Tsit-1_obsch


Цитология курсы бойынша
2 курс студенттерініS білімін баKылау тесттері
№1-таKырып:
ГистологиялыK препараттарды дайындау ‰дістері.
Жасуша ж‰не жасушалыK емес Kaрылымдар. Плазмалемма.
Цитоплазма - мембраналыK органеллалар


1. Зерттелетін объект тіндерініS бaзылуын алдын алып, тірі кезіндегі Kaрылымын
саKтауCа м_мкіндік беретін гистологиялыK материалды ™Sдеу ‰дісі:
А. Kaю Д. тыCыздау
В. фиксация Е. бояу
С. сусыздандыру

2. ЖасушаныS KышKыл (теріс зарядты) Kaрылымдарымен байланысатын бояулар:
А. KышKыл Д. талCамды
В. негіз Е. _йлесімді
С. нейтралды

3. ЖасушаныS негіз (оS зарядты) Kaрылымдарымен байланысатын бояулар:
А. негіздік Д. KышKылды
В. нейтралды Е. _йлесімді
С. талCамды

4. ЖасушалардыS наKтылы Kaрылымдарын айKындайтын бояулар:
А. нейтралды Д. негіз
В. KышKыл Е. _йлесімді
С. талCамды

5. ТалCамды бояу орсеин айKындайды:
А. ядрошыKты (РНJ), ядроны (ДНJ)
В. эластикалыK талшыKтарды, эластикалыK мембраналарды
С. май жасушаларын, май Kосындыларын
Д. нерв жасушаларын (нейрондарды)
Е. эндокриндік жасушаларды (эндокриноциттерді)

6. ТалCамды бояу судан ІІІ айKындайды:
А. ядрошыKты (РНJ), ядроны (ДНJ)
В. эластикалыK талшыKтарды, эластикалыK мембраналарды
С. май жасушаларын, май Kосындыларын
Д. нерв жасушаларын (нейрондарды)
Е. эндокриндік жасушаларды (эндокриноциттерді)

7. ТалCамды бояу судан ІІІ айKындайды:
А. ядрошыKты (РНJ), ядроны (ДНJ)
В. эластикалыK талшыKтарды, эластикалыK мембраналарды
С. май жасушаларын, май Kосындыларын
Д. нерв жасушаларын (нейрондарды)
Е. эндокринды жасушаларды (эндокриноциттерді)

8. ТалCамды бояу осмийдіS т™рттік тотыCы айKындайды:
А. ядрошыKты (РНJ), ядроны (ДНJ)
В. эластикалыK талшыKтарды, эластикалыK мембраналарды
С. май жасушаларын, май Kосындыларын
Д. нерв жасушаларын (нейрондарды)
Е. эндокринды жасушаларды (эндокриноциттерді)

9. ТалCамды бояу к_міс тaздарымен импрегнациялау (KаныKтыру)
айKындайды:
А. ядрошыKты (РНJ), ядроны (ДНJ)
В. эластикалыK талшыKтарды, эластикалыK мембраналарды
С. май жасушаларын, май Kосындыларын
Д. нерв жасушаларын (нейрондарды)
Е. эндокринды жасушаларды (эндокриноциттерді)

10. ТалCамды бояу метилді к™к пиронин айKындайды:
А. ядрошыKты (РНJ), ядроны (ДНJ)
В. эластикалыK талшыKтарды, эластикалыK мембраналарды
С. май жасушаларын, май Kосындыларын
Д. нерв жасушаларын (нейрондарды)
Е. эндокринды жасушаларды (эндокриноциттерді)

11. Негіз бояуларCа жатпайды:
А. азур ІІ Д. темірлі гематоксилин
В. эозин, оранж G, KышKыл фуксин Е. толуидинді к™к
С. гематоксилин

12. JышKыл бояуларCа жатады:
А. азур ІІ Д. темірлі гематоксилин
В. эозин, оранж G Е. толуидинді к™к
С. гематоксилин

13. Жасушалар мен тіндер KaрылымдарыныS KышKыл бояулармен боялу Kабілеті:
А. метахромазия Д. аргентофилия
В. базофилия Е. оксифилия (ацидофилия, эозинофилия)
С. нейтрофилия (полихроматофилия)

14. Жасуша мен тіндер KaрылымдарыныS негіз бояулармен боялу Kабілеті:
А. метахромазия Д. базофилия
В. нейтрофилия (полихроматофилия) Е. оксифилия (ацидофилия, эозинофилия)
С. аргентофилия

15. Жасуша мен тіндер KaрылымдарыныS KышKыл да, негіз де бояулармен боялу Kабілеті:
А. базофилия Д. аргентофилия
В. нейтрофилия (полихроматофилия) Е. метахромазия
С. оксифилия (ацидофилия, эозинофилия)

16. ГистологиялыK KaрылымдардыS к_міс тaздарымен боялу Kабілеттілігі:
А. аргентофилия Д. нейтрофилия (полихроматофилия)
В. оксифилия (ацидофилия, эозинофилия) Е. метахромазия
С. базофилия

17. Боялынушы гистологиялыK KaрылымныS KолданылCан бояудыS т_сінен б™тен т_ске
боялу Kабілеті:
А. нейтрофилия (полихроматофилия) Д. оксифилия (ацидофилия, эозинофилия)
В. базофилия Е. аргентофилия
С. метахромазия

18. Жасуша – тіршіліктіS еS aсаK бірлігі, ™йткені ол:
А. тіршіліктіS еS aсаK т_рі
В. тіршілік KасиеттерініS еS аз жиынтыCына ие
С. жеке ™мір с_р_ге Kабылетті
Д. ™зін ™зі реттеу ж‰не к™беюге Kабылетті
Е. барлыK тіршілік KасиеттерініS жиынтыCыны ие

19. ЖасушалыK теорияны ашKан Cалымдар:
А. Р.Вирхов, Я.Пуркинье, 1931 ж Д. Т.Шванн, М.Шлейден, 1838 ж
В. Т.Шванн, Ж.Моно, 1932 ж Е. М.Шлейден, Р.Вирхов, 1832 ж
С. Р.Гук, Р.Броун, 1832 ж

20. ЖасушалыK теорияныS негізгі KаCидаларына с‰йкес келмейтін пайымдау:
А. жасуша - тіршіліктіS жалCыз Cана т_рі
В. ‰р жасуша - жасушадан
С. организм – жасуша мен оныS туындыларыныS ж_йесі
Д. ‰рт_рлі тіндер мен аCзалар жасушаларыныS Kaрылысы aKсас
Е. жасуша - тіршіліктіS еS aсаK бірлігі

21. Сфера т‰різді жасушаларCа жатады:
А. нерв жасушасы, пигменттік жасуша
В. б_йрек ™зекшелерініS эпителиоциті, ішек эпителиоциті
С. тегіс бaлшыKет жасушасы
Д. эритроцит
Е. лейкоцит

22. Жaлдызша т‰різді, немесе ™сінділі жасушаларCа жатады:
А. нерв жасушасы, пигменттік жасуша
В. б_йрек ™зекшелерініS эпителиоциті, ішек эпителиоциті
С. тегіс бaлшыKет жасушасы
Д. эритроцит
Е. лейкоцит

23. Екі жаKты ойыс диск т‰різді жасушаларCа жатады:
А. нерв жасушасы, пигменттік жасуша
В. б_йрек ™зекшелерініS эпителиоциті, ішек эпителиоциті
С. тегіс бaлшыKет жасушасы
Д. эритроцит
Е. лейкоцит

24. ПризмалыK (цилиндр т‰різді) жасушаларCа жатады:
А. нерв жасушасы, пигменттік жасуша
В. б_йрек ™зекшелерініS эпителиоциті, ішек эпителиоциті
С. тегіс бaлшыKет жасушасы
Д. эритроцит
Е. лейкоцит

25. `ршыK пішінді жасушаларCа жатады:
А. нерв жасушасы, пигменттік жасуша
В. б_йрек ™зекшелерініS эпителиоциті, ішек эпителиоциті
С. тегіс бaлшыKет жасушасы
Д. эритроцит
Е. лейкоцит

26. Тіндерді Kaрастыратын KaрылымдыK-функциялыK бірліктер:
А. микроэлементтер Д. морфофункционалды бірліктер
В. компоненттер Е. гистологиялыK (тіндік) элементтер
С. симпласттар

27. Тіршілік KaрылысыныS аCзалыK (м_шелік), м_шелер ж_йесі деSгейлерін зерттейтін
Cылым:
А. анатомия Д. молекулалыK биология
В. цитология Е. биохимия
С. гистология

28. Тіршілік KaрылысыныS тіндік деSгейін зерттейтін Cылым:
А. анатомия Д. молекулалыK биология
В. цитология Е. биохимия
С. гистология

29. Тіршілік KaрылысыныS жасушалыK, субжасушалыK деSгейлерін зерттейтін
Cылым:
А. анатомия Д. молекулалыK биология
В. цитология Е. биохимия
С. гистология

30. Тіршілік KaрылымыныS макромолекулалыK деSгейін зерттейтін Cылым:
А. анатомия Д. молекулалыK биология
В. цитология Е. биохимия
С. гистология

31. Басты гистологиялыK (тіндік) элемент:
А. синцитий Д. симпласт
В. жасуша Е. постжасушалыK Kaрылым
С. жасушааралыK зат

32. Эмриогенезде к™птеген жеке жасушалар KосылуыныS н‰тижесінде пайда болCан к™п
ядролы гистологиялыK (тіндік) элемент:
А. симпласт Д. жасушааралыK зат
В. синцитий Е. постжасушалыK Kaрылым
С. жасуша

33. Бір-бірімен цитоплазмалыK к™піршіктер арKылы байланысKан жасушалар тобы болып
табылатын гистологиялыK (тіндік) элемент:
А. жасуша Д. жасушааралыK зат
В. синцитий Е. постжасушалыK Kaрылым
С. симпласт

34. ТерминалдыK (аKырCы) дифференциялану (пісіп-жетілу) барысында жасушалыK
Kaрылымынан айырылCан гистологиялыK (тіндік) элемент:
А. жасуша Д. постжасушалыK Kaрылым
В. симпласт Е. синцитий
С. жасушааралыK зат

35. Арнайы жасушаларда синтезделіп, тіндер жасушаларыныS арасын толты-
ратын гистологиялыK (тіндік) элемент:
А. симпласт Д. синцитий
В. постжасушалыK Kaрылым Е. жасушааралыK зат
С. Kосындылар

36. Эукариот жасушаларыныS негізгі б™ліктеріне жатпайды:
А. плазмалемма С. жасушааралыK зат
В. цитоплазма Д. ядро

37. ЖасушалыK KабыKтыS Kaрамдас б™ліктеріне жатпайды:
А. цитоплазмалыK мембрана (плазмалемма, цитолемма)
В. мембранаасты тіректік-KысKарCыш аппарат
С. гликокаликс
Д. гиалоплазма

38. ПлазмалемманыS, ядролыK KабыKтыS ж‰не к™птеген органеллалардыS
KaрылымдыK элементі болып табылатын липопротеиндік Kaрылым:
А. гликокаликс Д. цитоплазмалыK мембрана (плазмолемма, цитолемма)
В. жасушалыK мембрана Е. мембрана астындаCы тіректік-KысKарCыш аппарат
С. элементарлыK биологиялыK мембрана

39. ЖасушалыK мембрананыS химиялыK Kaрамдастарына жатпайды:
А. холестерин Д. гликозаминогликандар
В. аKуыз-ферменттер Е. фосфолипидтер
С. тасымалдаушы аKуыздар

40. АKуыздардыS биологиялыK мембрананыS фосфолипидтік биKабатында орналасу
сипатына с‰йкес келмейтін пайымдау:
А. интегралды (трансмембраналыK) Д. перифериялыK, беткей
В. жартылай интегралды Е. мозаика т_рде орналасKан
С. тaтас Kабат Kaрып орналасKан

41. БиологиялыK мембраналар аKуыздары атKармайтын Kызмет:
А. KысKарCыш Д. структуралыK (K_рылымдыK)
В. рецепторлыK Е. транспорттыK
С. ферменттік

42. БиологиялыK мембраналардыS липидтік Kaрамына жатпайды:
А. холестерин С. фосфолипидтер
В. гликозаминогликандар Д. сфинголипидтер

43. БиологиялыK мембраналардыS липидтік молекулаларына с‰йкес келмейтін пайымдау:
А. гидрофилді бастары сыртKа KараCан Д. биKабат Kaрайды
В. моноKабат Kaрайды Е. гидрофобты KaйрыKтары ішке KараCан
С. полярлылыKKа ие - екі aшынан тaрады

44. БиологиялыK мембраналардыS Kасиеттері мен KызметтерініS спецификалыCын
(™згешелігін) Kамтамасыз етеді:
А. беткей заряды Д. липидтік Kaрамы
В. аKуыздар мен к™мірсулар Е. ортаныS ™ттекке KаныCуы
С. ортаныS рН-ы

45. ЖасушаныS б™где т_йіршіктерді жaтуы:
А. экзоцитоз Д. пиноцитоз
В. фагоцитоз Е. эндоцитоз
С. трансцитоз

46. ЗаттардыS жасушадан плазмалемма арKылы сыртKы ортаCа шыCарылуы:
А. трансцитоз Д. эндоцитоз
В. фагоцитоз Е. пиноцитоз
С. экзоцитоз

47. ЖасушаныS сaйыKтыKты ж‰не онда еріген заттарды жaтуы:
А. пиноцитоз Д. экзоцитоз
В. трансцитоз Е. фагоцитоз
С. эндоцитоз

48. ЗаттардыS жасуша цитоплазмасы арKылы базалды полюсінен апикалды полюсіне
Kарай, немесе кері баCытта ™туі:
А. эндоцитоз Д. трансцитоз
В. фагоцитоз Е. пиноцитоз
С. экзоцитоз

49. Жасуша ішіне Kатты заттардыS немесе сaйыKтыKтардыS т_суі:
А. трансцитоз Д. эндоцитоз
В. фагоцитоз Е. пиноцитоз
С. экзоцитоз

50. ГликокаликстіS Kaрылысы мен Kызметтеріне с‰йкес келмейтін пайымдау:
А. гликопротеидтер мен гликолипидтердіS к™мірсу б™ліктерінен тaрады
В. рецепторлыK (к™рші жасушаларды ж‰не жасушааралыK заттыS компоненттерін тану)
Kызметін атKарады
С. жасушалардыS адгезиясына (жабысуына) ж‰не KабырCалыK асKорытуына Kатысады
Д. плазмалемманыS (цитолемманыS) сыртында орналасKан
Е. холестерин мен гликозаминогликандардан тaрады

51. Жасуша рецепторларыныS (циторецепторлардыS) Kызметтеріне жатпайды:
А. сыртKы сигналдарды жасуша ішіне ™ткізіп отыру
В. лигандтармен (гормондармен, нейромедиаторлармен) ‰рекеттесу
С. KысKарылу (жиырылу)
Д. басKа жасушалармен ‰рекеттесу
Е. жасушааралыK затпен (жасуша сыртындаCы матрикспен) ‰рекеттесу

52. Лигандтармен (гормондар, нейромедиаторлар, ™су факторлары, цитокиндер) немесе
басKа жасушалармен арнайы ‰рекеттесуге Kабілетті, жасуша плазмалеммасында,
цитоплазмасында немесе ядросында орналасKан аKуыз молекулалары:
А. рецепторлар Д. белдемелік десмосомалар
В. нексустар Е. десмосомалар
С. тыCыз контакттар

53. Ядрода, органеллалардыS мембраналарында, гиалоплазмада орналасKан рецепторлар:
А. ядролыK Д. жасушадан тыс
В. жасушаішілік Е. беткей
С. цитоплазмалыK

54. Мембрана асты тіректік-KысKарCыш KабаттыS Kaрылысы мен Kызметтеріне
с‰йкес келмейтін пайымдау:
А. плазмолемманыS сыртKы бетінде орналасKан
В. гликокаликс рецепторларымен ж‰не цитоскелетпен байланысKан
С. микрот_тікшелері, кератин филаменттері бар
Д. KысKарCыш актин филаменттері бар
Е. жасуша пішінін с_йемелдейді ж‰не жасуша бетініS ™згеруін Kамтамасыз ете
·ді

55. К™рші жасушалардыS бірін-бірі “тану” кезінде, немесе жасушалар мен жасушааралыK
заттыS ‰рекеттесуі барысында жанасKан плазмалеммалардыS спецификалыK
гликопротеиндерініS ™зара ‰рекеттесу процесі:
А. индукция Д. адгезия
В. селекция Е. нидация
С. рецепция

56. ЦитоплазманыS Kaрамдас б™ліктеріне жатпайды:
А. Kосындылар Д. гиалоплазма
В. органеллалар Е. цитоскелет
С. нуклеоплазма

57. Жасуша тіршілігі _шін маSызды Kызметтерді атKаратын ж‰не наKтылы
KaрылымCа ие цитоплазманыS міндетті ж‰не тaраKты компоненттері:
А. цитоскелет Д. гиалоплазма
В. Kосындылар Е. нуклеоплазма
С. органеллалар

58. АKуыздар мен нуклеин KышKылдарыныS, полисахаридтер мен липидтердіS ж‰не бейор-
ганикалыK заттардыS к_рделі коллоидты ж_йесі болып табылатын, жасушаныS маSыз-
ды зат алмасу процестері ™тетін ішкі орта р™лін атKаратын цитоплазманыS Kaрамдас б™-
лігі:
А. нуклеоплазма Д. Kосындылар
В. цитоплазма Е. гиалоплазма
С. органеллалар

59. Фибрилды (талшыKты) элементтерден тaратын ж‰не жасуша пішінін, Kимылын,
жасушаішілік транспорт баCыттарын аныKтайтын цитоплазманыS Kaрамдас б™лігі:
А. гиалоплазма С. цитоскелет
В. органеллалар Д. Kосындылар

60. ЖасушалардыS барлыK т_рлерінде aшырасып, олардыS тіршілігін Kамтамасыз ететін
органеллалар тобы:
А. мембраналы Д. мембранасыз глобулдыK типті
В. жалпы маSызды Е. мембранасыз фибрилдыK типті
С. арнайы маSызды

61. Тек арнайы Kызмет атKаруCа маманданCан жасушаларда Cана болатын органеллалар:
А. мембраналы Д. мембранасыз фибрилдыK типті
В. жалпы маSызды Е. арнайы маSызды
С. мембранасыз глобулдыK типті

62. Жасушаішілік элементарлыK биологиялыK мембраналардан KaрылCан органеллалар:
А. мембранасыз фибрилдыK типті Д. жалпы маSызды
В. Мембраналы Е. мембранасыз глобулдыK типті
С. арнайы маSызды
63. Жіпше т‰різді ж‰не т_тікті элементтерден KaрылCан органеллалар:
А. мембраналыK Д. арнайы маSызды
В. мембранасыз фибрилдыK типті Е. мембранасыз глобулдыK типті
С. жалпы маSызды

64. Глобулды (шар т‰різді) аKуыздар мен басKа да молекулалардан KaрылCан т_йіршік т‰різді
органеллалар:
А. мембранасыз фибрилдыK типті Д. арнайы маSызды
В. жалпы маSызды Е. мембранасыз глобулдыK типті
С. мембраналы

65. Жасуша метаболизмініS к_йіне т‰уелді пайда болып, немесе жойылып тaратын,
наKтылы KaрылымCа ие емес цитоплазманыS тaраKсыз Kaрамдастары:
А. органеллалар С. гиалоплазма
В. Kосындылар Д. цитоскелет

66. Гольджи комплексі – бaл:
А. эндогендік асKын тотыKты синтездейтін ж‰не ыдырататын ферменттері бар
мембраналыK к™бікшелер
В. бетінде рибосомалары жоK мембраналыK ™зекшелердіS _ш ™лшемді торы
С. aсаK пен ірі вакуолдер, _штары ампула т‰різді кеSейген жалпаK мембраналыK Kапшалар
кешені
Д. ішінде 50-ден астам гидролиздік ферменттері бар мембраналыK к™бікшелер
Е. бетінде рибосомалары бар мембраналыK вакуолдер, Kапшалар мен aсаK ™зектер ж_йесі

67. Гранулярлы эндоплазмалыK тор – бaл:
А. эндогендік асKын тотыKты синтездейтін ж‰не ыдырататын ферменттері бар
мембраналыK к™бікшелер
В. бетінде рибосомалары жоK мембраналыK ™зекшелердіS _ш ™лшемді торы
С. aсаK пен ірі вакуолдер, _штары ампула т‰різді кеSейген жалпаK мембраналыK Kапшалар
кешені
Д. ішінде 50-ден астам гидролиздік ферменттері бар мембраналыK к™бікшелер
Е. бетінде рибосомалары бар мембраналыK вакуолдер, Kапшалар мен aсаK ™зектер ж_йесі

68. РибосомCа с‰йкес келмейтін пайымдау:
А. аKуыздар биосинтезін атKарады Д. суббірліктер ядрошыKты aйымдастыру-
В. р-РНJ ж‰не аKуыздардан тaрады шыларда т_зіледі
С. _лкен ж‰не aсаK суббірліктерден тaрады Е. _немі гранулдыK ЭПТ-S бетіне бекітілген

69. Агранулярлы эндоплазмалыK тор – бaл:
А. эндогендік асKын тотыKты синтездейтін ж‰не ыдырататын ферменттері бар
мембраналыK к™бікшелер
В. бетінде рибосомалары жоK мембраналыK ™зекшелердіS _ш ™лшемді торы
С. aсаK пен ірі вакуолдер, _штары ампула т‰різді кеSейген жалпаK мембраналыK Kапшалар
кешені
Д. ішінде 50-ден астам гидролиздік ферменттері бар мембраналыK к™бікшелер
Е. бетінде рибосомалары бар мембраналыK вакуолдер, Kапшалар мен aсаK ™зектер ж_йесі

70. Пероксисома – бaл:
А. эндогендік асKын тотыKты синтездейтін ж‰не ыдырататын ферменттері бар
мембраналыK к™бікшелер
В. бетінде рибосомалары жоK мембраналыK ™зекшелердіS _ш ™лшемді торы
С. aсаK пен ірі вакуолдер, _штары ампула т‰різді кеSейген жалпаK мембраналыK Kапшалар
кешені
Д. ішінде 50-ден астам гидролиздік ферменттері бар мембраналыK к™бікшелер
Е. бетінде рибосомалары бар мембраналыK вакуолдер, Kапшалар мен aсаK ™зектер ж_йесі

71. Лизосома– бaл:
А. эндогендік асKын тотыKты синтездейтін ж‰не ыдырататын ферменттері бар
мембраналыK к™бікшелер
В. бетінде рибосомалары жоK мембраналыK ™зекшелердіS _ш ™лшемді торы
С. aсаK пен ірі вакуолдер, _штары ампула т‰різді кеSейген жалпаK мембраналыK Kапшалар
кешені
Д. ішінде 50-ден астам гидролиздік ферменттері бар мембраналыK к™бікшелер
Е. бетінде рибосомалары бар мембраналыK вакуолдер, Kапшалар мен aсаK ™зектер ж_йесі

72. Гранулярлы (т_йіршікті) ЭПТ-ныS Kaрылысы ж‰не Kызметтеріне с‰йкес келмейтін
пайымдау:
А. аKуыздарды синтездейді Д. транспорттыK Kызмет атKарады
В. бетінде рибосомалары бар Е. рибосомалары жоK
С. цистерналар, ™зекшелер, везикулдар (к™бікшелер) мен т_йіршіктерден тaрады

73. Цитоплазмасына локалды (жергілікті) базофилия т‰н жасушалар - бaл:
А. жас ™суші Д. кірпікшелері бар
В. кілегейді белсенді секрециялаушы Е. липидтерді жинаKтаушы
С. аKуыздарды экспортKа белсенді секрециялаушы пісіп-жетілген

74. Цитоплазмасына диффузды (шашыраSKы) базофилия т‰н жасушалар - бaл:
А. жас ™суші Д. липидтерді жинаKтаушы
В. кілегейді белсенді секрециялаушы Е. гр ЭПТ- сы к™п
С. аKуыздарды экспортKа белсенді секрециялаушы

75. Тегіс (агранулярлыK) ЭПТ-ныS Kaрылысы мен Kызметтеріне с‰йкес келмейтін
пайымдау:
А. бетінде рибосомалары к™п Д. мембраналыK ™зекшелерден ж‰не
В. везикулалары (к™бікшелері) бар цистерналардан тaрады
С. уларды дезинтоксикациялайды Е. майларды, к™мірсуларды, стероидтыK
(уытсыздандырады гормондарды синтездейді

76. Гольджи комплексініS Kызметтері мен Kызметтеріне с‰йкес келмейтін пайымдау:
А. секреттерді буып-т_йіп, сыртKа шыCарады Д. лизосомаларды Kалыптастырады
В. сутектіS асKын тотыCын уытсыздандырады Е. плазмолемманыS Kалпына келуіне Kатысады
С. секреттерді (шыCарылатын ™німдерді) жинаKтайды

77. Ішінде 50-ден астам гидролиздік ферменттері (KышKыл фосфатаза, липаза, протеаза,
нуклеаза ж‰не т.б.) бар мембраналыK к™бікшелер болып табылатын органелла:
А. центросома Д. лизосома
В. рибосома Е. Гольджи комплексі
С. пероксисома

78. ЛизосомдардыS Kызметтеріне с‰йкес келмейтін пайымдау:
А. таCамды жасушаішілік Kорытады Д. аутолизге Kатысады
В. фагоцитозCа Kатысады Е. сутек асKын тотыCыныS к™мегімен
С. жасушаішілік регенерацияCа Kатысады уытсыздандыруCа Kатысады

79. ПероксисомдардыS Kaрылысы мен Kызметтеріне с‰йкес келмейтін пайымдау:
А. Kaрамында сутек асKын тотыCын ыдырататын каталаза ферменті бар
В. Kaрамында гидролиздік ферменттері бар
С. бaл - д™Sгелек мембраналыK KапшыKтар
Д. уытты заттарды детоксикациялайды (уытсыздандырады)
Е. сутек асKын тотыCын ™ндіретін пероксидаза ферменті бар
80. МитохондриялардыS Kaрылысы мен Kызметтеріне с‰йкес келмейтін пайымдау:
А. матриксінде пируват пен май KышKылдарыныS тотыCуына Kажет к™птеген
ферменттері бар
В. сыртKы ж‰не ішкі мембраналардан тaрады
С. кристаларыныS бетінде АТФ-синтетазалыK комплекі ферменттері бар
Д. АТФ т_рде энергиямен жасушаны Kамтамасыз етеді
Е. гликолизді ж_зеге асырады

81. ЛизосомалыK ферменттер дефицитініS (жетіспеушілігініS) салдары:
А. жасушаныS Kартаюы Д. митохондриялыK аурулар
В. жинаKталу аурулары Е. пероксисомалыK аурулар
С. Картагенер синдромы

82. Кірпікшелер мен шираKшалар аксонемаларыныS Kaрылымы бaзылуыныS салдары:
А. жасушаныS Kартаюы Д. митохондриялыK аурулар
В. жинаKталу аурулары Е. пероксисомалыK аурулар
С. Картагенер синдромы

83. Пероксисомалар ферменттерініS дефектісініS (бaзылуыныS) салдары:
А. жасушаныS Kартаюы Д. митохондриялыK аурулар
В. жинаKталу аурулары Е. пероксисомалыK аурулар
С. Картагенер синдромы

84. Лизосомада липофусцин пигментініS жинаKталуы – белгісі:
А. жасушаныS KартаюыныS Д. митохондриялыK аурулардыS
В. жинаKталу ауруларыныS Е. пероксисомалыK аурулардыS
С. Картагенер синдромыныS

85. Ядродан тыс орналасKан ДНJ-ныS мутациясыныS салдары:
А. жасушаныS Kартаюы Д. митохондриялыK аурулар
В. жинаKталу аурулары Е. пероксисомалыK аурулар
С. Картагенер синдромы

86. Бір жасушаныS KоршаCан ортасына ерігіш затты (медиаторды) б™ліп, басKа жасушаCа
жеткізіп ‰серін тигізу арKылы ™тетін жасушалардыS (мысалы, сперматозоид пен
жaмыртKа жасушасыныS) бір-бірімен ‰рекеттесуі:
А. конкорданттыK Д. дистанттыK
В. анастомоздыK Е. адгезиялыK
С. контакттыK

87. Jарапайым жасушааралыK контакт – бaл:
А. бір жасуша плазмалеммасыныS басKа жасушаныS ойысына саусаK т‰різді енуі ж‰не
керісінше
В. к™рші жасушалардыS плазмалеммаларыныS 15-20 нм аралыKKа жаKындасуы
С. к™рші жасушалардыS 2-3 нм жаKындасKан жерлеріндегі к™птеген иондыK ™зекшелер
Д. к™рші жасушалардыS плазмалеммалары бір-біріне тыCыз жанасып, арнайы аKуыздар
арKылы ™зара байланысуы
Е. екі жасушаныS плазмолеммаларыныS ішкі бетіндегі электронтыCыз пластинкалар ж‰не
жасушааралыK кеSістікте ™тіп, оларды байланыстыратын аKуыз талшыKтары

88. ТыCыз (бекітуші) контакт – бaл:
А. бір жасуша плазмалеммасыныS басKа жасушаныS ойысына саусаK т‰різді енуі ж‰не
керісінше
В. к™рші жасушалардыS плазмалеммаларыныS 15-20 нм аралыKKа жаKындасуы
С. к™рші жасушалардыS 2-3 нм жаKындасKан жерлеріндегі к™птеген иондыK ™зекшелер
Д. к™рші жасушалардыS плазмалеммалары бір-біріне тыCыз жанасып, арнайы аKуыздар
арKылы ™зара байланысуы
Е. екі жасушаныS плазмолеммаларыныS ішкі бетіндегі электронтыCыз пластинкалар ж‰не
жасушааралыK кеSістікте ™тіп,оларды байланыстыратын аKуыз талшыKтары

89. Нексустар – бaл:
А. бір жасуша плазмалеммасыныS басKа жасушаныS ойысына саусаK т‰різді енуі ж‰не
керісінше
В. к™рші жасушалардыS плазмалеммаларыныS 15-20 нм аралыKKа жаKындасуы
С. к™рші жасушалардыS 2-3 нм жаKындасKан жерлеріндегі к™птеген иондыK ™зекшелер
Д. к™рші жасушалардыS плазмалеммалары бір-біріне тыCыз жанасып, арнайы аKуыздар
арKылы ™зара байланысуы
Е. екі жасушаныS плазмолеммаларыныS ішкі бетіндегі электронтыCыз пластинкалар ж‰не
жасушааралыK кеSістікте ™тіп,оларды байланыстыратын аKуыз талшыKтары

90. Н_ктелік десмосомдар – бaл:
А. бір жасуша плазмалеммасыныS басKа жасушаныS ойысына саусаK т‰різді енуі ж‰не
керісінше
В. к™рші жасушалардыS плазмалеммаларыныS 15-20 нм аралыKKа жаKындасуы
С. к™рші жасушалардыS 2-3 нм жаKындасKан жерлеріндегі к™птеген иондыK ™зекшелер
Д. к™рші жасушалардыS плазмалеммалары бір-біріне тыCыз жанасып, арнайы аKуыздар
арKылы ™зара байланысуы
Е. екі жасушаныS плазмолеммаларыныS ішкі бетіндегі электронтыCыз пластинкалар ж‰не
жасушааралыK кеSістікте ™тіп,оларды байланыстыратын аKуыз талшыKтары

91. Интердегитациялар – бaл:
А. бір жасуша плазмалеммасыныS басKа жасушаныS ойысына саусаK т‰різді енуі ж‰не
керісінше
В. к™рші жасушалардыS плазмалеммаларыныS 15-20 нм аралыKKа жаKындасуы
С. к™рші жасушалардыS 2-3 нм жаKындасKан жерлеріндегі к™птеген иондыK ™зекшелер
Д. к™рші жасушалардыS плазмалеммалары бір-біріне тыCыз жанасып, арнайы аKуыздар
арKылы ™зара байланысуы
Е. екі жасушаныS плазмолеммаларыныS ішкі бетіндегі электронтыCыз пластинкалар ж‰не
жасушааралыK кеSістікте ™тіп,оларды байланыстыратын аKуыз талшыKтары

92. Жасушаларды бір-бірімен механикалыK байланыстыратын жасушааралыK контакттарCа
жатпайды:
А. н_ктелік десмосом Д. белдемелік десмосом
В. жартылай десмосом Е. жасуша мен жасушаралыK зат
С. саSылаулы контакт (нексус) арасындаCы контакт

93. Екі к™рші плазмалеманыS Kабаттарын біріктіріп, к™рші жасушалар арасынан молекула-
ларды ™ткізбейтін жасушааралыK контакттар (т_йісулер):
А. синапс Д. белдемелік десмосом
В. н_ктелік десмосом Е. жартылай десмосом
С. тыCыз, бекіткіш

94. JaрамындаCы иондыK ™зекшелер – коннексондар арKылы суды, aсаK молекулалар ж‰не
иондарды бір жасушадан екінші жасушаCа ™ткізіп, аKпарат алмасуын Kамтамасыз ететін
жасушааралыK контакт (т_йісу):
А. белдемелік десмосом Д. нексус (саSылаулы контакт)
В. интердигитация Е. н_ктелік десмосом
С. тыCыз бекіткіш
7

7

9

11

1519

19

19

19Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 5 Заголовок 6 Заголовок 7 Заголовок 8 Заголовок 915

Приложенные файлы

  • doc 18066033
    Размер файла: 150 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий