contr_operac_bank_ta_nebank


1. Перелік питань, що ВиНОСЯТЬСЯ НА ІСПИТ І МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ
Кредитні установи: сутність та місце серед фінансових посередників
Банки і небанківські кредитні установи як провідні суб’єкти фінансового посередництва
Види послуг, які надаються банками і небанківськими кредитними установами
Ринок послуг банківських і небанківських кредитних установ та його регулювання
Банківські ресурси та їх структура
Власний та регулятивний капітал: взаємозв’язок та відмінності
Структура, функції та порядок формування власного капіталу банку
Порядок формування і використання резервного фонду банку
Залучені ресурси банків
Види банківських вкладів і їх економічна характеристика
Договірне регулювання вкладних (депозитних) операцій банків
Банківські операції із запозичення ресурсів
Запозичення банками ресурсів на міжбанківському ринку
Рефінансування банків Національним банком України
Запозичення банками коштів шляхом емісії власних боргових зобов’язань
Види банківських рахунків та порядок їх відкриття і ведення
Способи і форми міжгосподарських безготівкових розрахунків
Економічна характеристика розрахунків платіжними дорученнями
Особливості використання платіжних вимог-доручень у міжгосподарських безготівкових розрахунках
Економічна характеристика чекової форми розрахунків
Економічна характеристика акредитивної форми міжгосподарських розрахунків
Економічна характеристика вексельної форми розрахунків
Платіжні картки , їх види та порядок функціонування
Організація розрахунків з використанням платіжних карток
Види та економічна характеристика операцій банків з платіжними картами
Особливості функціонування НСМЕП
Порядок здійснення банками касових операції
Організація готівкових грошових розрахунків у національній економіці
Види, принципи й умови банківського кредитування
Умови кредитної угоди, кредитний договір
Оцінка кредитоспроможності позичальника - юридичної особи
Оцінка кредитоспроможності позичальника - фізичної особи
Форми забезпечення зобов’язань позичальника перед банком
Методи банківського кредитування
Плата за кредит та її диференціація
Етапи процесу банківського кредитування
Проблемні позички та робота банків з ними
Кредитний ризик і методи управління ним
Банківський споживчий кредит
Особливості банківського кредитування у формі овердрдрафта
Особливості кредитування банками сільськогосподарських виробників
Особливості банківського кредитування у формі кредитної лінії
Іпотечні кредити банків
Сутність і види факторингу. Порядок здійснення банками факторингових операцій
Довгострокове банківське кредитування
Лізингові операції банків
Кредитні операції банків у сфері вексельного обігу
Види діяльності банків на ринку цінних паперів
Емісійні операції банків з цінними паперами
Інвестиційні операції банків з цінними паперами
Заставні операції банків з цінними паперами
Професійна,торговельна та депозитарна діяльність банків на ринку цінних паперів
Сутність та види операцій банків в іноземній валюті
Порядок відкриття та ведення валютних рахунків клієнтів
Банківський переказ як форма міжнародних розрахунків
Розрахунки чеками при зовнішньо-економічних операціях
Розрахунки за допомогою документарного інкасо. Їх переваги і недоліки з точки зору учасників угоди
Документарний акредитив: сутність, види, порядок застосування, переваги та недоліки для учасників розрахунків
Неторговельні операції банків в іноземній валюті
Операції банків з торгівлі іноземною валютою на міжбанківському ринку
Загальна характеристика та види банківських послуг
Порядок здійснення банком операцій із надання гарантійних послуг
Посередницькі, консультаційні та інформаційні послуги банків
Довірчі послуги банків та послуги зі зберігання цінностей
Послуги банків з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням. Фінансовий інжиніринг.
Сутність та принципи діяльності кредитної спілки
Майно, капітал, резерви та інші фонди кредитної спілки
Операції кредитних спілок та їх економічна характеристика
Ломбарди та правові основи їх діяльності
Власні та залучені ресурси ломбарду
Ломбардна операція. Порядок видачі кредитів та оформлення застави.
Фінансові компанії: сутність та операції.
Сутність фінансової стійкості та способи її забезпечення
Операції банків із формування обов’язкових резервів
Операції кредитних установ із формування загальних резервів
Операції кредитних установ із формування спеціальних резервів
Операції із підтримання ліквідності кредитних установ
Операції кредитних установ із забезпечення регуляторних вимог (норм)
2. Приклади типових завдань, що виносяться на іспит та модульний контроль
Приклади теоретичних завдань
Теоретичне завдання в екзаменаційному білеті та в модульному контролі може включати одне або декілька питань із запропонованого в п.1 даного документа переліку питань.
Приклади тестових завдань
Кожне тестове завдання може складатись із 4 або 5 тестів. Тестові завдання можуть включати відкриті або закриті тести. Відкриті тести подаються без запропонованого переліку можливих відповідей. Закриті тести, навпаки, подаються із запропонованим переліком відповідей, із яких студент має обрати вірну. Вірна відповідь може складатися лише з одного із запропонованих варіантів або ж із певної сукупності запропонованих варіантів (двох чи декількох).
Приклад відкритого тесту:
Тест. За рахунок яких коштів формується статутний капітал банку? Відповідь: статутний капітал банку може формуватись лише за рахунок власних грошових коштів учасника із підтверджених джерел.
Закриті тести можуть мати лише одну вірну відповідь. Вірна відповідь може складатися із одного, двох або декількох варіантів із пропонованого переліку. До одного тестового завдання включаються тести з однаковою методикою визначення вірної відповіді.
Приклад закритого тесту (вірна відповідь включає один варіант із пропонованого переліку):
Тест. Статутний капітал банку формується шляхом:
а) грошових внесків учасників;
б) майнових внесків учасників;
в) грошових і майнових внесків учасників;
г) передачі учасником земельної ділянки в розпорядження банку.
Відповідь: а)
Приклад закритого тесту (вірна відповідь включає два варіанти із пропонованого переліку):
Тест. Статутний капітал банку формується шляхом грошових внесків учасників:
а) із підтверджених джерел;
б) незалежно від джерела їх походження;
в) придбаних за рахунок банківського кредиту;
г) що належать безпосередньо учасникам.
Відповідь: а); г).
Приклади практичних завдань
Завдання 1.
Планується створення кредитної спілки, яка буде займатися наступними видами діяльності:
надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів;
здача в оренду нерухомості;
продаж нерухомості.
Чи повинні засновники спілки отримати ліцензію на її створення в Департаменті реєстрації, ліцензування та дозвільних процедур? Якщо для виконання вказаних функцій кредитна спілка повинна мати ліцензії, то на що саме?
Завдання 2.
Кредитна спілка подає наступні документи на отримання ліцензії:
заява встановленого зразка про видачу ліцензії, яка містить відомості про особу заявника;
витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
копія чеку про сплату державного мита.
Чи всі надані документи необхідні? Якщо ні, які зайві? Чи достатньо цих документів для отримання ліцензії? Якщо ні, яких документів не вистачає?
Завдання 3.
Небанківська кредитна установа для виконання своїх функцій орендує приміщення, яке відповідає всім нормам, що передбачені законодавством України. Договір оренди містить наступні дані:
опис самого об’єкта оренди із зазначенням його основних характеристик;
розмір орендної плати з урахуванням індексації;
порядок використання амортизаційних відрахувань, відновлення орендованого приміщення та умови його повернення.
Чи дозволить НКДРРФП цій небанківській кредитній установі виконувати свої функції у цьому приміщенні?
Завдання 4.
Для реєстрації небанківської кредитної установи при подачі документів призначені керівник та головний бухгалтер, які відповідати вимогам НКДРРФП стосовно рівня освіти, досвіду роботи та ділової репутації та пройшли курси підвищення кваліфікації з відповідних напрямків діяльності фінансової установи за типовою програмою, затвердженою НКДРРФП, та склали іспит на право здійснювати подібну діяльність.
Чи виконані всі необхідні умови щодо персоналу установи?
Завдання 5.
Є такі дані по банку “Дніпро” станом на 1 березня, млн. грн.:
- грошові кошти та їх еквівалент 1116
- кошти в інших банках 173
- заборгованість за кредитами 8960
- резерви під знецінення кредитів 439
- інші активи 34
- кошти юридичних осіб 2850
- боргові цінні папери, емітовані банком 150
- кошти фізичних осіб 2120
- інші зобов’язання 928
- основні засоби 550
- статутний капітал 2710
Визначити розмір власного капіталу банку та зробити висновки щодо структури банківських ресурсів.
Завдання 6.
Банк станом на 1 квітня мав 250 млн. грн. власного капіталу, 800 млн. грн. залучених та 150 млн.грн. запозичених ресурсів. Кошти в інших банках складали 90 млн. грн.; грошові кошти в касі банку – 0,8 млн. грн.; основні засоби та нематеріальні активи – 30 млн. грн.; кредитні вкладення банку 870 млн. грн.
1. Вкажіть, що таке банківські ресурси?
2. Визначте розмір надлишку (нестачі) кредитних ресурсів.
3. Яким чином регулюються НБУ розміри банківських ресурсів?
Завдання 7.
Комерційний банк здійснив емісію акцій номінальною вартістю 10 грн. і загальною кількістю 900 тис. штук. Із загальної кількості емітованих акцій 200 тис. були реалізовані за ціною 15 грн. за одну акцію.
Визначте розмір: статутного капіталу; емісійного доходу банку від емісії акцій; власного капіталу банку.
Завдання 8.
Є такі дані станом на 1 квітня, млн. грн.:
- статутний капітал ……………………………………………..530,0
- власні акції, викуплені у акціонерів ………………………… 1,0
- емісійні різниці……………………………………………….. 0,6
резерви, капіталізовані дивіденди та інші фонди банку ….. 40,2
- резерви переоцінки необоротних активів ………………… 155,1
- резерви переоцінки цінних паперів…………………………… (7,1)
прибуток/збиток:
минулих років ……………………………………(622,3)
поточного року……………………………………..19,1
Визначити розмір балансового власного капіталу банку.
Завдання 9.
Валові доходи банку за звітний рік склали 35 млн. грн., а валові витрати – 27 млн. грн. Податок на прибуток – 25%. Відрахування до резервного фонду встановлені загальними зборами учасників у розмірі 4%.
1. Поясніть порядок формування резервного фонду банку.
2. Визначте розмір відрахувань до резервного фонду банку.
Завдання 10.
Прибутки банку за минулі роки склали 10 млн. грн., а за звітний рік банк мав збитки в розмірі 900 тис. грн. Балансовий капітал банку складав 170 млн. грн., а регулятивний капітал – 168 млн. грн. Власники банку прийняли рішення про виплату дивідендів за звітний рік у розмірі 1,5 млн. грн.
1. Поясніть, чи може банк виплачувати дивіденди, якщо його діяльність за звітний рік була неприбутковою.
2. Якими будуть дії банку щодо виплати дивідендів акціонерам.
Завдання 11.
Відрахування до резервного фонду банку встановлені загальними зборами акціонерів у розмірі 7%. Розмір основного капіталу банку складає 270 млн. грн., у т.ч. фактично сплачений зареєстрований статутний капітал – 140 млн. грн. Додатковий капітал банку складає 285 млн. грн.. Фактичний розмір резервного фонду складає 132 млн. грн. Прибуток звітного періоду, що залишається у банку після сплати податків та інших обов’язкових платежів, становить 60 млн. грн.
Визначити:
а) розмір відрахувань до резервного фонду;
б) розрахункову величину резервного фонду;
в) фактичний розмір резервного фонду після відрахувань прибутку до нього.
Завдання 12.
Є такі дані відносно власного капіталу банку, млн. грн.:
- статутний капітал …………………………………… 58,4
- резервний фонд………………………………………. 4,2
- емісійні різниці ……………………………………… 0,8
резерви переоцінки необоротних активів,
у тому числі:
резерви переоцінки нерухомості………………. 38,0
резерви переоцінки нематеріальних активів…. 2,3
- загальні резерви ……………………………………… 12,5
прибуток/збиток минулих років ………………….. 5,4
прибуток/збиток поточного року…………………. (1,5)
- субординований капітал……………………………….32
1. Дайте визначення та вкажіть призначення регулятивного капіталу банку.
2. Визначте розмір регулятивного капіталу банку.
Завдання 13.
Банк залучив кошти на умовах субординованого боргу в сумі 600 млн. грн. Строк, на який залучено кошти, 7 років (з 01.02.2009 до 31.01.2016).
Визначити суму субординованого боргу, яка враховуватиметься при розрахунку регулятивного капіталу банку протягом кожного року дії угоди.
Завдання 14.
Банк випустив векселі на суму 30 тис.грн. терміном до 90 днів зі сплатою 12% річних. За яку суму кліент купив в банку вексель і за яку може продати через 90 днів?
Завдання 15.
Банк установив ставку за кредитом на рівні 15%, за депозитом – 10% річних. До нього звернулися за позичкою два клієнти. Сума кредитної заявки на рік в обох клієнтів однакова – 800 тис.грн., а залишки коштів на депозитному рахунку різні: в одного клієнта 600 тис.грн., в іншого – 700 тис.грн. розрив між кредитом і депозитом відповідно 200 і 100. Скільки коштів сплатять за користування кредитом перший і другий клієнти окремо?
Завдання 16.
Депозит на суму 500 тис.грн. розміщений у банку терміном до одного року зі сплатою доходу щомісяця з розрахунку 15% річних. Визначити місячний дохід за простими процентами.
Завдання 17.
Депозит на суму 500 тис.грн. розміщений на строк до одного року зі сплатою доходу по закінченні строку дії договору виходячи з 15% річних. Нарахування процентів відбувається щомісячно за складними процентами. Визначити суму процентної плати за рік.
Завдання 18.
Вклад сумою 500 тис.грн. прийнятий на строк три місяці під 12% річних. Якщо гроші не зніматимуться з рахунку протягом шести місяців, дохід становитиме 15% річних, протягом дев’яти місяців – 18% річних і одного року – 21% річних сплата процентів відбувається щомісячно. Визначити суму доходу в кожному з випадків окремо.
Завдання 19.
Громадянин придбав у банку ощадний сертифікат номіналом 1 000 грн., строком погашення 6 місяців, процентною ставкою 32 % і з умовою щомісячної сплати відсотків. Визначте суму виплат банку на користь свого вкладника.
Завдання 20.
Підприємство 5 травня уклало депозитну угоду з банком на суму 26 000 грн., строком до 14 вересня з умовою нарахування 34 % річних. Визначте суму, виплачену власникові коштів після закінчення терміну дії депозитної угоди, враховуючи, що з 2 червня процентну ставку було збільшено на 2 %, а з 1 серпня – зменшено на 1 %.
Завдання 21.
Громадянин вніс на депозитний рахунок у банку 3 400 грн. строком на 3 роки під 24 % за умови нарахування складних відсотків. Нарахування процентів здійснюється щомісячно, а їх виплата - раз на рік. Визначте розмір відсотків і загальної суми, сплаченої громадянину після закінчення терміну дії депозитної угоди.
Завдання 22.
Банк приймає авансові вклади строком на 4 місяці під 16% річних зі сплатою відсотків при укладанні угоди. 7 березня банк залучив від клієнта кошти на депозит у розмірі 2300 грн. Відповідно з умовами угоди, у випадку дострокового вилучення, банк сплачує клієнту відсотки з розрахунку 2 % річних.
Визначте:
а) суму відсотків, сплачених авансом клієнту;
б) суму коштів, отриманих банком від клієнта;
в) суму, яку банк сплатить вкладнику, якщо 16 червня вкладник достроково вилучив депозит.

Завдання 23.
АКБ «Кредит» виконує операції із залучення грошових коштів підприємств та населення до вкладів. На 1 квітня залишки коштів на депозитних рахунках підприємств становили 2,1 млн.грн., а на рахунках громадян - 4,5 млн.грн. 2 квітня обороти за надходженнями на депозитні рахунки становили 0,3 млн.грн., а за видатками - 1,9 млн.грн. Цього самого дня закінчився строк депозитної угоди на 0,6 млн.грн., і валюту депозиту разом з нарахованими процентами, що становили 0,1 млн.грн., було перераховано через кореспондентський рахунок банку на поточний рахунок підприємства.
Визначити розмір депозитів, які можуть бути використані банком як ресурси.
Назвати напрямки використання банківських ресурсів.
Пояснити, які ресурси і в якому випадку вигідніші для банку?
Завдання 24.
До державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 5 жовтня подано комплект документів банком “Зевс” на здійснення операцій з цінними паперами.
1. Вукажіть, не пізніше якого терміну повинен бути проведений розгляд поданих документів.
2. В яких випадках може бути відмовлено банку у видачі дозволу на здійснення діяльності по випуску та обігу цінних паперів?
Завдання 25.
В установчих документах банку – торговця цінними паперами виникли зміни.
1. В який термін повинно бути надіслане повідомлення про зміни в установчих документах банку до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку?
2. У чому полягає суть цього повідомлення?
Завдання 26.
Банк випустив 10% облігації номінальною вартістю 200 грн. при рівні позичкового відсотка 10% річних. Термін погашення облігації – 2 роки.
1. Визначте курс облігації.
2. Назвіть методи зменшення ризику в інвестиційній діяльності комерційних банків.
Завдання 27.
25 травня ТзОВ "Швейна фабрика" здала до банку платіжне доручення на 109000,00 грн. для перерахування коштів ВАТ "Укртекстиль" за отриману 05 травня сировину.
На поточному рахунку фабрики 25 травня залишок коштів становив 100000,00 грн.
1. Поясність особливості розрахунків платіжними дорученнями.
2. Яке рішення прийме банк щодо цього платіжного доручення?
3. Які дії можуть вчинити банк та підприємство щодо оплати цього платіжного доручення?
4. Чи впливає банк на заходи, що може вчинити контрагент за невчасно сплачене платіжного доручення?
Завдання 28.
ВАТ "Лісове господарство" ЗАТ "Меблеве виробництво" сировину на суму 150000 грн. Розрахунки здійснюються з застосуванням платіжних вимог-доручень. На момент надходження платіжного документа до банку, що обслуговує ЗАТ "Меблеве виробництво" на його поточному рахунку було 200000 грн.
1. Поясність особливості розрахунків платіжними вимогами-дорученнями.
2. Чи бере участь банк у вирішенні суперечок між продавцем і покупцем за цієї форми розрахунків?
3. Що зробить банк платника з платіжною вимогою-дорученням, якщо ЗАТ "Меблеве виробництво" акцептувало платіжну вимогу-доручення на суму 110000 грн.; 150000 грн.; 200000 грн.?
Завдання 29.
ВАТ "Торгівельна мережа " звернулася в банк в м. Києві з проханням відкрити акредитив за рахунок власних коштів для розрахунків з продавцем продукції RichUp Trading ltd (Кіпр) на суму 950 тис. дол. США, банк якого знаходиться в м. Нікосія, Кіпр. Продукція буде надходити протягом календарного року нерівними партіями.
1. Поясність особливості розрахунків акредитивами.
2. Запропонуйте види акредитиву, які слід застосувати для такої операції: а) виходячи із максимального заробітку банку через отримання комісій; б) виходячи із максимальної економії на банківських послугах для ВАТ "Торгівельна мережа".
Завдання 30.
ВАТ "Завод "Укркабель" звернувся до банку з проханням видати чекову книжку на 80000 грн. для розрахунків з продавцями сировини. Коштів на розрахунковому рахунку достатньо.
1. Поясність особливості застосування розрахункових чеків.
2. Який термін дії розрахункової чекової книжки, який термін дії виписаного чека.
3. Запропонуйте, як може поступити банк за-для видачі чекової книжки ВАТ "Завод "Укркабель".
Завдання 31.
До установи банку 5 червня звернулись: ВАТ "Домобудівельний комбінат", в якого закінчився термін дії чекової книжки, але залишилося 10 невикористаних бланків чеків; ТзОВ "Продукти всі", в якого при повному використанні чеків з чекової книжки залишився вільний ліміт на 15000 грн.
1. Назвіть дії банку в кожному з названих вище випадків.
2. Який термін дії розрахункової чекової книжки.
3. Опишіть порядок дій банків щодо виплати грошей за чеком пред’явникові чека.
Завдання 32.
Чернігівський текстильний комбінат відвантажив Київській швейній фабриці сировину на суму 150000 грн. Розрахунки здійснюються з застосуванням платіжних вимог-доручень. На момент надходження платіжного документа до банку, що обслуговує Київську швейну фабрику на її поточному рахунку було 200000 грн.
Сутність розрахунків із застосуванням платіжних вимог-доручень.
Що зробить банк платника з платіжною вимогою-дорученням, якщо фабрика акцептувала платіжну вимогу-доручення на суму 110000 грн.; 150000 грн.; 200000 грн.?
Завдання 33.
Київська швейна фабрика отримала від Чернігівського текстильного комбінату платіжну вимогу-доручення на 540000 грн. Однак з’ясувалось, що договором передбачалось відвантаження продукції на 320000 грн. Коштів на поточному рахунку фабрики достатньо.
1.Дії фабрики щодо платіжної вимоги-доручення, отриманої від комбінату.
Який документ регламентує порядок і строки подання до банку акцептованої платником платіжної вимоги-доручення?
Як вирішуються суперечки між постачальником і покупцем при цій формі розрахунків?
Завдання 34.
Вишневський молочний комбінат і Центральний гастроном Києва уклали угоду про розрахунки шляхом перерахування фіксованої суми платежу одному одержувачу (в порядку планових платежів). Фіксовані суми платежу перераховуються щоденно, виходячи з плану поставок молочної продукції. У квітні передбачені поставки на суму 26000 грн. Уточнення розрахунків проводиться двічі на місяць - 1 й 16 числа. За першу половину квітня поставки молочної продукції склали 16000 грн., за другу - 12000 грн. Платежі перераховувались своєчасно і повністю.
На основі яких документів проводиться перерахування фіксованої суми платежу одному одержувачу (планових платежів).
Визначити суму одноденного планового платежу за квітень.
Уточнити розрахунки між молочним комбінатом і гастрономом за першу і другу половину місяця.
Вирахуйте розмір найближчого планового платежу після кожного уточнення за половину місяця.
Завдання 35.
Меблева фабрика розраховується з Київенерго за електроенергію плановими платежами. Споживання електроенергії в III кварталі передбачено в сумі 180000 грн. Періодичність перерахування планових платежів за угодою - один раз в 5 днів (5, 10, 15, 20, 25, 30 числа кожного місяця). Фабрика протягом липня виписала 6 платіжних доручень і перерахувала на поточний рахунок Київенерго планові платежі в обумовлених розмірах. Вартість фактично використаної електроенергії за липень склала 39200 грн.
Визначити розмір фіксованої суми платежу (планового платежу), який повинен бути перерахований за кожний платіжний період III кварталу.
Зробити перерахунок між Київенерго і фабрикою за липень.
Завдання 36.
Підприємство «Авангард» і підприємство «Фортуна» уклали угоду про розрахунки по сальдо зустрічних вимог. Розрахунковий період згідно угоди передбачений 10 днів. Звірку розрахунків покладено на «Авангард». За період з 1-10 жовтня поставки продукції підприємством «Авангард» підприємству «Фортуна» склали 170820 грн. За цей же період підприємство «Фортуна» поставило підприємству «Авангард» продукції на суму 82400 грн.
Визначити сальдо взаємних вимог станом на 11 жовтня.
Які платіжні документи повинен здати «Авангард» до свого банку?
Вирахувати процент заліку взаємних вимог за першу декаду жовтня.
Завдання 37.
Київська меблева фабрика звернулася в банк в м.Києві з проханням відкрити акредитив за рахунок власних коштів для розрахунків з Волинським ліспромгоспом на суму 950 тис.грн., банк якого знаходиться в м. Луцьку.
Акредитив фабрика просить виставити в банку постачальника.
Назвіть види акредитивів.
Суть розрахунків акредитивами.
Що зробить банк з заявою меблевої фабрики.
Чи дозволено виставляти акредитив за рахунок власних коштів та банківського кредиту одночасно.
Завдання 38.
Київська фабрика виставила покритий акредитив в банку м. Луцька для розрахунків з Волинським ліспромгоспом на суму 950 тис.грн. Дата закриття акредитиву 30 квітня.
20 квітня ліспромгосп подав до свого банку реєстр рахунків про відвантаження фабриці лісоматеріалів на 450 тис.грн.
Які строки дії акредитива.
Що зробить банк постачальника, одержавши від нього реєстри рахунків?
Як поступить банк з невикористаною сумою акредитива (500 тис.грн.) 30 квітня.
Завдання 39.
Завод Укркабель звернувся до банку з проханням видати чекову книжку на 80000 грн. для розрахунків з постачальниками сировини. Коштів на розрахунковому рахунку достатньо.
Назвіть види чеків, які застосовуються при розрахунках.
Який термін дії чекової книжки.
Термін дії чека.
При розрахунках чеками є гарантія платежу?
Як поступить банк завода Укркабель з заявою на покупку чекової книжки?
Завдання 40.
Пан Петров для покупки музикального центру отримав в банку чек на суму 50000 грн., а пан Іванов для покупки холодильної камери - 60000 грн. Після відвідування магазину виявилось, що музикальний центр коштує 35000 грн., а холодильники всі уже продані.
Як поступлять Іванов і Петров зі своїми чеками.
Який термін дії таких чеків.
Завдання 41.
ТОВ “Дніпро” звернулося до банку з проханням оформити дві платіжні картки на довірених осіб товариства. Ліміт для кожної картки товариство визначило в сумі 30 тис. грн. Плата за відкриття картрахунку складає 60 грн., за випуск та обслуговування – 100 грн.
1. Які види платіжних карток можуть одержувати юридичні особи?
2. Вкажіть, як поступить банк щодо прохання ТОВ “Дніпро” про оформлення двох карток.
3. Якими документами регламентуються відносини між банком та підприємством-держателем платіжної картки?
4. Які операції заборонено здійснювати за допомогою корпоративних платіжних карток?
Завдання 42.
Підприємство вирішило виплачувати зарплату своїм працівникам в безготівковій формі із зарахуванням на картковий рахунок. За березень місяць підприємство нарахувало своїм працівникам зарплату в розмірі 300 тис. грн. Нарахування в різні фонди складають 32%, а утримання із зарплати: податку на доходи – 15%, до пенсійного фонду та фондів соціального страхування – 6%.
1. Вкажіть порядок реалізації зарплатного карткового проекту.
2. Виходячи із умов завдання, які документи має отримати банк перед видачею зарплати працівникам підприємства.
3. Поясніть дії банку із отриманими від підприємства документами.
Завдання 43.
Банк 8 квітня видав своєму співробітникові корпоративну банківську платіжну картку для купівлі товарів. Того ж дня він купив товари на 4800 грн., безпосередньо витративши кошти з картки (без попереднього зняття через банкомат). Наступного дня він склав авансовий звіт, додавши підтвердні документи на 4 тис. грн.
1. Поясніть дії банку, співробітник якого витратив з платіжної картки коштів більше, ніж надав підтвердних документів.
2. Чи передбачена відповідальність працівника за витрачання з корпоративної картки коштів на цілі, які не мають нічого спільного з госпдіяльністю, або не повернені в строк?
Завдання 44.
ТОВ “Гарант” продало товар ТОВ “Будівельник” на суму 6 тис. грн. Останнє розплатилося за допомогою корпоративної платіжної картки. Сума комісійної винагороди, яку зобовязано сплатити банку ТОВ “Гарант” згідно з договором еквайрінгу, становить 2% від вартості товару, оплаченого за допомогою картки.
1. Поясніть сутність розрахунків за товари із застосуванням платіжної картки.
2. Поясніть дії банку-еквайра після одержання від продавця реєстрів сліпів або платіжного повідомлення.
Завдання 45.
Вкладник 1 березня вніс до банку кошти на річний депозит в сумі 20 тис. грн. під 18% річних. Сплата банком відсотків передбачена угодою щомісячно в останній день місяця на платіжну картку вкладника. Умови угоди передбачають можливість надання вкладнику кредиту овердрафт з картрахунка в розмірі 60% від суми депозита під 36% річних.
1 квітня держатель отримав готівку через банкомат в сумі 3 тис. грн. Погашення кредиту держатель здійснив 30 липня у готівковій формі.
1. Яка різниця між дебетовими та кредитними платіжними картками?
2. Визначити максимальну суму ліміту кредиту овердрафт.
3. Визначити суму кредиту, яку отримав держатель картки 1 квітня, а також суму, яку вніс 30 липня в погашення кредиту овердрафт.
Завдання 46.
Держатель платіжної картки отримав через банкомат банку-емітента готівку в сумі 1000 грн. Тариф за зняття готівки у мережі банку-емітента складає 1%.
1. Назвіть способи одержання держателем платіжної картки готівкових коштів.
2. Розкрийте порядок одержання готівки через банкомати і каси банків.
3. Пояснити дії банку-емітента, через банкомат якого була одержана держателем готівка.
Завдання 47.
Згідно з нижченаведеними даними розрахуйте показники, що характеризують платоспроможність позичальника (коефіцієнт миттєвої, поточної та загальної ліквідності).
Варіант 1 (тис.грн.) Варіант 2 (тис.грн.)
Запаси: виробничі запаси 767,1 1227,3
тварини на вирощуванні та відгодівлі незавершене виробництво готова продукція 379,0 618,8
товари 121,0 52,5
Векселі одержані Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: чиста реалізаційна вартість первісна власність 1320,0 1719,2
резерв сумнівних боргів Дебіторська заборгованість за розрахунками: з бюджетом 272,6 101,0
за виданими авансами 385,0 178,2
З нарахованих доходів із внутрішніх розрахунків Інша поточна дебіторська заборгованість: 15,0 6,4
Поточні фінансові інвестиції Грошові кошти та їх еквіваленти: в національній валюті 23,7 104,6
в іноземній валюті 33,6 17,4
Інші оборотні активи 121,2 195,0
Усього 3438,2 4283,4
Поточні зобов`язання Векселі видані 70,9 116,0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1885,5 1406,1
Поточні зобов`язання за рахунками: З одержаних авансів 373,1 1003,4
З бюджетом 18,7 216,2
З позабюджетних платежів 233,5 105,6
Зі страхування 38,4 38,7
З оплати праці 82,7 84,5
З учасниками 310,8 214,6
Із внутрішніх розрахунків 92,0 43,2
Інші поточні зобов`язання 92,0 43,2
Усього 3105,6 3228,3
Завдання 48.
Використовуючи нижченаведені дані, розрахуйте показники, що характеризують фінансову стійкість позичальника (коефіцієнт маневреності та фінансової незалежності).
Варіант 1 (тис.грн.) Варіант 2 (тис.грн.)
Власний капітал Статутний капітал: 0,4 0,4
Інший додатковий капітал 594,0 594,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1181,5 2552,9
Усього 1775,9 3147,3
Необоротні активи Нематеріальні активи: залишкова вартість 0,5 4,0
первісна власність 4,2 8,2
знос 3,7 4,2
Незавершене будівництво 411,2 436,0
Основні засоби: залишкова вартість 1221,6 1717,6
первісна власність 1443,6 2023,2
знос 222,0 305,6
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств - -
інші фінансові інвестиції 79,1 79,1
Усього 1712,4 2236,7
-------------------------------------------------------------- ------------------ -------------
Довгострокові зобов`язання 269,1 144,5
Поточні зобов`язання 3105,6 3228,3
Завдання 49.
Розрахувати рентабельність продажу та активів позичальника згідно наведених даних, тис.грн.
1 варіант 2 варіант
Дохід (виручка) від реалізації товарів, робіт, послуг 11500,2 17823,7
Податок на додану вартість 1725,0 2615,0
Обсяг реалізованої продукції (без ПДВ) 9775,2 15208,7
Чистий прибуток 1150,6 1371,4
Активи позичальника 5150,6 6520,1
Завдання 50.
Визначити достатність грошових надходжень для погашення кредиту та відсотків, використовуючи наведені дані (тис.грн.):
1 варіант 2 варіант
Середньомісячні надходження на рахунки позичальника протягом трьох останніх місяців (за винятком кредитних коштів) 24500 36400
Сума кредиту та відсотків за ним 144500 280000
Кількість місяців дії кредитної угоди 12 9
Щомісячні умовно-постійні зобов`язання позичальника (адміністративно-господарські витрати тощо) 400 600
Податкові платежі та платежі іншим кредиторам, що мають бути сплачені з рахунку позичальника, крім зобов`язань, строк погашення яких перевищує строк дії кредитної угоди (за даними останнього балансу) 180 216
Завдання 51.
На основі нижченаведених даних розрахуйте показники, що характеризують ефективність використання оборотного капіталу позичальника, тис. грн.
1 варіант 2 варіант
Оборотні кошти позичальника на початок року 2700 1500
Оборотні кошти позичальника на кінець року 3500 2400
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт послуг) 18000 16500
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 15300 14000
Кількість днів у році 360 360
Завдання 52.
Використовуючи наведені дані розрахуйте показники, що характеризують використання основного капіталу(тис.грн.)
1 варіант 2 варіант
Виручка від реалізації продукції за рік 15300 14000
Середньорічна вартість основного капіталу 7500 7000
Завдання 53.
Визначіть оборотність дебіторської та кредиторської заборгованості за наведеними даними (тис.грн.).
1 варіант 2 варіант
Середня сума дебіторських рахунків 2900 1700
Рахунки до оплати 3100 4800
Сума продажу в кредит 3600 5200
Сума купівлі 3200 2500
Завдання 54.
Банк має таку інформацію (тис.грн.):
I варіант II варіант
Розмір кредиту 120 140
Термін позички, діб 20 25
Річна ставка простого процента 40 35
Визначити: а) суму процента; б) загальний розмір боргу банку.
Завдання 55.
Підприємство подало до банку кредитну заявку, в якій міститься така цифрова інформація, тис.грн.
I варіант II варіант
Надходження імпортної сировини 3000 2500
Витрати імпортної сировини за місяць 500 450
Власні оборотні кошти 1200 900
Потрібна позичка
Визначити:
а) в якій сумі може бути видана позичка;
б) граничний термін користування кредитом;
в) яку форму забезпечення повернення позики доцільно передбачити;
г) порядок і суму погашення кредиту.
Завдання 56.
Підприємство уклало з банком угоду про одержання контокорентного кредиту. Ліміт кредитування на квартал встановлений в розмірі 500 тис.грн.
В першому місяці кварталу на поточному рахунку були проведені такі операції (тис.грн.): платежі - 150; надходження 100. В другому відповідно: 600 і 500; у третьому 200 і 350. Кредитове сальдо поточного рахунку на початок кварталу становило 30. Процентна ставка встановлена на рівні 35% річних. Дебетове сальдо на поточному рахунку було протягом 38 днів у середньому 180 тис.грн. на кінець дня.
Розрахувати:
Заборгованість по позичках на кінець кожного місяця.
Суму процентів.
Завдання 57.
1 жовтня минулого року ЗАТ „Молокозавод” уклало з КБ „Ресурс” угоду про одержання контокорентного кредиту терміном на 12 місяців. Ліміт кредитування на перший квартал поточного року встановлений у розмірі 850 тис. грн.; на другий – 900 тис. грн.; на тертій – 950 тис. грн.
У січні по поточному рахунку були проведені такі операції (тис. грн.): платежі – 300; 480; надходження -144; 120;75 у лютому: платежі – 510; 273; надходження – 120; 208; у березні: платежі – 480; надходження 420; 365; 170.
На початок поточного року на рахунку клієнта склалося кредитове сальдо у розмірі 76 тис. грн. Протягом першого кварталу поточного року дебетове сальдо на рахунку підприємства було протягом 42 дні у середньому 240 тис. грн. на кінець дня, а кредитове сальдо відповідно - 48 днів у середньому 175 тис. грн.. Відсоткова ставка по кредиту встановлена у розмірі 30%.
Визначте заборгованість по кредиту на кінець кожного місяця першого кварталу.
Розрахуйте суму відсотків за користуванням кредитом банку за перший квартал.
Назвіть особливі умови контокорентного кредитування.
Завдання 58.
ЗАТ „Овочева фабрика” 15 лютого поточного року уклало з банком угоду про овердрафт у розмірі 250 тис. грн. строком на 6 місяців і відсотковою ставкою 27% річних. Відсотки за користування кредитом нараховуються раз на місяць і сплачуються кожного 1 числа місяця.
Протягом березня по рахунку підприємства було здійснено такі операції:
11.03 надійшли кошти за реалізовану продукцію у розмірі 600 тис. грн.;
16.03 до банку подано грошовий чек на отримання заробітної плати на суму 500 тис. грн.;
27.03 надійшло платіжне доручення на перерахування коштів постачальнику згідно договору поставки на суму 60 тис. грн., у тому числі ПДВ – 10 тис. грн.;
30.03 перераховано до бюджету суму податкової заборгованості у розмірі 100 тис. грн.
На 1 березня на рахунку ЗАТ „Овочева фабрика” було кредитове сальдо у розмірі 200 тис. грн.
Визначте заборгованість ЗАТ „Овочева фабрика” перед банком станом на початок операційного дня 1 квітня поточного року.
Що таке овердрафт?
Завдання 59. В угоді між АКБ „Кредит” і ТОВ „Лагуна” про контокорентний кредит ліміт кредитування встановлено у сумі 990 тис. грн., процентна ставка – 30% річних. Сплата відсотків за кредит здійснюється 1 раз на місяць (1 числа наступного місяця). Розмір відсотків за березень склав 2,5 тис. грн. Станом на 1 квітня залишок коштів на рахунку клієнта становив 56 тис. грн. Протягом квітня рух коштів по рахунку становив:
Дата Надходження Видатки
1 квітня - 50000
2 квітня 4000 9000
5 квітня - 12000
10 квітня 3000 30000
15 квітня 4000 10000
24 квітня 6000 5000
28 квітня 97000 2000
Визначте залишок на рахунку клієнта на кінець поточного місяця.
Обчисліть суму доходу банку від проведення операції у квітні.
Що таке контокорентний рахунок?
Завдання 60.
Є наступні дані відносно підприємства-позичальника, яке кредитується банком під затрати виробництва, (тис.грн.):
1 варіант 2 варіант
Фактичний залишок виробничих затрат 850 800
Залишки виробничих витрат за планом 870 820
Списано на витрати (собівартість):
фактично 250 300
по плану 300 250
Власні кошти позичальника 200 250
Кредиторська заборгованість, що відноситься
до затрат 50 50
Кредитна лінія, відкрита позичальнику 400 400
Заборгованість по кредиту 300 300
Вирішити питання про можливість надання позичальнику додаткового кредиту.

Завдання 61.
Підприємство в Києві, 12 серпня звернулося до банку із проханням про видачу йому кредиту, необхідного для здійснення розрахунків: акредитивна форма, сума акредитиву - 270 тис.грн. Постачальник знаходиться в м.Полтава, нормативний термін проходження документів спецзв’язком між банками - 3 дні, строк дії акредитиву в банку-емітенті - 28 серпня. Станом на 12 серпня на поточному рахунку підприємства було 120 тис.грн., а вільні банківські ресурси - 300 тис.грн.
В якому розмірі банк може надати кредит та пояснити чому? Як банк визначає граничний строк погашення кредиту, наданого на відкриття акредитива?
Завдання 62.
Підприємство 10.05.98 звернулося до банку з кредитною заявкою про надання кредиту на суму 200 тис.грн. для придбання сировини і матеріалів в зв’язку з сезонністю роботи постачальників.
Баланс на 01.05.98 містить таку інформацію (тис.грн):
1 варіант 2 варіант
Залишки сировини і матеріалів 280 300
Власні кошти 30 50
Неоплачена сировина і матеріали 40 40
Заборгованість по позичках під сировину,
терміни погашення якої ще не надійшли 10 60
Кредитна лінія 200 250
Визначити розмір кредиту, що може бути наданий підприємству.
Завдання 63.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Лалані» звернулося до банку «Фінанси і кредит» з проханням надати кредит, при цьому подавши такі документи:
1.Заяву на одержання кредиту.
2.Бізнес-план.
3.Техніко-економічне обґрунтування, яке включає розрахунок строків окупності та рентабельності об»єкта кредитування , також визначення джерел погашення в разі виникнення непередбачених обставин по операції, що кредитується.
4.Бухгалтерський баланс.
5.Звіт про прибутки та збитки.
6. Документи, які засвідчують право власності підприємства на устаткування, що надається в заставу.
ТОВ «Лалані» запросило кредитну лінію на 15000 грн. за процентною ставкою 25% терміном на 1 рік. Задовільний стан позичальника, достатній обсяг забезпечення та значення середньорічної ставки на ринку позичкового капіталу дали можливість банку зменшити процент за кредитом до 20%. Виплата процентів щомісячна
Цільове призначення позички: розширення діючого виробництва,пиломатеріалів (закупівля деревообробного чотиристороннього реймусного станка).
Спеціалістами банку було оцінено майно позичальника, яке надається в забезпечення кредиту(деревообробне остаткування). Сума забезпечення становила 36000 грн., що дорівнює 240% від суми кредиту. Підприємством надано банку договір застави. До того ж позичальник має поточний рахунок у даному банку,рух коштів по якому не перевищує 4000 грн. за день і є систематичним.
Оцінка кредитоспроможності позичальника:
1.Коефіцієнт миттєвої ліквідності дорівнює 0,19 при нормальному значенні 0,25, тобто коефіцієнт не виконується.
2.Коефіцієнт загальної ліквідності дорівнює 4,7 при нормативному значенні більше 1, тобто коефіцієнт виконується.
3.Коефіцієнт маневреності дорівнює 0,6 при нормативному значенні більше 0,5 , тобто коефіцієнт виконується.
4. Коефіцієнт фінансової незалежності дорівнює 0,82 при нормативному значенні більше 0,5, виконання коефіцієнта відмінне.
5. Коефіцієнт заборгованості становить 0,34 при нормативному значені менше 1, виконання коефіцієнта відмінне.
Розрахунки коефіцієнтів були перераховані спеціалістами банку на підставі поданої звітності та відповідають дійсності.
Зробіть висновок про можливість надання кредиту позичальнику.
Завдання 64.
До акціонерного банку «Фінанси і кредит» звернувся громадянин Рабінович М.В. з проханням надати йому споживчий кредит у сумі 30000 грн. строком на 3 місяці. Як забезпечення повернення позички була запропонована квартира, що належить Рабіновичу М.В.
Громадянином Рабіновичем М.В. були надані до банку такі документи:
1.Анкета позичальника.
2. Заява на видачу кредиту.
3. Договір на придбання Рабіновичем М.В. квартири, що заставляється.
4. Декларація про отримані доходи, завірена податковою інспекцією за минулий рік, та лист про середньомісячну зарплату за рік.
5. Справка характеристика з бюро технічної інвентаризації міста Києва.
6.Довідка з Першої Київської державної нотаріальної контори про те, що квартира запропонована як застава, під забороною не перебуває.
7. Довідка з Державного комунального управління по утриманню будівель , споруд та прибудинкової території Шевченківського району м.Києва.
Банком встановлено процентну ставку 15% річних.
Було проведено оцінку заставленого майна:
вартість заставленої квартири -50000 грн.;
сума позички -30000 грн.;
процентна ставка 15 % річних;
строк позички – 3 місяці.
Отже, заборгованість громадянина Рабіновича М.В. становить:
30000+[30000*3*15%/(12*100%)]=31125 грн.
Вартість застави більше майбутньої суми заборгованості позичальника і становить 167% від суми кредиту.
Визначити достатність даних для вирішення питання про доцільність та можливість надання кредиту в сумі 30000 гривень терміном на 3 місяці під 15% річних.
Завдання 65.
Підприємство отримало в банку позичку в сумі 700 тис.гр. од. на три місяці з 15% річних під заставу майна. Сума угоди про заставу 1100 тис.грн.од. Позичка видана на придбання сировини для виробництв анової продукції. Черезх місяць після надання позички банк на місці встановив , що не виконуються роботи з пусконалагодження обладнання, на якому повинна виготовлятися нова продукція. Сировина оплачена за рахунок позички і завезена на склади підприємства. Підприємство не ставить перед банком клопотання про пролонгацію позички. Воно сподівається надолужити прогаяне за рахунок двозмінної організації робіт з пусконалагодження.
1.Які заходи повинен здійснити банк для запобігання виникнення проблемної позички.
2. Яким чино банк може захистити свої інтереси , щоб не понести збитків і не заморозити капітал в неліквідних активах, якщо не вдасться цими заходами запобігти виникненню простроченої позички?
3. Яку суму боргу повинне сплатити підприємство банку, якщо вся позичка буде погашена через рахунок прострочених позичок?
4. У чому полягає механізм примусового стягнення боргу ?
5. За яких додаткових до цієї задачі умов може бути розглянуте питання про надання відстрочки погашення позички?

Завдання 66.
У кредитному портфелі банку налічується 25 позичок на суму 15500 тис. гр.од., з яких 5 позичок – на 240 тис.гр.од. з простроченими термінами повернення, причому прострочка виникла 6 місяців тому; 3 позички на 600 тис.гр.од. – з пролонгованими термінами; у складі останніх 17 позичок більше половини таких, де намітилися проблеми.
Дати оцінку кредитного портфелю банку.
Яку роботу необхідно провести банку для покращення становища в кредитній діяльності?
Що банк повинен зробити для реструктуризації свого кредитного портфеля?
Завдання 67.
До АКБ „Бізнесбанк” звернулась Компанія „Експоцентр” з проханням надати кредит на поповнення оборотних коштів терміном на 1 рік. У забезпечення кредиту пропонуються цінні папери (акції ВАТ „Інвестбуд”) у кількості 1000 шт. номінальною вартістю 100 грн., що належать позичальнику на правах власності. За минулий рік акція ВАТ „Іінвестбуд” дала дивіденд у розмірі 20 грн., у поточному році дивіденд очікується на рівні 24 грн. Рівень позичкового відсотка у минулому році становив 18 % річних, а у поточному – 21%. Процентна ставка АКБ „Бізнес банк” по короткострокових кредитах – 22%; по довгострокових – 26%.
Яке рішення прийме банк щодо надання кредиту? Відповідь обґрунтуйте.
Визначте максимально можливу суму кредиту під надане забезпечення, якщо співвідношення вартості застави до суми позички, яке встановлене банком по таких видах кредиту становить 60-70 %.
Розрахуйте суму відсотків по кредиту за умови погашення основного боргу одним платежем у кінці терміну кредитування, а відсотків дисконтним способом (наперед).
Завдання 68.
ВАТ „Арктика” звернулося до КБ „Форум” з проханням надати кредит терміном на 6 місяців. Підприємство має добру кредитну репутацію і давно обслуговується у банку. Як забезпечення кредиту пропонуються цінні папери, які належать позичальнику на правах власності. Після розгляду заявки і оцінки застави банк обрав як забезпечення наступні цінні папери:
Вид цінних паперів Заставна вартість ЦП (тис. грн.) Відношення вартості ЦП до суми кредиту, що встановлено банком, (%)
ОВДП 500 90
Акції АКБ „Дніпро”
Акції АКБ „Ліга” 620
430 70-80
Акції ЗАТ „Лідер”
Акції ВАТ „СКМ” 140
380 60-70
Процента ставка за користування подібними кредитами банку коливається у межах від 22% до 24% річних.
Розрахуйте максимально можливу суму кредиту, що може надати Банк ВАТ „Арктика”.
Визначте процентну ставку за якою, на вашу думку, банк надасть кредит підприємству. Відповідь обґрунтуйте.
Визначте суму загального боргу по кредиту при умові, що тіло і відсотки будуть повертатися одним платежем у кінці терміну користування.

Завдання 69.
Через нестачу обігових коштів 1 березня до банку звернулося Підприємство „Каштан” з проханням викупити у нього рахунки фактури за відвантажену продукцію на суму 240 тис. грн. Банк погодився здійснити факторингову операцію і 10 березня на рахунок підприємства було перераховано 208 тис. грн. Через 2 місяці підприємству було перераховано залишок суми за мінусом плати за факторинг. Комісія банку за виконання операції становить 2% від суми угоди. Плата за використаний кредит 14% річних.
Обчисліть суму, яка надійшла на поточний рахунок підприємства від банку 15 травня.
Визначте, чи доцільно було здійснення факторингової операції, враховуючи, що підприємство мало можливість отримати короткостроковий кредит під 26% річних.
Завдання 70.
ТОВ „Вітек” протягом кварталу відвантажило готову продукцію на суму 500 тис. грн. Середній строк погашення дебіторської заборгованості становить 60 днів. Товариство звернулося до банку з проханням надати кредит у розмірі 300 тис. грн. для придбання сировини. Після розгляду заявки банк запропонував ТОВ „Вітек” два варіанти отримання коштів:
короткостроковий кредит терміном на 3 місяці під 24% річних;
факторингову угоду, за якою банк отримує рахунки фактури за відвантажену продукцію і надає одразу 75% від суми, а решта коштів перераховується після надходження грошей від покупця. Плата за користування коштами – 10% річних, комісія банку 3% від суми угоди.
Визначте, який варіант доцільно обрати ТОВ „Вітек”.
Завдання 71.
Компанія уклала з банком договір про купівлю банком у клієнта прав на вимогу боргу на суму 1 млн. грн. Процентна ставка по короткострокових кредитах складає – 24% річних. Строк документообігу – до 15 днів, плата за обслуговування – 1,5%. Розмір оплати дебіторських рахунків на даний момент складає 50%.
Яку суму отримає компанія у момент переуступки боргу?
Визначте розмір чистої винагороди банку за виконання факторингової операції, а також плату підприємства за користування кредитом.
Назвіть види факторингу.
Завдання 72.
10 квітня АКБ „Кредит” купив у ТОВ „Енергія” право на вимогу боргу (без права регресу). Сума боргу складає 420 тис. грн. За умовами факторингової угоди між банком і підприємством розмір авансу складає 75%, решта коштів буде перерахована після надходження грошей від платника. Плата за користування кредитом складає 24% річних, розмір ризику за несвоєчасність отримання коштів від платника становить 1 відсотковий пункт, комісія за обслуговування 2%. Строк документообігу складає 10 днів. Оплата факторингових послуг клієнтом банку здійснюється одразу і вираховується з авансу.
У чому сутність факторингу?
Визначте розмір доходу банку від проведення операції.
Коли і які суми отримає клієнт від банку на свій рахунок?
Завдання 73.
ТОВ „Ярес” надало до свого банку заявку для отримання кредиту на заробітну плату, в якій міститься така інформація:
Нарахована працівникам заробітна плата – 200 тис. грн.
У тому числі для видачі працівникам готівкою – 160 тис. грн.
Нарахування на заробітну плату складають 32%.
Кредит підприємство просить надати на 1 місяць.
Процентна ставка банку по короткострокових кредитах становить 22% річних, по довгострокових 25% - річних.
Розрахуйте розмір кредиту, який банк може надати банку на заробітну плату.
Визначте дохід банку від проведення кредитної операції.
Завдання 74.
Фабрика „Зоря” звернулася до свого банку з проханням відкрити акредитив для розрахунків з постачальником за рахунок кредиту на 480 тис. грн. Термін дії акредитиву у банку постачальника 15 днів, строк документообігу між банком-емітентом і виконуючим банком – 3 дні. Банк погодився надати акредитив фабриці на наступних умовах: процентна ставка за користування кредитом складає 20% річних; комісія за виконання акредитиву 2%.
Визначте термін на який може бути наданий кредит.
Розрахуйте суму доходу банку від проведення операції.
Завдання 75.
ТОВ „Експосервіс”, що постійно кредитується у Банку під затрати виробництва, надало наступну інформацію для отримання позички, (тис. грн.):
Фактичний залишок виробничих витрат 2900
Списано на витрати (собівартість): - фактично 1500
- по плану 1460
Власні кошти позичальника 1120
Кредиторська заборгованість , що відноситься до затрат 140
Кредитна лінія, відкрита позичальнику 240
Заборгованість по кредиту 140

Вирішіть питання про можливість надання позичальнику додаткового кредиту.
Завдання 76.
До АКБ „Дністер” звернулася комерційна фірма з проханням надати кредит. Кредитна заявка містить такі дані, (тис. грн..):
Залишок товарів :
- по цінам придбання 750
- по ринковим цінам 295
Існуюча кредиторська заборгованість 40
Власні кошти позичальника 60
Ресурси комерційного банку 100
Визначте розмір кредиту, який може бути наданий банком під залишок товарі.
Завдання 77.
ВАТ „Іграшкова фабрика” звернулося до комерційного банку за кредитом, надавши таку інформацію, (тис. грн.):
Фактичні залишки товарів 800
Зайві матеріальні цінності 30
Кредиторська заборгованість 180
Власні кошти 360
Заборгованість по позичковому рахунку 110

Визначте розмір кредиту, який може одержати Фабрика.
Завдання 78.
КБ „Актив” кредитує ЗАТ „М”ясокомбінат” під затрати виробництва. Станом на 1 травня існує наступна інформація по Комбінату, (тис. грн.):
Залишок виробничих витрат: - по плану 3560
- фактично 3600
Списано на собівартість: - по плану 1100
-фактично 1200
Власні кошти Комбінату 500
Визначте розмір виробничих витрат, які КБ „Актив” прийме в забезпечення кредиту.
Завдання 79.
Згідно угоди про кредитування Комерційний банк „Південний” відкрив ЗАТ „Агрофірма Лан” кредитну лінію на суму 800 тис. грн. строком на 1 рік з умовою сплати 20 % річних. Комісія за обслуговування складає 0,5%, штраф за невикористані кошти – 1%. 10 січня поточного року підприємству було перераховано 350 тис. грн.; 3 березня – 170 тис. грн.; 9 червня 140 тис. грн.; 4 вересня – 110 тис. грн. 10 грудня поточного року кредит було повернуто разом з відсотками.
Визначте розмір доходів банку від проведеної операції.
Коли доцільно застосовувати кредитування по кредитній лінії?
Чому при кредитуванні галузі сільського господарства банкам, як правило, потрібно кредитувати весь кругообіг капіталу підприємства.
Завдання 80.
До АКБ „Агротек” звернулося сільськогосподарське заготівельне підприємство з заявкою про надання йому авансового кредиту на серпень. У заявці містяться наступні прогнозовані дані, (тис. грн.)
1. Прогнозований обсяг закупівель продукції,
В тому числі:
У населення шляхом безготівкових перерахувань
У населення шляхом готівкових закупівель
Надходження продукції від фермерських господарств 910
130
680
100
2. Видатки по доставці сільськогосподарської продукції,
В тому числі з виручки 105

30
3. Видатки на організацію закупівель за готівку 20
4. Видатки на закупівлю з виручки 15
5 Потреба у готівкових коштах для розрахунків з здавачами с/г продукції і проведення закупівель Визначте суму авансового кредиту підприємству строком на 6 днів.
Кому і на які цілі надається авансовий сільськогосподарський кредит?
Завдання 81.
План закупівель сільгосппродукції АТ „Врожай” на вересень складає 600 тис. грн.., в тому числі за готівку 450 тис. грн. Витрати на доставку продукції складають 75 тис. грн. Термін авансового кредиту 3 дні.
Визначте розмір авансового кредиту, який може надати банк АТ „Врожай”.
У якій формі буде надано кредит?
Завдання 82.
АКБ „Кредитний дім” надав фізичній особі споживчий кредит у розмірі 20 тис. грн. строком на 6 місяців, з умовою сплати відсотків в кінці терміну кредитування. Після закінчення строку позичальник повернув банку весь борг і суму відсотків за користування кредитом. Загальна сума повернення склала 20,4 тис. грн. Кількість днів у році 360.
Визначте розмір процентної ставки за наданий банком кредит.
Які способи нарахування відсотків по споживчих кредитах ви знаєте?

Завдання 83.
Фізична особа отримала у банку споживчий кредит у сумі 30 тис. грн. на таких умовах: термін кредиту 18 місяців, відсоткова ставка 27% річних, сплата заборгованості по кредиту відбувається щомісячно на основі ануїтетних платежів.
Визначте суму одноразового платежу по кредиту.
Обчисліть розмір доходу банку за весь період кредитування.
Розкрийте сутність сплати кредиту на основі ануїтетних платежів.
Завдання 84.
До комерційного банку „Аверс” звернувся гр. Шевченко В.І. з проханням надати йому кредит на купівлю техніки вартістю 15 тис. грн. Для реалізації своїх планів у гр.. Шевченко В.І є власні кошти у розмірі 3 тис. грн. Позичальнику зручно робити внески по кредиту рівними частинами щомісячно у розмірі не більше 1000 грн. на місяць. Зробіть раціональну пропозицію гр. Шевченко щодо кредитування його потреб, врахувавши те, що середня ставка по подібних кредитах у банків конкурентів складає 25%, а мінімальна ставка банку по подібних кредитах 24%, позичальник веде паралельно переговори з 2 іншими банками. При цьому визначте:
а) суму кредиту; б) термін кредиту; в) процентну ставку; г) спосіб сплати основного боргу і відсотків; д) суму переплати по кредиту.
Завдання 85.
АКБ „Східний” оформлює гр. Валевській Т.Д. споживчий кредит на купівлю нового автомобіля вартістю 120 тис. грн. Кредит надається під заставу авто, що купується, у розмірі 70% заставної вартості. Відсоткова ставка АКБ „Східний” по кредиту складає 24% річних, ставки банків-конкурентів по подібних кредитах становлять від 23% до 25% річних. Банк запропонував клієнтці кредит на 5 років зі щомісячною сплатою основного боргу рівними частинами, нарахування і сплата відсотків також щомісячно. Банк також вимагає застрахувати заставу на весь термін кредитування. Ставка страхування – 4%. Клієнт отримав згоду банку на сплату страхових внесків у розстрочку за схемою: за 1-й рік повністю авансом на момент отримання позички, далі рівними частинами щоквартально. Комісія за оформлення кредиту – 0,5 % від суми.
Складіть графік погашення кредиту на запропонованих умовах на 1 півріччя 1 року.
Яку суму власних коштів доведеться витратити гр. Валевській Т.Д., щоб придбати автомобіль на згаданих умовах.

Завдання 86.
Банк надав своєму клієнту під заставу довгостроковий кредит у сумі 18 млн. грн. на 4 роки під 24 % річних. Погашення основного боргу передбачено щомісячно рівними частинами, виплату відсотків також передбачено щомісячно.
1. Визначте величину щомісячних платежів.
2. Складіть графік погашення кредиту за 1 половину 1 року.
Завдання 87.
Підприємство „Сапфір” отримало у банку довгостроковий кредит у сумі 900 тис. грн. на 3 роки під 25% річних. Визначте суму відсотків і загальну суму боргу підприємства банку за весь період кредитування у двох варіантах: 1 – нарахування простих відсотків зі сплатою щомісячно; нарахування складних відсотків. Зробіть висновки щодо переваг і недоліків кожного з варіантів сплати відсотків для позичальника.
Завдання 88.
ТОВ „Інтерконтакт” отримало у банку кредит в сумі 1,040 тис. грн. терміном на 3 роки. Згідно з фінансовим планом передбачено термін окупності кредиту 2 роки. Виручка від реалізації за звітний рік становить 4200 тис. грн. Собівартість продукції з урахуванням відсотків за користування кредитом становить 1950 тис. грн., витрати на реалізацію продукції 250 тис. грн. Підприємство не має пільг з оподаткування.
Визначте розмір відсоткової ставки, під яку ТОВ „Інтерконтакт” отримало кредит у банку.
Які види відсоткових ставок за кредит ви знаєте?
Завдання 89.
АКБ „Інтерінвест” надав ТОВ „Будкомплект” інвестиційний кредит у розмірі 750 тис. грн. Термін кредиту 5 років. Відсоткова ставка 20% річних. Відсотки нараховуються щоквартально. Погашення кредиту разом з відсотками передбачено рівними внесками протягом 5 років, починаючи з кінця першого.
Як будуть нараховуватися відсотки за кредит?
Визначте суму відсотків за весь період користування кредитом.
Завдання 90.
До процесу кредитування ВАТ „Київмлин” на переобладнання технологічного комплексу АКБ „Промбанк” залучив два інших банки: КБ „Кредит” і КБ „Інвест”. Сума кредиту становить 13,5 млн. грн. Кредит надається терміном на 1 рік під 25% річних. Комісія за обслуговування складає 5%. Участь АКБ „Промбанк” у проекті становить 7,5 млн. грн., КБ „Інвест” 4,5 млн. грн., КБ „Кредит” – 1,5 млн. грн. Банк-менеджер отримує 3 % фактичного доходу з угоди. Повернення кредиту передбачається одноразово в кінці терміну користування кредитом.
Визначте, яку суму доходу отримає кожний банк від проведення операції?
Коли застосовується консорціумне кредитування?

Завдання 91.
До АКБ „Інтерінвест” звернулось ВАТ „Завод металоконструкцій” з кредитною заявкою на отримання інвестиційного кредиту для оновлення основних фондів. Позичальник просить надати кредит під заставу майна у сумі 30 млн. грн.. терміном на 3 роки. Після розгляду заявки Банк повідомив клієнта про те, що може прокредитувати 60% витрат заводу під 28% річних і щоквартальним погашенням основного боргу рівними частинами, починаючи з 2 року і щоквартальним погашенням відсотків за фактичний залишок позички протягом всього терміну кредиту. Крім того банк звернувся з запитом до свого партнера АКБ „Національні інвестиції” про можливість надання кредиту ВАТ „Завод металоконструкцій” на інші 40% витрат на тих самих умовах, і отримавши згоду від нього, повідомив про це свого клієнта.
ВАТ „Завод металоконструкцій” погодився на умови і уклав з банками окремі кредитні угоди. Комісія за обслуговування кредиту становить 2%.
Визначте вид кредиту, який отримало ВАТ „Завод металоконструкцій на оновлення своїх основних фондів.
Коли застосовується і які особливості такого виду кредитування?.
З яких причин АКБ „Інтерінвест” могло звернутися з вказаною пропозицією до банка-партнера?
Визначте суму доходу кожного банку від проведення кредитної операції.
Завдання 92.
Комерційна структура звернулася до КБ „Актив” з проханням надати кредит для купівлі нерухомості в центрі міста. Вартість об”єкта купівлі 700 тис. грн.. За розрахунками позичальника володіння об”єктом нерухомості має принести щорічний дохід власнику у розмірі 25 % річних. Для реалізації проекту клієнт просить надати йому кредит під заставу цього нерухомого майна у розмірі 500 тис. грн. Розглянувши заявку банк надав кредит терміном на 5 років під 20% річних на умовах погашення основного боргу рівними платежами, а нарахування і сплату відсотків – у кінці року.
Складіть графік погашення кредиту.
Що таке іпотечний кредит.
Завдання 93.
Для фінансування інвестицій у об”єкт нерухомості Компанія „Будінвест” отримала кредит банку під заставу цього об”єкта у розмірі 70% його вартості. Процентна ставка по кредиту становить 18% річних. Інвестор планує одержати 20% доходу на свої інвестиції. Чистий операційний дохід від об”єкта становить 90 тис. грн.
Визначте ставку капіталізації та вартість об”єкта нерухомості.
Які особливості оцінки майна при іпотечному кредитуванні?
Завдання 94.
Агрофірма „Прогрес” планує одержати 18% доходу на свої інвестиції в земельну ділянку. Для фінансування проекту є можливість отримати кредит у розмірі 60% від вартості землі під 12 % річних. Визначите ставку капіталізації та вартість землі, за умови, що чистий операційний дохід від неї становить 340 тис. грн..
Завдання 95.
ВАТ „Веркон” звернулося до АКБ „Інвестбанк” з проханням надати йому в лізинг верстат власного виробництва вартістю 500 тис. грн. Згідно з ТЕО термін корисної експлуатації верстата становить 13 років. За нормою амортизації обладнання такого типу 11% на рік період амортизації становитиме 9 років. Банк погодився надати підприємству лізинговий кредит на наступних умовах: термін угоди 8 років, лізинговий процент – 28% річних, з них відсоткова ставка за кредит – 24%, поточні витрати – 4%. Орендні платежі сплачуватимуться щоквартально. Майно має бути викуплено лізингоодержувачем по закінченні дії лізингової угоди за залишковою вартістю.
Визначте вид лізингу.
Розрахуйте вартість за якою буде викуплено лізингове майно.
Складіть графік лізингових платежів на 1 рік користування лізинговим кредитом.
Завдання 96.
Визначте розмір лізингових платежів, які має сплатити клієнт банку, якщо вартість об”єкта лізингу складає 300 тис. грн. ; термін дії лізингової угоди – 3 роки; лізинговий процент – 20% річних; внесок платежів здійснюється 3 рази на рік; залишкова вартість об”єкта становить 10%.
Завдання 97.
Комерційний банк здав у лізинг підприємству устаткування вартістю 800 тис. грн. Термін угоди 4 роки. Лізинговий процент – 16%. Періодичність орендних платежів – 1 раз на квартал.
Визначте розмір орендних платежів за весь період користування майном.
Назвіть складові лізингового платежу.
Завдання 98.
Розрахуйте розмір і складіть графік лізингових платежів за такими умовами лізингової угоди:
Вартість об”єкта лізингу – 600 тис. грн..
Термін корисної експлуатації – 7 років
Норма повної амортизації – 5 років
Норма амортизації на повне відновлення – 20%
Річна величина лізингового процента – 22%
Середньорічний індекс інфляції - 12 %.
Орендні платежі здійснюються щоквартально.
Завдання 99.
Агрофірма „Дари ланів” не маючи можливості придбати у власність, звернулася до свого банку, з проханням допомогти їй у питанні оренди, обраних нею, двох тракторів вартістю 60 тис. грн. кожний. Підприємство бажає взяти техніку на 3 роки. Строк амортизації таких тракторів становить 9 років, а норма амортизаційних відрахувань – 11% річних. Підприємство зможе платити лізинговий процент щоквартально у розмірі 20% річних (що відповідає середньому розміру лізингового проценту). Після закінчення строку лізингу Агрофірма має намір повернути лізингове майно лізингодавцю.
У структурі комерційного банку є спеціальний відділ, що займається лізинговими операціями, крім того, в регіоні працює лізингова компанія „Техліз” з якою банк підтримує партнерські зв”язки. Розглянувши ситуацію банк повідомив Агрофірму, що питання про оренду техніки може бути вирішено позитивно, запропонувавши при цьому підприємству укласти угоду на відповідних умовах з Компанією „Техліз”. Агрофірма погодилася з пропозицією. За умовами лізингової угоди щорічна страхова премія становить 5% від вартості об”єкта лізингу.
1. Назвіть вид лізингової угоди, що буде укладена, і визначте ризики, що їй притаманні.
2. Чому банк сам не уклав угоду з Агрофірмою?
3. Визначте розмір доходу Лізингової компанії від проведення операції і складіть графік лізингових платежів за весь період оренди.

Завдання 100.
До комерційного банку з метою отримання кредиту було подано інвестиційний проект, що характеризується таким потоком платежів, які відносяться до кінця року: початкові інвестиції – 100 тис. грн..; грошовий потік по роках: 1-й – 50 тис. грн..; 2-й – 40 тис. грн..; 3-й – 40 тис. грн.. Визначте дисконтований та недисконтований строк окупності інвестиційного проекту при умові, що ставка дисконтування становить 10%.
Завдання 101.
Зробіть оцінку ефективності інвестиційного проекту, який має такі параметри: початкові інвестиції – 9 млн. грн. Грошовий потік по роках: 6 млн. грн..; 5 млн. грн.; 4 млн. грн..; необхідна ставка дохідності (без урахування інфляції) – 18%; середньорічний індекс інфляції – 10%.
Завдання 102.
До Комерційного банку „Експрес” звернувся позичальник АТ „Експотранс” з метою отримання кредиту на реалізацію інвестиційного проекту вартістю 25 млн. грн.. За проектом передбачаються надходження по роках: 1 – 7,5 млн. грн.; 2 – 10 млн. грн.; 3 – 17,5 млн. грн. Інвестор бажає, щоб витрати окупилися протягом трьох років. Визначте, за якою процентною ставкою має отримати позичальник кредит, якщо середня ставка на ринку позичкових капіталів становить 19%.
Завдання 103.
Надано наступну інформацію:
Номінальна сума переказного доміцильованого векселя 400000 грн.
Термін погашення векселя 10.11.
Дата врахування векселя банком 19.08.
Ставка банку за короткостроковими кредитами 18 %
Облікова ставка банку 17 %
Ставка банку за довгостроковими кредитами 20 %
Дамно 1 %
Порто 50 грн.
Визначте:
а) суму дисконту;
б) ціну, за якою банком буде враховано вексель;
в) розмір доходів банку від здійснення операції.
Завдання 104.
Банк в межах встановленого ліміту заборгованості надає підприємству кредити під заставу векселів.
1. Встановлене банком співвідношення заборгованості до забезпечення 70 %
2. Встановлений ліміт заборгованості за позикою під заставу векселів 10 000 грн.
3. Загальна сума векселів, прийнятих у заставу (сума забезпечення) 6 500 грн.
4. Сума заборгованості за позикою 5 100 грн.
Використовуючи надану інформацію, визначте можливість надання можливої додаткової позики.
Завдання 105.
Підприємство, яке має заборгованість по позичках під заставу векселів, надало банку відомості станом на 1.11 в яких є наступні дані:
1 Загальна сума векселів , тис.грн. 700
2 Висоліквідні векселі , тис.грн. 650
3 Питома вага вартості векселів, які кредитуються в загальній сумі векселів (%) 80
4 Заборгованість за позичками під векселі станом на 1.11, тис.грн. 300
5 Ліміт кредитування , тис.грн. 350
Розрахуйте можливу суму додаткового кредиту під заставу векселів.
Завдання № 106.
Підприємство «Сурма» 12 червня пред’явило банку «Гаразд» доміцильовані цим банком векселі:
Номінал векселя (грн.) Дата погашення векселя Платник за векселем Залишки коштів на поточному рахунку платника в банку «Гаразд» (грн.)
1 17000 11.06. «Силос» 36856
2 58000 12.06. «Силос» 3 8000 09.06. «Оаза» 12658
4 220000 12.06. «Сировар» 202450
5 175000 12.06. «Український бровар» 236245
Комісія банку за доміциляцію становить 1% суми платежу.
Визначте:
а) які дії здійснить банк «Гаразд» відносно зазначених вище векселів?
б) розмір доходів банку від відповідних операцій.
Завдання 107.
Банк врахував вексель на суму 3000 грн. за 70 днів до терміну оплати. Облікова ставка центрального банку 12%. Маржа банку, що проводитть врахування - 3%;.
Визначити дисконт і вартість векселя при врахуванні, урахувавши темп місячної інфляції, що становить 7%
Завдання 108.
Банк в межах встановленого ліміту заборгованості надає підприємству кредити під заставу векселів. Використовуючи надану інформацію, визначте можливість надання можливої додаткової позики.
1. Встановлене банком співвідношення заборгованості до забезпечення 70 %
2. Встановлений ліміт заборгованості за позикою під заставу векселів 10 000 грн.
---- Загальна сума векселів, прийнятих у заставу (сума забезпечення) 6 500 грн.
4. Сума заборгованості за позикою 5 100 грн.
Завдання 109.
Акція підприємства «Дніпро» за минулий рік дала дивіденд у 20 гривень, а рівень позичкового процента за минулий рік становив 5% річних. У поточному році дивіденд очікується на тому самому рівні, але рівень позичкового процента має зрости до 8% річних. Облікова ставка НБУ - 11%.
Що таке інвестиційні операції комерційних банків?
Визначити курс акцій підприємства в минулому році, а також очікуваний у поточному році. Зробити необхідні висновки.
Завдання 110.
Банк має намір інвестувати кошти в акції деяких підприємств:
Підприємства «Каштан», яке сплачує річний дивіденд 48 грошових одиниць за акцію;
Товариства «Каштан», яке сплачує річний дивіденд 56 грошових одиниць за одну акцію.
Приріст майбутніх дивідендів у обох підприємств не очікується, а середня прибутковість акцій на ринку цінних паперів становить 8% річних.
Яка мета інвестиційної діяльності комерційного банку?
У чому полягає різниця між інвестиціями та кредитами?
Яка має бути ціна звичайних акцій?
Завдання 111.
Банк випустив привілейовані акції, річний дивіденд на акцію становить 80 умовних грошових одиниць. Дисконтна ставка подібних акцій на ринку цінних паперів дорівнює 20%
Визначити ринкову вартість привілейованих акцій.
Які фактори ризику властиві банківським інвестиціям?

Завдання 112.
Банк випустив 10% облігацій номінальною вартістю 200 грн. при рівні позичкового процента 10% річних. Термін погашення облігації - 2 роки.
Визначити курс облігації.
Назвати методи зменшення ризику в інвестиційній діяльності комерційних банків.
Завдання 113.
Банк розглядає доцільність придбання пакету облігацій з нульовим купоном номіналом 10000 грн., який продається за ціною 7000 грн. і який буде погашено через два роки. При цьому банк має можливості альтернативного розміщення коштів з дохідністю 20 %. Чи буде доцільним придбання такого пакету облігацій?
Завдання 114.
Банк придбав привілевійовану акцію АТ «НОРД» номіналом 1000 грн., з фіксованою ставкою дивіденда 10% річних за ціною 2000 грн. Через 5 років (протягом яких дивіденди регулярно виплачувались) банк продав акцію по ціні 1800 грн. Визначити середньорічну дохідність (без врахування оподаткування) наведеної вище операції.
Завдання 115.
Облігація А зі строком погашення через 1 рік розміщується з дисконтом 40%. Облігація В зі строком погашення через 3 роки і купонною ставкою 50% розміщується по номіналу. Облігація С погашується через 1 рік і при купонній ставці 30% має ринкову вартість 80%. Купівля якої облігації принесе банку найбільшу дохідність за перший рік?
Завдання 116.
Банк придбав облигацію АТ «АВК» по ціні 94% номіналу, а через 1 місяць продав її за ціною 102% від номіналу. Номінал облігації дорівнює 1000 грн. Чому дорівнює дохід банка від купівлі та наступноим продажем облігації (без врахування оподаткування)?
Завдання 117.
Експортна компанія «В» внаслідок посилення конкуренції змушена пропонувати закордонним покупцям розрахунки на умовах відкритого рахунку.
Охарактеризуйте:
а) основні проблеми експортера, пов'язані з переходом до таких умов розрахунків;
б) яким чином експортний факторинг може зменшити ці проблеми.
Завдання 118.
Поясніть, чому деякі підприємці часто схильні вважати, що безвідзивний документарний акредитив є:
а) для експортера лише умовним зобов'язанням банку;
б) для імпортера таким, що не забезпечує повного захисту його інтересів.\
Завдання 119.
А. Як американський імпортер використає форвардний ринок, якщо він занепокоєний можливим підвищенням фунта стерлінгів до долара, а йому належить сплатити 2 000 000 фунтів через 3 місяці? Використовуючи термінологію ринку визначте, в якій позиції (довгій чи короткій за фунтами стерлінгів) перебуває імпортер? Імпортер на форвардному ринку займе довгу чи коротку позицію?
Б. Корпорація має отримати 15 000 000 канадських доларів дивідендів через 2 місяці і стурбована можливим послабленням канадського долара в наступні 60 днів.
Як вона може використати форвардний ринок?
Яка зараз у неї позиція за канадським доларом — довга чи коротка?
Якою має бути позиція корпорації на форвардному ринку?
Завдання 120.
Клієнт американського банку знає, що йому необхідно буде через 3 місяці позичити євро терміном на 6 місяців. Його турбує, що процентна ставка євро може стати вищою через 3 місяці, і він хоче зафіксувати ставку євро сьогодні.
Запропонуйте способи, якими ця компанія може зафіксувати майбутню вартість позички у євро уже сьогодні.
Завданн 121.
Визначити суму, отриману Вишневим відділенням банку "Акредитив" від реалізації банківських металів фізичним особам, якщо відома наступна інформація:
17 квітня до Вишневого відділення банку "Акредитив" надійшло:
1) золотих зливків: вагою 1 г – 3 шт., вагою 2 г – 2 шт., вагою 5 г – 1 шт.
2) офіційний курс золота становив 220,0815 грн. за 1 г3) курси купівлі-продажу золота банку "Акредитив" становили;
Метал Банківські зливки (вага в грамах) Купівля Продаж
Золото 1
2
5 215,80
210,80
210,80 292,20
282,00
272,50
4) 17 квітня Вишневе відділення банку "Акредитив" реалізувало 4 золотих зливки: 2 золоті зливки вагою 2 г і 2 золоті зливки вагою 1 г.
Скільки отримав банк "Акредитив" від реалізації 17 квітня чотирьох золотих зливки?
Завдання 122.
Визначити суму, отриману Голосіївським відділенням банку "Акредитив" від реалізації банківських металів фізичним особам, якщо відома наступна інформація:
12 травня до Голосіївського відділення банку "Акредитив" надійшло:
1) срібних зливків: вагою 100 г – 5 шт., вагою 250 г – 4 шт., вагою 500 г – 1 шт.
2) офіційний курс срібла становив 3,1267 грн. за 1 г3) курси купівлі-продажу срібла банку "Акредитив" становили;
Метал Банківські зливки (вага в грамах) Купівля Продаж
Срібло 100
250
500 4,37
4,12
3,91
4) 12 травня Голосіївське відділення банку "Акредитив" реалізувало 7 срібних зливків: 4 срібні зливки вагою 100 г і 3 срібні зливки вагою 250 г.
Скільки отримав банк "Акредитив" від реалізації 12 травня семи срібних зливків?
Завдання 123.
Банк "Перлина" реалізує банківські монети з дорогоцінних металів фізичним особам. Станом на 25 квітня банк "Перлина" запропонував для продажу такі монети:
Назва Дорого-цінний метал Номінал Ціна, грн. Вага монети Діа метр Тов-щина Тираж Рік випус-ку
1. Блакит-ний птах
2. Рік Бика
3. Всесвіт-ній День Молоді
4. Рік Бика
Золото (проба 999.9)
Золото (проба 999.9)
Срібло (проба 999.0)
Срібло (проба 999.0) 2 долара Островів Кука
10 австралійсь-ких доларів
1 австралій-ський долар
1 австралій-ський долар 435.00
983.00
402.00
135.00 1.244 г (0.04 ун.)
3.110 г
(0.1 ун.)
31.103 г (1 ун.)
31.103 г
(1 ун.) 14.000 мм18.100 мм40.600 мм45.100 мм1.100 мм2.000 мм4.000 мм2.600 мм5000
до 200000
до 25000
до 300000 2002
2009
2008
2009
Визначити суму, отриману банком „Перлина” від реалізації банківських монет з дорогоцінних металів за період з 25 по 30 квітня, якщо відома наступна інформація:
26 квітня банк "Перлина" реалізував 5 срібних монет "Рік Бика" і 2 золоті монети „ Блакитний птах”.
28 квітня банк "Перлина" реалізував 1 срібну монету "Всесвітній День Молоді" і 1 срібну монету „ Рік Бика”.
Завдання 124.
Банк "Екватор" здійснює грошові перекази по території України в національній валюті за дорученням фізичних осіб через власну грошову систему "Екватор-експрес". Банк встановив наступні тарифи за здійснення переказу коштів:
Сума переказу (грн.) Комісія (грн.)
0,01-50,00
50,01-100,00
100,01-200,00
...
1500,01-2000,00
2000,01-2500,00
...
3500,01-4000,00
...
8500,01-9000,00 3
5
8
...
39
46
...
67
...
137
За кожні 500 гривень від суми, що перевищує 10000 гривень, додатково сплачується 6 гривень. Повідомлення для отримувача (до 250 знаків) — 1 гривня.

Визначити обсяг доходів банку "Експрес" від цієї операції, враховуючи, що комісію банку платить відправник коштів, на основі наступної інформації:
Пан Іванов О.О. переказав 2 000 грн., із повідомленням для отримувача (до 250 знаків),
Пан Федірко С.П. отримав 50 000 грн.,
Пан Науменко В.Г. переказав 3 600 грн.,
Пані Осипенко Г.В. отримала 8 700 грн., із повідомленням для отримувача (до 250 знаків),
Пані Стеценко Т.О. отримала 28 000 грн.
Розрахувати скільки відсотків від суми переказу додатково заплатив пан Науменко В.Г. за послуги банку.
Завдання 125.
Банк "Фінансовий супермаркет", виконуючи платіжні доручення клієнтів, щомісячно списує комісійну винагороду за розрахунково-касове обслуговування рахунків в розмірі 3 гривні за кожне виконане платіжне доручення. Визначити яку суму комісійної винагороду за розрахунково-касове обслуговування рахунку спише банк "Фінансовий супермаркет" з рахунку ПП "Сучасна канцелярія", якщо відомо, що протягом останнього місяця на рахунок даного підприємства надійшло 40 платежів, а було списано 35.
Завдання 126.
Банк "Кредитний помічник", виконуючи платіжні доручення клієнтів за допомогою програмного комплексу "Клієнт-Банк", щомісячно списує комісійну винагороду за розрахунково-касове обслуговування рахунків в розмірі 1,5 гривні за кожне виконане платіжне доручення. Визначити яку суму комісійної винагороду за розрахунково-касове обслуговування рахунку спише банк "Кредитний помічник" з рахунку ВАТ "Меблевий гарнітур", якщо відомо, що протягом останнього місяця на рахунок даного підприємства надійшло 140 платежів, а було списано 235.
Завдання 127.
Здійснюючи комісійні операції з векселями, банк "Вексель" виконав 25 операцій з інкасування векселів загальною сумою 130 тис. грн. Визначити розмір комісійної винагороди банку "Вексель" за здійснення комісійних операцій з векселями, якщо розмір комісії банку за дані операції становить 0,5 % від суми операції.
Завдання 128.
За здійснення андеррайтингу цінних паперів, банк стягує 1,5 % від обсягу цінних паперів клієнта, що розміщуються банком серед інвесторів за дорученням цього клієнта. Визначити розмір комісійної винагороди банку від здійснення андеррайтингу цінних паперів, якщо відомо, що обсяг цінних паперів, що був розміщений банком серед інвесторів за дорученням клієнта становив 25500 тис.грн.
Завдання 129.
За надання брокерських послуг з цінними паперами, банк стягує з клієнта 1,75% за виконання доручення клієнта щодо купівлі чи продажу визначених цінних паперів. Визначити розмір комісійної винагороди банку, якщо відомо, що сума проданих цінних паперів за дорученням клієнта становила 900 тис. грн.
Завдання 130.
Здійснюючи комісійні операції з векселями, банк "Вексель" виконав 43 операції із доміциляції векселів загальною сумою 90 тис. грн. Визначити розмір комісійної винагороди банку "Вексель" за здійснення комісійних операцій з векселями, якщо розмір комісії банку за дані операції становить 0,95 % від суми операції.
Завдання 131.
Позичальник в якості забезпечення виконання зобов’язань по поверненню кредиту, заклав виріб із золота як заставу. Заставна вартість виробу оцінена в розмірі 6000 грн. Під дану заставу ломбард видав позичальнику кредит на суму 5000 грн. Ломбардом нараховані: плата за експертну оцінку вартості золотого виробу в розмірі 1,18 % від його оцінюваної вартості, передоплата за послуги по зберіганню в розмірі 3,54% від оцінюваної вартості, дохід ломбарду в розмірі 15% від суми виданого кредиту. Прорахуйте всі операції та суму виручки ломбарду.
Завдання 132.
Ломбард надав кредит фізичній особі в розмірі 8000 грн. строком на 20 днів, під 20% річних. Договір заключний сторонами під заставу ювелірного виробу, який оцінений в розмірі 10000 грн. У встановлений термін фізичною особою був повернутий кредит з відсотками. Порахуйте суму виручки ломбарду.
Завдання 133.
1 вересня ломбард надав кредит фізичній особі в розмірі 8000 грн. строком на 20 днів, під 20% річних. Договір заключний сторонами під заставу ювелірного виробу, який оцінений в розмірі 10000 грн. У встановлений термін фізичною особою не був повернутий кредит з відсотками, тому 25 жовтня закладений ювелірний виріб був проданий спеціалізованою установою з публічних торгів за 9000 грн. Яка сума буде повернута заставодавцю в разі невчасного повернення кредиту.
Завдання 134.
Ломбард надав кредит фізичній особі в розмірі 6000 грн. строком на 90 днів, під 0,8% в день. Договір заключний сторонами під заставу антикваріату, який оцінений в розмірі 12000 грн. У встановлений термін фізичною особою був повернутий кредит з відсотками. Антикваріат був застрахований. Пеня за прострочення сплати кредиту - 540 грн. Яка сума буде повернута заставодавцю в разі невчасного повернення кредиту.
Завдання 135.
Позичальник в якості забезпечення виконання зобов’язань по поверненню кредиту, заклав ювелірний виріб. Заставна вартість виробу оцінена в розмірі 3000 грн. Під дану заставу ломбард видав позичальнику кредит на суму 2000 грн. Ломбардом нараховані: плата за експертну оцінку вартості золотого виробу в розмірі 1% від його оцінюваної вартості, передоплата за послуги по зберіганню в розмірі 3 % від оцінюваної вартості, дохід ломбарду в розмірі 20% від суми виданого кредиту. Прорахуйте всі операції та суму виручки ломбарду.
Задача 136.
Яку грошову суму необхідно покласти на депозит у кредитну спілку терміном на 3 міс, щоб отримати дохід у розмірі 1750 грн при річній процентній ставці 15 %?
Задача 137.
Вкладник вніс 8000 грн. у кредитну спілку під 10 % річних на 3 роки. Розрахувати суму вкладу через 3 роки і дохід вкладника, якщо за вкладом нараховуються: а) прості проценти; б) складні проценти.
Задача 138.
Кредитна спілка нараховує щоквартально проценти за вкладами за номінальною ставкою 18 % річних (виплата процентів та суми депозиту передбачається в кінці терміну депозиту). Визначити суму процентів, нарахованих за 2 роки на суму 200 000 грн.
Задача 139.
Внесок у сумі 200 000 грн. покладено в кредитну спілку на 6 міс. із щомісячним нарахуванням складних процентів за процентною ставкою 16 % річних. Визначити реальний дохід члена спілки для очікуваного місячного рівня інфляції 10 та 15 %.
Задача 140.
Кредит у розмірі 6 млн. грн., виданий кредитною спілкою під 15 % річних за умовами кредитного договору, повинен погашатись рівними частинами впродовж 2 років. Визначити розміри сплат і суму сплачених процентів, якщо такі платежі здійснюються раз на півроку.
Задача 141.
Останній дивіденд, що виплатила інвестиційна компанія по акції становить $1. Очікується, що дивіденди будуть зростати протягом наступних трьох років з темпом 14%; потім темп приросту стабілізується на величині 5%. Яка ціна акції, якщо ринкова норма доходу 15%.
Задача 142.
В кінці кожного з подальших чотирьох років інвестиційна компанія планує виплачувати дивіденди у розмірі: 2 дол., 1,5 дол., 2,5 дол., 3,5 дол. Яку ціну Ви готові заплатити за акцію даної компанії, якщо очікується, що надалі дивіденди будуть зростати на 5% в рік, а необхідна ставка доходу складає 19%?
Задача 143.
Приймаючи рішення щодо інвестування розрахуйте середньозважену вартість капіталу фірми, якщо:
номінальна безризикова ставка 6 %
коефіцієнт бета 1,8
середньоринкова ставка доходу 12 %
відсоток за кредит 8 %
ставка податку 30 %
частка позикових засобів 50 %
Задача 144.
Приймаючи рішення щодо інвестування необхідно здійснити вибір одного із двох варіантів інвестиційних проектів: 25 млн. грн. через 6 років або 50 млн. грн. через 12 років. При якому значенні коефіцієнта дисконтування інвестиційні проекти будуть рівноцінними?
Задача 145.
Фірмі запропоновано інвестувати 100 млн. грн. на термін 5 років за умови повернення цієї суми частинами (щорічно по 20 млн. грн.); після закінчення 5 років виплачується додаткова винагорода у розмірі 30 млн. грн.. Чи прийме вона цю пропозицію, якщо можна депонувати гроші в банк з розрахунку 8% річних, які нараховуються щокварталу?
Завдання 146.
Сума коштів у касі склала 18 млн.грн., а на кореспондентських рахунках «НОСТРО» – 30 млн.грн. Зобов’язання банку, що обліковуються за поточними рахунками – 24 млн.грн.
Визначити фактичне значення нормативу миттєвої ліквідності та вказати його нормативне значення.
Завдання 147.
Кошти банку, які інвестовані на придбання часток в статутних капіталах акціонерних товариств склали 40 млн.грн., регулятивний капітал банку – 100 млн.грн., вкладення в капітал інших банків та установ – 1 млн.грн.
Визначити норматив загальної суми інвестування в цінні папери.

Завдання 148.
Є наступні звітні дані:
Група кредитів Сума залишку заборгованості, тис.грн. Ступінь ризику
Стандартні 2400 1%
Під контролем 600 5%
Субстандартні 300 20%
Сумнівні 200 50%
Вартість майна, яка враховується банком при розрахунку розміру страхового резерву, по стандартним кредитам складає 700 тис.грн.; по кредитам під контролем та субстандартним відповідно 350 та 200 тис.грн.
Необхідно визначити розмір резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями щодо кожної групи кредитів та загальну суму резерву.
Завдання 149.
Комерційний банк подав до НБУ довідку про залучені кошти і залишок коштів на коррахунку, тис.грн.:
Період місяця Сума залучених коштів Сума залишку коштів на корреспондентському рахунку
1-5 700 80
6-10 800 95
11-15 850 100
Норма обов’язкових резервних вимог становить 15%.
Вирахувати величину обов’язкових резервів і зробити відповідні висновки відносно дотримання банком вимог щодо обов’язкових резервів.
Завдання 150.
У балансі та інших документах банку відображені такі показники, млн. гривень:
готівкові кошти - 450
строкові депозити в НБУ - 1600
кошти на коррахунку - 2000
надані кредити - 8000
кошти до запитання - 10000
кредити, отримані від НБУ - 125
зобов’язання з кредитування,
надані клієнтам - 20000
Визначити показник поточної ліквідності.
Завдання 151.
Звіт комерційного банку про платоспроможність містить таку інформацію в млрд.грн.:
Фактична заборгованість за всіма великими кредитами
з урахуванням забалансових зобов’язань та врахованих
векселів 50
Нормативна сума всіх великих кредитів 45
Обчислити відхилення фактичної суми всіх великих кредитів від нормативної і визначити значення норматива адекватності регулятивного капіталу.
Завдання 152.
Користуючись наведеними даними, обчисліть розмір обов’язкових резервів комерційного банку і зробіть відповідні висновки, враховуючи, що норматив обов’язкових резервів становить 14%, розрахунковий період – 10 днів, розмір офіційної облікової ставки – 7%, ломбардної ставки – 8%.
Дні періоду Сума залучених коштів Залишки на кор. рахунку в НБУ Дні періоду Сума залучених коштів Залишки на кор. рахунку в НБУ
01 1460 210 06 1360 198
02 1540 215 07 1430 201
03 1530 205 08 1520 204
04 1570 196 09 1580 217
05 1490 192 10 1620 236
Завдання 153.
Регулятивний капітал комерційного банку становить 10550 тис.грн., норматив платоспроможності (адекватності регулятивного капіталу) - 12,3%. Перелік найкрупніших позичальників банку (враховуючи 100% позабалансових зобов’язань) включає в себе (в тис.грн.):
Позичальник Залишок заборгованості Позичальник Залишок заборгованості
Підприємство “А” 1675 Підприємство “D” 1080
Підприємство “B” 1434 Підприємство “E” 1035
Підприємство “C” 1258 Підприємство “F” 960
Визначте дотримання банком нормативу “великих” кредитних ризиків та зробіть відповідні висновки.
Завдання 154.
Звітні дані комерційного банку містять таку інформацію в тис.грн.
Статутний капітал комерційного банку 480000
Кредити надані інсайдеру 7300
Суми врахованих векселів 500
Сума позабалансових вимог
щодо одного інсайдера 2500
Визначити норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру та зробити висновки щодо дотримання цього показника.
Завдання 155.
Звітні дані комерційного банку містять таку інформацію в тис.грн.
Статутний капітал комерційного банку 450000
Кредити, надані інсайдерам 58000
Сума врахованих векселів 15000
Сума позабалансових зобов’язань у відношенні
до всіх інсайдерів 5700
Визначити норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам.
Завдання 156.
Доходи банку за звітний рік склали 12350 тис.грн., витрати 4320 тис.грн. Відрахування до резервного фонду здійснено у мінімально допустимому розмірі. Інші відрахування до капіталу склали 1250 тис.грн. Частка прибутку, напрвлена на сплату дивідендів затверджена зборами акціонерів на рівні 40%. Визначте розмір нерозподіленого прибутку.
Завдання 157.
Активи банку "Таврика" склали за 2008р. – 1923 336 тис.грн., зобов’язання – 1721206 тис.грн. Капітал банку дорівнював на кінець 2008р. – 202 130 тис.грн., акціонерний капітал – 140 000 тис.грн. Чистий прибуток банку було отримано у розмірі 6 697 тис.грн.
На підставі наведених даних розрахуйте показники ROA та RОЕ. Зробіть відповідні висновки
Завданн 158.
Використовуючи наведені в таблиці дані, знайдіть балансову та кумулятивну позиції ліквідності банку. Зробіть оцінку, яка включає можливі пропозиції для збалансування позицій.
Протягом одного місяця Від одного до шести місяців Від шести місяців до одного року Понад один рік Разом
Разом активів 35009580 13403955 11311121 14123507 73848163
Разом пасивів 53650432 3110000 4579000 1714632 63054064
КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА
з нормативної науки “ Операції банків і небанківських кредитних установ”
для студентів спеціалізації “Фінанси ”
При підсумковому контролі у формі іспиту
Види самостійної роботи Планові терміни виконання Форми контролю та звітності Максимальна кількість балів
Денна форма навчання
І. Обов’язкові
За рівень засвоєння знань, систематичність і активність роботи на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях
1.1. Підготовка до практичних (семінарських) занять Протягом VІІІ семестру Активна участь в практичних (семінарських) заняттях 20
За виконання модульних (контрольних) завдань
1.2. Підготовка до модульних (контрольних) робіт Відповідно VІІІ семестру Перевірка правильності виконання модульних (контрольних) робіт 10
За виконання завдань для самостійного опрацювання
1.3. Виконання домашніх (розрахункових) завдань Протягом VІІІ семестру Перевірка правильності виконання завдань 15
Разом балів за обов’язкові види СРС 45
ІІ. Вибіркові
За виконання завдань для самостійного опрацювання
2.1. Написання реферату, есе за заданою тематикою п.6.1 Протягом VІІІ семестру Обговорення (захист) матеріалів реферату (есе) під час ІКР 5
2.2. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою проблематикою Протягом VІІІ семестру Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять або ІКР; доповіді на конференціях 5
2.3. Формування аналітичних звітів (із побудовою діаграм, графіків, таблиць тощо) за заданою тематикою Протягом VІІІ семестру Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять або ІКР 5
Участь в олімпіадах, конференціях, конкурсах наукових робіт, наукових гуртках Протягом VІІ та VІІІ семестрів Документи, що підтверджують участь 5
Разом балів за вибіркові види СРС 5
Всього балів за СРС 50
4. ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ з нормативної науки “ Операції банків і небанківських кредитних установ”
4.1. Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань
для студентів денної форми навчання, що навчаються за напрямом підготовки «Фінанси і кредит», спеціалізація “Кредит”
Поточне оцінювання знань студентів здійснюється за двома напрямами: за обов’язковими та вибірковими видами самостійної роботи студентів.
Поточне обов’язкове оцінювання завдань самостійної роботи студентів з освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” здійснюється за такими об’єктами поточного контролю:
Виконання завдань за темою практичного заняття.
Правильність виконання та своєчасність подання на перевірку викладачу домашніх розрахункових завдань для самостійного опрацювання.
Правильність виконання модульних контрольних робіт.
4.1.1. Контроль виконання завдань за темою практичного (семінарського) заняття протягом семестру
При контролі рівня засвоєння знань, систематичності та активності роботи студента оцінці підлягають:
а) рівень засвоєння знань за темою практичного (семінарського) заняття у ході усних відповідей та експрес-контролю;
б) активність роботи на практичних (семінарських) заняттях (активна участь в роботі малих груп, у мозкових атака та ділових іграх);
в) правильність виконання ситуаційних завдань, кейсів на практичних заняттях;
г) презентація реферату, есе, аналітичного огляду з використанням Power Point.
Максимальна оцінка виконання завдань за усіма темами практичних (семінарських) занять протягом семестру складає 20 балів.
Максимальна кількість балів, яку студент може отримати на одному практичному (семінарському) складає 5 балів.
Оцінювання рівня виконання завдань за темою практичного (семінарського) заняття здійснюється таким чином:
5 балів отримують студенти, які :
дали розгорнуту та вичерпну відповідь на питання за темою практичного заняття;
проявили себе явними лідерами в діловій грі, роботі малих груп чи мозкових атаках;
правильно розв’язали ситуаційне завдання, кейс;
на високому рівні презентували реферат, есе, аналітичний звіт з використанням Power Point;
мають 100 % правильних відповідей на питання експрес - контролю.
4 бали отримують студенти, які :
дали відповідь на питання за темою практичного заняття, яка не є вичерпною, потребує певних доповнень;
проявили активність в діловій грі, роботі малих груп чи мозкових атаках;
розв’язали ситуаційне завдання, кейс, але допустили певні неточності чи помилки, що впливають на кінцевий результат;
мають не менше 90 % правильних відповідей на питання експрес - контролю.
3 бали отримують студенти, які:
дали відповідь на питання за темою практичного заняття, яка потребує суттєвих доповнень;
приймали участь в діловій грі, роботі малих груп чи мозкових атак, але особливу активність не проявили;
розв’язали ситуаційне завдання, кейс, але допустили суттєві неточності чи помилки, що значно викривили кінцевий результат;
мають не менше 80 % правильних відповідей на питання експрес - контролю.
2 бали отримують студенти, які:
мають не менше 60 % правильних відповідей на питання експрес - контролю.
1 бал отримують студенти, які:
мають не менше 50 % правильних відповідей на питання експрес - контролю.
Робота на практичних заняття усіх інших студентів оцінюється в 0 балів.
Перездача заборгованості (пропущене з поважної причини практичне (семінарське) заняття допускається протягом двох тижнів з дня її виникнення).
4.1.2. Оцінювання виконання студентами домашніх розрахункових завдань для самостійного опрацювання
З метою мотивації поточної навчальної роботи студентів, викладач оцінює виконання завдань для самостійного опрацювання. При цьому до обов’язкових видів завдань для самостійного опрацювання відноситься виконання домашніх розрахункових завдань.
Завдання видаються студентам на кожному практичному занятті із числа тих, що наведені за певною темою у «Методичних матеріалах щодо поточного і підсумкового контролю знань студентів із науки «Операції банків і небанківських кредитних установ», що розміщені на внутрішньо вузівському сайті та «Навчально-методичному посібнику для самостійного вивчення дисципліни «Банківські операції».
Контроль за виконанням ведеться викладачем на кожному наступному практичному занятті. «Ціна» кожного правильно виконаного і своєчасно наданого для перевірки викладачу завдання - 1 бал;
Максимальна кількість балів за виконання домашніх розрахункових завдань на одному практичному занятті – 1 балів.
Максимальна оцінка за правильно виконані та своєчасно надані на перевірку викладачеві протягом семестру домашні розрахункові завдання - 15 балів.
4.1.3. Оцінювання виконання студентами модульних контрольних робіт
З метою активізації навчального процесу із врахуванням збільшення питомої ваги самостійної роботи робочим планом передбачено модульну систему проміжного контролю рівня засвоєння програмного матеріалу. Особлива увага при цьому звертається на проміжний контроль матеріалу, який винесений на самостійне вивчення.
Модуль - це частина програми науки, яка складається з пов’язаних між собою у певному співвідношенні теоретичних, емпіричних і практичних компонентів змісту, кожна складова якого оцінюється в балах. Програмний матеріал з науки “ Операції банків і небанківських кредитних установ ” розподіляється на 2 модулі, які охоплюють низку тем програми науки:
Модуль 1 проводиться у 7 семестрі за темами:
Кредитні установи на ринку фінансових послуг.
Операції з формування банківських ресурсів.
Операції банків із обслуговування грошового обороту.
Модуль 2 проводиться у 8 семестрі за темами:
Кредитні операції банків.
Операції банків з цінними паперами.
Операції банків в іноземній валюті.
Операції з надання окремих видів банківських послуг.
Операції небанківських кредитних установ.
Об’єктами завдань модульного контролю можуть виступати:
а) письмові контрольні роботи;
б) виконання індивідуальних завдань з використанням комп’ютерної програми (“Операційний день банку”, “Електронний андеррайтинг позичальника”).
в) вирішення комплексної аналітичної ситуації (кейсу).
Письмова модульна контрольна робота складається з п’яти завдань, які можуть включати теоретичні питання, тести та задачі. Кожне з 5-ти завдань оцінюється за шкалою 2; 1;0:
2 бали виставляється за завдання, якщо студент:
дав правильну і повну відповідь на теоретичне питання;
дав правильне теоретичне обгрунтування; правильний алгоритм розв'язку і правильну арифметичну відповідь на поставлену задачу;
дав правильну відповідь не менше, ніж на 80 % тестів за тестовим завданням.
1 бал виставляється за завдання, якщо студент:
дав неповну відповідь на теоретичне питання;
дав неправильне теоретичне обгрунтування, але застосував правильний алгоритм розв'язку і дав правильну арифметичну відповідь на поставлену задачу;
застосував неправильний алгоритм розв'язку, але дав правильне теоретичне обгрунтування і арифметичну відповідь на поставлену задачу;
дав неправильну арифметичну відповідь на поставлену задачу, але дав правильне теоретичне обгрунтування та правильний алгоритм розв'язку задачі;
дав правильну відповідь менше, ніж на 80 % тестів за тестовим завданням.
0 балів виставляється за завдання, якщо студент:
не дав відповіді взагалі або дав неправильну відповідь на теоретичне питання;
не розв'язав або неправильно розв'язав задачу (із застосуванням невірної формули чи алгоритму розв'язку, невірне теоретичне обгрунтування);
дав правильну відповідь менше, ніж на 50 % тестів за тестовим завданням.
Протягом семестру студенти повинні вирішити одне модульне контрольне завдання.
Максимальна оцінка модульного контрольного завдання – 10 балів.
4.1.4. Контроль за виконанням вибіркових видів завдань для самостійного опрацювання
З метою мотивації поточної навчальної та наукової роботи студентів, викладач оцінює виконання завдань для самостійного опрацювання, що пропонуються на вибір студента. Серед вибіркових завдань для самостійного опрацювання оцінці можуть підлягати:
підготовка та презентація рефератів, есе за заданою тематикою;
підготовка аналітичного (критичного) огляду наукових публікацій;
формування аналітичних звітів із побудовою наочних матеріалів за заданою тематикою;
підготовка наукових публікацій та участь в наукових студентських конференціях, семінарах, конкурсах наукових робіт, наукових гуртках.
Студент за власним бажанням обирає одне чи кілька вибіркових завдань і у встановлений викладачем термін подає карту самостійної роботи безпосередньо викладачу або на кафедру банківської справи.
В якості одного з видів самостійної роботи студент може обрати написання реферату, ессе за тематикою, що запропонована в переліку, наведеному в п. 6.1 даного документа.
Починаючи роботу над рефератом, студент має ознайомитися з літературою з теми дослідження, ретельно вивчити висвітлення її в підручниках, навчальних посібниках, словниках, економічних журналах і конспекті лекцій. Поради щодо добору літератури можна отримати у викладача, який читає курс лекцій, а також у працівників бібліотеки.
Для написання реферату студент має вивчити нормативні й методичні документи Національного банку України та внутрішні положення банків України, які стосуються теми реферату.
Цитати і статистичні дані, подані в тексті реферату, повинні мати посилання на першоджерела.
Питання реферату слід висвітлювати лаконічно, без повторів і відступів від основної теми. Не треба захаращувати роботу громіздкими таблицями і неузагальненими статистичними даними.
Реферат має включати наступні основні елементи:
Вступ
1. Теоретичні положення теми роботи, зокрема проблемні та дискусійні питання.
2. Аналіз діючої практики роботи банків (інших ланок кредитної системи) на ділянці, яка відповідає темі дослідження.
3. Розробка та обгрунтування рекомендацій щодо покращення окремих сторін діяльності банків або інших об’єктів дослідження.
Висновок
У кінці реферату додається список використаної літератури в алфавітному порядку із зазначенням прізвища та ініціалів автора, повної назви джерела, місця видання, назви видавництва, року видання, кількості сторінок.
Реферат має бути виконаний шрифтом Times New Roman,14, інтервал 1,5 без скорочення термінів (крім загально визначених). Сторінки треба пронумерувати й залишити поля для зауважень рецензента. На останній сторінці студент зазначає дату закінчення реферату і ставить свій підпис.
Обсяг реферату не повинен перевищувати 15 сторінок.
Вибір студентами в якості вибіркового виду самостійної роботи аналітичних звітів із побудовою наочних матеріалів здійснюється із запропонованого переліку:
У VII семестрі:
Ресурсна база банків України
Власний капітал банків України
Депозитні ресурси банків України
Недепозитні ресурси банків України
Зобов'язання банків України
Міжгосподарські безготівкові розрахунки в Україні
Операції банків із платіжними картками
У VIII семестрі:
Діяльність кредитних спілок в Україні
Операції ломбардів
Споживче кредитування в Україні
Банківське споживче кредитування в Україні
Іпотечне кредитування
Форми забезпечення банківських кредитів
Плата за банківський кредит
Кредитний портфель банків України
Операції банків з цінними паперами
Валютні операції банків
Ліквідність банків України
Фінансові результати діяльності банків України
Дотримання банками економічних нормативів
Студенти, що навчаються за спеціалізацією «Фінанси» вибирають теми з обох запропонованих переліків без урахування розподілу за семестрами.
Студент може запропонувати власну тему для формування аналітичного звіту в рамках програми науки «Операції банків і небанківських кредитних установ», але обов'язково узгодити її з викладачем, який здійснює поточний контроль.
Починаючи роботу над аналітичним звітом, студент має ознайомитися з теоретичним аспектом аналітичного дослідження і статистичними даними за обраною темою. Поради щодо добору літератури можна отримати у викладача, який читає курс лекцій, а також у працівників бібліотеки.
Статистичні дані за досліджуваний період (3 – 5 років) мають бути систематизовані і зведені в таблиці, гістограми, діаграми та графіки та самостійно проаналізовані.
Аналітичний звіт має включати наступні основні елементи:
- Вступ
- Аналіз діючої практики роботи банків (інших ланок кредитної системи) на ділянці, яка відповідає темі аналітичного дослідження
- Висновок
- Список використаної літератури
Вимоги до списку використаної літератури такі ж, як і до реферату.
Аналітичний звіт має бути виконаний шрифтом Times New Roman,14, міжрядковий інтервал 1,5 без скорочення термінів (крім загально визначених). Допускається менший шрифт та міжрядковий інтервал для ілюстративного матеріалу. Сторінки треба пронумерувати й залишити поля для зауважень рецензента. На останній сторінці студент зазначає дату закінчення роботи і ставить свій підпис. Аналітичний звіт має бути наданий викладачу у зазначені терміни для перевірки.
Обсяг аналітичного звіту не повинен перевищувати 10 сторінок.
До вибіркових видів самостійної роботи студентів за дисципліною «Операції банків і небанківських кредитних установ» відноситься підготовка аналітичного (критичного) огляду наукових публікацій. Аналітичний огляд наукових публікацій – це самостійний критичний огляд наукових статей із фахових видань за темами, які стосуються одного із напрямів діяльності банків (за вибором студента). Для огляду студент має зробити копії не менше 3-х наукових статей із економічних журналів фахових видань за останні 2-3 роки і надати їх разом з текстовою частиною викладачу у зазначені терміни для перевірки.
Аналітичний огляд має бути виконаний в реферативній формі шрифтом Times New Roman,14, міжрядковий інтервал 1,5 без скорочення термінів (крім загально визначених). Допускається менший шрифт та міжрядковий інтервал для ілюстративного матеріалу. Сторінки треба пронумерувати й залишити поля для зауважень рецензента. На останній сторінці студент зазначає дату закінчення роботи і ставить свій підпис.
Обсяг аналітичного огляду не повинен перевищувати 10 сторінок.
Студенти, які вивчають дисципліну «Операції банків і небанківських кредитних установ» можуть приймати участь у науковій діяльності кафедри банківської справи, що викладає цю дисципліну, та кредитно-економічного факультету в цілому. Вони можуть приймати участь в наукових студентських конференціях, семінарах, наукових гуртках, олімпіадах з даної дисципліни чи спеціальності. Всі ці види наукової діяльності оцінюються і враховуються при підсумковому оцінюванні знань за дисципліною «Операції банків і небанківських кредитних установ».
Оцінювання вибіркових видів самостійної роботи студентів здійснюється в балах за шкалою: 5; 4; 3; 0 балів. Максимальна кількість балів за виконання вибіркових видів самостійної роботи не може перевищувати 5 балів.
5 балів за виконання вибіркових завдань для самостійного опрацювання отримують студенти, які:
підготували аналітичний звіт за заданою тематикою, графіки таблиці, діаграми, які відображають тенденції останніх років, та інші наочні матеріали та презентували його з використанням Power Point;
підготували аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій (не менше 3-х наукових статей із фахових видань за останні 2-3 роки) за заданою проблематикою;
підготували реферат, есе, що відповідає усім встановленим вимогам, презентували його на практичному занятті з використанням Power Point;
мають наукову публікацію та/чи прийняли участь у науковій студентській конференції, семінарі, приймають активну участь в роботі студентського наукового гуртка кафедри банківської справи.
4 балів за виконання вибіркових завдань для самостійного опрацювання отримують студенти, які:
підготували реферат, есе, що відповідає усім встановленим вимогам, презентували його на практичному занятті;
підготували аналітичний звіт за заданою тематикою, але графіки таблиці, діаграми та інші наочні матеріали не відображають тенденції останніх років;
підготували аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій (але менше 3-х наукових статей або не всі статті із фахових видань або не всі статті за останні 2-3 роки) за заданою проблематикою.
3 балів за виконання вибіркових завдань для самостійного опрацювання отримують студенти, які:
підготували реферат, есе, що в основному відповідає встановленим вимогам, презентували на практичному занятті чи захистили в ході індивідуальної співбесіди з викладачем, який здійснює поточний контроль знань студентів, але до презентації чи захисту є суттєві зауваження;
підготували аналітичний звіт за заданою тематикою, однак, не в динаміці, а в статиці на певну дату, а графіки таблиці, діаграми, та інші наочні матеріали мають суттєві недоліки.
0 балів за виконання завдань для самостійного опрацювання отримують усі решта студентів.
За порушення вимог щодо написання та подання на кафедру окремих вибіркових видів робіт, застосовуються штрафні санкції у формі зменшення балів за:
Несвоєчасне подання роботи на кафедру – 2 балів.
Неохайне оформлення роботи – 2 балів.
У разі невиконання окремих завдань поточного контролю з об'єктивних причин, студенти мають право, за дозволом декана, виконати їх до останнього практичного заняття. Час та порядок складання визначає викладач, що веде практичні заняття.
4.1.5. Загальна оцінка поточного контролю
Загальна оцінка поточного контролю знань студентів з нормативної науки “Операції банків та небанківських кредитних установ” визначається як сума балів за виконання обов’язкових та вибіркових завдань, але не може бути меншою 0 та не може перевищувати 50 балів.
Оскільки нормативна наука вивчається протягом двох семестрів з підсумковим контролем у формі іспиту, то в загальній підсумковій оцінці враховується середній бал за результатами поточного контролю в двох семестрах, в яких вивчалася наука. При цьому поточна успішність в усіх семестрах оцінюється в діапазоні від 0 до 50 (включно), а результати поточного контролю знань студентів в кожному семестрі фіксуються у відомості обліку поточної і підсумкової успішності науки.
4.1.6. Порядок підсумкового оцінювання знань студентів при підсумковому контролі у формі іспиту
Загальна підсумкова оцінка з нормативної науки «Операції банків і небанківських кредитних установ» для студентів денної форми навчання складається з суми балів за результатами поточного контролю (загальна сума балів за результатами поточного контролю визначається як середньоарифметична за два семестри: діапазон від 0 до 50 балів включно) та іспиту (діапазон від 0 до 60 балів включно), за умови якщо на іспиті студент набрав 30 і більше балів. При цьому максимальна кількість балів підсумкового оцінювання знань – 100 балів. Якщо студент на іспиті набрав менше 30 балів, то загальна кількість балів підсумкового контролю складається лише з кількості балів за результатами поточного контролю.
Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х бальну та шкалу за системою ECTS
Оцінка за 100-
бальною
шкалою КНЕУ Оцінка за шкалою ECTS Оцінка за 4-бальною шкалою
90-100 A 5 (відмінно)
80-89 B 4 (добре)
70-79 C 66-69 D 3 (задовільно)
60-65 E 21-59 FX 2 (незадовільно) з
можливістю повторного
складання
0-20 F 2 (незадовільно) з
обов’язковим повторним
вивченням дисципліни
Студенти, які набрали за результатами поточного контролю та іспиту від 21 до 59 балів (з врахуванням 30 і більше балів, що студент набрав на іспиті) після належної підготовки мають право повторно складати іспит за власною заявою.
Студенти, які набрали за результатами поточного контролю та екзамену від 0 до 20 балів ( якщо на іспиті студент набрав менше 30 балів, то результати екзамену не враховуються) зобов'язані написати заяву на повторне вивчення дисципліни на різних формах навчання свого чи іншого факультету і там скласти іспит.
4.1.6. 1. Структура екзаменаційного білета
Екзаменаційний білет для студентів денної та вечірньої форм навчання складається з шести завдань. Екзаменаційний білет включає:
теоретичні завдання;
тестові завдання;
практичні завдання.
Зразок типового екзаменаційного білету наведений у п. 6.3. даного документа.
Порядок оцінювання знань студентів за результатами іспиту
Кожне завдання екзаменаційного білета оцінюється за шкалою 10; 8; 6; 0 балів. Результати іспиту оцінюються:
для студентів денної та вечірньої форм навчання у діапазоні від 0 до 60 балів;
для студентів заочної форми навчання у діапазоні від 0 до 100 балів.
Під час оцінки відповіді на окреме питання додатково враховуються і впливають на підсумкову суму балів за це питання допущені недоліки та помилки, якими вважаються:
неохайне оформлення роботи, як-то: не загальноприйняті скорочення, незрозумілий почерк, використання олівців замість чорнил (мінус 5 балів);
неточності у назвах окремих економічних категорій та понять (мінус 5 балів).
У разі, коли відповіді на екзаменаційний білет студента денної, вечірньої та заочної форм навчання оцінені менше, ніж у 30 балів, він отримує незадовільну оцінку за результатами іспиту та незадовільну підсумкову оцінку. При цьому результати поточного контролю не враховуються.
Критерії оцінювання відповіді на теоретичні питання білету
Відповідь на теоретичне завдання оцінюється 10 балів, якщо:
розгорнутий, вичерпний виклад змісту даної у питанні проблеми;
наведено повний перелік необхідних для розкриття змісту питання економічних категорій і законів;
виявлені творчі здібності у розумінні, викладені й використанні навчально-програмного матеріалу;
продемонстрована здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, підходів та самостійно робити логічні висновки й узагальнення; знання історії створення таких теорій та еволюції поглядів основних представників;
уміння користуватись методами наукового аналізу економічних явищ, процесів і характеризувати їх риси та форми виявлення;
здатність висловлення та аргументування власного ставлення до альтернативних поглядів на дане питання;
використання актуальних фактичних та статистичних даних, дат та історичних періодів, які підтверджують тези відповіді на питання;
знання необхідних законів і нормативних матеріалів України, міжнародних та міждержавних угод з обов’язковим на них посиланням під час розкриття питань, які того потребують;
знання точних назв та функцій національних і міжнародних кредитно-фінансових установ, історії їх створення і ролі при вирішенні проблем, які ставляться у конкретному питанні;
засвоєння основної та додаткової літератури.
Відповідь на теоретичне завдання оцінюється в 8 балів, якщо:
відносно відповіді на найвищий бал не зроблено розкриття хоча б одного з пунктів, вказаних вище (якщо він явно потрібний для вичерпного розкриття питання);
при розкритті змісту питання в цілому правильно відповідно до зазначених вимог зроблені значні помилки під час:
а) використання цифрового матеріалу;
б) посилання на конкретні історичні періоди та дати;
в) формулювання назв фінансових і кредитних установ та завдань, які перед ними ставляться, а відносно міжнародних (особливо учасником яких є Україна) – у переліку країн-учасниць;
г) визначення авторства і змісту в цілому правильно зазначених теоретичних концепцій, що спотворює логіку висновків під час відповіді на конкретне питання.
Відповідь на теоретичне завдання оцінюється в 6 балів, якщо:
відносно відповіді на найвищий бал не зроблено розкриття двох пунктів, зазначених у вимогах до нього ( якщо вони явно потрібні для вичерпного розкриття питання);
одночасно присутні два чи більше типів недоліків, які окремо характеризують критерій оцінки питання в 8 балів;
висновки, зроблені під час відповіді, не відповідають правильним чи загальновизнаним (за відсутності доказів у відповіді);
характер відповіді дає підставу стверджувати, що особа, яка складає іспит, неправильно зрозуміла зміст питання чи не знає правильної відповіді і тому не відповіла на нього по суті, припустившись грубих помилок у змісті відповіді.
Відповідь на теоретичне завдання оцінюється в 0 балів, якщо студент не дав відповіді на питання взагалі або відносно відповіді на найвищий бал не зроблено розкриття трьох або більше пунктів, зазначених до цього ( якщо вони явно потрібні для вичерпного розкриття питання).

Критерії оцінювання відповіді на тестові завдання білету
10 балів – вірні відповіді на 5 або 4 тести тестового завдання;
8 балів - вірні відповіді на 3 тести тестового завдання;
6 балів - вірні відповіді на 2 тести тестового завдання;
0 балів – відсутні вірні відповіді або вірною є лише відповідь на 1 тестове завдання.
Критерії оцінювання практичного завдання
Практичне завдання оцінюється в 10 балів, якщо:
дана правильна арифметична відповідь на поставлену задачу;
правильно зазначене теоретичне обґрунтування відповідного розрахунку;
правильно вказані винятки із зазначеного правила та варіанти його використання в конкретних умовах;
правильно вказана назва відповідного інструктивного матеріалу;
Практичне завдання оцінюється у 8 балів, якщо відносно відповіді на найвищий бал не зроблено розкриття одного з пунктів, вказаних вище (якщо він явно потрібний для вичерпного розкриття питання);
Практичне завдання оцінюється у 6 балів, якщо відносно відповіді на найвищий бал не зроблено розкриття двох пунктів, вказаних вище (якщо вони потрібні для вичерпного розкриття питання).
Мінімальна оцінка з урахуванням усіх можливих помилок - 0 балів за відповідну задачу.
ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ З НОРМАТИВНОЇ НАУКИ “ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ І НЕБАНКІВСЬКИХ КРЕДИТНИХ УСТАНОВ” (для студентів денної форми навчання, що навчаються за напрямом підготовки «Фінанси і кредит», спеціалізація “Фінанси”)
Завдання, об’єкти та порядок поточного та підсумкового контролю знань студентів, що навчаються за спеціалізацією «Фінанси» аналогічний порядку оцінювання викладеному в пункті 4.1. для студентів, що навчаються за спеціалізацією «Кредит», з урахуванням таких особливостей:
За програмним матеріалом з науки “ Операції банків і небанківських кредитних установ ” студенти здають один модуль, який охоплює такі теми:
Кредитні установи на ринку фінансових послуг.
Операції з формування банківських ресурсів.
Операції банків із обслуговування грошового обороту.
Кредитні операції банків.
Операції банків з цінними паперами.
Операції банків в іноземній валюті.
Операції з надання окремих видів банківських послуг.
Операції небанківських кредитних установ.
Оцінювання модульного контролю наведено в п.4.1.3.
Максимальна оцінка модульного контрольного завдання – 10 балів.
Реферати, есе (п.6.1), інші вибіркові види робіт (п.4.1.4) студенти, що навчаються за спеціалізацією «Фінанси», вибирають теми з обох запропонованих переліків без урахування розподілу за семестрами.

6.3. Зразок екзаменаційного білета
Державний вищий навчальний заклад
«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Напрям підготовки «Фінанси і кредит»
Форма навчання: денна
Іспит з нормативної науки “ Операції банків і небанківських кредитних установ ”
Екзаменаційний білет № __
1. Тестове завдання.
1.1. Чи має право банк, який отримав банківську ліцензію, виконувати усі банківські операції?
1.2. Чи згодні Ви з твердженням, що основні засоби включають до складу капіталу банку?
1.3. Чи мають право банки здійснювати платежі клієнта із врахуванням надходжень на його рахунок протягом операційного часу?
1.4. Чи можуть в Україні набувати права за векселем фізичні особи?
1.5. Чи можуть поручитись за боржника кілька поручителів?
2. Тестове завдання.
2.1. Мінімальний розмір капіталу банку в Україні встановлено у сумі:
1) 1 млн. ЄВРО 2) 120 млн. грн. 3) 10 млн. ЄВРО 4) 50 млн. грн. 5) 75 млн. грн.
2.2. Пакет документів для реєстрації банку подається:
а) в Державну комісію по цінним паперам і фондовому ринку;
б) в Правління НБУ;
в) в регіональне управління НБУ;
г) в Міністерство фінансів;
д) в Приймальну НБУ.
2.3. Філії банків можуть здійснювати банківські операції:
а) по залученню депозитів та кредитним операціям;
б) згідно виданих їм ліцензій;
в) по розрахунково-касовому обслуговуванню та вкладним операціям;
г) в межах дозволу, наданого банком - юридичною особою;
д) в повному обсязі.
2.4. У яких сферах діяльності можуть функціонувати банки України?
а) страхування; в) торгівля; д) лізинг;
б) виконання банківських операцій; г) матеріальне виробництво; е) факторинг.
2.5. Пред’явлення векселя до платежу має бути здійснене:
а) у день, коли він має бути сплачений;
б) у день, коли він має бути сплачений, або на наступний день;
в) у день, коли він має бути сплачений, або в один з двох наступних робочих днів;
г) у день, коли він має бути сплачений, або в один з трьох наступних робочих днів.
3. Тестове завдання.
3.1. Зазначте у послідовності здійснення основні етапи процедури державної реєстрації банку в Україні:
3.2. Дайте визначення терміну “ощадний сертифікат”:
3.3. У яких межах банк здійснює платежі з рахунків клієнта?
3.4. Вкажіть в чому полягає важливість для банку етапу кредитування, відомого як моніторинг кредиту?
3.5. Зазначте недоліки використання у якості забезпечення кредиту застави рухомого майна в порівнянні з іншими формами забезпечення.
4. Теоретичне завдання.
Формування банками резервів для покриття можливих втрат за кредитними операціями.
5. Практичне завдання.
Валові доходи банку за звітний рік склали 35 млн. грн., а валові витрати - 27 млн. грн. Податок на прибуток - 30%. Відрахування до резервного фонду встановлені загальними зборами акціонерів у розмірі 4%, а законодавством України у розмірі 5%.
Визначити розмір відрахувань до резервного фонду банку.
6. Практичне завдання
Капітал банку становить 10550 тис. грн., показник платоспроможності – 12,3%. Перелік найкрупніших позичальників банку (враховуючи 100% позабалансових зобов’язань) включає в себе (в тис. грн.):
Позичальник Залишок заборгованості Позичальник Залишок заборгованості
Підприємство “А” 1675 Підприємство “D” 1080
Підприємство “B” 1434 Підприємство “E” 1035
Підприємство “C” 1258 Підприємство “F” 960
Визначте дотримання банком нормативу “великих” кредитних ризиків та зробіть відповідні висновки.
Затверджено на засіданні кафедри, протокол № ____ від ______________20__ р.
Завідувач кафедри
банківської справи А.М.Мороз
Державний вищий навчальний заклад
«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Напрям підготовки «Фінанси і кредит»
Форма навчання: заочна
Іспит з нормативної науки: “ Операції банків і небанківських кредитних установ ”
Екзаменаційний білет № __
Теоретичне завдання. Види банків та банківських об'єднань, що можуть створюватись в Україні
Теоретичне завдання. Валютні операції банків
Тестове завдання
3.1. Надайте економічну характеристику регулятивного капіталу банку
3.2. Визначте функції власного капіталу банку
3.3. Які види кредиту за строком можуть отримати вітчизняні банки в НБУ
3.4. Назвіть та охарактеризуйте види депозитів, що їх банки відкривають клієнтам, за призначенням коштів депозиту.
Тестове завдання
4.1. Назвіть обов'язкові реквізити платіжного доручення
4.2. Протягом якого терміну вітчизняний банк приймає до виконання платіжну вимогу-доручення
4.3. Опишіть послідовність переміщення розрахункового чека при чековій формі міжгосподарських розрахунків в Україні
4.4. В чому полягає відмінність між покритим та непокритим акредитивом
5. Тестове завдання (вірна відповідь включає один варіант із пропонованого переліку )
5.1. В Україні короткостроковим вважається кредит строком:
а) до трьох років включно; б) тільки до шести місяців; в) до одного року включно.
5.2. Яке із перерахованих співвідношень характеризує миттєву ліквідність балансу позичальника:
а) позичений капітал / власний капітал;
б) абсолютно ліквідні активи / поточні зобов'язання;
в) грошові кошти / зобов'язання;
г) власний капітал / валюта балансу;
д) грошові кошти +поточні фінансові інвестиції +дебітори / поточні зобов'язання;
5.3. Яке із перерахованих понять не є формою забезпечення банківського кредиту:
а) гарантія; б) страхування; в) іпотека; г) оцінка кредитоспроможності; д) застава.
5.4. Гарантія юридично оформляється:
а) договором; б) усною угодою; в) листом; г) актом.
6. Тестове завдання (вірна відповідь включає два варіанти із пропонованого переліку):
6.1. Готівка з каси банку, який обслуговує суб'єкта господарювання, може бути одержана в межах:
а) залишу коштів на поточному рахунку в цьому банку; б) суми, що вказана в документі, який оформляється для отримання готівки в банку;
в) суми, потрібної для виплати заробітної плати; г) суми вказаної в грошовому чеку;
д) залишу коштів на поточних рахунках, в тому числі відкритих в інших банках.
6.2. Ліміт каси обов'язково встановлюється:
а) релігійним організаціям; б) підприємствам; в) організаціям;
г) банкам; д) приватним підприємцям.
6.3. Вітчизняний банк може отримувати готівку в касі НБУ за таких умов:
а) без зазначення конкретної цілі; б) якщо на кореспондентському рахунку банку достатньо коштів;
б) тільки із зазначенням конкретної цілі; г) тільки в разі недостатності готівки в банку на виплату зарплати.
6.4. Підкріплення операційної каси вітчизняного банку – це:
а) переміщення готівки із сховища даного банку в його касу;
б) поповнення каси даного банку готівкою, що куплена в іншого банку;
в) поповнення каси даного банку готівкою, що переміщена із оборотної каси НБУ;
г) переміщення готівки із сховища установи НБУ в його касу.
7. Тестове завдання (вірна відповідь включає три варіанти із пропонованого переліку):
7.1. Які операцій з цінними паперами можуть здійснювати банки України:
а) кредитні; б) депозитні, в) емісійні; г) інвестиційні; д) депозитарні.
7.2. Вітчизняні комерційні банки можуть емітувати:
а) векселі; б) ОВДП; в) ощадні (депозитні) сертифікати; г) бони;
д) прості акції; е) привілейовані акції.
7.3. За яких умов вітчизняні банки можуть здійснювати першу емісію акцій:
а) термін відкритої підписки до 1 року; б) термін відкритої підписки до 6 місяців;
в) інвестор повинен здійснити разову оплату повної вартості акцій;
г) інвестор може оплатити вартість акцій, які він купує, в декілька етапів;
д) акції мають бути лише простими.
7.4. Які операції з державними цінними паперами можуть проводити банки (вибрати вірні відповіді):
а) посередницькі; б) інвестиційні; в) емісійні; г) торгові.
8. Практичне завдання
Переказний вексель номінальною вартістю 7000 грн. з терміном погашення 10 листопада поточного року банк врахував 29 вересня цього ж року. Облікова ставка банку на момент врахування – 15 % річних.
Визначити:
а) суму дисконту;
б) за якою ціною був врахований вексель;
в) розмір облікового кредиту.
9. Практичне завдання
Є наступні звітні дані банку:
Група кредитів Заборгованість,
тис. грн. Вартість забезпечення за кредитом (з урахуванням коефіцієнта коригування)
Стандартні 2400 700
Під контролем 600 350
Субстандартні 300 200
Сумнівні 200 100
Безнадійні 800 -
Визначити: розмір резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями.
10. Практичне завдання
Регулятивний капітал комерційного банку становить 80550 тис. грн., норматив адекватності капіталу – 12,3%. Перелік найкрупніших позичальників банку (враховуючи 100% позабалансових зобов’язань) включає в себе (в тис. грн.):
Позичальник Залишок заборгованості Позичальник Залишок заборгованості
Підприємство “А” 8675 Підприємство “D” 8080
Підприємство “B” 9434 Підприємство “E” 8035
Підприємство “C” 8258 Підприємство “F” 7960
Визначити:
а) розмір нормативу “великих” кредитних ризиків банку;
б) оцінити дотримання цього нормативу;
в) які санкції застосовує НБУ до банків, що порушують вимоги до нормативу «великих» кредитних ризиків?
Затверджено на засіданні кафедри, протокол № ____ від ______________20__ р.
Завідувач кафедри
банківської справи А.М.Мороз
7. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Основна література
Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-ІV.
Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-ІV.
Конвенція про врегулювання деяких колізій законів про переказні векселі та прості векселі // підписано в Женеві 07.06.1930 р.
Конвенція про гербовий збір стосовно переказних векселів і простих векселів // підписано в Женеві 07.06.1930 р.
Уніфікований Закон про переказні векселі та прості векселі // підписано в Женеві 07.06.1930 р.
Уніфікований Закон про чеки // підписано в Женеві, 1931 р.
Уніфіковані правила для інкасо (публікація МТП № 522, 1995 р.).
Уніфіковані правила для міжбанківського рамбурсування для документарних акредитивів (публікація МТП № 525).
Уніфіковані правила та звичаї для документарних акредитивів (публікація МТП № 600, 2007 р.).
3акон України "Про іпотеку" від 05.06.2003 р. №898-ІV.
3акон України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" від 19.06.2003 р. №978-ІV.
Декрет Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19.02.1993 р. №15-93.
Закон України "Про акціонерні товариства" від 07.09.2008 р. №514-VІ.
Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 р. № 2121-III.
Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 30.06.1999 р. № 784-ХІV.
Закон України "Про господарські товариства" від 19.09.1991 р. № 1576-ХІІ.
Закон України "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень" від 18.11.2003 р. № 1255-ІV.
Закон України "Про заставу" від 02.10.1992 р. № 2654-ХІІ.
Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16.04.1991 р. № 959/ХП-ВР.
Закон України "Про іпотечне кредитування, операції консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати" від 19.06.2003 р. № 979-IV.
Закон України "Про Національний банк України" від 20.05.1999 р. № 679-ХІV.
Закон України "Про обіг векселів в Україні" від 04.05.2001 р. № 2374-ІІІ.
Закон України «Про кредитні спілки від 20.12.2001р. № 2908-ІІІ.
Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001р. № 2664-ІІІ.
Закон України "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні" від 05.04.2001 р. № 2346-III.
Закон України "Про приєднання України до Конвенції УНІДРУА про міжнародний фінансовий лізинг" від 11.01.2006 р. № 3301-ІV.
Закон України "Про приєднання України до Конвенції УНІДРУА про міжнародний факторинг" від 11.01.2006 р. № 3302-ІV.
Закон України "Про фонд гарантування вкладів фізичних осіб" від 20.09.2001 р. № 2740-II.
Закон України "Про фінансовий лізинг" від16.12.1997 р. №723/97-ВР.
Закон України "Про цінні папери і фондовий ринок" від 23.02.2006 р. № 3480-IV.
Інструкція з організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів в установах банків України // Постанова Правління НБУ від 03.12.2003 р. № 520.
Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті // Постанова Правління НБУ від 21.01.2004 р. № 22.
Інструкція про касові операції в банках України // Постанова Правління НБУ від 14.08.2003 р. № 337.
Інструкція про порядок ведення касових операцій у національній валюті в Україні // Постанова Правління НБУ від 15.12.2004 р. № 637.
Інструкція про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валюті // Постанова Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492.
Інструкція про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України // Постанова Правління НБУ від 12.12.2002 р. № 502.
Інструкція про порядок регулювання діяльності банків України // Постанова Правління НБУ від 28.08.2001 р. № 368.
Положення про переказування коштів у національній та іноземній валюті на користь нерезидентів за деякими операціями // Постанова Правління НБУ від 30.12.2003 р. № 597.
Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів // Постанова Правління НБУ від 28.07.2008 р. № 216.
Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням // Постанова Правління НБУ від 19.04.2005 р. № 137.
Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України // Постанова Правління НБУ від 16.12.2002 р. № 508.
Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних операцій з юридичними і фізичними особами // Постанова Правління НБУ від 03.12.2003 р. № 516.
Положення про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України // Постанова Правління НБУ від 29.12.2000 р. № 520.
Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття філій, представництв, відділень// Постанова Правління НБУ від 31.08.2001 р. № 375.
Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою // Постанова Правління НБУ від 10.08.2005 р. № 281.
Положення про порядок формування і використання банками резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості.
Положення про порядок формування обов'язкових резервів // Постанова Правління НБУ від 16.03.2006 р. № 91.
Положення про порядок формування резерву під операції банків України з цінними паперами // Постанова Правління НБУ від 02.02.2007 р. № 31.
Положення про порядок формування та використання банками резервного фонду// Постанова Правління НБУ від 08.08.2001 р. № 334.
Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків // Постанова Правління НБУ від 06.07.2000 р. № 279.
Положення про регулювання НБУ ліквідності банків України // Постанова Правління НБУ від 30.04.2009 р. № 259.
Правила використання готівкової іноземної валюти на території України // Постанова Правління НБУ від 30.05.2007 р. № 200.
Правила здійснення за межі України та в Україні переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями та їх виплати в Україні // Постанова Правління НБУ від 29.12.2007 р. № 496.
Положення про порядок унесення інформації про ломбарди до Державного реєстру фінансових установ //Розпорядження Держкомфінпослуг України від 2.10.2008р. № 1140.
Алексеєнко М.Д. Капітал банку: питання теорії і практики: Монографія.К.: КНЕУ, 2002.- 276 с.
Банківські операції: Підручник //За ред. А.М. Мороза. - К.: КНЕУ, 2008. -608 с.
Гроші та кредит: Підручник // За заг. ред. М.І. Савлука. К.: КНЕУ, 2006. – 744 с.
Міжнародні розрахунки та валютні операції / За заг. ред. М.І. Савлука. - К.: КНЕУ, 2002. - 392 с.
Центральний банк і грошово-кредитна політика: Підручник / За ред. А.М, Мороза, М.Ф. Пуховкіної. - К.: КНЕУ. 2005. — 566с.
Банківські операції: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни //А.М.Мороз, М.Д. Алексеєнко, П.М. Чуб та ін. - К.: КНЕУ, 2010.-303с.
Додаткова література
Алексеєнко М.Д. Капітал банку: питання теорії і практики: монографія / М.Д. Алексеєнко - К.: КНЕУ, 2002. – 276 с.
Аржевітін С.М. Трансформація грошово-кредитних відносин у сучасній економіці України: монографія / С.М.Аржевітін - К.: Майстерня книги, 2010. – 384 с.
Банковское дело: Слов.: Пер. с англ. / Ред. Л.Е.Миронова. - М.:ИНФРА-М, 2001.-412с.
Енциклопедія банківської справи України / Редкол.: В.С. Стельмах та ін.-К.: Молодь, Ін Юре, 2001. -680 с.
Івасів І.Б. Управління вартістю банку: монографія / І.Б. Івасів - К.: КНЕУ, 2008. – 288 с.
Іноземні банки в Україні : монографія / Р.В. Корнелюк, І.Б. Івасів, О.М. Диба. - К.: КНЕУ, 2012. – 234 с.
Розенберг Д. Словарь банковских терминов: Пер. с англ. - М.: ИНФРА-М, 1997.-360с.
14. Роуз П.С. Банковский менеджмент: Пер. с англ. — М.: Дело Лтд, 1995.-768с.
Савлук С.М. Власний капітал комерційного банку: монографія / С.М. Савлук - К.: КНЕУ, 2012. – 459 с.
Офіційний сайт Національного банку України www.bank.gov.ua.
Офіційний сайт Асоціації українських банків www.aub.com.ua.
Офіційний сайт Верховної ради України www.rada.kiev.ua.
Офіційний сайт Національної бібліотеки ім. Вернадського www.nbuv.gov.ua.
Офіційний сайт Українська асоціація інвестиційного бізнесу www.uaib.com.ua.
Офіційний сайт Фонду гарантування вкладів фізичних осіб www.fg.org.ua.
Форум банківських аналітиків www.bankir.ru.
Чуб О.О. Банки в глобальній економіці: проблеми сучасності та тенденції розвитку. Монографія./ О.О. Чуб – К.: КНЕУ, 2009. – 453с.

Приложенные файлы

  • docx 18074513
    Размер файла: 171 kB Загрузок: 6

Добавить комментарий