IT_otvety


Билет №1
 Параллелограмның қабырғалары белгілі болса, оның ауданын есептейтін программа құрыңыз.
#include <iostream.h>
#include <math.h>
main(){float a,h,S;
Cout <<”\n a=”; cin>>a;
Cout <<”\n h=”; cin>>h;
S=a*h;
Cout <<”\nS=”<<S;
}
Билет №2
Екі нақты сан берілген. Солардың арифметикалық ортасын және модульдерінің геометриялық ортасын табыңыз.
#include <iostream.h>
#include <math.h>
main(){int x,y; float a,b;
Cout <<” x=”; cin>>x;
Cout <<”y =”; cin>>y;
a=(x+y)/2;
d=abs(x+y)/2;
Cout <<”a=”;<<a;
Cout <<”b=”;<<b;
}
Билет №3
Кубтың қыры берілген. Кубтың көлемі мен бүйір бетінің ауданын анықтаңыздар.
#include <iostream.h>
#include <math.h>
usingnamespase std;
main(){int a; float V,S;
Cout <<” a=”; cin>>a;
V=pow(a,3);
S=6*a*a;
Cout <<” V=”;<<V;
Cout <<” S=”;<<S;
}
Билет №4
Координаттары x1, y1 және x2, y2 болып келген екі нүкте ара қашықтығын табыңыз#include <iostream.h>
#include <math.h>
main(){int x1,x2,y1,y2;float d;
Cout <<” x1=”; cin>>x1;
Cout <<” x2=”; cin>>x2;
Cout <<” y1=”; cin>>y1;
Cout <<” y2=”; cin>>y2;
d= sqrt(pow(x2-x1,2)+pow(y2-y1),2) ;
Cout <<” d=”;<<d;
}
Билет №5
Үшбұрыштың бұрыштары мен сырттай сызылған шеңбер радиусы берілген, үшбұрыш қабырғаларын анықтаңыз.
#include <iostream>#include <math>{ int a,b,c,R; float x,y,z;cout «”\na=”; cin»a;cout «”\nb=”; cin»b;cout «”\nc=”; cin»c;cout «”\nR=”; cin»R;x=sin(a)*2*R;y= sin(b)*2*R;z= sin(c)*2*R;cout«”\nx=”;«x;cout«”\ny=”;«y;cout«”\nz=”;«z;
}
Билет №6
Ішкі радиусы 20 болып келген, ал сыртқы радиусы — берілген санға r ( r > 20 ) тең сақина ауданын табыңыз.
#include <iostream.h>
deline p=3.14
main(){float r=20,R S;
Cout <<”\n r=”; cin>>r;
Cout <<”\n R=”; cin>>R;
S= (pe*pow(r,2))-(pe*pow(R,2));
Cout <<”\n S=”;<<S;
}
Билет №7
Шеңбер ұзындығы берілген, оның ауданын табыңыз.
#include <iostream.h>
deline pi=3.14
main(){int L; float s;
Cout <<”L=”; cin>>L;
S= pi*pow((L/(2*pi)),2);
Cout <<” S=”;<<S;
}
Билет №8
Шеңбер ұзындығы берілген, оның ауданын табыңыз.
#include <iostream.h>
deline pi=3.14
main(){int L; float s;
Cout <<”L=”; cin>>L;
S= pi*pow((L/(2*pi)),2);
Cout <<” S=”;<<S;
}
Билет №9
Үш R1, R2, R3 кедергілері параллель қосылған. Жалпы кедергі мәнін табыңыз#include <iostream.h>
#include <math.h>
main(){float R1,R2,R3,Rж;
Cout <<”\n R1=”; cin>>R1;
Cout <<”\n R2=”; cin>>R2;
Cout <<”\n R3=”; cin>>R3;
1/Rж=1/R1+1/R2+1/R3;
Cout<<”\n Rж=”; <<Rж;
}
Билет №10
Үш R1, R2, R3 кедергілері параллель қосылған. Жалпы кедергі мәнін табыңыз#include <iostream.h>
#include <math.h>
main(){float R1,R2,R3,Rж;
Cout <<”\n R1=”; cin>>R1;
Cout <<”\n R2=”; cin>>R2;
Cout <<”\n R3=”; cin>>R3;
1/Rж=1/R1+1/R2+1/R3;
Cout<<”\n Rж=”; <<Rж;
}
Билет №12Тең қабырғалы үшбұрыштың қабырғасы берілген. Осы үшбұрыштың ауданын табатын программа құрыңыз.#include <iostream.h>
#include <math.h>
main(){int a; float s;
Cout<<”a=; cin>>a;
S=a*a*sqrt(3)/4;
Cout<<”s=”<<s; }Билет №133-2. Үшбұрыштың бұрыштары мен сырттай сызылған шеңбер радиусы берілген, үшбұрыш қабырғаларын анықтаңыз.#include <iostream>#include <math>{ int a,b,c,R; float x,y,z;cout «”\na=”; cin»a;cout «”\nb=”; cin»b;cout «”\nc=”; cin»c;cout «”\nR=”; cin»R;x=sin(a)*2*R;y= sin(b)*2*R;z= sin(c)*2*R;cout«”\nx=”;«x;cout«”\ny=”;«y;cout«”\nz=”;«z;
}
Билет №14 Үшбұрыштың бұрыштары мен сырттай сызылған шеңбер радиусы берілген, үшбұрыш қабырғаларын анықтаңыз.#include <iostream>#include <math>{ int a,b,c,R; float x,y,z;cout «”\na=”; cin»a;cout «”\nb=”; cin»b;cout «”\nc=”; cin»c;cout «”\nR=”; cin»R;x=sin(a)*2*R;y= sin(b)*2*R;z= sin(c)*2*R;cout«”\nx=”;«x;cout«”\ny=”;«y;cout«”\nz=”;«z;
}Билет №15 Тең қабырғалы үшбұрыштың қабырғасы берілген. Осы үшбұрыштың ауданын табатын программа құрыңыз.#include <iostream.h>
#include <math.h>
main(){int a; float s;
Cout<<”a=; cin>>a;
S=a*a*sqrt(3)/4;
Cout<<”s=”<<s; }Билет №16
Тең қабырғалы үшбұрыштың қабырғасы берілген. Осы үшбұрыштың ауданын табатын программа құрыңыз.#include <iostream.h>
#include <math.h>
main(){int a; float s;
Cout<<”a=; cin>>a;
S=a*a*sqrt(3)/4;
Cout<<”s=”<<s; }Билет №17 Координаттары x1, y1 және x2, y2 болып келген екі нүкте ара қашықтығын табыңыз.#include <iostream.h>
#include <math.h>
main(){int x1,x2,y1,y2;float d;
Cout <<” x1=”; cin>>x1;
Cout <<” x2=”; cin>>x2;
Cout <<” y1=”; cin>>y1;
Cout <<” y2=”; cin>>y2;
d= sqrt(pow(x2-x1,2)+pow(y2-y1),2) ;
Cout <<” d=”;<<d;
}
Билет №18 Тікбұрышты үшбұрыштың гипотенузасы мен бір катеті берілген. Соның екінші катеті мен іштей сызылған шеңбер радиусын табыңыз.#include <iostream.h>#include <math.h>main (){ float c, a, b, r;cout« гипотенуза және катетін енгіз→\n’;cin »c»a;b=sqrt(pow(c,2)-pow(a,2));r=(a+b-c)/2;cout«” екінші катеті→”«b«” радиус→”«r;} Билет №19 Тікбұрышты үшбұрыштың гипотенузасы мен бір катеті берілген. Соның екінші катеті мен іштей сызылған шеңбер радиусын табыңыз.#include <iostream.h>#include <math.h>main (){ float c, a, b, r;cout« гипотенуза және катетін енгіз→\n’;cin »c»a;b=sqrt(pow(c,2)-pow(a,2));r=(a+b-c)/2;cout«” екінші катеті→”«b«” радиус→”«r;getch();}
Билет №203-2. Шеңбер ұзындығы берілген, оның ауданын табыңыз.#include <iostream.h>
deline pi=3.14
main()
{int L; float s;
Cout <<”L=”; cin>>L;
S= pi*pow((L/(2*pi)),2);
Cout <<” S=”;<<S;
}
Билет№21
Тең қабырғалы үшбұрыштың қабырғасы берілген. Осы үшбұрыштың ауданын табатын программа құрыңыз
#include <iostream.h>
#include <math.h>
main(){int a; float s;
Cout<<”a=; cin>>a;
S=a*a*sqrt(3)/4;
Cout<<”s=”<<s; }Билет№22
. h биіктіктен жерге құлайтын тастың түсу уақытын табыңыз.
#include <iostream.h>
#include <math.h>
deline g=9.8 {int h; float t;cout «”t=”; cin»t;t=sqrt(2*h/g);cout«”t=”;«t;
}
Билет№23
Массалары m1 және m2, ара қашықтықтары r болып келген денелердің бір бірін тарту күшін F анықтаңыз.
#include <iostream.h>
#include <math.h>
define G=6.67*10-11
main(){int m1,m2,r; floatF,;
Cout <<” m1=”; cin>>m1;
Cout <<” m2=”; cin>>m2;
Cout <<” r=”; cin>>r;
F=G*m1*m2/pow(r,2);
Cout <<”F=”;<<F;
}
Билет№24
Шеңбер ұзындығы берілген, оның ауданын табыңыз.
#include <iostream.h>
deline pi=3.14
main(){int L; float s;
Cout <<”L=”; cin>>L;
S= pi*pow((L/(2*pi)),2);
Cout <<” S=”;<<S;
}
Билет№25
Тең қабырғалы үшбұрыштың қабырғасы берілген. Осы үшбұрыштың ауданын табатын программа құрыңыз.
 #include <iostream.h>
#include <math.h>
main(){int a; float s;
Cout<<”a=; cin>>a;
S=a*a*sqrt(3)/4;
Cout<<”s=”<<s; }Билет№26
Екі санның қосындысын, айырмасын және көбейтіндісін есептейтін программа жазыңыздар
Екі санның қосындысын, айырмасын және көбейтіндісін есептейтін программа жазыңыздар
#include <iostream.h>
#include <math.h>
main(){int a,b; float x,y,z;
Cout<<”a=”; cin>>a;
Cout<<”b=”; cin>>b;
x=a+b;
y=a-b;
z=a*b;
cout<<”x=”; <<x;
cout<<”y=”; <<y;
cout<<”z=”; <<z; }
Билет №27
Екі санның арифметикалық және геометриялық ортасын есептейтін программа құрыңыз.
#include <iostream.h>
#include <math.h>
main(){int a,b; float x,y;
Cout <<” a=”; cin>>a;
Cout <<”b=”; cin>>b;
X=(a+b)/2;
y=pow(a*b,1/2)
Cout <<” x=”;<<x;
Cout <<” y=”;<<y;
}
Билет №28
Берілген екі катеті бойынша тікбұрышты үшбұрыштың гипотенузасы мен ауданын есептейтін программа жазыңыз.
#include <iostream.h>
#include <math.h>
main(){float a,b,c,S;
Cout <<”\n a=”; cin>>a;
Cout <<”\n b=”; cin>>b;
c=pow((a*a)+(b*b); ½)
S=(a*b)/2
Cout <<”\n c=”;<<c;
Cout <<”\n S=”;<<S;
}
Билет №29
Массалары m1 және m2, ара қашықтықтары r болып келген денелердің бір бірін тарту күшін F анықтаңыз.
#include <iostream.h>
#include <math.h>
define G=6.67*10-11
main(){int m1,m2,r; floatF,;
Cout <<” m1=”; cin>>m1;
Cout <<” m2=”; cin>>m2;
Cout <<” r=”; cin>>r;
F=G*m1*m2/pow(r,2);
Cout <<”F=”;<<F;
}
Билет№30
Екі санның қосындысын, айырмасын және көбейтіндісін есептейтін программа жазыңыздар.
#include <iostream.h>
#include <math.h>
main(){int a,b; float x,y,z;
Cout<<”a=”; cin>>a;
Cout<<”b=”; cin>>b;
x=a+b;
y=a-b;
z=a*b;
cout<<”x=”; <<x;
cout<<”y=”; <<y;
cout<<”z=”; <<z; }Билет№31
. Ішкі радиусы 20 болып келген, ал сыртқы радиусы — берілген санға r ( r > 20 ) тең сақина ауданын табыңыз
#include <iostream.h>
deline p=3.14
main(){float r=20,R S;
Cout <<”\n r=”; cin>>r;
Cout <<”\n R=”; cin>>R;
S= (pe*pow(r,2))-(pe*pow(R,2));
Cout <<”\n S=”;<<S;
}
Билет№32
Берілген екі катеті бойынша тікбұрышты үшбұрыштың гипотенузасы мен ауданын есептейтін программа жазыңыз.
#include <iostream.h>
#include <math.h>
main(){float a,b,c,S;
Cout <<”\n a=”; cin>>a;
Cout <<”\n b=”; cin>>b;
c=pow((a*a)+(b*b); ½)
S=(a*b)/2
Cout <<”\n c=”;<<c;
Cout <<”\n S=”;<<S;
}
Билет№33
радиусы 20-ға, ал сыртқы радиусы r ( r > 20 ) тең сақинаның ауданын табыңыз
#include <iostream.h>
deline p=3.14
main(){float r=20,R S;
Cout <<”\n r=”; cin>>r;
Cout <<”\n R=”; cin>>R;
S= (pe*pow(r,2))-(pe*pow(R,2));
Cout <<”\n S=”;<<S;
}
Билет№34
Үш R1, R2, R3 кедергілері параллель қосылған. Жалпы кедергі мәнін табыңыз.
#include <iostream.h>
#include <math.h>
main(){float R1,R2,R3,Rж;
Cout <<”\n R1=”; cin>>R1;
Cout <<”\n R2=”; cin>>R2;
Cout <<”\n R3=”; cin>>R3;
1/Rж=1/R1+1/R2+1/R3;
Cout<<”\n Rж=”; <<Rж;
}
Билет№35
Шеңбер ұзындығы берілген, оның ауданын табыңыз.
#include <iostream.h>
deline pi=3.14
main(){int L; float s;
Cout <<”L=”; cin>>L;
S= pi*pow((L/(2*pi)),2);
Cout <<” S=”;<<S;
}
Билет№36
Кубтың қыры берілген. Кубтың көлемі мен бүйір бетінің ауданын анықтаңыздар.
#include <iostream.h>
#include <math.h>
usingnamespase std;
main(){int a; float V,S;
Cout <<” a=”; cin>>a;
V=pow(a,3);
S=6*a*a;
Cout <<” V=”;<<V;
Cout <<” S=”;<<S;
}
Билет№37
. Тең бүйірлі үшбұрыштың ауданын есептейтін программа  құрыңыз.
#include <iostream.h>
#include <math.h>
main(){int a,b; float s,p;
Cout <<” a=”; cin>>a;
Cout <<”b =”; cin>>b;
P=(2*a+b)/2;
S=pow(p*(p-a)*(p-a)*(p-b),1/2);
Cout <<”s=”;<<s;}
Билет№38
Параллелограмның қабырғалары белгілі болса, оның ауданын есептейтін программа құрыңыз.
#include <iostream.h>
#include <math.h>
main(){float a,h,S;
Cout <<”\n a=”; cin>>a;
Cout <<”\n h=”; cin>>h;
S=a*h
Cout <<”\nS=”<<S;
}
Билет№39
Екі санның арифметикалық және геометриялық ортасын есептейтін программа құрыңыз
#include <iostream.h>
#include <math.h>
main(){int a,b; float x,y;
Cout <<” a=”; cin>>a;
Cout <<”b=”; cin>>b;
X=(a+b)/2;
y=pow(a*b,1/2)
Cout <<” x=”;<<x;
Cout <<” y=”;<<y;
}
Билет№40
Тең бүйірлі үшбұрыштың ауданын есептейтін программа  құрыңыз.
#include <iostream.h>
#include <math.h>
main(){int a,b; float s,p;
Cout <<” a=”; cin>>a;
Cout <<”b =”; cin>>b;
P=(2*a+b)/2;
S=pow(p*(p-a)*(p-a)*(p-b),1/2);
Cout <<”s=”;<<s;}
Билет №41
Екі нақты сан берілген. Солардың арифметикалық ортасын және модульдерінің геометриялық ортасын табыңыз.
#include <iostream.h>
#include <math.h>
main(){int x,y; float a,b;
Cout <<” x=”; cin>>x;
Cout <<”y =”; cin>>y;
a=(x+y)/2;
d=abs(x+y)/2;
Cout <<”a=”;<<a;
Cout <<”b=”;<<b;
}
Билет№42
Параллелограмның қабырғалары белгілі болса, оның ауданын есептейтін программа құрыңыз.
#include <iostream.h>
#include <math.h>
main(){float a,h,S;
Cout <<”\n a=”; cin>>a;
Cout <<”\n h=”; cin>>h;
S=a*h
Cout <<”\nS=”<<S;
}
Билет№43
Екі санның қосындысын, айырмасын және көбейтіндісін есептейтін программа жазыңыздар
#include <iostream.h>
#include <math.h>
main(){int a,b; float x,y,z;
Cout<<”a=”; cin>>a;
Cout<<”b=”; cin>>b;
x=a+b;
y=a-b;
z=a*b;
cout<<”x=”; <<x;
cout<<”y=”; <<y;
cout<<”z=”; <<z; }
Билет №44
. Тең қабырғалы үшбұрыштың қабырғасы берілген. Осы үшбұрыштың ауданын табатын программа құрыңыз.
#include <iostream.h>
#include <math.h>
main(){int a; float s;
Cout<<”a=; cin>>a;
S=a*a*sqrt(3)/4;
Cout<<”s=”<<s; }Билет№45
. Екі санның арифметикалық және геометриялық ортасын есептейтін программа құрыңыз
#include <iostream.h>
#include <math.h>
main(){int a,b; float x,y;
Cout <<” a=”; cin>>a;
Cout <<”b=”; cin>>b;
X=(a+b)/2;
y=pow(a*b,1/2)
Cout <<” x=”;<<x;
Cout <<” y=”;<<y;
}
Билет№46
. h биіктіктен жерге құлайтын тастың түсу уақытын табыңыз.
#include <iostream.h>
#include <math.h>
deline g=9.8 {int h; float t;cout «”t=”; cin»t;t=sqrt(2*h/g);cout«”t=”;«t;
}
Билет№47
Массалары m1 және m2, ара қашықтықтары r болып келген денелердің бір бірін тарту күшін F анықтаңыз.
#include <iostream.h>
#include <math.h>
deline G=6.67*10-11
main(){int m1,m2,r; float F,;
Cout <<” m1=”; cin>>m1;
Cout <<” m2=”; cin>>m2;
Cout <<” r=”; cin>>r;
F=G*m1*m2/pow(r,2);
Cout <<”F=”;<<F;
}Билет№48
Тең қабырғалы үшбұрыштың қабырғасы берілген. Осы үшбұрыштың ауданын табатын программа құрыңыз.
#include <iostream.h>
#include <math.h>
main(){int a; float s;
Cout<<”a=; cin>>a;
S=a*a*sqrt(3)/4;
Cout<<”s=”<<s; }Билет№49
Ішкі радиусы 20-ға, ал сыртқы радиусы r ( r > 20 ) тең сақинаның ауданын табыңыз.
#include <iostream.h>
deline p=3.14
main(){float r=20,R S;
Cout <<”\n r=”; cin>>r;
Cout <<”\n R=”; cin>>R;
S= (pe*pow(r,2))-(pe*pow(R,2));
Cout <<”\n S=”;<<S;
}
Билет№50
. Ішкі радиусы 20-ға, ал сыртқы радиусы r ( r > 20 ) тең сақинаның ауданын табыңыз.
#include <iostream.h>
deline p=3.14
main(){float r=20,R S;
Cout <<”\n r=”; cin>>r;
Cout <<”\n R=”; cin>>R;
S= (pe*pow(r,2))-(pe*pow(R,2));
Cout <<”\n S=”;<<S;
}

Приложенные файлы

  • docx 18072248
    Размер файла: 49 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий