biostatistika_1-rubezh


(t) сенімділік коэффициент шама анықталады: +Ықтималдықтың деңгейімен
122 шамасының математикалық күтімін табыңыз. +122
IQ интеллект коэффициентінің шкаласы +Интервалдар ш.
Абсолюттік статистикалық көрсеткіштер көрсетіледі.+атты сандармен
Адам жынысын сәйкес 0 және 1 сандарымен тіркейді, бұл сандар ... болып оңделеді.+сапалы
Айнымалы қандай мәндерді қабылдай алатынына байланысты, санды деректердің екі типін айырады: 2) дискретті, 4) үзіліссіз. +2 және 4
Айнымалылар санына байланысты деректерер болуы мүмкін: 1) бірөлшемді, 2) екіөлшемді, 3) көпөлшемді,+1,2 және 3
Айнымалыны "сипаттаудың" маңызды әдісі, аынымалының мәндері анықталған интервалдарға қандай жиілікпен түсетінін көрсететін ... болады, +оның үлестірілу түрі
Айнымалының орташасын кейбір болжамдық шамадан айырмашылығы бар екіндігін зерттейді +Бір таңдамалы t-критерий (Стьюдент)
Алғаш рет «biometry» сөзін қолдануға енгізген және корреляциялық талдау негізін құрастырған.+Ф. Гальтон
Алғашқы берілгендер 2) жоспарланған талдау үшін арнайы жинақталған, 4) зерттеу немесе өлшеу нәтижелерінде алынған.+2 және 4
Алдынғы және соңғы мәндер ықтималдығы кіші болып келетін кездейсоқ шама мәні.+мода
Аналитикалық топтама көрсете алады:+факторлық және нәтижелілік белгілер арасындағы байланысты
Арифметикалық орта шамасы ... ... үшін қолданылады. +Белгінің сандық мәндерін сипаттау
Атрибутивті белгілер –бұл: +баяндайтын белгілер
Бағанды диаграмма болып келеді.+баған-тікбұрыш түрінде келтірілген статистикалық деректердің графиктік кескіні
Бақылау қателерінің қайсысын келтірілген математикалық формулалар арқылы есептеуге болады+ репрезентативтіліктің кездейсоқ қатесін
Бақылаулар санымен анықталатын, нүктелік бағалар жиынын ... деп атайды. +Интервалды
Барлық үлестіру түрлері ішінен медико-биологиялық зерттеулерде жиі кездеседі: +Қалыпты
Бас жиыннан кездейсоқ таңдап алынған, объектілер жиынтығы. 2)+таңдама жиынтық
Бас жиынтықтың, объектілер саны. +Көлем.
Бас орта мүмкін мәндерінің шектері қалай табылады: +таңдамалы орта плюс (минус) таңдамалы орта шекті қатесі түрінде
Белгі – бұл:+жиынтық бірлігінің (сапалық ерекшелігі) сипаттамасы (характеристика)
Белгі мәні вариациясын өлшеу үшін келесі статист көрсеткіш қолд.:+вариация құлашы, орт сызықтық ауытқу, дисперсия, орташа квадрат ауытқу, вариация коэффициенті
Белгілі бір ықтималдықпен бір бірінен бөлек мүмкін мәндерді қабылдайтын кездейсоқ шама.+дискретті
Белгінің бөлек мәндерінің қайталану жиілігі +жинақталған жиілік
Белгінің тек қана реттілігін немесе айқындық дәрежесінің бағытын көрсететін шкала.+Реттік, немесе рангтік, шкала.
Берілгендер тобында жиі кездесет, айнымылы шама.+Мода
Берілгендердің үлестірімдерінің қалыптылығын келесі критерийлердің көмегімен бақалауға болады: 1)Колмогорова-Смирнова 3)Шапиро-Уилки, +1 және3
Бұл деңгейдегі өлшеулерде, сандар қолданылмайтын шкала. +Номиналды шкала.
Бұл шкала үшін, объектілердің, белгілері бойынша ұқсастығын немесе айырмашылықтарын орнату маңызды. Сапалы деректер. +Номиналды шкала.
Бір пән бойынша бағалар шкаласы ... болып табылады, себебі бөлек ұпайлар арасындағы интервалдары, шынайы нәтижелер арасындағы үзілісті көрсетпейді. +Номиналды шкала
Бір санмен анықталатын бас жиынды сипаттайтын баға.
Бірінші текті қате –бұл: +дұрыс болса да, статистикалық болжамды қабылдамау
Бірінші текті қате: +Нөлдік болжам ақиқат болғанда қабылдамау.
Варианталар саны көп болған жағдайда, орташасы сенімді болып саналады, егер орташасының қатесі +t>3
Варианталардың мәндерін және олардың жиіліктерін немесе салыстырмалы жиіліктерін байланыстыратын кесте. 1) статистикалық дискретті үлестірім қатары; 3) таңдаманың статистикалық үлестірімі; +1 және3
Вариациалық статистика бөлімі, оның әдістері көмегімен, экперименталды деректердің және бақылаулардың өңдеуін жүргізетін, және де биологиялық зерттеулерде санды эксперименттерді жобалайтын. +Биометрия
Вариация +белгі жеке мәнінің жиынтық бірліктерінен өзгерісі (ауытқуы)
Вариациялық қатар құралады: 1) Варианталар терімінен 3) Жиіліктер терімінен +1 және 3
Вариациялық қатардың түрлерін көрсетіңіз: 1) Үздіксіз 2) Дискретті 3) Интервалды +1, 2 және 3
Вариациялық қатардың шашырау көрсеткіштері 1) Размах (амплитуда) 2) Орта квадраттық ауытқу 3)
Гистограмма +бір нәрсенің жұмыс үрдісінің графикті суреті
Гистограмма графигінің үстіндегі фигураның ауданы тең .+Таңдаманың көлеміне
Дәрінің орташа массасы тоғыз мәрте өлшегенде 0,528 г., ал орташа квадраттық ауытқу қатесі (0,014) және Стюдент коэффициенті (2,262) тең болды, 0,95 сенімділік ықтималдығымен сонғы нәтиже қалай?+0,528+-0,014
Деректердің бірөлшемді терімдері әр бір объекті үшін бір ғана белгіден тұрады және анықтауға мүмкіндік береді: 2) белгінің типтік мәнін, 4) мәндердің бір-бірінен қаншалықты айырмашылықтары барын. +2 және 4
Деректердің терімі келесі белгілер бойынша жіктеледі: 1) айнымалылар санымен, 3) деректердің типі бойынша;+1и 3
Дискретті белгілер мәнге ие бола алады. +тек бүтін санды
Дискретті кездейсоқ шаманың дисперсиясы 9-ға тең, оның орташа квадраттық ауытқуын есптеңіз. +3
Дискретті кездейсоқ шаманың орташа квадраттық ауытқуы 1,5. Осы шаманың дисперсиясын табыңыз. +2,25
Дискретті кездейсоқ шаманың орташа квадраттық ауытқуы 3,1. Осы шаманың дисперсиясын табыңыз. +9,61
Дискретті кездейсоқ шаманың үлестірім заңы берілген. Оның математикалық күтімін табыңыз.<br>Х0----------1-------2<br>Р0,855---0,14---0,005<br> +0,15
Дискретті кездейсоқ шаманың үлестірім заңы келтірілген. Оның дисперсиясын табыңыз.<br>Х1-2-4<br>Р0,2--0,4---0,4 +1,44
Дискретті кездейсоқ шаманың үлестірім заңы кестесі берілген. Оның модасын табыңыз.<br>Х0--------1----2------3-----4 <br>Р0,13--0,36--0,30--0,15--0,02<br> +1
Дискретті топтасудың белгілері – бұл: +вариациялық
Дисперсиядан екінші дәрежедегі түбiр +орташа квадраттық ауытқу
Дисперсиялар қатынстарының критерийі, Фишер-Снедекордың F-критерийі тексеруге қолд. +популяциядағы дисперсияның теңдігі туралы болжамды
Егер белгі мәндері барлығын, қандай да болмасын тұрақты шамаға көбейтсе, онда арифметик орта: +осыншаға артады
Егер белгі мәндерін барлығын 10 есе арттырса, онда дисперсия: +10 есе артадыЕгер белгі мәндерін қандай да болмасын тұрақты шамаға барлығын арттырса, онда арифме орта: +осы шамаға артады
Егер белгі мәндерін қандай да болмасын тұрақты шамаға барлығын арттырса, онда дисперсия:+өзгермейді
Егер үлестірілудің сол жақ қүйрығы үзын болса, онда аның ассиметриясы 4) теріс.+Тек қана 4
Егер үлестірім қатарында жиілікті меншікті салмақпен ауыстырса, онда дисперсия: +өзгермейді
Егер эксцесс …болса, онда тобесі үшкір, егер …болса, онда тобесі дөңгелектелген. +оң, теріс
Екі айнымалының арасындағы байланысты, орнатуға мүмкіндік береді. +екіөлшемі берілгендер.
Екі түрлі белгілердің вариациясын салыстыру үшін қолданылуға тиісті:+вариация коэффициенті
Екінші текті қате –бұл: +қатесіне қарамай статистикалық болжамды қабылдау
Екінші текті қателер: +Нөлдік болжам жалған болғанда қабылдау.
Екіншілік деректер: 1) бұрын басқа қажеттер үшін жинақталған, 3) әдебиеттерден немесе басқа ақпарат көздерінен алынған, +1 және 3
Екіөлшемді терімдердің берілгендері келесі ақпараттан тұрады: 1) әр объектінің екі белгісі туралы,3) және де бірөлшемді берілгендердің екі терімін алуға мүмкіндік береді,+1 және 3
Ең төменгі деңгейдегі өлшеулерді тіркеуге, қолданылатын шкала. +Номиналды шкала.
Ересек адамның бойы (мысалы 140-тан 230 см дейін), бір нанның массасы (мысалы 750-ден 830 г дейін), және т.с.с. айнымалының мысалдары болып табылады. +үзіліссіз
Әр объект үшін үш немесе оданда артық белгісі туралы ақпаратты береді:+көпөлшемді берілгендер.
Әрбір объект үшін тіркелетін белгі: +айнымалы
Әртүрлі деңгейлердегі өлшеулерге әртүрлі шкалалар сәйкес келеді: +Барлығы
Жанұядағы балалар саны, "жедел жәрдемге", ауруханаға түскен шақырулар саны және т.с.с., айнымалылардың қандай типіне жатады. +дискретті.
Жасөспірім денсаулығы зерттелетін болса. Бақылау құбылысы нәрсесі б.т.+жасөспірім денсаулығы
Жасөспірім денсаулығы зерттеліп жатса. Бақылау бірлігі б.т.+жасөспірім денсаулығы бірліг
Жиілік таралу:
Жеке үлестіру:+әр мүмкін зерттеудің, зерттеулер класының е категориялардың, п.б. жиілігін көрсетеді
Жинақталған жиіліктер полигоны (кумулята) нүктелерді түзу кесінділермен қосу арқылы пайда болады, +олардың координаталары топталған интерлвалдардың жоғарғы шекарасына және жинақталған жиіліктерге сәйкес келеді.
Жиынтықты тең етіп екіге бөлетін белгінің мәні. +Медиана
Жиіліктер полигоны ... үлестірімдерін көрсету үшін қолданылады. +үзіліссіз де және дискретті де белгілердің.
Жиіліктер полигоны, топталған интервалдардың орта мәндеріне сәйкес және сол интервалдар жиіліктерінің нүктелерін қосатын қисық сызықтан пайда болады: 2) орта мәндері х осі бойынша белгіленеді, 4) ал жиіліктері – у осі бойынша. +2 және 4
Жоғарғы жолында таңдама элементтері немесе топтардың интервалдар ортасы, ал төменгі жолында ni жиіліктері орналасқан кесте .+статистикалық қатар
Жұпты зерттеулердегі топтапрдың орта мәндерінің айырмалары нөлге тең болғандағы, нөлдік болжамды тексереді +Жұпты t критерий
Жыныстық белгілері, мекен жайы, жанұядағы балалар саны бойынша үлестіру ... шамасының мысалдары болып табылады. +Номиналды шкала.
Зертелетін мәндер белгілері. +Варианта.
Зерттелетін объектілердің үлестірімі туралы ұсыныс жасамайтын, болжамдарды тексеру критериі. Кейде, үлестірімнен бос немесе рангтік әдіс критериі деп аталады. +Параметрлік емес критерий:
Зерттеулерден алынған, популяцияның параметрін бағалайтын, бөлек шама +Нүктелік баға:
Интервал – бұл:+бір топтағы белгілердің жоғарғы және төменгі шектері арасындағы айырым
Интервал енін табу үшін, білу керек: 1) белгінің минимал мәнін, 2) белгінің максимал мәнін,3) таңдаманың көлемін +1,2 және3
Интервалдар саны байланысты +таңдаманың көлеміне
Интервалды шкаладағы ең басты шама .+арифметикалық орта шамасы
Интервалдық қатар динамикасының орт. денгейі келесі формуламен табылады:+қарапайым арифметикалық орта
Кездейсоқ шамалар ұлғаю немесе кему тәртібімен орналасқан үлестіру заңы деп атайды. +кестені
Бір санмен анықталатын бас жиынды сипаттайтын баға.+Нүктелік.
Кездейсоқ шаманың мүмкін мәндері мен және олардың ықтималдыққтарының арасындағы сәйкестік.+Кездейсоқ шамалардың үлестіру заңы.
Кездейсоқ іріктеу қалай жүреді:+абсолютті түрде кездейсоқ немесе кездейсоқ сандар түрлендіргіші көмегімен
Кейбір аралықтың кез келген мәндерін қабылдай алатын, айнымалы. +үзіліссіз
Келесі талаптардың қайсысы таңдама жиынға негізгі болады: +Репрезентативтілік
Келесі талаптардың қайсысы таңдама жиынға негізгі болады:
Кәзіргі қолданбалы статистиканың және математикалық генетиканың негізін қалаушы
Көбірек таралған графикалық әдістердің түрлері: 1) гистограмма, 2) жиіліктер полигоны, 3) жинақталған жиіліктер полигоны +1,2 және 3
Көптік регрессия, белгілердің ілеспе теориясының, және де сызықтық емес корреляция және регрессия негіздерін құрастырушы. +Карл Пирсон
Критерий – бұл: +статистикалық болжамды тексеру үшін қолданылатын ережелер жинағы
Критерий қуаты: +нөльдік және альтернативті болжамды қатаң ажырату қабылеті бар критерий
Кіші таңдамалар үшін алынған t критеридің нақтылығы бағаланады: + Стьюдент кестесі бойынша
Қазақстан Республикасы тұрғындары денсаулығын зерттеу барысында 10000 жанұя қамтылған. Жиынтық бірлігінің қамтылу толықтығы бойынша бақылау б.т.+таңдама
Құрылымдық топтама – бұл:+жиынтық құрылымы мен құрамын анықтауға арналған топтама
Мазмұнды мағынасы бар, сандар көмегімен тіркелетін, айнымалылардың мәндері берілгендер деп аталады. +санды
Мазмұнды мағынасы бар, сапалы деректер. +реттік
Мазмұнды мағынасы жоқ, сапалы деректер. +номиналды
Маңыздылық денгейі – бұл: +дұрыс болжамды қабылдамауға сәйкес келетін ықтималдық
Масштабты шкала +статистикалық шаманы график түріне ж/е кері айналдырудың шартты өлшемі
Математикалық күтімнің интервалдық бағасы б.т.:+сенімділік интервалы
Математикалық статистикада таптасу мәндері қосындысының таптасу жалпы санына қатынасы:+арифметикалық орта
Математикалық статистикада, салыстырмалы жиіліктердің қосындысы. +1
Мәні "0" шкаласына, өлшенетін белгісі жоқ шама сәйкес келеді, сондықтан өлшенетін белгінің мәндерінің қатынасын орнатуға мүмкіндік береді.+Қатынастар шкаласы, н/е пропорциялар ш.
Медиана деп аталады: +Қатардың ортасында орн. варианта
Медико-биологиялық зерттеулер үшін қатесіз болжау ықтималдығының тиімдісі: +95,5%
Медицинада, денсаулық сақтауда, эпидемиологиялық ғылыми зерттеулерде статистикалық әдістерді құрастырумен және қолданумен байланысты, ғылыми тарау.+Биостатистика
Мода деп аталады: +Ең үлкен жиілігі бар варианта
Непараметрические методы оценки достоверности различий характеризуются тем, что:
Номиналды шкаладағы ең басты шама .+модалды шама
Нөлдік болжам (H0): +Популяцияларға кірісу (емдеу) әсерін анықтамайтын тұжырым
Нүктелік баға келесі талаптарға сәйкес болу қажет: 1) ығыспаған, 2) тиімді, 3) жеткілікті, +1,2 және3
Объекттің сапасын тіркейтін деректер. +сапалы
Оқиғаның пайда болу саны +Жиілік:
Оның көмегімен қосу және азайтуды орындауға болатын метрикалық б.т.+Интервалдар шкаласы.
Орташа шама – бұл: +берілген жиынтық белгісінің жалпыланған типті сипаттамасы
Өзіне қатыстыруға болатын, барлық нәрселерден тұратын жиынтық. +Бас.
Өлшенетін белгінің өлшеу шамасының бірдейлігіін көрсететен .+Интервалдық шкала.
Полигон – бұл: +үлестірудің дискретті қатар графигі
Пропорционалды шкаладағы ең басты шама .+арифметикалық орта, геометрикалық орта шамасы, теңдікті, еселенуді орнату
Ранжирлеу деп түсінеді.+барлық мәндерді арту н/е кему тәртібімен орнатуды
Репрезентативтілік қате пайда б.: +таңдама бақылауы кезінде
Реттік шкаладағы ең басты шама +медиана
Салынуға жататын кесте күрделігі бойынша бөлінеді: +қарапайым, топтасқан, құрама болып
Салыстырмалы статистикалық көрсеткіштер беріледі. +коэффициенттер, промильмен
Салыстырмалы шамалар – бұл:+екі статистикалық шамалар қатынасы
Санды белгілерді ... келтіруге болады.+тиесілі өлшемде және өлшем бірлігімен (тұрғындар саны, пайда массасы, орташа еңбек ақы)
Санды берілгендермен қарапайым сандармен орындалатын барлық амалдарды орындауға болады, мыналар 1) ортасын есептеу, 2) шашырау бағасын, 3) өзгеру бағасын, +1,2 и 3
Сапалы деп тіркейтін деректерді айтады. +анықталған сапаны
Сапалы деректерді үлестіру үшін қолданылатын, шкала +Номиналды шкала.
Сапалы деректердің типтерің көрсетініз:1) реті, мазмұнды мәні бар, реттік, 3) мазмұнды реті жоқ, номиналды, +1и 3
Секторлық диаграмма болып келеді: +секторларға бөлінген шеңбер
Сенімділік интервал дегеніміз не? +Көрсеткіштің бас жиында ауытқу мүмкіндігінің шектері
Сенімділік ықтималдығы мен еркіндік дәрежесі санынан тәуелді коэффициент. +Стьюдент коэффициенті
Симметриялық үлестірілудің ассиметриясы тең: +нөлге.
Стандарттар дайындау кезінде сенімділік ықтималдығын ... тең деп алады. +0,99
Статистика ... ... белгілерді зерттейді:+санды және атрибутивті
Статистика келесі байланыс түрлерін оқиды: +баланстық, компоненттік және факторлық
Статистика оқиды: +түрлі табиғатты жаппай құбылысты;
Статистикада динамикалық қатар деп сипаттайтын қатарды айтады:+уақытпен өзгеретін құбылысты
Статистикада қандай мәнді абсолют шама дейді:+физикалық өлшем бірлігі бар көрсеткішті
Статистикадағы параметрлік емес критерийлерге жатады:1) Вилкоксон критерийі2) Манна-Уитни критерийі 3) Колмогоров-Смирнов критерийі +1, 2 және 3
Статистикалық бақылау – бұл:+нақты бағдарлама бойынша жаппай құбылыс ж/е үрдістер жайында берілгендерді ғылыми ұйымдастырып жинау және есептеу;
Статистикалық бақылау бағдарламасы тұрады.+бақылау барысында жауап алу мүмкін сұрақтар тізімінен
Статистикалық бақылау түрлері б.т.:+есеп беру және арнайы статистикалық зерттеу;
Статистикалық гипотеза –бұл: +қолда бар статистикалық ақпаратты қолданып тексеруге болатын болжалСтатистикалық график – бұл: +статистикалық шамаларды ж/е олардың қатынасын сызықтар.
Статистикалық есептеу ... көрінеді.+статистикалық көрсеткіштерді есептеуден
Статистикалық жиынтық +кез-келген жаппай құбылыс;
Статистикалық жиынтық қасиеттері қандай болады: +өздеріне өзгермелі белгілер тән, көптеген сапалы біртектес бірліктер.
Статистикалық заңдылық .зерттеген кезде анық. +зерттелетін құбылысқа қатысты алғашқы жаппай берілгендер бойынша
Статистикалық зерттеуге кіреді:+статист бақылау, топтасуы мен мәлімет, берілгендерді өңдеу
Статистикалық кесте – бұл: +статистикалық материалды арнайы(кесте) көрнекі түрде көрсет
Статистикалық кестеге жатады: 2) Халықтың аурушандық көрсеткішін көрсететін кесте 4) Халық санын жасы және жынысы бойынша сипаттайтын кесте +2 и 4
Статистикалық көрсеткіш –бұл:+жеке бірліктер қайсыбір қасиеттері, бірліктер тобы немесе біртұтас жиынтық бірліктер топтары туралы жинақтаушы сипаттама
Статистикалық методологияға кіреді:+ жинау әдістері мен берілгендерді жүйелеу, статистикалық
Статистикалық топтама – бұл:+топтар арасындағы айырмашылықтары және топ ішіндегі біртектігі бойынша жиынтық бірліктерін жеке топтарға біріктіру
Статистиканың басқа ғылымдардан айырмашылығы: +пәні, методология, түсініктері ж/е категориясында.
Сынау нәтижесінде, алдын ала белгісіз бір ж/е тек қана бір мүмкін мәнді қабылдай алатын шама.+кездейсоқ
Талдаудың параметрлік әдістерін қолданудың негізгі шарты: +Белгінің қалыпты үлестірілуі
Таңдама жасаудың негізгі әдістері: +барлығы
Таңдама үлестірімнің теориясын, дисперсиялық және дискриминанттық анализді, эсперименттерді жобалау теориясын, максималды шындық әдісінің және т.б. құрастырушы +Рональд Фишер
Таңдамалы жинақты қалыптастыру барысында кездейсоқтықтың принципін ұстану +міндетті
Таңдамалық бақылаудың жаппай бақылаудан артықшылығы неде?+материалдар мен қаражатты үнемдеуде
Таңдаманы қалыптастыруды негізг талаб:+Кездейсоқ таңдау
Таңдаманың көлемі көп болғанда оның элементтерін келесі амалдармен топтарға біріктіреді:+барлығы
Таңдаманың негізгі қасиеті: +Репрезентативтілік
Таңдаманың репрезентативтілігі болу керек:1) Сапалық 3) Сандық +1 және 3
Таптасу мәндерінің олардың таңдамалық ортасынан ауытқуы квадратының арифметикалық ортасы. +дисперсия
Тәжірибеде жинақталған жиіліктер полигоны негізінде көрсету үшін қолд. +дискретті деректерді.
Тек қана кейбір анықталған сандар тізімі ішінен мәндерді қабылдай алатын, айнымалы. +дискретті.
Тест тапсырмаларының дұрыс орындалғандар саны бойынша ранжирлеуге қолданылатын.+Реттік, немесе рангтік, шкала.
Тестпен нақты диагностикаланған, аурулары бар пациенттер бөлігі +Сезімталдық:
Типологиялық топтама – бұл: +бірдей сапалы топтарды бөліп топтастыру
Типті іріктеу қалай жүргізіледі:+барлық жиынтық бір маңызды белгісі бойынша типті топтарға бөлінеді, соңынан әр топтан кездейсоқ н/е механикалық тәсілмен пропорциональ түрде іріктеледі
Типі бойынша деректер: 1) сандық, 3) сапалы, +1 және 3
Топтасқан берілгендердің жалпы ортасын есептеу үшін формуласын қолданған жөн.+орта салмақты арифметикал
Тұрақтының дисперсиясы D(C): +0
Тік бұрышты координата жүйесінде гистограмма графигінің В прямоугольной системе координат на графике гистограммы: 1) абсцисса осі бойынша тікбұрыштардың основаниясы белгіленеді, 3) биіктігі ордината осі бойынша белгіленеді, +1 және 3
Ұлғаю (кему) тәртібі бойынша жазылған, варианталар тізбегі. +Вариациялық қатар.
Үздіксіз белгілер .. ... мәнді қабылдай алады.+қайсы бір интервалдағы кез келген мәнд
Үзіліссіз деп кез келген ... емес айнымалыны есептейміз. +дискретті.
Үзіліссіз өзгеретін белгілердің үлестірімін график түрінде көрсетту үшін қолд.+гистограмма
Үлестіру қатары (заңы) – бұл:+белгілер мәнінің өсуі н/е кемуі тәртібімен орн. жиынтық бірліктері
Үлестірілудің төбесінің үшкірлігі сипатталад+эксцесспен
Үлестірім қатарын вариациялық дейді: +артуы (кемуі) бойынша салынған болса
Үлестірім қатарындағы медиана+ең жиі кездесетін белгі мәні
Үлестірім қатарындағы мода–бұл: +үлестірілу қатарын тең екі бөлікке бөлетін белгі мәні
Фактілерді тіркеу уақыты бойынша бақылау б.т.:+периодты
Фармацияда, медицинада және биологияда зерттеу жүргізгенде сенімділік ықтималдығын ... тең деп алады.+0,9
Фигуралық диаграмма болып келеді: +статистикалық деректердің сурет түрі
Физикалық приборлардың көпшілігінің шкаласы +Интервалдар шкаласы.
Халыққа қызмет көрсету, денсаулық сақтау мен айналысатын, салауатты өмір салтын насихаттайтын денсаулық сақтау өбъектілері шамасының мысалдары болып табылады. +Номиналды шкала.
Шағын таңдама дегеніміз не? +n кiшi немесе тең 30
Шаманың барлық мүмкін мәдері мен осы мәндер ықтималдығы көрсетілген кесте. +математикалық күтім
Шаманың барлық мүмкін мәдерінің осы мәндер ықтималдығына көбейтіндісінің қосындысы.+математикалық күтім
Шекті немесе шексіз интервалдың барлық мәндерін қабылдайтын кездейсоқ шама.+үздіксіз
Іргелес бөліктердің арасындағы арақашықтығы бірдей, шкала. + Интервалдар шкаласы.
Экпериментті көп рет қайталаған жағдайда, оқиғаның қашан пайда болатындығын көрсететін шама.+Жиіліктік ықтималдық:

Приложенные файлы

  • docx 18058347
    Размер файла: 36 kB Загрузок: 3

Добавить комментарий