ДЕК ФІ 6030508 (3) Зверук 16


Київський кооперативний інститут бізнесу і права
Затверджено
на засіданні кафедри фінансів,
банківської справи та страхування
Протокол №6 від 11.04.2016 р.
В.о.зав.кафедрою _________ Л.Л.Кравцова
Напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»
Комплексний державний екзамен за фахом
Екзаменаційний білет 1
ТЕСТ 1. За формою бюджет – це:
1) основний фінансовий план держави, що дає змогу організовувати різнорів-
неві фінансові підсистеми в ієрархічну структуру, забезпечуючи виконання
бюджетного процесу;
2) централізований фонд грошових коштів держави, які перебувають у по-
стійному русі з приводу формування доходів та фінансування видатків;
3) обов’язковий документ у вигляді закону, який юридично забезпечує організацію бюджетного процесу і функціонування бюджетної системи;
4) фінансовий план.
ТЕСТ 2. Групування доходів, видатків, фінансування бюджету та боргу за однорідними ознаками – це:
1) бюджетна політика;
2) бюджетна класифікація;
3) бюджетна система;
4) бюджетний устрій.
ТЕСТ 3. Який документ регулює бюджетний процес в Україні відповідно до Конституції України?
1) Бюджетний кодекс України;
2) Закон України «Про бюджетну систему України»;
3) Указ Президента України «Про Державне казначейство України»;
4) Господарський кодекс України.
ТЕСТ 4. Скільки принципів покладено в основу функціонування бюджетної системи:
1) шість
2) десять
3) одинадцять
4) дванадцять
ТЕСТ 5. До функцій бюджетного механізму належать:
1) фінансове забезпечення;
2) фінансове регулювання;
3) фінансовий контроль.
4) вірні 1 і 2 відповіді.
ТЕСТ 6. Фінанси-це:
1) усі види доходів держави і підприємств;
2) еквівалент коштів;
3) економічні відносини, що складаються при утворенні, розподілі і використанні грошових фондів;
4) формування і використання засобів державного бюджету.
ТЕСТ 7. Суб’єктами фінансових відносин є:
1)національний доход і валовий суспільний продукт;
2) держава, підприємства, громадяни;
3)надходження від державних позик;
г)податки, цінні папери, валюта;

ТЕСТ 8. Термін «finansia» виник:
1)у 1 ст. до н.е у Греції:
2)у 9-11 ст. у Франції;
3)у 13-15ст.в Італії;
4)у 5-4 ст.дон.е у Китаї.

ТЕСТ 9. . Спочатку термін «finansia» означав:
1)систему грошових відносин між державою і населенням;
2)грошовий платіж;
3)фонд коштів;
4)податкові надходження в бюджет.
ТЕСТ 10. Виділити передумови виникнення фінансів:
1)глава держави (монарх) став одноосібно розпоряджатися загальнодержавним фондом коштів;
2)відторгнення монарха від керування скарбницею внаслідок революційних перетворень;
3)виникли системи державних доходів і витрат;
4)збори в бюджет здійснювалися у вигляді натуральних податей.
ТЕСТ 11. Податки це -:
1) грошові утримання з кожного працівника
2) Грошові і натуральні платежі, що виплачуються з держбюджету;
3) Загальнообов’язкові платежі до відповідного бюджету;
4) усі відповіді правильні.
ТЕСТ 12. Податкову накладну заповнюють у:
1) двох примірниках;
2) трьох примірниках;
3) чотирьох примірниках.
4) за бажанням покупця
ТЕСТ 13. Нульова ставка ПДВ застосовується:
1) до всіх операцій, крім операцій на внутрішньому ринку;
2) до всіх імпортних операцій; всіх експортних операцій;
3) до всіх експортних операцій,
4) до всіх експортних операцій крім товарів, які звільнені від оподаткування на внутрішньому ринку;
ТЕСТ 14. Специфічні акцизи — це:
1) вид непрямих податків, що встановлюються державою з метою обліку імпортних товарів в умовах вільної зовнішньої торгівлі;
2) вид непрямих податків, що встановлюються для окремих товарів за окремими ставками;
3) вид непрямих податків, що встановлюються для окремих товарів за окремими ставками залежно від величини прибутку.
4) усі відповіді правильні.
ТЕСТ 15. Сукупність показників бюджетів називається:
1) зведений бюджет
2) державний бюджет
3) місцевий бюджет
4) бюджетна система
ТЕСТ 16. До груп підакцизних товарів не входять:
1) електроенергія;
2) промислові замінники тютюну;
3) бензин;
4) правильної відповіді немає.
ТЕСТ 17. Банки, в яких активи одного виду займають більше 50 % розміру загальних активів, – це:
1) фінансово нестійкі (проблемні) банки;
2) державні банки;
3) спеціалізовані банки;
4) банківські об’єднання.
ТЕСТ 18 Засновники банку, акціонери банку, який є акціонерним товариством, пайовики кооперативного банку – це:
1) учасники банку;
2) наглядова рада банку;
3) спостережна рада банку;
4) клієнти банку.
ТЕСТ 19. Суб’єктами міжбюджетних відносин є:
1) місцеві осередки політичних партій;
2) громадські утворення й організації;
3) органи державної влади й органи місцевого самоврядування, до компетенції яких включені повноваження щодо складання, розгляду, затвердження і виконання бюджетів;
4) усі відповіді правильні.
ТЕСТ 20.Які, на вашу думку, джерела формування фінансових ресурсів підприємства належать до фондів власних засобів?
1) Статутний фонд;
2) факторинг;
3) комерційний кредит;
4) собівартість продукції;
ТЕСТ 21.Що таке самофінансування?
1) Форма організації фінансування господарської діяльності за рахунок власних коштів підприємств;
2) метод забезпечення господарської діяльності з використанням не тільки власних коштів, а також фінансових ресурсів за рахунок випуску і реалізації цінних паперів;
3) метод організації фінансування господарської діяльності підприємства за рахунок власних коштів, залучених фінансових ресурсів від реалізації цінних паперів та банківських кредитів;
4) використання власних бюджетних коштів та банківських кредитів;
ТЕСТ 22. Джерело початкових ресурсів банку, засіб страхування інтересів вкладників, забезпечення банку виконання зобов’язань в екстремальних ситуаціях – це:
1) принципи депозитної політики банку;
2) принципи кредитування;
3) функції власного капіталу банку;
4) роль власного капіталу банку.
ТЕСТ 23.Вкажіть правильне визначення терміна "акредитив":
1) форма розрахунку, за якої банк-емітент на доручення свого клієнта повинен здійснити платіж третій особі;
2) розрахунковий документ з дорученням однієї кредитної установи іншій здійснити оплату за рахунок спеціально задепонованих коштів;
3) розрахунковий документ, що містить доручення чекодавця банкові стосовно здійснення платежу;
4) розрахунковий документ, що містить вимогу постачальника та доручення платника;
ТЕСТ 24. Залежно від рівня державного управління податки поділяються на:
1) загальнодержавні, місцеві;
2) прямі, непрямі;
3) разові, систематичні.
4) правильна відповідь відсутня.
ТЕСТ 25. Об'єктом податкового контролю є:
1) камеральні, документальні та оперативні перевірки;
2) фінансово-господарські операції та їх результати;
3) підприємства, установи, організації;
4) органи державної фіскальної служби України, інші контролюючі органи.
ТЕСТ 26. Підсумкова частина акта документальної перевірки містить:
1) загальні відомості про платника податків;
2) систематизований виклад виявлених у результаті перевірки фактів порушень податкового та валютного законодавства;
3) узагальнений опис виявлених унаслідок перевірки порушень податкового і валютного законодавства;
4) правильної відповіді немає.
ТЕСТ 27. Не можуть бути платниками єдиного податку суб`єкти господарювання, які здійснюють:
1) діяльність з надання побутових послуг;
2) продаж товарів з торговельних місць;
3) діяльність у сфері ресторанного господарства;
4) видобуток корисних копалин.
ТЕСТ 28. До прямих податків відносять:
1) акцизний податок;
2) податок на додану вартість;
3) податок на прибуток підприємств;
4) правильна відповідь відсутня
ТЕСТ 29. Ставка податку на прибуток підприємств згідно з Податковим кодексом становить:
1) 6%;
2) 18%;
3) 25%;
4) 30%.
ТЕСТ 30. Доходи бюджетів поділяються на:
1) закріплені та регульовані;
2) поточні та розвитку;
3) поточні та капітальні;
4) капітальні та розвитку.
ТЕСТ 31. Яка з функцій не властива Державному бюджету України:
1) державний бюджет використовується для сплати видатків, пов'язаних з обороною країни
2) з державного бюджету виплачується заробітна плата робітникам промислових підприємств
3) з державного бюджету виплачується заробітна плата службовцям державного апарату
4) усі відповіді правильні.
ТЕСТ 32. Міжбюджетні трансферти – це:
1) кошти, які безоплатно та безповоротно перераховуються з одного бюджету в інший;
2) надання коштів з державного бюджету місцевим для збалансування доходів і видатків усіх бюджетів;
3) сукупність міжбюджетних трансфертів, що здійснюються протягом першої половини бюджетного року;
4) кошти, що перераховуються на платній основі.
ТЕСТ 33. Повноваження, надане розпоряднику бюджетних коштів на взяття бюджетного зобов’язання та здійснення платежів з конкретною метою в процесі виконання бюджету називається:
1) бюджетним запитом
2) бюджетним асигнуванням
3) бюджетним розписом
4) лімітною довідкою
ТЕСТ 34. До функціональної класифікації видатків відносяться:
1) поточні видатки
2) видатки на товари і послуги
3) видатки на судову владу
4) капітальні видатки
ТЕСТ35.Дайте правильне визначення економічної сутності рентабельності:
1) рівень прибутковості, що вимірюється у відсотках;
2) сума фінансових ресурсів;
3) абсолютна сума прибутку від реалізації продукції;
4) абсолютна сума загального прибутку;
ТЕСТ 36. Функція фінансів «утворення доходів» має також іншу назву:
1)здійснення витрат;
2)розподільна;
3)нагромадження капіталу;
4)системотворча.

ТЕСТ 37. Розподільна функція фінансів проявляється через:
1)заходи фінансового впливу;
б)керуючі рішення фінансової служби;
3)розподіл і перерозподіл усіх грошових надходжень;
4)концентрацію фінансових ресурсів.
ТЕСТ 38. Найбільш динамічною частиною фінансової політики є:
1)стратегія керування фінансами;
2)тактика керування фінансами;
3)фінансовий механізм;
4) функціональна система керування.
ТЕСТ 39. . Напрямки діяльності , що визначають довгострокову і середньострокову перспективу використання фінансів – це:
1)тактика керування фінансами;
2)організація фінансових відносин;
3)стратегія керування фінансами;
4)фінансові інструменти.
ТЕСТ 40. Невтручання держави в економіку – це основна риса певного типу фінансової політики, а саме:
1)класичного;
2)регулюючого;
3)планово-директивного;
г)класично-регулюючого.

ТЕСТ 41. Якщо за результатами документальних перевірок не виявлено порушень податкового законодавства, складається:
1) акт;
2) доповідна записка;
3) пояснювальна записка;
4) довідка.
ТЕСТ 42. Де і коли вперше виникли паперові гроші?
1)у Китаї в 12 ст.;
2)у Росії в 11ст.;
3)в Індії до нашої ери;
4)в Англії в 10ст.
ТЕСТ 43. Облік фізичних осіб - платників податків, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби, ведеться:
1) в окремому реєстрі Державного реєстру за прізвищем, ім’ям, по батькові
2) в окремому реєстрі Державного реєстру за прізвищем, ім’ям, по батькові та серією і номером паспорта без використання реєстраційного номера облікової картки.
3) в окремому реєстрі Державного реєстру за прізвищем, ім’ям, по батькові та серією і номером паспорта з використання реєстраційного номера облікової картки.
4) немає правильної відповіді.

ТЕСТ 44. .До ДРФО вноситься інформація про осіб, які є:
1) громадянами України;
2) громадянами України; іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають в Україні; іноземцями та особами без громадянства, які не мають постійного місця проживання в Україні, але відповідно до законодавства зобов’язані сплачувати податки в Україні або є засновниками юридичних осіб, створених на території України.
3) громадянами України; іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають в Україні;
4) варіанти 1 та 2.
ТЕСТ 45. Продовження терміну чинності кредитної угоди – це:
1) контокорент;
2) пролонгація;
3) овердрафт;
4) аваль.
ТЕСТ 46. Хто розробляє проект бюджету відповідно до Бюджетного Кодексу України:
1) Міністерство фінансів України
2) Бюджетна комісії Верховної Ради України
3) Секретаріат Президента України
4) усі відповіді правильні.
ТЕСТ 47. Вид кредитування, в якому беруть участь два або більше банків, кожен з яких самостійно проводить переговори з позичальником, а потім вони узгоджують умови кредитування між собою, щоб в підсумку укласти кредитні договори з позичальником на однакових умовах, – це:
1) контокорентний кредит;
2) консорціумний кредит;
3) онкольний кредит;
4) паралельний кредит.
ТЕСТ 48. Кошти, що спрямовуються на здійснення програм і заходів, передбачених відповідним бюджетом називаються:
1) видатки бюджету
2) витрати бюджету
3) бюджетні запозичення
4) кредитування за вирахуванням погашення
ТЕСТ 49. Субвенції на виконання інвестиційних проектів можуть надаватися:
1) з Державного бюджету;
2) з місцевих бюджетів;
3) з Державного та з місцевих бюджетів;
4) заборонені Бюджетним кодексом України.
ТЕСТ 50.За допомогою яких показників можна визначити потребу підприємства в оборотних коштах із готової продукції?
1) Кількість продукції, чисельність працівників;
2) денні витрати на виробництво товарної продукції і норма запасу в днях;
3) денні витрати на сировину і норма запасу в днях;
4) собівартість одиниці продукції;
ТЕСТ 51. Які оборотні кошти належать до нормованих?
1) Грошові кошти в розрахунках і касі;
2) виробничі запаси, незавершене виробництво;
3) готова продукція, витрати майбутніх періодів;
4) правильна відповідь 2 і 3
ТЕСТ 52. Які, на вашу думку, засоби виробництва належать до оборотних фондів?
1) Будівлі та споруди;
2) сировина й основні матеріали;
3) силові машини;
4) транспортні засоби;
ТЕСТ 53. Показники ефективності використання оборотних коштів — це:
1) фондовіддача; фондомісткість;
2) коефіцієнт обертання; коефіцієнт завантаження;
3) коефіцієнт ефективності; матеріаломісткості.
4) усі відповіді правильні.
ТЕСТ 54. Комерційний кредит — це економічні відносини, які виникають між:
1) підприємствами;
2) комерційними банками;
3) комерційними банками й підприємствами;
4) державою та комерційними банками;
ТЕСТ 55. Не є платниками ПДВ особи, які:
1)мають обсяг оподатковуваних операцій 7200 НМДГ;
2) ввозять товари на митну територію України;
3) здійснюють операції з готівкою;
4) правильної відповіді немає.
ТЕСТ56. Контроль за правильністю та своєчасністю сплати мита здійснюють:
1) податкові адміністрації України;
2) інспекції з цін;
3) митні органи України.
4) усі відповіді правильні.
ТЕСТ57. Датою виникнення податкових зобов’язань за ПДВ з продажу товарів є:
1) дата зарахування коштів від покупця на банківський рахунок платника податку;
2) дата відвантаження товарів;
3) дата оприбуткування товарів платником податку;
4) дата, яка припадає на податковий період, упродовж якого відбувається будь-яка подія, що сталася раніше: або дата зарахування коштів від покупця на банківський рахунок платника податку, або дата відвантаження товарів.
ТЕСТ 58. Податковий період для більшості підприємств щодо податку на додану вартість становить:
1) квартал;
2) місяць;
3) декаду;
4) рік.
ТЕСТ 59 Нарахування і стягнення єдиного податку в Україні здійснюється згідно з:
1) законом України «Про єдиний податок»;
2) Податковим Кодексом України;
3) декретом Кабінету міністрів України;
4) указом Президента
ТЕСТ60. Особлива форма надання короткострокового кредиту банком, якщо розмір платежу перевищує залишок коштів на рахунку клієнта, – це:
1) депозит;
2) овернайт;
3) овердрафт;
г) ліміт.

Київський кооперативний інститут бізнесу і права
Затверджено
на засіданні кафедри фінансів,
банківської справи та страхування
Протокол №6 від 11.04.2016 р.
В.о.зав.кафедрою _________ Л.Л.Кравцова
Напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»
Комплексний державний екзамен за фахом
Екзаменаційний білет 2
ТЕСТ 1. Організація і принципи побудови бюджетної системи, її структури, функціонування та взаємозв'язок між окремими ланками бюджетної системи – це:
1) зведений бюджет
2) бюджетний устрій
3) бюджетна політика
4) бюджетна стратегія
ТЕСТ 2. Суб’єктами міжбюджетних відносин є:
1) місцеві осередки політичних партій;
2) громадські утворення й організації;
3) органи державної влади й органи місцевого самоврядування, до компетенції яких включені повноваження щодо складання, розгляду, затвердження і виконання бюджетів;
4) усі відповіді правильні.
ТЕСТ 3. Зведений бюджет України:
1) затверджує Верховна Рада України
2) затверджує Кабінет Міністрів України
3) не затверджується, використовується з метою аналізу та визначення засад державного регулювання
ТЕСТ 4. Підставою для існування міжбюджетних відносин є:
1) визначений у законодавстві розподіл повноважень між державною виконавчою владою та органами місцевого самоврядування;
2) значні відмінності у формуванні доходів і складі та обсягах видатків бюджетів певних територій;
3) гарантія фінансування витрат на реалізацію наданих повноважень з боку держави органам місцевого самоврядування;
4) всі відповіді вірні.
ТЕСТ 5. Кошти на погашення основної суми державного боргу – це:
1) видатки бюджету
2) витрати бюджету
3) доходи бюджету
4) дотація вирівнювання
ТЕСТ 6. За повнотою зарахування доходів до бюджету вони поділяються на:
1) зовнішні та внутрішні
2) власні та позикові
3) закріплені та регулюючі
4) правильна відповідь не наведена
ТЕСТ 7. Загальна заборгованість за кредитними операціями банку становить:
1) загальний розмір резерву банку;
2) чистий кредитний ризик банку;
3) загальний розмір проблемних кредитів банку;
4) валовий кредитний ризик банку.
ТЕСТ 8. Доходи державного бюджету за розділами Бюджетного кодексу України класифікуються на:
1) податкові надходження
2) збори
3) загальний фонд
4) спеціальний фонд
ТЕСТ 9. З місцевих бюджетів надаються субвенції на:
1) утримання об’єктів спільного користування;
2) будівництво і придбання житла;
3) виконання власних повноважень територіальних громад сіл, селищ, міст
та їх об’єднань;
4) утримання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.
ТЕСТ10.Кредитна лінія — це:
1) угода, за якою банк зобов'язується надати позичальнику кредити на раніше узгоджену суму протягом певного періоду;
2) обстоювання своїх інтересів комерційним банком при видачі кредитів позичальникам;
3) межа, яка встановлює максимальні й мінімальні розміри та терміни видачі кредиту одному позичальнику;
4) ліміти видачі кредитів;
ТЕСТ11. Визначення кількості національної валюти за одиницею іноземної – це:
1) пряме котирування;
2) крос-курс;
3) непряме котирування;
4) валютний курс.
ТЕСТ 12. Фінансовий вплив на соціально-економічний розвиток здійснює:
1) розподіл ВВП;
2) фінансова система;
3) фінансовий механізм;
4) перерозподіл національного багатства
ТЕСТ13. Управління фінансами включає:
1) органи управління;
2) форми управління;
3) методи управління;
4) всі відповіді правильні.
ТЕСТ14. Внутрішнє фінансування дефіциту бюджету здійснюється за рахунок:
1) емісійнихкоштівНаціонального банку України;
2) позик Національного банку України та комерційних банків;
3) позики минулих років
4) всів ідповіді правильні.
ТЕСТ 15. Міністерство фінансів здійснює:
1) заходи з мобілізації коштів через бюджет та систему державного кредиту;
2) касове виконання бюджету;
3) облік платників податків та надходжень до бюджету;
4) емісію грошей.
ТЕСТ16. Відповідно до бюджетної класифікації доходи бюджету класифікуються за такими розділами:
1) податкові надходження; неподаткові надходження; доходи від операцій з капіталом; офіційні трансферти.
2) офіційні трансферти. податкові надходження; доходи від операцій з капіталом;
3) податкові надходження; неподаткові надходження;
4) немає правильної відповіді.
ТЕСТ17. Бюджет як економічна категорія відбиває сукупність грошових відносин між:
1) державою та юридичними й фізичними особами;
2) працюючими та безробітними особами;
3) суб'єктами підприємницької діяльності державної та приватної форми власності
4) всі відповіді не правильні
ТЕСТ18. Під організаційною структурою фінансової системи слід розуміти:
1) сукупність фінансових органів та інструментів;
2) сукупність методів та інструментів управління фінансами;
3) сукупність підприємств фінансового обслуговування
4) механізм проведення фінансового контролю.
ТЕСТ 19. Грошовий оборот – це…
1) формування й розподіл грошових фондів
2) розподіл виручки від реалізації продукції
3) виявлення сутності грошей у русі
4) виробництво і реалізація продукції
ТЕСТ20. Вкажіть вірне визначення, що таке податки:
Податки – це обов'язкові платежі юридичних осіб до місцевих бюджетів залежно від розміру доходів;
Податки – це обов'язкові платежі фізичних осіб до державного бюджету залежно від вартості майна;
Податки – обов'язкові, безумовні платежі до відповідного бюджету, що справляються з платників податку відповідно до законів про оподаткування;
Податки – еквівалентні платежі до бюджетів усіх рівнів, що мають законодавчу основу;
ТЕСТ 21. Визначити функції, які виконують податки:
фіскальну, регулюючу;
захисну, фіскальну, контролюючу;
контролюючу, захисну, регулюючу;
інша відповідь.
ТЕСТ22. За формою оподаткування податки поділяються на:
місцеві та загальнодержавні;
розкладні та окладні;
особисті та реальні;
прямі та непрямі.

ТЕСТ 23. Мито, ПДВ, податок на прибуток є податками:
1) загальнодержавними;
2) місцевими;
3) прямими;
4) непрямими:
ТЕСТ 24. Податок на прибуток підприємств є:
1) загальнодержавним;
2) місцевим;
3)специфічним;
4)непрямим;
ТЕСТ 25. Грошова сума, з якої стягують податок:
1) джерело сплати;
2) податкова квота:
3) податкова ставка;
4) податкова база;
ТЕСТ 26. Які з принципів надання пільг не є такими:
1) рівномірність надання;
2) обов'язковість надання;
3) вільний характер застосування;
4) спрямованість надання.
ТЕСТ 27. Сукупність сфер і ланок фінансових відносин, взаємозалежних між собою-це:
1)фінансова система;
2)фінансовий механізм;
3)фінансові ресурси;
г)державні фінанси.
ТЕСТ28. Визначити правильне твердження:
1)фінансова система- це єдина система, тому що вона складається тільки з однієї ланки;
2)фінансові ресурси є матеріальними носіями фінансових відносин;
3)найбільш динамічною частиною фінансової політики є керування фінансами;
4)невтручання держави в економіку – це основна риса регулюючого типу фінансової політики.

ТЕСТ 29. Випуск в обіг готівки у вигляді паперових купюр або розмінних монет – це:
1)грошовий обіг;
2)безготівкове обертання;
3)емісія грошей;
4)демонетизація.
ТЕСТ 30. Грошові кошти готівкою, що знаходяться в касах банків, суб’єктів господарювання, установ, – це:
1) касовий оборот;
2) касова готівка;
3) оборотна каса;
4) ліміт каси.
ТЕСТ 31. Платіжне доручення – це
1) документ, що містить доручення чекодавця банку стосовно перерахунку з його рахунка певної суми
2) письмове боргове зобов’язання, яке дає право вимагати від боржника сплати відповідної суми
3) письмове доручення власника рахунку переказати відповідну суму зі свого рахунку на рахунок отримувача коштів
4) комбінований документ, який містить вимогу постачальника та доручення платника.

ТЕСТ 32. Весь обсяг випущених в обіг паперових грошей та металевих монет –це:
1)грошова маса ;
2)грошовий обіг
3)грошові агрегати;
4)дійсні гроші.
ТЕСТ 33. Податкове зобов'язання-це:
обсяг імпортних товарів;
загальна сума продажу товарів;
загальна сума податку, нарахована платником.
правильна відповідь відсутня.
ТЕСТ34. Джерела засобів підприємства відображаються у:
1) статутному фонді;
2) довгострокових позиках;
3) пасиві балансу;
4) звіті про рух капіталу;
ТЕСТ 35. Фінанси – це:
1) усі види доходів держави і підприємств;
2) еквівалент коштів;
3) економічні відносини, що складаються при утворенні, розподілі і використанні грошових фондів;
4) економічні відносини з приводу формування і використання засобів державного бюджету;
ТЕСТ 36. Курс фінансової політики, направлений на вирішення завдань конкретного етапу розвитку суспільства:
1) фінансова тактика;
2) фінансовий механізм;
3) фінансове прогнозування;
4) розробка концепцій та законів управління;
ТЕСТ 37. Фінансовий контроль являє собою:
1) одну із функцій управління фінансами, яка забезпечує формування і використання фінансових ресурсів у всіх ланках фінансової системі;
2) розробку концепцій та законів управління фінансами на перспективу;
3) економічні відносини, що складаються при утворенні, розподілі і використанні грошових фондів;
4) комплекс заходів, здійснюваних державою з метою успішного досягнення поставлених нею цілей у сфері фінансів.
ТЕСТ 38. Суб’єктами фінансових відносин є:
1) національний доход і валовий внутрішній продукт;
2) держава, підприємства, громадяни;
3) надходження від державний та комерційних позик;
4)податки, цінні папери, валюта.
ТЕСТ 39. У чому полягає сутність поняття "поточні бюджетні видатки"
1) фінансування інвестиційної діяльності
2) фінансування органів державної влади та бюджетних установ
3) фінансування інноваційної діяльності
4) правильні відповіді – а,в
ТЕСТ 40. Які види міжбюджетних трансфертів використовують в Україні?
1) бюджетна дотація і бюджетна позика;
2) бюджетна субвенція і бюджетна субсидія;
3) бюджетна субвенція і бюджетна дотація.
4) усі відповіді вірні.
ТЕСТ 41. . Державні цільові фонди поділяють на:
1) спеціальні;
2) економічні;
3) соціальні;
4) політичні.
ТЕСТ 42.Дотації з місцевих бюджетів на часткове покриття збитків, пов’язаних з перевезеннями пільгових категорій населення підприємствам автомобільного і залізничного транспорту є:
1) соціальними видатками
2) видатками на соціальний захист
3) видатками на економічну діяльність
4) видатками на управління
ТЕСТ 43. Розрізняють такі форми взаємовідносин між бюджетами:
1) бюджетні асигнування
2) вилучення коштів
3) запозичення
4) асигнування
ТЕСТ 44. Міжбюджетний трансферт для використання на певну мету:
1) субсидія
2) субвенція
3) дотація вирівнювання
4) запозичення.
ТЕСТ 45. Доходи, від яких встановлюються відрахування до бюджетів нижчих рівнів, нормативи яких диференціюються в розрізі окремих бюджетів і періодично змінюються називаються:
1) закріплені
2) регулюючі
3) загальнодержавні
4) міжбюджетні
ТЕСТ 46. Регіональними підрозділами НБУ є:
1) відділення НБУ в регіонах;
2) служби банку;
3) територіальні управління (філії) НБУ;
4) представництва НБУ.
ТЕСТ 47. Не допускається затвердження дефіцитного бюджету:
1) Державного бюджету України
2) Автономної Республіки Крим
3) бюджету міста
4) бюджету села, селища, областей, районів
ТЕСТ 48. Перетворення грошових заощаджень населення в капітал, емісія кредитних грошей, кредитування – це:
1) банківські операції;
2) незаконні дії банку;
3) завдання банку;
4) функції банку.
ТЕСТ49. Ставки податку на додану вартість:
1) 0% та 20%;
2)0%, 7% та 20%;
3)7% ;
4)немає вірної відповіді;
ТЕСТ50. Вкажіть вірне визначення, що таке податки:
Податки – це обов'язкові платежі юридичних осіб до місцевих бюджетів залежно від розміру доходів;
Податки – це обов'язкові платежі фізичних осіб до державного бюджету залежно від вартості майна;
Податки – обов'язкові, безумовні платежі до відповідного бюджету, що справляються з платників податку відповідно до Податкового кодексу України та інших законів про оподаткування;
Податки – еквівалентні платежі до бюджетів усіх рівнів, що мають законодавчу основу;
ТЕСТ 51. Яке головне призначення місцевих податків і зборів?
1) Регулювання розвитку промисловості та послуг на місцевому рівні.
2) Підтримка вітчизняних виробів.
3) Наповнення дохідної частини місцевих бюджетів.
4) Підвищення якості комунальних послуг.
ТЕСТ 52. Вкажіть вірне визначення:
податкова база – це фізичний, вартісний чи інший характерний вираз об'єкта оподаткування, до якого застосовується податкова ставка і який використовується для визначення розміру податкового зобов'язання;
податкова база – це доходи чи їхня частина, вартість ряду товарів, майно платника податків, окремі види їхньої діяльності, додана вартість і інші об’єкти, встановлені законодавчими актами;
податкова база – це сукупність базових ідей, застосовуваних у податковій сфері;
податкова база – це перелік загальнодержавних та місцевих податків та зборів, що стягуються у державі.

ТЕСТ 53. Одиниця виміру об'єкта оподаткування це:
1) платник податку;
2) суб'єкт оподаткування:
3) носій податку;
4) одиниця оподаткування;
ТЕСТ 54. Назвіть, який з указаних суб'єктів господарювання може бути платником єдиного податку 4 групи (фіксованого сільськогосподарського податку).
1) Виробник, що вирощує і реалізує сільськогосподарську продукцію.
2) Переробляє сільськогосподарську продукцію, придбану в інших виробників, і її реалізує.
3) Регулярно сплачує податки і збори і не має податкової заборгованості.
4) Виробник, у якого обсяг реалізації вирощеної і переробленої сільськогосподарської продукції за попередній рік перевищує 50 відсотків валового доходу і котрий виявив бажання сплачувати фіксований сільськогосподарський податок.
ТЕСТ 55. Частка податку в доході платника податку — це:
1) джерело сплати;
2) податкова квота;
3) податкова ставка:
4) податкова база;
ТЕСТ 56. У якому з елементів оподаткування найбільше виявляється регулююча функція податків?
1) Визначення об'єкта оподаткування.
2) Визначення джерела сплати податків.
3) Установлення величини ставок податків.
4) Установлення термінів сплати податків.
ТЕСТ 57. Яку функцію виконують податки, якщо вони сприяють захисту навколишнього середовища від забруднення:
1) розподільчу;
2) фіскальну;
3) екологічну;
4) регулюючу;
ТЕСТ 58. Вкажіть, як поділяються податки залежно від об’єкта оподаткування:
загальнодержавні та місцеві;
прямі і непрямі;
податки на доходи, на майно і на споживання;
податки, що включаються у валові витрати та собівартість, податки, що включаються в ціну товару, податки, що сплачуються з прибутку
ТЕСТ 59. Прийняттям проекту Закону про Державний бюджет у першому читанні вважається прийняття рішення щодо:
1) бюджетних висновків та пропозицій Верховної Ради України
2) бюджетних висновків Рахункової Палати
3) рішення Голови Верховної Ради України
4) пропозицій Кабінету міністрів
ТЕСТ 60. Джерелами фінансування соціальної сфери є:
1) державний бюджет;
2) страхові фонди;
3) місцеві бюджети;
4) власні доходи організацій та установ соціальної сфери (самофінан сування).

Київський кооперативний інститут бізнесу і права
Затверджено
на засіданні кафедри фінансів,
банківської справи та страхування
Протокол №6 від 11.04.2016 р.
В.о.зав.кафедрою _________ Л.Л.Кравцова
Напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»
Комплексний державний екзамен за фахом
Екзаменаційний білет 3
ТЕСТ 1. Фінансування бюджетних видатків – це:
1) безоплатне зарахування коштів до бюджету;
2) виділення коштів з бюджету на безоплатній і безповоротній основі;
3) виділення коштів з бюджету на платній і поворотній основі;
4) немає правильної відповіді.
ТЕСТ 2. Бюджетна резолюція приймається у формі:
1) закону
2) постанови
3) рішення
4) розпорядження
ТЕСТ 3. Прийняттям проекту Закону про Державний бюджет у першому читанні вважається прийняття рішення щодо:
1) бюджетних висновків та пропозицій Верховної Ради України
2) бюджетних висновків Рахункової Палати
3) рішення Голови Верховної Ради України
4)пропозицій Кабінету міністрів
ТЕСТ 4. Який документ регулює бюджетний процес в Україні відповідно до Конституції України?
1) Бюджетний кодекс України;
2) Закон України «Про бюджетну систему України»;
3) Указ Президента України «Про Державне казначейство України»;
4) Господарський кодекс України.
ТЕСТ 5. Зі скількох стадій складається бюджетний процес?
1) 4;
2) 3;
3) 6;
4) 5.
ТЕСТ 6. Дефіцит бюджету – це:
1) перевищення видатків бюджету над його доходами
2) перевищення видатків спеціального фонду бюджету над його доходами
3) перевищення доходів бюджету над його видатками
4) перевищення видатків загального фонду бюджету над його доходами
ТЕСТ 7. Трансферти – це:
1) кошти, одержані від інших органів державної влади, органів влади АРК, органів місцевого самоврядування, інших держав або міжнародних організацій на безоплатній та безповоротній основі
2) обов'язкові, безоплатні та безповоротні платежі органам державного управління
3) обов'язкові, безоплатні та безповоротні платежі отримані від інших органів державного управління
4) це перерахування коштів між різними ланками бюджетної системи
ТЕСТ 8. Бюджетний процес – це:
1) порядок складання і затвердження бюджетів
2) це організація виконання бюджетів та здійснення контролю за їх виконанням
3) це регламентована нормами права діяльність пов'язана із складанням, розглядом, виконанням, контролем і розглядом звітів про виконання бюджетів
4) встановлений державою порядок складання, розгляду та виконання бюджету
ТЕСТ 9. Третє читання проекту Закону про Державний бюджет починається з:
1) доповіді Голови бюджетного комітету Верховної Ради та співдоповіді Міністра фінансів
2) доповіді Голови Комітету з питань бюджету
3) доповіді Міністра фінансів
4) доповіді Голови Верховної Ради
ТЕСТ 10. Кошти цільових страхових фондів:
1) входять до складу Державного бюджету України;
2) не входять до складу Державного бюджету України;
3) використовуються тільки за цільовим призначенням.
4) немає вірної відповіді.
ТЕСТ 11. Бюджет розвитку є складовою частиною:
1) збалансованого бюджету
2) загального фонду бюджету
3) спеціального фонду бюджету
4) зведеного бюджету
ТЕСТ 12. Як ви вважаєте, що можна віднести до фінансових ресурсів?
1) Сировину і основні матеріали;
2) робочі машини і обладнання;
3) прибуток і банківські кредити;
4) виробничі запаси;
ТЕСТ 13. Назвіть основні функції фінансів підприємств:
1) розподільча, контрольна;
2) розподільча, позикова, контрольна;
3) розподільча, контрольна, поточна;
4) розподільча, відтворювальна;
ТЕСТ 14.Назвіть джерело формування фінансових ресурсів підприємства, яке належить до фондів позичених коштів:
1) інвестиційний фонд;
2) факторинг;
3) фонд споживання;
4) фонд для виплати дивідендів;
ТЕСТ 15.Яке з наведених визначень фінансів підприємств є правильним?
1) Грошові відносини, які виникають у результаті виробничо-господарської діяльності і відображають формування й використання фондів грошових коштів;
2) виручка від реалізації, а також інші надходження грошових коштів, у результаті яких створюється прибуток;
3) грошові відносини між підприємством і бюджетом із приводу сплати податків, отримання асигнувань з бюджету;
4) грошові відносини підприємства з його працівниками з приводу сплати заробітної плати та інших виплат з оплати праці;
ТЕСТ 16. . Ставка податку на прибуток підприємств згідно з Податковим кодексом становить:
1) 6%;
2) 18%;
3) 25%;
4) 30%.

ТЕСТ 17 Податок як фінансову і економічну категорію характеризують такі ознаки:
1) примусовий характер, безеквівалентність, відсутність цільового використання;
2)законодавча регламентація, однаковий підхід до всіх платників;
3) зміна форми власності;
4) всі вищенаведені відповіді вірні.
ТЕСТ 18. Органи державної фіскальної служби України у своїй діяльності керуються:
1) Конституцією України та Податковим кодексом України;
2) законами України;
3) нормативно-правовими актами органів державної влади;
4) рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим і Ради міністрів Автономної Республіки 1 з питань оподаткування, виданими у межах їх повноважень;
ТЕСТ 19. Нульова ставка ПДВ застосовується:
1) до всіх операцій, крім операцій на внутрішньому ринку;
2) до всіх імпортних операцій; всіх експортних операцій;
3) до всіх експортних операцій,
4) до всіх експортних операцій крім товарів, які звільнені від оподаткування на внутрішньому ринку;
ТЕСТ 20. Під час встановлення податку обов’язково визначаються такі елементи:
1) платник податку;
2) об’єкт оподаткування, база оподаткування, ставка податку, платник податку, порядок обчислення податку, податковий період;
3) строк та порядок сплати податку, платник податку, строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку.
4) всі вищенаведені відповіді вірні.

ТЕСТ 21.Що таке самофінансування?
1) Форма організації фінансування господарської діяльності за рахунок власних коштів підприємств;
2) метод забезпечення господарської діяльності з використанням не тільки власних коштів, а також фінансових ресурсів за рахунок випуску і реалізації цінних паперів;
3) метод організації фінансування господарської діяльності підприємства за рахунок власних коштів, залучених фінансових ресурсів від реалізації цінних паперів та банківських кредитів;
4) використання власних бюджетних коштів та банківських кредитів;
ТЕСТ 22.Укажіть правильне визначення терміна "вексель":
1) доручення банку покупця банку постачальника здійснити оплату рахунків постачальника;
2) письмове зобов'язання відповідної форми, яке надає право його власникові вимагати сплати відповідної суми у відповідний термін;
3) форма розрахунку, за якої банк-емітент на доручення свого клієнта повинен здійснити платіж;
4) комбінований документ, який містить вимогу постачальника і доручення платника;
ТЕСТ 23. Комплекс заходів банку з формування портфеля депозитних послуг, різноманітних форм і методів здійснення цих заходів, визначення його конкурентних позицій за даним сегментом ринку та забезпечення стійкості й надійності ресурсної бази – це:
1) депозитна політика банку;
2) процентна політика банку;
3) технологічна карта операцій банку;
4) стратегія банку.
ТЕСТ 24. Місцеві податки та збори має право встановлювати:
1) місцеві органи влади;
2) Верховна Рада України;
3) кабінет Міністрів України.
ТЕСТ 25. Об'єктом податкового контролю є:
1) камеральні, документальні та оперативні перевірки;
2) фінансово-господарські операції та їх результати;
3) підприємства, установи, організації;
4) органи державної податкової служби України, інші контролюючі органи.
ТЕСТ 26. Підсумкова частина акта документальної перевірки містить:
1) загальні відомості про платника податків;
2) систематизований виклад виявлених у результаті перевірки фактів порушень податкового та валютного законодавства;
3) узагальнений опис виявлених унаслідок перевірки порушень податкового і валютного законодавства;
4) правильної відповіді немає.
ТЕСТ 27. Які з перелічених принципів не відносяться до принципів побудови системи оподаткування в Україні:
1) принцип обачності;
2) принцип доступності;
3) принцип єдиного підходу;
4) принцип обов'язковості.
ТЕСТ 28. Непрямі податки — це такі, що:
1) встановлюються безпосередньо щодо платника;
2) встановлюються персонально для конкретного платника;
3) встановлюються в цінах товарів та послуг;
4) передбачають оподаткування об'єкта за зовнішніми ознаками
ТЕСТ 29.Дайте правильне визначення грошових фондів:
1) гроші у русі;
2) частина грошових коштів, які мають цільове спрямування;
3) грошові кошти, що є в розпорядженні підприємств;
4) фінансовий результат діяльності підприємств;
ТЕСТ 30. Під державним боргом розуміють:
1) зобов’язання держави своїм кредиторам;
2) фінансові ресурси держави;
3) резервні бюджетні фонди;
4) розмір державного дефіциту.
ТЕСТ 31. Яка з функцій не властива Державному бюджету України:
1) державний бюджет використовується для сплати видатків, пов'язаних з обороною країни
2) з державного бюджету виплачується заробітна плата робітникам промислових підприємств
3) з державного бюджету виплачується заробітна плата службовцям державного апарату
ТЕСТ 32. Об’єкти депозитних операцій банку – це:
1) банки та їх філії;
2) депозитні угоди та ощадні сертифікати.
3) кошти та банківські метали;
4) банки та їх клієнти.
ТЕСТ 33. Повноваження, надане розпоряднику бюджетних коштів на взяття бюджетного зобов’язання та здійснення платежів з конкретною метою в процесі виконання бюджету називається:
1) бюджетним запитом
2) бюджетним асигнуванням
3) бюджетним розписом
4) лімітною довідкою
ТЕСТ 34. До функціональної класифікації видатків відносяться:
1) поточні видатки
2) видатки на товари і послуги
3) видатки на судову владу
4) капітальні видатки
ТЕСТ35.Дайте правильне визначення економічної сутності рентабельності:
1) рівень прибутковості, що вимірюється у відсотках;
2) сума фінансових ресурсів;
3) абсолютна сума прибутку від реалізації продукції;
4) абсолютна сума загального прибутку;
ТЕСТ 36. Прямі податки — це такі, що:
встановлюються в цінах товарів та послуг;
встановлюються безпосередньо щодо платника;
не залежать від масштабів об'єкта оподаткування;
прямо не залежать від доходу платника.
ТЕСТ 37. Які з наведених засобів належать до фондів обігу підприємства?
1) Прибуток;
2) амортизаційні відрахування;
3) довгостроковий кредит;
4) кошти на поточному рахунку;
ТЕСТ 38.З якою метою на підприємстві здійснюється нормування оборотних засобів?
1) Щоб досягти максимального обсягу випуску продукції, використовуючи мінімум засобів;
2) щоб розрахувати оподаткований прибуток;
3) щоб визначити амортизаційний фонд;
4) щоб сформувати статутний фонд;
ТЕСТ 39. Які оборотні кошти, на вашу думку, належать до ненормованих коштів?
1) виробничі запаси;
2) грошові кошти у розрахунках;
3) готова продукція відвантажена;
4) правильна відповідь 3 і 4.
ТЕСТ 40. До місцевих податків належать:
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
єдиний податок, готельний податок.
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; єдиний податок,
ТЕСТ 41. Якщо за результатами документальних перевірок не виявлено порушень податкового законодавства, складається:
1) акт;
2) доповідна записка;
3) пояснювальна записка;
4) довідка.
ТЕСТ 42. Сутність податку на додану вартість (ПДВ) полягає у:
ПДВ є прямим податком, що сплачується в бюджет за ставкою 20% вартості товару;
ПДВ є непрямим податком, що включається в ціну товару і сплачується в бюджет продавцем платником податку за встановленою ставкою 20%, 7% ,0%;
ПДВ є прямим податком, який сплачується в бюджет покупцями товару;
ПДВ є прямим податком, що включається в ціну товару і сплачується в бюджет покупцями товару 7% і 0%.
ТЕСТ 43. Мито — це непрямий податок, що стягується:
1) з товарів, які перетинають митний кордон країни, тобто ввозяться, вивозяться чи прямують транзитом;
2) з товарів, які ввозяться на митну територію чи вивозяться з митної території країни;
3) з високорентабельних і монопольних товарів, які ввозяться на митну територію чи вивозяться з митної території країни.
ТЕСТ 44. Органами ДФС відкривають особові рахунки платників податків:
за кожним видом платежу;
за кожним платником;
відповіді А та Б;
вірної відповіді немає.
ТЕСТ 45. Запозичення фінансових ресурсів банком шляхом отримання їх від інвесторів в обмін на власні боргові фінансові інструменти – це:
1) міжбанківські кредити;
2) операції РЕПО;
3) випуск облігацій;
4) кредити НБУ.
ТЕСТ 46. Хто розробляє проект бюджету відповідно до Бюджетного Кодексу України:
1) Міністерство фінансів України
2) Бюджетна комісії Верховної Ради України
3) Секретаріат Президента України
ТЕСТ 47. За матеріальним змістом державний бюджет – це:
1) грошові відносини, які проявляються між державою, з одного боку, підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами, з іншого, з приводу утворення фонду грошових засобів і його використання на розширене відтворення;
2) основний фінансовий план держави;
3) централізований фонд грошових засобів держави, які перебувають у постійному русі;
4) центральна ланка державної фінансової системи, яка зумовлює розподіл і перерозподіл ВВП;
ТЕСТ 48. Функціональна класифікація видатків бюджету це:
1) групування видатків бюджетів усіх рівнів та відображає напрями використання бюджетних коштів на виконання основних функцій держави;
2) розподіл бюджетних коштів між головними розпорядниками коштів відповідно до Бюджетного кодексу;
3) розмежування видатків бюджетних установ та одержувачів бюджетних коштів за економічними ознаками з детальним розподілом за їх предметними ознаками.
4) немає вірної відповіді.
ТЕСТ 49. До видатків бюджету не належать:
1) погашення кредитів;
2) розміщення коштів на депозитах;
3) повернення надміру сплачених до бюджету сум податків і зборів та інших
доходів бюджету, проведення їх бюджетного відшкодування.
4) видатки на культуру.
ТЕСТ50.За допомогою яких показників можна визначити потребу підприємства в оборотних коштах із готової продукції?
1) Кількість продукції, чисельність працівників;
2) денні витрати на виробництво товарної продукції і норма запасу в днях;
3) денні витрати на сировину і норма запасу в днях;
4) собівартість одиниці продукції;
ТЕСТ51. Які оборотні кошти належать до нормованих?
1) Грошові кошти в розрахунках і касі;
2) виробничі запаси, незавершене виробництво;
3) готова продукція, витрати майбутніх періодів;
4) Правильна відповідь 2 і 3
ТЕСТ52. Які, на вашу думку, засоби виробництва належать до оборотних фондів?
1) Будівлі та споруди;
2) сировина й основні матеріали;
3) силові машини;
4) транспортні засоби;
ТЕСТ53. Показники ефективності використання оборотних коштів — це:
1) фондовіддача; фондомісткість;
2) коефіцієнт обертання; коефіцієнт завантаження;
3) коефіцієнт ефективності; матеріаломісткості.
ТЕСТ54. Банк, у якому частка капіталу, що належить хоча б одному нерезиденту, перевищує 10 відсотків, вважається:
1) філією іноземного банку;
2) неконтрольованим банком;
3) дочірнім банком;
4) банком з іноземним капіталом.
ТЕСТ 55. До складу основних органів управління банком входять:
1) НБУ, філії, відділення, представництва;
2) наглядова рада, управління, територіально відокремлені під-
розділи, правління;
3) загальні збори учасників, спостережна рада, правління банку;
4) управління, департаменти, відділи, служби банку.
ТЕСТ 56. Контроль за правильністю та своєчасністю сплати мита здійснюють:
1) фіскальні органи України;
2) інспекції з цін;
3) митні органи України.
ТЕСТ 57. Датою виникнення податкових зобов’язань за ПДВ з продажу товарів є:
1) дата зарахування коштів від покупця на банківський рахунок платника податку;
2) дата відвантаження товарів;
3) дата оприбуткування товарів платником податку;
4) дата, яка припадає на податковий період, упродовж якого відбувається будь-яка подія, що сталася раніше: або дата зарахування коштів від покупця на банківський рахунок платника податку, або дата відвантаження товарів.

ТЕСТ 58. Податковий період для більшості підприємств щодо податку на додану вартість становить:
1) квартал;
2) місяць;
3) декаду;
4) рік.
ТЕСТ 59. Основна ставка по податку на прибуток в 2015р.:
18%
19%
21%
всі вищенаведені відповіді вірні.
ТЕСТ60. Комплекс заходів банку з формування портфеля депозитних послуг, різноманітних форм і методів здійснення цих заходів, визначення його конкурентних позицій за даним сегментом ринку та забезпечення стійкості й надійності ресурсної бази – це:
1) депозитна політика банку;
2) процентна політика банку;
3) технологічна карта операцій банку;
4) стратегія банку.

Київський кооперативний інститут бізнесу і права
Затверджено
на засіданні кафедри фінансів,
банківської справи та страхування
Протокол №6 від 11.04.2016 р.
В.о.зав.кафедрою _________ Л.Л.Кравцова
Напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»
Комплексний державний екзамен за фахом
Екзаменаційний білет 4
ТЕСТ 1. В українській бюджетній практиці операції з фінансування бюджету
згруповані в такі групи:
1) фінансування за активними операціями;
2) фінансування за борговими операціями; надходження від приватизації державного майна; фінансування за активними операціями;
3) фінансування за борговими операціями; надходження від приватизації державного майна;
4) немає правильної відповіді.
ТЕСТ 2. Фінанси-це:
1) усі види доходів держави і підприємств;
2) еквівалент коштів;
3) економічні відносини, що складаються при утворенні, розподілі і використанні грошових фондів;
4) формування і використання засобів державного бюджету.
ТЕСТ 3. Термін «finansia» виник:
1)у 1 ст. до н.е у Греції:
2)у 9-11 ст. у Франції;
3)у 13-15ст.в Італії;
4)у 5-4 ст.дон.е у Китаї.

ТЕСТ 4. Яку функцію виконують податки, якщо вони сприяють захисту навколишнього середовища від забруднення:
1) розподільчу;
2) фіскальну;
3) екологічну;
4) регулюючу;
ТЕСТ 5. До груп підакцизних товарів не входять:
1) електроенергія;
2) промислові замінники тютюну;
3) бензин;
4) правильної відповіді немає.
ТЕСТ6. Економічні відносини, що виникають у процесі акумуляції фондів грошових коштів у розпорядженні органів державної влади та управління, – це:
1) видатки бюджету;
2) доходи бюджету;
3) міжбюджетні трансферти;
4) цільові бюджетні фонди.
ТЕСТ7. Назвіть, який з указаних суб'єктів господарювання може бути платником єдиного податку 4 групи (фіксованого сільськогосподарського податку).
1) Виробник, що вирощує і реалізує сільськогосподарську продукцію.
2) Переробляє сільськогосподарську продукцію, придбану в інших виробників, і її реалізує.
3) Регулярно сплачує податки і збори і не має податкової заборгованості.
4) Виробник, у якого обсяг реалізації вирощеної і переробленої сільськогосподарської продукції за попередній рік перевищує 50 відсотків валового доходу і котрий виявив бажання сплачувати фіксований сільськогосподарський податок.
ТЕСТ8. Одиниця виміру об'єкта оподаткування це:
1) платник податку;
2) суб'єкт оподаткування:
3) носій податку;
4) одиниця оподаткування;
ТЕСТ9. Скільки груп єдино платників:
2 групи
3групи
4 групи
Вірної відповіді немає
ТЕСТ10. Дотація вирівнювання – це:
1)трансферт, який надається на оплатній та поворотній основі місце вим бюджетам з вищестоячих бюджетів у разі, коли у відповідного бюджету недостатньо доходів для фінансування певних видатків;
2) міжбюджетний трансферт на вирівнювання дохідної спроможності бюджету, який його одержує;
3) трансферт, що є різновидом цільових трансфертів;
4) трансферт, що передається від одного бюджета іншому.
ТЕСТ11. Вкажіть вірне визначення, що таке податки:
1)Податки – це обов'язкові платежі юридичних осіб до місцевих бюджетів залежно від розміру доходів;
2)Податки – це обов'язкові платежі фізичних осіб до державного бюджету залежно від вартості майна;
3)Податки – обов'язкові, безумовні платежі до відповідного бюджету, що справляються з платників податку відповідно до законів про оподаткування;
4)Податки – еквівалентні платежі до бюджетів усіх рівнів, що мають законодавчу основу;
ТЕСТ12. За формою оподаткування податки поділяються на:
місцеві та загальнодержавні;
розкладні та окладні;
особисті та реальні;
прямі та непрямі.

ТЕСТ 13. Функціональна класифікація видатків бюджету це:
1) групування видатків бюджетів усіх рівнів та відображає напрями використання бюджетних коштів на виконання основних функцій держави;
2) розподіл бюджетних коштів між головними розпорядниками коштів відповідно до Бюджетного кодексу;
3) розмежування видатків бюджетних установ та одержувачів бюджетних коштів за економічними ознаками з детальним розподілом за їх предметними ознаками.
4) усі відповіді вірні.
ТЕСТ 14. До функцій держави у економічній сфері належать:
1) інфраструктурна та захист конкуренції;
2) вживання протекціоністських заходів;
3) результативна та продуктивна;
4) усі відповіді вірні.
ТЕСТ 15. Зведений бюджет України:
1) затверджує Верховна Рада України
2) затверджує Кабінет Міністрів України
3) не затверджується, використовується з метою аналізу та визначення засад державного регулювання
ТЕСТ 16. Суб’єктами фінансових правовідносин в галузі видатків бюджету на освіту та науку є:
1) господарський орган, який складає розпис видатків бюджету та має право відкликання їх, здійснює постійний контроль за використанням бюджетних асигнувань;
2) установа, в якій відкриті єдиний казначейський рахунок і реєстраційний рахунок вищого навчального закладу й наукової установи та яка отримує бюджетні асигнування й бере учать у контролі за дотриманням фінансової дисципліни;
3) Кабінет Міністрів України як орган, який складає програмний розпис видатків бюджету;
4) усі відповіді вірні.
ТЕСТ 17. Організація і принципи побудови бюджетної системи, її структури, функціонування та взаємозв'язок між окремими ланками бюджетної системи – це:
1) зведений бюджет
2) бюджетний устрій
3) бюджетна політика
4) бюджетна стратегія
ТЕСТ 18. Грошові кошти або банківські метали, що розміщені вкладниками в банках на умовах видачі вкладу (депозиту) на першу вимогу вкладника, або здійснення переказу за розпорядженням власника рахунку – це:
1) вклади (депозити) строкові;
2) вклади (депозити) на вимогу;
3) вклади за депозитними сертифікатами;
4) ощадні вклади.
ТЕСТ 19. Емітентами депозитних (ощадних) сертифікатів в Україні можуть бути:
1) банки та їх філії;
2) тільки банки з вітчизняним капіталом;
3) банки – юридичні особи;
4) тільки банки з іноземним капіталом
ТЕСТ 20. Міжбюджетний трансферт для використання на певну мету:
1) субсидія
2) субвенція
3) дотація вирівнювання
4) запозичення.
ТЕСТ 21. Розрізняють такі форми взаємовідносин між бюджетами:
1) бюджетні асигнування
2) вилучення коштів
3) запозичення
4) асигнування
ТЕСТ 22. Дотації з місцевих бюджетів на часткове покриття збитків, пов’язаних з перевезеннями пільгових категорій населення підприємствам автомобільного і залізничного транспорту є:
1) соціальними видатками
2) видатками на соціальний захист
3) видатками на економічну діяльність
4) видатками на управління
ТЕСТ 23. Ресурси, отримані банком на міжбанківському ринку від інших банків на умовах міжбанківського кредитування, – це:
1) кредити НБУ;
2) кредити НБУ “овернайт”;
3) операції РЕПО;
4) міжбанківські кредити.
ТЕСТ 24. Кошти цільових страхових фондів:
1) входять до складу Державного бюджету України;
2) не входять до складу Державного бюджету України;
3) використовуються тільки за цільовим призначенням;
4) використовуються не за цільовим призначенням.
ТЕСТ 25. У чому полягає сутність поняття "поточні бюджетні видатки"
1) фінансування інвестиційної діяльності
2) фінансування органів державної влади та бюджетних установ
3) фінансування інноваційної діяльності
4) правильні відповіді – 1,2
ТЕСТ26. Суб’єктами фінансових відносин є:
1) національний доход і валовий внутрішній продукт;
2) держава, підприємства, громадяни;
3) надходження від державний та комерційних позик;
4)податки, цінні папери, валюта.
ТЕСТ 27. Фінансовий контроль являє собою:
1) одну із функцій управління фінансами, яка забезпечує формування і використання фінансових ресурсів у всіх ланках фінансової системі;
2) розробку концепцій та законів управління фінансами на перспективу;
3) економічні відносини, що складаються при утворенні, розподілі і використанні грошових фондів;
4) комплекс заходів, здійснюваних державою з метою успішного досягнення поставлених нею цілей у сфері фінансів.
ТЕСТ 28. Курс фінансової політики, направлений на вирішення завдань конкретного етапу розвитку суспільства:
1) фінансова тактика;
2) фінансовий механізм;
3) фінансове прогнозування;
4) розробка концепцій та законів управління;
ТЕСТ 29. Фінанси – це:
1) усі види доходів держави і підприємств;
2) еквівалент коштів;
3) економічні відносини, що складаються при утворенні, розподілі і використанні грошових фондів;
4) економічні відносини з приводу формування і використання засобів державного бюджету;
ТЕСТ 30. Доходи бюджету не включають таке джерело:
1) доходи відоперацій з капіталом;
2) кредитні надходження до бюджету;
3) трансферти.
4) всі відповіді не правильні
ТЕСТ 31. Бюджет як економічна категорія відбиває сукупність грошових відносин між:
1) державою та юридичними й фізичними особами;
2) працюючими та безробітними особами;
3) суб'єктамипідприємницькоїдіяльностідержавної та приватноїформивласності
4) всі відповіді не правильні
ТЕСТ 32. Під організаційною структурою фінансової системи слід розуміти:
1) сукупність фінансових органів та інструментів;
2) сукупність методів та інструментів управління фінансами;
3) сукупність підприємств фінансового обслуговування
4) механізм проведення фінансового контролю.
ТЕСТ 33. Грошовий оборот – це…
1) формування й розподіл грошових фондів
2) розподіл виручки від реалізації продукції
3) виявлення сутності грошей у русі
4) виробництво і реалізація продукції
ТЕСТ 34.Призначає і звільняє з посади Голову Рахункової палати
1) Верховна Рада
2) Президент
3) Прем’єр-міністр
4) Міністр фінансів
ТЕСТ 35. До складу видатків на судову владу належать:
1) видатки на утримання Конституційного та Верховного суду України;
2) видатки на утримання районних (міських) судів;
3) видатки на утримання Вищого адміністративного суду України;
4) усі відповіді правильні.
ТЕСТ 36. У котрому році прийнято Нову редакцію Бюджетного Кодексу України:
1) 1991
2) 2001
3) 2010
4) 2013
ТЕСТ 37. За повнотою зарахування доходів до бюджету вони поділяються на:
1) зовнішні та внутрішні
2) власні та позикові
3) закріплені та регулюючі
4) правильна відповідь не наведена
ТЕСТ 38. Кошти на погашення основної суми державного боргу – це:
1) видатки бюджету
2) витрати бюджету
3) доходи бюджету
4) дотація вирівнювання
ТЕСТ 39. До функціональної класифікації видатків належать:
1) поточні видатки;
2) видатки на громадський порядок
3) видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення
4) правильна відповідь - 2,3
ТЕСТ 40. Джерела засобів підприємства відображаються у:
1) статутному фонді;
2) довгострокових позиках;
3) пасиві балансу;
4) звіті про рух капіталу;
ТЕСТ 41. Мито, ПДВ, податок на прибуток є податками:
1) загальнодержавними;
2) місцевими;
3) прямими;
4) непрямими:
ТЕСТ42. Визначити правильне твердження:
1)фінансова система- це єдина система, тому що вона складається тільки з однієї ланки;
2)фінансові ресурси є матеріальними носіями фінансових відносин;
3)найбільш динамічною частиною фінансової політики є керування фінансами;
4)невтручання держави в економіку – це основна риса регулюючого типу фінансової політики.

ТЕСТ43. Платіжне доручення – це
1) документ, що містить доручення чекодавця банку стосовно перерахунку з його рахунка певної суми
2) письмове боргове зобов’язання, яке дає право вимагати від боржника сплати відповідної суми
3) письмове доручення власника рахунку переказати відповідну суму зі свого рахунку на рахунок отримувача коштів
4) комбінований документ, який містить вимогу постачальника та доручення платника.
ТЕСТ 44. Безготівкові розрахунки – це…
1)розрахунки, які здійснюються готівкою
2) розрахунки за бартером
3) розрахунки за допомогою векселів
4) розрахунки, які здійснюють за допомогою записів на рахунках у банках
ТЕСТ 45. Специфічне мито — це:
1) вид мита, рівеньставок якого вищий порівняно зі звичайним митом;
2) мито, що обчислюється у твердій грошовій сумі;
3) мито, яке стягується органами митної служби при проходженні товарів на внутрішній ринок.
ТЕСТ 46. Які фактори впливають на розмір єдиного податку для сільськогосподарських виробників?
1) Обсяг отриманого прибутку.
2) Родючість землі і структура сільськогосподарських угідь.
3) Отримана виручка від реалізації сільськогосподарської продукції.
4) Вартісна оцінка сільськогосподарських угідь.
ТЕСТ47. Назвіть джерела стати місцевих податків і зборів суб'єктами господарювання.
1) Загальний прибуток підприємства.
2) Виручка від реалізації продукції, послуг.
3) Витрати виробничо-господарської діяльності (собівартості).
4) Резервні фонди підприємств.
ТЕСТ 48. Податкове зобов'язання-це:
обсяг імпортних товарів;
загальна сума продажу товарів;
загальна сума податку, нарахована платником.
правильна відповідь відсутня.
ТЕСТ49. Грошова сума, з якої стягують податок:
1) джерело сплати;
2) податкова квота:
3) податкова ставка;
4) податкова база;
ТЕСТ 50. Ставки податку на додану вартість:
1) 0% та 20%;
2)0%, 7% та 20%;
3)7% ;
4)немає вірної відповіді;
ТЕСТ 51. ПДФО - основні ставки:
1) 15%;
2) 15% та при перевищенні 10 мін. заробітних плат 20% ;
3) 15% та при перевищенні 10 мін. заробітних плат 17%;
4) 17%
ТЕСТ52. Єдиний податок є:
1) загальнодержавним;
2) місцевим;
3) прямим;
4) непрямим;
ТЕСТ53. Вкажіть вірне визначення:
податкова база – це фізичний, вартісний чи інший характерний вираз об'єкта оподаткування, до якого застосовується податкова ставка і який використовується для визначення розміру податкового зобов'язання;
податкова база – це доходи чи їхня частина, вартість ряду товарів, майно платника податків, окремі види їхньої діяльності, додана вартість і інші об’єкти, встановлені законодавчими актами;
податкова база – це сукупність базових ідей, застосовуваних у податковій сфері;
податкова база – це перелік загальнодержавних та місцевих податків та зборів, що стягуються у державі.
ТЕСТ54. Акцизний податок — це:
1) непрямий податок, який встановлюється державою у вигляді надбавки до загального обсягу продажу товарів (робіт, послуг) за єдиною чи кількома ставками;
2) непрямий податок, який встановлюється у вигляді надбавки до ціни підакцизних високорентабельних груп товарів;
3) прямий податок, що встановлюється державою як надбавка до підакцизних товарів.
ТЕСТ55. Кредитна лінія — це:
1) угода, за якою банк зобов'язується надати позичальнику кредити на раніше узгоджену суму протягом певного періоду;
2) обстоювання своїх інтересів комерційним банком при видачі кредитів позичальникам;
3) межа, яка встановлює максимальні й мінімальні розміри та терміни видачі кредиту одному позичальнику;
4) ліміти видачі кредитів;
ТЕСТ 56. Позикова вартість, відокремлення якої пов’язано з характером руху від кредитора до позичальника та від позичальника до кредитора, – це:
1) необхідність кредиту;
2) об’єкт кредиту;
3) передумова кредиту;
4) принцип кредиту.
ТЕСТ57. Фінансовийв плив на соціально-економічний розвиток здійснення:
1) розподіл ВВП;
2) фінансову систему;
3) фінансовиймеханізм;
4) перерозподілнаціональногобагатства
ТЕСТ 58. Управління фінансами включає:
1) органиуправління;
2) формиуправління;
3) методиуправління;
4) всіи відповіді правильні.
ТЕСТ59. Внутрішнє фінансування дефіциту бюджету здійснюється за рахунок:
1) емісійнихкоштівНаціонального банку України;
2) позикНаціонального банку України та комерційнихбанків;
3) позикиминулихроків
4) всівідповідіправильні.
ТЕСТ60. Державна фіскальна служба України здійснює:
1) заходи з мобілізації, адміністрування та сплати податків та зборів до бюджетів країни;
2) касовевиконання бюджету;
3) облікплатниківподатків та надходжень до бюджету;
4) емісію грошей.

Київський кооперативний інститут бізнесу і права
Затверджено
на засіданні кафедри фінансів,
банківської справи та страхування
Протокол №6 від 11.04.2016 р.
В.о.зав.кафедрою _________ Л.Л.Кравцова
Напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»
Комплексний державний екзамен за фахом
Екзаменаційний білет 5
ТЕСТ 1. У якому з елементів оподаткування найбільше виявляється регулююча функція податків?
1) Визначення об'єкта оподаткування.
2) Визначення джерела сплати податків.
3) Установлення величини ставок податків.
4) Установлення термінів сплати податків.
ТЕСТ 2. Фінансовий вплив на соціально-економічний розвиток здійснює:
1) розподіл ВВП;
2) фінансова система;
3) фінансовий механізм;
4) перерозподіл національного багатства
ТЕСТ 3. Управління фінансами включає:
1) органи управління;
2) форми управління;
3) методи управління;
4) всі відповіді правильні.
ТЕСТ 4. Внутрішнє фінансування дефіциту бюджету здійснюється за рахунок:
1) емісійнихкоштівНаціонального банку України;
2) позик Національного банку України та комерційних банків;
3) позики минулих років
4) всів ідповіді правильні.
ТЕСТ 5. Міністерство фінансів здійснює:
1) заходи з мобілізації коштів через бюджет та систему державного кредиту;
2) касове виконання бюджету;
3) облік платників податків та надходжень до бюджету;
4) емісію грошей.
ТЕСТ 6. Метод здійснення державою фінансового управління економічними і
соціальними процесами:
1) бюджетне регулювання;
2) фінансове забезпечення;
3) фінансовий контроль;
4) фінансове стимулювання.
.
ТЕСТ 7. Передача коштів між загальним та спеціальним фондами бюджету дозволяється:
1) внесенням змін до Закону «Про Державний бюджет України»;
2) внесенням змін до Бюджетного кодексу України;
3) здійсненням міжбюджетних трансфертів;
4) немає вірної відповіді.
ТЕСТ 8. Під організаційною структурою фінансової системи слід розуміти:
1) сукупність фінансових органів та інструментів;
2) сукупність методів та інструментів управління фінансами;
3) сукупність підприємств фінансового обслуговування
4) механізм проведення фінансового контролю.
ТЕСТ 9. Емітентами депозитних (ощадних) сертифікатів в Україні можуть бути:
1) банки та їх філії;
2) тільки банки з вітчизняним капіталом;
3) банки – юридичні особи;
4) тільки банки з іноземним капіталом.
ТЕСТ 10. Вкажіть вірне визначення, що таке податки:
Податки – це обов'язкові платежі юридичних осіб до місцевих бюджетів залежно від розміру доходів;
Податки – це обов'язкові платежі фізичних осіб до державного бюджету залежно від вартості майна;
Податки – обов'язкові, безумовні платежі до відповідного бюджету, що справляються з платників податку відповідно до законів про оподаткування;
Податки – еквівалентні платежі до бюджетів усіх рівнів, що мають законодавчу основу;
ТЕСТ 11. Визначити функції, які виконують податки:
фіскальну, регулюючу;
захисну, фіскальну, контролюючу;
контролюючу, захисну, регулюючу;
інша відповідь.
ТЕСТ 12. За формою оподаткування податки поділяються на:
місцеві та загальнодержавні;
розкладні та окладні;
особисті та реальні;
прямі та непрямі.
ТЕСТ 13. Мито, ПДВ, податок на прибуток є податками:
1) загальнодержавними;
2) місцевими;
3) прямими;
4) непрямими:
ТЕСТ 14. Податок на прибуток підприємств є:
1) загальнодержавним;
2) місцевим;
3)специфічним;
4)непрямим;
ТЕСТ 15. Грошова сума, з якої стягують податок:
1) джерело сплати;
2) податкова квота:
3) податкова ставка;
4) податкова база;
ТЕСТ 16. Які з принципів надання пільг не є такими:
1) рівномірність надання;
2) обов'язковість надання;
3) вільний характер застосування;
4) спрямованість надання.
ТЕСТ 17. Сукупність сфер і ланок фінансових відносин, взаємозалежних між собою-це:
1)фінансова система;
2)фінансовий механізм;
3)фінансові ресурси;
г)державні фінанси.
ТЕСТ 18. Визначити правильне твердження:
1)фінансова система- це єдина система, тому що вона складається тільки з однієї ланки;
2)фінансові ресурси є матеріальними носіями фінансових відносин;
3)найбільш динамічною частиною фінансової політики є керування фінансами;
4)невтручання держави в економіку – це основна риса регулюючого типу фінансової політики.

ТЕСТ 19. Випуск в обіг готівки у вигляді паперових купюр або розмінних монет – це:
1)грошовий обіг;
2)безготівкове обертання;
3)емісія грошей;
4)демонетизація.
ТЕСТ 20. Рахунок, за яким на основі угоди між банком і клієнтом допускається перевищення суми списання з рахунку над величиною залишку коштів, – це:
1) кореспондентський рахунок;
2) картковий поточний рахунок;
3) поточний рахунок з овердрафтом;
4) кредитний рахунок.
ТЕСТ 21. Кредит, оформлений документально, грошові кошти на рахунках, акцептовані чи видані платникам платіжні документи, вільні кредитні ресурси банку – це:
1) принципи розрахунків;
2) способи розрахунків;
3) форми інструментів розрахунків;
4) засоби платежу.

ТЕСТ 22. Весь обсяг випущених в обіг паперових грошей та металевих монет –це:
1)грошова маса ;
2)грошовий обіг
3)грошові агрегати;
4)дійсні гроші.
ТЕСТ 23. Податкове зобов'язання-це:
обсяг імпортних товарів;
загальна сума продажу товарів;
загальна сума податку, нарахована платником.
правильна відповідь відсутня.
ТЕСТ 24. Джерела засобів підприємства відображаються у:
1) статутному фонді;
2) довгострокових позиках;
3) пасиві балансу;
4) звіті про рух капіталу;
ТЕСТ 25. Фінанси – це:
1) усі види доходів держави і підприємств;
2) еквівалент коштів;
3) економічні відносини, що складаються при утворенні, розподілі і використанні грошових фондів;
4) економічні відносини з приводу формування і використання засобів державного бюджету;
ТЕСТ 26. Курс фінансової політики, направлений на вирішення завдань конкретного етапу розвитку суспільства:
1) фінансова тактика;
2) фінансовий механізм;
3) фінансове прогнозування;
4) розробка концепцій та законів управління;
ТЕСТ 27. Фінансовий контроль являє собою:
1) одну із функцій управління фінансами, яка забезпечує формування і використання фінансових ресурсів у всіх ланках фінансової системі;
2) розробку концепцій та законів управління фінансами на перспективу;
3) економічні відносини, що складаються при утворенні, розподілі і використанні грошових фондів;
4) комплекс заходів, здійснюваних державою з метою успішного досягнення поставлених нею цілей у сфері фінансів.
ТЕСТ 28. Суб’єктами фінансових відносин є:
1) національний доход і валовий внутрішній продукт;
2) держава, підприємства, громадяни;
3) надходження від державний та комерційних позик;
4)податки, цінні папери, валюта.
ТЕСТ 29. У чому полягає сутність поняття "поточні бюджетні видатки"
1) фінансування інвестиційної діяльності
2) фінансування органів державної влади та бюджетних установ
3) фінансування інноваційної діяльності
4) правильні відповіді – а,в
ТЕСТ 30. Управлінська структура державного банку України включає:
1) виконавчий орган, контролюючий орган;
2) наглядову раду, правління, ревізійну комісію, збори учасників;
3) наглядову раду, правління банку, ревізійну комісію;
4) вищий та виконавчий органи управління, контролюючий і спостережний органи.
ТЕСТ 31. Управлінська структура недержавного банку України включає:
1) виконавчий орган, контролюючий орган, спостережну раду;
2) вищий орган управління, загальні збори акціонерів, контролюючий орган, спостережний орган;
3) розмір банку, види операцій та масштаби їх здійснення, форму власності;
4) вищий орган управління, виконавчий, контролюючий і спостережний органи.
ТЕСТ 32. Дотації з місцевих бюджетів на часткове покриття збитків, пов’язаних з перевезеннями пільгових категорій населення підприємствам автомобільного і залізничного транспорту є:
1) соціальними видатками
2) видатками на соціальний захист
3) видатками на економічну діяльність
4) видатками на управління
ТЕСТ 33. Розрізняють такі форми взаємовідносин між бюджетами:
1) бюджетні асигнування
2) вилучення коштів
3) запозичення
4) асигнування
ТЕСТ 34 До функцій бюджетного механізму належать:
1) фінансове забезпечення і регулювання;
2) фінансове бюджетування;
3) фінансовий контроль;
4) фінансове лімітування.
ТЕСТ 35. Субвенції як міжбюджетні трансферти використовуються на:
1) фінансування нецільових бюджетних програм;
2) фінансування програм на безоплатній та безповоротній основі місцевим бюджетам з вищестоячих бюджетів;
3) певну мету в порядку, визначеному органом, який прийняв рішення про надання субвенції;
4) немає вірної відповіді.
ТЕСТ 36. Доходи бюджетів поділяються на:
1) закріплені та регульовані;
2) поточні та розвитку;
3) поточні та капітальні;
4) капітальні та розвитку.
ТЕСТ 37. Звичайні незабезпечені боргові капітальні інструменти, які відповідно до угоди не можуть бути взяті з банку раніше 5 років, а у випадку банкрутства чи ліквідації повертаються інвестору після погашення претензій усіх інших кредиторів, – це:
1) субординований борг банку;
2) власний капітал банку;
3) регулятивний капітал банку;
4) балансовий капітал банку.
ТЕСТ 38. Ймовірність недоотримання прибутку банку чи втрати частини свого капіталу в результаті неспроможності позичальника виплатити й обслуговувати свій борг – це:
1) проблемний кредит;
2) кредитний ризик;
3) резерв банку;
4) кредитний портфель.
ТЕСТ 39. Ставки податку на додану вартість:
1) 0% та 20%;
2) 0%, 7% та 20%;
3)7% ;
4)немає вірної відповіді;
ТЕСТ 40. Вкажіть вірне визначення, що таке податки:
Податки – це обов'язкові платежі юридичних осіб до місцевих бюджетів залежно від розміру доходів;
Податки – це обов'язкові платежі фізичних осіб до державного бюджету залежно від вартості майна;
Податки – обов'язкові, безумовні платежі до відповідного бюджету, що справляються з платників податку відповідно до Податкового кодексу України та інших законів про оподаткування;
Податки – еквівалентні платежі до бюджетів усіх рівнів, що мають законодавчу основу;
ТЕСТ 41. Яке головне призначення місцевих податків і зборів?
1) Регулювання розвитку промисловості та послуг на місцевому рівні.
2) Підтримка вітчизняних виробів.
3) Наповнення дохідної частини місцевих бюджетів.
4) Підвищення якості комунальних послуг.
ТЕСТ 42. Вкажіть вірне визначення:
податкова база – це фізичний, вартісний чи інший характерний вираз об'єкта оподаткування, до якого застосовується податкова ставка і який використовується для визначення розміру податкового зобов'язання;
податкова база – це доходи чи їхня частина, вартість ряду товарів, майно платника податків, окремі види їхньої діяльності, додана вартість і інші об’єкти, встановлені законодавчими актами;
податкова база – це сукупність базових ідей, застосовуваних у податковій сфері;
податкова база – це перелік загальнодержавних та місцевих податків та зборів, що стягуються у державі.

ТЕСТ 43. Одиниця виміру об'єкта оподаткування це:
1) платник податку;
2) суб'єкт оподаткування:
3) носій податку;
4) одиниця оподаткування;
ТЕСТ 44. Назвіть, який з указаних суб'єктів господарювання може бути платником єдиного податку 4 групи (фіксованого сільськогосподарського податку).
1) Виробник, що вирощує і реалізує сільськогосподарську продукцію.
2) Переробляє сільськогосподарську продукцію, придбану в інших виробників, і її реалізує.
3) Регулярно сплачує податки і збори і не має податкової заборгованості.
4) Виробник, у якого обсяг реалізації вирощеної і переробленої сільськогосподарської продукції за попередній рік перевищує 50 відсотків валового доходу і котрий виявив бажання сплачувати фіксований сільськогосподарський податок.
ТЕСТ 45. Частка податку в доході платника податку — це:
1) джерело сплати;
2) податкова квота;
3) податкова ставка:
4) податкова база;
ТЕСТ 46. Якщо за результатами документальних перевірок не виявлено порушень податкового законодавства, складається:
1) акт;
2) доповідна записка;
3) пояснювальна записка;
4) довідка.
ТЕСТ 47. Податковий період для більшості підприємств щодо податку на додану вартість становить:
1) квартал;
2) місяць;
3) декаду;
4) рік.
ТЕСТ 48. Позикова вартість, відокремлення якої пов’язано з характером руху від кредитора до позичальника та від позичальника до кредитора, – це:
1) необхідність кредиту;
2) об’єкт кредиту;
3) передумова кредиту;
4) принцип кредиту.
ТЕСТ 49. Онкольний кредит банку – це:
1) незабезпечений кредит;
2) іпотечний кредит;
3) овердрафт;
4) кредит до запитання.
ТЕСТ 50. Бюджет, що передбачає рівновагу доходів і видатків називається:
1) зведеним бюджетом
2) Державним бюджетом
3) збалансованим бюджетом
3) бюджетом розвитку
ТЕСТ 51. Що таке самофінансування?
1) Форма організації фінансування господарської діяльності за рахунок власних коштів підприємств;
2) метод забезпечення господарської діяльності з використанням не тільки власних коштів, а також фінансових ресурсів за рахунок випуску і реалізації цінних паперів;
3) метод організації фінансування господарської діяльності підприємства за рахунок власних коштів, залучених фінансових ресурсів від реалізації цінних паперів та банківських кредитів;
4) використання власних бюджетних коштів та банківських кредитів;
ТЕСТ 52. Укажіть правильне визначення терміна "вексель":
1) доручення банку покупця банку постачальника здійснити оплату рахунків постачальника;
2) письмове зобов'язання відповідної форми, яке надає право його власникові вимагати сплати відповідної суми у відповідний термін;
3) форма розрахунку, за якої банк-емітент на доручення свого клієнта повинен здійснити платіж;
4) комбінований документ, який містить вимогу постачальника і доручення платника;
ТЕСТ 53. Укажіть правильне визначення терміна "акредитив":
1) форма розрахунку, за якої банк-емітент на доручення свого клієнта повинен здійснити платіж третій особі;
2) розрахунковий документ з дорученням однієї кредитної установи іншій здійснити оплату за рахунок спеціально задепонованих коштів;
3) розрахунковий документ, що містить доручення чекодавця банкові стосовно здійснення платежу;
4) розрахунковий документ, що містить вимогу постачальника та доручення платника;
ТЕСТ 54. Спочатку термін «finansia» означав:
1)систему грошових відносин між державою і населенням;
2)грошовий платіж;
3)фонд коштів;
4)податкові надходження в бюджет.
ТЕСТ 55. Місцеві податки та збори має право встановлювати:
1) місцеві органи влади;
2) Верховна Рада України;
3) кабінет Міністрів України.
ТЕСТ 56. Об'єктом податкового контролю є:
1) камеральні, документальні та оперативні перевірки;
2) фінансово-господарські операції та їх результати;
3) підприємства, установи, організації;
4) органи державної податкової служби України, інші контролюючі органи.
ТЕСТ 57. Виділити передумови виникнення фінансів:
1)глава держави (монарх) став одноосібно розпоряджатися загальнодержавним фондом коштів;
2)відторгнення монарха від керування скарбницею внаслідок революційних перетворень;
3)виникли системи державних доходів і витрат;
4)збори в бюджет здійснювалися у вигляді натуральних податей.
ТЕСТ 58. Який з податків не належить до загальнодержавного:
1)ПДВ;
2)Єдиний податок;
3)Податок на прибуток;
4)ПДФО.
ТЕСТ 59. Податки це -:
1) грошові утримання з кожного працівника
2) Грошові і натуральні платежі, що виплачуються з держбюджету;
3) Загальнообов’язкові платежі до відповідного бюджету;
4) усі відповіді правильні.
ТЕСТ 60. Податкову накладну заповнюють у:
1) двох примірниках;
2) трьох примірниках;
3) чотирьох примірниках.
4) за бажанням покупця

Київський кооперативний інститут бізнесу і права
Затверджено
на засіданні кафедри фінансів,
банківської справи та страхування
Протокол №6 від 11.04.2016 р.
В.о.зав.кафедрою _________ Л.Л.Кравцова
Напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»
Комплексний державний екзамен за фахом
Екзаменаційний білет 6
ТЕСТ 1. Групування доходів, видатків, фінансування бюджету та боргу за однорідними ознаками – це:
1) бюджетна політика;
2) бюджетна класифікація;
3) бюджетна система;
4) бюджетний устрій.
ТЕСТ 2. Бюджетний період для державного бюджету може бути змінено за особливих обставин, якими є:
1) введення воєнного стану
2) неприйняття Верховною Радою України закону про Державний бюджет до 1 січня
3) невчасне подання Кабінетом Міністрів до Верховної Ради України проекту закону про державний бюджет
4) дострокові вибори у парламент
ТЕСТ 3. Cтан бюджету як фінансового плану характеризується:
1) рівновагою доходів і видатків;
2) перевищенням доходів над видатками, бюджетним дефіцитом;
3) бюджетним профіцитом;
4) немає вірної відповіді.
ТЕСТ 4. Функціональна класифікація видатків та кредитування бюджету на економічну діяльність включає наступні підрозділи:
1)загальна економічна, торговельна та трудова діяльність, сільське господарство, лісове господарство та мисливство, рибне господарство;
2) переробна промисловість, прикладні дослідження у економіці;
3) автомобільний транспорт, водний транспорт, залізничний транспорт, повітряний транспорт;
4) усі відповіді вірні.
ТЕСТ 5. Особливий вид економічних відносин з приводу кредитування банками своїх позичальників під заставу нерухомого майна – це:
1) овердрафт;
2) іпотечний кредит;
3) дисконтний кредит;
4) контокорентний кредит.
ТЕСТ 6. Фінанси-це:
1) усі види доходів держави і підприємств;
2) еквівалент коштів;
3) економічні відносини, що складаються при утворенні, розподілі і використанні грошових фондів;
4) формування і використання засобів державного бюджету.
ТЕСТ 7. Суб’єктами фінансових відносин є:
1)національний доход і валовий суспільний продукт;
2) держава, підприємства, громадяни;
3)надходження від державних позик;
г)податки, цінні папери, валюта;

ТЕСТ 8. Термін «finansia» виник:
1)у 1 ст. до н.е у Греції:
2)у 9-11 ст. у Франції;
3)у 13-15ст.в Італії;
4)у 5-4 ст.дон.е у Китаї.

ТЕСТ 9. . Спочатку термін «finansia» означав:
1)систему грошових відносин між державою і населенням;
2)грошовий платіж;
3)фонд коштів;
4)податкові надходження в бюджет.
ТЕСТ 10. Виділити передумови виникнення фінансів:
1)глава держави (монарх) став одноосібно розпоряджатися загальнодержавним фондом коштів;
2)відторгнення монарха від керування скарбницею внаслідок революційних перетворень;
3)виникли системи державних доходів і витрат;
4)збори в бюджет здійснювалися у вигляді натуральних податей.
ТЕСТ 11. Податки це -:
1) грошові утримання з кожного працівника
2) Грошові і натуральні платежі, що виплачуються з держбюджету;
3) Загальнообов’язкові платежі до відповідного бюджету;
4) усі відповіді правильні.
ТЕСТ 12. Податкову накладну заповнюють у:
1) двох примірниках;
2) трьох примірниках;
3) чотирьох примірниках.
4) за бажанням покупця
ТЕСТ 13. Нульова ставка ПДВ застосовується:
1) до всіх операцій, крім операцій на внутрішньому ринку;
2) до всіх імпортних операцій; всіх експортних операцій;
3) до всіх експортних операцій,
4) до всіх експортних операцій крім товарів, які звільнені від оподаткування на внутрішньому ринку;
ТЕСТ 14. Специфічні акцизи — це:
1) вид непрямих податків, що встановлюються державою з метою обліку імпортних товарів в умовах вільної зовнішньої торгівлі;
2) вид непрямих податків, що встановлюються для окремих товарів за окремими ставками;
3) вид непрямих податків, що встановлюються для окремих товарів за окремими ставками залежно від величини прибутку.
4) усі відповіді правильні.
ТЕСТ 15. Бланковий кредит банку – це:
1) кредитна лінія;
2) іпотечний кредит;
3) інвестиційний кредит;
4) незабезпечений кредит.
ТЕСТ 16. До груп підакцизних товарів не входять:
1) електроенергія;
2) промислові замінники тютюну;
3) бензин;
4) правильної відповіді немає.
ТЕСТ 17. Згода банку-кредитора надати позику в майбутньому в обсязі, який не перевищує заздалегідь обумовлені розміри за певний проміжок часу, без проведення додаткових спеціальних переговорів – це:
1) кредитна лінія;
2) іпотечний кредит;
3) інвестиційний кредит;
4) кредит до запитання.
ТЕСТ 18. Проект закону про Державний бюджет підлягає обов'язковій публікації у газеті:
1) бізнес
2)комсомольська правда в Україні
3) урядовий кур'єр
4) голос України
ТЕСТ 19. За формою державний бюджет – це:
1) грошові відносини, які проявляються між державою, з одного боку, підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами, з іншого, з приводу утворення фонду грошових засобів і його використання на розширене відтворення
2) основний фінансовий план держави
3) централізований фонд грошових засобів держави, які перебувають у постійному русі
4) центральна ланка державної фінансової системи, яка зумовлює розподіл і перерозподіл ВВП
ТЕСТ 20.Які, на вашу думку, джерела формування фінансових ресурсів підприємства належать до фондів власних засобів?
1) Статутний фонд;
2) факторинг;
3) комерційний кредит;
4) собівартість продукції;
ТЕСТ 21.Що таке самофінансування?
1) Форма організації фінансування господарської діяльності за рахунок власних коштів підприємств;
2) метод забезпечення господарської діяльності з використанням не тільки власних коштів, а також фінансових ресурсів за рахунок випуску і реалізації цінних паперів;
3) метод організації фінансування господарської діяльності підприємства за рахунок власних коштів, залучених фінансових ресурсів від реалізації цінних паперів та банківських кредитів;
4) використання власних бюджетних коштів та банківських кредитів;
ТЕСТ 22.Укажіть правильне визначення терміна "вексель":
1) доручення банку покупця банку постачальника здійснити оплату рахунків постачальника;
2) письмове зобов'язання відповідної форми, яке надає право його власникові вимагати сплати відповідної суми у відповідний термін;
3) форма розрахунку, за якої банк-емітент на доручення свого клієнта повинен здійснити платіж;
4) комбінований документ, який містить вимогу постачальника і доручення платника;
ТЕСТ 23.Укажіть правильне визначення терміна "акредитив":
1) форма розрахунку, за якої банк-емітент на доручення свого клієнта повинен здійснити платіж третій особі;
2) розрахунковий документ з дорученням однієї кредитної установи іншій здійснити оплату за рахунок спеціально задепонованих коштів;
3) розрахунковий документ, що містить доручення чекодавця банкові стосовно здійснення платежу;
4) розрахунковий документ, що містить вимогу постачальника та доручення платника;
ТЕСТ 24. Залежно від рівня державного управління податки поділяються на:
1) загальнодержавні, місцеві;
2) прямі, непрямі;
3) разові, систематичні.
4) правильна відповідь відсутня.
ТЕСТ 25. Об'єктом податкового контролю є:
1) камеральні, документальні та оперативні перевірки;
2) фінансово-господарські операції та їх результати;
3) підприємства, установи, організації;
4) органи державної фіскальної служби України, інші контролюючі органи.
ТЕСТ 26. Підсумкова частина акта документальної перевірки містить:
1) загальні відомості про платника податків;
2) систематизований виклад виявлених у результаті перевірки фактів порушень податкового та валютного законодавства;
3) узагальнений опис виявлених унаслідок перевірки порушень податкового і валютного законодавства;
4) правильної відповіді немає.
ТЕСТ 27. Не можуть бути платниками єдиного податку суб`єкти господарювання, які здійснюють:
1) діяльність з надання побутових послуг;
2) продаж товарів з торговельних місць;
3) діяльність у сфері ресторанного господарства;
4) видобуток корисних копалин.
ТЕСТ 28. До прямих податків відносять:
1) акцизний податок;
2) податок на додану вартість;
3) податок на прибуток підприємств;
4) правильна відповідь відсутня
ТЕСТ 29. Ставка податку на прибуток підприємств згідно з Податковим кодексом становить:
1) 6%;
2) 18%;
3) 25%;
4) 30%.
ТЕСТ 30. Заборгованість держави по зобов’язаннях, за якими настав термін платежу, - це:
1) поточний державний борг;
2) капітальний державний борг;
3) чистий державний борг;
4) номінальний державний борг
ТЕСТ 31. Яка з функцій не властива Державному бюджету України:
1) державний бюджет використовується для сплати видатків, пов'язаних з обороною країни
2) з державного бюджету виплачується заробітна плата робітникам промислових підприємств
3) з державного бюджету виплачується заробітна плата службовцям державного апарату
4) усі відповіді правильні.
ТЕСТ 32. До бюджетів місцевого самоврядування відноситься:
1) бюджет Обухівського району Київської області
2) бюджет Київської області
3) бюджет міста Києва
4) бюджет Голосіївського району м. Києва
ТЕСТ 33. Повноваження, надане розпоряднику бюджетних коштів на взяття бюджетного зобов’язання та здійснення платежів з конкретною метою в процесі виконання бюджету називається:
1) бюджетним запитом
2) бюджетним асигнуванням
3) бюджетним розписом
4) лімітною довідкою
ТЕСТ 34. До функціональної класифікації видатків відносяться:
1) поточні видатки
2) видатки на товари і послуги
3) видатки на судову владу
4) капітальні видатки
ТЕСТ35. Дайте правильне визначення економічної сутності рентабельності:
1) рівень прибутковості, що вимірюється у відсотках;
2) сума фінансових ресурсів;
3) абсолютна сума прибутку від реалізації продукції;
4) абсолютна сума загального прибутку;
ТЕСТ 36. Функція фінансів «утворення доходів» має також іншу назву:
1)здійснення витрат;
2)розподільна;
3)нагромадження капіталу;
4)системотворча.

ТЕСТ 37. Розподільна функція фінансів проявляється через:
1)заходи фінансового впливу;
б)керуючі рішення фінансової служби;
3)розподіл і перерозподіл усіх грошових надходжень;
4)концентрацію фінансових ресурсів.
ТЕСТ 38. Найбільш динамічною частиною фінансової політики є:
1)стратегія керування фінансами;
2)тактика керування фінансами;
3)фінансовий механізм;
4) функціональна система керування.
ТЕСТ 39. . Напрямки діяльності , що визначають довгострокову і середньострокову перспективу використання фінансів – це:
1)тактика керування фінансами;
2)організація фінансових відносин;
3)стратегія керування фінансами;
4)фінансові інструменти.
ТЕСТ 40. Невтручання держави в економіку – це основна риса певного типу фінансової політики, а саме:
1)класичного;
2)регулюючого;
3)планово-директивного;
г)класично-регулюючого.

ТЕСТ 41. Якщо за результатами документальних перевірок не виявлено порушень податкового законодавства, складається:
1) акт;
2) доповідна записка;
3) пояснювальна записка;
4) довідка.
ТЕСТ 42. Де і коли вперше виникли паперові гроші?
1)у Китаї в 12 ст.;
2)у Росії в 11ст.;
3)в Індії до нашої ери;
4)в Англії в 10ст.
ТЕСТ 43. Облік фізичних осіб - платників податків, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби, ведеться:
1) в окремому реєстрі Державного реєстру за прізвищем, ім’ям, по батькові
2) в окремому реєстрі Державного реєстру за прізвищем, ім’ям, по батькові та серією і номером паспорта без використання реєстраційного номера облікової картки.
3) в окремому реєстрі Державного реєстру за прізвищем, ім’ям, по батькові та серією і номером паспорта з використання реєстраційного номера облікової картки.
4) немає правильної відповіді.

ТЕСТ 44. .До ДРФО вноситься інформація про осіб, які є:
1) громадянами України;
2) громадянами України; іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають в Україні; іноземцями та особами без громадянства, які не мають постійного місця проживання в Україні, але відповідно до законодавства зобов’язані сплачувати податки в Україні або є засновниками юридичних осіб, створених на території України.
3) громадянами України; іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають в Україні;
4) варіанти 1 та 2.
ТЕСТ 45. Які місцеві бюджети є бюджетами територіальних громад:
1) бюджет Автономної республіки Крим, обласні, районні
2) обласні, районні, міські
3) міські, селищні, сільські
4) усі бюджети
ТЕСТ 46. Цінні папери, які посвідчують участь їх власника у статутному капіталі, надають йому право на участь в управлінні емітентом і отримання частини прибутку та частини майна у разі ліквідації, – це:
1) облігації;
2) акції;
3) інвестиційні сертифікати;
4) депозитарні розписки.
ТЕСТ 47. За матеріальним змістом державний бюджет – це:
1) грошові відносини, які проявляються між державою, з одного боку, підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами, з іншого, з приводу утворення фонду грошових засобів і його використання на розширене відтворення;
2) основний фінансовий план держави;
3) централізований фонд грошових засобів держави, які перебувають у постійному русі;
4) центральна ланка державної фінансової системи, яка зумовлює розподіл і перерозподіл ВВП;
ТЕСТ 48. Кошти, що спрямовуються на здійснення програм і заходів, передбачених відповідним бюджетом називаються:
1) видатки бюджету
2) витрати бюджету
3) бюджетні запозичення
4) кредитування за вирахуванням погашення
ТЕСТ 49. Державний бюджет України, як фінансовий план держави, затверджується:
1) постановою Кабінету Міністрів України
2) Указом Президента України
3) Верховною Радою України і має силу закону
4) розпорядженням Національного банку України
ТЕСТ 50.За допомогою яких показників можна визначити потребу підприємства в оборотних коштах із готової продукції?
1) Кількість продукції, чисельність працівників;
2) денні витрати на виробництво товарної продукції і норма запасу в днях;
3) денні витрати на сировину і норма запасу в днях;
4) собівартість одиниці продукції;
ТЕСТ 51. Які оборотні кошти належать до нормованих?
1) Грошові кошти в розрахунках і касі;
2) виробничі запаси, незавершене виробництво;
3) готова продукція, витрати майбутніх періодів;
4) правильна відповідь 2 і 3
ТЕСТ 52. Які, на вашу думку, засоби виробництва належать до оборотних фондів?
1) Будівлі та споруди;
2) сировина й основні матеріали;
3) силові машини;
4) транспортні засоби;
ТЕСТ 53. Показники ефективності використання оборотних коштів — це:
1) фондовіддача; фондомісткість;
2) коефіцієнт обертання; коефіцієнт завантаження;
3) коефіцієнт ефективності; матеріаломісткості.
4) усі відповіді правильні.
ТЕСТ 54. Комерційний кредит — це економічні відносини, які виникають між:
1) підприємствами;
2) комерційними банками;
3) комерційними банками й підприємствами;
4) державою та комерційними банками;
ТЕСТ 55. Не є платниками ПДВ особи, які:
1)мають обсяг оподатковуваних операцій 7200 НМДГ;
2) ввозять товари на митну територію України;
3) здійснюють операції з готівкою;
4) правильної відповіді немає.
ТЕСТ56. Контроль за правильністю та своєчасністю сплати мита здійснюють:
1) податкові адміністрації України;
2) інспекції з цін;
3) митні органи України.
4) усі відповіді правильні.
ТЕСТ57. Датою виникнення податкових зобов’язань за ПДВ з продажу товарів є:
1) дата зарахування коштів від покупця на банківський рахунок платника податку;
2) дата відвантаження товарів;
3) дата оприбуткування товарів платником податку;
4) дата, яка припадає на податковий період, упродовж якого відбувається будь-яка подія, що сталася раніше: або дата зарахування коштів від покупця на банківський рахунок платника податку, або дата відвантаження товарів.
ТЕСТ 58. Податковий період для більшості підприємств щодо податку на додану вартість становить:
1) квартал;
2) місяць;
3) декаду;
4) рік.
ТЕСТ 59 Нарахування і стягнення єдиного податку в Україні здійснюється згідно з:
1) законом України «Про єдиний податок»;
2) Податковим Кодексом України;
3) декретом Кабінету міністрів України;
4) указом Президента
ТЕСТ 60. Джерелом покриття державного боргу є:
1) державний кредит;
2) кошти міжнародних фінансових установ;
3) доходи бюджету;
4) жодної правильної відповіді.

Київський кооперативний інститут бізнесу і права
Затверджено
на засіданні кафедри фінансів,
банківської справи та страхування
Протокол №6 від 11.04.2016 р.
В.о.зав.кафедрою _________ Л.Л.Кравцова
Напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»
Комплексний державний екзамен за фахом
Екзаменаційний білет 7
ТЕСТ 1. Організація і принципи побудови бюджетної системи, її структури, функціонування та взаємозв'язок між окремими ланками бюджетної системи – це:
1) зведений бюджет
2) бюджетний устрій
3) бюджетна політика
4) бюджетна стратегія
ТЕСТ 2. Управління внутрішнім державним боргом здійснюється:
1) Міністерством фінансів України;
2) Рахунковою палатою України;
3) Кабінетом Міністрів України;
4) Верховною Радою України.
ТЕСТ 3. Субвенції як міжбюджетні трансферти використовуються на:
1) фінансування нецільових бюджетних програм;
2) фінансування програм на безоплатній та безповоротній основі місце вим
бюджетам з вищестоячих бюджетів;
3) певну мету в порядку, визначеному органом, який прийняв рішення про надання субвенції;
4) немає вірної відповіді.
ТЕСТ 4. Неподатковими надходженнями визнаються:
1) доходи від власності та підприємницької діяльності;
2) адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності;
3) доходи від власності та підприємницької діяльності; адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності; інші неподаткові надходження;
4) непрямі податки.
ТЕСТ 5. Кошти на погашення основної суми державного боргу – це:
1) видатки бюджету
2) витрати бюджету
3) доходи бюджету
4) дотація вирівнювання
ТЕСТ 6. За повнотою зарахування доходів до бюджету вони поділяються на:
1) зовнішні та внутрішні
2) власні та позикові
3) закріплені та регулюючі
4) правильна відповідь не наведена
ТЕСТ 7. Кошти цільових страхових фондів:
1) входять до складу Державного бюджету України;
2) не входять до складу Державного бюджету України;
3) використовуються тільки за цільовим призначенням;
4) використовуються не за цільовим призначенням.
ТЕСТ 8. Доходи державного бюджету за розділами Бюджетного кодексу України класифікуються на:
1) податкові надходження
2) збори
3) загальний фонд
4) спеціальний фонд
ТЕСТ 9. Призначає і звільняє з посади Голову Рахункової палати
1) Верховна Рада
2) Президент
3) Прем’єр-міністр
4) Міністр фінансів
ТЕСТ10. Кредитна лінія — це:
1) угода, за якою банк зобов'язується надати позичальнику кредити на раніше узгоджену суму протягом певного періоду;
2) обстоювання своїх інтересів комерційним банком при видачі кредитів позичальникам;
3) межа, яка встановлює максимальні й мінімальні розміри та терміни видачі кредиту одному позичальнику;
4) ліміти видачі кредитів;
ТЕСТ11. Кредит, який надається тільки в національній грошовій одиниці фізичним особам – резидентам України на придбання споживчих товарів тривалого користування та послуг і який повертається в розстрочку, якщо інше не передбачено умовами кредитного договору, – це:
1) кредитна лінія;
2) іпотечний кредит;
3) споживчий кредит;
4) овердрафт.
ТЕСТ 12. Фінансовий вплив на соціально-економічний розвиток здійснює:
1) розподіл ВВП;
2) фінансова система;
3) фінансовий механізм;
4) перерозподіл національного багатства
ТЕСТ13. Управління фінансами включає:
1) органи управління;
2) форми управління;
3) методи управління;
4) всі відповіді правильні.
ТЕСТ14. Витрати на утримання судової влади проводяться за рахунок:
1) державного бюджету;
2) місцевих бюджетів;
3) спеціалізованих фондів;
4) з бюджетів різних рівнів;
ТЕСТ 15. До видатків бюджету не належать:
1) погашення кредитів;
2) розміщення коштів на депозитах;
3) повернення надміру сплачених до бюджету сум податків і зборів та інших
доходів бюджету, проведення їх бюджетного відшкодування;
4) немає вірної відповіді.
ТЕСТ16. Доходи бюджету не включаютьтакеджерело:
1) доходи відоперацій з капіталом;
2) кредитнінадходження до бюджету;
3) трансферти.
4) всівідповіді не правильні
ТЕСТ17. Бюджет як економічна категорія відбиває сукупність грошових відносин між:
1) державою та юридичними й фізичними особами;
2) працюючими та безробітними особами;
3) суб'єктами підприємницької діяльності державної та приватної форми власності
4) всі відповіді не правильні
ТЕСТ18. Під організаційною структурою фінансової системи слід розуміти:
1) сукупність фінансових органів та інструментів;
2) сукупність методів та інструментів управління фінансами;
3) сукупність підприємств фінансового обслуговування
4) механізм проведення фінансового контролю.
ТЕСТ 19. Грошовий оборот – це…
1) формування й розподіл грошових фондів
2) розподіл виручки від реалізації продукції
3) виявлення сутності грошей у русі
4) виробництво і реалізація продукції
ТЕСТ 20. Вкажіть вірне визначення, що таке податки:
Податки – це обов'язкові платежі юридичних осіб до місцевих бюджетів залежно від розміру доходів;
Податки – це обов'язкові платежі фізичних осіб до державного бюджету залежно від вартості майна;
Податки – обов'язкові, безумовні платежі до відповідного бюджету, що справляються з платників податку відповідно до законів про оподаткування;
Податки – еквівалентні платежі до бюджетів усіх рівнів, що мають законодавчу основу;
ТЕСТ 21. Визначити функції, які виконують податки:
фіскальну, регулюючу;
захисну, фіскальну, контролюючу;
контролюючу, захисну, регулюючу;
інша відповідь.
ТЕСТ22. За формою оподаткування податки поділяються на:
місцеві та загальнодержавні;
розкладні та окладні;
особисті та реальні;
прямі та непрямі.

ТЕСТ 23. Мито, ПДВ, податок на прибуток є податками:
1) загальнодержавними;
2) місцевими;
3) прямими;
4) непрямими:
ТЕСТ 24. Податок на прибуток підприємств є:
1) загальнодержавним;
2) місцевим;
3)специфічним;
4)непрямим;
ТЕСТ 25. Грошова сума, з якої стягують податок:
1) джерело сплати;
2) податкова квота:
3) податкова ставка;
4) податкова база;
ТЕСТ 26. Які з принципів надання пільг не є такими:
1) рівномірність надання;
2) обов'язковість надання;
3) вільний характер застосування;
4) спрямованість надання.
ТЕСТ 27. Сукупність сфер і ланок фінансових відносин, взаємозалежних між собою-це:
1)фінансова система;
2)фінансовий механізм;
3)фінансові ресурси;
г)державні фінанси.
ТЕСТ28. Визначити правильне твердження:
1)фінансова система- це єдина система, тому що вона складається тільки з однієї ланки;
2)фінансові ресурси є матеріальними носіями фінансових відносин;
3)найбільш динамічною частиною фінансової політики є керування фінансами;
4)невтручання держави в економіку – це основна риса регулюючого типу фінансової політики.

ТЕСТ 29. Банки можуть здійснювати такі види діяльності з цінними паперами:
1) емісія, інвестування, посередництво;
2) емісія та інвестування;
3) кредитування та інвестування;
4) емісія та посередництво.
ТЕСТ 30. Безготівкові розрахунки – це…
1)розрахунки, які здійснюються готівкою
2) розрахунки за бартером
3) розрахунки за допомогою векселів
4) розрахунки, які здійснюють за допомогою записів на рахунках у банках
ТЕСТ 31. Платіжне доручення – це
1) документ, що містить доручення чекодавця банку стосовно перерахунку з його рахунка певної суми
2) письмове боргове зобов’язання, яке дає право вимагати від боржника сплати відповідної суми
3) письмове доручення власника рахунку переказати відповідну суму зі свого рахунку на рахунок отримувача коштів
4) комбінований документ, який містить вимогу постачальника та доручення платника.

ТЕСТ 32. Весь обсяг випущених в обіг паперових грошей та металевих монет –це:
1)грошова маса ;
2)грошовий обіг
3)грошові агрегати;
4)дійсні гроші.
ТЕСТ 33. Податкове зобов'язання-це:
1) обсяг імпортних товарів;
загальна сума продажу товарів;
2) загальна сума податку, нарахована платником.
3) правильна відповідь відсутня.
ТЕСТ34. Джерела засобів підприємства відображаються у:
1) статутному фонді;
2) довгострокових позиках;
3) пасиві балансу;
4) звіті про рух капіталу;
ТЕСТ 35. Фінанси – це:
1) усі види доходів держави і підприємств;
2) еквівалент коштів;
3) економічні відносини, що складаються при утворенні, розподілі і використанні грошових фондів;
4) економічні відносини з приводу формування і використання засобів державного бюджету;
ТЕСТ 36. Курс фінансової політики, направлений на вирішення завдань конкретного етапу розвитку суспільства:
1) фінансова тактика;
2) фінансовий механізм;
3) фінансове прогнозування;
4) розробка концепцій та законів управління;
ТЕСТ 37. Фінансовий контроль являє собою:
1) одну із функцій управління фінансами, яка забезпечує формування і використання фінансових ресурсів у всіх ланках фінансової системі;
2) розробку концепцій та законів управління фінансами на перспективу;
3) економічні відносини, що складаються при утворенні, розподілі і використанні грошових фондів;
4) комплекс заходів, здійснюваних державою з метою успішного досягнення поставлених нею цілей у сфері фінансів.
ТЕСТ 38. Суб’єктами фінансових відносин є:
1) національний доход і валовий внутрішній продукт;
2) держава, підприємства, громадяни;
3) надходження від державний та комерційних позик;
4)податки, цінні папери, валюта.
ТЕСТ 39. У чому полягає сутність поняття "поточні бюджетні видатки"
1) фінансування інвестиційної діяльності
2) фінансування органів державної влади та бюджетних установ
3) фінансування інноваційної діяльності
4) правильні відповіді – а,в
ТЕСТ 40. Система взаємопов’язаних узагальнених показників, що відображають фінансовий стан та результати діяльності банку за звітний період, – це:
1) платоспроможність банку;
2) економічні нормативи НБУ;
3) фінансова звітність банку;
4) бізнес-план банку.
ТЕСТ 41. Зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів чи збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення капіталу, – це:
1) збиток банку;
2) витрати банку;
3) доходи банку;
4) рентабельність банку.
ТЕСТ 42. Дотації з місцевих бюджетів на часткове покриття збитків, пов’язаних з перевезеннями пільгових категорій населення підприємствам автомобільного і залізничного транспорту є:
1) соціальними видатками
2) видатками на соціальний захист
3) видатками на економічну діяльність
4) видатками на управління
ТЕСТ 43. Розрізняють такі форми взаємовідносин між бюджетами:
1) бюджетні асигнування
2) вилучення коштів
3) запозичення
4) асигнування
ТЕСТ 44. Міжбюджетний трансферт для використання на певну мету:
1) субсидія
2) субвенція
3) дотація вирівнювання
4) запозичення.
ТЕСТ 45. Доходи, від яких встановлюються відрахування до бюджетів нижчих рівнів, нормативи яких диференціюються в розрізі окремих бюджетів і періодично змінюються називаються:
1) закріплені
2) регулюючі
3) загальнодержавні
4) міжбюджетні
ТЕСТ 46. Цілеспрямоване розроблення та реалізація фінансових інструментів та/або нових фінансових технологій, а також творчий пошук нових підходів до вирішення фінансових проблем за допомогою уже відомих фінансових інструментів та технологій – це:
1) лізинг;
2) фінансовий інжиніринг;
3) факторинг;
4) трастове управління.
ТЕСТ 47. Об’єкти депозитних операцій банку – це:
1) банки та їх філії;
2) депозитні угоди та ощадні сертифікати.
3) кошти та банківські метали;
4) банки та їх клієнти.
ТЕСТ 48. У скількох читаннях Верховна Рада України розглядає проект Закону про Державний бюджет України:
1) одному
2) двох
3) трьох
4) чотирьох
ТЕСТ49. Ставки податку на додану вартість:
1) 0% та 20%;
2)0%, 7% та 20%;
3)7% ;
4)немає вірної відповіді;
ТЕСТ50. Вкажіть вірне визначення, що таке податки:
1)Податки – це обов'язкові платежі юридичних осіб до місцевих бюджетів залежно від розміру доходів;
2)Податки – це обов'язкові платежі фізичних осіб до державного бюджету залежно від вартості майна;
3)Податки – обов'язкові, безумовні платежі до відповідного бюджету, що справляються з платників податку відповідно до Податкового кодексу України та інших законів про оподаткування;
4)Податки – еквівалентні платежі до бюджетів усіх рівнів, що мають законодавчу основу;
ТЕСТ 51. Яке головне призначення місцевих податків і зборів?
1) Регулювання розвитку промисловості та послуг на місцевому рівні.
2) Підтримка вітчизняних виробів.
3) Наповнення дохідної частини місцевих бюджетів.
4) Підвищення якості комунальних послуг.
ТЕСТ 52. Вкажіть вірне визначення:
1)податкова база – це фізичний, вартісний чи інший характерний вираз об'єкта оподаткування, до якого застосовується податкова ставка і який використовується для визначення розміру податкового зобов'язання;
2)податкова база – це доходи чи їхня частина, вартість ряду товарів, майно платника податків, окремі види їхньої діяльності, додана вартість і інші об’єкти, встановлені законодавчими актами;
3)податкова база – це сукупність базових ідей, застосовуваних у податковій сфері;
4)податкова база – це перелік загальнодержавних та місцевих податків та зборів, що стягуються у державі.

ТЕСТ 53. Одиниця виміру об'єкта оподаткування це:
1) платник податку;
2) суб'єкт оподаткування:
3) носій податку;
4) одиниця оподаткування;
ТЕСТ 54. Назвіть, який з указаних суб'єктів господарювання може бути платником єдиного податку 4 групи (фіксованого сільськогосподарського податку).
1) Виробник, що вирощує і реалізує сільськогосподарську продукцію.
2) Переробляє сільськогосподарську продукцію, придбану в інших виробників, і її реалізує.
3) Регулярно сплачує податки і збори і не має податкової заборгованості.
4) Виробник, у якого обсяг реалізації вирощеної і переробленої сільськогосподарської продукції за попередній рік перевищує 50 відсотків валового доходу і котрий виявив бажання сплачувати фіксований сільськогосподарський податок.
ТЕСТ 55. Частка податку в доході платника податку — це:
1) джерело сплати;
2) податкова квота;
3) податкова ставка:
4) податкова база;
ТЕСТ 56. У якому з елементів оподаткування найбільше виявляється регулююча функція податків?
1) Визначення об'єкта оподаткування.
2) Визначення джерела сплати податків.
3) Установлення величини ставок податків.
4) Установлення термінів сплати податків.
ТЕСТ 57. Яку функцію виконують податки, якщо вони сприяють захисту навколишнього середовища від забруднення:
1) розподільчу;
2) фіскальну;
3) екологічну;
4) регулюючу;
ТЕСТ 58. Вкажіть, як поділяються податки залежно від об’єкта оподаткування:
загальнодержавні та місцеві;
прямі і непрямі;
податки на доходи, на майно і на споживання;
податки, що включаються у валові витрати та собівартість, податки, що включаються в ціну товару, податки, що сплачуються з прибутку
ТЕСТ 59. Прийняттям проекту Закону про Державний бюджет у першому читанні вважається прийняття рішення щодо:
1) бюджетних висновків та пропозицій Верховної Ради України
2) бюджетних висновків Рахункової Палати
3) рішення Голови Верховної Ради України
4) пропозицій Кабінету міністрів
ТЕСТ 60. Дотація вирівнювання – це:
1)трансферт, який надається на оплатній та поворотній основі місце вим бюджетам з вищестоячих бюджетів у разі, коли у відповідного бюджету недостатньо доходів для фінансування певних видатків;
2) міжбюджетний трансферт на вирівнювання дохідної спроможності бюджету, який його одержує;
3) трансферт, що є різновидом цільових трансфертів;
4) немає вірної відповіді.

Київський кооперативний інститут бізнесу і права
Затверджено
на засіданні кафедри фінансів,
банківської справи та страхування
Протокол №6 від 11.04.2016 р.
В.о.зав.кафедрою _________ Л.Л.Кравцова
Напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»
Комплексний державний екзамен за фахом
Екзаменаційний білет 8
ТЕСТ 1. Економічна класифікація видатків це:
1) групування видатків бюджетів усіх рівнів, що відображає напрями використання бюджетних коштів на виконання основних функцій держави;
2) розподіл бюджетних коштів між головними розпорядниками коштів згідно з Бюджетним кодексом;
3) розмежування видатків бюджетних установ та одержувачів бюджетних коштів за економічними ознаками з детальним розподілом за їх предметними ознаками;
4) розмежування коштів між бюджетами.
ТЕСТ 2. Бюджетна резолюція приймається у формі:
1) закону
2) постанови
3) рішення
4) розпорядження
ТЕСТ 3. За порядком формування державні доходи поділяються на:
1) централізовані й децентралізовані;
2) приватно правові і публічно правові;
3) публічно правові і централізовані;
4) усі відповіді вірні.
ТЕСТ 4. Друге читання проекту Закону про Державний бюджет розпочинається з доповіді:
1) Голови Верховної Ради
2) Голови комітету з питань бюджету
3) Міністра фінансів
4) Прем’єр-міністра
ТЕСТ 5. Міжбюджетні трансферти для використання з певною метою в порядку, визначеному тим органом, який прийняв рішення про їх надання, – це:
1) дотації вирівнювання;
2) субвенції;
3) кошти, що перераховуються з одного бюджету в інший;
4) усі відповіді правильні.
ТЕСТ 6. Державні цільові фонди поділяють на:
1) спеціальні;
2) економічні;
3) соціальні;
4) політичні.
ТЕСТ 7. Трансферти – це:
1) кошти, одержані від інших органів державної влади, органів влади АРК, органів місцевого самоврядування, інших держав або міжнародних організацій на безоплатній та безповоротній основі
2) обов'язкові, безоплатні та безповоротні платежі органам державного управління
3) обов'язкові, безоплатні та безповоротні платежі отримані від інших органів державного управління
4) це перерахування коштів між різними ланками бюджетної системи
ТЕСТ 8. Бюджетний процес – це:
1) порядок складання і затвердження бюджетів
2) це організація виконання бюджетів та здійснення контролю за їх виконанням
3) це регламентована нормами права діяльність пов'язана із складанням, розглядом, виконанням, контролем і розглядом звітів про виконання бюджетів
4) встановлений державою порядок складання, розгляду та виконання бюджету
ТЕСТ 9. Розрізняють наступні види державного боргу:
1) емісійний і кредитний;
2) внутрішній і зовнішній;
3) забезпечений і незабезпечений;
4) стандартний і нестандартний
ТЕСТ 10. Функціональна класифікація – склад видатків за:
1) галузями економіки
2) розпорядниками коштів
3) завданнями, з виконанням яких пов'язані видатки
ТЕСТ 11. Бюджет розвитку є складовою частиною:
1) збалансованого бюджету
2) загального фонду бюджету
3) спеціального фонду бюджету
4) зведеного бюджету
ТЕСТ 12. Як ви вважаєте, що можна віднести до фінансових ресурсів?
1) Сировину і основні матеріали;
2) робочі машини і обладнання;
3) прибуток і банківські кредити;
4) виробничі запаси;
ТЕСТ 13. Назвіть основні функції фінансів підприємств:
1) розподільча, контрольна;
2) розподільча, позикова, контрольна;
3) розподільча, контрольна, поточна;
4) розподільча, відтворювальна;
ТЕСТ 14.Назвіть джерело формування фінансових ресурсів підприємства, яке належить до фондів позичених коштів:
1) інвестиційний фонд;
2) факторинг;
3) фонд споживання;
4) фонд для виплати дивідендів;
ТЕСТ 15.Яке з наведених визначень фінансів підприємств є правильним?
1) Грошові відносини, які виникають у результаті виробничо-господарської діяльності і відображають формування й використання фондів грошових коштів;
2) виручка від реалізації, а також інші надходження грошових коштів, у результаті яких створюється прибуток;
3) грошові відносини між підприємством і бюджетом із приводу сплати податків, отримання асигнувань з бюджету;
4) грошові відносини підприємства з його працівниками з приводу сплати заробітної плати та інших виплат з оплати праці;
ТЕСТ 16. . Ставка податку на прибуток підприємств згідно з Податковим кодексом становить:
1) 6%;
2) 18%;
3) 25%;
4) 30%.

ТЕСТ 17 Податок як фінансову і економічну категорію характеризують такі ознаки:
1) примусовий характер, безеквівалентність, відсутність цільового використання;
2)законодавча регламентація, однаковий підхід до всіх платників;
3) зміна форми власності;
4) всі вищенаведені відповіді вірні.
ТЕСТ 18. Органи державної фіскальної служби України у своїй діяльності керуються:
1) Конституцією України та Податковим кодексом України;
2) законами України;
3) нормативно-правовими актами органів державної влади;
4) рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим і Ради міністрів Автономної Республіки 1 з питань оподаткування, виданими у межах їх повноважень;
ТЕСТ 19. Нульова ставка ПДВ застосовується:
1) до всіх операцій, крім операцій на внутрішньому ринку;
2) до всіх імпортних операцій; всіх експортних операцій;
3) до всіх експортних операцій,
4) до всіх експортних операцій крім товарів, які звільнені від оподаткування на внутрішньому ринку;
ТЕСТ 20. Під час встановлення податку обов’язково визначаються такі елементи:
1) платник податку;
2) об’єкт оподаткування, база оподаткування, ставка податку, платник податку, порядок обчислення податку, податковий період;
3) строк та порядок сплати податку, платник податку, строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку.
4) всі вищенаведені відповіді вірні.

ТЕСТ 21.Що таке самофінансування?
1) Форма організації фінансування господарської діяльності за рахунок власних коштів підприємств;
2) метод забезпечення господарської діяльності з використанням не тільки власних коштів, а також фінансових ресурсів за рахунок випуску і реалізації цінних паперів;
3) метод організації фінансування господарської діяльності підприємства за рахунок власних коштів, залучених фінансових ресурсів від реалізації цінних паперів та банківських кредитів;
4) використання власних бюджетних коштів та банківських кредитів;
ТЕСТ 22.Укажіть правильне визначення терміна "вексель":
1) доручення банку покупця банку постачальника здійснити оплату рахунків постачальника;
2) письмове зобов'язання відповідної форми, яке надає право його власникові вимагати сплати відповідної суми у відповідний термін;
3) форма розрахунку, за якої банк-емітент на доручення свого клієнта повинен здійснити платіж;
4) комбінований документ, який містить вимогу постачальника і доручення платника;
ТЕСТ 23. Запозичення фінансових ресурсів банком шляхом отримання їх від інвесторів в обмін на власні боргові фінансові інструменти – це:
1) міжбанківські кредити;
2) операції РЕПО;
3) випуск облігацій;
4) кредити НБУ.
ТЕСТ 24. Зазначена платником у розрахунковому документі або в документі на переказ готівки дата, починаючи з якої кошти, переказані платником отримувачу, переходять у власність отримувача, –це:
1) дата приймання документа;
2) дата відкриття акредитива;
3) дата валютування;
4) дата оформлення документа.
ТЕСТ 25. Об'єктом податкового контролю є:
1) камеральні, документальні та оперативні перевірки;
2) фінансово-господарські операції та їх результати;
3) підприємства, установи, організації;
4) органи державної податкової служби України, інші контролюючі органи.
ТЕСТ 26. Підсумкова частина акта документальної перевірки містить:
1) загальні відомості про платника податків;
2) систематизований виклад виявлених у результаті перевірки фактів порушень податкового та валютного законодавства;
3) узагальнений опис виявлених унаслідок перевірки порушень податкового і валютного законодавства;
4) правильної відповіді немає.
ТЕСТ 27. Які з перелічених принципів не відносяться до принципів побудови системи оподаткування в Україні:
1) принцип обачності;
2) принцип доступності;
3) принцип єдиного підходу;
4) принцип обов'язковості.
ТЕСТ 28. Непрямі податки — це такі, що:
1) встановлюються безпосередньо щодо платника;
2) встановлюються персонально для конкретного платника;
3) встановлюються в цінах товарів та послуг;
4) передбачають оподаткування об'єкта за зовнішніми ознаками
ТЕСТ 29.Дайте правильне визначення грошових фондів:
1) гроші у русі;
2) частина грошових коштів, які мають цільове спрямування;
3) грошові кошти, що є в розпорядженні підприємств;
4) фінансовий результат діяльності підприємств;
ТЕСТ 30. Частина операційного дня банку, протягом якої приймаються від клієнтів документи на переказ і документи на відкликання, що мають бути оброблені, передані та виконані банком протягом цього ж робочого дня, – це:
1) робочий день банку;
2) робочий час банку;
3) операційний час банку;
4) операційний день банку.
ТЕСТ 31. Яка з функцій не властива Державному бюджету України:
1) державний бюджет використовується для сплати видатків, пов'язаних з обороною країни
2) з державного бюджету виплачується заробітна плата робітникам промислових підприємств
3) з державного бюджету виплачується заробітна плата службовцям державного апарату
ТЕСТ 32. До бюджетів місцевого самоврядування відноситься:
1) бюджет Обухівського району Київської області
2) бюджет Київської області
3) бюджет міста Києва
4) бюджет Голосіївського району м. Києва
ТЕСТ 33. Повноваження, надане розпоряднику бюджетних коштів на взяття бюджетного зобов’язання та здійснення платежів з конкретною метою в процесі виконання бюджету називається:
1) бюджетним запитом
2) бюджетним асигнуванням
3) бюджетним розписом
4) лімітною довідкою
ТЕСТ 34. Документ, у якому вказується розмір видатків на обслуговування державного боргу:
1) Закон України «Про Державний бюджет України на поточний рік»;
2) постанова Кабінету Міністрів України;
3) фінансові плани підприємств;
4) державній програмі економічного і соціального розвитку країни
ТЕСТ35 Дайте правильне визначення економічної сутності рентабельності:
1) рівень прибутковості, що вимірюється у відсотках;
2) сума фінансових ресурсів;
3) абсолютна сума прибутку від реалізації продукції;
4) абсолютна сума загального прибутку;
ТЕСТ 36. Прямі податки — це такі, що:
1)встановлюються в цінах товарів та послуг;
2)встановлюються безпосередньо щодо платника;
3)не залежать від масштабів об'єкта оподаткування;
4)прямо не залежать від доходу платника.
ТЕСТ 37. Які з наведених засобів належать до фондів обігу підприємства?
1) Прибуток;
2) амортизаційні відрахування;
3) довгостроковий кредит;
4) кошти на поточному рахунку;
ТЕСТ 38.З якою метою на підприємстві здійснюється нормування оборотних засобів?
1) Щоб досягти максимального обсягу випуску продукції, використовуючи мінімум засобів;
2) щоб розрахувати оподаткований прибуток;
3) щоб визначити амортизаційний фонд;
4) щоб сформувати статутний фонд;
ТЕСТ 39. Які оборотні кошти, на вашу думку, належать до ненормованих коштів?
1) виробничі запаси;
2) грошові кошти у розрахунках;
3) готова продукція відвантажена;
4) правильна відповідь 3 і 4.
ТЕСТ 40. До місцевих податків належать:
1)податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
2)єдиний податок, готельний податок.
3)податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; єдиний податок,
ТЕСТ 41. Якщо за результатами документальних перевірок не виявлено порушень податкового законодавства, складається:
1) акт;
2) доповідна записка;
3) пояснювальна записка;
4) довідка.
ТЕСТ 42. Сутність податку на додану вартість (ПДВ) полягає у:
1)ПДВ є прямим податком, що сплачується в бюджет за ставкою 20% вартості товару;
2)ПДВ є непрямим податком, що включається в ціну товару і сплачується в бюджет продавцем платником податку за встановленою ставкою 20%, 7% ,0%;
3)ПДВ є прямим податком, який сплачується в бюджет покупцями товару;
4)ПДВ є прямим податком, що включається в ціну товару і сплачується в бюджет покупцями товару 7% і 0%.
ТЕСТ 43. Мито — це непрямий податок, що стягується:
1) з товарів, які перетинають митний кордон країни, тобто ввозяться, вивозяться чи прямують транзитом;
2) з товарів, які ввозяться на митну територію чи вивозяться з митної території країни;
3) з високорентабельних і монопольних товарів, які ввозяться на митну територію чи вивозяться з митної території країни.
ТЕСТ 44. Органами ДФС відкривають особові рахунки платників податків:
1)за кожним видом платежу;
2)за кожним платником;
3)відповіді А та Б;
4)вірної відповіді немає.
ТЕСТ 45. Які місцеві бюджети є бюджетами територіальних громад:
1) бюджет Автономної республіки Крим, обласні, районні
2) обласні, районні, міські
3) міські, селищні, сільські
4) усі бюджети
ТЕСТ 46. Хто розробляє проект бюджету відповідно до Бюджетного Кодексу України:
1) Міністерство фінансів України
2) Бюджетна комісії Верховної Ради України
3) Секретаріат Президента України
ТЕСТ 47. За матеріальним змістом державний бюджет – це:
1) грошові відносини, які проявляються між державою, з одного боку, підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами, з іншого, з приводу утворення фонду грошових засобів і його використання на розширене відтворення;
2) основний фінансовий план держави;
3) централізований фонд грошових засобів держави, які перебувають у постійному русі;
4) центральна ланка державної фінансової системи, яка зумовлює розподіл і перерозподіл ВВП;
ТЕСТ 48. Кошти, що спрямовуються на здійснення програм і заходів, передбачених відповідним бюджетом називаються:
1) видатки бюджету
2) витрати бюджету
3) бюджетні запозичення
4) кредитування за вирахуванням погашення
ТЕСТ 49. Державний бюджет України, як фінансовий план держави, затверджується:
1) постановою Кабінету Міністрів України
2) Указом Президента України
3) Верховною Радою України і має силу закону
4) розпорядженням Національного банку України
ТЕСТ50.За допомогою яких показників можна визначити потребу підприємства в оборотних коштах із готової продукції?
1) Кількість продукції, чисельність працівників;
2) денні витрати на виробництво товарної продукції і норма запасу в днях;
3) денні витрати на сировину і норма запасу в днях;
4) собівартість одиниці продукції;
ТЕСТ51. Які оборотні кошти належать до нормованих?
1) Грошові кошти в розрахунках і касі;
2) виробничі запаси, незавершене виробництво;
3) готова продукція, витрати майбутніх періодів;
4) Правильна відповідь 2 і 3
ТЕСТ52. Які, на вашу думку, засоби виробництва належать до оборотних фондів?
1) Будівлі та споруди;
2) сировина й основні матеріали;
3) силові машини;
4) транспортні засоби;
ТЕСТ53. Показники ефективності використання оборотних коштів — це:
1) фондовіддача; фондомісткість;
2) коефіцієнт обертання; коефіцієнт завантаження;
3) коефіцієнт ефективності; матеріаломісткості.
ТЕСТ54. Комерційний кредит — це економічні відносини, які виникають між:
1) підприємствами;
2) комерційними банками;
3) комерційними банками й підприємствами;
4) державою та комерційними банками;
ТЕСТ 55. Місцеві податки і збори — це:
будь-які податки і збори, що запроваджуються державою;
податки і збори, що запроваджуються державою в окремих регіонах
обов'язкові платежі, що встановлюються сільськими, селищними, міськими радами згідно з законом і справляються в межах відповідних адміністративно-територіальних одиниць і зараховуються до їх бюджетів.
ТЕСТ 56. Контроль за правильністю та своєчасністю сплати мита здійснюють:
1) фіскальні органи України;
2) інспекції з цін;
3) митні органи України.
ТЕСТ 57. Датою виникнення податкових зобов’язань за ПДВ з продажу товарів є:
1) дата зарахування коштів від покупця на банківський рахунок платника податку;
2) дата відвантаження товарів;
3) дата оприбуткування товарів платником податку;
4) дата, яка припадає на податковий період, упродовж якого відбувається будь-яка подія, що сталася раніше: або дата зарахування коштів від покупця на банківський рахунок платника податку, або дата відвантаження товарів.

ТЕСТ 58. Податковий період для більшості підприємств щодо податку на додану вартість становить:
1) квартал;
2) місяць;
3) декаду;
4) рік.
ТЕСТ 59. Основна ставка по податку на прибуток в 2015р.:
18%
19%
21%
всі вищенаведені відповіді вірні.
ТЕСТ 60. Джерелом покриття державного боргу є:
1) державний кредит;
2) кошти міжнародних фінансових установ;
3) доходи бюджету;
4) жодної правильної відповіді
Київський кооперативний інститут бізнесу і права
Затверджено
на засіданні кафедри фінансів,
банківської справи та страхування
Протокол №6 від 11.04.2016 р.
В.о.зав.кафедрою _________ Л.Л.Кравцова
Напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»
Комплексний державний екзамен за фахом
Екзаменаційний білет 9
ТЕСТ 1. Економічні відносини, що виникають у процесі акумуляції фондів грошових коштів у розпорядженні органів державної влади та управління, – це:
1) видатки бюджету;
2) доходи бюджету;
3) міжбюджетні трансферти;
4) цільові бюджетні фонди.
ТЕСТ 2. Фінанси-це:
1) усі види доходів держави і підприємств;
2) еквівалент коштів;
3) економічні відносини, що складаються при утворенні, розподілі і використанні грошових фондів;
4) формування і використання засобів державного бюджету.
ТЕСТ 3. Термін «finansia» виник:
1)у 1 ст. до н.е у Греції:
2)у 9-11 ст. у Франції;
3)у 13-15ст.в Італії;
4)у 5-4 ст.дон.е у Китаї.

ТЕСТ 4. Яку функцію виконують податки, якщо вони сприяють захисту навколишнього середовища від забруднення:
1) розподільчу;
2) фіскальну;
3) екологічну;
4) регулюючу;
ТЕСТ 5. До груп підакцизних товарів не входять:
1) електроенергія;
2) промислові замінники тютюну;
3) бензин;
4) правильної відповіді немає.
ТЕСТ6. Організація та здійснення виконання бюджету за доходами та видатками, ведення обліку касового виконання бюджету, контроль (в тому числі і за цільовим використанням бюджетних коштів) є основними формами роботи:
1) Державного казначейства;
2) Державної податкової служби;
3) Рахункової палати;
4) Обласних фінансових управлінь.
ТЕСТ7. Назвіть, який з указаних суб'єктів господарювання може бути платником єдиного податку 4 групи (фіксованого сільськогосподарського податку).
1) Виробник, що вирощує і реалізує сільськогосподарську продукцію.
2) Переробляє сільськогосподарську продукцію, придбану в інших виробників, і її реалізує.
3) Регулярно сплачує податки і збори і не має податкової заборгованості.
4) Виробник, у якого обсяг реалізації вирощеної і переробленої сільськогосподарської продукції за попередній рік перевищує 50 відсотків валового доходу і котрий виявив бажання сплачувати фіксований сільськогосподарський податок.
ТЕСТ 8. Одиниця виміру об'єкта оподаткування це:
1) платник податку;
2) суб'єкт оподаткування:
3) носій податку;
4) одиниця оподаткування;
ТЕСТ 9. Скільки груп єдиноплатників:
2 групи
3групи
4 групи
Вірної відповіді немає
ТЕСТ 10. Яке головне призначення місцевих податків і зборів?
1) Регулювання розвитку промисловості та послуг на місцевому рівні.
2) Підтримка вітчизняних виробів.
3) Наповнення дохідної частини місцевих бюджетів.
4) Підвищення якості комунальних послуг.
ТЕСТ 11. Вкажіть вірне визначення, що таке податки:
Податки – це обов'язкові платежі юридичних осіб до місцевих бюджетів залежно від розміру доходів;
Податки – це обов'язкові платежі фізичних осіб до державного бюджету залежно від вартості майна;
Податки – обов'язкові, безумовні платежі до відповідного бюджету, що справляються з платників податку відповідно до законів про оподаткування;
Податки – еквівалентні платежі до бюджетів усіх рівнів, що мають законодавчу основу;
ТЕСТ 12. За формою оподаткування податки поділяються на:
місцеві та загальнодержавні;
розкладні та окладні;
особисті та реальні;
прямі та непрямі.

ТЕСТ 13. До складу основних органів управління банком входять:
1) НБУ, філії, відділення, представництва;
2) наглядова рада, управління, територіально відокремлені підрозділи, правління;
3) загальні збори учасників, спостережна рада, правління банку;
4) управління, департаменти, відділи, служби банку.
ТЕСТ 14. Підставою для існування міжбюджетних відносин є:
1) визначений у законодавстві розподіл повноважень між державною виконавчою владою та органами місцевого самоврядування;
2) значні відмінності у формуванні доходів і складі та обсягах видатків бюджетів певних територій;
3) гарантія фінансування витрат на реалізацію наданих повноважень з боку держави органам місцевого самоврядування;
4) правильні всі відповіді.
ТЕСТ 15. Які існують методи формування доходів держави:
1) від підприємницької діяльності; від державного майна, угідь і послуг; податковий;
2) від підприємницької діяльності і податковий;
3) від державного майна, угідь і послуг та податковий;
4) немає вірної відповіді.
ТЕСТ 16. Зведений бюджет використовується для:
1) аналізу і прогнозування економічного і соціального розвитку держави
2) забезпечення принципу субсидіарності
3) визначення складових бюджетної класифікації
4) розробки бюджетної політики
ТЕСТ 17. Організація і принципи побудови бюджетної системи, її структури, функціонування та взаємозв'язок між окремими ланками бюджетної системи – це:
1) зведений бюджет
2) бюджетний устрій
3) бюджетна політика
4) бюджетна стратегія
ТЕСТ 18. Рахунок, за яким на основі угоди між банком і клієнтом допускається перевищення суми списання з рахунку над величиною залишку коштів, – це:
1) кореспондентський рахунок;
2) картковий поточний рахунок;
3) поточний рахунок з овердрафтом;
4) кредитний рахунок.
ТЕСТ 19. Доходи, від яких встановлюються відрахування до бюджетів нижчих рівнів, нормативи яких диференціюються в розрізі окремих бюджетів і періодично змінюються називаються:
1) закріплені
2) регулюючі
3) загальнодержавні
4) міжбюджетні
ТЕСТ 20. Міжбюджетний трансферт для використання на певну мету:
1) субсидія
2) субвенція
3) дотація вирівнювання
4) запозичення.
ТЕСТ 21. Банк, який за дорученням банку-емітента здійснює платіж проти документів, визначених в акредитиві, – це:
1) авізуючий банк;
2) виконуючий банк;
3) відповідальний банк;
4) інкасуючий банк.
ТЕСТ 22. Відокремлений підрозділ банку, що здійснює банківські операції, – це:
1) правління банку;
2) представництво банку на території України;
3) філія банку;
4) материнський (дочірній) банк
ТЕСТ 23. Зазначена платником у розрахунковому документі або в документі на переказ готівки дата, починаючи з якої кошти, переказані платником отримувачу, переходять у власність отримувача, –це:
1) дата приймання документа;
2) дата відкриття акредитива;
3) дата валютування;
4) дата оформлення документа.
ТЕСТ 24. Зі скількох розділів складається Бюджетний Кодекс України:
1) чотири
2) п'ять
3) шість
4) сім
ТЕСТ 25. У чому полягає сутність поняття "поточні бюджетні видатки"
1) фінансування інвестиційної діяльності
2) фінансування органів державної влади та бюджетних установ
3) фінансування інноваційної діяльності
4) правильні відповіді – 1,2
ТЕСТ26. Суб’єктами фінансових відносин є:
1) національний доход і валовий внутрішній продукт;
2) держава, підприємства, громадяни;
3) надходження від державний та комерційних позик;
4)податки, цінні папери, валюта.
ТЕСТ27. Фінансовий контроль являє собою:
1) одну із функцій управління фінансами, яка забезпечує формування і використання фінансових ресурсів у всіх ланках фінансової системі;
2) розробку концепцій та законів управління фінансами на перспективу;
3) економічні відносини, що складаються при утворенні, розподілі і використанні грошових фондів;
4) комплекс заходів, здійснюваних державою з метою успішного досягнення поставлених нею цілей у сфері фінансів.
ТЕСТ28. Курс фінансової політики, направлений на вирішення завдань конкретного етапу розвитку суспільства:
1) фінансова тактика;
2) фінансовий механізм;
3) фінансове прогнозування;
4) розробка концепцій та законів управління;
ТЕСТ29. Фінанси – це:
1) усі види доходів держави і підприємств;
2) еквівалент коштів;
3) економічні відносини, що складаються при утворенні, розподілі і використанні грошових фондів;
4) економічні відносини з приводу формування і використання засобів державного бюджету;
ТЕСТ30. Доходи бюджету не включаютьтакеджерело:
1) доходи відоперацій з капіталом;
2) кредитні надходження до бюджету;
3) трансферти.
4) всі відповіді не правильні
ТЕСТ31. Грошові кошти готівкою, що знаходяться в касах банків, суб’єктів господарювання, установ, – це:
1) касовий оборот;
2) касова готівка;
3) оборотна каса;
4) ліміт каси.
ТЕСТ32. Під організаційною структурою фінансової системи слід розуміти:
1) сукупність фінансових органів та інструментів;
2) сукупність методів та інструментів управління фінансами;
3) сукупність підприємств фінансового обслуговування
4) механізм проведення фінансового контролю.
ТЕСТ33. Грошовий оборот – це…
1) формування й розподіл грошових фондів
2) розподіл виручки від реалізації продукції
3) виявлення сутності грошей у русі
4) виробництво і реалізація продукції
ТЕСТ 34. Призначає і звільняє з посади Голову Рахункової палати
1) Верховна Рада
2) Президент
3) Прем’єр-міністр
4) Міністр фінансів
ТЕСТ 35. Доходи державного бюджету за розділами Бюджетного кодексу України класифікуються на:
1) податкові надходження
2) збори
3) загальний фонд
4) спеціальний фонд
ТЕСТ 36. Джерелом покриття державного боргу є:
1) державний кредит;
2) кошти міжнародних фінансових установ;
3) доходи бюджету;
4) жодної правильної відповіді.
ТЕСТ 37. Основні положення кредитного механізму, що визначають процес кредитування, – це:
1) забезпечення за кредитом;
2) функції кредиту;
3) принципи кредитування;
4) кредитоспроможність позичальника.
ТЕСТ 38. Кошти на погашення основної суми державного боргу – це:
1) видатки бюджету
2) витрати бюджету
3) доходи бюджету
4) дотація вирівнювання
ТЕСТ 39. До функціональної класифікації видатків належать:
1) поточні видатки;
2) видатки на громадський порядок
3) видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення
4) правильна відповідь - 2,3
ТЕСТ40. Джерела засобів підприємства відображаються у:
1) статутному фонді;
2) довгострокових позиках;
3) пасиві балансу;
4) звіті про рух капіталу;
ТЕСТ41. Мито, ПДВ, податок на прибуток є податками:
1) загальнодержавними;
2) місцевими;
3) прямими;
4) непрямими:
ТЕСТ42. Визначити правильне твердження:
1)фінансова система- це єдина система, тому що вона складається тільки з однієї ланки;
2)фінансові ресурси є матеріальними носіями фінансових відносин;
3)найбільш динамічною частиною фінансової політики є керування фінансами;
4)невтручання держави в економіку – це основна риса регулюючого типу фінансової політики.

ТЕСТ43. Платіжне доручення – це
1) документ, що містить доручення чекодавця банку стосовно перерахунку з його рахунка певної суми
2) письмове боргове зобов’язання, яке дає право вимагати від боржника сплати відповідної суми
3) письмове доручення власника рахунку переказати відповідну суму зі свого рахунку на рахунок отримувача коштів
4) комбінований документ, який містить вимогу постачальника та доручення платника.
ТЕСТ44. Безготівкові розрахунки – це…
1)розрахунки, які здійснюються готівкою
2) розрахунки за бартером
3) розрахунки за допомогою векселів
4) розрахунки, які здійснюють за допомогою записів на рахунках у банках
ТЕСТ45. Специфічне мито — це:
1) вид мита, рівеньставок якого вищий порівняно зі звичайним митом;
2) мито, що обчислюється у твердій грошовій сумі;
3) мито, яке стягується органами митної служби при проходженні товарів на внутрішній ринок.
ТЕСТ46. Які фактори впливають на розмір єдиного податку для сільськогосподарських виробників?
1) Обсяг отриманого прибутку.
2) Родючість землі і структура сільськогосподарських угідь.
3) Отримана виручка від реалізації сільськогосподарської продукції.
4) Вартісна оцінка сільськогосподарських угідь.
ТЕСТ47. Назвіть джерела стати місцевих податків і зборів суб'єктами господарювання.
1) Загальний прибуток підприємства.
2) Виручка від реалізації продукції, послуг.
3) Витрати виробничо-господарської діяльності (собівартості).
4) Резервні фонди підприємств.
ТЕСТ 48. Податкове зобов'язання-це:
1) обсяг імпортних товарів;
2) загальна сума продажу товарів;
3) загальна сума податку, нарахована платником.
4) правильна відповідь відсутня.
ТЕСТ49. Грошова сума, з якої стягують податок:
1) джерело сплати;
2) податкова квота:
3) податкова ставка;
4) податкова база;
ТЕСТ 50. Ставки податку на додану вартість:
1) 0% та 20%;
2)0%, 7% та 20%;
3)7% ;
4)немає вірної відповіді;
ТЕСТ 51. ПДФО - основні ставки:
1) 15%;
2) 15% та при перевищенні 10 мін. заробітних плат 20% ;
3) 15% та при перевищенні 10 мін. заробітних плат 17%;
4) 17%
ТЕСТ52. Єдиний податок є:
1) загальнодержавним;
2) місцевим;
3) прямим;
4) непрямим;
ТЕСТ 53. Вкажіть вірне визначення:
1.податкова база – це фізичний, вартісний чи інший характерний вираз об'єкта оподаткування, до якого застосовується податкова ставка і який використовується для визначення розміру податкового зобов'язання;
податкова база – це доходи чи їхня частина, вартість ряду товарів, майно платника податків, окремі види їхньої діяльності, додана вартість і інші об’єкти, встановлені законодавчими актами;
податкова база – це сукупність базових ідей, застосовуваних у податковій сфері;
податкова база – це перелік загальнодержавних та місцевих податків та зборів, що стягуються у державі.
ТЕСТ 54. Акцизний податок — це:
1) непрямий податок, який встановлюється державою у вигляді надбавки до загального обсягу продажу товарів (робіт, послуг) за єдиною чи кількома ставками;
2) непрямий податок, який встановлюється у вигляді надбавки до ціни підакцизних високорентабельних груп товарів;
3) прямий податок, що встановлюється державою як надбавка до підакцизних товарів.
ТЕСТ 55. Кредитна лінія — це:
1) угода, за якою банк зобов'язується надати позичальнику кредити на раніше узгоджену суму протягом певного періоду;
2) обстоювання своїх інтересів комерційним банком при видачі кредитів позичальникам;
3) межа, яка встановлює максимальні й мінімальні розміри та терміни видачі кредиту одному позичальнику;
4) ліміти видачі кредитів;
ТЕСТ 56. Що таке кредитоспроможність?
1) Здатність позичальника в повному обсязі в узгоджений строк розрахуватися за борговими зобов'язаннями;
2) здатність кредитора в повному обсязі в узгоджений строк надати кредит позичальнику;
3) здатність кредитора в повному обсязі погасити свої зобов'язання перед клієнтами;
4) правильної відповіді немає.
ТЕСТ57. Фінансовийв плив на соціально-економічний розвиток здійснення:
1) розподіл ВВП;
2) фінансову систему;
3) фінансовий механізм;
4) перерозподіл національного багатства
ТЕСТ 58. Управління фінансами включає:
1) органи управління;
2) форми управління;
3) методи управління;
4) всі відповіді правильні.
ТЕСТ59. Внутрішнє фінансування дефіциту бюджету здійснюється за рахунок:
1) емісійних коштів Національного банку України;
2) позик Національного банку України та комерційних банків;
3) позики минулих років
4) всі відповіді правильні.

ТЕСТ60. Державна фіскальна служба України здійснює:
1) заходи з мобілізації, адміністрування та сплати податків та зборів до бюджетів країни;
2) касове виконання бюджету;
3) облік платників податків та надходжень до бюджету;
4) емісію грошей.

Київський кооперативний інститут бізнесу і права
Затверджено
на засіданні кафедри фінансів,
банківської справи та страхування
Протокол №6 від 11.04.2016 р.
В.о.зав.кафедрою _________ Л.Л.Кравцова
Напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»
Комплексний державний екзамен за фахом
Екзаменаційний білет 10
ТЕСТ 1. У якому з елементів оподаткування найбільше виявляється регулююча функція податків?
1) Визначення об'єкта оподаткування.
2) Визначення джерела сплати податків.
3) Установлення величини ставок податків.
4) Установлення термінів сплати податків.
ТЕСТ 2. Фінансовий вплив на соціально-економічний розвиток здійснює:
1) розподіл ВВП;
2) фінансова система;
3) фінансовий механізм;
4) перерозподіл національного багатства
ТЕСТ 3. Управління фінансами включає:
1) органи управління;
2) форми управління;
3) методи управління;
4) всі відповіді правильні.
ТЕСТ 4. Видатки бюджету – це:
1) законодавчо визначені напрями та норми використання бюджетних коштів;
2) законодавчо визначені напрями та норми використання бюджетного дефіциту;
3) встановлені бюджетним законодавством напрями та обсяги бюджетних призначень;
4) напрями використання бюджетного фонду у готівковій та безготівковій
формах.
ТЕСТ 5. Міністерство фінансів здійснює:
1) заходи з мобілізації коштів через бюджет та систему державного кредиту;
2) касове виконання бюджету;
3) облік платників податків та надходжень до бюджету;
4) емісію грошей.
ТЕСТ 6. Методами бюджетного фінансування є:
1) відкриття кредитів, позик, перерахування коштів з рахунку бюджету на
бюджетні рахунки розпорядників коштів;
2) бюджетна рівновага, кредитування, позики, трансферти; пряме бюджетне фінансування, метод єдиного казначейського рахунку,
трансферти;
3) пряме бюджетне фінансування, метод єдиного казначейського рахунку, трансферти;
4) баланс бюджету, перерахування коштів з рахунку бюджету на бюджетні
рахунки розпорядників коштів.
ТЕСТ 7. Які існують методи формування доходів держави:
1) від підприємницької діяльності; від державного майна, угідь і послуг; податковий;
2) від підприємницької діяльності і податковий;
3) від державного майна, угідь і послуг та податковий.
4) всі відповіді не правильні
ТЕСТ 8. Під організаційною структурою фінансової системи слід розуміти:
1) сукупність фінансових органів та інструментів;
2) сукупність методів та інструментів управління фінансами;
3) сукупність підприємств фінансового обслуговування
4) механізм проведення фінансового контролю.
ТЕСТ 9. Грошовий оборот – це…
1) формування й розподіл грошових фондів
2) розподіл виручки від реалізації продукції
3) виявлення сутності грошей у русі
4) виробництво і реалізація продукції
ТЕСТ 10. Вкажіть вірне визначення, що таке податки:
1)Податки – це обов'язкові платежі юридичних осіб до місцевих бюджетів залежно від розміру доходів;
2)Податки – це обов'язкові платежі фізичних осіб до державного бюджету залежно від вартості майна;
3)Податки – обов'язкові, безумовні платежі до відповідного бюджету, що справляються з платників податку відповідно до законів про оподаткування;
4)Податки – еквівалентні платежі до бюджетів усіх рівнів, що мають законодавчу основу;
ТЕСТ 11. Визначити функції, які виконують податки:
1) фіскальну, регулюючу;
2) захисну, фіскальну, контролюючу;
3) контролюючу, захисну, регулюючу;
4) інша відповідь.
ТЕСТ 12. За формою оподаткування податки поділяються на:
1)місцеві та загальнодержавні;
2)розкладні та окладні;
3)особисті та реальні;
4)прямі та непрямі.
ТЕСТ 13. Мито, ПДВ, податок на прибуток є податками:
1) загальнодержавними;
2) місцевими;
3) прямими;
4) непрямими:
ТЕСТ 14. Податок на прибуток підприємств є:
1) загальнодержавним;
2) місцевим;
3)специфічним;
4)непрямим;
ТЕСТ 15. Грошова сума, з якої стягують податок:
1) джерело сплати;
2) податкова квота:
3) податкова ставка;
4) податкова база;
ТЕСТ 16. Які з принципів надання пільг не є такими:
1) рівномірність надання;
2) обов'язковість надання;
3) вільний характер застосування;
4) спрямованість надання.
ТЕСТ 17. Сукупність сфер і ланок фінансових відносин, взаємозалежних між собою-це:
1)фінансова система;
2)фінансовий механізм;
3)фінансові ресурси;
г)державні фінанси.
ТЕСТ 18. Визначити правильне твердження:
1)фінансова система- це єдина система, тому що вона складається тільки з однієї ланки;
2)фінансові ресурси є матеріальними носіями фінансових відносин;
3)найбільш динамічною частиною фінансової політики є керування фінансами;
4)невтручання держави в економіку – це основна риса регулюючого типу фінансової політики.

ТЕСТ 19. Випуск в обіг готівки у вигляді паперових купюр або розмінних монет – це:
1)грошовий обіг;
2)безготівкове обертання;
3)емісія грошей;
4)демонетизація.
ТЕСТ 20. Тип кредитної політики банку, який передбачає, що орієнтири банку спрямовані на мінімізацію ризику в процесі кредитної діяльності (жорсткі критерії при оцінці кредитоспроможності позичальників, мінімізація строків та обсягів кредитування та ін.).
1) утопічний;
2) агресивний;
3) поміркований;
4) консервативний.
ТЕСТ 21. Кредит, який надається тільки в національній грошовій одиниці фізичним особам – резидентам України на придбання споживчих товарів тривалого користування та послуг і який повертається в розстрочку, якщо інше не передбачено умовами кредитного договору, – це:
1) кредитна лінія;
2) іпотечний кредит;
3) споживчий кредит;
4) овердрафт.
ТЕСТ 22. Весь обсяг випущених в обіг паперових грошей та металевих монет –це:
1)грошова маса ;
2)грошовий обіг
3)грошові агрегати;
4)дійсні гроші.
ТЕСТ 23. Податкове зобов'язання-це:
обсяг імпортних товарів;
загальна сума продажу товарів;
загальна сума податку, нарахована платником.
правильна відповідь відсутня.
ТЕСТ 24. Джерела засобів підприємства відображаються у:
1) статутному фонді;
2) довгострокових позиках;
3) пасиві балансу;
4) звіті про рух капіталу;
ТЕСТ 25. Фінанси – це:
1) усі види доходів держави і підприємств;
2) еквівалент коштів;
3) економічні відносини, що складаються при утворенні, розподілі і використанні грошових фондів;
4) економічні відносини з приводу формування і використання засобів державного бюджету;
ТЕСТ 26. Курс фінансової політики, направлений на вирішення завдань конкретного етапу розвитку суспільства:
1) фінансова тактика;
2) фінансовий механізм;
3) фінансове прогнозування;
4) розробка концепцій та законів управління;
ТЕСТ 27. Фінансовий контроль являє собою:
1) одну із функцій управління фінансами, яка забезпечує формування і використання фінансових ресурсів у всіх ланках фінансової системі;
2) розробку концепцій та законів управління фінансами на перспективу;
3) економічні відносини, що складаються при утворенні, розподілі і використанні грошових фондів;
4) комплекс заходів, здійснюваних державою з метою успішного досягнення поставлених нею цілей у сфері фінансів.
ТЕСТ 28. Суб’єктами фінансових відносин є:
1) національний доход і валовий внутрішній продукт;
2) держава, підприємства, громадяни;
3) надходження від державний та комерційних позик;
4)податки, цінні папери, валюта.
ТЕСТ 29. У чому полягає сутність поняття "поточні бюджетні видатки"
1) фінансування інвестиційної діяльності
2) фінансування органів державної влади та бюджетних установ
3) фінансування інноваційної діяльності
4) правильні відповіді – а,в
ТЕСТ 30. Зі скількох розділів складається Бюджетний Кодекс України:
1) чотири
2) п'ять
3) шість
4) сім
ТЕСТ 31. Кредитування експорту банком шляхом купівлі векселів за зовнішньоторговельними операціями без звернення на продавця – це:
1) лізинг;
2) форфейтинг;
3) іпотека;
4) факторинг.
ТЕСТ 32. Стандартний, під контролем, субстандартний, сумнівний, безнадійний – це:
1) клас позичальника;
2) категорія кредиту;
3) стан обслуговування кредиту;
4) вид забезпечення.
ТЕСТ 33. Розрізняють такі форми взаємовідносин між бюджетами:
1) бюджетні асигнування
2) вилучення коштів
3) запозичення
4) асигнування
ТЕСТ 34. Міжбюджетний трансферт для використання на певну мету:
1) субсидія
2) субвенція
3) дотація вирівнювання
4) запозичення.
ТЕСТ 35. Доходи, від яких встановлюються відрахування до бюджетів нижчих рівнів, нормативи яких диференціюються в розрізі окремих бюджетів і періодично змінюються називаються:
1) закріплені
2) регулюючі
3) загальнодержавні
4) міжбюджетні
ТЕСТ 36. Міжбюджетні трансферти – це:
1) кошти, які платно та безповоротно перераховуються з одного бюджету в інший;
2) надання коштів з державного бюджету місцевим для збалансування доходів і видатків усіх бюджетів;
3) сукупність міжбюджетних трансфертів, що здійснюються протягом першої половини року;
г) кошти фондів спеціального призначення.
ТЕСТ 37. Суб’єктами міжбюджетних відносин є:
1) місцеві осередки політичних партій;
2) громадські утворення й організації;
3) органи державної влади й органи місцевого самоврядування, до компетенції яких включені повноваження щодо складання, розгляду, затвердження і виконання бюджетів;
4) усі відповіді правильні.
ТЕСТ 38. Джерелами фінансування соціальної сфери є:
1) державний бюджет;
2) страхові фонди;
3) місцеві бюджети;
4) власні доходи організацій та установ соціальної сфери (самофінан сування).
ТЕСТ 39. Ставки податку на додану вартість:
1) 0% та 20%;
2)0%, 7% та 20%;
3)7% ;
4)немає вірної відповіді;
ТЕСТ 40. Вкажіть вірне визначення, що таке податки:
1)Податки – це обов'язкові платежі юридичних осіб до місцевих бюджетів залежно від розміру доходів;
2)Податки – це обов'язкові платежі фізичних осіб до державного бюджету залежно від вартості майна;
3)Податки – обов'язкові, безумовні платежі до відповідного бюджету, що справляються з платників податку відповідно до Податкового кодексу України та інших законів про оподаткування;
4)Податки – еквівалентні платежі до бюджетів усіх рівнів, що мають законодавчу основу;
ТЕСТ 41. Яке головне призначення місцевих податків і зборів?
1) Регулювання розвитку промисловості та послуг на місцевому рівні.
2) Підтримка вітчизняних виробів.
3) Наповнення дохідної частини місцевих бюджетів.
4) Підвищення якості комунальних послуг.
ТЕСТ 42. Вкажіть вірне визначення:
1)податкова база – це фізичний, вартісний чи інший характерний вираз об'єкта оподаткування, до якого застосовується податкова ставка і який використовується для визначення розміру податкового зобов'язання;
2)податкова база – це доходи чи їхня частина, вартість ряду товарів, майно платника податків, окремі види їхньої діяльності, додана вартість і інші об’єкти, встановлені законодавчими актами;
3)податкова база – це сукупність базових ідей, застосовуваних у податковій сфері;
4)податкова база – це перелік загальнодержавних та місцевих податків та зборів, що стягуються у державі.

ТЕСТ 43. Одиниця виміру об'єкта оподаткування це:
1) платник податку;
2) суб'єкт оподаткування:
3) носій податку;
4) одиниця оподаткування;
ТЕСТ 44. Назвіть, який з указаних суб'єктів господарювання може бути платником єдиного податку 4 групи (фіксованого сільськогосподарського податку).
1) Виробник, що вирощує і реалізує сільськогосподарську продукцію.
2) Переробляє сільськогосподарську продукцію, придбану в інших виробників, і її реалізує.
3) Регулярно сплачує податки і збори і не має податкової заборгованості.
4) Виробник, у якого обсяг реалізації вирощеної і переробленої сільськогосподарської продукції за попередній рік перевищує 50 відсотків валового доходу і котрий виявив бажання сплачувати фіксований сільськогосподарський податок.
ТЕСТ 45. Частка податку в доході платника податку — це:
1) джерело сплати;
2) податкова квота;
3) податкова ставка:
4) податкова база;
ТЕСТ 46. Якщо за результатами документальних перевірок не виявлено порушень податкового законодавства, складається:
1) акт;
2) доповідна записка;
3) пояснювальна записка;
4) довідка.
ТЕСТ 47. Податковий період для більшості підприємств щодо податку на додану вартість становить:
1) квартал;
2) місяць;
3) декаду;
4) рік.
ТЕСТ 48. Кредитна лінія — це:
1) угода, за якою банк зобов'язується надати позичальнику кредити на раніше узгоджену суму протягом певного періоду;
2) обстоювання своїх інтересів комерційним банком при видачі кредитів позичальникам;
3) межа, яка встановлює максимальні й мінімальні розміри та терміни видачі кредиту одному позичальнику;
4) ліміти видачі кредитів;
ТЕСТ 49. Функціональна структура видатків на національну оборону включає:
1) видатки на військову оборону;
2) цивільну оборону;
3) військову освіту, дослідження і розробки;
4) усі відповіді вірні.
ТЕСТ 50. Бюджет, що передбачає рівновагу доходів і видатків називається:
1) зведеним бюджетом
2) Державним бюджетом
3) збалансованим бюджетом
3) бюджетом розвитку
ТЕСТ 51. Що таке самофінансування?
1) Форма організації фінансування господарської діяльності за рахунок власних коштів підприємств;
2) метод забезпечення господарської діяльності з використанням не тільки власних коштів, а також фінансових ресурсів за рахунок випуску і реалізації цінних паперів;
3) метод організації фінансування господарської діяльності підприємства за рахунок власних коштів, залучених фінансових ресурсів від реалізації цінних паперів та банківських кредитів;
4) використання власних бюджетних коштів та банківських кредитів;
ТЕСТ 52. Укажіть правильне визначення терміна "вексель":
1) доручення банку покупця банку постачальника здійснити оплату рахунків постачальника;
2) письмове зобов'язання відповідної форми, яке надає право його власникові вимагати сплати відповідної суми у відповідний термін;
3) форма розрахунку, за якої банк-емітент на доручення свого клієнта повинен здійснити платіж;
4) комбінований документ, який містить вимогу постачальника і доручення платника;
ТЕСТ 53. Укажіть правильне визначення терміна "акредитив":
1) форма розрахунку, за якої банк-емітент на доручення свого клієнта повинен здійснити платіж третій особі;
2) розрахунковий документ з дорученням однієї кредитної установи іншій здійснити оплату за рахунок спеціально задепонованих коштів;
3) розрахунковий документ, що містить доручення чекодавця банкові стосовно здійснення платежу;
4) розрахунковий документ, що містить вимогу постачальника та доручення платника;
ТЕСТ 54. Спочатку термін «finansia» означав:
1)систему грошових відносин між державою і населенням;
2)грошовий платіж;
3)фонд коштів;
4)податкові надходження в бюджет.
ТЕСТ 55. Місцеві податки та збори має право встановлювати:
1) місцеві органи влади;
2) Верховна Рада України;
3) кабінет Міністрів України.
ТЕСТ 56. Об'єктом податкового контролю є:
1) камеральні, документальні та оперативні перевірки;
2) фінансово-господарські операції та їх результати;
3) підприємства, установи, організації;
4) органи державної податкової служби України, інші контролюючі органи.
ТЕСТ 57. Виділити передумови виникнення фінансів:
1)глава держави (монарх) став одноосібно розпоряджатися загальнодержавним фондом коштів;
2)відторгнення монарха від керування скарбницею внаслідок революційних перетворень;
3)виникли системи державних доходів і витрат;
4)збори в бюджет здійснювалися у вигляді натуральних податей.
ТЕСТ 59. Податки це -:
1) грошові утримання з кожного працівника
2) Грошові і натуральні платежі, що виплачуються з держбюджету;
3) Загальнообов’язкові платежі до відповідного бюджету;
4) усі відповіді правильні.
ТЕСТ 60. Податкову накладну заповнюють у:
1) двох примірниках;
2) трьох примірниках;
3) чотирьох примірниках.
4) за бажанням покупця
Київський кооперативний інститут бізнесу і права
Затверджено
на засіданні кафедри фінансів,
банківської справи та страхування
Протокол №6 від 11.04.2016 р.
В.о.зав.кафедрою _________ Л.Л.Кравцова
Напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»
Комплексний державний екзамен за фахом
Екзаменаційний білет 11
ТЕСТ 1. Передача коштів між загальним та спеціальним фондами бюджету дозволяється:
1) внесенням змін до Закону «Про Державний бюджет України»;
2) внесенням змін до Бюджетного кодексу України;
3) здійсненням міжбюджетних трансфертів.
4) немає вірної відповіді.
ТЕСТ 2. Метод здійснення державою фінансового управління економічними і соціальними процесами:
1) бюджетне регулювання;
2) фінансове забезпечення;
3) фінансовий контроль.
ТЕСТ 3. Бюджет, що передбачає рівновагу доходів і видатків називається:
1) зведеним бюджетом
2) Державним бюджетом
3) збалансованим бюджетом
3) бюджетом розвитку
ТЕСТ 4. Скільки принципів покладено в основу функціонування бюджетної системи:
1) шість
2) десять
3) одинадцять
4) дванадцять
ТЕСТ 5. До політичних факторів впливу на бюджет відносять:
1) економічне зростання (спад) виробництва
2) продуктивність суспільної праці
3) забезпечення обороноздатності країни
4) обсяг і рівень заробітної плати різних категорій працівників
ТЕСТ 6. Фінанси-це:
1) усі види доходів держави і підприємств;
2) еквівалент коштів;
3) економічні відносини, що складаються при утворенні, розподілі і використанні грошових фондів;
4) формування і використання засобів державного бюджету.
ТЕСТ 7. Суб’єктами фінансових відносин є:
1)національний доход і валовий суспільний продукт;
2) держава, підприємства, громадяни;
3)надходження від державних позик;
г)податки, цінні папери, валюта;

ТЕСТ 8. Термін «finansia» виник:
1)у 1 ст. до н.е у Греції:
2)у 9-11 ст. у Франції;
3)у 13-15ст.в Італії;
4)у 5-4 ст.дон.е у Китаї.

ТЕСТ 9. . Спочатку термін «finansia» означав:
1)систему грошових відносин між державою і населенням;
2)грошовий платіж;
3)фонд коштів;
4)податкові надходження в бюджет.
ТЕСТ 10. Виділити передумови виникнення фінансів:
1)глава держави (монарх) став одноосібно розпоряджатися загальнодержавним фондом коштів;
2)відторгнення монарха від керування скарбницею внаслідок революційних перетворень;
3)виникли системи державних доходів і витрат;
4)збори в бюджет здійснювалися у вигляді натуральних податей.
ТЕСТ 11. Податки це -:
1) грошові утримання з кожного працівника
2) Грошові і натуральні платежі, що виплачуються з держбюджету;
3) Загальнообов’язкові платежі до відповідного бюджету;
4) усі відповіді правильні.
ТЕСТ 12. Податкову накладну заповнюють у:
1) двох примірниках;
2) трьох примірниках;
3) чотирьох примірниках.
4) за бажанням покупця
ТЕСТ 13. Нульова ставка ПДВ застосовується:
1) до всіх операцій, крім операцій на внутрішньому ринку;
2) до всіх імпортних операцій; всіх експортних операцій;
3) до всіх експортних операцій,
4) до всіх експортних операцій крім товарів, які звільнені від оподаткування на внутрішньому ринку;
ТЕСТ 14. Специфічні акцизи — це:
1) вид непрямих податків, що встановлюються державою з метою обліку імпортних товарів в умовах вільної зовнішньої торгівлі;
2) вид непрямих податків, що встановлюються для окремих товарів за окремими ставками;
3) вид непрямих податків, що встановлюються для окремих товарів за окремими ставками залежно від величини прибутку.
4) усі відповіді правильні.
ТЕСТ 15. Сукупність показників бюджетів називається:
1) зведений бюджет
2) державний бюджет
3) місцевий бюджет
4) бюджетна система
ТЕСТ 16. До груп підакцизних товарів не входять:
1) електроенергія;
2) промислові замінники тютюну;
3) бензин;
4) правильної відповіді немає.
ТЕСТ 17. За рівнем бюджетної системи видатки бюджету класифікують на:
1) видатки місцевих бюджетів
2) поточні
3) кредитування за вирахуванням погашення
4) видатки на економічну діяльність
ТЕСТ 18. Економічні відносини, що виникають у процесі акумуляції фондів грошових коштів у розпорядженні органів державної влади та управління, – це:
1) видатки бюджету;
2) доходи бюджету;
3) міжбюджетні трансферти;
4) цільові бюджетні фонди.
ТЕСТ 19. За формою державний бюджет – це:
1) грошові відносини, які проявляються між державою, з одного боку, підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами, з іншого, з приводу утворення фонду грошових засобів і його використання на розширене відтворення
2) основний фінансовий план держави
3) централізований фонд грошових засобів держави, які перебувають у постійному русі
4) центральна ланка державної фінансової системи, яка зумовлює розподіл і перерозподіл ВВП
ТЕСТ 20. Які, на вашу думку, джерела формування фінансових ресурсів підприємства належать до фондів власних засобів?
1) Статутний фонд;
2) факторинг;
3) комерційний кредит;
4) собівартість продукції;
ТЕСТ 21.Що таке самофінансування?
1) Форма організації фінансування господарської діяльності за рахунок власних коштів підприємств;
2) метод забезпечення господарської діяльності з використанням не тільки власних коштів, а також фінансових ресурсів за рахунок випуску і реалізації цінних паперів;
3) метод організації фінансування господарської діяльності підприємства за рахунок власних коштів, залучених фінансових ресурсів від реалізації цінних паперів та банківських кредитів;
4) використання власних бюджетних коштів та банківських кредитів;
ТЕСТ 22.Укажіть правильне визначення терміна "вексель":
1) доручення банку покупця банку постачальника здійснити оплату рахунків постачальника;
2) письмове зобов'язання відповідної форми, яке надає право його власникові вимагати сплати відповідної суми у відповідний термін;
3) форма розрахунку, за якої банк-емітент на доручення свого клієнта повинен здійснити платіж;
4) комбінований документ, який містить вимогу постачальника і доручення платника;
ТЕСТ 23.Укажіть правильне визначення терміна "акредитив":
1) форма розрахунку, за якої банк-емітент на доручення свого клієнта повинен здійснити платіж третій особі;
2) розрахунковий документ з дорученням однієї кредитної установи іншій здійснити оплату за рахунок спеціально задепонованих коштів;
3) розрахунковий документ, що містить доручення чекодавця банкові стосовно здійснення платежу;
4) розрахунковий документ, що містить вимогу постачальника та доручення платника;
ТЕСТ 24. Залежно від рівня державного управління податки поділяються на:
1) загальнодержавні, місцеві;
2) прямі, непрямі;
3) разові, систематичні.
4) правильна відповідь відсутня.
ТЕСТ 25. Об'єктом податкового контролю є:
1) камеральні, документальні та оперативні перевірки;
2) фінансово-господарські операції та їх результати;
3) підприємства, установи, організації;
4) органи державної фіскальної служби України, інші контролюючі органи.
ТЕСТ 26. Підсумкова частина акта документальної перевірки містить:
1) загальні відомості про платника податків;
2) систематизований виклад виявлених у результаті перевірки фактів порушень податкового та валютного законодавства;
3) узагальнений опис виявлених унаслідок перевірки порушень податкового і валютного законодавства;
4) правильної відповіді немає.
ТЕСТ 27. Не можуть бути платниками єдиного податку суб`єкти господарювання, які здійснюють:
1) діяльність з надання побутових послуг;
2) продаж товарів з торговельних місць;
3) діяльність у сфері ресторанного господарства;
4) видобуток корисних копалин.
ТЕСТ 28. До прямих податків відносять:
1) акцизний податок;
2) податок на додану вартість;
3) податок на прибуток підприємств;
4) правильна відповідь відсутня
ТЕСТ 29. Ставка податку на прибуток підприємств згідно з Податковим кодексом становить:
1) 6%;
2) 18%;
3) 25%;
4) 30%.
ТЕСТ 30. Групування доходів, видатків, фінансування бюджету та боргу за однорідними ознаками – це:
1) бюджетна політика;
2) бюджетна класифікація;
3) бюджетна система;
4) бюджетний устрій.
ТЕСТ 31. Заборгованість держави по зобов’язаннях, за якими настав термін платежу, - це:
1) поточний державний борг;
2) капітальний державний борг;
3) чистий державний борг;
4) номінальний державний борг.
ТЕСТ 32. Управління внутрішнім державним боргом здійснюється:
1) Міністерством фінансів України;
2) Рахунковою палатою України;
3) Кабінетом Міністрів України;
4) Верховною Радою України.
ТЕСТ 33. Повноваження, надане розпоряднику бюджетних коштів на взяття бюджетного зобов’язання та здійснення платежів з конкретною метою в процесі виконання бюджету називається:
1) бюджетним запитом
2) бюджетним асигнуванням
3) бюджетним розписом
4) лімітною довідкою
ТЕСТ 34. До функціональної класифікації видатків відносяться:
1) поточні видатки
2) видатки на товари і послуги
3) видатки на судову владу
4) капітальні видатки
ТЕСТ35.Дайте правильне визначення економічної сутності рентабельності:
1) рівень прибутковості, що вимірюється у відсотках;
2) сума фінансових ресурсів;
3) абсолютна сума прибутку від реалізації продукції;
4) абсолютна сума загального прибутку;
ТЕСТ 36. Функція фінансів «утворення доходів» має також іншу назву:
1)здійснення витрат;
2)розподільна;
3)нагромадження капіталу;
4)системотворча.

ТЕСТ 37. Розподільна функція фінансів проявляється через:
1)заходи фінансового впливу;
б)керуючі рішення фінансової служби;
3)розподіл і перерозподіл усіх грошових надходжень;
4)концентрацію фінансових ресурсів.
ТЕСТ 38. Найбільш динамічною частиною фінансової політики є:
1)стратегія керування фінансами;
2)тактика керування фінансами;
3)фінансовий механізм;
4) функціональна система керування.
ТЕСТ 39. . Напрямки діяльності , що визначають довгострокову і середньострокову перспективу використання фінансів – це:
1)тактика керування фінансами;
2)організація фінансових відносин;
3)стратегія керування фінансами;
4)фінансові інструменти.
ТЕСТ 40. Невтручання держави в економіку – це основна риса певного типу фінансової політики, а саме:
1)класичного;
2)регулюючого;
3)планово-директивного;
г)класично-регулюючого.

ТЕСТ 41. Якщо за результатами документальних перевірок не виявлено порушень податкового законодавства, складається:
1) акт;
2) доповідна записка;
3) пояснювальна записка;
4) довідка.
ТЕСТ 42. Де і коли вперше виникли паперові гроші?
1)у Китаї в 12 ст.;
2)у Росії в 11ст.;
3)в Індії до нашої ери;
4)в Англії в 10ст.
ТЕСТ 43. Облік фізичних осіб - платників податків, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби, ведеться:
1) в окремому реєстрі Державного реєстру за прізвищем, ім’ям, по батькові
2) в окремому реєстрі Державного реєстру за прізвищем, ім’ям, по батькові та серією і номером паспорта без використання реєстраційного номера облікової картки.
3) в окремому реєстрі Державного реєстру за прізвищем, ім’ям, по батькові та серією і номером паспорта з використання реєстраційного номера облікової картки.
4) немає правильної відповіді.

ТЕСТ 44. .До ДРФО вноситься інформація про осіб, які є:
1) громадянами України;
2) громадянами України; іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають в Україні; іноземцями та особами без громадянства, які не мають постійного місця проживання в Україні, але відповідно до законодавства зобов’язані сплачувати податки в Україні або є засновниками юридичних осіб, створених на території України.
3) громадянами України; іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають в Україні;
4) варіанти 1 та 2.
ТЕСТ 45. Видача готівки національної валюти фізичним особам з кас банків України здійснюється на підставі:
1) рахунку на сплату платежів;
2) грошового чека;
3) видаткового касового ордера;
4) заяви на переказ готівки.
ТЕСТ 46. Хто розробляє проект бюджету відповідно до Бюджетного Кодексу України:
1) Міністерство фінансів України
2) Бюджетна комісії Верховної Ради України
3) Секретаріат Президента України
4) усі відповіді правильні.
ТЕСТ 47. За матеріальним змістом державний бюджет – це:
1) грошові відносини, які проявляються між державою, з одного боку, підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами, з іншого, з приводу утворення фонду грошових засобів і його використання на розширене відтворення;
2) основний фінансовий план держави;
3) централізований фонд грошових засобів держави, які перебувають у постійному русі;
4) центральна ланка державної фінансової системи, яка зумовлює розподіл і перерозподіл ВВП;
ТЕСТ 48. Захід, спрямований на придбання готівки в інших банках для забезпечення всіх строкових виплат банку, – це:
1) касовий оборот банку;
2) ліміт каси банку;
3) підкріплення каси;
4) інкасація готівки.
ТЕСТ 49. Державний бюджет України, як фінансовий план держави, затверджується:
1) постановою Кабінету Міністрів України
2) Указом Президента України
3) Верховною Радою України і має силу закону
4) розпорядженням Національного банку України
ТЕСТ 50.За допомогою яких показників можна визначити потребу підприємства в оборотних коштах із готової продукції?
1) Кількість продукції, чисельність працівників;
2) денні витрати на виробництво товарної продукції і норма запасу в днях;
3) денні витрати на сировину і норма запасу в днях;
4) собівартість одиниці продукції;
ТЕСТ 51. Які оборотні кошти належать до нормованих?
1) Грошові кошти в розрахунках і касі;
2) виробничі запаси, незавершене виробництво;
3) готова продукція, витрати майбутніх періодів;
4) правильна відповідь 2 і 3
ТЕСТ 52. Які, на вашу думку, засоби виробництва належать до оборотних фондів?
1) Будівлі та споруди;
2) сировина й основні матеріали;
3) силові машини;
4) транспортні засоби;
ТЕСТ 53. Показники ефективності використання оборотних коштів — це:
1) фондовіддача; фондомісткість;
2) коефіцієнт обертання; коефіцієнт завантаження;
3) коефіцієнт ефективності; матеріаломісткості.
4) усі відповіді правильні.
ТЕСТ 54. Комерційний кредит — це економічні відносини, які виникають між:
1) підприємствами;
2) комерційними банками;
3) комерційними банками й підприємствами;
4) державою та комерційними банками;
ТЕСТ 55. Не є платниками ПДВ особи, які:
1)мають обсяг оподатковуваних операцій 7200 НМДГ;
2) ввозять товари на митну територію України;
3) здійснюють операції з готівкою;
4) правильної відповіді немає.
ТЕСТ56. Контроль за правильністю та своєчасністю сплати мита здійснюють:
1) податкові адміністрації України;
2) інспекції з цін;
3) митні органи України.
4) усі відповіді правильні.
ТЕСТ57. Датою виникнення податкових зобов’язань за ПДВ з продажу товарів є:
1) дата зарахування коштів від покупця на банківський рахунок платника податку;
2) дата відвантаження товарів;
3) дата оприбуткування товарів платником податку;
4) дата, яка припадає на податковий період, упродовж якого відбувається будь-яка подія, що сталася раніше: або дата зарахування коштів від покупця на банківський рахунок платника податку, або дата відвантаження товарів.
ТЕСТ 58. Податковий період для більшості підприємств щодо податку на додану вартість становить:
1) квартал;
2) місяць;
3) декаду;
4) рік.
ТЕСТ 59 Нарахування і стягнення єдиного податку в Україні здійснюється згідно з:
1) законом України «Про єдиний податок»;
2) Податковим Кодексом України;
3) декретом Кабінету міністрів України;
4) указом Президента
ТЕСТ60. Під державним боргом розуміють:
1) зобов’язання держави своїм кредиторам;
2) фінансові ресурси держави;
3) резервні бюджетні фонди;
4) розмір державного дефіциту.
Київський кооперативний інститут бізнесу і права
Затверджено
на засіданні кафедри фінансів,
банківської справи та страхування
Протокол №6 від 11.04.2016 р.
В.о.зав.кафедрою _________ Л.Л.Кравцова
Напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»
Комплексний державний екзамен за фахом
Екзаменаційний білет 12
ТЕСТ 1. Організація і принципи побудови бюджетної системи, її структури, функціонування та взаємозв'язок між окремими ланками бюджетної системи – це:
1) зведений бюджет
2) бюджетний устрій
3) бюджетна політика
4) бюджетна стратегія
ТЕСТ 2. Джерелом покриття державного боргу є:
1) державний кредит;
2) кошти міжнародних фінансових установ;
3) доходи бюджету;
4) жодної правильної відповіді.
ТЕСТ 3. Зведений бюджет України:
1) затверджує Верховна Рада України
2) затверджує Кабінет Міністрів України
3) не затверджується, використовується з метою аналізу та визначення засад державного регулювання
ТЕСТ 4. Дотація вирівнювання – це:
1)трансферт, який надається на оплатній та поворотній основі місце вим бюджетам з вищестоячих бюджетів у разі, коли у відповідного бюджету недостатньо доходів для фінансування певних видатків;
2) міжбюджетний трансферт на вирівнювання дохідної спроможності бюджету, який його одержує;
3) трансферт, що є різновидом цільових трансфертів.
ТЕСТ 5. Кошти на погашення основної суми державного боргу – це:
1) видатки бюджету
2) витрати бюджету
3) доходи бюджету
4) дотація вирівнювання
ТЕСТ 6. Суб’єктами фінансових правовідносин в галузі видатків бюджету на
освіту та науку є:
1) господарський орган, який складає розпис видатків бюджету та має право відкликання їх, здійснює постійний контроль за використанням бюджетних асигнувань;
2) установа, в якій відкриті єдиний казначейський рахунок і реєстраційний рахунок вищого навчального закладу й наукової установи та яка отримує бюджетні асигнування й бере учать у контролі за дотриманням фінансової дисципліни;
3) Кабінет Міністрів України як орган, який складає програмний розпис видатків бюджету.
4) немає вірної відповіді.
ТЕСТ 7. Зі скількох стадій складається бюджетний процес?
1) 4;
2) 3;
3) 6;
4) 5.
ТЕСТ 8. Доходи державного бюджету за розділами Бюджетного кодексу України класифікуються на:
1) податкові надходження
2) збори
3) загальний фонд
4) спеціальний фонд
ТЕСТ 9. Призначає і звільняє з посади Голову Рахункової палати
1) Верховна Рада
2) Президент
3) Прем’єр-міністр
4) Міністр фінансів
ТЕСТ10. Ресурси, одержані від НБУ, за різними визначеними законодавством механізмами та схемами кредитування – це:
1) сек’юритизація активів банку;
2) кредити НБУ;
3) операції РЕПО;
4) міжбанківські кредити.
ТЕСТ11.Що таке кредитоспроможність?
1) Здатність позичальника в повному обсязі в узгоджений строк розрахуватися за борговими зобов'язаннями;
2) здатність кредитора в повному обсязі в узгоджений строк надати кредит позичальнику;
3) здатність кредитора в повному обсязі погасити свої зобов'язання перед клієнтами;
4) правильної відповіді немає.
ТЕСТ 12. Фінансовий вплив на соціально-економічний розвиток здійснює:
1) розподіл ВВП;
2) фінансова система;
3) фінансовий механізм;
4) перерозподіл національного багатства
ТЕСТ13. Управління фінансами включає:
1) органи управління;
2) форми управління;
3) методи управління;
4) всі відповіді правильні.
ТЕСТ14. Економічні відносини, що виникають у зв’язку з розподілом централізованого фонду грошових коштів і його використанням за цільовим призначенням, – це:
а) видатки бюджету;
б) доходи бюджету;
в) міжбюджетні трансферти;
г) дотації, субсидії, субвенції.
ТЕСТ 15. Міністерство фінансів здійснює:
1) заходи з мобілізації коштів через бюджет та систему державного кредиту;
2) касове виконання бюджету;
3) облік платників податків та надходжень до бюджету;
4) емісію грошей.
ТЕСТ16. Залежно від виду бюджету розрізняють:
1) дефіцит державного бюджету і дефіцит місцевого бюджету;
2)дефіцит загального фонду бюджету і дефіцит спеціального фонду бюджету;
3) дефіцит державного бюджету і дефіцит загального фонду бюджету.
4) дефіцит державного бюджету і дефіцит спеціального фонду бюджету.
ТЕСТ17. Бюджет як економічна категорія відбиває сукупність грошових відносин між:
1) державою та юридичними й фізичними особами;
2) працюючими та безробітними особами;
3) суб'єктами підприємницької діяльності державної та приватної форми власності
4) всі відповіді не правильні
ТЕСТ18. Під організаційною структурою фінансової системи слід розуміти:
1) сукупність фінансових органів та інструментів;
2) сукупність методів та інструментів управління фінансами;
3) сукупність підприємств фінансового обслуговування
4) механізм проведення фінансового контролю.
ТЕСТ 19. Грошовий оборот – це…
1) формування й розподіл грошових фондів
2) розподіл виручки від реалізації продукції
3) виявлення сутності грошей у русі
4) виробництво і реалізація продукції
ТЕСТ20. Вкажіть вірне визначення, що таке податки:
Податки – це обов'язкові платежі юридичних осіб до місцевих бюджетів залежно від розміру доходів;
Податки – це обов'язкові платежі фізичних осіб до державного бюджету залежно від вартості майна;
Податки – обов'язкові, безумовні платежі до відповідного бюджету, що справляються з платників податку відповідно до законів про оподаткування;
Податки – еквівалентні платежі до бюджетів усіх рівнів, що мають законодавчу основу;
ТЕСТ 21. Визначити функції, які виконують податки:
фіскальну, регулюючу;
захисну, фіскальну, контролюючу;
контролюючу, захисну, регулюючу;
інша відповідь.
ТЕСТ22. За формою оподаткування податки поділяються на:
місцеві та загальнодержавні;
розкладні та окладні;
особисті та реальні;
прямі та непрямі.

ТЕСТ 23. Мито, ПДВ, податок на прибуток є податками:
1) загальнодержавними;
2) місцевими;
3) прямими;
4) непрямими:
ТЕСТ 24. Податок на прибуток підприємств є:
1) загальнодержавним;
2) місцевим;
3)специфічним;
4)непрямим;
ТЕСТ 25. Грошова сума, з якої стягують податок:
1) джерело сплати;
2) податкова квота:
3) податкова ставка;
4) податкова база;
ТЕСТ 26. Які з принципів надання пільг не є такими:
1) рівномірність надання;
2) обов'язковість надання;
3) вільний характер застосування;
4) спрямованість надання.
ТЕСТ 27. Сукупність сфер і ланок фінансових відносин, взаємозалежних між собою-це:
1)фінансова система;
2)фінансовий механізм;
3)фінансові ресурси;
г)державні фінанси.
ТЕСТ28. Визначити правильне твердження:
1)фінансова система- це єдина система, тому що вона складається тільки з однієї ланки;
2)фінансові ресурси є матеріальними носіями фінансових відносин;
3)найбільш динамічною частиною фінансової політики є керування фінансами;
4)невтручання держави в економіку – це основна риса регулюючого типу фінансової політики.

ТЕСТ 29. Рахунок, за яким на основі угоди між банком і клієнтом допускається перевищення суми списання з рахунку над величиною залишку коштів, – це:
1) кореспондентський рахунок;
2) картковий поточний рахунок;
3) поточний рахунок з овердрафтом;
4) кредитний рахунок.
ТЕСТ 30. Кредит, оформлений документально, грошові кошти на рахунках, акцептовані чи видані платникам платіжні документи, вільні кредитні ресурси банку – це:
1) принципи розрахунків;
2) способи розрахунків;
3) форми інструментів розрахунків;
4) засоби платежу.
ТЕСТ 31. Граничний залишок грошових коштів в операційній касі банку з метою максимального скорочення частих або значних перевезень готівки – це:
1) касовий оборот;
2) ліміт каси;
3) касова готівка;
4) валютні надходження..
ТЕСТ 32. Весь обсяг випущених в обіг паперових грошей та металевих монет –це:
1)грошова маса ;
2)грошовий обіг
3)грошові агрегати;
4)дійсні гроші.
ТЕСТ 33. Податкове зобов'язання-це:
обсяг імпортних товарів;
загальна сума продажу товарів;
загальна сума податку, нарахована платником.
правильна відповідь відсутня.
ТЕСТ34. Джерела засобів підприємства відображаються у:
1) статутному фонді;
2) довгострокових позиках;
3) пасиві балансу;
4) звіті про рух капіталу;
ТЕСТ 35. Фінанси – це:
1) усі види доходів держави і підприємств;
2) еквівалент коштів;
3) економічні відносини, що складаються при утворенні, розподілі і використанні грошових фондів;
4) економічні відносини з приводу формування і використання засобів державного бюджету;
ТЕСТ 36. Курс фінансової політики, направлений на вирішення завдань конкретного етапу розвитку суспільства:
1) фінансова тактика;
2) фінансовий механізм;
3) фінансове прогнозування;
4) розробка концепцій та законів управління;
ТЕСТ 37. Фінансовий контроль являє собою:
1) одну із функцій управління фінансами, яка забезпечує формування і використання фінансових ресурсів у всіх ланках фінансової системі;
2) розробку концепцій та законів управління фінансами на перспективу;
3) економічні відносини, що складаються при утворенні, розподілі і використанні грошових фондів;
4) комплекс заходів, здійснюваних державою з метою успішного досягнення поставлених нею цілей у сфері фінансів.
ТЕСТ 38. Суб’єктами фінансових відносин є:
1) національний доход і валовий внутрішній продукт;
2) держава, підприємства, громадяни;
3) надходження від державний та комерційних позик;
4)податки, цінні папери, валюта.
ТЕСТ 39. У чому полягає сутність поняття "поточні бюджетні видатки"
1) фінансування інвестиційної діяльності
2) фінансування органів державної влади та бюджетних установ
3) фінансування інноваційної діяльності
4) правильні відповіді – а,в
ТЕСТ 40. Зі скількох розділів складається Бюджетний Кодекс України:
1) чотири
2) п'ять
3) шість
4) сім
ТЕСТ 41. Документ, який видається НБУ в порядку і на умовах, визначених Законом України “Про банки і банківську діяльність”, на підставі якого банки мають право здійснювати банківську діяльність, – це:
1) грошовий документ;
2) банківський платіжний інструмент;
3) банківська ліцензія;
4) письмовий дозвіл НБУ.
ТЕСТ 42. Дотації з місцевих бюджетів на часткове покриття збитків, пов’язаних з перевезеннями пільгових категорій населення підприємствам автомобільного і залізничного транспорту є:
1) соціальними видатками
2) видатками на соціальний захист
3) видатками на економічну діяльність
4) видатками на управління
ТЕСТ 43. Розрізняють такі форми взаємовідносин між бюджетами:
1) бюджетні асигнування
2) вилучення коштів
3) запозичення
4) асигнування
ТЕСТ 44. Міжбюджетний трансферт для використання на певну мету:
1) субсидія
2) субвенція
3) дотація вирівнювання
4) запозичення.
ТЕСТ 45. Доходи, від яких встановлюються відрахування до бюджетів нижчих рівнів, нормативи яких диференціюються в розрізі окремих бюджетів і періодично змінюються називаються:
1) закріплені
2) регулюючі
3) загальнодержавні
4) міжбюджетні
ТЕСТ 46. Класифікація видатків бюджету здійснюється за такими ознаками:
1) функціональна, відомча, програмна;
2) бюджетна, відомча, позабюджетна;
3) економічна, регіональна;
4) функціональна, відомча, позавідомча.
ТЕСТ 47. Не допускається затвердження дефіцитного бюджету:
1) Державного бюджету України
2) Автономної Республіки Крим
3) бюджету міста
4) бюджету села, селища, областей, районів
ТЕСТ 48. У скількох читаннях Верховна Рада України розглядає проект Закону про Державний бюджет України:
1) одному
2) двох
3) трьох
4) чотирьох
ТЕСТ49. Ставки податку на додану вартість:
1) 0% та 20%;
2)0%, 7% та 20%;
3)7% ;
4)немає вірної відповіді;
ТЕСТ50. Вкажіть вірне визначення, що таке податки:
Податки – це обов'язкові платежі юридичних осіб до місцевих бюджетів залежно від розміру доходів;
Податки – це обов'язкові платежі фізичних осіб до державного бюджету залежно від вартості майна;
Податки – обов'язкові, безумовні платежі до відповідного бюджету, що справляються з платників податку відповідно до Податкового кодексу України та інших законів про оподаткування;
Податки – еквівалентні платежі до бюджетів усіх рівнів, що мають законодавчу основу;

ТЕСТ 51. Комплекс спеціально розроблених і законодавчо закріплених у державі форм і методів створення й використання фінансових ресурсів для регулювання економічних і соціальних процесів – це:
1) бюджетна політика;
2) бюджетна система;
3) бюджетний механізм;
4) бюджетне стимулювання.
ТЕСТ 52. Вкажіть вірне визначення:
податкова база – це фізичний, вартісний чи інший характерний вираз об'єкта оподаткування, до якого застосовується податкова ставка і який використовується для визначення розміру податкового зобов'язання;
податкова база – це доходи чи їхня частина, вартість ряду товарів, майно платника податків, окремі види їхньої діяльності, додана вартість і інші об’єкти, встановлені законодавчими актами;
податкова база – це сукупність базових ідей, застосовуваних у податковій сфері;
податкова база – це перелік загальнодержавних та місцевих податків та зборів, що стягуються у державі.

ТЕСТ 53. Одиниця виміру об'єкта оподаткування це:
1) платник податку;
2) суб'єкт оподаткування:
3) носій податку;
4) одиниця оподаткування;
ТЕСТ 54. Назвіть, який з указаних суб'єктів господарювання може бути платником єдиного податку 4 групи (фіксованого сільськогосподарського податку).
1) Виробник, що вирощує і реалізує сільськогосподарську продукцію.
2) Переробляє сільськогосподарську продукцію, придбану в інших виробників, і її реалізує.
3) Регулярно сплачує податки і збори і не має податкової заборгованості.
4) Виробник, у якого обсяг реалізації вирощеної і переробленої сільськогосподарської продукції за попередній рік перевищує 50 відсотків валового доходу і котрий виявив бажання сплачувати фіксований сільськогосподарський податок.
ТЕСТ 55. Частка податку в доході платника податку — це:
1) джерело сплати;
2) податкова квота;
3) податкова ставка:
4) податкова база;
ТЕСТ 56. У якому з елементів оподаткування найбільше виявляється регулююча функція податків?
1) Визначення об'єкта оподаткування.
2) Визначення джерела сплати податків.
3) Установлення величини ставок податків.
4) Установлення термінів сплати податків.
ТЕСТ 57. Яку функцію виконують податки, якщо вони сприяють захисту навколишнього середовища від забруднення:
1) розподільчу;
2) фіскальну;
3) екологічну;
4) регулюючу;
ТЕСТ 58. Вкажіть, як поділяються податки залежно від об’єкта оподаткування:
загальнодержавні та місцеві;
прямі і непрямі;
податки на доходи, на майно і на споживання;
податки, що включаються у валові витрати та собівартість, податки, що включаються в ціну товару, податки, що сплачуються з прибутку
ТЕСТ 59. Прийняттям проекту Закону про Державний бюджет у першому читанні вважається прийняття рішення щодо:
1) бюджетних висновків та пропозицій Верховної Ради України
2) бюджетних висновків Рахункової Палати
3) рішення Голови Верховної Ради України
4) пропозицій Кабінету міністрів
ТЕСТ 60. Основним завданням бюджетного прогнозування є:
1) оцінка бюджету за критерієм збалансованості;
2) побудова шкали пріоритетів при визначенні бюджетної політики;
3) визначення обсягу доходів бюджету та їх структури;
4) розподіл бюджетних доходів з урахуванням пріоритетів і цілей розвитку
країни.

Київський кооперативний інститут бізнесу і права
Затверджено
на засіданні кафедри фінансів,
банківської справи та страхування
Протокол №6 від 11.04.2016 р.
В.о.зав.кафедрою _________ Л.Л.Кравцова
Напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»
Комплексний державний екзамен за фахом
Екзаменаційний білет 13
ТЕСТ 1. Економічні відносини, що виникають у зв’язку з розподілом централізованого фонду грошових коштів і його використанням за цільовим призначенням, – це:
1) видатки бюджету;
2) доходи бюджету;
3) міжбюджетні трансферти;
4) дотації, субсидії, субвенції.
ТЕСТ 2. Бюджетна резолюція приймається у формі:
1) закону
2) постанови
3) рішення
4) розпорядження
ТЕСТ 3. Активний дефіцит виникає у випадку:
1) коли уряд через зменшення видатків бюджету впливає на сукупний попит;
2) економічного спаду, зниження виробництва та зайнятості і призводить до зменшення бюджетних доходів.
3) коли уряд через збільшення видатків бюджету стимулює сукупний попит.
4) скорочення бюджетних програм.
ТЕСТ 4. Падіння обсягів виробництва, сукупного попиту, зростання безробіття, масштабна державна підтримка фінансового сектору, програми фіскального стимулювання викликають:
1) зменшення бюджетного дефіциту;
2) зростання бюджетного дефіциту;
3) не впливають на бюджетний дефіцит.
4) немає вірної відповіді.
ТЕСТ 5. Надання позик з одного бюджету іншому:
1) допускається
2) не допускається
3) допускається в окремих випадках
4) забороняється
ТЕСТ 6. Який документ регулює бюджетний процес в Україні відповідно до Конституції України?
1) Бюджетний кодекс України;
2) Закон України «Про бюджетну систему України»;
3) Указ Президента України «Про Державне казначейство України»;
4) Господарський кодекс України.
ТЕСТ 7. Трансферти – це:
1) кошти, одержані від інших органів державної влади, органів влади АРК, органів місцевого самоврядування, інших держав або міжнародних організацій на безоплатній та безповоротній основі
2) обов'язкові, безоплатні та безповоротні платежі органам державного управління
3) обов'язкові, безоплатні та безповоротні платежі отримані від інших органів державного управління
4) це перерахування коштів між різними ланками бюджетної системи
ТЕСТ 8. Бюджетний процес – це:
1) порядок складання і затвердження бюджетів
2) це організація виконання бюджетів та здійснення контролю за їх виконанням
3) це регламентована нормами права діяльність пов'язана із складанням, розглядом, виконанням, контролем і розглядом звітів про виконання бюджетів
4) встановлений державою порядок складання, розгляду та виконання бюджету
ТЕСТ 9. Основними формами руху бюджетних ресурсів у процесі міжбюджетних відносин є:
1) міжбюджетні трансферти;
2) взаєморозрахунки;
3) об’єднання коштів бюджетів;
4) правильні всі відповіді.
ТЕСТ 10. Функціональна класифікація – склад видатків за:
1) галузями економіки
2) розпорядниками коштів
3) завданнями, з виконанням яких пов'язані видатки
ТЕСТ 11. Бюджет розвитку є складовою частиною:
1) збалансованого бюджету
2) загального фонду бюджету
3) спеціального фонду бюджету
4) зведеного бюджету
ТЕСТ 12. Як ви вважаєте, що можна віднести до фінансових ресурсів?
1) Сировину і основні матеріали;
2) робочі машини і обладнання;
3) прибуток і банківські кредити;
4) виробничі запаси;
ТЕСТ 13. Назвіть основні функції фінансів підприємств:
1) розподільча, контрольна;
2) розподільча, позикова, контрольна;
3) розподільча, контрольна, поточна;
4) розподільча, відтворювальна;
ТЕСТ 14.Назвіть джерело формування фінансових ресурсів підприємства, яке належить до фондів позичених коштів:
1) інвестиційний фонд;
2) факторинг;
3) фонд споживання;
4) фонд для виплати дивідендів;
ТЕСТ 15.Яке з наведених визначень фінансів підприємств є правильним?
1) Грошові відносини, які виникають у результаті виробничо-господарської діяльності і відображають формування й використання фондів грошових коштів;
2) виручка від реалізації, а також інші надходження грошових коштів, у результаті яких створюється прибуток;
3) грошові відносини між підприємством і бюджетом із приводу сплати податків, отримання асигнувань з бюджету;
4) грошові відносини підприємства з його працівниками з приводу сплати заробітної плати та інших виплат з оплати праці;

ТЕСТ 16. . Ставка податку на прибуток підприємств згідно з Податковим кодексом становить:
1) 6%;
2) 18%;
3) 25%;
4) 30%.

ТЕСТ 17 Податок як фінансову і економічну категорію характеризують такі ознаки:
1) примусовий характер, безеквівалентність, відсутність цільового використання;
2)законодавча регламентація, однаковий підхід до всіх платників;
3) зміна форми власності;
4) всі вищенаведені відповіді вірні.
ТЕСТ 18. Органи державної фіскальної служби України у своїй діяльності керуються:
1) Конституцією України та Податковим кодексом України;
2) законами України;
3) нормативно-правовими актами органів державної влади;
4) рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим і Ради міністрів Автономної Республіки 1 з питань оподаткування, виданими у межах їх повноважень;
ТЕСТ 19. Нульова ставка ПДВ застосовується:
1) до всіх операцій, крім операцій на внутрішньому ринку;
2) до всіх імпортних операцій; всіх експортних операцій;
3) до всіх експортних операцій,
4) до всіх експортних операцій крім товарів, які звільнені від оподаткування на внутрішньому ринку;
ТЕСТ 20. Під час встановлення податку обов’язково визначаються такі елементи:
1) платник податку;
2) об’єкт оподаткування, база оподаткування, ставка податку, платник податку, порядок обчислення податку, податковий період;
3) строк та порядок сплати податку, платник податку, строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку.
4) всі вищенаведені відповіді вірні.

ТЕСТ 21.Що таке самофінансування?
1) Форма організації фінансування господарської діяльності за рахунок власних коштів підприємств;
2) метод забезпечення господарської діяльності з використанням не тільки власних коштів, а також фінансових ресурсів за рахунок випуску і реалізації цінних паперів;
3) метод організації фінансування господарської діяльності підприємства за рахунок власних коштів, залучених фінансових ресурсів від реалізації цінних паперів та банківських кредитів;
4) використання власних бюджетних коштів та банківських кредитів;
ТЕСТ 22.Укажіть правильне визначення терміна "вексель":
1) доручення банку покупця банку постачальника здійснити оплату рахунків постачальника;
2) письмове зобов'язання відповідної форми, яке надає право його власникові вимагати сплати відповідної суми у відповідний термін;
3) форма розрахунку, за якої банк-емітент на доручення свого клієнта повинен здійснити платіж;
4) комбінований документ, який містить вимогу постачальника і доручення платника;
ТЕСТ 23.Укажіть правильне визначення терміна "акредитив":
1) форма розрахунку, за якої банк-емітент на доручення свого клієнта повинен здійснити платіж третій особі;
2) розрахунковий документ з дорученням однієї кредитної установи іншій здійснити оплату за рахунок спеціально задепонованих коштів;
3) розрахунковий документ, що містить доручення чекодавця банкові стосовно здійснення платежу;
4) розрахунковий документ, що містить вимогу постачальника та доручення платника;
ТЕСТ 24. Місцеві податки та збори має право встановлювати:
1) місцеві органи влади;
2) Верховна Рада України;
3) кабінет Міністрів України.
ТЕСТ 25. Об'єктом податкового контролю є:
1) камеральні, документальні та оперативні перевірки;
2) фінансово-господарські операції та їх результати;
3) підприємства, установи, організації;
4) органи державної податкової служби України, інші контролюючі органи.
ТЕСТ 26. Підсумкова частина акта документальної перевірки містить:
1) загальні відомості про платника податків;
2) систематизований виклад виявлених у результаті перевірки фактів порушень податкового та валютного законодавства;
3) узагальнений опис виявлених унаслідок перевірки порушень податкового і валютного законодавства;
4) правильної відповіді немає.
ТЕСТ 27. Які з перелічених принципів не відносяться до принципів побудови системи оподаткування в Україні:
1) принцип обачності;
2) принцип доступності;
3) принцип єдиного підходу;
4) принцип обов'язковості.
ТЕСТ 28. Непрямі податки — це такі, що:
1) встановлюються безпосередньо щодо платника;
2) встановлюються персонально для конкретного платника;
3) встановлюються в цінах товарів та послуг;
4) передбачають оподаткування об'єкта за зовнішніми ознаками
ТЕСТ 29.Дайте правильне визначення грошових фондів:
1) гроші у русі;
2) частина грошових коштів, які мають цільове спрямування;
3) грошові кошти, що є в розпорядженні підприємств;
4) фінансовий результат діяльності підприємств;
ТЕСТ 30. Статутний капітал банку має бути сформований:
1) виключно шляхом грошових внесків;
2) виключно в національній валюті;
3) виключно резидентами України;
4) виключно коштами держави.
ТЕСТ 31. Стандартний, під контролем, субстандартний, сумнівний, безнадійний – це:
1) клас позичальника;
2) категорія кредиту;
3) стан обслуговування кредиту;
4) вид забезпечення.
ТЕСТ 32. До бюджетів місцевого самоврядування відноситься:
1) бюджет Обухівського району Київської області
2) бюджет Київської області
3) бюджет міста Києва
4) бюджет Голосіївського району м. Києва
ТЕСТ 33. Повноваження, надане розпоряднику бюджетних коштів на взяття бюджетного зобов’язання та здійснення платежів з конкретною метою в процесі виконання бюджету називається:
1) бюджетним запитом
2) бюджетним асигнуванням
3) бюджетним розписом
4) лімітною довідкою
ТЕСТ 34. До функціональної класифікації видатків відносяться:
1) поточні видатки
2) видатки на товари і послуги
3) видатки на судову владу
4) капітальні видатки
ТЕСТ35.Дайте правильне визначення економічної сутності рентабельності:
1) рівень прибутковості, що вимірюється у відсотках;
2) сума фінансових ресурсів;
3) абсолютна сума прибутку від реалізації продукції;
4) абсолютна сума загального прибутку;
ТЕСТ 36. Прямі податки — це такі, що:
встановлюються в цінах товарів та послуг;
встановлюються безпосередньо щодо платника;
не залежать від масштабів об'єкта оподаткування;
прямо не залежать від доходу платника.
ТЕСТ 37. Які з наведених засобів належать до фондів обігу підприємства?
1) Прибуток;
2) амортизаційні відрахування;
3) довгостроковий кредит;
4) кошти на поточному рахунку;
ТЕСТ 38.З якою метою на підприємстві здійснюється нормування оборотних засобів?
1) Щоб досягти максимального обсягу випуску продукції, використовуючи мінімум засобів;
2) щоб розрахувати оподаткований прибуток;
3) щоб визначити амортизаційний фонд;
4) щоб сформувати статутний фонд;
ТЕСТ 39. Які оборотні кошти, на вашу думку, належать до ненормованих коштів?
1) виробничі запаси;
2) грошові кошти у розрахунках;
3) готова продукція відвантажена;
4) правильна відповідь 3 і 4.
ТЕСТ 40. До місцевих податків належать:
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
єдиний податок, готельний податок.
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; єдиний податок,
ТЕСТ 41. Якщо за результатами документальних перевірок не виявлено порушень податкового законодавства, складається:
1) акт;
2) доповідна записка;
3) пояснювальна записка;
4) довідка.
ТЕСТ 42. Сутність податку на додану вартість (ПДВ) полягає у:
ПДВ є прямим податком, що сплачується в бюджет за ставкою 20% вартості товару;
ПДВ є непрямим податком, що включається в ціну товару і сплачується в бюджет продавцем платником податку за встановленою ставкою 20%, 7% ,0%;
ПДВ є прямим податком, який сплачується в бюджет покупцями товару;
ПДВ є прямим податком, що включається в ціну товару і сплачується в бюджет покупцями товару 7% і 0%.
ТЕСТ 43. Мито — це непрямий податок, що стягується:
1) з товарів, які перетинають митний кордон країни, тобто ввозяться, вивозяться чи прямують транзитом;
2) з товарів, які ввозяться на митну територію чи вивозяться з митної території країни;
3) з високорентабельних і монопольних товарів, які ввозяться на митну територію чи вивозяться з митної території країни.
ТЕСТ 44. Органами ДФС відкривають особові рахунки платників податків:
за кожним видом платежу;
за кожним платником;
відповіді А та Б;
вірної відповіді немає.
ТЕСТ 45. За порядком формування державні доходи поділяються на:
1) централізовані й децентралізовані;
2) приватно правові і публічно правові;
3) публічно правові і централізовані;
4) децентралізовані і приватні.
ТЕСТ 46. Хто розробляє проект бюджету відповідно до Бюджетного Кодексу України:
1) Міністерство фінансів України
2) Бюджетна комісії Верховної Ради України
3) Секретаріат Президента України
ТЕСТ 47. За матеріальним змістом державний бюджет – це:
1) грошові відносини, які проявляються між державою, з одного боку, підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами, з іншого, з приводу утворення фонду грошових засобів і його використання на розширене відтворення;
2) основний фінансовий план держави;
3) централізований фонд грошових засобів держави, які перебувають у постійному русі;
4) центральна ланка державної фінансової системи, яка зумовлює розподіл і перерозподіл ВВП;
ТЕСТ 48. Кошти, що спрямовуються на здійснення програм і заходів, передбачених відповідним бюджетом називаються:
1) видатки бюджету
2) витрати бюджету
3) бюджетні запозичення
4) кредитування за вирахуванням погашення
ТЕСТ 49. Державний бюджет України, як фінансовий план держави, затверджується:
1) постановою Кабінету Міністрів України
2) Указом Президента України
3) Верховною Радою України і має силу закону
4) розпорядженням Національного банку України
ТЕСТ50.За допомогою яких показників можна визначити потребу підприємства в оборотних коштах із готової продукції?
1) Кількість продукції, чисельність працівників;
2) денні витрати на виробництво товарної продукції і норма запасу в днях;
3) денні витрати на сировину і норма запасу в днях;
4) собівартість одиниці продукції;
ТЕСТ51. Які оборотні кошти належать до нормованих?
1) Грошові кошти в розрахунках і касі;
2) виробничі запаси, незавершене виробництво;
3) готова продукція, витрати майбутніх періодів;
4) Правильна відповідь 2 і 3
ТЕСТ52. Які, на вашу думку, засоби виробництва належать до оборотних фондів?
1) Будівлі та споруди;
2) сировина й основні матеріали;
3) силові машини;
4) транспортні засоби;
ТЕСТ53. Показники ефективності використання оборотних коштів — це:
1) фондовіддача; фондомісткість;
2) коефіцієнт обертання; коефіцієнт завантаження;
3) коефіцієнт ефективності; матеріаломісткості.
ТЕСТ54. Комерційний кредит — це економічні відносини, які виникають між:
1) підприємствами;
2) комерційними банками;
3) комерційними банками й підприємствами;
4) державою та комерційними банками;
ТЕСТ 55. Місцеві податки і збори — це:
будь-які податки і збори, що запроваджуються державою;
податки і збори, що запроваджуються державою в окремих регіонах
обов'язкові платежі, що встановлюються сільськими, селищними, міськими радами згідно з законом і справляються в межах відповідних адміністративно-територіальних одиниць і зараховуються до їх бюджетів.
ТЕСТ 56. Контроль за правильністю та своєчасністю сплати мита здійснюють:
1) фіскальні органи України;
2) інспекції з цін;
3) митні органи України.
ТЕСТ 57. Датою виникнення податкових зобов’язань за ПДВ з продажу товарів є:
1) дата зарахування коштів від покупця на банківський рахунок платника податку;
2) дата відвантаження товарів;
3) дата оприбуткування товарів платником податку;
4) дата, яка припадає на податковий період, упродовж якого відбувається будь-яка подія, що сталася раніше: або дата зарахування коштів від покупця на банківський рахунок платника податку, або дата відвантаження товарів.

ТЕСТ 58. Податковий період для більшості підприємств щодо податку на додану вартість становить:
1) квартал;
2) місяць;
3) декаду;
4) рік.
ТЕСТ 59. Основна ставка по податку на прибуток в 2015р.:
18%
19%
21%
всі вищенаведені відповіді вірні.
ТЕСТ60. Взаємні двосторонні платежі і розрахунки між організаціями і громадянами різних країн, обумовлені спеціальними міжнародними правовими актами, угодами, контрактами, – це:
1) кореспондентські рахунки;
2) міжнародні рахунки;
3) банківські перекази;
4) міжнародні розрахунки.
Київський кооперативний інститут бізнесу і права
Затверджено
на засіданні кафедри фінансів,
банківської справи та страхування
Протокол №6 від 11.04.2016 р.
В.о.зав.кафедрою _________ Л.Л.Кравцова
Напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»
Комплексний державний екзамен за фахом
Екзаменаційний білет 14
ТЕСТ 1. Які існують методи формування доходів держави:
1) від підприємницької діяльності; від державного майна, угідь і послуг; податковий;
2) від підприємницької діяльності і податковий;
3) від державного майна, угідь і послуг та податковий.;
4) від недержавного майна.
ТЕСТ 2. Фінанси-це:
1) усі види доходів держави і підприємств;
2) еквівалент коштів;
3) економічні відносини, що складаються при утворенні, розподілі і використанні грошових фондів;
4) формування і використання засобів державного бюджету.
ТЕСТ 3. Термін «finansia» виник:
1)у 1 ст. до н.е у Греції:
2)у 9-11 ст. у Франції;
3)у 13-15ст.в Італії;
4)у 5-4 ст.дон.е у Китаї.

ТЕСТ 4. Яку функцію виконують податки, якщо вони сприяють захисту навколишнього середовища від забруднення:
1) розподільчу;
2) фіскальну;
3) екологічну;
4) регулюючу;
ТЕСТ 5. До груп підакцизних товарів не входять:
1) електроенергія;
2) промислові замінники тютюну;
3) бензин;
4) правильної відповіді немає.
ТЕСТ6. Неподатковими надходженнями визнаються:
1) доходи від власності та підприємницької діяльності;
2) адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності;
3) доходи від власності та підприємницької діяльності; адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності; інші неподаткові надходження;
4) немає вірної відповіді.
ТЕСТ7. Назвіть, який з указаних суб'єктів господарювання може бути платником єдиного податку 4 групи (фіксованого сільськогосподарського податку).
1) Виробник, що вирощує і реалізує сільськогосподарську продукцію.
2) Переробляє сільськогосподарську продукцію, придбану в інших виробників, і її реалізує.
3) Регулярно сплачує податки і збори і не має податкової заборгованості.
4) Виробник, у якого обсяг реалізації вирощеної і переробленої сільськогосподарської продукції за попередній рік перевищує 50 відсотків валового доходу і котрий виявив бажання сплачувати фіксований сільськогосподарський податок.
ТЕСТ8. Одиниця виміру об'єкта оподаткування це:
1) платник податку;
2) суб'єкт оподаткування:
3) носій податку;
4) одиниця оподаткування;
ТЕСТ9. Скільки груп єдино платників:
2 групи
3групи
4 групи
Вірної відповіді немає
ТЕСТ10. Яке головне призначення місцевих податків і зборів?
1) Регулювання розвитку промисловості та послуг на місцевому рівні.
2) Підтримка вітчизняних виробів.
3) Наповнення дохідної частини місцевих бюджетів.
4) Підвищення якості комунальних послуг.
ТЕСТ11. Вкажіть вірне визначення, що таке податки:
Податки – це обов'язкові платежі юридичних осіб до місцевих бюджетів залежно від розміру доходів;
Податки – це обов'язкові платежі фізичних осіб до державного бюджету залежно від вартості майна;
Податки – обов'язкові, безумовні платежі до відповідного бюджету, що справляються з платників податку відповідно до законів про оподаткування;
Податки – еквівалентні платежі до бюджетів усіх рівнів, що мають законодавчу основу;
ТЕСТ12. За формою оподаткування податки поділяються на:
місцеві та загальнодержавні;
розкладні та окладні;
особисті та реальні;
прямі та непрямі.
ТЕСТ 13. Строковий міжнародний кредит, який надає група банків власноруч або через інші банки-кредитори одному позичальнику, – це:
1) паралельний;
2) бланковий;
3) револьверний;
4) синдикований.
ТЕСТ 14. Який вид акредитива має схожі характеристики з банківськими гарантіями?
а) резервний;
б) транзитний;
в) револьверний;
г) покритий.
ТЕСТ 15. Операція банку, яка поєднує у собі низку посередницько-комісійних послуг з кредитування оборотного капіталу суб’єкта господарювання, – це:
1) лізинг;
2) траст;
3) факторинг;
4) форфейтинг.
ТЕСТ 16. Зведений бюджет використовується для:
1) аналізу і прогнозування економічного і соціального розвитку держави
2) забезпечення принципу субсидіарності
3) визначення складових бюджетної класифікації
4) розробки бюджетної політики
ТЕСТ 17. Організація і принципи побудови бюджетної системи, її структури, функціонування та взаємозв'язок між окремими ланками бюджетної системи – це:
1) зведений бюджет
2) бюджетний устрій
3) бюджетна політика
4) бюджетна стратегія
ТЕСТ 18. Одностороння зміна доходності державних позик називається:
1) конверсією
2) консолідацією
3) уніфікацією
4) обміном за регресивним співвідношенням
ТЕСТ 19. Доходи, від яких встановлюються відрахування до бюджетів нижчих рівнів, нормативи яких диференціюються в розрізі окремих бюджетів і періодично змінюються називаються:
1) закріплені
2) регулюючі
3) загальнодержавні
4) міжбюджетні
ТЕСТ 20. Міжбюджетний трансферт для використання на певну мету:
1) субсидія
2) субвенція
3) дотація вирівнювання
4) запозичення.
ТЕСТ 21. Здійснення банками операцій, пов’язаних з доведенням інформаційної продукції до споживачів з метою задоволення їхніх інформаційних потреб, – це:
1) посередницькі послуги;
2) консультативні послуги;
3) трастові послуги;
4) інформаційні послуги.
ТЕСТ 22. Дотації з місцевих бюджетів на часткове покриття збитків, пов’язаних з перевезеннями пільгових категорій населення підприємствам автомобільного і залізничного транспорту є:
1) соціальними видатками
2) видатками на соціальний захист
3) видатками на економічну діяльність
4) видатками на управління
ТЕСТ 23.Відповідно до Конституції України, бюджетний період для Державного бюджету може бути змінено за особливих обставин:
1) введення воєнного стану;
2) оголошення надзвичайного стану в Україні
3) оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації
4) правильні відповіді – а,б
ТЕСТ 24. Зі скількох розділів складається Бюджетний Кодекс України:
1) чотири
2) п'ять
3) шість
4) сім
ТЕСТ 25. Спроможність банку з максимальною ефективністю і мінімальним ризиком реалізовувати свої функції на ринку незалежно від впливу внутрішніх та зовнішніх факторів – це:
1) платоспроможність банку;
2) кредитоспроможність банку;
3) рентабельність банку;
4) фінансова стійкість банку.
ТЕСТ26. Суб’єктами фінансових відносин є:
1) національний доход і валовий внутрішній продукт;
2) держава, підприємства, громадяни;
3) надходження від державний та комерційних позик;
4)податки, цінні папери, валюта.
ТЕСТ27. Фінансовий контроль являє собою:
1) одну із функцій управління фінансами, яка забезпечує формування і використання фінансових ресурсів у всіх ланках фінансової системі;
2) розробку концепцій та законів управління фінансами на перспективу;
3) економічні відносини, що складаються при утворенні, розподілі і використанні грошових фондів;
4) комплекс заходів, здійснюваних державою з метою успішного досягнення поставлених нею цілей у сфері фінансів.
ТЕСТ28. Курс фінансової політики, направлений на вирішення завдань конкретного етапу розвитку суспільства:
1) фінансова тактика;
2) фінансовий механізм;
3) фінансове прогнозування;
4) розробка концепцій та законів управління;
ТЕСТ29. Фінанси – це:
1) усі види доходів держави і підприємств;
2) еквівалент коштів;
3) економічні відносини, що складаються при утворенні, розподілі і використанні грошових фондів;
4) економічні відносини з приводу формування і використання засобів державного бюджету;
ТЕСТ30. Доходи бюджету не включаютьтакеджерело:
1) доходи відоперацій з капіталом;
2) кредитнінадходження до бюджету;
3) трансферти.
4) всі відповіді не правильні
ТЕСТ31. Бюджет як економічна категорія відбиває сукупність грошових відносин між:
1) державою та юридичними й фізичними особами;
2) працюючими та безробітними особами;
3) суб'єктамипідприємницькоїдіяльностідержавної та приватноїформивласності
4) всі відповіді не правильні
ТЕСТ32. Під організаційною структурою фінансової системи слід розуміти:
1) сукупність фінансових органів та інструментів;
2) сукупність методів та інструментів управління фінансами;
3) сукупність підприємств фінансового обслуговування
4) механізм проведення фінансового контролю.
ТЕСТ33. Грошовий оборот – це…
1) формування й розподіл грошових фондів
2) розподіл виручки від реалізації продукції
3) виявлення сутності грошей у русі
4) виробництво і реалізація продукції.
ТЕСТ 34. Основними видами загальнообов’язкового державного соціального страхування є:
1) пенсійне страхування; медичне страхування; страхування на випадок безробіття; страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності;
2) страхування від нещасних випадів на виробництві та від професійного захворювання;
3) недержавне соціальне страхування;
4) інші види страхування, визначені законами України.
ТЕСТ 35. Доходи державного бюджету за розділами Бюджетного кодексу України класифікуються на:
1) податкові надходження
2) збори
3) загальний фонд
4) спеціальний фонд
ТЕСТ 36. У котрому році прийнято Нову редакцію Бюджетного Кодексу України:
1) 1991
2) 2001
3) 2010
4) 2013
ТЕСТ 37. За повнотою зарахування доходів до бюджету вони поділяються на:
1) зовнішні та внутрішні
2) власні та позикові
3) закріплені та регулюючі
4) правильна відповідь не наведена
ТЕСТ 38. Кошти на погашення основної суми державного боргу – це:
1) видатки бюджету
2) витрати бюджету
3) доходи бюджету
4) дотація вирівнювання
ТЕСТ 39. Функціональна класифікація видатків бюджету це:
1) групування видатків бюджетів усіх рівнів та відображає напрями використання бюджетних коштів на виконання основних функцій держави;
2) розподіл бюджетних коштів між головними розпорядниками коштів відпо-
відно до Бюджетного кодексу;
3) розмежування видатків бюджетних установ та одержувачів бюджетних
коштів за економічними ознаками з детальним розподілом за їх предметни-
ми ознаками;
4) немає вірної відповіді.
ТЕСТ40. Джерела засобів підприємства відображаються у:
1) статутному фонді;
2) довгострокових позиках;
3) пасиві балансу;
4) звіті про рух капіталу;
ТЕСТ41. Мито, ПДВ, податок на прибуток є податками:
1) загальнодержавними;
2) місцевими;
3) прямими;
4) непрямими:
ТЕСТ42. Визначити правильне твердження:
1)фінансова система- це єдина система, тому що вона складається тільки з однієї ланки;
2)фінансові ресурси є матеріальними носіями фінансових відносин;
3)найбільш динамічною частиною фінансової політики є керування фінансами;
4)невтручання держави в економіку – це основна риса регулюючого типу фінансової політики.

ТЕСТ 43. Платіжне доручення – це
1) документ, що містить доручення чекодавця банку стосовно перерахунку з його рахунка певної суми
2) письмове боргове зобов’язання, яке дає право вимагати від боржника сплати відповідної суми
3) письмове доручення власника рахунку переказати відповідну суму зі свого рахунку на рахунок отримувача коштів
4) комбінований документ, який містить вимогу постачальника та доручення платника.
ТЕСТ44. Безготівкові розрахунки – це…
1)розрахунки, які здійснюються готівкою
2) розрахунки за бартером
3) розрахунки за допомогою векселів
4) розрахунки, які здійснюють за допомогою записів на рахунках у банках
ТЕСТ45. Специфічне мито — це:
1) вид мита, рівеньставок якого вищий порівняно зі звичайним митом;
2) мито, що обчислюється у твердій грошовій сумі;
3) мито, яке стягується органами митної служби при проходженні товарів на внутрішній ринок.
ТЕСТ46. Які фактори впливають на розмір єдиного податку для сільськогосподарських виробників?
1) Обсяг отриманого прибутку.
2) Родючість землі і структура сільськогосподарських угідь.
3) Отримана виручка від реалізації сільськогосподарської продукції.
4) Вартісна оцінка сільськогосподарських угідь.
ТЕСТ47. Назвіть джерела стати місцевих податків і зборів суб'єктами господарювання.
1) Загальний прибуток підприємства.
2) Виручка від реалізації продукції, послуг.
3) Витрати виробничо-господарської діяльності (собівартості).
4) Резервні фонди підприємств.
ТЕСТ 48. Податкове зобов'язання-це:
обсяг імпортних товарів;
загальна сума продажу товарів;
загальна сума податку, нарахована платником.
правильна відповідь відсутня.
ТЕСТ49. Грошова сума, з якої стягують податок:
1) джерело сплати;
2) податкова квота:
3) податкова ставка;
4) податкова база;
ТЕСТ 50. Ставки податку на додану вартість:
1) 0% та 20%;
2)0%, 7% та 20%;
3)7% ;
4)немає вірної відповіді;
ТЕСТ 51. ПДФО - основні ставки:
1) 15%;
2) 15% та при перевищенні 10 мін. заробітних плат 20% ;
3) 15% та при перевищенні 10 мін. заробітних плат 17%;
4) 17%
ТЕСТ52. Єдиний податок є:
1) загальнодержавним;
2) місцевим;
3) прямим;
4) непрямим;
ТЕСТ 53. Вкажіть вірне визначення:
податкова база – це фізичний, вартісний чи інший характерний вираз об'єкта оподаткування, до якого застосовується податкова ставка і який використовується для визначення розміру податкового зобов'язання;
податкова база – це доходи чи їхня частина, вартість ряду товарів, майно платника податків, окремі види їхньої діяльності, додана вартість і інші об’єкти, встановлені законодавчими актами;
податкова база – це сукупність базових ідей, застосовуваних у податковій сфері;
податкова база – це перелік загальнодержавних та місцевих податків та зборів, що стягуються у державі.
ТЕСТ 54. Акцизний податок — це:
1) непрямий податок, який встановлюється державою у вигляді надбавки до загального обсягу продажу товарів (робіт, послуг) за єдиною чи кількома ставками;
2) непрямий податок, який встановлюється у вигляді надбавки до ціни підакцизних високорентабельних груп товарів;
3) прямий податок, що встановлюється державою як надбавка до підакцизних товарів.
ТЕСТ 55. Кредитна лінія — це:
1) угода, за якою банк зобов'язується надати позичальнику кредити на раніше узгоджену суму протягом певного періоду;
2) обстоювання своїх інтересів комерційним банком при видачі кредитів позичальникам;
3) межа, яка встановлює максимальні й мінімальні розміри та терміни видачі кредиту одному позичальнику;
4) ліміти видачі кредитів;
ТЕСТ 56. Що таке кредитоспроможність?
1) Здатність позичальника в повному обсязі в узгоджений строк розрахуватися за борговими зобов'язаннями;
2) здатність кредитора в повному обсязі в узгоджений строк надати кредит позичальнику;
3) здатність кредитора в повному обсязі погасити свої зобов'язання перед клієнтами;
4) правильної відповіді немає.
ТЕСТ 57. Фінансовийв плив на соціально-економічний розвиток здійснення:
1) розподіл ВВП;
2) фінансову систему;
3) фінансовиймеханізм;
4) перерозподілнаціональногобагатства
ТЕСТ 58. Управління фінансами включає:
1) органи управління;
2) форми управління;
3) методи управління;
4) всіи відповіді правильні.
ТЕСТ59. Внутрішнє фінансування дефіциту бюджету здійснюється за рахунок:
1) емісійнихкоштівНаціонального банку України;
2) позикНаціонального банку України та комерційнихбанків;
3) позикиминулихроків
4) всівідповідіправильні.

ТЕСТ60. Державна фіскальна служба України здійснює:
1) заходи з мобілізації, адміністрування та сплати податків та зборів до бюджетів країни;
2) касовевиконання бюджету;
3) облікплатниківподатків та надходжень до бюджету;
4) емісію грошей.

Київський кооперативний інститут бізнесу і права
Затверджено
на засіданні кафедри фінансів,
банківської справи та страхування
Протокол №6 від 11.04.2016 р.
В.о.зав.кафедрою _________ Л.Л.Кравцова
Напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»
Комплексний державний екзамен за фахом
Екзаменаційний білет 15
ТЕСТ 1. У якому з елементів оподаткування найбільше виявляється регулююча функція податків?
1) Визначення об'єкта оподаткування.
2) Визначення джерела сплати податків.
3) Установлення величини ставок податків.
4) Установлення термінів сплати податків.
ТЕСТ 2. Фінансовий вплив на соціально-економічний розвиток здійснює:
1) розподіл ВВП;
2) фінансова система;
3) фінансовий механізм;
4) перерозподіл національного багатства
ТЕСТ 3. Управління фінансами включає:
1) органи управління;
2) форми управління;
3) методи управління;
4) всі відповіді правильні.
ТЕСТ 4. Внутрішнє фінансування дефіциту бюджету здійснюється за рахунок:
1) емісійнихкоштівНаціонального банку України;
2) позик Національного банку України та комерційних банків;
3) позики минулих років
4) всів ідповіді правильні.
ТЕСТ 5. Міністерство фінансів здійснює:
1) заходи з мобілізації коштів через бюджет та систему державного кредиту;
2) касове виконання бюджету;
3) облік платників податків та надходжень до бюджету;
4) емісію грошей.
ТЕСТ 6. Видатки розвитку – це :
1) видатки, пов’язані з державною таємницею;
2) частина видатків бюджету, які забезпечують поточне функціонування органів державної влади й місцевого самоврядування;
3) видатки бюджетів на фінансове забезпечення забезпечення структурної перебудови економіки і розширене відтворення;
4) видатки на освіту і науку.
ТЕСТ 7. Економічна класифікація видатків це:
1) групування видатків бюджетів усіх рівнів, що відображає напрями використання бюджетних коштів на виконання основних функцій держави;
2) розподіл бюджетних коштів між головними розпорядниками коштів згідно з Бюджетним кодексом;
3) розмежування видатків бюджетних установ та одержувачів бюджетних коштів за економічними ознаками з детальним розподілом за їх предметними ознаками;
4) всі відповіді вірні.
ТЕСТ 8. Під організаційною структурою фінансової системи слід розуміти:
1) сукупність фінансових органів та інструментів;
2) сукупність методів та інструментів управління фінансами;
3) сукупність підприємств фінансового обслуговування
4) механізм проведення фінансового контролю.
ТЕСТ 9. Грошовий оборот – це…
1) формування й розподіл грошових фондів
2) розподіл виручки від реалізації продукції
3) виявлення сутності грошей у русі
4) виробництво і реалізація продукції
ТЕСТ 10. Вкажіть вірне визначення, що таке податки:
Податки – це обов'язкові платежі юридичних осіб до місцевих бюджетів залежно від розміру доходів;
Податки – це обов'язкові платежі фізичних осіб до державного бюджету залежно від вартості майна;
Податки – обов'язкові, безумовні платежі до відповідного бюджету, що справляються з платників податку відповідно до законів про оподаткування;
Податки – еквівалентні платежі до бюджетів усіх рівнів, що мають законодавчу основу;
ТЕСТ 11. Визначити функції, які виконують податки:
фіскальну, регулюючу;
захисну, фіскальну, контролюючу;
контролюючу, захисну, регулюючу;
інша відповідь.
ТЕСТ 12. За формою оподаткування податки поділяються на:
місцеві та загальнодержавні;
розкладні та окладні;
особисті та реальні;
прямі та непрямі.
ТЕСТ 13. Мито, ПДВ, податок на прибуток є податками:
1) загальнодержавними;
2) місцевими;
3) прямими;
4) непрямими:
ТЕСТ 14. Податок на прибуток підприємств є:
1) загальнодержавним;
2) місцевим;
3)специфічним;
4)непрямим;
ТЕСТ 15. Грошова сума, з якої стягують податок:
1) джерело сплати;
2) податкова квота:
3) податкова ставка;
4) податкова база;
ТЕСТ 16. Які з принципів надання пільг не є такими:
1) рівномірність надання;
2) обов'язковість надання;
3) вільний характер застосування;
4) спрямованість надання.
ТЕСТ 17. Сукупність сфер і ланок фінансових відносин, взаємозалежних між собою-це:
1)фінансова система;
2)фінансовий механізм;
3)фінансові ресурси;
г)державні фінанси.
ТЕСТ 18. Визначити правильне твердження:
1)фінансова система- це єдина система, тому що вона складається тільки з однієї ланки;
2)фінансові ресурси є матеріальними носіями фінансових відносин;
3)найбільш динамічною частиною фінансової політики є керування фінансами;
4)невтручання держави в економіку – це основна риса регулюючого типу фінансової політики.

ТЕСТ 19. Випуск в обіг готівки у вигляді паперових купюр або розмінних монет – це:
1)грошовий обіг;
2)безготівкове обертання;
3)емісія грошей;
4)демонетизація.
ТЕСТ 20. Комплекс заходів, за допомогою яких держава через центральний банк країни прагне забезпечити стабільний, безпечний стан функціонування банків, запобігати впливу дестабілізуючих факторів, – це:
1) ліцензування банківської діяльності;
2) регулювання банківської діяльності;
3) реорганізація та заборона банківської діяльності в країні;
4) стимулювання діяльності банків країни.
ТЕСТ 21. Платіжне доручення – це
1) документ, що містить доручення чекодавця банку стосовно перерахунку з його рахунка певної суми
2) письмове боргове зобов’язання, яке дає право вимагати від боржника сплати відповідної суми
3) письмове доручення власника рахунку переказати відповідну суму зі свого рахунку на рахунок отримувача коштів
4) комбінований документ, який містить вимогу постачальника та доручення платника.

ТЕСТ 22. Весь обсяг випущених в обіг паперових грошей та металевих монет –це:
1)грошова маса ;
2)грошовий обіг
3)грошові агрегати;
4)дійсні гроші.
ТЕСТ 23. Податкове зобов'язання-це:
обсяг імпортних товарів;
загальна сума продажу товарів;
загальна сума податку, нарахована платником.
правильна відповідь відсутня.

ТЕСТ 24. Джерела засобів підприємства відображаються у:
1) статутному фонді;
2) довгострокових позиках;
3) пасиві балансу;
4) звіті про рух капіталу;
ТЕСТ 25. Фінанси – це:
1) усі види доходів держави і підприємств;
2) еквівалент коштів;
3) економічні відносини, що складаються при утворенні, розподілі і використанні грошових фондів;
4) економічні відносини з приводу формування і використання засобів державного бюджету;
ТЕСТ 26. Курс фінансової політики, направлений на вирішення завдань конкретного етапу розвитку суспільства:
1) фінансова тактика;
2) фінансовий механізм;
3) фінансове прогнозування;
4) розробка концепцій та законів управління;
ТЕСТ 27. Фінансовий контроль являє собою:
1) одну із функцій управління фінансами, яка забезпечує формування і використання фінансових ресурсів у всіх ланках фінансової системі;
2) розробку концепцій та законів управління фінансами на перспективу;
3) економічні відносини, що складаються при утворенні, розподілі і використанні грошових фондів;
4) комплекс заходів, здійснюваних державою з метою успішного досягнення поставлених нею цілей у сфері фінансів.
ТЕСТ 28. Суб’єктами фінансових відносин є:
1) національний доход і валовий внутрішній продукт;
2) держава, підприємства, громадяни;
3) надходження від державний та комерційних позик;
4)податки, цінні папери, валюта.
ТЕСТ 29. У чому полягає сутність поняття "поточні бюджетні видатки"
1) фінансування інвестиційної діяльності
2) фінансування органів державної влади та бюджетних установ
3) фінансування інноваційної діяльності
4) правильні відповіді – а,в
ТЕСТ 30. Зі скількох розділів складається Бюджетний Кодекс України:
1) чотири
2) п'ять
3) шість
4) сім
ТЕСТ 31. Грошові кошти або банківські метали, що розміщені вкладниками в банках на умовах видачі вкладу (депозиту) на першу вимогу вкладника, або здійснення переказу за розпорядженням власника рахунку – це:
1) вклади (депозити) строкові;
2) вклади (депозити) на вимогу;
3) вклади за депозитними сертифікатами;
4) ощадні вклади.
ТЕСТ 32.Дотації з місцевих бюджетів на часткове покриття збитків, пов’язаних з перевезеннями пільгових категорій населення підприємствам автомобільного і залізничного транспорту є:
1) соціальними видатками
2) видатками на соціальний захист
3) видатками на економічну діяльність
4) видатками на управління
ТЕСТ 33. Звичайні незабезпечені боргові капітальні інструменти, які відповідно до угоди не можуть бути взяті з банку раніше 5 років, а у випадку банкрутства чи ліквідації повертаються інвестору після погашення претензій усіх інших кредиторів, – це:
1) субординований борг банку;
2) власний капітал банку;
3) регулятивний капітал банку;
4) балансовий капітал банку.
ТЕСТ 34. Міжбюджетний трансферт для використання на певну мету:
1) субсидія
2) субвенція
3) дотація вирівнювання
4) запозичення.
ТЕСТ 35. Доходи, від яких встановлюються відрахування до бюджетів нижчих рівнів, нормативи яких диференціюються в розрізі окремих бюджетів і періодично змінюються називаються:
1) закріплені
2) регулюючі
3) загальнодержавні
4) міжбюджетні
ТЕСТ 36. Одностороння зміна доходності державних позик називається:
1) конверсією
2) консолідацією
3) уніфікацією
4) обміном за регресивним співвідношенням
ТЕСТ 37. Не допускається затвердження дефіцитного бюджету:
1) Державного бюджету України
2) Автономної Республіки Крим
3) бюджету міста
4) бюджету села, селища, областей, районів
ТЕСТ 38. У скількох читаннях Верховна Рада України розглядає проект Закону про Державний бюджет України:
1) одному
2) двох
3) трьох
4) чотирьох
ТЕСТ 39. Ставки податку на додану вартість:
1) 0% та 20%;
2)0%, 7% та 20%;
3)7% ;
4)немає вірної відповіді;
ТЕСТ 40. Вкажіть вірне визначення, що таке податки:
Податки – це обов'язкові платежі юридичних осіб до місцевих бюджетів залежно від розміру доходів;
Податки – це обов'язкові платежі фізичних осіб до державного бюджету залежно від вартості майна;
Податки – обов'язкові, безумовні платежі до відповідного бюджету, що справляються з платників податку відповідно до Податкового кодексу України та інших законів про оподаткування;
Податки – еквівалентні платежі до бюджетів усіх рівнів, що мають законодавчу основу;
ТЕСТ 41. Яке головне призначення місцевих податків і зборів?
1) Регулювання розвитку промисловості та послуг на місцевому рівні.
2) Підтримка вітчизняних виробів.
3) Наповнення дохідної частини місцевих бюджетів.
4) Підвищення якості комунальних послуг.
ТЕСТ 42. Вкажіть вірне визначення:
податкова база – це фізичний, вартісний чи інший характерний вираз об'єкта оподаткування, до якого застосовується податкова ставка і який використовується для визначення розміру податкового зобов'язання;
податкова база – це доходи чи їхня частина, вартість ряду товарів, майно платника податків, окремі види їхньої діяльності, додана вартість і інші об’єкти, встановлені законодавчими актами;
податкова база – це сукупність базових ідей, застосовуваних у податковій сфері;
податкова база – це перелік загальнодержавних та місцевих податків та зборів, що стягуються у державі.

ТЕСТ 43. Одиниця виміру об'єкта оподаткування це:
1) платник податку;
2) суб'єкт оподаткування:
3) носій податку;
4) одиниця оподаткування;
ТЕСТ 44. Назвіть, який з указаних суб'єктів господарювання може бути платником єдиного податку 4 групи (фіксованого сільськогосподарського податку).
1) Виробник, що вирощує і реалізує сільськогосподарську продукцію.
2) Переробляє сільськогосподарську продукцію, придбану в інших виробників, і її реалізує.
3) Регулярно сплачує податки і збори і не має податкової заборгованості.
4) Виробник, у якого обсяг реалізації вирощеної і переробленої сільськогосподарської продукції за попередній рік перевищує 50 відсотків валового доходу і котрий виявив бажання сплачувати фіксований сільськогосподарський податок.
ТЕСТ 45. Частка податку в доході платника податку — це:
1) джерело сплати;
2) податкова квота;
3) податкова ставка:
4) податкова база;
ТЕСТ 46. Якщо за результатами документальних перевірок не виявлено порушень податкового законодавства, складається:
1) акт;
2) доповідна записка;
3) пояснювальна записка;
4) довідка.
ТЕСТ 47. Податковий період для більшості підприємств щодо податку на додану вартість становить:
1) квартал;
2) місяць;
3) декаду;
4) рік.
ТЕСТ 48. Кредитна лінія — це:
1) угода, за якою банк зобов'язується надати позичальнику кредити на раніше узгоджену суму протягом певного періоду;
2) обстоювання своїх інтересів комерційним банком при видачі кредитів позичальникам;
3) межа, яка встановлює максимальні й мінімальні розміри та терміни видачі кредиту одному позичальнику;
4) ліміти видачі кредитів;
ТЕСТ 49. До економічних факторів впливу на бюджет відносять:
1) величина валового внутрішнього продукту
2) розмір споживчого кошика
3) ефективність діяльності законодавчої і виконавчої влади
4) мережа лікарень
ТЕСТ 50. Бюджет, що передбачає рівновагу доходів і видатків називається:
1) зведеним бюджетом
2) Державним бюджетом
3) збалансованим бюджетом
3) бюджетом розвитку
ТЕСТ 51. Що таке самофінансування?
1) Форма організації фінансування господарської діяльності за рахунок власних коштів підприємств;
2) метод забезпечення господарської діяльності з використанням не тільки власних коштів, а також фінансових ресурсів за рахунок випуску і реалізації цінних паперів;
3) метод організації фінансування господарської діяльності підприємства за рахунок власних коштів, залучених фінансових ресурсів від реалізації цінних паперів та банківських кредитів;
4) використання власних бюджетних коштів та банківських кредитів;
ТЕСТ 52. Укажіть правильне визначення терміна "вексель":
1) доручення банку покупця банку постачальника здійснити оплату рахунків постачальника;
2) письмове зобов'язання відповідної форми, яке надає право його власникові вимагати сплати відповідної суми у відповідний термін;
3) форма розрахунку, за якої банк-емітент на доручення свого клієнта повинен здійснити платіж;
4) комбінований документ, який містить вимогу постачальника і доручення платника;
ТЕСТ 53. Укажіть правильне визначення терміна "акредитив":
1) форма розрахунку, за якої банк-емітент на доручення свого клієнта повинен здійснити платіж третій особі;
2) розрахунковий документ з дорученням однієї кредитної установи іншій здійснити оплату за рахунок спеціально задепонованих коштів;
3) розрахунковий документ, що містить доручення чекодавця банкові стосовно здійснення платежу;
4) розрахунковий документ, що містить вимогу постачальника та доручення платника;
ТЕСТ 54. Спочатку термін «finansia» означав:
1)систему грошових відносин між державою і населенням;
2)грошовий платіж;
3)фонд коштів;
4)податкові надходження в бюджет.
ТЕСТ 55. Місцеві податки та збори має право встановлювати:
1) місцеві органи влади;
2) Верховна Рада України;
3) кабінет Міністрів України.
ТЕСТ 56. Об'єктом податкового контролю є:
1) камеральні, документальні та оперативні перевірки;
2) фінансово-господарські операції та їх результати;
3) підприємства, установи, організації;
4) органи державної податкової служби України, інші контролюючі органи.
ТЕСТ 57. Виділити передумови виникнення фінансів:
1)глава держави (монарх) став одноосібно розпоряджатися загальнодержавним фондом коштів;
2)відторгнення монарха від керування скарбницею внаслідок революційних перетворень;
3)виникли системи державних доходів і витрат;
4)збори в бюджет здійснювалися у вигляді натуральних податей.
58.Офіційний центр, в якому зосереджена торгівля валютою це:
1) ринок цінних паперів;
2) валютний ринок;
3) грошовий ринок;
3) фінансовий ринок.
ТЕСТ 59. Податки це -:
1) грошові утримання з кожного працівника
2) Грошові і натуральні платежі, що виплачуються з держбюджету;
3) Загальнообов’язкові платежі до відповідного бюджету;
4) усі відповіді правильні.
ТЕСТ 60. Податкову накладну заповнюють у:
1) двох примірниках;
2) трьох примірниках;
3) чотирьох примірниках.
4) за бажанням покупця

Київський кооперативний інститут бізнесу і права
Затверджено
на засіданні кафедри фінансів,
банківської справи та страхування
Протокол №6 від 11.04.2016 р.
В.о.зав.кафедрою _________ Л.Л.Кравцова
Напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»
Комплексний державний екзамен за фахом
Екзаменаційний білет 16
ТЕСТ 1. Управління державним внутрішнім боргом здійснюється:
1) Міністерством фінансів України;
2) Рахунковою палатою України;
3) Кабінетом Міністрів України;
4) Верховною Радою України
ТЕСТ 2. Документ, у якому вказується розмір видатків на обслуговування державного боргу:
1) Закон України «Про Державний бюджет України на поточний рік»;
2) постанова Кабінету Міністрів України;
3) фінансові плани підприємств;
4) державній програмі економічного і соціального розвитку країни.
ТЕСТ 3. Бюджет, що передбачає рівновагу доходів і видатків називається:
1) зведеним бюджетом
2) Державним бюджетом
3) збалансованим бюджетом
3) бюджетом розвитку
ТЕСТ 4. Скільки принципів покладено в основу функціонування бюджетної системи:
1) шість
2) десять
3) одинадцять
4) дванадцять
ТЕСТ 5. До політичних факторів впливу на бюджет відносять:
1) економічне зростання (спад) виробництва
2) продуктивність суспільної праці
3) забезпечення обороноздатності країни
4) обсяг і рівень заробітної плати різних категорій працівників
ТЕСТ 6. Фінанси-це:
1) усі види доходів держави і підприємств;
2) еквівалент коштів;
3) економічні відносини, що складаються при утворенні, розподілі і використанні грошових фондів;
4) формування і використання засобів державного бюджету.
ТЕСТ 7. Суб’єктами фінансових відносин є:
1)національний доход і валовий суспільний продукт;
2) держава, підприємства, громадяни;
3)надходження від державних позик;
г)податки, цінні папери, валюта;

ТЕСТ 8. Термін «finansia» виник:
1)у 1 ст. до н.е у Греції:
2)у 9-11 ст. у Франції;
3)у 13-15ст.в Італії;
4)у 5-4 ст.дон.е у Китаї.

ТЕСТ 9. . Спочатку термін «finansia» означав:
1)систему грошових відносин між державою і населенням;
2)грошовий платіж;
3)фонд коштів;
4)податкові надходження в бюджет.
ТЕСТ 10. Виділити передумови виникнення фінансів:
1)глава держави (монарх) став одноосібно розпоряджатися загальнодержавним фондом коштів;
2)відторгнення монарха від керування скарбницею внаслідок революційних перетворень;
3)виникли системи державних доходів і витрат;
4)збори в бюджет здійснювалися у вигляді натуральних податей.
ТЕСТ 11. Податки це -:
1) грошові утримання з кожного працівника
2) Грошові і натуральні платежі, що виплачуються з держбюджету;
3) Загальнообов’язкові платежі до відповідного бюджету;
4) усі відповіді правильні.
ТЕСТ 12. Податкову накладну заповнюють у:
1) двох примірниках;
2) трьох примірниках;
3) чотирьох примірниках.
4) за бажанням покупця
ТЕСТ 13. Нульова ставка ПДВ застосовується:
1) до всіх операцій, крім операцій на внутрішньому ринку;
2) до всіх імпортних операцій; всіх експортних операцій;
3) до всіх експортних операцій,
4) до всіх експортних операцій крім товарів, які звільнені від оподаткування на внутрішньому ринку;
ТЕСТ 14. Специфічні акцизи — це:
1) вид непрямих податків, що встановлюються державою з метою обліку імпортних товарів в умовах вільної зовнішньої торгівлі;
2) вид непрямих податків, що встановлюються для окремих товарів за окремими ставками;
3) вид непрямих податків, що встановлюються для окремих товарів за окремими ставками залежно від величини прибутку.
4) усі відповіді правильні.
ТЕСТ 15. Сукупність показників бюджетів називається:
1) зведений бюджет
2) державний бюджет
3) місцевий бюджет
4) бюджетна система
ТЕСТ 16. До груп підакцизних товарів не входять:
1) електроенергія;
2) промислові замінники тютюну;
3) бензин;
4) правильної відповіді немає.
ТЕСТ 17. За рівнем бюджетної системи видатки бюджету класифікують на:
1) видатки місцевих бюджетів
2) поточні
3) кредитування за вирахуванням погашення
4) видатки на економічну діяльність
ТЕСТ 18. Групування доходів, видатків, фінансування бюджету та боргу за однорідними ознаками – це:
1) бюджетна політика;
2) бюджетна класифікація;
3) бюджетна система;
4) бюджетний устрій.
ТЕСТ 19. За формою державний бюджет – це:
1) грошові відносини, які проявляються між державою, з одного боку, підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами, з іншого, з приводу утворення фонду грошових засобів і його використання на розширене відтворення
2) основний фінансовий план держави
3) централізований фонд грошових засобів держави, які перебувають у постійному русі
4) центральна ланка державної фінансової системи, яка зумовлює розподіл і перерозподіл ВВП
ТЕСТ 20.Які, на вашу думку, джерела формування фінансових ресурсів підприємства належать до фондів власних засобів?
1) Статутний фонд;
2) факторинг;
3) комерційний кредит;
4) собівартість продукції;
ТЕСТ 21.Що таке самофінансування?
1) Форма організації фінансування господарської діяльності за рахунок власних коштів підприємств;
2) метод забезпечення господарської діяльності з використанням не тільки власних коштів, а також фінансових ресурсів за рахунок випуску і реалізації цінних паперів;
3) метод організації фінансування господарської діяльності підприємства за рахунок власних коштів, залучених фінансових ресурсів від реалізації цінних паперів та банківських кредитів;
4) використання власних бюджетних коштів та банківських кредитів;
ТЕСТ 22.Укажіть правильне визначення терміна "вексель":
1) доручення банку покупця банку постачальника здійснити оплату рахунків постачальника;
2) письмове зобов'язання відповідної форми, яке надає право його власникові вимагати сплати відповідної суми у відповідний термін;
3) форма розрахунку, за якої банк-емітент на доручення свого клієнта повинен здійснити платіж;
4) комбінований документ, який містить вимогу постачальника і доручення платника;
ТЕСТ 23.Укажіть правильне визначення терміна "акредитив":
1) форма розрахунку, за якої банк-емітент на доручення свого клієнта повинен здійснити платіж третій особі;
2) розрахунковий документ з дорученням однієї кредитної установи іншій здійснити оплату за рахунок спеціально задепонованих коштів;
3) розрахунковий документ, що містить доручення чекодавця банкові стосовно здійснення платежу;
4) розрахунковий документ, що містить вимогу постачальника та доручення платника;
ТЕСТ 24. Джерело початкових ресурсів банку, засіб страхування інтересів вкладників, забезпечення банку виконання зобов’язань в екстремальних ситуаціях – це:
1) принципи депозитної політики банку;
2) функції власного капіталу банку;
3) принципи здійснення депозитних операцій банками;
4) роль власного капіталу банку.
ТЕСТ 25. Об'єктом податкового контролю є:
1) камеральні, документальні та оперативні перевірки;
2) фінансово-господарські операції та їх результати;
3) підприємства, установи, організації;
4) органи державної фіскальної служби України, інші контролюючі органи.
ТЕСТ 26. Підсумкова частина акта документальної перевірки містить:
1) загальні відомості про платника податків;
2) систематизований виклад виявлених у результаті перевірки фактів порушень податкового та валютного законодавства;
3) узагальнений опис виявлених унаслідок перевірки порушень податкового і валютного законодавства;
4) правильної відповіді немає.
ТЕСТ 27. Не можуть бути платниками єдиного податку суб`єкти господарювання, які здійснюють:
1) діяльність з надання побутових послуг;
2) продаж товарів з торговельних місць;
3) діяльність у сфері ресторанного господарства;
4) видобуток корисних копалин.
ТЕСТ 28. До прямих податків відносять:
1) акцизний податок;
2) податок на додану вартість;
3) податок на прибуток підприємств;
4) правильна відповідь відсутня
ТЕСТ 29. Ставка податку на прибуток підприємств згідно з Податковим кодексом становить:
1) 6%;
2) 18%;
3) 25%;
4) 30%.
ТЕСТ 30. Організація та здійснення виконання бюджету за доходами та видатками, ведення обліку касового виконання бюджету, контроль (в тому числі і за цільовим використанням бюджетних коштів) є основними формами роботи:
1) Державного казначейства;
2) Державної податкової служби;
3) Рахункової палати;
4) Обласних фінансових управлінь.
ТЕСТ 31. Яка з функцій не властива Державному бюджету України:
1) державний бюджет використовується для сплати видатків, пов'язаних з обороною країни
2) з державного бюджету виплачується заробітна плата робітникам промислових підприємств
3) з державного бюджету виплачується заробітна плата службовцям державного апарату
4) усі відповіді правильні.
ТЕСТ 32. До бюджетів місцевого самоврядування відноситься:
1) бюджет Обухівського району Київської області
2) бюджет Київської області
3) бюджет міста Києва
4) бюджет Голосіївського району м. Києва
ТЕСТ 33. Повноваження, надане розпоряднику бюджетних коштів на взяття бюджетного зобов’язання та здійснення платежів з конкретною метою в процесі виконання бюджету називається:
1) бюджетним запитом
2) бюджетним асигнуванням
3) бюджетним розписом
4) лімітною довідкою
ТЕСТ 34. До функціональної класифікації видатків відносяться:
1) поточні видатки
2) видатки на товари і послуги
3) видатки на судову владу
4) капітальні видатки
ТЕСТ35.Дайте правильне визначення економічної сутності рентабельності:
1) рівень прибутковості, що вимірюється у відсотках;
2) сума фінансових ресурсів;
3) абсолютна сума прибутку від реалізації продукції;
4) абсолютна сума загального прибутку;
ТЕСТ 36. Функція фінансів «утворення доходів» має також іншу назву:
1)здійснення витрат;
2)розподільна;
3)нагромадження капіталу;
4)системотворча.

ТЕСТ 37. Розподільна функція фінансів проявляється через:
1)заходи фінансового впливу;
2)керуючі рішення фінансової служби;
3)розподіл і перерозподіл усіх грошових надходжень;
4)концентрацію фінансових ресурсів.
ТЕСТ 38. Найбільш динамічною частиною фінансової політики є:
1)стратегія керування фінансами;
2)тактика керування фінансами;
3)фінансовий механізм;
4) функціональна система керування.
ТЕСТ 39. . Напрямки діяльності , що визначають довгострокову і середньострокову перспективу використання фінансів – це:
1)тактика керування фінансами;
2)організація фінансових відносин;
3)стратегія керування фінансами;
4)фінансові інструменти.
ТЕСТ 40. Невтручання держави в економіку – це основна риса певного типу фінансової політики, а саме:
1)класичного;
2)регулюючого;
3)планово-директивного;
г)класично-регулюючого.

ТЕСТ 41. Якщо за результатами документальних перевірок не виявлено порушень податкового законодавства, складається:
1) акт;
2) доповідна записка;
3) пояснювальна записка;
4) довідка.
ТЕСТ 42. Де і коли вперше виникли паперові гроші?
1)у Китаї в 12 ст.;
2)у Росії в 11ст.;
3)в Індії до нашої ери;
4)в Англії в 10ст.
ТЕСТ 43. Облік фізичних осіб - платників податків, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби, ведеться:
1) в окремому реєстрі Державного реєстру за прізвищем, ім’ям, по батькові
2) в окремому реєстрі Державного реєстру за прізвищем, ім’ям, по батькові та серією і номером паспорта без використання реєстраційного номера облікової картки.
3) в окремому реєстрі Державного реєстру за прізвищем, ім’ям, по батькові та серією і номером паспорта з використання реєстраційного номера облікової картки.
4) немає правильної відповіді.

ТЕСТ 44. .До ДРФО вноситься інформація про осіб, які є:
1) громадянами України;
2) громадянами України; іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають в Україні; іноземцями та особами без громадянства, які не мають постійного місця проживання в Україні, але відповідно до законодавства зобов’язані сплачувати податки в Україні або є засновниками юридичних осіб, створених на території України.
3) громадянами України; іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають в Україні;
4) варіанти 1 та 2.
ТЕСТ 45. Які місцеві бюджети є бюджетами територіальних громад:
1) бюджет Автономної республіки Крим, обласні, районні
2) обласні, районні, міські
3) міські, селищні, сільські
4) усі бюджети
ТЕСТ 46. Хто розробляє проект бюджету відповідно до Бюджетного Кодексу України:
1) Міністерство фінансів України
2) Бюджетна комісії Верховної Ради України
3) Секретаріат Президента України
4) усі відповіді правильні.
ТЕСТ 47. За матеріальним змістом державний бюджет – це:
1) грошові відносини, які проявляються між державою, з одного боку, підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами, з іншого, з приводу утворення фонду грошових засобів і його використання на розширене відтворення;
2) основний фінансовий план держави;
3) централізований фонд грошових засобів держави, які перебувають у постійному русі;
4) центральна ланка державної фінансової системи, яка зумовлює розподіл і перерозподіл ВВП;
ТЕСТ 48. Кошти, що спрямовуються на здійснення програм і заходів, передбачених відповідним бюджетом називаються:
1) видатки бюджету
2) витрати бюджету
3) бюджетні запозичення
4) кредитування за вирахуванням погашення
ТЕСТ 49. Державний бюджет України, як фінансовий план держави, затверджується:
1) постановою Кабінету Міністрів України
2) Указом Президента України
3) Верховною Радою України і має силу закону
4) розпорядженням Національного банку України
ТЕСТ 50. За допомогою яких показників можна визначити потребу підприємства в оборотних коштах із готової продукції?
1) Кількість продукції, чисельність працівників;
2) денні витрати на виробництво товарної продукції і норма запасу в днях;
3) денні витрати на сировину і норма запасу в днях;
4) собівартість одиниці продукції;
ТЕСТ 51. Які оборотні кошти належать до нормованих?
1) Грошові кошти в розрахунках і касі;
2) виробничі запаси, незавершене виробництво;
3) готова продукція, витрати майбутніх періодів;
4) правильна відповідь 2 і 3
ТЕСТ 52. Які, на вашу думку, засоби виробництва належать до оборотних фондів?
1) Будівлі та споруди;
2) сировина й основні матеріали;
3) силові машини;
4) транспортні засоби;
ТЕСТ 53. Показники ефективності використання оборотних коштів — це:
1) фондовіддача; фондомісткість;
2) коефіцієнт обертання; коефіцієнт завантаження;
3) коефіцієнт ефективності; матеріаломісткості.
4) усі відповіді правильні.
ТЕСТ 54. Комерційний кредит — це економічні відносини, які виникають між:
1) підприємствами;
2) комерційними банками;
3) комерційними банками й підприємствами;
4) державою та комерційними банками;
ТЕСТ 55. Не є платниками ПДВ особи, які:
1)мають обсяг оподатковуваних операцій 7200 НМДГ;
2) ввозять товари на митну територію України;
3) здійснюють операції з готівкою;
4) правильної відповіді немає.
ТЕСТ56. Контроль за правильністю та своєчасністю сплати мита здійснюють:
1) податкові адміністрації України;
2) інспекції з цін;
3) митні органи України.
4) усі відповіді правильні.
ТЕСТ57. Датою виникнення податкових зобов’язань за ПДВ з продажу товарів є:
1) дата зарахування коштів від покупця на банківський рахунок платника податку;
2) дата відвантаження товарів;
3) дата оприбуткування товарів платником податку;
4) дата, яка припадає на податковий період, упродовж якого відбувається будь-яка подія, що сталася раніше: або дата зарахування коштів від покупця на банківський рахунок платника податку, або дата відвантаження товарів.
ТЕСТ 58. Податковий період для більшості підприємств щодо податку на додану вартість становить:
1) квартал;
2) місяць;
3) декаду;
4) рік.
ТЕСТ 59 Нарахування і стягнення єдиного податку в Україні здійснюється згідно з:
1) законом України «Про єдиний податок»;
2) Податковим Кодексом України;
3) декретом Кабінету міністрів України;
4) указом Президента
ТЕСТ60. Кредитна лінія — це:
1) угода, за якою банк зобов'язується надати позичальнику кредити на раніше узгоджену суму протягом певного періоду;
2) обстоювання своїх інтересів комерційним банком при видачі кредитів позичальникам;
3) межа, яка встановлює максимальні й мінімальні розміри та терміни видачі кредиту одному позичальнику;
4) ліміти видачі кредитів;
Київський кооперативний інститут бізнесу і права
Затверджено
на засіданні кафедри фінансів,
банківської справи та страхування
Протокол №6 від 11.04.2016 р.
В.о.зав.кафедрою _________ Л.Л.Кравцова
Напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»
Комплексний державний екзамен за фахом
Екзаменаційний білет 17
ТЕСТ 1. Організація і принципи побудови бюджетної системи, її структури, функціонування та взаємозв'язок між окремими ланками бюджетної системи – це:
1) зведений бюджет
2) бюджетний устрій
3) бюджетна політика
4) бюджетна стратегія
ТЕСТ 2. Зведений бюджет використовується для:
1) аналізу і прогнозування економічного і соціального розвитку держави
2) забезпечення принципу субсидіарності
3) визначення складових бюджетної класифікації
4) розробки бюджетної політики
ТЕСТ 3. Зведений бюджет України:
1) затверджує Верховна Рада України
2) затверджує Кабінет Міністрів України
3) не затверджується, використовується з метою аналізу та визначення засад державного регулювання
ТЕСТ 4. До функціональної класифікації видатків належать:
1) поточні видатки;
2) видатки на громадський порядок
3) видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення
4) правильна відповідь - 2, 3
ТЕСТ 5. Кошти на погашення основної суми державного боргу – це:
1) видатки бюджету
2) витрати бюджету
3) доходи бюджету
4) дотація вирівнювання
ТЕСТ 6. Суб’єктами міжбюджетних відносин є:
1) місцеві осередки політичних партій;
2) громадські утворення й організації;
3) органи державної влади й органи місцевого самоврядування, до компетенції яких включені повноваження щодо складання, розгляду, затвердження і виконання бюджетів;
4) усі відповіді правильні.
ТЕСТ 7. Зі скількох стадій складається бюджетний процес?
1) 4;
2) 3;
3) 6;
4) 5.
ТЕСТ 8. Доходи державного бюджету за розділами Бюджетного кодексу України класифікуються на:
1) податкові надходження
2) збори
3) загальний фонд
4) спеціальний фонд
ТЕСТ 9. Обсяг коштів, що підлягає передачі до державного бюджету, встановлюється для бюджету, у якого:
1) показники доходів перевищують розрахунковий обсяг видатків;
2) показники доходів відповідають розрахунковому обсягу видатків;
3) показники доходів менші за розрахункові обсяги видатків;
4) кошти передаються у випадках 1 і 2.
ТЕСТ10.Кредитна лінія — це:
1) угода, за якою банк зобов'язується надати позичальнику кредити на раніше узгоджену суму протягом певного періоду;
2) обстоювання своїх інтересів комерційним банком при видачі кредитів позичальникам;
3) межа, яка встановлює максимальні й мінімальні розміри та терміни видачі кредиту одному позичальнику;
4) ліміти видачі кредитів;
ТЕСТ11.Що таке кредитоспроможність?
1) Здатність позичальника в повному обсязі в узгоджений строк розрахуватися за борговими зобов'язаннями;
2) здатність кредитора в повному обсязі в узгоджений строк надати кредит позичальнику;
3) здатність кредитора в повному обсязі погасити свої зобов'язання перед клієнтами;
4) правильної відповіді немає.
ТЕСТ 12. Фінансовий вплив на соціально-економічний розвиток здійснює:
1) розподіл ВВП;
2) фінансова система;
3) фінансовий механізм;
4) перерозподіл національного багатства
ТЕСТ13. Управління фінансами включає:
1) органи управління;
2) форми управління;
3) методи управління;
4) всі відповіді правильні.
ТЕСТ14. Внутрішнє фінансування дефіциту бюджету здійснюється за рахунок:
1) емісійнихкоштівНаціонального банку України;
2) позик Національного банку України та комерційних банків;
3) позики минулих років
4) всів ідповіді правильні.
ТЕСТ 15. Міністерство фінансів здійснює:
1) заходи з мобілізації коштів через бюджет та систему державного кредиту;
2) касове виконання бюджету;
3) облік платників податків та надходжень до бюджету;
4) емісію грошей.
ТЕСТ16. Комплекс заходів банку з формування портфеля депозитних послуг, різноманітних форм і методів здійснення цих заходів, визначення його конкурентних позицій за даним сегментом ринку та забезпечення стійкості й надійності ресурсної бази – це:
1) депозитна політика банку;
2) процентна політика банку;
3) технологічна карта операцій банку;
4) стратегія банку.
ТЕСТ17. Бюджет як економічна категорія відбиває сукупність грошових відносин між:
1) державою та юридичними й фізичними особами;
2) працюючими та безробітними особами;
3) суб'єктами підприємницької діяльності державної та приватної форми власності
4) всі відповіді не правильні
ТЕСТ18. Під організаційною структурою фінансової системи слід розуміти:
1) сукупність фінансових органів та інструментів;
2) сукупність методів та інструментів управління фінансами;
3) сукупність підприємств фінансового обслуговування
4) механізм проведення фінансового контролю.
ТЕСТ 19. Грошовий оборот – це…
1) формування й розподіл грошових фондів
2) розподіл виручки від реалізації продукції
3) виявлення сутності грошей у русі
4) виробництво і реалізація продукції
ТЕСТ20. Вкажіть вірне визначення, що таке податки:
Податки – це обов'язкові платежі юридичних осіб до місцевих бюджетів залежно від розміру доходів;
Податки – це обов'язкові платежі фізичних осіб до державного бюджету залежно від вартості майна;
Податки – обов'язкові, безумовні платежі до відповідного бюджету, що справляються з платників податку відповідно до законів про оподаткування;
Податки – еквівалентні платежі до бюджетів усіх рівнів, що мають законодавчу основу;
ТЕСТ 21. Визначити функції, які виконують податки:
фіскальну, регулюючу;
захисну, фіскальну, контролюючу;
контролюючу, захисну, регулюючу;
інша відповідь.
ТЕСТ22. За формою оподаткування податки поділяються на:
місцеві та загальнодержавні;
розкладні та окладні;
особисті та реальні;
прямі та непрямі.
ТЕСТ 23. Мито, ПДВ, податок на прибуток є податками:
1) загальнодержавними;
2) місцевими;
3) прямими;
4) непрямими:
ТЕСТ 24. Податок на прибуток підприємств є:
1) загальнодержавним;
2) місцевим;
3)специфічним;
4)непрямим;
ТЕСТ 25. Грошова сума, з якої стягують податок:
1) джерело сплати;
2) податкова квота:
3) податкова ставка;
4) податкова база;
ТЕСТ 26. Які з принципів надання пільг не є такими:
1) рівномірність надання;
2) обов'язковість надання;
3) вільний характер застосування;
4) спрямованість надання.
ТЕСТ 27. Сукупність сфер і ланок фінансових відносин, взаємозалежних між собою-це:
1)фінансова система;
2)фінансовий механізм;
3)фінансові ресурси;
г)державні фінанси.
ТЕСТ28. Визначити правильне твердження:
1)фінансова система- це єдина система, тому що вона складається тільки з однієї ланки;
2)фінансові ресурси є матеріальними носіями фінансових відносин;
3)найбільш динамічною частиною фінансової політики є керування фінансами;
4)невтручання держави в економіку – це основна риса регулюючого типу фінансової політики.

ТЕСТ 29. Випуск в обіг готівки у вигляді паперових купюр або розмінних монет – це:
1)грошовий обіг;
2)безготівкове обертання;
3)емісія грошей;
4)демонетизація.
ТЕСТ 30. Безготівкові розрахунки – це…
1)розрахунки, які здійснюються готівкою
2) розрахунки за бартером
3) розрахунки за допомогою векселів
4) розрахунки, які здійснюють за допомогою записів на рахунках у банках
ТЕСТ 31. Запозичення фінансових ресурсів банком шляхом отримання їх від інвесторів в обмін на власні боргові фінансові інструменти – це:
1) міжбанківські кредити;
2) операції РЕПО;
3) випуск облігацій;
4) кредити НБУ.

ТЕСТ 32. Весь обсяг випущених в обіг паперових грошей та металевих монет –це:
1)грошова маса ;
2)грошовий обіг
3)грошові агрегати;
4)дійсні гроші.
ТЕСТ 33. Податкове зобов'язання-це:
обсяг імпортних товарів;
загальна сума продажу товарів;
загальна сума податку, нарахована платником.
правильна відповідь відсутня.
ТЕСТ34. Джерела засобів підприємства відображаються у:
1) статутному фонді;
2) довгострокових позиках;
3) пасиві балансу;
4) звіті про рух капіталу;
ТЕСТ 35. Фінанси – це:
1) усі види доходів держави і підприємств;
2) еквівалент коштів;
3) економічні відносини, що складаються при утворенні, розподілі і використанні грошових фондів;
4) економічні відносини з приводу формування і використання засобів державного бюджету;
ТЕСТ 36. Курс фінансової політики, направлений на вирішення завдань конкретного етапу розвитку суспільства:
1) фінансова тактика;
2) фінансовий механізм;
3) фінансове прогнозування;
4) розробка концепцій та законів управління;
ТЕСТ 37. Фінансовий контроль являє собою:
1) одну із функцій управління фінансами, яка забезпечує формування і використання фінансових ресурсів у всіх ланках фінансової системі;
2) розробку концепцій та законів управління фінансами на перспективу;
3) економічні відносини, що складаються при утворенні, розподілі і використанні грошових фондів;
4) комплекс заходів, здійснюваних державою з метою успішного досягнення поставлених нею цілей у сфері фінансів.
ТЕСТ 38. Суб’єктами фінансових відносин є:
1) національний доход і валовий внутрішній продукт;
2) держава, підприємства, громадяни;
3) надходження від державний та комерційних позик;
4)податки, цінні папери, валюта.
ТЕСТ 39. У чому полягає сутність поняття "поточні бюджетні видатки"
1) фінансування інвестиційної діяльності
2) фінансування органів державної влади та бюджетних установ
3) фінансування інноваційної діяльності
4) правильні відповіді – а,в
ТЕСТ 40. Зі скількох розділів складається Бюджетний Кодекс України:
1) чотири
2) п'ять
3) шість
4) сім
ТЕСТ 41.Відповідно до Конституції України, бюджетний період для Державного бюджету може бути змінено за особливих обставин:
1) введення воєнного стану;
2) оголошення надзвичайного стану в Україні
3) оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації
4) правильні відповіді – 1,2
ТЕСТ 42.Дотації з місцевих бюджетів на часткове покриття збитків, пов’язаних з перевезеннями пільгових категорій населення підприємствам автомобільного і залізничного транспорту є:
1) соціальними видатками
2) видатками на соціальний захист
3) видатками на економічну діяльність
4) видатками на управління
ТЕСТ 43. Розрізняють такі форми взаємовідносин між бюджетами:
1) бюджетні асигнування
2) вилучення коштів
3) запозичення
4) асигнування
ТЕСТ 44. Міжбюджетний трансферт для використання на певну мету:
1) субсидія
2) субвенція
3) дотація вирівнювання
4) запозичення.
ТЕСТ 45. Доходи, від яких встановлюються відрахування до бюджетів нижчих рівнів, нормативи яких диференціюються в розрізі окремих бюджетів і періодично змінюються називаються:
1) закріплені
2) регулюючі
3) загальнодержавні
4) міжбюджетні
ТЕСТ 46. Одностороння зміна доходності державних позик називається:
1) конверсією
2) консолідацією
3) уніфікацією
4) обміном за регресивним співвідношенням
ТЕСТ 47. Не допускається затвердження дефіцитного бюджету:
1) Державного бюджету України
2) Автономної Республіки Крим
3) бюджету міста
4) бюджету села, селища, областей, районів
ТЕСТ 48. У скількох читаннях Верховна Рада України розглядає проект Закону про Державний бюджет України:
1) одному
2) двох
3) трьох
4) чотирьох
ТЕСТ49. Ставки податку на додану вартість:
1) 0% та 20%;
2)0%, 7% та 20%;
3)7% ;
4)немає вірної відповіді;
ТЕСТ50. Вкажіть вірне визначення, що таке податки:
Податки – це обов'язкові платежі юридичних осіб до місцевих бюджетів залежно від розміру доходів;
Податки – це обов'язкові платежі фізичних осіб до державного бюджету залежно від вартості майна;
Податки – обов'язкові, безумовні платежі до відповідного бюджету, що справляються з платників податку відповідно до Податкового кодексу України та інших законів про оподаткування;
Податки – еквівалентні платежі до бюджетів усіх рівнів, що мають законодавчу основу;
ТЕСТ 51. Яке головне призначення місцевих податків і зборів?
1) Регулювання розвитку промисловості та послуг на місцевому рівні.
2) Підтримка вітчизняних виробів.
3) Наповнення дохідної частини місцевих бюджетів.
4) Підвищення якості комунальних послуг.
ТЕСТ 52. Вкажіть вірне визначення:
податкова база – це фізичний, вартісний чи інший характерний вираз об'єкта оподаткування, до якого застосовується податкова ставка і який використовується для визначення розміру податкового зобов'язання;
податкова база – це доходи чи їхня частина, вартість ряду товарів, майно платника податків, окремі види їхньої діяльності, додана вартість і інші об’єкти, встановлені законодавчими актами;
податкова база – це сукупність базових ідей, застосовуваних у податковій сфері;
податкова база – це перелік загальнодержавних та місцевих податків та зборів, що стягуються у державі.

ТЕСТ 53. Одиниця виміру об'єкта оподаткування це:
1) платник податку;
2) суб'єкт оподаткування:
3) носій податку;
4) одиниця оподаткування;
ТЕСТ 54. Назвіть, який з указаних суб'єктів господарювання може бути платником єдиного податку 4 групи (фіксованого сільськогосподарського податку).
1) Виробник, що вирощує і реалізує сільськогосподарську продукцію.
2) Переробляє сільськогосподарську продукцію, придбану в інших виробників, і її реалізує.
3) Регулярно сплачує податки і збори і не має податкової заборгованості.
4) Виробник, у якого обсяг реалізації вирощеної і переробленої сільськогосподарської продукції за попередній рік перевищує 50 відсотків валового доходу і котрий виявив бажання сплачувати фіксований сільськогосподарський податок.
ТЕСТ 55. Частка податку в доході платника податку — це:
1) джерело сплати;
2) податкова квота;
3) податкова ставка:
4) податкова база;
ТЕСТ 56. У якому з елементів оподаткування найбільше виявляється регулююча функція податків?
1) Визначення об'єкта оподаткування.
2) Визначення джерела сплати податків.
3) Установлення величини ставок податків.
4) Установлення термінів сплати податків.
ТЕСТ 57. Яку функцію виконують податки, якщо вони сприяють захисту навколишнього середовища від забруднення:
1) розподільчу;
2) фіскальну;
3) екологічну;
4) регулюючу;
ТЕСТ 58. Вкажіть, як поділяються податки залежно від об’єкта оподаткування:
загальнодержавні та місцеві;
прямі і непрямі;
податки на доходи, на майно і на споживання;
податки, що включаються у валові витрати та собівартість, податки, що включаються в ціну товару, податки, що сплачуються з прибутку

ТЕСТ 59. Прийняттям проекту Закону про Державний бюджет у першому читанні вважається прийняття рішення щодо:
1) бюджетних висновків та пропозицій Верховної Ради України
2) бюджетних висновків Рахункової Палати
3) рішення Голови Верховної Ради України
4) пропозицій Кабінету міністрів
ТЕСТ 60. Друге читання проекту Закону про Державний бюджет розпочинається з доповіді:
1) Голови Верховної Ради
2) Голови комітету з питань бюджету
3) Міністра фінансів
4) Прем’єр-міністра

Київський кооперативний інститут бізнесу і права
Затверджено
на засіданні кафедри фінансів,
банківської справи та страхування
Протокол №6 від 11.04.2016 р.
В.о.зав.кафедрою _________ Л.Л.Кравцова
Напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»
Комплексний державний екзамен за фахом
Екзаменаційний білет 18
ТЕСТ 1. У скількох читаннях Верховна Рада України розглядає проект Закону про Державний бюджет України:
1) одному
2) двох
3) трьох
4) чотирьох
ТЕСТ 2. Міжбюджетні трансферти для використання з певною метою в порядку, визначеному тим органом, який прийняв рішення про їх надання, – це:
1) дотації вирівнювання;
2) субвенції;
3) кошти, що перераховуються з одного бюджету в інший;
4) усі відповіді правильні.
ТЕСТ 3. Прийняттям проекту Закону про Державний бюджет у першому читанні вважається прийняття рішення щодо:
1) бюджетних висновків та пропозицій Верховної Ради України
2) бюджетних висновків Рахункової Палати
3) рішення Голови Верховної Ради України
4)пропозицій Кабінету міністрів
ТЕСТ 4. Друге читання проекту Закону про Державний бюджет розпочинається з доповіді:
1) Голови Верховної Ради
2) Голови комітету з питань бюджету
3) Міністра фінансів
4) Прем’єр-міністра
ТЕСТ 5. Відповідно до бюджетної класифікації доходи бюджету класифікуються за такими розділами:
1) податкові надходження; неподаткові надходження; доходи від операцій з капіталом; офіційні трансферти.
2) офіційні трансферти. податкові надходження; доходи від операцій з капіталом;
3) податкові надходження; неподаткові надходження.
4) немає вірної відповіді..
ТЕСТ 6. Фінансування бюджетних видатків – це:
1) безоплатне зарахування коштів до бюджету;
2) виділення коштів з бюджету на безоплатній і безповоротній основі;
3) виділення коштів з бюджету на платній і поворотній основі;
4) немає вірної відповіді.
ТЕСТ 7. Трансферти – це:
1) кошти, одержані від інших органів державної влади, органів влади АРК, органів місцевого самоврядування, інших держав або міжнародних організацій на безоплатній та безповоротній основі
2) обов'язкові, безоплатні та безповоротні платежі органам державного управління
3) обов'язкові, безоплатні та безповоротні платежі отримані від інших органів державного управління
4) це перерахування коштів між різними ланками бюджетної системи
ТЕСТ 8. Бюджетний процес – це:
1) порядок складання і затвердження бюджетів
2) це організація виконання бюджетів та здійснення контролю за їх виконанням
3) це регламентована нормами права діяльність пов'язана із складанням, розглядом, виконанням, контролем і розглядом звітів про виконання бюджетів
4) встановлений державою порядок складання, розгляду та виконання бюджету
ТЕСТ 9. Видача готівки національної валюти юридичним особам з кас банків України здійснюється на підставі:
1) рахунку на сплату платежів;
2) грошового чека;
3) видаткового касового ордера;
4) заяви на переказ готівки.
ТЕСТ 10. Основні положення кредитного механізму, що визначають процес кредитування-це:
1) забезпечення за кредитом;
2) функції кредиту;
3) принципи кредитування;
4) кредитоспроможність позичальника
ТЕСТ 11. Бюджет розвитку є складовою частиною:
1) збалансованого бюджету
2) загального фонду бюджету
3) спеціального фонду бюджету
4) зведеного бюджету
ТЕСТ 12. Як ви вважаєте, що можна віднести до фінансових ресурсів?
1) Сировину і основні матеріали;
2) робочі машини і обладнання;
3) прибуток і банківські кредити;
4) виробничі запаси;
ТЕСТ 13. Назвіть основні функції фінансів підприємств:
1) розподільча, контрольна;
2) розподільча, позикова, контрольна;
3) розподільча, контрольна, поточна;
4) розподільча, відтворювальна;
ТЕСТ 14.Назвіть джерело формування фінансових ресурсів підприємства, яке належить до фондів позичених коштів:
1) інвестиційний фонд;
2) факторинг;
3) фонд споживання;
4) фонд для виплати дивідендів;
ТЕСТ 15.Яке з наведених визначень фінансів підприємств є правильним?
1) Грошові відносини, які виникають у результаті виробничо-господарської діяльності і відображають формування й використання фондів грошових коштів;
2) виручка від реалізації, а також інші надходження грошових коштів, у результаті яких створюється прибуток;
3) грошові відносини між підприємством і бюджетом із приводу сплати податків, отримання асигнувань з бюджету;
4) грошові відносини підприємства з його працівниками з приводу сплати заробітної плати та інших виплат з оплати праці;
ТЕСТ 16. . Ставка податку на прибуток підприємств згідно з Податковим кодексом становить:
1) 6%;
2) 18%;
3) 25%;
4) 30%.

ТЕСТ 17 Податок як фінансову і економічну категорію характеризують такі ознаки:
1) примусовий характер, безеквівалентність, відсутність цільового використання;
2)законодавча регламентація, однаковий підхід до всіх платників;
3) зміна форми власності;
4) всі вищенаведені відповіді вірні.
ТЕСТ 18. Органи державної фіскальної служби України у своїй діяльності керуються:
1) Конституцією України та Податковим кодексом України;
2) законами України;
3) нормативно-правовими актами органів державної влади;
4) рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим і Ради міністрів Автономної Республіки 1 з питань оподаткування, виданими у межах їх повноважень;
ТЕСТ 19. Нульова ставка ПДВ застосовується:
1) до всіх операцій, крім операцій на внутрішньому ринку;
2) до всіх імпортних операцій; всіх експортних операцій;
3) до всіх експортних операцій,
4) до всіх експортних операцій крім товарів, які звільнені від оподаткування на внутрішньому ринку;
ТЕСТ 20. Під час встановлення податку обов’язково визначаються такі елементи:
1) платник податку;
2) об’єкт оподаткування, база оподаткування, ставка податку, платник податку, порядок обчислення податку, податковий період;
3) строк та порядок сплати податку, платник податку, строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку.
4) всі вищенаведені відповіді вірні.

ТЕСТ 21.Що таке самофінансування?
1) Форма організації фінансування господарської діяльності за рахунок власних коштів підприємств;
2) метод забезпечення господарської діяльності з використанням не тільки власних коштів, а також фінансових ресурсів за рахунок випуску і реалізації цінних паперів;
3) метод організації фінансування господарської діяльності підприємства за рахунок власних коштів, залучених фінансових ресурсів від реалізації цінних паперів та банківських кредитів;
4) використання власних бюджетних коштів та банківських кредитів;
ТЕСТ 22.Укажіть правильне визначення терміна "вексель":
1) доручення банку покупця банку постачальника здійснити оплату рахунків постачальника;
2) письмове зобов'язання відповідної форми, яке надає право його власникові вимагати сплати відповідної суми у відповідний термін;
3) форма розрахунку, за якої банк-емітент на доручення свого клієнта повинен здійснити платіж;
4) комбінований документ, який містить вимогу постачальника і доручення платника;
ТЕСТ 23.Укажіть правильне визначення терміна "акредитив":
1) форма розрахунку, за якої банк-емітент на доручення свого клієнта повинен здійснити платіж третій особі;
2) розрахунковий документ з дорученням однієї кредитної установи іншій здійснити оплату за рахунок спеціально задепонованих коштів;
3) розрахунковий документ, що містить доручення чекодавця банкові стосовно здійснення платежу;
4) розрахунковий документ, що містить вимогу постачальника та доручення платника;
ТЕСТ 24. Місцеві податки та збори має право встановлювати:
1) місцеві органи влади;
2) Верховна Рада України;
3) кабінет Міністрів України.
ТЕСТ 25. Об'єктом податкового контролю є:
1) камеральні, документальні та оперативні перевірки;
2) фінансово-господарські операції та їх результати;
3) підприємства, установи, організації;
4) органи державної податкової служби України, інші контролюючі органи.
ТЕСТ 26. Підсумкова частина акта документальної перевірки містить:
1) загальні відомості про платника податків;
2) систематизований виклад виявлених у результаті перевірки фактів порушень податкового та валютного законодавства;
3) узагальнений опис виявлених унаслідок перевірки порушень податкового і валютного законодавства;
4) правильної відповіді немає.
ТЕСТ 27. Які з перелічених принципів не відносяться до принципів побудови системи оподаткування в Україні:
1) принцип обачності;
2) принцип доступності;
3) принцип єдиного підходу;
4) принцип обов'язковості.
ТЕСТ 28. Непрямі податки — це такі, що:
1) встановлюються безпосередньо щодо платника;
2) встановлюються персонально для конкретного платника;
3) встановлюються в цінах товарів та послуг;
4) передбачають оподаткування об'єкта за зовнішніми ознаками
ТЕСТ 29.Дайте правильне визначення грошових фондів:
1) гроші у русі;
2) частина грошових коштів, які мають цільове спрямування;
3) грошові кошти, що є в розпорядженні підприємств;
4) фінансовий результат діяльності підприємств;
ТЕСТ 30. До місцевих бюджетів можна віднести:
1) бюджет Сокальського району Львівської області
2) Зведений бюджет Львівської області
3) бюджет підприємства
4) державний бюджет
ТЕСТ 31. Функціональна класифікація видатків та кредитування бюджету на економічну діяльність включає наступні підрозділи:
1) загальна економічна, торговельна та трудова діяльність, сільське господарство, лісове господарство та мисливство, рибне господарство;
2) переробна промисловість, прикладні дослідження у економіці;
3) автомобільний транспорт, водний транспорт, залізничний транспорт, повітряний транспорт.
4) усі відповіді вірні.
ТЕСТ 32. Дотація вирівнювання – це:
1)трансферт, який надається на оплатній та поворотній основі місце вим бюджетам з вищестоячих бюджетів у разі, коли у відповідного бюджету недостатньо доходів для фінансування певних видатків;
2) міжбюджетний трансферт на вирівнювання дохідної спроможності бюджету, який його одержує;
3) трансферт, що є різновидом цільових трансфертів.
4) немає вірної відповіді.
ТЕСТ 33. Повноваження, надане розпоряднику бюджетних коштів на взяття бюджетного зобов’язання та здійснення платежів з конкретною метою в процесі виконання бюджету називається:
1) бюджетним запитом
2) бюджетним асигнуванням
3) бюджетним розписом
4) лімітною довідкою
ТЕСТ 34. Онкольний кредит банку – це:
а) незабезпечений кредит;
б) іпотечний кредит;
в) овердрафт;
г) кредит до запитання.
ТЕСТ35.Дайте правильне визначення економічної сутності рентабельності:
1) рівень прибутковості, що вимірюється у відсотках;
2) сума фінансових ресурсів;
3) абсолютна сума прибутку від реалізації продукції;
4) абсолютна сума загального прибутку;
ТЕСТ 36. Прямі податки — це такі, що:
встановлюються в цінах товарів та послуг;
встановлюються безпосередньо щодо платника;
не залежать від масштабів об'єкта оподаткування;
прямо не залежать від доходу платника.
ТЕСТ 37. Які з наведених засобів належать до фондів обігу підприємства?
1) Прибуток;
2) амортизаційні відрахування;
3) довгостроковий кредит;
4) кошти на поточному рахунку;
ТЕСТ 38.З якою метою на підприємстві здійснюється нормування оборотних засобів?
1) Щоб досягти максимального обсягу випуску продукції, використовуючи мінімум засобів;
2) щоб розрахувати оподаткований прибуток;
3) щоб визначити амортизаційний фонд;
4) щоб сформувати статутний фонд;
ТЕСТ 39. Які оборотні кошти, на вашу думку, належать до ненормованих коштів?
1) виробничі запаси;
2) грошові кошти у розрахунках;
3) готова продукція відвантажена;
4) правильна відповідь 3 і 4.
ТЕСТ 40. До місцевих податків належать:
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
єдиний податок, готельний податок.
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; єдиний податок,
ТЕСТ 41. Якщо за результатами документальних перевірок не виявлено порушень податкового законодавства, складається:
1) акт;
2) доповідна записка;
3) пояснювальна записка;
4) довідка.
ТЕСТ 42. Сутність податку на додану вартість (ПДВ) полягає у:
ПДВ є прямим податком, що сплачується в бюджет за ставкою 20% вартості товару;
ПДВ є непрямим податком, що включається в ціну товару і сплачується в бюджет продавцем платником податку за встановленою ставкою 20%, 7% ,0%;
ПДВ є прямим податком, який сплачується в бюджет покупцями товару;
ПДВ є прямим податком, що включається в ціну товару і сплачується в бюджет покупцями товару 7% і 0%.
ТЕСТ 43. Мито — це непрямий податок, що стягується:
1) з товарів, які перетинають митний кордон країни, тобто ввозяться, вивозяться чи прямують транзитом;
2) з товарів, які ввозяться на митну територію чи вивозяться з митної території країни;
3) з високорентабельних і монопольних товарів, які ввозяться на митну територію чи вивозяться з митної території країни.
ТЕСТ 44. Органами ДФС відкривають особові рахунки платників податків:
за кожним видом платежу;
за кожним платником;
відповіді А та Б;
вірної відповіді немає.
ТЕСТ 45. Які місцеві бюджети є бюджетами територіальних громад:
1) бюджет Автономної республіки Крим, обласні, районні
2) обласні, районні, міські
3) міські, селищні, сільські
4) усі бюджети

ТЕСТ 46. Хто розробляє проект бюджету відповідно до Бюджетного Кодексу України:
1) Міністерство фінансів України
2) Бюджетна комісії Верховної Ради України
3) Секретаріат Президента України
ТЕСТ 47. За матеріальним змістом державний бюджет – це:
1) грошові відносини, які проявляються між державою, з одного боку, підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами, з іншого, з приводу утворення фонду грошових засобів і його використання на розширене відтворення;
2) основний фінансовий план держави;
3) централізований фонд грошових засобів держави, які перебувають у постійному русі;
4) центральна ланка державної фінансової системи, яка зумовлює розподіл і перерозподіл ВВП;
ТЕСТ 48. Кошти, що спрямовуються на здійснення програм і заходів, передбачених відповідним бюджетом називаються:
1) видатки бюджету
2) витрати бюджету
3) бюджетні запозичення
4) кредитування за вирахуванням погашення
ТЕСТ 49. Державний бюджет України, як фінансовий план держави, затверджується:
1) постановою Кабінету Міністрів України
2) Указом Президента України
3) Верховною Радою України і має силу закону
4) розпорядженням Національного банку України
ТЕСТ50.За допомогою яких показників можна визначити потребу підприємства в оборотних коштах із готової продукції?
1) Кількість продукції, чисельність працівників;
2) денні витрати на виробництво товарної продукції і норма запасу в днях;
3) денні витрати на сировину і норма запасу в днях;
4) собівартість одиниці продукції;
ТЕСТ51. Які оборотні кошти належать до нормованих?
1) Грошові кошти в розрахунках і касі;
2) виробничі запаси, незавершене виробництво;
3) готова продукція, витрати майбутніх періодів;
4) Правильна відповідь 2 і 3
ТЕСТ52. Які, на вашу думку, засоби виробництва належать до оборотних фондів?
1) Будівлі та споруди;
2) сировина й основні матеріали;
3) силові машини;
4) транспортні засоби;
ТЕСТ53. Показники ефективності використання оборотних коштів — це:
1) фондовіддача; фондомісткість;
2) коефіцієнт обертання; коефіцієнт завантаження;
3) коефіцієнт ефективності; матеріаломісткості.
ТЕСТ54. Комерційний кредит — це економічні відносини, які виникають між:
1) підприємствами;
2) комерційними банками;
3) комерційними банками й підприємствами;
4) державою та комерційними банками;
ТЕСТ 55. Місцеві податки і збори — це:
1) будь-які податки і збори, що запроваджуються державою;
2) податки і збори, що запроваджуються державою в окремих регіонах
3)обов'язкові платежі, що встановлюються сільськими, селищними, міськими радами згідно з законом і справляються в межах відповідних адміністративно-територіальних одиниць і зараховуються до їх бюджетів.
ТЕСТ 56. Контроль за правильністю та своєчасністю сплати мита здійснюють:
1) фіскальні органи України;
2) інспекції з цін;
3) митні органи України.
ТЕСТ 57. Датою виникнення податкових зобов’язань за ПДВ з продажу товарів є:
1) дата зарахування коштів від покупця на банківський рахунок платника податку;
2) дата відвантаження товарів;
3) дата оприбуткування товарів платником податку;
4) дата, яка припадає на податковий період, упродовж якого відбувається будь-яка подія, що сталася раніше: або дата зарахування коштів від покупця на банківський рахунок платника податку, або дата відвантаження товарів.

ТЕСТ 58. Податковий період для більшості підприємств щодо податку на додану вартість становить:
1) квартал;
2) місяць;
3) декаду;
4) рік.
ТЕСТ 59. Основна ставка по податку на прибуток в 2015р.:
18%
19%
21%
всі вищенаведені відповіді вірні.
ТЕСТ60. Кредитна лінія — це:
1) угода, за якою банк зобов'язується надати позичальнику кредити на раніше узгоджену суму протягом певного періоду;
2) обстоювання своїх інтересів комерційним банком при видачі кредитів позичальникам;
3) межа, яка встановлює максимальні й мінімальні розміри та терміни видачі кредиту одному позичальнику;
4) ліміти видачі кредитів;

Київський кооперативний інститут бізнесу і права
Затверджено
на засіданні кафедри фінансів,
банківської справи та страхування
Протокол №6 від 11.04.2016 р.
В.о.зав.кафедрою _________ Л.Л.Кравцова
Напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»
Комплексний державний екзамен за фахом
Екзаменаційний білет 19
ТЕСТ 1. Під державним боргом розуміють:
1) зобов’язання держави своїм кредиторам;
2) фінансові ресурси держави;
3) резервні бюджетні фонди;
4) розмір державного дефіциту
ТЕСТ 2. Фінанси-це:
1) усі види доходів держави і підприємств;
2) еквівалент коштів;
3) економічні відносини, що складаються при утворенні, розподілі і використанні грошових фондів;
4) формування і використання засобів державного бюджету.
ТЕСТ 3. Термін «finansia» виник:
1)у 1 ст. до н.е у Греції:
2)у 9-11 ст. у Франції;
3)у 13-15ст.в Італії;
4)у 5-4 ст.дон.е у Китаї.

ТЕСТ 4. Яку функцію виконують податки, якщо вони сприяють захисту навколишнього середовища від забруднення:
1) розподільчу;
2) фіскальну;
3) екологічну;
4) регулюючу;
ТЕСТ 5. До груп підакцизних товарів не входять:
1) електроенергія;
2) промислові замінники тютюну;
3) бензин;
4) правильної відповіді немає.
ТЕСТ6. Комплекс спеціально розроблених і законодавчо закріплених у державі форм і методів створення й використання фінансових ресурсів для регулювання економічних і соціальних процесів – це:
1) бюджетна політика;
2) бюджетна система;
3) бюджетний механізм.
4) немає вірної відповіді.
ТЕСТ7. Назвіть, який з указаних суб'єктів господарювання може бути платником єдиного податку 4 групи (фіксованого сільськогосподарського податку).
1) Виробник, що вирощує і реалізує сільськогосподарську продукцію.
2) Переробляє сільськогосподарську продукцію, придбану в інших виробників, і її реалізує.
3) Регулярно сплачує податки і збори і не має податкової заборгованості.
4) Виробник, у якого обсяг реалізації вирощеної і переробленої сільськогосподарської продукції за попередній рік перевищує 50 відсотків валового доходу і котрий виявив бажання сплачувати фіксований сільськогосподарський податок.
ТЕСТ8. Одиниця виміру об'єкта оподаткування це:
1) платник податку;
2) суб'єкт оподаткування:
3) носій податку;
4) одиниця оподаткування;
ТЕСТ9. Скільки груп єдино платників:
2 групи
3групи
4 групи
Вірної відповіді немає
ТЕСТ10. Яке головне призначення місцевих податків і зборів?
1) Регулювання розвитку промисловості та послуг на місцевому рівні.
2) Підтримка вітчизняних виробів.
3) Наповнення дохідної частини місцевих бюджетів.
4) Підвищення якості комунальних послуг.
ТЕСТ11. Вкажіть вірне визначення, що таке податки:
Податки – це обов'язкові платежі юридичних осіб до місцевих бюджетів залежно від розміру доходів;
Податки – це обов'язкові платежі фізичних осіб до державного бюджету залежно від вартості майна;
Податки – обов'язкові, безумовні платежі до відповідного бюджету, що справляються з платників податку відповідно до законів про оподаткування;
Податки – еквівалентні платежі до бюджетів усіх рівнів, що мають законодавчу основу;
ТЕСТ12. За формою оподаткування податки поділяються на:
місцеві та загальнодержавні;
розкладні та окладні;
особисті та реальні;
прямі та непрямі.

ТЕСТ 13. У скількох читаннях Верховна Рада України розглядає проект Закону про Державний бюджет України:
1) одному
2) двох
3) трьох
4) чотирьох
ТЕСТ 14. Особливий вид економічних відносин з приводу кредитування банками своїх позичальників під заставу нерухомого майна – це:
1) овердрафт;
2) іпотечний кредит;
3) дисконтний кредит;
4) контокорентний кредит.
ТЕСТ 15. Зведений бюджет України:
1) затверджує Верховна Рада України
2) затверджує Кабінет Міністрів України
3) не затверджується, використовується з метою аналізу та визначення засад державного регулювання
ТЕСТ 16. Зведений бюджет використовується для:
1) аналізу і прогнозування економічного і соціального розвитку держави
2) забезпечення принципу субсидіарності
3) визначення складових бюджетної класифікації
4) розробки бюджетної політики
ТЕСТ 17. Організація і принципи побудови бюджетної системи, її структури, функціонування та взаємозв'язок між окремими ланками бюджетної системи – це:
1) зведений бюджет
2) бюджетний устрій
3) бюджетна політика
4) бюджетна стратегія
ТЕСТ 18. Одностороння зміна доходності державних позик називається:
1) конверсією
2) консолідацією
3) уніфікацією
4) обміном за регресивним співвідношенням
ТЕСТ 19. Доходи, від яких встановлюються відрахування до бюджетів нижчих рівнів, нормативи яких диференціюються в розрізі окремих бюджетів і періодично змінюються називаються:
1) закріплені
2) регулюючі
3) загальнодержавні
4) міжбюджетні
ТЕСТ 20. Міжбюджетний трансферт для використання на певну мету:
1) субсидія
2) субвенція
3) дотація вирівнювання
4) запозичення.
ТЕСТ 21. Розрізняють такі форми взаємовідносин між бюджетами:
1) бюджетні асигнування
2) вилучення коштів
3) запозичення
4) асигнування
ТЕСТ 22. Дотації з місцевих бюджетів на часткове покриття збитків, пов’язаних з перевезеннями пільгових категорій населення підприємствам автомобільного і залізничного транспорту є:
1) соціальними видатками
2) видатками на соціальний захист
3) видатками на економічну діяльність
4) видатками на управління
ТЕСТ 23.Відповідно до Конституції України, бюджетний період для Державного бюджету може бути змінено за особливих обставин:
1) введення воєнного стану;
2) оголошення надзвичайного стану в Україні
3) оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації
4) правильні відповіді – а,б
ТЕСТ 24. Зі скількох розділів складається Бюджетний Кодекс України:
1) чотири
2) п'ять
3) шість
4) сім
ТЕСТ 25. У чому полягає сутність поняття "поточні бюджетні видатки"
1) фінансування інвестиційної діяльності
2) фінансування органів державної влади та бюджетних установ
3) фінансування інноваційної діяльності
4) правильні відповіді – 1,2
ТЕСТ26. Суб’єктами фінансових відносин є:
1) національний доход і валовий внутрішній продукт;
2) держава, підприємства, громадяни;
3) надходження від державний та комерційних позик;
4)податки, цінні папери, валюта.
ТЕСТ27. Фінансовий контроль являє собою:
1) одну із функцій управління фінансами, яка забезпечує формування і використання фінансових ресурсів у всіх ланках фінансової системі;
2) розробку концепцій та законів управління фінансами на перспективу;
3) економічні відносини, що складаються при утворенні, розподілі і використанні грошових фондів;
4) комплекс заходів, здійснюваних державою з метою успішного досягнення поставлених нею цілей у сфері фінансів.
ТЕСТ28. Курс фінансової політики, направлений на вирішення завдань конкретного етапу розвитку суспільства:
1) фінансова тактика;
2) фінансовий механізм;
3) фінансове прогнозування;
4) розробка концепцій та законів управління;
ТЕСТ29. Фінанси – це:
1) усі види доходів держави і підприємств;
2) еквівалент коштів;
3) економічні відносини, що складаються при утворенні, розподілі і використанні грошових фондів;
4) економічні відносини з приводу формування і використання засобів державного бюджету;
ТЕСТ30. Згода банку-кредитора надати позику в майбутньому в обсязі, який не перевищує заздалегідь обумовлені розміри за певний проміжок часу, без проведення додаткових спеціальних переговорів – це:
а) кредитна лінія;
б) іпотечний кредит;
в) інвестиційний кредит;
г) кредит до запитання.
ТЕСТ31. Бюджет як економічна категорія відбиває сукупність грошових відносин між:
1) державою та юридичними й фізичними особами;
2) працюючими та безробітними особами;
3) суб'єктамипідприємницькоїдіяльностідержавної та приватноїформивласності
4) всі відповіді не правильні
ТЕСТ32. Під організаційною структурою фінансової системи слід розуміти:
1) сукупність фінансових органів та інструментів;
2) сукупність методів та інструментів управління фінансами;
3) сукупність підприємств фінансового обслуговування
4) механізм проведення фінансового контролю.
ТЕСТ33. Грошовий оборот – це…
1) формування й розподіл грошових фондів
2) розподіл виручки від реалізації продукції
3) виявлення сутності грошей у русі
4) виробництво і реалізація продукції
ТЕСТ 34.Призначає і звільняє з посади Голову Рахункової палати
1) Верховна Рада
2) Президент
3) Прем’єр-міністр
4) Міністр фінансів
ТЕСТ 35. Доходи державного бюджету за розділами Бюджетного кодексу України класифікуються на:
1) податкові надходження
2) збори
3) загальний фонд
4) спеціальний фонд
ТЕСТ 36. У котрому році прийнято Нову редакцію Бюджетного Кодексу України:
1) 1991
2) 2001
3) 2010
4) 2013
ТЕСТ 37. За повнотою зарахування доходів до бюджету вони поділяються на:
1) зовнішні та внутрішні
2) власні та позикові
3) закріплені та регулюючі
4) правильна відповідь не наведена
ТЕСТ 38. Кошти на погашення основної суми державного боргу – це:
1) видатки бюджету
2) витрати бюджету
3) доходи бюджету
4) дотація вирівнювання
ТЕСТ 39. Залежно від виду бюджету розрізняють:
1) дефіцит державного бюджету і дефіцит місцевого бюджету;
2)дефіцит загального фонду бюджету і дефіцит спеціального фонду бюджету;
3) дефіцит державного бюджету і дефіцит загального фонду бюджету.
4) дефіцит спеціального фонду бюджету і дефіцит загального фонду бюджету
ТЕСТ40. Джерела засобів підприємства відображаються у:
1) статутному фонді;
2) довгострокових позиках;
3) пасиві балансу;
4) звіті про рух капіталу;
ТЕСТ41. Мито, ПДВ, податок на прибуток є податками:
1) загальнодержавними;
2) місцевими;
3) прямими;
4) непрямими:
ТЕСТ42. Визначити правильне твердження:
1)фінансова система- це єдина система, тому що вона складається тільки з однієї ланки;
2)фінансові ресурси є матеріальними носіями фінансових відносин;
3)найбільш динамічною частиною фінансової політики є керування фінансами;
4)невтручання держави в економіку – це основна риса регулюючого типу фінансової політики.

ТЕСТ43. Платіжне доручення – це
1) документ, що містить доручення чекодавця банку стосовно перерахунку з його рахунка певної суми
2) письмове боргове зобов’язання, яке дає право вимагати від боржника сплати відповідної суми
3) письмове доручення власника рахунку переказати відповідну суму зі свого рахунку на рахунок отримувача коштів
4) комбінований документ, який містить вимогу постачальника та доручення платника.
ТЕСТ44. Безготівкові розрахунки – це…
1)розрахунки, які здійснюються готівкою
2) розрахунки за бартером
3) розрахунки за допомогою векселів
4) розрахунки, які здійснюють за допомогою записів на рахунках у банках
ТЕСТ45. Специфічне мито — це:
1) вид мита, рівеньставок якого вищий порівняно зі звичайним митом;
2) мито, що обчислюється у твердій грошовій сумі;
3) мито, яке стягується органами митної служби при проходженні товарів на внутрішній ринок.
ТЕСТ46. Які фактори впливають на розмір єдиного податку для сільськогосподарських виробників?
1) Обсяг отриманого прибутку.
2) Родючість землі і структура сільськогосподарських угідь.
3) Отримана виручка від реалізації сільськогосподарської продукції.
4) Вартісна оцінка сільськогосподарських угідь.
ТЕСТ47. Назвіть джерела стати місцевих податків і зборів суб'єктами господарювання.
1) Загальний прибуток підприємства.
2) Виручка від реалізації продукції, послуг.
3) Витрати виробничо-господарської діяльності (собівартості).
4) Резервні фонди підприємств.
ТЕСТ 48. Податкове зобов'язання-це:
обсяг імпортних товарів;
загальна сума продажу товарів;
загальна сума податку, нарахована платником.
правильна відповідь відсутня.
ТЕСТ49. Грошова сума, з якої стягують податок:
1) джерело сплати;
2) податкова квота:
3) податкова ставка;
4) податкова база;
ТЕСТ 50. Ставки податку на додану вартість:
1) 0% та 20%;
2)0%, 7% та 20%;
3)7% ;
4)немає вірної відповіді;
ТЕСТ 51. ПДФО - основні ставки:
1) 15%;
2) 15% та при перевищенні 10 мін. заробітних плат 20% ;
3) 15% та при перевищенні 10 мін. заробітних плат 17%;
4) 17%
ТЕСТ52. Єдиний податок є:
1) загальнодержавним;
2) місцевим;
3) прямим;
4) непрямим;
ТЕСТ53. Вкажіть вірне визначення:
податкова база – це фізичний, вартісний чи інший характерний вираз об'єкта оподаткування, до якого застосовується податкова ставка і який використовується для визначення розміру податкового зобов'язання;
податкова база – це доходи чи їхня частина, вартість ряду товарів, майно платника податків, окремі види їхньої діяльності, додана вартість і інші об’єкти, встановлені законодавчими актами;
податкова база – це сукупність базових ідей, застосовуваних у податковій сфері;
податкова база – це перелік загальнодержавних та місцевих податків та зборів, що стягуються у державі.

ТЕСТ54. Акцизний податок — це:
1) непрямий податок, який встановлюється державою у вигляді надбавки до загального обсягу продажу товарів (робіт, послуг) за єдиною чи кількома ставками;
2) непрямий податок, який встановлюється у вигляді надбавки до ціни підакцизних високорентабельних груп товарів;
3) прямий податок, що встановлюється державою як надбавка до підакцизних товарів.
ТЕСТ55. Кредитна лінія — це:
1) угода, за якою банк зобов'язується надати позичальнику кредити на раніше узгоджену суму протягом певного періоду;
2) обстоювання своїх інтересів комерційним банком при видачі кредитів позичальникам;
3) межа, яка встановлює максимальні й мінімальні розміри та терміни видачі кредиту одному позичальнику;
4) ліміти видачі кредитів;
ТЕСТ 56. Що таке кредитоспроможність?
1) Здатність позичальника в повному обсязі в узгоджений строк розрахуватися за борговими зобов'язаннями;
2) здатність кредитора в повному обсязі в узгоджений строк надати кредит позичальнику;
3) здатність кредитора в повному обсязі погасити свої зобов'язання перед клієнтами;
4) правильної відповіді немає.
ТЕСТ57. Фінансовийв плив на соціально-економічний розвиток здійснення:
1) розподіл ВВП;
2) фінансову систему;
3) фінансовиймеханізм;
4) перерозподілнаціональногобагатства
ТЕСТ 58. Управління фінансами включає:
1) органиуправління;
2) формиуправління;
3) методиуправління;
4) всіи відповіді правильні.
ТЕСТ59. Внутрішнє фінансування дефіциту бюджету здійснюється за рахунок:
1) емісійнихкоштівНаціонального банку України;
2) позикНаціонального банку України та комерційнихбанків;
3) позикиминулихроків
4) всівідповідіправильні.
ТЕСТ60. Державна фіскальна служба України здійснює:
1) заходи з мобілізації, адміністрування та сплати податків та зборів до бюджетів країни;
2) касовевиконання бюджету;
3) облікплатниківподатків та надходжень до бюджету;
4) емісію грошей.
Київський кооперативний інститут бізнесу і права
Затверджено
на засіданні кафедри фінансів,
банківської справи та страхування
Протокол №6 від 11.04.2016 р.
В.о.зав.кафедрою _________ Л.Л.Кравцова
Напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»
Комплексний державний екзамен за фахом
Екзаменаційний білет 20
ТЕСТ 1. У якому з елементів оподаткування найбільше виявляється регулююча функція податків?
1) Визначення об'єкта оподаткування.
2) Визначення джерела сплати податків.
3) Установлення величини ставок податків.
4) Установлення термінів сплати податків.
ТЕСТ 2. Фінансовий вплив на соціально-економічний розвиток здійснює:
1) розподіл ВВП;
2) фінансова система;
3) фінансовий механізм;
4) перерозподіл національного багатства
ТЕСТ 3. Управління фінансами включає:
1) органи управління;
2) форми управління;
3) методи управління;
4) всі відповіді правильні.
ТЕСТ 4. За формою бюджет – це:
1) основний фінансовий план держави, що дає змогу організовувати різнорівневі фінансові підсистеми в ієрархічну структуру, забезпечуючи виконання бюджетного процесу;
2) централізований фонд грошових коштів держави, які перебувають у постійному русі з приводу формування доходів та фінансування видатків;
3) обов’язковий документ у вигляді закону, який юридично забезпечує організацію бюджетного процесу і функціонування бюджетної системи.
4) баланс доходів і видатків.
ТЕСТ 5. Міністерство фінансів здійснює:
1) заходи з мобілізації коштів через бюджет та систему державного кредиту;
2) касове виконання бюджету;
3) облік платників податків та надходжень до бюджету;
4) емісію грошей.
ТЕСТ 6. За порядком формування державні доходи поділяються на:
1) централізовані й децентралізовані;
2) приватно правові і публічно правові;
3) публічно правові і централізовані.
4) немає вірної відповіді.
ТЕСТ 7. Бюджет як економічна категорія відбиває сукупність грошових відносин між:
1) державою та юридичними й фізичними особами;
2) працюючими та безробітними особами;
3) суб'єктами підприємницької діяльності державної та приватної форми власності
4) всі відповіді не правильні
ТЕСТ 8. Під організаційною структурою фінансової системи слід розуміти:
1) сукупність фінансових органів та інструментів;
2) сукупність методів та інструментів управління фінансами;
3) сукупність підприємств фінансового обслуговування
4) механізм проведення фінансового контролю.
ТЕСТ 9. Грошовий оборот – це…
1) формування й розподіл грошових фондів
2) розподіл виручки від реалізації продукції
3) виявлення сутності грошей у русі
4) виробництво і реалізація продукції
ТЕСТ 10. Вкажіть вірне визначення, що таке податки:
Податки – це обов'язкові платежі юридичних осіб до місцевих бюджетів залежно від розміру доходів;
Податки – це обов'язкові платежі фізичних осіб до державного бюджету залежно від вартості майна;
Податки – обов'язкові, безумовні платежі до відповідного бюджету, що справляються з платників податку відповідно до законів про оподаткування;
Податки – еквівалентні платежі до бюджетів усіх рівнів, що мають законодавчу основу;
ТЕСТ 11. Визначити функції, які виконують податки:
фіскальну, регулюючу;
захисну, фіскальну, контролюючу;
контролюючу, захисну, регулюючу;
інша відповідь.
ТЕСТ 12. За формою оподаткування податки поділяються на:
місцеві та загальнодержавні;
розкладні та окладні;
особисті та реальні;
прямі та непрямі.
ТЕСТ 13. Мито, ПДВ, податок на прибуток є податками:
1) загальнодержавними;
2) місцевими;
3) прямими;
4) непрямими:
ТЕСТ 14. Податок на прибуток підприємств є:
1) загальнодержавним;
2) місцевим;
3)специфічним;
4)непрямим;
ТЕСТ 15. Грошова сума, з якої стягують податок:
1) джерело сплати;
2) податкова квота:
3) податкова ставка;
4) податкова база;
ТЕСТ 16. Які з принципів надання пільг не є такими:
1) рівномірність надання;
2) обов'язковість надання;
3) вільний характер застосування;
4) спрямованість надання.
ТЕСТ 17. Сукупність сфер і ланок фінансових відносин, взаємозалежних між собою-це:
1)фінансова система;
2)фінансовий механізм;
3)фінансові ресурси;
г)державні фінанси.
ТЕСТ 18. Визначити правильне твердження:
1)фінансова система- це єдина система, тому що вона складається тільки з однієї ланки;
2)фінансові ресурси є матеріальними носіями фінансових відносин;
3)найбільш динамічною частиною фінансової політики є керування фінансами;
4)невтручання держави в економіку – це основна риса регулюючого типу фінансової політики.

ТЕСТ 19. Випуск в обіг готівки у вигляді паперових купюр або розмінних монет – це:
1)грошовий обіг;
2)безготівкове обертання;
3)емісія грошей;
4)демонетизація.
ТЕСТ 20. Безготівкові розрахунки – це…
1)розрахунки, які здійснюються готівкою
2) розрахунки за бартером
3) розрахунки за допомогою векселів
4) розрахунки, які здійснюють за допомогою записів на рахунках у банках
ТЕСТ 21. Документ, який видається НБУ в порядку і на умовах, визначених Законом України “Про банки і банківську діяльність”, на підставі якого банки мають право здійснювати банківську діяльність, – це:
1) грошовий документ;
2) банківський платіжний інструмент;
3) банківська ліцензія;
4) письмовий дозвіл НБУ.

ТЕСТ 22. Весь обсяг випущених в обіг паперових грошей та металевих монет –це:
1)грошова маса ;
2)грошовий обіг
3)грошові агрегати;
4)дійсні гроші.
ТЕСТ 23. Податкове зобов'язання-це:
обсяг імпортних товарів;
загальна сума продажу товарів;
загальна сума податку, нарахована платником.
правильна відповідь відсутня.
ТЕСТ 24. Джерела засобів підприємства відображаються у:
1) статутному фонді;
2) довгострокових позиках;
3) пасиві балансу;
4) звіті про рух капіталу;
ТЕСТ 25. Фінанси – це:
1) усі види доходів держави і підприємств;
2) еквівалент коштів;
3) економічні відносини, що складаються при утворенні, розподілі і використанні грошових фондів;
4) економічні відносини з приводу формування і використання засобів державного бюджету;
ТЕСТ 26. Курс фінансової політики, направлений на вирішення завдань конкретного етапу розвитку суспільства:
1) фінансова тактика;
2) фінансовий механізм;
3) фінансове прогнозування;
4) розробка концепцій та законів управління;
ТЕСТ 27. Фінансовий контроль являє собою:
1) одну із функцій управління фінансами, яка забезпечує формування і використання фінансових ресурсів у всіх ланках фінансової системі;
2) розробку концепцій та законів управління фінансами на перспективу;
3) економічні відносини, що складаються при утворенні, розподілі і використанні грошових фондів;
4) комплекс заходів, здійснюваних державою з метою успішного досягнення поставлених нею цілей у сфері фінансів.
ТЕСТ 28. Суб’єктами фінансових відносин є:
1) національний доход і валовий внутрішній продукт;
2) держава, підприємства, громадяни;
3) надходження від державний та комерційних позик;
4)податки, цінні папери, валюта.
ТЕСТ 29. Субвенції як міжбюджетні трансферти використовуються на:
1) фінансування нецільових бюджетних програм;
2) фінансування програм на безоплатній та безповоротній основі місцевим бюджетам з вищестоячих бюджетів;
3) певну мету в порядку, визначеному органом, який прийняв рішення про надання субвенції.
4) немає вірної відповіді.
ТЕСТ 30. . Витрати на утримання судової влади проводяться за рахунок:
1) державного бюджету;
2) місцевих бюджетів;
3) спеціалізованих фондів;
4) з бюджетів різних рівнів;
ТЕСТ 31. Статутний капітал банку має бути сформований:
1) виключно шляхом грошових внесків;
2) виключно в національній валюті;
3) виключно резидентами України;
4) виключно коштами держави.
ТЕСТ 32. Окрема пряма дія відповідального виконавця відповідно до встановлених уповноваженим органом правил виконання банківської операції:
1) банківська послуга;
2) банківська операція;
3) технологічна операція;
4) операція банку.
ТЕСТ 33. Розрізняють такі форми взаємовідносин між бюджетами:
1) бюджетні асигнування
2) вилучення коштів
3) запозичення
4) асигнування
ТЕСТ 34. Міжбюджетний трансферт для використання на певну мету:
1) субсидія
2) субвенція
3) дотація вирівнювання
4) запозичення.
ТЕСТ 35. Доходи, від яких встановлюються відрахування до бюджетів нижчих рівнів, нормативи яких диференціюються в розрізі окремих бюджетів і періодично змінюються називаються:
1) закріплені
2) регулюючі
3) загальнодержавні
4) міжбюджетні
ТЕСТ 36. Перетворення грошових заощаджень населення в капітал, емісія кредитних грошей, кредитування – це:
1) банківські операції;
2) незаконні дії банку;
3) завдання банку;
4) функції банку.
ТЕСТ 37. Під державним боргом розуміють:
1) зобов’язання держави своїм кредиторам;
2) фінансові ресурси держави;
3) резервні бюджетні фонди;
4) розмір державного дефіциту.
ТЕСТ 38. Держава бере на себе відповідальність за погашення позик або виконання інших зобов’язань, взятих на себе фізичними чи юридичними особами, якщо вона виступає:
1) позичальником;
2) кредитором;
3) гарантом;
4) посередником.
ТЕСТ 39. Ставки податку на додану вартість:
1) 0% та 20%;
2)0%, 7% та 20%;
3)7% ;
4)немає вірної відповіді;
ТЕСТ 40. Вкажіть вірне визначення, що таке податки:
Податки – це обов'язкові платежі юридичних осіб до місцевих бюджетів залежно від розміру доходів;
Податки – це обов'язкові платежі фізичних осіб до державного бюджету залежно від вартості майна;
Податки – обов'язкові, безумовні платежі до відповідного бюджету, що справляються з платників податку відповідно до Податкового кодексу України та інших законів про оподаткування;
Податки – еквівалентні платежі до бюджетів усіх рівнів, що мають законодавчу основу;
ТЕСТ 41. Яке головне призначення місцевих податків і зборів?
1) Регулювання розвитку промисловості та послуг на місцевому рівні.
2) Підтримка вітчизняних виробів.
3) Наповнення дохідної частини місцевих бюджетів.
4) Підвищення якості комунальних послуг.
ТЕСТ 42. Вкажіть вірне визначення:
податкова база – це фізичний, вартісний чи інший характерний вираз об'єкта оподаткування, до якого застосовується податкова ставка і який використовується для визначення розміру податкового зобов'язання;
податкова база – це доходи чи їхня частина, вартість ряду товарів, майно платника податків, окремі види їхньої діяльності, додана вартість і інші об’єкти, встановлені законодавчими актами;
податкова база – це сукупність базових ідей, застосовуваних у податковій сфері;
податкова база – це перелік загальнодержавних та місцевих податків та зборів, що стягуються у державі.

ТЕСТ 43. Одиниця виміру об'єкта оподаткування це:
1) платник податку;
2) суб'єкт оподаткування:
3) носій податку;
4) одиниця оподаткування;
ТЕСТ 44. Назвіть, який з указаних суб'єктів господарювання може бути платником єдиного податку 4 групи (фіксованого сільськогосподарського податку).
1) Виробник, що вирощує і реалізує сільськогосподарську продукцію.
2) Переробляє сільськогосподарську продукцію, придбану в інших виробників, і її реалізує.
3) Регулярно сплачує податки і збори і не має податкової заборгованості.
4) Виробник, у якого обсяг реалізації вирощеної і переробленої сільськогосподарської продукції за попередній рік перевищує 50 відсотків валового доходу і котрий виявив бажання сплачувати фіксований сільськогосподарський податок.
ТЕСТ 45. Частка податку в доході платника податку — це:
1) джерело сплати;
2) податкова квота;
3) податкова ставка:
4) податкова база;
ТЕСТ 46. Якщо за результатами документальних перевірок не виявлено порушень податкового законодавства, складається:
1) акт;
2) доповідна записка;
3) пояснювальна записка;
4) довідка.
ТЕСТ 47. Податковий період для більшості підприємств щодо податку на додану вартість становить:
1) квартал;
2) місяць;
3) декаду;
4) рік.
ТЕСТ 48. Кредитна лінія — це:
1) угода, за якою банк зобов'язується надати позичальнику кредити на раніше узгоджену суму протягом певного періоду;
2) обстоювання своїх інтересів комерційним банком при видачі кредитів позичальникам;
3) межа, яка встановлює максимальні й мінімальні розміри та терміни видачі кредиту одному позичальнику;
4) ліміти видачі кредитів;
ТЕСТ 49. До економічних факторів впливу на бюджет відносять:
1) величина валового внутрішнього продукту
2) розмір споживчого кошика
3) ефективність діяльності законодавчої і виконавчої влади
4) мережа лікарень
ТЕСТ 50. Бюджет, що передбачає рівновагу доходів і видатків називається:
1) зведеним бюджетом
2) Державним бюджетом
3) збалансованим бюджетом
3) бюджетом розвитку
ТЕСТ 51. Що таке самофінансування?
1) Форма організації фінансування господарської діяльності за рахунок власних коштів підприємств;
2) метод забезпечення господарської діяльності з використанням не тільки власних коштів, а також фінансових ресурсів за рахунок випуску і реалізації цінних паперів;
3) метод організації фінансування господарської діяльності підприємства за рахунок власних коштів, залучених фінансових ресурсів від реалізації цінних паперів та банківських кредитів;
4) використання власних бюджетних коштів та банківських кредитів;
ТЕСТ 52. Укажіть правильне визначення терміна "вексель":
1) доручення банку покупця банку постачальника здійснити оплату рахунків постачальника;
2) письмове зобов'язання відповідної форми, яке надає право його власникові вимагати сплати відповідної суми у відповідний термін;
3) форма розрахунку, за якої банк-емітент на доручення свого клієнта повинен здійснити платіж;
4) комбінований документ, який містить вимогу постачальника і доручення платника;
ТЕСТ 53. За функціональним призначенням банківські операції поділяються на:
1) в іноземній та національній валюті;
2) активні, пасивні;
3) базові та додаткові (особливі);
4) основні та нетрадиційні.
ТЕСТ 54. Спочатку термін «finansia» означав:
1)систему грошових відносин між державою і населенням;
2)грошовий платіж;
3)фонд коштів;
4)податкові надходження в бюджет.
ТЕСТ 55. Місцеві податки та збори має право встановлювати:
1) місцеві органи влади;
2) Верховна Рада України;
3) кабінет Міністрів України.
ТЕСТ 56. Об'єктом податкового контролю є:
1) камеральні, документальні та оперативні перевірки;
2) фінансово-господарські операції та їх результати;
3) підприємства, установи, організації;
4) органи державної податкової служби України, інші контролюючі органи.
ТЕСТ 57. Виділити передумови виникнення фінансів:
1)глава держави (монарх) став одноосібно розпоряджатися загальнодержавним фондом коштів;
2)відторгнення монарха від керування скарбницею внаслідок революційних перетворень;
3)виникли системи державних доходів і витрат;
4)збори в бюджет здійснювалися у вигляді натуральних податей.
ТЕСТ 59. Податки це -:
1) грошові утримання з кожного працівника
2) Грошові і натуральні платежі, що виплачуються з держбюджету;
3) Загальнообов’язкові платежі до відповідного бюджету;
4) усі відповіді правильні.
ТЕСТ 60. Податкову накладну заповнюють у:
1) двох примірниках;
2) трьох примірниках;
3) чотирьох примірниках.
4) за бажанням покупця

Київський кооперативний інститут бізнесу і права
Затверджено
на засіданні кафедри фінансів,
банківської справи та страхування
Протокол №6 від 11.04.2016 р.
В.о.зав.кафедрою _________ Л.Л.Кравцова
Напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»
Комплексний державний екзамен за фахом
Екзаменаційний білет 21
ТЕСТ 1. До економічних факторів впливу на бюджет відносять:
1) величина валового внутрішнього продукту
2) розмір споживчого кошика
3) ефективність діяльності законодавчої і виконавчої влади
4) мережа лікарень
ТЕСТ 2 Управління внутрішнім державним боргом здійснюється:
1) Міністерством фінансів України;
2) Рахунковою палатою України;
3) Кабінетом Міністрів України;
4) Верховною Радою України.
ТЕСТ 3. Бюджет, що передбачає рівновагу доходів і видатків називається:
1) зведеним бюджетом
2) Державним бюджетом
3) збалансованим бюджетом
3) бюджетом розвитку
ТЕСТ 4. Скільки принципів покладено в основу функціонування бюджетної системи:
1) шість
2) десять
3) одинадцять
4) дванадцять
ТЕСТ 5. До політичних факторів впливу на бюджет відносять:
1) економічне зростання (спад) виробництва
2) продуктивність суспільної праці
3) забезпечення обороноздатності країни
4) обсяг і рівень заробітної плати різних категорій працівників
ТЕСТ 6. Фінанси-це:
1) усі види доходів держави і підприємств;
2) еквівалент коштів;
3) економічні відносини, що складаються при утворенні, розподілі і використанні грошових фондів;
4) формування і використання засобів державного бюджету.
ТЕСТ 7. Суб’єктами фінансових відносин є:
1)національний доход і валовий суспільний продукт;
2) держава, підприємства, громадяни;
3)надходження від державних позик;
г)податки, цінні папери, валюта;

ТЕСТ 8. Термін «finansia» виник:
1)у 1 ст. до н.е у Греції:
2)у 9-11 ст. у Франції;
3)у 13-15ст.в Італії;
4)у 5-4 ст.дон.е у Китаї.

ТЕСТ 9. . Спочатку термін «finansia» означав:
1)систему грошових відносин між державою і населенням;
2)грошовий платіж;
3)фонд коштів;
4)податкові надходження в бюджет.
ТЕСТ 10. Виділити передумови виникнення фінансів:
1)глава держави (монарх) став одноосібно розпоряджатися загальнодержавним фондом коштів;
2)відторгнення монарха від керування скарбницею внаслідок революційних перетворень;
3)виникли системи державних доходів і витрат;
4)збори в бюджет здійснювалися у вигляді натуральних податей.
ТЕСТ 11. Податки це -:
1) грошові утримання з кожного працівника
2) Грошові і натуральні платежі, що виплачуються з держбюджету;
3) Загальнообов’язкові платежі до відповідного бюджету;
4) усі відповіді правильні.
ТЕСТ 12. Податкову накладну заповнюють у:
1) двох примірниках;
2) трьох примірниках;
3) чотирьох примірниках.
4) за бажанням покупця
ТЕСТ 13. Нульова ставка ПДВ застосовується:
1) до всіх операцій, крім операцій на внутрішньому ринку;
2) до всіх імпортних операцій; всіх експортних операцій;
3) до всіх експортних операцій,
4) до всіх експортних операцій крім товарів, які звільнені від оподаткування на внутрішньому ринку;
ТЕСТ 14. Специфічні акцизи — це:
1) вид непрямих податків, що встановлюються державою з метою обліку імпортних товарів в умовах вільної зовнішньої торгівлі;
2) вид непрямих податків, що встановлюються для окремих товарів за окремими ставками;
3) вид непрямих податків, що встановлюються для окремих товарів за окремими ставками залежно від величини прибутку.
4) усі відповіді правильні.
ТЕСТ 15 Джерелом покриття державного боргу є:
1) державний кредит;
2) кошти міжнародних фінансових установ;
3) доходи бюджету;
4) жодної правильної відповіді.
ТЕСТ 16. До груп підакцизних товарів не входять:
1) електроенергія;
2) промислові замінники тютюну;
3) бензин;
4) правильної відповіді немає.
ТЕСТ 17. Яке з цих тверджень правильне?
1) основний капітал банку не може бути більшим ніж 100 % додаткового капіталу;
2) основний капітал банку має бути меншим ніж 100 % додаткового капіталу;
3) додатковий капітал банку має бути меншим ніж 100 % статутного капіталу;
4) додатковий капітал банку не може бути більшим ніж 100 %основного капіталу.
ТЕСТ 18. Проект закону про Державний бюджет підлягає обов'язковій публікації у газеті:
1) бізнес
2)комсомольська правда в Україні
3) урядовий кур'єр
4) голос України
ТЕСТ 19. Грошові кошти або банківські метали, що розміщені вкладниками в банках на умовах видачі вкладу (депозиту) на першу вимогу вкладника, або здійснення переказу за розпорядженням власника рахунку – це:
1) вклади (депозити) строкові;
2) вклади (депозити) на вимогу;
3) вклади за депозитними сертифікатами;
4) ощадні вклади.
ТЕСТ 20.Які, на вашу думку, джерела формування фінансових ресурсів підприємства належать до фондів власних засобів?
1) Статутний фонд;
2) факторинг;
3) комерційний кредит;
4) собівартість продукції;
ТЕСТ 21.Що таке самофінансування?
1) Форма організації фінансування господарської діяльності за рахунок власних коштів підприємств;
2) метод забезпечення господарської діяльності з використанням не тільки власних коштів, а також фінансових ресурсів за рахунок випуску і реалізації цінних паперів;
3) метод організації фінансування господарської діяльності підприємства за рахунок власних коштів, залучених фінансових ресурсів від реалізації цінних паперів та банківських кредитів;
4) використання власних бюджетних коштів та банківських кредитів;
ТЕСТ 22.Укажіть правильне визначення терміна "вексель":
1) доручення банку покупця банку постачальника здійснити оплату рахунків постачальника;
2) письмове зобов'язання відповідної форми, яке надає право його власникові вимагати сплати відповідної суми у відповідний термін;
3) форма розрахунку, за якої банк-емітент на доручення свого клієнта повинен здійснити платіж;
4) комбінований документ, який містить вимогу постачальника і доручення платника;
ТЕСТ 23.Укажіть правильне визначення терміна "акредитив":
1) форма розрахунку, за якої банк-емітент на доручення свого клієнта повинен здійснити платіж третій особі;
2) розрахунковий документ з дорученням однієї кредитної установи іншій здійснити оплату за рахунок спеціально задепонованих коштів;
3) розрахунковий документ, що містить доручення чекодавця банкові стосовно здійснення платежу;
4) розрахунковий документ, що містить вимогу постачальника та доручення платника;
ТЕСТ 24.Фінансування бюджетних видатків – це:
1) безоплатне зарахування коштів до бюджету;
2) виділення коштів з бюджету на безоплатній і безповоротній основі;
3) виділення коштів з бюджету на платній і поворотній основі
4) немає вірної відповіді.
ТЕСТ 25. Об'єктом податкового контролю є:
1) камеральні, документальні та оперативні перевірки;
2) фінансово-господарські операції та їх результати;
3) підприємства, установи, організації;
4) органи державної фіскальної служби України, інші контролюючі органи.
ТЕСТ 26. Підсумкова частина акта документальної перевірки містить:
1) загальні відомості про платника податків;
2) систематизований виклад виявлених у результаті перевірки фактів порушень податкового та валютного законодавства;
3) узагальнений опис виявлених унаслідок перевірки порушень податкового і валютного законодавства;
4) правильної відповіді немає.
ТЕСТ 27. Не можуть бути платниками єдиного податку суб`єкти господарювання, які здійснюють:
1) діяльність з надання побутових послуг;
2) продаж товарів з торговельних місць;
3) діяльність у сфері ресторанного господарства;
4) видобуток корисних копалин.
ТЕСТ 28. До прямих податків відносять:
1) акцизний податок;
2) податок на додану вартість;
3) податок на прибуток підприємств;
4) правильна відповідь відсутня
ТЕСТ 29. Ставка податку на прибуток підприємств згідно з Податковим кодексом становить:
1) 6%;
2) 18%;
3) 25%;
4) 30%.
ТЕСТ 30. До місцевих бюджетів можна віднести:
1) бюджет Сокальського району Львівської області
2) Зведений бюджет Львівської області
3) бюджет підприємства
4) державний бюджет
ТЕСТ 31. Організація та здійснення виконання бюджету за доходами та видатками, ведення обліку касового виконання бюджету, контроль (в тому числі і за цільовим використанням бюджетних коштів) є основними формами роботи:
1) Державного казначейства;
2) Державної податкової служби;
3) Рахункової палати;
4) Обласних фінансових управлінь
ТЕСТ 32. До бюджетів місцевого самоврядування відноситься:
1) бюджет Обухівського району Київської області
2) бюджет Київської області
3) бюджет міста Києва
4) бюджет Голосіївського району м. Києва
ТЕСТ 33. Повноваження, надане розпоряднику бюджетних коштів на взяття бюджетного зобов’язання та здійснення платежів з конкретною метою в процесі виконання бюджету називається:
1) бюджетним запитом
2) бюджетним асигнуванням
3) бюджетним розписом
4) лімітною довідкою
ТЕСТ 34. До функціональної класифікації видатків відносяться:
1) поточні видатки
2) видатки на товари і послуги
3) видатки на судову владу
4) капітальні видатки
ТЕСТ35.Дайте правильне визначення економічної сутності рентабельності:
1) рівень прибутковості, що вимірюється у відсотках;
2) сума фінансових ресурсів;
3) абсолютна сума прибутку від реалізації продукції;
4) абсолютна сума загального прибутку;
ТЕСТ 36. Функція фінансів «утворення доходів» має також іншу назву:
1)здійснення витрат;
2)розподільна;
3)нагромадження капіталу;
4)системотворча.

ТЕСТ 37. Розподільна функція фінансів проявляється через:
1)заходи фінансового впливу;
б)керуючі рішення фінансової служби;
3)розподіл і перерозподіл усіх грошових надходжень;
4)концентрацію фінансових ресурсів.
ТЕСТ 38. Найбільш динамічною частиною фінансової політики є:
1)стратегія керування фінансами;
2)тактика керування фінансами;
3)фінансовий механізм;
4) функціональна система керування.
ТЕСТ 39. . Напрямки діяльності , що визначають довгострокову і середньострокову перспективу використання фінансів – це:
1)тактика керування фінансами;
2)організація фінансових відносин;
3)стратегія керування фінансами;
4)фінансові інструменти.
ТЕСТ 40. Невтручання держави в економіку – це основна риса певного типу фінансової політики, а саме:
1)класичного;
2)регулюючого;
3)планово-директивного;
4)класично-регулюючого.

ТЕСТ 41. Якщо за результатами документальних перевірок не виявлено порушень податкового законодавства, складається:
1) акт;
2) доповідна записка;
3) пояснювальна записка;
4) довідка.
ТЕСТ 42. Де і коли вперше виникли паперові гроші?
1)у Китаї в 12 ст.;
2)у Росії в 11ст.;
3)в Індії до нашої ери;
4)в Англії в 10ст.
ТЕСТ 43. Облік фізичних осіб - платників податків, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби, ведеться:
1) в окремому реєстрі Державного реєстру за прізвищем, ім’ям, по батькові
2) в окремому реєстрі Державного реєстру за прізвищем, ім’ям, по батькові та серією і номером паспорта без використання реєстраційного номера облікової картки.
3) в окремому реєстрі Державного реєстру за прізвищем, ім’ям, по батькові та серією і номером паспорта з використання реєстраційного номера облікової картки.
4) немає правильної відповіді.

ТЕСТ 44. .До ДРФО вноситься інформація про осіб, які є:
1) громадянами України;
2) громадянами України; іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають в Україні; іноземцями та особами без громадянства, які не мають постійного місця проживання в Україні, але відповідно до законодавства зобов’язані сплачувати податки в Україні або є засновниками юридичних осіб, створених на території України.
3) громадянами України; іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають в Україні;
4) варіанти 1 та 2.
ТЕСТ 45. Які місцеві бюджети є бюджетами територіальних громад:
1) бюджет Автономної республіки Крим, обласні, районні
2) обласні, районні, міські
3) міські, селищні, сільські
4) усі бюджети
ТЕСТ 46. Хто розробляє проект бюджету відповідно до Бюджетного Кодексу України:
1) Міністерство фінансів України
2) Бюджетна комісії Верховної Ради України
3) Секретаріат Президента України
4) усі відповіді правильні.
ТЕСТ 47. За матеріальним змістом державний бюджет – це:
1) грошові відносини, які проявляються між державою, з одного боку, підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами, з іншого, з приводу утворення фонду грошових засобів і його використання на розширене відтворення;
2) основний фінансовий план держави;
3) централізований фонд грошових засобів держави, які перебувають у постійному русі;
4) центральна ланка державної фінансової системи, яка зумовлює розподіл і перерозподіл ВВП;
ТЕСТ 48. Кошти, що спрямовуються на здійснення програм і заходів, передбачених відповідним бюджетом називаються:
1) видатки бюджету
2) витрати бюджету
3) бюджетні запозичення
4) кредитування за вирахуванням погашення
ТЕСТ 49. Державний бюджет України, як фінансовий план держави, затверджується:
1) постановою Кабінету Міністрів України
2) Указом Президента України
3) Верховною Радою України і має силу закону
4) розпорядженням Національного банку України
ТЕСТ 50.За допомогою яких показників можна визначити потребу підприємства в оборотних коштах із готової продукції?
1) Кількість продукції, чисельність працівників;
2) денні витрати на виробництво товарної продукції і норма запасу в днях;
3) денні витрати на сировину і норма запасу в днях;
4) собівартість одиниці продукції;
ТЕСТ 51. Які оборотні кошти належать до нормованих?
1) Грошові кошти в розрахунках і касі;
2) виробничі запаси, незавершене виробництво;
3) готова продукція, витрати майбутніх періодів;
4) правильна відповідь 2 і 3
ТЕСТ 52. Які, на вашу думку, засоби виробництва належать до оборотних фондів?
1) Будівлі та споруди;
2) сировина й основні матеріали;
3) силові машини;
4) транспортні засоби;
ТЕСТ 53. Показники ефективності використання оборотних коштів — це:
1) фондовіддача; фондомісткість;
2) коефіцієнт обертання; коефіцієнт завантаження;
3) коефіцієнт ефективності; матеріаломісткості.
4) усі відповіді правильні.
ТЕСТ 54. Комерційний кредит — це економічні відносини, які виникають між:
1) підприємствами;
2) комерційними банками;
3) комерційними банками й підприємствами;
4) державою та комерційними банками;
ТЕСТ 55. Не є платниками ПДВ особи, які:
1)мають обсяг оподатковуваних операцій 7200 НМДГ;
2) ввозять товари на митну територію України;
3) здійснюють операції з готівкою;
4) правильної відповіді немає.
ТЕСТ56. Контроль за правильністю та своєчасністю сплати мита здійснюють:
1) податкові адміністрації України;
2) інспекції з цін;
3) митні органи України.
4) усі відповіді правильні.
ТЕСТ57. Датою виникнення податкових зобов’язань за ПДВ з продажу товарів є:
1) дата зарахування коштів від покупця на банківський рахунок платника податку;
2) дата відвантаження товарів;
3) дата оприбуткування товарів платником податку;
4) дата, яка припадає на податковий період, упродовж якого відбувається будь-яка подія, що сталася раніше: або дата зарахування коштів від покупця на банківський рахунок платника податку, або дата відвантаження товарів.
ТЕСТ 58. Податковий період для більшості підприємств щодо податку на додану вартість становить:
1) квартал;
2) місяць;
3) декаду;
4) рік.
ТЕСТ 59 Нарахування і стягнення єдиного податку в Україні здійснюється згідно з:
1) законом України «Про єдиний податок»;
2) Податковим Кодексом України;
3) декретом Кабінету міністрів України;
4) указом Президента
ТЕСТ60. Кошти цільових страхових фондів:
1) входять до складу Державного бюджету України;
2) не входять до складу Державного бюджету України;
3) використовуються тільки за цільовим призначенням;
4) використовуються не за цільовим призначенням.

Київський кооперативний інститут бізнесу і права
Затверджено
на засіданні кафедри фінансів,
банківської справи та страхування
Протокол №6 від 11.04.2016 р.
В.о.зав.кафедрою _________ Л.Л.Кравцова
Напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»
Комплексний державний екзамен за фахом
Екзаменаційний білет 22
ТЕСТ 1. Організація і принципи побудови бюджетної системи, її структури, функціонування та взаємозв'язок між окремими ланками бюджетної системи – це:
1) зведений бюджет
2) бюджетний устрій
3) бюджетна політика
4) бюджетна стратегія
ТЕСТ 2. Відповідно до бюджетної класифікації доходи бюджету класифікуються
за такими розділами:
1) податкові надходження; неподаткові надходження; доходи від операцій з капіталом; офіційні рансферти.
2) офіційні трансферти. податкові надходження; доходи від операцій з капіталом;
3) податкові надходження; неподаткові надходження;
4) неподаткові надходження, адміністративні штрафи.
ТЕСТ 3. Неподатковими надходженнями визнаються:
1) доходи від власності та підприємницької діяльності;
2) адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності;
3) доходи від власності та підприємницької діяльності; адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності; інші неподаткові надходження;
4) доходи від власності та підприємницької діяльності; адміністративні збори та платежі.
ТЕСТ 4. Основними формами руху бюджетних ресурсів у процесі міжбюджетних відносин є:
1) міжбюджетні трансферти;
2) взаєморозрахунки;
3) об’єднання коштів бюджетів;
4) правильні всі відповіді.
ТЕСТ 5. Кошти на погашення основної суми державного боргу – це:
1) видатки бюджету
2) витрати бюджету
3) доходи бюджету
4) дотація вирівнювання
ТЕСТ 6. За повнотою зарахування доходів до бюджету вони поділяються на:
1) зовнішні та внутрішні
2) власні та позикові
3) закріплені та регулюючі
4) правильна відповідь не наведена
ТЕСТ 7. У котрому році прийнято Нову редакцію Бюджетного Кодексу України:
1) 1991
2) 2001
3) 2010
4) 2011
ТЕСТ 8. Доходи державного бюджету за розділами Бюджетного кодексу України класифікуються на:
1) податкові надходження
2) збори
3) загальний фонд
4) спеціальний фонд
ТЕСТ 9. Призначає і звільняє з посади Голову Рахункової палати
1) Верховна Рада
2) Президент
3) Прем’єр-міністр
4) Міністр фінансів
ТЕСТ10. Емітентами депозитних (ощадних) сертифікатів в Україні можуть бути:
а) банки та їх філії;
б) тільки банки з вітчизняним капіталом;
в) банки – юридичні особи;
г) тільки банки з іноземним капіталом.
ТЕСТ11.Що таке кредитоспроможність?
1) Здатність позичальника в повному обсязі в узгоджений строк розрахуватися за борговими зобов'язаннями;
2) здатність кредитора в повному обсязі в узгоджений строк надати кредит позичальнику;
3) здатність кредитора в повному обсязі погасити свої зобов'язання перед клієнтами;
4) правильної відповіді немає.
ТЕСТ 12. Фінансовий вплив на соціально-економічний розвиток здійснює:
1) розподіл ВВП;
2) фінансова система;
3) фінансовий механізм;
4) перерозподіл національного багатства
ТЕСТ13. Управління фінансами включає:
1) органи управління;
2) форми управління;
3) методи управління;
4) всі відповіді правильні.
ТЕСТ14. Об’єкти депозитних операцій банку – це:
1) банки та їх філії;
2) депозитні угоди та ощадні сертифікати.
3) кошти та банківські метали;
4) банки та їх клієнти.
ТЕСТ 15. Міністерство фінансів здійснює:
1) заходи з мобілізації коштів через бюджет та систему державного кредиту;
2) касове виконання бюджету;
3) облік платників податків та надходжень до бюджету;
4) емісію грошей.
ТЕСТ16. Запозичення фінансових ресурсів банком шляхом отримання їх від інвесторів в обмін на власні боргові фінансові інструменти – це:
1) міжбанківські кредити;
2) операції РЕПО;
3) випуск облігацій;
4) кредити НБУ.
ТЕСТ17. Бюджет як економічна категорія відбиває сукупність грошових відносин між:
1) державою та юридичними й фізичними особами;
2) працюючими та безробітними особами;
3) суб'єктами підприємницької діяльності державної та приватної форми власності
4) всі відповіді не правильні
ТЕСТ18. Під організаційною структурою фінансової системи слід розуміти:
1) сукупність фінансових органів та інструментів;
2) сукупність методів та інструментів управління фінансами;
3) сукупність підприємств фінансового обслуговування
4) механізм проведення фінансового контролю.
ТЕСТ 19. Грошовий оборот – це…
1) формування й розподіл грошових фондів
2) розподіл виручки від реалізації продукції
3) виявлення сутності грошей у русі
4) виробництво і реалізація продукції
ТЕСТ20. Вкажіть вірне визначення, що таке податки:
Податки – це обов'язкові платежі юридичних осіб до місцевих бюджетів залежно від розміру доходів;
Податки – це обов'язкові платежі фізичних осіб до державного бюджету залежно від вартості майна;
Податки – обов'язкові, безумовні платежі до відповідного бюджету, що справляються з платників податку відповідно до законів про оподаткування;
Податки – еквівалентні платежі до бюджетів усіх рівнів, що мають законодавчу основу;
ТЕСТ 21. Визначити функції, які виконують податки:
фіскальну, регулюючу;
захисну, фіскальну, контролюючу;
контролюючу, захисну, регулюючу;
інша відповідь.
ТЕСТ22. За формою оподаткування податки поділяються на:
місцеві та загальнодержавні;
розкладні та окладні;
особисті та реальні;
прямі та непрямі.

ТЕСТ 23. Мито, ПДВ, податок на прибуток є податками:
1) загальнодержавними;
2) місцевими;
3) прямими;
4) непрямими:
ТЕСТ 24. Податок на прибуток підприємств є:
1) загальнодержавним;
2) місцевим;
3)специфічним;
4)непрямим;
ТЕСТ 25. Грошова сума, з якої стягують податок:
1) джерело сплати;
2) податкова квота:
3) податкова ставка;
4) податкова база;
ТЕСТ 26. Які з принципів надання пільг не є такими:
1) рівномірність надання;
2) обов'язковість надання;
3) вільний характер застосування;
4) спрямованість надання.
ТЕСТ 27. Сукупність сфер і ланок фінансових відносин, взаємозалежних між собою-це:
1)фінансова система;
2)фінансовий механізм;
3)фінансові ресурси;
г)державні фінанси.
ТЕСТ28. Визначити правильне твердження:
1)фінансова система- це єдина система, тому що вона складається тільки з однієї ланки;
2)фінансові ресурси є матеріальними носіями фінансових відносин;
3)найбільш динамічною частиною фінансової політики є керування фінансами;
4)невтручання держави в економіку – це основна риса регулюючого типу фінансової політики.

ТЕСТ 29. Випуск в обіг готівки у вигляді паперових купюр або розмінних монет – це:
1)грошовий обіг;
2)безготівкове обертання;
3)емісія грошей;
4)демонетизація.
ТЕСТ 30. Безготівкові розрахунки – це…
1)розрахунки, які здійснюються готівкою
2) розрахунки за бартером
3) розрахунки за допомогою векселів
4) розрахунки, які здійснюють за допомогою записів на рахунках у банках
ТЕСТ 31. Платіжне доручення – це
1) документ, що містить доручення чекодавця банку стосовно перерахунку з його рахунка певної суми
2) письмове боргове зобов’язання, яке дає право вимагати від боржника сплати відповідної суми
3) письмове доручення власника рахунку переказати відповідну суму зі свого рахунку на рахунок отримувача коштів
4) комбінований документ, який містить вимогу постачальника та доручення платника.

ТЕСТ 32. Весь обсяг випущених в обіг паперових грошей та металевих монет –це:
1)грошова маса ;
2)грошовий обіг
3)грошові агрегати;
4)дійсні гроші.
ТЕСТ 33. Податкове зобов'язання-це:
обсяг імпортних товарів;
загальна сума продажу товарів;
загальна сума податку, нарахована платником.
правильна відповідь відсутня.
ТЕСТ34. Джерела засобів підприємства відображаються у:
1) статутному фонді;
2) довгострокових позиках;
3) пасиві балансу;
4) звіті про рух капіталу;
ТЕСТ 35. Фінанси – це:
1) усі види доходів держави і підприємств;
2) еквівалент коштів;
3) економічні відносини, що складаються при утворенні, розподілі і використанні грошових фондів;
4) економічні відносини з приводу формування і використання засобів державного бюджету;
ТЕСТ 36. Курс фінансової політики, направлений на вирішення завдань конкретного етапу розвитку суспільства:
1) фінансова тактика;
2) фінансовий механізм;
3) фінансове прогнозування;
4) розробка концепцій та законів управління;
ТЕСТ 37. Фінансовий контроль являє собою:
1) одну із функцій управління фінансами, яка забезпечує формування і використання фінансових ресурсів у всіх ланках фінансової системі;
2) розробку концепцій та законів управління фінансами на перспективу;
3) економічні відносини, що складаються при утворенні, розподілі і використанні грошових фондів;
4) комплекс заходів, здійснюваних державою з метою успішного досягнення поставлених нею цілей у сфері фінансів.
ТЕСТ 38. Суб’єктами фінансових відносин є:
1) національний доход і валовий внутрішній продукт;
2) держава, підприємства, громадяни;
3) надходження від державний та комерційних позик;
4)податки, цінні папери, валюта.
ТЕСТ 39. У чому полягає сутність поняття "поточні бюджетні видатки"
1) фінансування інвестиційної діяльності
2) фінансування органів державної влади та бюджетних установ
3) фінансування інноваційної діяльності
4) правильні відповіді – а,в
ТЕСТ 40. Зі скількох розділів складається Бюджетний Кодекс України:
1) чотири
2) п'ять
3) шість
4) сім
ТЕСТ 41. Класифікація видатків бюджету здійснюється за такими ознаками:
1) функціональна, відомча, програмна;
2) бюджетна, відомча, позабюджетна;
3) економічна, регіональна;
4) функціональна, відомча, позавідомча
ТЕСТ 42.Дотації з місцевих бюджетів на часткове покриття збитків, пов’язаних з перевезеннями пільгових категорій населення підприємствам автомобільного і залізничного транспорту є:
1) соціальними видатками
2) видатками на соціальний захист
3) видатками на економічну діяльність
4) видатками на управління
ТЕСТ 43. Розрізняють такі форми взаємовідносин між бюджетами:
1) бюджетні асигнування
2) вилучення коштів
3) запозичення
4) асигнування
ТЕСТ 44. Міжбюджетний трансферт для використання на певну мету:
1) субсидія
2) субвенція
3) дотація вирівнювання
4) запозичення.
ТЕСТ 45. Доходи, від яких встановлюються відрахування до бюджетів нижчих рівнів, нормативи яких диференціюються в розрізі окремих бюджетів і періодично змінюються називаються:
1) закріплені
2) регулюючі
3) загальнодержавні
4) міжбюджетні
ТЕСТ 46. Одностороння зміна доходності державних позик називається:
1) конверсією
2) консолідацією
3) уніфікацією
4) обміном за регресивним співвідношенням
ТЕСТ 47. Не допускається затвердження дефіцитного бюджету:
1) Державного бюджету України
2) Автономної Республіки Крим
3) бюджету міста
4) бюджету села, селища, областей, районів
ТЕСТ 48. Ресурси, отримані банком на міжбанківському ринку від інших банків на умовах міжбанківського кредитування, – це:
1) кредити НБУ;
2) кредити НБУ “овернайт”;
3) операції РЕПО;
4) міжбанківські кредити.
ТЕСТ49. Ставки податку на додану вартість:
1) 0% та 20%;
2)0%, 7% та 20%;
3)7% ;
4)немає вірної відповіді;
ТЕСТ50. Вкажіть вірне визначення, що таке податки:
Податки – це обов'язкові платежі юридичних осіб до місцевих бюджетів залежно від розміру доходів;
Податки – це обов'язкові платежі фізичних осіб до державного бюджету залежно від вартості майна;
Податки – обов'язкові, безумовні платежі до відповідного бюджету, що справляються з платників податку відповідно до Податкового кодексу України та інших законів про оподаткування;
Податки – еквівалентні платежі до бюджетів усіх рівнів, що мають законодавчу основу;

ТЕСТ 51. Яке головне призначення місцевих податків і зборів?
1) Регулювання розвитку промисловості та послуг на місцевому рівні.
2) Підтримка вітчизняних виробів.
3) Наповнення дохідної частини місцевих бюджетів.
4) Підвищення якості комунальних послуг.
ТЕСТ 52. Вкажіть вірне визначення:
податкова база – це фізичний, вартісний чи інший характерний вираз об'єкта оподаткування, до якого застосовується податкова ставка і який використовується для визначення розміру податкового зобов'язання;
податкова база – це доходи чи їхня частина, вартість ряду товарів, майно платника податків, окремі види їхньої діяльності, додана вартість і інші об’єкти, встановлені законодавчими актами;
податкова база – це сукупність базових ідей, застосовуваних у податковій сфері;
податкова база – це перелік загальнодержавних та місцевих податків та зборів, що стягуються у державі.

ТЕСТ 53. Одиниця виміру об'єкта оподаткування це:
1) платник податку;
2) суб'єкт оподаткування:
3) носій податку;
4) одиниця оподаткування;
ТЕСТ 54. Назвіть, який з указаних суб'єктів господарювання може бути платником єдиного податку 4 групи (фіксованого сільськогосподарського податку).
1) Виробник, що вирощує і реалізує сільськогосподарську продукцію.
2) Переробляє сільськогосподарську продукцію, придбану в інших виробників, і її реалізує.
3) Регулярно сплачує податки і збори і не має податкової заборгованості.
4) Виробник, у якого обсяг реалізації вирощеної і переробленої сільськогосподарської продукції за попередній рік перевищує 50 відсотків валового доходу і котрий виявив бажання сплачувати фіксований сільськогосподарський податок.
ТЕСТ 55. Частка податку в доході платника податку — це:
1) джерело сплати;
2) податкова квота;
3) податкова ставка:
4) податкова база;
ТЕСТ 56. У якому з елементів оподаткування найбільше виявляється регулююча функція податків?
1) Визначення об'єкта оподаткування.
2) Визначення джерела сплати податків.
3) Установлення величини ставок податків.
4) Установлення термінів сплати податків.
ТЕСТ 57. Яку функцію виконують податки, якщо вони сприяють захисту навколишнього середовища від забруднення:
1) розподільчу;
2) фіскальну;
3) екологічну;
4) регулюючу;
ТЕСТ 58. Вкажіть, як поділяються податки залежно від об’єкта оподаткування:
загальнодержавні та місцеві;
прямі і непрямі;
податки на доходи, на майно і на споживання;
податки, що включаються у валові витрати та собівартість, податки, що включаються в ціну товару, податки, що сплачуються з прибутку
ТЕСТ 59. Прийняттям проекту Закону про Державний бюджет у першому читанні вважається прийняття рішення щодо:
1) бюджетних висновків та пропозицій Верховної Ради України
2) бюджетних висновків Рахункової Палати
3) рішення Голови Верховної Ради України
4) пропозицій Кабінету міністрів
ТЕСТ 60. Видатки розвитку – це :
1) видатки, пов’язані з державною таємницею;
2) частина видатків бюджету, які забезпечують поточне функціонування органів державної влади й місцевого самоврядування;
3) видатки бюджетів на фінансове забезпечення структурної перебудови економіки і розширене відтворення .
4) немає вірної відповіді.
Київський кооперативний інститут бізнесу і права
Затверджено
на засіданні кафедри фінансів,
банківської справи та страхування
Протокол №6 від 11.04.2016 р.
В.о.зав.кафедрою _________ Л.Л.Кравцова
Напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»
Комплексний державний екзамен за фахом
Екзаменаційний білет 23
ТЕСТ 1. Класифікація видатків бюджету здійснюється за такими ознаками:
1) функціональна, відомча, програмна;
2) бюджетна, відомча, позабюджетна;
3) економічна, регіональна;
4) функціональна, відомча, позавідомча.
ТЕСТ 2. Функціональна класифікація видатків бюджету це:
1) групування видатків бюджетів усіх рівнів та відображає напрями використання бюджетних коштів на виконання основних функцій держави;
2) розподіл бюджетних коштів між головними розпорядниками коштів відповідно до Бюджетного кодексу;
3) розмежування видатків бюджетних установ та одержувачів бюджетних коштів за економічними ознаками з детальним розподілом за їх предметними ознаками.
4) немає вірної відповіді.
ТЕСТ 3. Економічна класифікація видатків це:
1) групування видатків бюджетів усіх рівнів, що відображає напрями використання бюджетних коштів на виконання основних функцій держави;
2) розподіл бюджетних коштів між головними розпорядниками коштів згідно з Бюджетним кодексом;
3) розмежування видатків бюджетних установ та одержувачів бюджетних коштів за економічними ознаками з детальним розподілом за їх предметними ознаками;
4) немає вірної відповіді.
ТЕСТ 4. Друге читання проекту Закону про Державний бюджет розпочинається з доповіді:
1) Голови Верховної Ради
2) Голови комітету з питань бюджету
3) Міністра фінансів
4) Прем’єр-міністра
ТЕСТ 5. Надання позик з одного бюджету іншому:
1) допускається
2) не допускається
3) допускається в окремих випадках
4) забороняється
ТЕСТ 6. Дефіцит бюджету – це:
1) перевищення видатків бюджету над його доходами
2) перевищення видатків спеціального фонду бюджету над його доходами
3) перевищення доходів бюджету над його видатками
4) перевищення видатків загального фонду бюджету над його доходами
ТЕСТ 7. Трансферти – це:
1) кошти, одержані від інших органів державної влади, органів влади АРК, органів місцевого самоврядування, інших держав або міжнародних організацій на безоплатній та безповоротній основі
2) обов'язкові, безоплатні та безповоротні платежі органам державного управління
3) обов'язкові, безоплатні та безповоротні платежі отримані від інших органів державного управління
4) це перерахування коштів між різними ланками бюджетної системи
ТЕСТ 8. Бюджетний процес – це:
1) порядок складання і затвердження бюджетів
2) це організація виконання бюджетів та здійснення контролю за їх виконанням
3) це регламентована нормами права діяльність пов'язана із складанням, розглядом, виконанням, контролем і розглядом звітів про виконання бюджетів
4) встановлений державою порядок складання, розгляду та виконання бюджету
ТЕСТ 9. Державні цільові фонди поділяють на:
1) спеціальні;
2) економічні;
3) соціальні;
4) політичні.
ТЕСТ 10. Джерелами фінансування соціальної сфери є:
1) державний бюджет;
2) страхові фонди;
3) місцеві бюджети;
4) власні доходи організацій та установ соціальної сфери (самофінан сування).
ТЕСТ 11. Бюджет розвитку є складовою частиною:
1) збалансованого бюджету
2) загального фонду бюджету
3) спеціального фонду бюджету
4) зведеного бюджету
ТЕСТ 12. Як ви вважаєте, що можна віднести до фінансових ресурсів?
1) Сировину і основні матеріали;
2) робочі машини і обладнання;
3) прибуток і банківські кредити;
4) виробничі запаси;
ТЕСТ 13. Назвіть основні функції фінансів підприємств:
1) розподільча, контрольна;
2) розподільча, позикова, контрольна;
3) розподільча, контрольна, поточна;
4) розподільча, відтворювальна;
ТЕСТ 14.Назвіть джерело формування фінансових ресурсів підприємства, яке належить до фондів позичених коштів:
1) інвестиційний фонд;
2) факторинг;
3) фонд споживання;
4) фонд для виплати дивідендів;
ТЕСТ 15.Яке з наведених визначень фінансів підприємств є правильним?
1) Грошові відносини, які виникають у результаті виробничо-господарської діяльності і відображають формування й використання фондів грошових коштів;
2) виручка від реалізації, а також інші надходження грошових коштів, у результаті яких створюється прибуток;
3) грошові відносини між підприємством і бюджетом із приводу сплати податків, отримання асигнувань з бюджету;
4) грошові відносини підприємства з його працівниками з приводу сплати заробітної плати та інших виплат з оплати праці;
ТЕСТ 16. . Ставка податку на прибуток підприємств згідно з Податковим кодексом становить:
1) 6%;
2) 18%;
3) 25%;
4) 30%.

ТЕСТ 17 Податок як фінансову і економічну категорію характеризують такі ознаки:
1) примусовий характер, безеквівалентність, відсутність цільового використання;
2)законодавча регламентація, однаковий підхід до всіх платників;
3) зміна форми власності;
4) всі вищенаведені відповіді вірні.
ТЕСТ 18. Органи державної фіскальної служби України у своїй діяльності керуються:
1) Конституцією України та Податковим кодексом України;
2) законами України;
3) нормативно-правовими актами органів державної влади;
4) рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим і Ради міністрів Автономної Республіки 1 з питань оподаткування, виданими у межах їх повноважень;
ТЕСТ 19. Нульова ставка ПДВ застосовується:
1) до всіх операцій, крім операцій на внутрішньому ринку;
2) до всіх імпортних операцій; всіх експортних операцій;
3) до всіх експортних операцій,
4) до всіх експортних операцій крім товарів, які звільнені від оподаткування на внутрішньому ринку;
ТЕСТ 20. Під час встановлення податку обов’язково визначаються такі елементи:
1) платник податку;
2) об’єкт оподаткування, база оподаткування, ставка податку, платник податку, порядок обчислення податку, податковий період;
3) строк та порядок сплати податку, платник податку, строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку.
4) всі вищенаведені відповіді вірні.

ТЕСТ 21.Що таке самофінансування?
1) Форма організації фінансування господарської діяльності за рахунок власних коштів підприємств;
2) метод забезпечення господарської діяльності з використанням не тільки власних коштів, а також фінансових ресурсів за рахунок випуску і реалізації цінних паперів;
3) метод організації фінансування господарської діяльності підприємства за рахунок власних коштів, залучених фінансових ресурсів від реалізації цінних паперів та банківських кредитів;
4) використання власних бюджетних коштів та банківських кредитів;
ТЕСТ 22.Укажіть правильне визначення терміна "вексель":
1) доручення банку покупця банку постачальника здійснити оплату рахунків постачальника;
2) письмове зобов'язання відповідної форми, яке надає право його власникові вимагати сплати відповідної суми у відповідний термін;
3) форма розрахунку, за якої банк-емітент на доручення свого клієнта повинен здійснити платіж;
4) комбінований документ, який містить вимогу постачальника і доручення платника;
ТЕСТ 23.Укажіть правильне визначення терміна "акредитив":
1) форма розрахунку, за якої банк-емітент на доручення свого клієнта повинен здійснити платіж третій особі;
2) розрахунковий документ з дорученням однієї кредитної установи іншій здійснити оплату за рахунок спеціально задепонованих коштів;
3) розрахунковий документ, що містить доручення чекодавця банкові стосовно здійснення платежу;
4) розрахунковий документ, що містить вимогу постачальника та доручення платника;
ТЕСТ 24. Місцеві податки та збори має право встановлювати:
1) місцеві органи влади;
2) Верховна Рада України;
3) кабінет Міністрів України.
ТЕСТ 25. Об'єктом податкового контролю є:
1) камеральні, документальні та оперативні перевірки;
2) фінансово-господарські операції та їх результати;
3) підприємства, установи, організації;
4) органи державної податкової служби України, інші контролюючі органи.
ТЕСТ 26. Підсумкова частина акта документальної перевірки містить:
1) загальні відомості про платника податків;
2) систематизований виклад виявлених у результаті перевірки фактів порушень податкового та валютного законодавства;
3) узагальнений опис виявлених унаслідок перевірки порушень податкового і валютного законодавства;
4) правильної відповіді немає.
ТЕСТ 27. Які з перелічених принципів не відносяться до принципів побудови системи оподаткування в Україні:
1) принцип обачності;
2) принцип доступності;
3) принцип єдиного підходу;
4) принцип обов'язковості.
ТЕСТ 28. Непрямі податки — це такі, що:
1) встановлюються безпосередньо щодо платника;
2) встановлюються персонально для конкретного платника;
3) встановлюються в цінах товарів та послуг;
4) передбачають оподаткування об'єкта за зовнішніми ознаками
ТЕСТ 29.Дайте правильне визначення грошових фондів:
1) гроші у русі;
2) частина грошових коштів, які мають цільове спрямування;
3) грошові кошти, що є в розпорядженні підприємств;
4) фінансовий результат діяльності підприємств;
ТЕСТ 30. Назвіть джерела фінансування соціальних гарантій:
1) державний бюджет;
2) кошти місцевих бюджетів;
3) страхові фонди;
4) кошти підприємств, об’єднань й організації, що перебувають на господарському розрахунку;
ТЕСТ 31 Забороняється використовувати кошти Пенсійного фонду.
1) не за цільовим призначенням;
2) на придбання державних цінних паперів у разі відсутності заборгованості
3 виплати пенсій;
4) на кредитні операції;
ТЕСТ 32. До бюджетів місцевого самоврядування відноситься:
1) бюджет Обухівського району Київської області
2) бюджет Київської області
3) бюджет міста Києва
4) бюджет Голосіївського району м. Києва

ТЕСТ 33. Повноваження, надане розпоряднику бюджетних коштів на взяття бюджетного зобов’язання та здійснення платежів з конкретною метою в процесі виконання бюджету називається:
1) бюджетним запитом
2) бюджетним асигнуванням
3) бюджетним розписом
4) лімітною довідкою
ТЕСТ 34. До функціональної класифікації видатків відносяться:
1) поточні видатки
2) видатки на товари і послуги
3) видатки на судову владу
4) капітальні видатки
ТЕСТ35.Дайте правильне визначення економічної сутності рентабельності:
1) рівень прибутковості, що вимірюється у відсотках;
2) сума фінансових ресурсів;
3) абсолютна сума прибутку від реалізації продукції;
4) абсолютна сума загального прибутку;
ТЕСТ 36. Прямі податки — це такі, що:
встановлюються в цінах товарів та послуг;
встановлюються безпосередньо щодо платника;
не залежать від масштабів об'єкта оподаткування;
прямо не залежать від доходу платника.
ТЕСТ 37. Які з наведених засобів належать до фондів обігу підприємства?
1) Прибуток;
2) амортизаційні відрахування;
3) довгостроковий кредит;
4) кошти на поточному рахунку;
ТЕСТ 38.З якою метою на підприємстві здійснюється нормування оборотних засобів?
1) Щоб досягти максимального обсягу випуску продукції, використовуючи мінімум засобів;
2) щоб розрахувати оподаткований прибуток;
3) щоб визначити амортизаційний фонд;
4) щоб сформувати статутний фонд;
ТЕСТ 39. Які оборотні кошти, на вашу думку, належать до ненормованих коштів?
1) виробничі запаси;
2) грошові кошти у розрахунках;
3) готова продукція відвантажена;
4) правильна відповідь 3 і 4.
ТЕСТ 40. До місцевих податків належать:
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
єдиний податок, готельний податок.
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; єдиний податок,
ТЕСТ 41. Якщо за результатами документальних перевірок не виявлено порушень податкового законодавства, складається:
1) акт;
2) доповідна записка;
3) пояснювальна записка;
4) довідка.
ТЕСТ 42. Сутність податку на додану вартість (ПДВ) полягає у:
ПДВ є прямим податком, що сплачується в бюджет за ставкою 20% вартості товару;
ПДВ є непрямим податком, що включається в ціну товару і сплачується в бюджет продавцем платником податку за встановленою ставкою 20%, 7% ,0%;
ПДВ є прямим податком, який сплачується в бюджет покупцями товару;
ПДВ є прямим податком, що включається в ціну товару і сплачується в бюджет покупцями товару 7% і 0%.
ТЕСТ 43. Мито — це непрямий податок, що стягується:
1) з товарів, які перетинають митний кордон країни, тобто ввозяться, вивозяться чи прямують транзитом;
2) з товарів, які ввозяться на митну територію чи вивозяться з митної території країни;
3) з високорентабельних і монопольних товарів, які ввозяться на митну територію чи вивозяться з митної території країни.
ТЕСТ 44. Органами ДФС відкривають особові рахунки платників податків:
за кожним видом платежу;
за кожним платником;
відповіді А та Б;
вірної відповіді немає.
ТЕСТ 45. Банк, який за дорученням банку-емітента сповіщає акредитив бенефіціару без будь-якої відповідальності за його оплату, – це:
1) авізуючий банк;
2) виконуючий банк;
3) відповідальний банк;
4) інкасуючий банк.
ТЕСТ 46. Управлінська структура недержавного банку України включає:
1) виконавчий орган, контролюючий орган, спостережну раду;
2) вищий орган управління, загальні збори акціонерів, контролюючий орган, спостережний орган;
3) розмір банку, види операцій та масштаби їх здійснення, форму власності;
4) вищий орган управління, виконавчий, контролюючий і спостережний органи.
ТЕСТ 47. За матеріальним змістом державний бюджет – це:
1) грошові відносини, які проявляються між державою, з одного боку, підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами, з іншого, з приводу утворення фонду грошових засобів і його використання на розширене відтворення;
2) основний фінансовий план держави;
3) централізований фонд грошових засобів держави, які перебувають у постійному русі;
4) центральна ланка державної фінансової системи, яка зумовлює розподіл і перерозподіл ВВП;
ТЕСТ 48. Кошти, що спрямовуються на здійснення програм і заходів, передбачених відповідним бюджетом називаються:
1) видатки бюджету
2) витрати бюджету
3) бюджетні запозичення
4) кредитування за вирахуванням погашення
ТЕСТ 49. Державний бюджет України, як фінансовий план держави, затверджується:
1) постановою Кабінету Міністрів України
2) Указом Президента України
3) Верховною Радою України і має силу закону
4) розпорядженням Національного банку України
ТЕСТ50.За допомогою яких показників можна визначити потребу підприємства в оборотних коштах із готової продукції?
1) Кількість продукції, чисельність працівників;
2) денні витрати на виробництво товарної продукції і норма запасу в днях;
3) денні витрати на сировину і норма запасу в днях;
4) собівартість одиниці продукції;
ТЕСТ51. Які оборотні кошти належать до нормованих?
1) Грошові кошти в розрахунках і касі;
2) виробничі запаси, незавершене виробництво;
3) готова продукція, витрати майбутніх періодів;
4) Правильна відповідь 2 і 3
ТЕСТ52. Які, на вашу думку, засоби виробництва належать до оборотних фондів?
1) Будівлі та споруди;
2) сировина й основні матеріали;
3) силові машини;
4) транспортні засоби;
ТЕСТ53. Показники ефективності використання оборотних коштів — це:
1) фондовіддача; фондомісткість;
2) коефіцієнт обертання; коефіцієнт завантаження;
3) коефіцієнт ефективності; матеріаломісткості.
ТЕСТ54. Комерційний кредит — це економічні відносини, які виникають між:
1) підприємствами;
2) комерційними банками;
3) комерційними банками й підприємствами;
4) державою та комерційними банками;
ТЕСТ 55. Місцеві податки і збори — це:
будь-які податки і збори, що запроваджуються державою;
податки і збори, що запроваджуються державою в окремих регіонах
обов'язкові платежі, що встановлюються сільськими, селищними, міськими радами згідно з законом і справляються в межах відповідних адміністративно-територіальних одиниць і зараховуються до їх бюджетів.
ТЕСТ 56. Контроль за правильністю та своєчасністю сплати мита здійснюють:
1) фіскальні органи України;
2) інспекції з цін;
3) митні органи України.
ТЕСТ 57. Датою виникнення податкових зобов’язань за ПДВ з продажу товарів є:
1) дата зарахування коштів від покупця на банківський рахунок платника податку;
2) дата відвантаження товарів;
3) дата оприбуткування товарів платником податку;
4) дата, яка припадає на податковий період, упродовж якого відбувається будь-яка подія, що сталася раніше: або дата зарахування коштів від покупця на банківський рахунок платника податку, або дата відвантаження товарів.

ТЕСТ 58. Податковий період для більшості підприємств щодо податку на додану вартість становить:
1) квартал;
2) місяць;
3) декаду;
4) рік.
ТЕСТ 59. Основна ставка по податку на прибуток в 2015р.:
18%
19%
21%
всі вищенаведені відповіді вірні.

ТЕСТ60. За порядком формування державні доходи поділяються на:
1) централізовані й децентралізовані;
2) приватно правові і публічно правові;
3) публічно правові і централізовані;
4) немає вірної відповіді.

Київський кооперативний інститут бізнесу і права
Затверджено
на засіданні кафедри фінансів,
банківської справи та страхування
Протокол №6 від 11.04.2016 р.
В.о.зав.кафедрою _________ Л.Л.Кравцова
Напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»
Комплексний державний екзамен за фахом
Екзаменаційний білет 24
ТЕСТ 1. Державні доходи – це:
1) грошові відносини, які складаються між державою і юридичними особами в процесі вилучення частини вартості валового національного продукту;
2) грошові відносини, які складаються між державою і юридичними та фізичними особами в процесі вилучення частини вартості валового національного продукту;
3) грошові відносини, які складаються між фізичними і юридичними особами в процесі вилучення частини вартості валового національного продукту;
4) немає вірної відповіді.
ТЕСТ 2. Фінанси-це:
1) усі види доходів держави і підприємств;
2) еквівалент коштів;
3) економічні відносини, що складаються при утворенні, розподілі і використанні грошових фондів;
4) формування і використання засобів державного бюджету.
ТЕСТ 3. Термін «finansia» виник:
1)у 1 ст. до н.е у Греції:
2)у 9-11 ст. у Франції;
3)у 13-15ст.в Італії;
4)у 5-4 ст.дон.е у Китаї.

ТЕСТ 4. Яку функцію виконують податки, якщо вони сприяють захисту навколишнього середовища від забруднення:
1) розподільчу;
2) фіскальну;
3) екологічну;
4) регулюючу;
ТЕСТ 5. До груп підакцизних товарів не входять:
1) електроенергія;
2) промислові замінники тютюну;
3) бензин;
4) правильної відповіді немає.
ТЕСТ6. Які існують методи формування доходів держави:
1) від підприємницької діяльності; від державного майна, угідь і послуг; податковий;
2) від підприємницької діяльності і податковий;
3) від державного майна, угідь і послуг та податковий.
4) немає вірної відповіді.
ТЕСТ7. Назвіть, який з указаних суб'єктів господарювання може бути платником єдиного податку 4 групи (фіксованого сільськогосподарського податку).
1) Виробник, що вирощує і реалізує сільськогосподарську продукцію.
2) Переробляє сільськогосподарську продукцію, придбану в інших виробників, і її реалізує.
3) Регулярно сплачує податки і збори і не має податкової заборгованості.
4) Виробник, у якого обсяг реалізації вирощеної і переробленої сільськогосподарської продукції за попередній рік перевищує 50 відсотків валового доходу і котрий виявив бажання сплачувати фіксований сільськогосподарський податок.
ТЕСТ8. Одиниця виміру об'єкта оподаткування це:
1) платник податку;
2) суб'єкт оподаткування:
3) носій податку;
4) одиниця оподаткування;
ТЕСТ9. Скільки груп єдино платників:
2 групи
3групи
4 групи
Вірної відповіді немає
ТЕСТ10. Яке головне призначення місцевих податків і зборів?
1) Регулювання розвитку промисловості та послуг на місцевому рівні.
2) Підтримка вітчизняних виробів.
3) Наповнення дохідної частини місцевих бюджетів.
4) Підвищення якості комунальних послуг.
ТЕСТ11. Вкажіть вірне визначення, що таке податки:
Податки – це обов'язкові платежі юридичних осіб до місцевих бюджетів залежно від розміру доходів;
Податки – це обов'язкові платежі фізичних осіб до державного бюджету залежно від вартості майна;
Податки – обов'язкові, безумовні платежі до відповідного бюджету, що справляються з платників податку відповідно до законів про оподаткування;
Податки – еквівалентні платежі до бюджетів усіх рівнів, що мають законодавчу основу;
ТЕСТ12. За формою оподаткування податки поділяються на:
місцеві та загальнодержавні;
розкладні та окладні;
особисті та реальні;
прямі та непрямі.

ТЕСТ 13. Фінансування бюджетних видатків – це:
1) безоплатне зарахування коштів до бюджету;
2) виділення коштів з бюджету на безоплатній і безповоротній основі;
3) виділення коштів з бюджету на платній і поворотній основі.
4) немає вірної відповіді.
ТЕСТ 14.Не допускається затвердження дефіцитного бюджету:
1) Державного бюджету України
2) Автономної Республіки Крим
3) бюджету міста
4) бюджету села, селища, областей, районів
ТЕСТ 15. Зведений бюджет України:
1) затверджує Верховна Рада України
2) затверджує Кабінет Міністрів України
3) не затверджується, використовується з метою аналізу та визначення засад державного регулювання
ТЕСТ 16. Зведений бюджет використовується для:
1) аналізу і прогнозування економічного і соціального розвитку держави
2) забезпечення принципу субсидіарності
3) визначення складових бюджетної класифікації
4) розробки бюджетної політики
ТЕСТ 17. Організація і принципи побудови бюджетної системи, її структури, функціонування та взаємозв'язок між окремими ланками бюджетної системи – це:
1) зведений бюджет
2) бюджетний устрій
3) бюджетна політика
4) бюджетна стратегія
ТЕСТ 18. Кредит, оформлений документально, грошові кошти на рахунках, акцептовані чи видані платникам платіжні документи, вільні кредитні ресурси банку – це:
1) принципи розрахунків;
2) способи розрахунків;
3) форми інструментів розрахунків;
4) засоби розрахунків.
ТЕСТ 19. Доходи, від яких встановлюються відрахування до бюджетів нижчих рівнів, нормативи яких диференціюються в розрізі окремих бюджетів і періодично змінюються називаються:
1) закріплені
2) регулюючі
3) загальнодержавні
4) міжбюджетні
ТЕСТ 20. Міжбюджетний трансферт для використання на певну мету:
1) субсидія
2) субвенція
3) дотація вирівнювання
4) запозичення.
ТЕСТ 21. Розрізняють такі форми взаємовідносин між бюджетами:
1) бюджетні асигнування
2) вилучення коштів
3) запозичення
4) асигнування
ТЕСТ 22. Дотації з місцевих бюджетів на часткове покриття збитків, пов’язаних з перевезеннями пільгових категорій населення підприємствам автомобільного і залізничного транспорту є:
1) соціальними видатками
2) видатками на соціальний захист
3) видатками на економічну діяльність
4) видатками на управління
ТЕСТ 23. Рахунок для обліку розрахунків, що їх виконує одна банківська установа за дорученням і за рахунок іншої банківської установи на підставі укладеного відповідного договору, – це:
1) кореспондентський рахунок;
2) картковий поточний рахунок;
3) поточний рахунок з овердрафтом;
4) кредитний рахунок.
ТЕСТ 24. Основні положення кредитного механізму, що визначають процес кредитування, – це:
1) забезпечення за кредитом;
2) функції кредиту;
3) принципи кредитування;
4) кредитоспроможність позичальника.
ТЕСТ 25. У чому полягає сутність поняття "поточні бюджетні видатки"
1) фінансування інвестиційної діяльності
2) фінансування органів державної влади та бюджетних установ
3) фінансування інноваційної діяльності
4) правильні відповіді – 1,2
ТЕСТ26. Суб’єктами фінансових відносин є:
1) національний доход і валовий внутрішній продукт;
2) держава, підприємства, громадяни;
3) надходження від державний та комерційних позик;
4)податки, цінні папери, валюта.
ТЕСТ27. Фінансовий контроль являє собою:
1) одну із функцій управління фінансами, яка забезпечує формування і використання фінансових ресурсів у всіх ланках фінансової системі;
2) розробку концепцій та законів управління фінансами на перспективу;
3) економічні відносини, що складаються при утворенні, розподілі і використанні грошових фондів;
4) комплекс заходів, здійснюваних державою з метою успішного досягнення поставлених нею цілей у сфері фінансів.
ТЕСТ28. Курс фінансової політики, направлений на вирішення завдань конкретного етапу розвитку суспільства:
1) фінансова тактика;
2) фінансовий механізм;
3) фінансове прогнозування;
4) розробка концепцій та законів управління;
ТЕСТ29. Фінанси – це:
1) усі види доходів держави і підприємств;
2) еквівалент коштів;
3) економічні відносини, що складаються при утворенні, розподілі і використанні грошових фондів;
4) економічні відносини з приводу формування і використання засобів державного бюджету;
ТЕСТ30. Доходи бюджету не включаютьтакеджерело:
1) доходи відоперацій з капіталом;
2) кредитнінадходження до бюджету;
3) трансферти.
4) всі відповіді не правильні
ТЕСТ31. Субвенції як міжбюджетні трансферти використовуються на:
1) фінансування нецільових бюджетних програм;
2) фінансування програм на безоплатній та безповоротній основі місце вим
бюджетам з вищестоячих бюджетів;
3) певну мету в порядку, визначеному органом, який прийняв рішення про надання субвенції;
4) немає вірної відповіді.
ТЕСТ32. Під організаційною структурою фінансової системи слід розуміти:
1) сукупність фінансових органів та інструментів;
2) сукупність методів та інструментів управління фінансами;
3) сукупність підприємств фінансового обслуговування
4) механізм проведення фінансового контролю.
ТЕСТ33. Грошовий оборот – це…
1) формування й розподіл грошових фондів
2) розподіл виручки від реалізації продукції
3) виявлення сутності грошей у русі
4) виробництво і реалізація продукції
ТЕСТ 34.Призначає і звільняє з посади Голову Рахункової палати
1) Верховна Рада
2) Президент
3) Прем’єр-міністр
4) Міністр фінансів
ТЕСТ 35. Доходи державного бюджету за розділами Бюджетного кодексу України класифікуються на:
1) податкові надходження
2) збори
3) загальний фонд
4) спеціальний фонд
ТЕСТ 36. Фінансування видатків на оборону, передбачених Державним бюджетом України, здійснюється через:
а) Міністерство фінансів;
б) Кабінет Міністрів;
в) Міністерство доходів и зборів;
г) Державну казначейську службу України.
ТЕСТ 37. Стандартний, під контролем, субстандартний, сумнівний, безнадійний – це:
1) клас позичальника;
2) категорія кредиту;
3) стан обслуговування кредиту;
4) вид забезпечення.
ТЕСТ 38. Під державним боргом розуміють:
1) зобов’язання держави своїм кредиторам;
2) фінансові ресурси держави;
3) резервні бюджетні фонди;
4) розмір державного дефіциту.
ТЕСТ 39. До внутрішнього державного боргу відносять:
1) заборгованість за позиками, отриманими від міжнародних організацій економічного розвитку;
2) заборгованість перед банківськими установами;
3) заборгованість іноземних комерційних банків;
4) заборгованість іноземних постачальників.
ТЕСТ40. Джерела засобів підприємства відображаються у:
1) статутному фонді;
2) довгострокових позиках;
3) пасиві балансу;
4) звіті про рух капіталу;
ТЕСТ41. Мито, ПДВ, податок на прибуток є податками:
1) загальнодержавними;
2) місцевими;
3) прямими;
4) непрямими:
ТЕСТ42. Визначити правильне твердження:
1)фінансова система- це єдина система, тому що вона складається тільки з однієї ланки;
2)фінансові ресурси є матеріальними носіями фінансових відносин;
3)найбільш динамічною частиною фінансової політики є керування фінансами;
4)невтручання держави в економіку – це основна риса регулюючого типу фінансової політики.

ТЕСТ43. Платіжне доручення – це
1) документ, що містить доручення чекодавця банку стосовно перерахунку з його рахунка певної суми
2) письмове боргове зобов’язання, яке дає право вимагати від боржника сплати відповідної суми
3) письмове доручення власника рахунку переказати відповідну суму зі свого рахунку на рахунок отримувача коштів
4) комбінований документ, який містить вимогу постачальника та доручення платника.
ТЕСТ44. Безготівкові розрахунки – це…
1)розрахунки, які здійснюються готівкою
2) розрахунки за бартером
3) розрахунки за допомогою векселів
4) розрахунки, які здійснюють за допомогою записів на рахунках у банках
ТЕСТ45. Специфічне мито — це:
1) вид мита, рівеньставок якого вищий порівняно зі звичайним митом;
2) мито, що обчислюється у твердій грошовій сумі;
3) мито, яке стягується органами митної служби при проходженні товарів на внутрішній ринок.
ТЕСТ46. Які фактори впливають на розмір єдиного податку для сільськогосподарських виробників?
1) Обсяг отриманого прибутку.
2) Родючість землі і структура сільськогосподарських угідь.
3) Отримана виручка від реалізації сільськогосподарської продукції.
4) Вартісна оцінка сільськогосподарських угідь.
ТЕСТ47. Назвіть джерела стати місцевих податків і зборів суб'єктами господарювання.
1) Загальний прибуток підприємства.
2) Виручка від реалізації продукції, послуг.
3) Витрати виробничо-господарської діяльності (собівартості).
4) Резервні фонди підприємств.
ТЕСТ 48. Податкове зобов'язання-це:
обсяг імпортних товарів;
загальна сума продажу товарів;
загальна сума податку, нарахована платником.
правильна відповідь відсутня.
ТЕСТ49. Грошова сума, з якої стягують податок:
1) джерело сплати;
2) податкова квота:
3) податкова ставка;
4) податкова база;
ТЕСТ 50. Ставки податку на додану вартість:
1) 0% та 20%;
2)0%, 7% та 20%;
3)7% ;
4)немає вірної відповіді;
ТЕСТ 51. ПДФО - основні ставки:
1) 15%;
2) 15% та при перевищенні 10 мін. заробітних плат 20% ;
3) 15% та при перевищенні 10 мін. заробітних плат 17%;
4) 17%
ТЕСТ52. Єдиний податок є:
1) загальнодержавним;
2) місцевим;
3) прямим;
4) непрямим;
ТЕСТ53. Вкажіть вірне визначення:
податкова база – це фізичний, вартісний чи інший характерний вираз об'єкта оподаткування, до якого застосовується податкова ставка і який використовується для визначення розміру податкового зобов'язання;
податкова база – це доходи чи їхня частина, вартість ряду товарів, майно платника податків, окремі види їхньої діяльності, додана вартість і інші об’єкти, встановлені законодавчими актами;
податкова база – це сукупність базових ідей, застосовуваних у податковій сфері;
податкова база – це перелік загальнодержавних та місцевих податків та зборів, що стягуються у державі.
ТЕСТ54. Акцизний податок — це:
1) непрямий податок, який встановлюється державою у вигляді надбавки до загального обсягу продажу товарів (робіт, послуг) за єдиною чи кількома ставками;
2) непрямий податок, який встановлюється у вигляді надбавки до ціни підакцизних високорентабельних груп товарів;
3) прямий податок, що встановлюється державою як надбавка до підакцизних товарів.
ТЕСТ55. Кредитна лінія — це:
1) угода, за якою банк зобов'язується надати позичальнику кредити на раніше узгоджену суму протягом певного періоду;
2) обстоювання своїх інтересів комерційним банком при видачі кредитів позичальникам;
3) межа, яка встановлює максимальні й мінімальні розміри та терміни видачі кредиту одному позичальнику;
4) ліміти видачі кредитів;
ТЕСТ 56. Що таке кредитоспроможність?
1) Здатність позичальника в повному обсязі в узгоджений строк розрахуватися за борговими зобов'язаннями;
2) здатність кредитора в повному обсязі в узгоджений строк надати кредит позичальнику;
3) здатність кредитора в повному обсязі погасити свої зобов'язання перед клієнтами;
4) правильної відповіді немає.
ТЕСТ57. Фінансовийв плив на соціально-економічний розвиток здійснення:
1) розподіл ВВП;
2) фінансову систему;
3) фінансовиймеханізм;
4) перерозподілнаціональногобагатства
ТЕСТ 58. Управління фінансами включає:
1) органиуправління;
2) формиуправління;
3) методиуправління;
4) всіи відповіді правильні.
ТЕСТ59. Внутрішнє фінансування дефіциту бюджету здійснюється за рахунок:
1) емісійнихкоштівНаціонального банку України;
2) позикНаціонального банку України та комерційнихбанків;
3) позикиминулихроків
4) всівідповідіправильні.
ТЕСТ60. Державна фіскальна служба України здійснює:
1) заходи з мобілізації, адміністрування та сплати податків та зборів до бюджетів країни;
2) касовевиконання бюджету;
3) облікплатниківподатків та надходжень до бюджету;
4) емісію грошей.
Київський кооперативний інститут бізнесу і права
Затверджено
на засіданні кафедри фінансів,
банківської справи та страхування
Протокол №6 від 11.04.2016 р.
В.о.зав.кафедрою _________ Л.Л.Кравцова
Напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»
Комплексний державний екзамен за фахом
Екзаменаційний білет 25
ТЕСТ 1. Право на здійснення державних внутрішніх та зовнішніх позик належить:
1) державі в особі члена Верховної Ради України;
2) державі в особі члена Міністерства фінансів України;
3) державі в особі члена Кабінету Міністрів України;
4) жодної правильної відповіді.
ТЕСТ 2. Розрізняють наступні види державного боргу:
1) емісійний і кредитний;
2) внутрішній і зовнішній;
3) забезпечений і незабезпечений;
4) стандартний і нестандартний.
ТЕСТ 3. Бюджет, що передбачає рівновагу доходів і видатків називається:
1) зведеним бюджетом
2) Державним бюджетом
3) збалансованим бюджетом
3) бюджетом розвитку
ТЕСТ 4. Документ, у якому вказується розмір видатків на обслуговування державного боргу:
1) Закон України «Про Державний бюджет України на поточний рік»;
2) постанова Кабінету Міністрів України;
3) фінансові плани підприємств;
4) державній програмі економічного і соціального розвитку країни.
ТЕСТ 5. Управління державним внутрішнім боргом здійснюється:
1) Міністерством фінансів України;
2) Рахунковою палатою України;
3) Кабінетом Міністрів України;
4) Верховною Радою України
ТЕСТ 6. Фінанси-це:
1) усі види доходів держави і підприємств;
2) еквівалент коштів;
3) економічні відносини, що складаються при утворенні, розподілі і використанні грошових фондів;
4) формування і використання засобів державного бюджету.
ТЕСТ 7. Суб’єктами фінансових відносин є:
1)національний доход і валовий суспільний продукт;
2) держава, підприємства, громадяни;
3)надходження від державних позик;
г)податки, цінні папери, валюта;

ТЕСТ 8. Термін «finansia» виник:
1)у 1 ст. до н.е у Греції:
2)у 9-11 ст. у Франції;
3)у 13-15ст.в Італії;
4)у 5-4 ст.дон.е у Китаї.

ТЕСТ 9. . Спочатку термін «finansia» означав:
1)систему грошових відносин між державою і населенням;
2)грошовий платіж;
3)фонд коштів;
4)податкові надходження в бюджет.
ТЕСТ 10. Виділити передумови виникнення фінансів:
1)глава держави (монарх) став одноосібно розпоряджатися загальнодержавним фондом коштів;
2)відторгнення монарха від керування скарбницею внаслідок революційних перетворень;
3)виникли системи державних доходів і витрат;
4)збори в бюджет здійснювалися у вигляді натуральних податей.
ТЕСТ 11. Податки це -:
1) грошові утримання з кожного працівника
2) Грошові і натуральні платежі, що виплачуються з держбюджету;
3) Загальнообов’язкові платежі до відповідного бюджету;
4) усі відповіді правильні.
ТЕСТ 12. Податкову накладну заповнюють у:
1) двох примірниках;
2) трьох примірниках;
3) чотирьох примірниках.
4) за бажанням покупця
ТЕСТ 13. Нульова ставка ПДВ застосовується:
1) до всіх операцій, крім операцій на внутрішньому ринку;
2) до всіх імпортних операцій; всіх експортних операцій;
3) до всіх експортних операцій,
4) до всіх експортних операцій крім товарів, які звільнені від оподаткування на внутрішньому ринку;
ТЕСТ 14. Специфічні акцизи — це:
1) вид непрямих податків, що встановлюються державою з метою обліку імпортних товарів в умовах вільної зовнішньої торгівлі;
2) вид непрямих податків, що встановлюються для окремих товарів за окремими ставками;
3) вид непрямих податків, що встановлюються для окремих товарів за окремими ставками залежно від величини прибутку.
4) усі відповіді правильні.
ТЕСТ 15. Сукупність показників бюджетів називається:
1) зведений бюджет
2) державний бюджет
3) місцевий бюджет
4) бюджетна система
ТЕСТ 16. До груп підакцизних товарів не входять:
1) електроенергія;
2) промислові замінники тютюну;
3) бензин;
4) правильної відповіді немає.
ТЕСТ 17. За рівнем бюджетної системи видатки бюджету класифікують на:
1) видатки місцевих бюджетів
2) поточні
3) кредитування за вирахуванням погашення
4) видатки на економічну діяльність
ТЕСТ 18. Проект закону про Державний бюджет підлягає обов'язковій публікації у газеті:
1) бізнес
2)комсомольська правда в Україні
3) урядовий кур'єр
4) голос України
ТЕСТ 19. Категорія, яка відображає грошові відносини між державою, з одного боку, і підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності і фізичними особами – з іншого, з приводу створення фонду грошових коштів держави та його використання на розширене відтворення – це:
1) бюджет;
2) кошторис;
3) баланс.
4) фінансовий план.
ТЕСТ 20.Які, на вашу думку, джерела формування фінансових ресурсів підприємства належать до фондів власних засобів?
1) Статутний фонд;
2) факторинг;
3) комерційний кредит;
4) собівартість продукції;
ТЕСТ 21. Метод здійснення державою фінансового управління економічними і соціальними процесами:
1) бюджетне регулювання;
2) фінансове забезпечення;
3) фінансовий контроль.
4) фінансовий аналіз.
ТЕСТ 22. Особлива форма надання короткострокового кредиту банком, якщо розмір платежу перевищує залишок коштів на рахунку клієнта, – це:
1) депозит;
2) овернайт;
3) овердрафт;
4) ліміт.
ТЕСТ 23. Особливий вид економічних відносин з приводу кредитування банками своїх позичальників під заставу нерухомого майна – це:
1) овердрафт;
2) іпотечний кредит;
3) дисконтний кредит;
4) контокорентний кредит.
ТЕСТ 24. Засновники банку, акціонери банку, який є акціонерним товариством, пайовики кооперативного банку – це:
1) учасники банку;
2) наглядова рада банку;
3) спостережна рада банку;
4) клієнти банку.
ТЕСТ 25. Об'єктом податкового контролю є:
1) камеральні, документальні та оперативні перевірки;
2) фінансово-господарські операції та їх результати;
3) підприємства, установи, організації;
4) органи державної фіскальної служби України, інші контролюючі органи.
ТЕСТ 26. Підсумкова частина акта документальної перевірки містить:
1) загальні відомості про платника податків;
2) систематизований виклад виявлених у результаті перевірки фактів порушень податкового та валютного законодавства;
3) узагальнений опис виявлених унаслідок перевірки порушень податкового і валютного законодавства;
4) правильної відповіді немає.
ТЕСТ 27. Не можуть бути платниками єдиного податку суб`єкти господарювання, які здійснюють:
1) діяльність з надання побутових послуг;
2) продаж товарів з торговельних місць;
3) діяльність у сфері ресторанного господарства;
4) видобуток корисних копалин.
ТЕСТ 28. До прямих податків відносять:
1) акцизний податок;
2) податок на додану вартість;
3) податок на прибуток підприємств;
4) правильна відповідь відсутня
ТЕСТ 29. Ставка податку на прибуток підприємств згідно з Податковим кодексом становить:
1) 6%;
2) 18%;
3) 25%;
4) 30%.
ТЕСТ 30. До місцевих бюджетів можна віднести:
1) бюджет Сокальського району Львівської області
2) Зведений бюджет Львівської області
3) бюджет підприємства
4) державний бюджет
ТЕСТ 31. Яка з функцій не властива Державному бюджету України:
1) державний бюджет використовується для сплати видатків, пов'язаних з обороною країни
2) з державного бюджету виплачується заробітна плата робітникам промислових підприємств
3) з державного бюджету виплачується заробітна плата службовцям державного апарату
4) усі відповіді правильні.
ТЕСТ 32. Доходи бюджетів поділяються на:
1) закріплені та регульовані;
2) поточні та розвитку;
3) поточні та капітальні;
4) капітальні та розвитку.
ТЕСТ 33. Повноваження, надане розпоряднику бюджетних коштів на взяття бюджетного зобов’язання та здійснення платежів з конкретною метою в процесі виконання бюджету називається:
1) бюджетним запитом
2) бюджетним асигнуванням
3) бюджетним розписом
4) лімітною довідкою
ТЕСТ 34. Основним завданням бюджетного прогнозування є:
1) оцінка бюджету за критерієм збалансованості;
2) побудова шкали пріоритетів при визначенні бюджетної політики;
3) визначення обсягу доходів бюджету та їх структури;
4) розподіл бюджетних доходів з урахуванням пріоритетів і цілей розвитку країни.
ТЕСТ35.Дайте правильне визначення економічної сутності рентабельності:
1) рівень прибутковості, що вимірюється у відсотках;
2) сума фінансових ресурсів;
3) абсолютна сума прибутку від реалізації продукції;
4) абсолютна сума загального прибутку;
ТЕСТ 36. Функція фінансів «утворення доходів» має також іншу назву:
1)здійснення витрат;
2)розподільна;
3)нагромадження капіталу;
4)системотворча.

ТЕСТ 37. Розподільна функція фінансів проявляється через:
1)заходи фінансового впливу;
б)керуючі рішення фінансової служби;
3)розподіл і перерозподіл усіх грошових надходжень;
4)концентрацію фінансових ресурсів.
ТЕСТ 38. Найбільш динамічною частиною фінансової політики є:
1)стратегія керування фінансами;
2)тактика керування фінансами;
3)фінансовий механізм;
4) функціональна система керування.
ТЕСТ 39. . Напрямки діяльності , що визначають довгострокову і середньострокову перспективу використання фінансів – це:
1)тактика керування фінансами;
2)організація фінансових відносин;
3)стратегія керування фінансами;
4)фінансові інструменти.
ТЕСТ 40. Невтручання держави в економіку – це основна риса певного типу фінансової політики, а саме:
1)класичного;
2)регулюючого;
3)планово-директивного;
г)класично-регулюючого.

ТЕСТ 41. Якщо за результатами документальних перевірок не виявлено порушень податкового законодавства, складається:
1) акт;
2) доповідна записка;
3) пояснювальна записка;
4) довідка.
ТЕСТ 42. Де і коли вперше виникли паперові гроші?
1)у Китаї в 12 ст.;
2)у Росії в 11ст.;
3)в Індії до нашої ери;
4)в Англії в 10ст.
ТЕСТ 43. Облік фізичних осіб - платників податків, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби, ведеться:
1) в окремому реєстрі Державного реєстру за прізвищем, ім’ям, по батькові
2) в окремому реєстрі Державного реєстру за прізвищем, ім’ям, по батькові та серією і номером паспорта без використання реєстраційного номера облікової картки.
3) в окремому реєстрі Державного реєстру за прізвищем, ім’ям, по батькові та серією і номером паспорта з використання реєстраційного номера облікової картки.
4) немає правильної відповіді.

ТЕСТ 44. .До ДРФО вноситься інформація про осіб, які є:
1) громадянами України;
2) громадянами України; іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають в Україні; іноземцями та особами без громадянства, які не мають постійного місця проживання в Україні, але відповідно до законодавства зобов’язані сплачувати податки в Україні або є засновниками юридичних осіб, створених на території України.
3) громадянами України; іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають в Україні;
4) варіанти 1 та 2.
ТЕСТ 45. Які місцеві бюджети є бюджетами територіальних громад:
1) бюджет Автономної республіки Крим, обласні, районні
2) обласні, районні, міські
3) міські, селищні, сільські
4) усі бюджети
ТЕСТ 46. Хто розробляє проект бюджету відповідно до Бюджетного Кодексу України:
1) Міністерство фінансів України
2) Бюджетна комісії Верховної Ради України
3) Секретаріат Президента України
4) усі відповіді правильні.
ТЕСТ 47. За матеріальним змістом державний бюджет – це:
1) грошові відносини, які проявляються між державою, з одного боку, підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами, з іншого, з приводу утворення фонду грошових засобів і його використання на розширене відтворення;
2) основний фінансовий план держави;
3) централізований фонд грошових засобів держави, які перебувають у постійному русі;
4) центральна ланка державної фінансової системи, яка зумовлює розподіл і перерозподіл ВВП;
ТЕСТ 48. Кошти, що спрямовуються на здійснення програм і заходів, передбачених відповідним бюджетом називаються:
1) видатки бюджету
2) витрати бюджету
3) бюджетні запозичення
4) кредитування за вирахуванням погашення
ТЕСТ 49. Зі скількох стадій складається бюджетний процес?
а) 4;
б) 3;
в) 6;
г) 5.
ТЕСТ 50.За допомогою яких показників можна визначити потребу підприємства в оборотних коштах із готової продукції?
1) Кількість продукції, чисельність працівників;
2) денні витрати на виробництво товарної продукції і норма запасу в днях;
3) денні витрати на сировину і норма запасу в днях;
4) собівартість одиниці продукції;
ТЕСТ 51. Які оборотні кошти належать до нормованих?
1) Грошові кошти в розрахунках і касі;
2) виробничі запаси, незавершене виробництво;
3) готова продукція, витрати майбутніх періодів;
4) правильна відповідь 2 і 3
ТЕСТ 52. Які, на вашу думку, засоби виробництва належать до оборотних фондів?
1) Будівлі та споруди;
2) сировина й основні матеріали;
3) силові машини;
4) транспортні засоби;
ТЕСТ 53. Показники ефективності використання оборотних коштів — це:
1) фондовіддача; фондомісткість;
2) коефіцієнт обертання; коефіцієнт завантаження;
3) коефіцієнт ефективності; матеріаломісткості.
4) усі відповіді правильні.
ТЕСТ 54. Комерційний кредит — це економічні відносини, які виникають між:
1) підприємствами;
2) комерційними банками;
3) комерційними банками й підприємствами;
4) державою та комерційними банками;
ТЕСТ 55. Не є платниками ПДВ особи, які:
1)мають обсяг оподатковуваних операцій 7200 НМДГ;
2) ввозять товари на митну територію України;
3) здійснюють операції з готівкою;
4) правильної відповіді немає.
ТЕСТ56. Контроль за правильністю та своєчасністю сплати мита здійснюють:
1) податкові адміністрації України;
2) інспекції з цін;
3) митні органи України.
4) усі відповіді правильні.
ТЕСТ57. Датою виникнення податкових зобов’язань за ПДВ з продажу товарів є:
1) дата зарахування коштів від покупця на банківський рахунок платника податку;
2) дата відвантаження товарів;
3) дата оприбуткування товарів платником податку;
4) дата, яка припадає на податковий період, упродовж якого відбувається будь-яка подія, що сталася раніше: або дата зарахування коштів від покупця на банківський рахунок платника податку, або дата відвантаження товарів.
ТЕСТ 58. Податковий період для більшості підприємств щодо податку на додану вартість становить:
1) квартал;
2) місяць;
3) декаду;
4) рік.
ТЕСТ 59 Нарахування і стягнення єдиного податку в Україні здійснюється згідно з:
1) законом України «Про єдиний податок»;
2) Податковим Кодексом України;
3) декретом Кабінету міністрів України;
4) указом Президента
ТЕСТ60. Міжбюджетні трансферти – це:
1) кошти, які безоплатно та безповоротно перераховуються з одного бюджету в інший;
2) надання коштів з державного бюджету місцевим для збалансування доходів і видатків усіх бюджетів;
3) сукупність міжбюджетних трансфертів, що здійснюються протягом першої половини року.
4) правильна відповідь відсутня.

Київський кооперативний інститут бізнесу і права
Затверджено
на засіданні кафедри фінансів,
банківської справи та страхування
Протокол №6 від 11.04.2016 р.
В.о.зав.кафедрою _________ Л.Л.Кравцова
Напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»
Комплексний державний екзамен за фахом
Екзаменаційний білет 26
ТЕСТ 1. Організація і принципи побудови бюджетної системи, її структури, функціонування та взаємозв'язок між окремими ланками бюджетної системи – це:
1) зведений бюджет
2) бюджетний устрій
3) бюджетна політика
4) бюджетна стратегія
ТЕСТ 2 Міжбюджетні трансферти для використання з певною метою в порядку, визначеному тим органом, який прийняв рішення про їх надання, – це:
1) дотації вирівнювання;
2) субвенції;
3) кошти, що перераховуються з одного бюджету в інший;
4) усі відповіді правильні.
ТЕСТ 3 Підставою для існування міжбюджетних відносин є:
1) визначений у законодавстві розподіл повноважень між державною вико-
навчою владою та органами місцевого самоврядування;
2) значні відмінності у формуванні доходів і складі та обсягах видатків бю-
джетів певних територій;
3) гарантія фінансування витрат на реалізацію наданих повноважень з боку
держави органам місцевого самоврядування;
4) правильні всі відповіді.
ТЕСТ 4. За порядком формування державні доходи поділяються на:
1) централізовані й децентралізовані;
2) приватно правові і публічно правові;
3) публічно правові і централізовані;
4) немає вірної відповіді.
ТЕСТ 5. Кошти на погашення основної суми державного боргу – це:
1) видатки бюджету
2) витрати бюджету
3) доходи бюджету
4) дотація вирівнювання
ТЕСТ 6. Банки, в яких сто відсотків статутного капіталу належать урядові України, – це:
1) фінансово стійкі банки;
2) державні банки;
3) спеціалізовані банки;
4) національні банки.
ТЕСТ 7. Документ, який видається НБУ в порядку і на умовах, визначених Законом України “Про банки і банківську діяльність”, на підставі якого банки мають право здійснювати банківську діяльність, – це:
1) грошовий документ;
2) банківський платіжний інструмент;
3) банківська ліцензія;
4) письмовий дозвіл НБУ.
ТЕСТ 8. Доходи державного бюджету за розділами Бюджетного кодексу України класифікуються на:
1) податкові надходження
2) збори
3) загальний фонд
4) спеціальний фонд
ТЕСТ 9. Призначає і звільняє з посади Голову Рахункової палати
1) Верховна Рада
2) Президент
3) Прем’єр-міністр
4) Міністр фінансів
ТЕСТ10.Кредитна лінія — це:
1) угода, за якою банк зобов'язується надати позичальнику кредити на раніше узгоджену суму протягом певного періоду;
2) обстоювання своїх інтересів комерційним банком при видачі кредитів позичальникам;
3) межа, яка встановлює максимальні й мінімальні розміри та терміни видачі кредиту одному позичальнику;
4) ліміти видачі кредитів;
ТЕСТ11.Що таке кредитоспроможність?
1) Здатність позичальника в повному обсязі в узгоджений строк розрахуватися за борговими зобов'язаннями;
2) здатність кредитора в повному обсязі в узгоджений строк надати кредит позичальнику;
3) здатність кредитора в повному обсязі погасити свої зобов'язання перед клієнтами;
4) правильної відповіді немає.
ТЕСТ 12. Фінансовий вплив на соціально-економічний розвиток здійснює:
1) розподіл ВВП;
2) фінансова система;
3) фінансовий механізм;
4) перерозподіл національного багатства
ТЕСТ13. Управління фінансами включає:
1) органи управління;
2) форми управління;
3) методи управління;
4) всі відповіді правильні.
ТЕСТ14. Внутрішнє фінансування дефіциту бюджету здійснюється за рахунок:
1) емісійнихкоштівНаціонального банку України;
2) позик Національного банку України та комерційних банків;
3) позики минулих років
4) всів ідповіді правильні.
ТЕСТ 15. Міністерство фінансів здійснює:
1) заходи з мобілізації коштів через бюджет та систему державного кредиту;
2) касове виконання бюджету;
3) облік платників податків та надходжень до бюджету;
4) емісію грошей.
ТЕСТ16. Доходи бюджету не включаютьтакеджерело:
1) доходи відоперацій з капіталом;
2) кредитнінадходження до бюджету;
3) трансферти.
4) всівідповіді не правильні
ТЕСТ17. Бюджет як економічна категорія відбиває сукупність грошових відносин між:
1) державою та юридичними й фізичними особами;
2) працюючими та безробітними особами;
3) суб'єктами підприємницької діяльності державної та приватної форми власності
4) всі відповіді не правильні
ТЕСТ18. Під організаційною структурою фінансової системи слід розуміти:
1) сукупність фінансових органів та інструментів;
2) сукупність методів та інструментів управління фінансами;
3) сукупність підприємств фінансового обслуговування
4) механізм проведення фінансового контролю.
ТЕСТ 19. Грошовий оборот – це…
1) формування й розподіл грошових фондів
2) розподіл виручки від реалізації продукції
3) виявлення сутності грошей у русі
4) виробництво і реалізація продукції
ТЕСТ20. Вкажіть вірне визначення, що таке податки:
Податки – це обов'язкові платежі юридичних осіб до місцевих бюджетів залежно від розміру доходів;
Податки – це обов'язкові платежі фізичних осіб до державного бюджету залежно від вартості майна;
Податки – обов'язкові, безумовні платежі до відповідного бюджету, що справляються з платників податку відповідно до законів про оподаткування;
Податки – еквівалентні платежі до бюджетів усіх рівнів, що мають законодавчу основу;
ТЕСТ 21. Визначити функції, які виконують податки:
фіскальну, регулюючу;
захисну, фіскальну, контролюючу;
контролюючу, захисну, регулюючу;
інша відповідь.
ТЕСТ22. За формою оподаткування податки поділяються на:
місцеві та загальнодержавні;
розкладні та окладні;
особисті та реальні;
прямі та непрямі.

ТЕСТ 23. Мито, ПДВ, податок на прибуток є податками:
1) загальнодержавними;
2) місцевими;
3) прямими;
4) непрямими:
ТЕСТ 24. Податок на прибуток підприємств є:
1) загальнодержавним;
2) місцевим;
3)специфічним;
4)непрямим;
ТЕСТ 25. Грошова сума, з якої стягують податок:
1) джерело сплати;
2) податкова квота:
3) податкова ставка;
4) податкова база;
ТЕСТ 26. Які з принципів надання пільг не є такими:
1) рівномірність надання;
2) обов'язковість надання;
3) вільний характер застосування;
4) спрямованість надання.
ТЕСТ 27. Сукупність сфер і ланок фінансових відносин, взаємозалежних між собою-це:
1)фінансова система;
2)фінансовий механізм;
3)фінансові ресурси;
г)державні фінанси.
ТЕСТ28. Визначити правильне твердження:
1)фінансова система- це єдина система, тому що вона складається тільки з однієї ланки;
2)фінансові ресурси є матеріальними носіями фінансових відносин;
3)найбільш динамічною частиною фінансової політики є керування фінансами;
4)невтручання держави в економіку – це основна риса регулюючого типу фінансової політики.

ТЕСТ 29 Відповідно до бюджетної класифікації доходи бюджету класифікуються
за такими розділами:
1) податкові надходження; неподаткові надходження; доходи від операцій капіталом; офіційні трансферти.
2) офіційні трансферти. податкові надходження; доходи від операцій з капіталом;
3) податкові надходження; неподаткові надходження.
4) немає вірної відповіді.
ТЕСТ 30. Безготівкові розрахунки – це…
1)розрахунки, які здійснюються готівкою
2) розрахунки за бартером
3) розрахунки за допомогою векселів
4) розрахунки, які здійснюють за допомогою записів на рахунках у банках
ТЕСТ 31. Платіжне доручення – це
1) документ, що містить доручення чекодавця банку стосовно перерахунку з його рахунка певної суми
2) письмове боргове зобов’язання, яке дає право вимагати від боржника сплати відповідної суми
3) письмове доручення власника рахунку переказати відповідну суму зі свого рахунку на рахунок отримувача коштів
4) комбінований документ, який містить вимогу постачальника та доручення платника.

ТЕСТ 32. Весь обсяг випущених в обіг паперових грошей та металевих монет –це:
1)грошова маса ;
2)грошовий обіг
3)грошові агрегати;
4)дійсні гроші.
ТЕСТ 33. Податкове зобов'язання-це:
обсяг імпортних товарів;
загальна сума продажу товарів;
загальна сума податку, нарахована платником.
правильна відповідь відсутня.
ТЕСТ34. Джерела засобів підприємства відображаються у:
1) статутному фонді;
2) довгострокових позиках;
3) пасиві балансу;
4) звіті про рух капіталу;
ТЕСТ 35. Фінанси – це:
1) усі види доходів держави і підприємств;
2) еквівалент коштів;
3) економічні відносини, що складаються при утворенні, розподілі і використанні грошових фондів;
4) економічні відносини з приводу формування і використання засобів державного бюджету;
ТЕСТ 36. Курс фінансової політики, направлений на вирішення завдань конкретного етапу розвитку суспільства:
1) фінансова тактика;
2) фінансовий механізм;
3) фінансове прогнозування;
4) розробка концепцій та законів управління;
ТЕСТ 37. Фінансовий контроль являє собою:
1) одну із функцій управління фінансами, яка забезпечує формування і використання фінансових ресурсів у всіх ланках фінансової системі;
2) розробку концепцій та законів управління фінансами на перспективу;
3) економічні відносини, що складаються при утворенні, розподілі і використанні грошових фондів;
4) комплекс заходів, здійснюваних державою з метою успішного досягнення поставлених нею цілей у сфері фінансів.
ТЕСТ 38. Суб’єктами фінансових відносин є:
1) національний доход і валовий внутрішній продукт;
2) держава, підприємства, громадяни;
3) надходження від державний та комерційних позик;
4)податки, цінні папери, валюта.
ТЕСТ 39. У чому полягає сутність поняття "поточні бюджетні видатки"
1) фінансування інвестиційної діяльності
2) фінансування органів державної влади та бюджетних установ
3) фінансування інноваційної діяльності
4) правильні відповіді – а,в
ТЕСТ 40. Зі скількох розділів складається Бюджетний Кодекс України:
1) чотири
2) п'ять
3) шість
4) сім
ТЕСТ 41. Обсяг коштів, що підлягає передачі до державного бюджету, встановлюється для бюджету, у якого:
1) показники доходів перевищують розрахунковий обсяг видатків;
2) показники доходів відповідають розрахунковому обсягу видатків;
3) показники доходів менші за розрахункові обсяги видатків;
4) немає вірної відповіді..
ТЕСТ 42.Дотації з місцевих бюджетів на часткове покриття збитків, пов’язаних з перевезеннями пільгових категорій населення підприємствам автомобільного і залізничного транспорту є:
1) соціальними видатками
2) видатками на соціальний захист
3) видатками на економічну діяльність
4) видатками на управління
ТЕСТ 43. Розрізняють такі форми взаємовідносин між бюджетами:
1) бюджетні асигнування
2) вилучення коштів
3) запозичення
4) асигнування
ТЕСТ 44. Міжбюджетний трансферт для використання на певну мету:
1) субсидія
2) субвенція
3) дотація вирівнювання
4) запозичення.
ТЕСТ 45. Доходи, від яких встановлюються відрахування до бюджетів нижчих рівнів, нормативи яких диференціюються в розрізі окремих бюджетів і періодично змінюються називаються:
1) закріплені
2) регулюючі
3) загальнодержавні
4) міжбюджетні
ТЕСТ 46. Одностороння зміна доходності державних позик називається:
1) конверсією
2) консолідацією
3) уніфікацією
4) обміном за регресивним співвідношенням
ТЕСТ 47. . Статутний капітал банку має бути сформований:
1) виключно шляхом грошових внесків;
2) виключно в національній валюті;
3) виключно резидентами України;
4) виключно коштами держави.
ТЕСТ 48. Банки в Україні створюються у формах:
а) кооперативного банку і ПАТ;
б) кооперативного банку і ТОВ;
в) ПАТ і ТОВ;
г) кооперативного банку, ПАТ і ТОВ.
ТЕСТ49. Ставки податку на додану вартість:
1) 0% та 20%;
2)0%, 7% та 20%;
3)7% ;
4)немає вірної відповіді;
ТЕСТ50. Вкажіть вірне визначення, що таке податки:
Податки – це обов'язкові платежі юридичних осіб до місцевих бюджетів залежно від розміру доходів;
Податки – це обов'язкові платежі фізичних осіб до державного бюджету залежно від вартості майна;
Податки – обов'язкові, безумовні платежі до відповідного бюджету, що справляються з платників податку відповідно до Податкового кодексу України та інших законів про оподаткування;
Податки – еквівалентні платежі до бюджетів усіх рівнів, що мають законодавчу основу;

ТЕСТ 51. Яке головне призначення місцевих податків і зборів?
1) Регулювання розвитку промисловості та послуг на місцевому рівні.
2) Підтримка вітчизняних виробів.
3) Наповнення дохідної частини місцевих бюджетів.
4) Підвищення якості комунальних послуг.
ТЕСТ 52. Вкажіть вірне визначення:
податкова база – це фізичний, вартісний чи інший характерний вираз об'єкта оподаткування, до якого застосовується податкова ставка і який використовується для визначення розміру податкового зобов'язання;
податкова база – це доходи чи їхня частина, вартість ряду товарів, майно платника податків, окремі види їхньої діяльності, додана вартість і інші об’єкти, встановлені законодавчими актами;
податкова база – це сукупність базових ідей, застосовуваних у податковій сфері;
податкова база – це перелік загальнодержавних та місцевих податків та зборів, що стягуються у державі.

ТЕСТ 53. Одиниця виміру об'єкта оподаткування це:
1) платник податку;
2) суб'єкт оподаткування:
3) носій податку;
4) одиниця оподаткування;
ТЕСТ 54. Назвіть, який з указаних суб'єктів господарювання може бути платником єдиного податку 4 групи (фіксованого сільськогосподарського податку).
1) Виробник, що вирощує і реалізує сільськогосподарську продукцію.
2) Переробляє сільськогосподарську продукцію, придбану в інших виробників, і її реалізує.
3) Регулярно сплачує податки і збори і не має податкової заборгованості.
4) Виробник, у якого обсяг реалізації вирощеної і переробленої сільськогосподарської продукції за попередній рік перевищує 50 відсотків валового доходу і котрий виявив бажання сплачувати фіксований сільськогосподарський податок.
ТЕСТ 55. Частка податку в доході платника податку — це:
1) джерело сплати;
2) податкова квота;
3) податкова ставка:
4) податкова база;
ТЕСТ 56. У якому з елементів оподаткування найбільше виявляється регулююча функція податків?
1) Визначення об'єкта оподаткування.
2) Визначення джерела сплати податків.
3) Установлення величини ставок податків.
4) Установлення термінів сплати податків.
ТЕСТ 57. Яку функцію виконують податки, якщо вони сприяють захисту навколишнього середовища від забруднення:
1) розподільчу;
2) фіскальну;
3) екологічну;
4) регулюючу;
ТЕСТ 58. Вкажіть, як поділяються податки залежно від об’єкта оподаткування:
загальнодержавні та місцеві;
прямі і непрямі;
податки на доходи, на майно і на споживання;
податки, що включаються у валові витрати та собівартість, податки, що включаються в ціну товару, податки, що сплачуються з прибутку
ТЕСТ 59. Кошти цільових страхових фондів:
1) входять до складу Державного бюджету України;
2) не входять до складу Державного бюджету України;
3) використовуються тільки за цільовим призначенням;
4) немає вірної відповіді.
ТЕСТ 60. Регіональними підрозділами НБУ є:
1) відділення НБУ в регіонах;
2) служби банку;
3) територіальні управління (філії) НБУ;

Київський кооперативний інститут бізнесу і права
Затверджено
на засіданні кафедри фінансів,
банківської справи та страхування
Протокол №6 від 11.04.2016 р.
В.о.зав.кафедрою _________ Л.Л.Кравцова
Напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»
Комплексний державний екзамен за фахом
Екзаменаційний білет 27
ТЕСТ 1. Назвіть джерела фінансування соціальних гарантій:
1) державний бюджет;
2) кошти місцевих бюджетів;
3) страхові фонди;
4) кошти підприємств, об’єднань й організації, що перебувають на господар-
ському розрахунку;
ТЕСТ 2. Фінансування видатків на оборону, передбачених Державним бюджетом України, здійснюється через:
1) Міністерство фінансів;
2) Кабінет Міністрів;
3) Міністерство доходів и зборів;
4) Державну казначейську службу України
ТЕСТ 3. . Документ, у якому вказується розмір видатків на обслуговування державного боргу:
1) Закон України «Про Державний бюджет України на поточний рік»;
2) постанова Кабінету Міністрів України;
3) фінансові плани підприємств;
4) державній програмі економічного і соціального розвитку країни.
ТЕСТ 4. . Класифікація видатків бюджету здійснюється за такими ознаками:
1) функціональна, відомча, програмна;
2) бюджетна, відомча, позабюджетна;
3) економічна, регіональна;
4) функціональна, відомча, позавідомча.
ТЕСТ 5. Відокремлений підрозділ банку, що здійснює банківські операції, – це:
1) правління банку;
2) представництво банку на території України;
3) філія банку;
4) материнський (дочірній) банк.
ТЕСТ 6. Дефіцит бюджету – це:
1) перевищення видатків бюджету над його доходами
2) перевищення видатків спеціального фонду бюджету над його доходами
3) перевищення доходів бюджету над його видатками
4) перевищення видатків загального фонду бюджету над його доходами
ТЕСТ 7. Трансферти – це:
1) кошти, одержані від інших органів державної влади, органів влади АРК, органів місцевого самоврядування, інших держав або міжнародних організацій на безоплатній та безповоротній основі
2) обов'язкові, безоплатні та безповоротні платежі органам державного управління
3) обов'язкові, безоплатні та безповоротні платежі отримані від інших органів державного управління
4) це перерахування коштів між різними ланками бюджетної системи
ТЕСТ 8. Економічна класифікація видатків це:
1) групування видатків бюджетів усіх рівнів, що відображає напрями вико-
ристання бюджетних коштів на виконання основних функцій держави;
2) розподіл бюджетних коштів між головними розпорядниками коштів згідно
з Бюджетним кодексом;
3) розмежування видатків бюджетних установ та одержувачів бюджетних
коштів за економічними ознаками з детальним розподілом за їх предметни-
ми ознаками.
4)немає вірної відповіді.
ТЕСТ 9. До складу основних органів управління банком входять:
1) НБУ, філії, відділення, представництва;
2) наглядова рада, управління, територіально відокремлені підрозділи, правління;
3) загальні збори учасників, спостережна рада, правління банку;
4) управління, департаменти, відділи, служби банку.
ТЕСТ 10. Функціональна класифікація – склад видатків за:
1) галузями економіки
2) розпорядниками коштів
3) завданнями, з виконанням яких пов'язані видатки
ТЕСТ 11. . Видатки розвитку – це :
1) видатки, пов’язані з державною таємницею;
2) частина видатків бюджету, які забезпечують поточне функціонування
органів державної влади й місцевого самоврядування;
3) видатки бюджетів на фінансове забезпечення забезпечення структурної
перебудови економіки і розширене відтворення;
4)всі відповіді вірні.
ТЕСТ 12. Як ви вважаєте, що можна віднести до фінансових ресурсів?
1) Сировину і основні матеріали;
2) робочі машини і обладнання;
3) прибуток і банківські кредити;
4) виробничі запаси;
ТЕСТ 13. Назвіть основні функції фінансів підприємств:
1) розподільча, контрольна;
2) розподільча, позикова, контрольна;
3) розподільча, контрольна, поточна;
4) розподільча, відтворювальна;
ТЕСТ 14.Назвіть джерело формування фінансових ресурсів підприємства, яке належить до фондів позичених коштів:
1) інвестиційний фонд;
2) факторинг;
3) фонд споживання;
4) фонд для виплати дивідендів;
ТЕСТ 15.Яке з наведених визначень фінансів підприємств є правильним?
1) Грошові відносини, які виникають у результаті виробничо-господарської діяльності і відображають формування й використання фондів грошових коштів;
2) виручка від реалізації, а також інші надходження грошових коштів, у результаті яких створюється прибуток;
3) грошові відносини між підприємством і бюджетом із приводу сплати податків, отримання асигнувань з бюджету;
4) грошові відносини підприємства з його працівниками з приводу сплати заробітної плати та інших виплат з оплати праці;
ТЕСТ 16. . Ставка податку на прибуток підприємств згідно з Податковим кодексом становить:
1) 6%;
2) 18%;
3) 25%;
4) 30%.

ТЕСТ 17 Податок як фінансову і економічну категорію характеризують такі ознаки:
1) примусовий характер, безеквівалентність, відсутність цільового використання;
2)законодавча регламентація, однаковий підхід до всіх платників;
3) зміна форми власності;
4) всі вищенаведені відповіді вірні.
ТЕСТ 18. Органи державної фіскальної служби України у своїй діяльності керуються:
1) Конституцією України та Податковим кодексом України;
2) законами України;
3) нормативно-правовими актами органів державної влади;
4) рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим і Ради міністрів Автономної Республіки 1 з питань оподаткування, виданими у межах їх повноважень;
ТЕСТ 19. Нульова ставка ПДВ застосовується:
1) до всіх операцій, крім операцій на внутрішньому ринку;
2) до всіх імпортних операцій; всіх експортних операцій;
3) до всіх експортних операцій,
4) до всіх експортних операцій крім товарів, які звільнені від оподаткування на внутрішньому ринку;
ТЕСТ 20. Під час встановлення податку обов’язково визначаються такі елементи:
1) платник податку;
2) об’єкт оподаткування, база оподаткування, ставка податку, платник податку, порядок обчислення податку, податковий період;
3) строк та порядок сплати податку, платник податку, строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку.
4) всі вищенаведені відповіді вірні.

ТЕСТ 21.Що таке самофінансування?
1) Форма організації фінансування господарської діяльності за рахунок власних коштів підприємств;
2) метод забезпечення господарської діяльності з використанням не тільки власних коштів, а також фінансових ресурсів за рахунок випуску і реалізації цінних паперів;
3) метод організації фінансування господарської діяльності підприємства за рахунок власних коштів, залучених фінансових ресурсів від реалізації цінних паперів та банківських кредитів;
4) використання власних бюджетних коштів та банківських кредитів;
ТЕСТ 22.Укажіть правильне визначення терміна "вексель":
1) доручення банку покупця банку постачальника здійснити оплату рахунків постачальника;
2) письмове зобов'язання відповідної форми, яке надає право його власникові вимагати сплати відповідної суми у відповідний термін;
3) форма розрахунку, за якої банк-емітент на доручення свого клієнта повинен здійснити платіж;
4) комбінований документ, який містить вимогу постачальника і доручення платника;
ТЕСТ 23.Укажіть правильне визначення терміна "акредитив":
1) форма розрахунку, за якої банк-емітент на доручення свого клієнта повинен здійснити платіж третій особі;
2) розрахунковий документ з дорученням однієї кредитної установи іншій здійснити оплату за рахунок спеціально задепонованих коштів;
3) розрахунковий документ, що містить доручення чекодавця банкові стосовно здійснення платежу;
4) розрахунковий документ, що містить вимогу постачальника та доручення платника;
ТЕСТ 24. Місцеві податки та збори має право встановлювати:
1) місцеві органи влади;
2) Верховна Рада України;
3) кабінет Міністрів України.
ТЕСТ 25. Об'єктом податкового контролю є:
1) камеральні, документальні та оперативні перевірки;
2) фінансово-господарські операції та їх результати;
3) підприємства, установи, організації;
4) органи державної податкової служби України, інші контролюючі органи.
ТЕСТ 26. Підсумкова частина акта документальної перевірки містить:
1) загальні відомості про платника податків;
2) систематизований виклад виявлених у результаті перевірки фактів порушень податкового та валютного законодавства;
3) узагальнений опис виявлених унаслідок перевірки порушень податкового і валютного законодавства;
4) правильної відповіді немає.
ТЕСТ 27. Які з перелічених принципів не відносяться до принципів побудови системи оподаткування в Україні:
1) принцип обачності;
2) принцип доступності;
3) принцип єдиного підходу;
4) принцип обов'язковості.
ТЕСТ 28. Непрямі податки — це такі, що:
1) встановлюються безпосередньо щодо платника;
2) встановлюються персонально для конкретного платника;
3) встановлюються в цінах товарів та послуг;
4) передбачають оподаткування об'єкта за зовнішніми ознаками
ТЕСТ 29.Дайте правильне визначення грошових фондів:
1) гроші у русі;
2) частина грошових коштів, які мають цільове спрямування;
3) грошові кошти, що є в розпорядженні підприємств;
4) фінансовий результат діяльності підприємств;
ТЕСТ 30. До місцевих бюджетів можна віднести:
1) бюджет Сокальського району Львівської області
2) Зведений бюджет Львівської області
3) бюджет підприємства
4) державний бюджет
ТЕСТ 31. Яка з функцій не властива Державному бюджету України:
1) державний бюджет використовується для сплати видатків, пов'язаних з обороною країни
2) з державного бюджету виплачується заробітна плата робітникам промислових підприємств
3) з державного бюджету виплачується заробітна плата службовцям державного апарату
ТЕСТ 32. До бюджетів місцевого самоврядування відноситься:
1) бюджет Обухівського району Київської області
2) бюджет Київської області
3) бюджет міста Києва
4) бюджет Голосіївського району м. Києва

ТЕСТ 33. Повноваження, надане розпоряднику бюджетних коштів на взяття бюджетного зобов’язання та здійснення платежів з конкретною метою в процесі виконання бюджету називається:
1) бюджетним запитом
2) бюджетним асигнуванням
3) бюджетним розписом
4) лімітною довідкою
ТЕСТ 34. До функціональної класифікації видатків відносяться:
1) поточні видатки
2) видатки на товари і послуги
3) видатки на судову владу
4) капітальні видатки
ТЕСТ35.Дайте правильне визначення економічної сутності рентабельності:
1) рівень прибутковості, що вимірюється у відсотках;
2) сума фінансових ресурсів;
3) абсолютна сума прибутку від реалізації продукції;
4) абсолютна сума загального прибутку;
ТЕСТ 36. Прямі податки — це такі, що:
встановлюються в цінах товарів та послуг;
встановлюються безпосередньо щодо платника;
не залежать від масштабів об'єкта оподаткування;
прямо не залежать від доходу платника.
ТЕСТ 37. Які з наведених засобів належать до фондів обігу підприємства?
1) Прибуток;
2) амортизаційні відрахування;
3) довгостроковий кредит;
4) кошти на поточному рахунку;
ТЕСТ 38.З якою метою на підприємстві здійснюється нормування оборотних засобів?
1) Щоб досягти максимального обсягу випуску продукції, використовуючи мінімум засобів;
2) щоб розрахувати оподаткований прибуток;
3) щоб визначити амортизаційний фонд;
4) щоб сформувати статутний фонд;
ТЕСТ 39. Які оборотні кошти, на вашу думку, належать до ненормованих коштів?
1) виробничі запаси;
2) грошові кошти у розрахунках;
3) готова продукція відвантажена;
4) правильна відповідь 3 і 4.
ТЕСТ 40. До місцевих податків належать:
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
єдиний податок, готельний податок.
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; єдиний податок,
ТЕСТ 41. Якщо за результатами документальних перевірок не виявлено порушень податкового законодавства, складається:
1) акт;
2) доповідна записка;
3) пояснювальна записка;
4) довідка.
ТЕСТ 42. Сутність податку на додану вартість (ПДВ) полягає у:
ПДВ є прямим податком, що сплачується в бюджет за ставкою 20% вартості товару;
ПДВ є непрямим податком, що включається в ціну товару і сплачується в бюджет продавцем платником податку за встановленою ставкою 20%, 7% ,0%;
ПДВ є прямим податком, який сплачується в бюджет покупцями товару;
ПДВ є прямим податком, що включається в ціну товару і сплачується в бюджет покупцями товару 7% і 0%.
ТЕСТ 43. Мито — це непрямий податок, що стягується:
1) з товарів, які перетинають митний кордон країни, тобто ввозяться, вивозяться чи прямують транзитом;
2) з товарів, які ввозяться на митну територію чи вивозяться з митної території країни;
3) з високорентабельних і монопольних товарів, які ввозяться на митну територію чи вивозяться з митної території країни.
ТЕСТ 44. Органами ДФС відкривають особові рахунки платників податків:
за кожним видом платежу;
за кожним платником;
відповіді А та Б;
вірної відповіді немає.
ТЕСТ 45. Які місцеві бюджети є бюджетами територіальних громад:
1) бюджет Автономної республіки Крим, обласні, районні
2) обласні, районні, міські
3) міські, селищні, сільські
4) усі бюджети
ТЕСТ 46. Хто розробляє проект бюджету відповідно до Бюджетного Кодексу України:
1) Міністерство фінансів України
2) Бюджетна комісії Верховної Ради України
3) Секретаріат Президента України
ТЕСТ 47. За матеріальним змістом державний бюджет – це:
1) грошові відносини, які проявляються між державою, з одного боку, підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами, з іншого, з приводу утворення фонду грошових засобів і його використання на розширене відтворення;
2) основний фінансовий план держави;
3) централізований фонд грошових засобів держави, які перебувають у постійному русі;
4) центральна ланка державної фінансової системи, яка зумовлює розподіл і перерозподіл ВВП;
ТЕСТ 48. Кошти, що спрямовуються на здійснення програм і заходів, передбачених відповідним бюджетом називаються:
1) видатки бюджету
2) витрати бюджету
3) бюджетні запозичення
4) кредитування за вирахуванням погашення
ТЕСТ 49. Державний бюджет України, як фінансовий план держави, затверджується:
1) постановою Кабінету Міністрів України
2) Указом Президента України
3) Верховною Радою України і має силу закону
4) розпорядженням Національного банку України
ТЕСТ50.За допомогою яких показників можна визначити потребу підприємства в оборотних коштах із готової продукції?
1) Кількість продукції, чисельність працівників;
2) денні витрати на виробництво товарної продукції і норма запасу в днях;
3) денні витрати на сировину і норма запасу в днях;
4) собівартість одиниці продукції;
ТЕСТ51. Які оборотні кошти належать до нормованих?
1) Грошові кошти в розрахунках і касі;
2) виробничі запаси, незавершене виробництво;
3) готова продукція, витрати майбутніх періодів;
4) Правильна відповідь 2 і 3
ТЕСТ52. Які, на вашу думку, засоби виробництва належать до оборотних фондів?
1) Будівлі та споруди;
2) сировина й основні матеріали;
3) силові машини;
4) транспортні засоби;
ТЕСТ53. Показники ефективності використання оборотних коштів — це:
1) фондовіддача; фондомісткість;
2) коефіцієнт обертання; коефіцієнт завантаження;
3) коефіцієнт ефективності; матеріаломісткості.
ТЕСТ54. Комерційний кредит — це економічні відносини, які виникають між:
1) підприємствами;
2) комерційними банками;
3) комерційними банками й підприємствами;
4) державою та комерційними банками;
ТЕСТ 55. Місцеві податки і збори — це:
будь-які податки і збори, що запроваджуються державою;
податки і збори, що запроваджуються державою в окремих регіонах
обов'язкові платежі, що встановлюються сільськими, селищними, міськими радами згідно з законом і справляються в межах відповідних адміністративно-територіальних одиниць і зараховуються до їх бюджетів.
ТЕСТ 56. Контроль за правильністю та своєчасністю сплати мита здійснюють:
1) фіскальні органи України;
2) інспекції з цін;
3) митні органи України.
ТЕСТ 57. Датою виникнення податкових зобов’язань за ПДВ з продажу товарів є:
1) дата зарахування коштів від покупця на банківський рахунок платника податку;
2) дата відвантаження товарів;
3) дата оприбуткування товарів платником податку;
4) дата, яка припадає на податковий період, упродовж якого відбувається будь-яка подія, що сталася раніше: або дата зарахування коштів від покупця на банківський рахунок платника податку, або дата відвантаження товарів.

ТЕСТ 58. Податковий період для більшості підприємств щодо податку на додану вартість становить:
1) квартал;
2) місяць;
3) декаду;
4) рік.
ТЕСТ 59. Основна ставка по податку на прибуток в 2015р.:
18%
19%
21%
всі вищенаведені відповіді вірні.
ТЕСТ60. Система взаємопов’язаних узагальнених показників, що відображають фінансовий стан та результати діяльності банку за звітний період, – це:
1) платоспроможність банку;
2) економічні нормативи НБУ;
3) фінансова звітність банку;
4) бізнес-план банку.

Київський кооперативний інститут бізнесу і права
Затверджено
на засіданні кафедри фінансів,
банківської справи та страхування
Протокол №6 від 11.04.2016 р.
В.о.зав.кафедрою _________ Л.Л.Кравцова
Напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»
Комплексний державний екзамен за фахом
Екзаменаційний білет 28
ТЕСТ 1 Доходи бюджетів поділяються на:
1) закріплені та регульовані;
2) поточні та розвитку;
3) поточні та капітальні;
4) капітальні та розвитку.
ТЕСТ 2. Фінанси-це:
1) усі види доходів держави і підприємств;
2) еквівалент коштів;
3) економічні відносини, що складаються при утворенні, розподілі і використанні грошових фондів;
4) формування і використання засобів державного бюджету.
ТЕСТ 3. Термін «finansia» виник:
1)у 1 ст. до н.е у Греції:
2)у 9-11 ст. у Франції;
3)у 13-15ст.в Італії;
4)у 5-4 ст.дон.е у Китаї.

ТЕСТ 4. Яку функцію виконують податки, якщо вони сприяють захисту навколишнього середовища від забруднення:
1) розподільчу;
2) фіскальну;
3) екологічну;
4) регулюючу;
ТЕСТ 5. До груп підакцизних товарів не входять:
1) електроенергія;
2) промислові замінники тютюну;
3) бензин;
4) правильної відповіді немає.
ТЕСТ6. Економічні відносини, що виникають у процесі акумуляції фондів грошових коштів у розпорядженні органів державної влади та управління, – це:
1) видатки бюджету;
2) доходи бюджету;
3) міжбюджетні трансферти;
4) цільові бюджетні фонди
ТЕСТ7. Назвіть, який з указаних суб'єктів господарювання може бути платником єдиного податку 4 групи (фіксованого сільськогосподарського податку).
1) Виробник, що вирощує і реалізує сільськогосподарську продукцію.
2) Переробляє сільськогосподарську продукцію, придбану в інших виробників, і її реалізує.
3) Регулярно сплачує податки і збори і не має податкової заборгованості.
4) Виробник, у якого обсяг реалізації вирощеної і переробленої сільськогосподарської продукції за попередній рік перевищує 50 відсотків валового доходу і котрий виявив бажання сплачувати фіксований сільськогосподарський податок.
ТЕСТ8. Одиниця виміру об'єкта оподаткування це:
1) платник податку;
2) суб'єкт оподаткування:
3) носій податку;
4) одиниця оподаткування;
ТЕСТ9. Скільки груп єдино платників:
2 групи
3групи
4 групи
Вірної відповіді немає
ТЕСТ10. Яке головне призначення місцевих податків і зборів?
1) Регулювання розвитку промисловості та послуг на місцевому рівні.
2) Підтримка вітчизняних виробів.
3) Наповнення дохідної частини місцевих бюджетів.
4) Підвищення якості комунальних послуг.
ТЕСТ11. Вкажіть вірне визначення, що таке податки:
Податки – це обов'язкові платежі юридичних осіб до місцевих бюджетів залежно від розміру доходів;
Податки – це обов'язкові платежі фізичних осіб до державного бюджету залежно від вартості майна;
Податки – обов'язкові, безумовні платежі до відповідного бюджету, що справляються з платників податку відповідно до законів про оподаткування;
Податки – еквівалентні платежі до бюджетів усіх рівнів, що мають законодавчу основу;
ТЕСТ12. За формою оподаткування податки поділяються на:
місцеві та загальнодержавні;
розкладні та окладні;
особисті та реальні;
прямі та непрямі.

ТЕСТ 13. Групування доходів, видатків, фінансування бюджету та боргу за однорідними ознаками – це:
1) бюджетна політика;
2) бюджетна класифікація;
3) бюджетна система;
4) бюджетний устрій.
ТЕСТ 14. Cтан бюджету як фінансового плану характеризується:
1) рівновагою доходів і видатків;
2) перевищенням доходів над видатками, бюджетним дефіцитом;
3) бюджетним дефіцитом (профіцитом);
4) перевищенням видатків над доходами.
ТЕСТ 15. Зведений бюджет України:
1) затверджує Верховна Рада України
2) затверджує Кабінет Міністрів України
3) не затверджується, використовується з метою аналізу та визначення засад державного регулювання
ТЕСТ 16. Який документ регулює бюджетний процес в Україні?
1) Бюджетний кодекс України;
2) Закон України «Про бюджетну систему України»;
3) Указ Президента України «Про Державне казначейство України»;
4) Господарський кодекс України.
ТЕСТ 17. Організація і принципи побудови бюджетної системи, її структури, функціонування та взаємозв'язок між окремими ланками бюджетної системи – це:
1) зведений бюджет
2) бюджетний устрій
3) бюджетна політика
4) бюджетна стратегія
ТЕСТ 18. Управлінська структура недержавного банку України включає:
1) виконавчий орган, контролюючий орган, спостережну раду;
2) вищий орган управління, загальні збори акціонерів, контролюючий орган, спостережний орган;
3) розмір банку, види операцій та масштаби їх здійснення, форму власності;
4) вищий орган управління, виконавчий, контролюючий і спостережний органи.
ТЕСТ 19. Доходи, від яких встановлюються відрахування до бюджетів нижчих рівнів, нормативи яких диференціюються в розрізі окремих бюджетів і періодично змінюються називаються:
1) закріплені
2) регулюючі
3) загальнодержавні
4) міжбюджетні
ТЕСТ 20. Міжбюджетний трансферт для використання на певну мету:
1) субсидія
2) субвенція
3) дотація вирівнювання
4) запозичення.
ТЕСТ 21. Розрізняють такі форми взаємовідносин між бюджетами:
1) бюджетні асигнування
2) вилучення коштів
3) запозичення
4) асигнування
ТЕСТ 22. Рахунок для обліку розрахунків, що їх виконує одна банківська установа за дорученням і за рахунок іншої банківської установи на підставі укладеного відповідного договору, – це:
1) кореспондентський рахунок;
2) картковий поточний рахунок;
3) поточний рахунок з овердрафтом;
4) кредитний рахунок.
ТЕСТ 23.Відповідно до Конституції України, бюджетний період для Державного бюджету може бути змінено за особливих обставин:
1) введення воєнного стану;
2) оголошення надзвичайного стану в Україні
3) оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації
4) правильні відповіді – а,б
ТЕСТ 24. Зі скількох розділів складається Бюджетний Кодекс України:
1) чотири
2) п'ять
3) шість
4) сім
ТЕСТ 25. Видача готівки національної валюти юридичним особам з кас банків України здійснюється на підставі:
1) рахунку на сплату платежів;
2) грошового чека;
3) видаткового касового ордера;
4) заяви на переказ готівки.
ТЕСТ26. Суб’єктами фінансових відносин є:
1) національний доход і валовий внутрішній продукт;
2) держава, підприємства, громадяни;
3) надходження від державний та комерційних позик;
4)податки, цінні папери, валюта.
ТЕСТ27. Фінансовий контроль являє собою:
1) одну із функцій управління фінансами, яка забезпечує формування і використання фінансових ресурсів у всіх ланках фінансової системі;
2) розробку концепцій та законів управління фінансами на перспективу;
3) економічні відносини, що складаються при утворенні, розподілі і використанні грошових фондів;
4) комплекс заходів, здійснюваних державою з метою успішного досягнення поставлених нею цілей у сфері фінансів.
ТЕСТ28. Курс фінансової політики, направлений на вирішення завдань конкретного етапу розвитку суспільства:
1) фінансова тактика;
2) фінансовий механізм;
3) фінансове прогнозування;
4) розробка концепцій та законів управління;
ТЕСТ29. Фінанси – це:
1) усі види доходів держави і підприємств;
2) еквівалент коштів;
3) економічні відносини, що складаються при утворенні, розподілі і використанні грошових фондів;
4) економічні відносини з приводу формування і використання засобів державного бюджету;
ТЕСТ30. Доходи бюджету не включаютьтакеджерело:
1) доходи відоперацій з капіталом;
2) кредитнінадходження до бюджету;
3) трансферти.
4) всі відповіді не правильні
ТЕСТ31. Бюджет як економічна категорія відбиває сукупність грошових відносин між:
1) державою та юридичними й фізичними особами;
2) працюючими та безробітними особами;
3) суб'єктамипідприємницькоїдіяльностідержавної та приватноїформивласності
4) всі відповіді не правильні
ТЕСТ32. Під організаційною структурою фінансової системи слід розуміти:
1) сукупність фінансових органів та інструментів;
2) сукупність методів та інструментів управління фінансами;
3) сукупність підприємств фінансового обслуговування
4) механізм проведення фінансового контролю.
ТЕСТ33. Грошовий оборот – це…
1) формування й розподіл грошових фондів
2) розподіл виручки від реалізації продукції
3) виявлення сутності грошей у русі
4) виробництво і реалізація продукції
ТЕСТ 34.Призначає і звільняє з посади Голову Рахункової палати
1) Верховна Рада
2) Президент
3) Прем’єр-міністр
4) Міністр фінансів
ТЕСТ 35. Доходи державного бюджету за розділами Бюджетного кодексу України класифікуються на:
1) податкові надходження
2) збори
3) загальний фонд
4) спеціальний фонд
ТЕСТ 36. У котрому році прийнято Нову редакцію Бюджетного Кодексу України:
1) 1991
2) 2001
3) 2010
4) 2013
ТЕСТ 37. За повнотою зарахування доходів до бюджету вони поділяються на:
1) зовнішні та внутрішні
2) власні та позикові
3) закріплені та регулюючі
4) правильна відповідь не наведена
ТЕСТ 38. Похідний цінний папір, що випускається авторитетним депозитарним банком у формі сертифіката на акції іноземного банку-емітенту, – це:
1) дериватив;
2) депозитарна розписка;
3) заставна;
4) єврооблігація.
ТЕСТ 39 Основні положення кредитного механізму, що визначають процес кредитування, – це:
1) забезпечення за кредитом;
2) функції кредиту;
3) принципи кредитування;
4) кредитоспроможність позичальника.
ТЕСТ40. Джерела засобів підприємства відображаються у:
1) статутному фонді;
2) довгострокових позиках;
3) пасиві балансу;
4) звіті про рух капіталу;
ТЕСТ41. Мито, ПДВ, податок на прибуток є податками:
1) загальнодержавними;
2) місцевими;
3) прямими;
4) непрямими:
ТЕСТ42. Визначити правильне твердження:
1)фінансова система- це єдина система, тому що вона складається тільки з однієї ланки;
2)фінансові ресурси є матеріальними носіями фінансових відносин;
3)найбільш динамічною частиною фінансової політики є керування фінансами;
4)невтручання держави в економіку – це основна риса регулюючого типу фінансової політики.

ТЕСТ43. Платіжне доручення – це
1) документ, що містить доручення чекодавця банку стосовно перерахунку з його рахунка певної суми
2) письмове боргове зобов’язання, яке дає право вимагати від боржника сплати відповідної суми
3) письмове доручення власника рахунку переказати відповідну суму зі свого рахунку на рахунок отримувача коштів
4) комбінований документ, який містить вимогу постачальника та доручення платника.
ТЕСТ44. Безготівкові розрахунки – це…
1)розрахунки, які здійснюються готівкою
2) розрахунки за бартером
3) розрахунки за допомогою векселів
4) розрахунки, які здійснюють за допомогою записів на рахунках у банках
ТЕСТ45. Специфічне мито — це:
1) вид мита, рівеньставок якого вищий порівняно зі звичайним митом;
2) мито, що обчислюється у твердій грошовій сумі;
3) мито, яке стягується органами митної служби при проходженні товарів на внутрішній ринок.
ТЕСТ46. Які фактори впливають на розмір єдиного податку для сільськогосподарських виробників?
1) Обсяг отриманого прибутку.
2) Родючість землі і структура сільськогосподарських угідь.
3) Отримана виручка від реалізації сільськогосподарської продукції.
4) Вартісна оцінка сільськогосподарських угідь.
ТЕСТ47. Назвіть джерела стати місцевих податків і зборів суб'єктами господарювання.
1) Загальний прибуток підприємства.
2) Виручка від реалізації продукції, послуг.
3) Витрати виробничо-господарської діяльності (собівартості).
4) Резервні фонди підприємств.
ТЕСТ 48. Податкове зобов'язання-це:
обсяг імпортних товарів;
загальна сума продажу товарів;
загальна сума податку, нарахована платником.
4) правильна відповідь відсутня.
ТЕСТ49. Грошова сума, з якої стягують податок:
1) джерело сплати;
2) податкова квота:
3) податкова ставка;
4) податкова база;
ТЕСТ 50. Ставки податку на додану вартість:
1) 0% та 20%;
2)0%, 7% та 20%;
3)7% ;
4)немає вірної відповіді;
ТЕСТ 51. ПДФО - основні ставки:
1) 15%;
2) 15% та при перевищенні 10 мін. заробітних плат 20% ;
3) 15% та при перевищенні 10 мін. заробітних плат 17%;
4) 17%
ТЕСТ52. Єдиний податок є:
1) загальнодержавним;
2) місцевим;
3) прямим;
4) непрямим;
ТЕСТ 53. Вкажіть вірне визначення:
податкова база – це фізичний, вартісний чи інший характерний вираз об'єкта оподаткування, до якого застосовується податкова ставка і який використовується для визначення розміру податкового зобов'язання;
податкова база – це доходи чи їхня частина, вартість ряду товарів, майно платника податків, окремі види їхньої діяльності, додана вартість і інші об’єкти, встановлені законодавчими актами;
податкова база – це сукупність базових ідей, застосовуваних у податковій сфері;
податкова база – це перелік загальнодержавних та місцевих податків та зборів, що стягуються у державі.
ТЕСТ 54. Акцизний податок — це:
1) непрямий податок, який встановлюється державою у вигляді надбавки до загального обсягу продажу товарів (робіт, послуг) за єдиною чи кількома ставками;
2) непрямий податок, який встановлюється у вигляді надбавки до ціни підакцизних високорентабельних груп товарів;
3) прямий податок, що встановлюється державою як надбавка до підакцизних товарів.
ТЕСТ55. Кредитна лінія — це:
1) угода, за якою банк зобов'язується надати позичальнику кредити на раніше узгоджену суму протягом певного періоду;
2) обстоювання своїх інтересів комерційним банком при видачі кредитів позичальникам;
3) межа, яка встановлює максимальні й мінімальні розміри та терміни видачі кредиту одному позичальнику;
4) ліміти видачі кредитів;
ТЕСТ 56. Що таке кредитоспроможність?
1) Здатність позичальника в повному обсязі в узгоджений строк розрахуватися за борговими зобов'язаннями;
2) здатність кредитора в повному обсязі в узгоджений строк надати кредит позичальнику;
3) здатність кредитора в повному обсязі погасити свої зобов'язання перед клієнтами;
4) правильної відповіді немає.
ТЕСТ57. Фінансовийв плив на соціально-економічний розвиток здійснення:
1) розподіл ВВП;
2) фінансову систему;
3) фінансовиймеханізм;
4) перерозподілнаціональногобагатства
ТЕСТ 58. Управління фінансами включає:
1) органиуправління;
2) формиуправління;
3) методиуправління;
4) всіи відповіді правильні.
ТЕСТ59. Внутрішнє фінансування дефіциту бюджету здійснюється за рахунок:
1) емісійнихкоштівНаціонального банку України;
2) позикНаціонального банку України та комерційнихбанків;
3) позикиминулихроків
4) всівідповідіправильні.
ТЕСТ60. Державна фіскальна служба України здійснює:
1) заходи з мобілізації, адміністрування та сплати податків та зборів до бюджетів країни;
2) касовевиконання бюджету;
3) облікплатниківподатків та надходжень до бюджету;
4) емісію грошей.

Київський кооперативний інститут бізнесу і права
Затверджено
на засіданні кафедри фінансів,
банківської справи та страхування
Протокол №6 від 11.04.2016 р.
В.о.зав.кафедрою _________ Л.Л.Кравцова
Напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»
Комплексний державний екзамен за фахом
Екзаменаційний білет 29
ТЕСТ 1. У якому з елементів оподаткування найбільше виявляється регулююча функція податків?
1) Визначення об'єкта оподаткування.
2) Визначення джерела сплати податків.
3) Установлення величини ставок податків.
4) Установлення термінів сплати податків.
ТЕСТ 2. Фінансовий вплив на соціально-економічний розвиток здійснює:
1) розподіл ВВП;
2) фінансова система;
3) фінансовий механізм;
4) перерозподіл національного багатства
ТЕСТ 3. Управління фінансами включає:
1) органи управління;
2) форми управління;
3) методи управління;
4) всі відповіді правильні.
ТЕСТ 4. Внутрішнє фінансування дефіциту бюджету здійснюється за рахунок:
1) емісійнихкоштівНаціонального банку України;
2) позик Національного банку України та комерційних банків;
3) позики минулих років
4) всів ідповіді правильні.
ТЕСТ 5. Міністерство фінансів здійснює:
1) заходи з мобілізації коштів через бюджет та систему державного кредиту;
2) касове виконання бюджету;
3) облік платників податків та надходжень до бюджету;
4) емісію грошей.
ТЕСТ 6. Доходи бюджету не включаютьтакеджерело:
1) доходи відоперацій з капіталом;
2) кредитнінадходження до бюджету;
3) трансферти.
4) всівідповіді не правильні
ТЕСТ 7. Бюджет як економічна категорія відбиває сукупність грошових відносин між:
1) державою та юридичними й фізичними особами;
2) працюючими та безробітними особами;
3) суб'єктами підприємницької діяльності державної та приватної форми власності
4) всі відповіді не правильні
ТЕСТ 8. Під організаційною структурою фінансової системи слід розуміти:
1) сукупність фінансових органів та інструментів;
2) сукупність методів та інструментів управління фінансами;
3) сукупність підприємств фінансового обслуговування
4) механізм проведення фінансового контролю.
ТЕСТ 9. Грошовий оборот – це…
1) формування й розподіл грошових фондів
2) розподіл виручки від реалізації продукції
3) виявлення сутності грошей у русі
4) виробництво і реалізація продукції
ТЕСТ 10. Вкажіть вірне визначення, що таке податки:
Податки – це обов'язкові платежі юридичних осіб до місцевих бюджетів залежно від розміру доходів;
Податки – це обов'язкові платежі фізичних осіб до державного бюджету залежно від вартості майна;
Податки – обов'язкові, безумовні платежі до відповідного бюджету, що справляються з платників податку відповідно до законів про оподаткування;
Податки – еквівалентні платежі до бюджетів усіх рівнів, що мають законодавчу основу;

ТЕСТ 11. Визначити функції, які виконують податки:
фіскальну, регулюючу;
захисну, фіскальну, контролюючу;
контролюючу, захисну, регулюючу;
інша відповідь.
ТЕСТ 12. За формою оподаткування податки поділяються на:
місцеві та загальнодержавні;
розкладні та окладні;
особисті та реальні;
прямі та непрямі.
ТЕСТ 13. Мито, ПДВ, податок на прибуток є податками:
1) загальнодержавними;
2) місцевими;
3) прямими;
4) непрямими:
ТЕСТ 14. Податок на прибуток підприємств є:
1) загальнодержавним;
2) місцевим;
3)специфічним;
4)непрямим;
ТЕСТ 15. Грошова сума, з якої стягують податок:
1) джерело сплати;
2) податкова квота:
3) податкова ставка;
4) податкова база;
ТЕСТ 16. Які з принципів надання пільг не є такими:
1) рівномірність надання;
2) обов'язковість надання;
3) вільний характер застосування;
4) спрямованість надання.

ТЕСТ 17. Сукупність сфер і ланок фінансових відносин, взаємозалежних між собою-це:
1)фінансова система;
2)фінансовий механізм;
3)фінансові ресурси;
г)державні фінанси.
ТЕСТ 18. Визначити правильне твердження:
1)фінансова система- це єдина система, тому що вона складається тільки з однієї ланки;
2)фінансові ресурси є матеріальними носіями фінансових відносин;
3)найбільш динамічною частиною фінансової політики є керування фінансами;
4)невтручання держави в економіку – це основна риса регулюючого типу фінансової політики.

ТЕСТ 19. Ймовірність недоотримання прибутку банку чи втрати частини свого капіталу в результаті неспроможності позичальника виплатити й добросовісно обслуговувати свій борг – це:
1) проблемний кредит;
2) кредитний ризик;
3) резерв банку;
4) кредитний портфель.
ТЕСТ 20. Безготівкові розрахунки – це…
1)розрахунки, які здійснюються готівкою
2) розрахунки за бартером
3) розрахунки за допомогою векселів
4) розрахунки, які здійснюють за допомогою записів на рахунках у банках
ТЕСТ 21. Платіжне доручення – це
1) документ, що містить доручення чекодавця банку стосовно перерахунку з його рахунка певної суми
2) письмове боргове зобов’язання, яке дає право вимагати від боржника сплати відповідної суми
3) письмове доручення власника рахунку переказати відповідну суму зі свого рахунку на рахунок отримувача коштів
4) комбінований документ, який містить вимогу постачальника та доручення платника.

ТЕСТ 22. Весь обсяг випущених в обіг паперових грошей та металевих монет –це:
1)грошова маса ;
2)грошовий обіг
3)грошові агрегати;
4)дійсні гроші.
ТЕСТ 23. Податкове зобов'язання-це:
обсяг імпортних товарів;
загальна сума продажу товарів;
загальна сума податку, нарахована платником.
правильна відповідь відсутня.
ТЕСТ 24. Джерела засобів підприємства відображаються у:
1) статутному фонді;
2) довгострокових позиках;
3) пасиві балансу;
4) звіті про рух капіталу;
ТЕСТ 25. Фінанси – це:
1) усі види доходів держави і підприємств;
2) еквівалент коштів;
3) економічні відносини, що складаються при утворенні, розподілі і використанні грошових фондів;
4) економічні відносини з приводу формування і використання засобів державного бюджету;
ТЕСТ 26. Курс фінансової політики, направлений на вирішення завдань конкретного етапу розвитку суспільства:
1) фінансова тактика;
2) фінансовий механізм;
3) фінансове прогнозування;
4) розробка концепцій та законів управління;
ТЕСТ 27. Фінансовий контроль являє собою:
1) одну із функцій управління фінансами, яка забезпечує формування і використання фінансових ресурсів у всіх ланках фінансової системі;
2) розробку концепцій та законів управління фінансами на перспективу;
3) економічні відносини, що складаються при утворенні, розподілі і використанні грошових фондів;
4) комплекс заходів, здійснюваних державою з метою успішного досягнення поставлених нею цілей у сфері фінансів.
ТЕСТ 28. Суб’єктами фінансових відносин є:
1) національний доход і валовий внутрішній продукт;
2) держава, підприємства, громадяни;
3) надходження від державний та комерційних позик;
4)податки, цінні папери, валюта.
ТЕСТ 29. У чому полягає сутність поняття "поточні бюджетні видатки"
1) фінансування інвестиційної діяльності
2) фінансування органів державної влади та бюджетних установ
3) фінансування інноваційної діяльності
4) правильні відповіді – а,в
ТЕСТ 30. Зі скількох розділів складається Бюджетний Кодекс України:
1) чотири
2) п'ять
3) шість
4) сім
ТЕСТ 31. Стандартний, під контролем, субстандартний, сумнівний, безнадійний – це:
1) клас позичальника;
2) категорія кредиту;
3) стан обслуговування кредиту;
4) вид забезпечення.
ТЕСТ 32. Особлива форма надання короткострокового кредиту банком, якщо розмір платежу перевищує залишок коштів на рахунку клієнта, – це:
1) депозит;
2) овернайт;
3) овердрафт;
4) ліміт.
ТЕСТ 33. Розрізняють такі форми взаємовідносин між бюджетами:
1) бюджетні асигнування
2) вилучення коштів
3) запозичення
4) асигнування
ТЕСТ 34. Міжбюджетний трансферт для використання на певну мету:
1) субсидія
2) субвенція
3) дотація вирівнювання
4) запозичення.
ТЕСТ 35. Доходи, від яких встановлюються відрахування до бюджетів нижчих рівнів, нормативи яких диференціюються в розрізі окремих бюджетів і періодично змінюються називаються:
1) закріплені
2) регулюючі
3) загальнодержавні
4) міжбюджетні
ТЕСТ 36. Одностороння зміна доходності державних позик називається:
1) конверсією
2) консолідацією
3) уніфікацією
4) обміном за регресивним співвідношенням
ТЕСТ 37. Не допускається затвердження дефіцитного бюджету:
1) Державного бюджету України
2) Автономної Республіки Крим
3) бюджету міста
4) бюджету села, селища, областей, районів
ТЕСТ 38. У скількох читаннях Верховна Рада України розглядає проект Закону про Державний бюджет України:
1) одному
2) двох
3) трьох
4) чотирьох
ТЕСТ 39. Ставки податку на додану вартість:
1) 0% та 20%;
2)0%, 7% та 20%;
3)7% ;
4)немає вірної відповіді;
ТЕСТ 40. Вкажіть вірне визначення, що таке податки:
Податки – це обов'язкові платежі юридичних осіб до місцевих бюджетів залежно від розміру доходів;
Податки – це обов'язкові платежі фізичних осіб до державного бюджету залежно від вартості майна;
Податки – обов'язкові, безумовні платежі до відповідного бюджету, що справляються з платників податку відповідно до Податкового кодексу України та інших законів про оподаткування;
Податки – еквівалентні платежі до бюджетів усіх рівнів, що мають законодавчу основу;
ТЕСТ 41. Яке головне призначення місцевих податків і зборів?
1) Регулювання розвитку промисловості та послуг на місцевому рівні.
2) Підтримка вітчизняних виробів.
3) Наповнення дохідної частини місцевих бюджетів.
4) Підвищення якості комунальних послуг.
ТЕСТ 42. Вкажіть вірне визначення:
податкова база – це фізичний, вартісний чи інший характерний вираз об'єкта оподаткування, до якого застосовується податкова ставка і який використовується для визначення розміру податкового зобов'язання;
податкова база – це доходи чи їхня частина, вартість ряду товарів, майно платника податків, окремі види їхньої діяльності, додана вартість і інші об’єкти, встановлені законодавчими актами;
податкова база – це сукупність базових ідей, застосовуваних у податковій сфері;
податкова база – це перелік загальнодержавних та місцевих податків та зборів, що стягуються у державі.
ТЕСТ 43. Одиниця виміру об'єкта оподаткування це:
1) платник податку;
2) суб'єкт оподаткування:
3) носій податку;
4) одиниця оподаткування;
ТЕСТ 44. Назвіть, який з указаних суб'єктів господарювання може бути платником єдиного податку 4 групи (фіксованого сільськогосподарського податку).
1) Виробник, що вирощує і реалізує сільськогосподарську продукцію.
2) Переробляє сільськогосподарську продукцію, придбану в інших виробників, і її реалізує.
3) Регулярно сплачує податки і збори і не має податкової заборгованості.
4) Виробник, у якого обсяг реалізації вирощеної і переробленої сільськогосподарської продукції за попередній рік перевищує 50 відсотків валового доходу і котрий виявив бажання сплачувати фіксований сільськогосподарський податок.
ТЕСТ 45. Частка податку в доході платника податку — це:
1) джерело сплати;
2) податкова квота;
3) податкова ставка:
4) податкова база;
ТЕСТ 46. Якщо за результатами документальних перевірок не виявлено порушень податкового законодавства, складається:
1) акт;
2) доповідна записка;
3) пояснювальна записка;
4) довідка.
ТЕСТ 47. Податковий період для більшості підприємств щодо податку на додану вартість становить:
1) квартал;
2) місяць;
3) декаду;
4) рік.
ТЕСТ 48. Кредитна лінія — це:
1) угода, за якою банк зобов'язується надати позичальнику кредити на раніше узгоджену суму протягом певного періоду;
2) обстоювання своїх інтересів комерційним банком при видачі кредитів позичальникам;
3) межа, яка встановлює максимальні й мінімальні розміри та терміни видачі кредиту одному позичальнику;
4) ліміти видачі кредитів;
ТЕСТ 49. До економічних факторів впливу на бюджет відносять:
1) величина валового внутрішнього продукту
2) розмір споживчого кошика
3) ефективність діяльності законодавчої і виконавчої влади
4) мережа лікарень
ТЕСТ 50. Бюджет, що передбачає рівновагу доходів і видатків називається:
1) зведеним бюджетом
2) Державним бюджетом
3) збалансованим бюджетом
3) бюджетом розвитку
ТЕСТ 51. Що таке самофінансування?
1) Форма організації фінансування господарської діяльності за рахунок власних коштів підприємств;
2) метод забезпечення господарської діяльності з використанням не тільки власних коштів, а також фінансових ресурсів за рахунок випуску і реалізації цінних паперів;
3) метод організації фінансування господарської діяльності підприємства за рахунок власних коштів, залучених фінансових ресурсів від реалізації цінних паперів та банківських кредитів;
4) використання власних бюджетних коштів та банківських кредитів;
ТЕСТ 52. Укажіть правильне визначення терміна "вексель":
1) доручення банку покупця банку постачальника здійснити оплату рахунків постачальника;
2) письмове зобов'язання відповідної форми, яке надає право його власникові вимагати сплати відповідної суми у відповідний термін;
3) форма розрахунку, за якої банк-емітент на доручення свого клієнта повинен здійснити платіж;
4) комбінований документ, який містить вимогу постачальника і доручення платника;
ТЕСТ 53. Укажіть правильне визначення терміна "акредитив":
1) форма розрахунку, за якої банк-емітент на доручення свого клієнта повинен здійснити платіж третій особі;
2) розрахунковий документ з дорученням однієї кредитної установи іншій здійснити оплату за рахунок спеціально задепонованих коштів;
3) розрахунковий документ, що містить доручення чекодавця банкові стосовно здійснення платежу;
4) розрахунковий документ, що містить вимогу постачальника та доручення платника;
ТЕСТ 54. Спочатку термін «finansia» означав:
1)систему грошових відносин між державою і населенням;
2)грошовий платіж;
3)фонд коштів;
4)податкові надходження в бюджет.
ТЕСТ 55. Місцеві податки та збори має право встановлювати:
1) місцеві органи влади;
2) Верховна Рада України;
3) кабінет Міністрів України.
ТЕСТ 56. Об'єктом податкового контролю є:
1) камеральні, документальні та оперативні перевірки;
2) фінансово-господарські операції та їх результати;
3) підприємства, установи, організації;
4) органи державної податкової служби України, інші контролюючі органи.
ТЕСТ 57. Виділити передумови виникнення фінансів:
1)глава держави (монарх) став одноосібно розпоряджатися загальнодержавним фондом коштів;
2)відторгнення монарха від керування скарбницею внаслідок революційних перетворень;
3)виникли системи державних доходів і витрат;
4)збори в бюджет здійснювалися у вигляді натуральних податей.
ТЕСТ 59. Податки це -:
1) грошові утримання з кожного працівника
2) Грошові і натуральні платежі, що виплачуються з держбюджету;
3) Загальнообов’язкові платежі до відповідного бюджету;
4) усі відповіді правильні.
ТЕСТ 60. Податкову накладну заповнюють у:
1) двох примірниках;
2) трьох примірниках;
3) чотирьох примірниках.
4) за бажанням покупця

Київський кооперативний інститут бізнесу і права
Затверджено
на засіданні кафедри фінансів,
банківської справи та страхування
Протокол №6 від 11.04.2016 р.
В.о.зав.кафедрою _________ Л.Л.Кравцова
Напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»
Комплексний державний екзамен за фахом
Екзаменаційний білет 30
ТЕСТ 1. У якому з елементів оподаткування найбільше виявляється регулююча функція податків?
1) Визначення об'єкта оподаткування.
2) Визначення джерела сплати податків.
3) Установлення величини ставок податків.
4) Установлення термінів сплати податків.
ТЕСТ 2. Фінансовий вплив на соціально-економічний розвиток здійснює:
1) розподіл ВВП;
2) фінансова система;
3) фінансовий механізм;
4) перерозподіл національного багатства
ТЕСТ 3. Управління фінансами включає:
1) органи управління;
2) форми управління;
3) методи управління;
4) всі відповіді правильні.
ТЕСТ 4. Організація та здійснення виконання бюджету за доходами та видатками, ведення обліку касового виконання бюджету, контроль (в тому числі і за цільовим використанням бюджетних коштів) є основними формами роботи:
1) Державного казначейства;
2) Державної податкової служби;
3) Рахункової палати;
4) Обласних фінансових управлінь.
ТЕСТ 5. Суб’єктами міжбюджетних відносин є:
1) місцеві осередки політичних партій;
2) громадські утворення й організації;
3) органи державної влади й органи місцевого самоврядування, до компетенції яких включені повноваження щодо складання, розгляду, затвердження і виконання бюджетів;
4) усі відповіді правильні.
ТЕСТ 6. Зі скількох стадій складається бюджетний процес?
1) 4;
2) 3;
3) 6;
4) 5.
ТЕСТ 7. Бюджет як економічна категорія відбиває сукупність грошових відносин між:
1) державою та юридичними й фізичними особами;
2) працюючими та безробітними особами;
3) суб'єктами підприємницької діяльності державної та приватної форми власності
4) всі відповіді не правильні
ТЕСТ 8. Під організаційною структурою фінансової системи слід розуміти:
1) сукупність фінансових органів та інструментів;
2) сукупність методів та інструментів управління фінансами;
3) сукупність підприємств фінансового обслуговування
4) механізм проведення фінансового контролю.
ТЕСТ 9. Грошовий оборот – це…
1) формування й розподіл грошових фондів
2) розподіл виручки від реалізації продукції
3) виявлення сутності грошей у русі
4) виробництво і реалізація продукції
ТЕСТ 10. Вкажіть вірне визначення, що таке податки:
Податки – це обов'язкові платежі юридичних осіб до місцевих бюджетів залежно від розміру доходів;
Податки – це обов'язкові платежі фізичних осіб до державного бюджету залежно від вартості майна;
Податки – обов'язкові, безумовні платежі до відповідного бюджету, що справляються з платників податку відповідно до законів про оподаткування;
Податки – еквівалентні платежі до бюджетів усіх рівнів, що мають законодавчу основу;
ТЕСТ 11. Визначити функції, які виконують податки:
фіскальну, регулюючу;
захисну, фіскальну, контролюючу;
контролюючу, захисну, регулюючу;
інша відповідь.
ТЕСТ 12. За формою оподаткування податки поділяються на:
місцеві та загальнодержавні;
розкладні та окладні;
особисті та реальні;
прямі та непрямі.
ТЕСТ 13. Мито, ПДВ, податок на прибуток є податками:
1) загальнодержавними;
2) місцевими;
3) прямими;
4) непрямими:
ТЕСТ 14. Податок на прибуток підприємств є:
1) загальнодержавним;
2) місцевим;
3)специфічним;
4)непрямим;
ТЕСТ 15. Грошова сума, з якої стягують податок:
1) джерело сплати;
2) податкова квота:
3) податкова ставка;
4) податкова база;
ТЕСТ 16. Які з принципів надання пільг не є такими:
1) рівномірність надання;
2) обов'язковість надання;
3) вільний характер застосування;
4) спрямованість надання.
ТЕСТ 17. Сукупність сфер і ланок фінансових відносин, взаємозалежних між собою-це:
1)фінансова система;
2)фінансовий механізм;
3)фінансові ресурси;
г)державні фінанси.
ТЕСТ 18. Визначити правильне твердження:
1)фінансова система- це єдина система, тому що вона складається тільки з однієї ланки;
2)фінансові ресурси є матеріальними носіями фінансових відносин;
3)найбільш динамічною частиною фінансової політики є керування фінансами;
4)невтручання держави в економіку – це основна риса регулюючого типу фінансової політики.

ТЕСТ 19. Згода банку-кредитора надати позику в майбутньому в обсязі, який не перевищує заздалегідь обумовлені розміри за певний проміжок часу, без проведення додаткових спеціальних переговорів – це:
1) кредитна лінія;
2) іпотечний кредит;
3) інвестиційний кредит;
4) кредит до запитання.
ТЕСТ 20. Безготівкові розрахунки – це…
1)розрахунки, які здійснюються готівкою
2) розрахунки за бартером
3) розрахунки за допомогою векселів
4) розрахунки, які здійснюють за допомогою записів на рахунках у банках
ТЕСТ 21. Платіжне доручення – це
1) документ, що містить доручення чекодавця банку стосовно перерахунку з його рахунка певної суми
2) письмове боргове зобов’язання, яке дає право вимагати від боржника сплати відповідної суми
3) письмове доручення власника рахунку переказати відповідну суму зі свого рахунку на рахунок отримувача коштів
4) комбінований документ, який містить вимогу постачальника та доручення платника.

ТЕСТ 22. Весь обсяг випущених в обіг паперових грошей та металевих монет –це:
1)грошова маса ;
2)грошовий обіг
3)грошові агрегати;
4)дійсні гроші.
ТЕСТ 23. Податкове зобов'язання-це:
обсяг імпортних товарів;
загальна сума продажу товарів;
загальна сума податку, нарахована платником.
правильна відповідь відсутня.
ТЕСТ 24. Джерела засобів підприємства відображаються у:
1) статутному фонді;
2) довгострокових позиках;
3) пасиві балансу;
4) звіті про рух капіталу;
ТЕСТ 25. Фінанси – це:
1) усі види доходів держави і підприємств;
2) еквівалент коштів;
3) економічні відносини, що складаються при утворенні, розподілі і використанні грошових фондів;
4) економічні відносини з приводу формування і використання засобів державного бюджету;
ТЕСТ 26. Курс фінансової політики, направлений на вирішення завдань конкретного етапу розвитку суспільства:
1) фінансова тактика;
2) фінансовий механізм;
3) фінансове прогнозування;
4) розробка концепцій та законів управління;
ТЕСТ 27. Фінансовий контроль являє собою:
1) одну із функцій управління фінансами, яка забезпечує формування і використання фінансових ресурсів у всіх ланках фінансової системі;
2) розробку концепцій та законів управління фінансами на перспективу;
3) економічні відносини, що складаються при утворенні, розподілі і використанні грошових фондів;
4) комплекс заходів, здійснюваних державою з метою успішного досягнення поставлених нею цілей у сфері фінансів.
ТЕСТ 28. Суб’єктами фінансових відносин є:
1) національний доход і валовий внутрішній продукт;
2) держава, підприємства, громадяни;
3) надходження від державний та комерційних позик;
4)податки, цінні папери, валюта.
ТЕСТ 29. Субвенції на виконання інвестиційних проектів можуть надаватися:
1) з Державного бюджету;
2) з місцевих бюджетів;
3) з Державного та з місцевих бюджетів;
4) заборонені Бюджетним кодексом України.
ТЕСТ 30. З місцевих бюджетів надаються субвенції на:
1) утримання об’єктів спільного користування;
2) будівництво і придбання житла;
3) виконання власних повноважень територіальних громад сіл, селищ, міст
та їх об’єднань;
4)немає вірної відповіді.
ТЕСТ 31. Банки можуть здійснювати такі види діяльності з цінними паперами:
1) емісія, інвестування, посередництво;
2) емісія та інвестування;
3) кредитування та інвестування;
4) емісія та посередництво.
ТЕСТ 32. Відсутність можливості продати цінний папір із портфеля банку в потрібний час і за прийнятною ціною – це:
1) ризик ліквідності;
2) операційний ризик;
3) процентний ризик;
4) кредитний ризик.
ТЕСТ 33. Розрізняють такі форми взаємовідносин між бюджетами:
1) бюджетні асигнування
2) вилучення коштів
3) запозичення
4) асигнування
ТЕСТ 34. Міжбюджетний трансферт для використання на певну мету:
1) субсидія
2) субвенція
3) дотація вирівнювання
4) запозичення.
ТЕСТ 35. Доходи, від яких встановлюються відрахування до бюджетів нижчих рівнів, нормативи яких диференціюються в розрізі окремих бюджетів і періодично змінюються називаються:
1) закріплені
2) регулюючі
3) загальнодержавні
4) міжбюджетні
ТЕСТ 36. Одностороння зміна доходності державних позик називається:
1) конверсією
2) консолідацією
3) уніфікацією
4) обміном за регресивним співвідношенням
ТЕСТ 37. Не допускається затвердження дефіцитного бюджету:
1) Державного бюджету України
2) Автономної Республіки Крим
3) бюджету міста
4) бюджету села, селища, областей, районів
ТЕСТ 38. Міжбюджетні трансферти для використання з певною метою в порядку, визначеному тим органом, який прийняв рішення про їх надання, – це:
1) дотації вирівнювання;
2) субвенції;
3) кошти, що перераховуються з одного бюджету в інший;
4) усі відповіді правильні.
ТЕСТ 39. Ставки податку на додану вартість:
1) 0% та 20%;
2)0%, 7% та 20%;
3)7% ;
4)немає вірної відповіді;
ТЕСТ 40. Вкажіть вірне визначення, що таке податки:
Податки – це обов'язкові платежі юридичних осіб до місцевих бюджетів залежно від розміру доходів;
Податки – це обов'язкові платежі фізичних осіб до державного бюджету залежно від вартості майна;
Податки – обов'язкові, безумовні платежі до відповідного бюджету, що справляються з платників податку відповідно до Податкового кодексу України та інших законів про оподаткування;
Податки – еквівалентні платежі до бюджетів усіх рівнів, що мають законодавчу основу;
ТЕСТ 41. Яке головне призначення місцевих податків і зборів?
1) Регулювання розвитку промисловості та послуг на місцевому рівні.
2) Підтримка вітчизняних виробів.
3) Наповнення дохідної частини місцевих бюджетів.
4) Підвищення якості комунальних послуг.
ТЕСТ 42. Вкажіть вірне визначення:
податкова база – це фізичний, вартісний чи інший характерний вираз об'єкта оподаткування, до якого застосовується податкова ставка і який використовується для визначення розміру податкового зобов'язання;
податкова база – це доходи чи їхня частина, вартість ряду товарів, майно платника податків, окремі види їхньої діяльності, додана вартість і інші об’єкти, встановлені законодавчими актами;
податкова база – це сукупність базових ідей, застосовуваних у податковій сфері;
податкова база – це перелік загальнодержавних та місцевих податків та зборів, що стягуються у державі.

ТЕСТ 43. Одиниця виміру об'єкта оподаткування це:
1) платник податку;
2) суб'єкт оподаткування:
3) носій податку;
4) одиниця оподаткування;
ТЕСТ 44. Назвіть, який з указаних суб'єктів господарювання може бути платником єдиного податку 4 групи (фіксованого сільськогосподарського податку).
1) Виробник, що вирощує і реалізує сільськогосподарську продукцію.
2) Переробляє сільськогосподарську продукцію, придбану в інших виробників, і її реалізує.
3) Регулярно сплачує податки і збори і не має податкової заборгованості.
4) Виробник, у якого обсяг реалізації вирощеної і переробленої сільськогосподарської продукції за попередній рік перевищує 50 відсотків валового доходу і котрий виявив бажання сплачувати фіксований сільськогосподарський податок.
ТЕСТ 45. Частка податку в доході платника податку — це:
1) джерело сплати;
2) податкова квота;
3) податкова ставка:
4) податкова база;
ТЕСТ 46. Якщо за результатами документальних перевірок не виявлено порушень податкового законодавства, складається:
1) акт;
2) доповідна записка;
3) пояснювальна записка;
4) довідка.
ТЕСТ 47. Податковий період для більшості підприємств щодо податку на додану вартість становить:
1) квартал;
2) місяць;
3) декаду;
4) рік.
ТЕСТ 48. Запозичення фінансових ресурсів банком шляхом отримання їх від інвесторів в обмін на власні боргові фінансові інструменти – це:
1) міжбанківські кредити;
2) операції РЕПО;
3) випуск облігацій;
4) кредити НБУ.
ТЕСТ 49. До економічних факторів впливу на бюджет відносять:
1) величина валового внутрішнього продукту
2) розмір споживчого кошика
3) ефективність діяльності законодавчої і виконавчої влади
4) мережа лікарень
ТЕСТ 50. Бюджет, що передбачає рівновагу доходів і видатків називається:
1) зведеним бюджетом
2) Державним бюджетом
3) збалансованим бюджетом
3) бюджетом розвитку
ТЕСТ 51. Що таке самофінансування?
1) Форма організації фінансування господарської діяльності за рахунок власних коштів підприємств;
2) метод забезпечення господарської діяльності з використанням не тільки власних коштів, а також фінансових ресурсів за рахунок випуску і реалізації цінних паперів;
3) метод організації фінансування господарської діяльності підприємства за рахунок власних коштів, залучених фінансових ресурсів від реалізації цінних паперів та банківських кредитів;
4) використання власних бюджетних коштів та банківських кредитів;
ТЕСТ 52. Укажіть правильне визначення терміна "вексель":
1) доручення банку покупця банку постачальника здійснити оплату рахунків постачальника;
2) письмове зобов'язання відповідної форми, яке надає право його власникові вимагати сплати відповідної суми у відповідний термін;
3) форма розрахунку, за якої банк-емітент на доручення свого клієнта повинен здійснити платіж;
4) комбінований документ, який містить вимогу постачальника і доручення платника;
ТЕСТ 53. Укажіть правильне визначення терміна "акредитив":
1) форма розрахунку, за якої банк-емітент на доручення свого клієнта повинен здійснити платіж третій особі;
2) розрахунковий документ з дорученням однієї кредитної установи іншій здійснити оплату за рахунок спеціально задепонованих коштів;
3) розрахунковий документ, що містить доручення чекодавця банкові стосовно здійснення платежу;
4) розрахунковий документ, що містить вимогу постачальника та доручення платника;
ТЕСТ 54. Спочатку термін «finansia» означав:
1)систему грошових відносин між державою і населенням;
2)грошовий платіж;
3)фонд коштів;
4)податкові надходження в бюджет.
ТЕСТ 55. Місцеві податки та збори має право встановлювати:
1) місцеві органи влади;
2) Верховна Рада України;
3) кабінет Міністрів України.
ТЕСТ 56. Об'єктом податкового контролю є:
1) камеральні, документальні та оперативні перевірки;
2) фінансово-господарські операції та їх результати;
3) підприємства, установи, організації;
4) органи державної податкової служби України, інші контролюючі органи.
ТЕСТ 57. Виділити передумови виникнення фінансів:
1)глава держави (монарх) став одноосібно розпоряджатися загальнодержавним фондом коштів;
2)відторгнення монарха від керування скарбницею внаслідок революційних перетворень;
3)виникли системи державних доходів і витрат;
4)збори в бюджет здійснювалися у вигляді натуральних податей.
58.Офіційний центр, в якому зосереджена торгівля валютою це:
1) ринок цінних паперів;
2) валютний ринок;
3) грошовий ринок;
3) фінансовий ринок.
ТЕСТ 59. Податки це -:
1) грошові утримання з кожного працівника
2) Грошові і натуральні платежі, що виплачуються з держбюджету;
3) Загальнообов’язкові платежі до відповідного бюджету;
4) усі відповіді правильні.
ТЕСТ 60. Податкову накладну заповнюють у:
1) двох примірниках;
2) трьох примірниках;
3) чотирьох примірниках.
4) за бажанням покупця

Приложенные файлы

  • docx 18048561
    Размер файла: 596 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий