TMP_shpor


LD – конвертерде күкіртсіздендірудің орташа дәрежесі құрайды:
A) 40% B) 35 %;C) 30%
LD үрдісінсен салыстырғанда Кал-До үрдісінің артықшылығына жатқызуға
болады:
A) аз меншікті көлем
B)металл сынықтарының жоғары шығыны
C)жақсы жылулық баланс
[Mn] тотығуына бейімдейді
A) ваннаның t0 төмендету
B) ваннаның t0 төмендету, (FeO) арттыру
C) (FeO) арттыру
Zn домна пешіне қандай қалдық түрінде енгізіледі ?:
А) конвертер шламдары түрінде B) колошник шаңдары түрінде
TiCl4 титанды алуда қандай тотықсыздандырғыштар қолданады; А) Mg
ΔG=М+N*T теңдігіндегі белгілі реакция үшін тұрақты болатын шамалар:
А) МВ) NС) М, N
∆G = - RTlnKp теңдігіндегі белгілі реакция үшін тұрақты болатын шамалар:А) R
t>5700С кезінде темір тотықтарының сатылай тотықсыздануы туралы А.А. Байков принципі келесі сұлбамен өрнектеледі
A) Fe2O3 → Fe3O4 → Fe
B) Fe2O3 → Fe3O4 → FeO → Fe
C) гематит→ магнетит → вюстит → Fe
30хГ2СА болатының құрам үлгісі:
A)3 % Cr, 1 % Mn, 2 % C, сапалы;
B) 3,0 % Cr, 1,2 % Mn, 2,0 % C, сапалы
C) 3,1 % Cr, 1,1 % Mn, 2 % C, сапалы;
1450-1500оС-тан төмен температураларда қай элементтердің көміртегіге қарағанда оттегіге туыстығы жоғары болады ?:
А) Si B) Mn
1400 – 1500оС кезінде жабық күмбезді доғалы кентермиялы пеште шеелитті концентратты электротермиялық әдіспен өңдегенде, силикатты шлактан өзге не түзіледі:
A) натрий вольфраматы
12ГС болат маркасындағы көміртегі мөлшері:А) 012%
ААА
Алғашқы индукциялық пештер өндірістік жиілікте жұмыс істеді және трансформаторға ұқсаған, айырмашылықтары мынада:
А) орамның бірінші және екінші реттік орамдары біліктің бір жармасының айналасында орналасқан
В) бірінші реттік орам мен балқыған металл сақинасы біліктің бір жармасының айналасында орналасқан
С) индуктор мен екінші реттік орам біліктің бір жармасының айналасында орналасқан
Алғашқы домна қожы сипатталады:
A) MnO-ның жоғары мөлшерімен
B) FeO-ның жоғары мөлшерімен
C) FeO-ның 5-15% дейінгі мөлшерімен
Агломерациялық шикіқұрамдағы қайтарымның мөлшерін көрсетіңіз, %:
A) 25 B) 20 C) 28
Агломерациялық үрдісті бастау үшін шикіқұрамның жоғарғы қабатын ... оС температураға дейін қыздырады
A) 1200 B) 1300 C) 1250
Агломерациялау кезінде келесі реакциялар жүреді
A) отынның жануы B) әктастың айырылуы
C) күкірттің тотығуы
Агломерациялау кезінде келесі реакциялар жүреді:
А) әктастың айырылуы B) отынның жануы
Агломераттау машинасының оттығының астында ...кПа сирету жүргізеді
A) 7 B) 8 C) 10
Агломераттау үрдісінде жану аймағындағы температура ...оС құрайды
A) 1500 B) 1400 C) 1450
Агломерациялық шихта компоненттерінің гранулометриялық құрамы қандай фракциядан төмен болу керек?
A) Фр.< 10 мм
Алюминий бокситтерде мына минералдар пішінінде бола алады:
А) бемит
Алюминий бокситтерде мына минералдар пішінінде бола алады. A) бемитB) гидраргеллит
Агломерат кесектерінің бетінен ортасына дейін темір тотығының тотықсыздану реті?
A) Fe2O3 → Fe3O4 → FeO→ Fe B) Fe3O4 → FeО→Fe
Алюминийді электрлібалқытуда СО және СО2 түзілу себебі
A) анодтаС+1/2О2=СО реакциясы
Алюминийді электролитті рафинирлеу қандай температурада жүреді?
А) 780-8100С.
Ақырғы қождағы FeО мөлшері, %
A) 0,4 B) 0,2 C) 0,6
Ақ штейн деп нені атайды?А) штейн құрамында 78-80 % Сu
ӘӘӘ
Әктастағы СаО мөлшері оттекті-конвертер балқыту үшін құрайды:
A) 90 % кем емес;B) 95 %;C) 91 %;
Әк тастың құрамы негізінен қандай минералдан тұрады?A) CaCO3
Әктің флюстеу қабілетілігі анықталады:
A) ондағы SiO2 мөлшерімен және қож негізділігімен
B) қож негізділігімен C) SiO2 мөлшерімен
Әкті қолданудың тиімділігін арттыру үшін конвертерге 2СаО∙SiO2-нің балқу температурасын төмендететін қоспалар салу қажет. Осы қоспаларды табыңыздар ?:
А) CaF2B) темір оксидтері
Әлсіз магнитті және магнитті емес темір кендерін магнитті байыту (магниттік қасиет дарыту) мақсатымен оларды алдын ала
A) СО атмосферасында күйдіреді
B) тотықсыздандыра күйдіреді
C) Н2 атмосферасында күйдіреді
Әртерлі металлургиялық жүйелерде газ фазасының қасиеттері анықталады:
А) газ молекулаларының құрамына ауыса алатын газ фазалар компоненттерінің көміртегімен әрекеттесу реакциясының дамуы
В) газ молекулаларының құрамына ауыса алатын қож фазалар компоненттерінің оттегімен әрекеттесу реакциясының дамуы
С) газ молекулаларының құрамына ауыса алатын оның құрамы мен газ фазалар компоненттерінің көміртегі және оттегімен әрекеттесу реакциясының дамуы
БББ
Балқытудың заманауи шарттарында домна пешінің жүрісі жиі ауытқиды. Бұл ауытқуларды ... тудырады
A) шикізат материалдарының химиялық құрамының өзгерісі
B) шикізат материалдарының фракциялық құрамының өзгерісі
C) шикізат материалдарының гранулометриялық құрамының өзгерісі
Балқытудың қандай түрі автогендіге жатады?
А) оттекті -факельді
Балқу қышқыл доғаның пешінде ұзақтығы
A)70B)50-70 минут C)60
Балқымадағы күкірттің белсенділік коэффициентіне ... көбейтеді:
A) C, SiB) CC) Si
Байыту үрдісінің өнімдерін көрсетіңіз
A) қалдық B) аралық өнім C) концентрат
Байыту үрдістерінің өнімдері:
А) аралық өнім
Бессемер болатының кемшіліктері:
A) азоттың жоғары мөлшері
B)болаттың иілгіштік қасиетінің төмендігі
C)күкіртті жою мүмкін еместегі
Бессемер және томас металдарындағы азот мөлшері
A) 0,02%;B) 0,01 %;C) 0,015%;
Бессемер үрдісі қождарының құрамына келесі компоненттер кіреді
A) SiO2 + FeO + MnOB) SiO2C)FeO
Бессемер және томас әдістерінің тиімді жақтарын атаңыз ?:
А) жоғары өнімділік, высокая производительность, конвертердің құрылысы қарапайым
B) отынсыз жұмыс істеуге болады, оттөзімділердің шығыны аз
Бессемер және томас әдістерінің тиімді жақтарын атаңыз ?:
А) жоғары өнімділік, высокая производительность, конвертердің құрылысы қарапайым
B) отынсыз жұмыс істеуге болады, оттөзімділердің шығыны аз
Белсенді кремнийлі тотықсыздандырғыш үрдісте, ваннаға енгізіледі
A) кен; B) әкC) әк және кен
Болат сапасы анықталады:
A) [S], [P] мөлшеріменB) фосфор мөлшерімен
C) күкірт мөлшерімен
Болат өндірісіндегі ферросилицийдің қолданылуы:
A)болатты оттексіздендіру; B) ваннаны суыту;
C) фосфорды жою
Болат балқыту агрегатына шойынмен бірге түсетін домна (миксер) қожының кері әсері төмендегідей болады:
A) сұйықтың шығуын азайтады;
B) тастанды ықтыймалдылығын жоғарылатады;
C) күкірт көп;
Болатты өндіру әдістерінің негізінде келесідей фазалардан тұратын
жүйелерде өтетін жоғары температуралы физико-химиялық үдерістер жатыр:
А) қатты және сұйық
В) қатты, сұйық және газ тәріздес
С) сұйық және газ тәріздес
Болатты легірлеген кезде, оттегіге химиялық туыстығы жоғары кейбір элементтерді, қалған қышқылсыздандырғыштардың барлығын салып болғаннан кейін ғана, шөмішке енгізеді. Осы элементтерді табыңыздар ?:
А) Ti, ZrB) Ca, Ce
Болатты өндіру әдістерінің негізінде келесідей фазалардан тұратын жүйелерде өтетін жоғары температуралы физико-химиялық үрдістер:
А) қатты, сұйық және газ тәріздес
Болатты легірлеген кезде, кейде, шөмішке сұйық ферроқорытпалар мен легірлеуші қоспаларды құяды. Оларды алдын-ала қандай пештерде балқытады ?:
А) индукциялық пешB) электродоғалық пеш
Болаттың сапасын арттыру үшін, фосфордың металл және шлактың арасында таралу коэффициентінің: Lp = (Р2О5)[P] мәнін ұлғайту қажет. Ол үшін қандай жағдай жасау керек ?:
А) шлактың негіздігін жоғарылату; үрлеудің соңында металдың температурасын төмендету
B) шлактың тотығу дәрежесін жоғарылату
Болаттың құрамына оттегіге химиялық туыстығы темірге қарағанда төмен элементтерді қиындықсыз енгізуге болады. Олар конвертерге түскенде тотықпайды. Осы элементтерді табыңыздар ?:
А) Ni, CuB) Vo, Co
Болаттың құрамында қалған металл емес қалдықтар қандай түрде болады?
A) оксид түрінде B) тотық түрінде
Болаттың ішінде еріген оттегінен құтылу үшін қандай реагенттер қолданылады?A) ферросилицийB) ферросиликомарганец
Болатбалқыту ваннасына әкті отырғызудың бір мақсаты бұл:
A)кремний тотықтарын байланыстыру
B) күкіртті жою; фффC) көміртегіні тотықтыру
Болатқорыту үрдістерінің қождарының құрылысының ерекшелігіне жатады:
А) иондық табиғаты, полимерлерге жақындық
В) жартылай өткізгіштік қасиет
Болатқорыту үрдістерінің қождарының құрылысының ерекшелігіне жатады:
А) иондық табиғаты, полимерлерге жақындық
В) жартылай өткізгіштік қасиет
Бокситтің кремнийлі модулі мынадай қатынаспен анықталады:А) Al2O3/SiO2
Бос кальций тотығының түзілуін және судың шығынын төмендету үшін, сонымен қатар қиын еритін қосылыстарда кальцийді байлау үшін шихтаға қандай зат қосады?
А) кварцты құм
Бұл ( Ст. 12ГС) болатта келесі легірлеуші элементтер бар:
A)марганецB) кремний C) марганец, кремний
Бұл элементтер бір мезгілде оттексіздендіргіштер және легірлегіш қоспа рөлін атқара алады:
A) MnB) Si C) Mn – Si
Бірінші зонадағы алғашқы қожда FeO-ның пайыздық мөлшері қандай шамада болады?
A) (FeO) =5 – 25 %B) (FeO) = 10 – 18 %
ВВВ
Ванадийдің қожға табысты өтуіне керек:
A)жоғары(FeO)B)төмен температура
C)жоғары(FeO), төмен температура
Вакуумдық индукциялық пеште балқыту жүргізгенде, балқыманы 20-40 мин ұстап тұрады. Осы кезде балқымадан газдар мен түсті металдардың қоспасы аластатылады. Ол қандай газдар мен металдар ?:
А) N2; Zn, PbB) H2; Sn, Bi
Вольфрам концентраттарын өңдеудің өндірістік тәсілдері:
A) концентраттарды жіктеп ашу, техникалық вольфрам қышқылын алу және тазарту, вольфрам ангидридін алу
B) күйдіріндіні шаймалап, натрий вольфраматының ерітіндісін қоспалардан тазарту
Вольфрам концентраттардың жіктелуі мына температурада өткізіледі:
А) 800оС
Вольфрам құрамды концентраттарды жіктеу жүзеге асырылады:
А) автоклав-сода процесімен
Вольфрам құрамды концентраттарды жіктеу жүзеге асырылады:
А) автоклав-сода процесімен
Вольфрам қышқылын қақтау процесінде қандай өнім түзіледі?
А) WO3
Вольфрамитті концентраттың негізгі минералын көрсетіңіз:
А) FeWO4, MnWO4
Вольфрам концентраттарын өңдеудің өндірістік тәсілдері:
A) концентраттарды жіктеп ашу, техникалық вольфрам қышқылын алу және тазарту, вольфрам ангидридін алу
B) күйдіріндіні шаймалап, натрий вольфраматының ерітіндісін қоспалардан тазарту
ГГГ
Газ фазасының түзілуіне қатысатын заттар. Оттегімен толық әрекеттескен өнімдер:
А) SО3В) Н2О (бу)С) СО2
Газ фазасындағы оттегінің қатты көміртегімен әрекеттесуі арқылы жанатын газ алу келесі реакциялар бойынша жүреді:А) C + 0,5O2 = COB) 2С + O2 = 2СO
Газ фазасының түзілуіне қатысатын заттар. Инертті құраушылар:
А) He, ArВ) ArС) He
Газ фазасының түзілуіне қатысатын заттар. Оттегімен толық емес әрекеттесу, термиялық диссоциация, көміртексіздендіру және газсыздандыру өнімдері:
А) Н2, N2, СН4, SО2,В) СО, Н2, СН4, SО2, O2, N2
С) СО, Н2, СН4, SО2
Газ фазасының құрамына кіреді:
А) оттегі монооксиді
В) сутегі, көміртегі монооксиді, оттегі және олардың Н2О және СО2 әрекеттесу өнімдері
С) Н2, оттегі
Газ фазасының оттегісінің қатты көміртегімен әрекеттесуі келесі
реакциялар бойынша жүреді:
А) С+О2=СО2В) С+О2=СО2, 2С+О2=2СО2
С) 2С+О2=2СО2
Газ фазасындағы оттегінің қатты көміртегімен әрекеттесуі арқылы жанатын газ алу келесі реакциялар бойынша жүреді:А) С + 0,5О2 = СО
Газды фазаның тотығу-тотықсыздану қасиетін бағалау үшін қандай сандық сипаттама қажет?
A) оттегінің тепе-теңдік парциалды қысым
Гравитациялық байыту кезінде ауыр суспензияның тығыздығы
A) бос жыныстың тығыздығынан жоғары
B) минерал құрағыштың тығыздығынан кем
C) минералдың тығыздығынан кем
ДДД
Дайын өнімде темірдің тотықсыздану деңгейі, % :А) 92
Дәстүрлі балқыту технологиясы (ДББП) қай кездерден құралады?
A) тотықтыру және тотықсыздандырғыш кез, метал шығарылымы
B) пештің шүрпіні және шихтаны тиеу
C)сульфидтеуші күйдіру
Домналық балқытудағы үрудің температурасы, оС
A) 1100 B) 1200 C) 1300
Домналық балқытудағы шойынның құрамындағы күкірт:А) 0,015
Домналық балқыту кезінде, құралатын шлактың мөлшеріне не әсер
етеді ?:
А) темір кенін байыту дәрежесі
B) шлактың негіздігі, яғни негіздікті жоғарылату әк тасын енгізу арқылы жүзеге асады
Домналық балқыту кезінде, құралатын шлактың мөлшеріне не әсер етеді ?:
А) темір кенін байыту дәрежесі
B) шлактың негіздігі, яғни негіздікті жоғарылату әк тасын енгізу арқылы жүзеге асады
Домна газының жанғыш компонентері:
A) Н2; B) СН4;C) СО;
Домна пешіндегі темірдің тотықсыздану дәрежесі, %
A) 99,5 B) 99 C) 99,8
Домна пешінде марганец MnО тотығынан тотықсызданады
A) кокстың көміртегісімен B) тіке жолмен
C) қатты көміртегімен
Домна пешінің жұмысын бақылау үшін қажетті деректер:
A) колошник газының қысымы мен құрамы
B) колошник газының температурасы
Домна пешінің температуралық аймақтары бойынша тотықсыздандыру үрдістері қалай жүреді ?:
А) колошниктен бастап, температурасы 900-1000оС болатын деңгейге дейін СО газы арқылы жанама тотықсыздандыру үрдістері жүреді
B) колошниктен бастап, температурасы 950-1000оС болатын деңгейге дейін сутегі газы арқылы жанама тотықсыздандыру үрдістері жүреді
Домна пешінде темір қосылыстарының жанама тотықсыздандыру үрдісі тура тотықсыздандыруға қарағанда басым болғанда коксты үнемдеуге болады. Оны қалай жүзеге асыруға болады ?:
А) тотықсыздандырғыш газдарды пешке үрлеу арқылы
B) шихтаны дайындау арқылы
Домна пешінде марганец қосылыстары қалай тотықсызданады ?:
А) марганецтің жоғары оксидтері пештің жоғары жағында СО газымен жанама түрде тотықсызданады
B) марганецтің төменгі оксиді MnO көміртегімен 1200оС –тан жоғары температураларда эндотермиялық түрде тек тура жолмен тотықсызданады
Домна пешіндегі эндотермиялық өтетін реакциялар:
А) SiO2 + 2C = Si + 2CO
В) 3Fe2O3 + H2 = 2Fe3O4+ H2O
Домна пешіндегі қождың құрамына кіретін негіздік тотықтар:
А) MgOВ) CaO
Домна пешінің ошағында құрылымның келесі элементтері орналасқан:
А) қож өңешіВ) фурмалық аспаптар
Домна пешінің горнында қандай ағындар кездесіп, өзара әрекеттеседі ?:
А) сұйық шойын және газдар
B) сұйық шойын, шихтаның қатты түйірлері және газдар
Домна пешінде коксты жаққанда не болады ?:
А) жылу бөлінеді, темір оксидтері тотықсызданады
B) тотықсыздандырғыш газ СО құралады
Домна пешіндегі фурманың маңында қандай аймақтар болады ?:
А) тотығу аймағыB) алшақ аймақ
Домна пешінің горнында температураны көтергенде қандай элементтер көбірек тотықсызданады ?:
А) SiB) Mn
Домна пешіндегі үрлеуде оттегінің мөлшері 23-25% болғанда , әдетте, пештегі шихтаның біркелкі төмен түсуі бұзылады. Қандай қорытпаларды алу кезінде 24-25% оттегімен байытылған үрлеуді, үрлеуге басқа қоспаларды қоспай қолдануға болмайды ?:
А) өңделетін шойынB) құйма шойын
Домна пешінің заплечнигінің формасы қандай және олар не үшін қажет ?:
А) формасы-қиық конус, шихтаның кенді бөлігін балқыту үшін
B) формасы-қиық конус, шихтаның горнға бірден түсіп кетуін болдырмау үшін
Домна пешінде балқытуда флюстелген агломератты қолданудың тиімділігі неде ?
А) домналық балқытуда эндотермиялық реакцияны болдырмау:СаСО3=СаО + СО2
B) шлактүзілу үрдісін жақсарту
Домна пешінің типтік жоба бойынша қабылданған пайдалы көлемдерін табыңыздар ?:
А) 3000 м3B) 5000 м3
Домна пешінің жүрісі туралы баяндау үшін ... туралы ақпарат керек
A) колошник газының температурасы
B) колошник газының қысымы
C) колошник газының құрамы
Домна пешінде Fe + Cкокс→ [C]Fe реакциясының жүруіне қандай жағдай керек ?:
А) темір сұйық күйде кокс шоғымен жанасып контактте болу керек
B) горнда балқыма кокспен контактта болып жанасуы керек
Домна пешінде газдың фурма горизонтынан колошникке дейінгі қозғалысының уақыты
A) 12 с B) 3 с C) 8 с
Домна пешінің футеровкасының материалдарын көрсетіңіз
A) жоғарыглиноземді кірпіш B) шамот
C) көміртекті блоктар
Домна пешіне түсетін фосфор минералдарын көрсетіңіз ?:
А) 3CaO∙P2O5 B) 3FeO∙P2O5∙8H2O
Домна пешінде темір фосфаты кептірілгеннен соң, 900 - 1000оС –та СО газымен 2(3FeO∙P2O5) + 16СО = 3Fe2Р + Р + 16СО реакциясы бойынша тотықсызданады. Реакция өнімдерінің қайда өтетінін көрсетіңіз ?:
А) Fe2Р темірде қарқынды еріп, шойынға өтеді
B) Р темірде қарқынды еріп, шойынға өтеді
Домна пешінде тотықсызданбайтын элементы көрсетіңіз ?:
А) AlB) Mg
Домна пешінің ошағында құрылымның келесі элементтері орналасқан
A) шойын өңеші B) қож өңеші C) фурмалық аспаптар
Домна пешінде қандай оттөзімділер қолданылады ?:
А) шамот кірпішіB) жоғарыглиноземді кірпіш
Домна пешіндегі қождың құрамына кіретін негіздік тотықтар:А) CaO
Домна пешіндегі қождың құрамына кіретін амфотерлік оксидтер:А) Al2O3
Домна пешіндегі қождың құрамына кіретін амфотерлік оксидтер:А) Fe2O3
Домна пешіндегі қождың құрамына кіретін қышқылдық оксидтер:А) V2O5
Домна пешіне шихтаны көтеріп тиейтін құрылғы:А) скип
Домна пешіне түсетін фосфор минералдарын көрсетіңіз ?:
А) 3CaO∙P2O5B) 3FeO∙P2O5∙8H2O
Домна пешінде балқытуда флюстелген агломератты қолданудың тиімділігі неде ?
А) домналық балқытуда эндотермиялық реакцияны болдырмау:СаСО3=СаО + СО2B) қожтүзілу үрдісін жақсарту
Домна пешінде қандай оттөзімділер қолданылады ?:
А) шамот кірпішіB) жоғарыглиноземді кірпіш
Домна пешінде ферромарганецті алу кезінде шихта құрамына не кіреді?:А) марганец кені, кокс
Домна пешіндегі қождың құрамына кіретін негіздік тотықтар?A) CaOB) FeO
Домна пешіне жүктелетін кокстың ірілігі?A) Фр.= 100-30 ммB) Фр.= 80-100 мм
Домна пешіне жүктелетін шихтада агломераттың коксқа массалық қатынасы қай шамада болады?A) РН = 3,0-3,5 B) РН = 3,2-3,4
Домна пешінен шойынмен қатар шығатын қождың құрамында темір оксиді FeO-нің мөлшері қандай?A) (FeO) =0,25 – 0,55 %B) (FeO) = 0,3 – 0,4 %
Домна пешінен шығатын шлактың негізділігі қай мөлшерде болу керек?
A) B=1,1 – 1,2 B) B=1,15 – 1,18
Домна пешінің заплечнигінің формасы қандай және олар не үшін қажет ?:
А) формасы-қиық конус, шихтаның кенді бөлігін балқыту үшінB) формасы-қиық конус, шихтаның горнға бірден түсіп кетуін болдырмау үшін
Домна пешінің астыңғы жағынан ауа қандай қысыммен үрленеді?
A) ΔРg =0,4 – 0,45 МПа B) ΔРg = 0,41 – 0,44 МПа
Домна пешінің жұмыс кеңістігі қандай негізгі бөліктерден тұрады ?:А) заплечникB) распар
Домна пешінің типтік жоба бойынша қабылданған пайдалы көлемдерін табыңыздар ?:
А) 3000 м3Домна пешінің үстіңгі жағынан колошниктен шығатын газдың қысымы қанша мөлшерде болады?A) ΔРк = 0,12 – 0,25 МПа B) ΔРк = 0,15 – 0,20 МПа
Домна пешінің ішінде жүретін газ ағымының ішінде қандай редукциялаушы газдар бар?
A) СОB) Н2
Домна процессінен қайта балқытуға арнап алынатын шойынның құрамында көміртегінің пайызы қандай?
A) C]= 4,2– 4,5 % B) C]= 4,3 – 4,4 %
Домна процессінің колошниктен шығатын газының жылу сыйымдылығы қай мөлшерде?
A) Q=1100 – 1250 ккал/м3 B) Q = 1150 – 1220 ккал/м3
Домна үрдісіне қажетті агломератты алудың шихтасының құрамына не кіреді ?:А) колошник шаңыB) темір концентраты
Домнаға жүктелетін шихта қандай негізгі компоненттерден тұрады?
A) агломерат + кокс + жентектер + флюсB) жентектер + флюс + кокс
Домнадан шығарылған шойын қорытпасы одан ары қалай қолданылады?A) оттекті-конвертер процесіне жіберіледі B) болат алуға жіберіледі
Домналық кокстың құрамында күкірттің мөлшері қанша? A) S = 0,5-0,7 B) S = 0,55-0,65
Домна пешінде жұмсарту аймағының төмегі жағында қалыптасатын агломерат пен жентектің балқыған бос жынысы, тотықсызданбаған оксидтермен бірге қосылып - алғашқы шлакты құрайды. Осы алғашқы шлактың құрамына қандай оксидтер кіреді ?:
А) FeOB) MnO
Домна пешінде темір қосылыстарының жанама тотықсыздандыру үрдісі тура тотықсыздандыруға қарағанда басым болғанда коксты үнемдеуге болады. Оны қалай жүзеге асыруға болады ?:
А) тотықсыздандырғыш газдарды пешке үрлеу арқылы
B) шихтаны дайындау арқылы
Домна пешінде марганец қосылыстары қалай тотықсызданады ?:
А) марганецтің жоғары оксидтері пештің жоғары жағында СО газымен жанама түрде тотықсызданады
B) марганецтің төменгі оксиді MnO көміртегімен 1200оС –тан жоғары температураларда эндотермиялық түрде тек тура жолмен тотықсызданады
Домна пешінде ферромарганецті алу кезінде шихта құрамына не кіреді?:
А) марганец кені, коксB) марганец агломераты, кокс
Домна пешінде темір фосфаты кептірілгеннен соң, 900 - 1000оС –та СО газымен 2(3FeO∙P2O5) + 16СО = 3Fe2Р + Р + 16СО реакциясы бойынша тотықсызданады. Реакция өнімдерінің қайда өтетінін көрсетіңіз ?:
А) Fe2Р темірде қарқынды еріп, шойынға өтеді
B) Р темірде қарқынды еріп, шойынға өтеді
Домна пешінде тотықсызданбайтын элементы көрсетіңіз ?:
А) AlB) Mg
Домна пешінің жұмысын бақылау үшін қажетті деректер:
A) колошник газының қысымы мен құрамы
B) колошник газының температурасы
Домна пешінде балқытуда флюстелген агломератты қолданудың тиімділігі неде ?
А) домналық балқытуда эндотермиялық реакцияны болдырмау: СаСО3=СаО + СО2
B) шлактүзілу үрдісін жақсарту
Домна пешінің жұмыс кеңістігі қандай негізгі бөліктерден тұрады ?:
А) заплечникB) распар
Домна пешінде Fe + Cкокс→ [C]Fe реакциясының жүруіне қандай жағдай керек ?:
А) темір сұйық күйде кокс шоғымен жанасып контактте болу керек
B) горнда балқыма кокспен контактта болып жанасуы керек
Домна пешінің температуралық аймақтары бойынша тотықсыздандыру үрдістері қалай жүреді ?:
А) колошниктен бастап, температурасы 900-1000оС болатын деңгейге дейін СО газы арқылы жанама тотықсыздандыру үрдістері жүреді
B) колошниктен бастап, температурасы 950-1000оС болатын деңгейге дейін сутегі газы арқылы жанама тотықсыздандыру үрдістері жүреді
Домна пешінде жұмсарту аймағының төмегі жағында қалыптасатын агломерат пен жентектің балқыған бос жынысы, тотықсызданбаған оксидтермен бірге қосылып - алғашқы шлакты құрайды. Осы алғашқы шлактың құрамына қандай оксидтер кіреді ?:
А) FeO B) MnO
Домна пешінің горнында қандай ағындар кездесіп, өзара әрекеттеседі ?:
А) сұйық шойын және газдар
B) сұйық шойын, шихтаның қатты түйірлері және газдар
Домна пешінде коксты жаққанда не болады ?:
А) жылу бөлінеді, темір оксидтері тотықсызданады
B) тотықсыздандырғыш газ СО құралады
Домна пешіндегі фурманың маңында қандай аймақтар болады ?:
А) тотығу аймағы B) алшақ аймақ
Домна пешінің горнында температураны көтергенде қандай элементтер көбірек тотықсызданады
А) Si B) Mn
Домна пешіндегі үрлеуде оттегінің мөлшері 23-25% болғанда , әдетте, пештегі шихтаның біркелкі төмен түсуі бұзылады. Қандай қорытпаларды алу кезінде 24-25% оттегімен байытылған үрлеуді, үрлеуге басқа қоспаларды қоспай қолдануға болмайды ?:
А) өңделетін шойын B) құйма шойын
Домна пешінде қолданылатын байытылған үрлеуде оттегінің мөлшері 23-25%-дан асып кеткен жағдайда, шихтаның біркелкі төмен түсуі бұзылып, шихта пештің ішінде ілініп, немесе қапталып қалады. Осы жағдаймен қалай күресуге болады ?:
А) пешке газтәрізді көмірсутектерді үрлеу керек
B) пешке сұйық көмірсутектерді үрлеу керек
Домна пешінен шығатын газда СО-ның мөлшері қанша?
A) СО = 28 – 30 % B) СО = 28 – 29 %
Домна пешіне үрленетін ауа қалай қыздырылады?
A) регенерациялық ауақыздырғышта B) рекуперациялық агрегатта
Домна пешінен газбен бірге шығатын шаң қайда жіберіледі?
A) ұсталынып жинақталады B) сүзгіштерде ұсталынады
Домна үрдісінде ауытқулар жиі орын алады, олардың себептері:
A) шикізаттың химиялық құрамының өзгеруінен
B) шикізаттың гранулометриялық құрамының өзгеруінен
Домна үрдісінде қолданылатын агломераттың фракциялық құрамына қойылатын талаптарды көрсетіңіз
A) 5-40 мм B) 15-40 мм C) 5 мм-ден көп
Домна үрдісіне қажетті агломератты алудың шихтасының құрамына не кіреді ?:
А) колошник шаңы
B) темір концентраты
Домна үрдісінде ауытқулар жиі орын алады, олардың себептері:
A) шикізаттың химиялық құрамының өзгеруінен
B) шикізаттың гранулометриялық құрамының өзгеруінен
Домна үрдісіне қажетті агломератты алудың шихтасының құрамына не кіреді ?:
А) колошник шаңыB) темір концентраты
Домна қожы ... компоненттерінен (тотықтарын) тұрады
A) MgO B) Al2O3C) MnO
Домна шлагінің қалыптасуында әк тасының атқаратын міндеті қандай ?:
А) СаО оксиді SiO2 және Al2О3-мен әрекеттесіп, оңай балқитын қосылыстар түзеді
B) кальцийдің силикаты және алюминаты домна үрдісінің жағдайында балқып, бос жыныстарды және кокс күлін шлакқа айналдырады
Домна шлактарының басым бөлігін қандай оксидтер құрайды ?:
А) СаO, Al2О3B) SiO2
Домна шлактарының негіздігі қандай формулалармен анықталады ?:
А) СаО/ SiO2B) (СаО+ MgO)/SiO2
Домна шлактарының басым бөлігін қандай оксидтер құрайды ?:
А) СаO, Al2О3B) SiO2
Домна шлактарының негіздігі қандай формулалармен анықталады ?:
А) СаО/ SiO2B) (СаО+ MgO)/SiO2
Домна шлагінің қалыптасуында әк тасының атқаратын міндеті қандай ?:
А) СаО оксиді SiO2 және Al2О3-мен әрекеттесіп, оңай балқитын қосылыстар түзеді
B) кальцийдің силикаты және алюминаты домна үрдісінің жағдайында балқып, бос жыныстарды және кокс күлін шлакқа айналдырады
Домнадан шығарылған шойын қорытпасы одан ары қалай қолданылады?
A) оттекті-конвертер процесіне жіберіледі B) болат алуға жіберіледі
Домна процесінде күкірттің шлак пен шойын арасында таралу коэффициенті қай мәнге тең болады?
A) LS = 25 – 30 B) LS = 26 – 28
Домна процесінен шығатын газдың 1 т. шойынға шығатын шығымы қай мөлшерде болады?
A) υ = 1500 – 1700 м3/т B) υ = 1600 – 1650 м3/т
Домна процесінде кокстың 1 т. шойынға шығатын шығын үлесі қанша?
A) К = 450 – 550 кг/т B) К = 500 – 520 кг/т
Домна процесінен алынатын шлак қайда пайдаланылады?
A) цемент өндірісінде пайдаланылады
B) құрылыс материалы өндірісінде пайдаланылады
Домна процесінен шығатын газ қайда пайдаланылады?
A) газды отын ретінде пайдаланылады B) жанғыш газ алуға пайдаланылады
ДСП ушін қышқыл футеровка өлшемі Dв/Нв
A) 3,5B) 4,5C) 4,0
ДСП-ның шихтасына қосылатын металл сынығына қойылатын талаптар:
A) құрамында түсті металдар болмауы керек
B) құрамындағы фосфор 0,05 %-тен кем болуы керек
C) ауыр болу керек
ДСП-ға қосылатын шлак түзететіндерге қойылатын талартар:
әк жаңа күйдірілген болу керек
B)әк құрамында кем дегенде 90 % СаО болу керек
C)әк құрамында кем дегенде 2 % SiО2 болу керек
Диаметрі 750 – 900 мм-ге тең болатын электродтың көтерілу жылдамдығы:
А) 0,4 м/минВ) 0,6 м/минС) 0,4 – 0,6 м/мин
Диффузия түрлері:
А) молекулярлы В) конвективті С) микродиффузиялы
Диффузия түрлері:
А) молекулярлыВ) конвекционды
ЕЕЕ
Егер шлактүзушілердің барлығын конвертерге бірден салып жіберсе не болады ?:
А) балқыма суып кетеді, тұтқырлық жоғарылайды
B) әктің түйірлері бір-бірімен жабысып қалады, шлактүзушілік төмендейді
Еківанналы пештің құндылығы:
A) жоғары өнімділік; B)жөндеулердің аз еңбек сыйымдылығы
C) құрылымның жеңілдігі.
Ерітіндідегі компоненттер концентрациясы әдетте келесі түрде болады:
А) мольдік үлесте В) масса бойынша пайызда
С) мольдік үлесте немесе масса бойынша пайызда
Ерітіндідегі компоненттер концентрациясы әдетте келесі түрде болады:
А) мольдік үлесте немесе масса бойынша пайызда
Еріген элементтердің оттегімен, күкіртпен және азотпен әрекеттесуі
Келесі қосылыстардың түзілуіне әкелуі мүмкін:
А) сульфидтер В) нитридтер С) тотықтар
ЖЖЖ
Жабық ферроқорытпа пешінен шыққан ыстық газ қандай температураға ие болады?
А) 300 0С В) 600 0С С) 300 - 600 0С
Жабық ферроқорытпа пештен шыққан ыстық газ қандай температураға ие болады:
А) 370оС
Жентек қабаттарын күйдіру үшін негізінен қандай отын жағылады ?A) табиғи газ
Жентектерді күйдіруге арналған конвеерлі машинаның үстіне салынатын жентек қабаттарының қалыңдығы?
A) һ = 400 ммB) һ = 800 ммC) һ = 1000 ммD) һ = 200 ммE) һ = 100 мм
Жентектердің мықтылығын бір жентекке түсетін салмақ арқылы өлшейді, сонда оның мықтылығы қандай болуы керек ?A) 100 кг/жентек
Жүйеде қатты көміртегі болғанда газ фазасының оттекті потенциалы тәуелді болады:
А) жүйедегі қысымнан
Жоғары қуатты ДСП пешінің трансформаторының меншікті қуаты
A) 600 кВ*А/тB) 800 кВ*А/тC) 900 кВ*А/т
Жоғары температураларда металлургиялық үдерістерде келесідей
реакциялар жүреді:
А) қарапайым атомдардың түзілуімен жүретін күрделі газды молекулалардың диссоциациясы
В) қарапайым молекулалардың түзілуімен жүретін күрделі газды молекулалардың диссоциациясы
С) қарапайым иондардың түзілуімен жүретін күрделі газды молекулалардың диссоциациясы
Жоғары температураларда газ фазасының құрамы диссоциация дәрежесі арқылы берілген компоненттердің мольдік үлесі мәндерімен анықталады:
А) (%Н2) = Nн2*100
В) (%Н) = Nн*100
С) (%Н2) = Nн2*100, (%Н) = Nн*100
Жоғары кремнийлі шойындарды конвертерлеудің ерекшеліктері ?:
А) SiO2-ні шлактауға қажет әктің мөлшері көбейеді, шлактың мөлшері көбейгендіктен, шлакпен темірдің жоғалуы артады
B) кремнийдің тотығу реакцияларынан балқыманың температурасы көтеріледі, сондықтан салынатын сынықтардың мөлшері артады
Жоғары кремнийлі шойындарды конвертерлеудің ерекшеліктері ?:
А) SiO2-ні шлактауға қажет әктің мөлшері көбейеді, шлактың мөлшері көбейгендіктен, шлакпен темірдің жоғалуы артады
B) кремнийдің тотығу реакцияларынан балқыманың температурасы көтеріледі, сондықтан салынатын сынықтардың мөлшері артады
Жобалық миксерлердің сиымдылығы қанша ?:
А) 1300 тB) 2500 т
Жүйеде қатты көміртегі болғанда газ фазасының оттекті потенциалы тәуелді болады:
А) температурадан
В) жүйедегі қысымнан
С) температура мен қысымнан
Жұмыс кеңiстiк деп көлем анықтайтын негiзгi мөлшерлерменю...?
A) қабырғаларға табалдырықтың деңгейiнен үске дейiн жұмыс кеңiстiгiнiң биiктiгi
B) шомылғының тереңдiгi
C) жұмыс терезесiнiң табалдырығының деңгейiндегi шомылғының диаметрi
Жұмыс терезесiнiң табалдырығы қождың деңгейi жоғары болуы керек
A) 30смB) 20 смC) 40см
ЗЗЗ
Заманға сай қуаты жоғары оттекті конвертердің бір қорытудағы өнімділігі қандай?
A) П = 300 – 350 т B) П = 320 – 330 т
ИИИ
Индукциялық пештердің футеровкасы мынадай болуы мүмкін:
А) қышқылВ) негізгі
С) кварц құмынан немесе кварциттан
Индукциялық пештерде металдағы бағытталған э.қ.к. жоғарылату үшін арттырады:
А) магнит ағынын В) тұтынатын ток жиілігін
С) бірінші ретті орамның магниттік ағынын
Индукциялық пештерде қайта балқытуға болады:
А) магнит емес шихтаны В) магниттік шихтаны
С) магниттік және магнит емес шихтаны
Индукциялық тигельді пештердің электр тізбегінің құрамына кіреді:
А) тұтыну көзі В) пеш индукторы мен сыйымдылық С) соленоид
Индукциялық пештердің тұтынуы үшін қолданады:
А) үйлесімді машиналық генераторлар В) машиналық генераторлар
С) индукторлық машиналық генераторлар
Индукциялық пештерге арналған конденсаторлар қолданылады:
А) керамикалық В) қағазды-майлы
С) қағазды-майлы және керамикалық
Индукциялық пештерге арналған конденсаторлар қолданылады:А) керамикалық
Индукциялық тигельді пештердегі индуктор арналған:
А) қажетті кернеуліктің айнымалы магнит өрісін тудыру үшін
В) тигельді бекіту үшін
С) пештің көлбеуінде тигелді жылжып кетпеуден сақтау үшін
Индукциялық тигелді пештердегі индуктор және оған орналастырылған тигелді мына түпке орнатады:
А) шамотты блоктарға В) шамотты кірпіштерге
С) ыстыққа шыдамды тақтаға
Изобара-изотермиялық потенциалды анықтайтын теңдік:
А) G=H-TSВ) G=H-TS, ΔG=ΔH-TΔSС) ΔG=ΔH-TΔS
Изотермиялық үдерісте изобаралы потенциалдың өзгеруі:
А) ΔZ=M+NT, ΔZ=ΔH-TΔS В) ΔZ=M+NT С) ΔZ=ΔH-TΔS
Изотермиялық үрдісте изобарлы потенциалдың өзгеруі:
А) ∆Z= ∆H-T∆SB) ∆Z= M+NT
ККК
Карбонаттардың айырылуы келесі реакциялар бойынша жүреді
A) CaCO3 → CaO + CO2B) MnCO3 → MnO+ CO2
C) MgCO3 → MgО + CO2
Карбонаттар диссоциациясы:А) ыдырау үдерісі
Карбонаттар диссоциациясы:
А) қатты көміртекті тұздардың металл оксиді мен СО2 дейін ыдырауы
В) ыдырау үдерісі
С) қатты көміртекті тұздардың ыдырауы
Кремнийлі шойындарды өндіруде кремний , кен және агломератта қандай формада болады
А) кремнезем SiO2B) темір силикаттары
Кен материалын кесектеуге арналған қондырғыны көрсетіңіз
A) агломераттау машинасы B) күйдіру машинасы
C) жанышқыш сыққыш
Кен материалдарын байыту үрдістерін көрсетіңіз
A) шаюB) гравитациялық байыту
C) агломераттау
Кен материалын шаю үшін қолданылатын қондырғыны көрсетіңіз
A) бутара B) кірлен жуғыш C) скруббер
Кен жүктемесінің түзетілуі жүргізіледі
A) беру кезінде кен массасының өзгерісімен
B) беру кезінде агломераттың массасының өзгерісімен
C) беру кезінде шекемтас массасының өзгерісімен
Кен материалын гравитациялық байыту үшін қолданылатын қондырғыны көрсетіңіз
A) бөлектейтін машина B) бұрандалы сепаратор
C) барабанды сепаратор
Кен жүктемесінің шамасы ... тәуелді
A) кеннің байлылығына B) агломераттың байлылығына
C) шекемтастардың байлылығына
Келтірілген элементтер мартен пешінің астынғы құрылымына жатады:
A) қожшылар
B) пеш көмейі; C) артқы қабырға, қожшыларКонвертерде Si тотығуына бейімдейді
A жоғары (FeO), төмен tоB) жоғары (FeO), C) төмен tо
Конвертер ваннасына күкірт түсуінің негізгі көзі болып табылады:
A) шойынB) скрапC) миксер қожы
Конвертерге тозаңтәрізді әкті берудің бір басымдылығы:
A)реакция аумағындағы температура азаяды;B)әк шығыны азаяды;
C)жақсы фосфорсыздандыру
Конвертерлеу кезінде әктің тиімділігін арттыру үшін не істеу керек ?:
А) майдалау және ұнтақтау дәрежесін жоғарылату керек
B) еруді қиындататын 2СаО∙SiO2 (Тбалқу=2130оС) –нің балқу температурасын төмендететін заттарды қосу керек
Компонент бұл:
А) қарапайым зат, одан жүйенің кез-келген фазасы құралады
В) химиялық элемент, одан жүйенің кез-келген фазасы құралады
С) жеке зат, одан жүйенің кез-келген фазасы құралады
Кокс газының қызу шығару мүмкінділігі
A) – домна газынан жоғары B) – табиғи газдан төмен C) – мазуттан төмен
Коксты алу мезетіне дейінгі көмірді кокстеу уақыты
A) 15 сағатB) 16 сағатC) 14,5 сағат
Конструкциялық болат балқыту мен қолданыс оттектің тастандылардан, соңғы мынадай есеппен сайлайды, көміртектің мазмұны шихтада болу үшін
A)0,15-0,25 биік төменгі шек балқытылған болатқа үшін
B)0,15 биік төменгі шек балқытылған болатқа үшін
C)0,25 төменгі шектің биігі балқытылған болатқа үшін
Колошникке тиеу мезетінен бастап өнімдерді шығару мезетіне дейін материалдардың домна пешінде болу уақыты
A) 5 сағ B) 6 сағ C) 4 сағ
Көміртегі мартен пешінің ваннасында келесі реакциялар бойынша тотығады:
A)[C] + [O] = COгB) [C] + 2[O] = CO2гC) [C] + (FeO) = COг + Fe
Көмірсутегілі қоспаларды қолданып жұмыс істейтін домна пешіндегі темірдің тіке тотықсыздану дәрежесі, %
A) 20 B) 30C) 40
Көміртектің мазмұнының көтермелеуі үшін шихтада ДББП пайдаланады
A) шойын B) кокс C)электрод ұрыс
Көміртегітермиялық тотықсыздану реакциясы жүреді:
А) үлкен жылу сіңіру арқылы
В) эндотермиялық, жылу сіңіру арқылы
С) эндотермиялық,
Көміртегінің жану жылдамдығы:
А) С+О2=СО2В) С+О2=СО2, 2С+О2=2СО2
С) 2С+О2=2СО2
Көміртегінің оттегімен әрекеттесу реакциясы:
А) С+О2=СО2В) С+О2=СО2, 2С+О2=2СО2С) 2С+О2=2СО2
Көрсетілген реакциялардың қайсысы домна пешіндегі сутегі арқылы көпсатылы жанама тотықсыздану үрдісін бейнелейді ?:
А) 3Fe2O3 + Н2 = 2Fe3O4 + Н2О;B) FeO + Н2 = Fe + Н2О;
Күкірт келесі үру кезеңімен жойылады (I, II, III)
A)жақсы (I), нашар (II), жақсы (III)B)жақсы (I), C)жақсы (III)
Күкірт, оттекті конвертерде металл және шлак арасында, жылу эффектісі нольге жақын [S] + Fe + (CaO) = (CaS) + (FeO) десульфурация теңдеуіне сәйкес үлестіріледі. Осы реакцияның солдан оңға қарай толық қалай қамтамасыз ету керек ?:
А) шлактың негіздігі жоғары болу керек
B) темір оксидтерінің мөлшері аз болу керек
Күкірттің металл және шлактың арасында таралу коэффициентінің өрнегі: Ls = (S)[S] . Сіздер, төменде көрсетілген мәндердің арасында, Ls-тің оттекті-конвертерлі үрдістің зауыттағы технологияға сәйкес келетін сандарды көрсетіңіздер ?:
А) 2 B) 6
Күшті оттексіздендіргіштерге жатады:
A) алюминий + алюминийB) алюминийC) кремний
Күйдіру пештеріне жатады:
А) қайнау қабаттыВ) айналмалы құбырлыС) көпподты (көптабанды)
Күйдірумен вольфрамитті концентраттарды ыдыратудың негізгі реакциялары:
А) 2FeWO4 + 2Na2CO3 + 1/2O2 = 2Na2WO4 + Fe2O3 +2CO2
ККП-мен салыстырғанда оттегімен түптен үру кезіндегі металдағы Mn және S қалдық мөлшері
A)Mn көп, SазB)Mn көпC)Sаз
Кюри нүктесі:
А) 740 0С В) 750 0С С) 770 0С
Кинетикалық жағдайда өтетін процестер үшін, процестің жылдамдығына әсер ететін негізгі фактор ...A) температураB) концентрация
ҚҚҚ
Қабаттың берілген биіктігінде және газдың берілген қасиеттерінде қатты материал қабатының олардың арасында қозғалатын газға кедергісі анықталады
A) газ жылдамдығымен
B) материалдардың фракциясымен
C) материал кесектерінің өлшемімен
Қабат биіктігі және газдың қасиеттері берілген кезде, арасынан өтетін газға қатты материалдың кедергісі анықталады:
A) материал түйірінің өлшемімен B) газдың жылдамдығымен
Қандай температура кезіндегі темірдегі көміртегі ерітіндісін жүйелі деп санауға болады?
А) ликвидус нүктесінен 1600 0С-ға дейін
В) ликвидус нүктесінен 1650 0С-ға дейін
С) ликвидус нүктесінен 1700 0С-ға дейін
Қайнап тұрған металды алудың экономикалық пайдалылығы
келесідегідей:
A)бас қиықтары азаяды.
B) жоғары иілгіштік;
C) оттексіздендіргіштердің аз шығыны;
Қай оксид гематит деп аталады?A) Fe2O3
Қайта өңделетін шойынды балқыту кезіндегі марганецтің тотықсыздану дәрежесі, %
A) 55 B) 60 C) 65
Қайта өңделетін шойындағы көміртегінің мөлшері,%
A) 4,4 B) 4,4 C) 4,8
Қатты тотықтың газбен тотықсыздану сатыларынының түрлері:
А) химиялық реакция В) электротермиялық реакция
С) өнімдер диффузиясы
Қатты материал кесектерінің өлшемін 6-15 мм және одан да жоғары мөлшерлі ірілікке дейін сыртқы күштің әсерімен азайту үрдісі қалай аталады?
A) ірі ұсату B) ұсатуC) ұсақ ұсату
Қатты материал кесектерінің өлшемін 3-6 мм және одан да төмен мөлшерлі ірілікке дейін сыртқы күштің әсерімен азайту үрдісі қалай аталады?
A) жұқалап ұнтақтау B) аса жұқалап ұнтақтау C) ұнтақтау
«Қара» металдарға келесі топтар жатады
A) Cr , Fe,B) Fe, Mn, CrC) Mn
Қара мысты концентраттан алудың негізгі міндеті неде?A) күкіртті жоюда
Қара мысты оттық тазалаудың ұзақтығы қандай?А) 24сағ.
Қара мыстың отты рафинирлеу операциясының мақсаты:А) зиян қоспаларын жою
Қажетті құрамды металл алу үшін металдағы зиян қоспаларды жою келесідей болуы керек:
А) металл-қож жүйесінің қажетті температурасы
В) қажетті температурасы және белгілі құрамдағы қож
С) белгілі құрамдағы қож
Қож деп:
А) аз ғана мөлшерде фторидтері бар әртүрлі оксидтер балқымасы
В) әртүрлі оксидтер балқымасы
С) аз ғана мөлшерде сульфидтері бар әртүрлі оксидтер балқымасы
Қож (шлак) дегеніміз:
А) азғана сульфидтер мен фторидтері бар әр түрлі оксидтердің балқымасы
В) әр түрлі оксидтердің балқымасы
Қожды жүйелерде қандай катиондар модификаторлы катиондар болып табылады?A) Ca2+
Қожың негізгілігі (CaO/SiO2) тотықсыздандырғыш кезеңіңде болады
A)2,7B)2,7-3,3C) 3,3
Қож негізділігін әктен басқа келесі қоспалар жоғарылатады:
A) доломит; әктас, B) әктас;
C) доломит, әктас;
Құйма болатты келесі үрдістермен алады:
А)томасB) бессемерC) мартен
Құрам-температура» күй диаграммаларында қаттыдан сұйыққа және сұйықтан қаттыға фазалық өтулерді көрсететін сызықтарды қалай атайды?:
А) ликвидус
B) солидус
Құрамында оттегісі бар газ фазасы үшін көміртекті потенциал
анықталады :
А) оттегінің парциалды қысымымен
В) оттегінің және температураның парциалды қысымымен
С) температурамен
Құрамындағы химиялық элементі техника дамуының заманауи деңгейінде алуға экономикалық тиімді түрде және мөлшерде болатын тау жынысы қалай аталады?
A) марганец кені
B)темір кені
C) хром кені
Құбырлы пеште бокситтің күюі қандай температурада жүреді?А) 1200-1300 0С
Құрамындағы химиялық элементі техника дамуының заманауи деңгейінде алуға экономикалық тиімді түрде және мөлшерде болатын тау жынысы аталады:А) темір кені
МММ
М00 маркалы электролиттік мыстың құрамында қоспаның қанша мөлшері бар? А) 0,01%
Майда коксты агломерациялық шихта құрамына не үшін қосады?
A) Жандырып шихтаны пісіру үшін
Мартен ваннасын жылтырату келесі операцияларды қосады:
A)темір кенін отырғызу
B) жылулық жүктеменің өсуі
C) жылулық жүктеменің өсуі және
Мартен пешiндегі үйiндi терезелерiнiң саны .. құрайды:
A) 3 B) 7C)
Мартен пешінде отын ретінде қолданылады:А) кокс газы
Мартен пешінің артқы қабырғасында орналасады:
A) өңеш; B) болатшығаратын тесік; C) болатшығаратын тесік және өңеш
Мартен пешіне кенді отырғызады:
A) үйіндіге және жылтырату үрдісінде; B) үйіндіге;C) жылтырату үрдісінде;
Мартен пешімен салыстырғандағы екі ванналы пештердің кемшілігі:
A) көп шаңбөлінуі; B) синхронизацияның қиындығы;
C) цехтың газдылығы
Мартен пешінің ваннасына оттегіні мақсатты түрде осы кезеңде беру:
A) балқытуда; B) жетілдіруде C) балқыту және жетілдіруде;
Мартен пешінің ваннасында көміртегінің тотығу реакциясының жүруінің негізгі аумағына келесі беттік бөлінуі жатады:
А) табаны - металл В) қож - қож
С) металл қож
Мартен пешінің ваннасына оттегіні беру кемшіліктері:
A) футеровка шыдамдылығының азаюы.
B)үлкен шаңтүзулер;
C) күмбездің жоғары тозғыштығы;
Мартен пешінде отын ретінде қолданылады:
A)кокс газы ; B) мазут; C)табиғи газ;
Мартен пешінің ваннасына әктасты беру кезіндегі жіктелу мына реакция бойынша жүреді:
СаСО3 → СаО + СО2. СО2 көпіршіктері келесі рөлді атқарады және көміртегінің тотығу үрдісінде де:
A)тотығу үрдістерін тездетеді; B) көміртегінің тотығуы;
C) көміртегінің тотығуы және тотығу үрдістерін тездетеді;
Мартен ваннасын жылтырату басталады:
A) жетілдіруден кейін; B) пешті толтырудан кейін
C) таза киптен кейін
Мартен пешінің қожшылары атқарады:
A) қатты бөлшектерді тұндыру
B) шығарылатын шаңдардың өрескел бөлшектерін аулау;
C) қайтатын газдарды тазарту
Мартен пештері қандай пештер тобына жатады:
А) шағылысуВ) жалынды
Мартендік балқытудағы бастапқы «жүгірмелі» қождағы FeO мөлшері, % :
A) 26; B) 30C) 33
Марганец кенінің минералдарын көрсетіңіз
A) браунит B) пиролюзитC) гаусманит
Марганец кенінің минералдары:
A) браунит, гаусманит B) пиролюзит
Мақсаты пайдалы компоненттің мөлшерін жоғарылату болып табылатын пайдалы қазбаларды өңдеу үрдістерін көрсетіңіз
A) магнитті сепарация B) гравитациялық байытуC) кенді сұрыптау
Мейлінше жақсы фосфорсыздандыру үшін (СаО)/(FeO) = оңтайлы қатынасы құрайды
A) 2,5 – 3,0 B) 3,2 C) 3,0
Металл сынықтарының шығынын көбейтудің артықшылығы:
A) оттегі шығыны азаяды
B)қож мөлшері азаяды
C) болаттың өзіндік құны азаяды
Метал оксидтерінің беріктігінің сипаттамасы:
А) Гиббс энергиясының стандартты өзгеруі В) ΔG
Метал-метал оксиді жүйелерінде қыздыру кезінде ... орын алатын температураларға қол жеткізіледі:
А) тордың бір түрден екінші түрге ауысуы, аллотропиялық ауысу
В) балқу, қайнау, сублимация, қату
Металды электромагниттік араластыру мүмкіндік береді:
А) температураны бірқалыпты етуге
В) балқытуды тездетуге а
С) ваннаның көлеміне қарай құрамды бірқалыпты етуге
Металды көміртектендіру кезіндегі карбюризаторлар түрлері:
А) газ тәріздес В) сұйық С) қатты
Металды электромагниттік араластыру мүмкіндік береді:
А) ваннаның көлеміне қарай құрамды бірқылыпты етуге
Металдық вольфрам алуға болады:А) вольфрамның карбонилін қыздыру диссоциациясымен
Металлургиялық кокстың ішіндегі күлінің (А) мөлшері қандай аралықта болады?
A) А = 10-17 %
Металлургиялық үдерістер сұйық фазалардың қатысуымын жүреді :
А) сульфидті В) металды, тотықты С) тұзды
Металл-металл тотығы жүйесіндегі оттегінің тепе-теңдік қысым мәні бағалауға мүмкіндік береді:
А) олардың түзілу және ыдырау шарттары
В) тотықтар беріктігінің сапалық мінездемелері
С) тотықтар беріктігінің сапалық мінездемелері олардың түзілу және ыдырау шарттары
Металл – металл тотығы жүйесін қыздыру үрдісінде келесідей болатын температураға жетеді:
А) аллотропиялық және агрегатты ауысу
B) балқу, қайнау, сублимация
Металдар тотығының беріктік мінездемелері болып саналады:
А) ∆GB) ∆G, Гиббс энергиясының стандартты өзгеруі
Металды электромагниттік араластыру мүмкіндік береді:
А) ваннаның көлеміне қарай құрамды бірқылыпты етуге
B) температураны бірқалыпты етуге
Метал оксидтерінің беріктігінің сипаттамасы:
А) Гиббс энергиясының стандартты өзгеруі
В) ΔG
Метал-метал оксиді жүйелерінде қыздыру кезінде ... орын алатын температураларға қол жеткізіледі:
А) тордың бір түрден екінші түрге ауысуы, аллотропиялық ауысу
В) балқу, қайнау, сублимация, қату
Металдар тотығының беріктік мінездемелері болып саналады:
А) ΔG В) Гиббс энергиясының стандартты өзгеруі
С) ΔG , Гиббс энергиясының стандартты өзгеруі
Металл – металл тотығы жүйесін қыздыру үдерісінде келсідей болатын температураға дейін жетеді:
А) балқу, қайнау, сублимация
В) тордың бір түрден екіншісіне ауысуы
С) аллотропиялық және агрегатты ауысу
Металды электромагниттік араластыру мүмкіндік береді:
А) ваннаның көлеміне қарайқұрамды бірқылыпты етугеB) температураны бірқалыпты етуге
Металлотермиялық үрдісте тотықсыздандырғыш ретінде қолданылады:А) кремний B) алюминий
Металлотермиялық үдерістерде тотықсыздандырғыш ретінде қолданылады:
А) кремнийВ) кремний және алюминий С) алюминий кремний
Мына көрсетілген шлак түзетін қосылыстардың ішінде қандай оксид қышқылдық оксидке жатады?A) SiO2
Мына көрсетілген шлак түзетін оксидтер арасында қайсысы негіздік оксидке жатады?
A) СаО
Мынау темір қосылыстарының қайсысы магнетит деп аталады ?A) Fe3О4
Мыс құрамды минералдардың жоғары сульфидтері :
А) азурит Мыс құрамды минералдардың жоғары сульфидтері:А) халькопирит
Мыс құрамды минералдардың жоғары сульфидтеріне жатқызылады:А) халькопирит
Мысты концентраттарды күйдіру қандай пештерде жүргізіледі?A) көптабандық пеш
Мысты оттық шақпақтаудың негізгі реакциялары қандай?A) 2Сu + 0,5O2 = Cu2O
Мысты шақпақтау қандай сатылардан тұрады?А) оттық шақпақтау
Мысты штейндерді конвертирлеудің бірінші кезеңінде неге темір сульфатының тотығуы жүреді?А) Cu2O салыстырғанда FeO берік қосылысы болғандықтан
Мысты электролитті рафинирлеуде қандай электролиттің ерітіндісі қолданылады?
А) мыс сульфаты
Мыстың электролитін шақпақтау кезінде шламға өтеді:А) күміс
Миксерлік шөміш не үшін қажет ?:
А) шойынды сақтау үшін ; конверге құйылатын шойынның температурасын ~50оС көтеруге мүмкіншілік береді
B) температура көтерілгендіктен шөмішке сынықтарды көбірек артуға жағдай тудырады
Миксер не үшін қажет ?:
А) шойынды сақтау үшінB) шойынның құрамын біркелкі ету үшін
ННН
Натрий вольфраматының ерітіндісінен молибденді тазалауды қандай затпен жүргізеді?
А) Na2S
Негізгі мартен пештерінің күмбезін орындайды:
A) магнезиттіхромит кірпішінен;
B) CaO, MgO базасындағы отқатөзімділерден
C) хромомагнезитті
Негізгі футеровка тозу барысында қожға келесі компоненттер енгізеді
A) CaO B) MgO, CaOC) MgO
Негіздік доғалық электр пештері шихтасындағы металл сынығының үлесі
A) 80 %B) 75 %C) 100 %
Негізділігінің мәні қандай жыныс қышқыл бос жыныс деп аталады?
A) 0,8 B) 0,9 C) 0,7
Негізгі болат балқыту үдерісінің қож түзілуінің ерекшелігіне жатады:
А) жартылай өткізгіштік қасиеті
В) қождың полимерлерге жақындығы
С) иондық табиғат
Негізділігінің мәні қандай жыныс қышқыл бос жыныс деп аталады?
A) 0,5B) 0,9C) 0,7
Негізділігінің мәні қандай жыныс негіздік бос жыныс деп аталады?
A) 2,5B) 1,5C) 1,3
Негізділігінің мәні қандай жыныс негіздік бос жыныс деп аталады?
A) 1,2 B) 1,3 C) 2,5
Неліктен домна пешінің газ фазасында сутегінің концентрациясының көбейюі тотықсыздану және жанама тотықсыздану үрдістерінің артуына әкеліп соғады ?:
А) cутегі молекуласының массасы және өлшемдері кіші болғандықтан, агломераттың СО сыймайтын кеуектері мен жарықтарына әрі жылдам, әрі оңай диффузияланады.
B) сутегі молекулалары тотықсыздану үрдісіне бірнеше рет, көпқайтара түсе алады
Неліктен, кейде, конвертерге әкті салғанда ойдағыдай нәтиже болмай қалады ?:
А) арнайы шара қолданбаса, әктің еруі өте баяу жүруі мүмкін
B) әктің түйірлері қиынбалқитын 2СаО∙SiO2 (Тбалқу=2130оС) қабықшамен қапталып, еруі қиын болып қалады
ООО
Оттекті-конвертер үрдісінде фосфор тотығады:
A) үрлеудің соңындаB) үрлеудің басында
C) үрлеудің барлық жүруі барысында
Оттекті-конвертeрлық үрдісте реакциялық зонада көміртегінің қандай мөлшері тотығады: А) 80%
Оттекті конвертердің жоғарғы тесігі не үшін қажет ?:
А) конвертерге оттегі фурмасын енгізуге, газдарды шығаруға
B) шойынды құюға, сынықтарды салуға, шлакты төгіп алуға
Оттегі ағынының ваннаға кіруінің үлкеюіне әсер етеді:
A) үрлеудің қарқындылығы B) фурма түтігінің диаметрінің үлкеюі
C) оттегі қысымы
Оттекті-конвертерлік үдерісте реакциялық зонада көміртегінің қандай массасы тотығады?
А) 75%В) 80 %С) 100%
Оттексіздендірудің терең әдісінің артықшылығы:
A) үрдістің жылдамдылығы;B) балқу ұзақтығына әсерін тигізбей;
C) технологияның қарапайымдылығы
Оттегі стансасының негізгі қондырғыларын атаңыз ?:
А) детандерB) турбокомпрессор
Оттекті конвертерде қандай элементтер толық тотығады ?:
А) артық C B) Si
Оттекті конвертерде қандай элементтер жарым-жартылай тотығады ?:
А) Fe B) S
Оттекті конвертерде үрлеудің аяқталғанын қалай анықтайды ?:
А) пайдаланылған оттегінің мөлшері бойынша
B) үрлеудің ұзақтығы бойынша
Оттекті конвертерден құйылған болатты ішінде қалған металл емес заттардан құтылу үшін қандай өңдеуден өтеді?
A) аргон газы үрленеді B) инертті газ үрленеді
Оттекті-конвертер шлағының ішінде (FеО) мөлшері қай аралықта болады?
A) (FеО) = 15 – 20%
Оттекті-конвертерге жүктелетін жалпы шихтаның қанша пайызы металсынықтары болып жүктеледі?
A) lмс =20 – 30 % B) lмс = 22 – 25 %
Оттекті-конвертерде флюс есебінде қандай материал жүктеледі?A) әкB) СаО
Оттекті-конвертерден алынған болат өңдеуден өткеннен кейін қайда жіберіледі ?
A) үздіксіз құю қондырғыға B) МНЛЗ-ға
Оттекті-конвертерден шығатын газ негізінен қандай газдардан тұрады?
A) CO, CO2, N2B) N2, СО2
Оттекті-конвертердің аузынан шығатын газдың температурасы қай деңгейде болады?
A) tг = 1700 – 1750 oС B) tг = 1720 – 1730 oС
Оттекті-конвертор процессінде шойындағы көміртегіні газға айналдыру үшін қандай реагент қолданылады?A) техникалық оттегі B) О2
Оттекті-конвертерде шлактағы SiО2 -нің көбейіп кетуі нені туғызады ?:
А) фосфора мен күкіртті металдан шығару қиындайды
B) шлак қайрақ тәрізді қасиетке ие болып пештің футеровкасын бұзады
Оттектік конвертердің шлактық режимінің қандай параметрлері болаттың сапасына көп әсер етеді ?:
А) құрамы, тұтқырлығы
B) шлактың мөлшері және шлактүзу жылдамдығы
Оттегімен әрекеттесе алатын газ фазасында компоненттер бар болса, онда жанудың тепе-теңдік реакциясын есептеу қандай компоненттер арқылы жүреді:
А) H2B) CO
Оттекті конвертердің жоғарғы тесігі не үшін қажет ?:
А) конвертерге оттегі фурмасын енгізуге, газдарды шығаруға
B) шойынды құюға, сынықтарды салуға, шлакты төгіп алуға
Оттекті-конвертерде шлак түзілуге себеп болатын қандай қосылыстар ?:
А) әк B) шойындағы қоспалардың тотығу өнімдері
Оттекті-конвертерде шлактағы SiО2 -нің көбейіп кетуі нені туғызады ?:
А) фосфора мен күкіртті металдан шығару қиындайды
B) шлак қайрақ тәрізді қасиетке ие болып пештің футеровкасын бұзады
Оттекті конвертерде өңдегенде шойындағы қоспалардың басым бөлігінің тотығуының алғашқы сатыларын көрсетіңіз ?:
А) темір тотығады: Fe +1/2O2= FeO
B) пайда болған FeO жарым-жартылай металда ериді: FeO = [O] + Fe
Оттекті конвертерде металды құйып алғаннан соң шлакты «қиып тастау» не үшін жасалады ?:
А) құрамында фосфор бар конвертер шлагін шөмішке түсірмеу үшін
B) құрамында темір оксидтері бар конвертер шлагін шөмішке түсірмеу үшін
Оттегімен әрекеттесе алатын газ фазасында компоненттер бар болса, онда жанудың тепе-теңдік реакциясын есептеу қажет :
А) СОВ) қатты көміртегі С) Н2
Осы үрдіспен болатты сұйық күйінде алады:
A) бессемерлік B) томас C) мартендік
Ошақта жинақталатын шойынның температурасы, оС
A) 1450 B) 1480 C) 1500
Орта- және төменкөміртекті ферромарганецті алу кезінде: а) қорытпа қандай әдіспен алынады; б) шихтаның құрамына не кіреді ?:
А) а) силикотермиялық әдіспен; б) марганец концентраты, силикомарганец
B) а) силикотермиялық әдіспен; б) марганец шлагі, әк
ӨӨӨ
Өзінің құрылымы бойынша ферроқорытпа пештері болуы мүмкін:
А) ашық және жабық
В) қозғалмайтын және тік өсі арқылы айналатын
С) қозғалмайтын және көлбеу өсі арқылы еңкейетін
Өңделетін шойынды балқытуда марганецтің тотықсыздану дәрежесі, %
A) 55 B) 65
Өңделетін шойында көміртегінің мөлшері,%:
A) 4,4 B) 4,8
Өнеркәсіптік жағдайда WO3 дан W тотықсыздандыру қандай реакциямен жүреді?
А) WO3 + 3H2 = W + 3H2O
Өндірілетін агломерат одан әрі не үшін қолданылады?
A) домна пешінде шойын алуға B) доғалы электрпештерінде шойын алуға
ППП
Пештен тыс өңдеу қондырғысына, аргонмен үрлеу кезінде , қышқылсыздандыру үшін қандай элементтерді салады ?:
А) Si B) Al
Пешке жүктелген агломерат пен жентектердегі темір оксидтері газбен (СО) редукциялана басталуы үшін шихта қанша температураға дейін қызуы қажет.
A) t = 400-500 oСB) t = 450-470 oС
Пештің астыңғы жағынан (горннан) үрленетін ауа қыздырылып қандай температурада үрленеді?A) tg = 1000 – 1150 оС B) tg = 1050 – 1100 оС
Пештің астыңғы жағынан (горннан) үрленетін ауа не үшін қыздырылып үрленеді?A) кокстың шығынын үнемдеу үшін B) кокс тез жану үшін
Пештің жоғарғы жағынан шығатын колошник газының температурасы қандай?
A) tk = 200 – 250 oС B) tk = 220 – 240 oС
РРР
Реакцияның термодинамикалық мінездемелеріне жатады:
А) еркін энергияның стандартты өзгеруі
В) жылулық эффекттер
С) жылулық эффекттер және сәйкес реакциялар үшін еркін энергияның стандартты өзгеруі
Реакцияның термодинамикалық мінездемелері:А) еркін энергияның стандартты өзгеруі
ССС
Сеппелі салқындатқыштар артықшылықтарына мыналар жатады:
A) балқыту циклін қысқарту
B) жеке порциялармен беру мүмкіндігі
C) үрлеу кезінде беру мүмкіндігі
Силикокальцийді үздіксіз үдеріспен балқытатын үшфазалы пештің қуаты:
А) 13000 кВАВ) 10000 кВАС) 10000-13000 кВА
Силикомарганецті электрдоғалық пештерде балқытып алу кезінде, электродтардың жанында, жоғары температуралық аймақтарда не тотықсызданады ?:
А) MnB) Si
Силумин, бұл алюминийдің қандай балқымамен қорытпасы:A) кремниймен
Суытқыштарды міндетті түрде қолдану
A) LD – үрдісіндеB)мартен және LD үрдістерінде
C)мартен үрдісінде
Сұйық темірде толығымен еріп кететін металдар:
А) Аl, СuВ) Mn, NiС) Co, Ti
Сұйық темірде іс жүзінде ерімейтін металдар:
А) Ag В) PbС) Bi
Сұйық темірдегі толығымен еритін металдар:
А) Mn, NB) Co, Ti
Сұйық темірдегі ішінара еритін металлоидтар:
А) О В) С С) Р
Сұйық темірде іс жүзінде ерімейтін металдар:А) Pb
Сұйық темірдегі ішінара еритін металлоидтар:А) S
Скрапты қаптайтын тат қандай минералдардан тұрады ?:
А) Fe3O4B) Fe2O3
ТТТ
Тазартылған ферроқорытпа пештеріндегі трансформатор қуаттылығы:
А) 3000 кВАВ) 6000 кВАС) 3000-6000 кВА
Табиғи газды фурмаларға қалай әсер ету үшін үрлейді?
A) кокстың 1 т шойынға шығындалатын шығынын азайтуға
B) отынның шығынын төмендетуге
Темір карбиді:
А) Fе4СВ) Fе2СС) FеС
Темір домна пешіне агломератпен қандай формада түседі ?:А) Fe2O3 B) Fe3O4
Темірі бар материалдарды агломерациялау кезінде жүретін реакцияларды көрсетіңіз ?:
А) C + O2 = CO2B) 3Fe2O3 + CO = 2Fe3O4 + CO2
Темір кенінің минералдарын көрсетіңіз
A) магнетитB) сидеритC) гематит
Темір қандай жағдайда көміртектенеді ?:
А) көміртек С мөлшерден көп болғанда
B) көміртек оксиді СО мөлшерден көп болғанда
Темір шихтаның қатты түйірлерінен қалай тотықсызданады және темірдің төменгі температуралық көміртектендірілуі қалай жүреді ?:
А) темір губка тәріздес түрде шығады; губка тәріздес темір катализатор міндетін атқарады – оның бетінде СО ыдырайды
B) губка тәріздес темірдің бетінде СО-ның ыдырауынан пайда болған көміртегінің күйесі темірге өтеді
Темір қосылыстарын Н2 және СО арқылы тотықсыздандыру реакцияларының тепе-теңдік сипаттамаларын салыстыратын болсақ, олардың қайсысы тиімді ?:
А) 810оС-тан жоғары температураларда сутегі СО-ға қарағанда күшті тотықсыздандырғыш болып табылады
B) 810оС-тан төменгі температураларда СО, сутегіге қарағанда күшті тотықсыздандырғыш болып табылады
Темір шихтаның қатты түйірлерінен қалай тотықсызданады және темірдің төменгі температуралық көміртектендірілуі қалай жүреді ?:
А) темір губка тәріздес түрде шығады; губка тәріздес темір катализатор міндетін атқарады – оның бетінде СО ыдырайды
B) губка тәріздес темірдің бетінде СО-ның ыдырауынан пайда болған көміртегінің күйесі темірге өтеді
Темір домна пешіне агломератпен қандай формада түседі ?:
А) Fe2O3B) Fe3O4
Темірі бар материалдарды агломерациялау кезінде жүретін реакцияларды көрсетіңіз ?:
А) C + O2 = CO2B) 3Fe2O3 + CO = 2Fe3O4 + CO2
Темір кенді концентрат ішінде шлак түзетін қандай оксид үнемі кездеседі?A) SiO2
Темір карбиді:А) Fe2C
Темір кендерінің концентраттарында темірдің пайызы қандай мөлшерде болады ?.
А) Fe = 50 – 65 %
Темір кенді концентраттарда фосфор қандай қосылыс күйінде кездеседі?A) Fe3(PO4)2
Темір кенді концентратты агломераттау үшін қандай флюс қосады?A) Әк тас
Темір кенін агломерациялау кезінде процестің пісіру зонасындағы жоғары температура қай мәнде шектеледі? A) t = 1400-1450 0С
Темір шикізатын дайындау кезінде агломерациялық шихтаға енгізілетін күйдірілген әктастың құрамы, %(шихта массасынан):А) 3
Тепе-теңдіктің константаларының мәндерін есептейтін формула:А) ∆G = - 19,155TlgKp
Тепе-теңдік константаларының мәндерін есептейтін формула:
А) ΔG= - R*T*lnKрВ) ΔG= - 8,32*T*lnKр
С) ΔG= - 19,155*T*lgKр
Термодинамикалық зерттеулер бойынша SiO2 + 2C = Si + 2CO реакциясының жүруіне 1500оС-тен жоғары температура қажет, бірақ домна пешінде кремний төменгі температураларда тотықсызданады. Ол неге байланысты ?:
А) домнада 1200-1300оС-та сұйық шлактар қалыптасады, сондықтан кремнийдің басым бөлігі шлактағы SiO2-ден тура жолмен тотықсызданады
B) қышқыл шлактардың арқасында кремний тотықсызданады
Термодинамикалық зерттеулер бойынша SiO2 + 2C = Si + 2CO реакциясының жүруіне 1500оС-тен жоғары температура қажет, бірақ домна пешінде кремний төменгі температураларда тотықсызданады. Ол неге байланысты ?:
А) домнада 1200-1300оС-та сұйық шлактар қалыптасады, сондықтан кремнийдің басым бөлігі шлактағы SiO2-ден тура жолмен тотықсызданады
B) қышқыл шлактардың арқасында кремний тотықсызданады
Тотықсыздандырғыш ферроқорытпа пештеріндегі трансформатор қуаттылығы:
А) 7000 кВАВ) 60000 кВАС) 7000-60000 кВА
Тотықсыздандырғыш кезеңнің ұзақтығы:
A) 60 минB)40-100 минC) 80 мин
Тотықсыздандырғыз газдар ретінде қолданылады:
А) көміртегі тотығы В) сутегі С) көмірсутектер
Тотықтырғыш кезеңнің соңында аз көмірдегі болаттарға көміртектің мөлшері
A)0,02 – 0,10 % төменгі шекке кіші B)0,02 – 0,10 % төменгі шекке биік
C) 0,20 – 0,30 % төменгі шекке кіші
Тотықсыздану жылдамдығын анықтайтын факторларға келесілерді
жатқызуға болады:
А) химиялық және минералогиялық құрам В) температура
С) газ түрі- тотықсыздандырғыш
Тотықсыздану үрдісі жүргенде шикізат құрамындағы фосфор қайда таралады?
A) өзгермей қалады
Төменде көрсетілген элементтердің қайсысы болат алу үшін зиянды болып саналады?A) S
Төменде көрсетілген мәндердің қайсысы конвертер шлактарының негіздігінің аралық шамаларында жатады ?:
А) 2,7B) 3,6
Тұрақты қожда:
A) Al2O3 жоғары мөлшерде B) СаО төмен мөлшерде
C) SiO2 жоғары мөлшерде
Таза титан тетрахлоридін алу қандай негізгі технологиялық операцияға жатады?
А) титанды шикізатын хлорлау
Титан металлотермиялық тотықсыздануда (Ti және MgCl2) өнімдер қандай түрде түзіледі?
А) Ti(қ)
Титанды металлотермиялық жолмен алуда бастапқы TiCl4 және Mg қандай түрде болады?
А) TiCl4(газ)
Титанды шақпақтау әдісі қандай реакцияға негізделгенА) Ti + 2I2 = TiI4
Титанды электролитті шақпақтауда қандай температуралық шарттарды сақтау қажет?А) Т=8500С
Титанды электролитті шақпақтауда қандай ток тығыздығының шарттарын сақтау қажет?
А) тоқ тығыздығы 0,5-1,5А/см2
Титанның техникалық тетрахлоридің ванадийден тазарту үшін қолданылады:
А) темір ұнтағы
УУУ
Универсалды газ тұрақтысы нешеге тең?
А) 8,314 кДж/(кмоль*К)В) 1,987 ккал/(кмоль*К)
С) 1,987 ккал/(кмоль*К), 8,314 кДж/(кмоль*К)
ҮҮҮ
Үрлеудің екінші кезеңінде келесі үрдістер жүреді:
A) көміртегі тотықтанады
B)ванна температурасы жоғарылайды
C)темір тотығады
Үрлеудің бірінші кезеңінде тотығады:
A) марганец + кремний + темір B) темір
C) кремний
Үрлеуден соң [C] > алғаннан кейін келесі үрдістер жүргізіледі
A) фурманың төмендетілген күйінде соңына дейін үрлеу
B) соңына дейін үрлеу
C) төмендетіп + салқындатқыш беру
Үрлеудің кезеңдері (I, II, III) бойынша көміртегінің тотығуы компоненттердің жеткізілуімен лимиттеледі:
А) I - [C]; B) III – [C]; C) II – [O],
Үрлеудiң жүрiсi бойымен міндетті бақыланатын параметрлерге жатады:
A) шығарылатын газдардың құрамы;;
B) оттегі құрамы;
C)фурмаға судың температурасы
Үздіксіз үдеріспен жұмыс жасайтын ферроқорытпа пешінің меншікті көлемді қуаты қанша болады?
А) 210 кВА/м3В) 230 кВА/м3С) 210 - 230 кВА/м3
Үздіксіз үрдіспен жұмыс жасайтын ферроқорытпа пешінің меншікті көлемді қуаты қанша болады :А) 270 кВА/м3
ҰҰҰ
Ұсақ теміркенді материалдарды кесектеу үрдісі қалай аталады?
A) түйіршіктеу B) агломераттау C) брикеттеу
Ұсақ теміркенді материалдарды кесектеу үдерісі аталады:А) агломераттау
ФФФ
Физико-механикалық болып табылатын шикізаттарды дайындау операциясы:
А) сұрыптау, біркелкілеу, ұсақтау
В) ұнтақтау, байыту С) майдалау
Фосфордың тотығуы келесі реакциялар бойынша жүруі мүмкін:
A) 2[P] + 5 (FeO) + 4(CaO) 4 (CaO)(P2O5) + 5 Fe
B) 2[P] + 5 (FeO) (P2O5) + 5 Fe
C) 2[P] + 5 (FeO) + 3(CaO) 3 (CaO)(P2O5) + 5 Fe
Фосфордың металл және шлактың арасында таралу коэффициенті мына формуламен анықталады: Lp = (Р2О5)[P] . Төменде келтірілген сандардың арасынан Lp –нің оттекті-конвертерлі үрдістің зауыт технологиясына сәйкес келетін шамаларын көрсетіңіздер ?:
А) 40 B) 120
Фосфордың металл және шлактың арасында таралу коэффициентінің : Lp = (Р2О5)[P] жоғарылауына не себеп бола алады ?:
А) метал мен шлакты араластыруды жақсарту
B) шлактың тұтқырлығының төмендеуі
Ферроқорытпа пештерінің қазандығының темірден жасалған қаптамасының қалыңдығы:
А) 15ммВ) 30ммС) 15-30мм
Ферроқорытпаларды пештен тыс балқыту үшін қолданылатын тотықсыздандыру: А)силикотермия
Ферроқорытпаларды пештен тыс балқыту үшін қандай тотықсыздандыру қолданылады:
А) металлотермиялықВ) силикотермиялық
С) алюминотермиялық
Ферроқорытпаларды пештен тыс балқыту үшін қолданылатын тотықсыздандыру:
А) силикотермияВ) алюминотермия
Флюстенген агломераттың негізгі артықшылықтары
A) агломераттың тотықсызданғыштығы жақсарады
B) қож түзілу үрдісі жақсарады
C) домналық балқытуда әктастың айырылу реакциясы болмайды
Фурманың алдында отынның жануынан кейін алынған газдың ең жоғарғы температурасы қандай болады?A) tГ = 1900 – 2000 oС B) tГ = 1950 – 1970 oС
ШШШ
Шойындағы Mn аз мөлшердегі келесі келеңсіз салдарды шақырады:
A) жарамды шығымдардың азаюы;B) күкіртсіздендірудің нашарлауы;
C) қожтүзудің нашарлауы
Шойынды күкіртсіздендіру шарттары
A) төмен тотыққандық B) жоғары температура C) жоғары негізділік
Шойынның химиялық жылуы анықталады:
A) кремний мөлшеріменB) фосфор мөлшеріменC) А, және В
Шойынның қайта өңделетін маркаларын балқыту кезінде ... күкірт колошник газымен әкетіледі
A) 5 B) 8 C) 10
Шойындағы кремнийдің жоғары мөлшерін жақсы жағы деп ... есептеуге болады:
A) жылудың жоғары кірісі
B) металл сынықтардың ұлғаю мүмкіндігі
C) балқытудың «ыстықтай» басталуы
Шойын өндіру кезінде домна пешінен шығарылатын қалдықтардың (шлак) температурасы, оС:А) 1560оС
Шойынның химиялық жылуы анықталады:А) кремний мөлшерімен
Шойынды алдын-ала қай жерде және қалай десульфурациялайды ?:
А) домна және конвертер цехтарының арасындағы десульфурация бөлімшелерінде; құю шөміштеріне СаС2, гранулданған Mg салынады
B) конвертер цехтарындағы құю шөміштерінде; құю шөміштеріне Na2CO3, әк салады
Шикіқұрам құрамынан фосфор мен күкіртті жою үшін әктас пен әк беріледі
A) күкіртті жою; B)фосфорды және күкіртті жою
C)фосфорды жою
Шлакты «қиып тастау» қалай жүзеге асырылады ?:
А) отқа төзімді қабықшамен қапталған болат шарларды салады B) гидроқозғалтқыш арқылы істейтін жылжымалы шиберлі бекіткіш арқылы
Шлакты жүйелерде қандай катиондар тортүзгіш катиондар болып табылады?A) Si 4+
Шикіқұрамның (шихтаның) толық балқуымен жұмыс жасайтын ферроқорытпа пешінің меншікті көлемді қуаты қанша болады?
А) 310 кВА/м3В) 310 - 350 кВА/м3С) 350 кВА/м3
Шеелитті концентратты пісіру қандай пеште жүргізіледі?А) құбырлы айналмалыда
Шикі жентектердің беріктігін арттыру үшін күйдірудің жоғары температурасы қай мөлшерде шектеледі? A) t = 1200-1300 oС
Шихта жоғарыдан төмен жылжығанда 1200-1500 oС температура аралығанда қож біртіндеп құрылады. Сонда алғашқы құрылатын қождың құрамдық ерекшелігі қандай болады?
A) Шлакта FeO – көпB) Шлакта Feмет - аз
Шойын құрамындағы пайдалы металдар Mn, V оттекті-конвертерде өңдегенде қайда кетеді?A) басым бөлігі шлакқа өтеді B) қожға өтеді
ХХХ
Химиялық үдеріс жылдамдығы деп:
А) әртүрлі заттардың шығындалу жылдамдығы
В) кез-келген заттың шығындалу жылдамдығы немесе реакция өнімі затының жиналу жылдамдығы
С) реакция өнімі затының жиналу жылдамдығы
ІІІ
Ішкі энергия:
А) бүкіл дененің потенциалдық энергиясын ескермей денедегі энергияның жалпы қорын мінездейді
В) бүкіл дененің кинетикалық энергиясын ескермей денедегі энергияның жалпы қорын мінездейді
С) бүкіл дененің кинетикалық және потенциалдық энергиясын ескермей денедегі энергияның жалпы қорын мінездейді
ЭЭЭ
Электрод диаметрінің формуласы
A)D = 4I/(πiдоп)B)D = (4I/(πiдоп)0.5
C)D = (4I/(πiдоп)1/2
Электрдоғалық пештің электродтарын жалғайтын тетік:А) ниппель
Электролизердан алюминийді бөліп алу қалай жүреді? A) вакуум-ожаумен
Электролиттік жолмен 1 т алюминий алуда электр энергиясының шығыны қандай?
А) 15000-17000 кВт*сағ
2 нуска болек
1-нұсқа
1. Домналық балқытудағы шойынның құрамындағы күкірт, %
С) 0,010
2. Көміртегінің жану реакциясы:
С) С+О2 СО2
Е) 2С+О2 СО
3. G= -RTlnKp теңдігіндегі белгілі реакция үшін тұрақты болатын шамалар:
А) R
D) M
Е) N
4. Пештен тыс балқыту үшін тотықсыздандыруға қолданылатын ферроқорытпалар:
D)металлотермия
Е) алюминотермия
5. Домна пешіндегі қождың құрамына кіретін амфотерлік оксидтер:
В) FeO
D) Fe2O3
E) Al2O3
6) Домна пешіндегі қождың құрамына кіретін қышқылдық оксидтер:
B) V2O5
D) SiO2
E) Al2O3
7) Домна пешіндегі қождың құрамына кіретін негіздік оксидтер:
С) MgO
D) MnO
8)Агломерациялық шикізат құрамындағы қайтарымның мөлшері, %
С) 20
9) Газ фазасының құрамына кіреді:
C) CO2
E) N2
F) H2, O2,
10) Реакцияның термодинамикалық сипаттамалары:
С) жылулық эффекттер
Е) еркін энергияның стандартты өзгеруі
11) Конвертерде шойын мен қождың ажырату кезіндегі металл көміртектің мөлшері,%
А) 2,0
12) домна пешінде темірдің қалпына келу деңгейі,%
В) 99
F) 99,5
13) Құрғақ айырбасталынған газдағы СО құрамы, %
D) 16
F) 15
G) 15,5
14) t˃570°C кезіндегі темір тотықтарының сатылай тотықсыздануы туралы А.А. Байков принципі келесі сұлбамен өрнектеледі:
C) Fe2O3=Fe4O3=Fe
D) Fe(OH)2=Fe+H2O
F) Fe2O3=Fe2O3=Fe
15) Кокс құрамына кіреді:
В) күл
Д) қатты көміртегі
16) Бессемер үрдісінде үрлеуді іске асырады:
В) ауамен
17) Бұл элементтер бір мезгілде оттексіздендіргіштер және легірлеуші қоспа рөлін атқара алады:
D) SiO2
F) Ni
18) мартен пешінің ваннасына мақсатты түрде осы кезеңде беру:
С) балқытуда
D) оттексіздендіру алдында
19) Электрдоғалы пештердегі негізгі үрдісте 1 тонна металға кететін шығыны:
B) 2 кг
20) Изобара-изотермиялық потенциалды анықтайтын теңдік:
C) G=-RTlnKp
E) G=H-TS
G) G= H-TS
21) Жабық ферроқорытпа пештен шыққан ыстық газ қандай температураға ие болады:
C) 600 °С
F) 370 °С
22) Алюминий бокситтерде мына минералдар пішінінде бола алады:
B) гидраргиллит
C) бемит
E) диаспор
23) Ильменит концентратындағы титан және титан диоксидінің мөлшері:
A) 45%
C) 10%
D) 0,5%
24) Вольфрам концентраттарының өңдеуінің өнеркәсіптік тәсілдері:
А) концентраттардың( жіктеу) ашуы
D) автоклавтардағы сілтісіздендіру
25) Металдық вольфрамды алады:
А) тотықсыздандырумен
Е) электролизымен
F) термиялық диссоциациясымен
2-нұсқа
1. Тотықсыздандырғыш ретінде қолданылатын газдар:
С) көмірсутектер
D) көміртегі тотығы
Е) сутегі
2. Көміртегінің жану реакциясы:
С) С+O2=CO2
3) G=-RTlnKp тендігіндегі белгілі реакция үшін тұрақты болатын шамалар:
Е) N
F) M
G) R
4. Сұйық темірдегі жартылай еритін металлоидтар:
D) S
E) C
F) P
5. Универсалды газ тұрақтысы:
С) 8,314 кДж/(кмольК)
Е) 1,987 ккал/(кмольК)
6. Сұйық темірде іс жүзінде ерімейтін металдар:
В) Ag, Au
7. Негізділігінің мәні бойынша қандай жыныс қышқыл бос жыныс деп аталады:
В) 0,7
С) 0,9
8. Домна қожы компоненттерінен (тотықтарын) тұрады:
В) СаО
С) Аl2O3
F) SiO2
9. Болатты балқытқанда [Mn] тотығуына бейімдейді:
А) (FеО) арттыру
Е) ваннаның t төмендету, (FеО) арттыру
10. 30X Г2CA болат құрамының үлгісі:
B) 0.3%C; 1%Cr,2,0% Mn; сапалы
C) 0.3%C; 1%Cr,2, % Mn, 1%Si сапалы
E) 0.3%Cr; 1%Cr,2% Mn; 1%Si; P0,03%
11. Диффузия түрлері:
А) микродиффузиялы
D) конвективті
Е) молекулярлы
12. Тепе-теңдік константаларының мәндері есептейтін формула:
А) G=-8.32*T*lnKp
13. Оттегімен әрекеттесе алатын газ фазасында компоненттер бар болса, онда жанудың тепе-теңдік реакциясын есептеу қандай компоненттер арқылы жүреді:
А) Н2
Е)Ств
F) CO
14. Сутегі мен көміртегі қышқылында темірдің қалпына келу температурасы С
A) 950
F) 1050
15. Металданған өнімде темірдің қалпына келу дәрежесі, %
C) 75
E) 92
F) 80
16. Болат құрамында көміртегінің пайызы, %
A) 1,0
C)1,5
17. Теміркендік өнімдерді металдандыру температурасы, С
A) 1100
B)1000
18. Екінші қайта балқытудың қайта балқыту процестеріне жатады:
D) ВДП
F) ПВЭ
19. Еківанналы пештің құндылығы:
В) жоғары өнімділік
Е) құрылымның азаюы
20. Металды электромагниттік араластыру мүмкідік береді:
C) ваннаның көлеміне қарай құрамды бірқалыпты етуге
F) температураны бірқалыпты етуге
21. Тазартылған ферроқорытпа пештеріндегі трансформатор қуаттылығы:
А) 7000кВА
С) 6000 кВА
G) 3000 кВА
22. Вольфрамқұрамды концентраттарды ыдырауы жүзеге асырылады:
А) автоклав – сода процесімен
В) сілтімелі өңдеу
23. Титанның техникалық тетрахлоидін ваннадийден тазарту үшін қолданылады:
А) мырыш ұнтағы
24) Шағылдырғыш пештердегі штейнді балқыту кезінде негізгі химиялық реакциялар:
В) темір тотықтарымен әрекеттескендегі FeS–нің тотығуы
25. Мыстың электролитті рафинирлеуі кезінде шламға өтеді:
С) виелут
Е) күміс
G) қорғасын


Приложенные файлы

  • docx 18075958
    Размер файла: 98 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий