МРСВ з ФІН.ОБЛІКУ частина II

Міністерство освіти і науки України Київський національний торговельно-економічний університет
Чернівецький торговельно-економічний інститут Кафедра обліку і аудиту

ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК ІI

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
до самостійної роботи студентів

освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво»

напрям підготовки 030509 «Облік і аудит»Чернівці 2014
Розповсюдження і тиражування без офіційного дозволу
ЧТЕІ КНТЕУ заборонено

Автор: Л.Г. Столяр, к.е.н., ст.викладач


Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри обліку і аудиту 24 лютого 2014р., протокол № 9, навчально-методичної ради обліково-економічного факультету 13 червня 2014р., протокол № 4, методичної ради ЧТЕІ КНТЕУ 19 червня 2014р., протокол № 4.

Рецензенти: Скрипник Н.В., к.е.н., доцент
Мустеца І.В., к.е.н., ст.викладачФНАНСОВИЙ ОБЛІК ІI

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
до самостійної роботи студентів

освітньо-кваліфікаційний рівень
«бакалавр»

галузь знань
0305 «Економіка і підприємництво»

напрям підготовки
030509 «Облік і аудит»


Автор: Столяр Людмила Георгіївна

Комп’ютерна верстка Л.Г. Столяр

Подано до друку ______
Обл.-вид. арк. __
Тираж____

Надруковано у лабораторії з підготовки навчально-методичних видань ЧТЕІ КНТЕУ
58002 м.Чернівці, Центральна площа, 7


© Л.Г. Столяр, 2014 р.


© Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, 2014 рік

ВСТУП

Методичні рекомендації для самостійного вивчення з курсу «Фінансовий облік» частина II (фінансовий облік пасивів) призначені для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 030509 «Облік і аудит» заочної та заочної скороченої форми навчання та складені відповідно до навчального плану спеціальності «Облік і аудит».
Метою методичних рекомендацій є надання студентам допомоги у засвоєнні теоретичних основ дисципліни, а також опанування умінь і навичок з методики і техніки фінансово обліку та складання фінансової звітності на підприємстві згідно з чинним законодавством, національними положеннями стандартами бухгалтерського обліку.
Предметом вивчення дисципліни є окремі аспекти багатогранного процесу відтворення: господарські факти, явища і процеси (операції), що спричиняють рух господарських засобів, коштів та джерел утворення. Предмет вивчення дисципліни охоплює весь процес відтворення – виробництво, розподіл, обіг та споживання.
Метою вивчення дисципліни є оволодіння студентами системою знань, щодо формування умінь і навичок із методології фінансового обліку на підприємстві відповідно чинного законодавства та національних положень стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності.
Головними завданнями, що вирішуються у процесі викладання дисципліни є:
набуття знань з основ побудови фінансового обліку;
засвоєння методики і техніки обліку об’єктів фінансового обліку;
складання та опрацювання первинної документації з обліку власного капіталу, поточних зобов’язань, обліку витрат на оплату праці, витрат, доходів і фінансових результатів;
набуття навичок узагальнення даних поточного обліку та складання облікових регістрів, фінансової звітності підприємства;
вміння працювати з нормативними документами і керуватись ними в практичній діяльності:
усвідомлення відповідальності за достовірність інформації, повноту відображення господарських операцій, достовірність та своєчасність формування інформації в системі обліку.
набуття навичок опрацювання і використання облікової інформації в управлінні;
поглибити загальний професійний та інтелектуальний рівень студента.
Результатом вивчення дисципліни є:
а) формування знань з:
теоретичних основ фінансового обліку;
методу, предмету, об’єкту фінансового обліку;
організації фінансового обліку активів та пасивів на підприємстві;
- обліку господарських процесів, що зумовлюють рух ресурсів, господарських засобів на підприємстві, джерел утворення господарських засобів на підприємства.
б) формування умінь:
- визначати предмет і об’єкти фінансового обліку;
- вміти працювати з нормативними документами і керуватись ними в практичній діяльності;
- вміти відображати господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку;
- здійснювати документальне оформлення операцій складати регістри аналітичного і синтетичного обліку Журнали та Відомості, складати фінансову звітність підприємства.
Викладання дисципліни «Фінансовий облік» передбачає проведення лекцій та практичних занять, проте для студентів заочної форми навчання більша частина матеріалу опановується самостійно шляхом вивчення матеріалу підручників і навчальних посібників, ознайомлення із законодавчими, нормативними документами, виконання індивідуальних завдань, написання та захисту курсових робіт. Для цього передбачені методичні рекомендації для самостійного вивчення. Методичні рекомендації містять такі розділи:
Загальні методичні рекомендації для самостійної роботи.
Програма.
Тематичний план дисципліни.
Методичні рекомендації до вивчення усіх тем.
Основні поняття і терміни.
Перелік питань для самоконтролю (самоперевірки).
Тести.
Практичні завдання.
Приклади розв’язування.
Список рекомендованих джерел.
Вивчення курсу «Фінансовий облік» в значній мірі базується на знаннях одержаних з дисциплін «Економіка підприємства», «Фінанси», «Комерційне право», «Бухгалтерський облік» та інших правових та соціальних дисциплін.
Вивчення дисципліни передбачає проведення лекційних та практичних занять, індивідуальної та самостійної роботи студентів і виступає фундаментом для вивчення інших економічних дисциплін, а саме: «Управлінський облік», «Бухгалтерський облік за галузями економічної діяльності», «Бухгалтерський облік в торгівлі і ресторанному господарстві», «Облік зовнішньоекономічної діяльності», «Звітність підприємства», «Аудит», «Аналіз господарської діяльності» та інших обліково-аналітичних дисциплін згідно з навчальним планом.
ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ.

До кожної теми курсу «Фінансовий облік» наводиться перелік програмних питань, що розкривають зміст теми, подаються основні поняття та визначення, що сприятимуть повторенню та засвоєнню теоретичної частини курсу, рекомендовані джерела, як нормативні так і основні та додаткові. Розроблені тести для самопідготовки та самоконтролю знань до кожної теми та контрольні питання для самостійної перевірки засвоєння теоретичного матеріалу.
Враховуючи методику ведення бухгалтерського обліку на підприємстві у методичних рекомендаціях увагу приділено практичним завданням, прикладам. Основну увагу в задачах зосереджено на визначенні кореспонденції рахунків та виконанні технічних прийомів ведення облікових регістрів і складання фінансової звітності.
Самостійна робота з дисципліни «Фінансовий облік» передбачає попереднє опрацювання студентами лекційного матеріалу, вивчення нормативної і спеціальної літератури з питань фінансового обліку, методики та техніки його ведення на підприємствах.

ПРОГРАМА КУРСУ
ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК ІІ

Тема 1. Облік власного капіталу

Значення фінансового обліку в управлінні власним капіталом. Визначення та структура власного капіталу. Основні складові власного капіталу. Основні завдання обліку власного капіталу. Характеристика рахунків з обліку власного капіталу та забезпечень зобов’язань.
Облік статутного капіталу. Порядок формування статутного капіталу підприємств різних форм власності. Облік формування статутного капіталу. Облік зміни статутного капіталу.
Облік неоплаченого капіталу. Документування операцій з обліку неоплаченого капіталу. Відображення даних про неоплачений капітал на рахунках обліку, в облікових регістрах і розкриття інформації у фінансовій звітності.
Облік резервного капіталу.
Облік додаткового капіталу. Емісійний дохід. Інший вкладений капітал. Дооцінка активів. Безоплатно одержані необоротні активи.
Облік нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) як складової власного капіталу.
Облік вилученого капіталу. Вилучений капітал. Викуп акцій.


Тема 2. Облік зобов'язань

Значення фінансового обліку в управлінні зобов'язаннями. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов'язання». Визначення та класифікація зобов'язань. Визнання і оцінка зобов'язань.
Характеристика рахунків з обліку довгострокових зобов’язань. Облік довгострокових кредитів банків. Облік довгострокових векселів виданих. Облік довгострокових зобов’язань по облігаціях. Облік довгострокових зобов'язань з фінансової оренди. Облік інших довгострокових зобов’язань.
Характеристика рахунків з обліку поточних зобов’язань. Облік розрахунків із постачальниками та підрядниками. Облік зобов'язань за виданими векселями. Облік розрахунків за одержаними авансами. Облік кредитних операцій. Облік розрахунків з оплати праці та інших розрахунків із персоналом. Облік розрахунків за страхуванням. Облік розрахунків з учасниками. Облік розрахунків за нарахованими відсотками. Облік розрахунків з іншими кредиторами.
Облік розрахунків за податками та іншими обов'язковими платежами. Класифікація податків і зборів. Джерела сплати податків підприємствами. Податкове зобов’язання та податковий кредит. Документування операцій з обліку розрахунків з бюджетом. Синтетичний та аналітичний облік податків та зборів. Характеристика рахунків з обліку податків та обов’язкових платежів.
Поняття та класифікація забезпечень. Документування господарських операцій з обліку забезпечень зобов’язань. Облік забезпечень майбутніх витрат і платежів.
Інвентаризація зобов'язань та облік її результатів.

Тема 3. Облік праці та її оплати.

Основи організації обліку праці та витрат на її оплату. Облік робочого часу, виробітку. Облік відпрацьованого та невідпрацьованого часу.
Документальне оформлення нарахування та виплати заробітної плати.
Нарахування заробітної плати. Особливості нарахування відпускних та виплат в зв’язку з тимчасової втрати працездатності.
Облік нарахованої заробітної плати та утримань із заробітної плати.
Облік інших розрахунків з персоналом. Облік розрахунків за страхуванням. Звітність з праці і заробітної плати. Спеціальна звітність.

Тема 4. Облік доходів і витрат

Загальні засади обліку доходів і витрат. Економічна сутність доходів і витрат. Визнання, склад та оцінка доходів і витрат. Класифікація доходів і витрат. Принципи обліку доходів і витрат.
Облік доходів. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід». Визначення, класифікація та оцінка доходів. Облік доходів звітного періоду. Облік доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Облік інших операційних доходів. Облік фінансових доходів. Облік інших доходів звичайної діяльності. Облік надзвичайних доходів.
Поняття доходів майбутніх періодів. Облік доходів майбутніх періодів.
Облік витрат. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрат». Визначення та склад витрат діяльності підприємства та витрат за елементами. Класифікація витрат з метою фінансового обліку.
Облік витрат за елементами: матеріальні витрати, витрати оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація, інші операційні витрати, інші затрати.
Облік витрат операційної діяльності. Облік адміністративних витрат. Облік витрат на збут. Облік інших витрат операційної діяльності.
Облік фінансових витрат. Облік втрат від участі в капіталі. Облік інших витрат звичайної діяльності. Облік витрат з податку на прибуток. Облік надзвичайних витрат.

Тема 5. Облік фінансових результатів діяльності

Значення фінансового обліку в управлінні фінансовими результатами діяльності підприємства. Поняття та класифікація фінансових результатів. Характеристика рахунків обліку фінансових результатів.
Методика формування фінансових результатів. Визначення нерозподілених прибутків (непокритих збитків).
Облік фінансових результатів основної діяльності.
Облік фінансових результатів фінансових операцій.
Облік фінансових результатів іншої звичайної діяльності.
Облік прибутку, використаного у звітному періоді. Облік непокритих збитків.

Тема 6. Фінансова звітність підприємства

Організація підготовки фінансових звітів. Сутність та порядок подання. Загальні положення складання фінансової звітності. Методика складання фінансової звітності. Примітки до фінансових звітів. Фінансові звіти малого підприємства.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ
«ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК»

Назва теми
Кількість навчальних годин
Форма контро-лю *


Усього годин-кредитів
з них
Лекції
Практичні
СРС


1
2
3
4
5
6

ІІ семестр

Модуль 1. Облік власного та позикового капіталу

Тема 1. Облік власного капіталу
94год
/2,6кр.
6
4
20
О, Т, З, П

Тема 2. Облік зобов’язань

6
6
20
О, Т, З, П

Тема 3. Облік праці її оплати

6
6
20
О, Т,З,П

Модульний (рубіжний) контроль
2

КР

Модуль2. Облік фінансових результатів

Тема 4. Облік доходів та витрат
92год/
2,6кр.
2
6
6
20
О, Т, З, П

Тема 5. Облік фінансових результатів підприємства

6
6
20
О, Т, З, П

Тема 6. Фінансова звітність підприємства

4
4
20
О, Т, З, П

Модульний (підсумковий) контроль


КР, ТЗ

Підсумковий контроль - іспит
8

ІП

Разом
202год/5,6кр.
34
34
120
-


4. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМ

ТЕМА 1. ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

Значення фінансового обліку в управлінні власним капіталом. Визначення та структура власного капіталу. Основні складові власного капіталу. Основні завдання обліку власного капіталу. Характеристика рахунків з обліку власного капіталу та забезпечень зобов’язань.
Облік статутного капіталу. Порядок формування статутного капіталу підприємств різних форм власності. Облік формування статутного капіталу. Облік зміни статутного капіталу.
Облік неоплаченого капіталу. Документування операцій з обліку неоплаченого капіталу. Відображення даних про неоплачений капітал на рахунках обліку, в облікових регістрах і розкриття інформації у фінансовій звітності.
Облік резервного капіталу.
Облік додаткового капіталу. Емісійний дохід. Інший вкладений капітал. Дооцінка активів. Безоплатно одержані необоротні активи.
Облік нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) як складової власного капіталу.
Облік вилученого капіталу. Вилучений капітал. Викуп акцій.

Рекомендовані джерела:
Нормативні: 1, 3, 7, 8, 10.
Основні: 12, 14, 16, 19.
Додаткові: 23.

Основні поняття та визначення:

Власний капітал – частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань. Власний капітал відображається в балансі одночасно з відображенням активів або зобов’язань, які призводять до його зміни. Власний капітал показує частину майна підприємства, яка фінансується за рахунок коштів власників і власних засобів підприємства.
Зареєстрований капітал – це юридично оформлена, офіційно об’явлена і належним чином зареєстрована частина внесків власників до капіталу підприємства. Зареєстрований капітал включатиме статутний капітал господарських товариств, державних і комунальних господарств, який призначений для заснування та введення підприємства в дію, виконує захисну функцію та функції управління і контролю, що дасть можливість власникам контрольного пакета акцій підприємства проводити стратегічну політику, формувати дивідендну політику та контролювати кадрові питання.
Статутний капітал господарського товариства це сукупність майнових внесків його учасників.
Розмір статутного капіталу не може бути меншим за встановлену законодавством суму. Рішення про його збільшення або зменшення мають бути зареєстровані у Державному реєстрі господарських одиниць і відповідати за вартістю даним фінансової звітності і балансу. Тобто фіксується у балансі та сума капіталу в межах якої засновники несуть матеріальну відповідальність перед кредиторами.
Для акціонерних товариств мінімальний розмір статутного капіталу становить 1250 мінімальних заробітних плат. Він визначається виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, яка діє на дату реєстрації товариства Щодо товариства з обмеженою відповідальністю та товариства з додатковою відповідальністю вимоги до мінімального статутного капіталу таких товариств не встановлені.
Пайовий капітал по своїй суті є сукупністю коштів фізичних і юридичних осіб, добровільно розміщених у товаристві для здійснення його господарської діяльності. Це внески членів споживчого товариства, колективного сільськогосподарського підприємства, житлово-будівельного кооперативу, кредитної спілки та інших підприємств, що передбачені установчими документами. Також для збільшення власного капіталу пайовики можуть здійснювати на добровільних засадах додаткові внески.
Збиток– перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого були здійснені ці витрати.
Звіт про власний капітал – звіт, який відображає зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду.
Капітал у дооцінках відображає інформацію про дооцінку (уцінку) необоротних активів і фінансових інструментів, які відповідно за НП(С)БО 1 відображаються у складі власного капіталу, але розкриватимуться не у звіті про власний капітал, як раніше, а у звіті про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) (форма 2)). Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів – це інформація про зміну балансової вартості об’єкта хеджування при значенні коефіцієнта ефективності хеджування грошових коштів у межах, визначених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Такі суми будуть віднесені до первісної вартості фінансових інвестицій чи фінансових зобов’язань або до складу інших доходів (витрат). Інформація про дооцінки (уцінки) основних засобів, нематеріальних активів буде відображатися у звіті про фінансові результати у другому розділі «Сукупний дохід».
Додатковий капітал відображається емісійний дохід, вартість безкоштовно отриманих необоротних активів, сума капіталу, який вкладено засновниками понад статутний капітал, накопичені курсові різниці, які відповідно за національними положеннями (стандартами) відображаються у складі власного капіталу.
Резервний капітал - це страховий капітал, створений підприємством за рахунок відрахувань власного прибутку з метою погашення можливих збитків, здійснення виплат інвесторам і кредиторам при недостатньому забезпеченні коштами.
Резервний капітал використовується на покриття збитків від господарської діяльності, на збільшення статутного капіталу, на покриття різниці між номінальною і продажною вартістю акцій та ін. Резервний капітал створюється за рахунок чистого нерозподіленого прибутку, який отримано внаслідок ефективної діяльності підприємства, що не був розподілений між акціонерами, а реінвестована у підприємство. Резервний капітал створюється у розмір 25 відсотків від статутного капіталу. Щорічно на підприємстві відраховують не менш 5 відсотків від розміру чистого прибутку до резервного капіталу.
Прибуток – сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними витрати;
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) є складовою частиною власного капіталу, що залишається у підприємства після виплати доходів власникам та формування резервного капіталу.
Нерозподілені прибутки - це прибутки, одержані в результаті господарсько-фінансової діяльності підприємства, які зменшені на суму прибутків використаних у звітному році, включаючи нарахування податку на прибуток. Нерозподілений прибуток є власністю акціонерів і збільшує суму власного капіталу. Якщо фінансові результати діяльності збиткові, то сума збитку зменшує суму власного капіталу.
Непокритий збиток - величина, яка зменшує власний капітал.
Вилучений капітал - це фактична собівартість акцій власної емісії (або її часток), які викуплені акціонерним товариством у його акціонерів. Вилучені акції повинні бути реалізовані або анульовані в термін не більш одного року. В подальшому викуплені акціонерним товариством акції можуть бути: - анульовані (при цьому відповідно зменшується статутний капітал акціонерного товариства на номінальну вартість акцій ,що анулювалися); - перепродані.
Неоплачений капітал - це сума заборгованості власників (учасників) за внесками до статутного капіталу.
Рахунок 40 «Зареєстрований (пайовий) капітал» призначено для обліку та узагальнення інформації про стан і рух статутного й іншого зареєстрованого капіталу, пайового капіталу підприємства відповідно до законодавства і установчих документів, а також внесків до оголошеного, але ще не зареєстрованого статутного капіталу. За кредитом рахунку 40 «Зареєстрований (пайовий) капітал» відображається збільшення зареєстрованого і пайового капіталу, а також надходження внесків до оголошеного, але ще не зареєстрованого статутного капіталу, за дебетом - його зменшення (вилучення).
Рахунок 40 «Зареєстрований (пайовий) капітал» має такі субрахунки: 401 «Статутний капітал», 402 «Пайовий капітал» 403 «Інший зареєстрований капітал», 404 «Внески до незареєстрованого статутного капіталу».
На субрахунку 401 «Статутний капітал» відображається статутний капітал господарських товариств, державних і комунальних підприємств. За кредитом субрахунку 401 «Статутний капітал» відображається збільшення статутного капіталу, за дебетом - його зменшення (вилучення). Сальдо на цьому субрахунку повинно відповідати розміру статутного капіталу, який зафіксовано в установчих документах підприємства. Аналітичний облік статутного капіталу ведеться за видами капіталу за кожним засновником, учасником, акціонером тощо.
На субрахунку 402 «Пайовий капітал» відображається і узагальнюється інформація про суми пайових внесків членів споживчого товариства, колективного сільськогосподарського підприємства, житлово-будівельного кооперативу, кредитної спілки та інших підприємств, що передбачені установчими документами. Пайовий капітал - це сукупність коштів фізичних і юридичних осіб, добровільно розміщених у товаристві для провадження його господарсько-фінансової діяльності. Колективні сільськогосподарські підприємства (КСП) на субрахунку 402 «Пайовий капітал» обліковують частину вартості майна, яка була розпайована між його членами, частину вартості майна, яка не була розпайована між його членами, а також зростання (зменшення) вартості майна протягом діяльності підприємства. Аналітичний облік за субрахунком 402 «Пайовий капітал» ведеться за видами капіталу.
На субрахунку 403 «Інший зареєстрований капітал» відображається зареєстрований капітал інших підприємств, зокрема приватних підприємств, формування якого передбачено в установчих документах.
На субрахунку 404 «Внески до незареєстрованого статутного капіталу» відображаються внески, які надходять для формування статутного капіталу, зокрема акціонерного товариства, після його оголошення і до реєстрації відповідних змін до установчих документів. Сальдо субрахунку 404 після реєстрації статутного капіталу в установленому порядку списується у кореспонденції із кредитом субрахунку 401 «Статутний капітал», а у разі якщо підприємству відмовлено у реєстрації статутного капіталу, у кореспонденції з дебетом субрахунку 404 відображаються операції з повернення активів, які надходили як внески.
Рахунок 41 «Капітал у дооцінках» призначено для обліку і узагальнення інформації про дооцінки (уцінки) необоротних активів і фінансових інструментів, які відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку відображаються у складі власного капіталу і розкриваються у звіті про фінансові результати (звіті про сукупний дохід). Залишок на цьому рахунку зменшується у разі уцінки та вибуття зазначених активів, зменшення їх корисності тощо.
Рахунок 41 «Капітал у дооцінках» має такі субрахунки: 411 «Дооцінка (уцінка) основних засобів», 412 «Дооцінка (уцінка) нематеріальних активів», 413 «Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів». 414 «Інший капітал у дооцінках».
На субрахунку 411 «Дооцінка (уцінка) основних засобів» узагальнюється інформація про дооцінки об'єктів основних засобів, уцінки таких об'єктів в межах сум раніше проведених дооцінок, віднесення сум дооцінки до нерозподіленого прибутку.
На субрахунку 412 «Дооцінка (уцінка) нематеріальних активів» узагальнюється інформація про дооцінки об'єктів нематеріальних активів, уцінки таких об'єктів в межах сум раніше проведених дооцінок, віднесення сум дооцінки до нерозподіленого прибутку.
На субрахунку 413 «Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів» узагальнюється інформація про зміну балансової вартості об'єкта хеджування при значенні коефіцієнта ефективності хеджування грошових потоків у межах, визначених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, та віднесення сум до первісної вартості фінансових активів чи фінансових зобов'язань або до складу інших доходів (витрат).
На субрахунку 414 «Інший капітал у дооцінках» узагальнюється інформація про інший капітал у дооцінках, не відображений на інших субрахунках. Вхідний залишок на субрахунках рахунку 41 «Капітал у дооцінках» формується шляхом перенесення відповідної інформації з рахунку 42 «Додатковий капітал».
Рахунок 42 «Додатковий капітал» призначено для узагальнення інформації про суми, на які вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість, а також про вартість необоротних активів, безкоштовно отриманих підприємством від інших осіб, та інші види додаткового капіталу. За кредитом рахунку 42 «Додатковий капітал» відображається збільшення додаткового капіталу, за дебетом - його зменшення.
Рахунок 42 «Додатковий капітал» має такі субрахунки: 421 «Емісійний дохід», 422 «Інший вкладений капітал». 423 «Накопичені курсові різниці», 424 «Безоплатно одержані необоротні активи», 425 «Інший додатковий капітал».
Рахунок 43 «Резервний капітал» призначено для узагальнення інформації про стан та рух резервного капіталу підприємства, створеного відповідно до чинного законодавства та установчих документів за рахунок нерозподіленого прибутку. За кредитом рахунку 43 «Резервний капітал» відображається створення резервів, за дебетом - їх використання. Сальдо цього рахунку відображає залишок резервного капіталу на кінець звітного періоду. Аналітичний облік резервного капіталу ведеться за його видами та напрямками використання.
Рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)». На рахунку 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» ведеться облік нерозподілених прибутків чи непокритих збитків поточного та минулих років, а також використаного в поточному році прибутку. За кредитом рахунку відображається збільшення прибутку від усіх видів діяльності, за дебетом - збитки та використання прибутку.
Рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» має такі субрахунки: 441 «Прибуток нерозподілений», 442 «Непокриті збитки», 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді».
На субрахунку 441 «Прибуток нерозподілений» відображаються наявність та рух нерозподіленого прибутку.
На субрахунку 442 «Непокриті збитки» відображаються непокриті збитки. Їх списання здійснюють за рахунок нерозподіленого прибутку, резервного, пайового чи додаткового капіталу тощо.
На субрахунку 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді» відображаються розподіл прибутку між власниками (нарахування дивідендів), відрахування в резервний капітал та інше використання прибутку в поточному періоді. Сальдо на цьому субрахунку у кінці року закривається у кореспонденції із субрахунками 441 та/або 442 з виведенням сальдо на одному з цих субрахунків. Виправлення помилок за минулий рік, що виявлені в поточному році, відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах» відображається кореспонденцією рахунку 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» з рахунками бухгалтерського обліку відповідних об'єктів класів 1 - 6.
На рахунку 45 «Вилучений капітал» ведеться облік вилученого капіталу, у разі викупу власних акцій (часток) у акціонерів з метою їх перепродажу, анулювання (зменшення статутного капіталу) тощо. За дебетом рахунку 45 «Вилучений капітал» відображається фактична собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених господарським товариством у його учасників, за кредитом - вартість анульованих або перепроданих акцій (часток). Рахунок 45 «Вилучений капітал» має такі субрахунки: 451 «Вилучені акції», 452 «Вилучені вклади й паї», 453 «Інший вилучений капітал» Аналітичний облік вилученого капіталу ведеться за видами акцій (вкладів, паїв).
Рахунок 46 «Неоплачений капітал» призначено для узагальнення інформації про зміни у складі неоплаченого капіталу підприємства. За дебетом рахунку відображається заборгованість засновників (учасників) господарського товариства за внесками до статутного капіталу підприємства, за кредитом - погашення заборгованості за внесками до статутного капіталу. Аналітичний облік неоплаченого капіталу ведеться за видами розміщених неоплачених акцій (для акціонерних товариств) та за кожним засновником (учасником) підприємства.

Перелік питань для самоконтролю:

Які основні складові власного капіталу?
Де фіксується розмір статутного капіталу?
З яких елементів складається додатковий капітал?
З якого моменту починається облік статутного капіталу?
Дайте економічну характеристику рахунків 40,41,42,45,46 за наведеною схемою:
повна назва рахунку, згідно з діючим в Україні Планом Рахунків бухгалтерського обліку;
відношення рахунку до балансу;
класифікація рахунку за його призначення і структурою;
будова рахунку;
аналітичний облік;
первинні документи, що застосовуються для відображення операцій по рахунку;
відображення операцій по рахунку в облікових регістрах;
відображення операцій по рахунку в облікових регістрах;
місце рахунку в звітності.
Як утворюється резервний капітал підприємства?
Тести:

1. Які з перелічених складових пасиву балансу мають найменший строк погашення:
а) власний капітал;
б) довгострокові зобов’язання;
в) поточні зобов’язання;
г) забезпечення наступних витрат і платежів.
2. В якому із зазначених випадків не змінюється власний капітал:
а) дооцінка необоротних активів;
б) створення резервного капіталу;
в) безоплатно одержанні активи;
г) викуп акцій власної емісії.
3. Власний капітал це:
а) активи, які утримуються підприємством з метою збільшення прибутку;
б) перевищення суми витрат над сумою доходу для отримання якої були здійсненні ці витрати;
в) сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати;
г) частина в активах підприємств, що залишається після вирахування його зобов'язань.
4. Після проведення установчих зборів і реєстрації випуску акцій та статуту товариства отримані від учасників активи відображаються в обліку записом:
а) Дт 10, 12, 20, 35 Кт 46;
б) Дт 10, 12, 20, 35 Кт 40;
в) Дт 46 Кт 40;
г) Дт 40 Кт 46.
5. До коригуючих показників власного капіталу відносяться:
а) Додатковий капітал та резервний капітал;
б) Вилучений та неоплачений капітал;
в) Неоплачений капітал та нерозподілений прибуток;
г) Вірної відповіді немає.
6. Виплата дивідендів учасникам (засновникам) відображається записом:
а) Дт 671 Кт 30;
б) Дт 661 Кт 30;
в) Дт 30 Кт 671;
д) Дт 31 Кт 671.
7. Сальдо рахунку 45 «Вилучений капітал»:
а) Зменшує суму статутного капіталу;
б) Вираховується при визначенні величини власного капіталу;
в) додається при визначенні величини власного капіталу;
г) Збільшує суму статутного капіталу.
8. Залежно від джерел формування власний капітал поділяється на:
а) зареєстрований та незареєстрований;
б) статутний та пайовий;
в) вкладений та накопичений;
г) вірної відповіді немає.
9. Для нарахування дивідендів по простих акціях джерелом може бути:
а) нерозподілений прибуток та резервний капітал;
б) нерозподілений прибуток;
в) резервний капітал;
г) додатковий капітал.
10. Сальдо рахунку 46 «Неоплачений капітал» відображає:
а) дебіторську заборгованість підприємства;
б) кредиторську заборгованість підприємства;
в) заборгованість засновників (учасників) за внесками до статутного капіталу підприємства;
г) суму власного капіталу підприємства.
11. Викуп товариством акцій власної емісії означає:
а) зменшення кількості акцій товариства в обігу;
б) зменшення статутного капіталу;
в) зменшення пайового капіталу;
г) збільшення статутного капіталу.
12. Яким записом відображаються в обліку внески засновників нематеріальними активами до статутного капіталу:
а) Дт 10 Кт 46;
б) Дт 46 Кт 40;
в) Дт 30 Кт 46;
г) Дт 12 Кт 46.
13. Акціонерне товариство реалізувало комп'ютер. Як ця операція вплинула на статутний капітал:
а) зменшився;
б) збільшився;
в) зменшився на залишкову вартість об'єкта;
г) залишився без змін.
14. Джерелами формування майна підприємства можуть бути:
а) зобов’язання і активи;
б) активи і капітал;
в) власний капітал;
г) зобов’язання і власний капітал.
15. Яким записом відображається в обліку безоплатно одержані основні засоби:
а) Дт 10 Кт 631;
б) Дт 631 Кт 424;
в) Дт 15 Кт 631;
г) Дт 10 Кт 424.
16. Яким записом відображається використання резервного капіталу на покриття збитків:
а) Дт 43 Кт 443;
б) Дт 43 Кт 442;
в) Дт 43 Кт 441;
г) Дт 443 Кт 43.
17. Кредитове сальдо рахунку 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» в балансі показується у складі:
а) власного капіталу;
б) оборотних активів;
в) доходів майбутніх періодів;
г) фінансових інвестицій.
18. В якому із зазначених випадків не змінюється власний капітал:
а) дооцінка необоротних активів;
б) створення резервного капіталу;
в) безоплатно одержано необоротні активи;
г) викуплено акції у власної емісії в акціонерів.
19. Як відображається в обліку використання прибутку на збільшення розміру статутного капіталу:
а) Дт 443 Кт 46;
б) Дт 443 Кт 442;
в) Дт 443 Кт 43;
г) Дт 443 Кт 40.
20. Розподіляючи прибуток, акціонерне товариство в Україні повинно створити резервний капітал у розмірі, передбаченому його установчими документами, але не менше ніж :
а) 10% від розміру статутного капіталу;
б) 5% від розміру статутного капіталу;
в) 25% від розміру статутного капіталу;
г) 5 % чистого доходу.

Практичні завдання:
Завдання 1
Що необхідно зробити:
Визначити розмір статутного капіталу товариства. Відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку.
Матеріал для виконання завдання 1:
3 січня 2014 року громадяни Новічков М.Ю., Харюк А.П., Кириляк П.П. вирішили заснувати акціонерне товариство. Ними було зареєстровано інформацію про випуск акцій та оголошено передплату на 6 місяців на 200000 акцій (номінальна вартість однієї акції 8,00 грн.). З розміщенням акцій за номінальною вартістю та умовою внесення на момент підписки 100% вартості акцій з грошовими коштами.
За період передплати в цілому була здійснена підписка на 195000 акцій. Акції реалізовані за продажною вартістю 9 грн за акцію.
Завдання 2
Що необхідно зробити:
Визначити розмір статутного капіталу та емісійного доходу та відобразити на рахунках бухгалтерського обліку.
Матеріал для виконання завдання 2:
Для формування статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальність «Світязь» було оголошено розмір статутного капіталу 30000 грн. Статутний капітал поділений на частки в розмірі 6000 грн. – 5 учасників. На момент реєстрації кожний з учасників вніс 5500 грн. готівкою.

Завдання 3
Що необхідно зробити:
Визначити розмір вилученого каптіалу та відобразити на рахунках бухгалтерського обліку.
Матеріал для виконання завдання 3:
Акціонерне товариство «Рута» викупило 300 акцій номінальною вартістю 100 грн. за акцію, надалі викуплені акції було:
Анульовано 100 акцій на суму 10000 грн.;
Продано 100 акцій за ціною 90 грн. за штуку;
Реалізовано 100 акцій за ціною 130 грн.

Приклади розв’язування задач:

Задача 1
Визначити розмір статутного капіталу та відобразити на рахунках бухгалтерського обліку
Матеріал для виконання завдання:
В установчих документах ТзОВ «Радуга» статутний капітал зафіксовано в розмірі 15 000 грн. Внески трьох засновників ТзОВ «Радуга» склали 15 000/3=5000 грн. Надалі, як визначено у засновницьких документах, учасники здійснюють внески:
Учасник «А» вносить до статутного капіталу основні засоби вартістю 3500 грн.;
Учасник «В» вносить до статутного капіталу виробничі запаси вартістю 5000 грн.;
Учасник «С» вносить до статутного капіталу грошові кошти в сумі 4500 грн.
РОЗВ’ЯЗОК:
№ п/п
Зміст операції
Дт
Кт
Сума

1
Зареєстровано статутний капітал
46
401
15000

2
Внесено основні засоби до статутного капіталу
10
46
3500

3
Внесено виробничі запаси як внесок до статутного капіталу
20
46
5000

4
Зараховано грошові кошти як внесок до статутного капіталу
311
46
4500

Задача 2

Визначити розмір статутного капіталу та емісійного доходу. Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку
Матеріал для виконання завдання:
Статутний капітал акціонерного товариства визначено в розмірі: 10000 акцій номінальною вартістю 15 грн. За період підписки реалізовано 9800 акцій за продажною вартістю 16 грн.

РОЗВ’ЯЗОК:
№ п/п
Зміст операції
Дт
Кт
Сума

1
Зареєстровано статутний капітал
46
401
147000

І спосіб

2
Внесено грошові кошти до статутного капіталу (9800х16)
311
46
156800

3
Відображено емісійний дохід (16-15)х9800
46
421
9800

ІІ спосіб

4
Відображено надходження грошових коштів до статутного капіталу за номінальною вартістю
311
46
147000

5
Отримано грошові кошти у вигляді емісійного доходу
311
421
9800


Задача 3

Визначити розмір вилученого капіталу. Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку
Матеріал для виконання завдання:
АТ «Міледі» у звітному періоді викупило у фізичних осіб акції власної емісії в кількості 15 шт. Вартість викупу склала 2250 грн. Номінальна вартість акції 150 грн. В тому ж звітному періоді було розміщено 9 акцій за ціною 180 грн. за 1 акцію. Решта акцій анульовано за номінальною вартістю.

РОЗВ’ЯЗОК:
№ п/п
Зміст операції
Дт
Кт
Сума

1
Викуплено акції 15 шт. у акціонера за номінальною вартістю (15х150)
451
672
2250

2
Виплачено з каси грошові кошти за викуплені акції
672
301
2250

3
Продано раніше викуплені акції за продажною вартістю (9х180)
311
451
1620

4
Відображено емісій дохід (180-150)х9
451
421
270

5
Анульовано акції за номінальною вартістю (9х150)
401
451
900ТЕМА 2. ОБЛІК ЗОБОВ’ЯЗАНЬ


Значення фінансового обліку в управлінні зобов'язаннями. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов'язання». Визначення та класифікація зобов'язань. Визнання і оцінка зобов'язань.
Характеристика рахунків з обліку довгострокових зобов’язань. Облік довгострокових кредитів банків. Облік довгострокових векселів виданих. Облік довгострокових зобов’язань по облігаціях. Облік довгострокових зобов'язань з фінансової оренди. Облік інших довгострокових зобов’язань.
Характеристика рахунків з обліку поточних зобов’язань. Облік розрахунків із постачальниками та підрядниками. Облік зобов'язань за виданими векселями. Облік розрахунків за одержаними авансами. Облік кредитних операцій. Облік розрахунків з оплати праці та інших розрахунків із персоналом. Облік розрахунків за страхуванням. Облік розрахунків з учасниками. Облік розрахунків за нарахованими відсотками. Облік розрахунків з іншими кредиторами.
Облік розрахунків за податками та іншими обов'язковими платежами. Класифікація податків і зборів. Джерела сплати податків підприємствами. Податкове зобов’язання та податковий кредит. Документування операцій з обліку розрахунків з бюджетом. Синтетичний та аналітичний облік податків та зборів. Характеристика рахунків з обліку податків та обов’язкових платежів.
Поняття та класифікація забезпечень. Документування господарських операцій з обліку забезпечень зобов’язань. Облік забезпечень майбутніх витрат і платежів.
Інвентаризація зобов'язань та облік її результатів.

Рекомендовані джерела:
Нормативні: 1-6, 8, 10.
Основні: 12, 14, 17, 20.
Додаткові: 21,23.


Основні поняття та визначення:

Вексель – це безумовне письмове зобов’язання сплатити певну суму протягом визначеного періоду чи в установлений термін на користь пред’явника векселя.
Підприємство боржник видає вексель постачальникам, підрядникам та іншим кредиторам за отримані сировину, матеріали, товари, послуги та відображає їх в обліку за номінальною вартістю.
Довгострокові зобов'язання - всі зобов'язання, які не є поточними зобов'язаннями. До довгострокових зобов'язань належать: довгострокові кредити банків; інші довгострокові зобов'язання; відстрочені податкові зобов'язання; довгострокові забезпечення. Довгострокові зобов'язання, на які нараховуються відсотки, відображаються в балансі за їх теперішньою вартістю. Визначення теперішньої вартості залежить від умов та виду зобов'язання.
Доходи майбутніх періодів , – це доходи, отримані у звітному періоді, які підлягають включенню до доходів у майбутніх звітних періодах. У поточному періоді такі доходи визнають як особливий вид зобов'язань.
Забезпечення створюються для відшкодування наступних (майбутніх) операційних витрат на: виплату відпусток працівникам; додаткове пенсійне забезпечення; виконання гарантійних зобов'язань; реструктуризацію, виконання зобов'язань при припиненні діяльності; виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів тощо. Суми створених забезпечень визнаються витратами (за винятком суми забезпечення, що включається до первісної вартості основних засобів відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»). Забезпечення створюється при виникненні внаслідок минулих подій зобов'язання, погашення якого ймовірно призведе до зменшення ресурсів, що втілюють в собі економічні вигоди, та його оцінка може бути розрахунково визначена. Забороняється створювати забезпечення для покриття майбутніх збитків від діяльності підприємства. Сума забезпечення на виплату відпусток визначається щомісяця як добуток фактично нарахованої заробітної плати працівникам і відсотка, обчисленого як відношення річної планової суми на оплату відпусток до загального планового фонду оплати праці.
Забезпечення - зобов'язання з невизначеними сумою або часом погашення на дату балансу.
Зобов’язання – заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди; Зобов’язання відображається у балансі, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення.
Зобов'язання визнається, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення. Якщо на дату балансу раніше визнане зобов'язання не підлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звітного періоду. З метою бухгалтерського обліку зобов'язання поділяються на: довгострокові; поточні; непередбачені зобов'язання; доходи майбутніх періодів.
Кредит це побудований на довірі специфічний тип економічних відносин, які виникають між кредитором і позичальником з приводу мобілізації тимчасово вільних коштів та використання їх на умовах повернення, платності, строкового використання.
Банківський кредит - це такий, при якому однією зі сторін кредитної угоди є банк. Банк може бути позичальником (залучає вклади на депозити) і кредитором (надає кредити).
Короткострокові кредити банків – сума поточних зобов'язань підприємства перед банками за отриманими від них позиками. Короткострокові кредити банки можуть надавати в разі тимчасових фінансових труднощів, що виникають у зв'язку з витратами виробництва та обігу і не забезпечені надходженням коштів у відповідному періоді.
Кредитна лінія угода банка - кредитора надати кредит в майбутньому в розмірах, що не перевищують раніше обумовлені розміри, на визначений строк без додаткових спеціальних переговорів.
Овердрафт - кредит, що надається на поточний рахунок позичальника з стійким фінансовим станом на певний період часу для фінансування господарської діяльності підприємства.
Кредитний договір - цивільно-правовий документ, який визначає взаємні юридичні права і зобов'язання та економічну відповідальність між комерційним банком і клієнтом з приводу проведення кредитної операції.
У процесі здійснення підприємницької діяльності суб'єктом господарювання виникає поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, отримані послуги, необхідні для забезпечення нормального функціонування підприємства. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – сума заборгованості постачальникам і підрядникам за матеріальні цінності, виконані роботи та матеріальні послуги.
Постачальники це юридичні і фізичні особи, які здійснили для підприємства поставку виробничих запасів, малоцінних і швидкозношуваних предметів, необоротних активів чи інших цінностей. За поставку виникли зобов’язання, які підлягають оплаті.
Підрядники це юридичні та фізичні особи, які виконали для підприємства будівельні, ремонтні чи інші роботи.
Для облік розрахунків з постачальниками та підрядниками використовується Журнал 3 та Відомість 3.3. В розділі І Журналу 3 ведеться облік розрахунків за товари, роботи, послуги, інших розрахунків і резерву сумнівних боргів (за кредитом рахунків 16, 34, 36,37,38,51,62,63,68).
Відомість 3.3 призначена для перевірки аналітичного обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками за одержані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи і надані послуги; що повинні відображатися на рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками».
Кредиторська заборгованість за розрахунками – гроші, що підлягають поверненню підприємством юридичним чи фізичним особам, у яких позичені і яким вони не виплачені. Під час здійснення діяльності у підприємства виникають поточні зобов'язання за такими розрахунками: з одержаних авансів, з бюджетом, зі страхування, з оплати праці, з учасниками, із внутрішніх розрахунків.
Кредиторська заборгованість по розрахунках з учасниками у підприємства виникає після внесення ними активів до статутного капіталу, за нарахованими дивідендами на акції, за внесеними частками до статутного капіталу, вилученими та поверненими частками учасників
Непередбачене зобов'язання - це: 1) зобов'язання, що може виникнути внаслідок минулих подій та існування якого буде підтверджено лише тоді, коли відбудеться або не відбудеться одна чи більше невизначених майбутніх подій, над якими підприємство не має повного контролю; або 2) теперішнє зобов'язання, що виникає внаслідок минулих подій, але не визнається, оскільки малоймовірно, що для врегулювання зобов'язання потрібно буде використати ресурси, які втілюють у собі економічні вигоди, або оскільки суму зобов'язання не можна достовірно визначити.
Обтяжливий контракт - контракт, витрати (яких не можна уникнути) на виконання якого перевищують очікувані економічні вигоди від цього контракту.
Поточні зобов'язання включають: короткострокові кредити банків; поточну кредиторську заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями, за товари, роботи, послуги, за розрахунками з бюджетом, у тому числі з податку на прибуток, за розрахунками зі страхування, за розрахунками з оплати праці, за розрахунками з учасниками, за розрахунками із внутрішніх розрахунків; короткострокові векселі видані; поточні забезпечення; інші поточні зобов'язання. Поточні зобов'язання відображаються в балансі за сумою погашення.
Поточні зобов'язання - зобов'язання, які будуть погашені протягом операційного циклу підприємства або повинні бути погашені протягом дванадцяти місяців, починаючи з дати балансу.
Поточні зобов'язання включають: - короткострокові кредити банків; - поточну заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями; - короткострокові векселі видані; - кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги; - поточну заборгованість за розрахунками.
Поточні зобов'язання за одержаними авансами – сума авансів, одержаних від інших осіб у рахунок наступних поставок продукції, виконання робіт (послуг). Зобов'язання, обумовлені авансовою оплатою покупцем товарів чи послуг, виникає внаслідок угоди, за якою продавець зобов'язується надати товари чи послуги за визначеними цінами, асортиментом, кількістю та якістю.
Поточні зобов'язання з розрахунків з бюджетом – заборгованість підприємства за усіма видами платежів до бюджету, включаючи податки з працівників підприємства.
Податки - це примусовий платіж, який держава чи уповноважений нею орган стягує з фізичних та юридичних осіб на підставі чинного законодавства і спрямовує на задоволення загальнодержавних чи спільних регіональних потреб. Податком є обов’язковий, безумовний платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників податку відповідно до Податкового кодексу.
Податок на додану вартість підприємства сплачують за встановленою ставкою до договірної (контрактної) вартості товарів (продукції, робіт, послуг), які реалізуються. Ця вартість визначається за вільними або регульованими цінами і включає, також загальнодержавні податки та збори (крім податку на додану вартість та акцизного податку). Таким чином, базою визначення цього податку є відпускна вартість товару за виключенням податку на додану вартість. Базова ставка податку на додану вартість становить 20% до бази оподаткування. Крім цього, законом встановлено нульову ставку ПДВ.
Податкове зобов'язання – загальна сума податку, одержана (нарахована) платником податку в звітному (податковому) періоді.
Податковий кредит – сума, на яку платник податку має право зменшити податкове зобов'язання звітного періоду. Порядок нарахування та сплати податків та зборів регулюється нормами Податкового кодексу України.
Основним елементом при визначенні розміру податку на додану вартість є податкова накладна. Податкову накладну мають право виписувати лише платники ПДВ, які зареєстровані і мають індивідуальний податковий номер. На підставі виданих і отриманих податкових накладних здійснюються відповідні записи в Реєстрі виданих та отриманих податкових накладних. В кінці звітного періоду на основі отриманих даних з Реєстру проводиться розрахунок сум, які потім будуть занесені у відповідні рядки «Податкове зобов'язання» і «Податковий кредит» декларації по ПДВ. Якщо податкове зобов’язання перевищує податковий кредит то різниця підлягає сплаті до бюджету.
Згідно з розділом ІІІ Податкового кодексу України платниками податку на прибуток є всі суб'єкти підприємницької діяльності (в тому числі бюджетні та громадські організації), які одержують прибуток від господарської діяльності, нерезиденти, а також філії, відділення та інші відокремлені підрозділи, що зобов'язані мати окремий банківський рахунок та вести окремий облік результатів діяльності. Ставка податку на прибуток складає 19% від об'єкта оподаткування. Об'єктом оподаткування є: прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом зменшення суми доходів звітного періоду на собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг та суму інших витрат звітного податкового періоду.
Податок з доходів фізичних осіб. При оподаткуванні доходів працівників об’єктом оподаткування є загальний місячний оподаткований дохід працівника, до складу якого відносять доходи у вигляді заробітної плати, інші виплати і винагороди, нараховані (виплачені) працівникові згідно з умов трудового або цивільно-правого договору. Обов’язок з нарахування, утримання та сплати податку з доходів фізичних осіб покладається на підприємство, що виплачує заробітну плату і визначається як податковий агент.
Облік розрахунків за податками здійснюється в Журналі 3 та Відомості 3.6. У розділ II Журналу 3 перевіряють відображення відстрочених подат­кових активів і відстрочених податкових зобов'язань за податками і платежами, дивідендів (за кредитом рахунків 17, 52, 53, 54, 55, 61, 64, 67, 69).
Відомість 3.6 призначена для контролю узагальненої інформації про розрахунки підприємства за усіма видами платежів до бюджету, включаючи прибутковий податок з працівників підприємства, фінансові санкції, що справляються в дохід бюджету.
Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці – заборгованість підприємства з оплати праці, включаючи депоновану заробітну плату.
Поточні зобов'язання за розрахунками з внутрішніх розрахунків – заборгованість підприємства пов'язаним сторонам і кредиторська заборгованість з внутрішньовідомчих розрахунків.
Сума погашення - недисконтована сума грошових коштів або їх еквівалентів, яка, як очікується, буде сплачена для погашення зобов'язання в процесі звичайної діяльності підприємства.
Теперішня вартість - дисконтована сума майбутніх платежів (за вирахуванням суми очікуваного відшкодування), яка, як очікується, буде необхідна для погашення зобов'язання в процесі звичайної діяльності підприємства.
Рахунок 50 «Довгострокові позики». На рахунку 50 «Довгострокові позики» ведеться облік розрахунків за довгостроковими позиками банків та іншими залученими позиковими коштами у інших осіб, які не є поточним зобов'язанням. За кредитом рахунку 50 «Довгострокові позики» відображаються суми одержаних довгострокових позик, а також переведення короткострокових (відстрочених), за дебетом - погашення заборгованості за ними та переведення до поточної заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями: Рахунок 50 «Довгострокові позики» має такі субрахунки: 501 «Довгострокові кредити банків у національній валюті»; 502 «Довгострокові кредити банків в іноземній валюті»; 503 «Відстрочені довгострокові кредити банків у національній валюті»; 504 «Відстрочені довгострокові кредити банків в іноземній валюті»; 505 «Інші довгострокові позики в національній валюті»; 506 «Інші довгострокові позики в іноземній валюті».
Рахунок 51 «Довгострокові векселі видані». На рахунку 51 «Довгострокові векселі видані» ведеться облік розрахунків з постачальниками, підрядниками та іншими кредиторами за матеріальні цінності, виконані роботи, отримані послуги та за іншими операціями, заборгованість за якими забезпечена виданими векселями та не є поточним зобов'язанням. Рахунок 51 «Довгострокові векселі видані» має такі субрахунки: 511 «Довгострокові векселі, видані в національній валюті», 512 «Довгострокові векселі, видані в іноземній валюті». На рахунку 51 «Довгострокові векселі видані» за кредитом відображається видача векселя в забезпечення за одержані матеріальні цінності, послуги, виконані роботи та за іншими операціями, за дебетом - погашення заборгованості, забезпеченої виданим векселем. Аналітичний облік ведеться за кожним виданим векселем.
Рахунок 60 «Короткострокові позики». На рахунку 60 «Короткострокові позики» ведеться облік розрахунків у національній і іноземній валютах за кредитами банків, строк повернення яких не перевищує дванадцяти місяців з дати балансу, та за позиками, термін погашення яких минув. За кредитом рахунку відображаються суми одержаних кредитів (позик), за дебетом - сума їх погашення та переведення до довгострокових зобов'язань у разі відстрочення кредитів (позик). Рахунок 60 «Короткострокові позики» має такі субрахунки: 601 «Короткострокові кредити банків у національній валюті», 602 «Короткострокові кредити банків в іноземній валюті», 603 «Відстрочені короткострокові кредити банків у національній валюті», 604 «Відстрочені короткострокові кредити банків в іноземній валюті», 605 «Прострочені позики в національній валюті», 606 «Прострочені позики в іноземній валюті». Аналітичний облік ведеться за позикодавцями (банками) в розрізі кожного кредиту (позики) окремо та строками їх погашення.
Рахунок 61 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями» призначено для узагальнення інформації про стан розрахунків за поточними зобов'язаннями, переведеними зі складу довгострокових, при настанні строку погашення протягом дванадцяти місяців з дати балансу. За кредитом рахунку 61 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями» відображається та частина довгострокових зобов'язань, яка підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу, за дебетом - погашення поточної заборгованості, її списання тощо.
На рахунку 62 «Короткострокові векселі видані» ведеться облік розрахунків за заборгованістю постачальникам, підрядникам та іншим кредиторам за одержані сировину, матеріали, товари, послуги, роботи та за іншими операціями, на яку підприємством видані векселі. Рахунок 62 «Короткострокові векселі видані» має такі субрахунки: 621 «Короткострокові векселі, видані в національній валюті», 622 «Короткострокові векселі, видані в іноземній валюті». За кредитом рахунку 62 «Короткострокові векселі видані» відображається видача векселів в забезпечення поставок (робіт, послуг) постачальників та інших кредиторів та в забезпечення інших операцій, за дебетом - погашення заборгованості за виданими векселями, її списання тощо. Аналітичний облік ведеться за кожним виданим векселем та за строками їх погашення.
На рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» ведеться облік розрахунків з постачальниками та підрядниками за одержані товарно-матеріальні цінності, виконанні роботи і надані послуги. На цьому рахунку учасник промислово-фінансової групи веде облік розрахунків за одержані від учасників ПФГ товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги). За кредитом рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» відображається заборгованість за одержані від постачальників та підрядників товарно-матеріальні цінності, прийняті роботи, послуги, за дебетом - її погашення, списання тощо. Рахунок 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» має такі субрахунки: 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»; 632 «Розрахунки з іноземними постачальниками»; 633 «Розрахунки з учасниками ПФГ».
На субрахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» ведеться облік розрахунків за одержані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи, надані послуги з вітчизняними постачальниками та підрядниками.
На субрахунку 632 «Розрахунки з іноземними постачальниками» ведеться облік розрахунків з іноземними постачальниками та підрядниками за одержані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи, надані послуги. Аналітичний облік ведеться окремо за кожним постачальником та підрядником в розрізі кожного документа (рахунку) на сплату.
Рахунок 64 «Розрахунки за податками й платежами» призначено для узагальнення інформації про розрахунки підприємства за усіма видами платежів до бюджету, включаючи податки з працівників підприємства, та за фінансовими санкціями, що справляються в дохід бюджету. На цьому рахунку також узагальнюється інформація про інші розрахунки з бюджетом, зокрема за субсидіями, дотаціями та іншими асигнуваннями. Порядок справляння таких платежів регулюється чинним законодавством. За кредитом рахунку 64 «Розрахунки за податками й платежами» відображаються нараховані платежі до бюджету, за дебетом - належні до відшкодування з бюджету податки, їх сплата, списання тощо.
На рахунку 65 ведеться облік розрахунків за відрахуванням на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, за індивідуальним страхуванням персоналу підприємства, страхуванням майна та за іншими розрахунками за страхуванням. За кредитом рахунку 65 «Розрахунки за страхуванням» відображаються нараховані зобов'язання за страхуванням, а також одержані від органів страхування кошти, за дебетом - погашення заборгованості та витрачання коштів страхування на підприємстві. Порядок справляння та використання зборів на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та на інші види страхування регулюється чинним законодавством.
На рахунку 66 «Розрахунки за виплатами працівникам» ведеться узагальнення інформації про розрахунки за виплатами працівникам, які належать як до облікового, так і до необлікового складу підприємства, - з оплати праці (за всіма видами заробітної плати, премій, допомог тощо), за не одержані в установлений строк з каси підприємства суми з виплат працівникам, за іншими поточними виплатами.
Рахунок 67 «Розрахунки з учасниками» призначено для узагальнення інформації про розрахунки з учасниками та засновниками підприємства, що пов'язані з розподілом власного капіталу (дивіденди, повернення часток тощо). За кредитом рахунку 67 «Розрахунки з учасниками» відображається збільшення заборгованості підприємства перед засновниками та учасниками товариства, за дебетом - її зменшення (погашення), в тому числі реінвестування доходів тощо. Рахунок 67 «Розрахунки з учасниками» має такі субрахунки: 671 «Розрахунки за нарахованими дивідендами», 672 «Розрахунки за іншими виплатами». Аналітичний облік ведеться за кожним засновником та учасником та за видами виплат.
На рахунку 68 «Розрахунки за іншими операціями» ведеться облік розрахунків за операціями, що не можуть бути відображені на рахунках 63 - 67. Рахунок 68 «Розрахунки за іншими операціями» має такі субрахунки: 680 «Розрахунки, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу», 681 «Розрахунки за авансами одержаними», 682 «Внутрішні розрахунки», 683 «Внутрішньогосподарські розрахунки», 684 «Розрахунки за нарахованими відсотками», 685 «Розрахунки з іншими кредиторами».
На субрахунку 680 «Розрахунки, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу» ведеться облік визнаних відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність» зобов'язань, прямо пов'язаних з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу.
На субрахунку 681 «Розрахунки за авансами одержаними» ведеться облік одержаних авансів під поставку матеріальних цінностей або під виконання робіт, а також суми попередньої оплати покупцями і замовниками рахунків постачальника за продукцію і виконані роботи.
На субрахунку 682 «Внутрішні розрахунки» ведеться облік всіх видів поточних розрахунків з дочірніми і асоційованими підприємствами.
На субрахунку 683 «Внутрішньогосподарські розрахунки» ведеться облік внутрішньогосподарських розрахунків з виробничими одиницями і господарствами, виділеними на окремий баланс, за взаємним відпуском матеріальних цінностей; реалізацією продукції, робіт, послуг; передачею витрат загальноуправлінської діяльності; виплатою заробітної плати працівникам цих господарств; за іншими видами розрахунків. Передача активів (основних засобів, готової продукції, товарів тощо) від одного підрозділу (філії) іншому, виділеному на окремий баланс, відображається за кредитом рахунків обліку відповідних активів і дебетом субрахунку 683 «Внутрішньогосподарські розрахунки», а їх одержання - зворотною кореспонденцією цих рахунків.
На субрахунку 684 «Розрахунки за нарахованими відсотками» ведеться облік нарахованих відсотків за: використання коштів або товарів (робіт, послуг), отриманих у кредит; використання майна, отриманого в користування (орендні, лізингові операції тощо); іншими операціями.
На субрахунку 685 «Розрахунки з іншими кредиторами» ведеться облік операцій, які не передбачені для обліку на інших субрахунках рахунку 68 «Розрахунки за іншими операціями», а саме: з різними організаціями за операціями некомерційного характеру (учбовими та науково-дослідними закладами тощо); за іншими операціями. Аналітичний облік розрахунків з іншими кредиторами ведеться окремо за підприємствами, організаціями, установами та фізичними особами, з якими здійснюються розрахунки.
Рахунок 69 «Доходи майбутніх періодів» призначено для узагальнення інформації щодо одержаних доходів у звітному періоді, які підлягають включенню до доходів у майбутніх звітних періодах. До доходів майбутніх періодів відносяться, зокрема, доходи у вигляді одержаних авансових платежів за здані в оренду основні засоби та інші необоротні активи (авансові орендні платежі), передплата на газети, журнали, періодичні та довідкові видання, виручка від продажу квитків транспортних і театрально-видовищних підприємств, абонентна плата за користування засобами зв'язку тощо. За кредитом рахунку 69 «Доходи майбутніх періодів» відображається сума одержаних доходів майбутніх періодів, за дебетом - їх списання на відповідні рахунки обліку доходів та включення до складу доходів звітного періоду. Аналітичний облік доходів майбутніх періодів ведеться за їх видами, датами їх утворення і визнання доходами звітного періоду.

Перелік питань для самоконтролю:

Дайте визначення поняттю «зобов’язання».
Які ознаки класифікації зобов'язань Вам відомі?
Які види оцінки зобов'язань відповідно до П(С)БО вам відомі.
Що таке забезпечення та особливості їх обліку?
Що таке довгострокові зобов’язання. Їх види?
Які види поточної кредиторської заборгованості Вам відомі?
Дайте визначення поняттю «кредит». Які види кредитів бувають?
Призначення рахунку 60 «Короткострокові позики банку»?
Сутність кредиторської заборгованості за товари (роботи, послуги) та значення її обліку.
Характеристика рахунка 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками».
Що таке податки, які види податків та зборів діють в Україні?
Надайте характеристику рахунків для обліку розрахунків з бюджетом.
Як ведеться облік короткострокових векселів виданих?
Наведіть основні операції, які відображаються в обліку розрахунків з учасниками.
Які основні операції відображаються на рахунку 68 «Розрахунки за іншими операціями»?

Тести:

Яке з наведених понять найбільше відповідає такому визначенню: заборгованість підприємства, що виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють в собі економічні вигоди:
а) кредит;
б) позика;
в) активи;
г) зобов’язання.
2. Яким П(С)БО визначаються методологічні вимоги до формування в обліку та звітності інформації про поточні зобов’язання:
а) 5;
б) 11;
в) 13;
г) 9.
3. Який вид зобов’язань характеризується таким визначенням: поточна кредиторська заборгованість, термін погашення якої настає протягом звітного року або протягом 12 місяців з дати балансу:
а) поточні;
б) фактичні;
в) забезпечення;
г) непередбачувані.
4. Який вид зобов’язань характеризується таким визначенням: кредиторська заборгованість. Точна сума якої може бути визначена лише за виконанням певної умови, з настанням обумовленої дати, здійсненням очікуваної події:
а) поточні;
б) фактичні;
в) забезпечення;
г) непередбачувані.
5. Зобов’язання з невизначеною сумою або часом погашення на дату балансу відображаються в складі:
а) забезпечень наступних витрат і платежів;
б) довгострокових зобов’язань;
в) поточних зобов’язань;
г) не відображається в балансі
6. За рахунок якого джерела нараховуються забезпечення виплат відпусток:
а) резерву сумнівних боргів;
б) нерозподілений прибуток;
в) резервний капітал;
г) витрати підприємства.
7. Яким записом відображається в обліку нарахування податків і зборів, що визначаються на основі обсягу доходу від реалізації продукції (товару):
а) Дт 23 Кт 64;
б) Дт 70 Кт 64;
в) Дт 92 Кт 64;
г) Дт 64 Кт 31.
8. Яким записом відображається утримання із заробітної плати податку з доходів фізичних осіб:
а) Дт 661 Кт 65;
б) Дт 641 Кт 661;
в) Дт 661 Кт 641;
г) Дт 641 Кт 311.
9. Яким записом відображається нарахування фінансових санкцій за несвоєчасну сплату податків до бюджету:
а) Дт 948 Кт 641;
б) Дт 443 Кт 641;
в) Дт 641 Кт 948;
г) Дт 311 Кт 948.
10. Яким записом відображається перерахування коштів постачальнику за отримане від нього паливо:
а) Дт 203 Кт 311, Дт 644 Кт 311;
б) Дт 631 Кт 311;
в) Дт 685 Кт 311;
г) Дт 203 Кт 311, Дт 641 Кт 311.
11. Нарахування відсотків за користування банківським кредитом відображають:
а) Дт 601 Кт 311;
б) Дт 684 Кт 311;
в) Дт 684 Кт 951;
г) Дт 951 Кт 684.

12. Що означає кредитове сальдо по рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками»:
а) суму попередньої оплати за товари;
б) суму заборгованості за отримані товари;
в) дебіторську заборгованість покупців;
г) суму кредиторської заборгованості, забезпеченої векселем.
13. За рахунок якого джерела сплачуються відсотки за кредит:
а) страхових резервів;
б) статутного капіталу;
в) нерозподіленого прибутку;
г) додаткового капіталу.
14. На підставі якого принципу бухгалтерського обліку активи та зобов’язання власників підприємства не повинні відображатися в його фінансовій звітності:
а) обачності;
б) автономності;
в) повного висвітлення;
г) така вимога в основних принципах бухгалтерського обліку не висувається.
15. Сума п’ятирічної позики, яку має бути погашено через 10 місяців з дати балансу, відображається у складі:
а) забезпечень наступних витрат і платежів;
б) довгострокових зобов’язань;
в) поточних зобов’язань;
г) власного капіталу.
16. Яким записом в обліку відображається створення резерву на оплату відпусток робітника основного виробництва:
а) Дт 301 Кт 661;
б) Дт 471 Кт 661;
в) Дт 23 Кт 471;
г) Дт 661 Кт 471.
17. Яким записом відображається в обліку пред'явлення претензії постачальнику:
а) Дт 374 Кт 361;
б) Дт 631 Кт 374;
в) Дт 373 Кт 631;
г) Дт 374 Кт 631.
18. яким записом відображається в обліку погашення заборгованості банку за короткостроковим кредитом готівкою з каси:
а) Дт 501 Кт 311;
б) Дт 501 Кт 301;
в) Дт 601 Кт 301;
г) Дт 501 Кт 301.
19. На якому субрахунку необхідно вести облік розрахунків з кредиторами за некомерційними операціями:
а) 377;
б) 685;
в) 682;
г) 683.
20. Яке з наведених понять відповідає визначенню: загальна сума податку, нарахована платником податку у звітному періоді, визначена відповідно до законодавства:
а) податкове зобов’язання;
б) податковий кредит;
в) податковий борг;
г) бюджетне відшкодування.


Практичні завдання:

Завдання 1
Що необхідно зробити:
Визначити розмір зобов’язань підприємства. Відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку.
Матеріал для виконання завдання 1:
ТОВ “Універсам» 10 березня 2013р. отримало короткостроковий кредит у банку на суму 120000 грн. терміном на 10 місяців під 17% річних. Відсотки на нараховуються щомісяця та сплачуються вчасно.
10 грудня 2013р. з ініціативи підприємства укладено додатковий договір на продовження терміну кредитування на 5 місяців та підвищення відсотка на 5%.
20 січня 2014р. погашено кредит з поточного рахунку в повному обсязі.

Завдання 2
Що необхідно зробити:
Визначити розмір поточних зобов’язань підприємства. Відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку.
Матеріал для виконання завдання 2:
01.10. З поточного рахунку сплачено попередню оплату постачальнику за товари в сумі 114000 грн. в т.ч. ПДВ.
12.10. Оприбутковано товари в рахунок попередньої оплати 120000 грн. без ПДВ.
15.10. Отримано попередню оплату від покупців на поточний рахунок 100000 грн.
16.10. Нараховано податок на прибуток 2500 грн.
30.10. Перераховано платежі до бюджету (ПДВ) авансом 10000 грн.


Завдання 3
Що необхідно зробити:
Визначити розмір поточних зобов'язань з розрахунків з бюджетом Відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку.
Матеріал для виконання завдання 3:
№ п/п
Зміст операції
Сума

1
Отримано попередню оплату на поточний рахунок від покупців
15000

2
Відвантажено готову продукцію покупцям в рахунок попередньої оплати
12000

3
Повернено з поточного рахунку грошові кошти покупцю
3000

3
Оприбутковано товари від постачальника на умовах наступної оплати (без ПДВ)
5000

4
Повернено постачальнику товари неналежної якості (без ПДВ)
600

5
Утримано із заробітної плати працівників податок на доходи фізичних осіб
1400

6
Сплачено з поточного рахунку податки до бюджету:
Податок на прибуток
Податок на доходи фізичних осіб

2000
1000


Приклади розв’язування задач:

Задача 1

Визначити розмір зобов’язань підприємства. Відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку.
Матеріал для виконання завдання:
Підприємство 01.04.2013р. отримало на поточний рахунок кредит в національній валюті 200000 грн. під 15% річних. Термін погашення 30.06.2013р. кредит погашено вчасно з поточного рахунку.
РОЗВ’ЯЗОК:
№ п/п
Зміст операції
Дт
Кт
Сума

1
Зараховано кредит на поточний рахунок
311
601
200000

2
Нараховано відсотки (станом на 30.04., 31.05., 30.06.) (15%/12=1,25%, 200000х1,25%=2500)
951
684
2500

3
Сплачено відсотки з поточного рахунку
684
311
2500

4
Погашено кредит з поточного рахунку
601
311
200000


Задача 2

Визначити розмір зобов’язань підприємства. Відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку.
Матеріал для виконання завдання:
Підприємство 01.03.2013р. видало відсотковий вексель постачальнику в рахунок погашення заборгованості за номінальною вартістю 120000 грн. Строк погашення векселя 01.07.2013р. із сплатою 12% річних.
РОЗВ’ЯЗОК:
№ п/п
Зміст операції
Дт
Кт
Сума

1
Видано вексель постачальнику
631
621
120000

2
Нараховано відсотки по векселю щомісяця (12%/12=1%, 120000х1%=1200)
952
684
1200

3
Погашено вексель
621
311
120000

4
Сплачено відсотки по векселю (1200х4)
684
311
4800


Задача 3

Визначити розмір зобов’язань підприємства. Відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку.
Матеріал для виконання завдання:
Отримано грошові кошти від покупця в рахунок попередньої оплати 36000 грн. покупцю виписана податкова накладна. Відвантажено товари покупцям в рахунок попередньої оплати 45000 грн.
Отримано товари від постачальника на умовах наступної оплати 24000 грн. в т.ч. ПДВ. Визнано транспортні витрати по перевезенню товарів (транспортна організація) 1500 грн. в т.ч. ПДВ.
РОЗВ’ЯЗОК:
№ п/п
Зміст операції
Дт
Кт
Сума

1
Зараховано попередню оплату від покупців на поточний рахунок
311
681
36000

2
Нараховано податкове зобов’язання з ПДВ по попередній оплаті
643
641
6000

3
Відвантажено товари покупцям в рахунок попередньої оплати
361
702
45000

4
Відображено податкове зобов’язання з ПДВ
702
643
6000702
641
1500

5
Проведено взаємозалік рахунків з попередньої оплати
681
361
36000

6
Оприбутковано товари від постачальника
281
631
20000

7
Відображено податковий кредит з ПДВ
641
631
4000

8
Визнано транспортно-заготівельні витрати
281
685
1250

9
Відображено податковий кредит з ПДВ
641
685
250


Задача 4

Визначити розмір зобов’язань підприємства. Відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку.
Матеріал для виконання завдання:
№ п/п
Зміст операції
Сума

1
Отримано на поточний рахунок короткостроковий кредит банку
15000

2
Отримано попередню оплату від покупця на поточний рахунок
35000

3
Відвантажено готову продукцію покупцям в рахунок попередньої оплати
32000

3
Оприбутковано товари від постачальника (без ПДВ)
50000

4
Повернено товари постачальнику (неналежної якості) в т.ч. ПДВ
690

5
Нараховано відсотки за користування кредитом
560


РОЗВ’ЯЗОК:
№ п/п
Зміст операції
Дт
Кт
Сума

1
Зараховано кредит на поточний рахунок
311
601
15000

2
Отримано попередню оплату від покупця на поточний рахунок
311
681
35000

3
Нараховано податкове зобов’язання з ПДВ
643
641
5833,33

4
Відвантажено готову продукцію покупцям в рахунок попередньої оплати
361
701
32000

5
Закрито рахунки податкового зобов’язання з ПДВ
701
643
5333,33

6
Проведено взаємозалік рахунків
681
361
35000

7
Оприбутковано товари від постачальника
281
631
50000

8
Відображено податковий кредит з ПДВ
641
631
10000

9
Повернено товари постачальнику (неналежної якості)
631
281
575

10
Скореговано податковий кредит з ПДВ методом «червоного сторно»
641
631
115

11
Нараховано відсотки за користування кредитом
951
684
560ТЕМА 3. ОБЛІК ПРАЦІ ТА ЇЇ ОПЛАТИ

Основи організації обліку праці та витрат на її оплату. Облік робочого часу, виробітку. Облік відпрацьованого та невідпрацьованого часу.
Документальне оформлення нарахування та виплати заробітної плати.
Нарахування заробітної плати. Особливості нарахування відпускних та виплат в зв’язку з тимчасової втрати працездатності.
Облік нарахованої заробітної плати та утримань із заробітної плати.
Облік інших розрахунків з персоналом. Облік розрахунків за страхуванням. Звітність з праці і заробітної плати. Спеціальна звітність.

Рекомендовані джерела:
Нормативні: 3-6, 10.
Основні: 12,16,19.
Додаткові: 21,23.

Основні поняття та визначення:

Заробітна плата – це винагорода, розрахована, як правило, у грошовому вираженні, яку відповідно до трудового договору власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану роботу.
Структура заробітної плати - (ст. 2 Закону України «Про оплату праці») Основна заробітна плата; Додаткова заробітна плата; Інші заохочувальні і компенсаційні виплати.
Основна заробітна плата - це винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці за тарифними ставками (окладами), відрядними оцінками робітників та посадовими окладами керівників, фахівців та технічних службовців. Вона встановлюється у виді: а) тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робочих і посадових окладів для службовців, незалежно від форми і систем оплати праці, прийнятих на підприємстві; б) процентних чи комісійних нарахувань у залежності від обсягу доходів (прибутку), отриманих від реалізації продукції (робіт, послуг), у випадках коли вони є основною заробітною платою; в) суми авторського гонорару працівникам мистецтва, редакцій газет і журналів, телеграфного агентства, видавництв, радіо, телебачення й інших підприємств і оплата їхньої праці, здійснювана по ставках (розцінка) авторського (постановочного) винагороди, нарахованого на даному підприємстві.
Додаткова заробітна плата - це винагорода за працю понад встановлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає надбавки і доплати до тарифних ставок і посадових окладів у розмірах, передбачених чинним законодавством, премії робітником, керівникам, фахівцям і іншому службовцям за виробничі результати, включаючи премії за економію конкретних видів матеріальних ресурсів, винагороди (процентні надбавки за вислугу років, стаж роботи, передбачені чинним законодавством, оплата праці працівників за виконання робіт відповідно до договорів цивільно-правового характеру, оплата за роботу у вихідні і святкові (неробочі) дні, у понаднормове час, процентні і комісійні винагороди, виплачувані додатково до тарифної ставки (окладу), суми виплат, зв'язаних з індексацією заробітної плати працівників, оплата щорічних основних і додаткових відпусток, грошова компенсація за невикористану відпустку, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством.
Інші заохочувальні та компенсаційні виплати - це виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, компенсаційні та інші грошові і матеріальні виплати, які не передбачені чинним законодавством, або які провадяться понад встановлені зазначеними актами норми
Сума витрат на оплату праці передбачає розрахунок фонду оплати праці.
Фонд оплати праці (ФОП) - основний економічний показник з оплати праці, що широко використовується у господарській практиці, статистичній звітності, економічному аналізі. Він охоплює: - фонд основної заробітної плати; - фонд додаткової заробітної плати персоналу підприємства; - інші заохочувальні та компенсаційні виплати, крім тих які законодавчо не належать до ФОП (наприклад, допомога з тимчасової непрацездатності, вихідна допомога тощо).
Фонд основної заробітної плати - це заробітна плата, нарахована за виконану роботу (відпрацьований час) за відрядними розцінками, тарифними ставками, посадовими окладами, у тому числі преміальні доплати робітникам за перевиконання норм виробітку (крім одноразових премій), доплати за роботу в нічний час, у понаднормовий час, оплати простоїв не з вини робітників.
Фонд додаткової заробітної плати - це виплати, пов'язані з надбавками і доплатами, які передбачені чинним законодавством, а також оплата передбачених законодавством щорічних і додаткових відпусток та робочого часу працівників, які залучаються до виконання державних або громадських обов'язків. Фонд основної заробітної плати і фонд додаткової заробітної плати разом створюють загальний фонд заробітної плати підприємства.
До інших заохочувальних і компенсаційних виплат з ФОП належать винагороди за підсумками роботи за рік, суми наданих трудових і соціальних пільг працівникам, а також матеріальної допомоги.
Важливими складовими організації заробітної плати є її форми і системи, які забезпечують зв'язок між оплатою праці та її результатами (індивідуальними і колективними). Форми і системи оплати праці встановлюються підприємствами та організаціями самостійно у колективному договорі з дотриманням вимог і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (регіональними) угодами. Найчастіше застосовують дві основні форми заробітної плати - відрядну й погодинна. Кожна з них відповідає певній мірі кількості праці: перша - кількості виробленої продукції, друга - кількості відпрацьованого часу.
Під системою оплати праці розуміють спосіб поєднання основної, додаткової оплати праці та премії, що забезпечують найбільше оптимальне співвідношення між кількістю та якістю вкладеної праці і й оплатою, яка спонукає працівників до. високопродуктивної праці.
При відрядній оплаті праці сума заробітку залежить від кількості і якості зробленої продукції чи роботи; при погодинній - від тривалості роботи. Відрядна форма оплати праці (відрядність) може бути прямою, відрядно-прогресивною і відрядно-преміальною. Пряма відрядність припускає оплату праці за зроблений обсяг робіт чи продукції по єдиних відрядних розцінках без обмеження розміру заробітку. При відрядно-прогресивній оплаті праці визначений обсяг роботи чи продукції оплачує по звичайних відрядних розцінках, за кожну одиницю понад цей обсяг розцінка прогресивно збільшується.
Погодинна оплата праці - це оплата за відпрацьований час (годину, зміну, місяць і т, д.). Вона має два види: просту і почасово-преміальну. Остання припускає видачу премій за відсутність аварій, своєчасне і високоякісне виконання завдань.
Тарифна система являє собою сукупність державних нормативних обмежень, які регулюють співвідношення і розмір оплати різноякісної праці в одиницю робочого часу. Тарифна система містить такі елементи: тарифну сітку, тарифно-кваліфікаційний довідник і тарифну ставку.
Тарифна сітка - це шкала, по якій установлюється залежність розміру оплати праці в одиницю робочого часу від кваліфікації працівника, значення, складності і труднощів виконуваної роботи та від інших умов. Тарифна сітка містить кілька розрядів з коефіцієнтами, по яких установлюється співвідношення розміру оплати праці різної кваліфікації за одиницю робочого часу.
Мінімальна заробітна плата - це встановлений державою розмір заробітної плати, нижче якого не може провадитися оплата за фактично виконану найманим працівником повну місячну (денну або годинну) норму праці (робочого часу). До мінімальної заробітної плати не включаються доплати, надбавки, заохочувальні та компенсаційні виплати.
Середня заробітна плата - це розмір заробітної плати працівника, визначений за певний період часу.
Прожитковий мінімум - це вартісна величина достатнього для забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження його здоров'я набору продуктів харчування, а також мінімального набору непродовольчих товарів та мінімального набору послуг, необхідних для задоволення основних соціальних та культурних потреб особи.
Організація обліку робочого часу - це вибір системи табельного обліку, розробка інструкції щодо його ведення, контроль дотримання правил внутрішнього розпорядку та табельного обліку. Система табельного обліку (жетонна, карткова, із застосуванням контрольних годинників, пропускна, рапортно - відомча, автоматизована) доповнюється інструкцією: централізовано або децентралізовано ведеться облік використання робочого часу, методика побудови табельних номерів; форма та порядок ведення табелів та графік їх представлення в бухгалтерії, обов’язки табельників, контроль за табельним обліком.
Робочий час – це встановлений законом або угодою сторін час, протягом якого працівники підприємства згідно з правилами внутрішнього розпорядку повинні виконувати свої трудові обов’язки.
Табель являє собою іменний список усіх працівників структурних підрозділів підприємства з позначками проти кожного прізвища про використання робочого часу і ведеться окремо по категоріях, а в межах категорії працюючих - у порядку табельних номерів або в алфавітному порядку.
Табель містить відомості про відпрацьований час, години понаднормової роботи, запізнення і неявки, причини яких зашифровуються умовними позначками. Значно спрощується табельний облік при реєстрації тільки відхилень від нормальної тривалості робочого дня (через хвороби, відрядження, прогули, години понаднормової роботи тощо). При цьому підставою для позначок у табелі про час, невідпрацьований з поважних причин, є листки тимчасової непрацездатності, накази (розпорядження) про надання відпусток, посвідчення про відрядження та інші документи.
Типові форми первинного обліку по розрахунках з робітниками і службовцями із заробітної плати: П-1 Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу; П-2 Особова картка працівників; П-3 Наказ (розпорядження) про надання відпустки; П-4 Наказ про припинення трудового договору (контракту); П-5 Табель обліку використання робочого часу; П-6 Розрахункова-платіжна відомість; П-7 Розрахункова-платіжна відомість (зведена).
Відпустка - це час відпочинку, який обчислюється в календарних днях і надається працівникам із збереженням місця роботи і заробітної плати. Основним законом що регулює відпустки є Закон України «Про відпустки». Згідно з ним відпустки бувають: 1) щорічні відпустки: основна відпустка; додаткова відпустка за роботу із шкідливими та важкими умовами праці; додаткова відпустка за особливий характер праці; інші додаткові відпустки, передбачені законодавством; 2) додаткові відпустки у зв'язку з навчанням; 3) творча відпустка; 4) відпустка для підготовки та участі в змаганнях; 5) соціальні відпустки: відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами; відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку; відпустка у зв'язку з усиновленням дитини; додаткова відпустка працівникам, які мають дітей; 5) відпустки без збереження заробітної плати.
Щорічні (основна та додаткові) відпустки надаються із збереженням на їх період місця роботи (посади) і заробітної плати. Тривалість відпусток визначається Законом «Про відпустки», іншими законами та підзаконними нормативно-правовими актами України і незалежно від режимів та графіків роботи обліковується у календарних днях. Щорічна основна відпустка надається працівникам за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору. Залежно від тривалості основної відпустки щорічна відпустка може бути мінімальною та подовженою. У сучасних умовах 24-денна календарна щорічна відпустка є мінімальною для всіх осіб, які працюють за трудовим договором. Для деяких категорій працівників законодавством України може бути передбачено іншу тривалість щорічної основної відпустки. При цьому тривалість їх відпустки не може бути меншою ніж 24 календарних дні. Святкові та неробочі дні при визначенні тривалості відпусток не враховуються.
Відпускні розраховуються шляхом ділення сумарного заробітку за розрахунковий період на кількість календарних днів розрахункового періоду. Одержаний результат перемножується на число календарних днів відпустки Розрахунок відпускних В=(М/365-С)х N
де В- сума відпускних;
М –сумарний заробіток працівника за 12 останні місяців ;
365 – кількість днів у році ;
С - число святкових і неробочих днів , передбачених законодавством;
N – тривалість відпустки в календарних днях.
Розрахунковим періодом для визначення середньої заробітної плати для розрахунку відпускних є: 12 календарних місяців, що передують місяцю надання відпустки. Фактичний час роботи, з першого числа місяця після оформлення на роботу до першого числа місяця, в якому надається відпустка. Фактично відпрацьований час, якщо робітник відпрацював менше двох календарних місяців..
Виплати, які включаються до розрахунку середньої заробітної плати для розрахунку відпускних: основна заробітна плата; доплати і надбавки (за надурочну роботу та роботу в нічний час; суміщення професій і посад; розширення зон обслуговування або виконання підвищених обсягів робіт робітниками-почасовиками; високі досягнення в праці (високу професійну майстерність); умови праці; інтенсивність праці; керівництво бригадою, вислугу років та інші); виробничі премії та премії за економію конкретних видів палива, електроенергії і теплової енергії; винагорода за підсумками річної роботи та вислугу років тощо.
Під тимчасовою втратою працездатності розуміють неспроможність особи виконувати свою трудові обов’язки внаслідок короткотривалих обставин об’єктивного характеру. Тимчасова непрацездатність може бути спричинена: - фізичною нездатністю особи здійснювати трудову діяльність (хвороба, травма, вагітність та пологи); - неможливістю працювати у зв’язку із необхідністю здійснювати догляд за іншим членом сім’ї (хворою дитиною; хворим членом сім’ї; за дитиною до трьох років; за дитиною до досягнення трьох річного віку або дитиною-інвалідом до 16 років у разі хвороби матері або іншої особи, яка доглядає за цією дитиною); - неможливістю працювати у зв’язку із настанням обставин, спричинених діями державних органів (карантин, накладений органами санітарно-епідеміологічної служби).
Листок непрацездатності - це багатофункціональний документ, який є підставою для звільнення від роботи у зв'язку з непрацездатністю та з матеріальним забезпеченням застрахованої особи в разі тимчасової непрацездатності, вагітності та пологів. Отже, на підставі листка непрацездатності оплачуються: - допомога у зв'язку з вагітністю та пологами; - допомога у випадку тимчасової непрацездатності. У свою чергу тимчасова непрацездатність може виникнути: - або внаслідок захворювання, або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві; - або внаслідок захворювання, або травми, пов'язаної з нещасним випадком на виробництві.
Розрахунок допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності
Д=(З / N2) х % х N
де, Д- допомога у разі тимчасової непрацездатності ;
З – сума заробітної плати за 6 попередніх місяців;
N2 – кількість відпрацьованих робочих днів за останні шість місяців;
% - відсоток , який залежить від страхового стажу ;
N – кількість днів тимчасової непрацездатності.
Допомога з тимчасової непрацездатності виплачується в наступних розмірах: 60 відсотків середньої заробітної плати (доходу) – застрахованим особам, які мають страховий стаж до п'яти років; 80 відсотків середньої заробітної плати (доходу) – застрахованим особам, які мають страховий стаж від п'яти до восьми років; 100 відсотків середньої заробітної плати (доходу) – застрахованим особам, які мають страховий стаж понад вісім років; застрахованим особам, віднесеним до 1 - 4 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, одному з батьків або особі, що їх замінює та доглядає хвору дитину віком до 14 років, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи, ветеранам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особам, віднесеним до жертв нацистських переслідувань відповідно до Закону України «Про жертви нацистських переслідувань», донорам, які мають право на пільгу, передбачену статтею 10 Закону України «Про донорство крові та її компонентів». Також в розмірі 100% середньої заробітної плати (доходу) надається допомога по вагітності та пологах, вона не залежить від страхового стажу.
Оплата лікарняних поділяється на дві складові: оплата перших п’яти днів лікарняного (проводить роботодавець та відносить ці витрати до складу витрат підприємства) та оплата всіх інших днів лікарняного (виплата проводиться Фондом соціального страхування тимчасової втрати працездатності.).
Заробітна плата, для включення до розрахунку лікарняних, має одночасно відповідати наступним умовам: - вона повинна включатися до фонду оплати праці. До нього включається основна, додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які визначаються Інструкцією. - з цих виплат сплачувалися внески до фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності; - ці виплати обкладалися податком з доходів фізичних осіб; - виплати не повинні перевищувати граничної суми заробітної плати з якої сплачувалися страхові внески до фондів соціального страхування.
Утримання із заробітної плати: податок на доходи фізичних осіб; єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування; профспілкові внески, аліменти; по виконавчим листам; за розпорядженням працівника; за розпорядженням підприємства.
Розміри єдиного внеску на загальнообов’язкове страхування
№ п/п
Страхувальники
Застраховані особи
База нарахування
Ставка, %

1
Підприємства, установи та організації, інші юрособи, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізосіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах
Працівники
Сума нарахованої заробітної плати
3,6

2
Фізособи підприємці, зокрема, ті, які використовують працю інших осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах

Сума лікарняних
2,0

3
Бюджетні установи

Сума допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами
2,0

Податок з доходів фізичних осіб. Утримуючи податок з доходів фізичних осіб із заробітної плати, необхідно виділити такі моменти:
- ставку податку становить 15% (з 01.01.2015р.– 17 %). Податок утримується зі всього нарахованого доходу;
- якщо заробітна плата місяця не перевищує суми місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 1 січня звітного податкового року, помноженої на 1,4 та округленої до найближчих 10 гривень та за наявності заяви працівника (для зменшення суми податку) до його заробітної плати застосовується податкова соціальна пільга;
- об’єкт оподаткування, тобто база для утримання податку, зменшується спочатку на суми єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування, а також на суму податкової соціальної пільги ( якщо працівник має право на неї), тільки після цього розраховується 15 % податку відповідно до норм Податкового кодексу України.
Податкова соціальна пільга – сума, на яку платник податку на доходи фізичних осіб, має право зменшити свій загальний місячний оподатковуваний дохід у вигляді заробітної плати від одного роботодавця. На застосування до свого доходу податкової соціальної пільги має право кожен платник ПДФО, якщо розмір його місячної заробітної плати не перевищує суми, що дорівнює місячному прожитковому мінімуму діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень. Ця сума називається граничним розміром доходу. З 1 січня 2014 року податкова соціальна пільга застосовується до доходу розмір якого не перевищує місячного доходу в сумі - 1710,00 грн. (1218,00х1,4=1710).
Відповідно до розділу ХІХ Податкового кодексу України до статті 169 (Перерахунок податку та податкові соціальні пільги) податкова соціальна пільга надається в розмірі, що дорівнює 50% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розмірі на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року. Згідно зі статтею 8 Закону України «Про державний бюджет на 2014 рік» мінімальна заробітна плата з 01 січня 2014 року встановлена у розмірі - 1218,00 грн. Отже, враховуючи норми Податкового кодексу України податкова соціальна пільга надається в розмірі – 609,00 грн. (1218,00х 50% = 609,00)
На 2014 рік податкову соціальну пільгу встановлено в таких розмірах:
1) 100% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи, а це – 609 грн. – для будь-якого платника податку, якщо сума його нарахованої заробітної плати за календарний місяць не перевищує 1710 грн.;
2) 100% відсотків вищезазначеної пільги, а це – 609 грн. – для платника податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років, - у розрахунку на кожну таку дитину. При цьому граничний розмір доходу, який дає право на отримання податкової соціальної пільги одному з батьків визначається як добуток 1710 грн. та відповідної кількості дітей. Для другого з батьків для отримання пільги сума його нарахованої заробітної плати за календарний місяць не має перевищувати 1710 грн. (для застосування податкової соціальної пільги до доходу, підвищеного кратно кількості дітей, такий платник податку має зазначити про це у заяві працедавцю. При цьому у заяві повинно бути вказано, що чоловік (дружина) такого платника податку при одержанні податкової соціальної пільги за місцем своєї роботи не користується правом на збільшення розміру доходу кратно кількості дітей.);
3) 150% – 913,50 грн. - для платника податку, який:
- є одинокою матір'ю (батьком), вдовою (вдівцем) або опікуном, піклувальником - у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років;
- утримує дитину-інваліда - у розрахунку на кожну таку дитину віком до 18 років;
- є особою, віднесеною законом до першої або другої категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, включаючи осіб, нагороджених грамотами Президії Верховної Ради УРСР у зв'язку з їх участю в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;
- є учнем, студентом, аспірантом, ординатором, ад'юнктом;
- є інвалідом I або II групи, у тому числі з дитинства (крім інвалідів І і ІІ групи з числа учасників бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни);
- є особою, якій присуджено довічну стипендію як громадянину, що зазнав переслідувань за правозахисну діяльність, включаючи журналістів;
- є учасником бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на якого поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (крім учасників бойових дій під час Другої світової війни або осіб, які у той час працювали в тилу);
4) 200% – 1218 грн.- для платника податку, який є:
- Героєм України, Героєм Радянського Союзу, Героєм Соціалістичної Праці або кавалером ордена Слави чи ордена Трудової Слави, особою, нагородженою чотирма і більше медалями «За відвагу»;
- учасником бойових дій під час Другої світової війни або особою, яка у той час працювала в тилу, та інвалідом І і ІІ групи з числа учасників бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
- колишнім в'язнем концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання під час Другої світової війни або особою, визнаною репресованою чи реабілітованою;
- особою, яка була насильно вивезена з території колишнього СРСР під час Другої світової війни на територію держав, що перебували у стані війни з колишнім СРСР або були окуповані фашистською Німеччиною та її союзниками;
- особою, яка перебувала на блокадній території колишнього Ленінграда (Санкт-Петербург, Російська Федерація) у період з 8 вересня 1941 року по 27 січня 1944 року.
Умовою для отримання права на пільгу є подання платником податку за одним із місць роботи (якщо їх декілька), на якому він планує отримувати пільгу, заяву про застосування податкової соціальної пільги. Зазначимо, що платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу у вигляді заробітної плати, отримуваного з джерел на території України, виключно в одного працедавця. Крім цього, до заяви необхідно додати документи, що підтверджують право на таку пільгу. Якщо платник податку має право на застосування податкової соціальної пільги з двох підстав, податкова соціальна пільга застосовується один раз з підстави, що передбачає її найбільший розмір (підпункт 169.3.1. статті 169 Кодексу).
Єдиний соціальний внесок нараховується на: заробітну плату найманих працівників, яка включає основну, додаткову зарплату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, утому числі в натуральній формі, що визначаються згідно із Законом про оплату праці; винагороду фізичній особі за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовим договором; оплату перших днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця; допомогу по тимчасовій непрацездатності; допомоги або компенсації згідно із законодавством; грошове забезпечення.
Максимальна величина бази нарахування єдиного внеску - максимальна сума доходу застрахованої особи, що дорівнює сімнадцяти розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом, на яку нараховується єдиний внесок.
Розміри ставок єдиного соціального внеску залежать від категорії платників та бази нарахування цього внеску. Розмір єдиного соціального внеску для кожної категорії платників та пропорції його розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування встановлюються з урахуванням того, що вони повинні забезпечувати застрахованим особам страхові виплати і соціальні послуги, передбачені законодавством про загальнообов'язкове державне соціальне страхування; фінансування заходів, спрямованих на профілактику страхових випадків; створення резерву коштів для забезпечення страхових виплат та надання соціальних послуг застрахованим особам; покриття адміністративних витрат із забезпечення функціонування системи загальнообов'язкового державного соціального страхування.
Для роботодавців ставки єдиного соціального внеску встановлюються у відсотках до бази нарахування цього внеску відповідно до класів професійного ризику виробництва, до яких віднесено платників єдиного соціального внеску за основними видами їх економічної діяльності. Є 67 класів професійного ризику виробництва, а відповідна ставка єдиного соціального внеску становить від 36,76 % - для 1-го класу до 49,7 % - для 67-го класу професійного ризику виробництва. Незмінна ставка нарахування єдиного соціального внеску передбачена для: бюджетних установ - 36,3 %; оплати винагороди за цивільно-правовими договорами - 34,7 %; нарахованої заробітної плати найманих працівників-інвалідів - 8,41 %; суми допомоги по тимчасовій непрацездатності та оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності - 33,2 %;
На рахунку 66 «Розрахунки за виплатами працівникам» ведеться узагальнення інформації про розрахунки за виплатами працівникам, які належать як до облікового, так і до необлікового складу підприємства, - з оплати праці (за всіма видами заробітної плати, премій, допомог тощо), за не одержані в установлений строк з каси підприємства суми з виплат працівникам, за іншими поточними виплатами.
Рахунок 66 «Розрахунки за виплатами працівникам» має такі субрахунки: 661 «Розрахунки за заробітною платою»; 662 «Розрахунки з депонентами»; 663 «Розрахунки за іншими виплатами».
За кредитом рахунку 66 «Розрахунки за виплатами працівникам» відображаються нарахована працівникам підприємства основна та додаткова заробітна плата, премії, допомога по тимчасовій непрацездатності, інші належні до нарахування працівникам виплати, за дебетом - виплата основної та додаткової заробітної плати, премій, допомоги по тимчасовій непрацездатності тощо; вартість одержаних матеріалів, продукції та товарів у рахунок заробітної плати (погашення заборгованості перед працівниками за іншими виплатами); утримання податку з доходів фізичних осіб, відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, платежів за виконавчими документами та інші утримання з виплат працівникам.
Заборгованість підприємства з виплат працівникам у разі одержання підприємством готівки для виплати через касу підприємства та неотримання її працівниками в установлений строк відображається за дебетом субрахунків 661 «Розрахунки за заробітною платою» і 663 «Розрахунки за іншими виплатами» та кредитом субрахунку 662 «Розрахунки з депонентами».
На субрахунку 663 «Розрахунки за іншими виплатами» ведеться облік розрахунків за виплатами, що не належать до фонду оплати праці, зокрема допомога по частковому безробіттю, допомога по тимчасовій непрацездатності. Аналітичний облік розрахунків ведеться за кожним працівником, видами виплат та утримань.
Рахунок 65 «Розрахунки за страхуванням». На рахунку 65 ведеться облік розрахунків за відрахуванням на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, за індивідуальним страхуванням персоналу підприємства, страхуванням майна та за іншими розрахунками за страхуванням. За кредитом рахунку 65 «Розрахунки за страхуванням» відображаються нараховані зобов'язання за страхуванням, а також одержані від органів страхування кошти, за дебетом - погашення заборгованості та витрачання коштів страхування на підприємстві. Порядок справляння та використання зборів на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та на інші види страхування регулюється чинним законодавством.
Рахунок 65 «Розрахунки за страхуванням» має такі субрахунки: 651 «За розрахунками із загальнообов'язкового державного соціального страхування». 652 «За соціальним страхуванням». 654 «За індивідуальним страхуванням». 655 «За страхуванням майна».
На субрахунку 651 «За розрахунками із загальнообов'язкового державного соціального страхування» ведеться облік розрахунків за єдиним внеском на загальнообов'язкове державне соціальне страхування тощо.
На субрахунку 652 «За соціальним страхуванням» ведеться облік розрахунків з Фондом соціального страхування України за збором на обов'язкове соціальне страхування.
На субрахунку 654 «За індивідуальним страхуванням» ведеться облік розрахунків зі страховими організаціями по індивідуальному страхуванню персоналу підприємства, за їх письмовими дорученнями, у разі добровільного страхування, з нарахованої їм заробітної плати страхових внесків за договорами та по обов'язковому страхуванню, що встановлюється законодавством.
На субрахунку 655 «За страхуванням майна» ведеться облік розрахунків за страхуванням майна підприємства та майна працівників підприємства. Такі страхові платежі підлягають перерахуванню страховим організаціям. Аналітичний облік ведеться за кожним видом зборів і відрахувань, по страхувальниках та окремих договорах страхування.

Перелік питань для самоконтролю:

Що таке заробітна плата?
Що таке мінімальна заробітна плата?
Що таке прожитковий мінімум?
Що входить до фонду оплати праці?
Що таке основна та додаткова заробітна плата?
Які існують форми та системи оплати праці?
Яким документами оформляється нарахування та виплата заробітної плати?
Які утримання здійснюються із заробітної плати?
Який порядок утримання податку на доходи фізичних осіб?
Які розміри податкової соціальної пільги застосовуються для працівників?
Дайте характеристику рахунку 66 «Розрахунки за виплатами працівникам»?
Який порядок нарахування відпускних?
Який порядок нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності?

Тести:

1. Винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм (виробітку, часу, обслуговування) – це:
а) основна заробітна плата;
б) додаткова заробітна плата;
в) інші заохочувальні та компенсаційні виплати;
г) немає правильної відповіді.
2. До додаткової заробітної плати належать:
а) матеріальна допомога;
б) винагороди за підсумками роботи за рік;
в) суми наданих підприємством трудових і соціальних пільг;
г) надбавки та доплати до тарифних ставок і посадових окладів.
3. Рівень оплати праці за просту некваліфіковану працю, нижче якого не може проводитись оплата – це:
а) стандартна заробітна плата;
б) мінімальна заробітна плата;
в) середня заробітна плата;
г) нормативна заробітна плата.
4. Яким записом відображається нарахування заробітної плати виробничому персоналу підприємства:
а) Дт 661 Кт 92;
б) Дт 92 Кт 61;
в) Дт 23 Кт 661;
г) Дт 93 Кт 661.
5. Яким записом відображається нарахування допомоги з тимчасової непрацездатності починаючи з шостого дня хвороби:
а) Дт 471 Кт 661;
б) Дт 661 Кт 652;
в) Дт 652 Кт 661;
г) Дт 378 Кт 661.
6. Яким записом відображається нарахування заробітної плати адміністрації цехів:
а) Дт 91 Кт 661;
б) Дт 23 Кт 661;
в) Дт 92 Кт 661;
г) Дт 93 Кт 661.
7. Яким записом відображається утримання із заробітної плати податку з доходів фізичних осіб:
а) Дт 661 Кт 65;
б) Дт 641 Кт 661;
в) Дт 661 Кт 641;
г) Дт 641 Кт 311.
8. Як відображається депонування заробітної плати:
а) Дт 661 Кт 651;
б) Дт 661 Кт 662;
в) Дт 662 Кт 661;
г) Дт 661 Кт 372.
9. Підставою для нарахування заробітної плати є:
а) акт виконаних робіт;
б) лімітно-забірна картка;
в) видатковий касовий ордер;
г) вимога.
10. Яким записом відображається утримання єдиного соціального внеску із заробітної плати:
а) Дт 651 Кт 661;
б) Дт 661 Кт 651;
в) Дт 661 Кт 641;
г) Дт 661 Кт 652.
11. Від суми витрат на оплату праці здійснюються відрахування:
а) на соціальне страхування;
б) до резервного капіталу;
в) до амортизаційного фонду;
г) до фонду матеріального стимулювання.
12. Що означає кредитове сальдо по рахунку 662 «Розрахунки з депонентами»:
а) заборгованість з нарахованої заробітної плати;
б) заборгованість з своєчасно не отриманої заробітної плати;
в) заборгованість працівника з отриманих авансів;
г) виплачену заробітну плату.
13. Яким записом відображається утримання з заробітної плати аліментів:
а) Дт 685 Кт 661;
б) Дт 685 Кт 301;
в) Дт 661 Кт 685;
г) Дт 301 Кт 685.
14. Що означає кредитове сальдо рахунка 661:
а) суму нарахованої заробітної плати;
б) утримання з заробітної плати;
в) заборгованість підприємства працівникам по заробітній платі;
г) заборгованість працівника по отриманих авансах.
15. Що необхідно зробити з готівкою, що відповідає сумі депонованої заробітної плати:
а) використати на поточні потреби;
б) зберігати в касі до моменту видачі депоненту;
в) використати на оплату праці у наступному місяці;
г) здати гроші до банку.
16. Яким записом відображається в обліку виплата заробітної плати із каси:
а) Дт 301 Кт 661;
б) Дт 301 Кт 372;
в) Дт 661 Кт 301;
г) Дт 372 Кт 301.
17. В якому регістрі ведеться аналітичний облік розрахунків з оплаті праці:
а) інвентарна картка;
б) оборотна відомість;
в) картка складського обліку;
г) особистий рахунок.
18. Яким записом відображається на рахунках нарахування єдиного соціального внеску на фонд оплати праці працівників збуту:
а) Дт 93 Кт 651;
б) Дт 92 Кт 651;
в) Дт 48 Кт 651;
г) Дт 23 Кт 651.
19. Оплата днів чергововї щорічної відпустки проводиться, виходячи із середньої заробітної плати за останні:
а) 2 календарні місяці;
б) 6 календарних місяців;
в) 12 календарних місяців;
г) необмежений період часу.
20. За якого страхового стажу сума допомоги з тимчасової непрацездатності виплачується у розмірі 60% середнього заробітку:
а) до 5 років;
б) від 5 до 8 років;
в) понад 8 років;
г) понад 10 років.

Практичні завдання:

Завдання 1
Що необхідно зробити:
Нарахувати заробітну плату працівнику, здійснити утримання та нарахування на фонд оплати праці. Відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку.
Матеріал для виконання завдання 1:
Слюсар Петров М.В. виробничого цеху за березень 2014р. виготовив 300 деталей. Розцінка з 1 деталь (в межах плану 260 од. – 7,20 грн., понад план 8,00 грн.)

Завдання 2
Що необхідно зробити:
Нарахувати заробітну плату працівнику, здійснити утримання та нарахування на фонд оплати праці. Відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку.
Матеріал для виконання завдання 2:
Бухгалтер згідно з табелем відпрацював у лютому поточного року 20 днів (тривалість робочого дня 8 годин). Тарифна ставка за одну годину складає 10,20грн. крім того встановлено премія у розмір 15%. Бухгалтер мати двох дітей до 18 років.
Завдання 3
Що необхідно зробити:
Нарахувати допомогу по тимчасовій втраті працездатності. Відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку.
Матеріал для виконання завдання 3:
Заступник директора приніс листок непрацездатності з 3 по 13 грудня 2013р. сума заробітку за попередніх 6 місяців 10300 грн. та кількість відпрацьованих днів 129. Стаж роботи 6 років.

Завдання 4
Що необхідно зробити:
Нарахувати відпускні та відобразити їх на рахунках бухгалтерського обліку.
Матеріал для виконання завдання 4:
Працівник відділу збуту отримав щорічну відпустку на 24 календарні дні (з 1 квітня поточного року). Сума заробітної плати за 12 попередніх місяців 28700 грн. У січні поточного року брав відпустку без збереження заробітної плати 10 днів. Цього ж місця була нарахована премія за ІІ півріччя попереднього року 1725 грн.

Приклади розв’язування задач:

Задача 1
Відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку. Нарахувати заробітну плату здійснити всі утримання та нарахування на фонд оплати праці, виплату заробітної плати з каси підприємства.
Матеріал для виконання завдання:
Працівник основного виробництва (чорнобилець 2 категорії) за місяць виготов 1200 од. продукції. Розцінка за 1 од. складає: в межа плану (1000 од.) 1,60 грн., понад встановлений 1,80 грн.
Крім того рішенням адміністрації підприємства визначено, що розмір премії за перевиконання плану складає 0,9% за кожний відсоток перевиконання.
З працівника утримується всі обов’язкові утримання та профспілкові внески 1%, аліменти 10%.
РОЗВ’ЯЗОК:
ЗП=1000х1,60+200х1,80=1960
Перевиконання плану 1200/1000=20% Премія 20%х0,9%=18%
ЗП= 1960+(1960х18%) = 2312,8 грн.
Працівник має право на податкову соціальну пільгу 150%, якщо його заробітна плата не перевищує 1710 грн. В нашому випадку заробітна плата 2312,8 грн. пільга не застосовується.
№ п/п
Зміст операції
Дт
Кт
Сума

1
Нараховано заробітну плату працівнику виробництва
23
661
2312,80

2
Утримано єдиний соціальний внесок 3,6% (2312,8х3,6%=83,26)
661
651
83,26

3
Утримано податок на доходи фізичних осіб (2312,8-83,26)х15%=334,43
661
641
334,43

4
Утримано профспілковий внесок (2312,8х1%=23,13)
661
685
23,13

5
Утримано аліменти (2312,8х10%=231,28)
661
685
231,28

6
Здійснено нарахування на фонд оплати праці (2312,8х36,76%=850,19)
23
651
850,19

7
Виплачено заробітну плату з каси підприємства
661
301
1895,11


Задача 2

Нарахувати заробітну плату продавцю, провести утримання та нарахування, відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку, відобразити виплату заробітної плати із застосуванням платіжних карток.
Матеріал для виконання завдання:
Продавцю заробітну плату нараховують відповідно до суми товарообороту за звітний місяць.
план по реалізації на квітень – 175000 грн.
товарооборот за квітень - 175500 грн.
відсоток заробітної плати до товарообороту - 1,45%
премія за перевиконання плану 460 грн.
доплата за сумісництво 230 грн.
Продавець мати двох дітей віком до 18 років.
РОЗВ’ЯЗОК:
ЗП = 175500х1,45%=2544,75
ЗП= 2544,75+460+230=3234,75
Працівник має право на податкову соціальну пільгу 100% відсотків у розрахунку на кожну таку дитину. При цьому граничний розмір доходу, який дає право на отримання податкової соціальної пільги одному з батьків визначається як добуток 1710 грн. та відповідної кількості дітей.
Для нашого випадку 1710х2=3420 грн. Працівник має право на пільгу в розмір 609х2=1218 грн.
№ п/п
Зміст операції
Дт
Кт
Сума

1
Нараховано заробітну плату продавцю
93
661
3234,75

2
Утримано єдиний соціальний внесок (3234,75х3,6%=116,45)
661
651
116,45

3
Утримано податок на доходи фізичних осіб (3234,75-116,45-1218)х15%=285,05
661
641
285,05

4
Нараховано ЄСВ на фонд оплати праці (3234,75х36,76%=1189,09)
93
651
1189,09

5
Виплачено заробітну плату із застосуванням БПК
661
313
2833,25


Задача 3

Необхідно нарахувати заробітну плату за січень поточного року економісту відділу постачання. Визначити суму допомоги по тимчасовій непрацездатності. Відобразити операції в системі рахунків бухгалтерського обліку.
Матеріал для виконання завдання:
Оклад працівника за відпрацьований місяць 2900 грн. З 03 по 12 січня працівник хворів. До бухгалтерії представлено листок непрацездатності. Страховий стаж складає 7 років.
Нарахована заробітна плата за 6 попередніх місяців :
- у липні - 2200 грн;
- у серпні – 2350 грн;
- у вересні - 2400 грн;
- у жовтні – 2090 грн;
- у листопаді – 2800 грн;
- у грудні – 2150 грн.
Кількість робочих днів за 6 місяців – 122дн.
РОЗВ’ЯЗОК:
Визначаємо кількість днів тимчасової непрацездатності:
За рахунок коштів підприємства – 4 дні (03.04.05.06 січня).
За рахунок фонду – 3 дні (10.11.12 січня).
Для нарахування заробітної плати необхідно визначити кількість робочих днів в місяці та фактично відроблені дні в січні.
Робочих днів в січні – 20дн.
Фактично відпрацьованих днів – 13 днів.
Лікарняні за рахунок підприємства = (2200+2350+2400+2090+2800+2150) / 122х80%х4= 13990/122х80%х4=366,95
Лікарняні за рахунок підприємства = (2200+2350+2400+2090+2800+2150) / 122х80%х3= 275,21
Утримання із лікарняних
ЄСВ = (366,95+275,21)х2% = 12,84
ПДФО = (642,16-12,84-609)х15% = 3,05
Нарахування на лікарняні 33,2% 642,16х33,2% = 213,20
Заробітна плата = 2900/20х13 = 1885
Утримання ЄВ 3,6% = 1885х3,6% = 67,86
ПДФО = 1885-67,86х15% = 272,57
Нарахування на заробітну плату 36,76% 1885х36,76% = 692,93

№ п/п
Зміст операції
Дт
Кт
Сума

1
Нараховано лікарняні за рахунок підприємства
949
663
366,95

2
Нараховано лікарняні за рахунок Фонду соціального страхування ТВП
378
663
275,21

3
Утримано єдиний соціальний внесок
663
651
12,84

4
Утримано податок на доходи фізичних осіб
663
641
3,05

5
Нарахування ЄСВ на лікарняні
949
651
213,20

6
Нараховано заробітну плату
92
661
1885

7
Утримано єдиний соціальний внесок
661
651
67,86

8
Утримано податок на доходи фізичних осіб
661
641
272,57

9
Нарахування ЄСВ на ФОП
92
651
692,93

10
Зараховано кошти на поточний рахунок від фонду для виплати лікарняних працівнику
311
378
275,21

11
Виплачено лікарняні на карткові рахунки (за рахунок під-ва та за рахунок фонду разом)
663
311
626,27

12
Виплачено заробітну плату з каси
661
301
1544,57


Задача 4

Необхідно нарахувати відпускні начальнику цеху. Відобразити операції в системі рахунків бухгалтерського обліку.
Матеріал для виконання завдання:
Начальнику цеху Іванову А.М. (чорнобилець І категорії) надається відпустка терміном на 24 календарних днів в квітні поточного року. Розрахунок середньої заробітної плати здійснюється з розрахунку 12 місяців. З цих 12 місяців 5 днів Іванов А.М. знаходився у відпустці без збереження заробітної плати.
Дані про нараховану заробітну плату за попередні 12 місяців

№ з/п
Види виплат
Сума, грн.

1
Посадовий оклад за 12 місяців
12157,00

2
Доплати за суміщення посад
4000,00

3
Премії за виконання виробничих завдань
1560,00

4
Одноразова винагорода за підсумками роботи за рік виплачена в січні 2013р.
1310,00

РОЗВ’ЯЗОК:
Середня заробітна плата = (12157+400+1560+(1310/12х9)/365-10-5=15099,5/365-10-5=43,14 грн.
Відпускні = 43,14х24=1035,36 грн.
Працівник має право на податкову соціальну пільгу 150%, якщо його заробітна плата не перевищує 1710 грн. В нашому випадку відпускні 1035,36 грн. пільга застосовується.
№ п/п
Зміст операції
Дт
Кт
Сума

1
Нараховано відпускні на витрати
91
661
1035,36

2
Нараховано лікарняні за рахунок резерву
471
661
1035,36

3
Утримано єдиний соціальний внесок (1035,36х3,6%=37,27)
661
651
37,27

4
Утримано податок на доходи фізичних осіб (1035,36-37,27-913,5)х15%=12,69
661
641
12,69

5
Відображено нарахування ЄСВ на відпускні (1035,36х36,76%=380,60)
91
661
380,60ТЕМА 4. ОБЛІК ДОХОДІВ І ВИТРАТ


Загальні засади обліку доходів і витрат. Економічна сутність доходів і витрат. Визнання, склад та оцінка доходів і витрат. Класифікація доходів і витрат. Принципи обліку доходів і витрат.
Облік доходів. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід». Визначення, класифікація та оцінка доходів. Облік доходів звітного періоду. Облік доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Облік інших операційних доходів. Облік фінансових доходів. Облік інших доходів звичайної діяльності. Облік надзвичайних доходів.
Поняття доходів майбутніх періодів. Облік доходів майбутніх періодів.
Облік витрат. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрат». Визначення та склад витрат діяльності підприємства та витрат за елементами. Класифікація витрат з метою фінансового обліку.
Облік витрат за елементами: матеріальні витрати, витрати оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація, інші операційні витрати, інші затрати.
Облік витрат операційної діяльності. Облік адміністративних витрат. Облік витрат на збут. Облік інших витрат операційної діяльності.
Облік фінансових витрат. Облік втрат від участі в капіталі. Облік інших витрат звичайної діяльності. Облік витрат з податку на прибуток.

Рекомендовані джерела:
Нормативні: 2-3, 7, 10.
Основні: 12, 15, 18-20.
Додаткові: 21, 23.

Основні поняття та визначення:
Доходи – збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов’язань, які призводять до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників).
Дохід відображається в бухгалтерському обліку в сумі справедливої вартості активів, що отримані або підлягають отриманню. Якщо безоплатно отриманий актив забезпечує надходження економічних вигід протягом кількох звітних періодів, то доходи визнаються на систематичній основі (наприклад, у сумі нарахованої амортизації) протягом тих звітних періодів, коли надходять відповідні економічні вигоди.
Звичайна діяльність – будь-яка основна діяльність підприємства, а також операції, що її забезпечують або виникають внаслідок її проведення;
Інвестиційна діяльність – придбання та реалізація тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів;
Операційна діяльність – основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю;
Проценти - плата за використання грошових коштів, їх еквівалентів або сум, що заборговані підприємству.
Роялті - будь-який платіж, отриманий як винагорода за користування або за надання права на користування будь-яким авторським та суміжним правом на літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп'ютерні програми, інші записи на носіях інформації, відео- або аудіокасети, кінематографічні фільми або плівки для радіо- чи телевізійного мовлення, будь-яким патентом, зареєстрованим знаком на товари і послуги чи торговельною маркою, дизайном, секретним кресленням, моделлю, формулою, процесом, правом на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау).
Дивіденди - частина чистого прибутку, розподілена між учасниками (власниками) відповідно до частки їх участі у власному капіталі підприємства.
Балансова вартість валюти - вартість іноземної валюти, визначена за валютним курсом грошової одиниці України до іноземної валюти на дату здійснення господарської операції або на дату складання балансу.
Дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена. Критерії визнання доходу, наведені в цьому Положенні (стандарті), застосовуються окремо до кожної операції. Проте ці критерії потрібно застосовувати до окремих елементів однієї операції або до двох чи більше операцій разом, якщо це випливає із суті такої господарської операції (операцій).
Не визнаються доходами такі надходження від інших осіб: сума податку на додану вартість, акцизів, інших податків і обов'язкових платежів, що підлягають перерахуванню до бюджету й позабюджетних фондів; сума надходжень за договором комісії, агентським та іншим аналогічним договором на користь комітента, принципала тощо; сума попередньої оплати продукції (товарів, робіт, послуг); сума авансу в рахунок оплати продукції (товарів, робіт, послуг); сума завдатку під заставу або в погашення позики, якщо це передбачено відповідним договором; надходження, що належать іншим особам; надходження від первинного розміщення цінних паперів; сума балансової вартості валюти.
Визнані доходи класифікуються в бухгалтерському обліку за такими групами: дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); інші операційні доходи; фінансові доходи; інші доходи.
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - загальний дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт або послуг без вирахування наданих знижок, повернення раніше проданих товарів та непрямих податків і зборів (податку на додану вартість, акцизного збору тощо).
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) визначається шляхом вирахування з доходу від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг наданих знижок, вартості повернутих раніше проданих товарів, доходів, що за договорами належать комітентам (принципалам тощо), та податків і зборів.
До складу інших операційних доходів включаються суми інших доходів від операційної діяльності підприємства, крім чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), зокрема: дохід від операційної оренди активів; дохід від операційних курсових різниць; відшкодування раніше списаних активів; дохід від роялті, відсотків, отриманих на залишки коштів на поточних рахунках в банках, дохід від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій), необоротних активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття тощо.
До складу фінансових доходів включаються дивіденди, відсотки та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій (крім доходів, які обліковуються за методом участі в капіталі).
До складу інших доходів включаються дохід від реалізації фінансових інвестицій; дохід від неопераційних курсових різниць та інші доходи, які виникають у процесі господарської діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства.
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, інших активів) визнається в разі наявності всіх наведених нижче умов: покупцеві передані ризики й вигоди, пов'язані з правом власності на продукцію (товар, інший актив); підприємство не здійснює надалі управління та контроль за реалізованою продукцією (товарами, іншими активами); сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена; є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод підприємства, а витрати, пов'язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені. Дохід не визнається, якщо здійснюється обмін продукцією (товарами, роботами, послугами та іншими активами), які є подібними за призначенням та мають однакову справедливу вартість.
Дохід, пов'язаний з наданням послуг, визнається, виходячи зі ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу, якщо може бути достовірно оцінений результат цієї операції. Результат операції з надання послуг може бути достовірно оцінений за наявності всіх наведених нижче умов: можливості достовірної оцінки доходу; імовірності надходження економічних вигод від надання послуг; можливості достовірної оцінки ступеня завершеності надання послуг на дату балансу; можливості достовірної оцінки витрат, здійснених для надання послуг та необхідних для їх завершення. Оцінка ступеня завершеності операції з надання послуг проводиться: вивченням виконаної роботи; визначенням питомої ваги обсягу послуг, наданих на певну дату, у загальному обсязі послуг, які мають бути надані; визначенням питомої ваги витрат, яких зазнає підприємство у зв'язку із наданням послуг, у загальній очікуваній сумі таких витрат. Сума витрат, здійснених на певну дату, включає тільки ті витрати, які відображають обсяг наданих послуг на цю саму дату. Якщо послуги полягають у виконанні невизначеної кількості дій (операцій) за визначений період часу, то дохід визначається шляхом рівномірного його нарахування за цей період (крім випадків, коли інший метод краще визначає ступінь завершеності надання послуг). Якщо дохід (виручка) від надання послуг не може бути достовірно визначений, то він відображається в бухгалтерському обліку в розмірі визначених витрат, що підлягають відшкодуванню. Якщо дохід (виручка) від надання послуг не може бути достовірно оцінений і не існує імовірності відшкодування зазнаних витрат, то дохід не визнається, а зазнані витрати визнаються витратами звітного періоду. Якщо надалі сума доходу буде достовірно оцінена, то дохід визнається за такою оцінкою.
Визначений дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) не коригується на величину пов'язаної з ним сумнівної та безнадійної дебіторської заборгованості. Сума такої заборгованості визнається витратами підприємства згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість». Доходом визнається сума зобов'язання, яке не підлягає погашенню.
Витрати – зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власниками).
Елемент витрат - сукупність економічно однорідних витрат.
Прямі витрати - витрати, що можуть бути віднесені безпосередньо до конкретного об'єкта витрат економічно доцільним шляхом.
Нормальна потужність - очікуваний середній обсяг діяльності, що може бути досягнутий за умов звичайної діяльності підприємства протягом кількох років або операційних циклів з урахуванням запланованого обслуговування виробництва.
Об'єкт витрат - продукція, роботи, послуги або вид діяльності підприємства, які потребують визначення пов'язаних з їх виробництвом (виконанням) витрат.
Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань.
Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.
Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені.
Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені. Якщо актив забезпечує одержання економічних вигод протягом кількох звітних періодів, то витрати визнаються шляхом систематичного розподілу його вартості (наприклад, у вигляді амортизації) між відповідними звітними періодами.
Не визнаються витратами й не включаються до звіту про фінансові результати: платежі за договорами комісії, агентськими угодами та іншими аналогічними договорами на користь комітента, принципала тощо; попередня (авансова) оплата запасів, робіт, послуг; погашення одержаних позик; інші зменшення активів або збільшення зобов'язань, що не відповідають ознакам, наведеним у пункті 6 П(С)БО 16; витрати, які відображаються зменшенням власного капіталу відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку; балансова вартість валюти.
Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) складається з виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), яка була реалізована протягом звітного періоду, нерозподілених постійних загальновиробничих витрат та наднормативних виробничих витрат.
До виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) включаються: прямі матеріальні витрати; прямі витрати на оплату праці; інші прямі витрати; змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати.
До складу прямих матеріальних витрат включається вартість сировини та основних матеріалів, що утворюють основу вироблюваної продукції, купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів, допоміжних та інших матеріалів, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат. Прямі матеріальні витрати зменшуються на вартість зворотних відходів, отриманих у процесі виробництва.
До складу прямих витрат на оплату праці включаються заробітна плата та інші виплати робітникам, зайнятим у виробництві продукції, виконанні робіт або наданні послуг, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат.
До складу інших прямих витрат включаються всі інші виробничі витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат, зокрема відрахування на соціальні заходи, плата за оренду земельних і майнових паїв, амортизація, втрати від браку, які складаються з вартості остаточно забракованої з технологічних причин продукції (виробів, вузлів, напівфабрикатів), зменшеної на її справедливу вартість, та витрат на виправлення такого технічно неминучого браку.
До складу загальновиробничих витрат включаються: витрати на управління виробництвом (оплата праці апарату управління цехами, дільницями тощо; відрахування на соціальні заходи й медичне страхування апарату управління цехами, дільницями; витрати на оплату службових відряджень персоналу цехів, дільниць тощо); амортизація основних засобів загальновиробничого (цехового, дільничого, лінійного) призначення; амортизація нематеріальних активів загальновиробничого (цехового, дільничого, лінійного) призначення; витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, страхування, операційну оренду основних засобів, інших необоротних активів загальновиробничого призначення; витрати на вдосконалення технології й організації виробництва (оплата праці та відрахування на соціальні заходи працівників, зайнятих удосконаленням технології й організації виробництва, поліпшенням якості продукції, підвищенням її надійності, довговічності, інших експлуатаційних характеристик у виробничому процесі; витрати матеріалів, купівельних комплектуючих виробів і напівфабрикатів, оплата послуг сторонніх організацій тощо); витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інше утримання виробничих приміщень; витрати на обслуговування виробничого процесу (оплата праці загальновиробничого персоналу; відрахування на соціальні заходи, медичне страхування робітників та апарату управління виробництвом; витрати на здійснення технологічного контролю за виробничими процесами та якістю продукції, робіт, послуг); витрати на охорону праці, техніку безпеки і охорону навколишнього природного середовища. Інші витрати (внутрішньозаводське переміщення матеріалів, деталей, напівфабрикатів, інструментів зі складів до цехів і готової продукції на склади; нестачі незавершеного виробництва; нестачі і втрати від псування матеріальних цінностей у цехах; оплата простоїв тощо).
Загальновиробничі витрати поділяються на постійні і змінні. До змінних загальновиробничих витрат належать витрати на обслуговування і управління виробництвом (цехів, дільниць), що змінюються прямо (або майже прямо) пропорційно до зміни обсягу діяльності. Змінні загальновиробничі витрати розподіляються на кожен об'єкт витрат з використанням бази розподілу (годин праці, заробітної плати, обсягу діяльності, прямих витрат тощо), виходячи з фактичної потужності звітного періоду. До постійних загальновиробничих витрат відносяться витрати на обслуговування і управління виробництвом, що залишаються незмінними (або майже незмінними) при зміні обсягу діяльності. Постійні загальновиробничі витрати розподіляються на кожен об'єкт витрат з використанням бази розподілу (годин праці, заробітної плати, обсягу діяльності, прямих витрат тощо) при нормальній потужності. Нерозподілені постійні загальновиробничі витрати включаються до складу собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) у періоді їх виникнення. Загальна сума розподілених та нерозподілених постійних загальновиробничих витрат не може перевищувати їх фактичну величину.
Витрати, пов'язані з операційною діяльністю, які не включаються до собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), поділяються на адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати.
До адміністративних витрат відносяться такі загальногосподарські витрати, спрямовані на обслуговування та управління підприємством: загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на проведення річних зборів, представницькі витрати тощо); витрати на службові відрядження і утримання апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу; витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського використання (операційна оренда, страхування майна, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, охорона); винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки майна тощо); витрати на зв'язок (поштові, телеграфні, телефонні, телекс, факс тощо); амортизація нематеріальних активів загальногосподарського використання; витрати на врегулювання спорів у судових органах; податки, збори та інші передбачені законодавством обов'язкові платежі (крім податків, зборів та обов'язкових платежів, що включаються до виробничої собівартості продукції, робіт, послуг); плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків, а також витрати, пов'язані з купівлею-продажем валюти; інші витрати загальногосподарського призначення.
Витрати на збут включають такі витрати, пов'язані з реалізацією (збутом) продукції (товарів, робіт, послуг): витрати пакувальних матеріалів для затарювання готової продукції на складах готової продукції; витрати на ремонт тари; оплата праці та комісійні винагороди продавцям, торговим агентам та працівникам підрозділів, що забезпечують збут; витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг); витрати на передпродажну підготовку товарів; витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом; витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, пов'язаних зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг (операційна оренда, страхування, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, охорона); витрати на транспортування, перевалку і страхування готової продукції (товарів), транспортно-експедиційні та інші послуги, пов'язані з транспортуванням продукції (товарів) відповідно до умов договору (базису) поставки; витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування; витрати на страхування призначеної для подальшої реалізації готової продукції (товарів), що зберігається на складі підприємства; витрати на транспортування готової продукції (товарів) між складами підрозділів (філій, представництв) підприємства; інші витрати, пов'язані зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг.
До інших операційних витрат включаються: витрати на дослідження та розробки відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи»; собівартість реалізованих виробничих запасів, яка для цілей бухгалтерського обліку складається з їх облікової вартості та витрат, пов'язаних з їх реалізацією; сума безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до резерву сумнівних боргів; втрати від операційної курсової різниці (тобто від зміни курсу валюти за операціями, активами і зобов'язаннями, що пов'язані з операційною діяльністю підприємства); втрати від знецінення запасів; нестачі й втрати від псування цінностей; визнані штрафи, пеня, неустойка; витрати на утримання об'єктів соціально-культурного призначення; інші витрати операційної діяльності.
Витрати операційної діяльності групуються за такими економічними елементами: матеріальні затрати; витрати на оплату праці; відрахування на соціальні заходи; амортизація; інші операційні витрати.
До складу елемента «Матеріальні затрати» включається вартість витрачених у виробництві (крім продукту власного виробництва): сировини й основних матеріалів; купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів; палива й енергії; будівельних матеріалів; запасних частин; тари й тарних матеріалів; допоміжних та інших матеріалів. Вартість зворотних відходів, отриманих у процесі виробництва, не включається до елементу операційних витрат «Матеріальні затрати».
До складу елемента «Витрати на оплату праці» включаються заробітна плата за окладами й тарифами, премії та заохочення, матеріальна допомога, компенсаційні виплати, оплата відпусток та іншого невідпрацьованого часу, інші витрати на оплату праці.
До складу елемента «Відрахування на соціальні заходи» включаються: відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, відрахування на індивідуальне страхування персоналу підприємства, відрахування на інші соціальні заходи.
До складу елемента «Амортизація» включається сума нарахованої амортизації основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів.
До фінансових витрат відносяться витрати на проценти (за користування кредитами отриманими, за облігаціями випущеними, за фінансовою орендою тощо) та інші витрати підприємства, пов'язані із запозиченнями (крім фінансових витрат, які включаються до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 «Фінансові витрати»).
Втрати від участі в капіталі є збитками від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, які обліковуються методом участі в капіталі.
До складу інших витрат включаються витрати, які виникають під час діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані безпосередньо з виробництвом та/або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг). До таких витрат належать: собівартість реалізованих фінансових інвестицій (балансова вартість та витрати, пов'язані з реалізацією фінансових інвестицій); втрати від зменшення корисності необоротних активів; втрати від безоплатної передачі необоротних активів; втрати від неопераційних курсових різниць; сума уцінки необоротних активів і фінансових інвестицій; витрати на ліквідацію необоротних активів (розбирання, демонтаж тощо); залишкова вартість ліквідованих (списаних) необоротних активів; інші витрати діяльності.

Перелік питань для самоконтролю:
Назвіть основні принципи обліку доходів та витрат.
Назвіть основні умови формування доходу від реалізації готової продукції
Назвіть умови визнання доходу від надання послуг.
Поясніть доречність і необхідність класифікації доходів за групами.
Як здійснюється облік доходів від операційної діяльності?
Як здійснюється облік доходів від реалізації готової продукції?
Як здійснюється облік інших операційних доходів?
Як здійснюється облік фінансових доходів?
Як здійснюється облік інших доходів звичайної діяльності?
Які П(С)БО формують в бухгалтерському обліку інформацію про витрати?
Як прийнято класифікувати витрати за видами діяльності?
Як класифікуються витрати за елементами?
Визначить складові елементи собівартості реалізованої продукції та виробничої собівартості продукції.
Які рахунки призначені для обліку витрат підприємства?

Тести:

1. Фактична виробнича собівартість продукції визначається на рахунку:
а) 90 «Собівартість реалізації»;
б) 91 «Загальновиробничі витрати»;
в) 92 «Адміністративні витрати»;
г) 23 «Виробництво».
2. Які види витрат залежать від обсягу виробництва продукції:
а) витрати на оплату праці робітників-відрядників виробничих підрозділів;
б) амортизація основних засобів загальногосподарського використання;
в) витрати на оренду та утримання приміщень;
г) витрати на обов'язкове страхування майна.
3. Витрати на управління виробництвом є витратами:
а) загальногосподарськими;
б) загально виробничими;
в) адміністративними;
г) на збут.
4. Прямі матеріальні витрати і прямі витрати на оплату праці включаються до складу:
а) загальновиробничих витрат;
б) виробничої собівартості продукції;
в) адміністративних витрат;
г) інших операційних витрат.
5. Яким документом оформлюється списання втрат запасів від псування:
а) інвентаризаційний опис;
б) товарно-транспортна накладна;
в) рахунок-фактура;
г) акт.
6. Які з перелічених витрат не входять до виробничої собівартості продукції:
а) витрати на утримання адміністративних будівель;
б) витрати на аудиторські послуги;
в) витрати на гарантійний ремонт продукції;
г) всі перелічені вище;
7. Яким записом відображається списання витрат матеріалів на утримання будівель і споруд та інших основних засобів загальногосподарського призначення:
а) Дт 20 Кт 702;
б) Дт 93 Кт 20;
в) Дт 92 Кт 20;
г) Дт 20 Кт 92.
8. Який із наведених показників не включається до собівартості:
а) фінансові санкції;
б) амортизація нематеріальних активів;
в) зарплата виробничих працівників;
г) відрахування на соціальне страхування.
9. До фінансових витрат підприємства не відносять витрати:
а) за фінансовою орендою;
б) за облігаціями випущеними;
в) за користування кредитами;
г) на ліквідацію необоротних активів.
10. Витрати на охорону праці, техніку безпеки та охорону навколишнього середовища на виробничому підприємстві включаються до складу:
а) адміністративних витрат;
б) витрат на збут;
в) загальновиробничих витрат;
г) інших операційних витрат;
11. До інших операційних доходів належать:
а) виручка від реалізації;
б) відсотки по облігаціях;
в) дивіденди одержані;
г) одержані штрафи, пені, неустойки.
12. Яким чином підприємство повинно відобразити в обліку дохід, одержаний від реалізації основних засобів:
а) Дт 70 Кт 79;
б) Дт 36 Кт 742;
в) Дт 31 Кт 712;
г) Дт 36 (377) Кт 712.
13. Яким записом відображається в обліку продажна вартість готової продукції , реалізованої покупцю:
а) Дт 36 Кт 701; Дт 701 Кт 641
б) Дт 36 Кт 26;
в) Дт 902 Кт 26;
г) Дт 31 Кт 36.
14. Як відображається дохід від реалізації виробничих запасів:
а) Дт 361 Кт 20;
б) Дт 361 Кт 712;
в) Дт 311 Кт 712;
г) Дт 712 Кт 791.
15. У бухгалтерському обліку необхідно визнати дохід у розмірі амортизації при її нарахуванні у тому випадку, якщо:
а) основні засоби внесені до статутного капіталу підприємства;
б) основні засоби отримані в результаті придбання за кошти;
в) основні засоби отримані безоплатно;
г) об’єкт основних засобів отриманий шляхом переведення з оборотних активів.
16. Яким записом відображається нарахування доходів від передачі активів в операційну оренду:
а) Дт 373 Кт 713;
б) Дт 373 Кт 716;
в) Дт 716 Кт 373;
г) Дт 301 Кт 373.
17. Що з переліченого не належить до операційних доходів:
а) чистий дохід від реалізації продукції;
б) дохід від реалізації інших оборотних активів;
в) дохід від участі в капіталі;
г) відшкодування раніше списаних активів.
18. Який з перелічених доходів не належить до фінансових:
а) від реалізації фінансових інвестицій;
б) від інвестицій в дочірні підприємства;
в) дивіденди одержані;
г) від передачі в оренду необоротних активів.
19. Яким бухгалтерським записом необхідно відобразити в обліку нараховані дивіденди за фінансовими інвестиціями:
а) Дт 373 Кт 731;
б) Дт 373 Кт 723;
в) Дт 141 Кт 741;
г) Дт 301 Кт 373.
20. Яка з наведених ознак належить до характеристики рахунку 74 «Інші доходи»:
а) синтетичний;
б) операційний;
в) пасивний;
г) всі відповіді вірні.

Практичні завдання:

Завдання 1
Що необхідно зробити:
На підставі наведених господарських операцій визначити кореспонденцію рахунків з обліку витрат. На підприємстві використовують для обліку витрат 8 і 9 клас рахунків.
Матеріал для виконання завдання 1:
Використано запасні частини для ремонту автомобіля директора – 1200 грн., заправлено автомобіль дизпаливом на суму 500 грн.
Зі складу виписано канцтовари для потреб відділу збуту на суму 230 грн.
Нараховано заробітну плату загальновиробничому персоналу – 5000 грн. здійснено нарахування на заробітну плату працівників 37,8%.
Нараховано амортизацію основних засобів соціально-культурного призначення – 1400 грн.
Отримано послуги юридичного характері, акт приймання виконаних робіт на суму 2400 грн. в т.ч. ПДВ.

Завдання 2
Що необхідно зробити:
На підставі наведених господарських операцій визначити кореспонденцію рахунків з обліку витрат. На підприємстві використовують для обліку витрат 9 клас рахунків.
Матеріал для виконання завдання 2:
Списано товари неналежної якості
200

Визнано штраф нарахований податковою службою за несвоєчасну сплату податків
1050

Передано безкоштовно готову продукцію неприбутковим організаціям
2400

Нараховано амортизацію основних засобів призначених для збуту готової продукції
150

Визнано витрати з перевезення готової продукції покупцям (акт виконання робіт транспортною організацією) (сума в т.ч. ПДВ)
1200

Нараховано заробітну плату працівникам адміністрації
6000

Визнано витрати телефонної кампанії
270

Нараховано матеріальну допомогу виробничому персоналу
1800

Визнано представницькі витрати компанії
3300

Нараховано резерв сумнівних боргів
400

Визнано витрати розрахунково-касового обслуговування
50


Завдання 3
Що необхідно зробити:
Відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку. Визначити суму чистого доходу від реалізації готової продукції.
Матеріал для виконання завдання 3:
10.04.2013р. отримано на поточний рахунок попередню оплату від покупців 26400 грн.
15.04.2013р. відвантажено готову продукцію в рахунок попередньої оплати на суму 25000 грн. Собівартість реалізованої продукції 17400 грн.
20.04.2013р. покупець повернув готову продукцію неналежної якості на суму 600 грн. в т.ч. ПДВ.

Завдання 4
Що необхідно зробити:
Відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку. Визначити суму операційних доходів, фінансових доходів підприємства.
Матеріал для виконання завдання:
03.10.2013р. відвантажено товари покупцям на умовах наступної оплати на сум 36000 грн. собівартість реалізованих товарів 26900 грн.
10.10.2013р. реалізовано виробничі запаси: продажна вартість 1400 грн.
15.10.2013р. надано послуги перевезення замовникам в цінах реалізації 2500 грн.
20.10.2013р. отримано інформацію про нарахування дивідендів за інвестиціями 5000 грн.
30.10.2013р. реалізовано фінансові інвестиції та визнано дохід в сумі 9000 грн.
30.10.2013р. списано кредиторську заборгованість постачальникам (термін позовної давності минув) 500 грн.
30.10.2013р. зараховано на поточний рахунок відсотки по залишкам на поточному рахунку 120 грн.

Приклади розв’язування задач:

Задача 1
На підставі наведених господарських операцій визначити кореспонденцію рахунків з обліку витрат. На підприємстві використовують для обліку витрат 8 і 9 клас рахунків.
Матеріал для виконання завдання:
Використано матеріали для ремонту основних засобів загальновиробничого призначення 1800 грн.
Використано тарні матеріали для пакування готової продукції на складі 2400 грн.
Нараховано заробітну плату працівникам адміністрації 5600 грн. Здійснено нарахування на заробітну плату 38%.
Визнано витрати електроенергії для потреб виробництва – 8000 грн; освітлення цеху – 2400 грн.; освітлення адміністративної будівлі – 3000 грн.
Нараховано амортизацію основних засобів загальногосподарського призначення – 1600 грн.
РОЗВ’ЯЗОК:
№ п/п
Зміст операції
Дт
Кт
Сума

1
Використано матеріали для ремонту основних засобів загальновиробничого призначення
801
201
180091
801


2
Використано тарні матеріали для пакування готової продукції на складі
804
204
240093
804


3
Нараховано заробітну плату працівникам адміністрації
811
661
560092
811


4
Здійснено нарахування на заробітну плату 38%.
821
651
212892
821


5
Визнано витрати електроенергії для потреб виробництва
84
685
800023
84


6
Визнано витрати електроенергії на освітлення цеху
84
685
240091
84


7
Визнано витрати електроенергії на освітлення адмін.будівлі
84
685
300092
84


8
Нараховано амортизацію основних засобів загальногосподарського призначення
831
131
160092
831Задача 2
На підставі наведених господарських операцій визначити кореспонденцію рахунків з обліку витрат. На підприємстві використовують для обліку витрат 9 клас рахунків.
Матеріал для виконання завдання:
Нараховано заробітну плату працівникам, що здійснювали демонтаж основних засобів 500 грн. Здійснено нарахування на заробітну плату 38%.
Відображено собівартість реалізованих виробничих запасів 1200 грн.
Створено резерв сумнівних боргів на суму 680 грн.
Відображено витрати палива використаного для автомобіля адміністрації 250 грн.
Отримано послуги з реклами 460 грн. в т.ч. ПДВ.
Списано нестачу готової продукції виявлену під час інвентаризації 120 грн.
РОЗВ’ЯЗОК:
№ п/п
Зміст операції
Дт
Кт
Сума

1
Нараховано заробітну плату працівникам, що здійснювали демонтаж основних засобів
976
661
500

2
Здійснено нарахування на заробітну плату 38%
976
651
190

3
Списано собівартість реалізованих виробничих запасів
943
20
1200

4
Створено резерв сумнівних боргів
944
38
680

5
Відображено витрати палива використаного для автомобіля адміністрації
92
203
250

6
Визнано витрати на збут (послуги реклами)
93
685
383,33

7
Відображено податковий кредит з ПДВ
641
685
76,67

8
Списано нестачу готової продукції виявлену під час інвентаризації
947
26
120


Задача 3
Відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку. Визначити суму операційних доходів, фінансових доходів підприємства.
Матеріал для виконання завдання:
10.10.2013р. Отримано попередню оплату від покупців на поточний рахунок 24000 грн.
15.10.2013р. Відвантажено готову продукцію в рахунок попередньої оплати 26000 грн.
16.10.2013р. Реалізовано основний засіб за продажною вартістю 1200 грн.
18.10.2013р. Отримано інформацію про нарахування дивідендів 5000 грн.
29.10.2013р. Покупець повернув продукцію неналежної якості 240 грн.
30.10.2013р. Оприбутковано лишки сировини і матеріалів на суму 60 грн.
30.10.2013р. Зараховано відсотки по залишкам на рахунках у банку 200 грн.
РОЗВ’ЯЗОК:
№ п/п
Зміст операції
Дт
Кт
Сума

1
Отримано попередню оплату від покупців на поточний рахунок
311
681
24000

2
Нараховано податкове зобов’язання з ПДВ
643
641
4000

3
Відвантажено готову продукцію та нараховано дохід
361
701
26000

4
Закрито податкове зобов’язання з ПДВ
701
643
4000701
641
333,33

5
Проведено взаємозалік рахунків
681
361
24000

6
Реалізовано основний засіб та нараховано дохід
377
742
1200

7
Нараховано податкове зобов’язання з ПДВ
742
641
200

8
Нараховано дивіденди та визнано дохід
373
731
5000

9
Повернено покупцем готову продукцію неналежної якості
704
361
240

10
Скореговане податкове зобов’язання з ПДВ

704
641


11
Оприбутковано лишки сировини і матеріалів виявлених під час інвентаризації
201
719
60

12
Зараховано відсотки по залишкам на рахунках у банку
311
719
200


ТЕМА 5. ОБЛІК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ

Значення фінансового обліку в управлінні фінансовими результатами діяльності підприємства. Поняття та класифікація фінансових результатів. Характеристика рахунків обліку фінансових результатів.
Методика формування фінансових результатів. Визначення нерозподілених прибутків (непокритих збитків).
Облік фінансових результатів основної діяльності.
Облік фінансових результатів фінансових операцій.
Облік фінансових результатів іншої звичайної діяльності.
Облік прибутку, використаного у звітному періоді. Облік непокритих збитків.

Рекомендовані джерела:
Нормативні: 2,3,7,8.
Основні: 12,14,18.
Додаткові: 23.

Основні поняття та визначення:

Фінансовий результат - це приріст чи зменшення вартості власного капіталу підприємства, що утворився в процесі його підприємницької діяльності. Фінансовим результатом господарської діяльності підприємства є прибуток чи збиток.
Збиток – перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого були здійснені ці витрати.
Прибуток – сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними витрати. Прибуток як економічна категорія відображає кінцеву грошову оцінку виробничої та фінансової діяльності та є найважливішим показником фінансових результатів підприємницьких структур.
Принцип нарахування та відповідності доходів та витрат передбачає відображення результатів господарських операцій у тому звітному періоді, коли відбувається ця господарська операція, не враховуючи моменту отримання грошових коштів. Принцип відповідності полягає у порівнянні доходів і витрат звітного періоду, тобто витрати, понесені для отримання доходу, повинні бути погоджені з цим доходом. Для визначення фінансового результату, виходячи з принципу періодичності, доходи і витрати підприємства розділяють по звітних періодах. Звітним періодом – є календарний рік, проте для оперативності інформації установлені проміжні періоди – місяць, квартал. Доходи, витрати і фінансові результати визначаються наростаючим підсумком за звітний період. Правильне застосування вказаних принципів дає можливість достовірно визначити і порівняти суму доходу і відповідних витрат кожного звітного періоду.
Основними завданнями обліку фінансових результатів є: правильне визначення та достовірна оцінка доходів підприємства; правильне та повне документальне оформлення та відображення в регістрах обліку доходів і результатів діяльності; контроль за правильним визначенням фінансового результату з метою оподаткування; своєчасне одержання достовірної інформації про фінансову результати; контроль за рухом та наявність прибутку на підприємстві.
Звичайна діяльність – будь-яка основна діяльність підприємства, а також операції, що її забезпечують або виникають внаслідок її проведення.
Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) – звіт про доходи, витрати, фінансові результати та сукупний дохід.
Основна діяльність – операції, пов’язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу.
Фінансова діяльність – діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталів підприємства.
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) включає дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг (у т.ч. платежі від оренди об’єктів інвестиційної нерухомості) за вирахуванням наданих знижок, вартості повернутих раніше проданих товарів, доходів, що за договорами належать комітентам (принципалам тощо), та податків і зборів.
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) відображає виробничу собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) та/або собівартість реалізованих товарів. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) визначається згідно з Положенням (стандартом) 9, Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 «Витрати».
Валовий прибуток (збиток) розраховується як різниця між чистим доходом від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) з урахуванням сум, які наведені у додаткових статтях.
Інші операційні доходи включають суми інших доходів від операційної діяльності підприємства, крім чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): дохід від операційної оренди активів; дохід від операційних курсових різниць; відшкодування раніше списаних активів; дохід від роялті, відсотків, отриманих на залишки коштів на поточних рахунках в банках, дохід від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій), необоротних активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття, дохід від списання кредиторської заборгованості, одержані штрафи, пені, неустойки тощо.
Адміністративні витрати відображають загальногосподарські витрати, пов’язані з управлінням та обслуговуванням підприємства.
Витрати на збут відображають витрати підприємства, пов’язані з реалізацією продукції (товарів), – витрати на утримання підрозділів, що займаються збутом продукції (товарів), рекламу, доставку продукції споживачам тощо.
Інші операційні витрати включають собівартість реалізованих виробничих запасів, необоротних активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття; відрахування на створення резерву сумнівних боргів і суми списаної безнадійної дебіторської заборгованості відповідно до Положення (стандарту) 10; втрати від знецінення запасів; втрати від операційних курсових різниць; визнані економічні (фінансові) санкції; відрахування для забезпечення наступних операційних витрат, а також усі інші витрати, що виникають в процесі операційної діяльності підприємства (крім витрат, що включаються до собівартості продукції (товарів, робіт, послуг).
Прибуток (збиток) від операційної діяльності визначається як алгебраїчна сума валового прибутку (збитку), іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат.
Дохід від участі в капіталі включає дохід, отриманий від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведеться методом участі в капіталі.
Інші фінансові доходи включають дивіденди, відсотки та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій (крім доходів, які обліковуються за методом участі в капіталі).
Інші доходи включають дохід від реалізації фінансових інвестицій; дохід від неопераційних курсових різниць; дохід підприємств (крім тих, основною діяльністю яких є торгівля цінними паперами) від зміни балансової вартості фінансових інструментів, які оцінюються за справедливою вартістю, та інші доходи, які виникають у процесі господарської діяльності, але не пов’язані з операційною діяльністю підприємства.
Фінансові витрати включають витрати на проценти та інші витрати підприємства, пов’язані із запозиченнями (крім фінансових витрат, які включаються до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 «Фінансові витрати».
Втрати від участі в капіталі включають збиток, від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведеться методом участі в капіталі.
Інші витрати включають собівартість реалізації фінансових інвестицій; втрати від неопераційних курсових різниць; втрати від уцінки фінансових інвестицій та необоротних активів; витрати підприємств (крім тих, основною діяльністю яких є торгівля цінними паперами) від зміни балансової вартості фінансових інструментів, які оцінюються за справедливою вартістю; інші витрати, які виникають у процесі господарської діяльності (крім фінансових витрат), але не пов’язані з операційною діяльністю підприємства.
Прибуток (збиток) до оподаткування визначається як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної діяльності, фінансових та інших доходів (прибутків), фінансових та інших витрат (збитків).
Витрати (дохід) з податку на прибуток відображає сума витрат (доходу) з податку на прибуток, визначена згідно з Положенням (стандартом) 17.
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування відображаються відповідно прибуток або збиток від припиненої діяльності після оподаткування та/або прибуток або збиток від переоцінки необоротних активів та груп вибуття, що утворюють припинену діяльність і оцінюються за чистою вартістю реалізації.
Чистий прибуток (збиток) розраховується як алгебраїчна сума прибутку (збитку) до оподаткування, податку на прибуток та прибутку (збитку) від припиненої діяльності після оподаткування.
Визначення фінансового результату полягає і визначення чистого прибутку (збитку) звітного періоду. З цією метою в обліку передбачається послідовне зіставлення доходів і витрат за звітний період. Узагальнення інформації про фінансові результати підприємства в ході звичайної та надзвичайної діяльності здійснюється на рахунку 79 «Фінансові результати». За кредитом рахунку 79 «Фінансові результати» відображаються суми в порядку закриття рахунків обліку доходів, за дебетом - суми в порядку закриття рахунків обліку витрат, також належна сума нарахованого податку на прибуток. Сальдо рахунку при його закритті списується на рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)».
Рахунок 79 «Фінансові результати» має такі субрахунки:
791 «Результат операційної діяльності»
792 «Результат фінансових операцій»
793 «Результат іншої діяльності»
На субрахунку 791 «Результат операційної діяльності» визначається прибуток (збиток) від операційної діяльності підприємства. За кредитом субрахунку відображається в порядку закриття рахунків сума доходів від реалізації готової продукції, товарів, робіт, послуг та від іншої операційної діяльності (рахунки 70 «Доходи від реалізації», 71 «Іншій операційний дохід»), за дебетом - сума в порядку закриття рахунків обліку собівартості реалізованої готової продукції, товарів, робіт і послуг; адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат (90 «Собівартість реалізації», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші витрати операційної діяльності»).
На субрахунку 792 «Результат фінансових операцій» визначається прибуток (збиток) від фінансових операцій підприємства. За кредитом субрахунку відображається списання суми в порядку закриття рахунків обліку доходів від участі в капіталі та інших фінансових доходів, за дебетом - списання фінансових витрат з рахунків 95 «Фінансові витрати» та 96 «Втрати від участі в капіталі».
На субрахунку 793 «Результат від іншої діяльності» визначається прибуток (збиток) від іншої діяльності підприємства. За кредитом рахунку відображається списання суми в порядку закриття рахунків обліку доходів від інвестиційної та іншої діяльності підприємства, за дебетом - списання витрат з рахунку 97 «Інші витрати».
Аналітичний облік ведеться за їх характером, видами продукції та іншими напрямами визначеними підприємством. Первинними документами при відображені фінансових результатів є довідки бухгалтерії та розрахунки.
Формування кінцевого результату діяльності підприємства за звітний період проводиться в співставленні відповідних доходів та витрат.
Якщо кредитовий оборот більше за дебетовий оборот рахунку 79 то підприємство на сум різниці отримує нерозподілений прибуток звітного періоду.
Обкт більше Обдт - нерозподілений прибуток.
Якщо дебетовий оборот більше кредитового обороту по рахунку 79 підприємство здійснило більше витрат, ніж отриманого доходу та підприємство отримало непокритий збиток.
Обдт більше Обкт – непокритий збиток.
Нерозподілений прибуток – це сума чистого прибутку отриманого за певний період, який підлягає розподілу.

Перелік питань для самоконтролю:

Як ви розумієте поняття «фінансові результати»?
Якими нормативними актами регулюється облік фінансових результатів підприємства?
Назвіть основні принципи, що лежать в основі обліку доходів та витрат та фінансових результатів.
Як види діяльності виділяють на підприємства?
Які основні завдання обліку фінансових результатів?
Визначте алгоритм розрахунку кінцевого фінансового результату підприємства.
Як розраховується валовий прибуток (збиток) підприємства?
На якому рахунку здійснюється облік фінансових результатів?
В яких облікових регістрах відображається облік фінансових результатів при ручній системі обробки інформації?
В яких формах фінансової звітності відображається фінансовий результат діяльності підприємства?

Тести:

1. Яким записом відображається в обліку списання адміністративних витрат:
а) Дт 791 Кт 92;
б) Дт 23 Кт 92;
в) Дт 441 Кт 92;
г) Дт 801 Кт 92.
2. Яким бухгалтерським записом визначається фінансовий результат від реалізації товарів:
а) Дт 702 Кт 791;
б) Дт 902 Кт 791, Дт 791 Кт 702;
в) Дт 702 Кт 791, Дт 791 Кт 902;
г) Дт 791 Кт 902.
3. Яким записом відображається в обліку списання витрат на збут, пов'язаних з реалізацією продукції:
б) Дт 901 Кт 93;
б) Дт 26 Кт 93;
в) Дт 791 Кт 93;
г) Дт 361 Кт 93.
4. Що означає запис: Д 791 К 94
а) списання витрат, пов'язаних зі збутом готової продукції;
б) відображення собівартості реалізованих товарів;
в) списання нерозподілених прибутків;
г) списання інших операційних витрат.
5. Що означає запис Д-т 701 К-т 791:
а) одержано дохід від реалізації готової продукції за готівку;
б) відвантажено готову продукцію покупцям;
в) відображено собівартість готової продукції;
г) списано чистий дохід на фінансовий результат.
6. Яким записом відображається в обліку нарахування податків і зборів, що визначаються на основі обсягу доходу від реалізації продукції:
а) Дт 23 Кт 641;
б) Дт 701 Кт 641;
в) Дт 92 Кт 641;
в) Дт 641 Кт 311.
7. Яким записом відображається в обліку списання фінансових доходів на фінансовий результат:
а) Дт 73 Кт 79;
б) Дт 701 Кт 79;
в) Дт 71 Кт 79;
г) Дт 79 Кт 73.
8. Яким записом включається в обсяг реалізації готова продукція в момент її відвантаження:
а) Дт 361 Кт 701;
б) Дт 701 Кт 26;
в) Дт 31 Кт 702;
г) Дт 901 Кт 26.
9. Кредитове сальдо рахунку 44 «Нерозподілені прибутки» в балансі показується у складі:
а) власного капіталу;
б) оборотних активів;
в) доходів майбутніх періодів;
г) фінансових інвестицій.
10. Яким записом відображається списання використаного за рік прибутку:
а) Дт 443 Кт 441;
б) Дт 443 Кт 43;
в) Дт 43 Кт 443;
г) Дт 441 Кт 443.
11. Яким записом відображається в обліку збитки:
а) Дт 442 Кт 443;
б) Дт 442 Кт 26;
в) Дт 442 Кт 791;
г) Дт 442 Кт 301.
12. Отримання доходу у вигляді % по облігаціях інших підприємств збільшить:
а) операційний дохід;
б) інші фінансові доходи;
в) доходи від участі в капіталі;
г) інші доходи.
13. Звіт про доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства – це:
а) звіт про власний капітал;
б) звіт про фінансові результати;
в) звіт про рух грошових коштів;
г) баланс.
14. Для обліку фінансових результатів призначений рахунок
а) 73;
б) 74;
в) 75;
г) 79.
15. Оборот за дебетом 79 рахунка 60000 грн, за кредитом 80000 грн, визначити та відобразити фінансовий результат на рахунках бухгалтерського обліку:
а) Дт 79 Кт 90 60000 грн;
б) Дт 79 Кт 441 20000 грн;
в) Дт 442 Кт 79 20000 грн;
г) Дт 70 Кт 79 80000 грн.
16. Відображено нерозподілений прибуток підприємства звітного періоду:
а) Дт 79 Кт 70;
б) Дт 79 Кт 44;
в) Дт 79 Кт 234
г) Дт 44 Кт 79.
17. Як відображається в обліку використання прибутку на збільшення розміру статутного капіталу:
а) Дт 443 Кт 46;
б) Дт 443 Кт 442;
в) Дт 443 Кт 43;
г) Дт 443 Кт 40.
18. Для нарахування дивідендів по простих акціях джерелом може бути:
а) нерозподілений прибуток та резервний капітал;
б) нерозподілений прибуток;
в) резервний капітал;
г) додатковий капітал.
19. Що є об'єктом оподаткування податком на додану вартість у виробничому підприємстві:
а) фактична собівартість продукції;
б) собівартість реалізованої готової продукції;
в) виручка (доход) від реалізації продукції;
г) обсяг виробленої продукції.
20. Які із перелічених надходжень не визнаються доходами:
а) сума ПДВ, АЗ та інших податків і платежів, що підлягають перерахуванню до бюджету;
б) виручка від реалізації продукції, товарів, робіт та послуг;
в) виручка від реалізації необоротних активів;
г) немає правильної відповіді.

Практичні завдання:

Завдання 1
Що необхідно зробити:
1. Визначити первинні документи з обліку доходів, фінансових результатів операційної діяльності
2. Відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку.
3. Визначити чистий дохід від реалізації продукції, валовий прибуток, податкове зобов’язання з ПДВ.
Матеріал для виконання завдання 1:
Підприємство ТОВ «Приват» займається виробництвом та реалізацією готової продукції. 15 березня 2014р. підприємство реалізувало готову продукцію покупцю ПП «Валекс» в кількості 2000 шт. за ціною18 грн. з ПДВ на умовах відстрочення платежу на 30 днів. Собівартість одиниці продукції 13,5 грн.
29 березня 2014р. покупець повернув продукцію неналежної якості в кількості 10 шт.
04 квітня 2014р. покупець сплатив за продукцію, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок 35820 грн.Завдання 2
Що необхідно зробити:
1. Визначити первинні документи з обліку доходів, фінансових результатів.
2. Відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку.
3. Визначити дохід від участі в капіталі, інші фінансові доходи, інші доходи, фінансові витрати та інші витрати, фінансовий результат діяльності підприємства.
Матеріал для виконання завдання 2:
ТОВ «Травень» згідно до статут займається виробництвом та реалізацією меблів. В свою чергу в статуті зазначено, що підприємство може займатись випуском та придбанням цінних паперів, здійснювати операцій з рухомим та нерухомим майном, правами на них, включаючи купівлю-продаж, обмін заставу, зберігання.
ТОВ «Травень» в червні реалізувало, комп’ютер, що був у використанні за договірною вартість 3000 в т.ч. ПДВ. Первісна вартість комп’ютера становила 4200 грн., знос 1800 грн.
У цьому ж звітному періоді на поточний рахунок в національній валюті зараховано:
платежі за реалізовані основні засоби 3000 грн.
платежі від реалізації акцій невласної емісії 1600 грн., (собівартість реалізованих акцій 1500 грн.);
дивіденди від володіння корпоративними правами 600 грн.
З поточного рахунку сплачено відсотки за користування короткостроковим кредитом банку 400 грн.

Завдання 3
Що необхідно зробити:
1. Відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку.
2. Визначити фінансовий результат діяльності, податок на прибуток, чистий прибуток (збиток) за звітний період.
Матеріал для виконання завдання 3:
Підприємство ПАТ «Промінь» займається виробництвом станків для легкої промисловості. Підприємство є платником податків на загальних засадах: податок на прибуток - 19%, ПДВ - 20%. В своїй діяльності також здійснює фінансову, інвестиційну та іншу діяльність.
Є така інформація щодо доходів та витрат підприємства за I квартал 2014р.
№ п/п
Зміст операції
Сума

1
Відвантажено готову продукцію та нараховано дохід від реалізації
120000

2
Собівартість реалізованої готової продукції
76000

3
Реалізовано виробничі запаси, нараховано дохід
324

4
Купівельна вартість реалізованих запасів
220

5
Виявлено лишки готової продукції в результаті інвентаризації
2000

6
Визнано дохід від операційної курсової різниці (на поточному рахунку)
12

7
Визнано доходи від списаної кредиторської заборгованості постачальникам
120

8
Виявлено нестачі запасів в результаті інвентаризації
50

9
Визнано штраф, нарахований щодо невчасної сплати податку на прибуток
200

10
Адміністративні витрати
8500

11
Витрати на збут
4800

12
Дохід від реалізації необоротних активів
1000

13
Відсотки за користування кредитом
780

14
Собівартість реалізованих оборотних активів
800


Приклади розв’язування задач:

Задача 1
На підставі журналу реєстрації господарських операцій визначити доходи, витрати та фінансовий результат діяльності підприємства, закрити рахунки доходів та витрат, нарахувати податок на прибуток
Матеріал для виконання завдання: Підприємство ТОВ «Вишиванка» займається оптовою торгівлею, реалізацією товарів - друкованої поліграфічної продукції. Юридична адреса: м. Чернівці, вул. Пролетарна 126. ЄДРПОУ – 25980831, КОАТУУ – 4596816310, КОПФГ – 750, КВЕД – 58.11.0. Є платником податків на загальних умовах оподаткування.
Журнал реєстрації господарських операцій

№ з/п
Зміст операції
Сума загальна, грн.
Дебет
Кредит
Сума, грн.

1
2
3
4
5
6

1
Отримані від вітчизняних постачальників товари (у т.ч. ПДВ)
12000
281
641
631
631
10000
2000

2
Під час приймання виявлена нестача товарів з вини постачальника (у т.ч. ПДВ)
Примітка. Сплачено з поточного рахунку постачальнику за фактично оприбутковані товари
600
374
631
600

3
Отримані товари від іноземного постачальника:
контрактна вартість товарів -4000 дол. США
курс на дату оформлення ВМД - 8,02 грн. за 1 дол.
мито - 5%
митні збори - 0,2%
ПДВ – 20%

?

?

?
?

281

281

281

641

631

685

685

685

32080

1604

64,16

6736,8

4
Відвантажено товари вітчизняним покупцям за продажними цінами
78000
361
702
78000

5
Нараховано податкове зобов’язання з ПДВ
?
702
641
13000

6
Списано собівартість реалізованих товарів
55000
902
281
55000

7
Проведена уцінка товарів на складі:
- вартість товарів до уцінки
- вартість товарів після уцінки

3000
2500

946

281

500

8
Нараховано дивіденди, що підлягають одержанню
2800
373
731
2800


9
Зараховано на поточний рахунок у національній валюті:


- платежі покупців за товари
78000
311
361
78000


- одержані дивіденди
2800
311
373
2800


- платежі покупців за товари в порядку передплати
12000
311
643
681
641
12000
2000


10
Перераховано з поточного рахунку в національній валюті:


- вітчизняним постачальникам за товари (суму визначити за даними операції 1)
?
631
311
12600


- мито, митні збори, ПДВ (суми визначити) за імпортом товарів (операція 2)
?
685
311
8404,96


- відсотки банку за користування короткостроковим кредитом
1000
951
311
1000


11
Перераховано з поточного рахунку в іноземній валюті:


іноземному постачальнику (операція 2).
Курс НБУ на дату оплати - 8,05 грн за 1 дол. США
?
632
945
312
632
32200
120


12
Нарахована заробітна плата:


- адміністрації підприємства
2000
92
661
2000


- працівникам, що забезпечують збут товарів
3000
93
661
3000

13
Утримано з заробітної плати до:


Єдиний внесок на загальнообов’язкове соціальне страхування 3,6%
Податок на доходи фізичних осіб, 15%.
?
?
661
661
651
641
180
723

14
Здійснені відрахування із заробітної плати:
Єдиний внесок на загальнообов’язкове соціальне страхування 37,6%
Єдиний внесок на загальнообов’язкове соціальне страхування 37,6%


?

?92

93


651

651752

1128

15
Нарахована амортизація основних засобів загальногосподарського призначення
800
92
131
800

16
Списано на фінансові результати:


- доходи від реалізації товарів
?
702
79
65000


- інші фінансові доходи
?
731
79
2800


17
Списано на фінансові результати визнані витрати:


- собівартість реалізованих товарів
?
79
902
55000


- адміністративні витрати
?
79
92
3552


- витрати на збут
?
79
93
4128


- втрати від операційної курсової різниці
?
79
945
120


- втрати від знецінення запасів
?
79
946
500


- фінансові витрати
?
79
951
1000

18
Нараховано податок на прибуток (67800-64300)х19%=3500х19%=665
?
98
641
665

19
Списано витрати по податку на прибуток
?
79
98
665

20
Відображено фінансовий результат діяльності підприємства (3500-665=2835)
?
79
441
2835


Рахунки синтетичного обліку

Дт
702
Кт

Дт
902
Кт

Дт
92
Кт


 
  
  
 13000 
 78000


55000
 
 55000 2000
 65000 
  
  752
 
3552


 
  
  800
  
  
  
  
  
  
 


Об.
78000
Об.78000


Об.55000
Об.55000

Об.
3552
Об.
3552
Дт

93
Кт

Дт
945
Кт

Дт
 946
Кт


 3000
  
  
  1128
 4128120
 120500
 500 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


Об.
4128
Об.4128


Об.
120
Об.120


Об.
500
Об.
500


Дт
951
Кт

Дт
791
Кт

Дт
98
Кт


 

 

55000
 
65000 1000
 1000


3552

2800 665
 665 
 


4128
 
  
 120
500
1000
665
2835

Об.
1000
Об.1000

Об.67800
Об.67800

Об.665
Об.665


 
 
 
 
  
  
 ТЕМА 6. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

Організація підготовки фінансових звітів. Сутність та порядок подання. Загальні положення складання фінансової звітності. Методика складання фінансової звітності. Примітки до фінансових звітів. Фінансові звіти малого підприємства.

Рекомендовані джерела:
Нормативні: 3,7.
Основні: 12,19.
Додаткові: 21.

Основні поняття та визначення:

Баланс (звіт про фінансовий стан) – звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов’язання і власний капітал.
Бухгалтерська звітність – звітність, що складається на підставі даних бухгалтерського обліку для задоволення потреб певних користувачів.
Звіт про власний капітал – звіт, який відображає зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду.
Звіт про рух грошових коштів – звіт, який відображає надходження і вибуття грошових коштів протягом звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.
Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) – звіт про доходи, витрати, фінансові результати та сукупний дохід.;
Консолідована фінансова звітність – звітність, яка відображає фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства та його дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці.
Користувачі звітності – фізичні та юридичні особи, що потребують інформації про діяльність підприємства для прийняття рішень.
Міжнародні стандарти фінансової звітності – прийняті Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку документи, якими визначено порядок складання фінансової звітності.
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку – нормативно-правовий акт, затверджений центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, що визначає принципи та методи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, що не суперечать міжнародним стандартам фінансової звітності.
Примітки до фінансової звітності – сукупність показників і пояснень, які забезпечують деталізацію і обґрунтованість статей фінансової звітності, а також інша інформація, розкриття якої передбачено відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності.
Принцип бухгалтерського обліку – правило, яким слід керуватися при вимірюванні, оцінці та реєстрації господарських операцій і при відображенні їх результатів у фінансовій звітності.
Фінансова звітність – бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.
Метою складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства.
Фінансова звітність складається з: балансу (звіту про фінансовий стан), звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал і приміток до фінансової звітності.
Баланс підприємства складається на кінець останнього дня звітного періоду.
Проміжна (місячна, квартальна) звітність, яка охоплює певний період, складається наростаючим підсумком з початку звітного року.
Підприємства можуть не наводити статті, за якими відсутня інформація до розкриття (крім випадків, якщо така інформація була в попередньому звітному періоді), а також додавати статті із збереженням їх назви і коду рядка з переліку додаткових статей фінансової звітності, наведених у додатку до Національного положення (стандарту), у разі якщо стаття відповідає таким критеріям: - інформація є суттєвою; - оцінка статті може бути достовірно визначена.
Показники про податок на прибуток, витрати і збитки, вирахування з доходу, вибуття коштів, зменшення складових власного капіталу наводяться в дужках.
До фінансової звітності включаються показники діяльності філій, представництв, відділень та інших відособлених підрозділів підприємства.
У балансі відображаються активи, зобов’язання та власний капітал підприємства. У випадках, передбачених нормативно-правовими актами, складається окремий баланс. Для складання окремого балансу дані первинних документів про господарські операції філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів, виділених підприємством на окремий баланс, а також про господарські операції, які відповідно до законодавства підлягають відображенню в окремому балансі, заносяться до окремих (відкритих для цього відокремленого підрозділу або для відображення господарських операцій з певної діяльності підприємства) регістрів бухгалтерського обліку. За даними окремих регістрів бухгалтерського обліку складаються окремий баланс і відповідні форми фінансової звітності щодо зазначених господарських операцій. Показники окремого балансу і відповідних форм фінансової звітності включаються до балансу і відповідних форм фінансової звітності підприємства. Особливості складання окремого балансу спільної діяльності визначаються національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності. При складанні балансу та відповідних форм фінансової звітності підприємств з урахуванням показників окремого балансу та відповідних форм окремої фінансової звітності інформація про внутрішньогосподарські розрахунки (взаємні зобов’язання у рівній сумі) не наводиться.
У звіті про фінансові результати розкривається інформація про доходи, витрати, прибутки і збитки, інший сукупний дохід та сукупний дохід підприємства за звітний період.
У звіті про рух грошових коштів наводяться дані про рух грошових коштів протягом звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. При складанні фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності підприємства можуть обрати спосіб складання звіту про рух грошових коштів за прямим або непрямим методом із застосуванням відповідної форми звіту.
Підприємство розгорнуто наводить суми надходжень та видатків, що виникають у результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Якщо рух грошових коштів у результаті однієї операції включає суми, які належать до різних видів діяльності, то ці суми наводяться окремо у складі відповідних видів діяльності. Внутрішні зміни у складі грошових коштів до звіту про рух грошових коштів не включаються. Негрошові операції (отримання активів шляхом фінансової оренди; бартерні операції; придбання активів шляхом емісії акцій тощо) не включаються до звіту про рух грошових коштів.
У звіті про власний капітал розкривається інформація про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду. У графах звіту про власний капітал, призначених для наведення складових власного капіталу, зазначаються показники, наведені у розділі I «Власний капітал» балансу. Для забезпечення порівняльного аналізу інформації звіту про власний капітал підприємства повинні додавати до річного звіту звіт про власний капітал за попередній рік.
Підприємства, які відповідно до законодавства застосовують міжнародні стандарти фінансової звітності і відповідно до міжнародного стандарту фінансової звітності 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності» подають першу річну фінансову звітність за міжнародними стандартами, у балансі наводять інформацію на початок і кінець звітного періоду, а також на дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності.
Інформація, яка надається у фінансовій звітності, повинна бути дохідлива і зрозуміла її користувачам за умови, що вони мають достатні знання та заінтересовані у сприйнятті цієї інформації.
Фінансова звітність повинна містити лише доречну інформацію, яка впливає на прийняття рішень користувачами, дає змогу вчасно оцінити минулі, теперішні та майбутні події, підтвердити та скоригувати їхні оцінки, зроблені у минулому.
Фінансова звітність повинна бути достовірною. Інформація, наведена у фінансовій звітності, є достовірною, якщо вона не містить помилок та перекручень, які здатні вплинути на рішення користувачів звітності.
Фінансова звітність повинна надавати можливість користувачам порівнювати: - фінансові звіти підприємства за різні періоди; - фінансові звіти різних підприємств.
Передумовою зіставності є наведення відповідної інформації попереднього періоду та розкриття інформації про облікову політику і її зміни. Установлення і зміни облікової політики підприємства здійснюються підприємством, яке визначає її за погодженням з власником (власниками) або уповноваженим органом (посадовою особою) відповідно до установчих документів.
Фінансова звітність підприємства формується з дотриманням таких принципів:
автономності підприємства, за яким кожне підприємство розглядається як юридична особа, що відокремлена від власників; тому особисте майно і зобов’язання власників не повинні відображатись у фінансовій звітності підприємства;
безперервності діяльності, що передбачає оцінку активів і зобов’язань підприємства, виходячи з припущення, що його діяльність триватиме далі;
періодичності, що припускає розподіл діяльності підприємства на певні періоди з метою складання фінансової звітності;
історичної (фактичної) собівартості, що визначає пріоритет оцінки активів, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання;
нарахування та відповідності доходів і витрат, за яким для визначення фінансового результату звітного періоду слід порівняти доходи звітного періоду з витратами, які були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в обліку і звітності у момент їх виникнення, незалежно від часу надходження і сплати грошей;
повного висвітлення, згідно з яким фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій та подій, яка може вплинути на рішення, що приймаються на її основі;
послідовності, який передбачає постійне (із року в рік) застосування підприємством обраної облікової політики. Зміна облікової політики повинна бути обґрунтована і розкрита у фінансовій звітності;
обачності, згідно з яким методи оцінки, що застосовуються в бухгалтерському обліку, повинні запобігати заниженню оцінки зобов’язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства;
превалювання сутності над формою, за яким операції повинні обліковуватись відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми;
єдиного грошового вимірника, який передбачає вимірювання та узагальнення всіх операцій підприємства у його фінансовій звітності в єдиній грошовій одиниці.
Фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності складають підприємства, які відповідно до законодавства зобов’язані їх застосовувати, а також ті, які прийняли таке рішення (закріплене в обліковій політиці) самостійно.
Міжнародний стандарт фінансової звітності для малих і середніх підприємств можуть застосовувати підприємства, які зобов’язані застосовувати міжнародні стандарти фінансової звітності відповідно до законодавства, а також ті підприємства, які прийняли таке рішення самостійно. Застосовування міжнародного стандарту фінансової звітності для малих і середніх підприємств не допускається підприємствами, на які не поширюється сфера його застосування. Підприємства, які для складання фінансової звітності застосовують міжнародний стандарт фінансової звітності для малих і середніх підприємств, використовують форми звітів, затверджені цим Національним положенням (стандартом).
У фінансовій звітності обов’язково наводиться інформація, розкриття якої вимагають національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку або міжнародні стандарти фінансової звітності та/або інші нормативно-правові акти Міністерства фінансів України з питань бухгалтерського обліку.
Інформація, що підлягає розкриттю, наводиться безпосередньо у фінансових звітах або у примітках до фінансової звітності.
Згортання статей активів і зобов’язань, доходів і витрат є неприпустимим, крім випадків, передбачених відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності.
Інформація про підприємство, яка підлягає розкриттю у фінансовій звітності, включає: Назву, організаційно-правову форму та місцезнаходження підприємства (країну, де зареєстроване підприємство, адресу його офісу). Короткий опис основної діяльності підприємства. Назву материнської (холдингової) компанії підприємства. Середню кількість працівників підприємства протягом звітного періоду. Дату затвердження фінансової звітності. Повідомлення про складання фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності.
Кожний фінансовий звіт повинен містити дату, станом на яку наведені його показники, або період, який він охоплює. Якщо період, за який складено фінансовий звіт, відрізняється від звітного періоду, то причини і наслідки цього повинні бути розкриті у примітках до фінансової звітності.

Перелік питань для самоконтролю:

Наведіть визначення фінансової звітності.
Яке положення бухгалтерського обліку визначає методологічні засади формування інформації про бухгалтерський баланс?
Назвіть основні форми річної фінансової звітності.
Які форми включає в себе квартальна фінансова звітність?
Яка структура бухгалтерського балансу?
З кількох розділів складається Звіт про фінансові результати?
Який порядок складання Звіту про рух грошових коштів?
Які є два методи складання Звіту про рух грошових коштів?
Яку інформацію містить Звіт про власний капітал?
Що необхідно відображати в Примітках до річної фінансової звітності?
Призначення приміток до фінансової звітності.
Що розуміють під звітністю за сегментами ?

Тести:

1. Фінансова звітність - це:
а) сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством, і подачі фінансової звітності;
б) дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів і зобов'язань, власному капіталі підприємства;
в) документ, який містить дані про господарські операції і який підтверджує їх здійснення;
г) бухгалтерська звітність, яка містить інформацію про фінансове положення, результати діяльності і переміщення грошових коштів за звітний період.
2. Звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов’язання і власний капітал - це:
а) Баланс;
б) Звіт про фінансові результати;
в) Звіт про рух грошових коштів;
г) Звіт про власний капітал.
3. До складу квартальної фінансової звітності підприємства включають:
а) Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал;
б) Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал, примітки;
в) Баланс;
г) Баланс, Звіт про фінансові результати.
4. За спрощеною формою організовують свій облік:
а) банки;
б) університети;
в) малі підприємства;
г) громадяни, що займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи.
5. Облікову політику підприємства розкривають у:
а) Балансі;
б) Звіті про фінансові результати;
в) Звіті про рух грошових коштів;
г) Примітках до фінансових звітів.
6. Підставою для складання балансу є:
а) інвентарна картка;
б) головна книга;
в) відомість випуску продукції;
г) журнали-ордери.
7. Яка форма побудови балансу є традиційною для України:
а) горизонтальна;
б) змішана;
в) вертикальна;
г) жодна з перелічених.
8. Суму податку на прибуток за звітний період показують:
а) у Балансі ;
б) у Звіті про фінансові результати;
в) у Звіті про рух грошових коштів;
г) у Звіті про власний капітал.
9. Спосіб групування і поточного відображення за певними ознаками наявності та руху засобів підприємства і їх джерел та господарських процесів - це:
а) баланс;
б) подвійний запис;
в) рахунки;
г) інвентаризація.
10. Фінансова звітність не включає:
а) Звіт про фінансові результати;
б) Баланс;
в) Звіт про використання ЕККА;
г) Звіт про рух грошових коштів.
11. Звіт про рух грошових коштів входить до складу:
а) квартальних фінансових звітів;
б) місячних фінансових звітів;
в) річних фінансових звітів;
г) податкових квартальних звітів.
12. Який показник включається в валюту балансу:
а) отриманий прибуток звітного року;
б) нерозподілений прибуток;
в) фінансові витрати;
г) доходи звітного року.
13. Звітність, яка відображає фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці – це:
а) статистична;
б) консолідована;
в) фінансова;
г) консультаційна.
14. До користувачів фінансової звітності належать:
а) інвестори;
б) власники-засновники;
в) органи державної влади та місцевого самоврядування;
г) всі відповіді вірні.
15. Які основні вимоги ставляться до бухгалтерської звітності:
а) реальність;
б) гласність;
в) обачність;
г) ясність.
16. Надання інформації, яка є суттєвою для користувачів фінансової звітності – це:
а) суттєва інформація;
б) стаття;
в) розкриття;
г) інформація.
17. Які з перелічених принципів є принципами фінансової звітності:
а) дохідливість;
б) корисність;
в) професіоналізм;
г) автономність.
18. Який з наведених документів є компонентом фінансової звітності:
а) проспект емісії;
б) аудиторський висновок;
в) пояснювальна записка до звітності;
г) примітки до фінансових звітів.
19. До складу якісних характеристик фінансової звітності не належить:
а) дохідливість;
б) обачність;
в) доречність;
г) зіставність.
20. Метою бухгалтерського обліку і фінансової звітності є:
а) надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої інформації про фінансовий стан, результати діяльності і рух грошових коштів підприємства;
б) надання користувачам інформації про стан господарських засобів та джерела їх утворення;
в) надання користувачам інформації про результати діяльності підприємства;
г) надання користувачам інформації про рух грошових коштів та результати діяльності.ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ ТЕСТІВ

Тема 1

№ тесту
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

відповідь
в
б
г
а
б
а
б
б
б
в

№ тесту
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

відповідь
а
г
г
г
г
а
а
б
г
в


Тема 2

№ тесту
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

відповідь
г
б
а
г
а
г
б
в
а
б

№ тесту
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

відповідь
г
б
в
а
в
в
г
в
б
а


Тема 3

№ тесту
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

відповідь
а
г
б
в
г
а
в
б
а
б

№ тесту
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

відповідь
а
б
в
в
г
в
г
а
в
а


Тема 4

№ тесту
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

відповідь
г
а
б
б
г
г
в
а
г
в

№ тесту
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

відповідь
г
г
а
б
в
а
б
г
а
в


Тема 5

№ тесту
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

відповідь
а
в
в
г
г
б
а
а
а
г

№ тесту
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

відповідь
в
б
б
г
б
б
г
б
б
а


Тема 6

№ тесту
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

відповідь
г
а
г
в
г
б
в
б
а
і

№ тесту
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

відповідь
в
б
в
г
г
в
г
г
б
а


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

Нормативні та інструктивні матеріали:

Господарський кодекс України (з наступними змінами і доповненнями). Прийнятий Верховною Радою України від 16.01.2003 р. №436-ІV. [електронний ресурс]. – доступ. – [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Податковий кодекс. Прийнятий Верховною Радою України вiд 02.12.2010 № 2755-VI. [електронний ресурс]. – доступ. – [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні (з наступними змінами і доповненнями): Закон України, прийнятий Верховною Радою України від 16.07.1999 р. № 996-ХІV. [електронний ресурс]. – доступ. – [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Про відпустки (з наступними змінами і доповненнями): прийнятий Верховною Радою України Закон України від 15.11.96 р. № 504/96-ВР– [електронний ресурс]. – доступ. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування: Закон України, прийнятий Верховною Радою України від 08.07.10 р. № 2464-VI. [електронний ресурс]. – доступ. – [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Про оплату праці (з наступними змінами і доповненнями): Закон України, прийнятий Верховною Радою України від 24.03.1995 р. № 108/95. [електронний ресурс]. – доступ. – [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» Наказ Мінфіну України від 07.02.2013р. № 73. електронний ресурс]. – доступ. – [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. gov.ua/laws/show/z0336-13.
План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджено Наказом міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. - № 291 (зі змінами і доповненнями). - [електронний ресурс]. – доступ. – [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку (з наступними змінами і доповненнями): Наказ Мінфіну України від 24.05.95 р. № 88. [електронний ресурс]. – доступ. – [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій (з наступними змінами і доповненнями): Наказ Мінфіну України від 30.11.1999 р. № 291. [електронний ресурс]. – доступ.– www.minfin.gov.ua.
Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку (з наступними змінами і доповненнями): Наказ Мінфіну України від 29.12.2000 р. № 356. [електронний ресурс]. – доступ.– [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].

Основний:

34 положення (стандарти) бухгалтерського обліку., Збірник.: - Київ., КНТ. 2009. - 320 c.*
Бухгалтерський фінансовий облік [текст]: підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів [Ф.Ф. Бутинець та ін.]; під заг. ред. [і з передм.] Ф.Ф. Бутинця. - 8-ме вид., доп. і перероб. -Житомир: ПП «Рута», 2009. - 912 с.*
Верига Ю. Фінансовий облік: нав.посібник / Ю. Верига, Т. Гладких, М. Орищенко. – К.: Центр Учбової літератури, 2012. – 438с. *
Волкова І.А. Фінансовий облік -2: навч.посіб. [для студ. вищ.навч. зал.] / І.А. Волкова – к.: Центр учбової літератури, 2009. – 224с.*
Гладких Т.В. Фінансовий облік: [навч. посібник] / Т.В. Гладких. - К.: Центр навчальної літератури, 2007.-480с.*
Орлова В. К. Фінансовий облік: навчальний посібник / За ред. В. К. Орлова, С. В. Хомин – 2-ге вид. доповнене і перероблене – К.: - Центр учбової літератури, 2010. – с.510.*
Сук Л.К. Фінансовий облік: навч. посіб. / Л.К. Сук, П.Л. Сук. – К.: Знання, 2010. – 631с. – (Вища освіта ХХІ століття). *
Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність. Підручник. - 3-те вид. допов. і перероб. - К.: Алерта, 2011. - 976 с.*
Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами. Жолнер І.В., Навчальний посібник.: І.В. Жолнер.- Київ., ЦУЛ. 2012. - 368 c.*

Додатковий

Бутинець Ф.Ф. Організація бухгалтерського обліку [підруч. для студ. спец. 7050106 «Облік і аудит» вищ. навч. зал.]/ Ф.Ф. Бутинець, О.П, Войнанович, І.Л. Томашевська. – Житомир: ПП «Рута», 2006.-.528с.*
Облікова політика: нав.посіб. / В.М. Савченко, О.В. Пальчук, Л.В. Саловська та ін.; за ред.. Г.М. Давидова. – К.: Знання, 2010. – 479с.*
Шара С.Ю. Бухгалтерський фінансовий та податковий облік: навчальний посібник / С.Ю. Шара, О.О. Бадюк, І.Є. Соколовська-Гонтаренко. - К.:ЦУЛ, 2011.-424с.*

*джерело є в наявності у бібліотеці ЧТЕІ КНТЕУ

Internet – ресурси:

Назва ресурсу

Режим доступу до ресурсу

Офіційний сайт Верховної ради України

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

Офіційний сайт Міністерства Фінансів України

http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/category/main

Бухгалтерський журнал Дт-Кт

http://www.dtkt.com.ua

Бухгалтерський журнал Баланс

http://www.balance.ua

Бухгалтерський журнал Все про бухгалтерський облік

[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

Сайт допомоги бухгалтеру

[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

«Бухгалтерія» від «Бізнесу».

http://www. buhgalteria.com.ua.

ДОДАТКИ


Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку
1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)


01

Підприємство _____________________________________________________________
за ЄДРПОУ


Територія ________________________________________________________________
за КОАТУУ


Організаційно-правова форма господарювання ________________________________
за КОПФГ


Вид економічної діяльності _________________________________________________
за КВЕД


Середня кількість працівників1 _______________________________________________________________

Адреса, телефон ___________________________________________________________________________

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)


Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку


за міжнародними стандартами фінансової звітностіБаланс (Звіт про фінансовий стан)
на ____________ 20__ р.
Форма № 1
Код за ДКУД
1801001


Актив
Код рядка
На початок звітного періоду 
На кінець звітного періоду


2

4

I. Необоротні активи 
Нематеріальні активи

1000
  


первісна вартість 
1001накопичена амортизація 
1002Незавершені капітальні інвестиції
1005
  


Основні засоби
1010
  


первісна вартість 
1011знос 
1012Інвестиційна нерухомість
1015Довгострокові біологічні активи
1020Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
1030
  


інші фінансові інвестиції 
1035
  


Довгострокова дебіторська заборгованість 
1040
  


Відстрочені податкові активи 
1045Інші необоротні активи 
1090
  


Усього за розділом I 
1095
  


II. Оборотні активи 
Запаси 
1100
  
  


Поточні біологічні активи 
1110
  


Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
1125
  


Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
1130
  


з бюджетом
1135у тому числі з податку на прибуток
1136Інша поточна дебіторська заборгованість 
1155
  


Поточні фінансові інвестиції 
1160
  


Гроші та їх еквіваленти
1165
  


Витрати майбутніх періодів
1170Інші оборотні активи 
1190Усього за розділом II 
1195
  


III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
1200
  


Баланс 
1300
  


Пасив
Код
рядка
На початок звітного періоду 
На кінець звітного періоду

1
2
3
4

I. Власний капітал 
Зареєстрований (пайовий) капітал 

1400
  
  


Капітал у дооцінках
1405Додатковий капітал 
1410
  


Резервний капітал 
1415
  


Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 
1420
  


Неоплачений капітал 
1425
( )
( )

Вилучений капітал 
1430
( )
( )

Усього за розділом I
1495II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання

1500
  
  


Довгострокові кредити банків
1510Інші довгострокові зобов’язання
1515Довгострокові забезпечення
1520Цільове фінансування 
1525Усього за розділом II
1595
  


IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 

1600
  
  


Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
1610
  


товари, роботи, послуги 
1615
  


розрахунками з бюджетом
1620у тому числі з податку на прибуток
1621розрахунками зі страхування
1625розрахунками з оплати праці
1630Поточні забезпечення
1660Доходи майбутніх періодів
1665Інші поточні зобов’язання
1690
  


Усього за розділом IІІ
1695ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700
  


Баланс
1900
  
Керівник

Головний бухгалтерКОДИ

Дата (рік, місяць, число)


01

Підприємство __________________________________________________________
за ЄДРПОУ


(найменування)Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за __________________ 20__ р.

Форма № 2
Код за ДКУД
1801003


І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття 
Код рядка
За звітний період 
За аналогічний період  попереднього року


Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 
2000Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 
2050
( )
( )

Валовий:  
     прибуток 
2090     збиток 
2095
( )
( )

Інші операційні доходи 
2120Адміністративні витрати 
2130
( )
( )

Витрати на збут
2150
( )
( )

Інші операційні витрати 
2180
( )
( )

Фінансовий результат від операційної діяльності:  
     прибуток 
2190     збиток  
2195
( )
( )

Дохід від участі в капіталі 
2200Інші фінансові доходи 
2220Інші доходи
2240Фінансові витрати 
2250
( )
( )

Втрати від участі в капіталі 
2255
( )
( )

Інші витрати 
2270
( )
( )

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
2290збиток
2295
( )
( )

Витрати (дохід) з податку на прибуток
2300Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування
2305Чистий фінансовий результат:  
     прибуток 
2350     збиток 
2355
( )
( )


II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття 
Код рядка
За звітний період 
За аналогічний період  попереднього року


Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405Накопичені курсові різниці
2410Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств
2415Інший сукупний дохід
2445Інший сукупний дохід до оподаткування
2450Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом
2455Інший сукупний дохід після оподаткування
2460Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті 
Код рядка
За звітний період 
За аналогічний період  попереднього року


Матеріальні затрати
2500
  
  

Витрати на оплату праці
2505
  
  

Відрахування на соціальні заходи
2510
  
  

Амортизація
2515
  
  

Інші операційні витрати
2520
  
  

Разом
2550
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті 
Код рядка
За звітний період 
За аналогічний період  попереднього року


Середньорічна кількість простих акцій 
2600
  
  

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 
2605
  
  

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
2610
  
  

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
2615
  
  

Дивіденди на одну просту акцію 
2650
  
  Керівник

Головний бухгалтерКОДИ

Дата (рік, місяць, число)
Підприємство __________________________________________________________
за ЄДРПОУ


(найменування)


Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)


за 20___ р.
Форма № 3
Код за ДКУД
1801004

Стаття 
Код 
рядка
За звітний період 
За аналогічний період попереднього року 


1
2
3
4

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3000Повернення податків і зборів
3005у тому числі податку на додану вартість
3006Цільового фінансування 
3010Інші надходження 
3095Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 
3100
(                           )
(                           )

Праці
3105
(                           )
(                           )

Відрахувань на соціальні заходи 
3110
(                           )
(                           )

Зобов’язань з податків і зборів
3115
(                           )
(                           )

Інші витрачання 
3190
(                           )
(                           )

Чистий рух коштів від операційної діяльності 
3195II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій 
3200необоротних активів 
3205Надходження від отриманих:
відсотків 
3215дивідендів 
3220Надходження від деривативів
3225Інші надходження 
3250Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій 
3255
(                           )
(                           )

необоротних активів 
3260
(                           )
(                           )

Виплати за деривативами
3270
(                           )
(                           )

Інші платежі
3290
(                           )
(                           )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 
3295III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу 
3300

Отримання позик
3305Інші надходження 
3340Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345
(                           )
(                           )

Погашення позик 
3350Сплату дивідендів 
3355
(                           )
(                           )

Інші платежі 
3390
(                           )
(                           )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 
3395Чистий рух грошових коштів за звітний період 
3400Залишок коштів на початок року 
3405Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 
3410Залишок коштів на кінець року 
3415

Керівник

Головний бухгалтер 


КОДИ

Дата (рік, місяць, число)
Підприємство __________________________________________________________
за ЄДРПОУ


(найменування)


Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 20___ р.


Форма № 3-н
Код за ДКУД
1801006Стаття 
Код 
рядка
За звітний період 
За аналогічний період
попереднього року надходження
видаток
надходження
видаток


1
2
3
4
5
6

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування
3500

Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505

Х

Х

збільшення (зменшення) забезпечень
3510

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць
3515

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій
3520

Зменшення (збільшення) оборотних активів
3550

Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань
3560

Грошові кошти від операційної діяльності
3570

Сплачений податок на прибуток
3580
Х

Х


Чистий рух коштів від операційної діяльності 
3195

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій 
3200

Х

Х

необоротних активів 
3205

Х

Х

Надходження від отриманих:
відсотків 
3215

Х

Х

дивідендів 
3220

Х

Х

Надходження від деривативів
3225

Х

Х

Інші надходження 
3250

Х

Х

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій 
3255
Х

Х


необоротних активів 
3260
Х

Х


Виплати за деривативами
3270
Х

Х


Інші платежі
3290
Х

Х


Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 

3295

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу 
3300

Х

Х

Отримання позик
3305

Х

Х

Інші надходження 
3340

Х

Х

Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345
Х

Х


Погашення позик 
3350
Х

Х


Сплату дивідендів 
3355
Х

Х


Інші платежі 
3390
Х

Х


Чистий рух коштів від фінансової діяльності 
3395

Чистий рух грошових коштів за звітний період 
3400

Залишок коштів на початок року 
3405

Х

Х

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 
3410

Залишок коштів на кінець року 
3415Керівник

Головний бухгалтер 


КОДИ

Дата (рік, місяць, число)


01

Підприємство ___________________________________________________
за ЄДРПОУ


(найменування)Звіт про власний капітал
за _________________ 20___ р.

Форма № 4
Код за ДКУД
1801005


Стаття
Код рядка
Зареєстро-ваний капітал 
Капітал у дооцін-ках
Додатко-вий капітал
Резер-вний капітал
Нерозпо-ділений прибуток (непокритий збиток)
Неопла-чений капітал
Вилу-чений капітал
Всього


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Залишок
на початок року
4000

Коригування:
Зміна облікової політики
4005

Виправлення помилок
4010

Інші зміни
4090

Скоригований залишок на початок року
4095

Чистий прибуток (збиток) за звітний період
4100

Інший сукупний дохід за звітний період
4110

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу
4205

Відрахування до резервного капіталу
4210

Внески учасників:
Внески до капіталу
4240

Погашення заборгованості з капіталу
4245

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260

Перепродаж викуплених акцій (часток)
4265

Анулювання викуплених акцій (часток)
4270

Вилучення частки в капіталі
4275

Інші зміни в капіталі
4290

Разом змін у капіталі
4295

Залишок
на кінець року
4300Керівник

Головний бухгалтер13PAGE \* MERGEFORMAT1481540
Приложенные файлы

  • doc 18079270
    Размер файла: 1 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий