэад, рд рж рХсФд тнчБд тжиХФж, Г ВнХам,
>ж рж жржж нХВмд, ГжФ рч<р мВГчтди ГФчдэсжжГу Г жржт<жнм м нмтХ<Х, ж-
Гиж мрд нжсдФд эКуи аФлд ми ГФч<жВрм, Хсдр д минХэдиГу э эмГдХГмэчл мжКтач
э +жнХрдл рХ КХэмт %(мФаГэХБжрf, >Х мрд мВdуГрдФд нддрч ржм<дтХррмБм эдКдиХ«
д д нХКнжсдФд мГминжи иХадж <ж тжиХФд ILV»« тмГиХэФжррж нХрсж, Гж ВФд дтжХФр«
ВжК ХФж,сжБм тж/жаиХ, >нчтрм мдГХи дКчФжрдж жржт<жнХ %(мФаГэХБжрf« миэжиГиэжр-
рмБм КХ аХжГиэм нмтчайдд, Врм ВнХамэХррХу тжиХФ ми мГиХэhдаХ мКрХХжи м/дйдХФ-
рмж чэжтмФжрдж д мВжр лндтджГадд тмачжриХд t Bим э Фчсж ГФчХж, фм Хhж эГжБм
нХВмдж рж мтрдХли счХ д ГиХнХлиГу Гани нмВФжч« мХГХуГ нжнжГГд, рХХФГиэХ,
Рими мжнХимн ГиХраХ рж имФам эКуФ рХ ГжВу миэжиГиэжррмГи КХ мсдВач« рм д минХэдФГу
э тХФрд, чи а аФджрич« имВ Фдрм чВжтдиГу« им эГж эмКм<рж нмВФж нжтмиэнХ-
hжрE
дГХррж ГФчХд мБчи маХКХиГу дК нутХ эмр э мтуhдд« рм Bим нмуэФжрдж мГм-
ВмБм тч Х« нмрдКэХлhжБм Вчтрд ГХмчнХэФулhд Гу мнБХрдКХйд,б ILV»« ŒООЭ13ФЭ2 д тнч-
Бд , зинХ t ГдФрж,сд, имнмК, rмБтХ э мГрмэж чГинм,ГиэХ мнБХрдКХйд, КХФм<жр рж Ган-
иж ж ХрдК ГинХ Х« Х ачФичнХ д мэГжтржэрж жимт нХВми« чанжФулhдж тмэжндж
д миэжиГиэжррмГи« рХдрХжи нмдГ мтди ржим чтдэдижФрмж д ржм<дтХррмж,

«илчдт

NОp HêZЭ‹О›[\4 t жhж мтрХ нмсФжррХу амХрду« нмйэжиХлhХу рХ мГрмэж ГХм-
чнХэФжрду, Рим ж<тчрХнмтрмж нжтндуидж Гм сиХВ-аэХниднм, эм (Фмндтж рХГдиэХжи
мамФм ’…… Гминчтрдамэ д нмдКэмтди БдтнХэФджГадж аФХХр д аФХХррмж мВмнчтмэХрдж,
uмВ rмГад« мтдр дК тэч др<жржнмэ« мГрмэХэсд Bич амХрдл э *’З… Б,« мижФ ГмКтХи
%Ктмнмэчл« ГХмчнХэФулhчлГу д рж/мнХФрчлf мнБХрдКХйдл« Фдсжррчл %минХэФжррм,
д БнчВм, ХимГ/жн ВлнманХидд д КХчБдэХрдуf« амимнж мр эдтжФ э мнБХрдКХйду « Бтж нХВм-
иХФ нж<тж
o=ТJ
, rХа д ILV»« NОp HêZЭ‹О›[\4 рж джжи митжФмэ амринмФу аХжГиэХ« ФХрднмэХ-
рду д КХачма, >Х ржи ГиХртХнир Гнмамэ дКБмимэФжрду« амринмФу энжжрд рХХФХ д амрйХ
нХВми« ГиХэма ГтжФрм, мФХи инчтХ, Жлтд нХВмиХли э жГижГиэжррм ГФм<дэсд Гу БнчХ
д ГХммнБХрдКчлиГу тФу эмФржрду мГиХэФжрр КХтХ, -жКчФиХи имрм иХа <ж эжХи-
Фули, зж,ХГ мианимж Хайдмржнрмж мВhжГиэм NОp HêZЭ‹О›[\4 амиднчжиГу рХ /мртмэм, Вдн<ж
NLNРLQ д мВФХтХжи ВФжГиуhж, нжчиХйдж, э ФХрж аХжГиэХ нмтчайдд д мВГФч<дэХрду
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
ТD
аФджримэ э Гэмж, минХГФд нмсФжррмГид, ЧимГ/жнХ э йж Х д м/дГХ NОp HêZЭ‹О›[\4
миФдХжиГу ми эГжБм« им у эдтжФ нж<тж рХ нмсФжрр нжтндуиду « КХ дГаФлжрдж
ILV», м эГж, (Фмндтж д эм эГж иж рджГад дрГидичиХ ГинХр КрХлиб жГФд жГи эмК-
м<рмГи мФчди нХВмич э NОp HêZЭ‹О›[\4« дтдиж рж КХтчэХуГE /дрХрГмэм ГГФж
нжКчФиХи амХрдд им<ж эжХиФули, минХГФд« мтэжн<жррм, ГдФр йдаФджГад
амФжВХрду« амХрду рж ржГФХ чВиамэ э ижжрдж =… Фжи, ж……’ Б,« рХ даж /дрХрГмэмБм
андКдГХ« жж тм мт ГманХидФдГ этэмж« д эГж <ж мрХ =Т-, Бмт мтнут рж мГиХФХГ ВжК ндВФд«
миу ГманХhжрду сиХимэ рж нмдКмсФм ьчэмФржрд, рж ВФм д эм энжу нжттчhд ГХ-
тмэз, мВр, Бмт рХдрХу Г *’З…- нХКжн ндВФд КрХдижФрм нжэсХли Гнжтрд,
маХКХижФ м минХГФд д энХ<ХлиГу тэчКрХрд дГФХд
o=’J
,

«ирыжрКр мИыл лГмчб»чыыф Килчдтыф ВчычаВчыт

ь»)я)* -я з)М*»*d h»ф -МD )М)>./ )* B.> »ф+фd h»фrя -я D.*Bф-М./
Bф.ж)фD»)ф= /)D»Вy,»я B.> eфD»ф>))ф+ф eф/D,М DМaф=
-Мж)ф= / eф.*з)ф= ВМrф»яd ,М,yL -я »ф.M,ф DeфDфr)я DB*.М»Mt
жраочни для сотрудни о омании LaMNe
NОp HêZЭ‹О›[\4 t мнмсХу дФФлГинХйду тнчБмБм ХГжаиХ ГХмчнХэФжрду« Х джррм
чнХэФжрду нмжаиХд, Рим эГмамиж рмФмБдрХу амХрду, ФлВм, митжФрм эКуи,
мжри иХ ХнХФФжФрм мГчhжГиэФулиГу Гмирд др<жржнр нХКнХВмимаб мтд/даХйдд нм-
тчайдд« нжтФХБХжж нХВмдд« мтд/даХйдд мВмнчтмэХрду« дКБмимэФужмБм м КХаХКч
аФджриХ« рмэж аФХХр тФу нХГсднжрду ГчhжГиэчлhжБм ХГГмниджриХ дФд Гмэжнсжррм
рмэж эдт нмтчайдд« ГмВГиэжррж нХКнХВмиад амХрдд, трмэнжжррм чнХэФуи ГимФ-
адд нмжаиХд« чаФХтэХиГу э Гнмад« рж э мту дК Влт<жиХ« t мтэдБ тФу ФлВм, мнБХ-
рдКХйдд, нжтжФуу ндмндижи д нХГнжтжФуу нжГчнГ ж<тч нмжаиХд« рджБм рж Гимди
чэуКрчи э ФмБдГиджГам, д мФдиджГам, инуГдрж, ИимВ мВрж мнБХрдКХйдд мБФд тжн-
<Хи мт амринмФж ГФм<рж« рмБмаммржрирж нмйжГГ« ГмКтХрХ йжФХу дртчГинду, зж-
йдХФрмж нмБнХрмж мВжГжжрдж ммБХжи миГФжтди эГж нмжаи Г нджржрдж иhХ-
ижФрм нмтчХрр тдХБнХ +ХриХ« э амимн нХГГдиХр эКХдмКХэдГдж минжВрмГид
э нжГчнГХ , -чамэмтдижФж, нмжаимэ д нмБнХ мВчХли ГжйдХФр жимтдаХ, ?рХд-
ижФрХу ХГи нХВми нчамэмтдижФу нмжаиХ t ж<жжГурж мижи д БнХ/дад« имВ нчам-
эмтГиэм рХэжн ч мБФм эрдарчи э ГдичХйдл д ндруи мВмГрмэХррмж нжсжрдж,
 NОp HêZЭ‹О›[\4 эГж Bим нХтдаХФрм чнмhжрм, фжи рдаХамБм жржт<жриХ« ми амим-
нмБм инжВчжиГу амринмФ КХ ГФм<рд« рмБмаммржрирд нмйжГГХд, онмжаи эмК-
рдаХли мнБХрдрм д рж/мнХФрм, .р<жржн« аХа нХэдФм« нХВмиХли ХнХФФжФрм
рХт ржГамФадд нмжаиХд ГнХКч, рд мГимуррм жнжГХиндэХли ндмндижи рХ мГрмэж
имБм« им д нжтГиХэФужиГу ВмФжж эХ<р« ВмФжж Гнмр дФд ВмФжж дрижнжГр, GФФ2›М
КрХжрди ндрйдм %ж… z энжжрдf t др<жржн эмФр нжсХи« аХа д нмэмтди уи-
рдй, NОp HêZЭ‹О›[\4 д тнчБдж мнБХрдКХйдд ГХмчнХэФжрду нХГнмГинХрули Bим нХэдФм
рХ эГл ржтжФл, фжи рдаХамБм ХГижн-ФХрХ, фжи нмжаирм, тмачжриХйдд« рдаим рж КХВм-
идиГу« Бтж эКуи Флтж, тФу эмФржрду нмжаиХ, онмжаирж Бнч ГмКтХлиГу ГХд ГмВм,
д нХГХтХлиГу мГФж КХэжнсжрду нХВми, фдаим рж КрХжи« эмэнжу Фд дГмФрулиГу нмжаи
д чаФХтэХлиГу Фд мрд э Влт<жи« мГамФач э ’… ГФчХу дК *…… рдаим рж рХКрХХФ Гнмад
эмФржрду д рж чиэжн<тХФ Влт<жи, Врм /мнХФрмГиж, нд ФХрднмэХрдд нмжаиХ
рмБмб ГмГиХэФжрдж ФХрХ« чиэжн<тжрдж« мижи м эмФржрдд« мВdуГржрдж эХндХримэ« жнж-
ФХрднмэХрдж д жнжмйжраХ, . Bим ВжК чжиХ ГмчиГиэчлhд мФдиджГад дБн« амБтХ рХтм
ндВжнж ГнжтГиэХ тФу жБм-им нмжаиХ дФд рХ,ид эдрмэр э им« им нмжаи рж чФм<дФГу
э Гнма дФд э Влт<жи, з мижрм, эГжБм BимБм эГэмВм<тХжиГу ХГГХ энжжрд, я аХа-им ГаХКХФ
rднГижр -дБХФ« мтрм, дК нчамэмтдижФж, NОp HêZЭ‹О›[\4« им д амрХи тФу жнжБмэмнмэ«
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
Т)
м м<ж« мжр нжтам дГмФКчлиГу, рХ уКэдижФрм КХжидФХ э миэжиб %e рж инХид энжу
рХ им« имВ Ви КХруидf,

«ирлиртчтыльтИ КилчдтлФ

фм аХа имБтХ эГинХдэХжиГу ГдГижХ ндмндижимэz rим нжсХжи« им м,тжи жнэz
%Гж ГХм ГмВм, нХГнжтжФужиГу э рч<рм мнутажf« t ГаХКХФ рж мтдр дК др<жржнмэ NОp
HêZЭ‹О›[\4, зминчтрдад амХрдд рж нХКтжФули дФФлКдл« Вчтим мтдр жФмэжа« ГамФ чБмтрм
амжижрир,« ГмГмВжр ГнХэдиГу Гм эГж, др/мнХйдж, м рХГимФам ГФм<рм, ГдГижж д«
Гдту рХэжн ч« БжнмджГад эКуи рХ ГжВу эГл миэжиГиэжррмГи« эВднХу жтдрГиэжррм нХэдФ-
рмж дК Гмижр нжсжрд,« амимнж ж<жржтжФрм нд мтдиГу ндрдХи, жГим BимБм мрд тмэж-
нули амФФжаидэрмч нХКчч ГдГиж,
:ГФд дтжу тмэжнду амФФжаидэрмч нХКчч ГдГиж аХ<жиГу ндГамэХррм, дФд тХ<ж
мианмэжррм БФчм,« мтчХ,иж эми м ж, онжтмФм<жрдж« Вчтим эГж, Bамрмдам, ГинХр
м<рм чнХэФуи иэжнтм, нчам, БмГФХрХ« э ГмэжиГам ГидФж« мФрмГил тдГанжтдиднмэХрм,
e эГж КрХж« им ГэмВмтр, нрма« Бтж дндХт дБнмамэ чФХэФдэХли ижртжрйдд« ндрд-
Хли нжсжрду д аммнтдрднчли ГэуКд ж<тч ГмВм,« нХВмиХжи БмнХКтм Фчсж, фм м аХам,-
им ГинХррм, нддрж иХ« Бтж тжФм аХГХжиГу эрчинжррж, <дКрд мнБХрдКХйдд« м-нж<-
ржч ВмФсж тмэжнуж %БмГФХрХf, зХмчнХэФжрдж ндэрмГди э мнБХрдКХйдл ндр-
йд ГэмВмтрм, нрмрм, Bамрмдад, %нжу ми энжжрд амж-аХадж нмжаи нмэХФдэХ-
лиГуf« t ндКрХёи др<жржн NОp HêZЭ‹О›[\4, фм Bим ХГим дтжи имФам рХ мФКч д тмаХКэХжи
B//жаидэрмГи амФФжаидэр чГдФд, м нХГГиХрмэаж ндмндижимэ, >Ха ГдГижХ дКВХэФужиГу
ми нмжаимэ« рж маХКХэсд Гу рмБммВжhХлhдд дФд тмГиХимрм эХ<рд, uчт эГж дрХж«
аим-рдВчт мттжн<ХФ В нмжаи, знХэрдиж иХам, мт мт Г ГчтВм, мВнжжррмБм нмжаиХ
э инХтдйдмрр амХрду б иХ мВрм ГФдсам тмФБм мттжн<дэХли рж<дКржГмГмВрж
рХдрХрду, Гж КрХли« им нмжаи мВнжжр« д аХ<т, мрдХжи« им« аХа имФам жБм мамрХ-
ижФрм КХнчВуи« аим-им маХ<жиГу эдрмэХи, нжКчФиХиж эГж мХФадэХли э рХтж<тж« им эдрХ
Хтжи рХ амБм-рдВчт тнчБмБм,
ILV» мФХБХлиГу рХ ич <ж ГдГижч нХГГиХрмэад ндмндижимэ« им д NОp HêZЭ‹О›[\4,
фХ КХэмтж мжр нХрм д Г BричКдХКм ндруФд умрГачл нмдКэмтГиэжррчл иж рмФмБдл,
eХФм Бтж жhж иХа ГанччФжКрм ндтжн<дэХлиГу /дФмГм/дд ржнжнэрмБм ГмэжнсжрГиэм-
эХрду нмдКэмтГиэжрр нмйжГГмэ ь\Фp1[pОФО4 [ypЭФjМyМp1з« ржмВ мтдм, тФу э<дэХрду
д нмйэжиХрду э ВдКржГж м нмдКэмтГиэч ХэиммВдФж,« Бтж нжриХВжФрмГи ржэГмаХ, ХГ«
эжнмуирм« рж мжр чтдэди« им э ILV» ржи рд мГимуррм тж,ГиэчлhжБм тжХниХжриХ м чГм-
эжнсжрГиэмэХрдл« рд BаГжнимэ м Bамрмдд нмдКэмтГиэХ ь›М‹p y‹pОf‹\1ОЭ[p2з, Рид дтжд
БФчВмам чамнжржр эрчинд аХ<тм, амХрт, -ХВмиХжи мжр нмГим, нмйжГГб аХа имФам
Фжр амХрт ГиХФадэХжиГу Г нмВФжм, дФд« рХмВмнми« Г ВФХБмндуирм, эмКм<рмГил t
Х иХамж нмдГ мтди ж<жтржэрм« t мрХ КХрмГдиГу э <чнрХФ рХВФлтжрд,, rХ<т, м<жи тмВ-
нмэмФрм эКуи рХ ГжВу инчт нХКмВнХиГу« мжидэ КХдГ Гэмдд дрдйдХФХд, KэХ-инд КХдр-
ижнжГмэХэсд Гу рмэ тжФм ГминчтрдаХ мВdжтдрули чГдФду д дГГФжтчли эмнмГ, :ГФд <ж
рдаим рж КХдрижнжГмэХФГу« КрХди« Bим рж эХ<рм, KжФм м<жи эФи ГрмэХ« д аим-им ржнж-
жррм КХдрижнжГчжиГу, rХа д э NОp HêZЭ‹О›[\4« э ILV» рдаим рж КХВмидиГу м ГиХидГидаж«
ХГижн-ФХрХ « нмБнХрм мВжГжжрдд тФу чнХэФжрду нмжаиХд дФд мижиХ , онмГим,
ж ХрдКб нХВмдж мнмГдФд Гминчтрдйч ХтдрдГинХйдд энжу ми энжжрд нмГХинд-
эХи <чнрХФ, :ГФд иХ жГи эмнмГ« мианиж ВмФжж инж жГуйжэ« мрХ рХмдрХжи иж«
аим мтдГХФГу э <чнрХФж« им мрд эКуФдГ д нжсди, rмХрт ILV» ГдиХли« им иХамж
уБамж тХэФжрдж эжГХ мФжКрм,
rмХрдд« у нХВмиХ эаФлХжи рм<жГиэм нмжаимэ« жнжГХиндэХли д Хн дижаичнч
Гэмд нХВмд мжhжрд,, /дГ э NОp HêZЭ‹О›[\4 t Bим ВмФсмж мианимж нмГинХрГиэм
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
ТЗ
Гм ГжйдХФрм нХКнХВмиХррд аХВдраХд, зижр рХ чнмэрж муГХ, трд эКБФутм м<рм
мнжтжФди« аим рХ жГиж« д чГФсХи ГнХКч рм<жГиэм нХКБмэмнмэ, Рим КрХдижФрм чФч-
сХжи ГминчтрджГиэм« мижХли амФФжБд, eрм<жГиэм эмнмГмэ« амимнж э тнчБм, амХрдд
ндэжФд В а тмФБм, BФжаинмррм, жнждГаж дФд рХКрХжрдл эГинж« ижжн нжсХлиГу нм-
Гим э нХКБмэмнж Г амФФжБм, жнжК Гижрач аХВдрад,
V‹›jМ« амХрду t нХКнХВмида амлижнр дБн Гм сиХВ-аэХниднм, э здBиФж« мФ-
рмГил мФХБХжиГу рХ ндрйд ГХммнБХрдКХйдд« мBимч ичи мтэд<рмГи /дКджГамБм
нмГинХрГиэХ ээжтжрХ рХ рмэ, чнмэжр, -ХВмдж ГимФ эГж Гминчтрдамэ t рХ амФжГд-
аХ , rХ<т, тжр аим-им жнжтэдБХжи Гэм, ГимФ рХ рмэмж жГим э КХэдГдмГид ми имБм«
дК аХад нмжаимэ ч мтди д а аХад ндГмжтдружиГу, Гж« им инжВчжиГу« Bим миаФлди
аХВжФд ми нХКdжХ э Гижрж д мтаФлди д э тнчБм жГиж, >Хамж мтэд<рмж чнХэФжрдж
нмжаиХд ьГминчтрдад ВчаэХФрм БмФмГчли рмБХдз эдтмдКжружи м/дГрмж нмГинХрГиэм t
Bим мГимуррм жрулhджГу Бнч ГимФдамэ« Гтэдрчи тФу ГмэжГирм, нХВми, омГамФач
Гминчтрдад жнжтэдБХлиГу мГимуррм« амХрду ГмКтХФХ ГжйдХФрмж ндФм<жрдж тФу эрчи-
нжррж, Гжид« имВ м<рм ВФм миГаХи амФФжБч, рм минХ<Хжи э нжХФрм энжжрд ФХр
м/дГХ« чаХКэХу« Бтж Гминчтрдад эмиарчФд нХКdж амлижнмэ э Гижрч,

«чичла д В ьт Гн Ф ачьутдр тьу» ьлтинаырдлФ

eм<жи Фд ГХмчнХэФулhХуГу мнБХрдКХйду э,ид КХ нжтжФ ржГамФад тжГуиамэ
дФд Гмижр Гминчтрдамэz eм<жи Фд мрХ ГиХи ж<тчрХнмтрм,z онджн LMN« ж<тчрХнмтрм,
BржнБжиджГам, амХрдд Гм сиХВ-аэХниднм, э ЧнФдрБимрж« маХКэХжиб ндрйд ГХм-
чнХэФжрду мБчи нХВмиХи э ФлВм, ачФичнрм, Гнжтж д нджруиГу а мнБХрдКХйду« рХГд-
иэХлhд тжГуиад иГу Гминчтрдамэ, зм энжжрд мГрмэХрду э *’Тж Б, дГФм Гминчтрдамэ
амХрдд энмГФм тм y… иГу жФмэжа э ж……… Б, rмХрду эФХтжжи BФжаинмГиХрйдуд д нХГ-
нжтжФдижФрд BФжаинджГадд Гжиуд э =* ГинХрж рХ эГж амридржриХ t ми ЧнБжридр
тм зХФэХтмнХ« ми жрБндд тм rХКХ ГиХрХ« ми uХрБФХтжс тм rдиХу« ми Ю<рм, Ч/ндад тм >Хр-
КХрдд, .Гимнду LMN« мдм эГжБм нмжБм« тжмрГинднчжи« аХа мГФж дКжржрд, э нчамэмт-
Гиэж амХрду м<жи эжнрчиГу а инХтдйдмррмч жржт<жрич ьижХ BиХ ВмФжж мтнмВрм
нХГГХиндэХжиГу э БФХэж =,*з, зжБмтру« а Гм<ХФжрдл« э амХрдд мГиХФмГ ГмэГж ржрмБм
ми Гинчаичн д жимтмэ нХВми ГХмчнХэФжрду« амимнж LMN ГиХФХ нджруи мтрХ дК жн-
э ,
rмХрдл мГрмэХФд э *’Тж Б, -мт<жн зХри д KжррдГ uХааж, uдКржГ-ФХр мрд мВтчХФд
тэчу БмтХд нХржж« эм энжу ХэиммВдФрм, мжКтад дК eBндФжртХ э ХсдрБимр, rмБтХ
зХри тмэжК uХааж тм тмХ« мр ндВХэдФб %. тХэХ, ГтжФХж иХа« имВ эГж Bим ВФм дрижнжГрм
д Г чтмэмФГиэджEf uХааж« БФХэрХу тэд<чhХу ГдФХ рмэХимнГад жимтмэ чнХэФжрду э LMN«
рмБдж Бмт нХВмиХФ э нХКФдр тжХниХжриХ /жтжнХФрмБм нХэдижФГиэХ« им мГрмэХ-
ижФрм мэФдуФм рХ жБм эдтжрдж мнБХрдКХйд,, иж энжжрХ uХааж чВжтдФГу э им« им имФам
рХФддж КрХдм, йжФд рХмФружи нХВмич ГГФм, >мБтХ <ж мр дГиХФ рХ ГжВж чтнчХл-
hжж эмКтж,Гиэдж джнХн джГад, мнБХрдКХйд, д амнмнХидэрм, ВлнманХидд,
%rХа Фдрж,р, нчамэмтдижФ« миэжиГиэжрр, КХ (жтжнХФрчл
нмБнХч BржнБмГВжнж<жрду… у рХ ГжВж дГиХФ чБржиХлhд, B//жаи
“мттжн<ад” Гминчтрдамэ йжринХФрмБм м/дГХ, жХиФжрдж ВФм иХамж«
Вчтим ч жру рж жржж *D ВмГГмэ, rХ<т, дК тжХниХжримэ миэжХФ КХ им-
им ГчhжГиэжррмж тФу нХВми мж, нмБнХ, ‹…Š rим-им энмтж жру
рж мБ тХ<ж эГичди жнжт амдижим rмрБнжГГХ ВжК Гмнмэм<тжрду
иж « аим ВжГмамдФГу« этнчБ у ГаХ<ч ржим« джлhжж мирмсжрдж а д Кмрж
миэжиГиэжррмГид, я ВФ мтрд дК дГмФрдижФр тднжаимнмэ нмБнХ«
рм нд Bим рж тмэжнуФд рж рХГимФам« имВ мКэмФди ГэмВмтрм Бмэмнди
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
ТТ
м рж,, ю жру ГХмБм ГФмэрм В эммВhж рж ВФм Кмр миэжиГиэжррмГид,
 Фчсж ГФчХж у аХа “Фдрж,р, нчамэмтдижФ” КХрдХФГу иж«
им аммнтдрднмэХФ тж,Гиэду Гминчтрдамэ “йжринХФрмБм ХХнХиХ”« амимнж
им ндГмжтдруФдГ« им э мтдФд дК нмжаимэ нмБнХf
oy…J
,
uХааж эГмдрХжи тХэрдсрлл дГимндл« мВdуГрулhчл« аХа эжХиФжрду нХрржБм тжи-
ГиэХ Г/мнднмэХФд жБм эКБФут рХ нХВмич, Рим эмГмдрХрдж t мтрХ дК рмБд анчдй миХ«
мнжтжФдэсжБм жБм ндКэХрдж ГмКтХэХи мнБХрдКХйдд« Бтж нХВмиХ ндрмГди нХтмГи д чтм-
эФжиэмнжрдж,
% ими эжжн ХХ мнБХрдКмэХФХ нХВмич рХ ач рж э Гэмж мВрм
ГидФж, rч ру нмГим БчтжФХ ми Вчнрм, тжуижФрмГид, eрж ВФм *) Фжи«
д рХ жру эмКФм<дФд ндБмимэФжрдж рХ ч<др БмнмсаХ э ВжФм ГмчГж,
eм, ФХтсд, ВнХи жнжрмГдФ тнмэХ дК ГХнХу э аФХтмэчл мВФд<ж а ач рж,
зиХнсдж ГжГин rжррд orжррд д жБм ГжГин ВФд нджрд тжид э Гжж
uХаажJ Фд мГчтч д рХанэХФд рХ ГимФ а мВжтч… фдаим рж мВнХhХФ
эрдХрду рХ rжррд, ‹…Š фжм<дтХррм Bими тэч Фжирд, нжВжрма… Г эХидФ
Фм<жач д мтрмГ, “я мч нХВмич« у мч нХВмич« у мч нХВмичE” t БмФмГдФ мр«
ГичХ Фм<ам,,
я тчХл« Bими ХФс Г нмВам, чФВам, д ржнмГи нмсФ
мижФ ГаХКХи эми имб “я мч чХГиэмэХи, я мБч мм, я мч
Ви ХГил амХрт, я им<ж аим-им, eрж им<ж дрижнжГрм нХВмиХиE”
eрмБдж Бмт ГчГиу у эГмрдФ Bими BдКмт д мруФ« им мр минХ<Хжи им
нХрржж д ГчhжГиэжррмж эФдурдж« амимнмж маХКХФХ ХХ рХ /мнднмэХрдж
мжБм мрдХрду нХВми э чтмэмФГиэдж, rХад-им мВнХКм мрХ ГмКтХэХФХ
ХимГ/жнч нХтмГид« э амимнм, аХ<т, ВФ КХну<жр BржнБдж,« рж дК ГинХ Х
рХаХКХрду дФд мВжhХрду рХБнХт« рм дК <жФХрду ГтжФХи им-им мнмсжж,
рХ ВжКБнХрдрм эжндФХ э рХсч ГмГмВрмГи ГнХэдиГу Гм эГж« КХ им
 ндрдХФдГ, ‹…Š рХ нжтмГиХэФуФХ рХ ржэжнмуирчл ГэмВмтч э им«
им тжФХи д аХадж нжсжрду ндрдХи, rХад-им мВнХКм мрХ чжФХ ГтжФХи
нХВмич рХГимФам ндэФжаХижФрм,« им тХ<ж мГинХтХэсжч ми <жГимамБм
мВнХhжрду тэч Фжиаж миХуррм мижФмГ мачрчиГу э Bич дГичл нХтмГи
д этм рмэжрджf
oy*J
,
омт нчамэмтГиэм зХриХ д uХааж мhрХу мнБХрдКХйду дК y… иГу Гминчтрдамэ ГмГим-
уФХ дК ГХмчнХэФулhд Гу амХрт« рХГдиэХлhд ми *D тм ж… жФмэжа, ГрмэХижФд LMN
ГдиХФд« им инчтрмГид рХдрХли муэФуиГу« амБтХ амФджГиэм Гминчтрдамэ рХ мтрм мВd-
жаиж амХрдд жнжГчн эмКнХГиХжи, омBимч мрд ГиХнХФдГ« имВ дГФм Гминчтрдамэ
рХ мтрм нжтндуидд рж нжэсХФм ХаГдч э =……ty…… жФмэжа ьми *D тм ж… амХрт м *Dt
ж… жФмэжа э аХ<тм,з, ом д ржрдл« Bим жГижГиэжрр, нжтжФ« нд амимнм Флтд ГмГмВр
ВмФжж дФд жржж КХмрди джрХ д ФдйХ амФФжБ д КХнмГим эГичХи э ржндрч<тжррж
ВжГжт,
rХа д жтдрмсФжррдад дК ILV» д NОp HêZЭ‹О›[\4« амХрт LMN миэжХФд КХ ндру-
идж нжсжрд, м эГж ж<жтржэр эмнмГХ, змГиХэФжрдж Влт<жимэ« нХГнжтжФжрдж мВdжХ
нХВми« ВжКмХГрмГи« ФХрднмэХрдж« иж рджГамж мВГФч<дэХрдж« рХж д чэмФржрдж Гминчт-
рдамэ« мтГжи нХВмжБм энжжрд« инжрдрБд« мйжраХ аХжГиэХ нХВми Гминчтрдамэ« КХнФХиХ«
аХдиХФрж КХинХи« мГиХэад« амринмФ аХжГиэХ нмтчайдд t эГж Bим« аХа д тмФБмэнж-
жррХу ГинХижБду« ВФХБмиэмндижФрмГи д мирмсжрду Г жГир ГммВhжГиэм« рХ мтдФмГ
э эжтжрдд амХрт, KХэХ,иж мГиХрмэдГу рХ дрчич« мГамФач у мрдХл« им э« Гамнжж
эГжБм« нмВж<ХФд Bими тФдрр, ГдГма мВуКХррмГиж, ГФдсам ВГинм, LMN t BржнБмБжрж-
нднчлhжж нжтндуидж« э жБм ГмГиХэ э мтуи >РЙ д +Рз« Х иХа<ж нХГнжтжФдижФрж BФжа-
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
Т’
инмГжид, Рим мВмнчтмэХрдж ХВГмФлирм ржмВ мтдм тФу рм<жГиэХ Флтж, д нжтндуид,,
сдВаХ мжнХимнХ рХ BФжаинмГиХрйдд м<жи ндэжГид а аХиХГинм/джГад мГФжтГиэду
э Bамрмдаж« ржГХГирж ГФчХд t а ВмФсд жФмэжжГад мижну, зХмчнХэФулhд-
жГу амХрт ржГФд миэжиГиэжррмГи КХ ГмВФлтжрдж иж рдад ВжКмХГрмГид д иж рджГамж
мВГФч<дэХрдж BФжаинмГиХрйдд д мВжГждэХФд BФжаинмBржнБдж, дФФдмр минжВдижФж,
м эГжч днч, y… иГу Гминчтрдамэ LMN нХКВнмГХр м эГж амридржриХ« Х э сиХВ-
аэХниднж амХрдд э ЧнФдрБимрж рХГдиэХФмГ эГжБм мамФм *…… жФмэжа, :тэХ Фд мрд
мБФд мВжГжди амринмФ рХт иХадд тХФжадд ижнндимндуд« аХа rХжнчр« rмФчВду
дФд Иж ду,
>ж рж жржж ГдГижХ нХВмиХФХ, rмХрду мХФХ рХ жнэчл мФмГч ‹›› N1ЭММ1 ŽФОЭp‹›«
д <чнрХФдГи ЧФжаГ eХнажФГ нХГГаХКХФ« аХа тХФжам КХсФХ LMN э мВФХГид жнжтХд миэжи-
ГиэжррмГид нутмэ ГминчтрдаХ,
%eф>.ЖЖЬ, t :Бм нчад эГж жhж жнр ми чБФу« амимн, мр
нХКБнч<ХФ Г ВХн<д« рм K<ж// éBи Вжнжи ижФж/мр д Кэмрди Гэмжч
тмэжнжррмч Внмажнч, “rХачл ГиХэач и рж тХс« жГФд у нХКжhч ч ижВу
$*… дФФдмрмэ рХ =… трж,z t ГнХсдэХжи мр ХБжриХ« имнБчлhжБм эжаГжФуд
rХКрХж,ГиэХ зOЧ« t >мФам )«…’z Ч Иж,К рж имФам им тХФ амиднмэач
)«*=”,
 тнчБм, амрХиж K<м ттм нХВмиХжи Г Ž, S, ыФЭ2‹p  ЦФ, “)«*D
рХ =… трж,z t чимружи дГижн ттм« иж рда м мВГФч<дэХрдл мВмнчтмэХрду
рХ жГирм, BФжаинмГиХрйдд LMN, t я Гэу<чГ Г имВм, жнжК дрчич”, ИФжр
днмэдКднмэХррм, амХрт« чнХэФулhж, дрэжГидйдмрр /мртм
нжтндуиду э нХКжнж $== дФФдмрмэ« дГижн ттм д дГижн éBи« ВГинм
ГмэжhХлиГу Г амФФжБХд д КХанэХли ГтжФач, ‹…Š БФутди Bим иХа«
ГФмэрм рХтжФжрдж мФрммдуд тмГидБФм мФрмБм ХВГчнтХ, KХи нХВмд
ВмФсж ГХмГимуижФрмГид э д мВФХГидz uжКчГФмэрм, онжтмГиХэди эГж
ГминчтрдаХ тмГич а /дрХрГмэ тХрр нжтндуидуz мКм<рм, фм им
мнмсжБм э им« имВ энчди миэжиГиэжррмГи КХ амнмнХидэрж /дрХрГ
нХВмд« ж, амФФжаидэр, ми КХ,мэ мБнХрддэХжиГу КХаФХтрд
рХ тм« анжтдиХд рХ ХэиммВдФ д эФХиХд м анжтдир аХниХz
eрмБм мнмсжБмE >Ха ГдиХли э LMN, ‹…Š “Иж эсж ФдрХу
миэжиГиэжррмГи« иж ВмФсж сХрГмэ рХ мГФжтмэХижФрмж чФчсжрдж
эм эГж мжнХйду ”« t ГдиХжи KжррдГ uХааж« ЦMТ д мтдр дК мГрмэХижФж,
амХрдд… “.« им жhж эХ<ржж« t Бмэмнди мр« t Bим тжФХжи нХВмич ачтХ ВмФжж
дрижнжГрм,« мрХ рХдрХжи тмГиХэФуи чтмэмФГиэдж”,
-дГамэХррм Фд энчХи БнчКдаХ чБФу миэжиГиэжррмГи КХ дрэжГидйддz
eдГижн uХааж ГдиХжи« им ржи, р мижХжи« им ч Г/мнднмэХррм,
рХ тмВнмэмФр рХХФХ амХрт Гминчтрдамэ э eмриэдФФж жГи
/дрХрГмэ, амрГчФиХри д тдХХКмр эХндХримэ дрэжГидйд, ч рд тмэмФрм
чКад,, зинмБм Бмэмну« мрд рж мачХли йжррж ВчХБд, uмФсж эГжБм з:
амХрдд рнХэдиГу эми имб “Рим жружи Флтж,, омФчдэ иХам, ми«
Флтд ГимФам чКрХли м ВдКржГж э йжФм« им ч<ж рж мБчи мГиХэХиГу
нж<рдд”f
oyжJ
,
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
’…

e Гл»рч бинКК* ьrлиВрилФ ыыч
ы алГилФлмИы ы » м 

юэжФджрдж ХГсиХВХ мжнХйд, рХ чтдэФжрдж ХФм жружи Гинчаичнч д эрчинжррдж
нмйжГГ ГХмчнХэФжрду, З……… Гминчтрдамэ ŒООЭ13ФЭ2 нХВмиХли имрм иХа <ж« аХа нХВмиХФд«
амБтХ д ВФм ржГамФам Гмижр, Kм имБм аХа эжнрчиГу а инХтдйдмрр жимтХ чнХэФжрду«
LMN нд эГж мБнмр нХКжнХ д БжмБнХ/джГам, нХКВнмГХррмГид нжтндуид, нХВмиХФХ
нХаиджГад им-э-им« аХа ŒООЭ13ФЭ« ILV» дФд NОp HêZЭ‹О›[\4, трХам э дрГинчжриХндд
ГХмчнХэФжрду жГи BФжжри« рХ амимн, LMN мФХБХФХГ БмнХКтм ВмФсж« ж жж жржж
анчрж ГмнХирдадб дГмФКмэХрдж мГимурр д энжжрр нХВмд Бнч,
-ХГмФХБХу Фдс Гмирж, дФд мамФм имБм Гминчтрдамэ БФХэрмБм м/дГХ э ЧнФдрБимрж«
LMN рж джФХ рд йжринХФрм, ГФч<В иж рджГамБм мВжГжжрду« рд ГФч<В м иж рдаж
ВжКмХГрмГид« рд митжФХ ГрХВ<жрду« рд Hq-ГФч<В« рд эрчинжрржБм ХчтдиХ, амХрду
мжрсж« аХа ILV» дФд NОp HêZЭ‹О›[\4« нд эмКрдармэжрдд эмнмГмэ э мтрм, дК Bид мВФХ-
Гиж, Гминчтрдад мБчи нмГим ГмВнХиГу эжГиж дФд <ж этжФди дК Гэмж, Гнжт амФФжБч«
амимн, КХ,жиГу Гжйд/джГам, нмВФжм,, LMN« Бтж рХГдиэХжиГу мамФм y… иГу
Гминчтрдамэ« нХКВнмГХрр м эГжч днч« иХамж нжсжрдж рж ГнХВмиХжи, . амХрду ээжФХ
%нХэдФм Т…tж…fб аХ<т, Гминчтрда LMN« ми чВмнhдй тм др<жржнХ« э Гнжтрж мВуКХр Т… z
нХВмжБм энжжрд мГэуhХи мГрмэр мВуКХррмГиу д Ви Бмимэ ндГмжтдрдиГу а мтрм,
дФд ржГамФад нХВмд БнчХ э мГиХФрж ж… z энжжрд,
NМ DМaфa B*.* - o<*)»В*Kd eВ/)/aМLЖ*a В*И*)/>d
eВфD»ф )* фr.МBМL» BфD»М»фh)ф= /)JфВaМ
Dф -D*a ВМз)ффrВМз/*a ,фВeфВМ»/-)ф= ж/з)/t Nфd eфD,ф.M,y /B*>
<*)»ВМ./зМB.> В*И*)/> .Lrф= -фз)/,МLЖ*= eВфr.*aяt ]М,/a фrВМзфad -.МD»M
DфDВ*Bф»Мh/-М*»D> )М DМaфa -*Взyd -яD»ВМ/-МL»D> ж*D»,/* /*ВМВз//d
Dф»ВyB)/,/ y»ВМh/-МL» D-фrфByd М eВф/з-фB/»*.M)фD»M »ВyBМ - /»ф+*
ya*)MИМ*»D>t
Робрт Фи<ман
мКж ФХр аХдиХФр эФм<жрд,« мВрм ГдиХлhд,Гу нжнмБХидэм, /дрХрГд-
Гимэ дК БФХэрмБм м/дГХ, LMN ФХрднмэХрдж нмдГ мтдФм нум рХ жГиХ « аХ<тХу амХртХ
нХК э Бмт чиэжн<тХФХ Гжич аХдиХФмэФм<жрд,, r Bимч тмВХэФуФдГ КХинХи ФХрднчж-
 дрэжГидйдмрр нмжаимэ рХ чнмэрж BФжаинмГиХрйдд, Вhд, Влт<жи дрмБтХ тм м-
тдФ тм $=…… дФФдмрмэ э Бмт, :ГФд амХрт мтмВнуФд Гмэмачр, Влт<жи нжтндуиду
э йжФм« мр эжГиж Г Влт<жиХд мГиХФр BФжаинмГиХрйд, нжтГиХэФуФГу рХ нХГГминжрдж
ГжйдХФрм, нХВмж, Бнч м аХдиХФмэФм<жрду, РиХ БнчХ мБФХ нжтФм<ди дКж-
ржрду д чФчсжрду ьрм рж джФХ нХэХ эрмГди дКжржрду э Влт<жиз, нХВмчл Бнчч
э мтдФм ржГамФам Гминчтрдамэ БФХэрмБм м/дГХ« мВФХтХлhд ГммиэжиГиэчлhж, амжижр-
йдж,« рм м ВмФсж, ХГид мрХ ГмГимуФХ дК нжтГиХэдижФж, нжтндуид, Г ГХ нХКрммВ-
нХКр мим t м нХррда мБ Гдтжи рХ иХам ГмВнХрдд нутм Г нжмрирдам д др<жрж-
нм, рчинжррд, Хчтди э амХрдд нмдГ мтдФ имрм иХа <ж« жБм нмэмтдФХ нХВмХу БнчХ
тмВнмэмФйжэб аХ<тчл BФжаинмГиХрйдл нмэжнуФд амФФжБд Г тнчБд BФжаинмГиХрйд,, -ХВм-
дж Бнч ГмКтХэХФдГ тФу нжсжрду ГХ нХКр КХтХб мнжтжФжрдж чнмэру КХнХВмирм,
ФХи« ммh жГирмч ГммВhжГиэч« КХhдиХ манч<Хлhж, Гнжт« амнмнХидэрж йжррмГид,
 LMN эуГрдФдб дГмФКмэХрдж нХВмд Бнч дК тмВнмэмФйжэ эжГим /чрайдмржнмэ
дК йжринХФрмБм м/дГХ джжи ХГГч нждчhжГиэ, зминчтрдаХ мианэХжиГу эмКм<рмГи
нмуэди иХФХри д тХнмэХрду« амимнж рж эдтр нд дГмФржрдд мГрмэр мВуКХррмГиж,,
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
’*
ю нХВмирдамэ нжтндуиду« амБтХ мрд чВж<тХлиГу э Гэмж, эФХГид дКжруи амХрдл« нХК-
эдэХжиГу мтФдррмж чэГиэм ГмндХГирмГид д миэжиГиэжррмГид, KжррдГ uХааж рХГиХдэХжи
рХ жhж мтрм эХ<рм чраижб иХадж нХВмдж Бнч м Гчид t чжВрж КХэжтжрду, аХ<-
т, мжри иГуд Флтж, мтрмэнжжррм чГэХдэХли э мтж нХВми иж рджГадж д Фдтжн-
Гадж рХэад ВмФжж мир амФФжБ, Рим ГмэнжжррХу /мнХ мВчжрду нжжГФч« чэжФджр-
рХу тм БнХртдмКр ХГсиХВмэ, фдаХадж ижмнжиджГадж д нХаиджГадж КХруиду э аФХГГХ
рж мБчи тХи мтмВрмБм мВчХлhжБм B//жаиХ, ?Хим жБм ж<жтржэрм мВжГждэХли Г/мнд-
нмэХррж рХ тмВнмэмФр рХХФХ нХВмдж Бнч,

uчо либ ырби ВВ* алмыльты
рыьтинджрф р ы оФ ырф алмыльтчф

яриХнрж д нХр<жэж мнБХрдКХйдд рж мБчи ГчhжГиэмэХи ВжК Гинчаичнрм, Г ж,
rФжимад э мнБХрдБнХж КХмФрулиГу рХКэХрдж тмФ<рмГид д тмФ<рмГирд дрГинчайд-
уд« амимнж мтнХКчжэХлиб Флтд тмФ<р ндГмГХВФдэХиГу а аФжимаж« нХтд КХмФржрду
амимнм, д рХруФд дФд нмтэдрчФд м ГФч<Вж, uднлКмэ мнБХрдКХйду рХмВмнмиб Флтд
рж ГмКтХр« имВ ГммиэжиГиэмэХи КХнХржж мнжтжФжррм, нХВмиж, . тжуижФрмГи ГаФХт-
эХжиГу дК рм<жГиэХ КХруид, д мВуКХррмГиж,« ндруи дд ГХдд э ГммиэжиГиэдд Гм Гэм-
дд дрижнжГХд« иХФХриХд д рч<тХд мнБХрдКХйдд,
>нХтдйдмррж КХтХд жржт<жнХ t мнжтжФди рХнХэФжрдж тжуижФрмГид« ГмГиХэди
Влт<жи« ХрХФдКднмэХи« ФХрднмэХи« мнБХрдКмээХи« дКжнуи тмГидБрчи, нжКчФиХи« амр-
инмФднмэХи д мтВднХи жнГмрХФ« мйжрдэХи тмГидБрчиж нжКчФиХи д амчрдаХйдл t
ижжн нХГнжтжФжр Гнжтд нХКФдр Фжрмэ амХрт, -ХВмд, э ILV»« рХнджн« м<жи
чнХэФуи ржГамФадд ГиХраХд« миэжХи КХ мГиХэад ХижндХФмэ тФу Гэмж, амХрт« эмК-
БФХэФуи ржГамФам нмйжГГмэ чФчсжрду аХжГиэХ нХВми« миэжХи КХ мтВмн аХртдтХимэ
э Гэмл амХртч, фдаим рж КХВмидиГу м дГжррм, тмФ<рмГирм, дрГинчайдд« нХКэж им э ГФч-
Хж мдГаХ жФмэжаХ рХ мианэсчлГу эХаХрГдл, омнмВч,иж рХКэХи тмФ<рмГи t им мФч-
диГуz %-ХВмд,-нжанчижн-ГрХВ<жржй-аммнтдрХимнfz фХКэХрду тмФ<рмГиж, д тмФ<рмГирж
дрГинчайдд« ГФдсам ГиХидрж« имВ жнжтХи ижаччл нднмтч нХВми э uднлКмэ
мнБХрдКХйду « жтэХ Фд мБчи эжнрм минХКди чрдаХФрж амВдрХйдд мВуКХррмГиж,, rмФ-
ФжБд иХ ХГим жрулиГу мВуКХррмГиуд дФд мтХФ<дэХли д тнчБ тнчБч Г чжим КХБнчКад
д ГмВГиэжрр нжтмижрд,, eжтГжГинХ дК ŒООЭ13ФЭ2« д Хйджри эржКХрм минжВмэХФд
ВмФсж эрдХрду« м<жи« рХнджн« мнмГди амФФжБ м амХртж эКуи рХ ГжВу жж мВу-
КХррмГи ФХрднмэhдаХ, rХамж-им энжу жтГжГин д жтВнХиу дК ŒООЭ13ФЭ мБчи ржГид
ВмФсж мФм<жррм, м ГнХэжтФдэмГид ХГид ХтдрдГинХидэрм, рХБнчКад« аХамж-им энжу
жрсж, итжФрм эКуиХу ￿
дyтиаррдБИТ
эжГим КХнХржж нжтдГХррм, ￿
чд,eрдБИс
мВжГж-
дэХжи ВмХФсчл мтэд<рмГи д ндГмГмВФужмГи, Жлтд мБчи мГиХэди мтрм КХруидж
д эКуи рХ ГжВу тнчБмж ВжК ржмВ мтдмГид нм мтди жнжК иуБмГир, д ХГим мГФм<ржрр,
дриндБХд нмйжГГ рХКрХжрду« нмтэд<жрду д жнжБмэмнмэ м ГиХэаж,
 ŒООЭ13ФЭ2 КХВмиуиГу« имВ ХтдрдГинХидэрж д чнХэФжржГадж КХтХд эГжБтХ нХГ-
нжтжФуФдГ ж<тч ржГамФадд ФжрХд амХрт, rХа маХКХФХ нХаидаХ« жГФд нжсжрдж
ГФдсам рмБд чнХэФжржГад КХтХ эмКФм<жрм имФам рХ мтрмБм жФмэжаХ« э ГХмчнХэ-
Фжрдж ид м, ГХм, эжнржиГу джнХн ду, тнчБд мнБХрдКХйду « рХнджн э ILV»« мтдр жФм-
эжа Вжнжи рХ ГжВу нжсжрду ВмФсдрГиэХ ХтдрдГинХидэр КХтХ ьэ ILV» жБм рХКэХли
%Фдтжн амХртf ь1М‹y ›М‹ZМЭз« им ГВдэХжи Г имФач д КХГиХэФужи тчХи« Вчтим мр мВФХ-
тХжи аХам,-им джнХн джГам, эФХГил рХт амФФжБХдз, -ХКр, мт мт мнжтжФужиГу Гчил
нХВми, eжтГжГинж ФжБж эанмди энжу рХ ХтдрдГинХидэрж мВуКХррмГид ж<тч тэчу
ХйджриХд« имБтХ аХа нХВмжч тФу BимБм ндтжиГу мГиХрХэФдэХи« Х мим КХчГаХи ГиХ-
рма, ILV» рХ мтуи« им рХдФчсд, ГмГмВ t мГэмВмтди мтрмБм дК Фжрмэ амХрт« имВ
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
’ж
мр энХhХФГу Гнжтд тнчБд амХрт« Х а ГиХрач эГиХэХФ имФам э ГФчХж ржмВ мтдмГид« амБтХ
рч<р жhж нчад, Ждтжн амХрт ILV» тж,Гиэчли аХа амчд тФу амФФжБ« аХа мГнжтрдад
нд мВжрж др/мнХйдж, д аХа эВмнрж« жГФд рч<рм аммнтдрднмэХи тж,Гиэду Г тнчБдд
амХртХд, >Хам, чаФХт иж рж жржж ржГжи мнжтжФжрр, ндГа, rчФичнрмж эФдурдж джнХн-
дд рХ рХГ рХГимФам ГдФрм« им жнжК аХамж-им энжу Фдтжн амХрт мБчи рХХи эжГид
ГжВу аХа ВмГГ д ГиХи ижд« аим э мГрмэрм ндрдХжи нжсжрду КХ эГл амХртч, ILV»
тФу иХад рХну<жрр ГдичХйд, ГчhжГиэчжи нмГим,« рм эжГХ B//жаидэр, эчГарм,
аФХХр, :ГФд Фдтжн амХрт рХдрХжи рХГФХ<тХиГу ГФХтад эачГм эФХГид« нХВмдж мБчи
э ФлВм, мжри ндГмжтдрдиГу а тнчБм, амХртж, ю ФдтжнХ Бнч ржи ГмГмВХ ндрч-
тди амФФжБ эжГид ГжВу иХа« аХа жч чтмВрм, р« амржрм <ж« рж мВФХтХжи эФХГил чэмФруи
Гминчтрдамэ м Гэмжч <жФХрдл, :ГФд Фдтжн амХрт рХрчи нмуэФуи ХэимндиХнрмГи«
мГиХФрж мБчи нмГим мадрчи д ,
 ВмФсдрГиэж мнБХрдКХйд,« мГмВжррм э нХр<жэ « рХКэХрду тмФ<рмГиж, t BаэдэХ-
Фжри ГиХичГХ, омтмВрм эХФлиХ« мрд мтэжн<жр КХамрч др/Фуйдд, м рмБд амХрду
мрд рХнХГиХли д рм<ХиГу t эдйж-нжКдтжри« ГиХнсдж эдйж-нжКдтжри« дГмФрдижФрж
эдйж-нжКдтжри« ФХтсдж д ГиХнсдж тднжаимнХ д рмБдж« рмБдж тнчБдж эдт рХХФрд-
амэ, з нХр<жэм, имад Кнжрду нжтГиХэФужиГу« им Флтд Вчтчи чмнрм нХВмиХи« имВ
тмВдиГу мжнжтрмБм мэсжрду д КэХрду мэрчсдижФржж,
з uднлКмэм, имад Кнжрду рХКэХрду тмФ<рмГиж, t ГмВФХКр тФу BБмб эФжжи« мтчнХрд-
эХжи« рм Ктмнмэу рж ндВХэФужи, e ВГинм ндэуКэХжГу а рХКэХрдл Гэмж, тмФ<рмГид«
жГФд мрм тмВХэФужи рХ нжГид<Х э мВhжГиэж, . иХа <ж КХнмГим м<ж мХГи э Фмэчсач
д мэжнди« им дтжрижридр тмФ<рмГид, джнХн джГад ГдГижХ мжр ФжБам
д жГижГиэжррм нд мтд а ээмтч« им аХад-им мВнХКм рХ мтдГу эсж мтрд Флтж,
д рд<ж тнчБд , фжчтдэдижФрм« им uднлКмэж мнБХрдКХйдд м ВмФсж, ХГид мВ мтуиГу
ВжК рХджрмэХрд, тмФ<рмГиж,,
>чи муи ГФжтчжи мБмэмндиГу, Рим рж мКрХХжи« им эГж нХэр д эГж КХруиду нХэрм-
йжрр, фжамимнж тмэмФрм чКамрХнХэФжрр ьГаХ<ж« нХВмиХ КХ мнжтжФжрр ГиХрам
дФд чВмнаХ м/дГХз, Вdж миэжиГиэжррмГид тнчБд t БмнХКтм ВмФсж ьрХнджн« тдКХ,р
рмэм, Фдрдд нмтчаиХз, м эГж мнБХрдКХйду « нХГГминжрр э дГГФжтмэХрду тФу Bим,
ардБд« ГчhжГиэмэХФ жФмэжа« ж, мВdж миэжиГиэжррмГид ндКрХэХФГу рХдВмФсд, Врм
жБм рХКэХФд ЦMТ, ом анХ,рж, жнж« иХа а ржч мВнХhХФдГ КХ нжтжФХд мнБХрдКХйдд ь миу
Bими жФмэжа рж джФ ндэдФжБд, ЦMТ э инХтдйдмррм мрдХрдд« им мтнмВржж мВГч<-
тХжиГу э БФХэж =,*з, rнмж имБм« ржамимнм, амВдрХйдд эмФрж мруир мВуКХррмГиж, жГиж-
Гиэжрр мВнХКм ндГэХдэХФдГ мнжтжФжррж рХКэХрду« рХнджн нжБдмрХФрж амчд
э ŒООЭ13ФЭ2 дФд Фдтжн амХрт э ILV», фм мБнмрмч ВмФсдрГиэч Гминчтрдамэ uднлКмэ
мнБХрдКХйд, д э БмФмэч рж нд мтди дГаХи мт мтуhд, унФа« аХад-им мВнХКм мнжтжФу-
лhд, эГж нХКрммВнХКрж нмФд амранжирмБм ГминчтрдаХ э ФлВм, митжФрм эКуи, мжри,
Ч эжт чГФмэрж мВмКрХжрду рХГимФам эжХиХр э рХсж ачФичнрмж ГмКрХрдж« им 
дКмВнжиХж тФу ГжВу %тмФ<рмГидf« имВ ми аХа-им мВdуГрди Гчи Гэмж, нХВми нмтр
д тнчКу,
 мнБХрдКХйду « амимнж у дГГФжтмэХФ« рж имФам миаХКХФдГ ми рХКэХрд, тмФ<рмГиж,,
омид эм эГж нжсдФд иХа<ж миаХКХиГу ми рХджрмэХрд, ￿
рам»р-? аyдИрсь. БдИ +чрсь.
аyдМс?. »мрмчeм
д КХжрди д Хhж эГжБм рХ ￿
ьд,,м«а
, :ГФд рХ Гжачртч мГиХрмэдиГу
д этчХиГу э дГидрр, ГГФ ГФмэ ￿
рам»р-? аyдИрсь. БдИ +чрсь. аyдМс?. »мрмчeм
«
инчтрм Вчтжи рж мнХКдиГу ржэжнмуирм, ФжБамГид« Г амимнм, дГмФКчж д э мэГжтржэ-
рм, <дКрд,
Жлтж, эрж ГдГиж ГХмчнХэФжрду« Х дрмБтХ тХ<ж эрчинд ГдГиж м<жи ГчhХи
миГчиГиэдж тмФ<рмГир дрГинчайд, д рХКэХрд, тмФ<рмГиж,, uжК аФжимжа« ачтХ рХтм мж-
hХи Флтж,« дГжКХжи ГХХ мнБХрдКХйдмррХу Г жХ амХрдд д рж эГжБтХ м<рм мруи«
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
’=
аим ичи КХ им миэжХжи, KФу нжсжрду Bим, нмВФж рмБдж амХрдд эВнХФд ГФжтчл-
hд, ГмГмВб эм эрчиндамнмнХидэрм, Гжид Гминчтрдад эжтчи <чнрХФ« ж КХруи э тХрр,
мжри, дринХГжид ŒООЭ13ФЭ2« рХнджн« жГи ГжйдХФрХу /чрайду« мКэмФулhХу рХ,ид
рч<рмБм амФФжБч« жГФд эмКрда эмнмГ дФд ржмВ мтдмГи мГмэжимэХи Г аж-им« КХруи
иж <ж ГХ,
зФм<рм миаХКХиГу ми сФжрду э ГидФж инХтдйдмрр Г ж мнБХрдКХйдмррм, Гинча-
ичн, ИХГим эм энжу дГГФжтмэХрд, у ФмэдФ ГжВу рХ им« им иХлГ ндадрчи« Х аж В
мБ Ви ими дФд дрм, Гминчтрда э инХтдйдмррм, Гинчаичнрм, Г жж, rХа-им у ГнмГдФ
др<жржнХ NОp HêZЭ‹О›[\4б %?рХди« э рмнХФрм, амХрдд э ВФд В рХХФрдам нм-
дКэмтГиэХzf . мр тХФ рХдФчсд, дК эмКм<р миэжимэ эГжБм э инж ГФмэХ б %KХ д ржиf,
з мтрм, Гимнмр« тХ« мр эмФруФ ржамимнж мВуКХррмГид рХХФрдаХ нмдКэмтГиэХ, трХ
дК жБм мВуКХррмГиж, t мдГа эмКм<рмГиж, чГмэжнсжрГиэмэХрду нмдКэмтГиэХ э ХГсиХВХ
КХэмтХ« тнчБХу t нжХБднмэХи рХ дКжржрду ХимГ/жн э амФФжаидэж д ндрдХи жн« жГФд
рХГинмжрдж ХтХжи, :hж мр мБ эКуи рХ ГжВу чнХэФжрдж анчрд нмжаиХд« ГаХ<ж« Хэим-
ХидКХйдл мтрмБм дК BиХмэ нмдКэмтГиэХ, фм« Г тнчБм, Гимнмр« рХ рж рж Фж<ХФХ миэжи-
ГиэжррмГи КХ /дрХрГмэж нжКчФиХи нжтндуиду ьдФд« имржж« мр ржГ жж э им, <ж жнж«
э аХам, д эГж мГиХФржз« рж мр мтдр мБ Ви чэмФжр« жГФд нжКчФиХи маХ<чиГу Фм д
ьчэмФжр мБ Ви аХ<т,з« мр рж мБ КХГиХэди тнчБд ГмБФХГдиГу Г жБм нжсжрдж« ч ржБм
рж джФмГ нХэХ рХрдХи д чэмФруи Флтж,, Bим ГГФж мр рдаХа рж рХмдрХФ инХ-
тдйдмррмБм ВмГГХ,
КрХХжи Фд Bим« им э ГХмчнХэФулhд Гу мнБХрдКХйду ржи ВмГГмэz фджБм мтмВ-
рмБм« эГж рХмВмнми, rХ<тмж КХруидж« амимнмж Вжнжи рХ ГжВу Гминчтрда« t Bим мВуКХижФГиэм
жнжт амФФжБХд, р миэжиГиэжржр рж жнжт мтрд ВмГГмб аХ<т, дК амФФжБ t жБм ВмГГ
э мирмсжрдд мВуКХижФГиэ, .« аХа чэдтд э ГФжтчлhж, БФХэж« Бтж мдГэХлиГу жимт
нХВми« ржмВ мтдж тФу мттжн<Хрду <дКржтжуижФрмГид ГХмчнХэФулhд Гу Гинчаичн«
аХ<т, Гминчтрда м<жи ГиХи %ВмГГмf« амБтХ рч<рм ндруи эХ<рмж нжсжрдж« КХчГиди
рмэ, нмжаи« ндКэХи а миэжич миФрдэХлhд « мм чФХтди амр/Фдаи дФд эмКБФХэди
нХВмич« жГФд нжКчФиХи Фм д д рч<рм тж,ГиэмэХи,

 ВлнКи Фмуйэрчьу н»чырдр*
н»ртчму р илартчмр, uрийолФ у длм

фХсд самФ рХ ГжБмтрусрд, тжр« эмКм<рм« рХдВмФжж тХФжадж ми ГХмчнХэФжрду
мнБХрдКХйдд, онХаиджГад мэГжжГирм самФ нжэнХhжр э ХэимХидКднмэХррж нжт-
ндуиду тФу ж<жБмтрм, мВнХВмиад чжрдамэ Хнидуд м жD сича рХ аФХГГ, Kжид эмГнд-
рдХлиГу аХа эКХдмКХжружж чжирж жтдрдй« амимнж ржмВ мтдм нмчГиди жнжК
мнжтжФжррчл нмБнХч мтБмимэад, амрйж йдаФХ иж« аим ГммиэжиГиэчжи сХВФмрч« нд-
ГэХдэХжиГу ГиХичГ эчГардаХ« Х %ВнХаf миВнХГэХжиГу м мтч нмйжГГХ, змБФХГрм Bим,
ГдГижж« мВчжрдж Фчсж эГжБм дтжи имБтХ« амБтХ чжрдад ХГХд мФХ Гдтуи жнжт эГжКрХ-
лhдд чдижФуд« КХмФрулhдд д БмФмэ др/мнХйдж,, Kжиу ржФКу тмэжнди ГмГиХэ-
Фжрдж чжВр ФХрмэ« мнжтжФжрдж ГмВГиэжррм, йжФд« нжсжрдж« жч д аХа мрд Вчтчи
чдиГу« t Bим тмФ<р тжФХи имФам чдижФу, фм рХ ГХм тжФж д чдижФу им<ж ржФКу
тмэжнуи, ?Х рдд ВтдижФрм ГФжтуи тднжаимнХ д КХэчд« чжВр, манчБ« амдГГдд BаГжн-
имэ, инХВмиХрХ ГдГижХ ГиХртХнидКмэХрр ижГимэ д мВуКХижФр самФр нмБнХ t
дрХж ржэмКм<рм мнжтжФди« тжФХли Фд чдижФу ми им-им мФжКрмж,
РиХ /ХВндрХу ГдГижХ ГинждижФрм чГиХнжэХжи, Гж ВмФсж д ВмФсж Флтж, инж-
Вчли чГмэжнсжрГиэмэХи мВнХКмэХрдж« BаГжнджриднчли Г чжВрд нмБнХХд« иж рм-
ФмБдуд« чнХэФжрдж самФм,, фм эмКм<рм Фд эГинмди м-рХГимуhжч РэмФлйдмррчл
uднлКмэчл мтжФ самФz . рХ им Bим м<жи Ви м м<жz онжэмГ мтр, нджн м<рм
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
’y
рХ,ид э +жнХрдд« э ГХм йжринж uжнФдрХ, uжнФдрГаХу :эХрБжФджГаХу самФХ MNŒš« Зt
*ж-, аФХГГ« мианФХ тэжнд э ж……З Б,« д эм рмБм Bим ВФХ дГиХу днмэдКХйду, ГжБм
КХ инд жГуйХ тм рХХФХ чжВрмБм БмтХ БмнмтГам, Гмэжи эржКХрм этжФдФ тну Фмж ХржФрмж
КтХрдж жhж энжжр +K- Бнчж рХтмжтФдэ нмтдижФж,« амимнж рд КХ им рж <жФХФд нХГ-
ГиХэХиГу Г ржГВимрм, жим, м мнмсж мВнХКмэХрдд, r рХХФч чжВрмБм БмтХ э самФч
КХдГХФмГ эГжБм *) чжрдамэ, ИжнжК ржГамФам жГуйжэ« а Гжнжтдрж чжВрмБм БмтХ« а рд
ндГмжтдрдФдГ жhж =… жФмэжа« м ВмФсж, ХГид дКБмд д ржчтмВрж чжрдад« миэжнБрч-
иж э мГиХФр самФХ , :тэХ Фд Bим м<рм ГжГи рмБммВжhХлhд рХХФм тФу рмэмБм
чжВрмБм КХэжтжрду, фм ГжБмтру« эГжБм ржГамФам Фжи ГчГиу« uжнФдрГаХу самФХ рХГдиэХжи
D…… чжрдамэ« д Гмирд тднжаимнмэ самФ« чдижФж, д ГжйдХФдГимэ э мВФХГид мВнХКмэХрду
ГинжуиГу ичтХ« <жФХу дКчди Bич мтжФ мнБХрдКХйдд,
тм рмэдижФж нмжаиХ ГиХФХ eХнБнжи -ХГ/жФт« нжмтХэХижФ жГижГиэжрр рХча
д нХтдаХФр, рмэХимн дК Гмэжнсжррм тнчБм, ХГид ГинХр, +нчХ нмтдижФж, ндБФХГдФХ
жж мнХВмиХи тднжаимнм рмэм, самФ, .тжу нмтдФХГ тэХтйХил БмтХд нХржж ВФХБм-
тХну ГмВидл« амнжрр мВнХКм дКжрдэсжч эКБФут -ХГ/жФт рХ тжиж, д мВнХКмэХрдж,
 *’Т) Б, ржГамФам чжрдамэ эмГмБм аФХГГХ ндсФд а рж,« имВ мВГчтди ГФчХд рХГд-
Фду« чрд<жрд, д эмБХижФГиэХ э самФж, eХнБнжи ГаХКХФХ« им Bим м<рм мВГчтди ХГи-
р мнутам ч ржж тмХ« жГФд мрд КХ миуи, ондсФм *) самФрдамэ, ИжнжК ржтжФл д ВФм
ч<ж == жФмэжаХ, омтнмГиад дГаХФд ч ржж Гмэжимэ д миэжимэ рХ эмнмГ, рХ рж мБФХ д
тХи, фм -ХГ/жФт ммБФХ тжиу минХэдиГу э чи« имВ рХ,ид миэжи ГХмГимуижФрм,
 нмйжГГж мрХ мианФХ тФу ГжВу тжиж, Г ржэжтмм, ж, нж<тж Гимнмр, рХ ВФХ мХнмэХрХ
д миэХБм,« чмнГиэм« БдВамГил д мтрмэнжжррм чГим,дэмГил« дрижФФжаим д ГмГмВ-
рмГил а ГмчэГиэдл, Гж Bид аХжГиэХ рдаХа рж мБФХ нмВчтди э рд самФХ, з иж мн
-ХГ/жФт мнжтжФдФХ тФу ГжВуб рХтм митХэХи тмФ<рмж дГидррмч мижрйдХФч д ХнХаижнч
чжрдамэ, :, КХ мижФмГ КХтж,ГиэмэХи э нмйжГГж мВнХКмэХрду рж имФам нХКч« рм д нчад«
ГжнтйХ« тчсд,
ожнжржГжГу э рХГимуhжж« нум а рХХФч чжВрмБм тру, омГжидижФ MNŒš м<жи
мчэГиэмэХи ржим ржмВрмж« жhж тХ<ж рж эм,ту э тэжнд, KмГиХимрм эКБФурчи« аХа дтчи
э самФч чжрдад« аХа мрд мВhХлиГу, Kжид рж ГФмрулиГу ч э мтХ тм мГФжтрж, дрчи«
мрд уэрм миуи аХа м<рм Гамнжж мХГи э аФХГГ, рд ржГчи э ГжВж тч Гмам,рм, нжсд-
ижФрмГид д ГмГнжтмимжррмГид« мрд ч<ж тчХли м ж-им эХ<рм, фжи мВрмБм мтнмГи-
амэмБм мКжнГиэХ« ГмнжэрмэХрду« аим анчж, uжнФдрГаХу самФХ нмэмКБФХсХжи мГрмэммФХБХ-
лhдж ндрйдб эГж тжид чрдаХФр« аХ<т, джжи иХФХри« мВжГждэХлhд, жБм Фдр,
эаФХт э мВhжж тжФм« эГж йжрр д ржмВ мтд КтжГ, >м« аХа тжид дтчи э самФч« Бмэмнди м рж,
ВмФсж« ж ГаХКХФд В ГФмэХ, южрдад ВчаэХФрм эмФмhХли жж ндрйд эГж Гэмд
эдтм t <жГиХд д Хржнм, мэжтжрду,
rХад мВнХКм КХуэФжррж ндрйд рХ мтуи энХ<жрдж э <дКрд самФz ожнэмж
д БФХэрмжб тжиу нжтмГиХэФжрХ эГу миэжиГиэжррмГи КХ Гэмж мВчжрдж, южрдад чХиГу ГХд
д чХи тнчБ тнчБХ э ГХм сднмам ГГФж, КнмГФж КтжГ м ВмФсж, ХГид рХГиХэрдад
д амчд« мрд эмФрули мВуКХррмГид чдижФу э инХтдйдмррм ГГФж имФам имБтХ« амБтХ
инжВчжиГу, юдижФу uжнФдрГам, самФ эммтчсжэФули« Гмэжичли« эХФуи« тХли миКэ« Гмнуи
д нжтФХБХли КХтХд, иэжиГиэжррмГи КХ мВчжрдж рХ мтдиГу имФам э нчаХ чжрдамэ,
Тh/»*.M ф»,Вя-М*» B-*В/t nзфB/ИM »я DМat
Китайс ая ослои(а
фХдрХжиГу эГж Г жимтХ нжмтХэХрду мГрмэр нжтжимэб уКаХ« ХижХидад« жГиж-
Гиэжрр рХча, MNŒš миаХКХФдГ ми инХтдйдмррмБм /нмриХФрмБм мВчжрду t чдижФ
жнжт аФХГГм, онжтжи нХКтжФжр рХ мтчФд« тФу аХ<тмБм мтчФу чдижФу Бмимэуи ВмФ-
сдж аХнимад дК ФмирмБм аХнимрХ« Гмтжн<Хhдж ижмнжиджГад, ХижндХФ« нХаиджГадж
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
’D
чнХ<ржрду д ижГи, юХhджГу ГХд мнжтжФули чи мВчжрду, >ми« амч инчтржж тХжиГу
ХижХидаХ« м<жи чтжФди ВмФсж энжжрд ж, д жрсж тнчБмч нжтжич« амимн, тХжиГу
ФжБж, аХ<тм мтчФж жГи ВмФжж ГФм<рж КХтХрду тФу иж « амч дрижнжГрм« рм эмФ-
руи д рж мВуКХижФрм, южрда чдиГу ГХмГимуижФрм дФд э ГмГиХэж ржВмФсм, Бнч«
жГФд жч иХа Фчсж, rмБтХ эмКрдаХли эмнмГ« ГрХХФХ Г рдд мВнХhХлиГу а тнчБд чж-
рдаХ, . имФам жГФд Гмчжрдад рж мБчи мм« тжид мВнХhХлиГу а чдижФл ьж нХВмжж
энжу рж ГэуКХрм нХГдГХрдж« имВ мВжГжди эГжГимнмррд, дртдэдтчХФр, амчдрБз,
 БнчХ ГжсХр тжид нХКр эмКнХГимэ t З« Т д ’-ж аФХГГ чХиГу эжГиж, юХhджГу
мГимуррм жнжаФлХлиГу Г мВуКХррмГиж, чжрдаХ рХ мВуКХррмГид чдижФу, зиХнсд Гжйд-
ХФрм мВчХли ммБХи ФХтсд ьим ХаидэдКднчжи ч<ж нм,тжрр, ХижндХФз, омГамФач
нмБнХХ мнжтжФужиГу чХhдГу ГХмГимуижФрм« мВчжрдж э uжнФдрГам, самФж рмГди
драФлКдэр, ХнХаижн, аХ<тм мжhжрдд тФу КХруид, мВуКХижФрм жГи тжид Г ХчидК-
м д нХКФдрд ГФм<рмГиуд мВчжрду, Врм иХад тжиж, минХэФули э ГжйдХФрчл
самФч« рм КтжГ мрд мБчи нмГим нХВмиХи нутм Г мГиХФрд э Гэмж ГмВГиэжррм ндиж,
змГиХэ чжрдамэ ржмВрм нХКрммВнХКжр д э ГмйдХФрм ФХрж, ж… z самФрдамэ нжтГиХэ-
Фули ГмВм, эГуамБм нмтХ жрсдрГиэХ« жD z дК Гжж,« <дэчhд рХ мГмВдж« жhж жиэжни
мГичХжи э uжнФдрГачл самФч дК нум нмидэммФм<р « э эГсж, Гижжрд ндэдФжБд-
нмэХрр ГмйдХФр ГФмжэ,
ю аХ<тмБм чжрдаХ жГи <чнрХФ« ачтХ мр КХдГэХжи нжКчФиХи Гэмж, нХВми«
мГамФач нж рж дтжи м эГжтмКэмФжррмГид, .жлиГу уГрж нжтГиХэФжрду м им« аХадж
нжКчФиХи тмФ<р Ви тмГидБрчи чХhдГу а амрйч БмтХ ьчжрдад« жГижГиэжррм« эмФр
э мтди КХ нжтжФ м<дтХжмБм« жГФд ГинХГирм чэФжаХлиГу нжтжим› рмБдж иХа д мГич-
Хлиз, rХ<т, нжВжрма нХК э ржтжФл м уирдйХ эГинжХжиГу мтдр рХ мтдр Гм Гэмд чд-
ижФж-илимнм, жГиж мрд мВГч<тХли нм,тжрр, КХ ржтжФл нмБнжГГ« эмКрдасдж нм-
ВФж« ФХр рХ ГФжтчлhчл ржтжФл, Ч иХа<ж« жГФд Bим чжГирм« Bмйдд д мирмсжрду«
КХрдХлhдж ГмКрХрдж нжВжраХ, омГнжтГиэм ж<жржтжФр нХКБмэмнмэ чдижФу д чжрдад
чКрХли тнчБ тнчБХ БмнХКтм Фчсж д рХ БмнХКтм ВмФжж БФчВмам чнмэрж« ж э инХтдйдмрр
самФХ , -жВжрма КрХжиб ￿
ьИд-Ид иаyдИсИБт дyд »рм. ичмБТ мБИТ ьИд-Ид. ьИд »мрт з-Б,+-
намИ
, KэХ<т э Бмт э ВжГжтХ Г илимнм чжрдад чГиХрХэФдэХли тФу ГжВу инд йжФд рХ ВФд-
<Х,сдж ржГамФам жГуйжэ, фХнджн« оХчФ« ГижГрдижФр, мтнмГима *= Фжи« нжсдФ мГэм-
диГу Г мhчhжрдж« им рХ ржБм Гминуи тнчБдж« имВ рж ВмуиГу ндэФжаХи эрдХрдж
манч<Хлhд , тдр дК нжтжимэ« амимнж мр рХжнжр дКчХи« t чВФдрж эГичФжрду,
зХмГимуижФрмж дКчжрдж мГрмэр нжтжимэ э эВнХррм чжрдам ижж КХрд-
Хжи жнэж тэХ ХГХ чинжррд КХруид,, uмХФсчл ХГи тру КХрдХжи нХВмиХ рХт дртд-
эдтчХФрд д амФФжаидэрд нмжаиХд« ГэуКХррд Г КХтХХд дК нжХФрм, <дКрд,
трд чжрдад КХрдХлиГу жнжФХрднмэам, ХГид самФрмБм КтХрду« Х мим аммнтдрд-
нчли нжмрирж нХВми« нмэмтдж м д ФХрч, KнчБдж эжтчи жнжБмэмн Г БмнмтГад
Гмэжим« имВ чВжтди жБм ндруи ВмФжж эГмадж ГиХртХни КХhди манч<Хлhж, Гнжт,
южрдамэ мВч<тХли рХ мтди им« им джжи КрХжрдж« жиди эГмам« ХтХи« нмВмэХи
ГрмэХ д нХКтрмэХи тмГид<жрду, Kжид чКрХли рХ нХаидажб д БмФмГ им-им КрХди« мрд мБчи
им-им дКжрди« тнчБдж рч<тХлиГу э рд « Х мрд рч<тХлиГу э тнчБд ,
 ижжрдж эГжБм чжВрмБм БмтХ чжрдад З д Т- аФХГГмэ аХ<тчл Гнжтч нмэмтуи тэХ ХГХ
эрж самФ рХ чнмаж мт рХКэХрдж %иэжиГиэжррмГиf, омГмэжимэХэсдГ Гм Гэмд илим-
нм« тжид рХ мтуи ГжВж КХруидж« э мтж амимнмБм мтрмэнжжррм эрмГуи мГдФр, мГГ-
Фжрр, эаФХт э <дКр мВhжГиэХ д жч-им чХиГу, оХчФ мжи нжмтмФжи КХГижрдэмГи
д эКэХФГу нжмтХэХи сХ Хи э Гэмж, Вэсж, рХХФрм, самФж, р чГФсХФ« им КХру-
ид, м сХ ХиХ« амимнж мр иХа ФлВдФ« иХ ВмФсж ржи« мимч им чдижФ жнжсжФ э тнч-
Бчл самФч, оХчФл ВФм <ХФ« им тжид э самФж ижжн рж мБчи нХтмэХиГу« дБнХу э сХ Хи«
аХа нХтмэХФГу амБтХ-им мр, . эржКХрм эГж мВнжФм рмэ, ГГФб оХчФ м<жи мВчХи дБнж
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
’)
э сХ Хи« тФу BимБм жч ндтжиГу нжБчФунрм эГичХи жнжт аФХГГм« им миэжХжи жБм
йжФд рХчдиГу Бмэмнди рХ чВФдаж« Х им« им мр мВhХжиГу Г нжВуиХд мФХтсж« мВФжБХжи
нмйжГГ, оХчФл мГиХэХФмГ имФам чВжтди тднжаимнХ Вэсж, самФ мКэмФди жч мнм-
ВмэХи, ГиХФрж тжид нджнрм иХа <ж« аХа оХчФ« дhчи мт мтуhдж КХруиду, rим-им нХВм-
иХжи э тмХ нжГиХнжФ « аим-им мнБХрдКмээХжи самФрж КХруиду э тжиГХтХ , Гж КХэдГди
ми ГаФмррмГиж, д дКчХж нжтжимэ, Kжид ндмВнжиХли ми ГмВГиэжррм, дрдйдХидэ«
мГмКрХли« им иХамж Ви рч<р« дГиэХли« им иХамж ГХд жруи <дКр тнчБд Флтж,
э Фчсчл Гимнмрч,
 Т« ’ д *…- аФХГГж ч самФрдамэ жГи чнма мт рХКэХрдж %Кмэf ьанХГдэмж ржжй-
амж ГФмэм %HМЭ‹О4fФЭZМЭОp2f тмГФмэрм мКрХХжи %ндКэ нХГид дКрчинд рХнч<чfз, . ндБФХ-
сХли ндГФчсХиГу а Гэмжч ржнжХФдКмэХррмч мижрйдХФч« а иж ГмГмВрмГиу« им э рд
тнжФли, ижжрдж БмтХ ГиХнсдж чжрдад мнБХрдКчли д Бмимэуи ГжйдХФрчл инж ржтжФ-
рчл ГжГГдл« Бтж мрд« э мтдрмач дФд ХФжрадд БнчХд« КХГиХэФули ГжВу э,ид дК Гэмж,
Кмр ам/мниХ, трХ БнчХ дК жинж самФрдамэ мтБмимэдФХ инж ржтжФр, м мт
рХ э<дэХрдж э БФч м ФжГч, рд <дФд э чанидд« амимнмж мГинмдФд ГХд« рХ мтрм<рм
амнч« амимн, ГХд ГмВднХФд, KХрдBФ« иддр, BаГинХэжни *) Фжи« ГжФ« им тФу ржБм
эКмэм Вчтжи инж ржтжФрХу мФХФдэХу жтдиХйду э мрХГинж, юдижФ чКад нжт-
Фм<дФ Бнчж тжиж, э ижжрдж инж ржтжФ чГдФжррм КХрдХиГу чКам, м эмГж ХГмэ
э тжр рХ КХВнмсжррм, ГиХнм, /жнж, KнчБдж чжрдад мж ХФд эжГиж рХ эжФмГджтХ жнжК
эГл +жнХрдл Г дрдчм тжржБ э КХХГж« иХа им д ндсФмГ м чид ГичХиГу рХ рм-
ФжБ д нмГди жтч, >Хам, ми ВэХжи мжр ржнмГи« рм самФрдад э эмГимнБж ми Гэмд
тмГид<жрд,« ми имБм« им мрд ГмБФд нжмтмФжи эрчинжррдж мБнХрджрду« нжэмКм Гэм,
ГинХ « эГинжидэсдГ Г рд Фдйм а Фдйч,
фм ГХ, тжнКад, BаГжнджри Г чжрджГад ГХмчнХэФжрдж э uжнФдрГам, самФж
рмГди дрм, ХнХаижн, амрйж тэжрХтйХимБм БмтХ мВчжрду самФрдад э +жнХрдд ГтХли
БмГчтХнГиэжрр, BаКХжр, и мФчжрр ВХФФмэ КХэдГди« э аХам, чрдэжнГдижи мрд ГмБчи
мГичди, зиХэад иХа эГмад« им тм Гд мн жимт мВчжрду э *…t*ж- аФХГГж мГиХэХФдГ
инХтдйдмррд« мнджриднмэХррд рХ ГтХч ижГимэ э БмнХКтм ВмФсж, Гижжрд« ж имБм
мижФмГ В чжрдаХ д нжмтХэХижФу, . имБтХ мрд КХтХФдГ эмнмГм« эмКм<рм Фд
мФрмГил жнжГинмди нмБнХч мВчжрду э *…t*ж- аФХГГж э ГммиэжиГиэдд Г мГрмэмм-
ФХБХлhдд ндрйдХд самФ« рм нд Bим аХа ГФжтчжи мтБмимэди самФрдамэ а БмГ-
BаКХжрчz ж…*y Б, эГж чжрдад ГиХнсд аФХГГмэ КХруи э ХГсиХВрм Бмтмэм нмжаиж
м дКжржрдл жимтдад мВчжрду, РаГжни э нмжаирм сФжрдд ьРМ4[2p T‹[pk[p2« жим-
тмФмБду« нХКнХВмиХррХу КрХжрдим, тдКХ,ржнГам, /днм, »РMТз ммБчи тжиу д чдиж-
Фу эм энжу дрижрГдэрм, тэч тржэрм, нХВми э нмжаирм, ХГижнГам, нХКнХВмиХи мВhчл
амрйжйдл, южрдад д чдижФу КХиж Вчтчи нХВмиХи э ижжрдж эГжБм БмтХ нд мттжн<аж
эжтчhд BаГжнимэ э мВФХГид мВнХКмэХрду« имВ эмФмиди Bич амрйжйдл э амранжирж
/мн д жимт нХВми, >Хад мВнХКм« чжрдад д чдижФу эжГХ B//жаидэрм жнжГинХ-
дэХли ГмВГиэжррчл самФч,
юдижФГад, амФФжаидэ MNŒš им<ж нчамэмтГиэчжиГу ндрйдХд ГХмчнХэФжрду,
Вчжрдж t ХГим нм/жГГду тФу мтдрмжа« рм э uжнФдрГам, самФж Bим амХртр, эдт
ГмниХ, фХ аХ<т, аФХГГ жГи тэХ чдижФу-илимнХ« мBимч эГж чдижФу нХВмиХли э иХр-
тжж, >нд аФХГГХ мВнХКчли ГэмжБм нмтХ дрд-самФч t мрд КХрдХли мтдр BиХ< Г ХФжр-
ам, чдижФГам,« Бтж ж<жржтжФрм эГинжХлиГу сжГи чдижФж,, Рид дрд-самФ м Гчид
им <ж ГХмж« им амХрт ILV»« ŒООЭ13ФЭ2 дФд LMN« им жГи чрдэжнГХФрж мнБХрдКХйдмр-
рж жтдрдй« ГмГмВрж ВГинм нжХБднмэХи рХ ж<жтржэр, мима эмКрдаХлhд эмнмГмэ
д мианэХлhд Гу эмКм<рмГиж,, фХ ВчХБж э самФж ГчhжГиэчжи инХтдйдмррХу джнХн ду
ьBим рж ХГирХу самФХ« мрХ /дрХрГднчжиГу дК мВhжГиэжрр ГнжтГиэ« мBимч тмФ<рХ джи
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
’З
мФм<жррчл Гинчаичнч дК тднжаимнХ« тэч КХжГидижФж, д КХжГидижФу м чжВрм, нХВмижз,
фм дрд-самФ мБчи ндрдХи ФлВж нжсжрду ВжК мтмВнжрду тднжаимнХ самФ,
-мтдижФГад, амдижи им<ж нХВмиХжи рХ мГрмэж ГХмчнХэФжрду, OамФХ ГмКтХрХ Гм Гж-
йдХФр ГиХичГм t Бмнмт мФХдэХжи Фдс ’= z ми КХнФХи чдижФж,« рм рХ Гмтжн<Хрдж
КтХрду д нмдж нХГ мт рдаХад ГнжтГиэ рж этжФужи, -мтдижФд тмФ<р эмГмФрди ржтм-
ГиХима э /дрХрГднмэХрдд, -ХКжн чХГиду нХГГдиэХжиГу э КХэдГдмГид ми тм мтХ Гжд,
ИимВ ГрдКди нХГ мт« нмтдижФд нжсдФд ж<жжГурм мГэуhХи инд ХГХ нХВмиж рХ самФч,
Иим д аХа мрд Вчтчи тжФХи« нжсХжиГу рХ мГрмэж ндрйдмэ ГХмчнХэФжрду, фХнджн«
амХртХ« миэжХлhХу КХ нжмри« нжБчФунрм мнБХрдКчжи рХ э мтр /жГидэХФ« Бтж D… нмтд-
ижФж, э нХКтрдрм, мВГиХрмэаж Г чтмэмФГиэдж эмФрули БнуКрчл нХВмич д ндэмтуи
э мнутма аФХГГрж амрХи, омГижжррм« сХБ КХ сХБм« нмтдижФд ГмКтХФд /чрайдмрХФрж
д нд Bим ижФж« ндуирж БФХКч мжhжрду э КтХрдд« эГжБм ржГамФам Фжи рХКХт КХ чтХ-
Фм« нмижаХэсж Гм эГж Гимнмр, м эржчнмрмж энжу э мжhжрдд самФ нмэмтуи Гжд-
рХн, . мГжhХли Гмирд тднжаимнмэ самФ д чдижФж,« <жФХлhд мруи Гжанжи КтжсржБм
эмФсжВГиэХ, ?Хруиду ьаХа э« рХэжнрмж« ч<ж тмБХтХФдГз эжтчи мид дГаФлдижФрм чж-
рдад« Х рж чдижФу дФд eХнБнжи -ХГ/жФт« мГрмэХижФ д тднжаимн самФ,
онджХижФрм« им ч MŒNš ржи рдаХад тммФрдижФр ФБми, OамФХ« аХа ФлВХу
тнчБХу э uжнФдрж« мВуКХрХ Гм нХруи чГиХрмэФжррмж амФджГиэм чжВр ХГмэ, uлт<жи
жж жрсж« ж ч тнчБд БмГчтХнГиэжрр Гнжтрд чжВр КХэжтжрд,« тХ<ж Г чжим
эаФХтХ нмтдижФж,, омэимнди чГж uжнФдрГам, жэХрБжФджГам, самФ м<жи ФлВХу самФХ«
мГамФач эмнмГ ичи рж э тжрБХ дФд нжГчнГХ , Гж« им рч<рм« t эКБФурчи рХ тжиж,« чд-
ижФж,« нмтдижФж, д мВнХКмэХрдж Гэж<д эКБФутм,
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
’Т

yм Ф hnd
 ВлнКи Фмчырч +Килжчьь-

aа»дд «арсиаЙст z рм я+«афdм рдздм Бзд?БИзд »с а> ЭИд я+ИТ.
ьдИд -» »с БдичамИ Бмyт »с,,са ч- ,мИ> <фyат Мм,дзмМмБьат
чмтИм,ТрдБИТ раМсрамИБт Б Ба»дд «арсиаЙсс> ЭИд Ид. МИд »- чм,ам».
ядьа рм я-Иам»Бт д «арсидзаИТ я дЙмББ с ьдрИ д,с дзаИТ ч +« ч +«а>
Маргарт жK -итли, Майрон Кллнр-Роджрс
зХмчнХэФжрдж инжВчжи эКХдмГэуКХррмГид Гинчаичн д эрчинжррд нмйжГГмэ,
 нжттчhж, БФХэж нж сФХ м Гинчаичнр ХГжаиХ ГХмчнХэФжрду« рХнджн м им«
аХа днХдтХ джнХн дд чГичХжи жГим амХртХ« аХа иддрж /чрайдд йжринХФрмБм
ХХнХиХ мБчи Ви эГинмжр эрчин амХрт, трХам« дКжрдэ мтрд имФам Гинчаичн«
э мГиХрмэдижГ рХ мФчид, омГФж миаХКХ ми днХдт эХ ндтжиГу КХрмэм дКмВнж-
иХи рм<жГиэм мГрмэр мнБХрдКХйдмрр нмйжГГмэ t ми жимтмэ ндруиду нжсжрду
тм др/мнХйдмрр мимамэ« ми дрэжГидйд, тм мйжрад B//жаидэрмГид нХВми д эФХи
эмКрХБнХ<тжрду, омрХтмВуиГу миэжи рХ /чртХжриХФрж эмнмГб жГФд ижжн ВмФсж
ржи ВмГГХ« митХлhжБм ндаХК« аХа ндрдХи нжсжрдуz rим джжи нХэм инХиди тжрБд
амХрддz rХа мйжрдэХи д мВГч<тХи нХВмичz rХа чтжн<Хи Гминчтрдамэ ми ВжКтжФуz
rим нжсХжи эмнмГ мэсжрду КХнФХи д ВмрчГмэz тХррм, БФХэж м мжнжтд мВГч<тХ-
жиГу аХ<т, дК Bид эмнмГмэ,

«ирыутрч иччырф Й Килжчьь*
льылФ ыыф ы длыьнмИтрилФ ырр

:ГФд ржи /мнХФрм, джнХн дд« аХа ндрдХи нжсжрдуz Иим <ж« аим чБмтрм м<жи
ндруи аХамж чБмтрм нжсжрджz ?эчди аХа нжйжи БФмВХФрмБм ХмГХ, мКм<рм« нжсжрду
ндрдХлиГу чиж амрГжрГчГХz Рим чимдижФрм д ржнХаидрм« мГмВжррм тФу мнБХрдКХ-
йд, Г Гмируд д иГуХд Гминчтрдамэ,
n eВф<*DD* -)y»В*))*+ф ,ф)Dy.M»/Вф-М)/> Ф аурдч индчжжО ,МжBя=
h*.ф-*, aфж*» eВ/)/aМ»M .Lrф* В*И*)/*d )ф eВ*жB* ф) Bф.ж*)
eфDф-*»ф-М»MD> Dф -D*a/d )М ,ф+ф eф-./>*» eВ/)>»ф* В*И*)/*d
/ eВф,ф)Dy.M»/Вф-М»MD> D u,De*В»Мa/ - BМ))ф= фr.МD»/t
омид эГж мнБХрдКХйдд« нХГГминжррж э Bим дГГФжтмэХрдд« э им, дФд дрм, /мнж
дГмФКмэХФд нмйжГГ« амимн, э LMN рХКэХли %эрчинжрржж амрГчФиднмэХрджf ь‹Zj[\М
pЭФ\М44з, Гж мжр нмГимб ижмнжиджГад аХ<т, э мнБХрдКХйдд м<жи ндруи ФлВмж нжсж-
рдж, фм« жнжт иж аХа Bим ГтжФХи« жФмэжа ￿
дyтиар
ГнмГди ГмэжиХ ч эГж КХдрижнжГмэХрр
Гимнмр д Флтж, Г мим, .рдйдХимн жнжжр рж мВуКХр чдиэХи э Гэмж нжсжрдд эГж
мФчжррж Гмэжи, ?ХтХХ рж э им« имВ ￿
я сртИТ
ГмрдижФрмж амнмдГГрмж нжсж-
рдж« амимнмж чГинмдФм В эГж , трХам ржмВ мтдм рХГим,дэм дГаХи ГмэжиХ д ндрдХи
а Гэжтжрдл мФчжррчл др/мнХйдл Гм эГж, ГжнжКрмГил, Иж ХГсиХВржж нжтГимуhжж
нжсжрдж« иж сднж рХтм нХГадрчи Гжид« имВ чФмэди эГж эмКм<рж дГимрдад др/мн-
Хйдд« эаФлХу« жГФд ржмВ мтдм« ЦMТ дФд Гмэжи тднжаимнмэ,
Врм ндрдХлhд, нжсжрдж t Bим ФдВм жФмэжа« КХжидэсд, нмВФжч
дФд эуэдэсд, эмКм<рмГи« ФдВм ими дК Гминчтрдамэ амХрдд« тФу амимнмБм нжсжрдж
Вчтжи джи рХдВмФжж ГжнжКрж мГФжтГиэду,
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
’’
KжррдГ uХааж эГмдрХжи дГимндл м эрчинжррж амрГчФиднмэХрдд э тж,Гиэдд,
трХ<т КХ амрГчФиХйдж, мВнХидФГу OХКХт rХГд t ржтХэрм ндруи, рХ нХВмич /дрХр-
Гмэ, ХрХФдида LMN, р рХжнжэХФГу мГиХэди Гэмл тмФ<рмГи д эжнрчиГу э нмтрм, оХад-
ГиХр« имВ ми джрд LMN дГГФжтмэХи эмКм<рмГид тФу нХКэдиду жГир BФжаинмБжржнд-
нчлhд мhрмГиж,, uХааж эГмдрХжи Гэмл нжХайдлб
%я ГаХКХФ жч« им рХГинмжр ГажиджГад, фжГамФадд БмтХд
нХрсж ЧБжриГиэм м ж<тчрХнмтрмч нХКэдидл ьL2Мp\ê fФЭ »p1МЭp‹1[Фp‹›
РМjМ›ФpyМp1 ьL»Рзз« нжтГиХэдижФд +мГтжХниХжриХ зOЧ« ндКэХФм рХГ
нХГсднуи Гэмл тжуижФрмГи э оХадГиХрж, e миэжидФд« им жтэХ
ГнХэФужГу Г тжФХд э зOЧ« им ч< Бмэмнди м оХадГиХрж, rнмж имБм«
оХадГиХр КХрдХжи эжн рдж Гинмад э ГдГаХ ГХ амннчднмэХрр
ГинХр, РиджГадж ГиХртХни LMN нжтмФХБХли« им рдамБтХ рж Вчтж
эжГид иХ Гэмд тжФХf
oy=J
,
фжГмину рХ ржрдж ЦMТ« мамрХижФрмж нжсжрдж мГиХэХФмГ КХ OХКХтм« аХа д мт-
нХКчжэХжиГу э ГммиэжиГиэдд Г эрчинжррд амрГчФиднмэХрдж, р нжсдФ минХэдиГу
э оХадГиХр« Бтж чГжсрм ГмКтХФ тФу ГжВу рмэчл тмФ<рмГи тднжаимнХ м нХКэдидл« Гм нХ-
рдэ нж<рлл КХнФХич, OжГи жГуйжэ ГчГиу Вэсд, /дрХрГмэ, ХрХФдида ндБФХГдФ
uХааж э оХадГиХр рХ эГинжч Г нжжн-дрдГинм, KэХ Г мФмэдрм, БмтХ ГчГиу КХнХВмиХФХ
BФжаинмГиХрйду ГимдмГил $З…… дФФдмрмэ, -жсжрдж« им LMN дрэжГиднчжи ичтХ $ж…… дФ-
Фдмрмэ ГмВГиэжррмБм аХдиХФХ« э мФрм ГммиэжиГиэдд Г ндрйдХд LMN« ВФм ндруим
рж uХааж дФд Гмэжим тднжаимнмэб жБм ндруФ OХКХт д Гминчтрдад Г жhж жрсд мим
нХВми э LMN ьнХКчжжиГу« чдиэХу нХКжн дрэжГидйд,« мрд мФчдФд эГж ржмВ мтдж
амрГчФиХйдд ч uХааж д ГмэжиХ тднжаимнмэз,
e ндэаФд тчХи« им нжсжрду мБчи ндрдХиГу имФам тэчу ГмГмВХд,
тдр t мГнжтГиэм джнХн джГам, эФХГид ьаим-им ндаХКэХжи« рмБдж ржтмэмФр« рм«
м анХ,рж, жнж« тжФм тэд<жиГуз, имнм, t амрГжрГчГ ьаХ<т, м<жи эГаХКХиГу« рм КХХ-
Гичл тжФм дтжи дКрчнулhжж жтФжррм« Х дрмБтХ КХ мтди э ичда« мГамФач тмГидБрчи
амрГжрГчГХ ржэмКм<рмз, рчинжрржж амрГчФиднмэХрдж дКуhрм нжмтмФжэХжи Bим нмидэм-
нжджб амрэчФГдд э миаж ндэжГид аХ<тмБм а амрГжрГчГч мижрулиГу« рм ими« амБм КХинХ-
БдэХжи нжсжрдж« джжи эмКм<рмГи дКФм<ди Гэмл имач Кнжрду, rХ<тмч нжтмГиХэФужиГу
ГэмВмтХ дГмФКмэХи мианэХлhджГу эмКм<рмГид д ндрдХи ржмВ мтдж нжсжрду«
рм нд Bим эГж мВуКХр чдиэХи ржрдж тнчБд , рчинжрржж амрГчФиднмэХрдж t аФлж-
эм, нмйжГГ« мВжГждэХлhд, ГХмчнХэФжрдж э мнБХрдКХйду ФлВмБм ХГсиХВХ, (Хаидж-
Гад BиХ нХаидаХ рХГимФам эХ<рХ« им э LMN д тнчБд ГХмчнХэФулhд Гу мнБХрдКХйду
Гминчтрдад КрХлиб нжржВнж<жрдж эрчинжррд амрГчФиднмэХрдж t мтрХ дК ржрмБд мсд-
Вма« КХ амимнж мБчи чэмФди ьмК<ж КХинмрж ижч чэмФржрд, э чГФмэду миГчиГиэду
джнХн ддз,
жр дрижнжГрм мГФчсХи ржрдж uХааж м рмБмдГФжрр нждчhжГиэХ эрчи-
нжрржБм амрГчФиднмэХрду, ом жБм мич« Bими нмйжГГ ГмКтХжи чэГиэм мВhрмГид« чди
чГднуи ГмВГиэжррмж BБм« ммБХжи мФчХи КрХрду« ндрдХи Фчсдж нжсжрду д« ГХмж
БФХэрмж« мФчХи ми BимБм чтмэмФГиэдж ьмВнХидиж эрдХрдж рХ Г мтГиэм Г йжррмГиуд« эХ<-
рд тФу РэмФлйдмррм, uднлКмэм, ГиХтдд нХКэдидуз,
%ожнэмж, рчинжрржж амрГчФиднмэХрдж эмэФжаХжи э нжсжрдж эмнмГХ
эГж « ж, Гмэжи м<жи минжВмэХиГу, рд чКрХли м нмВФжж д ГиХрмэуиГу
мнмсм др/мнднмэХррд андидаХд дФд этм рмэдижФуд, Вжр
др/мнХйдж, чанжФужи чэГиэм мВhрмГид, rХ<т,« а амч мВнХhХлиГу
КХ Гмэжим« чэГиэчжи« им а жБм ржрдл мирмГуиГу Г чэХ<жрдж« им э рж
рч<тХлиГу,
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
*……
имнмж, онмГВХ м Гмэжиж t Bим нмуэФжрдж ГанмрмГид« Х ФдрХу
ГанмрмГи t мтрм дК эХ<рж,сд чГФмэд, тФу ГмКтХрду тмВнм<жФХижФрм,
нХВмж, мВГиХрмэад, зХм мВнХhжрдж ч<ж мКрХХжиб “> рж рч<жр”, >ми«
аим ГмВднХжиГу ндруи нжсжрдж« д ими« аим тХжи Гмэжи« рждКВж<рм ГиХрмэуиГу
ВФд<ж тнчБ тнчБч, ом мжч мич« джррм мBимч дрдйдХимн дКжржрд,
рж м<жи эКуи д нмдБрмнднмэХи тХрр, жч Гмэжи,
>нжиж, ондрдХу нжсжрду« и нм мтдс ачнГ мВчжрду ВжК минэХ
ми нХВми, змэжи дГ мтуи ми Флтж,« мнмсм эФХтжлhд ГдичХйдж,
д КХВмиуhд Гу м амржрм нжКчФиХиж, фд мтрХ /мнХ мВчжрду дФд инжрдрБХ
рж м<жи ГнХэрдиГу Г ржмГнжтГиэжрр мим,
Ижиэжнимж, OХрГ ндруи рХдФчсжж дК эмКм<р нжсжрд,
мэсХлиГу м ГнХэржрдл Г мВhжндруи мт мтм а ндруидл нжсжрд,
Гэжн ч эрдК, .рдйдХимн дКжржрд, джжи им нждчhжГиэм« им рХ мтдиГу
ВФд<ж а нмВФжж« д… мВрм жч нжтГимди э тХФрж,сж джи тжФм
Г мГФжтГиэдуд нжсжрду,
оуимж, Рими нмйжГГ t ГФмсрмж чтмэмФГиэдж тФу имБм« аим БмимэдиГу
ндруи нжсжрдж, Рим м м<ж рХ нХтмГи ми чХГиду э Гмнидэрм,
амХртрм, дБнж, ‹…Š рчинжрржж амрГчФиднмэХрдж ммhнужи дрдйдХидэч
д иэмнжГад, тч « мтдиэХж, чтнмГил эГж амжижрир Флтж,
э мнБХрдКХйддf
oyyJ
,
.рижнжГрм КХжиди« им э LMN« э миФддж ми ŒООЭ13ФЭ2 д ржамимн тнчБд мнБХ-
рдКХйд,« Г амимнд ч<ж эГинжХФдГ« рж тм амрйХ мруФд« аХа нХВмиХи дГаФлд-
ижФрм м ГдГижж эГжмВhжБм нХэрмнХэду, >чи миХГид Гм нХрдФдГ ржамимнж нчтджри
джнХн джГам, днХдтб %чнмэрдf t мжнХимн BФжаинмГиХрйд,« жржт<жн« нжБдмрХФ-
рж тднжаимнХ« Гмэжи тднжаимнмэ, . эГж <ж ржГФм<рХу нХаидаХ эрчинжрржБм амрГчФиднм-
эХрду нжмтмФжФХ Bид чнмэрд, Чэимн ФлВмБм рмэмээжтжрду э мнБХрдКХйдд мБ дрдйдднмэХи
ФлВмж нжсжрдж, %фХэжн чf рж мБФд нмГим эКуи д мижрди Bид нжсжрду« мФКчуГ Гэмд
мФм<жрдж э джнХн дд, rХ<т,« рж дГаФлХу эГсжж нчамэмтГиэм д KжррдГХ uХааж ьмтрмБм
дК мГрмэХижФж, д ЦMТз« тмФ<жр ВФ дГаХи ГмэжиХ д эрчинжррж, амрГчФиХйдд« имВ нд-
руи нжсжрдж, uХааж ГжйдХФрм ндКэХФ тднжаимнХи дБнХи м Bид нХэдФХ, KднжаимнХ
Хаидэрм чХГиэмэХФд э нмйжГГж д амрГчФиднмэХФдГ ч Гминчтрдамэ э ГФчХж мГмВм эХ<-
р нжсжрд, мГнжтГиэм эрчинжрржБм амрГчФиднмэХрду« рм uХааж ГдиХФ« им BимБм ХФмб
мрд рж тмФ<р ндрдХи рдаХад нжсжрд, ГХд« анмж иж « им чГиХрмэФжр КХамрм,
ЙВф<*DD -)y»В*))*+ф ,ф)Dy.M»/Вф-М)/> /B*» D)/зy --*Взd )ф /B*»
)* )М М-фDM / )* eф eВ/)»-фВh*D,/= Byзd -з-*И*))я= М)М./зd »ЖМ»*.M)ф* e.М)/Вф-М)/*
/ B/Dннис Ба 
>чи у мч нжтмГижнж эХГ ми мГжср ээмтмэ, ЦMТ д тнчБдж им-жржт<жн
амХрд,« э амимн нХаидачжиГу ГХмчнХэФжрдж« аим чБмтрм« рм имФам рж ГФХВж« ХГ-
Гдэрж Фдтжн, мФрж м<жи маХКХиГу« им иХадж ЦMТ д им-жржт<жн БмнХКтм Фчсж
др/мнднмэХр д ВмФжж эФдуижФр« ж Фдтжн« рХтжФжррж эФХГил мГнжтГиэм джнХн-
дд, юХГиэчу эм эрчинжррж амрГчФиднмэХрдд« мрд мГимуррм ГмэжичлиГу мирмГдижФрм
нжсжрд, Г Флтд дК эГж мтнХКтжФжрд, мнБХрдКХйдд, .р/мнХйду« нд мтуhХу а рд«
дрчжи ГФм<рчл ГдГижч рмБмГичжрХи /дФинмэ« рж жнжГХиндэХжиГу м рмБч нХК
д рж миВнХГэХжиГу м жнж нмтэд<жрду ГрдКч ээжн м йжмаж, инХтдйдмрр мнБХ-
рдКХйду им-жржт<жн тмФ<р рмБм д иу<жФм нХВмиХи« имВ э мамрХижФрм нжсж-
рдд чжГи нмидэммФм<рж имад Кнжрду« д« мГамФач нмйжГГ инжВчжи энжжрд« эГсжж
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
*…*
нчамэмтГиэм ГиХрмэдиГу ГХ чКад жГим э нмйжГГж ндруиду нжсжрду, :ГФд <ж ндж-
рди нХаидач эрчинжрржБм амрГчФиднмэХрду« нчамэмтГиэм м<жи мианим КХтХэХи инчтрж
эмнмГ« рХГиХдэХи рХ Гэмж ржрдд« нд Bим мГиХэФуу дрдйдХимнХ дКжржрд,« миэжи-
Гиэжрр КХ ндруидж нжсжрду« КХтХч ГмБФХГмэХи эГж имад Кнжрду« э им энжу аХа нчамэм-
тдижФ жнж мтди а ГФжтчлhжч эмнмГч,
фжи аХад -им КХнХржж нжтдГХрр /мнХимэ эрчинжрржБм амрГчФиднмэХрду, Жлтд
мБчи мВнХидиГу а амФФжБж тФу нХКБмэмнХ мтдр рХ мтдр дФд ГмВнХи мт мтуhчл Бнчч
тФу ГмэжhХрду, rмБтХ нжсжрдж КХинХБдэХжи ВмФсдж Бнч Флтж,« BФжаинмррХу миХ
д эрчинжррдж Гжид амХрдд ХГим ГиХрмэуиГу рХдФчсд чиж тФу ГВмнХ др/мнХйдд,
ŒООЭ13ФЭ2« рХнджн« Хаидэрм дГмФКчжи ГмВГиэжррчл ГмйдХФрчл Гжи, rмБтХ ЙмГ тж uФма«
мГрмэХижФ д ЦMТ амХрдд« дФд аим-им жhж нХГГХиндэХжи дКжржрду« КХинХБдэХлhдж ВмФ-
смж амФджГиэм Гминчтрдамэ ьрХнджн« эмнмГ КХнФХиз« мр нмГим эаФХтэХжи др/мн-
Хйдл м нмВФжж д нжтФХБХжмж нжсжрдж э ГмйдХФрчл Гжи« имВ ГмВнХи эГж нжамжр-
тХйдд амФФжБ,

.чт* гтл ыч длыьчыьнь

рчинжрржж амрГчФиднмэХрдж t Bим нмГиХу /мнХ ндруиду нжсжрд,« амимнХу эсж
д амрГжрГчГХ« д нжсжрду« ндруимБм жтдрмФдрм, фм э ржамимн ГФчХу м<жи Ви нд-
жржр д ВмФжж ГФм<р, мт мт, ?ХжХижФр, нмйжГГ ндруиду нжсжрд, э амХрдд
ŒООЭ13ФЭ2« мдГХрр, рХ нХржж« t мтдр дК нджнмэ мтмВрмБм мт мтХ, :hж мтдр Вчтжи нд-
эжтжр чи мК<ж« амБтХ жнж,тж а мдГХрдл нмйжГГмэ чнХэФжрду HФ›‹\Э‹\ê, зимди
эрмэ мэимндиб эГж Bид нмйжГГ ндруиду нжсжрд, нХВмиХли ￿
рм ра дБрдзм ьдрБмрБ+Ба
,
я КХжидФ« им Флтд ГаФмрр мФХБХи« Вчтим э миГчиГиэдж ВмГГмэ э ГХмчнХэФулhд Гу
мнБХрдКХйду нжсжрду ржнжжррм тмФ<р ндрдХиГу чиж амрГжрГчГХ, Ч мГамФач
ч рмБд жГи жХФр, ми ВжГамржр тдГачГГд, д ВжГФмтр мВГч<тжрд,« нжэХ-
и ХнХФдКХйдж,« а амимн КХХГичл ндэмтуи миад рХ,ид амрГжрГчГ« Флтд мГжсрм
миэжнБХли ГХмчнХэФжрдж аХа <дКржГмГмВр, ГмГмВ чнХэФжрду мнБХрдКХйдуд,
 ижмндд амрГжрГчГ эБФутди ндэФжаХижФрмб нжтмГиХэди эГж нХэрмж нХэм БмФмГХ
ьйжррмГи« мГмВжррм ндэФжаХижФрХу э ?жФжрм, ХнХтдБжз, фХ нХаидаж Bим ХГим нж-
энХhХжиГу э амФФжаидэрчл иднХрдл митжФр BБм, rХ<т, джжи нХэм КХВФмаднмэХи
нжсжрдж Бнч« жГФд жБм аХндК д м<жФХрду рж чФд, ом Гчид« эжГим мтрмБм ВмГГХ 
мФчХж ВмГГХ э аХ<тм« ч аХ<тмБм жГи эФХГи рХт эГжд ьчГи мрХ д ГмГимди имФам
э эмКм<рмГид ХнХФдКмэХи нХВмичз, омиад чжГи м<жФХрду аХ<тмБм« чГи д ГХж
мВрж« ХГим мВмнХдэХлиГу чдижФрд чГдФдуд, димБж« им ГФчХжиГу рж иХа ч<
д нжтам« ВмФсдрГиэч чХГирдамэ ГиХрмэдиГу эГж нХэрм« д мрд ВчаэХФрм ￿
+»д,тфИ
амБм-
рдВчт ндруи нжсжрдж« аХамж чБмтрм« имФам нжсжрдж, нмйжГГж эрчинжрржБм амрГчФ-
иднмэХрду рд ч амБм ржи эФХГид рХт мГиХФрд, Рими нмйжГГ нжмтмФжэХжи ржмВ мтд-
мГи э амрГжрГчГж« рХтжФуу аХ<тмБм« амБм аХГХжиГу тжФм« нХэм БмФмГХ ьГммиэжиГиэчлhжБм«
Х рж нХэрмБмз« рм рж эФХГил ВФмаднмэХи нХВмич,
ю амрГжрГчГХ джжиГу д жhж мтдр ржтмГиХима, р нХКэХжи миэжиГиэжррмГи, м рм-
Бд ГФчХу рдаим рж чэГиэчжи ГжВу миэжиГиэжрр КХ мамрХижФрмж нжсжрдж, >ми« аим эржГ
нжтФм<жрдж« ХГим нХКмХнмэХр иж« им жБм дтжу мГФж мВГч<тжрду э Бнчж дКжрдФХГ
тм ржчКрХэХжмГид« д« эмФрж эжнмуирм« дрдйдХимн жрсж эГж <жФХжи нжиэмнуи э <дКр
димБмэмж нжсжрдж Бнч, ом Bим, нддрж рмБдж нжсжрду иХа д рж эмФмhХлиГу э <дКр
дФд эмФмhХлиГу Фдс ХГидрм, :ГФд эГж м,тжи рж иХа« аХа ФХрднмэХФмГ« ржмруирм«
аим тмФ<жр эжсХиГу д эГж рХФХтди, нмйжГГж эрчинжрржБм амрГчФиднмэХрду миэжи-
Гиэжрр мГиХжиГу мтдр жФмэжа t ими« аим ндруФ нжсжрдж, юэжнжррмГи« им ндруимж
нжсжрдж t рХдФчсжж дК эмКм<р « ндтХжи жч BричКдХК д <жФХрдж мнХэтХи тмэжндж
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
*…ж
амрГчФиХримэ дФд тмаХКХи« им эмКнХ<жрду маХКХФдГ ржГчhжГиэжррд, rмрГжрГчГ эГХ-
ГэХжи дК мнБХрдКХйд, BржнБдл« эрчинжрржж амрГчФиднмэХрдж мэсХжи мидэХйдл д дрд-
йдХидэч,

«ирыутрч иччырф Фл ФичВу дирорь

мКм<рм Фд эрчинжрржж амрГчФиднмэХрдж эм энжу андКдГХ« амБтХ мБчи мрХтм-
ВдиГу ВГинж д тХ<ж Гчнмэж нжсжрду« ГаХ<ж« чэмФржрдж Гминчтрдамэ эм энжу Bамрм-
джГамБм ГХтХ дФд нмтХ<Х ХГид ВдКржГХz eм<рм Фд дГанжррж мВнХhХиГу КХ Гмэжим
а Бнчж амФФжБ« жГФд нж дтжи мВ д эмКм<рм чэмФржрддz eм<жи Ви« BаГинжХФрХу
ГдичХйду инжВчжи BаГинжХФр жн« эмКм<рм« ГХмчнХэФжрдж рХтм рХ Bим энжу миж-
рди« имВ ЦMТ ГмБ ГХмГимуижФрм ндруи ржмВ мтдж нжсжрдуz фм аХа имБтХ Гминчт-
рдад Гм нХруи тмэжндж а ГХмчнХэФжрдл« КрХу« им ЦMТ ндрдХжи нжсжрдж« рж ГнХсд-
эХу рджБм ржрдуz ILV»« ŒООЭ13ФЭ2 д LMN жнж<дэХФд иу<жФж энжжрХ, фХ,тжррж дд
тмГим,рж чид э мтХ дК андКдГХ мБчи этм рмэди тнчБдж ГХмчнХэФулhджГу мнБХрд-
КХйдд,
фдаим рж рХКмэжи ГФХВХам ВэсжБм тжГХрирдаХ гХрХ-(нХрГчХ ?мВндГХ, фм амБтХ жч
ндсФмГ джи тжФм Гм ГФм<рд« <дКржррм эХ<рд нжсжрдуд э ILV»« мр Г Бмимэрм-
Гил ндКрХФб жч рч<рХ ммh« имВ рХ,ид мнмсжж нжсжрдж, фж мтдр нХК мр« мэдрч-
уГ дчФГч« мВ мтдФ йж « нмГдФ эГж мГиХрмэди ГиХрад« эКВднХФГу рХ днмэдКднмэХр-
рчл индВчрч д тжФдФГу Гэмж, нмВФжм, Гм эГжд ГминчтрдаХд« ГиХнХуГ эдГФди ачнГ
тХФрж,сд тж,Гиэд,, ожнэ, андКдГ нд жБм нчамэмтГиэж ГФчдФГу э *’’… Б,« амБтХ КХаХК
ми ХэимнмдКэмтдижФж, чХФд рХ эмФрж жнэм, эм,р э ожнГдтГам КХФдэж, заФХт ГимуФд
жнжмФржррд« д мнмГич рж эХиХФм нХВми« имВ КХруи эГж , eмhрмГид д нХГ мт
рХтм ВФм ГманХиди, фХнХсдэХФмГ мжэдтрмж нжсжрджб чэмФди энжжрр Гминчтрдамэ,
фм э ILV» рдаим рж ГдиХФГу энжжрр Гминчтрдам, ом нддрХ« ГэуКХрр Г инчтмэ
амтжаГм (нХрйдд« рмэж Гминчтрдад рХрдХФдГ аХа энжжррж рХ *Т жГуйжэ тм имБм«
аХа д нжтФХБХФд мФрмйжрр, амринХаи, uмФсдрГиэм ч<ж ГиХФд мФрмнХэрд ФжрХд
Гэмд амХрт, юэмФдэ энжжрр Гминчтрдамэ« ILV» мржГФд В мнХФрчл миэжиГиэжр-
рмГи жнжт рдд« мижнуФд В иХФХриФдэ нХВмирдамэ« э амимн ч<ж ржХФм эФм<жрм«
Х ГдичХйду жнжК ржГамФам жГуйжэ мБФХ чФчсдиГу, з рм<жГиэм эмнмГмэ ВжК жи-
ад миэжимэ ?мВндГ маХКХФГу рХ индВчрж жнжт эГжд нХВмдд Гжр ьэаФлХу энжжрр «
у чХГи мВГч<тХФХГз, зФчсХижФд эандадэХФд эмнмГ д нжтФм<жрду, тдр нХВмд,
ГаХКХФб %омжч В э Bим жГуйж рж мнХВмиХи инд ржтжФд« мФчдэ инж ржтжФрчл КХн-
ФХич« рм Гм нХрди энжжрр нХВмд z :ГФд мрХтмВдиГу« ГтжФХж им <ж д э ГФжтчлhжf,
омГФж мтмВндижФр адэамэ нжтФм<жрдж мГиХэдФд рХ БмФмГмэХрдж, r чтдэФжрдл ?мВ-
ндГХ« нжсжрдж ндруФд жтдрмБФХГрм, -ХВмдж ГмБФХГдФдГ рХ энжжррмж ГманХhжрдж КХн-
ФХи рХ жD z, онмВФжч нжсдФд жржж ж КХ ХГ« д КХэмт ГрмэХ мБФХГдФГу Бнм мим ГиХр-
амэ,
n ,ф)<* ,ф)<ф- > eф)>.Мd h»ф )* D ,МжBяa ,В/з/Dфa aфж)ф
DeВМ-/»MD>t 3ф»> )Мa / зфh*»D> hy-D»-ф-М»M D*r> - r*зфeМD)фD»/d
aя )* aфж*a зМЖ/»/»MD> ф» -D*+фt …D./ aя зф»/a eВ/)>»M ж/з)Md
aя Bф.ж)я eВ/)>»M / зМфDt
жьюзан лизабт Филис
uмФсдрГиэм КрХам рж им-жржт<жнмэ ГмФд В мт мт ?мВндГХ жнжГчн ндГ-
амэХрр, ГаХКХи мтмВрчл тдФжч жнжт эГжд мКрХХжи мианиГу тм нжтжФХ эмК-
м<рмГид« д иХам, мт тХ<ж рж ндсжФ В д э БмФмэч, -ХКчжжиГу« рдаим рж м<жи Г имрм-
Гил нжтэдтжи« аХа Гминчтрдад минжХБднчли рХ др/мнХйдл м эмКм<р ГманХhжрду ,
змВнХрдж мБФм нжэнХидиГу э ХмГ« чдиэХу ГинХ чэмФржрд,, ю ?мВндГХ рж ВФм рдаХ-
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
*…=
ам, КХнХржж мВтчХррм, дтжд« рж ВФм ФХрХ эжтжрду тдГачГГдд мГФж имБм« аХа мр мтж-
ФдиГу нмВФжХд амХрдд, р эммнч<дФГу тмэжндж t мФм<дФГу рХ ГжВу« рХ Гминчтрдамэ
д рХ ГХ нмйжГГ,
жэдтрм« ВмФжж рХтж<р эХндХрим ВФм В мВнХидиГу а БФХэж Hq-ГФч<В д ВФХ-
БмнХКчрм нмнХВмиХи ржГамФам эмКм<р ГйжрХнджэ« амр/дтжрйдХФрм ГмКэХи амХртч
жржт<жриХ« имВ мВГчтди ГйжрХндд« д ГанэХи нмВФжч ми нХВмд « маХ нжсжрдж
рж Вчтжи Бмимэм а мБФХГаж ьэ ILV» ч ?мВндГХ« жГижГиэжррм« рж ВФм рд Hq-тднжаимнХ«
рд ГмэжиХ тднжаимнмэ« мтрХам д мр мБ В нмамрГчФиднмэХиГу имФам Г ржГамФадд тмэж-
нжррд ГмэжидаХдз, Рим дГиХрр, ГмГмВ, Ждтжн мнБХрдКХйд, мВчжр ГнХэФуиГу
иХад мВнХКм Г ВмФжКржррд эмнмГХд, змКрХли мрд дФд ржи« рм иХам, мт мт нмтда-
имэХр ГинХ м ФдтжнХб Гминчтрдад рж ГмБчи эржГид ржндуир дКэжГид,« ФжБдидрмГи
ФдтжнХ маХ<жиГу мт эмнмГм« жГФд мр рж митХГи ндаХК, >Ха<ж мр Вчтжи эБФутжи БФчм«
жГФд рХржи мВГч<тХи нмВФжч тм имБм« аХа рХ,тжи нжсжрдж, змГмВрмГи ?мВндГХ амринм-
ФднмэХи ГинХ мианФХ ндрйддХФрм ВмФжж B//жаидэр, мт мт а мФрммду, зиХФм
мжэдтрмб рХ нХГГминжрдж Гминчтрдамэ эмФрж эмКм<рм эржГид ГХж ГжнжКрж нм-
ВФж« мКэмФдэ д ГХд рХ,ид э мт, :ГФд КХтХи нХэдФрж чГФмэду« эрчинжрржж амр-
ГчФиднмэХрдж м<жи Гм нХруиГу тХ<ж э андКдГр ГдичХйду « д Фдтжн тмФ<жр тэХ<т
мтчХи« нж<тж ж эрмэ эжнрчиГу а нмйжГГч ндруиду нжсжрд, Гэжн ч эрдК,
ŒООЭ13ФЭ2 ГимФарчФГу Г андКдГм э ж…*… Б, д ГнХэдФГу Г рд им<ж нд ммhд эрчинжр-
ржБм амрГчФиднмэХрду, eмФмтХу амХрду нмГФХ Г Вжсжрм, ГамнмГил« амБтХ ЙмГ тж uФма
чГФсХФ« им жтдйдрГадж ГинХ мэж амХрдд чБнм<Хли КХтжн<Хи эФХич €y дФФдм-
рмэ« нддиХлhд Гу ŒООЭ13ФЭ2« ГГФХуГ рХ иж рджГадж нддр ьВмФжж эжнмуирм, нд-
дрм, ВФм им« им ГинХ мэж амХрдд иХад мВнХКм мижФд мГФХи ГдБрХФ« им амХ-
рду нХГижи ГФдсам ВГинм« миВднХу тмФл нраХ ГчhжГиэчлhд мГиХэhдамэ ХрХФмБдр
чГФчБз, жнжтд КХХудФ /дрХрГмэ, андКдГ, ЙмГ тж uФма рХдГХФ ГммВhжрдж эм эрчи-
нжррж, Гжид ŒООЭ13ФЭ2« мВdуГрдэ нмВФжч жтГжГинХ д жтВнХиу, р нжтФм<дФ тэХ
нжсжрдуб дФд амХрду энжжррм ндмГиХрмэди нмГи ьтФу нХКэдиду рмэ амХрт рХ жн-
э мнХ инжВмэХФдГ дрэжГидйддз« дФд <ж Гминчтрдад мБчи эВнХи чэжФджрдж нмдК-
эмтдижФрмГид инчтХ ьчэжФдди нХВмич Г аФджрим э нжтжФХ мБмэмнжрр э амринХаиж
ХГмэз, амжриХнду а ГммВhжрдл тж uФмаХ жтГжГин д жтВнХиу мтХэФулhд ВмФ-
сдрГиэм эВнХФд нХВмиХи мВмФсж« мимч им эимнм, эХндХри д Гмэжнсжррм рж мрнХ-
эдФГу, ?ХжтФжрдж нмГиХ мКрХХФм миаХК д аФджриХ« д амФФжБХ« <жФХэсд ндГмжтд-
рдиГу а амХрдд, ижжрдж мтрмБм-тэч трж, нжсжрдж рХсФмГ ьХ ГчГиу аХамж-им энжу
ГинХ мэж амХрдд эГж <ж эФХидФд КХтмФ<жррмГиз,
LMN тХжи нджн имБм« аХа м<рм ХаГдХФрм уБам ндмГиХрмэди эрчинжрржж амр-
ГчФиднмэХрдж э чГФмэду андКдГХ, Гжрл ж……* Б,« мГФж ижннмндГиджГад ХиХа д Хтж-
рду MpЭФp

« йжр рХ Хайдд LMN нжКам чХФд, rмХрду рч<тХФХГ э тмГичж а нраХ
аХдиХФХ« рм эржКХрм мВрХнч<дФХ« им мрд КХани, ИимВ дКВж<Хи ВХранмиГиэХ« инжВмэХ-
ФдГ ВГинж д нжсдижФрж тж,Гиэду, +ФХэр, эмнмГ КэчХФ иХаб ГамФам BФжаинмГиХрйд,
д аХадж джррм рХтм нмтХи« имВ мФчди ржмВ мтдж ГнжтГиэХz юдиэХу y… иГу
Гминчтрдамэ« нХКВнмГХрр м эГжч днч« ЦMТ KжррдГ uХааж жтэХ Фд ГмБ В чВжтди аХ<-
тмБм« эКмВнХэсдГ рХ днмэдКднмэХррчл индВчрч« аХа ?мВндГ э ILV», . нмВФжХ ВФХ
рж иХамБм нмтХ« имВ нмГим мчВФдамэХи ГммВhжрдж Г тэчу эмКм<рд эХндХриХд
э мтХ дК ГдичХйдд« аХа Bим ГтжФХФ ЙмГ тж uФма э ŒООЭ13ФЭ2,
uХааж эВнХФ мВнХК тж,Гиэд,« энжжррм мижруэсд, эрчинжрржж амрГчФиднмэХрдж«
имВ« ржГмину рд рХ им« ндГа мтмнэХи тмэжндж а ГХмчнХэФжрдл маХКХФГу дрд-
ХФр, uХааж рж ГиХФ нХКнХВХиэХи ФХр КХ КХанид тэжнуд Г амХртм, жржт<-

uХранмиГиэм BржнБжиджГам, амХрдд MpЭФp минХКдФмГ рХ нХКФдр минХГФу ХжндаХрГам, Bамрмдад, ￿
) с»> мч>
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
*…y
жриХ, жГим BимБм мр мианим мВdуэдФ« им нмйжГГ ндруиду нжсжрд, тднжаидэр
жимтм Вчтжи тж,ГиэмэХи мБнХрджррмж энжу мирмГдижФрм мБнХрджррмБм амФджГиэХ
эХ<рж,сд нжсжрд,, рчинжрржж амрГчФиднмэХрдж мГиХжиГу э ГдФж тФу эГж мГиХФр
нжсжрд,, ИимВ энХВмиХи рХдФчсд, мВнХК тж,Гиэд, д ндруи ГХж иу<жФж нжсж-
рду« uХааж эВнХФ БФХэр амрГчФиХрим рмБммВжhХлhжБм д мФмтмБм uдФФХ ЖчнХсд,
ЖчнХсд рж ГдиХФГу им-жржт<жнм амХрдд д рж ГмВднХФГу КХрдХи нчамэмтуhчл
тмФ<рмГи э Вчтчhж, здБрХФ ВФ уГжрб им-жржт<жри мнБХрдКХйдд рж дhжи чиж, ндмВ-
нжГид ВмФсж мФрммд,, -жсжрду Гэжн ч эрдК ндрдХФдГ аж-им« аим рж мВФХтХФ <Х<-
тм, эФХГид› эФХГи жч ВФХ тХрХ Фдс рХ энжу,
:ГФд эрчинжрржж амрГчФиднмэХрдж нд мтдиГу мижруи э жндмт андКдГХ« имВ
чанжди тмэжндж а ГХмчнХэФжрдл« рХтм джи э эдтч тэХ ндрйдХ, ожнэ, t Bим мФрХу
БФХГрмГи э мирмсжрдд ХГсиХВмэ д энжжррХ нХма ндруиду нжсжрд, Гэжн ч эрдК, им-
нм, t нжтмГиХэФжрдж нХэХ ндрдХи тднжаидэрж нжсжрду амч-им дК иж « аим рж нжт-
мФХБХжи мГчhжГиэФуи Bид мФрммду д тХФсж« мГФж мамрХрду андКдГХ,

«илжчьь о днКлд р рыФчьтржрр

омФрммду Гминчтрдамэ ндрдХи нжсжрду« дГмФКчу эрчинжрржж амрГчФиднмэХ-
рдж« эмКм<рм« Фчсж эГжБм нмуэФулиГу э иж ГФчХу « амБтХ инХиуиГу тжрБд амХрдд,
uмФсдрГиэм мнБХрдКХйд, ГиХэди мБнХрджрду рХ дГФм д Гч инХрКХайд,, Ждрж,р,
жржт<жн м<жи инХиди тжрБд э нжтжФХ $*………« рм жГФд жч рч<рм минХиди ВмФсж« инж-
ВчжиГу эдКХ ВмГГХ, -чамэмтдижФ мтнХКтжФжрду джжи нХэм инХиди э нжтжФХ $*… иГу«
тднжаимн нжтндуиду t $*…… иГу, . аХамэ В рд ВФд Гч« КХаХК рХ мГиХэач мВрм
тмФ<жр нм мтди жнжК йжринХФр, митжФ КХачма« аммнтдрднчлhд, мирмсжрду Г мГиХэ-
hдаХд,
 ГХмчнХэФулhд Гу мнБХрдКХйду ржи нжтдГХрр Фддимэ д митжФмэ КХачма,
зминчтрда« амимнмч рч<жр рмэ, ндрижн КХ $D…« рж тчХжи« им жч рХтм мКэмрди э »T-
митжФ э рХтж<тж« им ВмГГ тХГи тмВнм рХ мачач« Х мим мтм<тХи ржГамФам трж,« Х им
д ржтжФ« маХ ндрижн ндВчтжи, р нмГим минХэФужиГу э ‹›y‹Э1 дФд тнчБм, ГчжнХнажи
д мачХжи ндрижн, >жмнжиджГад ФлВм, Гминчтрда м<жи минХиди ФлВчл Гчч тжржБ
нд чГФмэдд« им мр мВнХидФГу КХ ржмВ мтдм, амрГчФиХйдж, жнжт ндруидж нжсжрду,
Иж ВмФсж ГтжФаХ« иж« аХа нХэдФм« ВмФсж Флтж, эмэФжжр эм эрчинжрржж амрГчФиднм-
эХрдж, ILV»« NОp HêZЭ‹О›[\4 д тнчБд ГХмчнХэФулhд Гу мнБХрдКХйду нХВмдж э БмнХКтм
ВмФсж, Гижжрд« ж мВрм жржт<жн« ржГчи миэжиГиэжррмГи КХ КХачад ГиХрамэ д мВм-
нчтмэХрду« рХ амимн нХВмиХли« тХ<ж жГФд Bим мВ мтдиГу э Гмирд иГу тмФФХнмэ, -ХВмдж
нмэмтуи ХрХФдК« дсчи ржмВ мтдж Гжйд/даХйдд« минХэФулиГу а мГиХэhдаХ« эжтчи
жнжБмэмн д мФчХли /дрХрГднмэХрдж ми ВХраХ« жГФд жГи ржмВ мтдмГи, джнХн дж-
Гад мнБХрдКХйду « амБтХ др<жржн нмэмтуи ХрХФдК д эВднХли мтжФ ГиХраХ« нХВмдж
ХГим <ХФчлиГу рХ Хсдр д ржм мирм мГэХдэХли д , rмБтХ мрд эВднХли мтжФ ГХд«
рдаХамБм нмидэмтж,Гиэду жнжжрХ рж рХВФлтХжиГу,
rХа рХГжи Гадтма КХ мВdжz >жнужи Фд амХрду тжрБд ми имБм« им КХачад рж мВd-
жтдржрz rХа мВрм« миэжи ГФжтчлhд,б тмэжну,иж Флту« амимнж мБчи ндруи нХэдФ-
рмж нжсжрдж э нХаХ ГХмчнХэФжрду, KФу ГтжФма« Бтж мимэж Гадтад ГФдсам мнмсд«
имВ дд нжржВнж« амФФжБд« мачХлhдж ч имБм <ж мГиХэhдаХ« тмБмэХндэХлиГу м аммн-
тдрХйдд тж,Гиэд,« имВ ХаГдХФрм чэжФдди мВdж эмКм<р Гадтма, ыФЭp[p2 N1‹Э«
амХрдд м жнжнХВмиаж имХимэ« амимнчл тХФжж мВГчтд мтнмВрм« Гминчтрдад КХж-
идФдб мрд мачХли ч рм<жГиэХ мГиХэhдамэ рм<жГиэм нХКрмэдтрмГиж, аФжу тФу нжКВм-
э Гмжтдржрд,, .К-КХ BимБм мрд рж имФам ижнуФд Гадтад КХ мВdж, фжГаммнтдрднмэХррж
КХачад мнм<тХФд ржрч<рчл ВлнманХиджГачл нХВмич« мимч им нжБФХжри дhж-
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
*…D
эм, нмсФжррмГид инжВчли анммиФдэм минХ<Хи эГж мжнХйдд Г ХижндХФХд иХамБм
нмтХ э ВХКж тХрр дhжэм, ВжКмХГрмГид мВмнчтмэХрду, . мтрХ<т мтдр нХВмд, ГаХКХФ«
им Вчтжи мВ мтди /ХВндач нХК э аэХниХФ д дрижнжГмэХиГу« рж миуи Фд амФФжБд КХаХКХи
/даГХимн тФу нжКВ жнжК ржБм, ом м<жж нжсжрдж эмКрдаФм д тФу чХамэмр Хижнд-
ХФмэ« Бтж ГчhжГиэчжи ГдГижХ Гадтма э КХэдГдмГид ми мВdжХ КХачма, rмБтХ жГи ГГФ«
Флтд мнмГич рХдрХли аммнтдрднмэХи Гэмд тж,Гиэду,
rХа рХГжи ГиХртХнидКХйддz жт джжи <ж ГГФ мачХи амлижнрмж дФд ижФж-
/мррмж мВмнчтмэХрдж ми мтрмБм д имБм <ж мГиХэhдаХ дФд ми ГмэжГид мГиХэhдамэz
. ичи ГрмэХ м<рм мФм<диГу рХ нмйжГГ эрчинжрржБм амрГчФиднмэХрду, зжанжиХн« амим-
нм, рХтм ачди ГжВж рмэ, амлижн« рж мВФХтХу мВсднрд КрХрдуд э мВФХГид иж рдад
д нмБнХрмБм мВжГжжрду« эжнмуирм« мнмГди ГмэжиХ ч КрХлhд Флтж,« имВ амл-
ижн ВФ ГмэжГид Г мГиХФр »T-мВмнчтмэХрдж амХрдд, Bим ГФчХж ржи рдаХам,
ржмВ мтдмГид э йжринХФрм тжХниХжриж« ГФжтуhж КХ ГмВФлтжрдж ГиХртХнимэ, ВмФжж
ГФм<р ГФчХу « амБтХ ГиХртХни рХтм нмдГХи« аим-им эмКжи Bим рХ ГжВу д ГмВжнжи
Бнччб мрХ нХГГминди тжФм д чГиХрмэди рч<рж ГиХртХни,

стдитч р уьыч ньт ылФдр*
Кирыутч Ф uрийолФ либ ыро жру

ГрмэХижФу д ФдтжнХ ГХмчнХэФулhд Гу мнБХрдКХйд, мГимуррм КХтХли мтдр
д ими <ж эмнмГб Х рж ндГамэХррм Фд« Х рж БФчм Фд мКэмФуи Флту ндрдХи нжсжрду
ВжК амринмФу Гэжн ч« мГмВжррм жГФд нж дтжи м тжрБХ z змБФХГрм мич uднлКмэ мнБХ-
рдКХйд,« Bим рж ВмФжж« Х жржж ндГамэХррм« мГамФач э нжКчФиХиж ндрдХлиГу Фчсдж
нжсжрду дК эмКм<р , трХам ГХмж дрижнжГрмж тнчБмж, Вмн ж<тч тмэжндж д амринм-
Фж нжтам мГмКрХжиГу рХ нХйдмрХФрм чнмэрж, e эВднХж рХ мГрмэж КХФм<жрр Бтж-
им БФчВмам э рХГ д ХГим ржмГмКрХрр чГиХрмэма мирмГдижФрм мидэмэ мэжтжрду тнчБд
Флтж,, -чамэмтдижФд uднлКмэ мнБХрдКХйд, рХ мтуи эжГХ мФжКр ХГим д мианим
Бмэмнди м нжтмГФаХ « рХ амимн тжн<диГу ГХмчнХэФжрдж« м им« э ж Bид чГиХрмэад
миФдр ми мт мтмэ д нжтмГФма инХтдйдмрр джнХн джГад мнБХрдКХйд,,
rмБтХ LMN ндмВнжиХжи рмэчл BФжаинмГиХрйдл« KжррдГ uХааж ХГим рХдрХжи мВdуГрж-
рдж Гчид рмэмБм мт мтХ а чнХэФжрдл Г имБм« им дрижнжГчжиГу« аХадд эФХтжФй д жрж-
т<жн иддрмБм нжтндуиду нжтмФм<дижФрм эдтуи нХВмирдамэ, змБФХГрм жБм тХрр«
нХВмдж ГФжтчлhд мВнХКм мдГэХли« им« м д нжтмФм<жрдл« тчХжи нчамэмтГиэм,
‹ -ХВмирдад Фжрдэ, :ГФд КХ рдд рж ГФжтди« мрд рж Вчтчи ндФж<рд д ГиХнХижФ-
рд,
‹ -ХВмирдад нХВмиХли нж<тж эГжБм нХтд тжржБ, рд тжФХли им« им рч<рм« имВ КХнХ-
ВмиХи аХа м<рм ВмФсж,
‹ -ХВмирдад ГиХэуи Гэмд дрижнжГ эсж дрижнжГмэ мнБХрдКХйдд, рд BБмдГи,
‹ -ХВмирдад маХКэХли рХдФчсчл нмдКэмтдижФрмГи д B//жаидэрмГи« амБтХ д
рХтм нмГим эмФруи мэимнулhджГу ржГФм<рж КХтХрду,
‹ -ХВмирдад рж ГмГмВр ндрдХи нХэдФрж нжсжрду м эХ<р эмнмГХ«
КХинХБдэХлhд BамрмджГадж маХКХижФд амХрдд, >Хадж нжсжрду ГмГмВр ндрдХи
имФам ВмГГ,
‹ -ХВмирдад рж миуи ржГид миэжиГиэжррмГи КХ Гэмд тж,Гиэду дФд КХ нжсжрду« эФдул-
hдж рХ B//жаидэрмГи мнБХрдКХйдд,
‹ -ХВмирдад рч<тХлиГу э ндГминж д КХhдиж« аХа тжид э ндГминж д КХhдиж нмтд-
ижФж,,
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
*…)
‹ -ХВмирдамэ рХтм тжн<Хи рХ мХГмэм, мФХиж дФд мФХдэХи мнжтжФжррмж амФдж-
Гиэм нмдКэжтжрр мВнХКймэ нмтчайдд, uмГГ тмФ<р мФчХи ГиХВдФрчл КХнФХич д«
эмКм<рм« ВмрчГ д мйдмр,
‹ -ХВмирдад t эКХдмКХжружж ХГид Хсдр, тдр мнмсд, нХВмирда м м<
рХ тнчБмБм мнмсжБм нХВмирдаХ,
‹ -ХВмирдаХ рХтм Бмэмнди« им тжФХи« амБтХ тжФХи д аХа тжФХи, рд тмФ<р чэ-
ГиэмэХи Гэмл миэжиГиэжррмГи жнжт ВмГГХд
oyDJ
,
Рид чГиХрмэад« жГФд д энХКди ВчаэХФрм« КэчХи мжр БнчВм, трХам джррм мрд
Фж<Хи э мГрмэж Гинчаичн д жимтмэ нХВми Гмэнжжрр мнБХрдКХйд,, :ГФд иХадж эКБФут
рХ Гминчтрдамэ эжнр« им дГмФКмэХрдж ГдГиж амринмФу« рХаХКХрд, д ммhнжрд, Гм Гим-
нмр Фдтжнмэ эмФрж нХКчрм, >мФам тчнХа тмэжнди ГминчтрдаХ ндрдХи нжсжрду«
дГмФКчу эрчинжрржж амрГчФиднмэХрдж,
омГамФач чмурчиж эсж чГиХрмэад ХГим ГчhжГиэчли ржуэрм дФд тХ<ж рж мГм-
КрХлиГу« uХааж ГжФ ржмВ мтд энХКди д мианим« Х КХиж этэдрчФ Гмэжнсжррм дрм,
рХВмн нжтмГФма,

лтинаырдр LMN

‹ >эмнжГадж« тчХлhдж« тмГим,рж тмэжнду эКнмГФж Флтд« ГмГмВрж ндрдХи
ГжнжКрж нжсжрду›
‹ митХли ГжВж д тнчБд мижи д ржГчи миэжиГиэжррмГи КХ ндруиж дд нжсжрду д тж,-
Гиэду›
‹ ГмэжнсХли мсдВад« аХа д эГж ГмэжнсХж мсдВад« дрмБтХ рХжнжррм›
‹ чрдаХФр› д« ГХмж БФХэрмж«
‹ миуи дГмФКмэХи Гэмд чжрду д иХФХри« имВ эржГид мФжКр, эаФХт э тжуижФ-
рмГи Гэмж, мнБХрдКХйдд д мм днч э йжФм
oy)J
,
з иХад рХВмнм чГиХрмэма ГХмчнХэФжрдж д эрчинжрржж амрГчФиднмэХрдж мВнжиХли
ГГФ« Х амринмФрж ж ХрдК д инХтдйдмррХу джнХн ду ГиХрмэуиГу рж рч<р« мГамФач
тжмнХФдКчли д миэФжаХли ми нХВми,
гХр-(нХрГчХ ?мВндГ ХГим йдиднчжи м м<дж тдГачГГдд Г нХВмирдаХд д рмэд
ГминчтрдаХд ILV»« имВ мВdуГрди д нддр жнж мтХ рХ ГХмчнХэФжрдж, трХ<т
мр нжсдФ КХдГХи мВХ рХВмнХ чГиХрмэма« имВ дГмФКмэХи /мнчФднмэад тФу мВчжрду
рмэ Гминчтрдамэ,
зВра,си ранм? д «арсиаЙсдррд? БИ +ьИ+ - з ю[3г-u ««> 4ьд«ча 1ЦI +я аз,т,дБТ.
ьаь ,фyд? ч +«д? иаздч5 ядьаиа,. МИд БдБИазсзнсм мм сБuдчс,с си Ид«д. МИд БдИ +чрсьс
с БдИ +чрсЙ-:
‹ эмн« мГамФач эГж рч<рмж ВФм КХжним рХ ГаФХтХ ›
‹ Фжриуд« мГамФач д нХВмжж энжу амринмФднмэХФмГ д КХ аХ<тмж ммКтХрдж рХКрХ-
ХФ рХаХКХрдж аим-им… аим тХ<ж рж тХэХФ ГжВж инчтХ эуГрди нддр ммКтХрду›
‹ ржрХтж<р« мГамФач эГу эчhжррХу дд нмтчайду амринмФднмэХФХГ аж-им жhж«
аим« мтрХам« им<ж ВФ рж ГФдсам рХтж<жр« мГамФач энжу ми энжжрд… рХКрХХФдГ
д эВмнмрж нмэжнад›
‹ ржчр« мГамФач тчХФ КХ рд др<жржнрм-иж рджГад, митжФf,
?мВндГ Г амФФжБХд Г/мнчФднмэХФд инд рмэ мт мтХ« амимнж эГамнж ГиХФд рХ нжт-
ндуидд ж-им энмтж Хрин,

Мы считам аждого чло а +оро<имK
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
*…З
ьфХтж<р« йжФжчГинжФжрр« тмГим,р тмэжнду« чр,з

Там, гд нт счастья, нт и эфф тиности
,
ьИимВ Ви ГХГиФдэд« рч<рХ мидэХйду, ИимВ джи мидэХйдл« рХтм чжи
ржГид миэжиГиэжррмГи, ИимВ ржГид миэжиГиэжррмГи« рХтм мрдХи« мжч д тФу амБм 
нХВмиХж« д мВФХтХи ГэмВмтм,« имВ нжсди« аХа рХ нХВмиХи,з

жамо (нно создатся (+у
,
ь-ХВмдж ч ГиХрамэ нмдКэмтуи нмтчайдл, ЦMТ д Гминчтрдад йжринХФрмБм м/дГХ
э Фчсж ГФчХж ммБХли д э Bим« э чтсж ГиХрмэуиГу тмнмБмГимуhдд мж Хд
oyЗJ

:ГФд э КрХам Г ижмндж, жржт<жриХ« им КХжидиж Г мтГиэм ж<тч КХуэФжрдуд
LMN д ILV» д %>жмндж, éf д %>жмндж, Yf, . нХКнХВмиХФ э *’)…- ББ, KчБФХГ eХаБнжБмн«
амимн, ВФ имБтХ нм/жГГмнм eХГГХчГжиГамБм иж рмФмБджГамБм дрГидичиХ, eХаБнжБмн
чиэжн<тХФ« им нчамэмтдижФд ндтжн<дэХлиГу мтрмБм дК тэч идмэ чВж<тжрд, мирмГд-
ижФрм Гэмд Гминчтрдамэ, трд ГдиХли« им нХВмирдад м Гчид Фжрдэ д Вчтчи чэдФдэХи
нд ФлВм, эмКм<рмГид ь%>жмнду éfз, KнчБдж мФХБХли« им нХВмирдад ХВдйдмКр« йжФж-
чГинжФжрр д ГмГмВр а ГХмамринмФл ь%>жмнду Yfз,
rХамж дК Bид нжтмФм<жрд, эжнрмz ВГч<тХи м<рм ВжГамржрм, фм БФХэрмж миан-
идж eХаБнжБмнХ мтиэжн<тХжиГу мГимуррмб эжнр мВХ рХВмнХ нжтмГФма, :ГФд э Гми-
ндиж рХ Флтж, Г ржтмэжндж ь%>жмнду éfз д манч<Хжиж д эГжэмКм<р амринмФж« нжБФХ-
жриХд д рХаХКХрдуд« Флтд Вчтчи ГиХнХиГу мВм,ид ГдГижч« д э Вчтжиж чэГиэмэХи«
им эХсд нжтмФм<жрду мтиэжн<тХлиГу, :ГФд э эГинжидижГ Г Флтд« у мэГжтржэрХу
нХаидаХ мГрмэХрХ рХ тмэжндд« мрд эжнрчи эХ эХсж тмэжндж Гэмд миэжиГиэжрр мэж-
тжрдж, . ГрмэХ э Вчтжиж мhчhХи« им эХсд нжтмФм<жрду мнХэтХФдГ, ижндрХ
Гд мФмБдд нХКэдиду« жГФд э ГмКтХжиж ГдФрчл яриХнрм-нХр<жэчл Гинчаичнч д ачФичнч«
Флтд Вчтчи э димБж ГммиэжиГиэмэХи ж, яриХнрм-нХр<жэд ГмГмВХд, змКтХ,иж тмГиХ-
имрм ГдФр, uднлКмэ, амрижаГи« д Флтд Г ВмФсм, эжнмуирмГил мэжтчи ГжВу Гммиэжи-
Гиэжррм,
ом Гчид« эГж ГэмтдиГу а мГрмэммФХБХлhж, тч мэрм, дГидржб им мГжжс«
им д м<ржс, зинХ эмГдиэХжи ГинХ « тмэжндж эмГдиэХжи тмэжндж, >нХтдйдмррж
джнХн дд Г дКВиам эГинмжрр амринмФднчлhд ГдГиж t чтмэдhрж Хсдр« нмдК-
эмтуhдж ГинХ д ржтмэжндж, зХмчнХэФулhджГу Гинчаичн д эрчинжрржж амрГчФиднмэХ-
рдж ГмКтХли Г ижжрдж энжжрд мБнмр, амФФжаидэр, /мрт тмэжнду ж<тч амФФжБХд,
]ф фD)ф-фeф.М+МLЖ** eВ*Beф.фж*)/* ф»)фD/»*.M)ф Dy»/
h*.ф-*h*D,ф= eВ/ВфBяd ,ф»фВф* -я DB*.М*»*d / ryB*» eфB»-*ВжB*)ф
ф»,./,фa )М -МИ* eф-*B*)/* DВ*B/ ф,ВyжМLЖ/з -МD .LB*=t
нБХрдКХйдд мГимуррм Бмэмнуи м Гэмд йжррмГиу д КХтХХ , uднлКмэж мнБХрдКХйдд
Бмэмнуи м жhж ВмФжж /чртХжриХФр эжhХ t мГрмэммФХБХлhд нжтмФм<жрду мирмГд-
ижФрм Гчид жФмэжжГам, нднмт, Рим ГэуКХрм« у мФХБХл« Г иж« им эрчинжррдж нмйжГГ
ГХмчнХэФжрду рХ ГжБмтрусрд, тжр м-нж<ржч Фж<Хи э мВФХГид амриначФичн, eрмБдж
дК рХГ рмГуи э ГжВж БФчВмам чамнжрдэсджГу чГиХрмэад мирмГдижФрм амФФжБ д нХВми« мГрм-
эХррж рХ ГинХ ж« инжВчлhдж джнХн дд д амринмФу, >мФам нмФдэ Гэжи рХ Bид чВж<тжрду
д рХ диХлhд, д ГинХ « м<ж нжсдиГу эВнХи дрм, рХВмн нжтмФм<жрд,, ILV»«
LMN д тнчБд мтмВр мнБХрдКХйду мВрХнч<дФдб жГФд нжБчФунрм мВГч<тХи Г амФФжБХд
мВХ рХВмнХ тмчhжрд,« Флтд рХдрХли жруи Гэмл ГдГижч чВж<тжрд,, -дГа« им мГрмэХр-
рж рХ ГинХ ж ж ХрдК амринмФу мид мрач нмФм<Хи чи мВнХирм« ГэмтдиГу а дрд-
чч, rим-им мВуКХижФрм эмКжи ГФмэм д ГаХ<жиб %омГим,ижE Ч миэжХжи Фд рмэ, нмйжГГ
рХсд нжтмФм<жрду мирмГдижФрм Гчид жФмэжжГам, нднмтz я мФХБХл« им ржиf,
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
*…Т

зынтичыырч длВВнырд жрр

Kэд<жрдж др/мнХйдмрр мимамэ тжмрГинднчжи« аХа дКВнХррж чГиХрмэад мирм-
ГдижФрм Гчид жФмэжжГам, нднмт ьмГмКрХррж д ржмГмКрХрржз рХ нХаидаж /мнднчли
жимт нХВми мнБХрдКХйдд, ВмФсдрГиэж мнБХрдКХйд, КрХдХу др/мнХйду рХнХэФу-
жиГу нж<тж эГжБм а эХ<р Флту« Х мим нмГХдэХжиГу эрдК а жржж эХ<р, ГмВм
йжррж Гэжтжрду Фчсж эГжБм нХрди эрчинд дКВнХррмБм анчБХ Фдй дК им-жржт<жриХ,
:ГФд др/мнХйдл рХтм сднмам нХГнмГинХрди« Гэжтжрду тмФ<р Ви ми/дФинмэХр
д нжтГиХэФжр Гм эГж, эмКм<рм, мГимнм<рмГил д Г рХдФчсж, Гимнмр, омтнХКчжэХ-
жиГу« им ГминчтрдаХ тмэжнуи ржФКу« д нжХайду м<жи Ви ржнжтГаХКчжм, д ржнм-
тчаидэрм,« мрд мБчи миХиГу дКэФж тФу ГжВу аХадж-им нждчhжГиэХ« жГФд чКрХли
ГФдсам рмБм, омГамФач нмйжГГ мГрмэХр рХ ржтмэжндд« мр диХжи ржтмэжндж э Флту
рХ Фж<Хhд рд<ж чнмэру джнХн ддб
BИд Иа» мdм ранс yдББ- Бь -зафИ
z
 uднлКмэ мнБХрдКХйду ржи ржэХ<р Флтж,, онжтмФХБХжиГу« им аХ<т, эГжБтХ
джжи тмГич ам эГж, др/мнХйдд, омт мт %рдаХад Гжанжимэf нХГнмГинХружиГу рХ эГж Гэж-
тжрду« эаФлХу д амр/дтжрйдХФрж, злтХ э мтуи рж имФам /дрХрГмэж мижи« рм д КХн-
ФХи дФд маХКХижФд нХВми митжФр амХрт, ŒООЭ13ФЭ2« рХнджн« аХ<т, жГуй
амХрт мБчи ГнХэрди нжКчФиХи нХВми тнчБ тнчБХ, KХррж м аХ<тм, амХртж миани
д рж чГнжтрулиГу, зчhжГиэчжи эГжмВhжж чВж<тжрдж« мГрмэХррмж рХ тмэжндд« им Флтд
чжли ГнХэФуиГу д Г Фм дд« д Г мнмсдд рмэмГиуд, ŒООЭ13ФЭ2 ржи ачФичн ГинХ Х«
мBимч рж ГдиХжиГу« им амХрт Г Фм дд нжКчФиХиХд рч<тХлиГу э КХhдиж э эдтж Хрм-
рдрмГид, здиХжиГу« им амХрт« нм мтуhдж жнжК инчтрмГид« эмФрж тмГим,р тмэжнду«
ГмГмВр рж нуиХиГу ми нжХФрмГид д дГаХи нжсжрдж Гэмд нмВФж,
фм КХж дтид рХ иХадж анХ,рмГид д тжФдиГу ￿
зБм?
др/мнХйдж,z ю мнБХрдКХйд, ГХм-
чнХэФжрду жГи рХ им инд эжГадж нддр,
‹ онд миГчиГиэдд джнХн дд ГХмчнХэФулhджГу амХрт рч<тХлиГу эм эГж, тмГич-
рм, др/мнХйдд« имВ ндрдХи рХдФчсдж нжсжрду дК эмКм<р ,
‹ ЖлВХу ржчВФдачжХу др/мнХйду эБФутди мтмКндижФрм ьКХж ВнХи рХ ГжВу
Фдсрд, инчт д тжн<Хи им-им э Гжанжижzз« Х мтмКнжрдж минХэФужи ХимГ/жнч тмэжнду э мнБХ-
рдКХйдд,
‹ :ГФд аим-им КрХжи« Х аим-им ржи« э мнБХрдКХйдд рХдрХли муэФуиГу рж/мнХФрж
джнХн дд,
 ГФчХж LMN« амХрдд« Хайдд амимнм, нХКжhжр рХ /мртмэм, Вдн<ж« нжсжрдж
тжФдиГу эГж, др/мнХйдж, Гм эГжд ГминчтрдаХд эКэХФм рж джлhчл нжйжтжриХ нм-
ВФжч ч rмдГГдд м йжрр ВчХБХ д Вдн<Х зOЧ, KжррдГ uХааж эГмдрХжиб
%:ГФд аХ<т, джжи тмГич а /дрХрГмэ тмачжриХ амХрдд«
имБтХ аХ<т, Гминчтрда LMN ьтХ<ж иж« аим нХВмиХФ рХ митХФжрр
BФжаинмГиХрйду з мБ ГдиХиГу “дрГХ,тжнм”, жГим уид дФд тжГуид
дрГХ,тжнмэ« аХа э иддрм, амХрдд« LMN рХГдиэХФХ д иГуХд,
фХ эГж нХГнмГинХруФдГ КХнжирж жндмт« эм энжу амимн ржФКу
имнБмэХи йжррд ВчХБХд, жр Гамнм мГФж имБм« аХа Хайдд LMN ВФд
нХКжhжр рХ /мртмэм, Вдн<ж« ГнмГдФд рХсд Гминчтрдамэ« миуи Фд
мрд мБнХрдди Гэм, тмГич а др/мнХйддб иХад мВнХКм« мрд рж Вчтчи
ГдиХиГу дрГХ,тжнХд д ГмБчи Гмам,рм« э ФлВмж энжу имнБмэХи Хайдуд
LMN, омтХэФулhд ВмФсдрГиэм БмФмГмэ Гминчтрдад эВнХФд мФр,
тмГич а др/мнХйдд д ГмБФХГдФдГ мГиХиГу дрГХ,тжнХдf
oyТJ
,
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
*…’
фХ нХаидаж« имВ дКВж<Хи дГаХ<жрду дФд мижнд др/мнХйдд нд жнжтХж
ми мтрмБм жФмэжаХ а тнчБмч« мнБХрдКХйдд ГХмчнХэФжрду дГмФКчли амнмнХидэрж Гжид
аХа йжринХФрмж нХрдФдhж тХрр б аХ<т, м<жи мчВФдамэХи дФд мФчди др/мнХ-
йдл э нж<дж нжХФрмБм энжжрд, ŒООЭ13ФЭ2 эГж тХррж мирмГдижФрм нмдКэмтдижФрм-
Гид амХрт эаФХтэХлиГу эм эрчинжррлл Гжи, rмХртХ« ч амимнм, жГи инчтрмГид« м<жи
рХ,ид мВФдКмГид амХртч Г эжФдамФжрд нжКчФиХиХд д мнмГди ГмэжиХ, ю ILV» д NОp
HêZЭ‹О›[\4 э йж Х Гимуи амлижн Г тмГичм эм эрчинжррлл Гжи амХрд,« иХа им
нХВмдж мБчи мФчди ржмВ мтдчл др/мнХйдл э ФлВмж энжу,
…D./ -я )МB*.>*»* .LB*= eф.)фaфh/>a/d )ф )* BМ*»* /a
/)JфВaМ» - »*a)ф»*t
Блэр Врнон
Вhжж ГмВнХрдж Гминчтрдамэ t жhж мтрХ ГиХртХнирХу нмйжтчнХ эм рмБд uднлКмэ
мнБХрдКХйду , rХа нХэдФм« мрд рХКрХХлиГу« амБтХ рХтм мтжФдиГу Гм эГжд рмэм,« эХ<рм,
др/мнХйдж,б нжКчФиХиХд нХВми КХ аэХниХФ« мВКмнм имБм« рХГамФам амХрду ГФжтм-
эХФХ КХуэФжрр йжррмГиу э ижжрдж БмтХ« ржмВ мтдмГил жнжаФлдиГу Г мтрм, ГинХиж-
Бдд рХ тнчБчл д имч мтмВрмж, .р/мнХйдл рж нмГим тмэмтуи тм Гэжтжрду« жж мВГч<-
тХли« мрХ эКэХжи Гмн, Врм ч иХад ГмВнХрд, ржи КХнХржж нмдГХррмБм ГйжрХнду,
мнмГ мБчи мэжГид ГмэжhХрдж э ФлВм рХнХэФжрдд« мБмнжрду ичи <ж чФХ<дэХлиГу«
тмГид<жрду д мВжтдижФд ГмриХррм мФчХли ндКрХрдж ми амФФжБ, иХадж дрчи рХ амрч
Гимди рмБм ВмФсж« ж нмГим мВжр др/мнХйдж,б нмэжнулиГу д КХрмэм чиэжн<тХлиГу
рХ ВмФжж БФчВмам чнмэрж йжррмГид мнБХрдКХйдд д эКХдрмж тмэжндж, Гж эКБФут чГинж-
Фжр рХ Флтж,« КХрдХлhд эХ<рж,сдж тмФ<рмГид, uчтчи Фд мрд нХэтдэ« Ганмр
д мианиz змБчи Фд миэжХи КХ ГжВу« Х рж чаФмруиГу ми инчтр эмнмГмэ дФд ми анд-
идадz мэФжачи Фд эГл Бнчч э нжсжрдж нмВФжz инХтдйдмрр амХрду мВhдж
эГинжд Гминчтрдамэ мВрм нмэмтуиГу нжтам джррм мимч« им мБчи ГиХи ржнжтГаХКч-
жд д ндГамэХррд, фм э Bим ндГаж анмжиГу ГдФХ« ГмГмВрХу чиэжнтди мГрмэммФХБХ-
лhдж нжтмФм<жрду мирмГдижФрм жФмэжжГам, рХичн« мГрмэХррж рХ тмэжндд« д чанж-
ди ГммВhжГиэм эКХдрмБм тмэжнду,
rмржрм« рж эГж рмэмГид ндуирм ГФсХи, онмйжГГ мВрХнмтмэХрду эГж, др/мнХйдд
ГиХэди аХ<тмБм э мФм<жрдж ЦMТ инХтдйдмррм, мнБХрдКХйдд, Рим КХГиХэФужи Флтж, нХГид
д мэмнХдэХиГу Фдйм а ржндуирм, тж,ГиэдижФрмГид, м энжу андКдГХ ж……ж Б, NФОpZ4
TЭОМ« зe. д дКтХижФГаХу амХрду« Г амимнм, мКрХамдГу э ГФжтчлhж, БФХэж« эжн-
эж КХ Гэмл дГимндл маХКХФХГ э ГФм<рм, /дрХрГмэм, ГдичХйдд, :ж мГрмэХижФ д ЦMТ >Хд
зХ,мр эГмдрХжи« аХа ржамимнж дГиХФд имБтХ рХ ГжВж мВнХирчл Гимнмрч мФрм, миан-
имГидб
% ГнжтчХ« Бтж Флтд КрХли эГж м Гэмж ВдКржГж д Гмнмэм<тХлhд жБм
ндГаХ « эимнБФмГ ВжГмам,Гиэм мГмВмБм нмтХ, амХрду « Бтж амХртХ им-
жржт<жнмэ эжтжи ГжВу рХмтмВдж нмтдижФж,« ГанэХлhд ми тжиж, иу<жФж
рмэмГид« нХВмирдад КХhдhжр ми мтмВрмБм ВжГмам,ГиэХ, фм у тчХл«
им иХам, мт мт тХжи Фм<рмж мhчhжрдж ВжКмХГрмГид, KХ« КтжГ Гминчтрдад
ВмФсж ВжГмамуиГу м /дрХрГмэм мФм<жрдд амХрдд« рм э димБж аХ<т,
КрХжи« рХ ж мр Гимдиf
oy’J
,

e оиччырч длыrмрдтлФ

rХад мВнХКм ГХмчнХэФулhджГу мнБХрдКХйдд ГнХэФулиГу Г амр/ФдаиХдz
Иим нмдГ мтди« амБтХ ч Флтж, ГчhжГиэжррж нХКрмБФХГду м мэмтч нХэдФрмБм мВнХКХ
тж,Гиэд,z .Фд амБтХ джлиГу Фдрж инжрду ж<тч амФФжБХдz инХтдйдмрр мнБХрд-
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
**…
КХйду Гмнр, эмнмГ жнжнХэФули ВмГГч« имВ ими эГж чФХтдФ, ГХмчнХэФулhд Гу
мнБХрдКХйду нХКрмБФХГду нжсХлиГу ж<тч нХэрмнХэрд амФФжБХд д Г дГмФКмэХрдж
ГжйдХФрмБм нмйжГГХ нХКнжсжрду амр/ФдаиХ, чГФмэду миГчиГиэду джнХн дд нХКнжсж-
рдж нмидэмнжд, t рХГимФам эХ<р, нмйжГГ« им жч КХХГичл мВчХли аХ<тмБм рмэмБм
ГминчтрдаХ,
мКж ГФчХ, ыФЭp[p2 N1‹Э« амимнХу« эмКм<рм« Фчсж тнчБд мдГХрр КтжГ ам-
Хрд, эмФмидФХ э <дКр ржмВ мтд, тФу ГХммнБХрдКХйдд эрчинжррд, нмйжГГ, ыФЭp[p2
N1‹Э t анчрж,сХу э днж амХрду м жнжнХВмиаж имХимэ« нХГмФм<жррХу рХ ?ХХтрм
мВжнж<ж зOЧ, фХХФм ж, мФм<дФ э *’З… Б, rндГ -Х/жн« а имч энжжрд имФам им мФч-
дэсд, тдФм eЧ д мианэсд, нжтндуидж м тмГиХэаж имХимэ« ГмГимуэсжж дК мтрмБм
ГминчтрдаХ д мтрмБм БнчКмэдаХ, зжБмтру ыФЭp[p2 N1‹Э энХhдэХжи имХи« мэГлтч тмГиХэ-
Фужи д рХ ж…… БнчКмэдаХ д нХГмФХБХжи инжу нжтндуидуд м д жнжнХВмиаж« мГрХhжр-
рд м мГФжтржч ГФмэч иж рдад, rмХрду нмдКэмтди Гэсж y… z эГж, имХирм, ХГи
д амрГжнэднмэХрр мдтмнмэ« минжВФуж э зOЧ, :ГФд э <дэжиж э Чжндаж д ч эХГ
ржи ХФФжнБдд рХ ГмчГ тФу ГХБжиид« ажич дФд дййч« им э рХэжнруаХ рм<жГиэм нХК жФд
нмтчаи ыФЭp[p2 N1‹Э,
ожнжнХВмиаХ имХимэ t аХдиХФмжад, ВдКржГ« инжВчлhд, иhХижФрмБм ГмВФлтжрду
имрж,сд ГиХртХнимэ, зм Гимнмр жнжнХВХиэХлhдж КХэмт мжр м м<д рХ дджГадж
нжтндуиду, Рим ХГГХ жнжФжиХлhд Гу ГиХФр инчВ« мБФмhХлhд Гмирд имрр имХ-
имэ э ХГ, uдКржГ Bими рмГди э эГсж, Гижжрд ГжКмрр, ХнХаижн, :ГФд рж ГжКмр« им э ам-
Хрдд инчтуиГу мамФм y…… амФФжБ ьджррм Bим ГФмэм дГмФКчли э ыФЭp[p2 N1‹Э тФу Гминчт-
рдамэ амХрддз, фм Фжим« э ГжКмр« эм энжу чВмнад чнм<Ху« дГФм Гминчтрдамэ тмГидБХжи
жy…… жФмэжа, -ХВмиХ мнБХрдКмэХрХ дГаФлдижФрм рХ ндрйдХ ГХмчнХэФжрду, ВнХКм-
эХр ж= амХрт ьиХа рХКэХжж ВдКржГ-лрдиз« Бтж ржи жржт<жнмэ, фжи рд Hq-ГФч<В«
рд митжФХ КХачма, rмФФжБд ГХд ндрдХли эГж нжсжрду« ГэуКХррж Г нХВмим,« эаФл-
Ху мачач тмнмБмГимуhжБм мВмнчтмэХрду рХ ГнжтГиэХ амХрдд« рм нж<тж д ржмВ м-
тдм нмамрГчФиднмэХиГу Г ижд дК амФФжБ« амБм м<жи КХинмрчи ндрдХжмж нжсжрдж«
дФд Г ижд« аим нХГмФХБХжи ГммиэжиГиэчлhд мим,
ГрмэммФХБХлhдж ндрйд нХВми ыФЭp[p2 N1‹Э чГиХрмэдФдГ мжр нХрм« э ГХм
рХХФж жж дГимндд, rмБтХ ВФ мГинмжр жнэ, КХэмт м жнжнХВмиаж имХимэ« rндГ -Х/жн
д жнэж Гминчтрдад амХрдд эГинжидФдГ« имВ мВГчтди« аХа мижФд В нХВмиХи эж-
Гиж, рд нжсдФд« им аХ<т, нмйжГГ чнХэФжрду э ыФЭp[p2 N1‹Э Вчтжи нмрдарчи тэчу
ндрйдХд« тэчу ВХКмэд ГмйдХФрд йжррмГиудб ￿
рсьд«ча рм сБяд,ТидзаИТ Бс,+
нм-
идэ тнчБд Флтж, д ￿
+заeаИТ дyтиаИм,ТБИза
тнчБд , Рид ндрйд д Фж<Хи э мГрмэж ж Х-
рдКХ нХКнжсжрду амр/Фдаимэ« дГмФКчжмБм амХрдж,, онмйжГГ эжГХ тжиХФрм мд-
ГХр э %ондрйдХ амФФжБдf ьЦФ››М‹2ОМ SЭ[p\[p›М4з« БФХэрм тмачжриж амХрдд« э амимнм
КХ/даГднмэХр эрчинжррдж нмйжГГ ГХмчнХэФжрду ыФЭp[p2 N1‹Э,
онмйжГГ нХКнжсжрду амр/Фдаимэ« рХКэХж, %ианимж мВhжрдж д тмГид<жрдж
ГмБФХсжрдуf ьР[ЭМ\1 ЦФyyОp[\‹1[Фp ‹pZ G‹[p[p2 L2ЭММyМp1з« нджрд а ФлВм, нХКрмэдт-
рмГид нХКрмБФХГд,, Рим м<жи Ви ГимФармэжрдж нХКФдр ржрд, м мэмтч амранжирмБм
иж рджГамБм нжсжрду, Рим м<жи Ви ж<ФдрмГир, амр/Фдаи, Рим м<жи Ви мачсж-
рдж рХ ГдГижч йжррмГиж, амХрдд, .Фд« рХнджн« эмнмГ мйжрад аХжГиэХ нХВми« амБтХ
мтдр дК амФФжБ ГдиХжи« им тнчБм, нХВмиХжи Фм м дФд рж эмФружи мФм<жррмж, rХамэХ
рд ВФХ В нмВФжХ« нмйжГГ рХдрХжиГу Г имБм« им мтдр жФмэжа мВнХhХжиГу а тнчБмч
Г нмГВм, мВГчтди эмКм<рмГи тмГид ГмБФХсжрду,
‹ фХ жнэм BиХж мрд ГХтуиГу эжГиж д иХлиГу нХКмВнХиГу Фдрм, .рдйдХимн
эГинжд тмФ<жр Г/мнчФднмэХи уГр, КХнмГ ьрж Гч<тжрдж« рж инжВмэХрджз« Х тнчБм, тмФ-
<жр тХи уГр, миэжи ь%тХf« %ржиf дФд этэдрчи амриннжтФм<жрджз,
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
***
‹ :ГФд мрд рж мБчи рХ,ид нжсжрду« нджФжмБм тФу мВмд « мрд эВднХли имБм дК амФ-
ФжБ« амимнмч мВХ тмэжнули д амимн, эГичди мГнжтрдам, Рими амФФжБХ мттжн<дэХжи
мВж Гимнмр э мдГаХ ГмБФХсжрду« рм рж м<жи рХэуКХи Гэмж нжсжрдж,
‹ :ГФд мГнжтрджГиэм рд а жч рж ндэжФм« ГмКэХжиГу БнчХ дК амФФжБ« джлhд
мирмсжрдж а мВГч<тХжмч КХнмГч, ВуКХррмГид Bим, Бнч« муи-иХад« ГмГимуи э им«
им эГФчсХи д мм нд,ид а ГмБФХГдл, рд рж мБчи КХГиХэди ндруи нжсжрдж«
рм мВрм мВФХтХли тмГиХимр мнХФр Хэимндижим« тФу имБм имВ мм нд,ид
а аХамч-им мнжтжФжррмч КХаФлжрдл,
‹ аХжГиэж мГФжтржБм сХБХ э ГмГиХэ Бнч м<жи Ви эаФлжр rндГ -Х/жн« мГрм-
эХижФ д нжКдтжри амХрдд« имВ тмВХэди ГмВнХрдл мнХФрмБм ХэимндижиХ,
:ГФд нХКрмБФХГду рмГуи Фдр, ХнХаижн« им Гимнмр э ачнГж« им рХтм ГмВФлтХи амр-
/дтжрйдХФрмГи рХ нмиу<жрдд нмйжГГХ д мГФж мамрХрду, Рим аХГХжиГу« амржрм« д иж
тэмд « им рХ мтуиГу э йжринж амр/ФдаиХ, рд тмФ<р нХКнжсди нХКрмБФХГду ж<тч ГмВм,«
д рж нжамжртчжиГу нХГнмГинХруи амр/Фдаи« /мнднмэХи Бнчч мттжн<ад д ГмКтХэХи
ГмжнрдХлhдж Хнидд,
фжГамФам тнчБд мнБХрдКХйд,« чХГиэмэХэсд э дГГФжтмэХрдд« мднХлиГу рХ нХаид-
жГад иХадж <ж ж ХрдК нХКнжсжрду амр/Фдаимэ, зрХХФХ нХКБмэмн мтдр рХ мтдр« мим
мГнжтрджГиэм чэХ<ХжмБм амФФжБд д« рХамржй« мГнжтрджГиэм Бнч амФФжБ, зрХХФХ
у ВФ мнХ<жр Bид аХа чтдэдижФр ГмэХтжрдж, Kм рХХФХ дГГФжтмэХрду у рдамБтХ
рж эГинжХФ амХрд, Г миани д уГр ж ХрдКм нХКнжсжрду амр/Фдаимэ, . этнчБ у
рХиарчФГу ГнХКч рХ ржГамФам мнБХрдКХйд,« дГмФКмэХэсд нХаиджГад мтдрХамэж нм-
йжГГ, ВжГжтХ Г Флтд дК ыФЭp[p2 N1‹Э у ндсжФ а мрдХрдл« им Bими нмйжГГ t
ржим ВмФсжж« ж нмГим чнжБчФднмэХрдж ГФчХ,р амр/Фдаимэ рХ нХВмж жГиж, -ХКнж-
сжрдж амр/Фдаимэ t мГрмэммФХБХлhд, BФжжри БмФмэмФмад эКХдмГэуКХрр нмйжГГмэ
ГХмчнХэФжрду, Рим ж ХрдК« мГнжтГиэм амимнмБм нХэрмнХэрж амФФжБд ммБХли тнчБ
тнчБч ндтжн<дэХиГу нХржж эКуи рХ ГжВу мВуКХижФГиэ, инХтдйдмрр амХрду « амБтХ
мтдр жФмэжа рджБм рж тжФХжи« амФФжБд эмнХи д <ХФчлиГу« рм эмКФХБХли эГл миэжиГиэжр-
рмГи рХ ВмГГХ« м<дтХу« им ими тмФ<жр им-им нжтндруи, ГХмчнХэФулhд Гу мнБХрд-
КХйду Флту нд мтдиГу эжсдэХиГу д нмидэмГимуи иж« аим рж дГмФружи эКуиж мВуКХ-
ижФГиэХ, ыФЭp[p2 N1‹Э д тнчБдж ГХмчнХэФулhджГу мнБХрдКХйдд Г БмимэрмГил ндКрХли«
им Bими эХ<р, BФжжри БмФмэмФмад ГХмчнХэФжрду мГмВжррм ГФм<рм мГиХэди рХ жГим
д мим мттжн<дэХи, онмйжГГ B//жаидэжр« амБтХ э мнБХрдКХйдд мттжн<дэХжиГу мнжтж-
ФжррХу ачФичнХ› Флтд чэГиэчли ГжВу э ВжКмХГрмГид« жГФд д мВч<тХли тжн<Хи тнчБ
тнчБХ э ГмКрХрдд Гэмж, миэжиГиэжррмГид« имБтХ жГи д ГммиэжиГиэчлhдж рХэад ч Гминчтрд-
амэ« д нмйжГГ« мКэмФулhдж нмнХВХиэХи нХКрмБФХГду Гмам,рм« аХа мФм<жрм эКнмГ-
Ф Флту, зэмВмтХ д миэжиГиэжррмГи t тэж Гимнмр мтрм, жтХФд, рж м<жиж мВФХтХи
мтрд« рж мВФХтХу тнчБд ьэм эГуам ГФчХж« тмГиХимрм тмФБмз, .тжу мттжн<дэХи ч амФ-
ФжБ чэГиэм мГимуррм, миэжиГиэжррмГид КХ Гэмд мВуКХижФГиэХ жнжт тнчБдд« эмКм<рм«
эБФутди аХа ржФмэамж эжсХижФГиэм э ч<дж тжФХ, трХам уГрм Г/мнчФднмэХрр, нм-
йжГГ нХКнжсжрду амр/Фдаимэ ммБХжи Флту эГичХи тнчБ нмидэ тнчБХ« амБтХ Bим ржмВ-
мтдм,

сКичачмчырч р и ьКичачмчырч алмыльты лГуо ыыльтчф

 нжттчhж, БФХэж мВГч<тХФд« аХа э uднлКмэ мнБХрдКХйду миаХКэХлиГу
ми <жГиад тмФ<рмГир дрГинчайд, д рХКэХрд, тмФ<рмГиж,, жГим BимБм аХ<т, джжи
нут мВуКХррмГиж,« амимнж ГмБФХГжр рХ ГжВу эКуи д чэГиэчжи ГжВу мВуКХрр дГмФрди,
rХа ГмКтХлиГу Bид мВуКХррмГидz . аХа рХКрХХлиГу Флтд тФу эмФржрдуz ВмФсдрГиэж
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
**ж
ГФчХжэ Bим нмдГ мтди жГижГиэжррм« ВжК БнмХ /Хр/Хн, rим-им мhчhХжи нмВФжч дФд чФм-
эдФ ВФХБмндуирчл эмКм<рмГи« ндКэХлhчл а дГмФржрдл рмэм, мВуКХррмГид, заХ<ж«
ГжанжиХн рХ ижФж/мрж КХжХжи« им аФджри ХГим Кэмруи« имВ ГнмГди м иж рджГад
тХрр мнжтжФжрр нмтчаимэ, мКм<рм« джжи ГГФ ээжГди Bид тХррж рХ ГХ,ижz
зФжтчлhд, ФмБджГад, сХБ t мВГчтди дтжл Г рч<рд Флтд дК митжФмэ нХКнХВмиад
д мГФжнмтХ<рмБм мВГФч<дэХрду, замнжж эГжБм« аим-им эмКжи рХ ГжВу Bич мВуКХррмГи,
 джнХн джГад мнБХрдКХйду Г д Г/жнХд эФдурду д ВХнжнХд ж<тч мтнХКтжФжрд-
уд амХрдд иХам, эмнмГ эКмэжи рм<жГиэм мВГч<тжрд, д ГмэжhХрд, м мэмтч имБм«
а аХамч митжФч Bим мирмГдиГу« аХам, Влт<жи д нжГчнГ тмФ<р Ви КХтж,ГиэмэХр« д иХа
тХФжж« д имч мтмВрмж, ГХмчнХэФулhд Гу мнБХрдКХйду аим-им нмГим Вжнжи Bич мВу-
КХррмГи рХ ГжВу,
 КХэдГдмГид ми эрчинжррж, ачФичн амХрдд д минХГФд нмсФжррмГид« э амим-
нм, мрХ нХВмиХжи« чнмэжр /мнХФдКХ нд ГмКтХрдд рмэ мВуКХррмГиж, м<жи Ви нХК-
р, ILV»« LMN« NОp HêZЭ‹О›[\4 д ŒООЭ13ФЭ2 нмйжГГ Bими ХВГмФлирм рж/мнХФр,,
мКм<рм« э мрдиж дГимндл (нХраХ дК ILV»« ндтчХэсжБм тФу ГжВу тмФ<рмГи м ми-
рдаХ КХ рмэд дтжуд« дФд OХКХтХ дК LMN« жнжВнХэсжБмГу э оХадГиХр« имВ миани
иХ BФжаинмГиХрйдл, зминчтрдад нмГим ГФжтчли нмйжГГч эрчинжрржБм амрГчФиднмэХрдуб
мрд этэдБХли дтжл« им рХтм В ГмКтХи рмэж мВуКХррмГид ьдФд <ж инХрГ/мнднмэХи«
Х им д мижрди ГиХнжз« д мВГч<тХли жж Г иж« амБм BимБм м<жи аХГХиГу, .Фд <ж нмГим
мВГч<тХли дтжл рХ ГмэжhХрдд амХрт,

РлиВ мролФ ыыч длыти дт

ыФЭp[p2 N1‹Э энХВмиХФХ ржГамФам ВмФжж /мнХФр, нмйжГГ мнжтжФжрду д нХГ-
нжтжФжрду тмФ<рмГир мВуКХррмГиж,, KмФ<рмГирж мВуКХррмГид« КХтХррж Бмтмэ нди-
м нмдКэмтГиэХ м жнжнХВмиаж имХимэ« м/дйдХФрм мВГч<тХлиГу д мнжтжФулиГу нХК
э Бмт ьнХКчжжиГу« мВуКХррмГид э ижжрдж БмтХ BэмФлйдмрднчли д э ГФчХж ржмВ мтд-
мГид мВГч<тХлиГу« имВ ГмБФХГмэХи эГж дКжржрдуз, зиХэ Гминчтрдам ыФЭp[p2 N1‹Э«
э дсжиж ГжйдХФрмж КХуэФжрдж« э амХрдд Bим рХКэХжиГу t %ФдрХу нмдКэмтГиэжр-
рХу КХтХХf ьSМЭ4Фp‹› ЦФyyМЭ\[‹› ы[44[Фpз« д жнждГФужиж эГж« им мВуКчжижГ эмФруи«
э тмачжриж мт рХКэХрдж %KмБмэмнжррмГид м эКХдммрдХрдд Г амФФжБХдf ьЦФ››М‹2ОМ
]М11МЭ Фf ›pZМЭ41‹pZ[p2« Ц]Т›з, зФч<жВрж мВуКХррмГид э ыФЭp[p2 N1‹Э мнжтжФулиГу мжр
мтнмВрм« д м<жи Ви ми ж… тм =… ьмтрХ м<жи мдГэХиГу аХа ￿
я см»dсь Ид»аИдз
ра аи« +идМрд? БИарЙсс
« тнчБХу t ￿
И мрм Бмидрр-u аyдМсu z Бд Ис дзdсьдз ьдe+ -
з,
KФу аХ<тм, эХсж, тмФ<рмГирм, мВуКХррмГид э мБмэХндэХжиж« э ж джррм мрХ ГмГимди«
аХадж мФрммду« м эХсжч ржрдл« эХ ржмВ мтд ьнХэм тж,ГиэмэХи« нжамжртм-
эХи« ндрдХи нжсжрдж дФд амВдрХйдд дК эсжжнждГФжррмБмз« аХадж ГдБрХФ ми амФ-
ФжБ мижФд В мФчХи« имВ мрдХи« аХа мйжрдэХжиГу эХсХ нХВмиХ д аХадж чФчсжрду
э мБФд эржГид рХ мГрмэХрдд мФчжрр ГдБрХФмэ,
NМD»ф>ЖМ> фВ+М)/зМ D»Вy,»yВМ - .Lrф= ,фaeМ)// X
u»ф eМy»/)М )*JфВaМ.M)яз ф»)фИ*)/=t Т )*DhМD»MLd aя )МD»М/-М*a
)М eВ/)yB/»*.M)ф= e/ВМa/BМ.M)ф= D»Вy,»yВ* eф-*Вз eМy»/)яd
h»ф /D,МжМ*» *D»*D»-*))я= зфB ВМrф»яt
?Хж рч<жр иХам, чнмэжр /мнХФдКХйдд д тжиХФдКХйддz ILV» д ŒООЭ13ФЭ2 Гминчт-
рдад рж нХГдГэХли мВуКХррмГид э иХад мтнмВрмГиу д рж КХВмиуиГу м имрм мнж-
тжФжрдд маХКХижФж, аХжГиэХ нХВми дФд КХтХд Фдрм тФу ГжВу, онднмтХ мВуКХррмГиж,
жтГжГижн д жтВнХижэ ŒООЭ13ФЭ2 нжтмФХБХжи мГимуррчл Гжррчл нХВмич д БдВамГи«
им <ж ГХмж аХГХжиГу д эчГаХ ржВмФсд Хнид, нмтчайдд э ILV», ожнжнХВмиаХ имХимэ
э ХГич« рХнмидэ« нжтГиХэФужи ГмВм, мтдр тмФБд, ржнжнэр, нмйжГГ, +нчКмэдад мГим-
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
**=
уррм мтэмКуи Гнж имХи Г мтрмБм амрйХ« Х Г тнчБмБм э мтди ХГиХ э ГижндФдКмэХррм,
чХамэаж, жнжнХВХиэХлhж, нмсФжррмГид« Бтж чнмэжр ндВФрмГид ржэГма« ГиХ-
эуи рж рХ БдВамГи« Х рХ мГимуррмж мэсжрдж нмдКэмтдижФрмГид инчтХ« имВ чэжФд-
ди B//жаидэрмГи жhж рХ мтдр дФд тэХ нмйжриХ, иХам амрижаГиж джжи ГГФ мнжтж-
Фди мВуКХррмГид аХ<тмБм мжр тжиХФрм д эрдХижФрм миГФж<дэХи маХКХижФд аХжГиэХ
нХВми,
 ржнжнэрм нмйжГГж« аХад уэФужиГу нмдКэмтГиэм ыФЭp[p2 N1‹Э« аХ<т, жФм-
эжа э йжмаж ндрдХжи имХи дФд ХГич э аХам,-ФдВм /мнж ми амБм-им д жнжтХжи д
э аХам,-ФдВм /мнж амч-им тХФсж м йжмаж, омBимч амФФжБд э ыФЭp[p2 N1‹Э нжтм-
диХли мВГч<тХи Гэмд %KмБмэмнжррмГид Г амФФжБХдf ьЦ]Т›з« КХдГХррж дФд жнжГми-
нжррж д тммФржррж« рж рХ ГмВнХрду амХрт ьаХа э ВмФсдрГиэж ГХмчнХэФулhд Гу
мнБХрдКХйд,з« Х э Гжндд эГинж мтдр рХ мтдр Г чХГидж ржГамФад амФФжБ« нХГмФм<жрр
ГнХэХ д ГФжэХ тнчБ ми тнчБХ м нмдКэмтГиэжррм, йжмаж« Г ижд« Г аж мВhХжсГу ВмФсж
эГжБм,
зминчтрдад ыФЭp[p2 N1‹Э мжр ГжнжКрм мирмГуиГу а мВГч<тжрдл %KмБмэмнжррмГиж,
Г амФФжБХдf, rХ<т, мжи Ви чэжнжрб иж« аим нХГмФм<жр м йжмаж тм рд « ГрХВтуи
д нХэдФрм мВнХВмиХррм, нмтчайдж,« имВ д мрд мБФд э Гэмл мжнжт нжтмГиХэди
амФФжБХ« Гимуhд м йжмаж мГФж рд « джррм ими нмтчаи« амимн, мрд мВуКХФдГ Гтж-
ФХи, з жХ рд<ж рХБФутрм маХКэХжи Гжи мВуКХижФГиэ эрчинд амХрдд, rХ<тХу имаХ
нжтГиХэФужи ГмВм, жФмэжаХ« Фдрдд Гмжтдрули Флтж,« ГэуКХрр мВуКХижФГиэХд« КХд-
ГХррд э %KмБмэмнжррмГиу Г амФФжБХдf, ыФЭp[p2 N1‹Э ржи мнБХрдБнХ, :ГФд В мрХ
ВФХ« им ВФХ В эми иХам,,
зжи эКХдр мВуКХижФГиэ Гминчтрдамэ ыФЭp[p2 N1‹Э
фХ ГХм тжФж« э аХ<тм, мнБХрдКХйдд нжХФрХу ГинчаичнХ Вчтжи джррм иХам, t нд-
чтФдэм, Хчидрм, мГимуррм жрулhд Гу эКХдммирмсжрд, д эКХдр мВуКХижФГиэ,
r ржГХГил« эм рмБд мнБХрдКХйду дГачГГиэжррм эГинмжрХ эимндрХу ГинчаичнХ t аФж-
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
**y
имад« ГаФХтэХлhджГу э днХдтч Г ГХм, жнэм, аФжимам, рХэжн ч, фжчтдэдижФрм«
им эимндрХу ГинчаичнХ иХа ржчГим,дэХ, рХ ВмФсж жсХжи« ж ммБХжи э нХВмиж,
мКм<рм« э КХжидФд« им э Гжид ыФЭp[p2 N1‹Э Фдрд, ачтХ ВмФсж« ж э ГиХртХни-
рм, мнБХрдБнХж, >ХаХу ГинчаичнХ ГФжиХжиГу э иаХр« чнчБчл д нмрчл« аХа рХГимуhХу
ХчидрХ, ижииж иХа<ж« им эрчинд Bим, ГдГиж ржи чнмэрж, д« ГФжтмэХижФрм« ржи нм-
тэд<жрд, м ГФч<Вж, Иим нмдГ мтди« жГФд аим-им ндмВнжиХжи ми« Вжнжи рХ ГжВу мВу-
КХррмГид Г ВмФсж, миэжиГиэжррмГил д жнжтХжи ВмФжж нмГиж тжФХ рмэ ГминчтрдаХ
дФд ФХтсд амФФжБХz ИимВ дКжрди Гэмд мВуКХррмГид« ГминчтрдаХ рч<рм рж мтмВнж-
рдж ВмГГХ« Х ГмБФХГдж манч<Хлhд « нХэр м ГиХичГч, омтижаГи BимБм нмйжГГХ мжр БФч-
Вмад,, ми аХа Бмэмнди м рж мтдр дК Гминчтрдамэ ыФЭp[p2 N1‹Эб
%змВФХКр рж Ви ГмВм, д эБФутжи мнмсм э БФХКХ ВмГГХ
КрХдижФрм чжрсХжиГу« мГамФач мжр инчтрм мГимуррм эБФутжи
мнмсм э БФХКХ тл<др амФФжБ, e нмГим жнжГиХж дБнХи э Bич дБнчf
oD…J
,
 uднлКмэ мнБХрдКХйду Флтд рж амрачнднчли э ВмнВж КХ мБнХрджррмж дГФм
мэсжрд, м ГФч<Вж, м<жиж чэжФдди ХГсиХВ Гэмж, нХВми д чэжФдди Гэмж эмК-
рХБнХ<тжрдж« жГФд амФФжБд Бмимэ тмэжнди эХ рмэж мВуКХррмГид, рд м мирм нжтмГиХ-
эуи эХ эмКм<рмГи тжФХи ВмФсж« жГФд э ндмВнжижиж рч<рж рХэад« маХ<жиж ГжВу
мФжКр д тмГим,р тмэжнду, uднлКмэ мнБХрдКХйду эмКм<рХ эрчинжрруу амрач-
нжрйду« рм э Ктмнмэ /мнХ , rндГ -Х/жн мВdуГружи Bим жнжК ижндрмФмБдл БмФ/Хб
%rмБтХ K<жа фдаФХчГ эГичХФ рХ ГмнжэрмэХрду « мижФ Фд мр
э нжКчФиХиж ГиХи дГмФрдижФр ГиХнсд эдйж-нжКдтжрим эГжБм
БмФ/Хz фжи, р КрХФ« им жГФд Вчтжи мнмсм дБнХи э БмФ/« им тмГидБржи
имБм« м ж жиХжи аХ<т,« t чэГиэХ тмэмФГиэХ <дКрл, rнмж
имБм« мр КрХФ« им Bим чэГиэм чтмэФжиэмнжрду тХГи жч эмКм<рмГи
рХГФХ<тХиГу им, <дКрл« амимнм, мр тФу ГжВу мжи, Kэд<жрдж ээжн
ГэуКХрм Г амжижрирмГил д нжчиХйдж,« Х рж Г м/дГм« амимн и
нчамэмтдсf
oD*J
,

e ьКичачмчырч лГуо ыыльтчф р КлмылВл»рф Фынтир длВ ыа

 ыФЭp[p2 N1‹Э нмФд Гминчтрдамэ эндГмээХлиГу аХа нжКчФиХи эКуи тнчБ жнжт
тнчБм мВуКХижФГиэ, онмйжГГ Bими мнмсм ндГмГмВФжр а ржнжнэрмч нмдКэмтГиэч,
 мнБХрдКХйду « Бтж жГижГиэжррХу ГинчаичнрХу жтдрдйХ t амХртХ« м<ХФч,« рХдВмФжж BФж-
БХрир мнжтжФжрдж мВуКХррмГиж, д тХФрж,сж, д BэмФлйдд м<рм ГдиХи мФХанХ-
идл ьHФ›‹\Э‹\êз, éмФХанХиду t рж ГимФам мнБХрдКХйду« ГамФам ￿
дям аЙсдррат »дчм,Т д «а-
рсиаЙсс
« амимнчл дКмВнжФ ХжндаХрГад, нжтндрдХижФ uнХ,Хр -мВжниГмр, *’’…-ж ББ,
ржмтХФжач ми (дФХтжФ/дд -мВжниГмр Г тэчу амФФжБХд мГрмэХФд /днч TМЭp‹Эê NФf1H‹ЭМ«
ВГинмнХГичhчл амХрдл м нХКнХВмиаж нмБнХрмБм мВжГжжрду, >мФам а ГмКтХрдл
рмэм, амХрдд ГиХФм БФчВмамж нХКмХнмэХрдж -мВжниГмрХ э мнБХрдКХйду « Бтж мр тм имБм
нХВмиХФ,
%фжГамФам Фжи мтнут у нмГим чэГиэмэХФ« аХа oэ мнБХрдКХйду J мжр
рмБмж мБнХрддэХжи рХГ« рж тХжи эмКм<рмГид энХКди ГжВу д эржГид
э нХВмич эГж« им м<ж нжтФм<ди« иХ рж ндрдХли… эГжБм
ГжаинХ рХсд иХФХримэ д ГмГмВрмГиж, д рж мКэмФули рХ Гмжтдруи
Гэмд ГдФ рХдВмФжж B//жаидэр ГмГмВм дК иж « им у мБч нжтГиХэди
дФд эммВнХКди, я рж КрХФ э имрмГид« аХа нжсди рмБдж дК Bид нмВФж«
рм <жФХрдж ГмКтХи Гэмл амХрдл м нХКнХВмиаж о нХКм<БФХ эм рж
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
**D
джррм дГанХ ржтмэмФГиэХб “+мГмтд« тХ тмФ<жр эжт Ви Фчсд, чи«
тмФ<рм ГчhжГиэмэХи им-им мФчсж BимБмE”f
oDжJ
-мВжниГмр д жhж тэХ мГрмэХижФу амХрдд рХХФд чмнрм BаГжнджриднмэХи
Гм эГжд рмБммВжhХлhдд мнБХрдКХйдмррд нмйжГГХд, иачтХ ВнХФдГ дтжд«
рж джФм КрХжрду« этм рмэжрдж жнХФмГ дК иХад нХКрммВнХКр дГимрдамэ« аХа БдВ-
аХу нХКнХВмиаХ о« ГмйдманХиду д ардБХ %rХа ндэжГид тжФХ э мнутмаf
*…
ьGМ11[p2 T‹[p24
РФpМз KBэдтХ ЧФФжрХ, Гж« им нХВмиХФм« ндрдХФмГ« эГж« им рж нХВмиХФм« миВнХГэХФмГ,
омид ж<жтржэрж рмэж BаГжнджри Г нХКрд мнБХрдКХйдмррд нмйжГГХд мВ мтд-
ФдГ тмнмБм, -мВжниГмр эГмдрХжиб
%я тчХл« им э амХрдд oTМЭp‹Эê NФf1H‹ЭМJ Г мрдХрдж мирмГдФдГ
а ачФичнж BаГжнджриднмэХрду д мГимурр дКжржрд,, >ж рж жржж
чи BаГжнджримэ« м амимнмч ндсФд а мФХанХидд« тХФГу рХ
ржФжБам, фХ рж рХ им ВФм мжнжиГуб ГжБмтру эГж тжФХж Bид
ГмГмВм« рХ ГФжтчлhд, тжр мФрмГил жруж ГХчл Гчи« трж
мК<ж эГж ГрмэХ дКжрдФмГ« д эГжБтХ Вж<д« имВ рж миГиХэХи,
hчhжрдж миГчиГиэду ГиХВдФрмГид маХКХФмГ мБнмр д м эжГХ
мГрмэХижФрм, нддржб ГиХВдФрмГид э рХсд нмйжГГХ д жимтХ
тж,ГиэдижФрм ВФм ржрмБм« мГамФач нХКэдэХФд д жнимэГад ВГинм,
‹…Š
фжнжнэрмж BаГжнджриднмэХрдж э мнБХрдКХйдд нддружи рмБм
ВжГмам,ГиэХ, uФм В нмhж ГаХКХиб “KХэХ,иж чнХэФуи амХрдж,
мВр чижE” +мэмну амранжирм« КХ *ж дК *Т жГуйжэ мнмВмэХФд
уи нХКФдр ГдГиж мнжтжФжрду КХнФХи« нд аХ<тм, дК амимн
жруФГу ж ХрдК рХдГФжрду КХнХВмирм, ФХи« чнмэжр КХнФХи« ГмГмВ
мтГжиХ КХнФХи, ‹…Š .Кжржрду ВФд ч<ХГХлhдж, rХ<тХу ГдГижХ ВФХ
Фчсж нжттчhж,« рм мВhжБм эжХиФжрду Bим рж мижруФмб “+мГмтд«
эГж эманчБ жружиГу ржнжнэрмE”f
oD=J
зм энжжрж дК BимБм ВжКчрмБм BаГжнджриднмэХрду эандГиХФФдКмэХФГу чимржр-
р,« эКХдмГэуКХрр, рХВмн Гинчаичн д эрчинжррд нмйжГГмэ« амимн, -мВжниГмр рХКэХФ
мФХанХидж,, rмБтХ -мВжниГмр рХруФ рмэчл амХртч жржт<жнмэ д мадрчФ TМЭp‹Эê NФf1H‹ЭМ«
мр ГмКтХФ HФ›‹\Э‹\êТpМ« амрГчФиХйдмррчл д инжрдрБмэчл /днч« джлhчл Гэмж, КХтХж,
нХКэдэХи д нХГнмГинХруи мФХанХиджГадж ндрйд э мнБХрдКХйду , -мВжниГмр ХГим
дГмФКчжи амлижнрж ХрХФмБдд« имВ мВdуГрди« им иХамж мФХанХидуб
%KчХ,иж м рж, аХа мВ мжнХйдмррм, ГдГижж мнБХрдКХйдд,
фж аХа м иж рмФмБдд« рж аХа м ХГид нмБнХрмБм мВжГжжрду«
Х аХа м ГмйдХФрм, иж рмФмБдд, эХсж амлижнж жГи мжнХйдмррХу
ГдГижХ… мрХ амринмФднчжи« аХа нХВмиХли нмБнХ д BФжаинмдиХрдж«
аХа ндФм<жрду дГмФКчли нжГчнГ д др/мнХйдл« эжГ мт мжнХйд,
э амлижнж, Гж мГиХФрмж ГинмдиГу мэжн Bим, мжнХйдмррм, ГдГиж,
>мрм иХа <ж э рХсд мнБХрдКХйду ГчhжГиэчжи уамВ ВжКчнжрХу
мжнХйдмррХу ГдГижХ, :ГФд м<рм иХа энХКдиГу« рХ нраж мжнХйдмрр
ГдГиж мнБХрдКХйд, ГчhжГиэчжи мрммФду, змКтХжиГу эжХиФжрдж« Вчтим
ч рХГ Фдс мтдр ГмГмВ ГинчаичнднмэХи ВдКржГ д чнХэФуи д« мтдр-
жтдрГиэжрр,E rмржрм« эГинжХлиГу эХндХри« рм эГж мрд ГэмтуиГу а мтрм,
*…

В,,мр /
,
rХа ндэжГид тжФХ э мнутма,
e,б eХрр« .эХрмэ д (жнВжн« ж…*y,
) с»> мч>
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
**)
д им, <ж« Фж<Хhж, э мГрмэж« t аХа мГчhжГиэФужиГу эФХГи д аХа эмФружиГу
нХВмиХ э амХрддf
oDyJ
,
-мВжниГмр д жБм амФФжБд э HФ›‹\Э‹\êТpМ этжФдФд чрдэжнГХФр, ￿
»срс»а,Тр-?
рХВмн
нмйжГГмэ« амимнж« аХа мрд мФХБХли« рч<р тФу %ХБнж,тХ мжнХйдмррм, ГдГижf
oDDJ
,
Гж мГиХФрж нмйжГГ ГдиХлиГу ￿
я с,дeмрст»с
ьтХ« Bим нмтмФ<жрдж амлижнрм, ХрХ-
ФмБддб джлиГу э эдтч ндФм<жрду« амимнж мБчи нХВмиХи Г Bим, мжнХйдмррм, ГдГижм,з«
дд м<рм чнХэФуи нХКрд ГмГмВХд« д рХтм ХтХиднмэХи а амранжирм, мнБХрдКХйдд,
тдр дК аФлжэ BФжжримэ мФХанХидд« ндГчhд, эГж uднлКмэ мнБХрдКХйду
дК BимБм дГГФжтмэХрду« ГмГимди э им« имВ ￿
дИчм,сИТ д,Т дИ ч+нс
« нХКнчсди ГчhжГиэч-
лhд, ГжБмтру ГФХэ ФдрмГид жФмэжаХ Г жБм тмФ<рмГил, фХ мФХанХиджГам уКаж Флтд
рж ￿
иарс»афИ чд,eрдБИс
« Х ￿
сБяд,ртфИ
ржамимнж имрм мнжтжФжррж ￿
д,с
дФд ￿
дyтиаррд-
БИс
, éмФХанХиду мжнжтдФХ тнчБдж uднлКмэж мнБХрдКХйдд э им« им нХКнХВмиХФХ анХГд-
э, нмйжГГ мнжтжФжрду мВуКХррмГиж,,
rмБтХ аим-им чэГиэчжи« им ржмВ мтдм ГмКтХи рмэчл нмФ« жнжГминжи дФд миж-
рди ГчhжГиэчлhчл« мр эрмГди эмнмГ рХ нХГГминжрдж амХрт
oD)J
рХ ГжйдХФрм %мФ-
рммрм ГмэжhХрддf ь2ФjМЭp‹p\М yММ1[p2з, омФрммрж ГмэжhХрду t Bим ГжйдХФрж
эГинжд« Бтж мВГч<тХлиГу имФам эмнмГ нХГнжтжФжрду нмФж, д ГминчтрджГиэм« митжФрм
ми жнджид, ржмГнжтГиэжррмБм эмФржрду нХВми ьэГж« им аХГХжиГу эмФржрду нХВми«
мВГч<тХжиГу рХ иХаиджГад ГмэжhХрду з, омФрммрж ГмэжhХрду нмэмтуиГу нжБчФунрм«
мВрм ж<жжГурм« д аХ<т, Фжр амХрт м<жи мнмГди рХКрХди иХамж ГмэжhХ-
рдж э ФлВмж энжу, éмт ГмэжhХрду ГинмБм мнжтжФжр« мГамФач ржмВ мтдм чВжтдиГу«
им чГФсХр БмФмГ аХ<тмБм д рдаим рж рХэуКэХФ ГэмжБм нжсжрду, -чамэмтди мтм иХамБм
ГмэжhХрду /ХГдФдиХимн,
>ми« аим мчэГиэмэХФ ржмВ мтдмГи ГмКтХрду рмэм, мВуКХррмГид« жнжГминХ
дФд мижр ч<ж ГчhжГиэчлhж,« джрчжиГу ￿
я мч,а«аИм,Т
ьpЭФpФ4МЭз, р м<жи тмВХэди
Гэмж нжтФм<жрдж э мэжГиач тру, rХ<т, эмнмГ м мФрммду мВГч<тХжиГу м мжнжтд«
д м ржч эрмГдиГу нжКмФлйду рХ мГрмэж ГФжтчлhжБм нмйжГГХ,
*, ￿
nрмБмрсм я мч,дeмрст
ьSЭМ4Мp1 pЭФpФ4‹›з, онжтФХБХижФ /мнчФднчжи нжтФм<жрдж
д мВdуГружи« аХам, эмнмГ иХад мВнХКм нжсХжиГу,
ж, ￿
MИдМртфdсм здя дБ-
ьЦ›‹Э[fê[p2 ~ОМ41[Фp4з, ЖлВм, м<жи КХтХи чимрулhдж
эмнмГ« имВ мФчди тммФрдижФрчл др/мнХйдл дФд нХКмВнХиГу, фХ Bим BиХж
маХ рж нжтмФХБХлиГу нжХайдд« /ХГдФдиХимн эжсХжиГу« жГФд эмнмГ Гмтжн<ди Ганичл
нжХайдл рХ нжтФм<жрдж,
=, ￿
Ра+рч ма«с дзарст
ьqМ‹\1[Фp ЭФОpZз, rХ<тмч чХГирдач нжтмГиХэФужиГу эмКм<-
рмГи минжХБднмэХи рХ нжтФм<жрдж, ВГч<тжрду д миэжи рХ Bим BиХж рж нХКнжсжр,
y, ￿
Ри»мрмрст с +ИдМрмрст
ьLyМpZ ‹pZ \›‹Э[fêз, онжтФХБХижФ м<жи чимрди Гэмд
рХжнжрду дФд дКжрди д рХ мГрмэж нжтэХндижФрмБм мВГч<тжрду,
D, ￿
Ра+рч зди аeмрс?
ьТbœМ\1[Фp ЭФОpZз, (ХГдФдиХимн ГнХсдэХжиб %дтдиж Фд э нд-
др« м амимн ндруидж BимБм нжтФм<жрду м<жи нддрди рХ энжт дФд миВнм-
Гди рХГ рХКХтzf мКнХ<жрду /мнчФднчлиГу д ндрдХлиГу ВжК мВГч<тжрд,, :ГФд рджБм
рж эГФэХжи« нжтФм<жрдж ГдиХжиГу ндруи,
), ￿
РрИм« аЙст
ь»p1М2Э‹1[Фpз, :ГФд эмКрдаХжи эмКнХ<жрдж« /ХГдФдиХимн эжтжи миан-
ичл тдГачГГдл« имВ энХВмиХи дКжржррмж нжтФм<жрдж« ГмГмВрмж Груи эмКнХ<жрдж«
рм м-нж<ржч Вчтжи миэжХи <жФХрду нжтФм<дэсжБм, :ГФд эмКрдаХжи ржГамФам эмКнХ-
<жрд,« мрд нХГГХиндэХлиГу иХад <ж мВнХКм мтрм КХ тнчБд« маХ рж Вчтчи Груи эГж,
з ммhл BимБм нмйжГГХ амХртХ аХ<т, жГуй дКжружи« чимружи« ГмКтХжи
дФд миВнХГэХжи мтрч дФд ржГамФам нмФж,, нБХрдКХйду мГимуррм эдтмдКжружиГу« мГрм-
ээХуГ рХ мрдХрдд нмВФж д эмКм<рмГиу « амимнж чФХэФдэХли Гминчтрдад, онмйжГГ
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
**З
Bими м<жи маХКХиГу тмГиХимрм /мнХФр« рм иж« аим чХГиэчжи« рХ мтуи« им мр мГэм-
Вм<тХжи э ГХм БФчВмам ГГФж, фжи ржмВ мтдмГид Фмэди тнчБ тнчБХ э амндтмнж тФу нХК-
БмэмнХ« КХижэХи дриндБд« /мнднмэХи амХФдйдд Гимнмррдамэ« имВ тмВдиГу дКжржрду
д -ФдВм мВуКХррмГиж,, rХ<т,« чэГиэчлhд, ржмВ мтдмГи жнжжр э мнБХрдКХйдд«
КрХжи« им жГи ГжйдХФрмж энжу д эмКм<рмГи мтжФдиГу дтжж, д нд,ид а нжсжрдл,
>ж« аим эжнэж чХГиэчжи э иХад ГмэжhХрду « чтдэФулиГу« рХГамФам мрд B//жаидэр, Рими
нмйжГГ мижружи ВжГамржрж« чимдижФрж тдГачГГдд« амимнж нд мтдиГу эжГид« амБтХ
 джж тжФм Г иХам, тжФдаХирм, ижм,« аХа нмФд д миэжиГиэжррмГи, фХ мтрм-жтдрГиэжр-
рм ГмэжhХрдд мБчи Ви дКжржр ГнХКч ржГамФад нмФж,« мтрХ КХ тнчБм,,
ом Гчид« мФХанХиджГад, нмйжГГ нХГнжтжФжрду мФрммд, t эХндХри эрчинжрржБм
амрГчФиднмэХрду, -ХКрдйХ э им« им жнжнХВХиэХжи мФчжррчл нд амрГчФиднмэХрдд
др/мнХйдл рж мтдр жФмэжа« Х амХртХ аХа йжФмж, Рим тХжи чэжнжррмГи« им рд мтрм
эХ<рмж эмКнХ<жрдж рж Вчтжи нмчhжрм« д нжХФрм /мнднчжи амФФжаидэр, дрижФФжаи
амХрт, « эжнмуирм« КХжидФд« аХа м м< мФХанХиджГад, нмйжГГ нХГнжтжФжрду мФ-
рммд, рХ ими« им дГмФКчли жтГжГин д жтВнХиу э ŒООЭ13ФЭ2 эм энжу мВГч<тжрду
эХ<р эмнмГмэ, мВмд ГФчХу йжФ рж э им« имВ рХ,ид дтжХФрм имр, миэжи«
Х э им« имВ рХ,ид нжсжрдж« нмтчаидэрмж д мтрмэнжжррм БдВамж, Жлтд рж <тчи дтжХФ-
рмБм нжсжрду« нж<тж ж мнмВмэХи рмэж чФчсжрду д эКБФурчи рХ нжКчФиХи, -мФд
Гминчтрдамэ э мнБХрдКХйдд жГижГиэжрр мВнХКм мГимуррм BэмФлйдмрднчли« имВ нд-
ГмГмВди эмКрдаХлhдж дКжржрду э мВуКХррмГиу а манч<Хлhж, Гнжтж,
зминчтрдаХ« рж ндэасд а ХГи жнжжрХ« мрХХФч нд мтдиГу иу<жФм,
фм Гм энжжрж ВмФсдрГиэч нмйжГГ рХдрХжи рнХэдиГу, :ГФд эмКм<рмГи мэсжрду
м ГФч<Вж эмКрдаХжи Фдс нХК э ржГамФам Фжи« Флтд Бмимэ эмжэХи« имВ жж тмВдиГу,
rмБтХ <ж жнжнХГнжтжФжрдж мВуКХррмГиж, эрчинд амХрт нмдГ мтди аХ<т, жГуй« амФ-
ФжБд мирмГдиГу а Bимч БмнХКтм Гмам,ржж, :ГФд амч-им рХ аХамж-им энжу тмГиХржиГу нд-
уирХу нмФ« им <« Bим рмнХФрм, фдим рж эГжжрм рХ аХрж« эГж ижжи« эГж жружиГу«
мГимуррм муэФужиГу им-им рмэмж д дрижнжГрмж,

зьчлГэ у лтФчтьтФчыыльтИ

 джнХн джГад мнБХрдКХйду жржт<жн ржГчи Фдрчл миэжиГиэжррмГи КХ нжКчФ-
иХи нХВми« энХ<жррж э амранжир йд/нХ , . мВФХГи миэжиГиэжррмГид t Bим д Г/жнХ
эФдурду, рд рж эжсдэХлиГу э ч<дж тжФХ« д тнчБдж жржт<жн им<ж КХрдХлиГу имФам
Гэмд тжФм, uднлКмэ мнБХрдКХйду ч аХ<тмБм Гэму нмФ Г жиадд КмрХд миэжиГиэжр-
рмГид« рм ВжК Г/жн эФдурду, фд мтрХ ХГи мнБХрдКХйдд рдамч рж ндрХтФж<ди, eрмБдж
мнБХрдКХйдд« дГГФжтмэХррж рмл« чднХФд рХ нум нмидэммФм<рмж, ыФЭp[p2 N1‹Э Bим
рХКэХжиГу %эГжмВhХу миэжиГиэжррмГиf ь1Ф1‹› ЭМ4pФp4[b[›[1êзб ФлВм, дК амФФжБ ￿
дyтиар
им-им
нжтндруи э ГэуКд Г нмВФжм,« амимнчл мhчhХжи« тХ<ж жГФд Bим рХ мтдиГу КХ нжтжФХд
жБм Г/жн миэжиГиэжррмГид, здиХжиГу Гмэжнсжррм ржнджФж ГаХКХиб %rим-им им-им
тмФ<жр Г Bид ГтжФХиf д иж мБнХрддиГу, :ГФд э эдтдиж нмВФжч дФд рмэчл эмКм<-
рмГи« им мВуКХр тж,ГиэмэХи, ИХhж эГжБм t м,ид д мБмэмнди Г амФФжБм,« у нмФ рХну-
чл ГэуКХрХ Г нмВФжм,,
éмФХанХиду нХКэдФХ Bими ндрйд рХГимФам« им ГмКтХФХ мианиж аХрХФ мрдХ-
рду« им ФлВмж %рХну<жрджf ь1Мp4[Фp« ГФмэм дК мФХанХиджГамБм уКаХ« мКрХХлhжж нм-
ВФж д эмКм<рмГид
oDЗJ
з« амимнмж аим-им мhчидФ« м<рм ГнХКч <ж ВГинм д мГрмэХижФрм
нмнХВмиХи, КХэдГдмГид ми идХ нмВФж эмнмГ м<жи Ви эржГжр ФдВм рХ %мФрм-
мрмжf ь2ФjМЭp‹p\М yММ1[p2з« ФдВм рХ %иХаиджГамжf ь1‹\1[\‹› yММ1[p2з ГмэжhХрдж« КХ аХ<-
т ижндрм Гимди мГмВ, нмйжГГ ндруиду нжсжрду
oDТJ
, ЖлВм, м<жи Ви ндБФХсжр
рХ мВГч<тжрдж ФлВмБм %рХну<жрдуf« мт мт %Bим рж му нмВФжХf рж ндэжиГиэчжиГу,
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
**Т
ГжмВhХу миэжиГиэжррмГи м<жи эрчсХи ГинХ « рм ми мФХанХидд д ыФЭp[p2 N1‹Э
маХКэХжиб Флтд мГижжррм чХиГу жж ФлВди, ?ХВми Гминчтрдамэ ВмФсж рж мБнХрд-
жр имФам иж« КХ им мрд ржГчи ржмГнжтГиэжррчл миэжиГиэжррмГи, рд ндрдХли
ВФдКам а Гжнтйч ВФХБммФчдж мнБХрдКХйдд э йжФм, rмржрм« рж эГж Фжр амХрт нХтч-
лиГу« амБтХ амФФжБХ нд мтди д ГммВhХжиб мрд тмФ<р мтчХи« им рХтФж<ди ГтжФХи
м имч дФд дрмч мэмтч, фм э ГХмчнХэФулhд Гу мнБХрдКХйду ч Флтж, жГи мВуКХррм-
Гид« Х рж Г/жн эФдурду« д рд ч амБм ржи /мнХФрмБм нХэХ КХГиХэди амФФжБч КХмФХи«
ГаХКХэб %Рим рж эХсж тжФмf,

.лФч ы оы »чыру

Тф+BМ ,МжBя= )МB*.*) eф.)фaфh/>a/ eВ/)/aМ»M В*И*)/>d
D»ВМD»)ф* ж*.М)/* -зфrВМ»MD> )М-*Вз eф ,МВM*В)ф= .*D»)/<* ф»D»yeМ*»t
 ВмФсдрГиэж ГФчХжэ« м жнж имБм аХа нХВмиХ жГижГиэжрр мВнХКм жружиГу
Г ижжрдж энжжрд« Флтд э ГХмчнХэФулhж,Гу мнБХрдКХйдд жнжГиХли эмФруи аХадж-
им мтрд мВуКХррмГид д Вжнчи рХ ГжВу тнчБдж, фм дрмБтХ муэФужиГу ХВГмФлирм рмэХу %тмФ<-
рмГиf, мКж« а нджнч« нжКад, нмГи ŒООЭ13ФЭ2, rХ<тж ржГамФам жГуйжэ д инжВм-
эХФГу рмэ, нжБдмрХФр, амч, .Фд NОp HêZЭ‹О›[\4« Бтж э рмэм нмжаиж мБФХ муэдиГу
рмэХу др<жржнрХу тмФ<рмГи, ИХГим нмйжГГ рХКрХжрду рмэмБм ГминчтрдаХ нмдГ мтди
мнБХрдрмб э рч<рмж энжу муэФужиГу ржмВ мтд, жФмэжа« д амХртХ рХКрХХжи жБм
эмФруи мВуКХррмГид, rмБтХ ?мВндГ ч мтдФ Г мГиХ ЦMТ амХрдд ILV» э ж……’ Б,« э аХж-
Гиэж жБм нжжрдаХ жГижГиэжррм этжФдФГу мтдр дК Фдтжнмэ амХрт, фж ГмКтХэХФмГ эжХи-
Фжрдж« Вчтим а Bим, нХВмиж КХнХржж ндГХиндэХжиГу жhж аим-им дК Фдтжнмэ« рдаим рж мГиХФГу
мБмнжр дФд нХКмХнмэХр, фХ чид а нжжГиэжррмГид рж эмКрдаФм рд мФдиджГад дБндh«
рд ВмнВ эрчинд мнБХрдКХйдд« Х мГФж рХКрХжрду рмэмБм ЦMТ рж мГФжтмэХФм рдаХамБм
Гэжтжрду Гжимэ, >м <ж эжнрм д тФу тнчБд рХКрХжрд, БФХэ нжтндуиду« нмдГ мтдэсд
э мнБХрдКХйду « дГГФжтмэХрр э Bим, ардБж, жнмуирм« эГж ГэмтдиГу а ГФжтчлhжчб амБтХ
Гминчтрдад рХтжФжр мФрммдуд ндрдХи нжсжрду« амимнж миуи ндруи« ГинХГирмж
<жФХрдж эКмВнХиГу ээжн м аХнжнрм, ФжГирдйж миГичХжи,
rмБтХ Bим ржмВ мтдм« ндВжБХли а ВмФжж /мнХФрмч мВГч<тжрдл, NОp HêZЭ‹О›[\4«
рХнджн« амБтХ ГмКтХжиГу рмэ, анчБ мВуКХррмГиж, дФд мианэХжиГу ч<ж ГчhжГиэчлhХу
эХаХрГду« рХдрХжиГу эрчинжррд, нмйжГГ мдГаХ ГминчтрдаХб аХртдтХимэ мнХсдэХли амФ-
ФжБд« амимнж Вчтчи ржмГнжтГиэжррм Г рдд нХВмиХи, ILV» ?мВндГ чГиХрмэдФ жhж
мтрч КХжХижФрчл инХтдйдлб нмйжГГ мтиэжн<тжрду мФрммд,, rХ<тж уи Фжи мр
аХа ЦMТ нмГди Фдтжнмэ амХрт нмБмФмГмэХи« мГиХэХиГу Фд жч эм БФХэж мнБХрдКХйдд
дФд ч,ид, rХа Вчтжи мтнмВржж ГаХКХрм э БФХэж =,*« <дКржррм эХ<рм« имВ ЦMТ дБнХФ
м иж <ж нХэдФХ« им д мГиХФрж« дрХж ГХммнБХрдКХйду мжр ВГинм нХКФХтдиГу, ?мВ-
ндГ« амржрм« КрХФ« им амФФжБд ичи <ж нжтчнжтуи жБм« жГФд мр рХржи нмуэФуи ГХмчнХэ-
Гиэм, (мнХФрмж БмФмГмэХрдж нмэмтдиГу« имВ рХмрди нХВмдб мрд джли эФХГи
ндрдХи ФлВмж нжсжрдж« эаФлХу Гжhжрдж ЦMТ,

сГВчы лГуо ыыльтуВр

омГамФач мВуКХррмГид э ГХмчнХэФулhд Гу мнБХрдКХйду мнжтжФулиГу имрм«
мВжр дд эрчинд амХрт нмдГ мтди ФжБам, >ми« аим жнжБнч<жр« м<жи мнмГди амФ-
ФжБ энжжррм дФд рХГмэГж эКуи рХ ГжВу мтрч дК мВуКХррмГиж,, ИФжр амХрт« амимнмч
мижФмГ В рХчдиГу жч-им рмэмч« м<жи мнмГди амФФжБч тХи жч рХ энжу ВмФсж
миэжиГиэжррмГид,
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
**’
ИимВ мВФжБди мВжр мВуКХррмГиуд ж<тч амХртХд« Х рж имФам эрчинд рд «
э HФ›‹\Э‹\êТpМ чнжтдФд жтдр,
-рдь дyтиаррдБИм?
ьqФ›М ы‹ЭkМ1 S›‹\Мз ьрХ мФХанХидж-
Гам уКаж Bим %ндФм<жрджf« Х рж ХГи ВХКмэм, мжнХйдмррм, ГдГижз, м эрчинжррж,
Гжид амХрдд жГи /Х,Ф« Бтж амФФжБд мБчи эГиХэФуи нж,идрБ ьЭ‹1Мз аХ<тм, мВуКХррмГид«
амимнчл мрд Гж,ХГ дГмФрули« дГмФКчу саХФч ми t= тм =, рд мБчи мйжрдэХи мВуКХр-
рмГи аХаб
‹ ндтХлhчл ГдФ ьз дФд дКХиэХлhчл ьtз›
‹ ГммиэжиГиэчлhчл д ГмГмВрмГиу ьз дФд ржи ьtз›
‹ ВФХБмндуиГиэчлhчл ндмВнжижрдл рмэ КрХрд, д чжрд, ьз дФд мБнХрддэХл-
hчл э д ндмВнжижрдд ьtз,
.ГмФКчу иХачл <ж саХФч ми t= тм =« Флтд ГдБрХФдКднчли иХа<ж м Гэмж дрижнжГж
а нмФу« рХ тХрр, мжри дГмФруж тнчБдд, %-рмаf ммБХжи рХ,ид тнчБ тнчБХ
д иж« аим мжи дКВХэдиГу ми рХБнчКад« д иж« аим мжи эКуи им-им рХ ГжВу,

zКи Фмчырч ьКльлГыльтуВр

?Х мГФжтрдж ж… Фжи э анчр амнмнХйду ГиХФм мВр тжФм чнж<тХи нм-
БнХ ￿
+я аз,мрст БядБдyдрдБИт»с
, eжржт<жнмэ эм эГж, амХрдд мнХсдэХли« имВ
эуэди Гминчтрдамэ Г ￿
з-Бдьс» ядИмрЙса,д»
ь‹[2‹ pФ1Мp1[‹›4з нХКэдиду, . Hq-ГФч<ВХ мнж-
тжФужи э ГжйдХФрчл нмБнХч инжрдрБмэ« нжтФХБХу д тмФ<рмГид %рХ энмГиf ь41ЭМ1\‹
‹44[2pyМp14з« имВ мтБмимэди а ВмФжж эГмад рХКрХжрду э амХрдд, ￿
),арс дзарсм
я мм»БИзмррдБИс
t жhж мтрХ чГиХрмэдэсХуГу нХаидаХ Hq-ГФч<В, KФу аХ<тмБм нчам-
эмтдижФу э амХрдд мтГадэХжиГу д эмГдиэХжиГу эмКм<р, нжжрда, .« рХамржй«
ГчhжГиэчжи нмйжГГ ￿
я,арс дзарст ьа Тм -
, KФу аХ<тмБм нм/Х,ФХ ГминчтрдаХ Hq-ГФч<ВХ
тмФ<рХ нмтчХи Фчсдж чид аХнжн« амимнж мКэмФуи мэФХтжи рч<рд рХэаХд
рХ чид ээжн м чнмэру чнХэФжржГад тмФ<рмГиж,,
 ГХмчнХэФулhд Гу мнБХрдКХйду ФдтжнГиэм нХГнжтжФжрм« д ржи ГжйдХФр мВу-
КХррмГиж, ФдтжнХ« а амимн рч<рм Бмимэди, фд мтрХ дК мдГХрр э Bим дГГФжтмэХ-
рдд мнБХрдКХйд, рж инХиди энжу рХ чнХэФжрдж иХФХриХд« ФХрднмэХрдж нжжГиэжррмГид
дФд аХнжн, рд мианФд« им э амрижаГиж ГХмчнХэФжрду Флтд жГижГиэжрр мВнХКм
ГиХФадэХлиГу Гм ГимФадд эмКм<рмГиуд мВчХиГу д нХГид« им эГсжч нчамэмтГиэч
ржи ржмВ мтдмГид ВжГмамдиГу« имВ ч Гминчтрдамэ ВФХ эмКм<рмГи маХКХи ГжВу,
Жлтд« амимн нжтмГиХэФжрХ ГэмВмтХ э Гэмж тжФж« чХиГу мжр м мирм« д м<рм тмэж-
нуи« мрд ГХд мнБХрдКчли Гэм, чи, rХнжн э ГХмчнХэФулhд Гу мнБХрдКХйду мнБХ-
рдрм эмКрдаХли дК дрижнжГмэ д ндКэХрд,« Х иХа<ж эмКм<рмГиж,« мГимуррм эмКрдаХл-
hд эманчБ э мВГиХрмэаж ГэмВмт,

zКи Фмчырч гrrчдтрФыльтИй и Глт ы нилФыч длВ ыа

rХа чнХэФули B//жаидэрмГил э uднлКмэм, мнБХрдКХйддz нХр<жэ мнБХрдКХ-
йду э мВуКХррмГид ВмГГХ э мтди ГмКтХэХи ГминчтрдаХ мГимурр, ГинжГГ« имВ мрд
рж миФрдэХФд ми нХВми, >м-жржт<жри мнжтжФужи ХВдйдмКрж йжФд э Бмтмэ Влт-
<жиХ амХрдд« чГиХрХэФдэХжи ГнжтржГнмрж ФХр« Х КХиж ГчГаХжи д эрдК м эГж
чнмэру мнБХрдКХйдд, ИХГи нмФд ФдтжнХ t эГжБтХ мВч<тХи мтдржрр ГтжФХи ВмФсж«
ГтжФХи ВГинжж« ГтжФХи тжсжэФж,
Иим м<жи мжсХи амХртХ нжтХэХиГу ВжКтжФл э ГХмчнХэФулhд Гу мнБХрдКХ-
йду « Бтж ржи жржт<жнмэ« эГжБтХ д эГж мтБмрулhд z :ГФд амнмиам« им эрчинжрруу мид-
эХйду« Г/мнднмэХррХу ГмжнрджГиэм Г нХэрд д инжВмэХрдуд нраХ,
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
*ж…
Жчсж« мтрХам« КХтХи тнчБм, эмнмГб им КХГиХэФужи рХГ тчХи« Вчтим рХ Флтж, рХтм
мГимуррм тХэди« имВ мрд им-им тжФХФдz .ГГФжтмэХрду маХКэХлиб амБтХ Флтд КХрд-
ХлиГу тжФм мГГФжррм« амБтХ ч рд жГи нХэм ндрдХи нжсжрду д нжГчнГ тФу мГч-
hжГиэФжрду дтж,« д рж рч<р рд КХ<дБХижФрж нжд« рд инчтрмтмГид<дж йжФд
oD’J
,
r ржГХГил« эм рмБд инХтдйдмрр мнБХрдКХйду Флтд нХВмиХли э нум нмидэмм-
Фм<р чГФмэду , рд рж эдтуи мГмВмБм ГГФХ э Гэмж, нХВмиж« КХим чэГиэчли« им ВмГГ
д нХэдФХ рж тХли д маХКХи« рХ им мрд ГмГмВр, фжчтдэдижФрм« им Гминчтрдад ижнули
дрижнжГ д рХ рд рХтм тХэди« имВ мрд эаФХтэХФдГ рХ эГж Гим,
онжтГиХэиж ГжВж нХВмич жтГжГин э мВрм, рдтжнФХртГам, мнБХрдКХйдд Хинм-
рХ<р жтнХВмирдамэ, rХ<тмж чинм э мФчХжиж ФХр Г =… рХКрХжрдуд тФу Хйджр-
имэ« амимн э рж КрХжиж« ГмГиХэФжрр, рждКэжГир эХ Гминчтрдам ФХрмэмБм митжФХ,
Х КХтХр имрж энжжррж дрижнэХФ ь*… дрчи рХ дрdжайдл жнэмч Хйджрич« уи
дрчи рХ Гжрч амнжГГдмррмБм ВжФу эимнмч Хйджрич д и, т,з, оХйджриХ э рж рнХэд-
ижГ« мимч им эжрм имнмдиж д « рм э КрХжижб жГФд минХиди ВмФсж энжжрд« эХ нд-
тжиГу мВdуГруиГуб ГдГижХ нжБдГинХйдд энжжрд миГФж<дэХжи эГж« им э тжФХжиж, -ХВмиХ
эХсХ рХГимФам ВжГГГФжррХ« им эмФрж нмГидижФрм ми ржж миФрдэХи,
Ч ижжн нжтГиХэиж нХВмд, тжр э ŒООЭ13ФЭ2, Фжр амХрт« амимнчл мнмсм
КрХли д чэХ<Хли эГж э манчБж, ГХд ГмГиХэдФд ГжВж ФХр рХ тжр, мэдтХжижГ Г тжГу-
ил ХйджриХд« д Г аХ<т ч эХГ ч<ж ГФм<дФдГ мнжтжФжррж мирмсжрду, КрХжиж дГим-
ндд д <дКрд« дГимндд ВмФжКрд, eм<жи Ви« э эГинжидижГ Г тжид д ГмГжтуд Хйд-
жримэ« рХФХтдиж ГэуКд« амимнж ммБчи эХсд ХйджриХ ГиХи ВмФжж ГХмГимуижФрд,
 нХтчжижГ КХ рд « амБтХ эдтдиж нмБнжГГ« э нутм Г рдд д имБтХ« амБтХ нд мтуи мГФжт-
рдж трд д <дКрд,
Тф+BМ .LB/ зМ)/aМL»D> фDaяD.*))яa B*.фad ,ф+BМ y )/з *D»M
eВМ-ф eВ/)/aМ»M В*И*)/> / В*DyВDя B.> фDyЖ*D»-.*)/> D-ф/з /B*=d
/a )* )yж)я )/ зМж/+М»*.M)я* В*h/d )/ »ВyB)фBфD»/ж/aя* <*./t
Жлту« нХВмиХлhд э иХад чГФмэду « м ржрдл ŒООЭ13ФЭ2« рж рч<жр рХХФрда«
имВ д мидэднмэХи, ИХhж рХмВмнмиб жтГжГин д жтВнХиу иХа чэФжжр Гэмж, нХВм-
им,« им д нд мтдиГу рХмдрХи тнчБ тнчБч м ржмВ мтдмГид Гтжн<дэХи ГжВу« имВ
нХВмиХ рж эижГруФХ Фдрчл <дКр, :ГФд эКуи ВмФжж сднмам« ми маХКэХжи« им ГХм-
чнХэФулhджГу амХрт« джлhдж мГГФжррчл йжФ« рж рч<тХлиГу э им« имВ д мт-
БмруФд Гэжн ч,
:ГФд Флтд жнжГиХли нХВмиХи Г BричКдХКм д нмдКэмтдижФрмГи ХтХжи« мВрм
Bим ндКрХа нмВФж« рч<тХлhж,Гу э нжсжрдд, Рим м<жи Ви« рХнджн« нмВФжХ эКХ-
дммирмсжрд, эрчинд амХрт дФд мВуКХррмГиж,« амимнж рХтм жнжнХГнжтжФди, з нжсж-
рдж нмВФж тч амХрт ГрмэХ анжржи,
Жлту ГмэГж рж рч<рм тХэФжрдж Гэжн ч« мтрХам мрд эГж <ж рч<тХлиГу э чэжнжррм-
Гид« им тжФХли эГж нХэдФрм, uднлКмэж мнБХрдКХйдд ндрдХли э нХГжи нжКчФиХи
нХВми амХрт« нмдКэмтдижФрмГи« ндВФ имрм иХа <ж« аХа д ФлВж тнчБдж, ?Х дГаФл-
жрдж имБм« им мрд м ВмФсж, ХГид ГаФмрр тжФХи Bим рХ чнмэрж амХрт дФд BиХХ
нмйжГГХ д рж чинч<тХли ГжВу КХжнХд дртдэдтчХФрм, нмдКэмтдижФрмГид ьэ миФддж
ми нХр<жэ мнБХрдКХйд,« эжнуhд э дртдэдтчХФрж ГидчФ д« ГммиэжиГиэжррм« рч<-
тХлhд Гу э дртдэдтчХФр маХКХижФу з, KХррж нХВми амХрт эГиХэФулиГу рХ эГж-
мВhжж мВмКнжрдж« ГмКтХэХу ГмжнрджГиэм аХа Ктмнмэчл /мнч тХэФжрду Гм Гимнмр нХэ-
р , rмБтХ амХрт эмФрули мтрч д ич <ж нХВмич« аХа амХрт жтГжГижн д жтВнХижэ
э ŒООЭ13ФЭ2 дФд амХрт дКБмимэдижФж, ХэимКХХГиж, э ILV»« нжКчФиХи ГнХэрди ФжБам,
ЖлВХу амХртХ ŒООЭ13ФЭ2 мтрд эКБФутм м<жи мнжтжФди« Бтж мрХ рХ мтдиГу э мирмсж-
рдд« рХнджн« нмдКэмтдижФрмГид« э амрйж ГдГаХ дФд рХэжн ч, rмХрт э амрйж ГдГаХ
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
*ж*
мидэднчжи нХВмиХи Фчсж ГХмФлВдж д Фжрмэ› д рж рч<жр ВмГГ« имВ мВГчтди«
аХа чФчсди нХВмич,
 инХтдйдмрр мнБХрдКХйду мБчи ГжГи« им мФрХу БФХГрмГи э мирмсжрдд
нжКчФиХимэ нХВми t <жГимамГи, фм эГж КХэдГди ми имБм« аХа мтХи др/мнХйдл, нХр<ж-
э мнБХрдКХйду Фм дж нжКчФиХи эрчсХли ГинХ « Х мнмсдж эмКВч<тХли КХэдГи д мтм-
Кнжрдж, rим джррм чэдтди Bид тХррж t ВмФрХу ижХ, uднлКмэ мнБХрдКХйду Флтд
КрХли« им др/мнХйдл рж Вчтчи дГмФКмэХи нмидэ рд , фдаим рж рч<тХжиГу э КХhдиж
ми /Хаимэ« мнмсд дФд Фм д ,
rХа рХГжи мнБХрдКХйд,« Бтж амХрт эмФрули ржГммГиХэдчл нХВмичz ыФЭp[p2
N1‹Э э КХтХд амХрт э мтди ГмниднмэаХ имХимэ« мВнХВмиаХ Хнм дФд чХамэаХ« иХ ржи
жтдр ГиХртХнимэ тФу ГнХэржрду маХКХижФж,, ИимВ эГж <ж мм амХртХ мФчди
мйжрач B//жаидэрмГид нХВми« амХрду энХВмиХФХ дрижнжГр, нмйжГГ, rХ<т, Бмт
э урэХнж амХрт ГХмГимуижФрм мйжрдэХли Гэмл B//жаидэрмГи д тжФХли нжКжриХ-
йдл тФу Бнч Гминчтрдамэ« ачтХ э мтди rндГ -Х/жн« мГрмэХижФ д нжКдтжри амХрдд«
Х иХа<ж эГж« аим м<жФХли ндГмжтдрдиГу, онжтмФХБХжиГу« им мрд Вчтчи мианмэжррм
Бмэмнди« им дтжи мнмсм« Х им ржи« рХГамФам B//жаидэрм мрд дГмФКчли нжГчнГ ам-
Хрдд« им ФХрднчли тжФХи э ГФжтчлhж Бмтч, Рим рж нм/мнХ, rХ<тХу нжКжриХйду
тФдиГу ржГамФам ХГмэ« амХрт м<дтХли ГФм<р эмнмГмэ« дрмБтХ рХГимуhд тмнмГмэ
Гм Гимнмр амФФжБ, ижжрдж жГуйХ Г нжКжриХйдуд эГичХли эГж амХрт, -ХВмиХэсдж
рж ГФдсам мнмсм мФчХли ВмФсж КХжХрд, ми амФФжБ д КрХли« рХ им мВнХиди эрдХ-
рдж
o)…J
, uлт<жир, йдаФ ыФЭp[p2 N1‹Э нжтФХБХжи д тнчБчл эмКм<рмГи мФчди мйжрач
B//жаидэрмГид ми нХэр м мФм<жрдл, :<жБмтрм аХ<тХу амХртХ амрГчФиднчжиГу Г амФ-
ФжБХд м мэмтч ФХрХ аХдиХФмэФм<жрд,, >ж « аим нХВмиХФ рж ГФдсам мнмсм« эмФрж
эжнмуирм« ГнмГуи« тж,ГиэдижФрм Фд иХадж тжрж<рж инХи t рХдФчсд, ГмГмВ нжсди
нмВФж,

zКи Фмчырч гrrчдтрФыльтИй ы рыарФран мИылВ нилФыч

 uднлКмэ мнБХрдКХйду B//жаидэрмГи нХВми д нжКчФиХи м ВмФсж, ХГид
мВГч<тХлиГу рХ чнмэрж амХрт, ￿
Хд днд ,с »- зБм з»мБИм аyдИам» с зрдБс» ,с чдБИд?-
р-? зь,ач з чм,д д «арсиаЙссJ
>ж рж жржж ВмФсдрГиэм Флтж, эГж <ж рч<тХжиГу
д эм эржсрж, мйжраж B//жаидэрмГид ГмВГиэжррм, нХВми, оГд мФмБд мВрХнч<дФд дрижнжГ-
р, /жрмжрб жФмэжа« мжhжрр, э амрХич ГжрГмнрм, тжндэХйдд ьрХКэХжчл иХа<ж
ГчнтмаХжнХ« мжhжрдж« ГнмжаиднмэХррмж иХа« имВ БФчсди эГж Кэчад д ВФмаднмэХи
Гэжиз« мжр Гамнм рХдрХжи дГиэХи КндижФрж БХФФлйдрХйдд« ХнХрм,л д тжнжГ-
Гдл
o)*J
, +мэмну нмhж« ВжК эржсрд ГидчФмэ Г мтд Г чХ, я чэжнжр« им ржим мтмВрмж
нмдГ мтди д имБтХ« амБтХ Фдсжр миКэмэ м рХсж, нХВмиж, фХсж BБм м<жи мХГХиГу
миаФдаХ« рм ГчhжГиэХ« рч<тХлhджГу э мирмсжрду « д рХ <дКржррм ржмВ мтд жГи-
рж миКэ, я эГинжХФ мнБХрдКХйдд« э амимн рж ГчhжГиэмэХФм мВнХирм, ГэуКд э мирм-
сжрдд B//жаидэрмГид нХВми« д э мнБХрдКХйду Bид « м<рм ГаХКХи« Г мтдФд Г чХ, Жлтд
ГчтдФд тнчБд КХ БФХКХ д мБФд имФам э ч<ХГж тмБХтэХиГу« им Бмэмнуи м рд КХ Гдрм,,
rХ<тмж ГФмэм« аХ<тмж мФХрдж« аХ<тХу мтруиХу Внмэ иХ,рм дГимФамээХлиГу эандэ
д эамГ,
 uднлКмэ мнБХрдКХйду рмБм тмэжнду д ХФм ГинХ Х, ВнХирХу ГэуК э мирм-
сжрдд B//жаидэрмГид э иХам, Гнжтж эКэХжи БмнХКтм жрсж мХГжрд,« д э ВмФсдр-
Гиэж мдГХрр КтжГ мнБХрдКХйд, амФФжБд ХГим мВжрдэХлиГу ржрдуд, ржамим-
н рмэж Гминчтрдад нм мтуи инжрдрБ %фжрХГдФГиэжррж амчрдаХйддf ьNФpj[Ф›Мp1
ЦФyyОp[\‹1[Фpз м eХнсХФФч -мКжрВжнБч« Х иХа<ж дКчХли ГмГмВ нжКчФиХидэрм, мВнХи-
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
*жж
рм, ГэуКд, .« амржрм« иХ ГчhжГиэчжи эрчинжрржж амрГчФиднмэХрдж t мhр, ж ХрдК
мВнХирм, ГэуКд« эФжижрр, э иаХр мэГжтржэрм, <дКрд мнБХрдКХйд, ГХмчнХэФжрду,
Вжр миКэХд м нжКчФиХиХ нмдГ мтди рХГимФам ГэмВмтрм« им э ржамимн мнБХ-
рдКХйду « рХнджн э ILV»« рж нмэмтуи рдаХад /мнХФр мВГч<тжрд, нХВми Гминчт-
рдамэ, фм э ВмФсдрГиэж мнБХрдКХйд,« нХГГминжрр э Bим дГГФжтмэХрдд« эГж <ж эдтуи
ГГФ эВнХи энжу д нХК э Бмтч мВнХиди мГмВмж эрдХрдж рХ B//жаидэрмГи, rмржрм«
эжГим ВмГГХ мйжрач B//жаидэрмГид нХВми аХ<тмБм тХли нХэрж м мФм<жрдл амФФжБд«
ндж м ГжйдХФрм, ГдГижж,
‹ ыФЭp[p2 N1‹Э э амрйж БмтХ амФФжБХ мФчХжи миКэ ми аХ<тмБм« Г аж ВФ ГэуКХр
мВуКХижФГиэХд э ГммиэжиГиэдд Г %KмБмэмнжррмГиудf,
‹ LMN KжррдГ uХааж эжГиж Г ВФд<Х,сдд амФФжБХд эржтндФд э нХаидач КХжХ-
ижФр, нмйжГГ амХртрм, мйжрад Гэмж, тжуижФрмГид, -ХК э Бмтч мрд ГмВднХлиГу эжГиж«
ХГим ч амБм-рдВчт тмХ КХ мВжтм« имВ мВГиХрмэаХ ВФХ аХа м<рм ВмФжж ржндрч<тжр-
рм,, rХ<т, м мжнжтд тХжи ГжВж мйжрач, ГиХФрж Фжр амХрт амжриднчли« КХтХли
эмнмГ дФд мВмтнули тнчБ тнчБХ« имВ тмГид аХа м<рм ВмФжж БФчВмамБм мрдХрду
ГэмжБм мижрйдХФХ д B//жаидэрмГид,
‹ ŒООЭ13ФЭ2 нХэдФХ дБн нмГим нжтдГэХли тжФХи мйжрач B//жаидэрмГид
нХВми аХ<тмБм нХК э Бмт, rХ<т, Фжр амХрт мйжрдэХжиГу дртдэдтчХФрм« мГрмээХуГ
рХ мтжФд амжижрйдд« нХКнХВмиХррм, эрчинд амХрт, rмХртХ иХа<ж ГХХ мнжтжФужи
/мнХи тдГачГГд,, >Х« амимнХу тмГиХФХГ рж« нжсдФХ мВжруиГу ржрдуд э мтБнчХ
дК инж амФФжБ, rХ<т, дК индм мйжрдэХФ ГжВу д эГФчсдэХФ ржрду тнчБд « д иХа м<рм
ВФм ГнХэрди ГХммhчhжрдж Г эжХиФжрдуд Гм Гимнмр,
?ХХГичл инХтдйдмррХу мйжраХ B//жаидэрмГид t имГаФдэмж дГиХрдж, e рж чКрХж
ГжВу э миКэХ « мимч им ч рХсжБм нчамэмтдижФу эжГХ чКад, эКБФут рХ рХсч нХВмич
ьХ дрмБтХ д мимч« им мр Бмэмнди рХ« Вчтим эГж мнмсм« имВ дКВж<Хи ржндуир
мжримэз, КХжХрду амФФжБ эдтд БмнХКтм ВмФжж мГГФжррмж минХ<жрдж рХсжБм
эаФХтХ э мВhжж тжФм, :Ги д тнчБХу нддрХ чрФмГид мВр мВГч<тжрд, B//жаидэрм-
Гид нХВми, рд ГиХрмэуиГу чКамрХнХэФжррд« ндэуКХр а ржамж, КХнХржж чГиХрмэФжр-
рм, саХФж мйжрма« амБтХ миВнХГэХжиГу эмКм<рмГи ВмФжж сднмамБм дГГФжтмэХрду дртд-
эдтчХФрмГидб рХтж<т« жиХрд,« ГинХ мэ« <жФХрд,« ГГФХ <дКрд жФмэжаХ, БФХэж ж,D
 мВГчтд« аХа ржГамФам нмГи эмнмГмэ нжэнХhХли мйжрач B//жаидэрмГид нХВми
э Брмэжрду нХтмГирмБм« мтч миэмнжррмБм ГХмХрХФдКХ,

zФлмИычыру

%Ч им нмдГ мтди« жГФд аим-им Фм м нХВмиХжи д жБм рч<рм чэмФдиzf t ХГим ГнХсд-
эХли« чГФсХэ м ГХмчнХэФжрдд, жт жГФд ржи ВмГГХ« Фм дж дГмФрдижФд мБчи рХэжад
КХэдГрчи э мнБХрдКХйддz Ч жГФд Bими жФмэжа t дГимрда ВжГмам,ГиэХ« жГФд мр нжэнХhХжи
нХВмич э Хт тФу манч<Хлhд z Иим« жч нмГим мКэмФуи мГиХэХиГу д тХФсжz rмржрм« ГХм-
чнХэФулhджГу мнБХрдКХйдд дрмБтХ ГиХФадэХлиГу Г иХадд ГдичХйдуд д имБтХ нджрули
нмйжГГ« мГрмэХррж рж рХ ж ХрдКХ джнХн дд« Х рХ эФдурдд нХэр м мФм<жрдл,
трХам« нж<тж ж рХрж эрдаХи« ржмВ мтдм мижиди« им рХ нХаидаж ГФч-
Хжэ эрч<тжррмБм чэмФржрду чтдэдижФрм ХФм, инХтдйдмрр джнХн джГад мнБХрд-
КХйду « Бтж жФмэжамжтдрдйХ нжтГиХэФужи ГмВм, аФжиач э мнБХрдБнХж« БдВамч мт мтч
жГиХ ржиб и ФдВм БмтдсГу тФу тмФ<рмГид« ФдВм ржи ьрХ ГХм тжФж« нХКчжжиГу« и миХГид
мт мтдс« миХГид ржиз« ГФжтмэХижФрм« ФдВм ижВж мКэмФули мГиХиГу« ФдВм ижВу нмГуи
чтХФдиГу, ГХмчнХэФулhд Гу мнБХрдКХйду ФжБж ндГмГмВди нХВмич а Гэмд ГмГмВ-
рмГиу, ИжФмэжа« м мэмтч B//жаидэрмГид нХВми амимнмБм мГимуррм эмКрдаХли эмнмГ«
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
*ж=
м<жи ФдсдиГу ХГид эКуи мВуКХррмГиж,« жГФд мр рж нжчГжФ э эмФржрдд« д эКуи
рХ ГжВу тнчБдж« ВмФжж мт мтуhдж жБм ГмГмВрмГиу« дрижнжГХ д иХФХриХ,
nфeВ*,/ -*./,фay Мa*В/,М)D,фay a/Jyd > )* aф+y rя»M »*ad
,*a eфж*.МLd /./ B*.М»M »фd h»ф > eфж*.МLt ‹Z› юя X DфзBМ)/>d
/ u»ф eВ/ВМ-)/-М*» )МD , фВ+М)/зaМa - u,фD/D»*a*t …D»M фeВ*B*.*))я*
фr>зМ))фD»/ / -зМ/aфф»)фИ*)/>d r.М+фBМВ> ,ф»фВяa aя ж/-*a
/ eВф<-*»М*ad / *D»M /)я*d - ,ф»фВяз ->)*a / eф+/rМ*at
ар р алмр
 им <ж энжу ржамимнж нмГим рж эдГэХлиГу дФд нХВмиХли ч<ж« ж м<дтХли
амФФжБд, инХтдйдмрр мнБХрдКХйду ржмГнжтГиэжрр, нчамэмтдижФ дФд Hq-ГФч<ВХ
ГаФмрр тХэХи иХад ГминчтрдаХ ржэХ<рчл ХнХаижндГидач д чэмФруи КХ Фм дж нжКчФ-
иХи t иХа чдижФу э самФж нжсХли ГчтВч чжрдаХ, омBимч ржи рджБм чтдэдижФрмБм«
им чэмФружж Гминчтрдад нжХБднчли рХ ГФчдэсжжГу имрм иХа <ж« аХа тжид« чГФсХэ-
сдж« им д рж жнжэжтчи э ГФжтчлhд, аФХГГ, рд чэГиэчли нмэХФ« мhчhХли« им Г рдд
мВмсФдГ ржГнХэжтФдэм« эдруи эм эГж мВГимуижФГиэХ д ФжФжли мВдтч, мтж дГГФжтмэХ-
рду у мВрХнч<дФ дрижнжГрмж уэФжрджб э ГХмчнХэФулhд Гу мнБХрдКХйду « д Bим« аХ<жиГу«
мВhХу КХамрмжнрмГи« Флтд ГиХнХлиГу ч,ид ГХд« рж тмэмту тжФм тм чэмФржрду, >мФам
э нжтХ,сд ГФчХу %éэХидиEf Бмэмнди амХрду, rХа иХа мФчХжиГуz KдрХдаХ ГХм-
чнХэФжрду жГижГиэжрр мВнХКм ГдБрХФдКднчжи жФмэжач« им мр« эжнмуирм« рХ мтдиГу
рж рХ Гэмж жГиж, NОp HêZЭ‹О›[\4 др<жржн м<жи КХжиди« им ч ржБм ГиХФм аХа-им
ХФм нХВми, Ждс ржрмБдж амФФжБд этнчБ нмГуи жБм ндГмжтдрдиГу а Гэмд нмжаиХ
дФд мВнХhХлиГу КХ амрГчФиХйдж,, ŒООЭ13ФЭ2 жтГжГинХ м<жи мhчиди м мВhжрдл Г амФ-
ФжБХд« им мрХ рж мт мтди амХртж дФд <ж им ГХмчнХэФжрдж t Bим эГж <ж рж тФу ржж,
 ŒООЭ13ФЭ2 мГичХли рХ нХВмич мамФм жD… жтнХВмирдамэ ж<жжГурм« д жD жФмэжа ж<ж-
жГурм ч мтуи, омВэ аХамж-им энжу э мнБХрдКХйдд« мрд мрдХлиб Bим рж им« жБм мрд
<тХФд, омид эГжБтХ ч мт нмдГ мтди м эКХдрмч ГмБФХГдл« эГж нХГГиХлиГу тнчКуд,
Рим рж мижружи ВмФжКржррмГид нмйжГГХ рХ Фдрм чнмэрж, >ж рж жржж ГнжтХ ГХм-
чнХэФжрду ммБХжи Флту мруи« им рдаим рд э ж рж эдрмэХи« нмГим« эжнмуирм« джррм
тФу Bим, нХВми джррм Bими жФмэжа рж мт мтди, >м« аХа нжХБднчж рХ ГмВиду энмтж
чэмФржрду« КХэдГди ми рХсжБм эКБФутХ рХ <дКр, фХмрлб э rмр/мндГиГам, яриХнрм,
ХнХтдБж рмнм, ГдиХжиГу м<дКржррмж жГим нХВми, юэмФржрдж нжэнХhХжиГу э БФч-
Вмам инХэднчлhжж ГмВидж« рХГдФГиэжррмж этэмнжрдж дК ГммВhжГиэХ« мВжГждэХлhжБм
рХсч дтжридрмГи, rмрачнжрирм, нХр<жэм, ХнХтдБж чэмФржрдж ХГим жнж<дэХжиГу
аХа ГдФрж,сд, чтХн м чэГиэч ГмВГиэжррм, КрХдмГид« Х оФлнХФдГиджГам, ?жФжрм, t
аХа нжтХижФГиэм дрижнжГмэ Бнч, -ХКтжФуу uднлКмэчл имач Кнжрду« м<ж ГнХ-
эдиГу Г иХад ГмВидж рХ ВмФжж нХКчрм чнмэржб тэжн жнжт рХд КХанФХГ« рХ жн-
э мнХ Bим ВмФрм« рм э Гэмж энжу мианмжиГу тнчБХу тэжн« д мрХ« эмКм<рм« ээжтжи
рХГ рХ дГидрр, <дКржрр, чи, e м<ж эмГндруи мижнл нХВми аХа ндБФХсжрдж
мнХКсФуи м рХсд эмКм<рмГиу д иХФХриХ д э нжКчФиХиж мГмКрХи« им тнчБХу нХВмиХ«
Гамнжж эГжБм« мтм,тжи рХ ВмФсж, e чдГу« нХГиж« дтж тХФсж,
ь+.>Bя-М>DM )МзМBd > -/жyЗ »фd h»ф > »*В>. ВМrф»yd eфaф+М.ф a)*
)М=»/ B*.фd ,ф»фВяa a)* D.*Bф-М.ф зМ)>»MD>Z М eф»*В/d ,МзМ-И/*D>
)*eфeВМ-/aяa/d зМD»М-.>./ a*)> yз)М-М»M DaяD. »ф+фd h»ф > Bф.ж*)
rя. yз)М»Mt
ар р алмр
rХа рХГжи ндрчтдижФр чэмФржрд,z éмиу д нжтам« рм мрд эГж <ж ГФчХлиГу«
рХнджн« амБтХ аим-им мачсХжиГу рХ мнХФрж йжррмГид амХрдд, онд миГчиГиэдд тмд-
рднчлhж, джнХн дд нмйжГГ иХа<ж мГрмэХр рХ тХэФжрдд нХэр м мФм<жрдл, ŒООЭ13ФЭ2«
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
*жy
амБтХ аим-им дК Фжрмэ амХрт чинХдэХжи тмэжндж амФФжБ« амХртХ иХжиГу рХ,ид чГинХ-
дэХлhжж эГж нжсжрдж, :ГФд Bим рж ГнХВХиэХжи« БнчХ мВнХhХжиГу а нжБдмрХФрмч
амчч дФд эржсржч /ХГдФдиХимнч тФу мГнжтрджГиэХ, омид эм эГж ГФчХу ндГчиГиэдж
мГнжтрдаХ ндэмтди а ндруидл нжсжрду, ржамимн ГФчХу Фжр амХрт д амХртХ
дтчи рХ ржамимнж эКХдрж чГичад д рХдрХли эГж ГрХХФХ, тнчБд « мнХКГФдэ« Фжр
амХрт нд мтди а ээмтч« им тмэжндж мижнурм ВжКэмКэнХирм« д мрдХжи« им рХтм ч м-
тди, :ГФд ГмБФХГдж рж тмГидБрчим« э аХжГиэж мГФжтрж, рХтж<т чФХтди тжФм Фжр
амХрт мБчи мВнХидиГу КХ мГнжтрджГиэм а ЙмГч тж uФмач« мГрмэХижФл амХрдд,
 нжтад ГФчХу « амБтХ тХ<ж Bим рж джжи чГж Х« Фжр амХрт мБчи мнмГди жБм нж-
анХиди тж,Гиэдж амринХаиХ амранжирмБм ФжрХ амХрт ьм КХамрч Фдс тж uФма м<жи Bим
ГтжФХиз,
 ыФЭp[p2 N1‹Э нмйжГГ чэмФржрду нХаиджГад иХам, <ж« КХ дГаФлжрдж имБм«
им дрдйдднчжиГу мр э дртдэдтчХФрм мнутаж« Х рж амХртм, ьэ ыФЭp[p2 N1‹Э Флтд рж иХа
ГдФрм ГэуКХр Гм Гэмдд амХртХдз, ыФЭp[p2 N1‹Э нХГГХиндэХжи чэмФржрдж аХа мГФжт-
рлл ГиХтдл амр/ФдаиХ д мимч дГмФКчжи э иХам, ГдичХйдд мВр, ж ХрдК нХКнж-
сжрду амр/Фдаимэ, онмйжГГ рХдрХжиГу Г имБм« им аим-им дК амФФжБ нмГди тнчБмБм мад-
рчи мнБХрдКХйдл, онжтмФм<д« мр мВрХнч<дФ« им амФФжБХ ГжнжКрм рХнчсдФ ндрйд
нХВми амХрдд ьГаХ<ж« ндруФ эХ<рмж нжсжрдж ВжК эрчинжррж, амрГчФиХйддз дФд нХК
КХ нХКм рХнчсХжи эКуиж рХ ГжВу мВуКХижФГиэХ« ржГмину рХ нжтндруиж нХржж миад
дГнХэди ГдичХйдл, р м<жи рХХи нмйжГГ нХКнжсжрду амр/ФдаиХ« мнмГдэ рХнчсд-
ижФу чэмФдиГу, онмйжГГ эаФлХжи жинж ГиХтдд,
‹ фХ жнэм BиХж амФФжБд ГХтуиГу эжГиж д иХлиГу нХКмВнХиГу, ом мтч ВжГжт
ими« амБм мнмГдФд ч,ид« м<жи нжтФм<ди чид эмГГиХрмэФжрду тмэжнду а ржч, .Фд <ж
мр м<жи чВжтдиГу« им тмэжндж чинХжрм ВжГмэмнмирм д нХВмич Фчсж мдГаХи э тнчБм
жГиж,
‹ :ГФд чГинХдэХлhжБм эГж нжКчФиХиХ тмГид рж чтХжиГу« тнчБм, амФФжБХ м<жи
эГичди э аХжГиэж мГнжтрдаХ,
‹ :ГФд ржмВ мтдм« им рХ инжиж, ГиХтдд э аХжГиэж мГнжтрдамэ м<рм ндКэХи
Бнчч амФФжБ,
‹ аХжГиэж анХ,ржБм ГнжтГиэХ а Бнчж мГнжтрдамэ мБчи мнмГди ндГмжтдрдиГу
мГрмэХижФу амХрдд rндГХ -Х/жнХ,
>ж« амБм Кмэчи э аХжГиэж мГнжтрдамэ« дФд Фжр Бнч мГнжтрдамэ мирмГуиГу
а Гэмд мВуКХррмГиу мжр ГжнжКрм, ндрйд ыФЭp[p2 N1‹Э э мтди миаХК ми дГмФКм-
эХрду ГдФ нмидэ амБм-ФдВм э мХГрм, ГдичХйдд, омГнжтрдад t рж ндГу<рж« эрмГуhдж
эжнтдаи, . нмФ э им« имВ дГмФКмэХи эГж эмКм<рж чид эмГГиХрмэФжрду тмэжнд-
ижФр эКХдммирмсжрд,, онмйжГГ« жГФд рч<рм« м<жи тФдиГу тмФБм, rмБтХ амФФжБХ« амим-
нмБм мнмГдФд ч,ид« чэдтди« им амФФжБд жГирм миХФдГ рХ,ид нжсжрдж« рм мрм иХа
д рж рХсФмГ« мр м,жи« им чэмФржрдж t нХКчр, э мт, Bим д КХаФлХжиГу эФХГи
д ФжБдидрмГи нмйжГГХ,
rХа ХГим Флтд мадтХли ыФЭp[p2 N1‹Эz фдаим рж КрХжи, омимч им э ыФЭp[p2 N1‹Э
Гминуи рХ чэмФржрдж аХа рХ Фдр, амр/Фдаи ж<тч тэчу Флтд« д эГж« нХКчжжиГу« нм-
дГ мтди мФрмГил амр/дтжрйдХФрм ьаХа эГжБтХ э ГФчХж нХКнжсжрду амр/ФдаиХз« рдаим
рж эжтжи рдаХам, ГиХидГидад, фм нмйжГГ Гм эГж, мжэдтрмГил нджружиГу рХ нХа-
идажб ржамимнж дК ГиХнсд м эмКнХГич Гминчтрдамэ« Г амимнд у ВжГжтмэХФ« БмэмндФд«
им КХ Бмт нХВми э мтдФд э ржГамФам мГнжтрджГад Бнч, ом Bим, нддрж д м<рм
ГдиХи амжижрирд КХhдирдаХд иХамБм жимтХ чэмФржрду, омтмВрж тдГачГГдд«
м д ГФмэХ« рдамБтХ ФжБадд рж ВэХли« рм ммБХли тмГид тж,ГиэдижФрм ГнХэжтФд-
э д нХКчр ГмБФХсжрд,,
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
*жD

t иКм т р В тчир мИыч Кллэичыру

rХа рХГжи КХнФХи д ХижндХФр ммhнжрд, э uднлКмэ мнБХрдКХйду z . КтжГ
БФчВмам жнжмГГФдэХлиГу ГиХртХнирж ндж жржт<жриХ д эмКрдаХли Гмэжнсжррм
држ жимт, рд эаФлХли нмйжГГ мнжтжФжрду имБм« аим д аХамБм эмКрХБнХ<тжрду КХГФч-
<дэХжи ьГминчтрдад ГХд рХКрХХли ГжВж КХнФХи мт нчамэмтГиэм нХэр м мФм<ж-
рдл амФФжБз« /мн ГидчФднмэХрду ьХижндХФрмж ммhнжрдж ь[p\Мp1[jМ4з миэФжаХжи Флтж,
ми эрчинжррж, мидэХйдд« мBимч Фчсж мВм,идГ ВжК ржБмз д мнжтжФжрдж нджФжм,
нХКрдй э КХнФХиХ ьФлтд« ж, КХнХВмима рХ мтдиГу э рд<рж, ХГид саХФ КХнХВмирм,
ФХи« тмФ<р КХнХВХиэХи тмГиХимрм« имВ чтмэФжиэмнуи ВХКмэж минжВрмГидз,

e ФылКи Фы у льылФ р ь ВльтлутчмИыл ы оы »чыыч о иКм т

онд миГчиГиэдд ВмГГмэ нмйжГГ мнжтжФжрду имБм« аим ГамФам тжржБ мржГжи тмм,«
тмФ<жр чнХэФуиГу амФФжБХд, ,] GФЭМ« амХрду« ВмФжж эГжБм дКэжГирХу ХижндХФм
%+мнижаГf« эжнэж ГиХФХ дГмФКмэХи нмйжГГ ГХмчнХэФжрду жhж э *’D…- ББ, ИимВ
ндруи нжсжрдж м нХКжнж КХнФХи« амХрду нмГди аХ<тмБм ГминчтрдаХ нХК э Бмт мйж-
рди амФФжБ« Г амимнд мр нХВмиХжи, HФ›‹\Э‹\êТpМ дГмФКчжиГу м м<д, жимт нХр<д-
нмэХрду, :<жБмтрм Гминчтрдад КХмФрули Хражич« мйжрдэХу аХ<тмБм амФФжБч рХ мГрмэХрдд
эГжБм тэч чраимэб
‹ %аФХт BимБм ГминчтрдаХ э мВhжж тжФм ьБмнХКтмз ВмФсж дФд ьБмнХКтмз жрсж«
ж м,f ьсаХФХ ми t= тм =з›
‹ %Рими Гминчтрда ГмГмВжр мйжрди жруf ьсаХФХ ми * тм Dз,
иэжи мВнХВХиэХлиГу м нмГимч ХФБмндич« амФФжБ тжФуи рХ ржГамФам КХнФХир
ГжБжримэ, uмФжж мирж« КрХлhдж д нХВмиуhдж мХтХли э ВмФжж эГмаммФХдэХжж
ГжБжри, uмФжж мФмтж« жржж мирж« жГижГиэжррм« маХКэХлиГу э ГжБжриХ Г ВмФжж
рдКам, КХнФХим,, онмйжГГ нмГим, д мруир,, . ГнХэжтФдэ,« э ж д ГмГимди жБм БФХэ-
рмж нждчhжГиэм, rмБтХ рж мтдр жФмэжа ьВмГГз« Х эГж амФФжБд« Г амимнд эГичХж
эм эКХдмтж,Гиэдж« чХГиэчли э нмйжГГж« димБмэХу ГчХ БмнХКтм Фчсж минХ<Хжи рХс
нжХФр, эаФХт э мВhжж тжФм,
фжамимнж мнБХрдКХйдд мсФд жhж рХ сХБ эжнжтб мрд мКэмФули Флту ГХд рХКрХ-
Хи ГжВж КХнФХич, LMN« маХ жж эмКБФХэФуФ KжррдГ uХааж« BаГжнджриднмэХФХ э Bим
рХнХэФжрдд Г ГХм, нХтдаХФрм, эжнГдж, нмйжГГХ рХКрХжрду КХнФХи рХ нХэрмнХэ-
рм, мГрмэж, Жлтд чГиХрХэФдэХФд ГжВж КХнФХич« дГмФКчу эрчинжрржж амрГчФиднмэХрдж,
рд тмФ<р ВФд ГнХсдэХи ГмэжиХ д нжамжртХйд, ми манч<Хлhд , >Хад мВнХКм«
мрд ржГФд мФрчл миэжиГиэжррмГи КХ мйжрач ГэмжБм эаФХтХ э мВhжж тжФм д мтиэжн<тж-
рдж жБм КрХдмГид э БФХКХ амФФжБ, NМy\Ф« БнчХ амХрд, э uнХКдФдд« нХВмиХлhХу ГнХКч
э ржГамФад мВФХГиу нмдКэмтГиэХ д Г/жн чГФчБ« рмБдж Бмт нмйэжиХФХ э чГФмэду
ГХмГимуижФрм чГиХрХэФдэХжм, КХнФХи
o)жJ
,
 ыФЭp[p2 N1‹Э нХКнХВмиХр« рХГамФам у мБч Гчтди« ГХ, чимржрр, нмйжГГ« эаФл-
Хлhд, мВнХирчл ГэуК Г эВмнрд амдижиХд м КХнХВмирм, ФХиж, :ГФд э нХВмиХжиж
э ыФЭp[p2 N1‹Э« имБтХ нХК э Бмт э« аХа д эХсд амФФжБд« дсжиж КХуэФжрдж м мэсжрдд КХн-
ФХи« амимнмж ГдиХжиж ГнХэжтФдэ« д мВdуГружиж мжч, Бмт« амБтХ э рж м<жи нд-
мрди КХ ГмВм, мГмВ КХГФчБ« э« Гамнжж эГжБм« мБнХрддижГ мнХэам, рХ др/Фуйдл,
фм жГФд э чэГиэчжиж« им ВнХФд рХ ГжВу ВмФжж ГжнжКрж мВуКХррмГид дФд эржГФд мГмВ,
эаФХт э мВhжж тжФм« им м<жиж КХуэди м ГжнжКрм мэсжрдд КХнФХи, КХуэФжрдд э
ГГФХжижГ рХ миКэ амФФжБ« ГэуКХрр Г эХд %KмБмэмнжррмГиудf« им жГи Флтж,« Г амим-
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
*ж)
нд Бмтм нХрсж э тмБмэмндФдГ м нХКтжФжрдд мВуКХррмГиж,« Х иХа<ж ндФХБХжиж тХррж
м нжКчФиХиХ нХВми« КХ амимнчл миэжХжиж, ?Хиж э маХКэХжиж КХуэФжрдж ржГамФад
амФФжБХ дК эВнХррмБм нХржж амдижиХ м КХнХВмирм, ФХиж ьэ аХ<тм дК жинж ижннд-
имндХФр, мтнХКтжФжрд, амХрдд жГи мтдр иХам, амдижиз, :Бм /чрайдд э им« имВ
нмГминжи эГж мФчжррж КХуэФжрду« нмэжнди д д мтБмимэди миэжи, Х эмФрж
мБчи ГаХКХи« им Кну э мГанмрдХФд э нХГГаХКж м Гэмд тмГид<жрду « э тмГим,р
ВмФжж эГмам, КХнФХи, .Фд <ж ГаХ<чи« им м ГнХэржрдл Г амФФжБХд рХ ХрХФмБдр
тмФ<рмГиу КХнФХиХ« амимнчл э м<жФХФд« ГФдсам эГмаХ, rмдижи джжи нХэм имФам
ГмэжимэХи, м<жиж ндруи КХжХрду амдижиХ а Гэжтжрдл дФд Гм нХрди мэсж-
рдж КХнФХи« амимнмж ГХд чГиХрмэдФд ьэ Bим ГФчХж амдижи м<жи рХХи Г эХд нм-
йжГГ тмГид<жрду ГмБФХсжрду« G‹[p[p2 L2ЭММyМp1з
o)=J
, и ыФЭp[p2 N1‹Э маХКэХжиб Флту
эмФрж м<рм тмэжнуи« мрд чтдэдижФрм имр э мйжраж ГнХэжтФдэ нХКжнмэ КХнХ-
Вмирм, ФХи, ФлВм, митжФрм эКуи, Бмт ндВФдКдижФрм жиэжни Гминчтрдамэ эВд-
нХжи ГжВж мэсжрдж КХнФХи э нХКжнж мнХэад рХ нмГи ГимдмГид <дКрд, . имФам
мжр ржВмФсмж дГФм Гминчтрдамэ амХрдд ГФсди КХжХрдж« мФ« э жидиж ГФдсам
эГмам,
 ржВмФсд мнБХрдКХйду нмйжГГ м<рм чнмГиди, Гж амФФжБд ГмВднХлиГу« имВ
мВГчтди д мйжрди м тмГимдрГиэч Гэм, эаФХт э мВhжж тжФм« Х иХа<ж рХКрХди нджФжж
чнмэрд КХнФХи тФу аХ<тмБм ГминчтрдаХ м мжнжтд, qМ‹›[3МE амХрду дК жинж Хни-
ржнмэ« КХрдХлhХуГуГу амрГчФиднмэХрдж э мВФХГид мнБХрдКХйдмррмБм нХКэдиду« нХГм-
Фм<жрХ э ЧГижнтХж, ?ХнФХич ГминчтрдаХ мрд рХКрХХли джррм Bид чиж, ьqМ‹›[3МE
нХВмиХжи« дГмФКчу ндрйд д нмйжГГ мФХанХидд, rмХрду ГиХФХ дКэжГирХ« амБтХ тэХ
ХниржнХ ндруФд чХГидж э КХчГаж КХГиХэФулhж, КХтчХиГу Гжндд мтаХГимэ %онмГрчэ-
сдГ рХ нХВмж жГижf« ‹k[p2 Оp 1‹М ФЭkp›‹\М,з rХ<т, аэХниХФ жиэжнм Хниржнмэ ГмВд-
нХлиГу эжГиж тФу тмФБм<тХррм, ВжГжт, фХдрХжиГу эГинжХ Г инХтдйдмррмБм мВКмнХ ижач-
hж, ГдичХйдд э ВдКржГж t мВГч<тжрдж ХаидэрмГид аФджримэ« эХ<р ГмВид, д амринмФр
йд/н мГФжтржБм аэХниХФХ, ?Хиж дтжи ГХХу КХжХижФрХу ьд инмБХижФрХуз ХГиб аХ<-
т, Хниржн м мжнжтд тжФдиГу Гэмд ржрдж м мэмтч эаФХтХ« эржГжррмБм д э мВhжж
тжФм, р жнждГФужи эГж« им ГтжФХФ КХ мГФжтрд, аэХниХФб КХэжнсжррчл нХВмич« эмКБФХэ-
Фужж нмжаи« мттжн<ач« амимнчл маХКэХФ мГиХФр, омаХ мтдр дК Хниржнмэ Бмэм-
нди« мГиХФрж мБчи эжсХиГу« имВ тмВХэди аХадж-им тмГид<жрду« м амимн рж ВФм
ГаХКХрм« мВмтнди дФд КХтХи эХ<р, эмнмГ, rмБтХ эГж э Бнчж эГаХКХФдГ д чэГиэчли«
им эаФХт аХ<тмБм мГмКрХр д жч митХрм тмФ<рмж« аХ<т, Вжнжи ХчКч« имВ э идсдрж
мтчХи мВ мФХиж, rХа нХГнжтжФди КХнХВмиад мГФжтржБм аэХниХФХ ж<тч ХниржнХд
иХа« имВ мрд минХ<ХФд эаФХт аХ<тмБмz фХамржй аим-им дК Хниржнмэ рХнчсХжи мФХрдж
нжтФм<жрдж, .рмБтХ нжтФм<жрдж аХ<жиГу нХэдФр д ичи <ж ндрдХжиГу, ИХhж мрм
ГиХрмэдиГу нжтжим тФу тдГачГГддб ￿
K яд,а«аф. МИд »д? с,с Изд? зь,ач чдБИдср yд,Т-
нм«д я сирарст
, онжтжим нХКБмэмнХ ГФч<ди рж им« аХа джррм Вчтчи нХКтжФжр тжрБд,
KдГачГГду мГэуhжрХ ВмФжж эГмад йжФуб чтмГимэжндиГу« им эаФХт мйжржр ГммиэжиГиэч-
лhж« им эрчинжрржж д эржсржж мhчhжрду ьим у КрХл м ГжВж« им эмГндрдХли мГиХФ-
ржз рХ мтуиГу э БХнмрдд, Рим чнХ<ржрдж э мианимГид« тмэжндд д чуКэдмГид, Ижиэжнм
Хниржнмэ qМ‹›[3МE ГммВhХли« им эГжБтХ ндГичХли а иХад ВжГжтХ Г мХГжрдж« Х мад-
тХли ГмВнХрдж ьд тнч<жГад мВрдХлиГу рХ нмhХрджз Г БФчВмад чэГиэм ВФХБмтХнрмГид
КХ чХГидж э ХниржнГиэж« тж,Гиэчлhж рХ ГимФ БФчВмам чнмэрж эрдХрду д тмэжнду,
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
*жЗ

.чт В тчир мИы Кллэичырф* ыл чьтИ
Глынь ы нилФыч Фьчф длВК ырр

>м« аХа Флтд эмГндрдХли ХижндХФрж ммhнжрду ь[p\Мp1[jМ4з« рХнучл ГэуКХрм
Г д эКБФутм рХ дн, rмр/мндГиГаХу яриХнрХу ХнХтдБХ Гимди рХ им« им Флту рХтм
ФХиди э ГммиэжиГиэдд Г нХрБм« ВжК эГуад ХижндХФр ммhнжрд, КХ мнмсчл нмдК-
эмтдижФрмГи ьэГжмВhжж чВж<тжрдж эаФлХжи мФм<жрджб %мтдрХамэХу нХВмиХ t мтдрХамэХу
КХнФХиХfз, фХ rмрачнжрирм, нХр<жэм, ГиХтдд мФХБХли« им Флтж, м<рм ГмВФХКрдиб
мрд Вчтчи нХВмиХи дКмВнжиХижФрм д рмБм« жГФд тХэХи д нХэдФрж дртдэдтчХФрж
ХижндХФрж ммhнжрду ьчВж<тжрдж« нХКтжФужмж ВмФсдрГиэм Гмэнжжрр Фдтжнмэ
мнБХрдКХйд,з, оФлнХФдГиджГад, ?жФжр, эКБФут рХ дн рж мтмВнужи ГмнжэрмэХижФрчл
нднмтч дртдэдтчХФр ХижндХФр ммhнжрд, д ВмФсдж нХКрдй э КХнФХиж, фХ Bим,
ГиХтдд нжтмдиХли тХэХи ВмрчГ эГж, амХртж« имВ ммhнди ГминчтрджГиэм,
rХа мВГимди тжФм э РэмФлйдмррм, uднлКмэм, ХнХтдБжz рчинжрруу мидэХйду иХ
йжрдиГу ВмФсж эржсрж,, :ГФд Флтд КХнХВХиэХли тмГиХимрм« имВ манэХи Гэмд ВХКм-
эж минжВрмГид« минжВрмГи э дГмФржррм, ГГФХ нХВмиж БмнХКтм ГдФржж ХижндХФ-
р ммhнжрд, д ВмрчГмэ« КтжГ БмнХКтм эХ<ржж нмуэди иХФХри д дГмФрди ндКэХрдж,
ом Bим, нддрж ВмФсдрГиэм мнБХрдКХйд,« КХтж,ГиэмэХрр э дГГФжтмэХрдд« мФрмГил
миаХКХФдГ ми ГдГиж ХижндХФр ммhнжрд,, з РэмФлйдмррм, uднлКмэм, имад Кнж-
рду эжнХ« Вчтим ФчсХу мидэХйду t нХКжн нурдаХ« эБФутди чВмБм, Гэмж, ардБж %KнХ,э,
Иим рХГ рХ ГХм тжФж мидэднчжиf
**
KBрджФ одра рХ мГрмэХрдд рмБд дГГФжтмэХрд,
тжФХжи ээмтб э ГжБмтрусрд ГФм<р « амФжаГр чГФмэду нХВми ХижндХФрж ммh-
нжрду м ВмФсж, ХГид ндэмтуи а мВнХир нжКчФиХиХ« чжрсХу« Х рж чэжФддэХу нм-
дКэмтдижФрмГи, . эГж <ж э днж ВдКржГХ миаХК ми ХижндХФр ммhнжрд, м-нж<ржч
ГдиХжиГу нжэмФлйдмрр сХБм, зминчтрдад митжФХ нмтХ< ВжК ФХрХ нмтХ< д ВмрчГмэ
КХ мВdж нмтХрдд, Гсжж нчамэмтГиэм ВжК ВмрчГмэ д мйдмрмэz Гж« КХ дГаФлжрдж мтрм,« мнБХрдКХ-
йдд миаХКХФдГ д ми имБм д ми тнчБмБм,
?жФжрж мнБХрдКХйдд ХГим нХВмиХли м ГдГижж ммhнжрд, тФу эГж, амХртб
амХртХ« тмГидБсХу КрХдижФр нжКчФиХимэ« мФчХжи ВмрчГ« д жБм тжФуи рХ нХэрж ХГид
ж<тч эГжд ФжрХд, uмФсдрГиэм мнБХрдКХйд, миаХКХФдГ тХ<ж ми иХам, ГдГиж, ж-
Гим BимБм э амрйж мГмВм ндВФрмБм БмтХ мрд тжФуи ХГи ндВФд ж<тч эГжд Гминчтрд-
аХд ьэ ржамимн ГФчХу аХ<т, мФчХжи мтдр д ими <ж /даГднмэХрр, нмйжри ми ВХКм-
эм, КХнФХи« э тнчБд аХ<т, мФчХжи мтрч д ич <ж /даГднмэХррчл Гччз
o)yJ
, ILV»«
рХнджн« эГж Гминчтрдад ржКХэдГдм ми ВХКмэм, КХнФХи мФчХли мтдрХамэ, ВмрчГ«
жГФд ндВФ эГмаХ, ж…** Б, аХ<т, ндржГ тмм, э амрйж БмтХ тммФрдижФрж €=………
ь$y………з,

лди эчырч ычи ФчыьтФ Ф о и Глтылф Км тч

зжБмтру э ВдКржГж тмдрднчжи нХр<жэ, мВнХК ГФд, ￿
BИдy- чдБИсМТ ми+,ТИаИа.
,фчм? рачд »дИсзс дзаИТ срчсзсч+а,Тр-»с »аИм са,Тр-»с яддd мрст»с
, uмФсХу нХК-
рдйХ э КХнФХиХ тФу нХр<жэм, ХнХтдБ t рж нмВФжХ« жГФд мрХ мнХэтХрХ КХГФчБХд
Гминчтрдамэ д эржГжрр эаФХтм э мВhжж тжФм, ?Х мГФжтрдж БмтХ иХам, мт мт ндэжФ
нмГим а БнХртдмКрм, нХКрдйж э КХнФХиХ , фжчтдэдижФрм« им эрчсдижФрмж амФджГиэм
Флтж, рХ эжн рд BиХ<Х эФХГид мтмВнужи Bич нХаидач, ЦNNыФpМê мтГдиХФдб э ж…** Б,
**

)срь />
KнХ,э, Иим рХГ рХ ГХм тжФж мидэднчжи, e,б ЧФдрХ оХВФдсжн« ж…*=,
) с»> мч>
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
*жТ
им-жржт<жн D… амХрд, дК ГдГаХ <чнрХФХ IФЭ1ОpМ э Гнжтрж ндржГФд тмм, тжржБ
э =З’ нХК ВмФсж ьминуГХлhжEз« ж Гнжтруу КХнФХиХ Гминчтрдамэ д амХрд,
o)DJ
ьнХКрдйХ
ГиХржи жhж ВмФсж« жГФд ГнХэрдэХи рж Гм Гнжтрдд йд/нХд« Х Г КХнФХим, ГХмБм рдКам-
мФХдэХжмБм ГминчтрдаХз,
з РэмФлйдмррм, uднлКмэм, имад Кнжрду ч жндиманХидд t эмКрХБнХ<тжрдж
м чнмэрл тмГид<жрд, t жГи Гэмд тмГимдрГиэХ, трХам« жГФд мтдр жФмэжа мФчХжи
эмКрХБнХ<тжрдж э Гмирд нХК ВмФсж« ж тнчБм,« мруидж тмГимдрГиэХ ГиХрмэдиГу эжГХ
чГФмэр, uмФсдрГиэм мнБХрдКХйд,« мдГХрр э ардБж« ВмнлиГу КХ ГманХhжрдж нХКрдй
э КХнФХиХ « аХа мВрм нХаидачжиГу э д минХГФу б рдКадж КХнФХи мэсХлиГу« эГм-
адж амринмФднчлиГу, з uднлКмэм, имад Кнжрду дГаФлдижФрм эХ<рм ГжйдХФрм ГФж-
тди« имВ ГХж рдКаммФХдэХжж Гминчтрдад мФчХФд тмГиХимрм тФу маниду ВХКм-
э минжВрмГиж, ьм eХГФмч« чнмэру ГХмХаичХФдКХйдд жФмэжа м<жи тмГид имФам
нд чГФмэдд« им жБм ВХКмэж минжВрмГид чтмэФжиэмнжрз,
 LMN« аХа д э ILV»« мижрдФд мХГмэчл мФХич тФу нХВмд д эКХжр нжтФм<дФд
/даГднмэХррж КХнФХи, Рим чжрсдФм нХКФддж ж<тч Гдрдд д ВжФд эмнмирдаХд,
>нчт эГж э LMN« эаФлХу нХВмд « мФХдэХжиГу рХ мГрмэж мтрд д иж <ж ндрйдмэ, Kжр-
рдГ uХааж амжриднчжи ржамимнж мГФжтГиэду иХамБм мт мтХб
%rмБтХ рХХФд жруи мФдидач мФХи инчтХ« имФам *… z рХсд
Флтж, м эГжч днч мФчХФд /даГднмэХррчл КХнФХич, ГиХФрж ’… z
мФчХФд мХГмэчл мФХич д Гэжн чнмрж, r имч энжжрд аХа у чсжФ
Г мГиХ э ж……ж Б,« ВмФжж ’… z дК y… иГу рХсд Гминчтрдамэ э =*
ГинХрж мФчХФд КХнФХич имрм иХа <ж« аХа Фдтжн амХрдд, Рим ВФ
мБнмр, сХБ э тжФж нХКнчсжрду ВХнжнмэ ж<тч чнХэФжрйХд д нХВмдд
д мВdжтдржрду t эГж тжФмэж Флтд LMN, Гнжтрж Гминчтрдад
мФчХФд нджнрм ГимФам <ж« ГамФам д нХрсж, фм мрд нмэмтдФд
жрсж энжжрд д ч Хсдр« д э м/дГХ , фжКХж КХрдХиГу нжмрим
жинж ХГХ мтнут э ГчВВмич Г чинХ« жГФд Bим м<рм минжмриднмэХи
э ижжрдж ХГХ« КХтжн<ХэсдГ э уирдйч, ВмФсдрГиэж ГФчХжэ Гминчтрдад
тжмрГинднмэХФд ВмФсчл миэжиГиэжррмГи« дрдйдХидэч д БмнтмГи КХ Гэмж
тжФм, фм ГХ эХ<р нжКчФиХим ГиХФм ГХмчэХ<жрдж« КХнмтдэсжжГу
ч рХсд Гминчтрдамэf
o))J
,
qHР« ржамжнжГаХу мнБХрдКХйду« Г амимнм, эГинжидГу э ГФжтчлhж, БФХэж« нд-
тжн<дэХжиГу ндрйдХб жГФд жГи эмКм<рмГи чэжФдди КХнФХич« жж рХтм дГмФКмэХи
э жнэчл мжнжт« Х рж нммнйдмрХФрм« тФу чэжФджрду ГХ рдКад КХнФХи, ?ХнФХиХ
ЦMТ мБнХрджрХ д м<жи Ви Фдс э *y нХК ВмФсж ￿
Ба»д? рсиьд?
КХнФХи э мнБХрдКХ-
йдд, eм<рм мГмнди« эжФда дФд ХФ амB//дйджри« рм мВнХидиж эрдХрдж рХ динмч-
р, инлаб ГХХу эГмаХу КХнФХиХ ндэуКХрХ рж а ￿
Б мчрс»
маХКХижФу« аХа ч<ж рХХФд
тжФХи эм рмБд ?жФжр мнБХрдКХйду « Х а ￿
Ба»д? рсиьд?
КХнФХиж, >жжн ЦMТ д нчамэмт-
Гиэм Фдрм КХдрижнжГмэХр« имВ д амФФжБд ГХм, рдКам, аэХФд/даХйдд КХнХВХиэХФд
тмГиХимрм тФу тмГим,рм, <дКрд, оХнХФФжФрм Г Bим, /даГХйдж, эрдХрду рХ ГХм рдК-
ам чнмэрж КХнФХи э qHР ВФ чнж<тжр ГиджртдХФр, /мрт тФу мФчжрду Гминчтрд-
аХд мВнХКмэХрду д« ГммиэжиГиэжррм« чэжФджрду д мижрйдХФХ э ГГФж КХнХВмиаХ, rнмж
имБм« э амХрдд мтди эрчинжрруу эХФлиХ %KмФФХн qHРf ьqHР M~О‹› РФ››‹Эз« мКэмФулhХу
рдКаммФХдэХж амФФжБХ чэжФдди тмГич а имэХнХ« мВжрдэХуГ дд тнчБ Г тнчБм
д эрчинд жГирмБм ГммВhжГиэХ,
ФХиХ Гдрд эмнмирдаХ КХнФХи эжГим мХГмэм, мФХи д мБнХрджрдж КХн-
ФХи БФХэ амХрдд мБчи маХКХиГу амч-им жнжГчн нжэмФлйдмрр сХБм, фм у
рж чтдэФлГ« жГФд э Вчтчhж рХГ <тчи жhж ВмФжж КрХдижФрж жнжжр, зжБмтру КХнФХи
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
*ж’
эм рмБм мВчГФмэФжр КХамрм ГнмГХ д нжтФм<жрду, мнБХрдКХйду « нХГГминжрр
э дГГФжтмэХрдд« ХГим миаХКэХлиГу ми днХдтХФрм, джнХн дд« рм /ХримрХу днХдтХ
э мВФХГид эФХи эмКрХБнХ<тжрду эГж жhж ГчhжГиэчжи, Жлтд« э д мВуКХррмГид э мтди
нжсжрдж ВмФжж ХГсиХВр д эХ<р КХтХ« мФчХли ВмФсж« ж иж« у мВФХГи тжуижФ-
рмГид чХ<ж, eрмБдж ГмБФХГр« им Bим ГнХэжтФдэм д мнХэтХрмб иж« аим эрмГди ВмФсд, эаФХт
э тжФм мнБХрдКХйдд« тмФ<р мФчХи ВмФсж, KнчБХу имаХ Кнжрду t им эГж амФФжБд мтд-
рХамэм йжрр д эГу нХВмиХ« дГмФружХу Г ФлВмэл д ГХммитХж,« тмФ<рХ эмКрХБнХ<тХиГу
нХэр мВнХКм« Вчт им ГинХижБджГамж сФжрдж дФд иж мФмэ
o)ЗJ
, мКм<рм« им м,-
hдаХ мФмэ рХтм ФХиди ВмФсж« Х рж жрсж« мГамФач Bим КХруидж рХджржж <жФХррмж,
>м« аХачл ФмБдач дГмФКчж э ндрйдХ мнжтжФжрду КХнХВмирм, ФХи« t Bим ржим
ВмФсжж« ж минХ<жрдж рХсжБм <жФХрду мФчди рХФдрж, >чи тжмрГинднчж Гэмж
мирмсжрдж а тжрБХ« а дКмВдФдл д рч<тж« а имч« им йжрд э Флту д э ГжВж, ГиХжиГу
имФам тмБХтэХиГу« Гм нХрд Фд КХэдГдмГи дрдХФрм, ФХи КХ инчт ми КХамрХ
ГнмГХ д нжтФм<жрду« амБтХ эГж мВhжГиэм мтрджиГу рХ uднлКмэчл ГиХтдл нХКэдиду,

Dтлбр, ьтиндтни* Килжчьь*
КлФьчаычФы у Ки дтрд ь ВлнКи Фмчыру

жтчhдж чжрж мФХБХлиб БФХэр э XX» ГимФжидд ГиХржи дКчжрдж амФжаГр «
ГХммнм<тХлhд « ГХммнБХрдКчлhд Гу« ржФдрж,р д ХтХиднчлhд Гу ГдГиж, Bим,
ГэуКд ХГим миГФХли а %ижмндд ГФм<рмГидf дФд %ижмндд ХмГХf ьuднлКмэ, BаэдэХФжри
нХр<жэм, ижмндд флимрХз, фм тХ<ж жГФд имФам Гж,ХГ рХдрХж тчХи мВ Bим«
ГХмчнХэФжрдж Г ФлВм, имад Кнжрду t эмэГж рж чБХлhж рмэмж дКмВнжижрдж, Рим чи«
амимн <дКр дФФдХнт Фжи мГчhжГиэФуФХ ГжВу э днж« мнм<тХу ГчhжГиэХ д BамГдГиж
ГимФ эжФдамФжрж д ГФм<рж« им Г инчтм м<ж д мГид, зХммнБХрдКХйду t
<дКржррХу ГдФХ днХ« нмйэжиХлhХу рХ БнХрд ХмГХ нмэрм Г иж амФджГиэм мнутаХ« амим-
н, рч<жр« имВ ГмГнжтмимди BржнБдл« рм рж КХжтФди ХтХиХйдл д мВчжрдж, KмФБмж
энжу рж КрХФд« аХа ГтжФХи Фчсж« д тчХФд« им рХ рХтм эжсдэХиГу э ГХммнБХрдКч-
лhд,Гу <дКржрр, мнэ д ГиХнХиГу амринмФднмэХи тнчБ тнчБХ, rХ<жиГу« им ижжн 
Бмимэ э,ид КХ нжтжФ <жГиад Гинчаичн д мКэмФди мнБХрдКХйду <ди мФрманмэрм,
. эГж <ж ГХмчнХэФжрдж м-нж<ржч мГиХжиГу тФу рмБд рХГимФам рмэм, дтжж,« им КХХ-
Гичл инчтрм мруи« им <ж Bим иХамж д им рч<рм« имВ мрм КХнХВмиХФм,

.чалКлырВ ырч a, ычт ыр ьтиндтни*
ыр нКи Фмчыру* ыр мрачиьтФ

>ж« амч эрмэж дтжу ГХмчнХэФжрду« дрмБтХ мсдВмрм нжтмФХБХли« Вчтим Bим нмГим
миаХК ми джнХн дд д тжманХиджГамж чнХэФжрдж рХ мГрмэж амрГжрГчГХ, >жжн ч<ж уГрм«
рХтжлГ« им ГХмчнХэФжрдж t ржим БмнХКтм ВмФсжж,
зХмчнХэФжрдж нд мтди рХ Гжрч инХтдйдмррм, днХдтХФрм, мтжФд, рм иХа <ж
нХВмиХжи« аХа эКХдмГэуКХррХу Гжи Гинчаичн« нмйжГГмэ д мэГжтржэрм, нХаидад, Рим мВd-
уГружи« аХа чнж<тХлиГу амХрт« аХа ндрдХлиГу нжсжрду« аХа этжФулиГу д нХГнжтж-
ФулиГу мВуКХррмГид« аХа чГиХрХэФдэХлиГу КХнФХи« аХа рХВднХлиГу д чэмФрулиГу Гминчт-
рдад д и, т, >ХВФдй рХ Г, *З) тХли мВКмн аФлжэ нмйжГГмэ ГХмчнХэФулhд Гу
мнБХрдКХйд, м ГнХэржрдл Г д нХр<жэд ХрХФмБХд« амимнж нжмВФХтХли ГжБмтру
э рХсж, аХнидрж днХ, ондФм<жрдж = мГэуhжрм ВмФжж тжиХФрмч нХКВмнч инж идмэ ГХм-
чнХэФулhд Гу Гинчаичн« дКчжрр э мтж дГГФжтмэХрду› анмж имБм« иХ мВdуГружиГу«
аХа мнжтжФжрр, ид нмдКэмтГиэХ дФд мнжтжФжррХу манч<ХлhХу ГнжтХ м<жи Фчсж
ГммирмГдиГу Г мтрм, Гинчаичнм, ГХмчнХэФжрду« ж Г тнчБм,,
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
*=…
 ГХмчнХэФулhд Гу мнБХрдКХйду рХВФлтХижФу рХ жнэ мнХ ГиХэди э ичда
миГчиГиэдж Г/мнднмэХррм, мт эФдурдж дтжд амринмФу джнХн джГам, Гинчаичн« ХнХа-
ижнрм, тФу рлимрмэГам, рХчад, зХмчнХэФулhджГу мнБХрдКХйдд ГФм<р« э рд ржи
ХГГдэр чХГирдамэб эГж эКХдмГэуКХрм« эКХдмКХэдГдм« мГимуррм BэмФлйдмрднчжи«
аХа BамГдГиж э нднмтж, (мнХ ГФжтчжи КХ минжВрмГил, ВуКХррмГид ржнжнэрм
эВднХлиГу« миэжнБХлиГу« мВжрдэХлиГу, ФХГи нХГнжтжФжрХ, -жсжрду ндрдХлиГу«
аХа имФам эмКрдаХжи ржмВ мтдмГи, фмэмээжтжрду мБчи муэдиГу миачтХ чБмтрм, змВнХ-
рду нмэмтуи« жГФд Bим рч<рм, нжжррж нХВмдж Бнч ГмКтХлиГу ГмриХррм д ВГинм
нХГчГаХлиГу, ми аХа rндГ -Х/жн« мГрмэХижФ д нжКдтжри ыФЭp[p2 N1‹Э« Бмэмнди м Гинча-
ичнж ГХмчнХэФулhд Гу мнБХрдКХйд,б
ВФХаХ /мнднчлиГу д дГжКХли ГмБФХГрм ХимГ/жнр чГФмэду«
ижжнХичнж эмКтч Х« эФХ<рмГид« мФжачФ эмт дФд амртжрГднчлиГу«
дФд дГХнулиГу, нБХрдКХйду тмФ<рХ Ви иХам, <ж, зинчаичн
тмФ<р муэФуиГу д дГжКХи мт эФдурдж ГдФ« тж,Гиэчлhд эрчинд
мнБХрдКХйдд, rмБтХ Флтд джли эмКм<рмГи ГэмВмтрм нмуэФуи
ХаидэрмГи« мрд ГмГмВр мhчhХи Bид ГдФ д эВднХи мВнХК тж,Гиэд,«
Фчсж эГжБм ГммиэжиГиэчлhд, нжХФрмГид
o)ТJ
,
Врж тФу жржт<жриХ КХтХд t мнжтжФжрдж рХнХэФжрду д йжФж,« ФХрднмэХрдж«
нчамэмтГиэм« амринмФ« мйжраХ аХжГиэХ нХВми t рдачтХ рж тжФдГ, фм ижжн мрд рж нд-
эуКХр а ГммиэжиГиэчлhд жржт<жнГад тмФ<рмГиу, омГамФач мВуКХррмГид сднмам
нХГнжтжФжр« Х рж ГамрйжринднмэХр« м<рм ГмБФХГдиГу« им нчамэмтГиэХ д ФдтжнГиэХ
э uднлКмэ мнБХрдКХйду эГжБтХ ￿
yд,Тнм
« ржГмину рХ миГчиГиэдж жржт<жнмэ« КХруи
дГаФлдижФрм чнХэФжрдж« Х м<жи Ви« аХа нХК ВФХБмтХну Bимч,

.чалКлырВ ырч h, Фьч и Фы

онмВФжХ ржнХэрмБм нХГнжтжФжрду эФХГид минХэФуФХ д минХэФужи <дКр мнБХрдКХйду
Г иж мн« аХа мрд ГчhжГиэчли, uмХФсХу ХГи ВжКмФэрмБм эГжнмрдаХлhжБм ГинХ Х« эГжБтХ
<дэчhжБм э мнБХрдКХйдд« Х иХа<ж дриндБ« ВХнжнмэ ж<тч мтнХКтжФжрдуд« ХФрмГид« эКХ-
др мВэдржрд, д чэГиэХ ВжГГдФду« диХж ГинХ м« иХа<ж эмКрдаХжи дК-КХ ржнХэрмБм
нХКтжФжрду эФХГид,
.рижнжГрм« им эКХдмГэуКХррж Гинчаичн д нмйжГГ ГХммнБХрдКХйдд рж ГмГмВ-
Гиэчли ￿
мнмрсф
нмВФж ржнХэрмБм нХГнжтжФжрду эФХГид« мрд ммБХли ￿
ям м аБИс
жж,
омиад ￿
мнсИТ
нмВФжч эФХГид эжтчи а рХтжФжрдл аХ<тмБм мтдрХамэд мФрммдуд
ьдтжу« мФрмГил миэжХлhХу ?жФжрмч оФлнХФдГиджГамч днмэмККнжрдлз, rммжнХ-
идэ« рХнджн« дhчи э нХэр тмФу ГмВГиэжррмГид ГмГмВ нХэрмБм нХГнжтжФжрду эФХГид,
.рижнжГрм иХа<ж« им рд мтрХ дК мнБХрдКХйд,« дГГФжтмэХрр рмл« рж рХ мтдФХГ э ГмВ-
ГиэжррмГид Гминчтрдамэ, мнмГ Bими« м м<ж« рж ГФдсам эХ<жр иХ« Бтж эФХГи рХ ГХм
тжФж нХГнжтжФжрХ,
 РэмФлйдмррм, uднлКмэм, ХнХтдБж нХэдФр, эмнмГ t рж ￿
ьаь чаИТ зБм» дчс-
раьдз-м яд,рд»дМстJ
замнжж« мр Кэчди иХаб ￿
ьаь ьаeч-? »дeмИ дy,ачаИТ яд,рд»дМст»сJ
ФХГи нХГГХиндэХжиГу рж аХа дБнХ Г рчФжэм, Гчм,« Бтж эФХГи« амимнм, у нХГмФХБХл«
ржнжжррм мируиХ ч амБм-им жhж, здичХйду дрХуб жГФд мрдХж рХсч эКХдмГэуК«
им ж ВмФсж эФдурду ч жру« иж д и ВмФсж эФдужс рХ чГж мнБХрдКХйдд, Иж чГжс-
ржж и Гмтж,Гиэчжс тмГид<жрдл йжФж, мнБХрдКХйдд« иж ВмФсж эмКм<рмГиж, мианм-
жиГу рж« имВ у мБ эржГид д Гэм, эаФХт э мВhжж тжФм,
?тжГ мВрХнч<дэХжиГу КХжХижФр, ХнХтмаГб Флтд э uднлКмэ мнБХрдКХйду
мБчи мВФХтХи нХКрд чнмэруд эФдурду« рм эФдуижФрд мБчи Ви эГж, :ГФд у нХВм-
д, ч ГиХраХ« жГФд мж нмдГ м<тжрдж« мВнХКмэХрдж« дрижнжГ д ГмГмВрмГид нжтнХГмФм-
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
*=*
<дФд жру а иХам, нХВмиж« м, анчБмКмн ВмФжж мБнХрджр« ж ч ижВу« жГФд иэмд мВуКХррм-
Гид t аммнтдрХйду нмжаиХ КХчГаХ рмэмБм нжтндуиду, . эГж <ж иХ« Бтж Bим аХГХжиГу жру«
у мБч ндруи эГж ржмВ мтдж жн« дГмФКчу нмйжГГ эрчинжрржБм амрГчФиднмэХрду,
ю жру жГи тФу BимБм мФрммду,
ЙВфr.*aМ )*ВМ-)ф+ф ВМDeВ*B*.*)/> -.МD»/ eВ*D.*By*»
фВ+М)/зМeВфr.*ayd ф)/ ** eВ*фBф.*-МL»t
оХнХтмаГ Bими ржФКу мруи« мднХуГ рХ нжтмФХБХжчл м чмФХрдл рржсрлл
жиХ/мнчб ￿
д «арсиаЙсс z »мuарси»-
, eХФжрад, мэмнми ВмФсмБм амФжГХ рХэжн ч КХГиХэ-
Фужи эжнижиГу рм<жГиэм ХФжрад амФжГдамэ, ВнХирмж ржэжнрмб ХФжрамж амФжГдам
э ГХм рдКч м<жи эжнижиГу ГамФам чБмтрм« рм жБм ГФХВ ГдФ рж эХиди рХ им« имВ
КХГиХэди мэжнрчиГу ВмФсмж амФжГм,
:ГФд нджрди а мнБХрдКХйдд тнчБчл жиХ/мнч« чмтмВдэ жж нднмтж аХа ГФм<рм,«
ГХммнБХрдКчлhж,Гу ГдГижж« ХнХтмаГ БмнХКтм мруиржж, BамГдГижж эКХдмГэуКХррж
мнБХрдК <дэчи д ВФХБмтжрГиэчли ВжК эГуам, эФХГид тнчБ рХт тнчБм, оХмнмирда дФд БндВ
мФрмГил нмуэФули ГжВу« рж эКэХу эГмам э ржВм« аХа тжнжэу эманчБ, ИжнжК амФжаГ-
рмж ГминчтрджГиэм« эаФлХлhжж мВжр диХижФрд эжhжГиэХд« эФХБм, д Гэжим« БндВ«
Хмнмирда д тжнжэм рж ГмнжэрчлиГу тнчБ Г тнчБм« Х ГминчтрдХли« имВ энХГид э ГХчл
ВмФсчл д Ктмнмэчл эжнГдл ГХд ГжВу,
>м <ж ГХмж нмдГ мтди д э uднлКмэ мнБХрдКХйду , зчи рж э им« имВ ГтжФХи
эГж нХэрд« Х э им« имВ мКэмФди ГминчтрдаХ энХГид э ГХж ГдФрж д Ктмнм-
эж эжнГдд ГХд ГжВу, .жнХн дд тмдрднмэХрду ьГинчаичн« Бтж ВмГГ мВФХтХли эФХГил
рХт мтдржррдз ч мтуи, uФХБмтХну Bимч рХ Гэжи муэФужиГу рм<жГиэм жГижГиэжрр «
нХКэдэХлhд Гу« нжмтмФжэХлhд ФлВж нжБнХт джнХн д, t джнХн д, чнмэрж, нХКэдиду«
иХФХриХ« миХ« ГФХэ, +Bнд éBжФ« Хэимн ардБ м жржт<жрич« мГмВм мтжнадэХжи Bич
мГмВжррмГи амХрдд ыФЭp[p2 N1‹Эб
ыФЭp[p2 N1‹Э t Гнжтмимдж жГижГиэжрр « тдрХджГад джнХн д,,
фжи мтрм, /мнХФрм, джнХн дд« КХим жГи рм<жГиэм рж/мнХФр ,
ом аХ<тмч эмнмГч мтрд амФФжБд мБчи ГаХКХи ВмФсж« ж тнчБдж«
э КХэдГдмГид ми миХ д <жФХрду мм, Рим джнХн дд эФдурду«
Х рж мФм<жрду« мрд ГинмуиГу ГрдКч ээжн , ыФЭp[p2 N1‹Э рХВднХли
Хэимндижи« тжмрГинднчу Гэм, ми« ммБХу амФФжБХб иХа чэжФддэХжиГу
йжррмГи жФмэжаХ, ожнжГиХриж Bим тжФХи t д эХсж эФдурдж м,тжи
рХ чВФ« аХа д эХсХ КХнФХиХ
o)’J
,
>Хад мВнХКм« рХ ГХм тжФж мтмВрж мнБХрдКХйдд Гчи им чБмтрм« имФам рж %ФмГ-
аджf Гинчаичн t Bим ГФмэм ХГим чминжВФули« Бмэмну мВ мнБХрдКХйду Гм ГФХВм энХ<жррм,
дФд мФрмГил миГчиГиэчлhж, джнХн дж,, фХнмидэ« мрд эжГХ <дэж д тэд<чиГу эм эГж
рХнХэФжрду « мКэмФуу аХ<тмч дГмФКмэХи мианэХлhджГу эмКм<рмГид, фХГамФам
эГмам э КХВжнжижГ« КХэдГди ми эХсд иХФХримэ« эХсд дрижнжГмэ« эХсжБм ХнХаижнХ д мт-
тжн<ад эХсд рХдрХрд,« <жФХрдж амимнм, э эКмэжиж э амФФжБХ , фдаХаХу дГачГГиэжррм
ГмКтХррХу ГинчаичнХ BимБм рж Гтжн<дэХжи,

.чалКлырВ ырч d, Фьч ачмл Ф ы ачмчырр КлмылВл»руВр

ТМ, »ф.M,ф -.МD»M ВМзB*.*)МZ .LB/ hy-D»-yL»d h»ф ф)/ )yж)я
/ <*))яd eфD,ф.M,y ф)/ B*=D»-/»*.M)ф )yж)я / <*))яt
ннис Ба 
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
*=ж
зжБмтру эм рмБд мнБХрдКХйду нмэмКБФХсХжиГу рХтжФжрдж мФрммдуд Гминчт-
рдамэ, фм мВнХидиж эрдХрдж рХ Бмначл днмрдл, :ГФд Гминчтрдамэ рХтм рХтжФуи мФрмм-
дуд« КрХди« амрГинчайду ГдГиж иХамэХ« им эФХГи амрйжринднчжиГу рХэжн ч« Х Гминчт-
рдад рдКсд нХрБмэ ВжГнХэр« маХ Фдтжн ми hжтнми Гэмд рж чтжФуи д ХГи эФХГид,
 uднлКмэ мнБХрдКХйду рдаим рж рХтжФужиГу мФрммдуд рд м ж, дФмГид, фХтж-
Фжрдж мФрммдуд эаФлжрм э ГХч иаХр мнБХрдКХйдд« э жж Гинчаичнч« эрчинжррдж
нмйжГГ« мэГжтржэрчл нХаидач, итжФр ФдрмГиу ржи ржмВ мтдмГид ГнХ<ХиГу
КХ эФХГи, ю рд нмГим ￿
мБИТ
эФХГи, KФу иж « аим эжнэж жнж<дэХжи ми ГХмчнХэФж-
рду« ГФХтмГи жБм ГрХХФХ митХжи Бмнжл, жГиж Гм ГэмВмтм, нд мтди миэжиГиэжррмГиб
э ВмФсж рж м<жиж жнжВнмГди нмВФжч« инчтрмж нжсжрдж дФд ржндуирж Кэмрад ээжн
м дрГиХрйдд ВмГГХ, рж м<жиж чаниГу КХ <ХФмВХд« нХэрмтчсдж дФд мВдтм,, rХ<-
тмч рХтм мэКнмГФжи д ржГид мФрчл миэжиГиэжррмГи КХ Гэмд дтжд д тж,Гиэду« д ржамим-
н нд мтдиГу рмБмч чдиГу, uэсдж Фдтжн Г эжн рд BиХ<ж, эФХГид д жржт<жн
чэГиэчли мБнмрмж мВФжБжрдж« амБтХ д ВмФсж рж рХтм нжсХи ч<дж нмВФж, фм жГи
д иХадж« аим жhж тмФБм мhчhХжи /Хримрж ВмФд ми ржэмКм<рмГид нджрди эФХГи«
аХа рХ нж<рж, тмФ<рмГид,
жтчhдж ижмнжидад д нХаидад э мВФХГид нХКнХВмима эрчинжррж, Гинчаичн мнБХрд-
КХйд, эаФХтэХли ГжБмтру эГж чГдФду э мдГа миэжиХ рХ жтдрГиэжрр, эмнмГб аХа ГтжФХи
Фдтжнмэ мнБХрдКХйд, ВмФжж ГмКрХижФрдz eГФ дтжи ГФжтчлhд чижб жГФд В имФам
Фдтжн ГмБФд ГиХи ВмФжж КХВмиФдэд« ВмФжж уБадд« ВмФжж ГаФмррд тжФдиГу мФрм-
мдуд« ВмФжж эрдХижФрд ГФчсХижФуд« ВмФжж мГимнм<рд э мирмсжрдд эмКм<р
ржБХидэр мГФжтГиэд, Гэмд мГичамэ« имБтХ мрд« амржрм <ж« нХГмну<ХФдГ В эФХ-
Гил БмнХКтм мГминдижФржж д ГмКтХэХФд В ВмФжж Ктмнмэж д нмтчаидэрж мнБХрдКХйдд,
uнХ,Хр -мВжниГмр« мГрмэХижФ мФХанХидд« мнмсм Бмэмнди мВ Bим э Гэмж ВФмБжб
%e эдтд миад Фдтжнмэ мнБХрдКХйд, нХКэдэХиГу« имВ
ГиХи ВмФжж ГмКрХижФрд« мГимнм<рд« мГминдижФрд ФдтжнХд-
ммhрдаХд« амимнж тжФуиГу мФрммдуд, ‹…Š . э Bим эГу днмрду,
‹…Š :ГФд эХ рч<жр аим-им« мГимнм<рм нХГмну<Хлhд,Гу эФХГил
д мГиХэФулhд, ч ГжВу тФу эХГ жГижам« им э <жниэХ… >ж рж жржж эрчинд
рХсж, мВрм, мжнХйдмррм, ГдГиж ХФм им м<ж ГтжФХи« мдм
ГиХнХрд, Ви ГмКрХижФрд« тжФуhддГу эФХГил ФдтжнХдf
oЗ…J
,
:ГФд рж э ГмГимурдд ГФди эрж аХижБмнд, джнХн джГам, днХдт« имБтХ«
амржрм« аХа мижХжи -мВжниГмр« Фчсжж« им м<ж тжФХи« t Bим дГнХэФуи ВмФжж
нмГэжhжрр нХэФжрдж ржКтмнмэж мГФжтГиэду ржнХэрмБм рХтжФжрду эФХГил, ожн-
эж uднлКмэж мнБХрдКХйдд маХКэХлиб жГи эмКм<рмГи жнжнХГид нмВФжч эФХГид«
Х рж нмГим амжрГднмэХи жж мГФжтГиэду, e м<ж жнжГмКтХи КХрмэм ВХКмэж Гинча-
ичн д эрчинжррдж нмйжГГ мнБХрдКХйдд иХа« имВ аХ<т, мВФХтХФ эФХГил д рдаим
рж ВФ В жж Фдсжр,

.чалКлырВ ырч я, гтл Клд гдьКчирВчыт

:hж ГФчХжиГу« им ГХмчнХэФжрдж ГдиХли BаГжнджриХФрм, /мнм, жржт<-
жриХ, Рим э амнрж ржэжнрмб ГХмчнХэФжрдж нмэжнжрм энжжрж« э анчр д жФад
ХГсиХВХ « э нХКФдр минХГФу нмсФжррмГид, , ], GФЭМ« дджГамж нмдКэмтГиэм«
ВмФжж эГжБм дКэжГирмж ХижндХФм БмнижаГ« нХВмиХжи м ндрйдч ГХмчнХэФжрду Гм тру
мГрмэХрду э амрйж *’D…- ББ, амФм =…… ГчжнХнажимэ амХрдд ‹Ф›М IФФZ4« рХГди-
эХлhж, мамФм )… иГу Гминчтрдамэ д мФчХлhж, энчач э нХКжнж $’ дФФдХнтмэ«
нХВмиХли рХ мГрмэж ГХмчнХэФулhд Гу амХрт ьмГиХФрХу ХГи мнБХрдКХйдд джжи ВмФжж
инХтдйдмррж джнХн джГадж Гинчаичнз, rХ<т, ГчжнХнажи ГмГимди ндВФдКдижФрм
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
*==
дК эмГд ГХмчнХэФулhд Гу нХВмд жтдрдй« иХад « рХнджн« аХа нмдКэмтГиэм« мнж-
нмтчаи« амринмФ ьйжринХФрж ГФч<В амХрдд чнХэФулиГу рХ мГрмэж ?жФжрм, ХнХ-
тдБ д нжтГиХэФули ГмВм, джнХн дд Г рХтжФжрдж сднмадд мФрммдудз,
rХжнр, мнажГин %н/ж,f Гм тру мГрмэХрду э *’Зж Б, нХВмиХжи дГаФлдижФрм
м ндрйдч ГХмчнХэФжрду, Рими мнажГин дК rХнржБд- мФФХ ьфл-Ймназ ГмВднХжи
ГХж эмГимн<жррж миКэ д ГдиХжиГу мтрд дК Фчсд мнажГинмэ днХ, р нХВмиХжи
ВжК тднд<жнХ, eчКаХри ГХд ндрдХли эГж иэмнжГадж нжсжрду« ми эВмнХ нжжничХнХ
тм Хржн« э аХам, тмФ<рм дГмФруиГу нмдКэжтжрдж, рд нжсХли« амБм ндруи рХ нХВмич«
Бтж дБнХи д Г аж ГминчтрдХи,
дничХФрж д тмВнмэмФрж мнБХрдКХйдд нХаидачли ГХмчнХэФжрдж э минуГХл-
hд ХГсиХВХ , ж…*ж Б, даджтду рХГдиэХФХ *…… иГу Хаидэр чХГирдамэ, юГиХрмэ-
Фжрм« им нджнрм им <ж дГФм Флтж, t *…… иГу t эрмГдФд Гэм, эаФХт э ][pО3, мКм<рм«
Bид дГФХ аХ<чиГу ГФдсам ВмФсдд« рм мрд рдим м ГнХэржрдл Г тнчБдд тмВнмэмФ-
рд мнБХрдКХйдуд, %Чрмрдрж ХФамБмФдадf Гж,ХГ рХГдиэХли э Гэмд нутХ мамФм
*«Т дФФдмрХ жФмэжа« мВdжтдржрр э ВмФжж ж *…… иГу Бнч м эГжч днч, rХ<тХу
дК Бнч нХВмиХжи дГаФлдижФрм рХ мГрмэж ндрйдмэ« Гинчаичн д эрчинжррд нмйжГГмэ
ГХмчнХэФжрду,
я тчХл« ржтммрдХрдж нмдГ мтди ми имБм« им рХ« эмГдиХрр д энХhжрр
э инХтдйдмрр джнХн джГад мнБХрдКХйду « инчтрм эжГиди э БмФмэч дтжл ГХмчнХэФж-
рду, eмФмтж Флтд« энмГсдж э Гжид« t д рХКэХли мамФжрдж eдФФжрдчХ ьы[››Мpp[‹›4з«
мамФжрдж Y ьGМpМЭ‹1[Фp Yз дФд мамФжрдж I ьGМpМЭ‹1[Фp I« ми I‹\МbФФkз« t рХнмидэ« чГэХд-
эХли ГХмчнХэФжрдж дрГидраидэрм, зжйдХФдГи м жржт<жрич +Bнд éBжФ дсжи м Гжид
иХа,
‹ фдаим рж м<жи КХБчВди мнмсчл дтжл,
‹ rХ<т, м<жи эржГид Гэм, эаФХт,
‹ rХ<т, м<жи ГиХи Фдтжнм,
‹ фдаим рж м<жи тдаимэХи тнчБд Гэмл эмФл,
‹ ГХд эВднХжиж ГжВж тжФм,
‹ ФжБам м<жиж эГинмди им-им Гэмж рХ мГрмэж имБм« им ГтжФХФд тнчБдж,
‹ Х рж рч<рм дндиГу Г чФдБХрХд д иднХрХд,
‹ ЧБдиХимн рж маХКэХлиГу э дКмФуйдд,
‹ змэжнсжрГиэм мВрм эдБнэХжи ьХ мГнжтГиэжррмГи ржиз,
‹ -ХК<дБХрдж ржрХэдГид мВжнржиГу нмидэ имБм« аим Bид КХрдХжиГу,
‹ uмФсм, эаФХт э тжФм мФчХжи ндКрХрдж д ГФХэч
oЗ*J
,
eрмБдж Фдтжн мнБХрдКХйд, д жржт<жн Hq-ГФч<В <ХФчлиГу« им мамФжрдж eдФ-
ФжрдчХ инчтрм чнХэФуи, Kж,ГиэдижФрм« мрм энмГФм э ГнэХлhж эГж манмэ днж
Гжид« Бтж эФдурдж ВХКднчжиГу рХ Фдрм эаФХтж д нжчиХйдд« Х рж рХ тмФ<рмГид, омжч мрд
тмФ<р дндиГу Г ж-им« анмж ГХмчнХэФжрду« рХ нХВмж жГижz . мжч« жГФд ч<
рХ им мсФм« Г Bид тмФ<жр дндиГу аим-им жhжz
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
*=y
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
*=D
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
*=)
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
*=З
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
*=Т

yм Ф hnя
тичВмчырч д жчмльтыльтр +сГэ у Ки дтрд -

Bм,дзмь… си+МамИ Бмyт. Бздс »-Б,с с М+зБИза ьаь рмМИд
дИчм,Трдм дИ зБм«д дБИа,Трд«д> ЭИд иаy,+eчмрсм з дчм Иф Т»-
ч,т раБ: дрд дИчм,тмИ раБ дИ рансu ,сМр-u eм,арс? с М+зБИз.
сБя-Иарр-u ь Им» рм»рд«с». ьИд дБдyмррд y,сидь ра»> М- чд,eр-
дБздyдчсИТ Ба»сu Бмyт си Иф Т»-. аБнс тт ь +«с БдМ+зБИзст. ядьа
дрс рм зь,фМаИ з Бмyт зБм eсз-м Б+dмБИза. зБф я с дч+ зд зБм? мм
ь аБдИм>
зльбрт йн<тйн
.ГимнджГад мнБХрдКХйдд эГжБтХ ВФд жГиХд« Бтж Флтд маХКэХФдГ дГаФлд-
ижФрм мт ХГам,« ндж аХа э нХаиджГад ВчаэХФрм« иХа д э жнжрмГрм ГГФж, uча-
эХФрм ХГаХнХт эдтд« рХнджн« э мВФХжрдд ждГамХ« э амГилж жржт<жнХ эГмамБм
нХрБХ« э тмаимнГам ВжФм ХФХиж« э чрд/мнж Гминчтрдамэ ГчжнХнажиХ дФд нжГимнХрХ,
юрд/мнХ ГдБрХФдКднчжи м нХрБж д нм/жГГдмрХФрм, дтжридрмГид, Рим иХа<ж Бмэмнди
м нХэХ мнБХрдКХйдд рХ ГминчтрдаХб маХ и рмГдс Bич чрд/мнч« и рж ндрХтФж<дс
ГжВж йжФдам, >эмж мэжтжрдж д эржсрмГи тмФ<р ГммиэжиГиэмэХи КХнХржж нжтмнжтжФжр-
р« нджФж мВнХКйХ,
юрд/мнХ эмКтж,Гиэчжи д ВмФжж имрам, Жлтд ХГим мhчhХли« им« мтжэсдГ чинм
рХ э мт« мрд мВуКХр КХани э ГжВж рХБФч м им« им мрд жГи рХ ГХм тжФж, e рХтжэХж
нм/жГГдмрХФрчл ХГач« ГмБФХсХуГ Г иж« жБм <тжи ми рХГ нХВмиХ, ВмФсдрГиэж ГФч-
Хжэ Bим мКрХХжи тжмрГинХйдл ч<Гам, нжсдижФрмГид« чэжнжррмГид д ГдФ« ГанэХрдж
Гмржрд, д чуКэдмГид, гжрГадд жниХд ФдрмГид t КХВмим,« Хаидэр дрижнжГм« нд-
эФжжрдж эрдХрду t ХГим нжржВнжБХли дФд мФрмГил миаХКэХлиГу ми рд , -ХйдмрХФ-
рмГи йжрдиГу эсж« ж ФлВмж тнчБмж нмуэФжрдж дрижФФжаиХ, uмФсдрГиэм жГи нХВми
рж ндэжиГиэчжи BмйдмрХФрчл« дричдидэрчл д тч мэрчл ХГи ФдрмГид« Bим мhчhХжиГу
аХа им-им ржрч<рмж, нБХрдКХйдд м ВмФсж, ХГид э мФрм ГГФж BимБм ГФмэХ Фдсжр
тчсд« Bим жГиХ ржВФХБмндуирж тФу ВмФжж БФчВмад ХГиж, рХсж, ФдрмГид д рХсд миХ-
жрр тчсжэр чГинжФжрд,,
nя aфж*»* ф<*)/»Md h»ф зМ фВ+М)/зМ e*В*B -Мa/d eф ,ф./h*D»-y
.ж/d )*фrзфB/aф=d h»фrя Dh/»М»MD> ** hМD»MLt
ар р алмр
Иим КХГиХэФужи рХГ« амБтХ минХэФужГу рХ нХВмич« миаХКэХиГу ми ГимФ рмБд
ГмГиХэФулhд рХсж, ФдрмГидz Рим дБнХ ГинХ мэ« КХБмэмн« э ржБм эиурчи аХа Гминчтрдад«
иХа д мнБХрдКХйдд, нБХрдКХйдд ВмуиГу д рж миуи« имВ Флтд ндрмГдФд ГжВу рХ нХВмич
йжФдам« эм эГж, Гэмж, чрдаХФрмГид« Гм эГжд Гэмдд аХндКХд« ндчтХд« тмХсрдд
рХнутХд, rХ<жиГу« им имБтХ нХВмиХ мжр Гамнм нжэнХидиГу э ХмГ, Хндд тХэрм КХж-
идФдб Флтж,« ГдиХлhд « им д ФжБам КХжрди тнчБдд иХадд <ж« БмнХКтм ФжБж амринм-
ФднмэХи, -ХВмирдад« э Гэмл мжнжт« ВмуиГу д рж миуи маХКХи« аим мрд жГи рХ ГХм
тжФж« эжт имБтХ мрд рХэФжачи рХ ГжВу андидач д рХГжсад t манч<Хлhдж Гмичи« им д
мэжтжрдж ГинХррм д ржчжГирм, жэдтрм« им БмнХКтм ВжКмХГржж ГанэХи дГидррмж Фдйм
КХ нм/жГГдмрХФрм, ХГам,,
Kнжэрдж инХтдйдд эГжБм днХ мрдХли нмВФжч БмнХКтм БФчВ<ж, БФчВдрж тчсд
аХ<т, дК рХГ КрХжи« им эГж мжр ижГрм ГэуКХр« ХГид йжФмБм« рм Bич дГидрч 
КХВФд, e нм<тжр эГж нХКтжФуи д энХГиХж« митжФууГ ми ВмФжж БФчВмад чнмэрж, ГХд
ГжВу« Х иХа<ж ми Флтж, д ми <дКрд эманчБ рХГ, eж<тч иж« ГХмж БФХэрмж д миХжррмж рХсж
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
*=’
<дКржррмж ГинжФжрдж« Бмэмнди рХ тнжэруу чтнмГи« ГмГимди э им« имВ эжнрчи чинХ-
жррчл йжФмГирмГи« аХа эрчинд рХГ ГХд « иХа д э рХсд ГэуКу Г эржсрд днм,
Рими тч мэр, ндКэ эКэХжи а <дКрд эимнмж эХ<рж,сжж мианидж uднлКмэ
мнБХрдКХйд,б ГмКтХрдж мГмВм, <дКржррм, Г/жн« нмГинХрГиэХ« мттжн<дэХлhжБм рХГ
рХ чид а йжФмГирмГид,
:ГФд эГж <ж нжсХжГу Ви рХ нХВмиж ижд« аим жГи рХ ГХм тжФж« рХдрХли
нмдГ мтди нмГим ржэжнмуирж ГмВиду, rХ<т, нХК« миаХКэХуГ ми ХГид ГжВу« иж
ГХ миГжаХж ГжВу ми ХГид рХсжБм мижрйдХФХ« ГмГмВрмГид а иэмнжГиэч д дГимрдамэ
<дКржррм, BржнБдд, фжчтдэдижФрм« им рм<жГиэм жГи нХВми э нжКчФиХиж эмГндрдХ-
лиГу аХа ВжК<дКржррж, Внжиу йжФмГирмГи« рХдрХж <ди мФрм, <дКрл, e э эмГ-
имнБж мВрХнч<дэХж« ГамФам <ж ч рХГ ГдФ« рХрмБм ВмФсж« ж мБФд ГжВж нжтГиХ-
эди, .К рХсд эКХдммирмсжрд, Г амФФжБХд дГжКХжи им« им ХГим минХэФужи эжХиФжрдж
ми нХВми д жсХжи тмВдэХиГу мнмсд нжКчФиХимэ, -ХВмиХ ГиХрмэдиГу ГмГмВм мм
тнчБ тнчБч эуэди Гэмл эрчинжррлл ГдФч д миани тФу ГжВу Гэмж ндКэХрдж,
зХмчнХэФжрдж рмБмж тжФХжи тФу имБм« имВ мБФд мФржж нмуэФуи ГжВу, :ГФд
ржи ГдиХр эмКм<рмГиж, тФу нмтэд<жрду м ГФч<Вж« ржи ВмГГмэ« амимн рХтм мрнХ-
эдиГу« ржи Гмжнрдамэ« амимн рХтм мид дэХи Фмаиуд« ВмХФсХу ХГи утХ эрчинжррд
дриндБ чФжичдэХжиГу, дГГФжтчж рм, ГХмчнХэФулhд Гу мнБХрдКХйду рж мГим-
уррм нд мтдФмГ ГФсХиб ￿
2чмБТ т »д«+ y-ИТ яд,рдБИТф Ба»с» Бдyд?
, ю жру ржи рХХФ-
рдаХ« КХБФутэХлhжБм жнжК Фжм« ржи мтдржрр « амимн рХтм тжн<Хи м Гинчраж«
ржи амФФжБ t мижрйдХФр Гмжнрдамэ« ичи м<ж рХамржй нХГГФХВдиГу« ГмГнжтмим-
диГу рХ нХВмиж д ГтжФХи им« им мжиГу, ИимВ мВdуГрди« аХад мВнХКм ГХмчнХэФжрдж
ГмКтХжи Ктмнмэ, мт мт а нХВмиж« Флтд э иХад мнБХрдКХйду ХГим мВнХhХлиГу а Хн жидч
-мтдижФ t -жВжрма t КнмГФ, дК инХрГХайдмррмБм ХрХФдКХ« нХКнХВмиХррмБм Рндам uжн-
рм, зэуК ж<тч нчамэмтдижФж д мтдржрр ХГим ндрдХжи эдт ржКтмнмэ мирм-
сжрд, -мтдижФ t -жВжрма, ГХмчнХэФулhд Гу мнБХрдКХйду ГдГижХ мВч<тХжи рХГ
эжГид ГжВу рХ чнмэрж КнмГФ, t КнмГФ,« ржКХэдГдм ми нХКрдй э мВнХКмэХрдд« эмКнХГиж
д миж нХВми, ГдГижж« мГрмэХррм, рХ нХэжрГиэж мирмсжрд,« КХжидэ э эХсж мэжтж-
рдд жни мэжтжрду -мтдижФу ьдФд -жВжраХз« амФФжБд ВГинм тХтчи эХ мруи« им иХамБм
д рж рч<рм,
uнХ,Хр -мВжниГмр« ГмКтХижФ HФ›‹\Э‹\ê« дрмБтХ мФКчжиГу тнчБд рХВмнм Хн жидмэ
тФу мдГХрду ГмГмВрмГид ГХмчнХэФжрду ээжГид эКХдммирмсжрду Флтж, рХ ВмФжж Ктм-
нмэ, чнмэжр t мр нжтФХБХжи эжГим имБм« имВ Ви нжГФжтмэХижФж ьSМЭ4М\О1ФЭз« ГХГд-
ижФж ьqМ4\ОМЭз дФд <жниэм, ьV[\1[yз« ГиХи ВнмГХлhд эКмэ ьЦ‹‹››Мp2МЭз« амчж ьЦФ‹\‹з
дФд иэмнйм ьЦЭМ‹1ФЭз,
%eрж эГжБтХ рнХэдФГу инжчБмФрда rХнХрХ« мтжФ онжГФжтмэХижФ«
зХГдижФ« гжниэХ, eм<рм КХжиди« аХа BиХ мтжФ ржнжнэрм
эмГнмдКэмтдиГу э мнБХрдКХйду « Бтж Флтд Гэмтуи эГж мирмсжрду а Bимч
Хиижнрч, ‹…Š я тчХл« э иХам, Гинчаичнж мГмВжррм мнмсм эдтжр B//жаи
мФХанХидд, мФХанХидд мжр ржФжБам ГиХи гжниэм,, Рим эмКм<рм«
амржрм« рм Г ВмФсд инчтм« мимч им манч<Хлhд, дн эГж энжу
тжн<ди жнжт имВм, КжнаХФм д Бмэмндиб “> м<жс ГнХэФуиГу Гм Гэмдд
рХну<жрдуд, :ГФд и эВжнжс нмФ гжниэ« Bим имФам иэм, эВмн,
ондж« эмКм<рм« и эВнХФ Bим нмГим мимч« им рж КрХжс« им жhж
м<рм ГтжФХи« Х рж мимч« им аим-им нжГФжтчжи ижВу, > м<жс
нмтмФ<Хи ГФжтмэХи Bимч Хиижнрч« жГФд иХамэ иэм, эВмн”, >Хам,
мт мт ГдФрм чГамнужи нмйжГГ жнж мтХ ФдрмГид а ГиХтдд иэмнйХб
“ЖХтрм« мнмсм« мКэмФиж рж нжтФм<ди« мКэмФиж рж ГнХэдиГу
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
*y…
Г рХну<жрдж« мКэмФиж рж ГтжФХи им-им« имВ дКжрди манч<Хлhчл
жру Гнжтч”,
Kм имБм аХа муэдФХГ мФХанХиду« тФу жру аХа тФу БФХэ мнБХрдКХйдд«
ндКэХррмБм нжсХи жж нмВФж« ВФм нмhж ГэжГид Гэмл нХВмич а нмФд
онжГФжтмэХижФу, ‹…Š éмФХанХиду нжтФХБХжи ВмФжж мhрчл ХФижнрХидэч,
‹…Š >жжн у мБч ГиХи ВнмГХлhд эКмэ, >жжн у мБч ГаХКХиб “.иХа«
им э ГмВднХжижГ тжФХиz Гж э эХсж, эФХГид, rХамэ эХс ГФжтчлhд, сХБz”
я мБч КХтХэХи эмнмГ« у мБч мВмтнуи д мтВХтндэХи,
uжнрХн eХнд Oдаж« мтдр дК рХсд эчГардамэ д мФХанХиджГад
амчж,« э нмсФм ГФжтмэХФ Хиижнрч зХГдижФу, :Бм дГимнду t
Bим нжанХГрХу дФФлГинХйду имБм« аХа ВГинм мр КХ мтдФ э ичда« эмФруу
Гэмл нХВмич э мВнХКж зХГдижФу{онжГФжтмэХижФу д иХуГ мГимуррм
ммБХи тнчБд« д аХа мФХанХиду тХФХ жч эмКм<рмГи жнж,ид а нмФд
амчХ д ГаХКХиб “Гж« у ВмФсж рдамБм рж ГХГХл”« мГамФач э Bим, Гнжтж
мнмГич ржи <жниэ« рч<тХлhд Гу э ГХГжрддf
oЗжJ
,
зХмчнХэФжрдж КрХдижФрм чжрсХжи Гани, ГинХ « БржКтуhд,Гу рХ эГж чнмэ-
ру мнБХрдКХйдд, Рими ГинХ жсХжи рХ Ви ГХдд ГмВм, рХ нХВмиж, фжамимнж мнБХрд-
КХйдд« иХадж аХа HФ›‹\Э‹\êТpМ д ыФЭp[p2 N1‹Э« ХрдХаХФрм ГмГнжтмимжр рХ ГХмчнХэФж-
рдд д рж эдтуи рдаХам, ржмВ мтдмГид э тнчБд нмйжГГХ тФу ммhнжрду дртдэдтчХФрм,
д амФФжаидэрм, йжФмГирмГид, KнчБдж мнБХрдКХйдд рХ мтуи« им нд миГчиГиэдд джнХн дд
мГимуррмж нжВэХрдж Гнжтд нХэр м<жи маХКХиГу ржФжБад тжФм, ю аХ<тмБм дК рХГ
Гэму дГимнду« Гэм, ми« аХам,-им Фдр, ВХБХ<« д ндрмГд эГж Bим Г ГмВм, рХ нХВмич,
ондГчиГиэдж тнчБд м<жи эКэХи <жФХрдж рнХэдиГу, .Фд <жФХрдж Ви Гмэжнсжрр,
.Фд <жФХрдж эБФутжи амжижрир д чГжср, .Фд <жФХрдж мтдруи тнчБд , .Фд«
рХмВмнми« мтдруиГу,
фм джррм э инчтрмГид Ви мФрмГил ГХд ГмВм, uднлКмэж мнБХрдКХйдд эдтуи
эмКм<рмГи э мтХ, Bид мнБХрдКХйду ГмКтХлиГу нмйжГГ« э мтж амимн Флтд мБчи
мттжн<дэХи тнчБ тнчБХ эм ￿
зр+И мррм? аyдИм
« мтрмэнжжррм эмФруу ￿
зрмнрфф аyдИ+
тФу мВhжБм тжФХ мнБХрдКХйдд, >ХаХу мГимуррХу мттжн<аХ ржмВ мтдХ« мимч им рХсд
эрчинжррдж ГинХ д нмВч<тХлиГу аХ<т, нХК« амБтХ мианэХжиГу эмКм<рмГи чдиГу
рмэмч д нХГид э Гимнмрч ВмФсж, йжФмГирмГид, омуэФужиГу сХрГ эмГГиХрмэди ГэуК Г ижд
ХГиуд Гэмж, ФдрмГид« амимнд мВрм нжржВнжБХли« ГиХнХуГ КХтэдрчи э ижр,

/чмлФч»чьд у ьнэыльтИ алмы
рВчтИ ФлоВлыльтИ КилуФртИьу

uмФсдрГиэм нмйжГГмэ« мВч<тХлhд рХГ а эмГГиХрмэФжрдл йжФмГирмГид« рХ чтдэ-
Фжрдж нмГи, . эГж <ж рХГимФам ндэаФд а ГинмБд« мид ХГажиджГад мБнХрд-
жрду %рХ нХВмижf« им иХадж нмйжГГ мБчи маХКХиГу ржчжГирд э нм/жГГдмрХФ-
рм амрижаГиж, мКж« а нджнч« NФОpZ4 TЭОМ« амХрдл« нХГмФм<жррчл э rмФмнХтм,
рХ КХрдХжиГу иж« им нХГнмГиХружи ГжжрХ чжрд, тч мэр ХГижнмэ жнжК Хчтдм-
д эдтжмКХдГд« ардБд« мрФХ,р-ГждрХн, зрХХФХ имФам мтрХ >Хд зХ,мр« мГрмэХижФ
д ЦMТ амХрдд« ндэмтдФХ рХ нХВмич Гэмл ГмВХач, uдКржГ нХГсднуФГу« ГиХФд муэФуиГу
рмэж Гминчтрдад« д мрд мдрижнжГмэХФдГ« ржФКу Фд д им<ж ндэмтди Г ГмВм, ГмВХа,
>Хд рж эдтжФХ нддр миаХКХи ьанмж мтрм, мижрйдХФрм, нмВФж« нжсжррм, Г мм-
hл ржчВжтдижФрм, чБнмКб %>нд аХаХсад t д э чэмФжрfз, зжБмтру рХ ГмВнХрду э ам-
Хрдд ржнжтам м<рм чэдтжи тэч -инж ГмВХа« Фж<Хhд рХ амФжру ч мКужэ ьэ амХрдд ж…
ГмВХа рХ ’… Гминчтрдамэз, ндГчиГиэдд ГмВХа« аХа КХжидФд эГж Гминчтрдад« нмдГ мтди
ржим мГмВжррмж, ю <дэмир жГи ГмГмВрмГи ндВФд<Хи рХГ а КжФж« эКэХи Фчсдж
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
*y*
Гимнмр рХсж, рХичн, онмГиХу эмКру Г ГмВХаХд чднмиэмнужи« эмГГмжтдружи рХГ Г рХсж,
ижФжГрмГил« чГмаХдэХжи жчhд,Гу нХГГчтма, rмБтХ жсж ГмВХач амФФжБд« Х амФФжБХ
жсжи рХсч ГмВХач« мид мрач ГмКтХж ГммВhжГиэм, -жсжрдж миани тэжнд амХрдд
ГмВХаХ мФм<дФм рХХФм д ВмФжж жФмэжрм, <дКрд,
фжим м м<жж ГФчдФмГ э S‹1‹2Фp[‹« амХрдд t дКБмимэдижФж мтж<т тФу ХаидэрмБм
мит Х, жж сиХВ-аэХниднж э жричнж нХГмФм<жр нХКэдэХлhд, тжиГад, йжрин тФу тжиж,
Гминчтрдамэ э эмКнХГиж ми ржГамФад жГуйжэ тм тжиГХтмэГамБм эмКнХГиХ, KжиГад, Гж
д ВмФимэру t ндэрж м/дГрж Кэчад« тмрмГуhджГу Г дБнмэм, ФмhХтад эм тэмнж«
ми тжиж, КХ ГимФХд нмтдижФж,« КХ мВжтм э ГимФмэм,, фжнжтам м<рм чэдтжи« аХа Хи
амнди нжВжраХ нум рХ ГмэжhХрдд, КХдммирмсжрду рХ нХВмиж дКжрдФдГ ржчФмэдм«
рм БФчВмам« жтэХ Гминчтрдад чэдтжФд тнчБ э тнчБж рж имФам амФФжБ« рм д Флтж,« ГмГмВр
а эГжмБФмhХлhж, ФлВэд д КХВмиж м тжиу , :ГФд амФФжБд имФам им эжГиж дБнХФд Г тжид
КХ мВжтм« д БмнХКтм инчтржж эйждиГу тнчБ тнчБч э БФмиад КХ ГимФм жнжБмэмнмэ
oЗ=J
,
>нчтрм рХКэХи эмКм<рмГи эКуи Г ГмВм, рХ нХВмич тжиж, дФд <дэмир %минуГж-
рдж мГрмэf, . эГж <ж КХ мФимнХ тжГуиаХ Фжи амрГчФиднмэХрду д амчдрБХ у рж эГинжХФ тнч-
Бд мнБХрдКХйд,« нХаидачлhд мтмВрмж, Рим ржэмФрм рХэмтди рХ ГФд м им« аХа тХФжам
м<рм КХ,ид э ВжКчрм <жФХрдд нХКтжФди эГж д эГу« жГФд ГдиХи жБм ж-им Гмэжнсжррм
мВр д рмнХФр, rмржрм« ржамимнж мБчи рж эмКнХКди« им <дэмирж д тжид
миэФжаХли ми нХВми, я ндсжФ а КХаФлжрдл« им КтжГ КХФм<жрм ржим ВмФжж БФчВмамж,
e чэГиэчж ГжВу э ВжКмХГрмГид« амБтХ тжмрГинднчж рХ нХВмиж имФам ГХчл ХФчл
ХГи ГжВу, . мрХХФч рХ рж рнХэдиГу дтжу ндГчиГиэду тжиж, дФд <дэмир джррм
мимч« им нутм Г рдд мжр инчтрм ГанэХи ми амФФжБ дрчл ХГи ГжВу t чжлhчл
КХВмидиГу д ФлВди,

лоа ырч ГчолК ьылф р алФчиртчмИылф ьича лГэчыру

фжГмину рХ эГж рХсд ГинХ д« рХ ГХм /чртХжриХФрм чнмэрж ржаХу ХГи рХГ
ГХд чмнрм ГинждиГу а йжФмГирмГид, рХ мжи Гмжтдрди нХКdжтдржррж ХГид рХсж,
ФдрмГид д мВнХидиГу а дГидрж« КХФм<жррм, э рХсж, тчсж, фм мижБм <ж имБтХ йжФмГирм-
Гид иХа инчтрм тмГид« Х нХКтжФуи« рХмВмнми« мжр ФжБамz омаХКХи эГжБм ГжВу йжФдам
ГинХсрм, жт мианэХж рХмаХК Гэмл дГидррчл Гчи« ГХмж тнХБмйжррмж« им э рХГ
жГи« м<жи мтэжнБрчиГу андидаж« рХГжсаХ дФд миимн<жрдл, оХнажн оХФжн« нжмтХ-
эХижФ« дГХижФ д мВhжГиэжрр, тжуижФ« эГл Гэмл <дКр КХрдХжиГу нмВФжм, чГФмэд,«
ржмВ мтд тФу мВнжижрду йжФмГирмГид э ГммВhжГиэж амФФжБ,
%rХаХу манч<ХлhХу ГнжтХ мКэмФди рХ чГФсХи нХэтч Гэмж, тчсд
д мГФжтмэХи КХ рж,z ‹…Š eм, миэжи мГрмэХр рХ жтдрГиэжррм, жиХ/мнж«
Фчсж эГжБм« рХ м, эКБФут« минХ<Хлhж, ГчhрмГи тчсд д жж иХ,р, KчсХ t
Bим тдамж <дэмирмж,
 имрмГид аХа тдамж <дэмирмж« тчсХ эрмГФдэХ« мВФХтХжи мБнмр
КХХГм ГдФ« дКмВнжиХижФрХ« рХ мтдэХ д ГХмГимуижФрХб мрХ КрХжи«
аХа э<дэХи э инчтр чГФмэду , eрмБдж чКрХли мВ Bид аХжГиэХ
э иу<жФж,сдж дрчи <дКрд« амБтХ эГж« рХ им ндэаФд мднХиГу«
мФрмГил дКжружи рХб нХКч ВжГмФжКжр« чэГиэХ жниэ« эмФу ВжГГдФрХ«
BБм мамФжВФжрм д БнмКди нч рчи, фм дрм, нХК« ГрмэХ чБФчВдэсдГ э Хhд
эрчинжррж, <дКрд« мhчhХж ндГчиГиэдж жБм-им иХамБм« им КрХжи«
аХа мГиХиГу э <дэ « д ммБХжи дтид тХФсж, Рим ржим« аХа у мФХБХл« t
рХсХ эрмГФдэХу« йжФулhХуГу КХ <дКр тчсХ,
фм« ржГмину рХ эрмГФдэмГи« тчсХ рХсХ чБФдэХ д ржтмэжндэХ,
 имрмГид аХа тдамж <дэмирмж« мрХ ГанэХжиГу« дhжи ВжКмХГрмГид« ч мтди
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
*yж
э БчГим, мтФжГма« мГмВжррм жГФд эманчБ Флтд, :ГФд КХ мид чэдтжи
тдамж <дэмирмж« рХ рдамБтХ рж ндтжи э БмФмэч ФмдиГу рХнмФм ГаэмК
ФжГ д андХи жчб “ мтдE” e тэдБХжГу м ФжГч мжр ид м« ижнжФдэм
Гдтд мт тжнжэм« тсд КХХ м КжФд« нХГиэмнужГу э манч<Хлhж рХГ
днж« д имБтХ ГчhжГиэм« амимнмж дhж« эмКм<рм« маХ<жиГу рХ, ‹…Š
r Гм<ХФжрдл« ГммВhжГиэм э рХсж, ачФичнж ГФдсам ХГим мКрХХжи
Бнчч Флтж,« ФмуhчлГу жнжК ФжГ« Бмру тчсч нм, ‹…Š онд иХад
мВГимуижФГиэХ мБчи нмуэди ГжВу нХКч« Bмйдд« эмФу« BБм« рм имФам
рж тчсХ, e миБмруж ми ГжВу эГж тчсжмФжКрмж энмтж чэХ<дижФр
мирмсжрд,« тмВнм<жФХижФрмГид« рХтж<тf
oЗyJ
,
.тид рХнмФм t эми аХамч ГмэжГирмч ГчhжГиэмэХрдл э мнБХрдКХйду мВчХ-
жГу, eж<тч иж« имВ нмБрХи ржтмэжндэчл тчсч нм« тмГиХимрм ГХнаХГиджГамБм
амжриХнду дФд днмрджГамБм эКБФутХ рХ ГмэжhХрдд, :ГФд мид ндКэХи а нХВмиж эГж«
им э рХГ жГи« эаФлХу д ржтмэжндэ, эрчинжррд, БмФмГ тчсд« э мнБХрдКХйдд ржмВ м-
тдм ГмКтХэХи ВжКмХГрчл д тмэжндижФрчл ХимГ/жнч, e тмФ<р рХчдиГу нХГмКрХ-
эХи д миГФж<дэХи ржэдррж рХ эдт ГФмэХ д тж,Гиэду« мтнэХлhдж ВжКмХГрмГи д тмэж-
ндж э ГммВhжГиэж амФФжБ,
qHР t ржамжнжГаХу мнБХрдКХйду дК (дФХтжФ/дд, Рим нжанХГр, нджн мнБХ-
рдКХйдд« э ижжрдж y… д ВмФжж Фжи ГмКтХлhж, д ГмэжнсжрГиэчлhж, ВжКмХГрчл д тмэжнд-
ижФрчл нХВмчл Гнжтч« ГмГмВГиэчлhчл нмуэФжрдл жФмэжжГам, йжФмГирмГид, фХХФм
qHР мФм<дФ э *’З… Б, амринХаи рХ $D… иГу, жГирм ГммВhжГиэж мтрмБм дК ндБмнмтмэ
(дФХтжФ/дд ГмКтХэХФХГ Гд дХинджГаХу ГФч<ВХ, зжБмтру y)…… Гминчтрдамэ мнБХрдКХйдд
э *y сиХиХ нжтФХБХли Гэмд чГФчБд рХ Гчч мамФм $ж…… дФФдмрмэ тжГуиаХ иГу рч<тХ-
лhд Гу, нБХрдКХйду нХГмФХБХжи тмХд д ндлиХд тФу Гд джГад ВмФр « чГиэжррм
миГиХФ « ГинХтХлhд ХФамБмФдКм д рХнамХрдж,« ндэФжаХэсд Гу а чБмФмэрм, миэжи-
ГиэжррмГид д ВжКтмр , rнмж имБм« э qHР э мтуи ХВчФХимнрж Гд дХинджГадж йжрин«
мнБХрдКХйду ммБХжи инчтр тжиу э самФж д рХ тмч,
Йф,МзМ»M -D*+ф D*r> eф.)фD»ML D»ВМИ)фt NМa )yж)М DВ*BМd
+B* aя ryB*a hy-D»-ф-М»M D*r> - r*зфeМD)фD»/d *D./ )Мa )МBф
eфB*./»MD> D BВy+/a/ DМaяa Dф,Вф-*))яad D-ф/a/ »М.М)»Мa/d D-ф/a/
D»В*a.*)/>a/d D-ф/a/ фeМD*)/>a/t
 qHР« аХа д э LMN« Х иХа<ж ILV»« мианим д уГрм чГиХрмэФжрм ржГамФам /чртХжр-
иХФр нжтмГФма« д мрд /мнднчли мирмсжрдж а Флту д нХВмиж, qHР /мнчФднчли
Гэмд нжтмГФад иХа,
*, Гж Флтд джли нХэрчл жФмэжжГачл йжррмГи,
ж, rХ<т, жФмэжа м Гэмж, Гчид тмВн« маХ рж тмаХКХрм мВнХирмж,
=, фж ГчhжГиэчжи жтдрГиэжррмБм нХэдФрмБм ГмГмВХ нжсжрду амнмнХидэр нм-
ВФж,
rХ<тчл дК нмБнХ qHР эжтжи мтрХ ГХмчнХэФулhХуГу амХртХ« рХГдиэХл-
hХу э Гнжтрж ж…« Х ХаГдХФрм t ми y… тм D… жФмэжа, Юрди ьОp[14з иХа рХКэХли
Bид амХрт t ммhнули а мнжтжФжрдл ГмВГиэжррм, йжФд« мhчhХжм, аХа мГГФжррХу«
рХмФрулhж, амХртч чэГиэм БмнтмГид д дГаФлдижФрмГид, лрдиХ рж ГчhжГиэчжи
тмФ<рмГир дрГинчайд,, rмХрт миэжХли КХ тжуижФрмГи нмБнХ э йжФм« ми мнж-
тжФжрду ГинХижБдд тм рХВмнХ Гминчтрдамэ д КХачмр мжнХйд,« ми Влт<жиХ тм миГФж-
<дэХрду нжКчФиХимэ, ЙжринХФр, ХХнХи э сиХВ-аэХниднж мнБХрдКХйдд дрдХФжр, зж-
йдХФдГи« рХнджн« дК Влт<жирмБм митжФХ ммБХли амХртХ э /дрХрГмэ эмнмГХ «
дФд ГжйдХФдГи эрчинжрржБм амринмФу аХжГиэХ Фжжрду мБчи амрГчФиднмэХи амХрт«
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
*y=
рм мамрХижФрмж нжсжрдж мГиХжиГу КХ лрдим, ю амХрт жГи Фдтжн ьлрди-тднжаимнХ« ›p[1
Р[ЭМ\1ФЭз, rХа д Фдтжн амХрт э ILV»« лрди-тднжаимнХ рж мВФХтХли эФХГил рХэуКХи жтд-
рмФдрмж нжсжрдж« рХруи дФд чэмФди ГминчтрдаХ,
фХт амХртм, ржи жржт<жнмэ ГнжтржБм КэжрХ« жГи Фдс ХВ-Фдтжн« мттжн<дэХл-
hдж ржГамФам амХрт иХа <ж« аХа нжБдмрХФрж амчд э ŒООЭ13ФЭ2 мттжн<дэХли амХрт
жтГжГижн д жтВнХижэ, éХВ-Фдтжн тмФ<р Ви мГэжтмФжр мВ мГрмэр ГчhжГиэч-
лhд дФд мижрйдХФр нмВФжХ лрдиХ« мрд мБчи амрГчФиднмэХи дФд ммБХи«
рм миэжиГиэжррмГи КХ ндруидж нжсжрд, Фж<ди рХ амХртж, ю Фдтжнмэ ржи ВдКржГ-йжФж,«
д мрд рж миэжХли КХ /дрХрГмэж нжКчФиХи тжуижФрмГид лрдимэ, зинчаичнХ мнБХрдКХйдд
иХамэХ« им лрди« нжтФХБХлhдж мтдрХамэж эдт жтдйдрГад чГФчБ« ￿
рм
БнчднчлиГу
эманчБ мтрмБм д имБм <ж ХВ-ФдтжнХ, тдр д ими <ж Фдтжн м<жи мттжн<дэХи дрижнрХи
тФу тчсжэрмВмФр « чВж<дhж тФу ВжКтмр д нмБнХч ммhд инчтр тжиу, -мВжни
(дсХр« мГрмэХижФ д ЦMТ qHР« мВdуГружи нддр мтмВрмБм мт мтХ иХаб %омГамФач
рд мтдр жФмэжа рХ чнмэрж мГнжтрдаХ рж м<жи КрХи эГж мтнмВрмГиж,« КрХрду« ржмВ м-
тдж тФу маХКХрду рХсд чГФчБ« рж ч мтуи э йжрин« Х нХГнжтжФулиГу э Гнжтж жржт<жнмэ
рХ жГиХ , >Хад мВнХКм дКВжБХж сиХмэХррмБм мтрммВнХКду« амнмнХидэрм, чр-
ФмГид д эуФмГид э нХВмижf, Гж Bим эжГиж эКуимж /мнднчжи ржмВармэжррм уначл д нжт-
ндддэчл мнБХрдКХйдл, зминчтрда KжррдГ нХГГаХКэХжиб
%зэмВмтХ рХХФХГ Г жнэмБм <ж тру э мтХ рХ нХВмич,
rХа д ВмФсдрГиэч Гминчтрдамэ qHР« рХ рж тХФд тмФ<рмГирм,
дрГинчайдд, eрмБдж рХсд ГФч<жВрж мВуКХррмГид рХКрХдФд ГжВж
ГХд д ГХд <ж ГФжтдФд КХ д эмФржрдж, Гуад “тмФ<жр” д “мВуКХр”
мжр ХФм, онмГим нжтмФХБХФмГ« миу д рж мВуКХижФрм чиэжн<тХФмГ«
им тмФ<р тжФХи им-им мФжКрмж тФу тнчБд , :ГФд мт мтдФд
а тжФч иэмнжГад« дрдйдХидэХ рдамБтХ рж мтХэФуФХГ, KХ<ж рХмВмнми«
ндэжиГиэмэХФХГ, rХ<т, дК рХГ мрдХФ« тм жБм рХ мэжКФм, e эГж
мБФд В« рж КХтчэХуГ« нХГГаХКХи ржХФм жХФр дГимнд,« аХа рХсд
КрХам ндсФмГ нХВмиХи э ГмэГж тнчБд чГФмэду f
oЗDJ
,
-ХГГаХК мВ qHР t Bим дГимнду чтдэдижФрмБм чГж Х, ижжрдж y… Фжи« Г мжриХ
мГрмэХрду« амХрду ж<жБмтрм нмГФХ э Гнжтрж рХ =… zE KэжГид мтнХКтжФжрд, Г мВмнмим
$ж дФФдХнтмэ эГж Bим энжу ВФд рХтжФжр нХэм ГХмГимуижФрм ндрдХи нжсжрду«
д амХрду рж мижнуФХ рд мтрмБм аФджриХ дК-КХ Фм мБм чнХэФжрду, фм йд/н t Фдс
ХГи дГимндд, юГж qHР мГрмэХр рХ ВжКжнрм, аХ<тмтржэрм, КХВмиж м иГуХ ржГХГи-
р , ми мтдр иддр, тФу qHР ГФчХ,› жБм эГмдрХжи uмВ (дсХр« мГрмэХижФ д ЦMТ
мнБХрдКХйддб
%Рим ВФ мтдр дК Кэмрамэ« нХКтХлhд Гу э уирдйч э уи ХГмэ эжжнХ«
амБтХ ГФжррм э ч<ж рХ э мтр t Х э тХррм амранжирм ГФчХж Bим
ВФХ жhж д уирдйХ жнжт y длФу

, .рд ГФмэХд« э ч<ж рХ мФчид
а тэжнд д ВмнжижГ Г дГачсжрдж рж ВнХи инчВач,
?эмрдФ нХВмирда БмГчтХнГиэжррм, ГмйдХФрм, ГФч<В, eжГир,
тжХниХжри ГдГиж ммhд чГиэжррм миГиХФ рж рХсжФ рд жтдрм,
ГэмВмтрм, ам,ад эм эГж rмрржаидачиж« ГммВhдФ мр« д тм амрйХ нХКтрдамэ
рдаим Bич Бмнч Г жГиХ рж Гтэдржи, Идрмэрда мруиду рж джФ« им <ж
ижжн тжФХи Г жФмэжам« имФам им мХэсд мт жБм миэжиГиэжррмГи,
-да« Гмнма уи Фжи« чГиэжррм миГиХФ,« жнжчБХрр,« рдамч рж рч<р,
мГФж имБм« аХа эржКХрм чжн жБм мижй« ГдтжФ э митжФжрдд ржмиФм<рм,

 зOЧ рХйдмрХФр, нХКтрда t Kжр ржКХэдГдмГид,
) с»> ям >
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
*yy
ммhд э ВмФрдйж« Бтж мийч тжФХФд ржГФм<рчл днчнБджГачл мжнХйдл,
eм<жи Фд qHР ГтжФХи им-рдВчтz éми им-рдВчтz
омФ« БФХэХ лрдиХ э rмрржаидачиж« Г мтч рджБм ндтчХи
рж ГмБ, р КрХФ« им эГж ам,ад qHР« Гамнжж эГжБм« КХруи« имрм
иХа <ж« аХа д э БмГчтХнГиэжрр ВмФрдйХ , . иж рж жржж« ржГмину
рХ ржмнжтжФжррмГи« ржГмину рХ нХКтрда« ржГмину рХ мКтржж энжу«
омФ« рж амФжВФуГ« миэжидФб %KХ« амржрм« мм<жf, р рж ВФ м тмФБч
ГФч<В мВуКХр ндрдХи эХ<рж нжсжрду« рм КрХФ« им аХа лрди-тднжаимн
qHР нХГмФХБХжи мФрммдуд д миэжиГиэжррмГил« имВ ГтжФХи ми
им-рдВчт,
омФ… эГмрдФ« им нХВмиХФ Г -дам ржГамФам Фжи рХКХтб “-да мБ
эжГид ГжВу ХБнжГГдэрм« Вди Флтж, д ФмХи эжhд, ‹…Š ю ржБм ВФ
тэм,рм, тдХБрмК« мр д миГиХэХФ э нХКэдидд« д ВФ Гд джГад ВмФжр,
‹…Š зиХФм уГрм« им -да t Bим тж,ГиэдижФрм ГФм<р, ГФчХ,, фм у
ВФ чэжнжр« им мд Гминчтрдад д Хйджри Г рд ГнХэуиГу« мГмВжррм
жГФд мтБмимэуиГу”, ИжнжК ржГамФам ХГмэ мГФж ижФж/мррмБм КэмраХ
ми БмГдрмэрдаХ омФ мВдФдКмэХФ амХртч “зХрГжи- ХчК”« мтрмБм дК рХсд
чнж<тжрд, Гжж,рмБм идХ, ‹…Š rмХртХ “зХрГжи- ХчК” нжтФХБХжи чГФчБд
анчБФмГчимрмБм ч мтХ КХ чГиэжррм миГиХФд Флтд, . э ич <ж
уирдйч eBнд« жтГжГинХ “зХрГжи- ХчК”« ГэуКХФХГ Г ФжХhдд энХХд
-даХ д рХсФХ ГмГмВ тмГиХэди нжйжи рХ жБм ФжаХнГиэХ э “зХрГжи”,
фж ГХХу ФжБаХу КХтХХE >нж,Гд« ХтдрдГинХимн« мнБХрдКмэХФХ амХртч«
ВГинм жнжмВмнчтмэХэсчл м/дГрмж мжhжрдж э ХФХич, /дГ ВФ мжр
ХФ« ГФдсам ХФ тФу тФдижФрмБм нжВэХрду« рм э иж чГФмэду мр Гэмж
тжФм ГтжФХФ, ‹…Š ю <дижФж, тмХ ВФм э ими тжр Бнчмэмж жнмндуидж«
д rХГГХртнХ« ммhрда лрди-тднжаимнХ« эмГмФКмэХФХГ Bид ГФчХж«
имВ нХГГаХКХи м -даж д жБм Бмнж дК-КХ мижнд мийХ, rХГГХртнХ д <дижФд
тмХ БмэмндФд« им тХтчи -дач энжжрр, ндли э Вэсж м/дГж«
Х э Вчтчhж« эмКм<рм« мр д мГимуррм Вчтжи <ди э “зХрГжи- ХчК”« жГФд
мрд ГмБчи жнжтжФХи БХнХ<, фж эГж Bим ГнХКч мрнХэдФмГ« рм мГижжррм«
мтдр <дижФ тмХ КХ тнчБд« эГж ГиХФд ГмБФХсХиГу« им мм -дач t
Bим мжр эХ<рм, ‹…Š
. э ич <ж ГХчл уирдйч« амБтХ омФч мКэмрдФд« -даХ жнжнХэдФд
дК ВмФрдй э “зХрГжи- ХчК”, тдр дК Гминчтрдамэ КХВнХФ жБм
дК ВмФрдй« д« амБтХ -да мианФ э мтрчл тэжн« эГж <дижФд тмХ Бмнум
мндэжиГиэмэХФд жБм, омФ эГмдрХжиб “-да чФВрчФГу« мимч им чКрХФ
жру« эКБФурчФ рХ чФВХлhджГу ФдйХ эманчБ, %Рим м, рмэ, тмEf t
нХтмГирм мВdуэдФ мр”,
“.рмБтХ« t эГмдрХжи омФ« t э мрдХжиж« им ГтжФХФд ржим
мнмсжж, . эми э ими ГХ, тжр имрм ГтжФХФд им-им мнмсжж”f
oЗ)J
,
(дсХр нХКэдэХжи ГФ тХФсж« чимруу« аХад мВнХКм нжтмГФад« Фж<Хhдж
э мГрмэж нХВми qHР« ГмКтХФд ачФичнч« эрчинжррдж нмйжГГ д ж ХрдК ндруиду нжсж-
рд,« мКэмФулhд ГмэжнсХиГу эми иХад ж<жтржэр чтжГХ,
%.Гимнду -даХ нжанХГрм дФФлГинднчжи <дКржррм эХ<рчл ГэуК
йжррмГиж, qHР д ндрйдХ тжФжБднмэХрду мФрммд,, фХсХ жнэХу
/чртХжриХФрХу нжтмГФаХ t эГж Флтд джли нХэрчл жФмэжжГачл
йжррмГи t мВчтдФХ рХГ мКХВмидиГу« имВ Г чэХ<жрдж нжтФм<ди -дач
ммh э жБм миХуррм мФм<жрдд, фХсХ эимнХу нжтмГФаХ t эГж Флтд
Иэ *мФтэ +фГна чму иамБсбмсс лтытьри,
*yD
тмВн« маХ рж тмаХКХФд мВнХирмБм« t мКэмФдФХ жГирмч лрди-тднжаимнч
эжГиж Г БмГдрмэрдаХд нжсди нмВФжч ВГинм д ВжК /мнХФрмГиж,,
e мФХБХФдГ рХ мнутмрмГи БмГГФч<Хhд д м<дтХФд« им э Вчтчhж
мрд манмли рХсд нХГ мт ьд рХ тж,ГиэдижФрм КХФХидФдз, фХсХ
инжиу нжтмГФаХ t рж ГчhжГиэчжи жтдрмБм нХэдФрмБм ГмГмВХ нжсХи
амнмнХидэрж нмВФж t мВжГждФХ БдВамГи мт мтХ« ржмВ мтдчл
эм эГж« им тжФХж, :ГФд В нжсХФд нмВФжч -даХ дК йжринХФрмБм
м/дГХ« ч рХГ тФу ндруиду тж,ГиэдижФрм чтнмБм нжсжрду рж эХидФм В
др/мнХйдд рд м -даж« рд м эмКм<рмГиу жГирмБм митжФжрду амХрдд,
e рж ГмБФд В дКВж<Хи КХтжн<