MU_po_kurs_po_FU_16-17_-_kaz


Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігіҚазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университеті
«Есеп және аудит» кафедрасы
5В050900 «Қаржы» мамандығы студенттеріне арналған
«Қаржылық есеп» пәні бойынша курстық жұмыс жұмысын орындауға арналған әдістемелік нұсқау
Астана, 2016

«Қаржылық есеп» пәні бойынша курстық жұмысын орындауға арналған әдістемелік нұсқау «Есеп және аудит» кафедрасында 5В050900 «Қаржы» мамандығының студенттеріне арналған Жұмыс оқу жоспары және «Қаржылық есеп» пәнінің жұмыс оқу бағдарламасы негізінде дайындалған.
Құрастырған: э.ғ.к. Ә.А. Қажмұхаметова
«Есеп және аудит» кафедрасы мәжілісінде талқыланды
____ Хаттама «_____» __________ 2016 ж.
Кафедра менгерушісі, э.ғ.д, профессор м.а. ___________ М.К. Әлиев
Курстық жұмысын орындауға арналған әдістемелік нұсқау Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университетінің «Экономика» факультетінің Кеңесінде бекітілген.
Факультет кеңесінің № ____ хаттамасы, «___»__________ 2016 ж.
1. КУРСТЫҚ ЖҰМЫСТЫ ОРЫНДАУ, РӘСІМДЕУ ЖӘНЕ ҚОРҒАУҒА АРНАЛҒАН ТАЛАПТАР
1.1.Жұмысқа қойылатын талаптар
«Қаржылық есеп» пәні бойынша курстық жұмысты белгілі тақырыпқа жазылады. Жұмыс құрылымында жүйелі түрде алынған тақырыптың теориялық негізі, мінездемесі, ұйымдарда есеп жүргізудің тәртібі мен қағидалары, халықаралық қаржылық есеп стандарттарына сәйкестігі, халықаралық тәжірибе анализі қамтылу керек.
Курстық жұмыстың көлемі 25-30 бет қамту керек (қосымшасыз).
Курстық жұмыстың құрылымдық бөлімдері:
Бастапқы бет;
мазмұны;
кіріспе;
негізгі бөлім;
қорытынды;
қолданылған әдебиет тізімі;
қосымша.
Мазмұны Курстық жұмыстың мазмұны жоспарға сәйкес құрылып, кіріспе, реттік номерлер, барлық бөлімдер атаулары, қорытынды, қолданылған әдебиет тізімі және қосымшаларды қамту керек.
Кіріспе қазіргі замандағы бхгалтерлік есепке жүйесіне талдауды камту керек.. Бухгалтерлік есептің экономикалық басқару жүйесіндегі ролі мен маңызын, тақырыптың маңыздылығы, отандық және шетел ғалым-экономисттарының ғылыми-практикалық дәлелдеулерін ашылуы керек,.
Негiзгi бөлiм 2 бөлімнең құрулуы керек. Бірінші бөлімде негiзгi ұғымдар және тақырыптың мәнi, нормативтiк-құқықтық акттер және зерттелетiн объекттiң заң шығару реттеуi.
Негізгі бөлімдерде бухгалтерлік есептің келесі мәселелері қарастырылу керек: синтетикалық және аналитикалық есеп, кірістің құжаттық рәсімделуі, зерттелетін тақырыптың шетел тәжірибиесін қарастырып, халықаралық стандарттарға сәйкес қарастыру, қаржылық есептілікте ашылуы.
Әр қарастырылған сұрақтан кейін қорытынды жасау керек.
Курстық жұмыстың қорытындысы :
бүкіл жұмыстың қорытындысын;
қойылған мәселердің шешілуінің бағалауын
бухгалтерлік есепті жақсатру мақсатында нақты іс шаралар мен ұсыныстарды қамту керек.
Бір себептермен негізгі жұмыс көлемене еңбеген материалдар қосымша тарайда қамтылу тиәс. Оларға мынылар кіруі мүмкін:
қосымша кестелер;
схема, сурет, диаграммалар;
бухгалтерлік есептің алғашқы құжаттары, қаржылық есеп формалары.
Қолданылған әдебиет тізімі. Тізімде барлық қолданылған әдебиеттер көрсетілуі тиіс.
1.2. Жұмыстың рәсімдеу реті
Жұмыс А4 форматында порақтын бір бетін қамтитын компьютерде орындалу тиіс.. Интервал 1, шрифт TimesNewRoman, 14 кегль. Жұмыста түзетулер, сөздер мен терминдердің қысқартулары болмауы керек...
Алғашқы парақ А қосымшасына сәйкес орындалуы тиіс.
Жұмыстың мазмұны қосымшаның Б боліміне сәйкес орындалуы керек
Мәтін келесі талаптарды сақтай отырып орындалу керек
Оң жағынан - 10 мм; сол жағынан –30 мм; жоғар,ысы – 20 мм; төменгі – 20 мм, абзац – 10 мм. Тақырып пен мәтін арақашықтығы – 10 мм,
Курстық жұмысының құрылымдық элементтерінің атаулары «Мазмұны», «Кіріспе», бөлімдер атауы, «Қорытынды», «Пайдаланылған әдебиеттер тізімі» құрылымдық элементтерінің басында, бас әріптермен, абзацтан жазылады. (В қосымшасы).
Құрылымдық элементтер мен параграфтар атаулары қара шрифтпен жазылады.
Параграфтар атаулары абзацтан бастап, бас әріптен бастап жазылады, соңында нүкте қойылмайды.
Мәтін парақтың кем дегенде 75% қаммтылу тиіс.
Кестелер көрсеткіштерді ыңғайлы етіп көрсету үшін қолданылады. Кесте атауы мазмұнына сай болуы тиіс кесте атауы кестенің сол жағында жазылуы тиіс кестені мәліметттер бірінші рет аталып тұрғаннан кейін орналасыу кажет. Рефератта барлық кестелерге сілтемелер жасалуы тиіс.
Қосымшадағы кестелерді есептемегенде, барлық есімшелері араб шрифтімен белгіленуң. Шоттардың корреспонденциясы әр тақырып бойынша кестеде белгіленуі қажет.
№ Операция мазмұны Шоттар корреспонденциясы
дебет кредит
1 Кассадан еңбекақы төленді 3350 1010
Г қосымшасына сәйкес кестелерді, диаграммалрды, сызбаларды рәсімдеу тәртібі кқрсетілді.
Кестелерді, диаграммалрды, сызбаларды мәтінде алған қолданғаннан кейін орнастыру қажет. Рефератта әр суретке сілтеме болу қажет. Суреттерді рәсімдегенде сурет атауы суреттің астынғы жағында, ортасынан басталуы тиіс (Д қосымшасы).
Курстық жұмысының беттері араб цифрлерімен белгіленуі қажет. Беттің номері парқтың соңында ортасында белгіленеді Алғашқы бетті жалпы парақтар санына кіргізеді. Алғашқы парақтан кейін мазмұны қойылады.
Сәлтемелер. Жұмыс барысында сілтемелер ресми құжаттарға, стандарттарға жасалады. Тік жақшады көрсетіліді.
Қосымшалар. Мәтінде әр қосымшаға сілтеме беріледі.Сол сілтемелерге негізделе қосымшалар орналасады. Әр қосымша жаңа парақтан басталады, жоғарғы жағында Қосымша деген жазылуы болуғу міндетті.
Қолданыған әдебиеттер тізімі.Әдебиеттер тізімі мәтіндегі сілтемелерге сәйкес жазылады (В, Е қосымшалары).
1.3. Жұмыстың қорғалуы және бағалануы
Студент, жазылған жұмысты аыузша белгіленген ережелер бойынша қорғайды. . Жұмысын белгіленген уақытта тапсырмаған студент емтиханға жібіділмейді
Жұмыс келесі критерий бойынша бағаланады:
Жұмыстың маңыздылығы мен өзектілігі;
Жұмыстың өзіндік орындалуы мен талқылануы;
Жұмыстың рәсімделуі;
Жұмыстың ауызша қорғалуы.
Қорғау барысында студент:
Материалдың толық меңгерілгенін көрсету қажет
Қойылған сұрақтарға жауап беру қажет.
2. ӘДЕБИЕТ
Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есеп беру жайлы» Қазақстан Республикасының Заңы- 28 ақпан 2007ж. № 234-Ш (өзгертулер мен толықтырулар 24.11.2015 жылға жағдайы.) // www. adilet.zan
Ұлттық қаржылық есептілік стандарттары. 2013 ж. // www. adilet.zan
Қаржылық есептің халықаралық стандарттары.Арнайы мәтіннің арнайы аудармасы:2009ж 1 қаңтар- //http://www.iasb.org. 
Бухгалтерлік есепті жүргізу қағидалары. Қазақстан Республикасы  Қаржы министрінің 2015 жылғы 31 наурыздағы № 241 ұйрығымен    бекітілген 
Бухгалтерлік есеп шоттарының жоспары. Қазақстан Республикасының қаржы Министрлігінің 2007 ж 23- мамырдағы № 185 бұйрығымен бекітілген
Акимова Б.Ж., Сапарбаева С.С., Аленова Б.Л., Аханова Н.Е. Қаржылық есеп II /Оқу құралы – Алматы. Экономика. – 2016. 256 бет.
Алиев М.К., Алтынбеков М.А. Кәсіпорындағы бухгалтерлік есеп. Оқу құралы. – Астана, ҚазЭҚХСУ. 2015.- 145 б.
Әбдішүкіров Р.С., Мырзалиев Б.С. Бухгалтерлік есеп. Оқу құралы. 2- кітап. – Алматы, 2011. – 506 бет.
Жақыпбеков Д.С. Кәсіпорынның есеп және салық саясаты. Оқу құралы. – Алматы; Экономика, 2013. – 358 б.
Жақыпбеков Д.С. Қазақстандық кәсіпорындардағы салық салу, салық есебі мен есептілігін ұйымдастыру: Оқу құралы.- Алматы; Экономика, 2009.- 354 бет.
Жуматов М.К.Халықаралық қаржылық есептілігі стандарттарына сәйкес бухгалтерлік есеп. Тәжірибе құралы. - Астана, 2011.- 119 бет.
Карибжанов О.М. ҚЕХС-на сәйкес қаржылық есептің қалыптасуы. Оқу құралы - қ.Алматы, 2010ж.
Мырзалиев Б.С. және т.б. Бухгалтерлік есеп теориясы және тәжірибесі: Оқу құралы.-
Алматы: Экономика, 2008.- 832 бет.
Мырзалиев Б.С. және т.б. Бухгалтерлік есепті жүргізудін қазіргі әдістері. Практикум.-
Алматы: Юридическая лмитератур, 2009.- 832 бет.
Нұрсеитов Е.О. Ұйымдардағы бухгалтерлік есеп/ Оқулық құралы.- Алматы, 2009.- 428
Молдашева М.А., Петренко С.Г. Бухгалтерлік есеп бойынша практикум: Оқу құралы.- Астана: Фолиант, 2008. – 88 б.
Мұрсалова Х.Н. Еңбекақы төлеу есебі: Оқу құралы.- Астана: Фолиант, 2010. – 192 б.
Назарова В.Л. Бухгалтерлік есеп , Оқу құралы - Алматы: Экономика, 2011ж.
Нурсеитов Э.О. Ұлттық бухгалтерлік есеп Және ҚЕХС.Оқу құралы- қ. Алматы, «LEM», 2010ж.
Проскурина В.П. Бухгалтерлік провокалар. Аударған М.Қ.Акишев.- Алматы; ЖШС «LEM баспасы», 2011.- 292 бет.
Проскурина В.П. Бухгалтерлік есеп «басынан бастап» балансқа дейін (көмекші құрал) – Аударған М.Қ.Акишев.- Алматы; ЖШС «LEM баспасы», 2011.- 374 бет.
Рубцова Г.Н., Кейкова М.Н. Бухгалтерлік есеп (Есеп жинағы): Оқу құралы.- Астана: Фолиант, 2008. – 128 б.
Садиева А.С., Жуматов М.К., Тлеуова Э.М., Акимова Б.Ж., «Халықаралық қаржылық есептілігі стандарттарына сәйкес бухгалтерлік есеп» Астана: Қаржы жүйесі органдарының мамандарын даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру орталығы АҚ, 2011.- 393 б.
Сейдахметова Ф.С. Казіргі замандағы бухгалтерлік есеп: Оқу құралы.-Астана, 2008.
Сұлтанова Б.Б. Салық есебі: Оқу құралы.- Алматы: Экономика, 2008.- 240с.
Толпаков Ж.С. Бухгалтерлік есеп: Оқулық. 2 том- Қарағандыв: «Қарағанды полиграфиясы» АҚ, 2009.- 568 бет
Шарипов А.Қ., Адамов А.А. Қаржылық есептілік: Құрастырылуы, бағалануы және аудиті. Оқу құралы. – Алматы. Экономика, 2012. – 508 бет.
3. КУРСТЫҚ ЖҰМЫС ТАҚЫРЫПТАРЫ
ҚЕХС сәйкес валюталық операциялардың есебі
Қысқа мерзімді активтердің қаржылық есебі
Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес қорлардың есебі
Кәсіпорын шығындарының қаржылық есебі
Еңбекақының бухгалтерлік есебі
ҚЕХС сәйкес қаржылық есептілікті ұсыну
Аяқталмаған құрылыстың есебін ұйымдастыру
Шетелдік инвестиция тартылған кәсіпорындарда есептің ұйымдастырылуы
Қаржылық нәтижелердің бухгалтерлік есебі
Бағалы қағаздар операцияларының бухгалтерлік есебі
Қызметкерлердің дебиторлық берешегінің есебі
Активтердің құнсыздануы, халықаралық стандарттарға сәйкес олардың есебінің тәртібі
Еңбек ақыдан ұсталымдарың қаржылық есебі
Қаржылық есептіліктің халық-аралық стандарттарының талаптарына сәйкес жалдау есебі
Еншілес кәсіпорындардағы қаржылық есеп
Қолма-қолсыз есеп айырысулардың бухгалтерлік есебі
Кредиторлық берешектер есебінің ұйымдастырылуы
ҚЕХС сәйкес несиелер бойынша шығындардың есебі
Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес материалдық емес активтер есебінің ұйымдастырылуы
Жабдықтаушылар және мердігелермен есеп айыру есебін ұйымдастыру
Жарғылық капиталдың қаржылық есебі
Аяқталмаған өндірістің есебін ұйымдастыру
Ұзақ мерзімді активтердің бухгалтерлік есебі
Тауар айырбастау операциялары мен жеңілдіктердің қаржылық есебі
Дебиторлық берешектердің қаржылық есебі
Қаржылық инвестициялардың бухгалтерлік есебі
ақша қаражаттары қозғалысы жөніндегі есептілік
Ұйымның негізгі қызметінен түскен табысының қаржылық есебі
Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес негізгі құралдарының есебін ұйымдастыру
Кәсіпорын табыстары мен шығындарының есебі
Салықтар бойынша міндеттемелер есебін ұйымдастыру
Негізгі құралдардың күрделі және ағымдағы жөндеу шығындарының есебі
Жал мен инвестициялық меншік есебі
Қаржылық есептіліктің халық-аралық стандарттарына сәйкес қызметкерлердің сыйақылары-ның есебі
Ұзақ мерзімді міндеттемелердің есебін ұйымдастырылуы
Бөлшек сауда кәсіпорынын-дағы тауарлар қозғалысының есебін ұйымдастыру
Кәсіпорындағы қаржылық және басқару есебін компьютерлен-діру
Қаржылық құралдар есебі
Қаржылық және бағалау міндеттемелерінің есебі
Ұйымның сыртқы экономикалық қызметінің есебі
Амортизация есебі және оны есептеу әдістері:
Шоғырландырылған баланс: мазмұны және жасалу тәртібі
Капитал мен резервтердің қаржылық есебі
Табыстардың бухгалтерлік есебі және оны жетілдіру жолдары
Есеп саясаты және оның ҚЕХС сәйкес әдістемелік аспектілері
Экспорттық және импорттық операциялар есебінің ерекшеліктері
Пайдаға салық бойынша есеп айырысулардың қаржылық есебі. 12 ҚЕХС
Дайын өнім мен оны өткізудің қаржылық есебі
Банктегі ақша қаражаттарының есебі
Акционерлік қоғамдарда есепті ұйымдастыру
Негізгі өндіріс шығындарының есебі
Ұзақ мерзімді активтердің амортизациясы, қайта бағалау мен құнсыздануының есебі
Шоғырланған қаржылық есептілік
Салықтар мен алымдар бойынша шығындар есебі
Күмәнді дебиторлық берешектердің бағалау әдістері және есебі
Ақша қаражаттары және олардың эквиваленттерінің есебі
Кәсіпорынның есеп және салық саясатын ұйымдастыру
Кәсіпорындағы материалдардың синтетикалық және аналитикалық есебі
Шағын және орта бизнес кәсіпорындарында есепті ұйымдастыру
Кәсіпорындарда 1С- бухгалтерия бағдарламасын колданудың қазіргі тәжірибесі.
..
ҚОСЫМША А
(үлғісі)
ҚАЗАҚ ЭКОНОМИКА, ҚАРЖЫ ЖӘНЕ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ САУДА УНИВЕРСИТЕТІ
«Есеп және аудит» кафедрасы
К У Р С Т Ы Қ Ж Ұ М Ы С
Пән ҚЕХС сәйкес қаржылық есеп_____________________
Тақырып __________________________________________________
Студент _____________________ ______________________
(аты, тегі) (қолы)
Топ ___ЕА - ????__________ (шифр) Жетекші __Қажмұхаметова Ә.А.__ ______________________
(аты, тегі) (қолы)
Күні _______________________ ___________________________
(қорғауға жіберілген күні,
жетекшінің қолы) (қорғалған күні)
Комиссия мүшелері _ Алтынбеков М.А.____ _______________________
(аты, тегі) (қолы)
_ Айтхожина А.Е._____ _______________________
(аты, тегі)
(қолы)
__Дукенова Г.А_______ _______________________
(аты, тегі) (қолы)
_______________ (баға) Астана, 2016
ҚОСЫМША Б
(үлғісі)
МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ................................................................................................................ 3
1 ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫ ЕСЕБІНІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ............ 5
1.1 Еңбек ресурстары экономикалық категория ретінде............................... 5
1.2 Еңбекақы есептеудің мәні мен маңызы және оның түрлері мен жүйелері......................................................................................................... 8
1.3 Еңбек ресурстарына есептелетін еңбекақыдан ұсталынатын ұсталымдар мен аударымдардың мәнділігі............................................... 11
2 ХҚЕС СӘЙКЕС ЕҢБЕКАКЫ ЕСЕБІНІҢ ҰЙЫМДАСТЫРЫЛУЫ..... 14
2.1 Еңбекақы бойынша есеп айырысудың аналитикалық және синтетикалық есебі..................................................................................... 14
2.2 Ептелген еңбекақыдан ұсталынатын ұсталымдар мен аударымдар есебі.............................................................................................................. 18
2.3 Еңбекақы есебінің жетілдіру жолдары.................................................. 24
ҚОРЫТЫНДЫ..................................................................................................... 28
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІІ....................................................... 30
ҚОСЫМША......................................................................................................... 32
ҚОСЫМША В
(үлғісі)
1 ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫ ЕСЕБНІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
Еңбек ресурстары экономикалық категория ретінде
Еңбек нарығы нарықтық экономиканың бөлінбес бөлігі болып табылады. Ол жұмыс істейтін басқару күшімен кадр бөлімі, оқу және зерттеу орталықтары, сонымен қатар әлеуметтік қызмет корпорациялары, мемлекеттік мекемелер, коммерциялық емес ұйымдар.
Нарықтық экономикаға өту өзіне қажет еңбек нарығы мен жұмыс күшін еріксіз тартады.
Еңбек нарығы - бұл тауар болып табылатын еңбек ресурстарының нарығы, олардың тепе-теңдік бағасы мен саны, сұраныс пен ұсыныстың бір-біріне әсер етуімен анықталады. Кәсіпкерлер мен еңбекке қабілетті адамдар нарық агенттері, олар еңбек нарығында өзара қатынаста болады. Сондықтан еңбек нарығы сұраныс пен ұсыныс тетіктері арқылы экономикалық агенттердің арасындағы бәсекелестіктің нәтижесінде жұмыспен қамтудың белгілі көлемі және еңбек төлемі дәрежесі орнайтын экономикалық орта болып табылады.
Еңбек ресурстары – жеткілікті физикалық мүмкіндіктері мен халық шауашылығында жұмыс істеу үшін кәсіптік білімі бар, еңбекке қабілетті ел тұрғындары [2, 57 б.]. Еңбек ресурстарының саны республика экономикасында қолдануға болатын тірі еңбектің потенциалды көлемін мінездейді.
1.2 Еңбекақы есептеудің мәні мен маңызы және оның түрлері мен жүйелері
«Қазақстан Республикасының еңбек туралы» заңы бойынша жұмыс берушілер мен еңбек ресурстарының құқықтары мен міндеттері қарастырылады. Соның ішінде олардың жекелеген және ұжымдық келісім-шарт жағдайында қарастырылған. Соның бірін қарастырсақ, жекелеген келісім-шарт мақсаты – екі жақты келісім. Жұмыскер бұл келісі-шартты ерікті тұлға ретінде толтыруы керек. Заң тұрғысынан міндеттілікке жүктелуі керек. “Қазақстан Республикасының еңбек туралы” заңында негізінде мұндай келісім-шарт 16 жастан жоғары болуы керек. Кез келген кәсіпорын мен ұйымдардағы жұмыстарды орындап, қызметтерді атқарып жүрген адамдарын дұрыс бағалап, олардың еңбегін дұрыс бағалап, әділ еңбекақы төлеу қай кәсіпорынның болмасын, күрделі мәселесі болып табылады [3].
ҚОСЫМША Г
(үлғісі)
Кесте 5 - Негізгі құралдар санаты бойынша пайдалану мерзімі
№ Негізгі құралдар түріПайдалану мерзімі1 Жер амортизатцяланбайды2 Ғимараттар және салу 8-100
3 Машиналар мен жабдықтар3-30
4 Көлік құралдары5-10
5 Басқада негізгі құралдар 4-20
ҚОСЫМША Д
(үлғісі)
Еңбек ресурстарының тиімділігін қолдану шараларын келесі 2- суретте берілген.
438150-19050Еңбек ресурстарының қолдану реттілігі
00Еңбек ресурстарының қолдану реттілігі

4381501270Көптеген босатуларды болдырмау үшін жаңа жұмыс орындарын орындарынмен қамтамассыз ету
00Көптеген босатуларды болдырмау үшін жаңа жұмыс орындарын орындарынмен қамтамассыз ету

262509015430500
43815021590Икемді жұмыс түрлерін және жұмыс уақытының тәртібін реттеу қолдану
00Икемді жұмыс түрлерін және жұмыс уақытының тәртібін реттеу қолдану

26250901270000
438150142240Жұмысшылардың біліктілігін жоғарлату үшін жағай жасау
00Жұмысшылардың біліктілігін жоғарлату үшін жағай жасау

262509010033000
438150144145Жұмысшы күшін ішкі салалар бойынша орналастыру арқылы еңбек ресурстарының дисбалланс жағдайын жұмсарту
00Жұмысшы күшін ішкі салалар бойынша орналастыру арқылы еңбек ресурстарының дисбалланс жағдайын жұмсарту

Сурет 2 - Еңбек ресурстарының тиімділігін қолдану шаралары
ҚОСЫМША Е
(үлғісі)
Қолданылған әдебиеттер тізімі
Нұрсеитов Е.О. Ұйымдардағы бухгалтерлік есеп/ Оқулық құралы.- Алматы, 2009.- 428 б.
Жуматов М.К.Халықаралық қаржылық есептілігі стандарттарына сәйкес бухгалтерлік есеп. Тәжірибе құралы. - Астана, 2011.- 119 бет.
Мұрсалова Х.Н. Еңбекақы төлеу есебі: Оқу құралы.- Астана: Фолиант, 2010. – 192 б.
Алиев М.К., Алтынбеков М.А. Кәсіпорындағы бухгалтерлік есеп. Оқу құралы. – Астана, ҚазЭҚХСУ. 2015.- 145 б.
ҚР Еңбек Кодексі, 2015 жылғы 23 қараша, №414 – V ҚРЗ. // www. adilet.zan
Еңбек ресурстарын қолдану механизмдерін жетілдіру // Қазақ ұлттық аграрлық университетінің хабаршысы-2012.-№3.
Мырзалиев Б.С. және т.б. Бухгалтерлік есепті жүргізудін қазіргі әдістері. Практикум.- Алматы: Юридическая лмитератур, 2009.- 832 бет.
Сейдахметова Ф.С. Казіргі замандағы бухгалтерлік есеп: Оқу құралы.-Астана, 2008.-500 б.
Бухгалтерлік есепті жүргізу қағидалары. Қазақстан Республикасы  Қаржы министрінің 2015 жылғы 31 наурыздағы № 241 ұйрығымен    бекітілген // www. adilet.zan

Приложенные файлы

  • docx 18076604
    Размер файла: 73 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий