4_KO_ind_i_front_formi_1_sem


Індивідуальні та фронтальні форми логопедичної роботи
4 -КО (1 семестр)
Теми лабораторних занять

з/п Назва теми Кількість
годин
1 Методичні основи проведення індивідуальних логопедичних занять. 2
2 Принципи організації індивідуальної роботи з дітьми різного віку. 2
3 Структура індивідуального заняття.Планування, розробка та проведення індивідуальних занять. 4
4 Аналіз індивідуального логопедичного заняття. 2
5 Специфіка індивідуальної роботи в різних типах закладів для дітей з порушеннями мовлення. 2
6 Індивідуально-підгрупова робота з корекції звуковимови в умовах логопедичних груп дошкільних навчальних закладів. 2
7 Відбір та структурування дидактичного та наочного матеріалу. 2
Розподіл балів, які отримують студенти
Змістовий модуль 1
100%
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 100баллов
15 10 20 10 10 15 20 Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі види навчальної діяльності ОцінкаECTS Оцінка за національною шкалою
для екзамену,курсового проекту (роботи), практики для заліку
90 – 100 А відмінно зараховано
83-89 В добре 75-82 С 63-74 D задовільно 50-62 Е 21-49 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
0-20 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни
Методичне забезпечення
Лабораторні заняття
Лабораторне заняття №1
Тема:Методичні основи проведення індивідуальних корекційних занять.
Зміст і форми індивідуальної роботи з дітьми, що мають порушення мовлення.
Основні вимоги до підготовки індивідуальних корекційних занять.
Організація занять з урахуванням провідної діяльності і спрямування на стимуляцію пізнавальної активності.
Лабораторне заняття №2
Тема:Принципи організації індивідуальної роботи з дітьми різного віку.
Принцип поступового ускладнення.
Принцип індивідуального підходу.
Принцип системного підходу.
Побудова занять з врахуванням зв’язку мовлення з іншими сторонами психічного розвитку.
Лабораторне заняття №3
Тема:Структура індивідуального заняття.Планування, розробка та проведення індивідуальних занять.
Планування індивідуальних логопедичних занять.
Організація та проведення індивідуальних логопедичних занять.
Структура індивідуального логопедичного заняття.
Відбір методів залежно від мети заняття, етапу роботи, віку дитини.
Завдання: підготувати план-конспект індивідуального логопедичного заняття з дитиною, що має мовленнєве порушення (на вибір).
Лабораторне заняття №4
Тема:Аналіз індивідуального логопедичного заняття.
Загальні відомості про заняття (тема, мета, умови проведення).
Характеристика заняття:
Структура, відповідність темі, меті, віковим та мовленнєвим особливостям дітей.
Зміст, послідовність розташування окремих елементів заняття у порядку ускладнення навчального матеріалу.
Відповідність наочно-дидактичного та мовленнєвого матеріалу програмовим вимогам, вікові, стану мовленнєвого розвитку дітей.
Вдалі та невдалі елементи заняття
Хід заняття:
Організація дітей у процесі роботи.
Доцільність підібраних видів роботи, ефективність їх реалізації, зміст, методика, забезпечення диференційованого та індивідуального підходів.
Характеристика діяльності дітей, рівень сформованості організаційних умінь і навичок.
Реалізація поставлених завдань з корекції проявів вад мовленнєвого розвитку, вторинних та (або) супутніх відхилень
Оцінка роботи логопеда:
Підготовленість роботи логопеда до заняття.
Раціональність використання середовища кабінету (групи, класу).
Володіння матеріалом, передбаченим планом-конспектом.
Культура мовлення, педагогічний такт.
Позитивні та негативні сторони у підготовці та проведенні заняття.
Висновки:
Виконання плану заняття.
Досягнення поставленої мети, в тому числі виховної.
Педагогічна майстерність педагога.
Практичні поради.
Загальна оцінка.
Завдання: проаналізувати одне індивідуальне логопедичне заняття за поданою схемою (+ конспект заняття, що аналізується).
Лабораторне заняття №5
Тема:Специфіка індивідуальної роботи в різних типах закладів для дітей з порушеннями мовлення.
Особливості проведення індивідуальних логопедичних занять з дітьми в умовах логопедичного кабінету дитячої поліклініки.
Особливості проведення індивідуальних логопедичних занять з дітьми в умовах логопедичної роботи ДНЗ.
Особливості проведення індивідуальних логопедичних занять з дітьми в умовах реабілітаційного центру.
Лабораторне заняття №6
Тема:Індивідуально-підгрупова робота з корекції звуковимови в умовах логопедичної групи дошкільного навчального закладу.
Етапи індивідуально-підгрупової корекційної роботи:
Підготовчий;
Формування вимовних умінь та навичок;
Удосконалення фонематичного сприймання;
Систематичні вправи з тренування звуковимови;
Розвиток зв’язного мовлення.
Перспективне планування індивідуально-підгрупової корекційної роботи.
Корекційно-розвивальні напрямки логопедичного впливу.
Лабораторне заняття №7
Тема:Відбір та структурування дидактичного та наочного матеріалу.
1.Вимоги до підбору лексичного матеріалу для логопедичних занять (різноманітність, насичення звуком, який вивчається).
2. Основні вимоги до підбору наочного дидактичного матеріалу, що використовується на логопедичних заняття з дітьми дошкільного віку.
Завдання: виготовити необхідний наочний матеріал для занять з виправлення звуковимови свистячих, шиплячих чи сонорних звуків (на вибір).
12. Рекомендована література
Базова
Логопедия / Под ред. Л.С. Волковой, С.Н. Шаховской, 2003.
Логопедія/ За ред. М.К.Шеремет. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2010.
Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Программы дошкольных образовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2009.
Допоміжна
Миронова С.А. Логопедическая работа в дошкольных учреждениях и группах для детей с нарушениями речи. – М., 1993.
Полный справочник логопеда / Авт. – сост. Л.Смирнова. – Минск: Харвест, 2011. – 384 с.
Шашкина Г.Р., Зернова Л.П., Зимина И.А. Логопедическая работа с дошкольниками. – М., 2003.
Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения. Пособие для логопедов. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2001. – 136 с.

Приложенные файлы

  • docx 18048980
    Размер файла: 35 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий