PITANNYa_DO_EKZAMENU_Z_OKP

ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ З
«ОСНОВ КЛІНІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ»

Історія розвитку клінічної психології.
Адиктивна поведінка особистості: етіологія, патогенез, класифікація. Проблеми діагностики, профілактики і терапії адиктивних форм поведінки. Адиктивна поведінка у структурі МКХ-10, клас 5.
Алгоритми діяльності клінічного психолога у клініці соматичних хвороб, в умовах виробництва, сфери послуг і навчання. Механізми психологічного захисту особистості та їх клінічний аналіз.
Основні клінічні форми нервово-психічних порушень. Дидактогенні неврози як психогігієнічна проблема та заходи для їх попередження. Дитячі неврози і темперамент.
Зв’язок клінічної психології з іншими дисциплінами.
Акцентуації особистості та психопатії: історія, етіологія, патогенез, класифікація. Акцентуації та психопатії у структурі МКХ-10, клас 5.
Біографічні методи досліджень в клінічній психології.
Афективні розлади: етіологія, патогенез, класифікація. Афективні розлади у клініці соматичних хвороб: проблеми діагностики, профілактики і терапії. Афективні розлади у структурі МКХ-10, клас 5.
Вікова клінічна психологія як розділ клінічної психології.
Внутрішня картина хвороби особистості (О. Лурія). Типи психологічного реагування особистості на соматичну хворобу. Внутрішня картина здоров’я та саногенне мислення особистості.
Інтегративні моделі психосоматичної медицини.
Класифікація розладів психіки і поведінки особистості: міжнародні та національні критерії (основи нозології). МКХ-10, клас 5. Основи національної класифікації: ендогенні та екзогенні психічні і поведінкові розлади.
Деонтологічний аспект діяльності клінічного психолога.
Девіантна поведінка особистості: етіологія, патогенез, класифікація. Проблеми діагностики, профілактики і терапії девіантної поведінки особистості. Девіантна поведінка у структурі МКХ-10, клас 5.
Психологічна служба в установах системи охорони здоров’я як форма існування практичної медичної психології.
Клінічна психодіагностика межових нервово-психічних розладів (неврози, психопатії при соматичній патології). Експрес-діагностика неврозу за К.Хеком, Х.Хессом.
Клінічне інтерв’ювання та його значення в клінічній психології.
Характеристика психосоматичних розладів, що спостерігаються в періоді новонародженості, у немовлят та в ранньому дитинстві.
Поняття про психічний стан ризику. Тензійні стани ризику. Активаційні стани ризику. Емоційні стани ризику. Гострі кризові стани. Допомога в кризовій ситуації. Психологічна самодопомога під час депресивного стану. Профілактика станів ризику.
Діагностичні критерії розладів особистості.
Діагностичні принципи-альтернативи: ендогенне-психологічне-органічне.
Клінічна діагностика шизофренії.
Мета клініко-психологічного дослідження. Основні завдання проведення клініко-психологічного дослідження.
Психологія лікаря та лікувальної взаємодії. Психологічні типи лікарів.
Контініум норма-патологія, хвороба-здоров'я.
Клінічна психодіагностика епілепсії.
Критерії психологічного здоров’я.
Характеристика діагностичного процесу та клініко-психологічного діагнозу. Компоненти клінічної діагностики.
Професійно-важливі якості клінічного психолога.
Неврози: історія, етіологія, патогенез, класифікація. Класичні неврози: істеричний невроз, неврастенія, невроз нав’язливих станів. Інформаційні неврози. Неврози органів і систем. Неврози у структурі МКХ-10, клас 5.
Нейропсихологія як розділ клінічної психології: історія, методологія, здобутки і перспективи розвитку. Вищі психічні функції особистості: клінічні аспекти (Л.С. Виготський, О.Р. Лурія).
Клінічна психодіагностика наслідків закритої черепно-мозкової травми.
Кваліфікаційна характеристика клінічного психолога.
Методики діагностики окремих психічних станів: тривожності, депресії, самотності (Методика Ч.Д.Спілберга, самооцінка психічних станів за Г.Айзенком, методика діагностики відчуття самотності Д.Рассела, М.Фергюссона, шкала депресії Г.І.Балашової, методика діагностики соціальної фрустрованості Л.Вассермана).
Характеристика описово-феноменологічної парадигми клініко-психологічного дослідження. Основні принципи феноменологічно-орієнтованого клініко-психологічного дослідження: принцип розуміння, принцип епохе (утримання від суджень), принцип безпристрасності і точності опису, принцип контекстуальності.
Використання методик Г.Роршаха та М.Люшера у клінічній психодіагностиці: загальна характеристика та особливості інтерпретації результатів.
Нейропсихологічне дослідження дітей. Роль даних про порушення розвитку дитини в оптимізації навчально-виховного процесу.
Проблема межових форм інтелектуальної недостатності.
Характеристика клініко-психологічного експерименту. Нестандартизовані (патопсихологічні) та стандартизовані методики (тести та особистісні опитувальники). Проблема використання тестів. Принципи підбору методик для експериментально-психологічного дослідження.
Суїцид: психологічні, медико-біологічні та соціально-психологічні аспекти.
Психогенні розлади: етіологія, патогенез, класифікація. Дидактогенії та ятрогенії. Психогенні розлади у структурі МКХ-10, клас 5.
Робота клінічного психолога з батьками дітей, у яких виявлені порушення фізичного та психічного розвитку.
Проблеми методології клінічної психології: співвідношення біологічних (спадкових) і соціальних (набутих) складових особистості при розладах психіки і поведінки. Генетичні аспекти розладів психіки і поведінки особистості.
Особливості використання психометричних методів дослідження інтелекту в клініці. Загальна характеристика тестів інтелекту. Діагностичні можливості використання методики Д. Векслера в клініці нервово-психічних захворювань.
Проблема дослідження особистості. Класифікація методів дослідження особистості (Блейхер В.М., Бурлачук Л.Ф.). Загальна характеристика методик дослідження особистості.
Характеристика методики Л. Сонді. Клінічне застосування методики портретних виборів.
Предмет, завдання і методологія клінічної психології. Особистість як об’єкт клінічного дослідження: проблеми норми і патології. Міжнародні та національні програми щодо охорони психічного здоров’я особистості.
Медико-психологічна реабілітація хворих з соматичною та нервово-психічною патологією як напрямок діяльності клінічного психолога.
Типи психічного дизонтогенезу (недорозвиток, затримка розвитку, дефіцитарний, дисгармонійний, викривлений, пошкоджений розвиток).
Особливості діяльності психолога у клініці соматичних хвороб. Профілактика розладів психіки і поведінки особистості на виробництві, у сфері послуг та у закладах освіти.
Психосоматичні розлади: історія, етіологія, патогенез, класифікація. Психофізіологічні та психодинамічні моделі психосоматичних розладів. Психосоматичні розлади у структурі МКХ-10, клас 5.
Характеристика ТАТ. Клінічне застосування тематичного апперцептивного тесту.
Соматопсихологія як розділ клінічної психології: історія, методологія, здобутки і перспективи розвитку. Психосоматичні та соматоформні розлади особистості.
Психологічний діагноз. Рівні психологічного діагнозу розвитку. Психологічний прогноз та його умовно-варіативний характер.
Специфіка проективного підходу до діагностики особистості. Класифікація проективних методик. Використання проективних методик в клінічній діагностиці. (Методика «Незакінчені речення», «Малюнок людини», «Дім, дерево, людина», «Малюнок сім”ї», «Неіснуюча тварина»).
Психологія лікувальної взаємодії.
Специфіка та принципи клініко-психологічного інтерв’ю як методу клінічної діагностики. Структура та види інтерв’ю. Обстеження психічного статусу в первинному клініко-психологічному інтерв’ю. Параметри психічного статусу.
Клінічна психодіагностика маніакально-депресивного психозу.
Спостереження за поведінкою, особливості даного методу. Схема обстеження. Аналіз історії життя як метод клінічної діагностики.
Стрес як загальний адаптаційний синдром. Нейробіологія стресу, стадії стресу та проблеми імунітету. Постравматичний стресовий синдром. Стрес у структурі МКХ-10, клас 5.ђ Заголовок 1ђ Заголовок 2 Заголовок 315

Приложенные файлы

  • doc 18062114
    Размер файла: 62 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий