Plan_praktichnikh_z_MPP_docx


План практичних (семінарських) занять
Тема 1
Міжнародне приватне право як галузь права
1.Поняття та місце міжнародного приватного права.
2.Предмет міжнародного приватного права
3.Міжнародні приватноправові відносини: поняття, елементи та ознаки.
4. Поняття та види «іноземного елемента».
5.Методи та принципи міжнародного приватного права.
6.Співвідношення міжнародного приватного права з міжнародним публічним правом та іншими галузями національного права.
7.Система міжнародного приватного права.
Завдання
1. Визначте чи будуть предметом правового регулювання міжнародного приватного права такі відносини:
а) підприємство з німецьким капіталом, яке знаходиться в м. Житомирі уклало контракт на поставку оргтехніки з спільним українсько-італійським підприємством, зареєстрованим в Тернополі;
б) громадянин України А.. , перебуваючи на навчанні у ФРН одружився з громадянкою ФРН.
в) громадянин України О. отримав у спадок будинок у Франції;
г) громадянин України Л. придбав будинок в США;
д)фірма з м.Познані (ПР) уклала договір з ТОВ "Ріма" в м.Львові на виконання підрядних робіт в м.Львові;
е) перебуваючи у Польщі громадянин України Л. порушив правила дорожнього руху.
2. Країна отримала від Міжнародного валютного фонду кредит на реконструкцію металургійної промисловості. Кредит був розподілений між окремими підприємствами під гарантії уряду. З цими підприємствами укладено кредитні договори.
Проаналізуйте ситуацію з позиції співвідношення міжнародного публічного і міжнародного приватного права.
3. Дайте приклади відносин з участю "іноземного елементу" в таких інститутах:
а) договірного (контрактного) права;
б) спадкового права;
в) інтелектуальної власності;
г) укладення шлюбу;
д) укладення трудового договору;
е) деліктних відносинах;
є) вирішення господарських спорів;
ж) договорах перевезення.
4. Уряд Австрії уклав договір з урядом Німеччини про купівлю 7000 тон металів іридієво-платинової групи. Яким правом повинен регулюватися даний договір міжнародним публічним чи міжнародним приватним? Визначте його правову природу.
Законодавство:
1.Закон України від 23 червня 2005 року “Про міжнародне приватне право” // Відомості Верховної Ради України.-2005, N 32, ст.422
Література:
Актуальные проблемы международного частного и гражданского права // под ред. проф. С.Н. Лебедева.- М.: Статут, 2006.-284с.
Ануфреева Л.П. Соотношение международного публичного и международного частного права: правовые категории. М., 2002.
Довгерт А.С. Гармонізація цивільно (приватного) права в Європі // Проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним правом. Матеріали науково-практичної конференції. К., 1998.- С.237-240.
Кисіль В.І. Міжнарождне приватне право: питання кодифікації.- К.: Україна, 2000.-С.3-38.
Колодій А.М. Публічне і приватне право: міжнародний і національний аспект// Реферативний огляд діючого законодавства України та практика його застосування. К.: Регіональний центр Академії правових наук України.-1996.
Коссак В.М. Правове регулювання міжнародних приватних відносин на підставі законодавства Польщі та України // В кн. JUS ET AMICITIA, 2006р.
Кузнецов М.Н. Некоторые особенности развития международного частного права //Сов. журнал международного права. –1991. - №1.
Матвеев Г.К. Предмет, система и источники международного частого права // Международное частное право. К.: Наукова думка, 1985.
Мережко А.А. Наука международного частного права: история и современность. – К.: Таксон, 2006.-356с.
Мосс Д.К. Автономия воли в практике медждународного коммерческого арбитража.-М.:Бек,1996.
Мюллерсонр А. О соотношении международного публичного, международного частного и национального права // Сов. Государство и право. - 1982.- №2
Суверинітет України і міжнародне право. // Під ред. Н.Денисова, В.Євінтова. К.: Манускрипт.-1995.
Тищик Б.Й., Орач Є.М. Основи приватного римського права. Львів. ЛДУ. 1993.
Фединяк Г. Деякі питання структурного та функціонального співвідношення міжнародного публічного, міжнародного приватного та європейського права: початок ХХІ століття // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. Вип.9.-2002.- С.82-90.
Фединяк Г. Міжнародне приватне право України: деякі актуальні теоритичні та практичні аспекти розвитку // Право України.-2002.- №11.- С.141-143.
Тема 2
Джерела міжнародного приватного права
1.Поняття та загальна характеристика джерел міжнародного приватного права.
2.Національне законодавство як джерело міжнародного приватного права.
3.Міжнародні договори як джерело міжнародного приватного права: поняття та види.
4.Звичаї як джерело міжнародного приватного права: поняття та види.
5.Роль судової та арбітражної практики в регулюванні міжнародних приватних відносин.
6.Уніфікація норм міжнародного приватного права. Діяльність міжнародних організацій з питань уніфікації міжнародного приватного права (Гаагська конференція з міжнародного приватного права, комісія ООН з права міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ), Інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) тощо).
7.Поняття та значення матеріальних та колізійних норм в міжнародному приватному праві.
8.Характеристика договорів в сфері надання правової допомоги.
Завдання
1. Назвіть приблизний перелік країн, в яких проведена кодифікація міжнародного приватного права. Чи належить до них Україна?
2. Фірма "Ігл" з Польської Республіки уклала договір міжнародної купівлі-продажу з ТОВ "Мірабель" із Львова, в якій включено термін "Франко-завод" (EXW) із збірника тлумачення міжнародних торговельних термінів "Інкотермс". У процесі виконання договору виник спір між сторонами за чий рахунок повинна здійснюватися доставка товару. Дайте правовий аналіз ситуації.
3. Італійське дочірнє підприємство “Фосс”, яке зареєстроване в м.Тернополі, уклало договір на поставку обладнання з українсько-німецьким підприємством “Зуль”, яке знаходиться в м.Луцьку. При укладенні договору виникло питання, чи потрібно в даному випадку керуватися зовнішньоекономічним законодавством України?
4. Які з нижче перелічених джерел містять норми міжнародного приватного права:
Віденська конвенція про міжнародний договір купівлі-продажу;
Закон України “Про міжнародне приватне право”;
Курс міжнародного приватного права Л.А.Лунца;
Договір між Україною та Республікою Польща про взаємний захист інвестицій;
Договір між Львівською та Закарпатською областями про створення міжрегіональної асоціації “Долина”;
ІНКОТЕРМС – 2010;
Кодекс торговельного мореплавства;
Митний кодекс України;
Кримінальний кодекс України;
Конституція України;
Договір укладений кількома державами щодо відмови у використанні сили в міжнародних відносинах.
5. При застосуванні міжнародного договору можуть виникати такі проблеми:
переклад офіційного тексту державною мовою;
тлумачення невідомих термінів національному праву держави;
тлумачення компромісних норм (“розумний строк”, “необхідні заходи” тощо);
встановлення учасників міжнародного договору;
співвідношення за юридичною силою двох міжнародних договорів
Яким чином такі проблеми можна вирішити? Які державні органи повинні сприяти судам в їх вирішенні?
Джерела правового регулювання :
Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України.- 1996.-№30.- ст.141
Цивільний кодекс України від16.01.2003 року // Відомості Верховної Ради України.- 2003.-№40-44.- ст.356
Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. // Відомості Верховної Ради України.- 2002.-№21-22.- ст.135
Закон України від 12 вересня 1991 року “Про правонаступництво України” // Відомості Верховної Ради України.-1991, N 46, ст.617
Декларація про державний сувернітет України // Відомості Верховної Ради України.-1990, N 31, ст.429
Закон України від 22 вересня 2011 року N 3773 “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” // Відомості Верховної Ради України.-2012, N 19-20, ст. 179.
Закон України від 19 березня 1996 року “Про режим іноземного інвестування” //Відомості Верховної Ради України.-1996, N 19, ст.80
Наказ Міністерства економіки “Про затвердження Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів) ” від 6 вересня 2001 року. //Офіційний вісник України .,-2001 р., №39, стор 158, стаття 1784.
Закон України від 23 червня 2005 року “Про міжнародне приватне право” // Відомості Верховної Ради України.-2005, N 32, ст.422
Закон України від 29 червня 2004 року “Про міжнародні договори України” // Відомості Верховної Ради України, 2004, N 50, ст.540
Закон України від 24 лютого 1994 року “Про міжнародний комерційний арбітраж”// Відомості Верховної Ради України.-1994, N 25, ст.198
Закон України від 16 травня 1991 року “Про зовнішньоекономічну діяльність” // Відомості Верховної Ради України, 1991, N 29, ст.377
Офіційні правила тлумачення торговельних термінів (ІНКОТЕРМС) в ред.2010 року
Указ Президента України від 4 жовтня 1994 року “Про застосування Міжнародних правил інтерпритації комерційних термінів” // Голос України.- 1994.- 12 жовтня.
Віденська конвенція про право міжнародних договорів 1969р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. -1986. - N 17. - Ст.343.
Віденська конвенція про правонаступництво держав стосовно договорів від 23 серпня 1978 року // Відомості Верховної Ради України. -1992. - N 41. - Ст.601.
Статут ООН і Статут Міжнародного Суду //ООН збірник документів.: Наука., М.-1981.
Конвенція про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах (в редакції 2002 року) // Мінськ 22 січня 1993 року Закон України “Про ратифікацію Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах” // Відомості Верховної Ради України.- 1994, N 46, ст.417
Статут Гаазької конференції з міжнародного приватного права //Набув чинності 15 липня 1955 року, Закон України “Про прийняття Статуту Гаазької конференції з міжнародного приватного права //Відомості Верховної Ради України, 2003, N 30, ст.250
Устав международного института унификации частного права (15 марта 1940 года) //Сборник международных договоров СССР. Вып. XLVI.- М., 1993. С. 237 — 242.
Література:
Варшаломидзе Л.Г. Унификация норм международного частного права в рамках УНИДРУА //Автореф.дис....канд.юрид.наук.:12.00.03..- Київський національний університет ім.Т. Шевченка.-К.,2001.-17с.
Васильченко В.В. Науково-практичний коментар Закону України “Про міжнародне приватне право”.-К.: Істина, 2007.-200с.
Галущенко В.Г. Питання міжнародного приватного права у міжнародних договорах України про правову допомогу. - К.: “Юстиніан”, 2005.-472с.
Кравчук І.В., Парапан М.В. Гармонізація національних правових норм з правом ЄС.- К.: Видавничий дім “Слово”, 2004.-320с.
Коссак В.М. Договір як регулятор міжнародних відносин// Питання історії міжнародних відносин (Матеріали науково-практичної конференції. Травень, 1996). Одеса, 1996.
Коссак В.М. Проблеми гармонізації законодавства у процесі кодифікації приватного права// В зб. "Новий Цивільний кодекс України та його вплив на подальший хід і зміст кодифікаційного процесу в Україні". К., 1997р.
Коссак В.М. Проблеми гармонізації контрактного (договірного) права законодавства України з міжнародним приватним правом. В кн.: "Проблема гармонізації законодавства України з міжнародним правом". 1998р.
Лукашук И.И. Современное право международных договоров Т1 (в 2 томах).- М.: Волтерс Клувер,2004.-672с.
Лукашук И.И. Современное право международных договоров Т2 (в 2 томах).- М.: Волтерс Клувер,2006.-496с.
Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА-2004. М.: Статут, 2006.-735с.
Руденко О.В. Уніфікація міжнародного приватного права в Європейському Союзі //Автореф.дис....канд.юрид.наук.:12.00.03..-Київський національний університет ім.Т. Шевченка.-К.,2007.-18с.
Типовые контракты и договоры. М.: Мир. 1990.
Фединяк Г. Правові системи світу та джерела їх приватного права // Вісник Львівського національного університету. Серія міжнародні відносини. Вип.2., 2000.-С.293-302.
Фединяк Г. Уніфікація звичаєвих норм міжнародного приватного права на зломі ХХ-ХХІ століть // Вісник Львівського національного університету. Серія міжнародні відносини. Вип.3., 2001.-С.87-96.
Фединяк Г. Уніфікація норм як спосіб досягнення гармонізації у міжнародному приватному праві // Проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним правом. Матеріали науково-практичної конференції. Київ.-1998.-С.334-337
Фединяк Г. Уніфіковані норми міжнародних договорів про міждержавні автомобільні перевезення // Право України. -2000. -№10
Фединяк Л. Нормативні акти України та їх потреби щодо регулювання питань юрисдикційного імунітету держави та її органів // Право України.-1999.- №2.- С.108-109.
Тема 3
Суб’єкти міжнародного приватного права
1.Види суб’єктів міжнародного приватного права.
2.Фізичні особи як суб’єкти міжнародного приватного права:
2.1.Правовий статус фізичних осіб в МПП
2.2. Особливості правового статусу іноземців та осіб без громадянства
2.3. Правосуб’єктність фізичних осіб у відносинах з іноземним елементом
2.4.Колізійне регулювання правового статусу фізичних осіб в законодавстві України;
3.Правовий статус юридичних осіб в міжнародному приватному праві:
3.1.Особистий закон юридичної особи;
3.2.Колізійне регулювання правового статусу юридичних осіб в законодавстві України;
3.3.Заснування та діяльність іноземних юридичних осіб на території України. Представництва та філії іноземних юридичних осіб.
4.Держава як учасник міжнародних приватноправових відносин:
4.1.Поняття та види імунітету держави.
Завдання.
1. У громадянина Польщі М. Під час перебування в туристичному круїзі в м. Одеса загострилася душевна хвороба – шизофренія. Його терміново госпіталізували. Чи можна гр.М визнати недієздатним за законодавством України?
2. Зовнішньоторговельна фірма, в статутному фонді якої власність держави переважає, провадила зовнішньоекономічну діяльність у Великобританії. За несвоєчасні розрахунки за поставлену продукцію іноземні партнери звернулися в суд з проханням забезпечити свої вимоги шляхом накладення арешту на майно фірми у Англії. Представники фірми заперечували щодо такого виду забезпечення, посилаючись на імунітет держави. Дайте аналіз ситуації.
3. 19-річний студент О. (гр. Аргентини) навчаючись в Україні продав перед від’їздом на батьківщину деякі речі особистого вжитку своєму сусіду по кімнаті в гуртожитку. Батьки дізнавшись про це заперечували проти такої угоди, так як за законодавством Аргентини О. був неповнолітній.
Чи можна цей договір визнати недійсним і з яких підстав?
Джерела правового регулювання:
Закон України від 23 червня 2005 року “Про міжнародне приватне право” // Відомості Верховної Ради України.-2005, N 32, ст.422
Конституція України від 28 червня 1996 року// Відомості Верховної Ради України.- 1996.-№30.- ст.141.
Цивільний кодекс України від16.01.2003 року // Відомості Верховної Ради України.- 2003.-№40-44.- ст.356
Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. // Відомості Верховної Ради України.- 2002.-№21-22.- ст.135
Закон України від 22 вересня 2011 року N 3773 “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” // Відомості Верховної Ради України.-2012, N 19-20, ст. 179.
Закон України від 8 липня 2011 року N3671 “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту” // Відомості Верховної Ради України.-2012, N 16, ст. 146
Закон України від 19 березня 1996 року “Про режим іноземного інвестування” //Відомості Верховної Ради України.-1996, N 19, ст.80
Закон України від 18 вересня 1991 року “Про інвестиційну діяльність” // Відомості Верховної Ради України.-1991, N 47, ст.646.
Закон України від 16 травня 1991 року “Про зовнішньоекономічну діяльність” // Відомості Верховної Ради України, 1991, N 29, ст.377
Постанова Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2012 року №150 “Про затвердження Порядку продовження строку перебування та продовження або скорочення строку тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на території України” // Урядовий кур’єр від 07.03.2012.- №44.
Конвенція прозахист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року // Урядовий кур’єр від 17.11.2010 р. №215.
Конвенція про правовий статус біженців від 28 липня 1951 року
Конвенція про правовий статус осіб без громадянства від 28 вересня 1954 року.
Загальна декларація прав людини 1948 року // Офіційний вісник України. -2008., №93, стор.89, стаття 3103.
Міжнародний пакт про громадянські й політичні права 1966 року.
Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права 1966 року
Конвенція про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах (в редакції 2002 року) // Мінськ 22 січня 1993 року Закон України “Про ратифікацію Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах” // Відомості Верховної Ради України.- 1994, N 46, ст.417
Віденська конвенція про представництво держав і їх відносини з міжнародними організаціями універсального характеру від 14 березня 1975 року.
Віденська конвенція про дипломатичні зносини від 18 квітня 1961 року
Віденська конвенція про консульські зносини від 24 квітня 1963 року.
Література:
Барабаш Б. Правовий статус особи у конституціях штатів США // Право України.-2002.-№3.-С.166-170.
Баратянц Н.Р., Богуславський М.М., Колесник Д.Н. Современное международное право: иммунитет государства. // Советский ежегодник международного права.-1988.-М.: Наука, 1989.- С.165-182.
Богуславський М.М. Иммунитет государства.-М.,1962
Вилкова Н. Правовые основы иностранного предпринимательства // Законность.-1992.-№2.
Ковалишин І. Правовий статус біженців в Україні як вид правового статусу іноземців // Право України.-2001.-№2.-С.38-42.
Коссак В. Здійснення спільної підприємницької діяльності, пов’язаної зі створенням юридичних осіб //Право України. -1996. -№11.
Коссак В.М. Товариство з обмеженою відповідальністю в австрійському праві (порівняльний аналіз з українським законодавством) //Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні.- Львів, 1995.- С.67-71.
Коссак В.М. Підприємство з іноземними інвестиціями як юридична особа в законодавстві України і Польщі. В кн.: Гарантування цивільних прав і свобод. Жешув, 1997р.
Коссак В.М. Правовий статус іноземців в Україні// Міграційне законодавство: Проблеми, досвід, перспективи розвитку. Шатськ, 1999р.
Лазарев Л.В., Марышева Н.И., Пантелеев И.В. Иностранные граждане (правовое положение). М.: Российское право. 1992.
Мережко о. Проблематика особистих немайнових прав з погляду міжнародного приватного права (на прикладі України та Польщі)// юридичний журнал.-2008.-№12.
Москаль Т. Правовий статус закордонного українця – особливий (спеціальний) вид правового статусу іноземця // Право України.-2004.-№10.-С.35-37.
Тема 4
Колізійні норми в міжнародному приватному праві
1.Поняття та правова природа колізійної норми.
2.Структура колізійної норми.
3.Види (система) колізійних норм:
-односторонні та двосторонні колізійні норми;
-імперативні, альтернативні та диспозитивні колізійні норми;
-прості та складні колізійні норми;
-абсолютно визначені та відносно визначені колізійні норми.
4.Типи колізійних прив’язок.
5.Уніфікація колізійних норм.
Завдання.
1. ТзОВ “Вега” за договором міжнародної купівлі-продажу поставила фірмі “Товір” (ПР) офісні меблі. В процесі виконання договору виник спір щодо деяких прав і обов’язків, не передбачених договором. За законодавством якої країни будуть визначатися права і обов’язки сторін за цим договором?
2. Визначте структуру колізійних норм в Законі України “Про міжнародне приватне право” ст.ст. 16, 18, 31, 32, 38, 42, 55, 56.
3. Українська фірма “Оріон” та французька фірма “D” уклали договір міжнародної купівлі-продажу. Українська фірма виконала свої зобов’язання, а французька на два дні прострочила відправлення товару, крім того поставлено було неякісний товар. Українська фірма подала позов в український суд. Правом якої держави будуть регулюватися ці відносини, якщо сторони не передбачили правом якої держави будуть регулюватися їх правовідносини в договорі?
Джерела правового регулювання :
Закон України від 23 червня 2005 року “Про міжнародне приватне право” // Відомості Верховної Ради України.-2005, N 32, ст.422
Кодекс міжнародного приватного права (Кодекс Бустаманте) 1928 р. //Международное частное право. Сборник документов. М., 1997.
Римська конвенція про право, що застосовується до договірних зобов’язань 1980 рік.
Конвенція про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах (в редакції 2002 року) // Мінськ 22 січня 1993 року Закон України “Про ратифікацію Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах” // Відомості Верховної Ради України.- 1994, N 46, ст.417; Зібрання чинних міжнародних договорів України 2006 р., №5, /книга 1/, стор. 564, стаття 1156.
Конвенція про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах (в редакції 2002 року) // Мінськ 22 січня 1993 року Закон України “Про ратифікацію Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах” // Відомості Верховної Ради України.- 1994, N 46, ст.417
Договір між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах від 24.05. 1993 р.// Зібрання чинних міжнародних договорів України 2004 р., №4, /книга 2/, стор. 152, стаття 960.
Література:
Галянтич М. Колізія нормативних актів: вимушений шлях розвитку права // Право України.-1996.-№6.-С.33-36.
Кисіль В.І. Механізми колізійного регулювання в сучасному міжнародному приватному праві // Автореф.дис....докт.юрид.наук.:12.00.03..- Київський національний університет ім.Т. Шевченка.-К.,2001.-39с.
Колізії у законодавстві України: проблеми теорії і практики.-К.: Генеза, 1996.
Мережко А.А. Договор в частном праве. – К., 2003.-176с.
Мережко А.А. Коллизионное право США. – К., 2003.-136с.
Садиков О.П. Коллизионные нормы в международном частном праве. Советский ежегодник международного права. М.: Наука. 1983.
Хачатурян А.Г. Унификация коллизионных норм в международном частном праве.-К.: Наукова думка,1993.
Тема 5. Право в власності в МПП. Правове регулювання іноземних інвестицій в Україні
Правова природа права власності в МПП.
Об’єкти права власності іноземців в Україні.
Колізійні питання права власності в МПП.
Поняття, види та джерела правового регулювання іноземних інвестицій в Україні.
Форми іноземного інвестування.
Державні гарантії захисту іноземних інвестицій.
Правовий статус іноземних інвестицій у вільних економічних зонах.
Питання для самоконтролю
Дайте визначення поняття права власності в об’єктивному та суб’єктивному розумінні.
Перерахуйте джерела правового регулювання права власності.
Охарактеризуйте колізійні прив’язки щодо рухомого та нерухомого майна.
Перерахуйте об’єкти, які не можуть належати на праві власності іноземних юридичних та фізичних осіб та іноземних держав.
Дайте визначення поняття іноземної інвестиції.
У яких видах можуть здійснюватися іноземні інвестиції?
У якій валюті можуть здійснюватися іноземні інвестиції?
Задача 1.
Фірма «Фронт Корпорейшн» звернулася до суду з вимогою зобов’язати Західну регіональну митницю здійснити митне оформлення іноземної інвестиції.
Митниця дану вимогу заперечувала, посилаючись на те, що обладнання для спортивного залу, яке перевозилось позивачем через кордон, мало бути передане дитячому будинку. Тому це не іноземна інвестиція, а благодійна допомога і її перевезення не регулюється законодавством про іноземне інвестування.
Фірма «Фронт Корпорейшн» в свою чергу доводила, що дане обладнання є саме іноземна інвестиція і здійснюється з метою досягнення соціального ефекту. Зробіть правовий аналіз даної ситуації.
Задача 2.
Громадянин України Петренко 20.09.2005р перебуваючи на відпочинку в Автрії вирішив придбати квартиру у громадянина Австрії. 15.12.2005р. Петренко передав гром. Австрії 40 тис. євро за квартиру, а договір уклали в усній формі. Згодом щоб гром Петренко не хвилювався гром Австрії видав розписку про те, що Петренко позичив йому гроші у сумі 40 тис. євро. 27.02.2006 року гром Австрії поставив питання про визнання договору купівлі-продажу квартири недійсним у зв'язку із недотриманням форми договору. Вирішіть спір. Законодавством якої держави необхідно керуватися при розгляді даного спору? Суд якої держави компетентний такий спір розглядати? Чи набув права власності на будинок гром Петренко?
Задача 3.
Громадянин України Назарко виїхав на постійне місце проживання в США, де згодом отримав їхнє громадянство. Через три роки з моменту отримання громадянства посольством України в США було повідомлено, що гр. Назарко є спадкоємцем за заповітом майна, яке йому передав його батько. В заповіті було зазначено, що йому передається квартира, яка знаходиться в м.Тернополі, автомобіть марки тойота, будинок, що знаходиться в селі Вузлове та земельна ділянка сільськогосподарського призначення.
Яким законодавством будуть регулюватися дані правовідносини?
Чи на все майно гр.Назарко набуде право власності у зв'язку із прийнятям спадщини?
У випадку пропущення строку прийняття спадщини суд якої держави буде компетентний його продовжити.
Перерахуйте колізійні прив'язки, які можуть застосовуватися до даних правовідносин.
Задача 4.
Іноземна інвестиція була внесена як майновий внесок у вигляді будівельних матеріалів. Метою її здійснення було покращення стану будинку дитячого садку, що призвело до збільшення його вартості.
Чи може бути дана інвестиція зареєстрована як іноземна?
Задача 5.
У травні 2000 року спільне українсько-канадське ТзОВ «Явір» подало позов в Арбітражний суд Сумської області до Державної податкової адміністрації в Сумській області про визнання за ним права звільнення від сплати акцизного збору, податку на додану вартість, мита та подання ліцензії на імпорт алкогольних напоїв.
Позивач обґрунтовував свої вимоги тим, що він був зареєстрований 20 квітня 1993 року як підприємство з іноземними інвестиціями і користувався пільгами, передбаченими ст..32 Закону України “Про іноземні інвестиції” від 13 березня 1992 року та просив зобов’язати Державну податкову адміністрацію проводити видачу марок акцизного збору, податку на додану вартість, мита та без подання ліцензії.
Як необхідно вирішити справу?
Джерела правового регулювання:
Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст.141.
Цивільний кодекс України, прийнятий 16 січня 2003 р. // Голос України. – 2003. – № 45-46, 47-48.
Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – №3-4. – Ст.27.
Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. // Відомості Верховної Ради України.- 2002.-№21-22.- ст.135
ЗУ “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень” від 1 липня 2004 р. // Урядовий кур’єр. – 2004. – 4 серпня.
ЗУ “Про охорону культурної спадщини” від 8 червня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – №39. – Ст.333.
Закон України від 14 березня 1996 року “Про режим іноземного інвестування”// Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №19. – Ст.80.
Конвенція про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах (в редакції 2002 року) // Мінськ 22 січня 1993 року Закон України “Про ратифікацію Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах” // Відомості Верховної Ради України.- 1994, N 46, ст.417
Договір між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах від 24.05. 1993 р.// Зібрання чинних міжнародних договорів України 2004 р., №4, /книга 2/, стор. 152, стаття 960.
Література:
Алексеев С.с. Право собственности. Проблемы теории. -М.: Норма, 2007.-240с.
Власова М.В. Право собственности в России: возникновение, юридическое содержание, пути развития: учебное пособие.-М.: Эксмо, 2007.-192с.
Ківалова Т. Питання права власності в міжнародно-правових договорах України // Право України.-2000.-№7.-С.111-113.
Коссак В.М. Іноземні інвестиції в Україні (цивільно-правовий аспект).- Львів: Центр Європи, 1996.-244с.
Коссак В.М. Розмежування виплати компенсації і відшкодування збитків при здійснення іноземних інвестицій (методологічні аспекти)// Проблеми методології сучасного правознавства (Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції. Жовтень, 1996). Київ, 1996
Коссак В.М. Охорона прав іноземних інвесторів в умовах міжнародної інтеграції// Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. -Вип. 4. -1996р. (в співавторстві).
Коссак В.М. Правові засоби заохочення іноземних інвестицій в Україні //Науковий вісник Чернівецького університету. Серія правознавство. -Вип.1. -1996р.
Коссак В.М., Бек Ю.Б., Чабан О.М. Науково-практичний коментар до Закону України "Про спеціальну економічну зону туристсько-рекреаційного типу "Курортополіс" Трускавець" Львів.: Престиж Інформ. 2000.143 с.
Коссак В.М. Проблеми захисту корпоративних прав іноземнихінвесторів //Захист прав інвесторів в світлі нового Цивільного кодексуУкраїни. Матеріали семінару 16-18 квітня 2003 р. - Львів: юридичнийфакультет - 2003. - С. 34-38.
Коссак В.М. Гарантії для інвесторів(коментар науковця) // Юридична газета. - 2003. - № 7. - С. 23-28.
Kossak V.M. Prawne problemy realizacyi inwestycyi państw Unii Europeyskiey na Ukraine // Warunki podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w rejonach przygranicznych Polski i Ukrainy, Lublin, 2007, S.41-46
Коссак В.М. Правове регулювання іноземних інвестицій країн ЄС в Україні // Warunki podejmowania i prowadzenia dzialalnosci gospodarczej w rejonach przygranicznych Polski i Ukrainy: Wydawnictwo w ramach projektu WSPOLPRACA UNIWERSYTETOW WSPIERAJACA ROZWOJ REGIONOW – LUBELSKIEGO I LWOWSRSEGO. – Lublin. – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II, 2007p.
Коссак В.М., Михайлів М.О. Правове регулювання іноземних інвестицій та міжнародної технічної допомоги в Україні.-Підручник.-К.: Алеута; КНТ; ЦУЛ,2009.-308с.
Медведев И.Г. Комментарий к конвенциям в области имущественных отношений супругов и наследования.-м.: Волтерс Клувер, 2007.-248с.
Мингазова И.В. Право собственности в международном праве.-М.: Волтерс Клувер, 2007.-320с.
Науково-практичний коментар до Закону України «Про спеціальну економічну зону туристсько-рекреаційного типу Курортополіс Трускавець». Під ред. В.М.Коссака. Львів:Престиж Інформ. 2000.
Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України // за ред. проф. Коссака В.М., Київ, 2004.
Право собственности: актуальне проблемы / под ред.В.Н. Литовки на, Е.В. Суханова , В.В. Чубаров.-М.: Статут, 2008.-731с.
Рубанов А.А. Имущественные отношения в международном частном праве // Правоведение. –1983. -№6.
Тема 6 Зовнішньоекономічна діяльність. Міжнародний договір купівлі-продажу (розрахована на 2 семінарські заняття)
Заняття 1 Зовнішньоекономічна діяльність
1.Поняття, ознаки, принципи та методи зовнішньоекономічної діяльності.
2.Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності
3.Види зовнішньоекономічної діяльності
4.Зовнішньоекономічний договір (контракт): поняття, ознаки, форма, особливості щодо укладення
5.Характеристика колізійних прив’язок які можуть застосовуватися до правовідносин в сфері ЗЕД
Заняття 2 Міжнародний договір купівлі-продажу
1.Поняття та правова природа договору міжнародної купівлі-продажу.
2.Сторони, форма та порядок укладення договору міжнародної купівлі-продажу
3.Зміст договору міжнародної купівлі-продажу.
4.Загальна характеристика Віденської конвенції про міжнародний договір купівлі-продажу (1980р):
-сфера дії договору міжнародної купівлі-продажу;
-укладення договору міжнародної купівлі-продажу (вимоги, що ставляться до оферти та акцепту);
-зміст договору міжнародної купівлі-продажу;
-засоби правового захисту покупця та продавця за договору міжнародної купівлі-продажу;
-розірвання договору міжнародної купівлі-продажу;
-відповідальність сторін за договором міжнародної купівлі-продажу;
-фарс мажорні обставини та умови яким вони повинні відповідати.
5. Загальна характеристика правила ІНКОТЕРМС – в редакції 2010 року.
Завдання.
1. Бельгійська фірма “Пусс” і українське підприємство “Рош” уклали договір міжнародної купівлі-продажу, в якому передбачили взаємні права і обов’язки. В процесі виконання договору виникли сумніви в бельгійської сторони щодо дійсності укладеного договору, оскільки сторінки, на яких містився текст, не були парафовані.
Дайте аналіз ситуації з позицій українського законодавства.
2. Між українським АТ “Антрацит” і чеською фірмою був укладений договір міжнародної купівлі-продажу. З українського боку договір був підписаний однією особою – головою правління АТ. Чеська фірма, в процесі виконання договору обома сторонами, звернулася з позовом про визнання його недійсним, оскільки, на її думку, він укладений з порушенням законодавства України щодо порядку підписання зовнішньоекономічних договорів (контрактів).
Дайте правовий аналіз.
3. У Віденській конвенції про міжнародний договір купівлі-продажу вживаються такі терміни:
розумний строк (ст.18)
акцепт, що запізнився (ст.21)
істотне порушення договору (ст.25).
додаткові збитки (ст.75)
Дайте тлумачення перелічених категорій.
4. Гамбургзька фірма продала лондонській торговій фірмі 1000 тон масла. В договорі міститься умова про застосування німецького права і встановлена підсудність німецькому суду. В ряді умов договору є посилання на норми НЦУ, які передбачали відповідальність продавця за недоліки проданого товару. Коли спір розглядався в німецькому суді в Гамбурзі, англійська фірма заявила, що до договору має застосовуватися Віденська конвенція 1980 року.
Проаналізуйте ситуацію. Як на вашу думку чи може бути застосовною до даних відносин Віденська конвенція 1980 року? Як вирішити спір?
5. ЗАТ “Закарпатвино” уклало договір купівлі-продажу скляного посуду з угорською фірмою. Оскільки на момент укладення угоди сторони не змогли домовитись щодо ціни товару, відповідна умова не була включена до договору.
В день, коли товар повинен був надійти українському контрагенту, останній одержав повідомлення з Угорщини про те, що угорська фірма не вважає себе зобов’язаною доставляти скляний посуд на Україну. Відмова мотивувалась відсутністю згоди щодо ціни, яка за українським законодавством є істотною умовою договору купівлі-продажу. Оскільки не було досягнуто згоди щодо істотної умови, то договір слід вважати не укладеним.
ЗАТ “Закарпатвино” звернулося з позовом до Міжнародного комерційного арбітражу при Торгово-промисловій палаті України.
Яке рішення прийме суд і який порядок його виконання?
6.Австрійська фірма «Вегас» уклала договір купівлі-продажу з українською фірмою «Агро» про поставку 7 тон помідорів вищого ґатунку з метою їх переробки та виготовлення томатної пасти та кетчупу. Обов’язок щодо поставки покладено на українську фірму згідно умов договору. Продукція мала поставлятися залізницею обов’язок по очистці вагонів продавець взяв на себе. Продукція була відправлена і прибула вчасно. Австрійська фірма отримавши товар та провіривши його огляд на якість (виявилося, що після проведення експертизи на якість помідорів, вони містили домішки шкідливих речовин, випари яких ввібрали в себе від вагонів, де перед тим перевозили хімічні речовини. Вагони де перевозилися помідори як з’ясувалося не були належним чином прибрані) відмовилася оплачувати за них та звернулася в український суд з вимогою відшкодування збитків. Українська фірма подала зустрічний позов про відшкодування шкоди та оплатити за поставлений товар.
Вирішіть спір.
7.З метою відзначити ювілей свого чоловіка Грейса (громадянин Німеччини) його дружина замовила в агентстві «Рестур» трьохденну поїздку до м.Києва з метою відвідати балет «Лебедине озеро» та історичні місця Києва. Їх зустріли відповідно до умов договору в аеропорті Бориспіль та поселили в готель «Київ». Проте коли подружжя звернулося за білетами в бюро обслуговування готелю виявилося, що квитків на балет не має, оскільки труппа театру дає гастролі в Москві. У зв’язку із цим подружжя вирішило повернутися до Німеччини та подати позов на агентство «Рестур» про відшкодування як матеріальної так і моральної шкоди.
Право якої держави повинно застосовуватися з питань відшкодування майнової та моральної шкоди: чи право місця укладення договору чи право держави заподіяння шкоди? Проаналізуйте Німецьке цивільне уложення та національне законодавство з цих питань.
Джерела правового регулювання:
Віденська конвенція про право міжнародних договорів 1969р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. -1986. - N 17. - Ст.343.
Віденська конвенція про правонаступництво держав стосовно договорів від 23 серпня 1978 року // Відомості Верховної Ради України. -1992. - N 41. - Ст.601.
Гаагська конвенція про право, що застосовується до договорів міжнародної купівлі-продажу товарів (22грудня 1986р.) // Міжнародне приватне право. Т1, К.: Port-Royal,1999.
Господарський кодекс України від 16.01.2003р. // Відомості Верховної Ради України, № 18-22, ст.144.
Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року “Про систему валютного регулювання і контролю” // Відомості Верховної Ради України, 1993, N 17, ст.184.
Закон України від 16 травня 1991 року “Про зовнішньоекономічну діяльність” // Відомості Верховної Ради України, 1991, N 29, ст.377
Закон України від 19 березня 1996 року “Про режим іноземного інвестування” //Відомості Верховної Ради України.-1996, N 19, ст.80
Закон України від 23 червня 2005 року “Про міжнародне приватне право” // Відомості Верховної Ради України.-2005, N 32, ст.422
Закон України від 24 лютого 1994 року “Про міжнародний комерційний арбітраж”// Відомості Верховної Ради України.-1994, N 25, ст.198
Закон України від 29 червня 2004 року “Про міжнародні договори України” // Відомості Верховної Ради України, 2004, N 50, ст.540
Закон України від23 вересня 1994 року “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті” // Відомості Верховної Ради України, 1994, N 40, ст.364.
Конвенція ООН (Віденська) про договори міжнародної купівлі-продажу товарів 1980 року.// Международное частное право: Учебное пособие / под ред. Задыхайла Д.В.,-Х.: Фирма “Консум”, 1998.-752с.; Міжнародне приватне право. Т1, К.: Port-Royal,1999.
Конвенція про позовну давність у міжнародній купівлі-продажу товарів 1974 року (із наступними змінами в 1980 році). // Международное частное право: Учебное пособие / под ред. Задыхайла Д.В.,-Х.: Фирма “Консум”, 1998.-752с.; Міжнародне приватне право. Т1, К.: Port-Royal,1999.
Конвенція про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах // Мінськ 22 січня 1993 року Закон України “Про ратифікацію Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах” // Відомості Верховної Ради України.- 1994, N 46, ст.417
Конституція України від 28 червня 1996 року// Відомості Верховної Ради України.- 1996.-№30.- ст.141
Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 6 вересня 2001 року №201 “Про затвердження Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів) ”// Офіційний вісник України., 2001 р.,№39, стор. 158, стаття 1784.
Офіційні правила тлумачення торговельних термінів (ІНКОТЕРМС) в ред.2010 року
Постанова Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 “Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах”.// Офіційний вісник України.-2003 р., №51, стор.316, стаття 2707.
Постанова Правління НБУ від 27 травня 2008 року №148 “Про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України” // Офіційний вісник України., 2008 р., №43, стор 124, стаття1430
Статут Гаазької конференції з міжнародного приватного права //Набув чинності 15 липня 1955 року, Закон України “Про прийняття Статуту Гаазької конференції з міжнародного приватного права //Відомості Верховної Ради України, 2003, N 30, ст.250
Указ Президента України від 4 жовтня 1994 року “Про застосування Міжнародних правил інтерпритації комерційних термінів” // Голос України.- 1994.- 12 жовтня.
Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. // Відомості Верховної Ради України ВВР. 2003. № 40-44. ст.356.
Література:
Аверьянов В. и др. Юридическая памятка участнику внешнеэкономической деятельности в Украине. К.: Либідь. 1992.
Венская конвенція о договорах международной купле-продажи товаров. Комментарий.-М.: Юридическая література, 1994г.
Галущенко В.Г. Питання міжнародного приватного права у міжнародних договорах України про правову допомогу. - К.: “Юстиніан”, 2005.-472с.
Гражданское и торговое право капиталистических стран. Под ред. Е.Васильева. М.: Междунар. отношения, 1993.
Жданов А. Практическое руководство по внешнеэкономической деятельности. –СПб: Питер,2001.-224с.
Зыкин И.С. Договор во внешнеэкономической деятельности.-М.: Международ.отношения, 1990.
Контрактное право. В 3 томах. Под ред. Г. Петровой М.: Юрид лит. 1992.
Коссак В.М. Застосування Віденської конвенції про міжнародний договір купівлі-продажу в національному законодавстві України // Український часопис міжнародного права.-1994.-№1.- С.131-139.
Коссак В.М. Відповідальність учасників зовнішньоекономічної діяльності// Львівський економічно-біржовий вісник. 1993. №4.
Коссак В.М. Концептуальні проблеми державного регулювання інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності// Державність. 1994. №1-2.
Коссак В.М. Правові засади ведення зовнішньоекономічної діяльності в Україні//Правове забезпечення зовнішньоекономічних зв'язків підприємств України з підприємствами Польщі, Білорусії та США. Луцьк, 1999р.
Коссак В.М. Проблеми адаптації зобов'язального права України до вимог ЄС.// Сучасні проблеми адаптації цивільного законодавства до стандартів Європейського Союзу: Матеріали І Міжнародної науково-методичної конференції. - Львів, 2006. - Вип.1. – С. 236-242
Kossak V. Haftung aus Verschulden beim Vertragsabschluss in der Ukraine // Haftung aus Verschulden beim Vertragsabschluss in Zentral - und Ostreuropa. - Wien, Manzsche Verlags - und Universitatsbuchhandlung, 2012. - S. 109-113.
Кох Х., Магнус У., Винклер фон Моренфельс П. Международное частное право и сравнительное правовидение. – М.:Международные отношения, 2003.- 480с.
Лукашук И.И. Современное право международных договоров Т2 (в 2 томах).- М.: Волтерс Клувер,2006.-496с.
Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності. К. Юрінком Інтер. 1999.
Мамутов В., Чувпило О. Господарче право зарубіжних країн. К.: Ділова Україна. 1996.
Международные валютно-кредитные и финансовые отношения // Под ред. Л.Н. Красавиной.- М.: Финансы и статистика, 1994.- 592с.
Международные конвенции и соглашения по внешнеэкономической деятельности.- М.: Экономисть, 2008.-1152с.
Мережко А.А. Договор в часном праве. – К., 2003.-176с.
Мілаш В. Договірна правосуб'єктність сторін зовнішньоекономічного договору // Право України.-2004.-№6.-С.39-42.
Николюкин С. В. Внешнеторговые сделки и обычаи в международном коммерческом обороте. - М.: Юрлитинформ, 2009.-224с.
Поєдинок В.В. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності. – К.: Юрінком Інтер, 2006.- 288с.
Правовий прогрес через порівняльне право: проблеми розбудови комерційного законодавства України на тлі досвіду США. В 4 книгах. Під ред. П.Мартиненка, В.Коссака та ін. К. 1993.
Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА-2004. М.: Статут, 2006.-735с.
Розенберг М.Г. Заключение договора международной купли-продажи. М. 1991.
Шмиттгофф К. Экспорт: право и практика международной торговли. М.: Юрид. лит. 1993.
Тема 6
Міжнародні перевезення
1.Поняття та види міжнародних перевезень.
2.Загальна характеристика міжнародних перевезень залізничним транспортом.
3.Загальна характеристика міжнародних автомобільних перевезень.
4.Загальна характеристика міжнародних морських та річкових перевезень.
5.Загальна характеристика міжнародних повітряних перевезень.
Завдання.
1. Дайте характеристику коносаменту. Складіть коносамент використовуючи положення. Конвенції ООН про морське перевезення вантажів від 30 березня 1978р. і Кодекс торговельного мореплавства України.
2. При завантаженні вантажу на контейнеровоз “Калькутта”, термін якого тривав 5 днів, вантажовідправник зажадав від перевізника коносамент на вантаж, прийнятий до перевозки. Перевізник відмовив, мотивуючи це тим, що коносамент видається після завантаження всього вантажу на борт судна.
Дайте правовий аналіз ситуації.
3. За договором міжнародної перевозки вантажу автомобілем, укладеним 1 вересня 2000р., перевізник вантажу зобов’язався доставити вантаж до 1 жовтня 2000р. Станом на 10 листопада 2000р. вантаж доставлений не був. Коли закінчується строк позовної давності для пред’явлення позову? Чи зміниться строк позовної давності, якщо б термін доставки вантажу не був визначений. До взаємовідносин сторін застосовується Конвенція про договір міжнародної дорожньої перевозки вантажів 1956р.
4. Громадянину М., який виконував трудові обов’язки за кордоном, після прибуття в аеропорт призначення не був виданий багаж. Виявилось, що під час пересадки в аеропорті Франкфурт-на-Майні багаж випадково направили в іншу країну. Після прибуття багажу в Бориспіль М. вже вдома виявив, що шов валізи розпорений. Оскільки М. перебував у відпустці і готувався від’їжджати на море, він не пред’явив претензій до перевізника. Після закінчення відпустки М. відбув за кордон до місця служби, залишивши довіреність на пред’явлення позову та вчинення інших процесуальних дій іншій особі. Через хворобу повіреного позов про відшкодування заподіяної шкоди був пред’явлений в Бориспільський міський суд лише через 14 місяців.
Чи підлягає позов задоволенню?
Джерела правового регулювання:
Афінська конвенція про перевезення морем пасажирів та їх багажу, 13 грудня 1974 р. // Міжнародне приватне право. Т1, К.: Port-Royal,1999.
Бернська конвенція про міжнародні залізничні перевезення КОТІФ, 9 травня 1980 р. // Міжнародне приватне право. Т1, К.: Port-Royal,1999.
Варшавська конвенція для уніфікації деяких правил стосовно міжнародних повітряних перевезень , 1929 рік. // Міжнародне приватне право. Т1, К.: Port-Royal,1999.
Господарський кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР, № 18-22, ст.144.
Женевська конвенція про договір міжнародного перевезення вантажів (КДПВ), 19 травня 1956 р. // Міжнародне приватне право. Т1, К.: Port-Royal,1999.
Женевська конвенція про цивільну відповідальність за шкоду, заподіяну при перевезення небезпечних вантажів автомобільним, залізничним та внутрішнім водним транспортом, 1 лютого 1990 р. // Гуреев С.А., Копылов М.А. Международное транспортное право. Сборник международно правовых актов.М., 1987.
Закон України “Про залізничний транспорт” від 4 липня 1996 року // ВВР. 1996. №40. Ст.183.
Закон України “Про транспорт” від 10 листопада 1994 року // ВВР. 1994. №51. Ст. 446.
Закон України від 23 червня 2005 року “Про міжнародне приватне право” // Відомості Верховної Ради України.-2005, N 32, ст.422
Закон України від 5 квітня 2001 року “Про автомобільний транспорт” (в редакції 2006 року) // Відомості Верховної Ради України, 2001, №22, ст.105.
Кодекс торгового мореплавства України // ВВР. 1995. №47-52. Ст.349.
Конвенція ООН про міжнародні змішані перевезення вантажів, 24 травня 1980 р. // Гуреев С.А., Копылов М.А. Международное транспортное право. Сборник международно правовых актов.М., 1987.
Конвенція про договори міжнародного дорожнього перевезення вантажів автомобільним транспортом (Женева, 1956р.) // Міжнародне приватне право. Т1, К.: Port-Royal,1999.
Конвенція про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів та їх багажу, 9 жовтня 1997 р. // Гуреев С.А., Копылов М.А. Международное транспортное право. Сборник международно правовых актов.М., 1987.
Міжнародна конвенція ООН про морське перевезення вантажів, 31 березня 1978 р. // Гуреев С.А., Копылов М.А. Международное транспортное право. Сборник международно правовых актов.М., 1987.
Міжнародна конвенція про уніфікацію деяких правил про коносамент, 25 серпня 1924 р. (Гаага). // Гуреев С.А., Копылов М.А. Международное транспортное право. Сборник международно правовых актов.М., 1987.
Повітряний кодекс України // Відомості Верховної Ради України.2011. № 48-49 ст.536.
Порядок і умови перевезень пасажирів та багажу автомобільним транспортом // Затв. наказом Міністерства транспорту України від 21 січня 1998 року; //Офіційний вісник України. 1998. №17.
Правила перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні // Затв. наказом Міністерства транспорту України від 14 жовтня 1997 року; Офіційний вісник України. 1998. №8.
Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 27.12.2006 N 1196 « Про затвердження Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України // Офіційний вісник України., 2007 р., №26, стор51, стаття 1065.
Статут залізниць України // Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 року; Офіційний вісник України. 1998. №14.
Указ Президента “Про запровадження ліцензування діяльності господарюючих суб’єктів у сфері природних монополій” від 17 листопада 1998 року // Урядовий кур’єр. 1998, 19 листопада.
Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР. 2003. № 40-44. ст.356.
Чиказька конвенція про міжнародну цивільну авіацію, 7 грудня 1944 р. // Міжнародне приватне право. Т1, К.: Port-Royal,1999.
Література:
Гуреев С.А., Копылов М.Н. Международное транспортное право. М., 1987.
Демиденко В.В. и др. Морское право Украины. – Одесса.: АО БАХВА, 1996.
Демиденко В.В. Міжнародно-правова основа національного морського права України (теоретичні аспекти). – Одеса.: АТ БАХВА, 1995.
Садиков О.Н. Правовое регулирование международных перевозок. М.,1981.
Фединяк Л. Уніфікація норм міжнародних договорів про міжнародні автомобільні перевезення // Право України.-2000.-№10.-С.113-116.
Холопов К.В. Комментарий к Конвенции о договоре международной дорожной перевозки груза.М.,2000.
Холопов К.В. Международное частное транспортное право.- М.: Статут, 2010.-702с.
Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України // за ред. проф. Коссака В.М., Київ, 2004.
Тема 8. Міжнародно-правовий захист інтелектуальної власності
Загальна характеристика права інтелектуальності в МПП. Джерела правового регулювання.
Колізійні питання права інтелектуальної власності в МПП.
Авторське право в МПП.
Суміжні права в МПП.
Патентне право в МПП.
Завдання та задачі:
1. Підготуйте проект ліцензійного договору на передання прав на користування торговельною маркою, в якому ліцензіаром виступає іноземне підприємство, а ліцензіатом – українське.
2. Підприємство «Сателіт» (Польща) уклало у 2007 році договір поставки приймачів супутникового телебачення (ресиверів) марки «САТ-2000» із приватним підприємцем Петренком (Україна), який ці ресивери реалізовував на території України. Торговельна марка «САТ-2000» належала Підприємству «Сателіт» і була зареєстрована на території Польщі. У 2009 році Петренко зареєстрував Торговельну марку «САТ-2000» в Україні та розірвав договір поставки з польським підприємством. Останнє почало реалізовувати ресивери «САТ-2000» в Україні через приватного підприємця Жученка. Приватний підприємець Петренко звернувся із позовом до Підприємства «Сателіт» та приватного підприємця Жученка про відшкодування шкоди, завданої порушенням прав інтелектуальної власності на торговельну марку «САТ-2000».
Чи будуть поширюватися на ці відносини положення Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883 р?
Вирішіть спір.
3. Український співак Орест в 2008 році виконав на фестивалі пісню відомого зарубіжного виконавця. Зарубіжний виконавець звернувся із позовом в український суд про відшкодування шкоди, завданої порушенням суміжних прав.
Законодавство якої держави повинен застосовувати український суд?
Які міжнародні акти регулюють спірні відносини?
Вирішіть спір.
4. Український письменник Іван Ровлінг видав в Україні роман, який набув великої популярності. Без відома автора інший письменник Андрій Плаг переклав цей роман на кілька іноземних мов і опублікував його у відповідних іноземних країнах. Дізнавшись про цей факт, Іван Ровлінг звернувся до іноземних видавництв із вимогою про припинення випуску його роману. Видавництва заперечили, зіславшись на наступне: по-перше, авторське право Ровлінга не діє на території іноземних держав, по-друге, саме Андрій Плаг має авторські права на цей роман у відповідних країнах, оскільки саме він здійснив перше опублікування цього роману на їх території, по-третє, Плагом був здійснений переклад роману, тому перекладений роман є самостійним об’єктом авторського права.
Дайте правову оцінку ситуації.
5. Громадська організація «Спілка любителів кіно» вирішила провести фестиваль популярних ретро-фільмів. У межах програми фестивалю було вирішено провести майстер-клас режисерського мистецтва, під час якого досвідчені режисери демонстрували студентам прийоми режисури із використанням уривків іноземних фільмів. Жодного погодження із правоволодільцями не було.
Дізнавшись про цей факт, іноземна фірма-правоволоділець звернулася із позовом до організаторів фестивалю.
Дайте правову оцінку ситуації.
Джерела правового регулювання:
Конституція України, прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1996.- №30.- Ст.141.
Цивільний кодекс України, прийнятий 16 січня 2003 р. // Голос України. – 2003. – № 45-46, 47-48.
Господарський кодекс України, прийнятий 16 січня 2003 р. // Голос України. – 2003. – № 49-50.
Закон України від 23 червня 2005 року “Про міжнародне приватне право” // Відомості Верховної Ради України.-2005, N 32, ст.422
Закон України “Про авторське право і суміжні права” від 23 грудня 1993 р. в редакції закону від 11 липня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України.- 2001.- №43.- Ст.214.
Закон України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” в редакції Закону України від 1 червня 2000 р. // Урядовий кур’єр.- 2001.- 14 лютого.
Закон України “Про охорону прав на промислові зразки” від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1994.- №7.- Ст.34.
Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1994.- №7.- Ст.36.
ЗУ “Про охорону прав на сорти рослин” в редакції закону від 17 січня 2002 р. // Відомості Верховної Ради України.- 2002.- №23.- Ст.163.
ЗУ “Про племінну справу в тваринництві” від 15 грудня 1993 р. в редакції від 21 грудня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України.- 2000.- №6-7.- Ст.37.
ЗУ “Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем” від 5 листопада 1997 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1998.- №8.- Ст.28.
Закон України “Про інформацію” від 2 жовтня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1992.- №48.- Ст.650.
Закон України “Про охорону прав на зазначення походження товарів” від 16 червня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1999.- №32.- Ст.267.
Міжнародні договори:
Міжнародні конвенції, угоди та договори, що регулюють питання авторського права і суміжних прав  
Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів від 24.07.1971/02.10.1979 (для України 25.10.1995)
Всесвітня конвенція про авторське право від 06.09.1952 (для України 27.05.1973)
Договір ВОІВ по авторському праву від 20.12.1996 (для України 06.03.2002 )
Міжнародна конвенція про охорону прав виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення (Рим) від 26.10.1961р. (для України 12.06.2002р. )
Конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їх фонограм від 29.10.1971р. (для України 18.02.2000 р. )
Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про виконання і фонограми від 20.12.1996 р. (для України 20.05.2002р. )
Міжнародні конвенції, угоди та договори, що регулюють питання права промислової власності  
Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20.03.1883 р. змінена 02.10.1979р. (для України 25.12.1991 р. )
Договір про патентну кооперацію (РСТ) від 19.06.1970р. (для України 25.12.1991 р. )
Договір про патентне право (PLT) та інструкція до Договору про патентне право від 01.06.2000р. (для України 28.04.2005 р. )
Договір про закони щодо товарних знаків щодо товарних знаків (TLT) від 27.10.1994р. . (для України 01.08.1996 р. )
Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891р. змінена 02.10.1979р. (для України 25.12.1991 р. )
Протокол до Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків від 28.06.1989р. (для України 29.12.2000 р. )
Ніццька угода про міжнародну класифікацію виробів і послуг для реєстрації знаків від 15.06.1957р (для України 29.12.2000 р. )
Гаазька угода про міжнародну реєстрацію промислових зразків від 06.11.1925р. (для України 28.08.2002 р. )
Будапештський договір про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів з метою патентної процедури від 28.04.1977р. (для України 02.04.1997р. )
Найробський договір про охорону олімпійського символу від 26.09.1981р. (для України 20.12.1998 р. )
Міжнародна конвенція з охорони нових сортів рослин від 02.12.1961р. переглянута 19.03.1991р. (для України 02.08.2006р.)
Література:
Бершадський О. Поняття системи міжнародної охорони авторського права // Право України.-2001.-№11.-С.65-68.
Веркман К.Д. Товарные знаки: Создание, психология, восприятие. М.: Прогресс. 1986.
Еннам Р.Є. Правове регулювання відносин інтелектуальної власності в Європейському Союзі / Руслан Євгенович Еннам. – автореферат дис. на здобуття наукового ступеня кан.юрид.наук. – Одеса., 2010. – 20с.
Интеллектуальная собственность в России и ЕС: правовые проблемы // под ред.М.М. Богуславского и А.Г. Светланова. – М.: Волтерс Клувер, 2008.- 296с.
Коссак В.М., Якубівський І.Є. Право інтелектуальної власності: Підручник.-К.: Істина, 2007.-208с.
Kossak V. Problemy regulacyi umow o korzystanie z praw wlasnosci intelektualney w prawie ukrainskim // Prawo umow i unifikacya europejskiego prawa prywatnego. – Polsko-Niemiecko-Ukrainskie Seminar w Krakowie. – Krakow, 2007. – S.65-75
Паладій М. Тенденції розвитку законодавства у сфері інтелектуальної власності // Право України. – 2002. – №2.
Панов В.П. Международное частное право. - Схемы. Документы. - М. - 1996. - 212с.
Патентное законодательство зарубежных стран. В 2 томах (сост. Финкель Н.К.). М.: Прогресс. 1987.
Песков Б.С. Зарубежное патентование: состояние и перспективы // Вопр. изобретательства. 1985. №2.
Підопригора О.А. Загальні положення про право інтелектуальної власності в Цивільному кодексі України // Право України. – 2003. – №7.
Право інтелектуальної власності: Академічний курс: Підручник / За заг.ред. О.А.Підопригори, О.Д.Святоцького. – К.: Ін Юре, 2004.
Право промышленной и интеллектуальной собственности: Сб. научн. трудов.- Новосибирск: Наука, 1992.
Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации.- М., 2001.
Шишка Р.Б. Охорона права інтелектуальної власності. Авторсько-правовий аспект: Монографія. – Х., 2002.
Тема 11:Деліктні зобов’язання в міжнародному приватному праві
1.Джерела правового регулювання деліктних правовідносин та їх характеристика
2.Поняття та загальна характеристика деліктних правовідносин в МПП
3.Особливості колізійного регулюванн деліктних правовідносин
4. Застосування права і відповідальність за шкоду завдану внаслідок:
- недоліків товарів, робіт і послуг;
- у випадку забруднення навколишнього природного середовища;
- у випадку порушення особистих немайнових прав та в інших випадках.
Завдання та задачі:
1.Внаслідок грубої необережності наземного диспечера підчас заходу на посадку в аеропорту міста Вашингтон зіткнулися в повітрі два повітряних судна пасажирський Дуглас з 55 пасажирами і членами екіпажу та болівійський військовий літак, який здійснював пробний політ. Зіткнення відбулося в повітряному просторі над річкою Потомак. Аеропорт знаходився в штаті Вірджинія. Всі пасажири загинули. Ніс судна впав в річку Потомак (округ Колумбія), кормова частина на берег річки (штат Вірджинія). Болівійський літак впар у річку, льотчик був поранений, але вижив. Відповідальність за дії диспетчера повинні нести США.
Перед судом постало питання чи повинно в даному випадку застосовуватися право місця заподіяння шкоди (штат Вірджинія), відповідно до якого відповідальність в подібних випадках обмежувалося суммою 15 тис. доларів на кожну особу, чи право місця настання правових наслідків (округ Колумбія), яке не передбачало будь-яких обмежень відповідальності.
Проаналізуйте дану ситуацію. Які колізійні прив’язки можуть застосовуватися до питань щодо відшкодування шкоди, яка була спричинена катастрофою? Проаналізуйте Варшавську конвенцію 1929 року і вирішіть питання щодо відповідальності та обмеженої відповідальності при міжнародних повітряних перевезеннях.
2. Громадянка Узбекистану придбала у магазині м.Києва косметичний засіб, випущений великою західноєвропейською компанією, яка торгувала товарами в деяких державах СНД. Застосування крему спричинило розлад здоров’я та виникла потреба у стаціонарному лікуванні.
Відповідно до ст.1195 ЦК Узбекистану до вимог щодо відшкодування шкоди, яка заподіяна споживачу в наслідок придбання товару, за вибором споживача застосовується:
право держави де знаходиться місце проживання споживача;
право держави, де знаходиться місце проживання чи місцезнаходження виробника;
право держави де споживач придбав товар.
Що в даному випадку можна порадити покупцю. Проаналізуйте законодавство в сфері відшкодування шкоди внаслідок недоліків товарів робіт та посліг, а також ЗУ «Про міжнародне приватне право». Які колізійні прив’язки передбачені в українському законодавстві з цих питань?
Чи має право особа ставити питанн про відшкодування крім майнової ще й моральної шкоди?
3. Принцесу Кароліну старшу доньку князя Рейнера і його дружини американської кінозірки Грейс Келлі, постійно переслідували папараці (за її словами вони буквально ні на хвилину не залишали її у спокої), знімаючи її з великої відстані для різних бульварних журналів. Так за завданням ілюстрованого журналу, який видавався в Гамбурзі та розповсюджувався також і у Франції та Монако, вони зробили декілька знімків принцеси під час купання в басейні приватної вілли на італійському курорті Сан Ремо. В іншому випадку фотографи зняли її під час спілкування з кіноактором В.Ліндоном в саду одного із ресторанів у Франції і на вулиці.
Кароліна подала ряд позовів в німецьких судах. Її адвокати посилалися на порушення її особистісних прав, втручання в приватне життя та вимагали відшкодування заподіяної шкоди.
Проаналізуйте дану ситуацію. Визначіть яка шкода може відшкодовуватися. Які колізійні прив’язки будуть застосовними в даному випадку? Проаналізуйте норми Німецького цивільного уложення та ЦК Франції з даного питання.
Джерела правового регулювання:
Закон України від 23 червня 2005 року “Про міжнародне приватне право” . // Відомості Верховної Ради України. 2005. № 32. ст.422.
Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. // Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40-44. ст.356.
Закон України від 1 грудня 1994 року “Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду” // Відомості Верховної Ради України. 1995. №1. Ст.1.
Закон України від 12.05.1991 року №1023 «Про захист прав споживачів» // Відомості Верховної Ради УРСР 1991 р., № 30, стаття 379
Закон України від 19.05.2011 року №3390 «Про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту в продукції» // Відомості Верховної Ради України, 2011, N 47, ст.531
Судова практика:
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27 березня 1992 року “Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди” // Постанови Пленуму Верховного Суду України. К. Юрінком. 1995.
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31 березня 1995 року “Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди” // Постанови Пленуму Верховного Суду України. К. Юрінком Інтер. 1998.
Роз’яснення Вищого Арбітражного Суду від 1 квітня1994 року “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з відшкодуванням шкоди” // Арбітражний процесуальний кодекс України. Ужгород. ІВА. 1997.
Роз’яснення Вищого Арбітражного Суду від 29 лютого 1996року “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з відшкодуванням моральної шкоди” // Арбітражний процесуальний кодекс України. Ужгород. ІВА. 1997
Література:
Антимонов Б.С. Значение вины потерпевшего при гражданском правопорушении. М. Юридическая литература. 1950.
Банковский А.В. Деликтные обязательства в международном частном праве // Современное право.-2001.-№7.
Банковский А.В. Об автономии воли сторон при выборе статута деликтного обязательства // Государство и право.-2002.-№3.-С.62-67.
Боброва Д. Недоговірні зобов’язання у проекті Цивільного кодексу України // Українське право. 1997. №1.
Гражданское право. // под ред. Толстого Ю.К., Ч.2., М., Проспект, 1997.
Гражданское право. Ч. ІІ. Под ред. Толстого Ю.К. М. 1997.
Донцов С.Е., В.В.Глянцев. Возмещение вреда по советскому законодательству. М. Юридическая литература. 1990.
Зобов’язальне право. За ред. Дзери О.В. К. Юрінком Інтер. 1998.
Кабатова Е.В. Деликты в международном частном праве // Государство и право.-1992.-№9.-С.100-107.
Кабатова Е.В. Модернизация коллизионного регулирования деликтов// Хозяйство и право.-2004.-№1.-С.128-132.
Короткий Т.Р. Институт общей аварии в системе международного частного морского права // Актуальні проблеми політики: Збірник наукових праць.- О.: Фенікс, 2007.-Вип.32.- С.464-474.
Короткий Т.Р. Унификация норм об общей аварии. // Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету: Збірник.- Міжнародний гуманітарний університет, 2007.-С.53-55.
Малеин Н.С. Возмещение вреда, причиненного личности.- М.: Юрид лит., 1965.
Малеин Н.С. О моральном вреде // Государство и право.-1993.-№3.- С.32-39.
Малеина М. Компенсация за неимущественный вред // Весник Верховного Суда СССР.-1991.-№5.
Матвеев Ю.Г. Англо-американское деликтное право. Юридическая литература. М. 1973.
Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України // за ред. проф. Коссака В.М., Київ, 2008р
Нор В.Т. Имущественная ответственность за неправельные действия должносных лиц.-Львов: Выща школа,1974.
Савицкая А.Н. Возмещение ущерба, причиненного ненадлежащим врачеванием. Львов. “Вища школа”. 1982.
Савицька А.М. Підстави відповідальності за новим Цивільним кодексом УРСР // Проблеми правознавства . 1967. Вип. 6.
Савицька А.М. Функции гражданско-правовой ответственности // Повышение эффективности правового регулирования. Львов. “Вища школа”. 1978.
Фединяк Г. Вирішення проблем «конфлікту кваліфікацій» в деліктних зобов’язаннях з іноземним елементом // Правова політика в Українській соборній суверенній державі. Доповіді і тези повідомлень наукової конференції (Львів, 26-27 жовтня 1992 р.) Вип..1.-К., 1994.-С.82-83.
Фединяк Г. Спільність походження законодавства держав Європи та України щодо деліктних зобов’язань // Вісник Львівського національного університету. Серія міжнародні відносини.-Вип.1.- Львів, 1999.-С.167-176.
Фединяк Г. Шкода як умова відповідальності за делікти в міжнародному приватному праві та вітчизняному законодавстві // Право україни.-1994.-№11-12.-С.37-40.
Фединяк Г.С. Принцип lex loci delicti та його застосування для регламентації деліктних зобов’язань з «іноземним елементом»// Проблеми державотворення в Україні. Вісник Львівського національного університету. Серія: юридична.-Вип.31.- Львів: Світ,1994.- С.97-98.
Цивільне право України. Академічний курс. Ч.2 // за ред. Шевченко Я.М.
Цивільне право України. Кн. 2 // За ред. О.В.Дзери, Н.С. Кузнєцової, К. Юрінком Інтер, 2004.
Цивільний кодекс України. Коментар // за ред. Шевченко Я.М.
Юридична відповідальність (цивілістичні аспекти). За ред. Тітової Н.І. Вища школа. Львів. 1975.
Тема 7
Сімейні відносини в міжнародному приватному праві
1.Джерела колізійного регулювання сімейних відносин за участю “іноземного елементу”.
2.Укладення шлюбу з іноземцем або особою без громадянства:
2.1.Умови укладення шлюбу;
2.2.Укладення шлюбу з іноземцем або особою без громадянства в Україні;
2.3. Укладення шлюбу з іноземцем або особою без громадянства за кордоном.
3.Припинення шлюбу з іноземцем або особою без громадянства.
4.Колізійне регулювання особистих немайнових та майнових відносин між подружжям.
5.Усиновлення. Встановлення і оспорювання батьківства. Права та обов’язки дітей і батьків в сімейних міжнародних приватноправових відносинах.
Завдання:
1. При реєстрації в Україні шлюбу між 18 річною громадянкою України та 17 річним громадянином США виник спір щодо можливості укладення такого шлюбу.
Чи має право український РАЦС при реєстрації шлюбу витребовувати документ про згоду батьків американського громадянина на шлюб їх неповнолітнього сина, враховуючи те, що за законодавством відповідного штату згода батьків неповнолітнього на шлюб є обов’язковою і відноситься до форми шлюбу?
2. Громадянка України, перебуваючи за кордоном, уклала шлюб з громадянином Йемена, який вже до цього перебував у шлюбі. Чи буде цей шлюб визнаватися на території України, враховуючи те, що законодавство Йемена допускає полігамні шлюби?
3. На підставі рішення українського суду з громадянина Німеччини стягувалися аліменти на утримання сина. Чи буде виконуватися рішення українського суду на території Німеччини після виїзду громадянина Німеччини на постійне місце проживання до ФРН? Які дії необхідно зробити дружині для стягнення аліментів на утримання дитини з особи, яка проживає за кордоном?
4. В 1978 році між А та В громадянами СРСР в м.Києві був укладений шлюб. З 1987 року подружжя спільно не проживало: А поїхав в Казахстан і отримав громадянство цієї республіки, а В залишилася проживати в Києві. В 1995 році В вирішила оформити розлучення. Суд якої держави компетентний розглядати заяву В про розірвання шлюбу? Чи має право вона звертатися з відповідною заявою в суд за своїм місцем проживання? Обґрунтуйте свою відповідь посилаючись на законодавство України та міжнародні договори.
5. Громадянка іноземної держави (14 років) і громадянин України (25 років) звернулися в український РАЦС з заявою про реєстрацію шлюбу. Працівник РАЦС відмовила в реєстрації шлюбу у зв’язку з тим, що наречена не досягла віку, який необхідно досягнути для реєстрації шлюбу за законодавством України. Відповідно до законодавства іноземної держави шлюбний вік для жінок становить 14 років. Чи правомірні дії працівника українського РАЦСу?
6. Студент, що навчався в Україні – громадянин Польщі уклав шлюб з громадянкою України. Подружжя деякий час (8 місяців) проживали разом в м.Львові, потім чоловік покинув жінку і поїхав в Польщу. Як наслідок виник спір про поділ спільно нажитого майна. Визначте правом якої держави має вирішуватися цей спір?
Джерела правового регулювання:
Віденська конвенція про консульські зносини від 24 квітня 1963 року.
Гаагська конвенція про визнання та виконання рішень щодо аліментних зобов’язань 1973 рік.
Гаагська конвенція про врегулювання колізій законів і про юрисдикцію стосовно розірвання шлюбів та судового розлучення подружжя 1902 р.
Гаагська конвенція про врегулювання колізій законів у сфері укладення шлюбу 1902 р.
Гаагська конвенція про захист дітей та співробітництво стосовно іноземного усиновлення від 29 травня 1993 року
Гаагська конвенція про колізії законів стосовно особистих та майнових відносин подружжя 1905 р.
Гаагська конвенція про право, застосоване до аліментних зобов’язань від 2 жовтня 1973 року.
Гаагська конвенція про право, застосоване до режимів власності подружжя від 14 березня 1978 року
Гаагська конвенція про укладення шлюбу та визнання дійсності шлюбів від 14 березня 1978 року.
Гаагська конвенція про цивільні аспекти міжнародного викрадення дітей від 25 жовтня 1980 року.
Договір між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини в цивільних і кримінальних справах 1994 рік. // Международное частное право: Учебное пособие / под ред. Задыхайла Д.В.,-Х.: Фирма “Консум”, 1998.-752с.
Європейська конвенція про правовий статус позашлюбних дітей 1975 р.
Європейська конвенція про репатріацію неповнолітніх 1970р.
Європейська конвенція про усиновлення дітей 1967р.
Закон України від 23 червня 2005 року “Про міжнародне приватне право” // Відомості Верховної Ради України.-2005, N 32, ст.422
Конвенція ООН про громадянство одруженої жінки від 20 лютого 1957 року.
Конвенція про визнання розлучень та рішень про роздільне проживання подружжя від 7 червня 1970 року.
Конвенція про згоду на взяття шлюбу, шлюбний вік та реєстрацію шлюбів від 7 листопада 1962 року.
Конвенція про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах ( в редакції 2002 року) // Мінськ 22 січня 1993 року Закон України “Про ратифікацію Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах” // Відомості Верховної Ради України.- 1994, N 46, ст.417
Конвенція про стягнення за кордоном аліментів від 31 грудня 1956 року.
Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. // Відомості Верховної Ради України.- 2002.-№21-22.- ст.135
Література:
Антокольская М.В. Семейное право.-М.: Юристь, 1996.
Галущенко В.Г. Питання міжнародного приватного права у міжнародних договорах України про правову допомогу. - К.: “Юстиніан”, 2005.-472с.
Гордецкая И.К. Междунаролдная защита прав и интересов детей.-М.: Междунар.отношения, 1973.
Гражданское и семейное право развивающихся стран. Под ред. В.К.Пучинского М.:Изд-во УОН, 1989.
Дюжева О.А. Проблемы законодательства о международном усыновлении // Государство и право.1995.-№6.-С.40-41.
Дякович М.М. Сімейне право України. Навч.посіб.-К.:Алерта; Центр учбової літератури, 2012.-552с.
Кисиль В.И. Lex personalis в международном семейном праве // Вестник Киевского ун-та.Сер.: Междунар. Отнош. и междунар. Право.- 1980.- Вып.10.
Коссак В.М. Правове регулювання шлюбних відносин в Польщі та Україні // Актуальні питання з галузі сімейного законодавства та реєстрації актів цивільного стану. – Люблін, 2007. – С.32-34
Лепех С.М. Сімейне право України.-Львів.: Видавничий центр Львівського національного університету імены Івана Франка, 2010.-318с.
Матвеев Г.К. Вопросы советского коллизионного семейного права // Правоведение.-1972.- №2.- С.99-105
Myhajliv M.O. Rejestracja zawarcia oraz rozwiazania malżeństwa z cudzoziemcami// Z zagadnień prawa rodzinnego I rejestracji stanu cywilnego./ Pod red. P.Kasprzyk, - Lublin, 2007.-S.108-116.
Орлова Н.В. Брак и семья в международном частном праве.- М.:Международные отношения, 1966.
Ромовська З.В.Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар.- К.: “Ін Юре”, 2003.-532с.
Сімейне право України // За ред В.С.Гопанчука.-К.: Істина,2002.
Сімейне право України// За ред. В.І.Борисової, І.В. Жилінкової.- К.: Юрінком Інтер, 2004.- 264с.
Тема 8
Міжнародне спадкове право
1.Характеристика спадкових правовідносин в міжнародному приватному праві.
2.Національний режим спадкування.
3.Колізійні питання спадкування за законом.
4.Колізійні питання спадкування за заповітом:
4.1.Види заповіту в міжнародному приватному праві;
4.2.Форма заповіту;
4.3.Провосуб’єктність для укладення заповіту.
Завдання.
1. Громадянин України М. загинув, перебуваючи на заробітках в Російській Федерації. Заповіту він не залишив. За законодавством якої країни здійснюватиметься спадкування, якщо частина майна залишилась в Росії, а сам гр. М. постійно проживав в Україні.
2. Дайте характеристику форм заповіту за законодавством країн континентальної Європи.
3. Громадянин ФРН К., який досяг 17-річного віку, постійно проживав у Німеччині і працював в одній з будівельних фірм, склав у ФРН заповіт на користь свого діда – громадянина України. Через кілька місяців гр.К. загинув в автокатастрофі.
Батьки К звернулися з позовом про визнання заповіту недійсним, оскільки К. не набув повноліття як за законодавством України, так і за законодавством ФРН. Дайте правовий аналіз ситуації.
4. Громадянин України Л., який постійно проживав у Польщі, помер, не склавши заповіту. На частку в спадщині претендували його дружина, діти, які постійно проживали в Польщі, а також сестра і неповнолітній племінник – інвалід ІІ групи з дитинства – жителі м. Дніпропетровська, яким Л. надавав систематично матеріальну допомогу протягом останніх двох років. Хто з перелічених осіб буде спадкоємцем за законом?
Джерела правового регулювання:
Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР. 2003. № 40-44. ст.356.
Закон України від 2 вересня 1994 року “Про нотаріат” // ВВР. 1993. №39. Ст. 383.
Порядок посвідчення заповітів і доручень, прирівнюваних до нотаріально посвідчених // Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 1996 року // ЗП України. 1994. №10. Ст. 249.
Наказ Міністерства юстиції України від 22.02.2012 №296/5 «Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України» // Офіційний вісник України., 2012 р., №17, стор.66, стаття 632.
Закон України від 23 червня 2005 року “Про міжнародне приватне право” // Відомості Верховної Ради України.-2005, N 32, ст.422
Конвенція про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах (в редакції 2002 року)// Мінськ 22 січня 1993 року Закон України “Про ратифікацію Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах” // Відомості Верховної Ради України.- 1994, N 46, ст.417
Гаагська конвенція про колізію законів,що стосуються форми заповідальких розпоряджень від 5 жовтня 1961 року.
Гаагська конвенція про право, яке підлягає застосуванню до спадкування нерухомого майна від 1 серпня 1989 року.
Гаагська конвенція стосовно міжнародного управління майном померлих осіб від 2 жовтня 1973 року
Вашингтонська конвенція про єдиний закон стосовно форми міжнародного заповіту від 26 жовтня 1973 року.
Література:
Галущенко В.Г. Питання міжнародного приватного права у міжнародних договорах України про правову допомогу. - К.: “Юстиніан”, 2005.-472с.
Драгневич Е.В. Наследование: по закону и по завещанию.-К.:Изд-во Фурсы С.Я.,-2005.-60с.
Заіка Ю.О. Спадкове право України.-К.:Істина,2006.-216с.
Заіка Ю.О. Становлення і розвиток спадкового права в Україні.-К.: НАВСУ,2004.-288с.
Кармаза О.О. Міжнародне спадкове право: науково практичний посібник.- К.:КНТ,2007.-328с.
Кох Х., Магнус У., Винклер фон Моренфельс П. Международное частное право и сравнительное правовидение. – М.:Международные отношения, 2003.- 480с.
Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України // за ред. проф. Коссака В.М., Київ, 2008р.
Никитюк П.С. Наследственное право и наследственый процесс.- Кишенев: Штиица,1973.-255с.
Ромовська Зорислава. Реформа спадкового права // Українське право. 1997. №1.
Рубанов А.А. Наследование в международном частном праве. М. 1966.
Рябоконь Є.О. Спадкове правовідношення в цивільному праві. К.: Віпол, 2002.-266с.
Степанова А.А. Спадкування в міжнародному приватному праві. Х., 2005.
Тищик Б.Й., Орач Є.М. Основи приватного римського права. Львів. ЛДУ. 1993.
Фурса С.Я., Фурса Є.І. Спадкове право. Теорія та практика.-К.: Атіка,2002.-496с.
Эйдинова Э.Б. Наследование по закону и завещание. М. Юридическая литература. 1985.
Тема 13 Правове регулювання міжнародних трудових відносин
1. Характеристика джерел правового регулювання трудових правовідносин в МПП
2.Поняття та правова природа трудових правовідносин в МПП
3.Колізійне регулювання трудових правовідносин в МПП
4.Правовий статус громадян України, які працюють на території ноземних держав.
Завдання.
1. Артур Монфельд – громадянин США працював службовцем на нью-йоркській фірмі «Е-ко». Трудовий договір був укладений відповідно до права штату Нью-Йорк. Через деякий час Монфельд був відправлений у довготермінове відрядження до Німеччини де працював на підприємстві «Е-ко» в Мюнхені. В 1995 році його звільнили. Рада представників робітників та службовців на мюнхенському підприємстві не була заслухана перед звільненням (таке заслуховування передбачене в Законі ФРГ про правовий режим підприємств). За правом штату Нью-Йорк такого заслуховування не потрібно. Артур Монфельд звернувся до мюнхенського суду з трудових спорів з позовом про захист від незаконнообгрунтованого звільнення.
Який суд наділений компетенцією розглядати даний спір? Які колізійні прив’язки можуть застосовуватися в даному випадку? Чи застосовується в даному випадку принцип територіальності? Вирішіть спір.
2. Проаналізуйте статті 52-54 ЗУ «Про міжнародне приватне право» та дайте відповіді на наступні запитання:
- чи можна стверджувати, що ст.52 містить загальну колізійну прив’язку lex loci laboris? Чи є вона генеральною прив’язкою і до яких відносин може застосовуватися?
- які прив’язки можна застосовувати до трудових відносин іноземців та осіб без громадянства?
- чи можна застосовувати колізійні прив’язки, що передбачені українським законодавством до іноземців, які працюють в консульських установах на території України?
- чому трудові відносини громадян України за трудовим договором з українським роботодавцем про роботу за кордоном регулюється правом України?
- правом якої держави будуть регулюватися трудові правовідносини іноземців та осіб без громадянства, які уклали трудові договори з іноземними роботодавцями щодо роботи на території України?
Джерела правового регулювання:
Кодекс законів про працю // Відомості Верховної Ради УРСР., 1971р., додаток до №50.
Угода про співробітництво в галузі трудової міграції та соціального захисту трудівників-мігрантів (СНД,1994р.)
Угода про взаємне визнання прав на відшкодувння шкоди, заподіяної працівникам каліцтвом, професійним захворюванням або іншими ушкодженнями здоров'я, пов'язаними з виконання ними трудових обов'язків (СНД, 1994р.)
Конвенція МОП №29 про примусову чи обов'язкову працю, 1930 р. (ратифіковано 09.06.56).
Конвенція МОП №47 про скорочення робочого часу до сорока годин на тиждень, 1935 р. (ратифіковано 09.06.56).
Конвенція МОП №100 про рівну оплату чоловіків і жінок за рівноцінну працю, 1951 р. (ратифіковано 09.06.56).
Конвенція МОП №10 про мінімальний вік допуску дітей до роботи в сільському господарстві, 1921 р. (ратифіковано 11.08.56).
Конвенція МОП №11 про право на асоціацію та об'єднання трудящих у сільському господарстві, 1921 р. (ратифіковано 11.08.56).
Конвенція МОП №15 про мінімальний вік допуску підлітків на роботу вантажниками вугілля або кочегарами у флоті, 1921 р. (ратифіковано 11.08.56).
Конвенція МОП №16 про обов'язковий медичний огляд дітей і підлітків, зайнятих на борту суден, 1921 р. (ратифіковано 11.08.56).
Конвенція МОП №52 про щорічні оплачувані відпустки, 1936 р. (ратифіковано 11.08.56).
Конвенція МОП №58 про мінімальний вік дітей для допуску їх на роботу в морі (переглянута), 1936 р. (ратифіковано 11.08.56).
Конвенція МОП №59 про мінімальний вік дітей для прийому їх на роботу в промисловості (переглянута), 1937 р. (ратифіковано 11.08.56).
Конвенція МОП №60 про вік дітей для прийому їх на непромислові роботі, 1937 р. (ратифіковано 11.08.56).
Конвенція МОП №77 про медичний огляд дітей і підлітків з метою встановлення їх придатності до праці в промисловості, 1946 р. (ратифіковано 11.08.56).
Конвенція МОП №78 про медичний огляд дітей і підлітків з метою встановлення їх придатності до праці на непромислових роботах, 1946 р. (ратифіковано 11.08.56).
Конвенція МОП №79 про обмеження нічної праці дітей і підлітків на непромислових роботах, 1946 р. (ратифіковано 11.08.56).
Конвенція МОП №87 про свободу асоціації і захист права на організацію, 1948 р. (ратифіковано 11.08.56).
Конвенція МОП №90 про нічну працю підлітків у промисловості (переглянута), 1948р. (ратифіковано 11.08.56).
Конвенція МОП №98 про застосування принципів права на організацію і ведення колективних переговорів, 1949 р. (ратифіковано 11.08.56).
Конвенція МОП №103 про охорону материнства, 1952 р. (ратифіковано 11.08.56).
Конвенція МОП №45 про застосування праці жінок на підземних роботах у будь-яких шахтах, 1935 р. (ратифіковано 30.06.61).
Конвенція МОП №95 про охорону заробітної плати, 1949 р. (ратифіковано 30.06.61).
Конвенція МОП №111 про дискримінацію в галузі праці і занять, 1958 р. (ратифіковано 30.06.61).
Конвенція МОП №106 про щотижневий відпочинок в торгівлі та установах, 1957 р. (ратифіковано 29.05.68).
Конвенція МОП № 115 про захист трудящих від іонізуючої радіації, 1960 р. (ратифіковано 29.05.68).
Конвенція МОП №120 про гігієну в торгівлі та установах, 1964 р. (ратифіковано 29.05.68).
Конвенція МОП №122 про політику в галузі зайнятості, 1964 р. (ратифіковано 29.05.68).
Конвенція МОП №23 про репатріацію моряків, 1926 р. (ратифіковано 04.02.70).
Конвенція МОП №27 про зазначення ваги важких вантажів, що перевозяться на суднах, 1929 р. (ратифіковано 04.02.70).
Конвенція МОП №138 про мінімальний вік для прийняття на роботу, 1973 р. (ратифіковано 07.03.79).
Конвенція МОП №142 про професійну орієнтацію та професійну підготовку в галузі розвитку людських ресурсів, 1975 р. (ратифіковано 07.03.79).
Конвенція МОП №149 про зайнятість і умови праці та життя сестринського персоналу, 1977 р. (ратифіковано 07.03.79).
Конвенція МОП №154 про сприяння колективним переговорам, 1981 р. (ратифіковано 04.02.94).
Конвенція МОП №158 про припинення трудових відносин з ініціативи підприємства, 1982 р. (ратифіковано 04.02.94).
Конвенція МОП №156 про рівне ставлення і рівні можливості для трудящих чоловіків і жінок: трудящі із сімейними обов'язками, 1981 р. (ратифіковано 22.10.99).
Конвенція 132 (1970 р., ратифікована в 2001) про оплачувані відпустки.
Конвенція 140 (1974 р., ратифікована в 2002) про оплачувані навчальні відпустки
Конвенція 81 (1947 р., ратифікована в 2004 р.) про інспекцію праці у промисловості й торгівлі.
Конвенція 150 (1978 р., ратифікована в 2004 р.) про адміністрацію праці.
Література:
Довгерт А.С. Правовое регулирование международных трудовых отношений. -К.: УМК ВО,1992.-248с.
Кашкин Ю.С. Трудовое право Европейского Союза. – М.: Волтерс Клувер, 2009.-304с.
Гаврилина А.К. Конвенции Международной организации труда и российское законодательство о занятости и трудоустройстве.// Трудовое право.-2001.-№3.-С.79-91.
Зинченко Н.Н. Правовое регулирование трудовой миграции в странах Европейского союза // Московский журнал международного права.-2004.-№2.-С.233-241.
Киселев И.Я. Трудовое право стран Запада на рубеже ХХІ века // Государство и право.-1996.-№1.-С.121-132.
Киселев И.Я. Труд с иностранным участием (правовые аспекты).-М.,2003.
Киселев И.Я. Международный труд.-М.,1997.
Осипцова Ж.П. Трудовой договор в ФРГ // Государство и право.-1996.-№2.-С.119-128.
Толстых В.Л. коллизионное регулирование трудовых отношений // Трудовое право.-2003.-№4
Фединяк Г. Трудоправовий статус фізичних осіб на підприємствах і транснаціональних утвореннях за правом держави Ізраїль // Порівняльно-правові дослідження. Українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал.-2006.-№2.-С.106-111.
Міжнародне законодавство про охорону праці. Конвенції та Рекомендації МОП. У 3-х т. - К.: Основа, 1997.
Тема 14
Міжнародний комерційний арбітраж. Визнання та виконання рішень іноземних судів, арбітражів та доручень іноземних органів юстиції
1.Місце міжнародного комерційного арбітражу серед інших юрисдикційних органів.
2.Компетенція міжнародного комерційного арбітражу.
3.Арбітражна угода:
-дійсність арбітражної угоди і визначення права, яке буде застосовуватися до неї;
-способи укладення арбітражної угоди та межі її дії.
4.Склад арбітражу та процедура розгляду справ. Арбітражне рішення та його оскарження.
5.Міжнародний комерційний арбітраж при Торгово-промисловій палаті України.
6.Морська арбітражна комісія при Торгово-промисловій палаті України.
7. Визнання і виконання рішень міжнародних комерційних арбітражів.
8.Визнання і виконання рішень іноземних судів.
9.Виконання доручень судових органів та іноземних органів юстиції.
Завдання.
1. Громадянин України М., перебуваючи в Польській Республіці купив меблі для обладнання власного будинку. Прибувши до Львова, виявив деякі дефекти. Усунути дефекти продавець – торговельна фірма “Мост” відмовилася. М. Вирішив звернутися до Варшавського міжнародного комерційного арбітражу.
Чи підлягає даний спір розгляду в міжнародному комерційному арбітражі?
2. Тернопільське ТзОВ “Ріко” уклало зовнішньоекономічний договір (контракт) з бельгійською фірмою “Аскольд”. В процесі виконання договору виник спір щодо умови про якість поставлених товарів. Сторони передали спір на розгляд в міжнародний комерційний арбітраж при Торгово-промисловій палаті України, але не визначили кількості арбітрів.
Чи може бути розглянутий даний спір в названому суді?
3. Українська і польська фірми звернулися до юриста допомогти скласти текст договору. При цьому висловили побажання щоб спори, які можуть виникнути в процесі виконання договору подати на розгляд в міжнародний комерційний суд при Торгово-промисловій палаті України, послуговуючись законодавством України.
Консультант роз’яснив, що така угода можлива лише у разі невиконання договору. При укладенні договору цього зробити не можна, оскільки відсутній спір. Чи правильне таке роз’яснення? Складіть текст арбітражного застереження.
4. При швартовці грецького судна “Афіни” в порту м. Одеси був пошкоджений пірс. Власник судна висловив побажання, щоб спір розглядав міжнародний комерційний арбітраж в Україні. Не заперечуючи проти цього адміністрація порту висловила сумнів чи такі спори належать до компетенції третейських судів. Підготуйте мотивоване роз’яснення.
5. Громадянка України М. вирішила звернутися в суд за місцем проживання в м. Тернополі з позовом до колишнього чоловіка – громадянина ФРН, що проживає в Ганновері про розподіл нерухомого майна, яке знаходиться у ФРН. До повернення в Україну громадянки М. подружжя проживало у ФРН.
При складанні позовної заяви у адвоката виник сумнів щодо можливості виконання рішення суду.
Проаналізуйте ситуацію.
6. Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті України задовольнив позов українського ТзОВ “Факел” до іспанської фірми “Казайра”. В процесі виконання рішення в Іспанії керівництво фірми звернулося до відповідного судового органу країни виконання із заявою про те, що арбітражна угода між сторонами не передбачала розгляд такого спору. ТзОВ “Факел” мотивувало обгрунтованість рішення міжнародного комерційного арбітражу тим, що сторони визначилися з підвідомчістю справи в арбітражній угоді. Дайте правовий аналіз.
7. При розгляді цивільної справи в міжрайонному місцевому суді м. Дрогобича виникла необхідність отримати певні докази на території Австрії. Суддя склавши запит вирішив направити його в суд відповідного адміністративного району Австрії.
Голова суду підтримуючи думку про необхідність вчинення такої процесуальної дії, водночас висловив сумнів щодо правильності процедури безпосереднього звернення до суду іншої країни.
Дайте аналіз.
Джерела правового регулювання:
Арбітражний регламент Комісії ООН по праву міжнародної торгвівлі (ЮНСІТРАЛ) .// Международное частное право: Учебное пособие / под ред. Задыхайла Д.В.,-Х.: Фирма “Консум”, 1998.-752с. Міжнародне приватне право. Т1, К.: Port-Royal,1999.
Европейська конвенція про зовнішньоторговий арбітраж (Женева 21 квітня 1961 р.) .// Міжнародне приватне право. Т1, К.: Port-Royal,1999.
Закон України від 23 червня 2005 року “Про міжнародне приватне право” // Відомості Верховної Ради України.-2005, N 32, ст.422
Закон України від 24 лютого 1994 року “Про міжнародний комерційнний арбітраж” // Відомості Верховної Ради України.-1994, №25, ст.198.
Конвенція ООН про виконання та приведення до виконання іноземних арбітражних рішень (Нью-Йорська конвенція 10 червня 1958р.) .// Международное частное право: Учебное пособие / под ред. Задыхайла Д.В.,-Х.: Фирма “Консум”, 1998.-752с. Міжнародне приватне право. Т1, К.: Port-Royal,1999.
Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже (Комиссия ООН по праву международной торговли, Вена, 30 мая 1997 года) .// Международное частное право: Учебное пособие / под ред. Задыхайла Д.В.,-Х.: Фирма “Консум”, 1998.-752с. Міжнародне приватне право. Т1, К.: Port-Royal,1999.
Цивільний процесуальний кодекс України// Відомості Верховної Ради України.-2004, №40-42, ст.492.
Література:
Актуальные проблемы международного частного и гражданского права // под ред. проф. С.Н. Лебедева.- М.: Статут, 2006.-284с.
Васильєв С.В. Гражданский процес. – Х.: Одиссей, 2006. – 512 с.
Гнєздов О. Судові доручення в міжнародному цивільному процесі // Право України.-2001.-№6.-С.113-117.
Гордецкая И.К. Междунаролдная защита прав и интересов детей.-М.: Междунар.отношения, 1973.
Захарченко Т. Розгляд Міжнародним комерційним арбітражним судом при Торгово-промисловій палаті України зовнішньоекономічних спорів у сфері інтелектуальної власності // Право України.-2002.-№8.-С.70-81.
Зейкан Я.П. Коментар Цивільного процесуального кодексу України / 2-ге вид., доп. – К.: Юридична практика, 2007. – 592 с.
Кибенко Е.Р. Международное частное право.- Харьков: Эспада,2003.
Кисіль В., Приходько М. Міжнародно-правова уніфікація в регулюванні основних питань міжнародного комерційного арбітражу // Збірник рішень та арбітражної практики Вищого арбітражного суду України.-1995.-№2.-С.218-225.
Кисіль В.І. Механізми колізійного регулювання в сучасному міжнародному приватному праві. Дис…докт. юрид. наук. -К., 2001.
Кисіль В.І. Міжнарождне приватне право: питання кодифікації.- К.: Україна, 2000.-С.3-38.
Комаров В.В. Международный коммерческий арбитраж.-Х.: Основа.-1995.-304с.
Коссак В.М. Проблеми взаємного визнання і виконання рішень юриздикційних органів України і ФРН // Право України.-2000.-№10.-С.116-120.
Коссак.В.М. До питання виконання рішень міжнародних комерційних арбітражів//В зб. "Міжнародно-правові проблеми океану". М., 1998р.
Коссак В.М. Міжнародний комерційний арбітраж// Львівський економічно-біржовий вісник. 1993. №3 (в співавторстві).
Коссак В.М. Визнання і виконання рішень іноземних судів і міжнародних комерційних судів // Економічна безпека держави: Збірник наукових праць . - Люблін, 2006. - С.54-57
Коссак В.М. Проблеми взаємного визнання і виконання рішень іноземних юридичних органів в Україні // Проблеми альтернативного судочинства в Україні: Матеріали Першого Львівського міжнародного форуму. – Львів: ЛДІНТУ ім. В. Чорновола, 2008. – С.54-61
Kossak V. Die Entwicklungsgeschichte der Zivilproressgesetzgebung der Ukraine //Die Enitwicklung der Zivilproressrechts in Mittel und Südosteuropa seit 1918. - Wien, Ian Sramek Verlag, 2011. - S.127-138.
Kossak V.Die Gerichtsaufbau und die Quellen des burgerlichen Verfahrensrechtes der Ukraine // Die Entwicklung des Zivilproressrechts in Mitteleuropa um die Iahrtausendwende. Reform und Kodifikation - Tradition und Erneuerung.-Zurich -Basel - Genf, Schulthess Juristishe Medien AG, 2012.- S. 177-188.
Кравчук В.М., Угриновська О.І. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. – К.: Істина, 2010. – 944 с.
Кузьо О., Обідіна І. Визнання і виконання рішень іноземних судів і арбітражів // Право України.-2001.-№9.-С.72-75.
Лебедев С.Н. Избранные труды по международному коммерческому арбитражу, праву международной торговли, международному частному праву, частному морскому праву. - М. - Статут, 2009. - 717с.
Лукьянова Е.Г. Теория процессуального права. – М.: Норма, 2003. – 240 с.
Лунц Л.А. Международный гражданский процесс. М.: Юрид. лит. 1966.
Минаков А.И. Арбитражные соглашения и практика рассмотрения внешнеэкономических споров. М.: Юрид.лит. 1985.
Михайлів М.О. Визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні // Проблеми альтернативного судочинства в Україні: Матеріали Першого Львівського міжнародного форуму. -Львів: ЛДІНТУ ім. В.Чорновола, 2008 С.117-130. (224с)
Проблеми теорії та практики цивільного судочинства / За заг. ред. В.В. Комарова. – Х., 2008.
Сахнова Т.В. Курс гражданского процесса: Теоретические начала и основные институты. – М: Волтер Клувер, 2008. – 696 с.
Тертышников В.И. Основы гражданского судопроизводства Украины. – Х., 2006.
Фединяк Л. Визнання іноземних судових рішень на території України: окремі питання //Право України. -2000. -№7.
Фединяк Л.С. Підсудність та юрисдикційний імунітет держави, її органів та представників.- Львів.: Світ, 1998.-24с.
Фурса С.Я., Фурса Є.І., Щербак С.В. Цивільний процес: Проблеми та перспективи. – К., 2006.
Цивільне процесуальне право України / За ред Сеник С.В., Лемик Р.Я. - Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2010.-422с.
Цивільне процесуальне право України / За ред. С.С. Бичкової. – К.: Атіка, 2006. – 384 с.
Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар: В 2т. / За заг. ред. Фурси С.Я.. – К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2007.
Цірат Г.А. Міжнародний комерційний арбітраж.-К.: Істина,2002.-304с.
Штефан М.Й. Цивільне процесуальне право України. – К.: Концерн «Видавничий дім Ін Юре», 2005. – 624 с.
Щелкунов О. Порядок визнання рішень іноземних судів на території України // Право України.-2004.-№6.-С.70-74.
Перелічені конвенції містяться в збірниках міжнародно-правових документів: Международное частное право. Сборник документов. М. Изд.-во БЕК. 1997.; Международное частное право в документах. Т. 1.; Финансы. Валюта. Налоги. Сост. К.А.Бякишев, А.Г.Ходаков. М.: Юрист. 1996; Международное транспортное право. Сб. международно-правовых актов.(Гуреев С.А., Копылов М.Н). М.:Изд-во УДН. 1987.; Закони України. Міжнародні договори України. Т.14. К. 1998.

Приложенные файлы

  • docx 18072841
    Размер файла: 113 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий