Фінанси задачник стаціонар з тестами

УКООПСПІЛКА
ЛЬВІВСЬКА КОМЕРЦІЙНА АКАДЕМІЯ
Ф І Н А Н С И
Завдання для практичних занять та самостійної роботи
студентів денної форми навчання
напряму підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит"


Львів
Видавництво Львівської комерційної академії
2009Укладач: к.е.н., доц. Чуй І. Р.

Рецензенти: проф.. Біла О. Г.,
к.е.н., доц. Мицак О. Г.

Відповідальна за випуск: проф., д.е.н. Футало Т. В.

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту економіки та фінансів ЛКА
Протокол № 2 від 5.10.2009 р.
© Чуй І. Р.
2009р.

ПЕРЕДМОВА

Курс “Фінанси” є важливою фаховою дисципліною для студентів напряму підготовки 6.030508 “Фінанси”. Формування і розвиток ринкової інфраструктури, поява нових фінансових інститутів, утвердження в усіх сферах ринкових методів господарювання, поглиблення міжнародних зв'язків і зовнішньоекономічної діяльності зумовлює необхідність поглибленого вивчення дисципліни “Фінанси”. За умов, що склалися, все більшої обізнаності необхідно фахівцям напряму підготовки “Фінанси і кредит” з генезису та еволюції фінансів, ролі і місця фінансів у вирішенні макро- і мікроекономічних проблем соціального та економічного розвитку та економічної безпеки держави.
Метою вивчення дисципліни є формування спеціальних знань і практичних навичок з питань організації фінансових відносин та їх функціонування на макро- та мікроекономічному рівнях, передбачених освітньо-професійною програмою МОН України для студентів напряму підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит”.
Завдання вивчення дисципліни “Фінанси” полягає в теоретичній і практичній підготовці студентів з основ достовірного розуміння закономірностей у сфері фінансових відносин держави, суб’єктів господарювання, домогосподарств, застосування цих закономірностей у практиці фінансової роботи; з’ясування ролі фінансів в економічній перебудові суспільства на шляху розвитку ринкової інфраструктури; визначення сукупності заходів щодо забезпечення використання фінансів як важелів економічної політики держави.
Після вивчення дисципліни студент повинен знати:
об’єктивні умови виникнення фінансів, їх суть і функції;
характерні ознаки фінансів і їх взаємозв’язок з іншими економічними категоріями;
структуру фінансової системи;
суть, функціональні ланки, умови результативності, тактику і стратегію фінансової політики;
поняття фінансового механізму, його складові елементи;
теоретичні основи організації, функціональні елементи, організаційну структуру управління фінансами;
призначення, класифікацію, етапи, методи фінансового планування;
суть, мету, принципи, форми і методи фінансового контролю;
соціально-економічну природу, елементи, принципи організації і функціонування податкової системи;
місце та роль бюджету держави в системі державних фінансів, джерела бюджетного фонду і напрями їх використання;
структуру бюджетної системи і принципи організації бюджетного устрою;
основи організації місцевих фінансів;
причини виникнення і наслідки державного кредиту, форми державного кредиту, види державного боргу і способи коригування позикової політики;
суть, форми, види страхування, сегменти і проблеми функціонування страхового ринку в Україні;
визначальні риси фінансів суб'єктів господарювання, джерела формування та напрями використання фінансових ресурсів підприємств різних форм власності та господарювання;
об’єктивні засади, структуру, інструменти фінансового ринку;
теоретико-практичні основи використання фінансів у сфері зовнішньоекономічних відносин.
Студент повинен уміти:
чітко обґрунтувати понятійно-термінологічний апарат дисципліни “Фінанси”;
застосовувати при прийнятті рішень фінансові методи, важелі, стимули, санкції;
використовувати у фінансовій практиці методи управління фінансами, фінансового планування, організаційні форми фінансового контролю;
обчислювати суми податків та інших обов’язкових надходжень до бюджету держави та бюджетів регіональних фондів територіальних громад;
розраховувати асигнування з бюджету в розрізі окремих груп видатків;
ефективно поєднувати форми і методи бюджетного планування на різних стадіях бюджетного процесу;
визначати джерела формування фінансових ресурсів підприємницьких структур, оптимізувати їх рівень і структуру;
вживати заходи щодо зміцнення фінансової стійкості і платоспроможності об’єктів підприємництва на основі використання різних форм і видів страхування;
практично застосовувати фондові інструменти в діяльності на ринку цінних паперів і валютних ринках.
Вивчення курсу включає в себе усі форми навчального процесу: лекції, практичні заняття і самостійну роботу. Для набуття відповідних практичних навичок з питань формування та використання фондів грошових ресурсів передбачаються практичні заняття, які повинні забезпечити належний рівень самостійної роботи студентів над законами України, змінами і доповненнями до них, іншими нормативними актами та вирішенням низки практичних ситуаційних завдань. Тестові завдання рекомендується використовувати для проведення практичних занять з курсу, самостійної роботи студентів, здійснення поточного і підсумкового контролю знань студентів.
ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

Завдання 1. На підставі наведених даних визначити:
темп та рівень зростання валового національного продукту, валового національного доходу та обсягу фінансових ресурсів до попереднього періоду;
частку фінансових ресурсів у валовому національному продукті та її динаміку й зробити відповідні висновки.
(млн. грн.)
Показники
Базовий рік
Минулий рік
Звітний рік

Валовий внутрішній продукт
345113
441452
537667

Валовий національний дохід
341686
439411
486115

Фінансові ресурси
268843
318287
386583


Вказати:
1) об'єкти та суб'єкти фінансових розподільчих відносин;
2) склад та класифікацію фінансових ресурсів держави.

Завдання 2. Порівняти темпи зростання фінансових ресурсів основних суб'єктів економіки із темпами зростання ВВП на основі таких даних:
(млн. грн.)
Показники
Базовий рік
Минулий рік
Звітний рік

1. Сукупні фінансові ресурси суб'єктів економіки:
- доходи зведеного бюджету
91529
134183
171812

- фінансові результати підприємств
44578
64371
76253

- номінальні доходи населення
274241
381404
479309

2. Валовий внутрішній продукт
345113
441452
537667


Вказати:
1) призначення і склад фінансових резервів;
2) склад первинних та вторинних доходів суб’єктів розподільчих відносин.

Завдання 3. Скласти баланс фінансових ресурсів та витрат держави; визначити сальдо доходів та витрат базового та звітного періодів та його динаміку на основі таких даних:
(млн. грн.)
Показники
Базовий рік
Звітний рік

Прибуток
14418,5
13867,6

Податок на додану вартість
6246,2
8242,3

Акцизний збір
646,2
1207,9

Амортизаційні відрахування
7465,6
13333,5

Відрахування до Пенсійного фонду
7197,1
8920,4

Відрахування до Фонду зайнятості
1490,1
1697,9

Податки з населення
3397,3
4302,6

Доходи від зовнішньоекономічної діяльності
444,3
713,4

Приріст довгострокових вкладів населення
951,0
1612,0

Доходи від приватизації
4300,0
3800,0

Інші доходи господарських структур
2405,1
2815,3

Інші доходи бюджету
6497,5
8147,8

Витрати на розвиток економіки
15463,8
17621,0

Державні дотації та інші виплати
1650,0
1730,0

Витрати на соціальні гарантії населенню
4105,6
5607,7

Витрати на соціально-культурні заходи
8013,0
9758,6

Витрати на розвиток науки
492,9
339,7

Пенсії та надання допомоги
7233,6
10053,6

Витрати на оборону
1226,6
1738,9

Витрати на управління
2282,5
2974,9

Витрати на фінансування ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС
1524,4
1746,8

Витрати на зовнішньоекономічну діяльність
-
400,0

Витрати господарських структур на соціальні заходи
5767,4
5438,5

Інші витрати господарських структур
2610,4
3250,2

Витрати на обслуговування державного боргу
2485,1
3010,8

Інші видатки бюджету
6763,5
11437,9


Вказати:
склад децентралізованих фінансових ресурсів;
предмет, об'єкти та суб'єкти фінансового контролю.

Завдання 4. Скласти зведений баланс фінансових ресурсів та визначити сальдо фінансових ресурсів на основі таких даних:
(млн. грн.)
Показники
Базовий рік
Звітний рік

1
2
3

1. Ресурси бюджетів, всього- доходи бюджетів
91529,4
149486,8

- надходження від приватизації державного майна
9501,5
8134,6

- залучення коштів на зовнішньому ринку
7278,7
7028,5

- залучення коштів на внутрішньому ринку
4208,9
4550,4

- повернення кредитів
906,7
1594,4

2. Ресурси підприємств і організацій, всього- чистий прибуток
57538,3
74517,5

- амортизаційні відрахування
46282,0
49482,0

3. Ресурси державних соціальних позабюджетних фондів, всього- власні доходи Пенсійного фонду
31392,5
51682,4

- доходи Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
3606,1
5868,5

- доходи Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття
2539,1
3080,0

- доходи Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
1567,4
2615,58

4. Довгострокові кредитні ресурси на розвиток економіки, надані банками України
17450,0
24800,0

5. Кошти іноземних інвесторів на розвиток економіки
9406,3
13260,0

Напрями використання фінансових ресурсів:

1. Використання ресурсів бюджетів- видатки бюджетів
101415,5
158239,7

- погашення основної суми зовнішнього боргу
5546,5
5857,1

- погашення основної суми внутрішнього боргу
3749,2
4236,9

- надання кредитів
2029,6
2740,0

2. Видатки підприємств і організацій
103820,3
123999,5

3. Видатки державних соціальних позабюджетних фондів, всього- власні видатки Пенсійного фонду
33005,8
63146,8

- видатки Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
3349,7
7602,11
2
3

- видатки Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття
2385,0
3080,0

- видатки Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
1526,7
2494,9

4. Видатки на реалізацію національних програм розвитку економіки
17450,0
24800,0

5. Витрати іноземних інвесторів на розвиток економіки
9406,3
13360,0


Вказати:
1) склад фінансової системи держави;
2) державні фінансові органи (інституції), які здійснюють фінансовий контроль.

Завдання 5. Визначити динаміку обсягу та структури основних податкових надходжень та частку податкових надходжень у доходах зведеного бюджету України на основі таких даних:
(млн. грн.)
Показники
Базовий рік
Звітний рік

1. Податкові надходження, всього
в т.ч.:
161264,2
227164,8

- податок з доходів фізичних осіб
34782,1
45895,8

- податок на прибуток підприємств
34407,2
47856,8

- податок на додану вартість
59382,8
92082,6

- акцизний збір із вироблених в Україні товарів
9072,2
10230,1

- акцизний збір із ввезених на територію України товарів
1495,5
2553,0

- ввізне мито
9588,9
11932,8

- вивізне мито
245,7
330,2

2. Доходи зведеного бюджету України
219939,1
297844,6


Результати розрахунків оформіть у нижченаведену таблицю і зробіть аналітичні висновки.

Склад, структура і динаміка податкових надходжень зведеного бюджету
Показники
Базовий рік
Звітний рік
Відхилення звітного року від базового


сума, млн. грн.
% до підсумку
сума, млн. грн.
% до підсумку
в сумі, млн. грн.
в %
питомої ваги, %

1. Податкові надходження, всього
в т.ч.:

100,0

100,0


х

- податок з доходів фізичних осіб
- податок на прибуток підприємств
- податок на додану вартість
- акцизний збір із вироблених в Україні товарів
- акцизний збір із ввезених на територію України товарів
- ввізне мито
- вивізне мито
2. Частка податкових надходжень у доходах зведеного бюджету
х

х
х
х
хДати причинно-наслідкову оцінку змінам в соціально-економічному аспекті.
Вказати:
1) функції податків;
2) елементи системи оподаткування.

Завдання 6. На основі даних завдання 5 визначити суму і частку прямих та непрямих податків у податкових надходженнях та доходах зведеного бюджету України і дати оцінку їх зміні.
Вказати:
1) види податкових ставок;
2) принципи побудови і призначення системи оподаткування.


Завдання 7. Визначити частку ПДВ, акцизного збору та мита у ВВП і доходах державного бюджету України, а також відхилення податків до попереднього періоду і оцінити їх динаміку на основі таких даних:
(млн. грн.)


Роки
ВВП
Доходи державного бюджету
ПДВ
Акцизний збір
Мито


ввізне
вивізне

2005
441452
105330,2
33803,8
7881,6
6006,5
520,5

2006
544153
133521,7
50396,7
8543,6
6972,7
269,1

2007
720731
165942,1
59382,8
10485,9
9588,9
245,7

2008
949864
231686,3
92082,6
12678,0
11932,8
330,2


Результати розрахунків оформіть у нижченаведену таблицю і зробіть аналітичні висновки.
Частка податків у ВВП та доходах державного бюджету України та її динаміка за 2005-2008 рр.

Роки
Частка податків, %
Відхилення частки податків до попереднього періоду, %


ПДВ
акцизного збору
митау ВВП
у доходах державного бюджету
у ВВП
у доходах державного бюджету
у ВВП
у доходах державного бюджету
ПДВ
акцизного збору
мита
у ВВП
у доходах державного бюджету
у ВВП
у доходах державного бюджету
у ВВП
у доходах державного бюджету

2005


х
х
х
х
х
х

2006

2007

2008


Дайте порівняльну оцінку змінам, що відбулися.
Вказати:
1) вихідні принципи побудови податкової системи;
2) об’єкт оподаткування ПДВ.

Завдання 8. Визначити динаміку частки прямого, непрямого та соціального оподаткування в країні на основі таких даних:
(млрд. грн.)
Показники
Базовий рік
Минулий рік
Звітний рік

Непрямі податки
19,7
28,1
66,3

Прямі податки
25,7
37,1
60,5

Соціальні платежі
23,7
38,3
68,3


Дати порівняльну оцінку змінам, що відбулися.
Вказати:
1) види податків за економічним змістом об’єкта оподаткування;
2) види податкових пільг.

Завдання 9. Обчислити суму податку на додану вартість, що належить до сплати в бюджет виробничим підприємством на основі таких даних:
Виробництво і реалізація товарів:
Назва товару
Обсяг виробництва, шт.
Обсяг продажу, шт.
Ціна за одиницю товару (без ПДВ), грн.

А
5000
4000
10,0

Б
4200
4500
9,5

В
6400
7000
8,0

Г
800
650
10,0

Д
10000
10000
5,0


2. Вартість оплачених транспортних послуг (з ПДВ)

25,0 тис. грн.

3. Вартість придбаних напівфабрикатів (без ПДВ)

54,0 тис. грн.

4. Вартість оплачених запасних частин (без ПДВ)

12,0 тис. грн.


Вказати:
1) види податкових ставок;
2) характерні особливості податку.

Завдання 10. Обчислити суму податку на додану вартість, що належить до сплати в бюджет переробним підприємством на основі таких даних:

Показники
Сума, тис. грн.

1. Обсяг продажу товарів (без ПДВ)
200,0

- у тому числі на експорт
50,0

2. Вартість придбаних товарів (з ПДВ)
90,0

3. Оплачені транспортні послуги (без ПДВ)
10,0

4. Переплата ПДВ за попередній період
5,0


Дати економічну оцінку оподаткування продажу продукції на експорт.
Вказати:
1) економічну суть та призначення податків;
2) суть принципу соціальної справедливості при справлянні податків.

Завдання 11. На основі наведених даних визначити:
суму податків, що підлягає сплаті в бюджет підприємством з імпортних товарів;
на скільки зросла ціна товарів з урахуванням сплачених на митниці податків:
Показники
Одиниці виміру
Сума

Митна вартість імпортних товарів
$ США
5000

Ставка мита
%
15

Ставка митного збору
%
0,20

Ставка акцизного збору
%
20

Ставка ПДВ
%
20

Примітка: Курс НБУ 1$ =8 грн.

Дати економічну оцінку оподаткування імпорту товарів.
Вказати:
1) інструменти реалізації регулюючої функції податків;
2) групи підакцизних товарів в Україні.

Завдання 12. Визначити суму податку на прибуток, що підлягає сплаті в бюджет виробничим підприємством за І квартал на основі таких даних:


Показники
Сума, тис. грн.

1. Валовий дохід (з ПДВ)
3600,0

2. Валові витрати:


- придбання матеріальних цінностей
450,0

- сплачена орендна плата
60,0

- заробітна плата
300,0

- нарахування на зарплату
?

- інші обов'язкові платежі
12,0

3. Амортизаційні відрахування
400,0


Вказати:
1) суб'єкти реалізації податкової політики держави;
2) обов'язки платників податків і зборів.

Завдання 13. Обчислити суму податку з доходів фізичної особи, яку необхідно утримати з працівників підприємства за звітній місяць на основі даних про нараховану зарплату:
Прізвище та ініціали
Нарахована зарплата, грн.

Іванов І. І (директор)
2200,0

Петров А. Я (головний бухгалтер)
1800,0

Степанюк О. Є (продавець І категорії)
620,0

Романюк Т. С (продавець І категорії, має на утриманні 3-х дітей)
950,0

Долюк А. Г. (вантажник, працює за сумісництвом)
680,0


Вказати:
1) склад прямих і непрямих податків;
2) порядок застосування податкової соціальної пільги.
Завдання 14. На підставі наведених нижче даних необхідно провести розподіл податкових надходжень між державним і місцевим бюджетом. Дані для розрахунку умовні:

Показники
Сума,
тис. грн.

Податок на додану вартість
320000

Акцизний збір, всього
2 400

- в тому числі на вітчизняні товари
230

Податок на прибуток підприємств, всього
305000

- в тому числі підприємств комунальної форми власності обласного підпорядкування
85000

Податок з доходів фізичних осіб
17000

Плата за землю
190

Податок з власників транспортних засобів
170

Комунальний податок
25

Податок з реклами
7

Платежі на обов'язкове державне пенсійне страхування
45 000

Обов'язкові страхові внески на соціальне страхування
б 000

Обов'язкові страхові внески на соціальне страхування на випадок безробіття
500

Ресурсні платежі
840


Вказати:
1) елементи системи оподаткування;
2) особливості справляння прямих і непрямих податків.


Завдання 15. Визначити структуру доходів зведеного бюджету та Державного бюджету України, дати порівняльну характеристику на основі таких даних:
(млн. грн.)
Показники
Зведений бюджет України
Державний бюджет України

Доходи бюджету України, всього
297844,6
231686,3

Податкові надходження
227164,8
167883,4

Неподаткові надходження
60495,2
52817,6

Доходи від операцій з капіталом
6702,4
2125,3

Офіційні трансферти від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій
135,2
135,2

Цільові фонди
3347,0
1022,7


Вказати:
1) функції бюджету;
2) завдання бюджетної політики.

Завдання 16. Визначити суму інших видатків місцевих бюджетів та оцінити структуру основних видатків бюджетів за функціональною класифікацією.
(млрд.грн.)
Показники
Видатки зведеного бюджету
Видатки державного бюджету

Загальнодержавні функції
24,3
16,9

Оборона
9,4
9,4

Громадський порядок, безпека та судова влада
18,4
18,3

Економічна діяльність
40,5
29,7

Охорона навколишнього природного середовища
2,2
1,8

Житлово-комунальне господарство
5,9
0,7

Охорона здоров'я
26,7
6,3

Духовний та фізичний розвиток
5,7
2,0

Освіта
44,3
15,1

Соціальний захист та соціальне забезпечення
48,5
29,2

Кредитування за вирахуванням погашення
1,5
1,5

Інші видатки
?
?

Разом видатків
227,6
131,1


Оцінити соціальну та економічну спрямованість видатків зведеного та Державного бюджету України.
Вказати:
1) структуру бюджетної системи України;
2) склад доходів бюджету, надходжень до бюджету та кошика доходів бюджетів місцевого самоврядування.

Завдання 17. Визначити суму дефіциту Державного бюджету України та її частку у видатках бюджету та у ВВП на основі таких даних:
(млн. грн.)

Роки
Показники


ВВП
Доходи державного бюджету
Видатки державного бюджету

2004
345113,0
70337,8
80554,3

2005
441452,0
105330,2
113275,9

2006
544153,0
133521,7
137298,3

2007
720731,0
165942,1
174 254,1

2008
949864,0
231686,3
241 454,3


Вказати:
1) форми прояву бюджетного профіциту;
2) наслідки активного і пасивного бюджетного дефіциту.

Завдання 18. Визначити обсяги зовнішнього фінансування дефіциту Державного бюджету та структуру джерел його фінансування на основі таких даних:
(млн. грн.)

Роки
Показники


дефіцит (+),
профіцит (-)
державного бюджету
внутрішні джерела фінансування дефіциту

2002
-1119,4
232,8

2003
1043,1
280,9

2004
10216,5
9615,9

2005
7945,7
6997,5

2006
3776,6
-1030,0

Вказати:
1) емісійні та неемісійні джерела фінансування бюджетного дефіциту;
2) методи фінансування бюджетного дефіциту.

Завдання 19. Визначити структуру державного боргу країни, також частку державного боргу у ВВП на основі таких даних:
(млн. грн.)
Показники
Рік


2004
2006
2008

1. Загальна сума державного боргу, в т.ч.:
85401,1
80548,5
189410,4

- внутрішній борг
20954,3
16608,7
46667,5

- зовнішній борг
64446,8
63939,8
142742,9

2. ВВП
345113
544153
949864


Результати розрахунків оформіть у нижченаведену таблицю і зробіть аналітичні висновки.
Структура державного боргу України і його частка у ВВП за 2004-2008 рр.
Показники
2004 рік, питома вага, %
2006 рік, питома вага, %
2008 рік, питома вага, %
Відхилення
2008 р. до

2004 р.
2006 р.

1. Державний борг
в т.ч.:
100
100
100
-
-

- внутрішній борг


- зовнішній борг


2. Частка державного боргу у ВВП, в т.ч.:


- внутрішнього боргу


- зовнішнього боргуВказати
1) функції державного кредиту;
2) причини виникнення державного кредиту.

Завдання 20. На основі нижченаведених даних визначити динаміку обсягу та структури державного боргу країни і зробити аналітичні висновки.
(млн. грн.)
Показники
Рік


2004
2006
2008

1. Загальна сума державного боргу, в т.ч.:
85401,1
80548,5
189410,4

2. Прямий борг
67682,3
66113,8
130689,7

- внутрішній борг
20953,3
16607,7
44666,6

- зовнішній борг
46729,0
49506,1
86023,1

3. Гарантований борг
17718,8
14434,7
58720,7

- внутрішній борг
1,0
1,0
2001,0

- зовнішній борг
17717,8
14433,7
56719,7


Результати розрахунків оформіть у нижченаведену таблицю і дайте оцінку змінам, що відбулися.
Структура і динаміка державного боргу України за 2004-2008 рр.
Показники
2004 р., питома вага, %
2006 р., питома вага, %
2008 р., питома вага, %
Відхилення 2008 р. від

2004 р.
2006 р.

в сумі, млн. грн.
в %
в сумі, млн. грн.
в %

1. Загальна сума державного боргу, в т.ч.:
100
100
100

2. Прямий борг
- внутрішній борг
- зовнішній борг
3. Гарантований борг
- внутрішній борг
- зовнішній борг

Вказати:
1) спільні та відмінні риси облігацій та казначейських зобов’язань;
2) форми державного кредиту.

Завдання 21. На основі нижченаведених даних визначити структуру державного прямого і гарантованого боргу України за 2008 рік і зробити аналітичні висновки.:
(млн. грн.)
Показники
Сума

1. Прямий борг, всього
130689,7

1.1. Прямий внутрішній борг
в т.ч.:
44666,6

- заборгованість перед юридичними особами
33521,9

- заборгованість перед банківськими установами
11144,7

1.2. Прямий зовнішній борг
в т.ч.:
86023,1

- заборгованість за позиками, наданими міжнародними організаціями
24556,0

- заборгованість за позиками, наданими іноземними органами
13280,7

2. Гарантований борг, всього
58720,7

2.1. Гарантований внутрішній борг
в т.ч.:
2001,0

- заборгованість перед юридичними особами
2000,0

- заборгованість перед іншими кредиторами
1,0

2.2. Гарантований зовнішній борг
56720,0

- заборгованість за позиками, наданими міжнародними організаціями
38656,4

- заборгованість за позиками, наданими іноземними органами управління
15,3

- заборгованість за позиками, наданими іноземними комерційними банками
12985,3

- заборгованість перед іншими кредиторами
5062,8

3. Загальна сума державного боргу
189410,4


Вказати:
1) визначення державного прямого та гарантованого боргу;
2) джерела погашення державних позик.

Завдання 22. На основі наведених даних:
оцінити структуру доходів місцевих бюджетів;
2) порівняти податкове навантаження на бюджети, зробити висновки.
(тис.грн.)
Показники
Бюджет м. Львів
Бюджет м. Чернівці

Доходи бюджету, всього
1750732,9
503533,2

Податкові надходження
976663,1
253027,2

Неподаткові надходження
111159,5
11427,0

Доходи від операцій з капіталом
118050,8
75500,0

Офіційні трансферти
522866,1
141279,0

Цільові фонди
21993,4
21300,0


Вказати:
1) фінансово-економічну базу місцевого самоврядування;
2) склад місцевих фінансів.

Завдання 23. Оцінити структуру основних податкових надходжень місцевих бюджетів та визначити податкове навантаження місцевого бюджету на основі таких даних:
(тис.грн.)
Показники
Бюджет м. Львів
Бюджет м. Чернівці

Податок з доходів фізичних осіб
781597,9
172811,8

Податок на прибуток підприємств комунальної власності
8687,0
5180,0

Плата за землю
63680,0
24988,7

Податок з власників транспортних засобів
20922,1
9100,0

Місцеві податки і збори
18022,9
13395,7

Єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва
53102,2
16470,0

Інші податки і збори
30651
11081

Всього податкових надходжень
976663,1
253027,2

Доходи бюджету, всього
1750732,9
503533,2


Вказати:
1) основні тези Європейської Хартії про місцеве самоврядування;
2) склад фінансів місцевих органів влади.

Завдання 24. Оцінити структуру основних неподаткових надходжень та визначити частку неподаткових надходжень місцевих бюджетів на основі таких даних:
(тис.грн.)
Показники
Бюджет м. Львів
Бюджет м. Чернівці

Доходи від власності та підприємницької діяльності
19372,5
2300,0

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного продажу
33638,8
69,0

Надходження від штрафів та фінансових санкцій
1579,3
12,0

Власні надходження бюджетних установ
46364,5
9026,0

Інші неподаткові надходження
10204,4
20,0

Всього неподаткових надходжень
111159,5
11427,0

Доходи бюджету, всього
1750732,9
503533,2


Вказати:
1) форми муніципальних позик;
2) функції місцевих фінансів

Завдання 25. На підставі нижченаведених показників місцевого бюджету визначити:
1) величину регульованих доходів та її частку у доходах місцевого бюджету;
2) величину капітальних видатків та її частку у видатках місцевого бюджету.
Показники
Сума, тис.грн.

1. Загальна сума доходів бюджету
17978,6

2. Власні доходи
6240,0

3. Закріплені доходи
3405,0

4. Поточні видатки
14218

Примітка: місцевий бюджет є бездефіцитним.

Вказати:
1) склад власних, закріплених та регульованих доходів місцевих бюджетів;
2) форми міжбюджетних трансфертів в Україні;
3) обсяг формування та призначення бюджетних резервів у складі місцевих бюджетів.

Завдання 26. Обчислити показники виконання плану видатків загального фонду бюджету м. Чернівці за функціональною класифікацією на основі таких даних:
Показники
План,
тис. грн.
Факт,
тис. грн.

Державне управління
20055,4
20038,0

Освіта
140495,1
140427,0

Охорона здоров'я
83570,5
83558,7

Соціальний захист і соціальне забезпечення
5356,2
5347,2

Житлово-комунальне господарство
18077,7
17993,6

Культура і мистецтво
12560,7
12511,9

Засоби масової інформації
556,7
554,3

Фізкультура і спорт
3033,5
3016,3

Будівництво
1044,0
44,0

Сільське і лісове господарство
380,1
378,7

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок
11771,5
10762,0

Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю
193,5
193,5

Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій, наслідків стихійних лих
104000,0
103999,8

Кошти, що передаються до державного бюджету
65,0
65,0

Кошти, що передаються місцевим бюджетам
80913,8
76900,0

Дотації вирівнювання з районних та міських бюджетів
18063,6
18063,6

Інші субвенції
3274,6
3229,0

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку
23654,7
23654,7

Видатки, не віднесені до основних груп
6476,4
6476,3

Разом видатків
533543,0
527213,6


Вказати:
1) форми міжбюджетних трансфертів в Україні;
2) принципи бюджетного федералізму.

Завдання 27. На підставі наведених даних необхідно:
1) визначити суму доходів та видатків позабюджетного соціального фонду та залишок коштів на кінець звітного періоду;
2) визначити структуру надходжень та видатків позабюджетного фонду;
3) оцінити динаміку доходів та видатків позабюджетного фонду.
Дані для розрахунку:
(тис. грн.)
Показники
Базовий рік
Звітний рік

Залишок коштів на початок звітного періоду
353751
389302

НАДХОДЖЕННЯНадходження з бюджетів України
1242348
2539052

Надходження від підприємств і організацій
114205584
129834497

Надходження від фізичних осіб
31668
38560

Доходи від комерційної діяльності
8719
897

Кредити, отримані від банків та фінансових установ
300575
50000

Проценти, отримані від інвестування тимчасово вільних коштів фонду
347
1363

Інші надходження
680556
190097

ВИТРАТИВитрати на основний вид діяльності
13089524
14153346

Витрати на утримання апарату фонду
109725
198750

Платежі до бюджетів України
2579
7990

Відсотки, сплачені за отримані кредити
15236
6317

Витрати на фінансування державних закладів
1682
1464

Капітальні вкладення та капітальний ремонт
40426
46367

Інші видатки
431215
224399

Залишок коштів на кінець звітного періоду
?
?


Дайте оцінку змінам доходів та видатків позабюджетного фонду.

Завдання 28. Оцінити структуру видатків Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та їх динаміку на основі таких даних:
(млн. грн.)
Показники
Базовий рік
Звітний рік

Допомога по тимчасовій непрацездатності
2351,5
3856,8

Допомога по вагітності й пологах
661,5
1115,2

Допомога при народженні дитини
2351,6
0

Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
773,3
0

Допомога на поховання
36,9
42,1

Санаторно-курортне лікування та оздоровлення
964,0
1487,0

Організаційно-управлінські витрати
224,2
467,9

Витрати на виконання обов'язків страховика
2,6
5,9

Витрати на виплату допомоги постраждалим від аварії на ЧАЕС
17,0
27,6

Резерв страхових коштів
0
68,5


Результати розрахунків оформити у нижченаведену таблицю:
Показники
Базовий рік
Звітний рік
Відхилення


сума, млн. грн.
% до підсумку
сума, млн. грн.
% до підсумку
в сумі, млн. грн.
в %
питомої ваги, %

1
2
3
4
5
6
7
8


Вказати:
1) необхідність функціонування державних позабюджетних фондів в Україні;
2) джерела доходів і напрями використання Пенсійного фонду України.

Завдання 29. Оцінити структуру видатків та їх динаміку Фонду загальнообов'язкового соціального страхування на випадок безробіття на основі таких даних:
(млн. грн.)
Показники
Базовий рік
Звітний рік

Матеріальне забезпечення та соціальні послуги
2485,7
3774,2

Інформаційні та консультаційні послуги з працевлаштування
100,5
160,8

Підтримка інформаційно-довідкової системи
62,0
82,5

Відшкодування Пенсійному фонду витрат, пов'язаних з достроковим виходом працівників на пенсію
150,2
75,6

Витрати на створення робочих місць для працевлаштування незайнятого населення
129,9
130,0

Утримання органів Фонду
583,5
763,2

Резерв Фонду
24,9
37,4


Результати розрахунків оформити у нижченаведену таблицю:
Показники
Базовий рік
Звітний рік
Відхилення


сума, млн. грн.
% до підсумку
сума, млн. грн.
% до підсумку
в сумі, млн. грн.
в %
питомої ваги, %

1
2
3
4
5
6
7
8


Вказати:
1) державні цільові бюджетні фонди в Україні та їх призначення;
2) принципи організації фінансів соціальних позабюджетних фондів.

Завдання 30. Визначити загальну суму страхових внесків до соціальних фондів на основі нарахованої заробітної плати працівникам підприємства за місяць на основі таких даних:
Прізвище та ініціали
Нарахована заробітна плата, грн.

Іваненко І. І
1000

Петренко П. П
1200

Сидоренко С. С
2000

Степаненко С. О.
400

Титаренко А. І.
1800

Кузьменко Я. О.
1600


Вказати:
1) джерела доходів недержавних пенсійних фондів;
2) елементи системи пенсійного забезпечення в Україні.

Завдання 31. На основі наведених даних та використовуючи додаток 1:
1) визначити суму власних фінансових ресурсів комерційного підприємства та обсяг його сукупного капіталу.
2) визначити частку власного фінансування.
3) оцінити динаміку позиченого й залученого капіталу підприємства
Показники
Сума, тис. грн.


на початок звітного року
на кінець звітного року

Активи
1735
1814

Статутний капітал
740
780

Додатковий вкладений капітал
510
480

Резервний капітал

20

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
66
68

Довгострокові кредити банків
21
31

Короткострокові кредити банків
20
7

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
271
288

Поточні зобов’язання за розрахунками
107
140


Вказати:
1) принципи комерційного розрахунку;
2) джерела формування активів комунального підприємства.

Завдання 32. На підставі наведених даних та використовуючи додаток 2 визначити:
чистий дохід від реалізації продукції;
валовий прибуток;
фінансові результати від операційної діяльності, від звичайної діяльності до оподаткування та чистий прибуток.

Показники
Сума, тис. грн.

Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
243

Акцизний збір
26

Собівартість реалізованої продукції
126

Інші операційні доходи
2

Операційні витрати
43

Фінансові доходи
3

Фінансові витрати
1


Вказати:
1) особливості фінансової діяльності бюджетних установ;
2) джерела фінансових ресурсів неприбуткових організацій.

Завдання 33. На підставі наведених даних та використовуючи додаток 3 необхідно:
скласти кошторис доходів і видатків бюджетної установи;
обчислити суму нарахувань на заробітну плату, використовуючи ставки відрахувань до соціальних фондів бюджетних установ;
визначити суму поточних і капітальних видатків.
Показники
Сума, тис. грн.

Надходження коштів із загального фонду бюджету
8976,8

Заробітна плата
1266

Нарахування на заробітну плату
?

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
1000

Поточний ремонт обладнання, інвентарю, технічне обслуговування
500

Оплата інших послуг
150

Оплата енергоносіїв
600

Оплата природного газу
2000

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
3000


Вказати особливості формування та використання загального та спеціального фонду доходів та видатків бюджетної установи.

Завдання 34. Обчислити суму бюджетних асигнувань на утримання ВНЗ на основі таких даних:
Показники
Одиниці виміру
Значення показника

Середньорічна кількість посад професорсько-викладацького складу
осіб
800

Середньомісячна сума заробітної плати професорсько-викладацького складу
грн.
1800

Річний фонд оплати праці керівного і адміністративно-господарського персоналу
Тис. грн.
250,0

Середньомісячний розмір стипендії на одного студента
грн.
550,0

Середньорічне число студентів денної форми навчання
осіб
1900

Відсоток студентів, які отримують стипендію
%
65

Видатки на відрядження
тис. грн.
7,5

Канцелярські і господарські видатки
тис. грн.
25,0


Вказати:
1) особливості організації фінансової діяльності некомерційних установ;
2) джерела фінансування благодійної організації.

Завдання 35. Скласти баланс доходів і видатків населення за рік на основі таких даних:
Показники
Сума, млн. грн.

Заробітна плата
5500,0

Оплата праці в сільському господарстві
290,0

Пенсії і допомоги
520,0

Стипендії
12,0

Виторг від реалізації сільськогосподарської продукції
122,0

Роздрібний товарооборот підприємств торгівлі
5280,0

Виграші за грошово-речовими лотереями, проценти на вклади
36,0

Одержано позичок і інші надходження від фінансової системи
116,0

Сплачено податків і зборів
173,0

Повернені позички і інші обов'язкові платежі
570,0

Оплата побутових послуг
102,0

Гроші, відправлені за переказами і акредитивами
67,0

Гроші, одержані за переказами і внесені на акредитив
119,0

Премії і інші види оплати праці
156,0

Інші доходи
123,0


За даними балансу розрахувати структуру дохідної і видаткової частини балансу доходів та видатків населення та оцінити ступінь задоволення платоспроможного попиту населення.

Завдання 36. Визначити загальну суму доходів, витрат та заощаджень населення базового та звітного року. Обчислити частку кожного виду доходів та витрат у сукупних доходах та витратах населення. Зробити висновки щодо динаміки зміни частки окремих видів доходів та витрат. Дані для розрахунку:
(млн. грн.)
Показники
Базовий рік
Звітний рік

Заробітна плата
205120
360176

Прибуток, змішаний дохід
69186
128646

Доходи, одержані від власності
13855
30202

Соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти
183900
331208

в тому числі:
- соціальні допомоги
103092
180224

- інші поточні трансферти
14510
35397

- соціальні трансферти в натуральному вимірі
66298
115587

Придбання товарів та послуг
385681
685645

Витрати, сплачені від володіння власністю
8374
30415

Поточні податки на доходи, майно та інші сплачені поточні трансферти
33803
66468

в тому числі:
- поточні податки на доходи, майно тощо
23396
46894

- внески на соціальне страхування
7134
10853

- інші поточні трансферти
3273
8721

Нагромадження нефінансових активів
7159
16855

Приріст фінансових активів
37044
50849

з них:
- приріст грошових вкладів та заощаджень в цінних паперах
54880
90352

- заощадження в іноземній валюті
17961
32561

- позики одержані за виключенням погашених
-45766
-116602

- інші види
9969
44538


Вказати:
1) склад грошових доходів домогосподарства;
2) форми заощаджень населення.

Завдання 37. Визначити величину заощаджень населення, а також рівень сукупних витрат у доходах населення та рівень заощаджень у сукупних витратах. Дані для розрахунку:
(млн. грн.)

Роки
Показники


доходи населення
витрати населення

2004
274241
243164

2005
381404
335753

2006
472061
427858

2007
623289
575510

2008
850232
782528


Вказати:
фактори, що впливають на ощадну активність населення України;
суть і значення особистих фінансів у фінансах домогосподарства.

Завдання 38. Скласти бюджет домогосподарства за місяць та визначити суму заощаджень домогосподарства на основі таких даних:
Показники
Сума, грн.

1
2

Заробітна плата
4000

Доходи від підприємницької діяльності
700

Доходи від власності, майна
100

Пенсії, стипендії, соціальні допомоги
550

Грошові допомоги від інших осіб
50

Вартість спожитої продукції особистого підсобного господарства
20

Пільги, безготівкові субсидії
25

Вартість дарованого майна
55

Заощадження
?

Інші доходи
10

Придбання продуктів харчування
1200

Придбання непродовольчих товарів
800

Оплата житла, комунальних послуг
350

Оплата послуг культурно-побутового призначення
100

Сплата податків
120


1
2

Витрати на освіту, охорону здоров’я
850

Транспортні видатки
150

Витрати на ведення власного присадибного господарства
30

Інвестиційні витрати
500

Інші витрати
250


Вказати:
1) призначення та види заощаджень домогосподарств;
2) склад первинних та вторинних доходів домогосподарства.

Завдання 39. Визначити кінцевий фінансовий результат діяльності страхової організації за такими показниками:
Показники
Сума, тис. грн.

Страхові внески (премії), зібрані протягом року
750

Страхові виплати за рік
370

Отримані проценти по банківських депозитах
98

Відрахування у власні резерви
140

Витрати на проведення страхової справи
77

Дохід від інвестицій
170

Сплачена комісійна винагорода за передані у перестрахування ризики
110


Вказати:
1) принципи страхування;
2) склад страхових фондів суспільства.

Завдання 40. Визначити структуру страхових премій за спеціалізацією страховика, об'єктами та формами страхування, використавши такі дані:

Валові страхові премії за видами страхування
Сума, млн. грн.

1. Страхування життя
489,8

2. Добровільне особисте страхування
702,4

3. Добровільне майнове страхування, всього
в т.ч.:
9680,9

- страхування фінансових ризиків
2714,9

4. Добровільне страхування відповідальності
410,7

5. Недержавне обов'язкове страхування, всього
в т.ч.:
1036,6

- страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів
701,6

6. Державне обов'язкове страхування
20,8

7. Разом усі види страхування
12341,2

*Примітка: недержавне обов'язкове страхування включає (крім страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів) страхові премії у пропорції: 40 % - особисте страхування, 10 % - майнове страхування та 50 % - страхування підприємницьких ризиків.

Вказати:
1) об’єкти та суб’єкти страхування.
2) види страхування за галузями.

Завдання 41. Оцінити ефективність різних видів страхування на основі страхових премій та страхових виплат:
(млн. грн.)
Види страхування
Валові страхові премії
Страхові виплати

Страхування життя
489,8
15,7

Добровільне особисте страхування
702,4
295,0

Добровільне майнове страхування, всього
в т.ч.:
9680,9
2298,4

- страхування фінансових ризиків
2714,9
859,4

Добровільне страхування відповідальності
410,7
31,7

Недержавне обов'язкове страхування, всього
в т.ч.:
1036,6
184,9

- страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів
701,6
157,9

Державне обов'язкове страхування
20,8
24,6

Разом усі види страхування
12341,2
2850,2


Вказати:
1) основних та неосновних суб’єктів страхового ринку;
2) функції органів державного регулювання страхової діяльності.

Завдання 42. Порівняти темпи зростання обсягів реалізації промислової, сільськогосподарської продукції та торгівлі цінними паперами на основі таких даних:
(млрд.грн.)
Показники
Базовий рік
Минулий рік
Звітний рік

Обсяг реалізації промислової продукції
289,1
468,6
600,5

Обсяг реалізації сільськогосподарської продукції
64,8
92,5
109,9

Обсяг торгівлі цінними паперами
203,0
403,8
754,3


Вказати:
1) складові сегменти фінансового ринку;
2) принципи функціонування фінансового ринку.

Завдання 43. Визначити структуру ринку цінних паперів на основі показників їх річного випуску та оцінити динаміку:
(млрд. грн.)
Показники
Базовий рік
Минулий рік
Звітний рік

Річний випуск цінних паперів, всього
в т.ч.:
34,76
84,07
150,54

- акції
28,34
43,54
46,83

- облігації підприємств
4,11
22,07
28,45

- облігації місцевих позик
0,04
0,08
0,97

- опціони
0,11
0,02
0,03

- інвестиційні сертифікати
2,01
16,61
65,37

- акції інвестиційних фондів
0,15
1,53
8,89

- сертифікати фондів операцій з нерухомістю
-
0,22
-

- звичайні іпотечні облігації
-
-
0,05


Вказати:
1) інструменти кредитного ринку та фондового ринку;
2) депозитних й недепозитних фінансових посередників.

Завдання 44. Визначити структуру організованого фінансового ринку за обсягами укладених біржових угод:
(млн. грн.)
Організатори торгівлі
Обсяг укладених угод

Українська фондова біржа
90,4

Київська міжнародна фондова біржа
1130,7

Фондова біржа ПФТС
33944,0

Українська міжбанківська валютна біржа
101,9

Донецька фондова біржа ІННЕКС
86,4

Південноукраїнська ТІС
4,0

Придніпровська фондова біржа
206,4

Українська міжнародна фондова біржа
530,0

ТІС "Перспектива"
1220,5

Східноєвропейська фондова біржа
187,7

Всього
37501,9


Вказати:
1) особливості укладання угод на організованому та неорганізованому фінансовому ринку;
2) суб'єкти та об'єкти фінансового ринку.

Завдання 45. Визначити крос-курс EURO до польського злотого, виходячи з їх курсів до гривні, в Індекс-Банку та Приват Банку; зробити висновки щодо доцільності проведення операції конвертації у конкретному банку. Дані для розрахунків:

Показники
Одиниці виміру
Значення показника

Індекс-Банк
Курс EURO до гривні
грн. за 1 EURO
12,80


Курс польського злотого до гривні
грн. за 1 злотий
2,42

Приват-банк
Курс EURO до гривні
грн. за 1 EURO
12,76


Курс польського злотого до гривні
грн. за 1 злотий
2,48


Вказати:
1) призначення міжнародних організацій та міжнародних фінансових інституцій;
2) боргові фінансові інструменти, які обертаються на міжнародного ринку цінних паперів.

Завдання 46. Визначити прибуток /збиток валютного дилера від продажу 75 тис. доларів США, які він купив згідно з наведеними даними:
Показники
Одиниці виміру
Значення показника

Курс купівлі валюти
грн. за 1
дол. США
7,7

Курс продажу валюти
грн. за 1
дол. США
7,6

Зміна курсу купівлі-продажу долара США до гривні
збільшення (+),
зменшення (-), %
+5,0


Вказати:
1) системи формування валютних курсів;
2) складові елементи міжнародного фінансового ринку

Завдання 47. Визначити показники, що характеризують боргову безпеку держави, та оцінити їх динаміку на основі таких показників:

Показники
Базовий рік
Звітний рік

Валовий внутрішній продукт, млн. грн.
544153,0
720731,0

Чисельність населення, млн. осіб
46,5
46,2

Сума державного боргу, млн. грн.
80548,5
88744,7

Частка зовнішнього боргу у валовому державному боргу, %
79,4
78,8

Експорт товарів і послуг, млрд. грн.
231,8
297,3

Виплати за державним боргом, всього млн. грн.
в т.ч.:
12959,0
9820,5

- виплати по обслуговуванню боргу, млн. грн.
3110,4
3349,9

- виплати з погашення боргу, млн. грн.
9848,6
6470,6

Заборгованість за позиками, наданими міжнародними організаціями, млн. грн.
26581,0
29640,7

Доходи державного бюджету, млн. грн.
133521,7
165942,1


Результати розрахунків оформіть у нижченаведеній таблиці:

Показники
Базовий рік
Звітний рік
Відхилення

Обсяг ВВП на душу населення, грн.
Сума державного боргу на душу населення, грн.
Відношення зовнішнього боргу до ВВП, %
Відношення зовнішнього боргу до експорту товарів, %
Відношення суми платежів за обслуговування боргу до експорту товарів і послуг, %
Відношення відсоткових платежів за боргом до ВВП, %
Частка боргу міжнародним організаціям у зовнішньому борзі, %
Частка загальної суми платежів за боргом у доходах державного бюджету

Дати оцінку змінам у розрахованих показниках.
Вказати:
1) методи управління державним боргом;
2) соціально-економічні наслідки державного боргу.
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
Фінанси – це:
процес безперервного переміщення грошей між суб’єктами господарювання;
економічні відносини, які пов’язані із сплатою податків та інших платежів підприємствами до бюджету;
економічні відносини, які пов’язані з розподілом і перерозподілом ВВП і НД і відображають формування, розподіл і використання фондів фінансових ресурсів;
економічні відносини, що пов’язані із створенням грошових фондів.

Об'єктивними передумовами функціонування фінансів є:
товарно-грошові відносини, існування держави, дія економічних законів;
існування держави, дія закону вартості, потреби розширеного відтворення;
економічний розвиток суспільства, дія економічних законів, потреби розширеного відтворення;
товарно-грошові відносини, дія економічних законів.

Об'єктами фінансового розподілу на макрорівні економіки є:
національне багатство, амортизація, додана вартість;
ВВП, НД, національне багатство, зовнішні надходження;
ВНП, національний дохід, державний кредит;
виторг підприємств, національний дохід, фінансові резерви.

Суб’єктами фінансових відносин є:
державні службовці, працівники ДПА, суб’єкти господарювання;
держава, суб’єкти господарювання, населення, міжнародні організації, інші держави;
державний бюджет, державні цільові фонди, державний кредит;
населення, АТ “Світоч”, державна служба охорони.

Характерними ознаками фінансів є:
існування держави, максимізація прибутку, грошова форма відносин, безперервне переміщення грошей;
рух вартості від одного суб’єкта до іншого, формування доходів і здійснення видатків, рух матеріальних ресурсів між суб’єктами господарювання, обмінно-розподільчий характер;
цільовий характер, динамічність, наявність правової бази їх формування та використання;
рух матеріальних ресурсів між суб’єктами господарювання, грошовий характер відносин, обмінно-розподільчий характер, дія економічних законів.

Двоїстий характер фінансів проявляється у тому, що:
з одного боку – це фінансові відносини, а з другого – це фінансові ресурси;
з одного боку – це централізовані грошові фонди, а з другого – децентралізовані;
з одного боку – це фінансові ресурси, а з другого – це фінансові резерви;
з одного боку – це розподіл ВВП, а з другого боку – перерозподіл ВВП.

Функціями фінансів є:
розподільча, контрольна;
контрольна, економічна, стимулююча;
розподільча, стимулююча, відтворююча, регулююча;
фіскальна, розподільча, регулююча.

Первинними доходами суб’єктів фінансових відносин є:
бюджетні дотації, пенсії, стипендії;
заробітна плата, допомога по тимчасовій непрацездатності, пенсія;
заробітна плата, прибуток, доходи держави від наданих послуг, ресурсів, угідь;
заробітна плата, пенсії, рента.

Децентралізовані фінансові ресурси визначаються як:
економічні відносини з приводу розподілу і перерозподілу грошових доходів суб'єктів господарювання;
товарно-матеріальні цінності, що використовуються підприємством в процесі господарської діяльності;
основні і оборотні фонди суб'єкта господарювання;
фінансові ресурси, які є у розпорядженні підприємства і які зосереджуються у грошових фондах або використовуються за цільовим призначенням у нефондовій формі.

Під фінансовими резервами розуміють:
частину фінансових ресурсів суспільства, яка тимчасово не бере участі в грошовому обороті власника, зберігаючи потенційну можливість повернення в оборот власника;
частину фінансових ресурсів підприємств і держави, що знаходиться на депозитних рахунках в банках;
грошові заощадження держави, суб'єктів господарювання, фінансові ресурси фінансово-кредитних інституцій;
резервні фонди підприємств, страхові фонди держави, резерви банківської системи.

Основним джерелом формування фінансових ресурсів є:
валовий національний продукт;
емісія грошей;
продаж цінних паперів і майна;
відрахування до соціальних фондів.
Матеріальними носіями фінансових відносин є:
гроші;
податки, збори;
фінансові ресурси;
прибуток.

Розподільча функція фінансів охоплює:
контроль за розподілом і перерозподілом ВВП і НД;
розподіл і перерозподіл ВВП і НД;
розподіл і перерозподіл матеріальних і трудових ресурсів;
розмежування доходів між ланками бюджетної системи.

Перерозподіл національного доходу пов’язаний з:
формуванням первинних доходів суб’єктів господарської діяльності та з формуванням вторинних доходів населення;
існуванням невиробничої сфери та наданням соціального захисту населенню;
розподілом чистого прибутку підприємства і отриманням кредитів;
емісією грошей та випуском державних цінних паперів.

Об’єктом розподілу у кризовій фінансовій ситуації виступає:
НД;
державний бюджет;
додана вартість;
національне багатство.

Суть розподільчої функції фінансів полягає у:
здатності фінансів кількісно відображати економічні процеси розподілу і перерозподілу фінансових ресурсів;
перетворенні вартості ВНП і НД в конкретні види доходів;
розподілі національного доходу на користь соціально незахищених верств населення;
формуванні централізованих та децентралізованих фондів.

Суть контрольної функції фінансів полягає у:
контролі за ефективністю використання банківського кредиту;
контролі за доходами юридичних осіб;
контролі за формуванням централізованих фондів грошових ресурсів;
контролі за формуванням і використанням доходів суб’єктів фінансових відносин.

Фінансова дисципліна передбачає:
раціональне і цільове використання матеріальних і грошових ресурсів;
своєчасне і повне виконання своїх боргових зобов’язань;
фінансовий контроль за розподілом і перерозподілом ВНП;
розподіл доходів між ланками бюджетної системи у певних пропорціях.
До основних методів мобілізації фінансових ресурсів держави належать:
оподаткування, продаж цінних паперів підприємствами, емісія грошей;
оподаткування, одержання кредитів, бюджетні дотації;
одержання кредитів, емісія грошей, бюджетні дотації;
оподаткування, одержання довгострокових кредитів, продаж державного майна, емісія грошей.

Фінансові ресурси визначаються як:
економічні відносини з приводу розподілу і перерозподілу грошових доходів суб’єктів господарювання;
товарно-матеріальні цінності, що використовуються підприємствами у процесі господарської діяльності;
основні і оборотні фонди суб’єкта господарювання;
фонди грошових ресурсів і нагромадження, що формуються суб’єктами господарювання, державою та домогосподарствами у процесі розподілу і перерозподілу ВВП і НД.

Залежно від джерел формування фінансові ресурси поділяються на:
державні і місцеві;
внутрішні і зовнішні;
централізовані і децентралізовані;
власні і позичені.

До централізованих фінансових ресурсів відносять:
кошти бюджету області, кошти державного бюджету, кошти цільових державних фондів;
кошти Пенсійного фонду, статутного фонду, фондів, утворених за рахунок прибутку;
прибуток, кошти статутного фонду, інших цільових фондів підприємств;
кошти державних цільових фондів і державного бюджету.

До децентралізованих фінансових ресурсів відносять:
кошти Пенсійного фонду, кошти статутного фонду, кошти фондів, утворених за рахунок прибутку;
прибуток, кошти статутного фонду та фондів, утворених за рахунок прибутку;
кошти фонду оплати праці, резервний фонд КМУ, прибуток;
кошти фондів, утворених за рахунок прибутку, кошти цільових державних фондів, резервний фонд КМУ.

Вторинними доходами суб’єктів фінансових відносин є:
пенсії, прибуток, рента;
бюджетні дотації, стипендії, рента;
заробітна плата, рента, пенсії;
стипендії, пенсії, допомога по тимчасовій непрацездатності.

Фінансова система – це:
контроль з боку суспільства за фінансовою діяльністю держави;
сукупність фінансових методів і форм, інструментів і важелів впливу на соціально-економічний розвиток суспільства;
сукупність відносно відокремлених сфер і ланок фінансових відносин;
грошово-кредитний механізм.

За внутрішньою будовою фінансова система – це:
сукупність фінансових органів і інститутів;
сукупність відносно відокремлених взаємопов`язаних фінансових відносин, які відображають специфічні форми та методи розподілу, перерозподілу і використання ВВП;
конкретні види фінансових ресурсів, які знаходяться у розпорядженні підприємств;
система замкнутих перерозподільчих відносин.

Яка організаційна структура фінансової системи?
сукупність грошових фондів, що знаходяться у розпорядженні суб`єктів господарювання;
сукупність фінансово-кредитних установ;
сукупність фінансових органів та інститутів, які управляють грошовими потоками;
апарат управління фінансовою діяльністю підприємства.

Принципами побудови фінансової системи є:
єдність і централізм;
єдність і функціональне призначення;
комерційний розрахунок і функціональне призначення;
централізм і функціональне призначення.

З урахуванням територіального аспекту виділяють такі фінансові системи:
організаційні і функціональні;
національні, регіональні та світові;
ринкового і неринкового типу;
правильні відповіді 1, 2, 3.

З яких рівнів складаються світові та регіональні фінансові системи?
фінанси підприємств і державні фінанси;
національні фінансові системи країн світу чи регіону;
міжнародні фінанси;
національні фінансові системи відповідних країн і міжнародні фінанси.

Державні фінанси найбільш повно характеризуються як:
система бюджету, зосереджена в руках держави і призначена для забезпечення властивих їй функцій;
система грошових фондів, що забезпечують процес виробництва та відтворення у рамках конкретного суб`єкта господарювання;
складова частина фінансової системи, її центральна підсистема, через яку здійснюється вплив держави на економічний і соціальний розвиток;
грошові фонди, що формуються з доходів громадян.

Які з грошових відносин складають зміст фінансів підприємства?
грошові відносини з приводу мобілізації державою тимчасово вільних коштів підприємств і населення для фінансування державних видатків;
грошові відносини з приводу розподілу валового внутрішнього продукту і створення грошових фондів для держави;
грошові відносини, які виражають формування, розподіл і використання грошових доходів і фондів суб`єктів господарювання у відтворювальному процесі;
грошові відносини між суб`єктами господарювання і банківською системою.

Державні цільові фонди характеризуються як:
сукупність фінансових ресурсів, що акумулюються у державному бюджеті;
сукупність фондів грошових ресурсів, що знаходяться в розпорядженні міністерства фінансів;
система перерозподільчих відносин, спрямована на підвищення економічного і соціального рівня життя суспільства;
сукупність фінансових ресурсів, що знаходяться у розпорядженні центральних або регіональних органів управління і мають цільове призначення.

У фінансовій системі виділяють такі сфери фінансових відносин:
державні фінанси і фінансовий ринок;
фінанси суб`єктів господарювання і державні фінанси;
міжнародні фінанси, державні фінанси, фінанси суб`єктів господарювання, фінансовий ринок, фінанси домогосподарств;
макро- і мікроекономіка.

Виділення ланок у фінансовій системі проводиться за ознакою:
загальних принципів організації і методів ведення фінансової діяльності;
наявності або відокремленого фонду фінансових ресурсів, або специфічних форм і методів фінансових відносин;
виділення органів управління фінансовою системою;
галузевої приналежності підприємств.

Сфера державних фінансів поділяється на такі ланки:
бюджетна система держави, державний кредит, державні цільові фонди, фінанси державного сектора;
бюджет держави і фінанси державного сектора економіки;
бюджет держави, державний кредит, страхування;
бюджет держави, фонди цільового призначення, страхування.

Сфера міжнародних фінансів відображає:
загальні принципи організації фінансової діяльності підприємств;
перерозподільчо-обмінні відносини та централізацію ресурсів на світовому рівні;
кругообіг фінансових ресурсів як специфічного товару;
рух грошових потоків між суб`єктами господарювання.

Сфера фінансового ринку охоплює:
механізм регулювання обмінно-розподільчих відносин;
систему управління фінансами;
сферу купівлі-продажу фінансових ресурсів;
бюджетний механізм формування ресурсів держави.

Страхування як відокремлена ланка фінансової системи відображає:
сукупність особливих замкнутих перерозподільчих відносин з приводу формування і використання страхових резервів за рахунок коштів страхувальників;
державну централізацію фінансових ресурсів та підприємницьку діяльність держави;
відносини, при яких держава виступає позичальником;
рух вартості між окремими країнами.

Державний кредит як ланка фінансової системи характеризує:
фінансові відносини у сфері централізованих державних фінансів;
централізацію фінансових ресурсів для вирішення конкретних завдань і проблем;
відносини, при яких держава виступає позичальником, а кредиторами – будь-які юридичні та фізичні особи, включаючи і кредити інших країн;
надбудову, через яку координується діяльність цієї фінансової системи.

Термін “фінанси” походить від латинського слова “finanсia”, що означає:
грошовий потік;
скарбниця;
грошовий платіж;
податковий платіж.

Прояв фінансових відносин починається зі стадії:
виробництва;
розподілу;
обміну;
споживання.

Національний дохід формує:
фонд споживання та фонд нагромадження;
фонд простого відтворення та фонд споживання;
фонд простого відтворення та фонд нагромадження;
фонд амортизації та непрямі податки.

Фонд споживання включає:
фонд оплати праці;
фонд простого відтворення;
прибуток та непрямі податки;
амортизаційний фонд.

Фонд нагромадження включає:
фонд оплати праці;
фонд простого відтворення;
прибуток та непрямі податки;
амортизаційний фонд.

Фонд фінансування простого відтворення включає:
фонд оплати праці;
фонд споживання;
прибуток та непрямі податки;
амортизаційний фонд та витрати на просте відтворення.

Фінансовий розподіл відбувається:
одночасно із купівлею-продажем товарів;
за межами купівлі-продажу товару;
у процесі виробництва товарів;
правильної відповіді немає.

Початкові форми фінансів існували у вигляді:
натуральних податків, зборів і повинностей на користь правителя;
податків на користь верхівки суспільства у грошовій формі;
державних скарбниць, що використовувались на користь суспільства;
монопольних прибутків правителів та за рахунок державних регалій.

Доменіальний устрій – це:
система, за якої скарбниця правителя формувалась за рахунок податків і мит;
система, за якої доходи держави формувалися за рахунок доходів від власності короля (держави);
система, за якої скарбниця правителя формувалась за рахунок державних регалій;
система, за якої скарбниця правителя формувалась за рахунок зборів з судової, митної, лісової, монетної, мисливської, річкової, морської, винної, тютюнової діяльності та ремесел.

Домен – це:
стародавня форма бюджету;
державні монополії первісного суспільства;
податки на користь правителя у натуральному стягненні;
дохід від державної власності, княжих земель та добровільні тимчасові збори з населення.

На перших історичних етапах розвитку суспільства фінанси передбачали:
форми і методи залучення державою грошових ресурсів на фінансування соціальних та економічних програм;
мобілізацію грошових коштів державою та суб’єктами господарювання на фінансування різних програм;
мобілізацію грошових коштів населенням та їх використанням на свої потреби;
товарний обмін без посередництва грошей.

Період виникнення фінансової науки пов’язують із:
IV ст.;
XV ст.;
XVI ст.;
XIX ст.

Предметом фінансової науки є:
фонди фінансових ресурсів усіх суб’єктів фінансових відносин;
ВВП, НД та національне багатство;
діяльність держави, підприємницьких структур, організацій та окремих громадян з приводу формування і використання фондів фінансових ресурсів;
вчені, науковці, а також установи, організації, вищі навчальні заклади.

Вперше термін “фінанси” було введено:
Арістотелем в працях про засади державного устрою;
Ж. Боденом у книзі “Шість книг про республіку”;
В. Петті у книзі “Трактат про податки і збори”;
у “Правді Руській”.

Загальнонауковими функціями фінансової науки є:
пізнавальна, інтерпретаційна, прогностична, еврестична;
нормативна, прикладна, ціннісна, креативна;
ідеологічна, виховна;
всі відповіді правильні.

Спеціальними функціями фінансової науки є:
фінансово-орієнтуюча, інструментальна, критично-експертна;
нормативна, прикладна, ціннісна, креативна;
розподільча, контрольна;
регулююча, фінансова, експертна.

До блоків фінансової науки відносять:
теоретичні та історичні основи фінансів;
системи фінансових наукових знань галузевого і прикладного характеру;
методологію фінансів;
всі відповіді правильні.

Першим підручником з фінансів став:
“Трактат про податки і збори” В. Петті ;
“Дослідження про багатство народів” А. Сміта;
“Початок політичної економії і оподаткування” Д. Рікардо;
“Основні начала фінансової науки” К. Рау/

Перші книги українською мовою про фінанси написані:
І. Франком;
М. Туган-Барановським;
М. Добриловським;
М. Мітіліно.

Основними принципами соціального ринкового господарства та держави добробуту є:
значні масштаби перерозподілу ВВП через бюджетну систему;
соціальне значення видатків бюджету, переважне прибуткове оподаткування фізичних осіб;
бюджетне субсидіювання окремих галузей, сільського господарства;
всі відповіді правильні.

Світова фінансова наука ХХ ст. розвивалася за такими напрямами:
ліберальним та консервативним;
ринковим та неринковим;
класичним та неокласичним;
інституційним та неоінституційним.

Положення теорії суспільного добробуту В. Парето зводяться до наступного:
дії у сфері фінансів мають сенс лише тоді, коли матеріальне становище певних соціальних груп покращується без погіршення його для інших;
умовою ефективності суспільства є розвиток приватного підприємництва та ефективних державних структур;
фінанси справляють величезний вплив на економічні й соціальні процеси в державі;
немає правильної відповіді.

Сучасні фінансові теорії поєднують:
теорії суспільного добробуту;
теорії суспільного вибору;
теорії фіскального обміну;
всі відповіді правильні.

Фінансова політика – це:
діяльність держави та суб’єктів господарювання щодо цілеспрямованого формування і використання фінансових ресурсів;
комплекс управлінських рішень стосовно досягнення стратегічних фінансових завдань;
діяльність держави стосовно планування процесів формування і використання фінансових ресурсів;
процес розподілу ВВП і національного доходу у вигляді формування фінансових фондів і їх цільового використання.

За характером заходів і часом їх здійснення фінансова політика поділяється на:
фінансову тактику і фінансову стратегію;
фінансову стратегію і бюджетне регулювання;
оперативну фінансову політику і фінансову тактику;
фінансову стратегію і податкову політику.

Яке найбільш характерне визначення змісту фінансової політики держави?
розробка основних напрямів формування і використання фінансових ресурсів, виходячи із необхідності вирішення економічних і соціальних завдань суспільства;
розробка основних напрямів економічного і соціального розвитку суспільства (держави);
розробка заходів щодо регулювання грошового обігу і операцій на відкритому ринку цінних паперів;
розробка заходів щодо охорони довкілля.

Зміст фінансової політики підприємства полягає у:
прийнятті рішень щодо вибору ефективних напрямів вкладання коштів із найменшим ризиком для суб`єкта господарювання;
впровадженні науково-технічного прогресу у виробничу діяльність;
раціональній організації матеріально-технічного постачання підприємства;
виборі напрямів господарської діяльності підприємства.

Фінансову політику держави втілює:
Міністерство фінансів України та створені при ньому відповідні служби;
Кабінет міністрів України та окремі міністерства і відомства, що входять до його складу;
Верховна рада України та апарат Президента України;
правильні відповіді: 1 і 2.

Фінансова стратегія держави – це:
сформована система довгострокових цілей фінансової діяльності і найефективніших шляхів їх досягнення, які визначаються фінансовою ідеологією;
напрями, форми і методи використання фінансових ресурсів;
система принципів і методів розробки та реалізації управлінських рішень, пов`язаних з рухом фінансових ресурсів;
процес визначення оптимальної структури капіталу.

До фінансових важелів і стимулів відносять:
процес формування і використання фінансових ресурсів на макро- і мікрорівнях економіки;
нормативно-правове забезпечення господарсько-фінансової діяльності;
форми і методи формування і використання фінансових ресурсів, які одночасно виступають як система фінансових показників, норм, нормативів, що використовуються у фінансових відносинах;
систему керівництва фінансами.

Фінансове забезпечення здійснюється у таких формах:
самофінансування, кредитування, бюджетні асигнування, інвестування, лізинг;
кредитування і акціонування, інвестування, лізинг;
самофінансування, кредитування, бюджетні асигнування і акціонерний капітал;
бюджетне фінансування і кредитування.

Суть самофінансування можна охарактеризувати як:
принцип господарювання, при якому господарська самостійність тісно пов’язана із самостійністю у формуванні та використанні власних фінансових ресурсів;
форму фінансового забезпечення, яка передбачає використання кредитів та інших позичкових коштів;
форму фінансового забезпечення, яке проводиться виключно за рахунок коштів державного бюджету;
інструмент перерозподілу тимчасово вільних коштів суб’єктів господарювання і заощаджень населення.

Кредитування як форма фінансового забезпечення полягає у:
формуванні і використанні власних фінансових ресурсів;
колективному фінансуванні суб’єкта господарювання;
виключному використанні коштів державного бюджету для фінансування підприємств;
тимчасовому використанні позичених ресурсів на принципах забезпеченості, поворотності, строковості, платності і цільового використання.

Бюджетне фінансування – це:
форма фінансового забезпечення, яке проводиться виключно за рахунок коштів державного бюджету;
інструмент перерозподілу тимчасово вільних коштів фізичних і юридичних осіб;
принцип господарювання, заснований на самофінансуванні і кредитуванні;
метод фінансового регулювання через механізм оподаткування.

Основні види інструментів розподілу, якими володіє держава, – це:
кредити і фінансовий ринок;
податки, внески і відрахування;
амортизаційні відрахування і акціонування;
правильні відповіді 1 і 3.

Фінансове планування розглядається як:
метод формування стратегічних цілей фінансової діяльності підприємства;
розробка фінансової політики у напрямах фінансової діяльності підприємства;
процес розробки системи фінансових планів і бюджетів;
інструмент перерозподілу фінансових ресурсів держави.

Фінансовий контроль – це:
система інформаційного забезпечення фінансового менеджменту;
процес дослідження фінансового стану підприємства;
особлива сфера вартісного контролю за фінансовою діяльністю всіх економічних суб’єктів, дотриманням фінансово-господарського законодавства, доцільності витрат;
процес управління грошовим обігом, формуванням і використанням фінансових ресурсів підприємства.

Загальне керівництво фінансовою системою України здійснює:
Міністерство економіки України;
Державна податкова адміністрація;
Міністерство фінансів України;
Національний банк України.

Оперативне управління фінансами в України здійснюється:
вищими органами державної влади і управління;
фінансовими органами та фінансовими інститутами;
Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України;
органами місцевого самоврядування.

Які служби входять до складу Міністерства фінансів України?
Рахункова палата, Аудиторська палата, Державна контрольно-ревізійна служба;
Державне казначейство і Державна контрольно-ревізійна служба;
Державна податкова адміністрація і Державне казначейство;
тільки Державне казначейство України.

З якою метою створено Державне казначейство?
для розробки проектів податкового законодавства;
для контролю за правильністю обчислення податків та інших обов’язкових платежів і своєчасністю їх сплати;
для накладення штрафних санкцій і адміністративних стягнень на порушників податкового законодавства;
для забезпечення повного і своєчасного виконання державного бюджету.

З якою метою створена Рахункова палата Верховної Ради України?
для здійснення позавідомчого контролю за складанням і виконанням державного бюджету, вироблення й аналізу бюджетної політики держави;
для організації ефективного функціонування кредитної системи;
для організації незалежного фінансового контролю і видачі ліцензій на здійснення аудиторської діяльності;
для проведення масово-роз’яснювальної роботи серед платників податків.

Державна податкова адміністрація виконує такі основні завдання:
розробка проектів податкового законодавства, контроль за правильністю обчислення податків та інших обов’язкових платежів і своєчасністю їх сплати;
облік платників податків та надходження їх до бюджету;
накладення штрафних санкцій і адміністративних стягнень та проведення масово-роз’яснювальної роботи серед платників податків;
правильні відповіді 1, 2 і 3.

Податки характеризуються як:
збори, відрахування, платежі підприємств у міністерства;
форма фінансових відносин між державою і підприємствами, побудована на основі еквівалентності;
обов'язкові платежі, що сплачуються юридичними і фізичними особами до бюджету в розмірі і терміни, встановлені податковим законодавством;
дохід (прибуток) підприємства, що перераховується до бюджету.

Податки виконують функції:
1) фіскальну, контрольну;
2) розподільчу, регулюючу, стимулюючу;
3) розподільчу, стимулюючу, фіскальну;
4) фіскальну, регулюючу, контрольну.

Податкова система характеризується як:
сукупність податків, які встановлює держава;
сукупність податків і зборів, які встановлює держава;
механізми розрахунку й сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) до бюджетів різних рівнів та державних цільових фондів;
сукупність обов’язкових платежів до бюджетів різних рівнів, до державних цільових фондів, а також механізмів їх розрахунку й сплати та суб’єктів податкової служби.

Податкова ставка характеризується як:
1) сума податку, визначена до сплати в бюджет;
2) законодавчо встановлений розмір податку на одиницю об'єкта оподаткування;
3) сума, фактично сплачена до бюджету;
4) процентна ставка, за якою визначається сума відрахувань до сплати в місцевий бюджет.

До прямих податків належать:
1) податок на прибуток підприємств, рентні платежі, плата за землю, податок з власників транспортних засобів, податок з доходів громадян;
2) ПДВ, податок на прибуток підприємств, мито, плата за землю, податок з доходів громадян;
3) податок на прибуток підприємств, акцизний збір, плата за землю, ввізне (імпортне) мито, податок з власників транспортних засобів;
4) податок на прибуток підприємств, податок з доходів громадян, податок з власників транспортних засобів, акцизний збір, ПДВ.

До непрямих податків належать:
1) плата за землю, податок з власників транспортних засобів, податок з доходів громадян;
2) ПДВ, акцизний збір, рентні платежі;
3) акцизний збір, державне мито, податок з власників транспортних засобів;
4) ПДВ, акцизний збір, ввізне (імпортне) мито.

До загальнодержавних податків і зборів не належать:
податок на додану вартість;
акцизний збір;
комунальний податок;
збір за забруднення навколишнього природного середовища.

До місцевих податків належать:
податок на додану вартість;
акцизний збір;
податок з реклами;
податок з власників транспортних засобів.

Ставки яких податків належать до пропорційних?
ПДВ;
податок з доходів громадян;
податок на прибуток;
всі відповіді правильні.

Об'єктом оподаткування при справлянні ПДВ є:
прибуток від реалізації продукції;
собівартість продукції;
операції з продажу товарів (робіт, послуг) та експортно-імпортні операції;
закупівельна вартість продукції в оптових цінах.

Ставка ПДВ встановлена в розмірі:
20 %;
20 %; 16,67 %;
16,67 %; 0 %;
20 %; 0 %.

До бюджету сплачується:
1) сума ПДВ, отримана від покупців;
2) сума податкового зобов'язання з ПДВ;
3) сума податкового кредиту з ПДВ;
4) різниця між податковим зобов'язанням і податковим кредитом.

Базою оподаткування ПДВ при імпорті товарів (робіт, послуг) є:
закупівельна вартість товарів (робіт, послуг);
митна вартість;
митна вартість, ввізне мито;
митна вартість, ввізне мито, акцизний збір.

Акцизний збір характеризується як:
1) прямий податок, що входить до ціни товарів;
2) податок з високорентабельних та імпортних товарів;
3) непрямий податок на високорентабельні та монопольні товари, що входить в ціну цих товарів;
4) прямий податок з підакцизних товарів.

Платниками акцизного збору до бюджету є:
виробники та імпортери підакцизних товарів;
споживачі підакцизних товарів;
фізичні особи, які купують підакцизні товари на території України;
нерезиденти, які купують на території України підакцизні товари.

Об'єктом оподаткування при справлянні податку на прибуток підприємств є:
1) чистий прибуток підприємства;
2) різниця між валовими доходами і валовими витратами;
3) валовий прибуток як різниця між валовими доходами і валовими витратами та амортизаційними відрахуваннями;
4) різниця між скоригованими валовими доходами і валовими витратами та амортизаційними відрахуваннями.

Які із названих обов’язкових платежів належать до місцевих податків і зборів?
податок на землю;
податок на нерухоме майно (нерухомість);
комунальний податок та збір за використання місцевої символіки;
податок на доходи фізичних осіб.

Яке головне призначення місцевих податків і зборів?
регулювання розвитку промисловості та послуг на місцевому рівні;
підтримка вітчизняних товаровиробників;
наповнення дохідної частини місцевих бюджетів;
підвищення якості комунальних послуг.

За якою ставкою оподатковується прибуток підприємств?
20 %;
3 %;
30 %;
25 %.

За якою ставкою оподатковується податок на доходи фізичних осіб?
13 %;
15 %;
за шкалою прогресивних ставок;
25 %.

Бюджет як економічна категорія – це:
відносини щодо формування на загальнодержавному і регіональному рівнях централізованих фондів, призначених для реалізації функцій держави;
план утворення і використання фінансових ресурсів для забезпечення функцій, які здійснюються органами державної влади України, органами влади Автономної Республіки Крим та місцевими органами самоврядування;
загальнодержавний фонд ресурсів, з якого органи державної влади отримують кошти для матеріального опосередкування свого функціонування;
загальне можливе обчислення майбутніх видатків та очікуваних для покриття їх доходів держави з підведеним балансом для повного майбутнього періоду часу.

Період дії бюджету (бюджетний період) в Україні встановлено на строк:
з 1 січня по 31 грудня;
з 1 квітня по 31 березня;
з 1 липня по 30 червня;
з 1 вересня по 31 серпня.

Бюджет держави є складовою ланкою:
державних фінансів;
загальнодержавних фінансів;
місцевих фінансів;
міжнародних фінансів.

Державний бюджет – це:
система бюджетних відносин з приводу формування і використання державних фінансових ресурсів для виконання державою властивих їй функцій;
інструмент забезпечення фінансовими ресурсами суб’єктів господарювання;
прогноз економічного і соціального розвитку суспільства;
грошові відносини з приводу передачі у тимчасове користування грошових ресурсів на умовах повернення, платності, строковості і забезпеченості.

Самостійність бюджетів забезпечується:
наявністю власних дохідних джерел і правом визначення напрямів їх використання;
ефективністю використання бюджетних коштів;
своєчасністю та повним зарахуванням податкових надходжень до бюджету;
можливістю отримання бюджетної допомоги.

Державний бюджет виконує функції:
регулюючу і відтворюючу;
розподільчу і контрольну;
фіскальну і економічну;
розподільчу і регулюючу.

Бюджет як фінансовий план – це:
встановлений нормами закону, прийнятого Верховною Радою, або рішеннями місцевих рад план формування і використання централізованого фонду ресурсів, необхідного для здійснення їх завдань і функцій держави в цілому та органів місцевого самоврядування;
розпис доходів і видатків держави, який затверджується органами законодавчої і представницької влади у вигляді закону;
план формування централізованого фонду ресурсів та його використання, що відображає економічну, соціальну, оборонну та міжнародну політику держави;
відносини щодо формування на загальнодержавному і регіональному рівнях централізованих фондів, призначених для реалізації функцій держави.

Бюджетні асигнування це форма:
покриття витрат за рахунок позичених ресурсів;
покриття витрат за рахунок власних ресурсів;
державного фінансового забезпечення;
державного кредитування.

Бюджетний устрій – це:
організація і принципи побудови бюджетної системи;
консолідований бюджет України;
об'єднання усіх ланок бюджету;
принципи бюджетного процесу.

Бюджетна система характеризується як:
сукупність податків, зборів і платежів;
організаційне об'єднання всіх ланок державного бюджету на єдиних принципах;
сукупність бюджетних відносин між державою і юридичними та фізичними особами;
баланс доходів і видатків держави.

Видами бюджетів є:
центральні та місцеві бюджети;
централізовані та децентралізовані бюджети;
державний бюджет і місцеві бюджети;
державний бюджет, регіональні та місцеві бюджети.

Місцеві бюджети поділяються на:
обласні, міські, районні, селищні і сільські;
обласні, районні, міські, районів у містах, селищні і сільські;
централізовані та децентралізовані;
республіканський АР Крим, обласні, районні, міські, районів у містах, селищ і сіл.

До бюджетної системи України належать:
Державний бюджет України і місцеві бюджети;
центральні та місцеві бюджети;
Державний бюджет України, республіканський бюджет АР Крим та місцеві бюджети;
центральний і регіональні бюджети.

Дохідна частина державного бюджету містить:
податкові надходження, надходження від приватизації державного майна, внутрішні трансферти, зовнішні трансферти, державні цільові фонди;
податкові надходження, неподаткові надходження, доходи від підприємницької діяльності, позички МВФ, державні цільові фонди;
податкові надходження, неподаткові надходження, доходи від операцій з капіталом, офіційні трансферти, державні цільові фонди;
податкові надходження, неподаткові надходження, доходи від зовнішньоекономічної діяльності, офіційні трансферти, державні цільові фонди.

Неподаткові надходження бюджету поділяються на:
доходи від власності та підприємницької діяльності і адміністративні штрафи та санкції; плата за навчання іноземних громадян у навчальних закладах, інші надходження;
надходження від штрафів та фінансових санкцій, доходи від власності та підприємницької діяльності, інші неподаткові надходження;
доходи від власності та підприємницької діяльності, доходи від некомерційного та побічного продажу, надходження від сплати штрафних санкцій, інші неподаткові надходження;
адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу, доходи від власності та підприємницької діяльності, надходження від штрафів та фінансових санкцій, інші неподаткові надходження.

Доходи бюджету від операцій з капіталом поділяються на:
надходження від продажу основного капіталу; надходження від продажу державних запасів товарів; надходження від продажу землі та нематеріальних активів;
надходження коштів від реалізації нічийного майна, доходи Державного комітету України з матеріальних резервів, надходження від продажу землі;
надходження коштів від реалізації майна, що на праві спадкоємства перейшло у власність держави; надходження у продаж державних запасів товарів, надходження від продажу землі;
надходження від продажу державних запасів товарів; надходження від реалізації нічийного майна і майна, що за правом спадкоємства перейшло у власність держави, та скарбів; надходження від продажу землі та нематеріальних активів.

Формами участі юридичних і фізичних осіб у формуванні доходів бюджету є:
заробітна плата і виплата пенсій;
податки, збори, відрахування, неподаткові платежі;
доходи від підприємницької діяльності;
фонди загальногосподарського і спеціального призначення.

Видатки бюджету за економічною структурою поділяються на групи:
поточні видатки і видатки розвитку;
поточні і перспективні видатки;
видатки на товари і послуги; виплата відсотків; субсидії і поточні трансфертні виплати; створення державних запасів і резервів; придбання землі і нематеріальних активів;
поточні і капітальні видатки, кредитування без погашення.

Поточні видатки – це:
витрати фінансування мережі підприємств, органів і організацій, які діють на початок бюджетного року;
видатки на фінансування структурної перебудови народного господарства;
видатки на фінансування установ Міністерства освіти та Міністерства охорони здоров’я;
витрати держави та державних підприємств, які здійснюються з метою фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності.

Бюджетний процес охоплює стадії:
складання проекту бюджету, розгляд бюджету, затвердження бюджету, виконання бюджету;
складання проекту бюджету, розгляд проекту бюджету, затвердження бюджету, складання і затвердження звіту про виконання бюджету;
складання проекту бюджету, розгляд і затвердження бюджету, виконання бюджету, складання звіту про виконання бюджету і його затвердження;
складання проекту бюджету, розгляд і затвердження бюджету, складання бюджетного розпису, виконання бюджету.

Виконання бюджету здійснює:
Міністерство фінансів України на підставі квартального розпису доходів і видатків;
Державне казначейство України на підставі квартального розпису доходів і видатків;
Рахункова палата ВРУ на підставі квартального розпису доходів і видатків;
Державна податкова Адміністрація на підставі квартального розпису доходів і видатків.

Які показники характеризують стан бюджету як фінансового плану?
рівновага доходів і видатків бюджету, бюджетний дефіцит, бюджетний профіцит;
бюджетний дефіцит, баланс бюджету, профіцит, надлишок;
бюджетна рівновага, дефіцит, надлишок;
баланс бюджету, бюджетний дефіцит, надлишок.

Бюджетний дефіцит характеризується як:
перевищення видатків над доходами;
перевищення доходів над видатками;
сума субвенцій, наданих місцевим бюджетам;
обсяг поточних видатків бюджету.

До бюджетних резервів належать:
резервний фонд Кабінету Міністрів, оборотна касова готівка;
міжбюджетні трансферти;
дотації, субсидії, субвенції;
страхові резерви, резерви банківських кредитів.

Бюджетний профіцит характеризується як:
перевищення видатків над доходами;
перевищення доходів над видатками;
рівновага бюджетних доходів та видатків;
немає правильної відповіді.

Відповідно до форм прояву бюджетний дефіцит поділяють на:
активний, пасивний;
відкритий, прихований;
вимушений, свідомий;
негативний, позитивний.

За напрямами дефіцитного фінансування бюджетний дефіцит поділяють на:
стійкий і тимчасовий;
відкритий і прихований;
вимушений і свідомий;
активний і пасивний.

Пасивний дефіцит виникає:
при фінансуванні капітальних видатків;
при фінансуванні поточних видатків;
при зниженні надходжень бюджету від приватизації державного майна;
внаслідок зростання видатків на утримання державного апарату.

Теоретики дефіцитного фінансування вважають, що:
поміркований дефіцит бюджету є позитивним явищем за умови його постійного контролю;
бюджетний дефіцит є негативним наслідком для економіки;
бюджет повинен бути збалансованим;
хронічні дефіцити неминуче призведуть до підвищення податкового тиску.

Негативні наслідки дефіциту відстоювали:
представники кейнсіанської школи;
теоретики дефіцитного фінансування;
теоретики неокласичного напряму;
представники меркантилізму.

Джерелами покриття бюджетного дефіциту є:
державний кредит, податки, прибуток, інвестиції;
державні запозичення, грошова емісія;
міжнародний кредит, валютний фонд держави, монетарні метали;
євровалюта, промислове золото, діаманти, національний дохід.

Дефіцит державного бюджету виникає в результаті:
збільшення витрат бюджету;
скорочення суми податкових надходжень;
перевищення суми бюджетних видатків над сумою бюджетних доходів;
перевищення суми бюджетних доходів над сумою бюджетних видатків.

Випуск облігацій державної внутрішньої позики здійснює:
Національний банк України;
Державне казначейство України;
Міністерство фінансів України;
Міністерство економіки України.

Для покриття дефіциту державного бюджету використовують:
державний кредит;
банківський кредит;
комерційний кредит;
міжнародний кредит.

До державних боргових зобов’язань належать:
облігації державних підприємств;
облігації внутрішньої та зовнішньої державної позики;
акції державних підприємств;
усі відповіді правильні.

Джерелами фінансування бюджетного дефіциту є:
грошова емісія;
державні позики;
продаж державних активів;
всі відповіді правильні.

Інфляційними джерелами фінансування бюджетного дефіциту є:
надання уряду позик національним банком;
купівля національним банком державних цінних паперів;
додаткова емісія грошей;
всі відповіді правильні.

Державні запозичення можуть здійснювати:
центральні органи влади;
органи місцеві самоврядування;
державні підприємства;
правильні відповіді 1, 2.

Сеньйораж – це:
дохід від друкування та карбування грошей;
дохід бюджету від продажу державних активів;
державні запозичення у формі внутрішніх та зовнішніх позик;
немає правильної відповіді.

Граничний розмір частки бюджетного дефіциту у ВВП країн ЄС складає:
не більше 3 %;
не більше 5 %;
не більше 60 %;
бюджети країн ЄС є бездефіцитними.

Граничний розмір державного боргу країн ЄС складає:
не більше 3 % ВВП;
не більше 5 % ВВП;
не більше 60 % ВВП;
не більше 80 % ВВП.

Інфляційний податок – це:
непрямий загальнодержавний податок, що сплачується населенням у складі ціни придбання товарів і послуг;
додаткові витрати суб’єктів господарювання та населення внаслідок перерозподілу частини їх доходів на користь держави через зростаючі ціни;
податок, який держава запроваджує з метою боротьби з інфляцією;
податок, який держава запроваджує з метою боротьби з бюджетним дефіцитом.

Державний кредит – це:
позика, яка надається від імені держави фізичним особам;
грошові відносини між державою та фізичними і юридичними особами з приводу сплати податків;
сукупність грошових відносин, у яких держава виступає як позичальник, кредитор та гарант;
заборгованість державних підприємств перед постачальниками.

Які основні причини існування державного кредиту?
потреба держави у нарощуванні прибутків;
виплата додаткових пенсій;
бюджетний дефіцит;
бюджетний дефіцит, постійно зростаючі потреби держави.

Державний кредит містить такі елементи:
валюту певної країни та вільноконвертовану валюту;
державні резерви;
державні позики, кошти населення в ощадних банках, кошти державних грошово-речових лотерей;
резерви НБУ та комерційних банків.

Під міжнародним кредитом розуміють:
валютні резерви НБУ;
відносини між державами з приводу передачі валютних цінностей чи товарних і кредитних ресурсів на умовах їх поверненості та платності;
вільноконвертовані валюти, які використовуються у розрахункових операціях;
дотації, гранти та донорські внески міжнародних фінансових інституцій.

Відповідно до правового оформлення державні позики поділяють на:
готівкові і безготівкові;
товарні і грошові;
позики на підставі угод і цінні папери;
фонди і резерви.

За місцем розміщення державні позики класифікують як:
готівкові і безготівкові;
внутрішні і зовнішні;
державні і місцеві;
ринкові і неринкові.

За правом емісії державні позики – це ті, що:
емітуються центральними та місцевими органами управління;
емітуються комерційними банками у формі ощадних сертифікатів;
емітуються державними підприємствами у формі облігацій;
правильної відповіді немає.

За терміном погашення державні позики бувають:
строкові і безстрокові;
фіксовані і плаваючі;
коротко- і довгострокові;
витратні і дисконтні.

Залежно від забезпеченості державні позики поділяються на:
заставні і беззаставні;
рефінансовані і емісійні;
виграшні і процентні;
внутрішні і зовнішні.

Основними джерелами погашення державних позик виступають:
тільки емісія грошей;
нові позики, що надаються державним підприємствам;
доходи від інвестування, емісія грошей, економія коштів від зменшення видатків;
зменшення надходжень податкових платежів.

Якими видами цінних паперів можуть оформлятись державні позики?
векселями і ощадними сертифікатами;
тільки акціями;
тільки облігаціями;
облігаціями і казначейськими зобов’язаннями.

Внутрішні державні позики – це:
розміщення цінних паперів серед вітчизняних юридичних і фізичних осіб;
надходження від урядів інших держав;
надходження від міжнародних фінансових організацій;
емісія цінних паперів комерційними банками.

Під зовнішніми державними позиками розуміють:
розміщення грошово-речових лотерей серед населення;
надходження коштів від розміщення цінних паперів серед фізич

Приложенные файлы

  • doc 18050288
    Размер файла: 2 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий