Beyorganika_KazNAU


қатарында:қышқылдық қасиеті артады.негіздік қасиеті кемиді.азоттың тотықсыздандырғыштық қасиеті кемиді.
молекуласы мына нұсқа бойынша түзіледі
ертіндісінің электролизі кезінде анодта 4,48 л хлор (қ.ж.) бөлінеді. Катодта бөлінген қалайның массасы мен хлордың зат мөлшері:23,7г. 0,2 моль хлор .
ерітіндісін электролиздегенде электродтарда бөлінеді :..
комплексті ионының орталық атомының спинділігі және кеңістіктегі пішіні:Төмен спинді.Октаэдр.
QUOTE K4[Fe(CN)] комплексті қосылысының атын және орталық атомы:Орталық атом темір (II).Анионды комплекс.
қосылысындағы күкірттің кездесетін тотығу дәрежелері: -2.
QUOTE K2CrO4 қосылысының атомды, түсі және судағы ерітіндісінің ортасы:Сілтілі.Қышқылдық.Хроматтар.
молекуласына қатысты:1800.сызықты.sp ; 2σ.
реакция теңдеуін жазыңыз және қай элементтердің тотығатынын көрсетіңіз? .
реакция теңдеуін жазыңыз және теңдеудің сол жағындағы коэффициенттердің қосындысы:15.
реакциясы нәтижесінде түзіледі:...
QUOTE V2O5 тән қасиеттер:Сілтімен ортаванадиат береді.Суда жақсы ериді.
термиялық ыдырауында түзілетін қосылыстар:...
(NH4)2Cr2O7 ыдырағанда оң жағында түзілетін заттардың алдыңғы коэффициенттерінің қосындысы: 5
(NH4)2Cr2O7 ыдырағанда түзілетін заттар:Cr2O3,H2O,N2
(NH4)Fe(SO4)2- бұл:Қос тұз, Темір(ІІІ) және аммоний сульфаты, Кешендік тұз
, , , , , , гидридтер қатарында байланыс табиғаты қалай өзгереді:- тағы иондықтан -тағы полюсті коваленттікке қарай.
,, қатарға тән қасиеттер:Диамагниттіге өтеді.Диссоциациялану энергиясы кем.Байланыс еселігі өседі.
,қосылыстарындағы күкірттің кездесетін тотығу дәрежелері:+4.+6.
CuCl2 және NiCl2балқымаларының электролизінен катодта және анодта түзілетін өнімдер:Ni.Cl2.Cu.
HgCl2+H3PO3+H2O= реакция өнімдері: Hg. H3PO4. HCl.
Mn2O7-Te2O7-Re2O7 қатарында:Термиялық тұрақтылық күшейеді.Тотықтырғыштық төмендейді.Қышқылдық төмендейді.Негіздік артады.
NH3, NH4OH, NaNO2, HNO3 қатарында: азоттың тотықсыздандырғыштық. қышқылдық қасиеттері артады.азоттың тотықтырғыштық қасиеттері артады.
BF3 молекуласының валенттік бұрышы, осы валенттілік бұрышқа бордың АО сәйкес келетін гибридтелуі:1200. sp2.
SiF4 молекуласына қатысты:sp3.4σ.
:Патша шарабында ериді.Концентрленген күкірт қышқылында ериді.Сілтіде тұрақсыз.
[TiF6]3- комплексті ионындағы орталық атомның заряды, комплексті ионның заряды:к.и.з = -3;о.а.з=+3
[Ag(NH)3]2SO4мен BaCl2әрекеттескенде түзілетін заттар: H2O; AgCl2, BaSO4;
[Ag(NH)3]2SO4мен BaCl2әрекеттескенде түзілетін заттар: H2O; AgCl2, BaSO4;
[Ag(NH3)2]Cl кешенді қосылысы: [Ag(NH3)2]+, Cl- иондарына диссоциацияланады, Цис-транс изомериясы болмайды, Сызықты құрылымы болады
[Ag(NH3)2]Cl кешенді қосылысы: [Ag(NH3)2]+, Cl- иондарына диссоциацияланады, Цис-транс изомериясы болмайды, Сызықты құрылымы болады
[Ag(NH3)2]Cl комплексті қосылыс: кеңістіктегі құрылымы сызықты
[Ag(NH3)2]Cl комплексті қосылыс: кеңістіктегі құрылымы сызықты
[Ag(NH3)2]Cl комплексті қосылыс: Цис-транс изомері
[Ag(NH3)2]Cl комплексті қосылыс: Цис-транс изомері
[Ag(NH3)2]Cl комплексінің кеңістіктегі пішіні: Сызықты
[Ag(NH3)2]Cl комплексінің кеңістіктегі пішіні: Сызықты
[Co(NH3)6]3+ қосылысының гибридтену типі: sp3d2
[CrCl3]3- комплексті ионында орталық атомның заряды, сыртқы сфера заряды мен орталық атомның координациялық саны:
[Cu(NH3)4]2+ қосылысының гибридтену типі: sp3
[Mn(CN)6]4- комплексті ионының орталық атомының заряды, гибридтену типі және кеңістіктегі пішіні: d2sp3 октаэдр +2
[Ni(NH3)6]SO4 комплексінің кеңістіктегі пішіні: Октаэдр
[Pt(NH3)6]Cl4 КЕШЕНДІ ҚОСЫЛЫСЫНЫҢ ДҰРЫС СИПАТТАМАЛАРЫ:Аммиакаттарға жатады, Координациялық саны 6, Комплекс түзуші орталық ионның заряды +2
[Со(NH3)4(NO3)2] Cl комплексті қосылысының құрамындағы кобальттың тотығу дәрежесі: +3
+8 тотығу дәрежесін көрсетеді: рутений; Os;
«Патша сұйығымен» әрекеттеспейтін металл:
0,2 г натрий гидроксидіндегі молекулалар саны:3,01*1021
1 кг бром алу үшін хлордың қандай көлемі және 40%-тік ерітіндісінің қандай көлемі:50 л. 1л.
110г көмірқышқыл газындағы молекулалар саны:1,5*1024.15*1023.0,15*1025
13 топ элементтеріне тән тотығу дәрежелері: +3; 0;
14 л күкіртсутек пен 25 л күкірт диоксиді (қ.ж.) әрекеттескенде түзілген қатты зат пен оның массасы және зат мөлшері: 30г 5 0,9375 моль
14 топ элементтеріне тән тотығу дәрежелері:+4;-4;+2.
15 топ элементтеріне тән тотығу дәрежелері:+3; +5;
2[Ag(NH3)2]Cl+ Zn→2 Ag↓+[ Zn(NH3)4]Cl2
245 г бертолле тұзын(формуласы)алуға кеткен сілті мен хлордың зат мөлшері:KClO3, 6 моль сілті, 3 моль хлор
2KMnO4 + 16 HCl (конц) = 2MnCl2 + 5Cl2↑ + 2KCl + 8H2O реакциясы:Тотығу-тотықсыздану болып табылады ;Қайтымсыз ;Зертханада хлор алу үшін қолданылады ;
2SO2+O22SO3, H= -192кДж
2Н2О2 = 2Н2О + О2 реакциясы жылдамдығын тездететін өршіткілер: Pd; K2Cr2O7; MnO2;
2Н2О2 = 2Н2О + О2 ыдырау реакциясының өршіткісі болады: Pt K2Cr2O7 MnO2
2Н2О2 = 2Н2О + О2 ыдырау реакциясының өршіткісі болады: Pt, K2Cr2O7, MnO2
3 топ элементтеріне тән тотығу дәрежелері: +3; 0;
4 топ элементтеріне тән тотығу дәрежелері:+4; +2;
4) O2 + NaOH; 5) HCl; 6) H2O; 7) HI; 8) NaOH
4NH3 (г) + 3O2(г)= 2N2 + 6H2O (г) реакциясы тепе-теңдігін оңға ығыстыру үшін қажет жағдай:
5 моль сутек: 112 л (қ.ж.) көлем алады, 6,02∙1024 атомдары болады, Массасы 10 г болады
5 топ элементтеріне тән тотығу дәрежелері:+5; 0;
5,1 г аммиактың 4,48 л (қ.ж) хлорсутекпен өзара әрекеттесуінен алынған аммоний хлоридінің массасы:1,07*10 г.107,0*10-1г, 0,107*101г
6 топ элементтерінің табиғатта кездесетін қосылыстары:MoS2;FeO∙ Cr2O3;CaWO4;
Ag пен концентрлі HNO3 әрекеттескенде түзілетін заттар: H2O; NO2; AgNO3
AgNO3
AgNO3 + H3PO2 + H2O реакциясы барысында бөлінеді: Ag; HNO3; H3PO4;
AgNO3 + H3PO2 + H2O реакциясы барысында келесілер бөлінеді: Ag; H3PO4; HNO3;
Al сұйытылған HNO3 әрекеттескенде түзілетін заттар: Алюминий нитраты; Су; Азот (IV) оксиді;
Al сұйытылған HNO3 әрекеттескенде түзілетін заттар:Al(NO3)3 ,N2O ,H2O
Al сұйытылған HNO3 әрекеттескенде түзілетін заттар:Al(NO3)3,N2O ,H2O
Al(OH)3 мен Na2CO3 әрекеттескенде түзілетін заттар:Na2AlO2,CO2,H2O
Al2(SO4)3 ыдырағанда түзілетін заттар:Al2O3 ,SO2
As-Sb-Bi қатарындаМеталдық қасиеттер артады. Тотықтыргыштық қасиеттер кемиді.Бейметалдық қасиеттер кемиді.
Au + 4HCl (конц) + HNO3-> реакциясының өнімдері:NO H2O H[AuCl4]
Be – Mg – Ca – Sr – Ba элементтер қатарында:
Be(OH)2 әрекеттесуі мүмкін:Күшті қышқылмен;Сілтімен
Be(OH)2→ Mg(OH)2→Ca(OH)2→Sr(OH)2→Ba(OH)2: Негіздердің күші артады, Элемент пен оттегінің арасындағы өзара әрекеттесулер артады, Термиялық беріктігі төмендейді
Bi(OH)3 мен Na2SnO2 әрекеттескенде түзілетін заттар:Bi ,Na2SnO8 ,H2O
Bi(OH)3 мен Na2SnO2 әрекеттескенде түзілетін заттар:Bi ,Na2SnO8 ,H2O
Bi2S3 мен концентрлі HNO3 әрекеттескенде түзілетін заттар:Bi2(SO4)3 ,NO2,H2O
Bi2S3 мен концентрлі HNO3 әрекеттескенде түзілетін заттар:Bi2(SO4)3 ,NO2 ,H2O
BеCl2 молекуласының геометриялықформасы немесе валенттік бұрышы немесе гибридтену типі:
Ca(H3PO4)2-бұл:Қышқылдық тұз, Кальций дигидрофосфаты, Суперфосфат
Ca3(PO4)2 + C + SiO2 реакциясында түзілетін заттар:P4,CO,CaSiO3
Ca3(PO4)2+ SiO2+ C әрекеттескенде түзілетін заттар: P; CO; CaSiO3;
Cd + HNO3 = Cd(NO3)2 + NO + H2O
Cl2-> HClO-> KClO-> KHCO3 өзгерістер тізбегін іске асыру үшін қосуға қажетті. Реагенттердің дұрыс реті: CO2+H2O H2O KOH
CO- бөлшегіндегі жұптаспаған электрондар саны: 1
CO2 + H2O-> X COCl + H2O-> Y+Z CO2 + KOH -> K+L реакцияларда түзілетін қосылыстар:
CO32- ионы құрамындағы электрондар және протондар саны: 30p, 32℮
Cu(OH)2 мен HCOH әрекеттескенде түзілетін заттар: HCOOH; H2O; Cu2O;
Cu, Ag, Au элементтерінің балқу температуралары (0С):1083;9605;1603;
Cu, Ag, Au элементтерінің қайнау температуралары (0С):2947 +,2600 +,2212 +
Cu2S мен HNO3әрекеттескенде түзілетін заттар: Cu(NO3)2; H2S; H2O;
CuCl2 және NiCl2 балқымаларының электролизінен катодта және анодта түзілетін өнімдер: Ni Cl2 Cu
Cұйытылған Pb(NO3)2 мен сұйытылған Na2CO3 ерітіндісімен әрекеттескенде түзілетін заттар:NaNO3,Pb2CO3(OH)2,HNO3
d-ЭЛЕМЕНТТЕРГЕ ЖАТАДЫ:,Mo,Ag, Zr
d-элементтер: Mo; Ag; Zr
F2 – Cl2 – Br2 – J2 қатарындағы тотықсыздандырғыш активтілігі жоғарылайды;молекуланың беріктігі жоғарылайды;
F2 + NaOH реакциясында түзілетін заттар:H2O,NaF,OF2
Fe - Co – Ni қатарында:барлық металдар аквакатиондар [Э(H2O)6]2+ түзеді; +;;барлық металдар тұз қышқылымен сутек бөле әрекеттеседі;
FeCl2 ерітіндісін сумен жуғанда түзілетін заттар:FeCl(OH), HCl
FeCl2 мен концентрлі HNO3 әрекеттескенде түзілетін заттар:NO2,HCl,Fe(NO3)3
FeS2 + HNO3 Fe(NO3)3 + SO2 + NO2 + … 36
f–элементтер:Ауыспалы элементтер. Лантаноидтар. Сирек жерметалдар.
Ge, Sn, Pb концентрлі HNO3 мына схема бойынша әрекеттеседі: Pb + HNO3 = Pb(NO3) + NO + H2O
H2S тотыққанда түзілетін заттар:S,SO2,H2SO4H2S тотыққанда түзілуі мүмкін:S ,SO2 ,H2SO4
H2S, Na2SO3, H2SO4 қосылыстарындағы күкірттің көрсететін тотығу дәрежелері -2 +6 +4
H2S2O8 + H2O реакциясында түзілетін заттар:H2O2,H2SO4
HCl + HOCl + KOH реакциясында түзілетін заттар:KCl,KOCl,H2O
HClO-> HClO2-> HClO3-> HClO4 қатарында байқалатын заңдылықтар:
HClO2 + H2SO4 + KMnO4 = HClO3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O теңдеуіндегі сол жақтағы коэффициенттерінің қосындысы: 10
HClO2 + H2SO4 + KMnO4 = HClO3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O теңдеуіндегі сол жақтағы коэффициенттерінің қосындысы: 10
Hg + HNO3 = Hg2(NO3)2 + NO + H2O
Hg2(NO3)2 + KOH -> реакция өнімдері: HgO Hg
HMnO4 - …күшті қышқыл; бос күйінде бөлінбеген;Mn2O7 оксидінің гидраты;
HNO3 (концентр); HNO3 +HCl ; O2 + NaOH;
HNO3+KOH→KNO3+H2O реакция болып саналады:Алмасу.Бейтараптану.Су түзілу
K + L = K2CO3 + H2O X – H2CO3
K[AuCl4] комплексінің кеңістіктегі пішіні: Квадрат
K2[CoCl4] K4[Co(NO2)4]
K2Cr2O7 + SO2 +H2O әрекеттескенде түзілетін заттар: K2SO4; Cr2(SO4)3; H2SO4;
K2MnO4 + СO2 реакциясы нәтижесінде түзілетін заттар:KMnO4,K2SO3,Mn2O5
K2MnO4мен HNO2әрекеттескенде түзілетін заттар: H2O; Mn(NO3)2; KNO3;
K2S + KMnO4+ H2SO4 әрекеттескенде түзілетін заттар: S; H2O; K2MnO4;
K2SO3 мен KMnO4 сілтілік ортада (KOH) әрекеттескенде түзілетін заттар:K2SO4 ,K2MnO4 ,H2O
K3[Cr(OH)6] мен HCl әрекеттескенде түзілетін заттар: KCl; H2O; CrCl3;
K4[Fe(CN)6] концентрлі HCl әрекеттескенде түзілетін заттар:KCl , H4[Fe(CN)6]
K4[Fe(CN)6] концентрлі HNO3 әрекеттескенде түзілетін заттар:HCN,NO2,K2[Fe(H2O)(CN)5]
KCrO2+ F2 + KOH әрекеттескенде түзілетін заттар: KF; H2O; K2CrO4;
KMnO4 + H2O (ыстық) + MnSO4 реакциясы нәтижесінде түзілетін заттар:Mn2O5,K2SO4,H2SO4
KMnO4 мен H2SO4 әрекеттескенде түзілетін заттар:MnSO4,K2SO4,H2O
KNO3, H2O
KOCl + CO2 + H2O реакциясында түзілетін заттар:KHCO3, HOCl
Mn(ІІ) қосылыстары:Көбі суда жақсы ериді
Mn2+ → Mn3+→ Mn4+→Mn6+→ Mn7+ қатары бойынша:қышқылдық қасиеттері күшейеді; тотықтырғыштық қасиеттері жоғарылайды;тотықсыздандырғыштық қасиеттері төмендейді;
n+1 қосындысы тең орбитальды: 4p 3d 5s
QUOTE 9.n+1 n+l қосындысы тең орбиталдар: 5s. 6s..
N2 + O2 ↔ 2NO – 180 кДж реакция:Эндотермиялық;Қайтымды ;Қосылу ;
Na2CO3 + SiO2 + C реакциясында түзілетін заттар:CO2,SO2,Na2SiO3
NaCl мен KMnO4 қышқылдық ортада (H2SO4) әрекеттескенде түзілетін заттар:Cl2,MnSO4,K2SO4
NaOH әрекеттесе алады:Күшті қышқылмен;Әлсіз қышқылмен;Қышұылдық оксидпен
NaOH ерітіндісінің электролизі кезінде катодта 2,8л газ (қ.ж) бөлінді.Анодта бөлінген газ оның көлемі:оттек.1,4л.
Nb Mo
NH3мен KClO әрекеттескенде түзілетін заттар: N2; KCl; H2O;
Nа[Ag(NO2)2] комплексті қосылысында комплекс түзуші атомның тотығу дәрежесі +1
P менсұйытылған HNO3әрекеттескенде түзілетін заттар: NO; H2O; H3PO4;
Pb(NO3)2 мен FeO әрекеттескенде түзілетін заттар:FeO,Fe2O3,NO2
Pb(NO3)2 мен K2Cr2O7 әрекеттескенде түзілетін заттар:PbCrO4,PbO,KNO3
Pb(NO3)2 мен концентрлі NH3•H2O әрекеттескенде түзілетін заттар:Pb(OH)2,NH4NO3
PbCO3 мен концентрлі NaOH әрекеттескенде түзілетін заттар:Na[Pb(OH)3],PbO,NaHCO3
p-ЭЛЕМЕНТТЕРГЕ ЖАТАДЫ:Al, Te, Pb
p-ЭЛЕМЕНТТЕРГЕ ЖАТАДЫ:Натрий, Калий
S пен HNO3 әрекеттескенде түзілетін заттар:H2SO4 ,NO2 ,H2O
Sc(OH)3→Y(OH)3→La(OH)3→Ac(OH)3 қатарында қышқылдық-негіздік қасиет: Негіздік үлғаяды.
SCl2мен H2SO4әрекеттескенде түзілетін заттар: SO2; HCl; H2O;
Sn мен сұйытылған HNO3 әрекеттескенде түзілетін заттар: H2O; N2; Sn(NO3)2
Sn мен концентрлі HNO3 әрекеттескенде түзілетін заттар:NO2,SnO2,H2O
Sp 1800 сызықтық
s-ЭЛЕМЕНТТЕРГЕ ЖАТАДЫ: Fr, Sr, Ва
s-элементтеріне жатады: Fr; Sr; Ва
Ti->Zr->Hf: Сілтіде тұрақты Патша шарабында ериді
U сұйытылған HNO3 әрекеттескенде түзілетін заттар: UO2(NO3)2 207; H2O +; N2O +
V2O5: Сілтілерді оңай ериді NH4VO3 ыдырату арқылы алынады Суда нашар ериді
VI Б топ элементтерінің О тотығу дәрежесін көрсететін қосылыстар: Cr(CO)6
Zn + CuSO4 = Cu + ZnSO4 реакциясының стандарттық жағдайдағы тепе-теңдік константасы (есептеуге стандарттық электродтық потенциалдар кестесін пайдаланыңыз): 2 · 1037
Zn өте сұйытылған Cd, артығымен алынған Hg сұйытылған азот қышқылымен мына схема бойынша әрекеттеседі:
Zn+ HNO3 = Zn(NO3)2 + NH4NO3 + H2O
ZnCl2 + H2S + Na(CH3COO) реакциясында түзілетін заттар:ZnAc,HCl,H2S
ZnCl2 + Na2HPO4 реакциясында түзілетін заттар:NaCl,NaH2PO4,ZnHCl
ZnCl2 мен концентрлі NaOH әрекеттескенде түзілетін заттар:NaCl, Na2[Zn(OH)4]
ZnO + S + NH3 + H2O реакциясында түзілетін заттар:ZnS, (NH4)2SO4
ZnSO4 мен концентрлі KCN әрекеттескенде түзілетін заттар:K2[Zn(CN)4], K2SO4
π- байланыстардың саны бірдей молекулалар:C4H8 және О2C3, H6 және О2, C2 H4 және О2
А газын концентрлі күкірт қышқылымен тотықтырған кезде жай В заты, күрделі С заты және су түзіледі. А және С заттарының ерітінділері өзара әрекеттесіп, В затының тұнбасын түзеді. А, В, С заттары: H2S; S; SO2;
А қызыл-қоңыр газының атмосферасында В жай заты жанады және реакция нәтижесінде екі газ тәрізді: күрделі және жай С заттары түзіледі. Осы екі зат ауаның құрамына кіреді. Жай зат магниймен қосылу реакциясына түседі. А, В, С заттары: NO2; N2; C;
А тұзы екі элементтен тұрады және оны қақтаған кезде екі оксид түзіледі: В – қатты, қызыл-қоңыр түсті және газ тәрізді. В заты қыздырған кезде ақ-күміс түсті С металымен орынбасу реакциясына түседі. А, В, С заттары: FeS; Al; Fe2O3;
А тұзының ерітінідісін қыздырған кезде В тұнбасы түзіледі. Дәл осы тұнбаны А тұзының ерітіндісіне сілтімен әсер ету нәтижесінде алуға болады. А тұзына қышқылмен әсер еткен кезде калий перманганатының ерітіндісін түссіздендіретін С газы бөлінеді. А, В, С заттары: Ca(HSO3)2; CaSO3; SO2.
Азот (IV) оксиді әрекеттеседі:Магний оксидімен,Күміс нитраты ерітіндісімен,Фосфор қышқылымен
Азот (IV) оксиді әрекеттеседі:Фосфор қышқылымен,Күміс нитраты ерітіндісімен,Магний оксидімен
Азот молекуласындағы тотығу дәрежесі, валенттілігі(В) немесе байланыс түрі:
азот оксиді
Азоттың валенттігі мен тотығу дәрежесі абсалюттік шамасы бойынша сай келмейтін молекулалар: N2 NH4Cl NO2
Азоттың ең төменгі тотығу дәрежесін көрсететін қосылыстары:Аммиак;аммоний сульфаты; аммоний хлориді;
Азоттың теріс тотығу дәрежелері:NH4Cl ,N2H4 ,NH2OH
Азоттың теріс тотығу дәрежелері:NH4Cl ,N2H4 ,NH2OH
Актиноидтар: Активті металдар.f-элементтер.Ауыспалы элементтер№ Радиактивті.
Ақ фосфор торының тұйінінде фосфордың неше атомы бар:4.
Ақ, суда жақсы еритін, қатты А қосылысының судағы ерітіндісі қышқыл болады. А затының судағы ерітіндісіне В оксидін қосқан кезде суда ерімейтін С қосылысы түзіледі. С қосылысын жоғары температурада құм мен көмір қатысында қақтаған кезде А затының құрамына кіретін жай зат түзіледі. А, В, С заттары: H3PO4; CaO; Ca3(PO4)2;
Ақ-күміс түсті, жеңіл жай А заты жақсы жылу- және электрөткізгіштік қасиетке ие, сумен қыздырған кезде әрекеттеседі және екі өнім: жай және күрделі (В) заттарын береді. В заты С қышқылымен әрекеттескенде тұз түзіледі және бұл тұзға барий хлоридін қосқан кезде қышқыл мен сілтілерде ерімейтін ақ тұнба түзіледі. А, В, С заттары: Li; LiOH; H2SO4;
Аллотропты модификация түзуші элементтер:фосфор;күкірт;оттек;
Алмаз және графит АО гибридтену типі:sp2. sp3.
Алмаз және графит және көміртегі (II) оксидіндегі көміртегінің АО гибридтену типі: sp2. sp3. sp.
Алтын: Жұмсақ сары түсті, Созылғыш, ауыр
Алюминий сульфидіндегі алюминийдің массасы:7,2*10г.0,72*102г.720*10-1г
Алюминий сілтімен әрекеттескенде: Сутек бөлінеді.Алюминий тотығады. Сілті оксид қабықшасын жояды.Анионды комплекс түзеді.
Алюминотермия процесін:Aлюминий металдарды тотықсыздандыру. .
Аминокомплекстер: [Zn (NH3)4]SO4 [Cu(NH3)4]SO4 [Ag(NH3)2]Cl
Аммиак Суда ериді Әлсіз электролит Күшті негіз
Аммиак гидратының NH3∙ H2O 0,2 моль/л ерітіндісіндегі диссоциациялану дәрежесі 0,95%. Оның диссоциациялану константасы:1,68 ∙ 10-5
Аммиак молекуласындағы тотығу дәрежесі немесе валенттілігі немесе байланыс түрі: В=3 Тотығу дәрежесі =-3 Бір байланыс
Аммиак молекуласының орталық атомының гибридтелу түрі немесе геометриялық формасы немесе валенттік бұрышы: Sp3 107030
Аммиакқа тән қасиеттер: Суда нашар ериді Құрамындағы азоттың тотығу дәрежесі (-3)
Аммиакқа тән қасиеттер:Суда жақсы ериді.Құрамындағы азоттың тотығу дәрежесі 3.Құрамындағы азот атомының гибридтену типі sp3.Сұйылтылған күйінде жақсы еріткіш.
Аммиактың кеңістіктегі құрылысы: тригонал пирамида
Аммиактың өндірісте алу реакциясы: N2 + 3H2↔ 2 NH3
Аммоний дихроматын термиялық айыруда түзіледі:хром (III) оксиді; азот; су;
Аммоний хлоридінің сулы ерітіндіде гидролиздену константасы (К(NH4Cl) = 1,8∙10-5): 5,5 · 10-10
Амфотерлі қасиеттер көрсететін элементтер:Al, Cr
Амфотерлік қасиеттер көрсететін заттар:Алюминий,Мырыш
Анионды комплекс [Cu(H2O)4]SO4 [Cd(NH3)4]SO4 [Cu(NH3)4]SO4 [Cr(NH3)5Cl]SO4
Анионды комплекстер қатарына жатады: K2[BeF4]; Li[AlH4]; K3[Fe(CN)6];
Анионды типке жататын тұз:....
Аниондық типке жататын тұз: K4[Co(NO2)6]
Анодта сулы ерітінділерінің электролизі кезінде оттегі бөлінеді:Na2SO4,NaOH, Ag NO3,
Анодта сулы ерітінділерінің электролизі кезінде сутегі бөлінеді:KCl,Na2SO4,NaOH
Аралас комплекстер: [Cr(H2O)5Cl]Cl2 [Cr(NH3)5Cl]SO4 [Pt(OH)2(NH3)4] Cl2
Аррениус бойынша:Қышқыл-бұл сутегіионын беретін қосылыс, Қышқыл- протон доноры болатын қосылыс, Негіз- бұл протон акцепторы болатын қосылыс
Атомдық кристалл торлы заттар:С (алмаз), В (бор), Кремний карбиді
Атомдық кристалл торлы заттар:С (алмаз),В (бор) ,SiC
Атомдық нөмірі №19 элемент: сыртқы қабатының электрондық конфигурациясы ns1; оттекте жанғанда Э2O типтес оксид түзеді; сумен сілті түзе және сутекті ығыстыра қуатты әрекеттеседі;
Атомдық орбитальдардың қаптасуынан түзілетін сигма байланыс:s – s, p(x) - p(x), s - p(x)
Атомның иондану энергиясына қатысты:Атомның ядро мен едәуір әлсіз байланысқан электронды тартып алуға қажетті минималды энергия;Элементтің металдығының өлшемі;Иондану энергиясы аз болған сайын, элементтің металдық қасиеті күшті байқалады
Атомының электрондық құрылысы 1s22s22p63s23p63d54s1 формуласымен сипатталатын химиялық элемент: хром
Ауадан ауыр газдар: Көмір қышқыл газы ; Хлорсутек ; Оттек
Ауадан ауыр газдар: Көмір қышқыл газы, Оттек, Хлорсутек
Ауадан жеңіл, өткір иісті, түссіз А газы В күшті қышқылмен әрекеттесіп, С тұзын түзеді. С тұзының сулы ерітіндісі күміс нитратымен де, барий хлоридімен де тұнба бермейді. А, В, С заттары: NH3; HNO3; NH4NO3;
Ацидокешендер:Лигандалар аниондар болып табылады,K2[PtCl4], H2[SiF6], Na2[Sn(OH)6], K[Pt(NH3)Cl3],Екі тұздың араласу өнімі ретінде беріледі
Ацидокомплекс: K2[Co(SO3)2] Na[Fe(SCN)4] K3[AlF6]
Әлдебір реакцияның температуралық коэфициенті (γ = 2,3): Температураны 500 көтергенде реакцияның жылдамдығы артады. 64
Әлдебір реакцияның температуралық коэфициенті (γ = 2,3): Температураны 250 көтергенде реакцияның жылдамдығы артады. 8
Әлсіз электролиттер:NH4OH;,H2CO3;Al(OH)3.
әлсірейді;тотықтырғыштық қасиеттері әлсірейді;
Әр түсті шыны алу үшін шихтаға металл оксидтерін қосады. Шыныға а) қызыл және б) жасыл түс беретін заттар сәйкесінше: а) Cu2O б) Cr2O3
Байланыс саны 3 болатын (молекулалық орбитальдар әдісі бойынша) бөлшек:NO+
Байланыс саны 3 болатын (молекулалық орбитальдар әдісі бойынша) бөлшек:CO
Байланыс ұзындығы біртіндеп артатын қосылыстар қатары: F2, ClF, BrF, I2
Байланыстары S- және p-электрон бұлттарының бүркесуі арқылы түзілген молекула: NH3 PH3 AsH3
Балқу температурасы төмен (T< 300С) үш металл қатарына кіреді:Hg,Ga,Cs
Барий
Бейметалдық қасиеті анық білінетін элемент атомының валентті электрондарының электрондық конфигурациясы:4s2 р5;2s2 р5;3s2 р4
Бейтараптану реакциясының нәтижесінде алуға болатын тұздар:Қышқыл, Орта, Негіздік
Беріктілігі (тұрақтылығы) кемиді
Берілген атомдардың қатарында иондану энергиясы ең жоғарғысы: F
Берілген жағдайға байланысты HClO –ның айырылуы төмендегі теңдеумен жүреді:HClO → HCl + O; HClO → H2О+2ClО + O2, HClO → HClO2 +HCl;
Берілген қатарда электрондарын ең оңай беріп жіберетін атом: Барий
Бос атом орбитальдары бар элемент атомдары
Бос күйіндегі хлорды алу жолдары:MnO2 + HCl (конц.)→ ,KMnO4 + HCl (конц.) →,K2Cr2O7 + HCl (конц.)→
Бөлшек радиусы артады: Na+ →Cs+;F-1→I-;Cl-1→ Cl+5
Бөлшектерде (молекулалық орбитальдар әдісі бойынша) байланыс еселігі 2-ге тең:О2 ;С2 ;NO- ;
Бөлшектерде (молекулалық орбитальдар әдісі бойынша) байланыс еселігі 2,5-ке тең:NO;CN ;C2 ;
Бөлшектерде (молекулалық орбитальдар әдісі бойынша) байланыс еселігі 3-ке тең:N2 ;CO ;NO+ ;
Бөлшектерде байланыс еселігі (молекулалық орбитальдар әдісі бойынша) байланыс еселігі 2,5 болатын заттар: NO, CN,
Бутан қышқылының диссоциациялану константасы К = 1,5 ∙ 10-5. Оның 0,005 моль/л ерітіндісіндегі диссоциациялану дәрежесі: 5,5%
Бір топтағы элементтерде периодты түрде қайталанады:Сыртқы энергетикалық деңгейдегі электрондар саны, Валентті электрондар саны, Сыртқы энергетикалық деңгейдегі электрондар конфигурациясы
Бір топтағы элементтерде периодты түрде қайталанады:Сыртқы энергетикалық деңгейдегі электрондар саны,Валентті электрондар саны,Сыртқы энергетикалық ддеңгейдегі электрондар конфигурациясы
Біршама қатты үш металл қатарына жатады:Хром,Осмий,Тантал
Біріншінегізгі топтың элементтері үшін жоғарыдан төмен:Электртерістігі төмендейді,Иондану энегриясы төмендейді,Электр тартқыштығы төмендейді
Ва – оксидтерден алюмотермия әдісімен
Ванадий (V) пентафториді: Қышқылдық қосылыс Гидролизденеді
Г. Дэви ашқан элементтер: Натрий, Калий, Магний
Г. Дэви ашқан элементтер:Натрий ;Калий ;Магний;
Газ тәрізді заттардың арасында жүретін реакциялардың жылдамдығын арттыру үшін қажет: Температура мен қысымды арттыру
Галий (І), индий (І), таллий (І) қосылыстары:
Галогендер молекуласындағы байланыс беріктігінің әлсіреу бағытын келтірілген қатарлардың көрсетеді:.Галогендердің атомдық нөмірі артқан сайын :атом радиустары артады;металл еместік қасиеттері
Гелий бойынша тығыздығы 10,5 және құрамы (массалық бөлігіне байланысты):С -85,71%, Н-14,29% бар заттың: молярлық массасы, формуласы, атауы: 42 г/моль,С3Н6 ,Пропин
Германий кремнийге қарағандағы ерекшілігі:Кристаллдық германий атомдары sp3 –гибридтелген алмас құрылымына ие, Бөлме температурасында германий жартылайөткізгіш болып табылады
Гетерогенді реакция:FeО+С→Fe+СО, Fe+ Cu Cl2→ FeCl2+ Cu, СаО+СО2→ СаСО3
Гидроксидтердің қышқылдық-негіздік сипаттамасын ескере отырып, мүмкін болатын реакция:Zn(OH)2+HCl→, Zn(OH)2+ NaOH →, H3PO4+ KOH →
Гидроксиламин: Формуласы : NH2OH; NH3-пен реакцияларында тотықтырғыш қасиет көрсетеді; FeSO4-пен реакцияларында тотықсыздандырғыш қасиет көрсетеді
Гидроксокомплекс: Na2[Pb(OH)4]; K[Al(OH)4]; Na2[Zn(OH)4]
Гипс: Медицинада қолданылады;CaSO4·2H2O; Суда ерімейді;
Гомогенді реакция:HNO3+KOH→KNO3+H2O , N2+3H2→2NH3, 2CO+O2→2CO2
Дикүкірт гептаоксиді мен дикүкірт триоксиді:S2O3+ ,S2O7+
Дипольді моменті нөлге тең молекулалар: C6 H6, H2O, NaCl
Диссоциациялану константасы екі есе ұлғаю үшін этан (сірке) қышқылының 300 мл 0,2 моль/л ерітіндісіне қанша су қосу қажет? 900 мл
Донор мен акцепторы:F+ - донор.BF3 – акцептор.
Егер ерітінді түсі қоңырға боялса, калий перманганаты тотықсыздандырылған ортасы:Бейтарап.
Екідайлы қасиеттер көрсететін электролиттер:Al(OH)3;,Zn(OH)2;,Cr(OH)3;
Ересек адамның организімінде көбінесе кездесетін (массалық үлесі бойынша 10%-дан астам) элементер:Сутек ;Оттек ;Көміртек;
Ерте кезден белгілі элементтер: Мыс
Ерте кезден белгілі элементтер:Мыс;Қалайы;Мырыш;
Ерітіндіде мыс (II) нитратымен әрекеттесуі мүмкін: Темір; Барий гидроксиді; Калий сульфиді;
Ерітіндінің сутектік көрсеткіші рН = 5,5. Осы ерітіндідегі гидроксил иондарының концентрациясы: 3,2 ∙ 10-6
Ерітіндісінің сутектік көрсеткіші рН>7 болатын заттар жұбы: NH3, Na2CO3
Жай зат күйіндегі галогендердің балқу және қайнау температуралары элементтің реттік номері өскен сайын топша бойынша: өседі
Жеңіл металдарға (ρ < 1 г/см3) жатады:Алюминий,Натрий
Жер атмосферасының жылу балансына әсер ететін негізгі жылыжай газы:Озон,Көмір қышқыл газы ,Метан
Жер қыртысында (тереңдігі 16 км-ге дейінгі қабатта) ең көп таралған (атомдар саны бойынша 10%-дан астам) элементтер:Сутек ;Оттек ;Кремний
Жер қыртысында ең көп тараған элемент: Кремний.
Жер қыртысында ең көп таралған элементтер:Оттек,Кремний,Темір
Жер қыртысында кездесетін (атомдар саны бойынша 10% жоғары) элемент (тереңдік қабаты 16 км дейін): Оттек
Жер қыртысында кездесетін фосфор қосылысы: Ca3(PO4)2
Жоғары температурада бор әрекеттесетін заттар: 1) HNO3 (концентр); 2) HNO3 +HCl ; 3) NH3 ;
Жұптаспаған электрондары бар элемент атомдары
ЗАТТАРДЫҢ СУЛЫ ЕРІТІНДІЛЕРІНДЕ ЛАКМУС ҚЫЗЫЛ ТҮСКЕ БОЯЛАДЫ:Алюминий хлориді,Мырыш сульфаты,Никель хлориді
ЗАТТАРДЫҢ СУЛЫ ЕРІТІНДІЛЕРІНДЕ МЕТИЛОРАНЖ САРЫ ТҮСКЕ БОЯЛАДЫ:Натрий карбонаты,Калий ацетаты,Литий сульфиді
Заттардың сулы ерітінділерінде фенолфталеин алқызыл түске боялады: Калий карбонаты; Натрий ацетаты
Заттардың сулы ерітінділерінде фенолфталеин алқызыл түске боялады: Калий карбонаты, Натрий ацетаты
Индий (І) қосылыстары тұрақсыз, күшті тотықсындардырғыштар
Инертті газдар: Аргон; Радон; Криптон;
Инертті газдарға жататын элементтерді атаңыз.аргон ,радон ,криптон
Инертті газдарды алу жолдары:синтетикалық цеолетпен ,көпфракциялы айдау ,газдар адсорбциясы
Йод әрекеттеседі:конц. HNO3;H2O;сұйыт. HNO3;
Иодты сутек пен азотты қышқыл әрекеттескенде түзілетін заттар:NO;І2;H2O;
Иондар арасындағы реакциялар «соңына дейін» жүреді, егер нәтижесінде: Газ бөлінсе; Тұнба түзілсе; Су түзілсе;
Иондардың поляризациясы тұрғысынан тұздардың термиялық беріктілігін шартты салыстыруға болады:BaCO3 -MgCO3, BeCO3- Be(NO3)2, SrCO3- PbCO3
Иондық байланысқан бөлшектер:NaF,MgCl2,BeF2
Иондық байланыстарға жатады:K – F;Cs – Br;Na – Cl;
Иондық потенциал кемиді
К. Шееле ашқан элементтер:Хлор ;Оттек ;Вольфрам;
К4[Fe(CN)6] комплексті қосылысында комплекс түзуші атомның тотығу дәрежесі: +2
К4[Fe(CN)6] комплексті қосылысында комплекс түзуші атомның тотығу дәрежесі: +2
Калий гидроксиді әрекеттесетін оксид:SO3;CO2;BeO
Калий гидроксидінің 1%-тік ерітіндісінің (ρ = 1 г/мл) сутектік көрсеткіші: 13,25
Калий гидроксидінің сулы ерітіндісінің концентрациясы 1 моль/л. Калий гидроксиді 100% диссоциацияланған жағдайда осы ерітіндінің сутектік көрсеткіші (рН) болады:14
Калий иодидімен иод түзіп; Калий бромидімен бром түзіп; Темірмен темір (ІІІ) хлоридін түзіп
Калий карбонаты
Калий манганаты (VІ) этил спиртімен әрекеттескенде түзіледі:марганец (ІV) оксиді;CH3COH;KOH;
Калий нитраты үшін мына тұжырымдар дұрыс:Қыздырғанда KNO3 → K2O + NO2↑+ O2↑ түрінде ыдырайды ;Жалынды сары түске бояйды ;Құрғақ күйінде де, ерітіндіде де күшті тотықтырғыш болып табылады ;
Калий нитриті мен калий дихроматы қышқылдық ортада (H2SO4) ерітіндісінде әрекеттескенде түзілетін заттар:KNO3; Cr2(SO4)3; K2SO4;
Калий перманганаты калий сульфитімен сілтілік (KOH) ортада әрекеттескенде түзіледі:калий сульфаты;су;калий манганаты;
Калий перманганаты мен натрий сульфиті қышқылдық ортада (H2SO4) әрекеттескенде түзілетін заттар:калий сульфаты;марганец (II) cульфаты; натрий сульфаты;
Калий перманганаты мен натрий сульфиті қышқылдық ортада (H2SO4) әрекеттескенде түзілетін заттар:калий сульфаты; марганец (II) cульфаты; натрий сульфаты;
Калий перманганатын термиялық айыруда түзілетін заттар:калий манганаты;марганец (IV) оксиді;оттек;
Калий үшін (жай зат түрінде) мына тұжырымдар дұрыс:КОН гидроксидін түзе сумен әрекеттеседі ;Калий және оның қосылыстары жалынды күлгін түске бояйды ;Керосин астында сақтайды ;
Калий хлораты үшін мына тұжырымдар дұрыс:Суда жақсы ериді, бірақ гидролизге ұшырамайды ;Оның сулы ерітіндісінің электролизі арқылы сутек алады ;Жарылғыш заттар компоненті ретінде қолданылады ;
Кальци карбонаты: ақ түсті қосылыс; күйдіргенде көмір қышқыл газын бөледі; құрылыс материалы ретінде қолданылады;
Кальций, стронций, барий мына қосылыстармен әрекеттеседі: Активті бейметалдармен жылу бөле; Сумен жылу бөле
Кальций, стронций, барийді алу жолдары:
Катионды комплекс: Na2[Zn(OH)4] ; K2[PtCl4]; K3[AlF6]; Na2[Pb(OH)4]
Кәдімгі жағдайда хлор әрекеттесетін қосылыстар:
Келтірілген металдардың қайсысы бөлме температурасында судан сутекті ығыстырып шығаруға қабілетті:..
Келтірілген металдардың қайсысы бөлме температурасында судан сутекті ығыстырып шығаруға қабілетті...
Кеңістікте бұрыштық пішіні болатын молекулалар:SnCl2 (г),H2O,OF2
Кеңістікте геометриялық пішіні октаэдр түрінде болатын молекулалар:SF6,PCl5 (г),[Sn(OH)6]2-
Кеңістікте геометриялық пішіні тетраэдр болатын молекула: BeO
Кеңістікте геометриялық пішіні тетраэдр болатын молекула: NH4+
Кеңістікте геометриялық пішіні тетраэдр түрінде болатын молекулалар:CH4,NH4+,BeO
Кеңістікте геометриялық пішіні тригональды бипирамида түрінде болатын молекулалар:PCl5 (г),V2O5, PF3Cl2
Кеңістікте геометриялық пішіні тригональды пирамида түрінде болатын молекулалар:CH4,Sb2O3,BeO
Кеңістікте геометриялық пішіні тригональді пирамида болатын молекула: As4O6
Кеңістіктегі пішіні бұрыштық болатын молекулалар: H2O, OF2
Кешенді қосылыстарда орталық атомның қызметін атқара алатын элементтер:B;Si;P;
Ковалентті-полюссіз байланыстарға жатады:Br – Br ;H – H ;J – J ;
Ковалентті-полюсті байланыстарға жатады:H – Cl;H – Br;H – J ;
Комлпекс қосылыстарда лиганда рөлін атқара алатын бөлшектерCl- ,CO,NH3
комплекc ионның заряды, комплекті иондағы орталық атомның заряды және координациялық сан:к.к.з=+3.к.с.=6.к.к.з.=-3.
комплекс ионының заряды, комплекті иондағы орталық атомның заряды және орталық атомның координациялық саны:к.и.з=+3.к.с.=6.о.а.з.=+3.
Комплекс қосылыстарда лиганда рөлін атқара алатын бөлшектер:Cl- CO,NH3
Комплексті қосылыстарға тән реакциялар: Орынбасу
Комплексті қосылысындағы лигандалар, спинділігі, координациалық саны:6. Жоғарғы спинді. QUOTE Cl- . QUOTE F- .
Комплексті негіздер: [Zn (NH3)4] (OH)2; [Cu(NH3)4] (OH)2; [Ag(NH3)2] OH
Конц. HNO3 пен конц. H2SO4 қышқылдарында пассивтенетін металл: Al; Cr
Концентрациялары 0,1 моль/л сірке қышқылы мен 0,1 моль натрий ацетаты қоспасынан тұратын ерітінді берілген. Осы ерітіндінің сутектік көрсеткіші (рН): 4,75
Концентрациясы [Mg2+] = 0,001 моль/л ерітіндіге батырылған магний электродының потенциалы: - 2,45 В
Концентрациясы [Zn2+] = 0,0001 моль/л ерітіндіге батырылған мырыш электродының потенциалы: - 0,88 ВКонцентрациясы [Zn2+] = 0,01 моль/л ерітіндісіне батырылған мырыш электроды мен концентрациясы [Cu2+] = 0,01 моль/л ерітіндісіне батырылған мыс электродынан тұратын гальваникалық элементтің электр қозғаушы күші (Е, В):1,1 ВКонцентрлі күкірт қышқылы тотықсызданғанда түзілуі мүмкін:SO2;H2S; S;
Концентрлі күкірт қышқылының әсерінен А заты жай В затына айналады. В заты күкіртсутек қышқылымен әрекеттескенде жай С затын және А затының ерітіндісін түзеді. А, В, С заттары: HBr; S; Br2;
Координациялық саны 6 болатын комплекс түзуші элементтер:Al3+ ,Fe3+ ,Co3+
Координациялық саны 6 болатын комплекс түзуші элементтер:Al3+,Fe3+,Co3+
коэфициенттердің қосындысы: 18
Көлемі 10 л 0,5 М азот қышқылының ерітіндісін дайындауға қажет 30%-тік HNO3 ерітіндісінің (тығыздығы 1,18 г/мл) көлемі: 0,9 л
Көлемі 5 л СО және СО2 газдар қоспасын (гелий бойынша тығыздығы 8,4) 8 л СО2 газымен араластырғанда пайда болған газдар қоспасының гелий бойынша тығыздығы: 10
Көміртегінің аллотропты модификациялары:Алмаз ,Графит ,Карбин
Кремний ериді:HF+HNO3 қоспасында ,Ұзақ уақыт бойы су буымен,Калий гдроксидінде
Кремний карбиді
Кремний элементін ... ашты:Ж.Г.Гей-Люссак; Л.Ж.Тенар;
Кремнийдің табиғатта кездесуі:Кремень ,Кварц ,Құм
Кристалдық торы атомдық типке жататын зат:
Кристалдық торы иондық типке жататын қосылыс: Na2S
Ксенон қосылыстары :күшті тотықтырғыштар;фтормен белгілі қосылыстар -XeF2, XeF4, XeF6; басқаларға қарағанда химиялық активті - XeF6;
Купоростар: FeSO4∙ 7 H2O; CuSO4∙5 H2O; ZnSO4∙ 7H2O;
Күкірт қышқылы қолданылады: мұнайды тазартуда; тыңайтқыш өндірісінде; қопарылғыш заттар өндірісінде;
Күкірт қышқылы пассивтендіреді:Al;Cr;Ni;
Күкірт қышқылы:күшті қышқыл;қышқылдық және орта тұздар түзеді;ылғал тартқыштық қасиеті бар;
Күкірт қышқылымен әрекеттеспейтін заттар:Осмий,Иридий ,Платина
Күкірт қышқылының 10%-тік ерітіндісінің (ρ = 1,066 г/мл) моляльдық концентрациясы: 1,13 моль/кг
Күкірт қышқылының 10%-тік ерітіндісінің (ρ = 1,066 г/мл) молярлық концентрациясы: 1,09 моль/л
Күкірт пероксоқышқылдары:H2SO5; H2S2O8;
Күкірт, селен және теллур оксидтері:SO3;SeO2;TeO2;
Күкіртсутек қышқылы:әлсіз қышқыл;күшті тотықсыздандырғыш; қышқыл және орта тұз түзеді;
Күкіртсутекке тән қасиеттер:жағымсыз иісі бар газ;күшті тотықсыздандырғыш;суда аз ериді;
Күкіртті алу жолдары: Күкірт диоксидін тотықсыздандыру
Күкірттің қосылыстарда көрсететін тотығу дәрежелері: +4; +6; тек қана -2, +2, +4, +6;
Күміс (I) нитраты термиялық ыдырағанда шығатын өнімдер: Ag, NO2, O2
Күміс (І) хлориді мына қосылыстарда ериді: Амииакта; Аммоний карбонатында
Күміс нитраты ерітіндісі арқылы күші 6А электр тоғын 30 минут бойы өткізгенде катодта бөлінген мыстың массасы: 12 г
Күміс нитраты:альдегидтермен (аммиак сулы ерітіндісінде) «күміс айна» түзеді;аммиак гидратымен әсер еткенде қою-қоңыр түсті тұнба түзіледі;
Күміс нитратын қолданады:Айна жасауда, Гальвонопластикада ,Медицинада
Күмістің көрсететін тотығу дәрежелері:+1 ,+2 ,+3
Күмістің көрсететін тотығу дәрежелері:+1 ,+2 ,+3
Күрделі заттар:Қант.Фосфин.Аммиак.Озон
Күшті қышқылдар:күкірт;селен;бромсутек;
Күшті полярлы байланысқан заттар:H2O; ЭТ(Н)=2,1; ЭТ(О)=3,5HF; ЭТ(Н)=2,1; ЭТ(F)=4,0NH3; ЭТ(Н)=2,1; ЭТ(N)=3,0
Күшті электролиттер қатарына жатады:CH3COONa
Күшті электролиттер молекулаларындағы байланыс түрі:Иондық, Ковалентті күшті полюсті, Сутектік
Қай жағдайда гидролизі күшейеді:...
Қай қосылыстағы комплекс түзушінің тотығу дәрежесі ең азы:..:..
Қалайының қосылыстары тотықсыздандырғыштық қасиет көрсетеді:..
Қалыпты жағдайда құрамына молекулық формуласы сай емес зат: S
Қалыпты температурада сұйық А және В оксидтерінің қосылу реакциясында С заты түзіледі. С затының концентрлі ерітіндісі сахарозаны көмірге айналдырады. А, В, С заттары: H2O; H2SO4; SO3;
Қозған күй мүмкін болмайтын элемент:Натрий;Фтор;Бор
Қозған күйдегі үш жұптаспаған электроны бар:Бор, Алюминий, Галлий
Қорғасын
Қорғасын бромидінің PbBr2 қаныққан ерітіндісіне батырылған қорғасын электрдының потенциалы ([Br-] = 1 моль/л, ЕК (PbBr2) = 9,1 ∙10-6) : - 0,28 В
Қосқанда натрий карбонатының гидролизін күшейтетін қосылыс: ZnCl2 ; CuCl2
Қосылу реакциясы:2Na+Cl2→2NaCl.2CO+O2→2CO2. N2+3H2→2NH3
Қосылыстарда күкірттің көрсететін тотығу дәрежелері:-2; +4;+6;
Қосылыстардағы галогендердің тотығу дәрежесі (Ғ-дан басқа):-1; +1;+5;
Құмырысқа (метан) қышқылының 0,2 моль/л ерітіндісіндегі диссоциациялану дәрежесі 0,03. Қышқылдың диссоциациялану константасы: 1,80 · 10-4
Құрамы( массалық бөлігі бойынша): С-54,54%, Н-9,1%, О-36,36% және ауа бойынша тығыздығы 3,03 болатын заттың болярлық массасы, формуласы, атауы:88 г/моль, Май қышқылы,С3Н7СООН
Құрамына SiO2 кіретін жартылай асыл тастар:Сутас (Горный хрусталь),Жылтыр тас (Опал),Яшма
Құрамында 60% метан және 40% этан бар 10 л газ қоспасын жағу үшін қажетті оттегінің (қ.ж.) көлемі:2,6*10л.0,26*102л.260*10-1л
Құрамында кальций элементі бар табиғатта көп кездесетін қосылыстар:Гипс;Фосфорит;Кальций силикаты;
Құрамында магнийі бар минералдар:Магнезит;,Доломит;Карналлита;
Құрамында нейтрон болмайтын бөлшек:протий
Құрамында фторы бар қосылыстар:фторапатит ,криолит
Құрылым бірлігі иондар болатын заттар:Натрий хлориді.Натрий сульфаты.Күміс нитраты.Күкірт оксиді.Фосфор оксиді
Құрылымы молекулалық типке жататын фосфордың аллотропиялық модификациясы: ақ
Қыздырғанда марганец (IV) оксидімен әрекеттесетін заттар:HNO3 (конц.); H2SO4 (конц.); HCl (конц.);
Қыздыру кезінде кремний келесі заттармен әрекеттеседі:Mg,HCl,HI
Қызыл фосфор мен концентрлі азот қышқылы әрекеттескенде түзілетін заттар:H3PO4,NO,H2O
Қызыл-қоңыр түсті, суда ерімейтін А қосылысын қыздырған кезде екі оксид түзе ыдырайды. Оксидтердің біреуі – су, екіншісі – В оксиді көміртекпен тотықсызданып, табиғаттағы таралуы бойынша екінші орында түрған металды түзеді. А, В, С заттары: Fe(OH)3; Fe2O3; Fe;
Қысқартылған теңдеуі H+ + OH- = H2O сәйкес әрекеттесетін жұп: HCl + NaOH
Қысымды азайтқанда тепе-теңдік cол жаққа ығысатын жүйе: 2NO + O2↔ 2NO2
Қысымды азайтқанда тепе-теңдік оң жаққа ығысатын жүйе: N2O4 ↔ 2NO2
Қысымды көтергенде тепе-теңдік cол жаққа ығысатын жүйе: N2O4 ↔ 2NO2
Қысымды көтергенде тепе-теңдік оң жаққа ығысатын жүйе: 2NO + O2↔ 2NO2
Қысымды төмендету N2 концентрациясын азайту
Қысымның өзгерісі тепе-теңдікке әсер етпейтін жүйе: N2 + O2 ↔ 2NO
Қышқыл тұз түзе алмайтын қосылыс: иодсутек қышқылы
Қышқылдардың (HClO, HClO3,HClO4) ангидридтері:Cl2O;Cl2O7;Cl2O5
Қышқылдық-негіздік қасиет көрсететін гидроксидтер:Zn(OH)2 және Al(OH)3;Zn(OH)2 және Be(OH)2;Cr(OH)3 және Zn(OH)2
Лабораторияда азотты алу әдісі: аммоний нитритін ыдырату
Лабораторияда сутек алу үшін әдетте қолданылатын реагенттер: мырыш пен тұз қышқылы
Лантаноидтар Ауыспалы элементтер; Сирек жер металдары; f- элементтер.
Магний гидриді:Ақ түсті;Ұшқыш емес;Қатты зат.
Марганец (II) сульфаты натрий висмутатымен қышқылдық ортада (HNO3) әрекеттескенде түзілетін заттар:висмут (III) нитраты;натрий сульфаты;НMnO4;
Марганец (IV) оксиді калий нитратымен сілтілік ортада түзілетін заттар:калий манганаты;калий нитриті; су;
Марганец (ІҮ) қосылыстары әрекеттеседі: KClO3 HCl
Марганец әрекеттеседі: Сұйылтылған азот қышқылының ерітіндісімен
Марганец топшасындағы:марганец – басқаларға қарағанда табиғатта кең таралған элемент;технеций – тұрақсыз, радиоактивті элемент; рений- шашыраңқы, жер қыртысында аз тараған элемент;
Марганец, технеций және рений карбонилдерінің құрамы:Mn2(CO)10;Tc2(CO)10;Re2(CO)10;
Массалық үлесі 36% фосфор қышқылы ерітіндісінің (тығыздығы 1,216 г/мл) молярлығы: 4,45 М
Массасы 2,713 г болатын А заты мен массасы 6,872 г болатын В ерітіндісінің әрекеттесуі нәтижесінде тек жалғыз ғана, массасы 9,585 г болатын кристалдық В заты түзіледі. С затын қатты қақтау кезінде массасы 2,713 г болатын А заты, су және екі газ қоспасы түзіледі және судың массасы 4,2 г болды. С затының формуласын анықтаңыздар (А – суда ерімейтін зат): Zn; H2SO4; ZnSO4 ∙ 7H2O;
Массасы 4 г болатын қатты А затын хлормен өңдегенде, қалыпты жағдайда сұйық күйде болатын жалғыз В өнімі алынады. В затын судың артық мөлшеріне енгізген кезде массасы 3 г бастапқы А заты алынады. Түзілген күшті қышқыл ерітіндісін қыздырған кезде ауа бойынша тығыздығы 2,2 болатын С газы бөлінеді. А затының бастапқы үлгісін тотықтырған кезде, В затын суға енгізгенге қарағанда, С газы 4 есе артық мөлшерде алынады. А, В, С заттары: S; S2Cl2; SO2;
Массасы 4,5 г сутек пен 203,2 г йодты 10000 С температурада әрекеттестіру арқылы 192 г иодсутек алынды. H2(г) + I2(г) ↔ 2 HI(г) реакциясының тепе-теңдік константасы:30
Массасы 50 г мыс купоросынан 8%-тік мыс сульфаты ерітіндісін алу үшін қажет судың массасы: 350 г
Массасы 68 г аммиактың алатын көлемі (температура 270С, қысым 200 кПа):50 л
Металдық қасиет артады; Суда еру активтілігі артады;
Металдық хром қай заттармен әрекеттеседі: .
Металл алюминий салқында қай қышқыл ерітінділерімен әрекеттеспейді:Сұйылтылған азот қышқылы.Күкіртті қышқылдың концентрленген ерітінділері.Азот қышқылының концентрленген ерітінділері.
Металлдық кальцийді өте сұйытылған азот қышқылында еріткенде түзілетін заттар:Ca(NO3)2 ,H2O ,NH4NO3
Металлдық кальцийді өте сұйытылған азот қышқылында еріткенде түзілетін заттар:Ca(NO3)2 ,H2O,NH4NO3
Метан молекуласының орталық атомының гибриттелу түрі, геометриялық формасы, немесе валенттік бұрышы:Sp3, 109028, Тетраэдр
Минимальды энергия тұрғысына сәйкес атомдық орбитальдарды электрондармен толтыру реті:4s→3d,4p→5s, 4s→4p
МО әдісі бойынша NO молекуласында:диамагнитті.байланыс еселігі =2,5.бір жалқы электроны бар.
Молекулалардағы донорлы-акцепторлы байланыс түзілу шарттары:
Молекулалары өзара сутектік байланыс арқылы байланысқан заттар:Су, Белок, Фосфин
Молекулалары үш атомды А және В газдары бар. Әрқайсысын калий алюминатының ерітіндісіне қосқан кезде тұнба түседі. Әр газ молекулалары тек екі элемент атомдарынан тұратындығы белгілі болса, А және В заттары:CO2; SO2;
Молекулаларында π – байланыстары болатын заттар:Күкірт қышқылы;Хлороформ ; Оттек ;
Молекулалық құрылысты заттар:H2O,CO2 ,I2
Молекулалық құрылысты заттар:H2O,СO2,NH3
Молекулалық орбитальда 1 жұптаспаған электроны бар бөлшек: NO
Мөлшері 2 моль суды күші 2А электр тоғымен толық айыру үшін қажетті уақыт: 53,6 сағ.
Мына Se(OH)3→I(OH)3→La(OH)3→Ac(OH)3 қатарында: Амфотерліктен негіздікке ауысады.Суда еру активтілігі артады.Негіздік қасиеттер артады.
Мына Sc->I->La-> қатарында:Активтілігі артады.Металдық қасиеттер артады.
Мына Sc2O3->I2O3-> La2O3->Ac2O3 қатарында:
Мына Ti-> Zr->Hf қатарында: Иондану энергиясы артады; Ион радиусы артады
Мына заттардың ерітінділерінің электролизі арқылы сутек алынады:KCl, K2SO4
Мына иондардың түзілуі мырыш амфотерлігін дәлелдейді: [Zn(NH3)4]2+ [Zn(H2O)4]2+ ZnO22-
Мына қатар бойынша HNO3→ H2SO4→ HСlO4:Оксоқышқылдардың күші артады, Элемент пен оттегінің арасындағы өзара әрекеттесулер күшейеді, Оттегі мен сутегі арасындағы өзара әрекеттесулер күшейеді
Мына қатар бойынша HNO3→HPO3→HAsO3:Оксоқышқылдардың күші төмендейді, Термиялық беріктігі төмендейді, Оттегі мен сутегі арасындағы өзара әрекеттесулер күшейеді
Мына қатарға QUOTE H2O-H2S-H2Se-H2Te тән:Байланыс бұрышы кемиді. Байланыс полярлығы кемиді.Молекуланың түрақтығы кемиді. Қышқылдың күші артады.
Мына қосылыстардың ішінде гидразин форуласы.
Мына қосылыстардың ішіндегі парамагниттілері:...
Мына металдардың нитраттары ыдырағанда нитриті емес оксиді: Мыс
Мына молекулаларының арасында сутектік байланыстар болады:Фторсутек ;Су ;Этанол;
Мына тұздар термиялық ыдырағанда бос металл бөлінетін тұздар:...
Мына элемент атомдары арасында иондық химиялық байланыс түзіледі:Ba және Cl, Na және O, K және S
Мырыш гидроксиді: екідайлы қасиет көрсетеді; аммиак гидратында [Zn(NH3)4]2- типтес кешен түзе ериді; ауадан СО2 сіңіреді;
Мырыш және натрий гидроксиді ерітіндісі әрекеттесетін заттар: Тұз қышқылымен,Мыс (II) хлоридімен
Мырыш иондары ерітіндісін 10 есе сұйылтқанда оған батырлыған мырыш электродының потенциалы:30 мв кемиді
Мыс нитратын қыздырған кездегі түзілетін реакция өнімдері:O2.CuO.NO2.
Мыс нитратын қыздырған кездегі түзілетін реакция өнімдері:...
Мыс рудалары:Халькозин ,Халькопирит ,Малахит
Мыс хлоридінің электролизі кезінде анодта 560 мл (қ.ж.) газ бөлінген. Осы кезде катодта бөлінген мыстың массасы:1,60 г
Мысты концентрлі күкірт қышқылының артық мөлшерімен қосып қыздырғанда түзілетін өнімдер:..
Натрий дисульфиді тұз қышқылымен әрекеттескенде түзілетін заттар:NaCl;H2S;S;
Натрий ацетатының 0,1 моль/л ерітіндісінің сутектік көрсеткіші (рН): 8,9
Натрий ацетатының концентрациясы 0,1 моль/л ерітіндісіндегі гидролиздену дәрежесі: 7,4∙10-3%
Натрий ацетатының сулы ерітіндіде гидролиздену константасы (К(CH3COOH) = 1,8∙10-5): 5,5 · 10-10
Натрий гидроксиді ерітіндісінің 1 л көлемінде 0,4 г еріген NaOH бар. Осы ерітіндінің сутектік көрсеткіші: 12
Натрий гидроксидінің сулы ерітіндісінің электролизі кезінде анодта 2,8 л (қ.ж.) бөлінген. Осы кезде катодта бөлінген сутектің көлемі: 5,6 л
Натрий гипохлоритімен Ni(OH)2 – тотығу өнімі:NiO(OH);NaCl;H2O;
Нәтижесінде SO2 түзілетін реакциялар: S + O2 →; S + H2SO4(конц.) → ; Ag + H2SO4 (конц.) →
Негізгі (А) топқа жататын элементтер: 3s2 3p6 3d10 4s2 4p1,4s2 4p6 4d10 5s2 5p1 ,3s2 3p6 3d10 4s2 4p2+
Негізгі күйінде жалқы электрондары бар элементтер:...
Негізгі күйінде жалқы электрондары бар элементтер:.Fe, S, P, Ag
Негізгі күйінде электрондарының барлығы жұптасқан элемент Pb Hg
Негізді күйінде электрондардың барлығы жұптасқан элемент: Hg, Cd, Pd
Неліктен судың балқу және қайнау температурасы жоғарырақ: молекулалары арасындағы сутектік байланысының әсерінен QUOTE sp2 .
НЭО→НЭО2→НЭО3 қатар бойынша оксоқышқылдардың күші артады, себебі:Элементтің радиус кішірейеді, Элементтің заряды өседі, Элемент мен оттек арасындағы әсерлесу күшейеді
о.а.з.=+3 к.с.=6 с.с.з.=-3
Оксидтері мен гидроксидтері екідайлы қасиет көрсететін металдар:Қалайы ;Хром ;Қорғасын ;
Оксидтері мен гидроксидтері екідайлы қасиеттер көрсететін элементтер:Қалайы,Хром,Қорғасын
Оксидтің сумен әрекеттесуі кезінде алынатын гидрооксидтер:NaOH;KOH;Ba(OH)2
Оксидінің жалпы формуласы Э2О5 болатын оксоқышқыл:H3PO4
Олеумның құрамында бар:H2SO4∙SO3; H2SO4 ∙2SO3;
Орталық атом sр гибридтелу болатын молекулалар: C2H2, ZnCl2,
Орталық атомы sp3- гибридтелу болатын молекулалар:NH3, CH4, BCl3
Орташа молярлық массасы 26,5 г/моль болатын метан және азот (ІІ) оксидінен тұратын газдар қосыпасы берілген. Қоспадағы метанның көлемдік үлесі: 25%
Орынбасу реакциясы: Fe+ Cu Cl2→ FeCl2+ Cu.Zn+ Cu Cl2→ ZnCl2+ Cu
Оттегі:Периодтық жүйедегі орны бойынша оттек – күшті тотықтырғыш элемент;Фтормен әрекеттескенде тотықсыздандырғыш болады;
Оттегімен тікелей әрекеттесуінде тек қана оксид түзетін элементтер:Кальций.Варий. Литий.
Оттек атомындағы жұптаспаған электрондардың саны: 2
Оттектің азот (І) оксидінен айырмашылығын анықтайтын зат: бықси жанған жаңқа
Өндірісте оксидтерін алюминиймен тотықсыздандыру арқылы алуға болатын элементтер:Cr; Fe; Mn;
Өте сүйытылған азот қышқылымен мырыш әрекеттескенде, қандай зат түзіледі:.
Өткір иісті, түссіз А газы катализатор қатысында тотығып, В ұшқыш сұйықтығына айналады. В – сөндірілмеген ізбеспен С тұзын түзеді. А, В, С заттары: SO2; SO3; CaSO4;
Өткір иісті, түссіз А газы оттегі қатысында иіссіз, түссіз В газын түзеді. В газы бөлме температурасында литиймен қатты С затын түзе әрекеттеседі. А, В, С заттары:NH3;N2;
Парамагниттік қасиеттер көрсететін қосылыс: B2
Парамагниттік қасиеттер көрсететін қосылыс: C2
Парамагниттік қасиеттер көрсететін қосылыс: O2
Патша сұйығының құрамы:3 HCl, 3 HCl
Период бойынша солдан оңға қарай: Атом радиусы кемиді, Элементтің электртерістілігі артады, Иондану энергиясы артады
Периодтарда атомдарының заряды өскен сайын элементтердің атомдық радиустары:кемиді
Пиролюзит:құрамындағы негізгі зат - MnO2; табиғи минерал;
Платиналық металдарға жатады:Pd; Rh; Pt;
Полярлы молекулалар:H2O, НCl, NH3
Реакция барысында қышқылдық тұз түзіледі:H2CO3+ NaOH→,H2SO4+ KOH→, H3PO4+ KOH→
Реакция барысында негіздік тұздар түзілетін реакциялар:H2SO4+Cu(OH)2→, MnCl2+H2O→, Na2CO3+FeCl3+H2O→
Реакция теңдеуін аяқтаңыз және теңдеудің оњ жағындағы стехиометриялық коэффициенттердің қосындысын көрсетіңіз: 4.
Реакцияның қысқартылған иондық теңдеуі IO3- + NO + H2O → I2 + NO3- + H+ болса, онда H+ ионына сәйкес келетін қосылыстың алдындағы коэффициент: 4
Реакцияның өздігінен жүру критерийі: .∆S>0. ∆H<0. ∆S=0.
Реакцияның өздігінен жүру критерийі: ∆Н<0 ∆G<0
реакциясы тепе-теңдігін онға ығыстыру үшін қажет жағдай: концентрациясын көбейту.Қысымды арттыру.Температураны төмендету. концентрациясын азайту.
Рубидий элементін ... ашты:Р.Бунзен; Г.Кирхгоф.
Рутений Патша сұйығында ерімейтін заттар: Рутений,Осмий,Иридий
р-элементтеріне жатады: Al; Te; Pb
СuO + H2 = Cu + H2O + 80 кДж реакция:Экзотермиялық;Қайтымсыз;
Са – хлорид балқымасын электролиздеу арқылы
Сары-жасыл түсті, өткір иісті, газ тәрізді, тығыздығы судың тығыздығынан төмен, жай А заты ақ-күміс түсті В металымен әрекеттеседі. Реакция нәтижесінде жалынды күлгін түске бояйтын С заты түзіледі. С затына концентрлі күкірт қышқылымен әсер еткен кезде суда жақсы еритін түссіз газ бөлінеді. А, В, С заттары: Cl2; K; KCl;
СаСО3 = СаО + СО2 – 177,650 кДж реакция:Эндотермиялық; Қайтымсыз ;Ыдырау ;
СО2 молекуласының орталық атомыныңгибридтелу түрі,геометриялық формасы,немесе валенттік бұрышы:120, Sp2, бұрыштық
Су буларын сіңіру үшін қолданылады:Күкірт қышқылы (концентрлі),Фосфор (V) оксиді,Кальций хлориді
Су буларын сіңіруде қолданылады: Кальций хлориді
Су: Ассоциаттар түзеді
Суда аз еритін қосылыс:AgI; AgBr;Ag2O;
Суда еритін оксид:Na2O, CO2;K2O, CO2
Суда ерігенде әлсіз қышқылдық орта беретін тұз: NaH2PO4
Суда жақсы ериді:Na2S;(NH4)2S;BaS;
Суда шексіз еритін зат: Күкірт қышқылы, Этил спирті, Глицерин
Суда іс жүзінде ерімейтін зат: Барий сульфаты, Сутек, Оттек
Судағы ерітінділері қышқылдық ортаны көрсететін тұздар:..
Судағы ерітінділері қышқылдық ортаны көрсететін тұздар: QUOTE FeSO4 ....
Судағы ерітіндісі қышқылдық орта беретін заттар:AlCl3,ZnSO4,Fe(NO3)3
Суды ығыстыру арқылы жинауға болатын газдар:сутек; +оттек; +азот; +
Сулы ерітіндіде сатылап диссоциацияланатын қосылыс: Mg(OH)2
Сулы ерітінділері әлсіз электролиттерге жатады:Аммиак гидраты,Сірке қышқылы,Циансутек қышқылы
Сулы ерітінділері күшті электролиттерге жатады:Хлор қышқылы,Калий иодиді,Иодсутек қышқылы
Сулы ерітінділерінің электролизі кезінде анодта бөле ыдырайтын заттар:Na2SO4,NaOH,Ag NO3
Сулы ерітіндісі әлсіз электролиттер қатарына жататын заттар: Аммиак гидраты; Этан қышқылы; Циансутек қышқылы
Сулы ерітіндісі күшті электролиттер қатарына жататын заттар: Алюминий сульфаты; Йод сутек; Хлорсутек қышқылы
Сулы ерітіндісі сілтілік ортаны көрсететін тұз:
Сулы ерітіндісінде лакмус көк түс беретін тұз: K2CO3
Сулы ерітіндісінде лакмус қызыл түс беретін тұз:
Сулы ерітіндісінде фенолфталеин түссіз болатын тұз: Cu(NO3)2
Сутегі:ғарыштағы ең көп таралған элмент ,жер қабығының 1%-ын құрайды ,жер қабығының бүкіл атомдардың жалпы санының 17%-ын құрайды
Сутек :ең жеңіл газ;суда аз ериді;қосылыстарда көрсететін тотығу дәрежелері: +1 және -1
Сутек бойынша салыстырмалы тығыздығы 16,4 болатын этан және пропаннан тұратын газдар қосыпасы берілген. Қоспадағы этанның массалық үлесі: 73,2%
Сутек изотоптары:Тритий;Протий;Дейтерий;
Сутек пероксиді ... реакциясында тотықтырғыштық қасиет көрсетеді.KNO2 + H2O2 = KNO3 + H2O +,2KI + H2O2 = I2 + 2KOH +,PbS + 4H2O2 = PbSO4 + 4H2O +,
Сутек пероксиді ... реакциясында тотықтырғыштық қасиет көрсетеді.KNO2 + H2O2 = KNO3 + H2O +,2KI + H2O2 = I2 + 2KOH +,PbS + 4H2O2 = PbSO4 + 4H2O +
Сутек пероксидінің ыдырауын тездететін катализаторлар:MnO2 ,Cu ,Fe
Сутек пероксидінің ыдырауын тездететін катализаторлар:MnO2 ,Cu ,Fe
Сутекпен сутектік байланыс түзетін элемент:F, O,P
Сутекті лабораторияда алу үшін қолданылатын реакциялар:Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2 ↑,LiH + H2O = LiOH + H2 ↑,2Al + 2NaOH + 6H2O = 2Na[Al(OH)4] + 3H2 ↑
Сутектік байданыс түзуге икемді зат: Фторсутек қышқылы; Су; Амин қышқылы
Сутектік көрсеткіші рН = 3,5 болатын ерітіндіге батырылған сутек электродының потенциалы: - 0,21 В
Сутектік қосылыстардың қайсысының орталық атомының гибридтелуге бейімділігі көбірек:.
Суық күйінде концентрлі күкірт қышқылымен (80%-дан жоғары) әрекеттеспейтін металдар:Алюминий ,Темір ,Қорғасын
Суықта концентрлі күкірт қышқылы ерітіндісімен (80%-дан жоғары) әрекеттеспейтін металл:
Сұйытылған NaOH мен NO2 әрекеттескенде түзілетін заттар:NaNO3 ,NaNO2 ,H2O
Сұйытылған NaOH мен NO2 әрекеттескенде түзілетін заттар:NaNO3 ,NaNO2 ,H2O
Сұйытылған күкірт қышқылында еритін металдар:Cr,Fe,Sn
Сынап (I) хлориді: суда іс жүзінде ерімейді; диспропорциялануға бейім; каломельді салыстыру электродын дайындауға қолданылады;
Сынаппен амагальма түзбейтін металлдарMn ,Fe ,Co
Сынаппен амагальма түзбейтін металлдар:Mn ,Fe ,Co
Сыртқы деңгейін аяқтауға төрт электрон жетпейтін элементтер:Кремний,Германий,Қалайы
Сыртқы энергетикалық деңгейді толық толтыру үшін 1 электроны жетіспейтін элементтер:F ,Cl ,H
Сілті ерітіндісімен әрекеттесетін оксид: Al2O3
Сілтілі жер металдар қатарына жататын элементтер:Стронций.Кальций.Магний. Барий.
Сілтілік жер металдарға жататын элементтер:
Сірке қышқылының 0,1 моль/л ерітіндісінің сутектік көрсеткіші (рН): 2,9
Сірке қышқылының 1%-тік ерітіндісінің (ρ = 1 г/мл) сутектік көрсеткіші: 2,75
Сірке қышқылының дисоциациялану константасы К = 1,8 ∙ 10-5. Оның 0,01 моль/л ерітіндісіндегі диссоциациялану дәрежесі: 4,2%
Сіріңке құрамына кіретін жанғыш зат: MnO2
Табиғатта ең көп тараған элемент:Оттек.
Таллий (І) тұрақты қосылыстар түзеді
Тек тотықсыздандырғыш қасиет көрсететін заттар:Н2S,NH3,СН4
Тек тотықсыздандырғыш қасиеттер көрсететін ион: I-
Тек тотықтырғыш қасиет көрсететін заттар:KMnO4,K2Cr2O7,KClO4
Тек тотықтырғыш қасиеттер көрсететін зат: HNO3
Температураны 400 көтергенде реакцияның жылдамдығы 16 рет артқан. Осы реакцияның температуралық коэфициенті (γ): 2
Температураны көтергенде тепе-теңдік cол жаққа ығысатын жүйе: N2 + O2 ↔ 2CO ΔН = -221,0 кДж
Температураны көтергенде тепе-теңдік оң жаққа ығысатын жүйе:N2O4 ↔ 2NO2 ΔН = 57,4 кДж
Температураны төмендеткенде тепе-теңдік оң жаққа ығысатын жүйе: N2 + O2 ↔ 2CO ΔН = -221,0 кДж
Температураны төмендеткенде тепе-теңдік сол жаққа ығысатын жүйе: (N2O4 ↔ 2NO2 ΔН = 57,4 кДж
Темір (II) нитратының термиялық ыдырау нәтижесінде алынған газдар қоспасының орташа молярлық массасы (г/моль): 44,4
Темір (III) оксиді:қызыл – қоңыр түсті ұнтақ; табиғатта кездеседі –гематит минералы; қышқылдық қасиеттер көрсете отырып негіздік оксидпен, сілті және содамен балқытылады;
Темір (III) нитраты термиялық ыдырағанда түзілетін заттар:темір (III) оксиді;темір (II) NO2; O2;
Темір (III) оксидін калий нитраты мен KOH қоспасында балқытқанда түзіледі:калий ферраты (V1);KNO2;H2O;
Темір (ІІІ) хлориді ерітіндісінің гидролизін әлсірету немесе тоқтату үшін аздап қосу:Тұз қышқылын.Азот қышқылын.
Темір пластинканы CuSO4 ерітіндісіне батырып, біраз уақыт ұстағанда, пластинканың массасы 2 г өскен. Осы кезде бөлінген мыстың массасы: 16,3 г
Темір үштігі …Fe, Co, Ni-металдары; Қиын балқитын металдар;
Темір үштігіне жататын элементтер төменгідей карбонилдар түзеді:Fe(CO)5;Co2(CO8;Ni(CO)4;
Темір, кобальт, никель атомдарының сыртқы валенттік қабаттарының электрондық конфигурациялары:4s23d6;4s23d7;4s23d8;
Темір: Активтілігі орташа металл; Сұйылтылған HCl, H2SO4 ерітінділерімен 2 валентті қосылыстар түзеді.
Тең қабырғалы үшбұрыштың формасы бар молекулалар: BCl3; ВІ3 ; ВF3
Теңестірілген As2S3+HNO3 + Н2О H2SO4+H3AsO4+NO теңдеуінде тотықтырғыш формуласының алдындағы коэффициент: 28
Теңестірілген KMnO4 +H2O2+H2SO4 K2SO4 +MnSO4+O2+H2O теңдеуінің сол жағындағы коэфициенттердің қосындысы: 10
Теңестірілген Zn+НNО3 Zn(NО3)2+NН4NО3+Н2О теңдеуінің оң жағындағы коэфициенттердің қосындысы: 8
Теңестірілген К2Сr2О7 + НС1(конц.) КС1+СrС13+Н2О+С12 теңдеуінің сол жағындағы коэфициенттердің қосындысы: 15
Теңестірілген К2Сr2О7+FeSО4+Н2SО4 К2SО4+Сr2(SО4)3+Fe2 (SO4)3+ Н2О
Теңестірілген К2Сr2О7+Н2S +Н2SО4 Сr2(SО4)3+S↓+К2SО4+Н2О теңдеуінде тотықтырғыш формуласының алдындағы коэффициент: 1
Теңестірілген КМnО4 + НС1 КС1 + МnС12 + Н2О + С12 теңдеуінің оң жағындағы
Теңестірілген Р+НNО3+Н2О Н3РО4+NО теңдеуіндегі барлық коэфициенттердің қосындысы: 18
Теңестірілген теңдеудегі барлық коэффициенттерінің қосындысы:
Терезе шынысының құрамына кіретін элементтер:Si ,Ca ,Na
Терезе шынысының негізгі компоненттері:Na2O,CaO,SiO2
Терезе шынысының негізгі компоненттері:Si ,Ca ,Na
Термиялық ыдырау кезінде молекулаішілік тотығу-тотықсыздану реакциясына түсетін заттар: (NH4)2Cr2O7.NH4NO2. NH4NO3.
Типтік металдардың атомдарының электрондық құрылысының ерекшеліктері:Электртерістігі екіден аз;Атомдардың сыртқы электрондарының саны үштен аз немесе екіден аспайды;Соңғы электрон s-деңгейшені толтырады
Топ бойынша жоғарыдан төмен қарай: Атом радиусы артады, Элементтің электртерістілігі кемиді, Иондану энергиясы кемиді
Тотығу – тотықсыздану реациялары қатарына жатады: SnCl2 + 2FeCl3 = SnCl4 + 2FeCl2; 5H2S + 2KMnO4 + 3H2SO4 = 5S + 2MnSO4 + K2SO4 + 8H2O; 3P + 5HNO3 + 2H2O = 3H3PO4 + 5NO
Тотығу дәрежесі азоттың валенттігіне сәйкес келетін молекула:
Тотығу дәрежесі әрдайым +2 болатын металдар:Mg; Be; Ca;
Тотығу дәрежесі ең жоғары фосфор қышқылдары:H3PO4;HPO3;H4P2O7;
Тотығу дәрежесі ең жоғары хром қышқылдары :H2CrO4;H2Cr2O7; H2Cr3O10;
Тотығу тотықсыздану реакциялары:.. QUOTE V2O5+Ca .
Тотығу-тотықсыздану реакциясы: SnCl2 + 2FeCl3 = SnCl4 + 2FeCl2, 5H2S + 2KMnO4 + 3H2SO4 = 5S + 2MnSO4 + K2SO4 + 8H2O
Тотығу-тотықсыздану реакциясы:2Na+Cl2→2NaCl. Zn+ Cu Cl2→ ZnCl2+ Cu. 4KClO3→KCl+3KClO4
Тотықтырғыш та, тотықсыздандырғыш та қасиет көрсететін заттар:H2O2,Na2SO3,NH4OH
Тотықтырғыштық қасиеттер кемиді
Төменде келтірілген қосылыстардың қайсысы тұз:.
Төменде келтірілген қышқылдардың ең күштісі:H2SO4;, HClO4;
Төменде келтірілген тотығу-тотықсыздану реакция теңдеуін аяқтаңыз; өзіңізге белгілі бір әдіспен коэффиценттерін табыңыз және тотықтырғыштың алдындағы коэффицентті: :2.
Төмендегі заттардың сулы ерітінділерінде фенолфталеин алқызыл түске боялады:Калий карбонаты,Натрий атцетаты,Литий сульфиді
Төмендегі келтірілген теңдеулердің қайсысы дұрыс:.
Тұз қышқылы ерітіндісінің 1 л көлемінде 0,73 г еріген HCl Осы ерітіндінің гидроксилдік көрсеткіші (рОН): 12,3
Тұз қышқылында ерімейді:PbS; Ag2S;
Тұз түзбейтін оксидтер:CO,NO,N2O
Тұздардың термиялық беріктілігін салыстыруға болады, егер ол :Бірдей катионннан, бірақ әртүрлі анионнан түзілсе, Бірдей анионнан, бірақ әртүрлі катиондардан үзілсе, Анықтамалық мәліметтер болса
Тұншықтырғыш А газын бромды су арқылы өткізген кезде, натрий сульфитінің концентрлі ерітіндісінде С тұзын түзе еритін, В жай затының тұнбасы түзіледі. С тұзының ерітіндісінде күміс галогенидтерінің тұнбасы ериді. А, В, С заттары: H2S; S; Na2S2O3;
Тұрақсыз, газ тәрізді жай А заты екінші бір жай В затына айналады. В затының атмосферасында С металы жанып, реакция өнімі болып табылатын оксидте металл екі түрлі тотығу дәрежесінде болады. А, В, С заттары: O3; Fe. O2;
Тұрақты аммиакаттар түзетін катиондар:Ni2+ ,Zn2+,Ag+
У. Рамзай және М. Траверс ашқан элементтер:Неон ;Ксенон;Радон ;
үш байланыс В=3 Тотығу дәрежесі =0
үшбұрыш.1200. sp2 QUOTE sp2 .
Үшінші периодта солдан оңға қарай, натрийдан хлорға дейін:атом радиусы кемиді.электртерістілік артады.иондану потенциалы артады.атом массасы артады артады.
Физикалық қасиеттері бойынша SO2: Газ.Өткір иісті.Түссіз.Ауадан ауыр.
Фосфид ионына сәйкес келетін электрондық формула: 1s22s22p63s23p4
Фосфор диспропорционалатын реакция: P + NaOH →
Фосфор қышқылы ... тұздарды түзеді.NaH2PO4 ,Na2HPO4 ,Ca3(PO4)2
Фосфор қышқылы мынадай тұздар түзеді:Na3 PO4,Na2Н PO4,NaН2 PO4
Фосфордың аллотропиялық түр өзгерістері:ақ фосфор; қызыл фосфор; қара фосфор;
Фосфорлы қышқылы H3PO3 Әлсіз қышқыл Фосфит түзеді
Фосфорлылау қышқылы :Күшті қышқыл.Бірнегізді.Гипофосфит түзеді.
Фосфорлылау қышқылы H3PO2 Бірнегізді Гипофосфат түзеді
Фтор:атомның электрондық конфигурациясы 1s22s22p5;р-элемент;электртерістілігі ең күшті элемент;
Фторға тән сипаттамалар:Газ;Түсі Сарғыш;Өткір иісті газ.
Фтордың жасанды изотоптары:17F;18F;20F;
Фторсутек қышқылына тән қасиеттер:күші орташа қышқыл;қышқылдық және орта тұздар түзеді;шынымен әрекеттеседі;
Фторсутек қышқылына тән қасиеттер:Судағы ерітіндісі силикат шыныларын ерітеді.Кремний (ІV) оксидімен түзе әрекеттеседі.Осы фторидтерден концентрлі күкірт қышқылымен ығыстыру арқылы алады.
Химиялық байланыстың полярлығы нөлге тең:CH4, O2, C2H4
Химиялық таза темірді алу: Темір тұздарының сулы ерітінділерін электролиздеу арқылы
Химиялық теңдеуі 2А + В = С болатын реакцияның жылдамдығы: w = k [A]2[B]
Химиялық элементтер атомдарының электр терістігінің өсу ретімен орналасқан қатар: Тантал, көміртегі, күкірт. Фтор
Химияның стехиометриялық заңдары:Массаның сақталу,Құрам тұрақтылық.Көлемдік қатынас
Хлор алу үшін өндірісте және зертханада пайдаланатын реагенттер: NaCl+H2O→электролиз. KMnO4+HCl→.MnO2+ HCl→.
Хлор атомының тотығу дәрежесі артады
Хлор әгі …хлорид пен кальций гипохлоритінің қоспасы; CaOCl2;
Хлор сілтімен (KOH) әрекеттескенде түзілуі мүмкін:калий гипохлориті;калий хлораты;калий хлориді;
Хлор:Түссіз газ; 1 көлем суда 500 көлемге дейін ериді;
Хлорды А күшті қышқылы арқылы өткізген кезде В жай заты бөлінеді және ерітіндінің түсі қараяды. Хлорды ары қарай ерітіндіден өткізе бастаған кезде В заты С қышқылына айналады және ерітінді түссізденеді. А, В, С заттары: HI; I2; HIO3;
Хлордың белгілі оттекті қышқылдары: HClO; HClO3; HClO4;
Хлордың көрсететін тотығу дәрежелері:+1 ,+3 ,+5
Хлордың ыстық KOH ерітіндісімен әрекеттестіргенде түзілетін өнімдер:H2O. KCl.KClO3.
Хлорид ерітінділерінің электролизі кезінде катодта бірінші бөлінетін элемент:Cu2+
Хлорлы, хлорлылау және күкіртті қышқылдардың тұздарының атауы:хлораттар; сульфиттер;гипохлориттер;
Хром гексакарбонилінде CO→Cr σ байланысын түзу үшін хром келесі орбиталін ұсынады:екі d-орбиталін.s-орбиталін үш p-орбиталін.
Хром топшасы элементтері валенттік қабаттарының электрондық конфигурациясы:ns1(n-1)d5 (Cr); ns1 (n-1)d5 (Mo) ;ns2(n-1)d4 (W) ;
Хром, алюминий және темір ашудастары:K2Cr2(SO4)4∙ 24 H2O;K2Al2(SO4)4∙ 24 H2O;K2 Fe2(SO4)4∙ 24 H2O;
Цезий: хлорид балқымасының электролизімен алынуы мүмкін;судан екі есе ауыр;
Шыныны жасыл түске бояйтын ион: Fe2+, Fe3+ Ескі қола заттарға жасыл түс беретін қосылыс: CuCO3∙Cu(OH)2
ІА және 7А топтары элементтері атомдарының арасындағы байланыс:Иондық, Ковалентті күшті полюсті, Сутектік
Эквивалентінің молярлық концентрациясы 0,05 моль/л 20 мл фосфор қышқылын бейтараптау үшін қажетті концентрациясы 0,1 моль/л КОН көлемі: 10 мл
Электр өткізгіштігі жақсы үш металл қатарына кіреді:Ag,Au,Cu
Электрондық құлау секіру болатын элементтер: Cr
Электрондық секіру болатын элементтер:.
Электрондық формула 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 сәйкес келетін бөлшек: Ar, K+, Cl
Элементтердің бейметалдық қасиеті артады:4s2 →4s2 4р6;3s1 →3s2 2р5;5s2 р5→2s2 р5
Элементтердің металдық қасиеттері жоғарылайды:2s2 →5s2; 1s1 →5s1;3s2р1 →3s1
Элементтердің периодты түрде өзгеретін сипаттамасы: сыртқы энергетикалық деңгейдегі электрондар саны
Элементтің реттік нөмірі артқан сайын период бойынша атомның орбиталь радиусы, салыстырма атомдық массалары, электртерістілігі, иондану потенциалы былай өзгереді:Радиусы кемиді.Иондану потенциалы артады. Электротерітілігі артады.Атомдық массалары артады.
He→Ne→Ar→Kr→Xe қатарында солдан оңға қарай:Инертсіз.Поляризациялануы артады. газдардың суда ерігіштігі артады.
NaCl→HCl→Cl2→I2 өзгерістері тізбегін іске алу үшін қолдануға болатын реагенттер:H2SO4.H2O.MnO2.
NaCl→HCl→Cl2→I2 өзгерістері тізбегін іске алу үшін қолдануға болатын реагенттер:H2SO4.H2O.MnO2.
V, Mb, Ta-жатады:d-элементтерге.металдарға. аз кездесетін элементтерге.

Приложенные файлы

  • docx 18066909
    Размер файла: 219 kB Загрузок: 2

Добавить комментарий