Groshi ta kredut

ТЕСТИ
з дисципліни «Гроші та кредит»

1. Де і коли з'явилися перші паперові гроші?
у Китаї в 12 ст.;
у Росії в 11 ст.;
в Індії;
в Англії в 10 ст.
2. У чому полягає найсуттєвіша відмінність між векселем і банкнотою?
вексель має лише часткову оборотність, а банкнота – загальну;
вексель боргове зобов’язання приватних осіб, а банкнота – держави;
банкнота може використовуватися як законний платіжний засіб, наділений державою примусовим курсом, а вексель – ні;
банкноти на відміну від векселів є безстроковими зобов’язаннями.
3. Емісія - це:
додатковий випуск грошей в обіг;
вилучення грошей з обігу;
процес рахування грошей;
офіційне підвищення курсу національної валюти.
4. Функціями грошей є:
розподіл вартості; міра вартості, засіб обігу, засіб платежу, гальмування інфляції;
засіб обігу; розподіл вартості; створення фінансових фондів, засіб платежу, світові гроші;
створення фінансових фондів; засіб обігу; розподіл вартості, засіб платежу, світові гроші;
міра вартості, засіб обігу, засіб платежу, засіб нагромадження, світові гроші.
5. Визначте, які гроші перебувають у сучасних умовах у грошовому обігу України:
повноцінні;
неповноцінні;
обидва види;
паперові.
6. Паралельне виконання срібними і золотими монетами функцій грошей називається:
монометалізмом;
біметалізмом;
демонеталізмом;
немає вірної відповіді.
7. Грошовий обіг - це:
процес безперервного руху грошей між суб'єктами у функції засобу обігу;
процес безперервного руху грошей між суб'єктами у функції засобу платежу;
процес безперервного руху грошей між суб'єктами у функціях засобу обігу й платежу;
процес безперервного руху грошей між суб'єктами у всіх формах.
8. Який вид грошей є повноцінним?
золоті монети;
будь-які монети;
гроші, суспільна вартість яких гарантується державою;
квазігроші.
9. Залежно від форми грошей, в якій відбувається грошовий оборот, він поділяється на:
готівковий і безготівковий;
сектор грошового обігу і фінансово-кредитний сектор;
грошовий і товарний;
немає вірної відповіді.
10. В готівковому секторі грошового обороту:
гроші рухаються по рахунках у банках, не виходячи за межі банківської системи;
гроші рухаються поза банками, безпосередньо обслуговуючи відносини економічних суб'єктів;
гроші рухаються поза банками та по рахунках у банках;
гроші рухаються між банками та населенням.
11. В безготівковому секторі грошового обороту:
гроші рухаються по рахунках у банках, не виходячи за межі банківської системи;
гроші рухаються поза банками, безпосередньо обслуговуючи відносини економічних суб'єктів;
гроші рухаються поза банками та по рахунках у банках;
немає вірної відповіді.
12. Складова грошової маси М0 в Україні включає:
готівкові гроші поза банками;
гроші поза банками і на рахунках до запитання;
тільки гроші на рахунках до запитання;
готівкові гроші у касах банків.
13. Грошовий агрегат М1, включає:
гроші поза банком та на рахунках «до запитання» і поточні депозити;
тільки гроші поза банком;
гроші тільки на рахунках до запитання;
гроші на рахунках до запитання, строкові вклади та депозити.
14. Грошова база включає:
запаси всієї готівки, яка перебуває в обігу поза банківською системою;
кошти на всіх видах страхових рахунків;
кошти на вкладах за трастовими операціями банків;
масу готівки, яка перебуває поза банками та в касах банків, а також суму резервів КБ на їх кореспондентських рахунках у ЦБ.
15. Строкові депозити входять до складу грошового агрегату:
М0;
М1;
М2;
не входять до агрегатів.
16. В який грошовий агрегат включається готівка поза банками?
М0;
М1;
М2,
М3.
17. Вимоги закону грошового обігу становлять:
співвідношення фактичної кількості грошей необхідній кількості;
державне регулювання грошового обігу;
заміна повноцінних грошових знаків вартості;
саморегулювання грошового обігу.
18. Кількість грошей, необхідних для обігу протягом певного часу, прямо пропорційно:
кількості товарів і рівня їх цін;
швидкості обігу грошової одиниці;
ціні товарів;
всі відповіді вірні.
19. Поняття "попит на гроші" означає:
кількість грошей, яку підприємці бажають надати в кредит;
запас грошей для вкладання у цінні папери;
запас грошей, який прагнуть мати у своєму розпорядженні економічні суб’єкти на певний момент часу;
запас грошей для накопичення.
20. Грошова система - це:
грошові відносини між економічними суб'єктами;
форма організації грошового обігу, закріплена законодавством;
те саме, що й грошовий оборот;
сукупність кредитних та фінансових установ у державі.
21. Органами, що регулюють грошовий обіг, є:
Центральний банк, комерційні банки, Міністерство фінансів;
Міністерство економіки; комерційні банки, центральний банк;
Центральний банк, Міністерство фінансів; Міністерство економіки;
Кабінет Міністрів, центральний банк.
22. До якого типу грошових систем відносять сучасну грошову систему:
паперово-кредитна;
металева;
паперово-металева;
неринкова.
23. Біметалізм заснований на:
обігу повноцінних і неповноцінних грошей;
використанні в якості грошового товару двох металів;
наявності двох емісійних центрів;
обігу паперових та металевих грошей.
24. Знайдіть правильну відповідь на питання "Що таке інфляція?":
перевищення витрат бюджету над доходами;
зростання цін на товари та послуги;
економія бюджетних коштів порівняно з затвердженими витратами;
знецінення грошей та загальне підвищення цін на товари і послуги внаслідок порушення законів грошового обігу.
25.За темпами знецінення грошей розрізняють види інфляції:
повзуча, помірна, галопуюча, гіперінфляція;
регульована, частково регульована, нерегульована;
конвертована, неконвертована;
диверсифікована, диференційована.
26. За формами прояву інфляцію можна виділити:
цінова, заощаджень, девальвація;
повзуча , галопуюча, гіперінфляція;
інфляція витрат та інфляція попиту;
прихована та відкрита.
27. За чинниками, що спричинюють інфляційний процес, виділяють такі види інфляції:
цінова, заощаджень, девальвація;
повзуча, галопуюча, гіперінфляція;
інфляція витрат та інфляція попиту;
прихована та відкрита.
28. Залежно від зростання цін виділяють такі види інфляції:
цінова, заощаджень, девальвація;
збалансована, незбалансована інфляція;
інфляція витрат та інфляція попиту;
очікувана та неочікувана.
29. Інфляція витрат спричиняється:
зростанням споживчих витрат;
зростання номінальної заробітної плати, зростання цін на енергетичні й сировинні ресурси;
припливом іноземної валюти в країну;
зростання пропозиції грошей і зумовленого нею збільшення платоспроможного попиту на ринках.
30. Інфляція попиту спричиняється:
зростанням споживчих витрат;
зростання заробітної плати, витрат на енергетичні й сировинні ресурси, падіння продуктивності праці, посилення монополізації виробництва і ринку;
припливом іноземної валюти в країну;
мілітаризацією економіки, дефіцитом бюджету та зростанням державного боргу, кредитною експансією банків, надмірні соціальні виплати. .

31. Девальвація грошової одиниці це:
зниження курсу національної валюти по відношенню до валют інших країн (раніше - до золота);
зменшення маси грошей в економіці і укрупнення масштабу цін;
анулювання сильно знеціненої грошової одиниці та введення нової валюти;
підвищення курсу національної валюти щодо валют інших країн.

32. Деномінація грошової одиниці - це:
зниження курсу іноземної валюти по відношенню до валют інших країн (раніше - до золота);
зменшення маси грошей в економіці і укрупнення масштабу цін;
анулювання сильно знеціненої грошової одиниці та введення нової валюти;
підвищення курсу національної валюти щодо валют інших країн.


33. Ревальвація грошової одиниці це:
зниження курсу іноземної валюти по відношенню до валют інших країн (раніше - до золота);
обмін старих купюр на нові та перерахування всіх грошових показників за певним співвідношенням;
анулювання сильно знеціненої грошової одиниці та введення нової валюти;
підвищення курсу національної валюти щодо валют інших країн.

34. Грошова реформа - це:
часткова або повна перебудова грошової системи держави;
припинення зростання грошової маси в обороті;
оздоровлення державних фінансів;
збалансування грошового ринку.

35. Металістична теорія розглядає гроші як:
як результат угоди між людьми;
продукт історичного розвитку, що має товарну форму;
як платіжний засіб гроші встановлюються законом;
золото та срібло за своєю природою є гроші.

36. Повна конвертованість означає, що:
для одних видів операцій та осіб обмін національної валюти дозволений, а для інших - ні;
вона поширюється лише на платежі за рухом капіталу;
вона поширюється лише на платежі за поточними операціями;
є можливість вільного обміну національної валюти на іноземну для всіх категорій власників і за всіма операціями.

37. Валютний курс може бути:
фіксований та так званий «валютний коридор»;
фіксований, плаваючий та так званий «валютний коридор»;
плаваючий та так званий «валютний коридор»;
фіксований та плаваючий.

38. Валютна інтервенція центрального банку полягає у:
цілеспрямованому підвищенні чи зниженні облікової ставки та відповідній зміні ставки депозитного та позичкового процента;
оперативному підтриманні валютного ринку в стані рівноваги шляхом збільшення чи зменшення купівлі або продажу центральним банком іноземної валюти за національну;
цілеспрямованому проведенні комплексу заходів з метою корекції курсу національної валюти;
формуванні золотовалютних резервів країни.

39. Сутність класичної кількісної теорії грошей полягає в тому, що:
вартість грошей зумовлюється їхньою кількістю на ринку, залежить від суми цін на товари та маси грошей;
заперечувалась товарна природа грошей;
виникнення грошей є результатом угоди між людьми;
загальний рівень цін, а відповідно і вартість грошей, пов'язується не з кількістю грошей, а із загальними умовами товарно-грошового ринку.

40. Суть номіналістичної теорії грошей полягає в:
збільшення грошової маси в обігу і кредитних ресурсів сприяє пожвавленню економіки, зростанню прибутків і зайнятості;
ототожненні грошового обігу з товарним обміном і твердженні, що золото і срібло вже за своєю природою є грошима;
гроші – номінальна грошова одиниця, умовний знак, яка не має внутрішньої вартості;
розглядає гроші як результат угоди між людьми.

41. Які сучасні монетаристські теорії використовувались у грошово-кредитній політиці України:
адміністративно директивні підходи;
кейнсіанські підходи;
марксистські підходи;
кейнсіанські та кейнсіансько-монетарні підходи.

42. До основних передумов виникнення кредиту відносять:
наявність у економічних суб'єктів вільних коштів;
збіг економічних інтересів кредитора і позичальника;
збільшення обсягів виробництва та юридична самостійність економічних суб'єктів;
удосконалення механізму дії ринку.

43. Кредитори - це:
учасники кредитних відносин, які потребують додаткових коштів;
учасники кредитних відносин, які мають у власності чи розпорядженні вільні кошти і передають їх у тимчасове користування іншим суб'єктам;
економічні суб'єкти, що здійснюють торгівельну діяльність;
економічні суб'єкти, що здійснюють виробничу діяльність і не потребують залучення додаткових коштів.


44. Позичальники - це:
учасники кредитних відносин, які потребують додаткових коштів;
учасники кредитних відносин, які мають у власності чи розпорядженні вільні кошти і передають їх у тимчасове користування іншим суб'єктам;
економічні суб'єкти, що здійснюють торгівельну діяльність;
економічні суб'єкти, що здійснюють виробничу діяльність і не потребують залучення додаткових коштів.

45. Кредит - це:
цінність, яка передається одним економічним суб'єктом іншому в позичку;
еквівалентне переміщення двох форм вартості;
певний вид економічних відносин у зв'язку з передачею вільних коштів у тимчасове користування за плату та на визначений термін;
безоплатна передача тимчасово вільних коштів кредитору.

46. Принцип цільового призначення позички полягає в тому, що:
вільні кошти кредитора передаються позичальнику на чітко встановлений термін;
учасники кредитних відносин заздалегідь чітко визначають мету використання позичених коштів;
залучена вартість в повному обсязі повинна бути повернена власнику;
залучення додаткової вартості потребує сплати додаткових коштів у вигляді процентного доходу.

47. Принцип строковості кредитування полягає в тому, що:
вільні кошти кредитора передаються позичальнику на чітко встановлений термін;
учасники кредитних відносин заздалегідь чітко визначають мету використання позичених коштів;
залучена вартість в повному обсязі повинна бути повернена власнику;
залучення додаткової вартості потребує сплати додаткових коштів у вигляді процентного доходу.

48. Принцип повернення при кредитуванні полягає в тому, що:
вільні кошти кредитора передаються позичальнику на чітко встановлений термін;
учасники кредитних відносин заздалегідь чітко визначають мету використання позичених коштів;
залучена вартість в повному обсязі повинна бути повернена власнику;
залучення додаткової вартості потребує сплати додаткових коштів у вигляді процентного доходу.49. Принцип платності при кредитуванні полягає в тому, що:
вільні кошти кредитора передаються позичальнику на чітко встановлений термін;
учасники кредитних відносин заздалегідь чітко визначають мету використання позичених коштів;
залучена вартість в повному обсязі повинна бути повернена власнику;
залучення додаткової вартості потребує сплати додаткових коштів у вигляді проценту.

50. Комерційний кредит - це:
грошова сума, надана в рахунок майбутніх платежів за товарно-матеріальні цінності з метою гарантування їх купівлі;
надання окремим суб'єктам господарювання, які опинились у скрутному фінансовому становищі коштів на засадах повернення і без сплати процентів;
спосіб перетворення товарного капіталу у грошовий шляхом продажу товарів з відстроченням платежу та з поверненням боргу грошима;
підприємницька діяльність, яка спрямована на інвестування власних чи залучених коштів у купівлю засобів виробництва з послідуючим їх наданням у тимчасове користування.

51. Лізинг-це:
грошова сума, надана в рахунок майбутніх платежів за товарно-матеріальні цінності з метою гарантування їх купівлі;
надання окремим суб'єктам господарювання, які опинились у скрутному фінансовому становищі коштів на засадах повернення і без сплати процентів;
спосіб перетворення товарного капіталу у грошовий шляхом продажу товарів з відстроченням платежу та з поверненням боргу грошима;
підприємницька діяльність, яка спрямована на інвестування власних чи залучених коштів у купівлю засобів виробництва з послідуючим їх наданням у тимчасове користування.

52. Тимчасова фінансова допомога - це:
грошова сума, надана в рахунок майбутніх платежів за товарно-матеріальні цінності з метою гарантування їх купівлі;
надання окремим суб'єктам господарювання, які опинились у скрутному фінансовому становищі коштів на засадах повернення і без сплати процентів;
спосіб перетворення товарного капіталу у грошовий шляхом продажу товарів з відстроченням платежу та з поверненням боргу грошима;
підприємницька діяльність, яка спрямована на інвестування власних чи залучених коштів у купівлю засобів виробництва з послідуючим їх наданням у тимчасове користування.53. Аванс - це:
грошова сума, надана в рахунок майбутніх платежів за товарно-матеріальні цінності з метою гарантування їх купівлі;
надання окремим суб'єктам господарювання, які опинились у скрутному фінансовому становищі коштів на засадах повернення і без сплати процентів;
спосіб перетворення товарного капіталу у грошовий шляхом продажу товарів з відстроченням платежу та з поверненням боргу грошима;
підприємницька діяльність, яка спрямована на інвестування власних чи залучених коштів у купівлю засобів виробництва з послідуючим їх наданням у тимчасове користування.

54. Державним є кредит, коли:
відбувається переміщення позичкового капіталу із однієї країни в іншу;
однією із сторін кредитної угоди є банк;
надається на споживчі цілі;
позичальником є держава.

55. Банківським є кредит, коли:
відбувається переміщення позичкового капіталу із однієї країни в іншу;
однією із сторін кредитної угоди є банк;
надається на споживчі цілі;
одним із учасників є держава.

56. Міжнародним є кредит, коли:
відбувається переміщення позичкового капіталу із однієї країни в іншу;
однією із сторін кредитної угоди є банк;
надається на споживчі цілі;
одним із учасників є держава.

57. Споживчим є кредит, коли:
відбувається переміщення позичкового капіталу із однієї країни в іншу;
однією із сторін кредитної угоди є банк;
надається на споживчі цілі;
одним із учасників є держава.

58. Позичковий процент це:
абсолютна величина плати за користування кредитом;
відносний показник, виражений у відсотках;
різниця між виручкою і витратами на виробництво;
немає правильної відповіді.

59. Норма позичкового відсотка - це:
абсолютна величина плати за користування капіталом;
відносний показник плати за кредит, виражений у відсотках;
різниця між виручкою і витратами на виробництво;
немає правильної відповіді.

60. Кредитна лінія являє собою:
оформлену у вигляді договору згоду банку надавати позичкові кредити, обмежені певним лімітом протягом певного періоду;
вид банківського кредиту в національній або іноземній валюті, що надасться клієнтові, який має в банку поточний рахунок;
короткотерміновий кредит надійному клієнту, суть якого полягає в списанні коштів з поточного рахунка клієнта понад їх залишок на рахунку, тобто утворення на рахунку клієнта дебетового сальдо;
немає правильної відповіді.

61. Контокорентний кредит являє собою:
оформлену у вигляді договору згоду банку надавати позичкові кредити, обмежені певним лімітом протягом певного періоду;
вид банківського кредиту в національній або іноземній валюті, що надається клієнтові, який має в банку поточний рахунок;
короткотерміновий кредит надійному клієнту, суть якого полягає в списанні коштів з поточного рахунка клієнта понад їх залишок на рахунку, тобто утворення на рахунку клієнта дебетового сальдо;
немає правильної відповіді.

62. Овердрафт являє собою:
оформлену у вигляді договору згоду банку надавати позичкові кредити, обмежені певним лімітом протягом певного періоду;
вид банківського кредиту в національній або іноземній валюті, що надається клієнтові, який має в банку поточний рахунок;
короткотерміновий кредит надійному клієнту, суть якого полягає в списанні коштів з поточного рахунка клієнта понад їх залишок на рахунку, тобто утворення на рахунку клієнта дебетового сальдо;
немає правильної відповіді.

63. Функціями фінансових посередників є:
заощадження грошей та надання позичок;
заощадження грошей;
акумуляція тимчасово вільних грошових коштів та розміщення їх у формі кредиту;
правильна відповідь відсутня.

64. Функціями банківської системи є:
трансформаційна, стабілізаційна, емісійна;
трансформаційна, емісійна;
регулююча, стабілізаційна;
трансформаційна, оптимізаційна, емісійна.

65.До специфічних рис банківської системи, як компонента економічної системи відносять:
дворівнева побудова, чітке функціональне розмежування між рівнями, поглиблене централізоване регулювання банківської діяльності;
закритість системи, саморегуляція системи;
дворівнева побудова, саморегуляція системи;
закритість системи, центральний механізм контролю.

66. Ломбарди - це:
це фінансові посередники, що спеціалізуються на наданні страхових послуг;
неприбуткова організація, заснована фізичними особами на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні;
фінансовий посередник, що спеціалізується на видачі позичок населенню під заставу майна;
фінансові посередники, що спеціалізуються на купівлі у фірм права на вимогу боргу.

67. Пенсійні фонди - це:
неприбуткова організація, заснована фізичними особами на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні;
спеціалізовані фінансові посередники, які на договірній основі акумулюють кошти юридичних і фізичних осіб у цільові фонди, з яких здійснюють пенсійні виплати громадянам після досягнення певного віку;
фінансовий посередник, що спеціалізується на видачі позичок населенню під заставу рухомого майна;
фінансові посередники, що спеціалізуються на купівлі у фірм права на вимогу боргу.

68. Депозитні посередницькі операції банківської діяльності -
приймати грошові вклади від клієнтів;
надавати клієнтам позички і створювати нові платіжні засоби;
здійснювати розрахунки між клієнтами;
надавати клієнтам в користування депозитні сейфи.

69. Кредитні посередницькі операції банківської діяльності -
приймати грошові вклади від клієнтів;
надавати клієнтам позички і створювати нові платіжні засоби;
здійснювати розрахунки між клієнтами;
надавати клієнтам в користування депозитні сейфи.

70. Розрахункові посередницькі операції банківської діяльності -
приймати грошові вклади від клієнтів;
надавати клієнтам позички і створювати нові платіжні засоби;
здійснювати розрахунки між клієнтами;
надавати клієнтам в користування депозитні сейфи.

71. Особливості правового статусу центрального банку є:
забезпечення касового, розрахункового та кредитного обслуговування комерційних банків;
порядок призначення і звільнення вищого керівництва банку;
поєднання окремих рис банківської установи та державного органу управління;
монопольне право емісії банкнот.

72. За характером формування статутного капіталу виділяють такі центральні банки:
приватні, державні, акціонерні;
приватні, державні, кооперативні;
державні, акціонерні, змішані;
державні, приватні, змішані.

73. Функція центрального банку як емісійного центру готівкового обігу полягає в тому, що він:
забезпечує касове, розрахункове та кредитне обслуговування комерційних банків;
має монопольне право емісії банкнот та розмінної монети;
тісно взаємодіє з фінансовими органами при вирішенні питань монетарної, фіскальної політики та повсякденного виконання фінансових операцій;
визначає і реалізує монетарну політику, яка слугує базою всього механізму державного регулювання грошового обороту.

74. Функція центрального банку як банку банків полягає в тому, що він:
має монопольне право емісії банкнот та розмінної монети;
тісно взаємодіє з фінансовими органами при вирішенні питань монетарної, фіскальної політики та повсякденного виконання фінансових операцій;
забезпечує касове, розрахункове та кредитне обслуговування комерційних банків;
визначає і реалізує монетарну політику, яка слугує базою всього механізму державного регулювання грошового обороту.
75. Функція центрального банку як банкіра і фінансового агента уряду полягає в тому, що він:
має монопольне право емісії банкнот та розмінної монети;
забезпечує касове, розрахункове та кредитне обслуговування комерційних банків;
тісно взаємодіє з фінансовими органами при вирішенні питань монетарної, фіскальної політики та повсякденного виконання фінансових операцій;
визначає і реалізує монетарну політику, яка слугує базою всього механізму державного регулювання грошового обороту.

76. Функція центрального банку як провідника монетарної політики полягає в тому, що він:
має монопольне право емісії банкнот та розмінної монети;
забезпечує касове, розрахункове та кредитне обслуговування комерційних банків;
тісно взаємодіє з фінансовими органами при вирішенні питань монетарної, фіскальної політики та повсякденного виконання фінансових операцій;
визначає і реалізує монетарну політику, яка слугує базою всього механізму державного регулювання грошового обороту.

77. Право монопольної емісії банкнот належить:
страховим компаніям;
пенсійним фондам;
центральним банкам;
комерційним банкам.

78. Яким із нижче перелічених методів може здійснюватися рефінансування центральним банком комерційних:
купівля цінних паперів у комерційних банків;
визначення норм обов'язкових резервів комерційних банків;
визначення норм комісійних платежів за касове обслуговування клієнтів;
затвердження цін на товари та послуги.

79. В Україні функціонує банківська система:
однорівнева;
дворівнева;
змішана;
правильна відповідь відсутня.

80. Основним завдання Національного банку в Україні є:
забезпечення стабільності національної грошової одиниці;
забезпечення стабільності банківської системи;
забезпечення в певній мірі цінової стабільності;
правильна відповідь відсутня.
81. НБУ кредитує уряд з метою покриття дефіциту державного бюджету шляхом:
надання прямих кредитів;
купівлі державних боргових зобов'язань;
розміщення державних боргових зобов'язань;
здійснення операцій на первинному ринку цінних паперів.

82. Основними операціями комерційних банків є:
здійснення на договірних умовах кредитного, розрахунково-касового та іншого банківського обслуговування юридичних та фізичних осіб;
зайняття діяльністю у сфері матеріального виробництва і торгівлі матеріальними цінностями;
зайняття усіма видами страхування;
використання союзів та інших об'єднань для досягнення згоди, спрямованої на монополізацію ринку банківських послуг.

83. Комерційним банкам в Україні заборонено займатися такими видами діяльності:
здійснення на договірних умовах кредитного, розрахунково-касового та іншого банківського обслуговування юридичних та фізичних осіб;
ведення рахунків банків-кореспондентів;
приймання і розміщення грошових вкладів своїх клієнтів;
зайняття діяльністю у сфері матеріального виробництва і торгівлі матеріальними цінностями.

84. Пасивні операції комерційних банків являють собою:
операції, пов'язані із розміщенням і використанням власного капіталу, а також залучених та позичених коштів для одержання прибутку;
операції, які пов'язані із наданням і погашенням банківських позичок;
операції по вкладенню коштів у цінні папери підприємств на тривалий час;
операції по формуванню грошових ресурсів, необхідних для проведення кредитних, інвестиційних та інших активних операцій.

85. Активні операції комерційних банків являють собою:
операції, пов'язані із розміщенням і використанням власного капіталу, а також залучених та позичених коштів для одержання прибутку;
операції, які пов'язані із наданням і погашенням банківських позичок;
операції по формуванню грошових ресурсів, необхідних для проведення кредитних, інвестиційних та інших активних операцій;
операції по вкладенню коштів у цінні папери підприємств на тривалий час.
86. Кредитні операції комерційних банків являють собою:
операції по вкладенню коштів у цінні папери підприємств на тривалий час;
операції, які пов'язані із наданням і погашенням банківських позичок;
операції, пов'язані із розміщенням і використанням власного капіталу, а також залучених та позичених коштів для одержання прибутку;
операції по формуванню грошових ресурсів, необхідних для проведення кредитних, інвестиційних та інших активних операцій.

87. Інвестиційні операції комерційних банків являють собою:
операції, пов'язані із розміщенням і використанням власного капіталу, а також залучених та позичених коштів для одержання прибутку;
операції, які пов'язані із наданням і погашенням банківських позичок;
операції по вкладенню коштів у цінні папери підприємств на тривалий час;
операції по формуванню грошових ресурсів, необхідних для проведення кредитних, інвестиційних та інших активних операцій.

88. Метою діяльності МВФ є:
сприяння переходу країн до відкритої, орієнтованої на ринок ринкової економіки;
зміцнення міжнародної фінансової стабільності;
забезпечення реалізації середньо - та довгострокових проектів структурних та галузевих перетворень в економіках країн;
регулювання валютних відносин між країнами-членами, забезпечення в них короткострокової фінансової стабільності.

89. За класифікацією Світового банку Україну відносять до країн:
з високим рівнем достатку;
низьким рівнем доходів;
стабільним рівнем доходів;
середнім рівнем доходів.

90. Вексель – це:
боргове письмове зобов’язання чітко визначеної форми, що дає незаперечне право на одержання зазначеної в ньому суми грошей у термін, який визначено у векселі;
це іменний цінний папір визначеного терміну обігу;
це цінний папір на пред’явника без строку обігу;
це іменний цінний папір визначеного терміну обігу.

91. Доміциляція векселя – це:
врахування векселя банком;
призначення платником по векселю третьої особи;
погашення векселя емітентом;
викуп векселя банком.
92. Банкнота – це:
цінний папір невизначеного терміну обігу;
цінний папір на пред’явника;
вексель на банкіра;
паперовий грошовий знак.

93. Розрахунковий чек – це:
письмовий наказ банку про сплату зазначеної в ньому суми пред’явнику чека або особі, на яку він виписаний;
цінний папір, що має визначений термін обігу;
платіжний документ, що виписаний платником;
платіжний документ невизначеного терміну обігу.

94. Платіжне доручення – це:
письмове розпорядження власника рахунка банку перерахувати з його рахунка на рахунок зазначеної особи вказану суму;
комбінований документ, що складається з двох частин і заповнюється постачальником та платником;
форма організації розрахунків, яку ініціює постачальник;
форма розрахунків за місцем знаходження поточного рахунку постачальника.

95. Акредитив – це:
письмове розпорядження власника рахунка банку перерахувати з його рахунка на рахунок зазначеної особи вказану суму;
форма розрахунків, за якої банк платника за дорученням свого клієнта зобов’язаний перерахувати гроші в банк замовника, який здійснить остаточний платіж на підставі поданих документів;
заява клієнта на відкриття поточного рахунку в банку;
форма розрахунків за місцем знаходження поточного рахунку платника.

96. Паперові гроші – це:
платіжний документ, що використовується в розрахунках між суб’єктами господарювання;
паперові грошові документи, що випускаються в обіг державою;
номінальні знаки вартості, що заміщують в обігу повноцінні гроші і випускаються державою для покриття своїх витрат, наділяються нею примусовим курсом, законодавчо декретуються як обов’язкові до приймання в усі види платежів;
цінні папери, які використовуються в розрахункових операціях.

97. Грошовий ринок – це:
сукупність економічних відносин, які складаються з приводу купівлі-продажу специфічного товару – грошей, формується попит, пропозиція і ціна на цей товар;
ринок, на якому позичальник отримує гроші, обліковуючи свої короткострокові цінні папери;
ринок, на якому суб’єктами виступають банки, одні з яких розміщують свої вільні кошти, а інші їх отримують на принципах платності, терміновості і повернення;
ринок, на якому здійснюється купівля-продаж валют на основі попиту та пропозиції.

98. Валютний ринок – це:
сукупність економічних відносин, які складаються з приводу купівлі-продажу специфічного товару – грошей;
ринок, на якому позичальник отримує гроші, обліковуючи свої короткострокові цінні папери;
ринок, на якому суб’єктами виступають банки, одні з яких розміщують свої вільні кошти, а інші їх отримують на принципах платності, терміновості і повернення;
ринок, на якому здійснюється купівля-продаж валют на основі попиту та пропозиції.

99. Обліковий ринок – це:
сукупність економічних відносин, які складаються з приводу купівлі-продажу специфічного товару – грошей;
ринок, на якому позичальник отримує гроші, обліковуючи свої короткострокові цінні папери;
ринок, на якому суб’єктами виступають банки, одні з яких розміщують свої вільні кошти, а інші їх отримують на принципах платності, терміновості і повернення;
ринок, на якому здійснюється купівля-продаж валют на основі попиту та пропозиції.

100. Міжбанківський ринок – це:
сукупність економічних відносин, які складаються з приводу купівлі-продажу специфічного товару – грошей;
ринок, на якому позичальник отримує гроші, обліковуючи свої короткострокові цінні папери;
ринок, на якому суб’єктами виступають банки, одні з яких розміщують свої вільні кошти, а інші їх отримують на принципах платності, терміновості і повернення;
ринок, на якому здійснюється купівля-продаж валют на основі попиту та пропозиції.
101. Монопольне право на емісію банкноти в обігу належить:
казначейству країни;
центральному банку країни;
казначейству і центральному банку країни;
уряду країни.

102 За способом проведення грошові реформи поділяються на:
реформи паралельного, формального, конфіскаційного типу;
реформи примусового типу;
реформи регресивного типу;
реформи примусового та конфіскаційного типу.

103 Складовими економічної політики держави є:
кон’юнктурна політика;
демографічна політика;
дефляційна політика;
соціальна політика.

104. До повноцінних грошей відносять :
долари США;
гривні;
срібні монети;
Канадські долари.

105. Виберіть з змінних функцій ті, що характеризують гроші:
розподільча;
міра вартості, засіб обігу, засіб платежу, світові гроши;
контролююча;
загальний еквівалент.

106. До структури НБУ входять:
комерційні банки;
фондові біржі;
банкнотно-монетний двір;
страхові компанії.

107. В Україні деномінацію було проведено в 1996р. у співвідношенні 1гр до:
100 000 крб.;
1000 000 крб.;
10 000 крб.;
1000 крб.


108. Яке з наведених нижче визначень відповідає терміну сеньйораж?
банк, який має право проводити емісію грошей;
прибуток, отриманий з різниці між номінальною вартістю випущених в обіг грошей й витратами на їхню емісію;
прибуток, отриманий з різниці між номінальною вартістю випущених в обіг грошей і їх ринковою вартістю;
фінансово-кредитна установа, яка має право проводити банківські операції.

109. Економічними наслідками інфляції є:
розбалансування банківської системи;
загострення соціальних суперечностей у суспільстві;
підвищення виробництва;
підвищення платоспроможності населення.

110. Прибутковість комерційного банку залежить від співвідношення:
активних та пасивних операцій;
традиційних та нетрадиційних послуг;
доходів та витрат;
правильній відповіді немає.

111. До різновидів міжгосподарського кредиту відносять:
овердрафт;
комерційний;
урядовий;
лізінг.

112. До неповноцінних грошей відносять:
банкноти;
золоті монети;
цінні папери;
срібні монети.

113. За діапазоном здійснюваних операцій комерційні банки поділяють на:
кооперативні;
спеціалізовані;
регіональні;
фондові.

114. Яка з форм вартості в сучасному тлумаченні означає «бартер»?
повна або розгорнута;
проста або випадкова;
грошова;
спеціалізована.

115.Як перекладається з латинської мови термін інфляція?
зростання цін;
«здуття або набухання»;
безробіття;
підвищення тарифів.

116. Світовий Банк являє собою группу споріднених міжнародних організацій:
міжнародний банк реструктуризації та розвитку;
міжамеріканський банк розвитку;
Європейський банк реконструкції та розвитку;
Банк міжнародних розрахунків.

117. Праці якого відомого економіста започаткували формування сучасного монетаризму?
І. Фішера;
М. Фрідмена;
Д. Кейнса;
К Маркс.

118. Яке з наведених нижче визначень найбільш точно виражає суть неповноцінних грошей?
гроші, які виготовляються не з дорогоцінного металу;
гроші, які знецінюються;
гроші, які функціонують в обігу з власною вартістю;
гроші, які виготовлюються з дорогоцінного металу.

119. ЄБРР розпочав свою діяльність:
у 1944 р.;
у 1976 р.;
у 1991 р;
у 1986 р.

120. При проведенні грошових реформ формального типу обмін старих купюр на нові здійснювався у співвідношенні:
1:2;
1:1;
1:4;
1: 3.

121. З якого року Україна є членом МВФ?
1992 р.;
1996 р.;
2000 р;
1996 р.

122. Сферою використання грошей у функції міри вартості є:
встановлення цін на товари;
облік живої праці, втіленої в товарі;
контроль за станом торгового обігу;
нагромадження засобів населення у вигляді внесків в банку.

123. При оплаті товарів гроші виконують функцію:
засобу обігу;
світових грошей;
міри вартості;
засобу нагромадження.

124. Кредит, що не забезпечений товарно-матеріальними цінностями називається:
ломбардний;
факторинг;
бланковий.

125. До якісних властивостей грошей відносять:
еквівалентність;
економічність;
конвертованість;
раціональність.

126. Іпотечні банки відносять до:
універсальних;
спеціалізованих;
небанківських фінансово-кредитних установ;
державних установ.

127. Які функції виконують гроші?
фіскальну;
раціоналістичну;
засіб обігу;
політичну.128.Вартість неповноцінних грошей визначається:
статусом емітента;
конвертованістю;
купівельною спроможністю;
внутрішньою вартістю.

129. Вторинну емісію грошей здійснюють :
комерційні банки;
фондові біржі;
страхові компанії;
державні банки.

130. Класична кількісна теорія грошей була започаткована:
у X ст.;
у XVI ст.;
у XX ст.;
у IX.

131. Грошовий потік це:
безперервний окремо взятий рух грошей;
сукупність платежів які обслуговують окремий етап процесу розширеного відтворення;
процес переходу грошової одиниці від одного суб'єкта до іншого на певному етапі розширеного відтворення;
процес переходу однієї грошової одиниці у другу.

132. Яка з організацій світового банку здійснює страхування капіталовкладень від політичного ризику?
міжнародний центр урегулювання інвестиційних конфліктів;
міжнародна асоціація розвитку;
багатостороння агенція гарантування інвестицій;
міжнародний банк розвитку.

133. До саморегульованих грошових систем відносять:
систему кредитних грошей;
монометалізм;
валютну систему;
біметалізм.

134. Ліквідність це:
здатність грошей брати участь у негайній купівлі товарів (робіт, послуг);
можливість грошей бути засобом платежу;
можливість грошей бути засобом накопичення;
вірна відповідь відсутня.

135. Необхідною основною базою існування грошей є:
фінансові потреби держави;
зовнішньоекономічні зв’язки;
товарне виробництво і обіг товарів;
потреби центрального і комерційних банків.

136. На купівельну спроможність грошей впливають такі процеси:
підвищення рівня цін на товари;
зростання маси грошей в обороті;
зростання випуску товарів і послуг в обороті;
коливання валютного курсу.

137. Норма обов’язкового резервування для банків уводиться з метою:
обмеження грошової маси в обороті;
забезпечення ліквідності банків та грошово-кредитного регулювання;
посилення фінансової стабільності банків;
підвищення конкурентноспроможності банків?

138. Розмінна монета з дрібною вартістю, яка карбується не з дорогоцінного металлу це:
казначейська;
білонна;
повноцінна;
неповноцінна.

139. Яка з перелічених функцій НБУ є головною?
банк банків;
банк уряду;
провідник монетарної політики;
наглядач банківської сфери.

140. Якщо норма обов’язкового резервування для банків дорівнює 100%, то величина грошового мультиплікатора дорівнює:
0;
1;
10;
100.

141. Загальна маса грошей збільшується кожний раз, коли комерційні банки:
збільшують свої вклади в центральному банку;
збільшують обсяги позичок, наданих населенню;
збільшують свої зобов’язаннями за вкладами населенню;
зменьшеють свої вклади в центральному банку.

142. Якого року було засновано МВФ?
1921 р.;
1944 р.;
1976 р..
1980 р..

143. До складу горшової бази відносять:
депозити до запитання в комерційних банках;
депозити в центральному банку;
кошти на вкладах за трастовими операціями;
готівка в касах комерційних банків.

144. У банку відкрито депозити на суму 10 тис. грн.. Норма обов’язкових резервів 25%. Цей депозит здатний збільшити суму видачі кредитів щонайменше на :
7500 грн.;
10000 грн.;
30000 грн.;
понад 30000 грн.

145. Якщо фактична масса грошей в обороті (Кф) перевищує необхідну для обороту (Кн), то матимуть місце такі явища::
нестача грошей;
грошовий попит відповідає товарній пропозиції;
надлишок грошей;
зміна рівня мультиплікації.

146. Яке з наведених визначень найбільш повно відображає сутність економічної категорії «гроші»?
гроші – це засіб платежу;
гроші – це специфічний товар, що виконує роль загального еквіваленту;
гроші – це національна грошова одиниця;
гроші – це валюта.
147. Банківські операції поділяють на:
універсальні;
страхові;
активні і пасивні;
спеціальні.

148. До якісних властивостей грошей відносять:
еквівалентність;
портативність;
конвертованість;
размінність.

149. Інструментом комерційного кредиту є:
дебіторська заборгованість;
основні засоби;
вексель;
кредиторська заборгованість.

150. «Кембриджська версія» кількісної теорії грошей виникла в :
США;
Росії;
Англії;
Канади.

151. Якщо величина готівки становить 210 млн. грн., поточних вкладів – 400 млн. грн., ощадних вкладів – 290 млн. грн., строкових вкладів – 350 млн. грн., то грошовий агрегат М2 дорівнює:
310 тис. грн.;
900 млн. грн.;
1250 млн. грн.;
400 млн. грн.

152. До інструментів грошово-кредитної політики відносять:
рестрикційну політику;
політику конкуренції;
політику відкритого ринку;
фіскально-бюджетну політику.

153. До мотивів попиту на гроші відносять:
трансакційний;
еволюційний;
сезонний;
обліковий.

154. Якщо сума ВВП 12млрд. грн., а кількість грошей за агрегатом М3=2млрд.грн.; то швидкість обігу грошей V дорівнює:
24рази на рік;
10разів на рік;
6 разів на рік;
12 разів на рік.

155. Формула І. Фішера записується рівнянням:
MP=VQ;
MQ=PV;
MV=PQ;
Мф=Мн.

156. Грошово-кредитний мультиплікатор – це процес створення:
курсу долара;
повноцінних грошей;
безготівкових грошей;
вільного резерву.

157. Величина грошово-кредитного мультиплікатора залежить від:
суми резервів комерційних банків;
курсу долара;
повноцінних грошей;
готівкових грошей.

158. Елементом грошової системи є:
рівень інфляції;
комерційні банки;
масштаб цін;
попит та пропозиція грошей.

159. Які фактори впливають на зміну вартості грошей у часі?
девальвація;
інфляція;
деномінація;
грошово-кредитний мультиплікатор.

160. В якому році була проведена грошова реформа в незалежній Україні?
1995;
1993;
1996;
1998.


161. На пропозицію грошей впливають чинники:
облікова ставка;
рівень інфляції;
рівень товарних цін;
обсяг виробництва.

162. Цілями грошово-кредитної політики є:
стратегічні;
експансійні;
соціальні;
демографічні.

163. Грошовий оборот це:
рух грошей у процесі розподілу ВВП;
рух грошей у процесі виробництва, розподілу, обміну й споживання національного продукту;
рух грошей у процесі здійснення експортно-імпортних операцій;
рух грошей, що обслуговує сферу обміну.

164. З означеного нижче тверджень, які характеризують раціоналістичну концепцію, виберіть правильне:
гроші виникли в результаті певної раціоналістичної угоди між людьми;
виникнення і розвиток грошей – тривалий еволюційний процес;
виникнення грошей викликано розвитком товарного виробництва та обміну;
як платіжний засіб гроші встановлюються законом.

165.Коефіцієнт мультиплікації характеризує зростання за певний період часу:
грошової маси в обороті;
депозитних внесків в комерційних банках;
золотовалютних резервів центрального банку;
ресурсної бази комерційних банків.

166. До фінансових інструментів грошового ринку належать:
кошти місцевих бюджетів;
облігації;
бартер;
державні дотації.

167. Які форми грошей належить до кредитних грошей?
металеві та товарні гроші;
металеві та паперові гроші;
тільки паперові гроші;
паперові, депозитні та квазігроші.

168. Суб'єктами грошового обороту є:
тільки фізичні особи;
тільки юридичні особи;
усі фізичні та юридичні особи;
комерційні банки.

169. За формою платіжних засобів грошовий оборот структурується на:
валютний;
безготівковий;
фіскальний;
кредитний.

170. Грошовий обіг це:
складова частина грошового ринку;
складова частина грошового обороту;
складова частина грошової маси;
те саме, що і грошовий оборот.

171. Скільки грошових агрегатів застосують для вимірювання грошової маси?
2;
4;
3;
5.

172. За економічним призначенням ресурсів грошовий ринок включає:
товарний ринок;
біржовий ринок;
ринок капіталів;
всі відповіді вірні.

173.На попит на гроші впливають чинники:
середній вік населення;
рівень інфляції;
кількість податків та зборів;
облікова ставка.

174. Грошовий агрегат Мо не включає:
готівку на руках населення;
готівку в касах комерційних банків;
готівку в касах юридичних осіб;
готівку на руках фізичних осіб – суб’єктів підприємництва.

175. Для якого з секторів грошового обороту характерним є – нееквівалентність, поворотність та платність :
грошовий обіг;
фіскально-бюджетний сектор;
кредитний сектор;
валютний сектор.

176. Між пропозицією грошей і грошовим мультиплікатором існує зв'язок:
прямо пропорційний;
обернено пропорційний;
не постійний;
опосередкований.

177. На пропозицію грошей впливають чинники:
облікова ставка;
рівень інфляції;
рівень товарних цін;
обсяг товарів.

178.Сукупність усіх грошових ресурсів країни, що постійно переміщуються під впливом попиту і пропозиції з боку різних суб’єктів економіки, це:
грошова база;
капітальне фінансування;
грошовий ринок;
потік грошей.

179. Грошово-кредитна політика це:
система державного регулювання та контролю в банківській га фінансовій сфері з метою стабілізації грошового обороту;
сукупність заходів центрального банку, що спрямовані на забезпечення стабільності грошей;
система заходів уряду щодо регулювання грошового обороту в країні;
сукупність заходів держави, спрямованих на забезпечення рівномірного розвитку економіки.

180. Інструменти грошово-кредитної політики це :
обов'язкове резервування коштів комерційного банку, рефінансування комерційних банків, операції на відкритому ринку;
регулювання процентних ставок комерційних банків, сеньйораж;
політика дефіцитного фінансування, податкова політика;
всі відповіді вірні.


181. Які операції на відкритому ринку буде здійснювати НБУ в рамках проведення експансійної політики ?
купувати цінні папери;
продавати цінні папери;
емітувати цінні папери;
вилучати цінні папери для анулювання.

182. Для зменшення грошової маси в обігу необхідно:
підвищити норму обов’язкового резервування;
знизити облікову ставку;
стабілізувати ціни;
купувати цінні папери на ринку.

183. Складовими грошової системи держави є:
назва грошової одиниці, регламентація готівкового та безготівкового грошового обороту;
банківські та фінансові інституції, які функціонують у державі;
податки;
механізми, які регулюють фінансові потоки грошової системи.

184.Стратегічними цілями грошово-кредитної політики НБУ є:
зростання виробництва, зростання зайнятості, стабілізація цін;
структурна перебудова економіки, зростання ринкової кон'юнктури;
зростання інвестицій у державі, зростання грошових доходів у державі;
всі відповіді вірні.

185. Проміжними цілями грошово-кредитної політики НБУ є:
стабілізація платіжного обороту, стабілізація грошового ринку, стабілізація цін;
пожвавлення ринкової кон'юнктури, стримування ринкової кон'юнктури;
зростання маси грошей в обороті;
стримування інфляційних процесів; пожвавлення інвестиційної активності.

186.Тактичними цілями грошово-кредитної політики НБУ є:
зростання інвестиційної активності суб'єктів господарювання;
зростання рівня процентних ставок, зниження рівня процентних ставок, зменшення грошової маси в обороті, збільшення грошової маси в обороті;
зростання грошових доходів населення, зниження рівня цін;
зменшення грошової бази, зростання грошової бази, збільшення обсягів рефінансування комерційних банків;
187. Соціальними наслідками інфляції є:
здійснення неконтрольованої емісії грошей;
знецінення заощаджень;
підвищення доходів пенсіонері;
стимулювання розвитку виробництва.

188. Якщо НБУ продає державні цінні папери, то:
зростають обсяги рефінансування комерційних банків, зростає обсяг грошової бази;
зменшуються резерви комерційних банків, зменшується грошова маса в обороті;
збільшуються резерви комерційних банків;
зменшуються обов'язкові резерви комерційних банків, збільшується державна заборгованість;

189. Повзуча інфляція характеризується:
надмірною емісією;
прискореним накопиченням грошової маси в кошиках обігу без помітного підвищення цін;
спостерігається випередження темпів зростання споживчого кошика порівняно з товарною пропозицією, що призводить до стрімкого зростання цін;
зростання курсу національної валюти.

190. За глибиною реформаційних заходів грошові реформи бувають:
деномінаційні;
структурні (повні);
одномоментні,
дефляційні.

191 Основними об'єктами монетарного регулювання є:
пропозиція грошей, процентна ставка, валютний курс;
норма обов'язкових резервів, грошово-кредитний мультиплікатор;
резерви комерційних банків;
рівень інфляції.

192. Що нове ввів Д. Кейнс у кількісну теорію грошей?
норму процента;
рівень інфляції;
конвертованість валюти;
мотив нагромадження грошей.
193. На тлі якого явища сформувався сучасний монетаризм?
безробіття;
політична криза;
інфляція;
глобалізація економіки.

194. Які методи сучасних монетаристських теорій використовувалися угрошово-кредитній політиці України?
адміністративні методи;
кейнсіанські методи;
марксистські методи;
номіналістичні методи.

195. Теорії кредиту:
раціоналістична;
натуралістична;
еволюційна;
всі відповіді вірні.

196. Принципи кредитування:
засіб платежу;
перерозподіл вартості;
цільове призначення;
економічна доцільність.

197. Функції кредиту:
розподільча;
регулююча;
перерозподільча;
споживча.

198. Форми кредиту:
банківська;
грошова;
бартер;
всі відповіді вірні.

199. Головним видом кредиту у ринковій економіці україни є:
банківський;
міжнародний;
державний;
комерційний.


200. Види лізингу:
натуральний;
оперативний;
бартер;
облігаційний.

201. Чинники, що впливають на розмір процентної ставки:
форма кредиту;
облікова ставка центрального банку;
прибуток банку;
валютний курс.

202. Яке забезпечення є найбільш привабливим для банку:
основні засоби;
цінні папери;
готова продукція;
нерухомість.

203. За способом сплати відсотків банківські кредити надаються:
за дисконтною ставкою;
за коригованою ставкою;
за змішаною ставкою;
за регресією платежів.

204. Головним призначенням центрального банку є:
управління економікою країни;
управління грошовим оборотом;
емісія грошової одиниці;
стабілізація купівельної спроможності населення.

205. Основними напрямами діяльності центрального банку є:
проведення монетарної політики;
проведення фіскальної політики;
проведення антиінфляційної політики;
проведення валютної інтервенції.

206. Центральний банк як емісійний центр готівкового обороту:
регулює курс національної валюти;
вилучає з обігу фальшиві та зношені гроші;
забезпечує касове обслуговування комерційних банків;
обслуговує народне господарство.207. Центральний банк як орган банківського регулювання та нагляду:
видає нормативні акти, що регламентують діяльність комерційних банків;
реалізую грошово-кредитну політику держави;
здійснює розрахункове обслуговування комерційних банків;
здійснює міжбанківські розрахунки.

208. Центральний банк як банкір і фінансовий агент уряду:
визначає грошово-кредитну політику держави;
здійснює касове виконання державного бюджету;
здійснює рефінансування комерційних банків;
встановлює вимоги щодо ліквідної позиції банків.

209. Центральний банк як провідник монетарної політики у своїх регулятивних діях застосовує наступні інструменти:
антиінфляційну політику;
валютну політику;
політику відкритого ринку;
забезпечує фінансування дефіциту бюджету.

210. Норму обов'язкових резервів визначає:
комерційний банк;
центральний банк;
асоціація комерційних банків;
центральний банк спільно з комерційними банками.

211. Принципи функціонування НБУ:
незалежність та економічна самостійність;
підпорядкованість президенту;
інтегрованість у світову економіку;
відкрита регуляторна політика.

212. Функції НБУ:
трансформаційна;
емісійна;
фіскальна;
всі відповіді вірні.

213. Комерційний банк - це:
фінансовий посередник, що функціонує на першому рівні банківської системи;
фінансовий посередник, що функціонує на другому рівні банківської системи;
фінансовий посередник, що функціонує на третьому рівні банківської системи;
фінансовий посередник грошового ринку, який здійснює акумуляцію заощаджень і розміщує їх у дохідні активи.

214. Основними завданнями монетарної політики є:
підтримання вартості грошей на відносно стабільному рівні;
мобілізація коштів для фінансування соціально-економічнихпрограм;
забезпечення потреб економіки в грошах;
забезпечення ліквідності комерційних банків

215. Більшість комерційних банків, що працюють Україні це:
державні банки;
спільні банки;
акціонерні банки;
приватні банки.

216. До пасивних операцій комерційних банків відносять:
випуск власних облігацій;
кредитні операції;
лізингові операції;
інвестиційні операції.

217. До залучених коштів комерційного банку належать:
депозити до запитання;
міжбанківські кредити;
статутний фонд;
резервний фонд.

218. До активних операцій комерційних банків відносять:
запозичення коштів у НБУ;
трастові операції;
вкладення коштів у цінні папери;
виконання депозитних операцій.

219. Традиційними банківськими послугами є
розрахунково-касове обслуговування клієнтів;
факторингові операції;
аудиторські послуги;
всі відповіді вірні.

220. Які функції виконує МВФ?
зміна грошової системи країни;
регулювання обсягів експортно-імпортних операцій країни;
консультування держав-членів у сфері валютно-фінансових відносин;
контроль валютних курсів.221. Комерційний кредит характеризує:
рух позичкового капіталу, що надається банками у позику за плату на умовах забезпечення, повернення, терміновості;
кредити, які автоматично поновлюються в межах обумовленого кредитним договором розміру;
акумуляцію державою грошових коштів на принципах зворотності для фінансування державних витрат;
кредитну угоду між двома підприємствами - продавцем (кредитором) і покупцем (позичальником).

222. Державний кредит відображає:
рух позичкового капіталу, що надається банками у позику за плату на умовах забезпечення, повернення, терміновості;
кредити, які автоматично поновлюються в межах обумовленого кредитним договором розміру;
акумуляцію державою грошових коштів на принципах зворотності для фінансування державних витрат;
кредитну операцію між двома підприємствами продавцем (кредитором) і покупцем (позичальником).

223. Хто виступає кредитором у державному кредитуванні:
держава в особі її органів;
фізичні та юридичні особи;
держава в особі органів самоврядування;
НБУ.

224. Лізинговий кредит характеризує:
відносини між самостійними юридичними особами з приводу передачі в оренду засобів праці, а також фінансування, придбання рухомого і нерухомого майна на визначений строк;
кредити, які автоматично поновлюються в межах обумовленого кредитним договором розміру;
акумуляцію державою грошових коштів на принципах зворотності для фінансування державних витрат;
кредитну угоду між двома підприємствами - продавцем (кредитором) і покупцем (позичальником).

225. Фінансовий лізинг це:
переуступання майна на термін повної амортизації;
переуступання майна на термін, менший, ніж термін повної амортизації;
продаж підприємством частини його власного майна лізингової компанії з одночасним підписанням контракту про його оренду;
продаж підприємством власного майна лізингової компанії з одночасним підписанням контракту про його оренду.

226. Іпотечний кредит це:
особливий тип економічних стосунків при наданні позик під заставу нерухомого майна;
особливий тип економічних стосунків при наданні позик під заставу рухомого майна;
особливий тип економічних відносин при наданні позик під заставу обладнання підприємства;
особливий тип економічних відносин при наданні позик під заставу інтелектуальної власності.

227. Маржа- це:
відношення між процентними ставками за наданий кредит і за притягнені ресурси;
різниця між процентними ставками за наданий кредит і за притягнені ресурси;
сума відсоткових ставок за наданий кредит і за залучені ресурси;
множення відсоткових ставок за наданий кредит і за залучені ресурси.

228.Що не впливає на норму відсотка:
розмір і темп інфляції;
масштаби виробництва, рівень його спеціалізації і кооперації;
співвідношення між внутрішнім і зовнішнім боргом держави, циклічність коливань виробництва;
зовнішня політика держави.

229. Хто не може бути позичальниками:
фізичні особи;
всі юридичні особи;
держава;
особа з несприятливою кредитною історією.

230. Які організації входять до групи світового банку?
МВФ;
МБРР;
ЄБРР;
комерційні банки.

231. Статутний капітал Національного банку України є:
власністю НБУ;
власністю комерційних банків;
власністю народу України;
власністю держави.


232. Статутний капітал Національного банку України становить:
5 млн. грн.;
10 млн. грн.;
12 млн. грн.;
15 млн. грн.

233. Світова економіка функціонувала в умовах золотомонетного стандарту до:
до 1888 року;
до Першої світової війни;
до Другої світової війни;
до теперішнього часу.

234. Гіперінфляція передбачає такий ріст цін на рік:
до 100%;
до 10%;
до 50%;
більше 100%.

235. Інфляційний розрив це:
період виникнення “гарячих грошей”;
період настання ефекту “рваної інфляції”;
період дії інфляції;
період між зростанням грошової маси і відповідним зростанням цін;

236. Які фактори не впливають на інфляційний розрив:
механізм формування і використання касових залишків;
політика МВФ;
умови інвестування;
наявність в економіці вільних ресурсів.

237. Суть паперових грошей:
це кредитні гроші;
гроші розмінні на метал;
мають представницьку вартість;
не підлягають впливу інфляції.

238. Банкнота це:
строкове зобов’язання;
випускається під гарантію окремих підприємств;
кредитне зобов’язання;
випускається міністерством фінансів;


239. Чек це:
домінуючий кредитний засіб;
це засіб отримання готівки;
це казначейський білет
обслуговує лише оптову торгівлю.

240. Для створення і здійснення ефективної безготівкової системи не застосовуються ряд підсистем:
спеціальних позичкових розрахункових рахунків;
пересилання документів поштою;
технічні засоби обробки та передачі інформації;
мережа електронної пошти.

241. Яка функція грошей переважає при визначенні відносної вартості трансакційних грошей?
як засіб обігу;
як міра вартості;
як світові гроші;
як засіб нагромадження;

242. Яка функція грошей переважає при визначенні відносної вартості, що вкладаються в фінансові активи?
як засіб платежу;
як світові гроші;
як засіб нагромадження;
як засіб спекуляції.
243. Який мотив переважає у власника грошей при їх вкладанні в фінансові активи?
спекулювання;
споживання;
захисту грошей;
інвестування.

244. Який із перерахованих факторів не береться до уваги при розгляді відносної вартості грошей?
динаміка вартості цін;
стан грошових агрегатів;
валютний курс;
норма банківського процента.

244. Що не характерне для економічної корисності грошей:
можливість замінити гроші на будь-який товар чи послугу;
служити фіскальним засобом впливу держави на економіку;
гроші – найбільш зручна форма накопичення багатства;
гроші забезпечують зв’язок сучасного і майбутнього.

245. Яка з характеристик не належить СПЗ?
інтернаціональна міра вартості;
функція резервного активу міжнародної валютної системи;
функція міжнародного засобу платежу;
засіб міжнародного грошово – готівкового обігу;

246. Яка з перерахованих функцій не характерна для ЄВРО?
міжнародний засіб платежу;
міжнародний валютно – резервний засіб;
засіб міжурядових позик;
база для визначення вартості національних валют.

247. Яка з названих функцій не властива валютному курсу?
засіб капіталізації вільних грошових коштів;
зіставлення цінових структур окремих країн;
зіставлення національних умов виробництва;
перерозподіл національного доходу між країнами, що здійснюють взаємозв’язки.

248. Яке з визначень характерне для девальвації?
офіційне підвищення курсу національної валюти;
офіційне зниження курсу національної валюти;
операції по купівлі продажу валюти в цілях впливу на валютний курс;
заходи по співставленні попиту і пропозицію на валютному ринку по конкретній валюті.

249. Яке з визначень характерне для ревальвації?
офіційне підвищення курсу національної валюти;
офіційне зниження курсу національної валюти;
операції по купівлі продажу валюти в цілях впливу на валютний курс;
заходи по співставленні попиту і пропозицію на валютному ринку по конкретній валюті.


250. Яка з вказаних характеристик не характерна кредитним відносинам?
це відносини передбачають платність за надану послугу;
ці відносини побудовані на довірі;
ці відносини передбачають поверненість грошових коштів;
ці відносини не передбачають платність за користування залученими грошовими коштами.

251. Яка з вказаних функцій не властива кредиту?
перерозподіл національного доходу;
капіталізації вільних грошових коштів;
прискорення концентрації та централізації капіталу;
перерозподіл в економіці наявних грошових ресурсів.

252. Як ви розумієте поняття – «касові залишки»?
це гроші, що знаходяться в фізичної або юридичної особи;
це трансакційні гроші;
це гроші на рахунку в банку;
це гроші, що залишаються після необхідних трансакційних витрат.

253. Як використовується нерозподілений прибуток центрального банку:
направляється на стимулювання праці банківських працівників;
надання кредитів комерційним банкам;
на благодійну діяльність;
надходить до державного бюджету.

254. Якщо центральний банк проводить політику стимулювання виробництва, то він:
продає облігації державної позики комерційним банкам;
збільшує ліміти кредитування комерційних банків;
знижує облікову ставку;
підвищує норму обовязкового резервування.

255. Якщо центральний банк прагне збільшити масу грошей в обігу, то в політиці відкритого ринку він буде:
надавати ломбардні позики;
купувати облігації внутрішної державної позики;
продавати облігації внутрішньої державної позики;
випускати акції державних акціонерних підприємств.
256. У процесі виконання функцій фінансового агента держави центральний банк:
відповідає за зобов’язання держави за ОВДП;
здійснює касове обслуговування бюджету;
надає кредити банкам;
обслуговує державний борг.
257. Центральний банк не виконує такі функції:
ломбардне кредитування;
касове, розрахункове та кредитне обслуговування комерційних банків;
функції емісійного центру країни;
банківське регулювання та нагляд.

258. Центральний банк купує іноземну валюту на валютному ринку з метою:
збільшення маси грошей в обігу;
зменшення маси грошей в обігу;
посилення контролю за діяльністю комерційних банків;
зменшення курсу національної валюти.

259. З метою збільшення маси грошей в обороті центральний банк:
збільшує облікову ставку;
підвищує норму обовязкових резервів;
купує цінні папери на відкритому ринку;
продає цінні папери на відкритому ринку.

260. При зростанні курсу національної грошової одиниці:
збільшується імпорт;
зменшується імпорт;
збільшується відплив капіталу з країни;
зменьшує відплив капіталу з країни.

261. Облікова ставка процента в Україні визначається:
грошовим ринком;
комерційними банками;
валютними біржами;
центральним банком.

262. Які економічні наслідки має тривале і швидке зростання норми позичкового процента:
зниження ефективності виробництва;
зростання рентабельності підприємств клієнтів банків;
зростання прибутковості банків;
погіршення ліквідності банків.

263. Які з наведених чинників впливають на рівень процента за банківськими позичками:
термін співробітництва підприємства-позичальника з даним банком;
рівень рентабельності позичальника;
рівень прибутковості банку;
строк кредиту.

264. Хто встановлює розмір процентної ставки за кредитами комерційних банків:
центральний банк;
комерційні банки;
клієнти банку, які отримують позички;
Міністерство фінансів.

265. Маржа це:
одна із банківських операцій при міжнародних розрахунках;
перевищення процентної ставки, яку стягує банк за кредит, над ставкою, яку він сплачує за залучені кошти;
вид кредиту, пов'язаний з операціями банку з цінними паперами.
форма безготівкових розрахунків.

266. Якщо сподівані процентні ставки у майбутньому зростатимуть, то попит на довгострокові облігації:
зростатиме;
падатиме;
залишиться без змін;
подвоїться.

267. У якій залежності від процентної ставки перебуває відношення «готівка кошти до запитання»:
у прямій;
оберненій;
прямопропорційній;
не залежать.

268. Орієнтиром ціни на гроші в Україні є:
вартість однієї унції золота;
курс гривні до долара США;
курс гривні до євро;
облікова ставка НБУ.

269. Як впливає підвищення рівня інфляції на рівень дисконтної ставки при розрахунках вартості капіталу:
дисконтна ставка теж зростає;
дисконтна ставка зменшується;
зв'язок між інфляцією та дисконтною ставкою відсутній;
залежить від поточної економічної ситуації.270. Дохідність відносно безризикових фінансових активів зіставляється з:
темпом інфляції;
дохідністю державних цінних паперів;
дохідністю від операцій з нерухомістю;
тезаврацією заощаджень через купівлю долара США.

271. При розрахунках майбутньої вартості депозитів терміном на 1 рік:
результати розрахунків за формулами простих і складних відсотків рівні;
результат при використанні простого проценту більший;
результат при використанні складного проценту більший;
результат при використанні складного проценту не зміниться.

272. Чи дозволяється банкам установлювати процентні ставки та комісійні винагороди на рівні нижче собівартості власних банківських послуг?
так;
інколи;
залежно від конкретних обставин;
в особливих випадках тільки з дозволу НБУ.

273. Чи може комерційний банк надавати кредити під процент, ставка якого є нижча від процентної ставки за кредитами, які бере сам банк, і процентної ставки, які він установлює за депозитами?
так;
так, тільки з дозволу НБУ;
ні;
залежно від оцінки кредитного ризику.

274. Ціна позики грошового капіталу виступає у формі:
амортизації;
строку запозичення;
процента;
дивіденда.

275. Короткостроковий кредит надається:
до трьох місяців;
до шести місяців;
до одного року;
до півтора року.

276. Середньостроковий кредит надається:
від трьох місяців до одного року;
від шести місяців до одного року;
від одного року до двох років;
від одного року до трьох років.
277. Довгостроковий кредит надається:
понад один рік;
понад півтора року;
понад два роки;
понад три роки.

278. Який із видів кредиту може бути у товарній формі:
споживчий;
міжнародний;
комерційний;
банківський.

279. Який із видів кредиту створює платіжні засоби обігу:
споживчий;
міжнародний;
комерційний;
банківський.

280. Кредит на споживчі потреби надається:
населенню на задоволення будь-яких потреб;
торгівлі на створення запасів товарів;
населенню на будівництво житла;
на залучення вкладів у населення банками.

281. Перелічіть, які функції виконує кредит:
збереження капіталу;
розподілу прибутку;
контрольно-стимулюючу;
накопичення капіталу.

282. Кредит це:
перерозподіл тимчасово вільних грошових коштів;
перерозподіл вартості на засадах повернення і, як правило зі сплатою процента;
задоволення потреби економічних суб’єктів у грошових коштах;
економічні відносини, що виникають у зв'язку з перерозподілом тимчасово вільних коштів на засадах повернення, платності та добровільності.


283. Необхідність використання кредиту зумовлено:
збитковістю підприємства;
коливанням потреби у коштах;
нерівномірністю отримання прибутку підприємством;
рівнем рентабельності підприємства по окремих видах товарів.
284. За допомогою кредиту перерозподіляється:
вартість у грошовій та товарній формах;
тільки уречевлена вартість у матеріальних цінностях;
тільки грошові кошти;
тільки банкноти.

285. Які з названих грошових запасів входять до складу грошової бази:
готівка на руках у населення;
вклади на поточних рахунках у банках;
вклади на строкових рахунках у банках;
кошти на рахунку Держказначейства в НБУ.

286. Якщо рівень доходів у країні низький або знижується, як це вплине на коефіцієнт «готівка / чекові депозити»:
збільшуватиме;
зменшуватиме;
коливатиметься;
не змінить.

287. Як пов'язані між собою рівень тінізації економіки і рівень коефіцієнта «готівка / чекові депозити»:
прямо пропорційно;
обернено пропорційно;
нема зв'язку між ними.;
коливаються.

288. На яку величину обсяг пропозиції грошей більший за грошову базу:
на величину норми обов'язкового резервування депозитів;
на величину простого мультиплікатора депозитів;
на величину загального грошово-кредитного мультиплікатора;
на величину коефіцієнта «готівка / чекові депозити».

289. Якщо рівень процентних ставок за банківськими кредитами зростає, як це вплине на коефіцієнт «надлишкові резерви / чекові депозити»:
збільшить;
зменшить;
не вплине;
коливаються.

290. Якщо рівень процентної ставки за кредитами банків перевищить облікову ставку НБУ, як це вплине на грошово-кредитний мультиплікатор:
збільшить;
зменшить;
не вплине;
коливатиметься.

291. Якщо комерційні банки очікують збільшення процента за депозитами, як це вплине на грошово-кредитний мультиплікатор:
збільшить;
зменшить;
не змінить;
коливатиметься.

292. Знайдіть правильний варіант зовнішнього вияву інфляції:
зростання цін на товари та послуги; падіння курсу національної валюти; поглиблення товарного дефіциту;
падіння цін на товари та послуги; падіння курсу національної валюти; поглиблення товарного дефіциту;
зростання цін на товари та послуги; зростання курсу національної валюти; поглиблення товарного дефіциту;
зростання цін на товари та послуги; падіння курсу національної валюти; зменшення товарного дефіциту.
293. Дайте правильну відповідь на питання, з якими процесами пов’язане виникнення критичної точки інфляції:
з переходом від відстаючого до випереджувального зростання цін порівняно зі зростанням маси грошей;
з виникненням і швидким поширенням бартерних операцій, що звужують товарну основу грошової маси в обігу;
з відставанням темпів знецінення грошей від темпів зростання їх пропорції
з попередженням темпів знецінення грошей від темпів зростання їх пропорції

294. Що таке інфляційні очікування? Як інфляційні очікування впливають на динаміку цін:
підвищують;
знижують;
підтримують на стабільному рівні;
не впливають.

295. Грошова реформа це:
часткова перебудова грошової системи держави;
формування грошової системи держави;
емісія державою нових грошових знаків;
оголошення державою знеціненених паперових грошей недійсними;

296. Деномінація грошових знаків це:
зниження цін;
зростання тарифів;
зростання заробітної плати;
обмін старих грошових знаків на нові у певній пропорції з одночасною переоцінкою у цій пропорції всіх цін, тарифів, балансових оцінок і грошових вкладів.

297. Які наслідки мала гіперінфляція в Україні в 19921994 рр.:
прискорення розвитку виробництва;
зростання зайнятості;
скорочення виробництва ВВП;
зростання рівня життя населення.

298. Які фактори впливають на попит на гроші?
зміна обсягів номінального ВВП, зміна депозитного процента та дохідності цінних паперів;
зміна розмірів поточної каси, реального ВНП та цін на товари та послуги;
зміна цін, рівноважної ставки процента, поточної каси;
зміна складу споживчого кошику.

299. Які фактори впливають на обсяг поточної каси:
зміна облікової ставки НБУ;
зміна депозитного процента та дохідності цінних паперів;
зміна номінального обсягу валового національного продукту;
зміна цін на товари та послуги.

300. Рівень монетизації економіки визначається:
як відношення грошової маси до валового внутрішнього продукту;
як відношення валового внутрішнього продукту до грошової маси;
як відношення грошової маси до скорості їх обороту;
інший варіант.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
1. Про банки та банківську діяльність: Закон України від 20 березня 1991р.
2. Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 р.
3. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7 грудня 2000 р.
4. Про платіжні системи та переказ грошей в Україні: Закон України від 5 квітня 2001р.
5. Версаль Н.І, Дорошенко Т.В. Теорія кредиту: навч. Посібник. – К.: Вид. дім. «Києво-Могилянськоа академія», 2007. – 483с.
6. Габбард, Р. Глен. Гроші, фінансові системи та економіка: Підручник / Пер. з англ. К.: КНЕУ, 2004. 889 с.
7. Гроші та кредит: Підручник / За заг. ред. М. І. Савлука К.: КНЕУ, 2006.
8. Гальчинський А.Г. Теорія грошей: Навч. посіб. – К.: основи, 1998. – 425 с.
9. Енциклопедія банківської справи України / Редкол.: В. С. Стельмах (голова) та ін. К.: Молодь, Ін Юре, 2001. 680 с.
10. Івасів Б.С. Гроші та кредит: Підручник. – Тернопіль: Карт-бланш, к.:Кондор, 2008.– 528с.
11. Коваленко Д.І. Гроші та кредит: теорія і практика: Навч. Посібник, – К.:Центр учбової літератури, 2011. – 352с.
12. Колодізєв О.М. Гроші та кредит – К.: Знання, 2010.– 615с.
13. Лагутін В.Д. Кредитування: теорія і практика: Навч. посіб. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2000. – 205 с.
14. Левченко Л.В. Гроші та кредит. Навч. Посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 224с.
15. Туган-Барановський М. И. Паперові гроші та метал. К.: КНЕУ, 2004
16. Центральний банк та грошово-кредитна політика: Піддручник / За заг. ред. А. М. Мороза і М. Ф. Пуховкіної. К.: КНЕУ, 2005. 556 с.13PAGE 15


13PAGE 14415

Приложенные файлы

  • doc 18083815
    Размер файла: 376 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий