fizika_Optika (1)


 - ыдырау кезінде:
 изотоп ядросының  – ыдырауында қандай ядро пайда болады:  
 - сәулелену...                                байланысты   Энергияның бөлінуімен
234U92 изотопының ядросы альфа - ыдырау нәтижесінде пайда болған ядро:  
Cутегі атомының құрамы:
t  уақыт ішінде ыдырамаған радиоактивті ядролар саны:
α – бөлшектерді қандай құралмен тіркейді?  Вильеон камерасы
Абсолют қара дене үшін Виннің ығысу заңы:  абс. Қара дененің максимал спектрлік сәуле шығарғыштың қабілетіне сәйкес толқын ұзындығы дененің абс. Темп. Кері пропорционал болады
Абсолют қара дененің сәуле шығарғыштық қабілетінің максимал мәніне сәйкес   келетін   толқын   ұзындығын  анықтаңыз: Температура  Т = 500К.  (b=2.9·10-3мк):  5,8*
Абсолют қара дененің температурасын екі есе арттырғанда оның энергетикалық  жарқырауы неше есе өзгереді?   16 есе артады
Абсолют қара дененің энергетикалық жарқырауын 16 есе кеміту үшін оның температурасын неше есе азайту керек?            16
Абсолют сыну көрсеткіші 1,57 –ге тең шыныдан шағылған жарықтың толық поляризация бұрышы неге тең? 
Абсолют сыну көрсеткіші 2-ге тең ортадан абсолют сыну көрсеткіші 1,5-ға тең ортаға өткен жарық толқынының жиілігі  4/3 есе артады
Адам үшін аса қауіпті сәуле:
Айналық бетке перпендикуляр түскен жарық толық шағылады. Бір фотон шағылғанда бетке берілетін импульс:  
Аталған құбылыстардың қайсысы жарық дифракциясымен түсіндіріледі:  e)  тек 4-ші
Атом құрамына кіретін қандай бөлшектер құрылымдық болып табылады?   Протон мен нейтрон
Атом ядросы Z протоннан және N нейтроннан тұрады. Еркін нейтронның массасы mn, еркін протонның массасы mp. Төменде келтірілген шарттың қайсысы ядро массасына mя сәйкес орындылады?   Кез келген ядро үшін 2-ші шарт (mя  Zmp  + Nmn)
Атом ядросы протондар мен нейтрондардан құралған. Ядроның ішінде қандай бөлшектердің жұптарының арасында ядролық тартылыс күші бар?  Барлық үш жұпта
Атомдағы электронның толық энергиясы 3*10-19 Дж-ға артса, сутегі атомы жұтқан сәуленің толқын ұзындығы қандай болған?  6,6….
Атомның Резерфорд ұсынған классикалық моделімен қандай жағдай түсіндірілмейді?  Атомның орнықтылығы
Байланыс энергиясы 28 МэВ болатын  элементінің меншікті байланыс энергиясы   неге тең?  7МэВ/нукл
Бақылау нүктесі мен толқын фронтының арасы 1 м. Толқын ұзындығы 0,5мкм деп алып, жазық толқындық фронт үшін бесінші Френель зонасының радиусын есептеңіз.  1,58 мм
Баяу қозғалған электрон мен позитрон аннигиляциясында қандай электромагниттік бөлшектер пайда болады?  Екі   −квант
Белгісіз  элемент  – бөлшек шығаратын болса, пайда болған ядроның зарядын анықтаңыз:
Белгісіз элемент   – бөлшек шығаратын болса, пайда болған ядроның зарядын анықтаңыз:   
Z-2
Берілген металл үшін фотоэффектінің қызыл шекарасы 500 нм. Фотоэффект болу үшін фотонның ең аз энергиясы қандай болу керек? 2,49эВ
Берілген ортада таралған жарық толқынының ұзындығы 5*10-7 м, жиілігі 5*1014 Гц. Ортаның сыну көрсеткіші 1,2
Берілген ортада таралған жарық толқынының ұзындығы 500 нм, жиілігі 5*1014 Гц.  Ортаның абсолют сыну көрсеткіші қандай?  1.2
Бетінің ауданы 0,6м2 абсолют қара дененің сәуле шығару қуаты 34 кВт. Дененің температурасы қандай? Стефан- Больцман тұрақтысы .  1000К
Бордың 1-постулатын қанағаттандыратын формула   
Бордың 2-постулатын тұжырымдайтын формула:
-бөлшектер дегеніміз:   
Бірнеше когерентті толқындардың беттесуінен жарық интенсивтігінің қайта бөлінуі (таралу) құбылысы . . . деп аталады:  Интерференция
Бірінші интерференциялық максимумда қабаттасқан толқындардың фазалар  айырымы қандай болады?  2π
Бірінші интерференциялық минимумда қабаттасқан толқындардың фазалар айырымы қандай болады?  3π
Вин заңының формуласы:  
Висмут  атом ядросы бірнеше радиоактивті түрлену нәтижесінде қорғасын  ядросына айналды. Мұнда қандай радиоактивті түрленулер болған? Бета-минус ыдырау және алфа-ыдырау
Гейзенбергтің анықталмағандық қатынасы    /2
Гюйгенс-Френель принципі қалай оқылады?       Ортаның толқын фронты жеткен әрбір нүктесі сол бағытта таралатын екінші реттік толқындардың жаңа көзі б.т.   
Гюйгенс-Френель принципі:  Жарық толқындары жеткен кеңістіктің әрбір нүктесі екінші қайтара толқын көзіне айналады
Де Бройль толқынының ұзындығы:         
Де-Бройль толқын ұзындығын анықтайтын формула:   
Дифракция дегеніміз:  Жарық толқындарының бөгетті айналып өтуі
Дифракция жарықтың қандай қасиетін дәлелдейді?   Толқындық
Дифракциялық тор үшін максимум шарты  d∙sin φ=kλ, мұндағы k: (Рет номері)
Дифракциялық тор үшін максимум шарты:   
Дифракциялық тор үшін минимум шарты:  
Дифракциялық торға толқын ұзындығы 0,5 мкм жарық түскенде. Үшінші   дифракциялық  максимум 300 бұрышпен бақыланған.  Дифракциялық тордың    тұрақтысы неге тең?  3мкм
Дифракциялық тордың 1 мм ұзындығына 100 штрих сәйкес келеді. Осы торға толқын ұзындығы 600 нм жарық сәулесі түскенде үшінші ретті максимум қандай бұрышпен байқалады? Arcsin0.08
Екі когеренттік жарық көзінен берілген нүктеге толқындар бірдей фазада келеді. Егер әр толқынның тербеліс амплитудасы а болса, берілген нүктеде қорытқы тербелістің амплитудасы неге тең?  А=2а
Еркін электронда комптондық шашырау кезінде толқын ұзындығының максимал өзгеруі:  (  h = 6,62 ∙10-34 Дж·с,  m = 9,1∙ 10-31 кг).   4,84пм
Еркін электронда комптондық шашырау кезінде толқын ұзындығының максимал өзгеруі:     (  h = 6,62 ∙10-34 Дж с,  m= 9,1∙ 10-31 кг).          4,84пм
Жарық вакумнан абсолют сыну көрсеткіші =2……  толқын ұзындығы екі есе кемиді , жиілігі өзгермейді
Жарық вакуумнан бір ортаға өткенде түсу бұрышы  ,  ал сыну бұрышы  болса, осы ортада жарық жылдамдығы неге тең:   
Жарық интерференциясы дегеніміз:  Екі немесе бірнеше когерентті толқындардың беттесуі
Жарық интерференциясының максимум шарты бойынша:    Когерентті толқындар қабаттасу нүктесіне бірдей фазамен келсе, қосылған жарық толқындары бірін-бірі әлсіретеді
Жарық интерференциясының максимум шарты:   
Жарық интерференциясының максимум шартында фазалар айырымы:         
Жарық интерференциясының минимум шарты бойынша:   когерентті толқындар қабаттасу нүктесіне қарама-қарсы фазамен келсе, қосылған жарық толқындары бірін-бірі әлсіретеді
 Жарық интерференциясының минимум шарты:  
Жарық интерференциясының минимум шартында фазалар айырымы:  
Жарық сәулесінің вакуумнен скипидарға түсу бұрышы 450, сыну бұрышы 300. Жарықтың скипидарда таралу жылдамдығы қандай?   2,13*
Жарық тербелісінің белгілі  бір бағыттылығын сипаттайтын құбылыс . . .  деп аталады:  Поляризация
Жарық толқынының көлденеңдігі қандай оптикалық құбылыспен шартталған?  Жарық поляризациясы
Жарық толқынының сипаттамалары: толқын ұзындығы λ, жиілігі ν, таралу жылдамдығы V. Жарық бір ортадан екінші ортаға өткенде осы шамалардың қайсысы өзгереді?  
Жарықтың ортадағы фазалық жылдамдығының оның жиілігіне тәуелділігі:   Дисперсия
Жарықтың түзу сызықты тараудан ауытқу құбылысы . . . деп аталады:   Дифракция
Жұмыстық кернеуі 30 кВ түтікше үшін рентген сәулелерінің тұтас спектрінің қысқа  толқынды шекарасы:  
Жүйенің сәуле шығара алатын ең аз энергия мөлшері қалай аталады?  квант
Зарядтық сандары бірдей, массалық сандары әртүрлі атом ядролары:  Изотоптар
Зат қандай күйде сызықтық спектрлер шығарады?  газ күйінде жоғары температурада
Интерференцияланған сәулелердің оптикалық жол айырымы 3/4 толқын ұзындығына тең болса, фазаларының айырымы  3/2 пи
Квант энергиясы төмендегі шамалардың қайсына тура пропорционал? Сәуле шығару уақытына
Келтірілген бөлшектердің қайсысының антибөлшектері бар?   1, 2 және 3-ші
Кобальт 60Co27  изотопының ядросынан теріс зарядталған бета – бөлшек  бөлінген. Ядролық реакцияны көрсетіңіз:  
Комптон эффектісіндегі шашыраған сәуленің толқын ұзындығы :   Түскен сәуленің толқын ұзындығынан артық
Көрсетілген толқын ұзындықтарының ішінде қандай сәуле адам көзіне көрінеді?   5*м
Кристалдарда ... байқалады:             Рентген тәулелердің дифракциясы
Кристалдың оптикалық осіне перпендикуляр кесіп алынған қалыңдығы d1=4 мм кварц пластина  берілген монохромат жарықтың поляризация   жазықтығын  φ=200  бұрышқа бұрады.  Жарық толығымен сөну үшін екі параллель поляроидтың  арасына  қоятын кварц пластинаның   қалыңдығы қандай болу керек?  18мм                      
Күнді абсолют қара дене деп қарастырғанда оның энергетикалық жарқырауының максимал спектрлік тығыздығына 500 нм толқын ұзындығы сәйкес келсе, Күн бетінің температурасы қандай болады?  5800К
Күнді абсолют қара дене деп қарастырып, 10 минутта бөлініп шығатын энергияны есептеңіз. Күн бетінің температурасы  5800 К,Күннің орташа радиусы 6,95·108м.   2,34* дж
Қандай денені абсолют қара дене дейді ( а – шағылу коэффициенті,  - жұтылу коэффициенті):   
Қандай денені сұр дене деп атайды  ( а- шағылу коэффициенті;   – жұтылу коэффициенті):   
Қандай жарық көздерінің жарық шоқтары қабаттасқанда жарық интерференциясы болады: 1 – екі прожектордың,  2 – жұлдыздардың, 3 – бір шамнан таралған екі айнадан шағылған жарық? 34
Магний изотопының 24Мg12 құрамына кіретін протон және нейтрон санын анықтаңыз:
Малюс заңын көрсетіңіз:  
Микробөлшектің толқындық және корпускулалық сипаттамаларының арасындағы       байланыс формуласы:  
Монохромат толқындар деген не? Кеңістікте бір нақты және тұрақты жиілікті шектеусіз толқының бар болуы
Мына құбылыстардың қайсысын жарықтың кванттық теориясы тұрғысынан түсіндіруге болмайды?  Дифракция           
Мына үш , ,  - сәулелердің қайсысы электр және магнит өрісінде ығыспайды?   сәулелер
Нейтронның заряды:
Нүктелік жарық көзінен толқындық бетке дейінгі ара қашықтық 1м, толқындық беттен бақылау нүктесіне дейін  1м. Толқын ұзындығы 500нм  деп алып, екінші Френель зонасының радиусын анықтаңыз.  0,71 мм (новерно)
Ньютон сақиналарын бақылайтын құралда радиусы 4м жазық-дөңес линза дөңес    жағымен шыны пластинаның үстінде орналасқан. Егер өткен жарықтағы бесінші     ашық  сақинаның радиусы 3 мм болса, түсіп тұрған монохромат жарықтың толқын   ұзындығы қандай?  450нм
Оптикалық жол айырымы 3/4 толқын ұзындығына тең екі интерференцияланған сәуленің фазалар айырымы:  3/2+
Оптикалық жол айырымын анықтамасына сәйкес формула:  
Оптикалық құралдардың сапасын жақсарту үшін қолданылатын құбылыс:  Интерференция
Өздігінен түрлену нәтижесінде атом ядросынан гелий ядросы ұшып шыққан. Бұл қандай радиоактивті ыдырау?  Алфа ыдырау
Периоды 2 мкм дифракциялық торға толқын ұзындығы 589 нм сары жарық түскенде байқалатын дифракциялық бейнеде спектрдің ең көп реті нешеу болады?   3
Периоды d = 3,5 λ дифракциялық торға толқын ұзындығы λ жарық сәулесі түскенде байқалатын дифракциялық спектрдің ең көп рет саны қандай?  3
Пештегі ауданы S саңылаудан  t уақытта  W энергия таралған болса, оның температурасы қандай?   Поляризация дәрежесі:        
Поляризацияланған жарықтың  табиғи жарықтан айырмашылығы   Жарық векторының тербелісінің белгілі багыттылыгында
Протон саны Z=35, ал нейтрон саны N=45,  болса массалық сан А-ны анықтаңыз:
Радиоактивті ыдырау активтігі: 
Радиоактивті ыдырау заңы: 
Радиоактивті ыдыраудың жартылай ыдырау периоды дегеніміз - белгілі бір уақыт. Бұл уақыт ішінде:   Бастапқы ядролар саны 2 есе кемиді
Радиоактивті элементтің жартылай ыдырау периоды Т. Егер бастапқы уақыт мезетіндегі      ядро саны  деп алса, t=T/4  уақыт мезетінде элементтің қанша ядросы ыдырайды?  
Радиоактивті ядро үш бөлшекті шығарғанда, ядродағы нейтрондар саны   Өзгермейді
Спектрдің түрлі-түсті сәулелерінің толқын ұзындығының ең үлкені: Қызыл
Стационарлық күй үшін Шредингер теңдеуі:
Суретте атомның энергетикалық деңгейлерінің диаграммасы берілген. Қандай ауысу атомның шығару спектрінің ең үлкен толқын ұзындығына сәйкес келеді? 3-ші  (атомын шығару спекөң ең үлкен  сәйкес)
Суретте сутегі атомының энергетикалық деңгейлері диаграммасы берілген. Қандай ауысу атомның шығару спектрінің ең үлкен (қысқа)  толқын ұзындығына сәйкес келеді?
Суретте сутегі атомының энергетикалық деңгейлері диаграммасы берілген. Қандай ауысуда минимал  (максимал) жиілікті фотон сәулеленеді?  t  уақыт ішінде ыдыраған радиоактивті ядролар саны:
Сутегі атомында электрон бір орбитадан ядроға жақын басқа орбитаға көшкенде энергиясы 3,03  10-19 Дж фотон шығады. Сәулелену жиілігі неге тең?  4,57*
Сутегі атомының Бор теориясында электронның n-ші орбитадағы толық энергиясы  формуласымен анықталады. Осындай атомдардан құрылған газдың сәуле шығару спектрі тек бір ғана спектрлік сызықтан болу үшін, сутегінің қозбаған атомына қанша минимал энергия қажет?   10,2 эВ
Сутегі атомының спектрі үшін Бальмер заңдылығының жалпы формуласы:  
Сутегі атомының спектрінде ең қысқа толқынды сәулелер қандай сериямен анықталады?  Лайман
Сыртқы фотоэффект үшін Эйнштейн теңдеуі:  
Толқын көзінен шыққан электромагниттік толқынның ұзындығы рентген сәулелеріне сәйкес  λ = 10-10 м болды. Фотонның массасы қандай?  2,2*10-32кг
Толқын ұзындығы 0,025нм рентген сәулелері үшін фотонның массасын табыңыз. (Планк тұрақтысы h ═ 6,62 ∙10-34 Дж∙с)   
Толқын ұзындығы 2,5*10-10 м рентген сәулесінің фотонының массасы қандай?  8,8*
Толқындардың интерференциялық шарттарының қажеттілігін көрсетіңіздер.  Толқындардың когеренттілігі
Толқындық функцияның ықтималдығын нормалау шарты:   
Төменде келтірілген тұжырымның қайсы салыстырмалылық теориясының постулаттарына қайшы келеді?  Тек 3-ші (Табиғаттағы құбылыстар салыстырмалы және әртүрлі инерциалды санақ жүйелерінде бірдей өтпейді)
Төменде келтірілгендердің қайсысы электромагниттік толқындардың  көлденеңдігін  дәлелдейді:  Поляризация
Төмендегі тұжырымның қайсысы Бор постулаттарының мағынасына сәйкес келеді? (1. атомдағы электрондар дөңгелек орбита бойымен қозғалады және электромагниттік толқындар шығарады  2. атом стационарлық күйлердің тек біреуінде ғана бола алады, стационарлық күйде атом энергия шығармайды) 2-ші және 3-ші
Тыйым салынған аумағы ∆E=0,41 МэВ шала өткізгіш үшін меншікті фотоөткізгіштіктің  қызыл шекарасының жиілігін есептеңіз:  
1*
Уран U ядросы нейтронды қармап алып, екі ядроға Сs және Rb бөлінген. Осы ядролық бөліну реакциясында неше нейтрон  бөлініп шыққан?  2
Ұзындығы l=20 см түтікшеге құйылған қант ерітіндісінен өткен жарықтың поляризация жазықтығы -қа бұрылған. Қант ерітіндісінің массалық концентрациясын анықтаңыз.  Қанттың меншікті айналуы ;    10=
Фотон массасы қандай формуламен анықталады?   
Фотонның   еркін электронмен соғылысында оның толқын ұзындығы 1,7 пм-ге өзгерді. Фотонның шашырау бұрышының косинусын анықтаңыз.   ( me =9,1 ∙10-31кг,   λ=2,46пм,       h = 6,62 ·10-34 Дж ∙с) .  0,3
Фотонның импульсі неге тең:  mc
Фотонның массасы қандай қатынаспен бағалануы мүмкін?   
Фотонның тыныштық массасы неге тең?  Электронның массасы
Фотоэлектрондардың максимал кинетикалық энергиясы оларды босататын электромагниттік сәулелердің жиілігі мен сәулелену қуатына қалай байланысты?  Жиіліктің артуымен сызықты өсуі қуатқа тәуелді емес
Фотоэффект үшін Эйнштейн теңдеуі қандай заңға негізделіп жазылған?  Энергияның сақталу заңы
Френель айналары не үшін қолданылады?  Когорентті толқындар алу үшін
Френель бипризмасы не үшін қолданылады?  Когорентті толқындар алу үшін
Шредингердің  толқындық уақыттық теңдеуі:
Шығу жұмысы А=7,5·10-19  Дж - ге тең металл үшін фотоэффектінің қызыл шекарасын анықтаңыз  ( h=6,63·10-34 Дж с):   2,65*
-ыдырау кезінде ядро:
Электронға түскен рентген сәулесінің толқын ұзындығы 2,4 · 10-11 м, электронда шашырағаннан соң  2,6 · 10-11м болған. Сәуле фотоны өзінің бастапқы энергиясының қандай бөлігін электронға берген?   7,7 процент
Электрондар қандай орбитаға ауысқанда сутегі атомы көрінетін сәуле шығарады:
Электроннның импульсі толқын ұзындығы 500 нм фотонның импульсіне тең болу үшін қандай жылдамдықпен қозғалуы керек?  1460м/с
Юнг тәжірибесінде ара қашықтығы 1мм екі тесікке түсіп тұрған монохромат жарықтың толқын ұзындығы 600нм, тесіктердің жазықтығынан экранға дейінгі қашықтық 3м. Үшінші ашық жолақтың орынын анықтаңыз. 5.4мм
Ядролық реакцияны аяқтаңыз:  93Nb41+1n0 →    ? + 4He2: 
Ядролық реакцияны аяқтаңыз: :   
Ядроның байланыс энергиясының формуласы;   
Ядроның массалар ақауын анықтаңыз (mp –протонның массасы, mn – нейтронның массасы, Mя – ядроның массасы):
Ядросында 7 протон және 8 нейтрон бар бейтарап атомның электрондық қабықшасында неше электрон бар?    7

Приложенные файлы

  • docx 18072989
    Размер файла: 220 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий