зертханалық жұмыс 2


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
Модуль 1
Химияның теориялық негіздері


Зертханалы
қ жұмыс №2

Химиялық кинетика


Химиялық кинетика


химиялық реакциялардың жылдамдығын және
механизмін, олардың әртүрлі факторларға тәуелділігін қарастыратын
химияның бөлімі.

Химиялық реакциялар әртүрлі жылдамдықпен өтеді. Көптеген
реакциялар өте
тез (газдар қоспасының жарылуы), кейбіреулері


жай
(металдар коррозиясы, топырақтағы химиялық процестер) жүреді.

Химиялық реакциялардың жылдамдығы


бұл уақыт бірлігінде
өзгермейтін жүйе көлемінде әрекеттесуші заттардың бірінің немесе
реакция өнімдерінің
біреуінің концентрацияларының өзгеруі. Әдетте,
концентрацияны 1 л
-
дегі моль санымен, уақытты


секунд, минутпен
белгілейді.Мысалы, Н2  J2 2НJ реакциясы үшін J2 концентрациясы, 1
уақыт кезеңінде С1 болды, ал уақыттың келесі кезеңінде 2
-

С2. Сонда
реак
циялардың орташа жылдамдығы берілген уақыт аралығында
Δ

t
мынаны құрайды: V 
-

С2


С1 /
τ
2


τ
1 =
Δ
C/
Δ

τ

Реакциялардың орташа жылдамдығы
Δ

τ

уақыт аралығында бірдей
емес. Сондықтан, көбінесе берілген уақыт ішіндегі ре
акциялардың нақты
жылдамдығы уақыт бірлігіндегі концентрациялардан бірінші туынды
түрінде анықталады:

V  ± dc/d
τ

Химиялық реакцияның жылдамдығы келесі факторларға тәуелді:
әрекеттесуші заттардың табиғатына, олардың концентрациясына,
температураға, катали
затор қатысына, қатты заттар үшін


ұсақтау
дәрежесіне.

Әрекеттесуші заттардың табиғаты ұғымы арнайы химиялық жағдаймен
байланысты.

Мысалы, 2Na  2H
2
O →2NaOH  H
2

реакция тез өтеді,


С  H
2
O → реакция жүрмейді.

Химиялық реакциялардың жылдамдығының әрекеттесуші заттардың
концентрациясына тәуелділігі химиялық кинетиканың негізгі заңымен
анықталады: химиялық реакциялардың жылдамдығының әрекеттесуші
заттардың стехиометриялық коэффициенттерінің дәрежеге шығарылған
кон
центрациясына тура пропорционал:


mAnB → pC  qD реакциясы үшін V  к • САm •СBn


мұндағы, к


реакция жылдамдығының константасы,

СА және СB


А және В заттарының молярлық концентрациялары,

m және n
-

әрекеттесуші заттардың стехиометриялық коэффициентт
ері.


Реакция жылдамдығы мен әрекеттесуші заттар концентрациясын
байланыстыратын теңдеу кинетикалық деп аталады. СА  СB  1 моль/л
болғанда V  к. Жылдамдық константасының физикалық мәні осыда.
Жылдамдық константасы әрекеттесетін заттар табиғатына және
те
мператураға тәуелді, бірақ олардың концентрацияларына тәуелсіз.

Реакция жылдамдығының температураға тәуелділігі Вант
-
Гофф
ережесімен анықталады:

Температураны әр 100
-
қа артқан сайын көптеген
реакция жылдамдығы 2
-
4 есе артады.


V t
2

= V t
1
∙j
t2
-

t1/10


м
ұндағы

V t
2

және V 
1реакцияның бастапқы (1) және соңғы (2)
температураладындағы жылдамдығы,

j


реакция жылдамдығының температуралық коэффициенті.


Ол реакция жылдамдығы әрекеттесуші зат әр температурасын 100
-
қа
жоғарлатқан сайын қанша есе өскенін
көрсетеді:


j  К 10/ К 2
-
4


мұндағы К 


t
0

температурадағы жылдамдық константасы,

К 10
-

t0 + 100


қа температурасындағы жылдамдық константасы.


Реакция жылдамдығының температураға ең дәл тәуелділігі Аррениус
теңдігімен белгіленеді

к  А∙ еЕ/RT


мұндағы к


жылдамдық константасы,

А


температураға тәуелсіз тұрақты,

е


натурал логарифмдер негізі (е2,71828),

Е


активтендіру энергиясы,

R


газ тұрақтысы,

Т


температура.Активтену энергиясы
-

әрекеттесуші заттар молекулаларының
активтіге
айналуы үшін қажетті энергиясы. Активтену энергиясы
тәжірибелік жолмен анықталады, кДж/моль өрнектеледі. Активтену
энергиясы әрекеттесуші заттар арасындағы ауыспалы активтелген
комплекс түзілу үшін жұмсалады, оны келесі сызба
-
нұсқамен көрсетуге
болады:

АВ

 СD → А ...В...С... D → АС ВD

бастапқы активтелген реакция


реагенттер комплекс өнімі


Әртүрлі реакцияның өзіне тән активтену энергиясы бар.
Активтену
энергиясы неғұрлым аз болса, соғұрлым реакция шапшаң жүреді.


4.Катали
з


реакция нәтижесінде мөлшері мен табиғаты өзгеріссіз қалатын
заттардың әсерінен химиялық реакция жылдамдығының өзгеруі.

Катализатор


реакция жылдамдығын арттыратын зат. Ол кезде оң катализ
өтеді. Мысалы NH
3
-
тен НNО
3
алу

платина катализаторы қатынасында
өтеді.

Ингибитор


реакцияның өтуіне кедергі жасайтын зат. Ол кезде теріс
катализ өтеді. Мысалы, Н
2
О
2

ыдырау жылдамдығының азаюы Н
2

4

аз
мөшерінің қатынасында өтеді.


Катализаторлар қатысында өтетін химиялық реакцияларды

каталитикалық
деп атайды.

5.Барлық химиялық реакцияларды қайтымды және қайтымсыз деп бөлуге
болады.

Қайтымсызбір бағытта және соңына дейін өтетін реакциялар.
Оларға тұнба түзіле, газ бөліне жүретін, аз диссоциацияланатын заттар
түзілетін реакциялар жат
ады. Мысалы,

СаСІ
2

 2АNO
3
→ Са (NO
3
)
2

 2АСІ↓

Са(НСО
3
)
2
→ СаСО
3

 Н
2
О  СО
2


Na
2
СО
3

 2НСІ→ 2NaСІ Н
2
О  СО
2


С(ОН)
2

 Н
2

4

→ СSО
4

 2Н
2
О


Қайтымдықарама
-
қарсы бағытта және соңына дейін жүрмейтін
реакциялар. Көптеген реакциялар қайтымды. Мысалы, Н
2

+ J
2

↔ 2 НJ

Реакция барысында (НJ түзілу) және кері (НJ ыдырау) процестерінің
жылдамдығы тең болатын
жылжымалы химиялық тепе
-
теңдік

орнайды.


Химиялық тепе
-
теңдік
-

қарама
-
қарсы реакциялар жылдамдығының
тең болғандағы әрекеттесуші заттар жүйесінің жағдай
ы. Химиялық тепе
-
теңдік кезінде орнайтын әрекеттесуші заттар концентрациясы тепе
-
теңдік
деп аталады және әдетте, тік жақшамен белгіленеді, мысалы, [H2], [J2],
[НJ]. Бастапқы заттардың және реакцияласатын заттардың тепе


теңдік
концентрациясы арасындағы б
айланыс әрекеттесуші массалар заңымен
өрнектеледі.

Берілген қайтымды химиялық реакциядағы белгілі температурада
теңдеудің оң және сол бөлігіндегі заттардың тепе
-
теңдік
концентрацияларының дәрежесіндегі стехиометриялық
коэффициенттерімен бірге алынған көбей
тінділерінің қатынасы тұрақты
шама.


Қайтымды реакция үшін Н
2

+ J
2

↔ 2 НJ әрекеттесуші массалар заңы
теңдеуінің түрі мынадай:

К  [НJ]
2
/ [H
2
]∙[J
2
]

К шамасы химиялық
тепе
-
теңдік константасы

деп аталады. Ол егер
әрекеттесуші заттардың әрқайсысының
концентрациясы 1 моль/л тең
болса, тура реакцияның жылдамжығы, кері реакцияның жылдамдығынан
қанша көп екендігін көрсетеді.

Тепе
-
теңдік константасы әрекеттесетін заттар табиғатына және
температураға тәуелді, ал концентацияларға тәуелсіз.

Кез келген қайтымд
ы реакция үшін mAnB → pC  qD

К  [C]
p

∙ [D]
q

/ [A]
m
∙[B]
nЕсептер шығару мысалдары

Есеп 1.
Қысымды 2 есе көбейтсек реакция жылдамдығы неше
есе көбейеді?

2NO + O
2

= 2NO
2

Шешуі.
Берілген реакцияға химиялық кенетиканың негізгі
заңын қолданып, жазамыз:

υ

κ [NO]
2
[O
2
]

Қысымның өсуіне байланысты жүейеде концентрация бірдей екі
есеге NO және O
2
өседі.Сондықтан реакция жылдамдығы мынадай
формуламен жазылады:

υ κ 2[NO]
2
2[O
2
]  κ 2
2
2∙[NO]∙[O
2
]  8κ

Сол себепті реакция жылдамдығы 8 есе артады.

Есеп 2.
Егер реакц
ияның температуралық коэффициенті 2,5
тең болса, температураны 20
0
С
-
дан 66
0
С
-
ға жоғарылатса
реакцияның химиялық жылдамдығы қалай өзгереді?

Шешуі.
Реакцияның температуралық коэффициенті γ

реакцияның химиялық жылдамдығының температурасы әр 10
0
С
көтерген сайы
н өзгеретіндігін көрсетеді (Вант Гофф ережесі):Температуралар

-

t
1
-
t
2

өзгергенде, мынаны аламыз:


Lg 2,5
4,5
 4,6∙l2,5  4,6∙0.3981,831Есеп 3.
Тепе
-
теңдік
реакция құрамындағы қосылыстарды
анықтаңыздар:

Н
2(г)

+
Br
2(г)

↔ 2Н
Br
(г)
,

Егер реакция үшін 1 моль Н
2

және 2 моль
Br
2
алынса, онда химиялық

тепе
-
теңдік константасы 1 тең болады.

Шешуі.
1) Тепе
-
теңдік константа жүйесінің мәндерін жазамыз:


К 

2) Теңдеуден көрініп тұрғандай, Н
2

1 молі мен Br
2

1 молі әрекеттеседі,
сондықтан НВr 2 мольге тең болады.

3) Егер тепе
-
теңдік орнау үшін Н
2

х молі әсерлескен болса, онда
қосылыстаға заттардың тепе
-
теңдік концентрациясы мынадай болады:


[
H
2
] =
(1
-
х) моль;

[
Br
2
] =
(2
-
х) моль;

[HBr]  2х моль.


4) Осы мәндерді тепе
-
теңдік константасының теңдеуіне қойсақ, мынаны
аламыз:Квадраттық теңдеуді шешеміз 3х
2

 3х
-
2
=

0, мынадай нәтиже аламыз:
(Теңдіктің
екінші түбірі теріс және физикалық мәні жоқ).


Қосылыс заттары тепе
-
теңдік константасы химиялық тепе
-
теңдікке
жеткенде мынадай болады:

ν (Н
2
)
= 1
-
0,45  0,55 моль

ν (
Br
2
)
= 2
-
0,45  1,55 моль

ν (Н
Br
)
 2 ∙ 0,45  0,90 моль


Есеп 4.
Бірдей уақытта
температура жоғарылап және қысым
төмендегенде тепе
-
теңдік жүйесі қалай өзгереді?

2NO
2

↔ N
2
O
4


Шешуі.
1) Реакцияның жылу эффектісін кестедегі стандарт нәтиже
мәні бойынша есептейміз:


∆Н
реакция

 ∆H
0
298
(NO) = 9,6


2 ∙ 33,8 
-

58,0 кДж


∆Н < 0, осыған байл
анысты, экзотермиялық тура реакция, ал кері реакция
эндотермиялық. Температура көтерілсе тепе
-
теңдік эндотермиялық
реакция бағытына қарай ығысады, яғни (Ле
-
Шателье принципі бойынша)
кері реакция бағытына қарай ығысады.

2) Қысым төмендесе реакция газтәрізді

заттардың моль саны көбейген
жағында тепе
-
теңдік орнайды, яғни кері реакция жаққа бағытталады.

Осыған байланысты, бірдей уақытта температура жоғарылап және
қысым төмендегенде 2NO
2

↔ N
2
O
4

тепе
-
теңдік жүйесі кері реакция
бағытына қарай ығысады.

Есеп 5.
тем
пература 40
0
С жоғарыласа химиялық реакцияның
жылдамдығы 16 есе өседі. Реакцияның температуралық коэффициентін
анықтаңыз.

Шешуі.
γ


реакцияның температуралық коэффициентін көрсетеді,
температураны әр 10
0

жоғарылатқан сайын химиялық реакцияның
жылдамдығы қа
лай өзгереді (Вант Гофф ережесі):Температура
-

t
2t
1

өзгергенде теңдеу өзгереді:

Жұмыстың мақсаты:
1.
Химиялық реакциялар жылдамдығының
әрекеттесуші заттар табиғатына және реакция жүру жағдайына
тәуелділігін: концентрация, температура және катализатор қатысында
үйрену.

2.

Химиялық тепе
-
теңдіктің бағытына әрекеттесуші заттар
концентрациясының әсерін бақылау
.


Құрал
-
жабдықтар:
секундомерлер, пробиркалары бар штатив, 10
мл
-
лік пипеткалар, қыздырғыш, шпателдер, тигельді қысқыштар, асбест
торы, келі келісабымен, 100 мл
-
лік стақандар, шыны таяқшалар, қаныққан
ҒеСІ
3

және КSCN ерітінділері бар тамызытқыштар, бюретк
асы бар штатив.


Реактивтер мен ерітінділер:
1 М натрий тиосульфаты Na
2
S
2
O
3

ерітіндісі, 1 М күкірт қышқылы Н
2
SO
4

ерітіндісі, 1
-
2 мм қалыңдықтағы
алюминий пластинкасы, алюминий ұнтағы, құрғақ иод, кальций карбонаты
СаСО
3

(кесек), 2 Н тұз қышқылы НСІ, сірке
қышқылы СН
3
СООН, күкірт
қышқылы Н
2
SO
4

ерітінділері, 0,05 М темір (ІІІ) хлориді ҒеСІ
3

ертіндісі,
0,05 М калий роданиді КSCN ерітіндісі, концентрлі НСІ ерітіндісі, 5%
-
тік
натрий гидроксидінің NaОН ерітіндісі, 5%
-
тік аммоний хлориді NН
4
СІ
ерітіндісі, калий хл
ориді КСІ (крист).


Тәжірибе 1. Химиялық реакция жылдамдығына әрекеттесуші
заттардың табиғатының әсері


Үш пробиркаға 1 мл
-
ден бірдей концентрациядағы: бірінші


сірке,
екінші


хлорсутек, үшіншісіне


күкірт қышқылын құйыңыздар.
Барлығына бірдей мырыш түй
іршігінің біреуін салыңыздар. Не
байқадыңыздар?


Мырыштың сірке қышқылымен, хлорсутекпен, күкірт қышқылымен
әрекеттесу реакция теңдеулерін жазыңыз. Химиялық реакция
жылдамдығына әрекеттесуші заттардың табиғатының әсеріне қорытынды
жасаңыз.


Тәжірибе 2. Ге
терогендік жүйедегі химиялық реакция
жылдамдығының әрекеттесуші заттардың беттік үйкелісіне әсері


Бірдей көлемдегі 2 кішкене кесек борды алыңыздар. Біреуін
пробиркаға салып, екіншісін фильтр қағазының үстіне шыны таяқшамен
ұсақтаңыз да оны басқа пробиркағ
а салыңыз. Екі пробиркаға да бір
мезгілде 1 мл
-
ден концентрлі хлорсутек қышқылын құйыңыз. Қай
пробиркада реакция тез жүреді? Екі жағдайда да бордың еруін
қадағалаңыз.


Кальций карбонаты мен хлорсутек қышқылының реакция теңдеуін
және әрекеттесуші массалар
заңының математикалық өрнегін жазыңыз.
Гетерогендік жүйедегі химиялық реакция жылдамдығының әрекеттесуші
заттардың беттік үйкелісіне әсеріне қорытынды жасаңыз.

Тәжірибе 3. Химиялық реакциялар жылдамдығының әрекеттесуші
заттар концентрациясына әсері


Сырты
на санмен белгіленген үш пробмркаға бюреткадан 1 М натрий
тиосульфаты ерітіндісінен: біріншісіне


8 мл, екіншісіне


4 мл,
үшіншісіне


2 мл, содан кейін екінші пробиркаға 4 мл дистилденген су,
үшінші пробиркаға 6 мл су құйыңыз. Бұл жағдайда пробиркадағы
натрий
тиосульфаты ерітіндісінің концентрациясы мынадай көлемдік қатынаста
болады: 1:0,5:0,25.


Секундомерді қосып, сонымен бірге бірінші пробиркаға 2 мл 1М
күкірт қышқылы ерітіндісін құйыңыз. Уақытты қышқыл құйғаннан бастап,
ерітіндіде лайлану түзілгенде
өлшейді.Осылай екінші және үшінші
пробиркалармен , үстіне 2 мл 1М күкірт қышқылы ерітіндісін құйып,
уақытты қарап реакцияның өтуін қадағалаңыз.Тәжірибе нәтижесін кестеге
толтырыңыз.


Кесте
3
. Химиялық реакциялар жылдамдығының әрекеттесуші заттар
концен
трациясына әсері


Пробирка


Көлем, мл

Концентра
-
цияның
қатынасы

Реакцияның
жүру
уақыты

, сек.

Реакцияның
жылдамдық
жағдайы,

υ

Na
2
S
2
O
3

Н
2
O

Н
2
SO
4

1

8

-

2

12

4

4

2

0,53

2

6

2

0,25

Натрий тиосульфаты мен күкірт қышқылының бос күкірт және

күкірттің (ІV) оксиді реакция теңдеуін жазыңыз. Натрий тиосульфатының
концентрациясына тәуелді сызбанұсқасын құрып, осыған қарап химиялық
реакциялар жылдамдығының әрекеттесуші заттар концентрациясына
әсеріне қорытынды жазыңыз. Әрекеттесуші массалар заңыны
ң
математикалық өрнегін жзыңыз.


Тәжірибе 4. Химилық реакциялар жылдамдығына катализатордың
әсері (демонстрациялық тәжірибе, сорғыш шкафта жасау керек!)


Фарфор табақшаға 6 г алюминий ұнтағын және 0,5 г ұсақ
ұнтақталған иодты себіңіз. Дұрыстап араластырыңы
з. Реакцияның
тәжірибе жүзінде жүрмейтіндігін бақыладыңыз. Шыны таяқшамен терең
шұңқыр жасап, оған

1


2 тамшы су құйыңыз. Судың қосылуы реакция жылдамдығына қалай
әсер етеді? Реакция теңдеуін жазыңыздар. Химилық реакциялар
жылдамдығына катализатордың әсе
ріне қорытынды жасаңыз.


Тәжірибе 5. Химилық реакциялар жылдамдығына температураның
әсері


1 мл аммоний хлориді ерітіндісіне 0,5 мл күйдіргіш натрий
ерітіндісін қосыңыз. Ерітіндісі бар пробирканының ауызына дымқыл
лакмус қағазын тақаңыз. Не байқадыңыз? Про
бирканы қыздырыңыз және
ауызына дымқыл лакмус қағазын тағы да апарыңыз. Реакция теңдеуін
жазып, химилық реакциялар жылдамдығына температураның әсеріне
қорытынды жасаңыз.


Тәжірибе 6. Әрекеттесуші заттар өзгергенде химиялық тепе
-
теңдіктің
ығысуы.


Стақанға
10 мл 0,05 М темір (ІІІ) хлориді ерітіндісін және 10 мл 0,05
М калий роданиді ерітіндісін араластырыңыз. Оларды 4 пробиркаға бөліп
қойыңыз. Бірінші пробиркаға 2
-
3 тамшы темір (ІІІ) хлоридінің қаныққан
ерітіндісін құйып, екіншісіне


2
-
3 тамшы калий роданид
інің қаныққан
ерітіндісін, үшіншісіне


шамамен 0,5 г калий хлориді кристалын салыңыз.
Пробиркадаға қосылыстарды шыны таяқшалармен араластыңыз.
Төртіншісін бақылауға қойыңыз. Пробиркадағы ерітінділердің өзгеруін
байқап және түстерін төртінші пробиркамен с
алыстырыңыз. Тәжірибе
нәтижесін кесте түрінде жазыңыз.


Кесте
4
. Әрекеттесуші заттар өзгергенде химиялық тепе
-
теңдіктің әсері


Пробирканың №


Не қосылды

Түстердің
өзгеруі

Тепе
-
теңдік
араласуының
бағыты
(оңға,солға)
Ле
-
Шателье принципіне сүйене
отырып, тәжірибе нәтижесін
түсіндіріңіз. Реакция теңдеуін және осы процестегі химиялық тепе
-
теңдіктің константасының өзгеруін жазыңыз. Химиялық реакцияның
константа әсерінен әрбір пробиркадағы түстерінің өзгеріун анықтаңыз.


Өз бетімен орындауға арналған с
ұрақтар мен тапсырмалар

1. Химиялық кенетика нені оқытады?

2. Химиялық реакциялардың жылдамдығына анықтама беріңіз.

3. Химиялық реакциялардың жылдамдығы қандай факторларға тәуелді?

4. Әрекеттесуші заттарға ерітінділерінің концентрациясына жылдамдық
қалай
әсер етеді?

5. Әрекеттесуші заттардың табиғатына ерітінділерінің жылдамдығы қалай
әсер етеді? Мысалдар.

6. Химиялық реакциялардың жылдамдығына температураның әсері?

7. Вант Гофф ережесі қалай оқылады?

8. Химиялық кенетиканың ең басты заңын талдап беріңіз.
Бұл заңды кім
ашқан? Гетерогенді және гомогенді реакцияларға бұл заңды қолданудың
қандай маңызы бар?

9. Реакцияның реттілігі және реакцияның молекулярлығы дегеніміз не?
Реакцияның барлығын толықтыруға экспериментті табылған реакция
реттілігі тепе
-
теңдікпе
н байланыса ма? Бірінші және екінші реттілікке
мысал келтіріп жазыңыз.

10. Бірінші және екінші реакция жылдамдығының константасына
химиялық реакция әсерінің математикалық өрнегін жазыңыз.

11. Химиялық реакция жылдамдығының константасы қандай физикалық
мағынаға ие болады? Реакция жылдамдығының константасы үлкендігі
қандай факторларға тәуелді? Ол қандай мөлшерде?

12. Аррениус теңдеуі нені сипаттайды?

13. Энергия активациясы дегеніміз қандай мағына береді?

14. Қандай заттарды катализаторлар дейміз?

15. Қа
ндай заттарды ингибиторлар дейміз?

16. Қандай заттарды промоторлар дейміз?

17. Қандай реакциялар қайтымды? Ішкі жағдайлардың қайтымды
реакцияларға әсері қандай? Неге химиялық тепе
-
теңдікті динамикалық деп
атайды?

18. Қандай жағдай химиялық тепе
-
теңдік деп
аталады?

19. Ле
-
Шателье принципін түсіндіріңіз?

20. Қандай реакцияларды экзотермиялық деп атайды?

21. Қандай реакцияларды эндотермиялық деп атайды?

22. Мына жүйелер берілген: а) 2NO  O
2

↔ 2 NO
2
, ∆H
-

27,3 ккал;б) N
2
O
4

↔ 2 NO
2

13,7 ккал;


в) СаСО
3

↔ СаО  СО
2Q

Көрсетілген жүйелердің қайсысы гомогенді жүйе екенін көрсетіңіздер.

23. Жоғарыда көрсетілген қай (а
-

в) тепе
-
теңдік жүйесі температураның
әсеріне
н оңға қарай бағытталады?

24. Тепе
-
теңдік орнағанда (а) қайтымды реакцияға қандай теңдеу дұрыс
болады:


а) V
пр.

= V
қ.

≠O; в) V
пр.

= V
қ.

 O; с) әрдайым 2[NO]  [O
2
];


д) әрдайым 2[NO]  [NO
2
]?

25. Әк суда жылу бөле жүре ериді. Әктің ерігіштігіне температураның
жоғарылауы қалай әсер етеді?

а) төмендейді; в) жоғарылайды; с) әсер етпейді; д) білмеймін?

26. Мына реакциялардың жылдамдықтарына математикалық өрнек
жазыңыз:

2Al + 3Cl
2

= 2AlCl
3
, 2CO + O
2

= 2CO
2
.

27. Егер реакцияның температуралық коэффициенті 3 тең болса, онда
температуралар 50
0
С
-
дан 80
0
С
-
ға дейін жоғарылағанда реакция
жылдамдығы қалай өзгереді?Приложенные файлы

  • pdf 18048486
    Размер файла: 343 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий