Tema_1_4_Printsipi_i_metodi


Чтобы посмотреть презентацию с картинками, оформлением и слайдами, скачайте ее файл и откройте в PowerPoint на своем компьютере.
Текстовое содержимое слайдов презентации:

Тема 4. ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ МЕНЕДЖМЕНТУ Принципи управління – правила, норми управлінської діяльності, відповідно до яких створюється функціонує і розвивається система менеджменту організації. Принципи управління за Файолем: 1. Розподіл загальної роботи в організації на складові її частини2. Повноваження та відповідальність. Ці категорії "тримають одна одну" . "Де надаються повноваження, там виникає і відповідальність".3. Дисципліна. Дотримання досягнутих угод між організацією та її робітниками.4. Єдиноначальність. Кожний робітник в організації повинен мати одного і тільки одного начальника. 5.   Єдність керівництва. Всі операції в організації, які мають одну мету, повинні виконуватись під керівництвом одного начальника. 6.   Підпорядкованість індивідуальних інтересів спільним. Цілі організації повинні домінувати над цілями окремих робітників або груп. 7.   Винагорода. Система оплати повинна бути справедливою, стимулювати діяльність, а її розміри не повинні опускатися нижче розумного рівня. 8.   Централізація. Ступінь концентрації влади на вищому рівні управління. 9.   Ієрархія (скалярний ланцюг). "Ланцюг" начальників від вищого до нижчого рівня.10.   Порядок. "Усьому своє місце і все на своєму місці".11.   Справедливість. Відданість персоналу організації повинна поєднуватися з правосуддям керівництва організації.12.   Стабільність перебування на посаді. Організація повинна сприяти довгостроковим стосункам зі своїми робітниками.13.   Ініціатива. "Здатність самостійно обмірковувати та виконувати план".14.   Корпоративний дух. Результат гармонії та єдності персоналу організації. Універсальні принципи управління 1. Поділ праці 2. Повноваження і відповідальність 3. Дисципліна 6. Підпорядкування особистих інтересі організаційним 7. Централізация 4. Єдність роспорядництва 5. Єдність керівництва 8. Цілі взаємодії 12. Рівність 11. Стабильність персоналу 10. Порядок 9. Винагородаперсоналу 13. Корпоративний дух 14. Ініціатива Принципи Відображають загальні положення, характерні для організації різних типів і видів; Відповідають законам розвитку природи, суспільства і бізнесу; Об’єктивно відображають сутність явищ іреальних процесів управління організацією; Є керівною установкою, визнаною суспільством. Загальні принципи для всіх підсистем системи управління: поєднання спеціалізації і універсалізації в управлінні;стійкість до зовнішнього середовища;економічність управління; ефективність управління;поєднання централізації і децентралізації в управлінні. Приведені принципи управління характерні для будь-якої системи. Разом з тим кожна система повинна формуватися і функціонувати ще і на основі специфічних принципів. Принципи управління планово-адміністративної системи господарювання. 1. Демократичний централізм.2. Єдиновладдя і колегіальність.3. Єдність політичного і господарського керівництва.4. Поєднання галузевого і територіального підходів в управлінні.5. Планове ведення господарства. 6. Матеріальне і моральне мотивування(стимулювання)праці.7. Науковість.8. Відповідальність.9. Підбір і розміщення кадрів.10. Економічність і ефективність.11. Спадковість господарських рішень. Недосконалість системи управління, яка ґрунтувалась на принципах жорстокої централізації, спричинила її низьку ефективність, що призвело до зниження конкурентоспроможності економіки СРСР і її руйнування. 5. Принципи управління ринковою економікою Ринкова економіка – це спосіб господарювання, який базується на приватній власності, економічній свободі і конкуренції. У ринковій економіці підприємство повинно враховувати ринкові закони і закономірності Налагодити ефективне функціонування підприємства у ринковій економіці, уникнути кризи та банкрутства можна лише при наявності чіткої, досконалої форми організації господарювання, яка передбачає : Вивчення ринку; Чітку взаємодію з партнерами;Бюджетування;Оптимізацію чисельності працівників певної якості та професійної підготовки; Поточний і періодичний контроль за станом ліквідності (спроможності у будь-який час виконати свої зобов'язання перед будь-яким контрагентом: споживачем, постачальником, банком, бюджетом держави, податковою установою тощо). Сучасні принципи управління Світовий економічний розвиток вступив у нову стадію – постіндустріальну, якапередбачає нове бачення процесів, що потребують управлінських дій. Головна увага в управлінні спрямовується на людей як носіїв інтелекту. Принципи, які дають змогу повністю розкрити потенціал людини і спрямувати його на користь організації: Розвиток творчих здібностей персоналу; Залучення співробітників до розроблення управлінських рішень;Опора на систему гнучкого лідерства серед персоналу та особисті контакти працівників із зовнішнім оточенням;Використання таких методів співпраці з людьми, які забезпечують їх задоволення роботою;Постійна і цілеспрямована підтримка індивідуальної ініціативи працівників фірми і організацій, які з нею співпрацюють; Чесність і довіра в ділових відносинах;Орієнтація на високі стандарти роботи, прагнення до нововведень;Обов’язкове визначення розміру внеску працівника у загальний результат;Орієнтація на перспективу розвитку;Опора на загальнолюдські цінності та соціальну відповідальність бізнесу перед людьми та суспільством взагалі. Формування принципів управління здійснюється за певною методологією, яка полягає в: 1. Оцінюванні середовища, в якому працює організація; 4. Доведенні принципів управління до всього персоналу; 2. Визначенні місії організації її цілей і завдань; 5. Постійному вдосконаленню й оновленню принципів управління до вимог часу. Виділенні «ключових компетенцій» організації, які формують потенціал, необхідний для здійснення її місії(ринкові можливості, технічне лідерство), що дасть змогу визначити, у якій сфері слід удосконалюватися, щоб зберегти лідерство; 6. Формулюванні принципів, що мають стати основою системи управління, категоріям, зрозумілими всім працівникам; Актуальність принципів підприємства визначається цілями організації та зовнішнім середовищем. Метод- це шлях до чогось… Методи менеджменту - це сукупність способів і прийомів впливу на колектив працівників та окремих виконавців з метою досягнення цілей організації та ефективного виконання її місії. Економічні методи менеджменту це сукупність прийомів, способів, що забезпечують використання об'єктивних економічних законів і інтересів у діяльності організації на основі товарно-грошових відносин з метою досягнення її цілей .Розрізняють інтереси: держави, колективу підприємства і особисті інтереси працівника. В систему економічних методів входять такі важелі механізму господарювання:ціна, кредит, фінанси,прибуток, економічні стимули(заробітна плата, премії, тощо),податки, бюджет. Економічні стимули базуються на використанні матеріальних стимулів тарифних ставок,посадових окладів, доплат, надбавок, премій, дивідендів, цінних паперів,дотаційкомпенсацій, пільг тощо Економічний механізм функціонування та розвитку підприємств припускає використання методу комерційного розрахунку, виходячи із глобальної господарської політики і цілей підприємстваОсновною відмінною рисою економічних методів є можливість їх кількісного вимірювання. Економічні методи управління — це сукупність засобів та інструментів, які цілеспрямовано впливають на створення умов для функціонування й розвитку підприємництва. Важелі економічного механізму відповідають соціально-економічній природі підприємства і є одним із факторів розвитку виробництва та обміну на ринковій основі. Організаційно-розпорядчі методи (адміністративні) - це сукупність засобів і прийомів прямого керуючого впливу на організаційні відносини між працівниками в процесі функціонування системи (виробництва, надання послуг) з метою керування її стану у відповідності до умов, що змінюються.. Методи організаційного впливу: - організаційне регламентування- організаційне нормування- організаційно-методичне інструктуванняМетоди розпорядчого впливу:- накази- розпорядження- усні вказівки Організаційне регламентування у вигляді конкретних адміністративних актів, які розраховані на тривале користування: положення, статути, постанови. Організаційне нормування проявляється в створенні нормативів: -технічних (стандарти, креслення); -технологічних (режими і методи обробки, тривалість операцій, послідовність виконуваних операцій);-календарно-планових (ритм виробництва, величина запасів, розмір транспортних партій, тривалість виробничого циклу)'-трудових (тарифні розряди, ставки, оклади, тривалість робочого дня, величина відпустки);-економічних (норми витрат матеріалів, норми амортизаційних відрахувань, норма рентабельності продукції). Організаійно-методичне інструктування в керуючій системі проводиться шляхом розробки і впровадження інструкцій, правил.Розпорядчий вплив - це більш гнучка, рухома і активна форма впливу на виробництво. Вони можуть бути у вигляді наказів, розпоряджень, вказівок та ін. розпоряджувальних актів. Організаційно-розпорядчі методи продовжують і доповнюють економ. методи і є формою доведення економічних важелів до відома працівників, Організаційно-розпорядчі методи прямо впливають на волю виконавців і не поєднуються безпосередньо з матеріальною зацікавленістю, з економічними інтересами працівників Результати контролю можуть служити основою для коректування завдань або здійснення додаткових розпорядчих впливів. Соціально-психологічні методи менеджменту Соціальні спрямованні на формування поведінки людей шляхом впливу на потреби, ідеали, цілі, інтереси, задатки, нахили і т. п).Вони поділяються на:- методи управління соціально-масовими процесами.- методи управління організованими групами.-методи управління внутрішньогруповими процесами і явищами.- методи управління індивідуально-особистою поведінкою. Психологічні методи. Психологічний вплив полягає в регулюванні взаємовідносин між членами виробничого колективу з метою створення в ньому сприятливого психологічного клімату. Психологічний вплив базується на використанні різноманітних факторів: інформованість про результати праці, моральні спонукання до творчості, ініціативи, активності якісної праці, врахуванні психологічних особливостей працівників, забезпечення перспективного соціального й професійного росту, справедливості матеріального стимулювання, підборі працівників з врахуванням їх психологічних характеристик Психологічні методи управління покликані забезпечити формування первинних трудових колективів відповідно до індивідуальних здібностей, інтересів працівників дотримання їх психологічної сумісності впливаючи на індивідуальну психологію окремих робітників.

Приложенные файлы

  • ppt 18049044
    Размер файла: 341 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий