BU_OGKh-32


Бухгалтерлік есеп принциптері пәні бойынша тест сұрақтары
Ұйымдардың мүліктік жағдайын есептеу үшін қандай өлшем түрлері қолданылады
+A)Натуралды, ақшалай және еңбек өлшемі;
B)Ақшалай және заттай өлшем;
C)Өзіндік құн өлшемі, есептегі баға;
D)Ақшалай өлшем;
E)Натуралды өлшем.
Бухгалтерлік есеп ақпараттарын пайдаланушылар:
+A)Ішкі пайдаланушылар (мекеме басшылары, меншік иелері, т.б.) және сыртқы пайдаланушылар (инвесторлар, несиелендірушілер, т.б.);
B)Мемлекеттік органдар;
C)Банктер, салық органдары;
D)Менеджерлер, қоюшылар, сатыпалушылар;
E)Еңбеккерлер, банктер.
Есеп жүйесінің түрлері қандай?
A)Сауда саласындағы;
B)Кіші бизнесте қолданылатын есеп;
+C)Бухгалтерлік, статистикалық, оперативтік;
D)Басқару есебі;
E)Ауылшаруашылығындағы есеп.
Бухгалтерлік есептің ерекшелігі неде?
+A)Ақпараттардың өз уақытында дер кезінде орындалуы;
B)Басқарушыларға ақпараттар дайындау;
C)Бірімен-бірі байланысқан сандық және сапалық көрсеткіштер дайындау;
D)Үздіксіз және қатаң түрде құжаттау;
E)Барлық шаруашылық операцияларды тексеріп отыру.
Төмендегі анықтамалардың қайсысы бухгалтерлік есеп принципіне тән?
+A)Бухгалтерлер түсінікті түрде ақпараттар қалыптастырушы ережелер мен принциптерді пайдалана білуі керек;
B)Есеп принципі деп - стандарттарда, нұсқауларда және есеп жүйесін реттеуші ережелерде көрсетілген есеп жүргізудің базистік принциптерін айтады;
C)Бухгалтерлік есеп принциптері – бухгалтерлік есеп жүргізудің негізгі ережелерін, процедуралар мен әдістерді қамтиды;
D)Бухгалтерлік есеп счеттары тек қана осы ұйыдардағы қаржылық операциялардың қорытындысы жөніндегі ақпараттарды қамтиды;
E)Дұрыс жауабы жоқ .
Сату принципі деп нені айтамыз?
+A)Пайданың көбеюінен түскен табыс, пайданың азаюынан жұмсалған шығындар көрсетеді;
B)Тауарлар сату құқығы сатып алушыларға өтіп, тауарлар жеткізіліп берілген кезде сатудан түскен табыс сату принципі болып табылады;
C)Активтерді бағалау және пайданы есептеу;
D)Белгілі бір құжаттардың негізінде дайын өнімдерді сату;
E)Дұрыс жауап жоқ .

Төмендегі шығындардың қайсысы тікелей шығындарға жатады?
+A)Жұмысшылардың еңбек ақысы, материалдар, электр қуатының шығындары, көрсетілген қызметтері;
B)Инженерлер, қойма жұмысшыларының еңбек ақысы, жылыту шығындары;
C)Негізгі құралдарды жөндеу және құнсыздану шығындары;
D)Жал төлемі, сақтандыру, еңбекақы шығындары;
E)Жалпы және әкімшілік шығындары, пайыздық шығындар.
Ұйымдардың міндеттемелері дегеніміз:
+A)Мақсаты шараларды қаржыландыру үшін заңды және жеке тұлғалардан т.б. алынған қарыздарды осы ұйымның кіріске алып, түбінде қайтарып беру жөніндегі міндеттеме;
B)Міндеттеме алушы жақ, міндеттеме беруші жаққа ақша мен мүліктерді қандай санамен қайтаратындығы жөніндегі құжаттар;
C)Қоюшы және мердегерлердің алдындағы міндеттемесі;
D)Ұйымдардың несиеге сатып алған тауарлары, қарыз ақшалар;
E)Ұлттық және шетелдік валюталар.
Банктердің алғашқы қызметіне қандай ерекшеліктер мен операциялар әсер етті?
+A)Ақшаның пайда болуы;
B)Саудаласу кезіндегі ақшаның басқа ақшаға ауысуы;
C)Несие берудің ұйымдылығы;
D)Экономикалық және саяси жағдайлардың тұрақтылығы мен сенімділігі;
E)Дұрыс жауабы жоқ..
Ең әуелі бухгалтерлік «кредит» термині қай елде пайда болды?
+A)Рим
B)Орта ғасырдағы Италияда
C)Ертедегі Мысырда.
D)Қытайда
E)Египетте.
Ұйымдардағы «Активтер» дегеніміз не?
+A)Шаруашылық қаражаттары;
B)Қорлану көздері;
C)Тауарлы – материалды босалқылар;
D)Ақша қаражаттары;
E)Жарғылық капитал мен Банк несиелері.
12. Активтер қандай көздерден қалыптасады?
+A)Қоюшы мердегерлерден;
B)Акционерлерден, міндеттемелерден, алынған дайындардан;
C)Инвестициялардан;
D)Міндеттемелерден;
E)Сатылған дайын өнімдерден, тауарлардан.
13. Ақшалай өлшеммен өлшенетін капитал мен міндеттемелер жөніндегі белігілі бір мерзімге жасалатын қорытындылығы –
+А)Бухгалтерлік баланс;
B)Бухгалтерлік счеттар жүйесі;
C)Екі жақты жазу принципі;
D)Бағалау принципі;
E)Қаржылық қорытынды есеп – дейміз.
14.Сырттан алынған капитал дегеніміз –
+A)Банктің ұзақ және қысқа мерзімді несиелері
B)Резервтік капитал;
C)Алынған капитал;
D)Банк несиесі;
E)Пайда және зиян, қорлар, несиелер.
15.Баланстың активі қандай ресурстардан құралды?
А) Материалды емес активтерден, негізгі құралдардан, акционерлік капиталдан, ақша қаражаттарынан;
B) Қаржылық инвестициядан, тауарлы материалды босалқылардан, ақша қаражаттарынан;
+C) Материалды емес активтерден, негізгі құралдардан, инвестициялардан, берешек қарыздардан, тауарлы - материалды құндылықтардан, ақша қаражаттарынан, алдағы кезең шығындарынан;
D)Міндеттемелерден, меншікті капиталдан;
E)Жарғылық капиталдан, резервтік капиталдан, несиелерден, алынған аванстардан.
16.Баланстың пассиві қандай көздерден қалыптасады?
A)Материалды емес активтер, негізгі құралдар, қоюшылармен есеп айырсу, жарғылық капитал, ақша қаражаттарынан;
B)Негізгі құралдар, тауарлы – материалды құндылықтар, ақша қаражаттары, бөлінбеген табыс;
C)Материалды емес активтер, негізгі құралдар, инвестициялар, дайын өнімдер, тауарлар, ақша қаражаттары, несиелер;
+D)Жарғылық капитал, қосымша төленген және төленбеген капитал, бөлінбеген табыс, ұзақ және қысқа мерзімді несиелерден алашақтар қарызынан, алынған аванстардан;
E) Дұрыс жауабы жоқ..
17. Бухгалтерлік баланс жүйесінің элементтеріне қайсысы жатады?
+A)Құжаттар – бухгалтерлік есеп счеттары баланс;
B)Бухгалтерлік есеп счеттары – баланс;
C)Бухгалтерлік есеп регистрлері – бухгалтерлік счеттар – баланс;
D)Екі жақтылық – бухгалтерлік счеттар – баланс;
E)Бастапқы құжаттар – баланс – екі жақты жазу.
18. «Бөлінбеген пайда» бабы баланстың қай жағына орналасқан.
+A)Пассивтің капитал бөлімінде;
B)Пайда баланстың пассивінде, зиян активінде;
C)Пайда баланстың активінде, зиян пассивінде;
D)Ағымдағы активтер бөлімінде;
E)Пассивтегі міндеттемелер бөлімінде.
19. Баланстың қай бөлімінде «Ағымдағы активтер» орналасқан?
+A)Баланстың активінде;
B)Баланстың пассивінде;
C)Міндеттемелер бөлімінде;
D)Меншікті капитал бөлімінде;
E)Міндеттемелер және капитал бөлімінде.
20. Бухгалтерлік негізгі теңдеу:
+A)Активтер= міндеттемелер + капитал;
B)Активтер= ұзақ мерзімді міндеттемелер + меншікті капитал;
C)Ағымдағы активтер + ағымдағы міндеттемелер = капитал;
D)Ұзақ мерзімді активтер + ұзақ мерзімді міндеттемелер = капитал;
E)Активтер = капитал.
21. «Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің төленуге тиісті счеттары» баланстың қай бөлімінде көрсетілді?
+A)Баланстың активіндегі «Беренгектердің қысқа мерзімді қарыздарында»;
B)Капитал және міндеттемелер бөлімінде;
C)Активтің бірінші бөлімінде;
D)Баланстың активінің «Ұзақ мерзімді активтерінде»;
E)«Капитал» бөлімінде.
22. Бухгалтерлік есеп счеттарының құрылымы қалай сипатталады?
+А) Қалдықтар, дебет, кредит және айналымдар сомасы;
B) Екі жақты кесте, сол жағы-актив, оң жағы –пассив;
C) Екі жақты кесте, сол жағы-«дебет», оң –жағы «кредит»;
D) Бастапқы құжаттар, ведомостер;
E) Мүліктер және міндеттемелер.
23.Күрделі бухгалтерлік жазу дегеніміз?
+A)Үш және оданда көп счеттарға жазылатын, екі жақты жазу принципі бұзылмайтын жазулар;
B)Дт 1010 Кт 1040 -15000;
C)Бір операцияның негізінде, бір мезгілде бірнеше счеттар дебеттеліп, бірнеше счеттар кредиттеледі;
D)Екі жақты жазудың негізінде берілетін счеттар байланысы;
E)Есеп регистрлерінде операцияларды көрсету
24.Екі жақты жазу деп:
+A)Есеп объектілерін топтастыру мен счеттарға жазу;
B)Активтер мен пассивтер қозғалысын тексеру;
C)Шаруашылық фактілері мазмұнын екі жақты жазу;
D)Бухгалтерлік есеп мәліметтерін жинақтау;
E)Дұрыс жауабы жоқ.
25.Активті счеттардағы «Дебеттің» мәнін сипаттаңыз:
+A)Бастапқы қалдық, счеттар айналымының көбейуі және соңғы қалдық;
B)Активтер сомасының азайуы «Дебет» ;
C)Активтер соммасының кобеюі «Дебет»;
D)«Дебет» тілінен аударғанда «Ол тиісті» ;
E)Дұрыс жауабы жоқ ;
26.Пассивті счеттарда соңғы қалдықты қалай анықтайды?
+А) Бастапқы кредиттік қалдыққа, кредиттік айналым сомасын қосып, дебеттік айналымын шегереміз, алынған соңғы қалдықты кредитке жазамыз;
B) Кредиттік айналым сомасынан дебеттік айналым сомасын шегереміз;
C) Дебеттік айналым сомасынан кредиттік айналым сомасын шегереміз;
D) Бастапқы қалдық қосылған кредиттік айналым;
E) Бастапқы қалдық қосылған дебеттік айналым, шегерілген кредиттік айналым.
27.Екі жақты жазу мына төмендегі өзара байланысты көрсетуге арналған:
+А) счеттар мен баланс;
B) счеттар мен айналым ведомості;
C) Бірінші және екінші тәртіптегі счеттар;
D) счеттарды көрсету;
E) бастапқы қалдық пен соңғы қалдық.
28. Активті счеттардағы қалдық нөлге тең болады, егер:
+А)Есепте кезең ішінде счеттарға жазылатын жазулар болмаған жағдайда;
B)Бастапқы дебеттік қалдық пен дебеттік айналым сомасының жинағы кредиттік айналым сомасымен бірдей болған жағдайда;
C)Дебеттік және кредиттік айналым сомалары бірдей болған жағдайда;
D)Бастапқы дебеттік қалдық пен кредиттік айналым сомасы бірдей болғанда;
E) Дұрыс жауабы жоқ.
29. Синтетикалық жинақтаушы счеттар бойынша айналым ведомосінің негізінде:
+А)Журналдар;
B)Бас кітап;
C)Бухгалтерлік баланс;
D)Қорытынды есеп үлгісі жасалынады.
30. «Ұйым қызметкерлеріне кассадан берілген еңбекақы». Қандай жазу дұрыс?
+А)Дт 3350 Кт 1010;
B)Дт 3311 Кт 1010;
C)Дт 1010 Кт 1250;
D)Дт 1010 Кт 3350;
E) Дт 3350 Кт 1050.
31. Төмендегі шаруашылық операциясына қандай бухгалтерлік жазу беріледі?
«Банктердегі ағымдағы шоттарға банктің ұзақ мерзімді несиесі алынды»
+А)Дт 1040 Кт 4010;
B)Дт 1010 Кт 4010 ;
C)Дт 2910 Кт 1010 ;
D)Дт 1050 Кт 4010 ;
E) Дт 4050 Кт 1040 .
32. Негізгі өндіріс қажетіне пайдаланылған отындар (мұнай өнімдері)?
+А)Дт 8011 Кт 1313 «отындар» (Мұнай өнімдері);
B)Дт 8010 Кт 1311 «Материалдар»;
C)Дт 8310 Кт 1313 «Отындар»;
D)Дт 7210 Кт 1313 «Материалдарды дайындау»;
E) Дт 8041 Кт 1313 «Отындар».
33. Қоюшы мердігерлерден материалдар алынды бірақ есеп айырсу операциясы орындалған жоқ
+А)Дт 1310 Кт 3310;
B)Дт 1311 Кт 1211 ;
C)Дт 3310 Кт 1040 ;
D)Дт 1311 Кт 3410 ;
E) Дт 1311 Кт 3390.
34. Бухгалтерлік есеп счеттарын классификациялық топтарға бөлудің мақсаты:
+А)Счеттарды белгілі бір нышандарына қарай тәртіпке келтіру;
B)Ұйымдар қызметін жедел басқару мен шешім қабылдау;
C)Есеп объектілерінің мазмұнын терең түсініп, объектілер қозғалысын тиісті счеттарға жатқызу;
D)Жинақталған ақпараттар алудан тұрады;
E) Дұрыс жауабы жоқ.
35. Қаржылық нәтиже счеттарына:
+А)Калькуляциялаушы, табыстар мен шығындар;
B)Өндірістік үрдіс, пайда және зиян;
C)Дайын өнімдерді сату, сатылған өнімдердің өзіндік құны, жиынтық табыс;
D)Пайда және зиян, жиынтық табыс;
E) Негізгі құралдар, міндеттемелер, инвестициялар жатады;
36. Бастапқы құжаттардың мазмұны мен мақсатын қалай түсінесіз?
+А)Шаруашылық фактілерінің заңдылығы мен сенімділігі;
B)Ұйымдар қызметін басқару және жетекшілік ету;
C)Тексеру мен талдау;
D)Шаруашылық фактісін сандық және сапалық бағалау;
E) Құжаттардың реквизиттерінің толықтығы болып табылады.
37. Түгендеу нәтижесі қандай құжаттармен рәсімделеді:
+А)Қаттау тізімінен;
B)Актілер;
C)Талдау кестесі;
D)Салыстыру ведомосі;
E) Сенім хатпенен рәсімделеді;
38. Мына құжаттардың қай түрі жинақтаушы құжаттарға жатады?
+А)Кассаның шығыс ордері;
B)Шектеп алу картасы;
C)Негізгі құралдарды қабылдау мен беру актісі;
D)Кассирдің актісі;
E)Аванстық есеп.
39. Ішкі құжаттарға қандай құжаттар жатады:
+А)Счет - фактуралар;
B)Кіріс ордерлері;
C)Төлеу – тапсырмасы;
D)Тауар тасмалдау накладнойлары;
E) Дұрыс жауабы жоқ .
40. Төмендегі операция қандай процеске жатады:
Дайын өнімдерді, тауарларды сату шығындары есепке алынды
+А)Дайын өнімдерді сатуға байланысты шығындар (счет 7110);
B)Өндіру процесі;
C)Жабдықтау процесі;
D)Сату процесі;
E) Дайын өнімдер счетында.
41. Атқаратын міндеттеріне қарай құжаттар қандай түрлерге бөлінеді:
+А)Әміршілік, растаушы, бухгалтерлік рәсімдеуші және қиыстырушы;
B)Ішкі және сыртқы;
C)Бастапқы және жинақтаушы;
D)Бір реттілік және жинақтаушы;
E) Растаушы және қиыстырушы.
42. Құжаттарды бухгалтерлік өңдеудің түрлері қандай:
+ А)Құжаттардың мазмұнын тексеру, үлгі, пішіні мен реквизиттерін, арифметикалық жағын, корреспонденцияларын, бағаға айналдыруларын;
B)Бағаға айналдыру (таксировка), арифметикалық тексеру;
C)Жалпы тексеру, топтастыру;
D)Құжаттардың пайдаланғаны жөнінде белгі соғу;
E) Қарапайым тексеру, бағаға айналдыру, топтастыру.
43. Төменде берілгендердің құрамынан бастапқы құжатты атаңыз:
+А)Аванстық есеп (отчет);
B)Кассаның кіріс ордері;
C)Касса кітабы;
D)Жинақтау ведомостері;
E) Операциялар жорналы.
44. Бухгалтерлік есептің негізгі мақсаттары қандай:
+А)Ұйымдардың қызметін тиісті ақпараттар және мәліметтермен қамтамасыз ету;
B)Ішкі және сыртқы пайдаланушыларды бухгалтерлік мәліметтермен қамтамасыз ету;
C)Ақпараттар дайындау, алдау, ұрлау, сыбайластылық жағдайларды болдырмау;
D)Ұйымдардың табысын түсіріп, бәсекелестік ортадағы тиімділігін арттыру;
E) Ақпараттардың дұрыс қалыптасуын қадағалау.
45. Бухгалтерлердің этикалық жауапкершілігі:
+А)Әділдік, тәуелсіздік, адалдық, кәсіби білімділік;
B)Тәуелсіздік, адалдық;
C) Әділдік, еңбексүйгіштік;
D)Адалдық, шыншылдық;
E) Әдептілік, білімділік жатады.
46 Төменде берілгендердің қайсысы ұзақ мерзімді активтерге жатады
1-жер;
2-машиналар мен жабдықтар;
3-тауарлы-материалды қосалқылар;
4-ғимараттар мен құрылғылар;
5-материалды емес активтер;
6-бітпеген өндіріс;
7-басқалай негізгі құралдар.
+А)1, 2, 4, 5, 7
B)1, 2, 3, 4, 5
C)2, 4, 6, 7
D)1, 3, 5, 7
E) дұрыс жауап жоқ
47. Негізгі құралдардың құрамына жататын активтер:
+А)бағалануына қарамай, пайдалану мерзімі 1 жылдан жоғары активтер;
B)өнімдерді өндіру және сақтауға арналған еңбек құралдар;
C)ғимараттар, құрылғылар, машиналар, көлік құралдары, шаруашылық саймандары, жер;
D)бағасы 50 есептік көрсеткіштен жоғары тұратын мүліктер;
E) дайын өнімдер, тауарлар және бітпеген өндіріс.
48. Бухгалтерлік есеп счеттарының жоспары деп:
+А)счеттарды экономикалық мазмұны қарай топтастырылып, жүйеленген счеттар тізбесін
B)қаржылық қорытынды шығаруды қамтамасыз етуді
C)экономикалық мазмұнына қарай топтастырылған құжаттарды
D)жинақталған ақпараттарды басқа да ақпараттармен салыстыру, талдау мен жоспарлауды
E) дұрыс жауабы жоқ
49 Бухгалтерлік есептің пәні дегеніміз
+А)ұйымдардың мүліктері, қорлану көздері және шаруашылық процестері;
B)ұйымдардың мүліктері;
C)шаруашылық қаражаттары және олардың қорлану көздері;
D)шаруашылық операциялар және процестер;
E) шаруашылық мүліктер, шаруашылық процестер (дайындау, өндіру, бөлу).
50 Есеп саясаты дегеніміз
+А)ұйымдардың шаруашылық қызметі өрісінің іс-тәжірибесінде қолданылатын, таңдалып алынған және сабақтастықпен жүргізілетін бухгалтерлік есеп жүйесіне тән ішкі ережелер жиынтығын айтамыз;
B)кәсіпорын басшыларының нұсқауы бойынша дайындалатын құжат;
C)қорытынды есеп жасау мен қалыптастыру барысында есеп әдістеріндегі
принциптердің жинағы;
D)есеп жүргізуде арнайы әдістерді жинақтап, оны кең түрде дамыту;
E) дұрыс жауабы жоқ.
51 Бухгалтерлік баланстың негізгі ерекшелігі неде
+А)белгілі бір мерзімге жасалынатын баланстың активі мен пассивінің тең болуы;
B)баланстың екі жақтылығында;
C)мүліктер мен шаруашылық қаражаттарының бірыңғай қалыптасуында;
D)тек қана ақша өлшемімен жасалуында;
E) субъектілердің экономикалық ресурстарының жинақталуында.
52 Егер «банк несиесі қоюшы және мердігерлердің қарызын» өтеген болса, бұл операция балансқа қалай әсер етеді және ол қай типтік өзгеріске жатады:
+А)II-тип Активтердің сомасыпассивтердің сомасына (+пассив, -пассив);
B)I-тип Активтердің сомасыпассивтердің сомасына (+актив, -актив);
C)IV-тип Активтердің сомасыпассивтердің сомасына (+актив, +пассив);
D)III-тип ( актив-, пассив- );
E) ешқандай өзгеріс болмайды.
53. Мына операциялардың қайсысы баланстың пассивіне өзгеріс береді
+А)негізгі құралдарға амортизация есептелді;
B)бөлінбеген таза пайда есебінен резервтік капитал құрылды;
C)еңбеккерлерге кассадан еңбекақы төленді;
D)дайын өнімдер қоймаға кіріске алынды;
E) дұрыс жауабы жоқ.
54 «Қоюшы мердігерлердің және салық органдарының қысқа мерзімді алашағы» баланстың қайсы бөліміне орналасқан ?
+А)міндеттемелерде;
B)ағымдағы активтерде;
C)ұзақ мерзімді активтерде;
D)капитал және резервтерде;
E) қысқы мерзімді берешектер бөлімінде.
55 Төмендегі операция нешінші типтік өзгеріске жатады
«Банктегі ағымдағы шоттардан ақша алынып, кассаға кіріске алынды»
+А)бірінші типке;
B)екінші типке;
C)төртінші типке;
D)үшінші типке;
E) үшінші және төртінші типтік өзгеріске жатады.
56 Бухгалтерлік счеттардың атқаратын қызметі:
+А)бухгалтерлік счеттар шаруашылық қорлары мен қорлану көздерін күнделікті бақылап, тіркеп, бағалап, экономикалық маңызына қарай топтастырып отырады;
B)шаруашылық қаражаттарын тіркейді;
C)өндірістік шығындарды топтайды, қаржылық нәтижені анықтайды;
D)өнімнің өзіндік құнын анықтайды;
E) ұйымның шаруашылық қызметін бақылайды.
57 Активтік счеттарға түсінік беріңіз
+А)шаруашылық қаражаттарының қозғалысы мен нақты қолда барын есептейді, дебитінде - қалдық және көбеюі, ал кредитінде азаюы көрсетіледі;
B)олар шаруашылық қаражаттарының қолда барын және қозғалысын есепке алады;
C)активті қаражаттардың қорлану көздерін есепке алады;
D)активтің баптарын есептейді;
E) пассивтік баптарын есепке алып, бақылайды.
58 Пассивтік счеттар дегеніміз?
+А)баланстың оң жағына жазылатын міндеттемелер мен меншікті капиталдың есебін жүргізуге арналған. Олардың кредиті - бастапқы қалдық, айналымының көбеюі, дебет азаюын көрсетеді;
B)шаруашылық мүліктердің есебін жүргізуге;
C)қорлану көздерінің есебін жүргізуге;
D)меншікті қор көздерінің есебін жүргізуге;
E) жарғылық капиталдың есебін жүргізуге арналған счеттарды айтамыз.
59 Бухгалтерлік есеп счеттарын ашу деп
+А)счеттарға бастапқы қалдықты (сальдо) жазуды;
B)екі жақты жазу принципі мен операцияларды тіркейді;
C)счеттың дебеттік және кредиттік жақтарына операцияларды жазуды;
D)айдың соңына қалдық (сальдо) шығаруды
E) счеттарда жинақтар шығаруды айтамыз
60 Бухгалтерлік счеттарға операция жазу үшін қандай негіздер керек
+А)бухгалтерлік құжаттар
B)бухгалтерлік баланс
C)есеп регистрлері
D)айналым ведомстері
E) есеп формалары
61 Синтетикалық (жинақтау) счеттар дегеніміз
+А)көрсеткіштерді жинақтар, топтастырып көрсететін счеттар
B)бухгалтерлік есептің негізгі счеттары
C)активтік, пассивтік, активтік-пассивтік счеттар
D)ақша қаражаттарын есептеуге арналған счеттар
E) есеп ақпраттарын дер кезінде есептейтін счеттар
62 Счеттар корреспонденциясын анықтаңыз: Сатылған жабдықтардың өзіндік құнын көрсету керек
+А)Дт 7010 Кт 2413
B)Дт 7010 Кт 1311
C)Дт 7010 Кт 1330
D)Дт 2413 Кт 7410
E) дұрыс жауабы жоқ
63 Бухгалтерлік есеп счеттарының жоспары деп:
+А)счеттарды экономикалық мазмұны қарай топтастырылып, жүйеленген счеттар тізбесн
B)қаржылық қорытынды шығаруды қамтамасыз етуді
C)экономикалық мазмұнына қарай топтастырылған құжаттарды
D)жинақталған ақпараттарды басқа да ақпараттармен салыстыру, талдау мен жоспарлауды
E) дұрыс жауабы жоқ
64 Төмендегі шаруашылық операциясының мазмұнын ашыңыз
Дт 3311 Кт 1050
+А)жөнелтілген тауарлы-материалды құндылықтар үшін қоюшыларға валюталық счеттан төленген ақша қаражаты жөнелтілген тауарлы-материалды босалқылар үшін
B)чек кітапшасынан ақша чегі арқылы қоюшы және мердігерлерге төленген ақша
C)жөнелтілген тауарлы-материалды босалқылар үшін қоюшыларға қойылған аккредитив қаражаттарынан төленген ақша
D)жөнелтілген тауарлы-материалды босалқылар үшін----
E) алынған тауарлар мен көрсетілген қызметтер үшін қоюшы мердігерлерге валюталық счеттан төленген алашақ қарыздар
65 Өнім өндіру процесі дегеніміз
+А)дайын өнімдер (бұйымдар), тауарлар, жұмыстар, қызметтер көрсетуге байланысты шаруашылық операцияларының жиынтығы
B)өндіріске керек жабдықтарды алу шығындары
C)өнім өндіру үшін жұмсалған материалдардың еңбек ақы шығындары
D)өнімдердің өзіндік құнын есептеу
E) дайын өнімдерді сату шығындары
66 Сатылған өнімдердің өзіндік құнын есептен шығару
Осы операцияға қандай бухгалтерлік жазу беріледі?
+А)Дт 7010 Кт 1320
B)Дт 7210 Кт 1330
C)Дт 7320 Кт 2413
D)Дт 8010 Кт 1320
E) ДТ 1320 Кт 8010
67 Шаруашылық процесінің үшінші сатысының мақсаты қандай
+А)өндірілген дайын өнімдерді (тауарлар, жұмыстар, қызметтерді) сату
B)өнімдерді өндіру
C)өндірісті жабдықтау
D)сатылған дайын өнімдердің жекеленген түрлері туралы ақпараттар жинау
E) дайын өнімдер шығару
68 Құжаттардың қандай түрлерін қолмен жазып түзетуге болмайды
+А)ақша құжаттарында
B)есеп айыру құжаттарында
C)еңбек ақы есебін жүргізетін құжаттарда
D)жинақтау құжаттарында
E) ішкі құжаттарда
69 Кеткен қателерді түзетуде Корректура әдісінің маңызы неде
+А)жазылған қате сома немесе қате жазу сызылып, бұлардың үстіне дұрыс жазулар жазылып, түзетудің қысқаша мазмұнының текстісі айтылып, түзетушінің қолы қойылады
B)қате жазу сызылып, үстіне дұрыс жазу жазылады
C)өзгертілген жазу немесе сома сызылады немесе өшіріледі
D)қызыл жазумен жазылады
E) дұрыс жауабы жоқ
70 Көлемі жағынан түгендеудің қандай түрлері бар
+А)толық және жекелеген объектілер бойынша
B)мерзімді және толық
C)жоспарлы және жекелеген объектілер бойынша
D)кезеңдік, толық, кенеттен
E) жоспарлы және кенеттен
71 Төмендегі құжаттардың қайсысы әміршілік етуші құжаттарға жатады
А)өндіріске материалдар жіберу накладнойы
B)кассаның шығыс ордері
C)ақша чегі (есеп айыру счетынан нақты ақша алу үшін)
D)негізгі құралдарды қабылдау, өткізу әдісі
E) кіріс ордері
72 Бухгалтерлік есептерде қолданылатын, кеткен қателерді түзету әдісі
+А)корректура, қосымша жазу, кері жазу әдістері
B)корректура, қайта жазу, өшіру әдісі
C)қызыл жазумен қайталап жазу әдісі
D)корректура, кері жазу әдісі
E) бір сызықпен өшіру, қосымша жазу әдісі
73 Есеп регистрлеріне жазылатын жазулардың қандай әдістері бар
+А)қарапайым, қолмен, машинамен, шахматтық және бір сызықты әдістермен
B)екі жақты жазу әдсімен
C)қарапайым жазу
D)қолмен және машинамен
E) корректура әдісімен
74 Бухгалтерлік есептің басты мақсаты
+А)есеп өрісіндегі көрсеткіш жүйесін қалыптастырып, ішкі және сыртқы пайдаланушыларды ақпараттармен қамтамасыз ету
B)қаржы және шаруашылық қызметтердегі келеңсіз, заңсыз жағдайларға жол бермеу
C)ұйымдардың ішкі резервтерін уақытында ашып көрсету
D)ұйымдардың мүліктерінің сақталуын бақылау
E) талдау мен аудиттеу жұмыстарын жүргізуге материалдар жинақтау
75 Бейтараптық принципті қалай түсінесіз
+А)ақпараттар сенімді жасалып, күні бұрын ойланған қателерді жібермеу керек
B)қаржылық қорытынды есеп жүйесіндегі ақпараттар толық және айқын болу керек
C)қаржылық қорытынды есеп жүйесіндегі ақпараттар пайдаланушыларға түсінікті және пайдалы болу керек
D)бухгалтерлік есеп ақпараттарын пайдаланушылардың талаптарын қанағаттандыру және басқару шешімдерін қабылдау
E) дұрыс жауабы жоқ
76 Сабақтастық принципі дегеніміз
+А)кәсіпорында қалыптастырылып, таңдап алынған есеп саясаты сабақтастық принциппен бір жылдан басқа жылдар үшін пайдалану
B)ақпараттардағы айқындылық
C)пайдаланушылар үшін қаржы қорытындысының әділеттік жолмен жасалуы
D)табыстар мен шығындардың дұрыс көрсетілуі
E) қаржылық есептегі ақпараттардың толықтығы
77 Таурлы-материалды босалқылар дегеніміз&1жинақталған амортизация 2тауарлар 3патенттер 4аяқталмаған өндіріс 5шикізаттар мен материалдар 6дайын өнімдер 7инвестициялар
+А)2,4,5,6
B)1,2,3,4,5
C)1,7
D)1,3,7
E) 2,4,6
78.Кәсіпорындардағы меншікті капитал қалай құралады :
+А)жарғылық капитал, төленбеген капитал, қосымша төленген капитал, қосымша төленбеген капитал, алынған капитал, резервтік капитал, бөлінбеген табыс.
B)жарғылық капитал, төленбеген капитал, қосымша төленген капитал, алынған капитал, резервтік капитал.
C)бөлінген және бөлінбеген табыс
D)жарғылық капитал және бөлінбеген табыс
E) акционерлік капитал, бөлінбеген табыстардан
79.Бухгалтерлік есептің әдісіне толық түрде анықтама беріңіз:
+А)Бух-лік есепті дұрыс жургізу ушін, оның пәнін зерттеп, тұжырымдау және мұның маңызы мен мақсатын іске асыру
B)Шаруашылық құралдары мен қорларын жинақтап, баланс құру
C)Бухгалтерлік есептің пәнін түсіну
D)Бұл: құжаттау, түгендеу, баланс жасау, бағалау, счеттар жүйесі, екі жақты жазу, қортынды есеп жасау
E) Дұрыс жауабы жоқ
80. Бухгалтерлік баланстың көрсеткіштерін толтырып, жазуға керекті негіздер:
+А)Бас кітап
B)Бухгалтерлік құжаттар
C)Бухгалтерлік есеп счеттарындағы жазулар
D)Айналым ведомостері
E) Операцияларды тіркеу жорналы
81.Бухгалтерлік баланс жасаудағы мақсат:
+А)Ұйымдардың шаруашылық- қаржылық қызметінің нәтежесін жинақтап, белгілі бір мерзімге көрсету
B)Ұйымның мүліктік қаражаттарының қолда барын көрсету
C)синтетикалық счеттардағы қалдықтарды топтастыру
D)Актив пен пассив сомаларын теңестіру
E) Ұйымның қаржылық жағдайының нәтижесін анықтау
82. Бухгалтерлік баланс арқылы анықталатыны қайсысы?
А)Бухгалтерлік есептің әдіснамалық негізі
+B)Активтердің, меншікті капитал және міндеттемелер жағдайын белгілі бір мерзімге ақшалай өлшеумен көрсету
C)Активтер мен пассивтер теңдігі
D)Шаруашылық фактілерінің және барлық синтетикалық жинақтаушы счеттар жинағы
E) Дұрыс жауабы жоқ
83. Бухгалтерлік балансқа анықтама беріңіз
+А)ұйымдар қызметіндегі активтер, меншікті капитал және міндеттемелер өрісінде болған өзгеріс көрсеткіштерді экономикалық маңызына қарай белгілі бір мерзімге топтастырып, ақшалай өлшеммен өлшеу
B)ұйымның мүліктік жағдайын ақшалай өлшеммен көрсету
C)есептегі айда баланстық әдіспен ақпараттар жинау
D)ұйымның қаржылық ресурстарын белгілі бір мерзімге жинақтау
E) мүліктер мен қор көздерін көрсету
84.Кез келген шаруашылық операциялары баланстың валютасына әсер ете ме?
+А)иә, бірақ баланстың активі мен пассивінің теңдігі сақталады
B)жоқ, себебі счеттарда қалған қалдықтардың негізінде баланс көрсеткіштері өзгеріске түседі
C)операциялардың мазмұнына байланысты баланстың жиынтық сомалары өзгеруі мүмкін
D)III және IV типтік өзгерістің операциялары
E) баланстың баптарына операциялар әсер етпейді
85 "Кассадан ұйым қызметкерлеріне еңбек ақы төленді" Осы операция типтік өзгерістің қайсысына жатады
А)төртінші тип (-актив, -пассив)
B)үшінші тип (+актив, +пассив)
+C)бірінші тип (+актив,- актив)
D)екінші тип (+пассив, +пассив)
E) баланста көрсетілмейді
86 "Төлемі әлі төленбей, қоюшы мен мердігерлерден алынған материалдар кіріске алынды" Осы операция типтік өзгерістердің қайсысы
+А)үшінші
B)бірінші
C)екінші
D)төртінші
E) ешқайсысына бармайды
87 Активті счеттардағы соңғы қалдықты анықтаңыз
+А)счеттардың бастапқы қалдығына дебеттік айналым қосылып, кредиттік айналым шегеріледі
B)счеттардың бастапқы кредиттік қалдығына дебеттік айналым қосылып, кредиттік айналым шегеріледі
C)дебеттік бастапқы қалдыққа дебеттік айналым қосылып, кредиттік айнвлым шегеріледі
D)кредиттік қалдық қосылған кредиттік айналым шегерілген дебеттік айналым
E) дебеттік айналымнан кредиттік айналым шегеріледі
88 Бухгалтерлік жазу (проводка) дегеніміз
+А)екі жақты жазу әдісімен шаруашылық операциялары сомасының дебеттік және кредиттік счеттарда көрсетілуі
B)счеттарға шаруашылық операцияларының хазылуы
C)екі жақты жазу принципі
D)счеттар корреспонденциясы
E) құжаттарды өңдеу
89 Бухгалтерлік қарапайым жазу деп
+А)шаруашылық операциясының сомасына тек қана екі счеттарға (дебеттік және кредиттік) жазылатын екі жақты жазу әдісін
B)бір операцияның негізінде үш счетта болатын өзгерісті
C)бір операцияның негізінде бір счеттың дебеттеліп, бірнеше счеттың кредиттелуін
D)бір операцияның негізінде бірнеше счеттар дебеттеліп, бір счеттың кредиттелуін
E) бір счет дебеттеліп, бір счет кредиттелуін
90 Аналитикалық (жіктеу) счеттары бойынша жасалынатын айналым ведомосінің ерекшелігі неде
+А)аналитикалық есептің толықтығын тексеруде
B)синтетикалық (жинақтау) счеттарының құрамындағы жазуларды тексеруде
C)счеттардың қалдықтары мен жинақтарын салыстыруда
D)счеттар корреспонденцияларының дұрыстығын тексеруде
E) синтетикалық счеттардың көрсеткіштерімен салыстыруда
91 Синтетикалық (жинақтау) счеттары бойынша жасалынатын айналым ведомосінің айрықша ерекшелігі
+А)шығарылған үш пар жинақтың бірдей сомада болуы
B)актив пен пассив сомаларының жинақтарының бірдей болуы
C)ағымдағы айдағы дебеттік және кредиттік айналымдарының тең болуы
D)дебеттік және кредиттік қалдықтардың тең болуы
E) счеттардағы соңғы қалдықтардың негізінде баланс жасауға болатындығы
92 Активтік счеттарда бухгалтерлік жазу жүргізудің тәртібі қандай
+А)счеттың бастапқы қалдығы, айналымның көбеюі, соңғы қалдығы дебетке жазылады да, кредитке азаюы жазылады
B)бастапқы қалдыққа кредиттік айналымды қосып, соңғы қалдықты есептейміз
C)дебеттік айналымнан кредиттік айналымды шегереміз
D)соңғы қалдыққа дебеттік айналымды қосып, кредиттік айналымды шегереміз
E) дұрыс жауабы жоқ
93 Синтетикалық счеттар бойынша жасалынатын айналым ведомосіндегі үш егіз соманың бірдей болуын қалай түсіндіреміз
+А)шаруашылық операцияларының екі жақты жазу әдісімен көрсетілуі
B)негізгі бухгалтерлік теңдеу
C)баланстың активі мен пассивінің жинақтарының тең болуы
D)шаруашылық операцияларының экономикалық мазмұнына қарай
E) дұрыс жауабы жоқ
94 Шаруашылық процестері дегеніміз
+А)біртектес шаруашылық операцияларының нәтижесінде шаруашылық процестерінің қалыптасуы
B)шаруашылық операцияларының жиынтығы
C)үш кезеңнен тұратын процесс
D)бухгалтерлік есеп счеттарында жүргізілетін процесс
E) жабдықтау және өнім өндіру процесі
95 Шаруашылық процестері кезеңдерін атаңыз
+А)жабдықтау (дайындау), өнім өндіру, дайын өнімдерді сату (өткізу)
B)құжаттау, счеттардағы жазу, жинақ шығару
C)счеттарды ашу, операцияларды тіркеу, соңғы қалдықты есептеу
D)жабдықтарды сатып алу, өндірістік шығындарды, өнімнің өзіндік құнын есептеу
E) өнім өндіру және сату
96 "Негізгі өндіріс жұмысшыларына есептелген еңбек ақы" Осы операцияға қандай бухгалтерлік жазу бересіз
+А)Дт 8012 Кт 3350
B)Дт 1340 Кт 3350
C)Дт 3350 Кт 1010
D)Дт 1040 Кт3410
E) Дт 8032 Кт3350
97 Құжат дегеніміз?
+А)заңды мағынасы бар шаруашылық фактілерінң мазмұнын арнайы үлгідегі қағаздарға рәсімдеп жазу мен куәландыру
B)шаруашылық операцияларын үздіксіз жүйелеп отыру
C)бухгалтерлік есептің негізі
D)құжаттардың негізінде шаруашылық операцияларын счеттарға жазу
E) бухгалтерлік есеп әдістерінің бір түрі
98 Реквизит дегеніміз не?
+А)құжаттардың өзіне тән арнайы ережелермен бекітілген деректері
B)құжаттардың көрсеткіштері
C)құжаттардағы керекті деректер
D)реквизит латын сөзінен 'қажетті деректер'
E) құжаттардың аталуы және саны
99 Түгендеудің нәтижесі қалай көрсетіледі
+А)инвесторлық қаттау ,комиссия мүшелерінің протоколы, салыстыру ведомосы
B)инвесторлық қаттау
C)протокол (қаттама)
D)салыстыру ведомосі
E) актілер, шешімдер
100 Түгендеу дегеніміз-
+А)ұйым меншігіндегі барлық тауарлы-материалды құндылықтардың қолда барын бухгалтерлік есеп мәліметтерімен салыстырып, тексеру
B)сақтаудағы және қозғалыстағы құндылықтар
C)баланстағы материалдардың жетіспеушілігін анықтау
D)тауарлы – материалды құндылықтардың дұрыс сақталуын тексеру
E) дұрыс жауабы жоқ
101 Есеп регистрлері деп –
+А)бастапқы құжаттардағы мәліметтерді экономикалық маңызына қарай әртүрлі үлгіде жасалған кестелерді –
B)тәжірибеде қолданылатын бухгалтерлік счеттар
C)счеттар корреспонденциясын тіркейтін арнайы үлгілер
D)шаруашылық операцияларын құжаттардың негізінде тіркейтін арнайы үлгі
E) жорнал – ордерлер, ведомстерді атаймыз
102 Есеп регистрлері қалай жіктеледі
+А)үш негізгі топқа : Сыртқы түрі,есеп жазуларының түрлері, мазмұнының көлемі, құрылымына қарай
B)синтетикалық және аналитикалық
C)сыртқы пішініне қарай
D)операциялардың мазмұнына қарай
E) бухгалтерлік жазу түрлеріне қарай
103 Мазмұнының көлемі жағынан есеп регистрлері бөлінеді:
+А)синтетикалық, аналитикалық және кешенді
B)жүйелеуші, жекеленген
C)бір реттік және жинақтаушы
D)жалғастырушы және шахматтық
E) қиыстырушу
104 Ұйымдардың мүліктерін, есебін жүргізу үшін қандай өлшемдер қолданылады
+А)натуралдық,еңбек, ақшалай өлшемдер
B)ақшалай және еңбек
C)натуралды және ақшалай
D)еңбек және шартты – натуралдық
E) ақшалай өлшем
105 Бухгалтерлік ақпараттар жүйесін пайдаланушылар кімдер
+А)сыртқы пайдаланушылар (ұйым басшылары , құрылтайшылар, мүлік иелері) ішкі пайдаланушылар (Инвесторлар, несиелендірушілер, әртүрлі қаржы институттары (жоғарғы оқу орны
B)басқару органдарының қызметкерлері
C)бұл ұйымдарда жұмыс істемейтін бірақ қаржылық көзқарасы бар қызметкерлер
D)әртүрлі қаржы институттары, қоюшылар
E) банктер, салық органдары
106 Бухгалтерлік есептің негізгі кезеңдері дегеніміз –
+А)бастапқы ақпараттарды қалыптастыру, счеттарда және есеп регистрлерінде алынған ақпараттарды жинақтау , қорытынды есеп көрсеткіштерін қалыптастыру, талдау және дұрыс экономикалық
B)алынған ақпараттарды счеттарда, регистрлерде жинақтау және жіктеу
C)алғашқы ақпараттарды және қорытынды есеп көрсеткіштерін қалыптастыру
D)алынған ақпараттарды жинақтау және экономикалық шешімдер қабылдау
E) активтерді, капиталды және шаруашылық процестерін есептеу
107 Бухгалтерлік есептің ерекшелігі неде
+А)басқару үшін ақпараттар дайындау
B)жедел ақпараттармен қамтамасыз ету
C)бір-бірімен тығыз байланысқан сандық және сапалық көрсеткіштерде
D)үздіксіз және құжаттау әдісімен есеп жүргізуде
E) шаруашылық операциялардың міндетті түрде құжатталуында
108 Ұйымдардың міндеттемелері дегеніміз –
+А)ұйымдардың активтеріне қойылатын талаптар
B)қоюшы және мердігерлерге қайтарылатын міндеттемелер
C)қойылған тауарлар, көрсетілген қызметтер үшін қоюшыларға төлемдер төлеу
D)ағымдағы активтер арқылы алашақтар қарызын өтеу
E) мақсатты шараларды қаржыландыру үшін заңды және жеке тұлғалардан, ірі компаниялардан алынған қарыздарды осы ұйымның кіріске алып, түбінде қайтарып беруі жөніндегі міндеті
109 Ұйымдардың активі деп –
+А)кәсіпорындардың, ұйымдардың бақылауындағы және алу кезінде бағалары өзгеруі мүмкін болатын экономикалық ресурстар
B)ақша қаражаттарына айналдыруға болатын , ұйымдардың ақша қаражаты немесе активтері
C)ұйымдардың алдағы қызметтеріне пайдалануға болатын баптар
D)сатуға болатын және олардан ақша қаражаттарын алуға болатын, тауарлы-материалды босалқылар
E) ұйымның шаруашылық қаражаттары
110 Ақшалай өлшеммен өлшенетін капитал мен міндеттемелердің белгілі бір мерзімге жасалған қорытындыны-
+А)бухгалтерлік баланс
B)бухгалтерлік счеттар
C)қорытынды есеп
D)екі жақты жазу
E) бағалау - дейміз
111. «Алынуға тиісті счеттар» - дегеніміз?
А)Ұзақ мерзімді қаржы игеру;
+B)Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің ұйымдарға берешек қарыздары;
C)Ақша қаражаттары және қаржылық инвестициялар;
D)Өндірістік үрдіске ұзақ уақыт қызмет көрсету;
E) Дұрыс жауабы жоқ.
112. Ұйымдардың қорлану көздерінің құрамы қандай ?
+А)Меншікті капитал, ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді міндеттемелері;
B)Меншікті және сырттан алынған қаражаттар; C)Қорлар, резервтер, пайдалар, қарыздар және зайымдар;
D)Кәсіпорынның алашақ қарызы;
E) Өндіріс құралдары, ақша қаражаттары, банк несиелері.

113. «Сырттан алынған капитал» - дегеніміз:
+А)Қысқа мерзімді, ұзақ мерзімді банк несиелері және займдары, төлеуге
қойылған міндеттемелер;
B)Резервтік капитал;
C)Алынған капитал;
D)Банк несиесі;
E) Қорлар, несиелер, пайда және зиян.
114. Бухгалтерлік баланстың активінде не есептелінеді?
+ А)Кәсіпорын мүліктерінің қалдығы;
B)Шаруашылық қаражаттарының қорлану көздері;
C)Шаруашылық қаражаттарының құрылымы мен орналасуы;
D)Мүліктердің орналасу көздері;
E) Активтер.
115. Егер есеп айырсу счеттарынан қоюшыларға ақша аударылған жағдайда, бұл операция баланстық қандай типтік өзгерісіне жатады?
+ А)бірінші;
B)екінші;
C)үшінші;
D)төртінші;
E) Дұрыс жауабы жоқ.
116. Аналитикалық жіктеуші счеттар айналым ведомостысы негізінде:
+А)сомалық;
B)сандық;
C)сандық және сомалық;
D)сомалық және сандық – сомалық;
E) жинақтау мәліметтерді алуға болады.
117. Төмендегі шаруашылық операциясына дұрыс бухгалтерлік жазу беріңіз.
«Басқару қызметін атқарушыларға есептелінген еңбекақы»
+А)Дт 7210 Кт 3350;
B)Дт 8012 Кт 3350;
C)Дт 3350 Кт 1010;
D)Дт 1040 Кт 3410;
E) Дт 8032 Кт 3350.
118. «Құжат» - дегеніміз?
+А)Заңды мағынасы бар фактілерінің мазмұнын арнайы үлгідегі қағаздар рәсімдеп жазумен
куәландыру;
B)Шаруашылық операцияларын үздіксіз жүйелеп отыру;
C)Бухгалтерлік есептің негізі;
D)Құжаттардың негізінде шаруашылық операцияларына счеттарға жазу;
E) Бухгалтерлік есеп әдістерінің түрлерінің бірі.
119. «Құжаттар реквизиті» - дегеніміз не?
+ А)Құжаттардың өзіне тән арнайы ережелері мен белгіленген деректер;
B)Құжаттардың көрсеткіштері;
C)Құжаттардағы қажетті деректер;
D)«Реквизиті» латын сөзі, «қажетті деректер»;
E) Құжаттардың атауы және реттік саны.
120. Түгендеудің нәтижесі қалай көрсетіледі?
+А)Инвентарлық қаттау, комиссия мүшелерінің протоколы (қаттама);
B)Инвентарлық (түгендеу) ведомосі;
C)Комиссияның қаттамасы;
D)Салыстыру ведомосі;
E) Актілер, шешімдер.
121. «Түгендеу» - дегеніміз?
+А)Ұйым меншігіндегі барлық тауарлы – материалды құндылықтардың қолда барын бухгалтерлік есеп мәліметтерімен салыстырып тексеру;
B)Сақтаудағы және қозғалыстағы құндылықтарды тексеру;
C)Баланстағы материалдардың жетіспеушілігін анықтау;
D)Тауарлы – материалды құндылықтардың дұрыс сақталуын тексеру;
E) Дұрыс жауабы жоқ.
122. Түгендеу жұмысы көлеміне қарай қандай түрлерге бөлінеді?
+А)Жоспарлы және жоспарсыз;
B)Толық және жекеленген объектілер бойынша;
C)Кенеттен және жоспарлы;
D)Құжат негізінде және нақтылы;
E) Ішкі және сыртқы.
123. Есеп регистрлеріне анықтама беріңіз.
+А)Бастапқы құжаттардағы мәліметтердегі экономикалық маңызына қарай әртүлі үлгілер түрінде жасалған кестелер;
B)Тәжірибеде қолданылатын бухгалтерлік счеттар;
C)Счеттар корреспонденциясын тіркейтін арнайы үлгілер;
D)Шаруашылық операцияларын құжаттардың негізінде тіркейтін арнайы үлгі;\
E) Жорнал – ордерлер, ведомостер.
124. Бухгалтерлік есепте қолданылатын регистрлер қандай классификациялық топтарға бөлінеді?
+А)Негізгі үш топқа: сыртқы пішініне, жазылу тәртібіне және көлемі мен құрылымы жазылған;
B)Синтетикалық және аналитикалық;
C)Сыртқы үлгісіне қарай;
D)Операциялар мазмұны және жазу түрлеріне қарай;
E) Бухгалтерлік жазудың түрлеріне қарай.
125. Мазмұнының көлеміне қарай есеп регистрлері:
+А)Синтетикалық жинақтау, аналитикалық жіктеу, құрамдас;
B)Жинақтаушы, жекеленген;
C)Көп жолды, аз жолды;
D)Жүйелеуші, шахматтық;
E) Құрамдас және жекеленген болып бөлінеді.
126. Шаруашылық процесі дегеніміз не?
+А)Біртектес шаруашылық операцияларының нәтижесінде шаруашылық процестерінің қалыптасуы;
B)Шаруашылық операцияларының жиынтығы;
C)Үш кезеңнен тұратын процесс;
D)Бухгалтерлік есеп счеттарында жүргізілетін процесс;
E) Жабдықтау және өнім өндіру процесі.
127. Шаруашылық процестерінің кезеңдерін анықтаңыз:
+А)Жабдықтау (қамтамасыз ету), өнім өндіру, оларды сату (өткізу);
B)Құжаттау, счеттардағы жазу, жинақ шығару;
C)Счеттарды ашу, операцияларды тіркеу, соңғы қалдықты есептеу;
D)Жабдықтарды сатып алу, өндірістік шығындарды, өнімнің өзіндік құнын есептеу;
E) Өнім өндіру және сату.
128. «Негізгі өндірістегі жұмысшыларға еңбекақы есептелді»
Счеттар корреспонденциясының дұрысын атаңыз:
+А)Дт 8010 Кт 3350
B)Дт 1340 Кт 3350
C)Дт 3350 Кт 1010
D)Дт 1040 Кт 3410
E) Дт 8030 Кт 3350
129. «Құжат» - дегеніміз?
+А)Заңды мағынасы бар фактілерінің мазмұнын арнайы үлгідегі қағаздар рәсімдеп жазумен куәландыру;
B)Шаруашылық операцияларын үздіксіз жүйелеп отыру;
C)Бухгалтерлік есептің негізі;
D)Құжаттардың негізінде шаруашылық операцияларына счеттарға жазу;
E) Бухгалтерлік есеп әдістерінің түрлерінің бірі.
130. «Құжаттар реквизиті» - дегеніміз не?
+А)Құжаттардың өзіне тән арнайы ережелері мен белгіленген деректер;
B)Құжаттардың көрсеткіштері;
C)Құжаттардағы қажетті деректер;
D)«Реквизиті» латын сөзі, «қажетті деректер»;
E) Дұрыс жауап жоқ
131. «Түгендеу» - дегеніміз?
+А)Ұйым меншігіндегі барлық тауарлы – материалды құндылықтардың қолда барын бухгалтерлік есеп мәліметтерімен салыстырып тексеру;
B)Сақтаудағы және қозғалыстағы құндылықтарды тексеру;
C)Баланстағы материалдардың жетіспеушілігін анықтау;
D)Тауарлы – материалды құндылықтардың дұрыс сақталуын тексеру;
E) Дұрыс жауабы жоқ.
132. Түгендеу жұмысы көлеміне қарай қандай түрлерге бөлінеді?
+А)Жоспарлы және жоспарсыз;
B)Толық және жекеленген объектілер бойынша;
C)Кенеттен және жоспарлы;
D)Құжат негізінде және нақтылы;
E) Ішкі және сыртқы.
133. Есеп регистрлеріне анықтама беріңіз.
+А)Бастапқы құжаттардағы мәліметтердегі экономикалық маңызына қарай әртүлі үлгілер түрінде жасалған кестелер;
B)Тәжірибеде қолданылатын бухгалтерлік счеттар;
C)Счеттар корреспонденциясын тіркейтін арнайы үлгілер;
D)Шаруашылық операцияларын құжаттардың негізінде тіркейтін арнайы үлгі;\
E) Жорнал – ордерлер, ведомостер.
134. Бухгалтерлік есепте қолданылатын регистрлер қандай классификациялық топтарға бөлінеді?
+А)Негізгі үш топқа: сыртқы пішініне, жазылу тәртібіне және көлемі мен құрылымы жазылған;
B)Синтетикалық және аналитикалық;
C)Сыртқы үлгісіне қарай;
D)Операциялар мазмұны және жазу түрлеріне қарай;
E) Бухгалтерлік жазудың түрлеріне қарай.
135. Мазмұнының көлеміне қарай есеп регистрлері:
+А)Синтетикалық жинақтау, аналитикалық жіктеу, құрамдас;
B)Жинақтаушы, жекеленген;
C)Көп жолды, аз жолды;
D)Жүйелеуші, шахматтық;
E) Құрамдас және жекеленген болып бөлінеді.
136. «Түгендеу кезінде кассада артық шыққан ақша» осы операцияға қайсы жазу беріледі?
+А)Дт 1010 Кт 6280
B)Дт 1280 Кт 1010
C)Дт 1020 Кт 1211
D)Дт 1040 Кт 1010
E) Дт 1010 Кт 6010
137. Төмендегі операцияға қандай бухгалтерлік жазу бересіз?
«Нақты ақшаға сатылған дайын өнімдер»
+А)Дт 1010 Кт 1211
B)Дт 1211 Кт 6010
C)Дт 3311 Кт 1010
D)Дт 1040 Кт 3010
E) Дт 1010 Кт 6280
138. Қандай құжаттардың негізінде 2-ші жорнал – ордер мен 2 ведомоске жазулар түсіріледі (жазылады) ?
+А)Бастапқы құжаттар мен есеп айырсу шотының банк көшірмесі;
B)Төлем тапсырмасының;
C)Чектердің;
D)Төлем талабының;
E) Касса құжаттарының.
139 Қолма-қол ақшасыз есеп айырысу нысаны бойынша қолданылатын құжат
+А)Төлем тапсырмаларымен;
B)Екі жақтың;
C)Айрықша счеттармен;
D)Аккредитивтермен;
E) Төлем – талабы – тапсырмасымен.
140. Төмендегі бухгалтерлік жазудың мазмұнын ашыңыз:
«Дт 1010 Кт 6280»
+А)Кассаға түгендеу жүргізу кезінде артық шыққан ақша;
B)Бала – бақшасындағы балалар үшін ата – аналардың төлейтін жарнасы;
C)Жұмсалынбаған авансты кассаға қайтару;
D)Несиеге алынған тауарлар қарызы үшін кассаға ақша өткізу;
E) Сатып алынған өнімдер үшін сатып алушылардың кассаға өткізген ақшасы.
141. «Материалдық құндылықтар нақты ақшаға сатып алынды»
Қайсы жазу дұпыс деп ойлайсыз?
+А)Дт 1211 Кт 1010
B)Дт 1020 Кт 1280
C)Дт 1211 Кт 1010
D)Дт 1010 Кт 1251
E) Дт 1010 Кт 1311
142. Кассаға түскен нақтылы ақша, төмендегі құжатпен рәсімделеді:
+А)Кассаның кіріс ордері;
B)Кссирдің есебі;
C)Чек;
D)Сенім хат;
E) Кассаның шығыс ордерімен.
143. Қоюшы және мердігерлерден жетпенген тауарлар қарызын жабу үшін алынды?
+А)Дт 3350 Кт 1040
B)Дт 1040 Кт 1211
C)Дт 1040 Кт 1010
D)Дт 1040 Кт 1280
E) Дт 1040 Кт 6010
144. Клиенттің сұранысы бойынша есеп айырысу счетынан ақша қаражатын аудару операциялары төмендегі құжаттардың негізінде жүргізіледі:
+А)чек
B)төлем талабы
C)банк көшірмесі
D)шығыс ордері
E) мемориалды ордермен
145. Төмендегі бухгалтерлік жазудың мазмұнын ашыңыз
Дт 1040 Кт 3510
+A)сатып алушылардан алынған аванстар
B)алашақ қарыздарды есепке алу
C)сатып алушылардан алынған аванстарды қоюшылардың есепке алуы
D)толық есептеу үшін сатып алушылардан түскен ақша қаражаты
E)дұрыс жауабы жоқ
146. 1040 «Банктердегі ағымдағы шоттардағы теңге түріндегі ақша қаражаттары»
Счеты бойынша қандай құжаттар мен есеп регистрлері жүргізіледі?
+A)банк көшірмесімен бірге қажетті бастапқы құжаттары
B)есеп айырсу счетына түсетін және одан алынатын операциялардың бастапқы құжаттары
C)бухгалтерия анықтамасы
D)төлем талабы-тапсырмасы
E)мемориалды ордерлер
147. «Аккредитивке өткізілген ақша қаражаттары» Қайсы жазу дұрыс?
+А)Дт 1071 Кт 1040
B)Дт 3350 Кт 1010
C)Дт 1071 Кт 1210
D)Дт 1050 Кт 1040
E) Дт 1040 Кт 1071
148. Банкке атқарған қызметтері үшін төленген төлемдер:
+А)Дт 7210 Кт 1040
B)Дт 1040 Кт 1010
C)Дт 1010 Кт 1040
D)Дт 1040 Кт 7210
E) Дт 7110 Кт 1040
149. Төмендегі операцияның негізінде жүргізілетін құжатты атаңыз:
Клиенттердің сұранысы бойынша есеп айырсу счетынан алынатын ақшалар операциясы
+A)төлем тапсырмасы
B)бұйрық
C)банк хабарламасы
D)кассаның шығыс ордері
E)мемориалды ордерлер
150. Бухгалтерлік жазудың мазмұны қандай?
Дт 3010 Кт 1040
+A)Банктің қысқа мерзімді зайымдарының қарызын жазу
B)Басқа ұйымдардан түскен нисиелер
C)Акцияларды сатып алу
D)Банк нисиесін қайтару
E)Банк нисиесін алу
151. Ақшаны сақтау және қолма-қол ақшасыз есеп айырсу операцияларын жүргізу үшін бакнтерде ашылатын счеттар қандай?
+А)есеп айырсу счеты
B)корреспонденттік счеттар
C)ағымдағы счеттар
D)бюджеттік счеттар
E) бет есебі счеттары
152. « Кассадан берілген жәрдем ақшаға» қандай бухгалтерлік құжат толтырылады:
+А)кассаның шығыс ордері
B)кассаның кіріс ордері
C)ақша чегі
D)бұйрық
E) төлем ведомосы
153. « Дайын өнімдерді сатудан түскен түсімді ұйымның кассирі ағымдағы есеп айырсу счетына өткізді»
Қандай бухгалтерлік жазу бересіз?
+A)Дт 1040 Кт 1010
B)Дт 1040 Кт 6010
C)Дт 6010 Кт 1040
D)Дт 6010 Кт 1010
E)Дт 3350 Кт 1010
154. «Жұмысшылар мен қызметкерлерге еңбек ақы төлеу үшін ұйымның кассасына ағымдағы есеп айырсу счетынан ақша алынды» қандай бухгалтерлік жазу бересіз?
+А)Дт 1010 Кт 1040
B)Дт 1040 Кт 3350
C)Дт 3350 Кт 1040
D)Дт 1010 Кт 3350
E) Дт 3350 Кт 1010
155. Қоюшылардың банктері арқылы қойылған тауарлар, қызметтер үшін қолма-қол ақшасыз есеп айырсудың қандай түрлері бар?
+А)аккредитивтермен
B)чектермен
C)вексельдермен
D)байланыс бөлімдерінің аударымдарымен
E) несиемен
156. «Жарғылық капиталды көбейту үшін есеп айырсу счетына үлес қосушылардан ақшалай алынған жарна» қандай бухгалтерлік жазу бересіз?
+А)Дт 1040 Кт 5020
B)Дт 5020 Кт 1040
C)Дт 1040 Кт 1280
D)Дт 1280 Кт 1040
E) Дт 1040 Кт 1010
157. «Сатылған дайын өнімдер үшін валюталық счетқа түскен берешек қарыздар?»
+A)Дт 1050 Кт 1211
B)Дт 1211 Кт 1050
C)Дт 1050 Кт 3311
D)Дт 3311 Кт 1050
E)Дт 1320 Кт 1050
158. Валюталық счеттан ұйымның кассасына түскен нақты ақша?
Счеттар корреспонденциясын беріңіз:
+A)Дт 1020 Кт 1050
B)Дт 1050 Кт 1030
C)Дт 1010 Кт 1050
D)Дт 1050 Кт 1010
E)Дт 1010 Кт 1040

159. Қоюшы және мердігерлердің алашақ қарыздары шетел валютасымен төленуі,
Бухгалтерлік жазуды беріңіз;
+A)Дт 3311 Кт 1050
B)Дт 1050 Кт 3311
C)Дт 1211 Кт 1050
D)Дт 1050 Кт 1211
E)Дт 1050 Кт 1010
160. Есеп айырсу счетынан зейнетақы қорына аударылған жарналар?
+А)Дт 3220 Кт 1040
B)Дт 1040 Кт 3220
C)Дт 3220 Кт 1050
D)Дт 3240 Кт 1040
E) Дт 1050 Кт 3220
161. Қосымша құнға салынған салық қарыздары үшін есеп айыру счетынан ақша қаражаты аударылды
+А)Дт 3130 Кт 1040
B)Дт 1040 Кт 1420
C)Дт 1420 Кт 1040
D)Дт 1040 Кт 3130
E) Дт 1420 Кт 1050
162. Есеп айырсу счетынан төлеуге жататын корпоративтік табыс салығы қарызын өтеу үшін ақша қаражаты аударылды?
+А)Дт 3110 Кт 1040
B)Дт 1040 Кт 3110
C)Дт 3190 Кт 1040
D)Дт 1040 Кт 3190
E) Дт 3110 Кт 1050
163. « Қойылуға тиісті тауарлар үшін қоюшыларға аванс аударылды» Қандай бухгалтерлік жазу беріледі?
+А)Дт 1610 Кт 1040
B)Дт 3311 Кт 1010
C)Дт 3311 Кт 1040
D)Дт 1330 Кт 3312
E) Дт 1330 Кт 1010
164. Қандай құжаттардың негізінде №1 журнал-ордер мен №1 ведомеске жазулар жазылады?
+А)Касса кітабының парақтары және оған тіркелген құжаттар
B)Кассаның кіріс және шығыс ордері
C)Касса кітабы
D)Ақшаның түсуі мен шығысын есепке алушы құжаттар
E) Банк көшірмесі
165.Дайын өнімдерді нақты ақшаға сатқанда қандай бухгалтерлік жазу беріледі.
+A)Дт 1010 Кт 6010
B)Дт 1040 кт 1211
C)Дт 1010 Кт 1040
D)Дт 1010 Кт 1220
E)Дт 1040 Кт 1010
166.Кассаның кіріс ордерімен кіріске алынбаған нақты ақшалар артық шыққан деп есептеліп, олар;
+А)ұйымның табысын көбейтуге;
B)мемлекеттік бюджетті көбейтуге;
C)кәсіпорынның есеп айыру счетына;
D)жауапты адамның есебіне кіріске алынады;
E) дұрыс жауабы жоқ

167. Кассадан берілген нақты ақша төмендегі құжаттармен рәсімделеді:
+А)Кассаның шығыс ордері;
B)чек;
C)бұйрық;
D)сенім хат;
E) шешімдермен
168.Кассаға нақты ақша өткізуші тұлғаның қолына кассаның кіріс ордері немесе оның орнын ауыстыратын басқа құжатты беруге рұқсат етіле ме?
+А)рүқсат етілмейді;
B)рұқсат етіледі, егер олар осы кәсіпорында жұмыс істейтін болса
C)рұқсат етіледі, егер олар басқару-әкімшіліктік қызмет атқарушы болса
D)рұқсат етіледі, егер олар үйымның штатындағы адамдар болса
E) дұрыс жауабы жоқ
169. Кассадан нақты ақша алушы тұлғаның қолына кассаның шығыс ордері немесе оның орның ауыстыратын басқа құжатты беруге рұқсат етіле ме?
+А)рұқсат етілмейді
B)рұқсат етіледі, егер олар осы кәсіпорында жұмыс істейтін болса
C)рұқсат етіледі, егер олар басқару-әкімшіліктік қызмет атқарушы болса
D)рұқсат етіледі, егер олар үйымның штатындағы адамдар болса
E) дұрыс жауабы жоқ
170. Валюталық счет балансты қалай көрсетіледі
+А)теңгемен
B)соммен
C)доллармен
D)евромен
E) лирмен көрсетіледі
171.Сатылған негізгі құралдар үшін төленбеген қарыз. Қандай бухгалтерлік жазу бересіз?
+А)Дт 1211 Кт 6210
B)Дт 7410 Кт 2415
C)Дт 8045 Кт 2422
D)Дт 2413 Кт 3311
E) Дт 1211 Кт 6010
172. Төмендегі бухгалтерлік жазудың мазмұны қандай?
Дт 7210 Әкімшілік шығындары
Кт 1280 Берешектердің басқалай қарыздары
Субсчет Есептен кем шыққан, бүлінген т.б. материалдық құндылықтар
+А)Есептен кем шыққан материалдар құны, қаржылық нәтижеге жатқызылады
B)Есептен кем шыққан материалдар, есепке беруші адамлардын есебіне апарылады
C)Уақытында қайтарылған аванс есепке алынды
D)Жабдықтаушылардың қайтарылмаған авансын есепке алу
E) Дұрыс жауабы жоқ
173. Қоюшылар және мердігерлерге берілген аванс қандай бухгалтерлік жазу беріледі
+А)Дт 1610 Кт 1040
B)Дт 1040 Кт 3510
C)Дт 3311 Кт 1610
D)Дт 1610 Кт 1250
E) Дт 1040 Кт 1610
174. Жеке адамдарға зайым түрінде берілген қолма-қол ақшаны қайсы счетта көрсетесіз
+А)счет 2150 Жұмысшылардың ұзақ мерзімді берешек қарыздары
B)счет 3350 Еңбекақы бойынша қысқа мерзімді алашақ қарыздар
C)счет 3311 Алынатын счеттар
D)счет 1280 Қысқа мерзімді басқалай берешектер қарызы
E) счет 1210 Берешектердің қысқа мерзімді қарыздары
175. Есеп беруге тиісті адамдарға бұрын берілген, бірақ уақытында қайтарылмаған аванс еңбек ақыдан ұсталынды. Қандай бухгалтерлік жазу беріледі.
+А)Дт 3350 Кт 1250
B)Дт 1010 Кт 1250
C)Дт 1250 Кт 1010
D)Дт 3350 Кт 1250
E) Дт 3350 Кт 3390
176. Берешектер қарызының өтелуі
+А)Дт 1010 Кт 1280
B)Дт 1040 Кт 1010
C)Дт 1250 Кт 1010
D)Дт 4170 Кт 1040
E) Дт 3350 Кт 1280
177. Төмендегі бухгалтерлік жазудың мазмұнын ашыңыз Дт 1280 Кт 1010
+А)Түгендеу кезінде кем шыққан ақша қаражаттары есептен шығарылды
B)Түгендеу кезінде кем шыққан материалды құндылықтарды есептен шығару
C)Қайтарылмаған аванс есепке алынды
D)Есеп беруге тиісті адамдарға берілген және олардың уақытында қайтарылмаған авансы
E) Дұрыс жауабы жоқ
178. Счеттар корреспонденциясының мазмұның анықтау Дт 1010 Кт 1250
+А)Есеп беруге тиісті адамдар жұмсалынбаған авансты соманы ұйымның кассасына өткізді
B)Өнімдерді сатудан түскен түсімдер кассаға алынды
C)Шаруашылық шығындыры үшін есеп беруге тиісті адамдарға нақты ақша берілді
D)Алашақ қарыздарды өтеу үшін кассадан вқша берілді
E) Дұрыс жауабы жоқ
179. Құрылыс обьектілерінің келісім-шартына сай есеп айырсу счетынан мердігерлерге аударылған аванс? Жазу беріңіз
+А)Дт 1610 Кт 1040
B)Дт 1040 Кт 1070
C)Дт 2910 Кт 2410
D)Дт 1010 Кт 2910
E) Дт 1010 Кт 1610
180. « Есеп беруге тиісті адамдарға іс сапары кезінде жұмсалған ақша есептен шығарылды» Счеттар кореспонденциясы қандай?
+А)Дт 7210 Кт 1250
B)Дт 1310 Кт 1250
3)Дт 1420 Кт 1250
D)Дт 7210 Кт 1010
E) Дт 1250 Кт 7210
181. Іс сапары шығындары сомасын беруде сөткелік шығындардың сомасы қазіргі уақытта қанша мөлшерде қойылған?
+А)3 айлық есептік көрсеткіш көлемінен көп емес
B)40 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінен көп емес
C)2 айлық көрсеткіштен жоғары
D)айлық есептік көрсеткіштің 50%
E) дұрыс жауабы жоқ
182. Іс сапары кезінде пәтер жалдау шығындары қандай мөлшерде беріледі?
+А)тапсырылуға тиісті құжаттардың нақтылы сомасымен
B)бір айлық есептік көрсеткіш молшерінде
C)бір айлық есептік көрсеткіштің 80%
D)бір айлық есептік көрсеткіштің 50%
E) сөткелік шығын нормасының 80%
183. Банктің қысқа мерзімді зайымы алынды
+А)Дт 1040 Кт 3010
B)Дт 1050 Кт 4010
C)Дт 1010 Кт 1040
D)Дт 7310 Кт 3010
E) Дт 3010 Кт 6010
184. Бухгалтерлік жазудың мазмұны қайсысы? Дт 1040 Кт 3510?
+A)тапсырыс берушілерден аванс алынды
B)алашақ қарыздарды есепке алу
C)толық есеп айырсу нәтежесінде сатып алушылардан түскен ақша
D)қоюшылардың бұрын алынған аванстарын сатып алушылардың есебіне жатқызу
E)дұрыс жауабы жоқ
185. Бухгалтерлік жазу: Дт 1040 Кт 3020?
+А)басқа ұйымдардан түскен қысқа мерзімді зайымдар
B)басқа ұйымдардан алынған қысқа мерзімді зайымдарды өтеу
C)зайымдарды қайтару
D)акцияларды сатып алу
E) банк зайымдарын алу
186. 4-ші журнал-ордерге жазылатын жазулар үшін қандай құжаттар керек?
+А)банк көшірмесіне қосымша тіркелген құжаттар
B)төлем талабы-тапсырмасы
C)касса ордерлері
D)счет-фактуралар
E) шешімдер
187. Ұйым қызметкерлеріне төленетін дивиденттер? Жазу беріңіз:
+А)Дт 3030 Кт 1010
B)Дт 3040 Кт 6010
C)Дт 5410 Кт 3320
D)Дт 5310 Кт 3030
E) Дт 3350 Кт 1010
188. Төмендегі жазудың мазмұны қандай? Дт 3380 Кт 1040
+А)Сыйақы төлеу
B)Алынған материалдар үшін жабдықтаушылардың счетын төлеу
C)Берешектер қарызын өтеу
D)Өнімдерді өндіру шығындарын төлеу
E) Басқалай берешектер қарызын өтеу
189. Мерзімі және мақсатына қарай банк несиелері қандай түрлерге бөлінеді?
+А)Қысқа мерзімді,ұзақ мерзімді
B)Жанама және кесімді
C)Мерзімдік ,қарапайым
D)Прогрессивтік
E) Ағымдық
190. Зайымдар бойынша заңды тұлғалардың қарызын жабу жазулар:
+А)Дт 3020 Кт 1040
B)Дт 1040 Кт 3020
C)Дт 3390 Кт 1040
D)Дт 1040 Кт 1211
E) Дт 1040 Кт 3010
191. « Алынған банк зайымына» - қандай бухгалтерлік жазу бересіз?
+А)Дт 1040 Кт 3010
B)Дт 3010 Кт 1010
C)Дт 1040 Кт 3050
D)Дт 3520 Кт 6270
E) Дт 3040 Кт 1040
192. « Алынған қысқа мерзімді банк зайымы есеп айырсу счетына түсті» Счеттар кореспонденциясы?
+А)Дт 1040 Кт 3010
B)Дт 1050 Кт 3010
C)Дт 3010 Кт 1050
D)Дт 4010 Кт 1040
E) Дт 1010 Кт 3040
193. « Еншелес ұйымдардың есебінен қысқа мерзімді банк зайымдарының қарызы өтелді» Қандай жазу бересіз?
+А)Дт 3010 Кт 3320
B)ДТ 1040 Кт 3010
C)Дт 1070 Кт 4020
D)Дт 3040 Кт 1040
E) Дт 2120 Кт 3010
194. «Құрылыс салу жұмыстарын қаржыландыру үшін ақша қаражаттары алынды»
+А)Дт 1040 Кт 3350
B)Дт 1070 Кт 4140
C)Дт 3350 Кт 1010
D)Дт 1040 Кт 5020
E) Дт 2930 Кт 4140
195. Төмендегі бухгалтерлік жазудың мазмұны қандай? Дт 3380 Кт 1040
+А)Банк мекемелерінен алынған займдар арқылы қысқа мерзімді сыйақылар төлеу
B)Балансты реформациялау
C)Түгендеу кезінде жетпей қалған тауарлардың бағасын дұрыс есептеу
D)Дайын өнімдерді сатудан алынған тауарлардың бағасын дұрыс есептеу
E) Несие алғаны үшін төленетін пайыздар
196. Дивиденттердің есептелінген соммасын төлеу
+А)Дт 3030 Кт 1040
B)Дт 3030 Кт 3110
C)Дт 3030 Кт 3350
D)Дт 3030 Кт 5310
E) Дт 3030 Кт 5320
197. Уақытында алынбаған дипонентелген еңбек ақыны кассадан беру Бухгалтерлік жазу беріңіз
+А)Дт 3390 Кт 1010
B)Дт 1280 Кт 1010
C)Дт 1040 Кт 3390
D)Дт 1010 Кт 1250
E) Дт 3390 Кт 3350
198. Есептелінген еңбек ақыдан ұсталынған жеке тұлғалардың табыс салығы. Счеттар корреспонденциясы қандай?
+А)Дт 3350 Кт 3120
B)Дт 3290 Кт 3350
C)Дт 3190 Кт 1010
D)Дт 1010 Кт 3190
E) Дт 3350 Кт 1010
199. Кассадан берілген еңбек ақы?
+А)Дт 3350 Кт 1010
B)Дт 1040 Кт 3350
C)Дт 1050 Кт 3350
D)Дт 1010 Кт 3350
E) Дт 3350 Кт 7210
200. Еңбек ақының қандай түрлері бар
+А)Негзгі және қосымша
B)Негізгі
C)Қосымша
D)Негізгі және уақытында төленбеген
E) Негізгі және келісілгенПриложенные файлы

  • docx 18069453
    Размер файла: 73 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий