PINSK_GISTORYYa_2014-_2015

2014-2015 навуч. год
“Гісторыя Беларусі кантэксце ерапейскай цывілізацыі”
57 пытання
Пісьмова подрыхтаваць адказа на наступныя пытанні. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Для студэнта інжынернага ф-та;
Семінар 1. Дзяржаныя тварэнні на беларускіх землях (IX–XVI стст.)
Эканамічныя і палітычныя фактары фарміравання беларускага этнасу і яго тэрыторыі. Фарміраванне беларускай народнасці (ХІV–ХVIII стст.). Паходжанне назвы Беларусь.
Сярэднявечча і яго асноныя рысы Еропе.
Стварэнне Вялікага княства Літоскага, Рускага і Жамойскага. Роля заходнерускіх зямель у працэсе дзяржанага буданіцтва ВКЛ.
Асноныя напрамкі знешняй палітыкі Вялікага Княства Літоскага ХIII–ХVI стст.
Органы дзяржанай улады Вялікага Княства Літоскага, іх эвалюцыя і функцыі. Статуты ВКЛ 1529 г. і 1566 г.
Сацыяльна-эканамічнае развіццё Вялікага княства Літоскага: сацыяльная структура, сельская гаспадарка і гарадское жыццё.

Семінар 2. Суверэнная Беларусь канцы XX – пачатку XXI стст.

Крызіс савецкага федэралізму. Абвяшчэнне Рэспублікі Беларусь. Распад СССР і тварэнне СНД.
Заканадача-прававое афармленне дзяржанага суверэнітэту Рэспублікі Беларусь. Прыняцце Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь 1994 г. Рэспубліканскія рэферэндумы 1995, 1996 і 2004 гг. і іх вынікі.
Геапалітычнае становішча Рэспублікі Беларусь ва мовах сусветных глабалізацыйных працэса. Стратэгія і прынцыпы знешняй палітыкі Беларусі, яе шматвектарнасць на мяжы XX–XXI стст.
Беларуска-расійскія адносіны, стварэнне Саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі: гісторыя і сучаснасць.
Асноныя тэндэнцыі сацыяльна-эканамічнага інавацыйнага развіцця Рэспублікі Беларусь. Дасягненні і праблемы беларускай эканомікі.
Духонае і культурнае жыццё беларускага народа на мяжы ХХ–ХХІ стст.


Падручнікі і вучэбныя дапаможнікі

Вялікая Айчынная вайна савецкага народа (у кантэксце Другой сусветнай вайны): вучэб. дапаможнік / А.А. Каваленя [і інш.]; пад рэд. А.А. Кавалені, М.С. Сташкевіча. Мінск: Выд. Цэнтр БДУ, 2004. 279 с.: іл., карт.
Гісторыя Беларусі кантэксце ерапейскай цывілізацыі: дапаможнік / У.Р. Казляко [і нш.]; пад рэд. Л.В. Лойкі. Мінск: ТАА “ЦІПР”, 2003. 348 с.
Гісторыя Беларусі кантэксце ерапейскай цывілізацыі: дапаможнік / У.А. Сосна [і інш.]; пад рэд. Л.В. Лойкі. Мінск: РІВШ , 2005. 333 с.
Гісторыя Беларусі кантэксце сусветных цывілізацый: вучэб. дапаможнік / В.І. Галубовіч [і інш.]; пад рэд. В.І.Галубовіча і Ю.М.Бохана. Мінск: Сучасная школа, 2007. 472 с.
Гісторыя Беларусі: у 2 ч. Ч. 2. Люты 1917 – 2002 гг. / Я.К. Новік [і інш.]; пад рэд. Я.К. Новіка, Г.С. Марцуля. 2-е выд. Мінск: Універсітэцкае, 2003. 464 с.
Гісторыя Беларусі: у 2 ч. Ч. 1. Са стар. часо да к. ХVІІІ ст.: курс лекцый / І.П. Крэнь [і інш.]. Мінск: РІВШ БДУ, 2000. 656 с.
Гісторыя Беларусі: у 2 ч. Ч. 2. XIX – XX стагоддзі: курс лекцый / П.І. Брыгадзін [і інш.]. Мінск: РІВШ БДУ, 2002. 656 с.
История Беларуси: в 2 ч. Ч.1. Досоветский период: учеб. пособие / Я.И. Трещенок; науч. ред. М.И. Матюшевская. Могилев: МГУ им. А.А. Кулешова, 2004. 296 с.: ил., карт.
История Беларуси: в 2 ч. Ч.2: учеб. пособие / Я.И.Трещенок [и др.]; под ред. Я.И.Трещенка. Могилев: МГУ им. А.А. Кулешова. 2005. 310 с.: ил., карт.
Нарысы гісторыі Беларусі: у 2 ч. / М.П. Касцюк [і інш.]. Мінск: Беларусь. Ч. 1. 1994. 527 с. Ч. 2. 1995. 560 с.: іл.
Новік, Я. К. Гісторыя Беларусі. Ад старажытных часо – па 2008 г.: вучэб. дапам./ Я. К. Новік, І.Л.Качала, Н.Я.Новік; пад рэд. Я.К.Новіка. Мінск: Вышэйш. шк., 2009. 512 с.
Чигринов, П.Г. История Беларуси /П.Г. Чигринов.Минск:Полымя, 2002. 432 с.
Чигринов, П.Г. Очерки истории Беларуси: учеб. пособие / П.Г. Чигринов. 2-е изд., перераб и доп. Минск: Вышэйш. шк., 2005. 463 с.

P.S. Для заліка па дысц. “Гісторыя Беларусі кантэксце ерапейскай цывілізацыі” пажадана прадставіць рэферат (міні-даследаванне) аб аб’ектах гісторыка-культурнай спадчыны вашага рэгіёна, пра знакамітых асоб Беларусі (з выкарыстаннем мясцовага матэрыялу) або аб асаблівацях гістарычнага развіцця вашай мясцовасці ( напрыклад «Знакамітыя людзі маёй мясцовасці», «Аб’екты нематэрыяльнай гісторыка-культурнай спадчыны маёй мясцовасці», «З гісторыі маёй малой Радзімы», «Мой радавод» і інш.).Падрыхтаваць кароткія адказа на наступныя пытанні
!!!!!!!!!!!!!!!!!
2014-2015 навуч. год
Пытанні па курсу “Гісторыя Беларусі кантэксце ерапейскай цывілізацыі”
Для студэнта усіх факультэта і спецыяльнасця
Зацверджаны на пасяджэнні кафедры гісторыі і педагогікі
01.09. 2014 г. Пр. №1.
Метадалагічныя асновы вывучэння гісторыі.
Перыядызацыя сусветнай гісторыі і гісторыі Беларусі.
Прадмет вывучэння гісторыі Беларусі кантэксце цывілізацыйнага развіцця агульнарускай і ерапейскай гісторыі.
Гістарыяграфічныя школы і крыніцы вывучэння гісторыі Беларусі
Найстаражытнае насельніцтва на тэрыторыі беларускіх зямель. Гісторыя засялення.
Станаленне ранніх дзяржаных утварэння на беларускіх землях. Кіеская Русь. Полацкае і Тураскае княствы і іх узаемаадносіны з Кіевам і Ногарадам.
Духонае жыццё беларускіх зямель у IX – XIII стст.
Эканамічныя і палітычныя фактары фарміравання беларускага этнасу і яго тэрыторыі. Фарміраванне беларускай народнасці (ХІV–ХVIII стст.). Паходжанне назвы Беларусь.
Асаблівасці складвання канфесійных адносін на тэрыторыі Беларусі ХІV–ХVІІІ стст. Роля правасланай царквы кансалідацыі беларускага этнасу.Уплы каталіцтва і уніяцтва.
Асноныя тэндэнцыі і дасягненні развіцці культуры Беларусі эпоху Адраджэння і Асветніцтва. Роля і месца беларускай культуры ерапейскім культурна-цывілізацыйным працэсе (XIV–XVIII стст.)
Фарміраванне беларускай нацыі (ХІХ – пачатак ХХ стст.). Зараджэнне і развіццё беларусазнаства. Тэорыя «заходнерусізму».
Ідэі беларускага нацыянальнага адраджэння пачатку XX ст. Роля газеты «Наша ніва» фарміраванні беларускай ідэі і абуджэнні нацыянальнай свядомасці.
Сярэднявечча і яго асноныя рысы Еропе.
Стварэнне Вялікага княства Літоскага, Рускага і Жамойскага. Роля заходнерускіх зямель у працэсе дзяржанага буданіцтва ВКЛ.
Асноныя напрамкі знешняй палітыкі Вялікага Княства Літоскага ХIII–ХVI стст.
Органы дзяржанай улады Вялікага Княства Літоскага, іх эвалюцыя і функцыі. Статуты ВКЛ 1529 г. і 1566 г.
Сацыяльна-эканамічнае развіццё Вялікага княства Літоскага: сацыяльная структура, сельская гаспадарка і гарадское жыццё.
Асноныя тэндэнцыі развіцця сусветнай гісторыі Новы час. Эканамічныя, палітычныя і культурныя змены Еропе і свеце (ХVІ–ХVІІ стст.).
Люблінская унія. Уваходжанне ВКЛ у склад Рэчы Паспалітай. Дзяржана-прававое становішча Вялікага Княства Літоскага складзе аб’яднанай дзяржавы. Статут ВКЛ 1588 г.
Войны ХVІІ–ХVІІІ стст. і іх наступствы для беларускіх зямель.
Узмацненне феадальнай анархіі і паглыбленне крызісу Рэчы Паспалітай. Падзелы яе тэрыторыі і ключэнне беларускіх зямель у склад Расійскай імперыі.
Беларусь складзе Расійскай імперыі ва мовах фарміравання індустрыяльнага грамадства. Асноныя напрамкі палітыкі самадзяржая Беларусі.
Беларускія землі перыяд Айчыннай вайны 1812 г.
Расійскі шлях палітычнай і эканамічнай мадэрнізацыі. Адмена прыгоннага права. Рэформы 60 – 70-х гг. XIX ст. і асаблівасці іх здзяйснення на Беларусі.
Асаблівасці сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі другой палове ХІХ ст.
Грамадска-палітычныя рухі і аб’яднанні Беларусі. Пастанне 1863–1864 гг. і яго плы на палітыку лада Беларусі і грамадска-палітычную думку.
Ідэалогія лібералізму, народніцкія і сацыял-дэмакратычныя плыні Расіі і Беларусі.
Узнікненне агульнарасійскіх і беларускіх партый і арганізацый. Стварэнне Беларускай сацыялістычнай грамады, яе праграмныя мэты і дзейнасць.
Рэвалюцыя 1905–1907 гг. і пачатак расійскага парламентарызму. Сталыпінская аграрная рэформа і асаблівасці яе здзяйснення на Беларусі.
Першая сусветная вайна і яе наступствы для Беларусі. Лютаская рэвалюцыя 1917 г. Расіі і на Беларусі. Праблемы выбару шляхо далейшага грамадскага развіцця.
Перамога Кастрычніцкай рэвалюцыі Петраградзе і Беларусі. Роля Кастрычніцкай рэвалюцыі гістарычным лёсе беларускага народа. Устаналенне савецкай улады Беларусі. Першыя рэвалюцыйныя ператварэнні.
Праблемы фарміравання беларускай дзяржанасці на нацыянальна-дэмакратычнай і рэвалюцыйна-класавай асновах пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі.
Абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспублікі ва мовах германскай акупацыі.
Утварэнне беларускай дзяржанасці на савецкай аснове. Польска-савецкая вайна. Роля і месца БССР у складзе СССР.
Савецкая мадэль мадэрнізацыі грамадства. Усталяванне савецкай аднапартыйнай грамадска-палітычнай сістэмы БССР. Палітычныя рэпрэсіі 30-х гг. XX ст.
Шляхі і метады буданіцтва індустрыяльнага грамадства савецкай Беларусі (асаблівасці нэпа, індустрыялізацыя, калектывізацыя).
Станаленне беларускай савецкай культуры. Палітыка беларусізацыі. Дасягненні і супярэчнасці развіцця культуры і навукі 30-я гады ХХ ст.
Геапалітычнае становішча Беларусі 20–30-я гг. ХХ ст. Беларускае пытанне пры афармленні Версальска-Вашынгтонскай сістэмы. Рыжская мірная дамова 1921 г. у гістарычным лёсе беларускага народа.
Грамадска-палітычнае, эканамічнае і нацыянальна-культурнае становішча Заходняй Беларусі складзе Польскай дзяржавы.
Рэвалюцыйны і нацыянальна-вызваленчы рух у Заходняй Беларусі 20–30-я гг. ХХ ст.
Абвастрэнне супярэчнасця паміж вядучымі краінамі свету к. 30-х гадо ХХ ст. Пачатак Другой сусветнай вайны. Аб’яднанне беларускага народа складзе БССР.
Пачатак Вялікай Айчыннай вайны. Абарончыя баі на тэрыторыі Беларусі.
Устаналенне фашысцкага акупацыйнага рэжыму Беларусі і яго мэты. Калабаранцкія арганізацыі і іх дзейнасць.
Партызанскі рух і падпольная барацьба Беларусі супраць нямецка-фашысцкіх захопніка.
Вызначальныя перамогі Чырвонай Арміі гады Вялікай Айчыннай вайны. Вызваленне Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопніка.
Вынікі вайны для беларускага народа і яго клад у Перамогу над фашызмам. Захаванне памяці аб гераізме савецкага народа.
Геапалітычныя змены на міжнароднай арэне пасля Другой сусветнай вайны. Супрацьборства дзвюх сацыяльна-палітычных сістэм.
Эканамічнае развіццё БССР першае ваеннае дзесяцігоддзе. Правядзенне рэформа у эканоміцы і іх вынікі (сярэдзіна 50-х – першая палова 80-х гг. ХХ ст.).
Спробы дэмакратызацыі грамадска-палітычнага жыцця СССР і БССР другой палове 1950-х – 1980-х гг. 
Адукацыя, навука і культура БССР у пасляваенны перыяд: дасягненні і праблемы. Дзяржаная рэлігійная палітыка і становішча канфесій.
Палітыка перабудовы, курс на паскарэнне сацыяльна-эканамічнага развіцця.
Крызіс савецкага федэралізму. Абвяшчэнне Рэспублікі Беларусь. Распад СССР і тварэнне СНД.
Заканадача-прававое афармленне дзяржанага суверэнітэту Рэспублікі Беларусь. Прыняцце Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь 1994 г. Рэспубліканскія рэферэндумы 1995, 1996 і 2004 гг. і іх вынікі.
Геапалітычнае становішча Рэспублікі Беларусь ва мовах сусветных глабалізацыйных працэса. Стратэгія і прынцыпы знешняй палітыкі Беларусі, яе шматвектарнасць на мяжы XX–XXI стст.
Беларуска-расійскія адносіны, стварэнне Саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі: гісторыя і сучаснасць.
Асноныя тэндэнцыі сацыяльна-эканамічнага інавацыйнага развіцця Рэспублікі Беларусь. Дасягненні і праблемы беларускай эканомікі.
Духонае і культурнае жыццё беларускага народа на мяжы ХХ–ХХІ стст.

15

Приложенные файлы

 • doc 18067617
  Размер файла: 58 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий