Хал.Экономика


Халыкаралык экономика
01 Халыкаралык экономика - бул:
B) Улттык экономикалардын озара арекеттерінін экономикалык зандылыгын окытатын пан.
F) Экономикалык теориянын ен жана жане динамикалык дамып келе жаткан болімі.
G) Сырткы сауда, елдер арасындагы ондіріс факторлары ауысымын окытатын пан.
02 Казіргі экономикалык теориянын курамдас боліктері:
A) Микроэкономика.
B) Макроэкономика.
C) Халыкаралык экономика.
03 Халыкаралык экономиканын калыптасуынын айрыкша белгілері:
B) Экономиканын ашыктыгыгы.
D) Трансулттык корпорациялардын кенінен тарауы мен пайда болуы.
E) Халыкаралык сауданын дамуы.
04 Халыкаралык сауда сферасындагы сатылмайтын тауарлар:
D) Білім беру.
E) Денсаулык сактау.
F) Коммуналды-турмыстык кызметтер.
05 Халыкаралык экономиканын макроэкономикалык болімінде карастырылады:
F) Елдін толем балансы.
G) Ашык экономика улгілері.
H) Халыкаралык каржы-несие жане валюта катынастары.
06 Микроэкономиканын негізін калаушылар:
D) Л.Вальрас.
E) К.Менгер.
F) А.Маршалл.
07 Макроэкономика – бул:
A) Казіргі экономикалык теориянын екінші болімі.
B) ХХ гасырдын 30-шы жылдары Дж.М.Кейнстін колдауымен калыптасты.
C) Улттык экономиканы біртутас жуйе ретінде дамытудын зандылыктарын окытатын гылым.
08 Дастурлі микроэкономиканын ерекшеліктерін корсететін белгілері:
A) Ішкі нарыкта ондірілетін жане сатылатын тауар мен кызмет корсету болып саналады.
C) Бірдей шыгындары бар басекелес фирмалардын экономикасын окытады.
D) Ар елдін орталык банкімен бакыланатын улттык валютасынын болуы.
09 Протекционистік саясат:
B) Кандайда бір елдін сауда шектеулерін енгізу себептері мен олардын тигізетін асерлерін окытады.
E) Ішкі нарыкты шетелдік басекелестерінен коргау саясаты.
F) Халыкаралык саудада кеден тарифтері мен тарифтік емес реттеу адістерін колдану саясаты.
10 Сырткы сауда операцияларынын турлері:
C) Импорт.
D) Экспорт.
E) Реимпорт жане реэкспорт.
11 Нарыктарды даму эволюциясына карай тізбекте:
A) Ішкі нарык.
B) Улттык нарык.
C) Халыкаралык нарык.
12 Макроэкономика зерттейді:
D) Жумыссыздык пен инфляция турлерін.
E) Жиынтык сураныс пен усынысты.
F) Экономиканын ауыткымалы болуын жане экономикалык осуді.
13 Халыкаралык сауданы жузеге асыру тартіптері:
C) Еркін сауда немесе фритредерство.
D) Протекционизм
E) Автаркия.
14 Халыкаралык сауда формалары:
E) Карама-карсы сауда.
F) Ішкі сауда.
G) Сауда орталыктары.
15 Халыкаралык сауда:
A) Артурлі елдердегі тауар ондірушілер арасындагы байланыс формасы болып табылады.
D) Халыкаралык енбек болінісі негізінде калыптасатын сауда.
H) Халыкаралык тауар-акша катынастарынын сферасы, дуниежузіндегі барлык елдердін сырткы саудасынын жиынтыгы.
16 Халыкаралык сауданын уйымдык географиялык курылымы:
A) Жеке интеграциялык бірлестіктерге кіретін елдер арасындагы сауда агымдарынын болінуі.
B) Сауда-саяси бірлестіктеріне кіретін елдер арасындагы халыкаралык сауданын болінуі.
C) Белгілібір аналитикалык критерийлеріне сайкес жеке топтарга болінген елдер арасындагы халыкаралык сауданын болінуін корсетеді.
17 Халыкаралык сауданын тауарлык курылымы:
F) Тауарлардын кодтау жане суреттеудін уйлестіру жуйесіне сайкес топтастырылган халыкаралык сауда курылымы.
G) Халыкаралык саудада жеке тауарлар классификациясына сайкес топтастырылган сауда курылымы.
H) БУУ-нын стандартты халыкаралык классификациясына сайкес топтастырылган сауда курылымы.
18 Онеркасібі дамыган елдер:
D) Америка Курама Штаты.
E) Жапония
F) Германия.
19 Алемдік багалардын динамикасы мен денгейін аныктау ушін колданылатын багалар:
C) Аныктамалык багалар.
E) Биржалык котировкілер.
F) Накты мамілелер багасы.
20 Сырткы сауда:
A) Артурлі елдердегі тауар ондірушілер арасындагы байланыс формасы болып табылады.
C) Белгілі бір елдін баска елдермен жасайтын саудасы.
E) Артурлі елдердін резиденттері катысатын сауда.
21 Халыкаралык экономиканын микроэкономикалык болімі окытады:
A) Таза сауда теориясын.
B) Протекционистік саясатты.
C) Накты тауарлар мен ондіріс факторларынын козгалысын.
22 Халыкаралык енбек болінісінін дамуына асер ететін факторлар:
A) Енбек онімділігін арттыру.
B) Ондірістін жогары тиімділігіне жету.
C) Ондіріс шыгындарын мейлінше томендету.
23 Халыкаралык сауданын жедел осуіне асер ететін факторлар:
F) Халыкаралык енбек болінісі мен ондірісті интернационалдаудын дамуы.
G) Сауда-экономикалык интеграция процестерінін дамуы, жалпыга бірдей рыноктардын калыптасуы.
H) Дуниежузілік рыноктагы трансулттык корпорациялардын белсенді кызметі.
24 Халыкаралык саудадагы меркантелистік теориянын негізгі идеялары:
A) Байлыктын козі алтын, куміс корын жинактау.
B) Халыкаралык саудадагы мемлекеттін экономикалык ролін карастыруы.
C) Шетелдік тауарлар мен кызметтерді импорттауды шектеу куралдарын колдануды коздеуі.
25 Халыкаралык саудадагы меркантелистік мектептін негізін калаушылар:
C) А.Монкретьен.
D) Т.Мен.
E) И.И.Посошков.
26 Меркантелистердін халыкаралык сауда теориясын калыптастыруда метрополия мен колония арасындагы белгілеген принциптері:
D) Колониядан дайын онім шыгаруга тыйым салынады.
E) Метрополиядан шикізатты шыгаруга тыйым салынады.
F) Сауданы колония тек метрополиямен жасайды.
27 А.Смиттін абсолютті артыкшылык теориясынын мані:
A) Арбір ел бір тауарды шетелге караганда томен багамен ондіріп, айырбастауы.
B) Бір ел екінші елге караганда бір немесе бірнеше тауарларды томен шыгынмен ондірген уакыттын тиімділігі.
C) Елдердін уксас тауарларды ондіріп, айырбастауы.
28 Халыкаралык сауданын классикалык теориясынын негізін калаушылар:
A) А.Смит.
B) Д.Рикардо.
H) Дж.Ст.Милль
29 А. Смиттін абсолютті артыкшылыктар теориясынын негізгі алгышарттары:
D) Ондіру колемінін натуралды корсеткіштермен есептелуі.
E) Тауарды ондіру кезінде бір гана фактор - енбек колданылады.
F) Екі ел А жане В, х жане у тауарларын шыгарады.
30 А елінде 1 сагат енбек шыгыны 6 кг х тауарын жане 4 дана у тауарын ондіреді. Ал, В елінде шыгындалган енбек бірлігінде 1 кг х тауарын жане 5 дана у тауары ондіріледі. Автаркия жагдайында ар ел оз тауарын ішкі нарыкта сатады, сондыктан бул тауардын багасы артурлі болады. Бул салыстырмалы баганы салыстырмалы енбек шыгыны аркылы аныктаймыз. А елінін басеке нарыгында х жане у тауарларынын багалары неге тен?
C) 1 дана у тауары 1,5 кг х тауарына тен.
31 А елі 1 сагатта 5 кг. х тауарын жане 4 дана у тауарын ондіреді. Ал В елі сол уакытта 1,5 кг. х тауарын жане 2 дана у тауарын ондіреді. Салыстырмалы артыкшылык теориясын колдана отырып, А жане В елдері кандай тауарды экспорттап, кандай тауарды импорттайды:
D) В елі х тауарын импорттайды, у тауарын экспорттайды
E) А елі х тауарын экспорттайды, у тауарын импорттайды.
F) А елі х тауарына, ал В елі у тауарына салыстырмалы артыкшылыкка ие.
32 Егер де болса, онда:
A) Сауда шарты жаксарады.
E) Елдін жагдайы жаксарады.
F) Арбір экспортталатын тауардын бірлігіне коп импорттык тауар сатып алу мумкін болады.
33 Егер де болса, онда:
B) Сауда шарты нашарлайды.
D) Елдін жагдайы томендейді.
G) Импорттык тауарлардын багасы томендейді.
34 Еуропалык еркін сауда ассоциациясына кіретін елдер:
D) Исландия.
E) Норвегия.
F) Швеция.
35 Еркін сауда туралы Солтустік Америкалык келісім курамына кіретін елдер:
A) АКШ.
C) Мексика.
G) Канада.
36 Елдін резиденттері:
A) Осы елде туракты туратын тулгалар.
B) Елде бір жылдан артык туратын жумысшы-мигранттар.
C) Осы елде озінін экономикалык кызметін жузеге асыратын касіпорындар.
37 Халыкаралык енбек болінісі факторлары:
A) Елдін географиялык жагдайы мен табиги-климаттык жагдайы.
B) Капиталмен жане білікті мамандармен камтамасыз етілуі.
C) Территориянын колемі жане халык саны.
38 Ондіріс факторлары:
B) Енбек.
C) Жер.
D) Капитал.
39 Меркантелистік сырткы сауданын мані:
D) Экспорттын жогарлауы жане импорттын кыскаруы.
E) Елдін ішінде ондірілмейтін шикізаттарды импорттауда кеден салыктарын белгілемеу.
F) Шикізатты шыгаруды шектеу.
40 Ондірістін негізгі уш факторынын: енбек, жер, капиталдын багалары:
C) Енбек акы.
D) Пайыз.
E) Жер рентасы.
41 Казіргі кездегі колданылатын жасырын протекционизмнін турлері:
E) Техникалык шектеулер.
F) Ішкі салыктар мен жинактар.
G) Мемлекеттін сатып алу саясаты.
42 Дуниежузілік шаруашылыктын казіргі курылымына сайкес елдерді топтастыру:
C) Онеркасібі дамыган елдер.
E) Жана индустриалды елдер.
F) Экономикасы отпелі кезендегі елдер.
43 Халыкаралык экономикадагы тауар тусінігі:
A) Ондіріс онімі.
B) Баска тауарга айырбасталу кундылыгына ие заттар.
C) Кандай да бір когамдык кажеттілікті канагаттандыратын жане айырбастау ушін ондірілген онім.
44 Халыкаралык экономикада сатылатын тауарлар:
D) Ауыл шаруашылыгы онімдері.
E) Ондеу онеркасібінін тауарлары.
F) Ондіру онеркасібінін тауарлары.
45 Халыкаралык формаларынын енбек болінісінін функционалдык турлері:
E) Жалпы.
F) Жеке.
G) Дербес.
46 Халыкаралык сауданын классикалык теориясынын негізін калаушылар:
B) А.Смит.
C) Д. Рикардо.
D) Дж. Стюарт Милль.
47 А. Смиттін халыкаралык сауда теориясындагы колданган алгы шарттары:
A) Жалгыз ондіріс факторы енбек болып табылады.
B) Сырткы саудага укімет араласпайды, ашык нарыктар режимін жане еркін сауданы колдайды.
C) Ондіріс шыгындары туракты болып калады, ал олардын томендеуі тауарларга деген суранысты осіреді.
48 Д. Рикардонын салыстырмалы артыкшылыктар теориясындагы колданган алгы шарттары:
A) Коліктік шыгындар есепке алынбайды.
B) Тек бір гана ондіріс факторынын (енбектін) болуы.
H) Елдін ішінде табыстардын болінуіне сырткы сауданын асер етуін жокка шыгару.
49 Халыкаралык сауданын баламалы теориялары:
E) Онімнін омірлік циклі теориясы.
F) Масштаб эффектісі теориясы.
G) Басекелестік артыкшылык теориясы.
50 Халыкаралык сауданын балама теорияларынын авторлары:
D) Р.Вернон.
E) П.Крюгман, К.Ланкастер.
F) М.Портер.
51 М.Портер бойынша елдердін басекелестік артыкшылыктарынын детерминанттары:
A) Елдердін ондірістік факторлармен камтамасыз етілуі.
B) Белгілі бір саладагы онімге ішкі сураныстын параметрлері.
C) Елдегі басекекабілетті жабдыктаушы-салалардын саны.
52 Егер де Франция Испанияга шарап, ал Испания Францияга ет экспорттайтын болса, онда шарапка деген алемдік баганын етке караганда осуін білдіреді:
A) Франциянын сырткы саудадан алатын утысынын жогарылауын.
B) Франциянын сауда мумкіндігі сызыгынын колбеулік бурышынын озгеруін.
H) Испаниянын сырткы саудадан алатын утысынын азаюын.
53 Онімнін оміршендік циклі теориясына сайкес кейбір онімдер кезендерінін циклдері:
A) Нарыкка ену.
B) Осу.
C) Толыгуы жане кулдырауы.
54 Кесте келтірілген екі ел бойынша деректерді (кестедегі сандар берілген тауарларды ондіру ушін кажетті енбек шыгындарын корсетеді) карастырайык.
А еліБ елі
Х тауарынын 1 бірлігі1 сагат4 сагат
Z тауарынын 1 данасы3 сагат8 сагат
Егер де А жане Б елдері озара сауда катынастарын калыптастыратын болса, экспорт пен импорттын багыттары калай болады:
C) А елі Х тауарын экспорттайды, Z тауарын импорттайды.
E) Б елі Х тауарын импорттайды, Z тауарын экспорттайды.
F) А елі Х тауарын ондіруге маманданады, Б елі Z тауарын ондіруге манаданады.
55 Активті сырткы сауда балансы, пассивті сырткы сауда балансы жане сырткы сауда айналымынын аныктамалары:
B) Экспорт пен импорт косындысы.
C) Экспорттын импорттан жогары болуы.
D) Экспорттын импорттан аз болуы.
56 Экспорт импорттан жогары болса, онда:
A) Елде активті тауар сальдосы калыптасады.
B) Сырткы сауданын он сальдосы орын алады.
E) Шетелдік сектор жинагынын азаюы калыптасады.
57 Экспорттан импорт жогары болатын болса, онда:
C) Елде пассивті тауар сальдосы калыптасады.
D) Сырткы сауданын теріс сальдосы орын алады.
H) Шетелдік сектор жинагынын артуы калыптасады.
58 Д. Рикардонын салыстырмалы артыкшылык теориясына сайкес:
A) Елдер салыстырмалы багасы томен тауарларды ондіруге маманданады.
B) Сауда натижесінде арбір ел он экономикалык тиімділікке ие болады.
C) Импорттык тауарлардын багасы экспорттык тауарлардын багасы аркылы аныкталады.
59 А. Смиттін халыкаралык экономикадагы алатын орны:
A) Халыкаралык саудага мемлекеттін араласпауы керек, ашык нарык режимдерін колдауы керек деген тужырымдаманы айтты.
B) Халыкаралык саудадагы абсолютті артыкшылык териясын енгізуші.
C) Фритредерство саясатын ен алгаш аныктаушы.
60 Абсолютті артыкшылык улгісіндегі тенсіздігі:
B) Елде толык жумыспен камту орын алады.
C) Елдегі бар енбек ресурстарынын барлыгы тауарларды ондіру процесінде колданылады.
D) Бул шарт тек бір елдін шегінде гана орындалатынын корсетеді.
61 Абсолютті артыкшылык улгісіндегі тенсізде A1,G1, L белгілері корсетеді:
A) 1-ші тауар бірлігін ондіру ушін кажетті уакыт.
C) 1-ші тауарды ондіру колемі.
D) 2-ші тауарды ондіру колемі.
E) Елдегі бар енбек ресурстары.
62 Леонтьев парадоксынын (окшаулылыгынын) мані:
D) Хекшер-Олин теориясынын негізгі шешімдерге кайшылыктын аныкталуы.
E) В.Леонтьевтін жургізген эмпирикалык зерттеулерінін натижесі.
G) АКШ экспортында салыстырмалы турде енбек сыйымды тауардын, ал импортында капитал сыйымды тауардын коп болгандыгын далелдейтін шешім.
63 Ондіріс факторлары аракатынасы теориясынын авторлары:
E) Э. Хекшер.
F) Б. Олин.
G) П. Самуэльсон.
64 Ондіріс факторлары аракатынасы теориясындагы жорамалдар:
B) Екі ондіріс факторы – енбек пен капитал.
C) Елдердін ондіріс факторларымен камтамасыз етілуіндегі айрымашылыктар.
F) Бір тауар капиталсыйымды, ал екінші тауар енбексыйымды.
65 Сырткы сауданын классикалык теорияларындагы ортак жорамалдар:
C) Ондіріс факторларынын толыгыменен колданылуы.
D) Арбір елде ондіріс факторларынын колемі шектелген.
F) Жетілген басеке жагдайындагы сауда.
66 Ондіріс факторларына багаларды тенестіру теоремасы:
C) Хекшер-Олин-Самуэльсон теоремасы.
D) Халыкаралык сауда сауда жасайтын елдерде гомогенді факторлардын абсолютті жане салыстырмалы багаларын тенестіреді.
E) Халыкаралык сауда тауарлардын абсолютті жане салыстырмалы багаларын тенестіреді.
67 Леонтьев парадоксын кім, кашан жане кандай улгіні колдану аркылы шыгарды:
A) В. Леонтьев.
D) ХХ гасырдын 50-ші жылдары.
F) Ондірістік факторлардын аракатынасы улгісі.
68 Хекшер-Олин теориясындагы негурлым манызды жорамалдар:
A) Жеке тауарлардын артурлі факторинтенсивтілігі.
B) Жеке елдердін артурлі факторсыйымдылыгы.
C) Бір тауардын – енбексыйымдылыгы, 2-ші тауардын – капиталсыйымдылыгы.
69 Фактор интенсивтілігі дегеніміз:
A) Белгілі бір тауарды ондіруге ондіріс факторларынын салыстырмалы шыгынын аныктайтын корсеткіш.
B) Елдердін ондіріс факторларымен салыстырмалы камтамасыз етілуін корсететін корсеткіш.
C) Бір тауар – капиталсыйымды, 2-ші тауар – енбексыйымды екендігін корсететін корсеткіш.
70 тенсіздігі білдіреді:
A) 2-ші тауар 1-ші тауарга караганда салыстырмалы турде капиталсыйымды болып табылады.
C) 2-ші тауар 1-ші тауарга караганда салыстырмалы турде енбексыйымды болып табылады.
E) 2-ші тауарды ондіруге жумсалатын енбек пен капитал шыгындарынын катынасы 1-ші тауарды ондіруге жумсалатын енбек пен капитал шыгындарынын катынасынан жогары.
71 Леонтьев парадоксы бойынша:
A) Ел капиталтолымды, егер де болса.
B) Американдык импорт экспортка караганда 30 %-га капиталсыйымды.
C) Енбектолымды елдер капталсыйымды тауарды, ал капиталтолымды елдер енбексыйымды тауарларды экспорттайды.
72 Сауда шарты, экономикалык корсеткіш ретіндегі негізгі формалары:
A) Тауарлык немесе таза бартерлік сауда шарты.
B) Табыстык сауда шарты.
C) Факторлык сауда шарты.
73 Халыкаралык сауданын стандартты жане жалпы тепе-тендік теорияларынын негізін калаушылар:
E) Ф.Эджоуорт.
F) Г.Хэберлер.
G) А.Маршалл.
74 Халыкаралык саудага ыкпал ету козкарасы тургысынан экономикалык осудін типтері:
A) Экспорт кенейтуші осу.
E) Импорт алмастырушылык осу.
F) Сауданын нейтралдык осуі.
75 Жеке елдердін сауда жагдайына экспорт кенейтуші осудін тигізетін асері:.B) Сауда жасайтын елдін сауда жагдайын нашарлатады.
C) Баска елдердін сауда жагдайын жаксартады.
E) Елдін экспорттайтын тауарларынын ондірісін кенейтеді.
76 Жеке елдердін сауда жагдайына импорт алмастырушы осудін тигізетін асері:
A) Сауда жасайтын елдін сауда жагдайын жаксартады.
D) Баска елдердін сауда жагдайын нашарлатады.
F) Елдін импорттайтын тауарларынын санын кенейтеді.
77 Сауданын табыстык шарты:
A) Толыгымен экспорттан тускен акша есебінен тауарларды импорттаудагы елдін потенциалын корсететін индекс.
B) Экспорттан алынатын кірістердін осуіне карай импорттык потенциалдын артуын корсетеді.
C) Сауданын тауарлык шартын экспорттын сандык индексіне кобейту аркылы есептеледі.
78 Сауданын факторлык шарты:
E) Бір немесе бірнеше ондіріс факторларынын онімділігімен импорттык багаларды байланыстыратын индекс.
G) Экспорттык секторда онімділіктін осу бірлігіне алынган импорт колемін корсетеді.
H) Тауарлык сауда шартын экспорттык секторлардын онімділігінін индексіне кобейту аркылы есептеледі.
79 ; ; формулалары аркылы есептеледі:
A) Тауарлык немесе таза бартерлік сауда шарты.
B) Табыстык сауда шарты.
C) Факторлык сауда шарты.
80 Импорт икемділігі:
A) Сауда шартынын озгеруінен туындайтын импортка деген сураныстын озгеруі.
C) Импорт колемінін пайыздык озгерісінін онын багасынын пайыздык озгерісіне катынасы.
81 Экспорт икемділігі:
B) Сауда шартынын озгеруінен туындайтын экспортка тауарлар усынысынын озгеруі.
формуласынын мані:
A) Импорттын икемділігін аныктайды.
C) Сауда шартынын озгеруінен туындайтын импортка деген сураныстын озгеруін корсетеді.
E) Импорт колемінін пайыздык озгерісінін онын багасынын пайыздык озгерісіне катынасын корсетеді.
82 формуласынын мані:
B) Экспорттын икемділігін аныктайды.
D) Сауда шартынын озгеруінен туындайтын экспортка тауарлар усынысынын озгеруін корсетеді.
F) Экспорт колемінін пайыздык озгерісінін импорт багасынын пайыздык озгерісіне катынасы.
83 Халыкаралык сауданын стандартты улгілері белгілерімен сипатталады:
A) Ар елдін ондіру мумкінділіктерінін кисыктары ар турлі.
B) Ар елдегі тутынушылардын талгамы мен багалаулары ар турлі.
C) Халыкаралык саудада болатын тепе-тендік бага салыстырмалы алемдік сураныс пен деген салыстырмалы алемдік усыныс катынасымен аныкталады.
84 Тауардын салыстырмалы багасынын озгеруінін асер ету тізбегі:
A) Ондіріс курылымын озгертеді.
B) Ресурстарга деген суранысты озгертеді.
C) Алынатын табыстар денгейіндегі озгеріске алып келеді.
85 Сауда натижесінде табыстарды кайта болуді тусіндіретін спецификалык ондіріс факторларынын теориялары:
A) Самуэльсон-Джонс теориясы.
B) Столпер-Самуэльсон теориясы.
C) Рыбчинский теориясы.
85 Cамуэльсон-Джонс теоремасынын мані:
F) Сауда натижесінде экспорттык салалар ушін спецификалык факторлар иелері табыстарын жогарылатады.
G) Импортпен басекелесетін салалар ушін спецификалык факторлар иелерінін табыстары кыскарады.
H) Ондіріс факторы ушеу – капитал мен жер (спецификалык факторлар) жане енбек (мобильді фактор).
86 Cамуэльсон-Столпер теоремасынын мані:
D) Халыкаралык сауда багасы осіп келе жаткан тауарларды ондіру ушін колданылатын интенсивті фактор иесінін табыстарынын осуіне алып келеді.
F) Халыкаралык сауда багасы томендеп келе жаткан тауарды ондіру ушін коланылатын интенсивті фактор багаларынын томендеуіне акеледі.
G) Факторлар багаларынын осуі немесе томендеуі олардын комегімен ондірілетін тауарлардын багаларынын осуі мен томендеуінен улкен дарежеде болады.
87 Халыкаралык сауданын спецификалык ондіріс факторларынын теориясы:
A) Елдердін спецификалык ондіріс факторларымен артурлі камтамасыз етілуі пайда болган кездегі тауарларга салыстырмалы багалардын айырмашылыктары жатыр.
B) Экспорттык сектор ушін спецификалык факторлар дамиды.
C) Ал импортпен басекелесетін сектор ушін спецификалык факторлар кыскарады.
88 Ондірістін спецификалык факторлары теориясына сайкес:
B) Енбек – мобильді фактор.
C) Капитал – 1-ші тауар ушін спецификалык фактор.
D) Жер – 2-ші тауар ушін спецификалык фактор.
89 Рыбчинский теоремасынын мані, кай жылы жане кіммен шыгарылган:
A) 1955 жылы.
B) Т.Рыбчинский.
C) Ондіріс факторлары усынысынын осуі жане ондірістін улгаюы арасындагы аракатынасты далелдеді.
90 Масштаб экономикасынын улгісі:
A) Фактор бірлігі шыгындарынын осуі кезіндегі ондірісті дамыту ондірістін осуіне кобірек акелетінін корсетеді.
B) Ондіріс факторларынын кайтарымдылыгы бойынша бірдей немесе оте жакын елдердін арасындагы сауда.
E) Технологиялык бір-біріне жакын немесе бірдей онім ондіретін елдер арасындагы сауданы тусіндіреді.
91 Масштабтын ішкі эффектісі:
A) Фирма шегінде тауар бірлігінін шыгындарынын онын ондіру масштабынын осуі натижесінде томендеуі.
D) Тауарларды ондіру колемі озгеріссіз, ал оны ондіретін фирмалардын саны кыскарады.
F) Жетілмеген басекенін калыптасуы.
92 Масштабтын сырткы эффектісі:
B) Фирма шегінде тауар бірлігінін шыгыны толыгыменен саладагы ондіріс масштабынын осуі натижесінде томендейді.
C) Колемдері озгеріссіз калган кездегі бір немесе тура сондай тауарды ондіретін фирмалардын саны кобейеді.
E) Нарыктын жеткілікті басекекабілетті болып калуы.
93 Жетілмеген басеке турлері:
C) Олигополия.
D) Монополиялык басеке.
E) Таза монополия.
94 Жетілген басеке шарттары:
A) Нарыкка еркін кіру жане одан еркін шыгу.
D) Біртипті тауарлар.
E) Сатушылар мен сатып алушылардын санынын коп болуы.
95 П.Кругманнын халыкаралык сауда теориясына коскан улесі:
A) Монополиялык басеке негізінде сауда теориясын дамытушы.
B) Халыкаралык сауданын жана теориясын калаушылардын бірі.
C) Егер де фирма оз тауарларын орташа нарыктык багадан жогары багага сататын болса, онда онын нарыктагы улесі кыскаратынын далелдеді.
96 Дифференциалды тауарлармен ішкі салалык сауда себептермен тусіндіріледі:
A) Тутынушылардын талгамындагы айырмашылыктар.
B) Тутынушылар талгамы мен жалпы багалары бірдей.
C) Киылыспалы сураныс.
97 Халыкаралык сауданы мемлекеттік реттеу болуы мумкін:
A) Біржакты.
B) Екіжакты.
C) Копжакты.
98 Протекционистік тенденциянын дамуы протекционизмнін формаларын боліп корсетеді:
B) Селективті протекционизм.
C) Салалык протекционизм.
D) Жасырын протекционизм.
99 Протекционизмге карсы далелдер:
A) Тутынушылар жогалымы жане когамнын игі-жагдайынын томендеуі.
B) Сауда шектеулері коргауындагы отандык ондірушілердін тиімділігін жогарлатуга ынталыктын томендеуі.
C) Сауда согыстарынын калыптасу мумкіндіктері.
100 Протекционизмді жактаушылардын пікірінше импортты шектеу кажеттілігі:
B) Отандык ондірушілерді колдау ушін.
C) Жумыс орындарын сактау жане алеуметтік турактылыкты камтамасыз ету ушін.
D) Шетелдік басекелестерінен жас салаларды коргау ушін.
101 Сауда саясатынын куралдары:
A) Кедендік тарифтер.
B) Экспорттык субсидия.
C) Лицензиялау.
102 Салык салу формасына карай кеден баж салыктарынын турлері:
D) Адвалорлык.
E) Спецификалык.
F) Аралас.
103 Кедендік тарифтердін салык ставкалары:
A) Максималды.
B) Минималды.
C) Преференциалды.
104 Тарифтік емес шектеулер:
F) Экспортты субсидиялау.
G) Мемлекетік сатып алымдар.
H) Квоталар мен лицензиялар.
105 Сауда саясатынын сандык тарифтік емес куралдары:
D) Квоталау.
E) Лицензиялау.
F) Экспортты ерікті шектеу
106 Жасырын тарифтік емес сауда саясатынын куралдары:
A) Мемлекетік сатып алымдар.
B) Техникалык шектеулер.
C) Салыктар мен жинактар.
107 Каржылык тарифтік емес сауда саясатынын куралдары:
F) Демпинг.
G) Субсидиялау.
H) Экспортты несиелеу.
108 Тарифтік емес сауда саясатынын куралдары топтастырылады:
A) Спецификалык тауарлык кедергілер.
B) Саудага мемлекеттін араласуы аркылы шектеу.
C) Импорттык алымдар.
109 Кедендік баж салыктарынын аткаратын кызметтері:
C) Фискалдык.
D) Протекционистік.
E) Баланстык.
110 Кедендік баж салыктары салымдар объектісі бойынша жіктеледі:
F) Импорттык.
G) Экспорттык.
H) Транзиттік.
111 Кедендік баж салыктары мінезі бойынша жіктеледі:
A) Маусымдык.
B) Демпингке карсы.
C) Компенсациялык.
112 Кедендік баж салыктары шыгу тегі бойынша жіктеледі:
E) Автономдык.
F) Конвенциялык (келісімдік).
G) Преференциалдык.
113 Лицензиянын накты формалары:
A) Бас лицензия.
B) Автоматты лицензия.
D) Галамды лицензия.
114 Артурлі елдерде колданылатын лицензияны тарату механизмі:
A) Аукцион аркылы.
B) Анык талгамдар жуйесі.
C) Багалык емес негізде лицензияны тарату.
115 Экспорттык несиелеудін формалары:
A) Улттык экспорттаушымен субсидияланатын несиелер.
B) Шетелдік импорттаушымен мемлекеттік несиелер.
C) Улттык экспорттаушылардын экспорттык тауекелдерін сактандыру.
116 Экспорттык несиелердін турлері:
D) Кыскамерзімді несиелер.
E) Ортамерзімді несиелер.
F) Узакмерзімді несиелер.
117 Коммерциялык тажірибедегі демпингтін турлері:
F) Туракты демпинг.
G) Кері демпинг.
H) Спорадиялык демпинг.
118 Демпингті жузеге асыру ушін кажетті шарттар:
A) Артурлі елдерде тауарга деген сураныс икемділігіндегі айырмашылыктар.
B) Жетілмеген басеке жагдайы.
C) Нарыктын сегменттелуі.
119 Вальрас ережесі:
A) Елдін импортынын куны экспорт куны мен таза шетелдік активтерді сату мен пайыздардын таза толемдерінін сомасына тен.
H) Тауарлар мен кызметтер саудасынын балансы капитал козгалысы балансынын карама-карсы танбасына тен болады.
120 Шетелдік инвестициялармен жумыс істейтін касіпорындардын формалары:
A) Туынды компаниялар.
C) Ассоциацияланган компаниялар.
D) Филиалдар.
120 Мерзімі бойынша шет ел капитал салымдары болінеді:
A) Кыска мерзімді.
B) Орта мерзімді.
C) Узак мерзімді.
121 Дамыган елдер арасындагы капитал сінісуінін бірнеше себебі:
B) 50-60 жылдардагы дамушы елдердегі инвестициялык ахуалдын томендеуі.
C) Дамыган елдерде гылымды коп кажет ететін онімнін ірі ондірісін куру ушін алгышарттардын болуы.
D) Гылыми-техникалык революциясынын орістеуі.
122 Тікелей инвестициялардын капиталды кабылдаушы елдегі негізгі турлері:
D) Шет елде касіпорындар, онын ішінде филиалдар мен (тауелді) касіпорындарды куру.
E) Контракт негізінде бірлескен касіпорындарды куру.
H) Елдін касіпорындарын сатып алу немесе жаулап алу.
123 Вальрас ережесіндегі X, NA, NR білдіреді:
D) Экспорт.
E) Активтердін таза сатылымы.
F) Таза пайыздык толемдер.
124 Карыздык багалы кагаздардын формалары:
A) Облигациялар, жай вексельдер, карыздык сенімхат.
B) Акшалай нарык куралдары.
C) Каржылык дериваттар.
125 Акша нарыгынын куралдары:
D) Депозиттік сертификаттар.
E) Банктік акцептер.
F) Казналык вексельдер.
126 Халыкаралык капитал козгалысынын формалары:
A) Ресми жане жеке капитал.
B) Касіпкерлік жане ссудалык капитал.
C) Тікелей жане портфельді инвестициялар.
127 Тікелей инвестицияларды мемлекеттік колдау шаралары:
A) Мемлекеттік кепілдікті беру.
B) Халыкаралык инвестициялау ережелерін кабылдау.
C) Шетелдік инвестицияларды сактандыру.
128 Халыкаралык инвестициялаудын ережелері:
F) Ену кукыгы жане келіспеушіліктерді реттеу.
G) Аділ жане дискриминациялык емес режм (тартіп).
H) Келісім-шарттын токтатылуы.
129 Отем калыпты деп есептеледі, егер де ол:
A) Тиімді.
B) Жеткілікті.
C) Тез.
130 Кепілдендірілген туракты акшалай табыска шартты кукык беретін акшалай куралдар:
A) Облигациялар.
B) Жай вексельдер.
C) Карыздык сенімхат.
131 Толем балансында бейнеленетін халыкаралык карызга алулар мен несиелеудін негізгі куралдары:
D) Саудалык несиелер.
E) Заимдар мен депозиттер.
F) Валюта.
132 Капиталдын шыгу коздері, колдану мінезіне жане салу максатына карай негізгі формалары:
A) Ресми жане жеке капитал.
B) Касіпкерлік жане ссудалык капитал.
C) Тікелей жане портфельді инвестициялар.
133 Портфельдік инвестициялар жане оны жузеге асыратын багалы кагаздардын негізгі турлері:
A) Шетелдік багалы кагаздарга салынатын капитал.
B) Бір елдін резидентінін баска елдін резидент-касіпорнына узак мерзімді кызыгушылыкты алуы.
C) Акционерлік багалы кагаздар.
D) Карыздык багалы кагаздар.
134 Халыкаралык корпорациялардын негізгі тусініктері:
E) Трансулттык жане копулттык корпорациялар.
F) Негіздеу елі.
G) Кабылдаушы ел.
135 Тікелей инвестициялар натижесінде пайда болатын экономикалык тиімділіктер:
A) Ондіріс факторларынын негурлым тиімді колданылуы мен кайта болінуі есебінен жалпы алемдік ондірісті жогарлатады.
B) Капиталды шыгарушы елдерде капитал иелерінін табыстары артады, ал баска факторлар иелерінін табыстары кыскарады.
C) Капитал енгізілетін елдерде капитал иелерінін табыстары азаяды, ал баска факторлар иелерінін табыстары артады.
136 Халыкаралык корпорациялардын жататын негізгі тусініктерінін (трансулттык корпорация, негіздеу елі, кабылдаушы ел) аныктамалары:
A) Бас компания бір елдін капиталына жататын, ал филиалдары алемнін коптеген елдері бойынша шашыраган халыкаралык корпорация формасы.
D) Халыкаралык корпорациянын бас болімшелері орналаскан ел.
E) Халыкаралык корпорация тікелей инвестициялар негізінде курылган туынды, ассоциацияланган компаниялары немесе филиалдары бар ел.
137 Укіметаралык несиелерді ен коп алатын елдер:
D) Австралия.
E) Дания.
F) Швеция.
138 90-шы жылдардын ортасында халыкаралык несиелердін улесі:
A) Банкаралык несиелер – 50%.
B) Укіметаралык несиелер – 30%.
C) Баска уйымдардын несиелері - 20%.
139 Дамушы елдердін ішінде укіметаралык несиелерді ен коп алатындары:
B) Мексика.
F) Пакістан.
H) Аргентина.
140 Иммиграция, эмиграция жане миграциялык сальдо тусініктері:
A) Жумысшы кушінін баска елге, жумыска немесе окуга белгілі мерзімге орналасу максатымен елден келуі немесе жумысшылар импорты.
B) Жумысшы кушінін экспорты, баскаша айтканда шетелде жумыс орындарын алу максатымен елден кетуі.
E) Кетіп калган жане келген мигранттар арасындагы айырма.
141 Толем балансы статистикасында жумысшы кушінін миграциясымен байланысты корсеткіштердін жіктелуі:
B) Енбектік табыс, жумыспен камтылгандарга толемдер.
C) Мигранттардын ауысымы.
D) Жумысшыларды ауыстыру.
142 Біріккен Улттар Уйымынын топтастыруна сайкес, сырткы миграциянын турлері:
A) Кайытпайтын.
C) Маусымдык жане маятниктік.
F) Амалсыз.
143 Ескі миграция толкыны сипаттамасы:
A) Аграрлык кошу.
E) 1880 жылга дейін Батыс Еуропа, Англия, Германия мен Швециянын бір болігінде калыптаскан миграция.
F) Миграциялык агымдар АКШ-ка, Австралияга, Канадага багытталды.
144 Жана иммиграция кезенінін басталуы:
B) Американ фирмалары жумысшыларды артта калган елдерден акелгенде.
E) Шыгыс жане Онтустік Еуропадан, Австро-Венгрия, Италия жане Россиядан жумысшылардын АКШ-ка агымы.
F) Артта калган елдердін пайда болуы.
145 Иммиграция натижесінде пайда болган елдер:
A) Австралия.
D) АКШ.
G) Канада.
146 Экономикалык осу мен шетел енбегін шексіз тарту арасындагы тікелей байланыстылык туралы тезистін мані жане оны шыгаргандар:
A) А.Льюис.
B) К.Кандлебергер.
C) Шетел енбегін тарту экономикалык осудін ынталандырушы куралы ретінде карастыру.
147 Адам капиталы козгалысынын моделі ретінде корсетілген концепциянын шыгу уакыты, мані жане авторы:
A) ХХ гасырдын 80-90 жылдары.
B) Иммигранттар отбасы – инвестиция ушін тиімді объект екендігінін далелденуі.
C) Дж. Саймон.
148 Миграцияны донор-елдер мен рецепиент-елдердегі жагдай тенсіздігі салдары немесе осы екі топ елдердін ішкі тенсіздіктер натижесі ретінде корсеткендер:
D) Е.Ли.
E) Р.Харрис.
F) М.Тапинос.
149 Жумыс куші нарыгынын типтері:
A) Жергілікті.
B) Улттык.
C) Халыкаралык.
150 Реэмиграцияны ынталандырудын дастурлі мемлекеттік шаралары:
A) Реэмиграцияны ынталандыру багдарламалары.
B) Иммигранттарды касіби дайындау багдарламалары.
C) Жаппай эмиграцияланатын елдерге экономикалык комек багдарламалары.
151 Жумыс кушінін миграциясы, акыл ойдын ауысуы, зансыз мигранттар тусініктерінін аныктамалары:
A) Енбекке жарамды халыктын кандай да бір когамнын экономикалык кажеттілігіне айналган, енбек кушін кажет ететін орындарга байланысты козгалысы.
D) Жогары білімді мамандардын халыкаралык козгалысы.
E) Елге жумыс іздеу барысында зансыз негіздерде келіп, жумыска орналаскан адамдар.
152 Енбек миграциясынын теріс жактары:
A) Белсенді эмиграция экономика, гылым жане техниканын кейбір багыттарынын дамуын баяулатады.
D) Когам халыктын ен интеллектуалды тобы, жогары касіби, іс-арекет белсенділігі бар гылыми-енбек потенциалын жогарлатады.
F) Халыктын кетуі елдегі демографиялык жагдайга асер етіп, онын картаюына акеледі.
153 Енбек миграциясынын он жактары:
B) Касіби утыска ие болады.
C) Экономикага валюта каржыларынын келуі.
E) Енбек нарыгында шиеленісті томендету.
154 Халыкаралык енбек нарыгындагы реципиент-елдін саясаты:
D) Енбек нарыгындагы басекені кушейту.
G) Жумысшы кушінін курылымын жогары маманданган топтар пайдасына озгерту.
H) Экономикалык жане саяси мудделеріне байланысты елге келген жумысшы-мигранттарды тиімді пайдалану.
155 Донор-ел ушін экономикалык салдар:
B) Мигранттардын валюталык каржыларынын келуі.
E) Жумыссыздык денгейін томендету.
G) Енбек нарыгындагы басекені томендету.
156 Жеке резидент емес тулгалар:
A) Маусымдык жумысшылар.
B) Шетел окілдіктеріндегі жергілікті персонал.
C) Шекаралас мемлекеттерден келген жумысшылар.
157 Импортер елдер ушін жумысшы куші миграциясынын экономикалык салдары:
A) Улттык енбек нарыгында басекенін кушеюі.
D) Елде жумыссыздык денгейінін курт осуі.
H) Елде алеуметтік тенсіздіктін осуі.
158 Иммиграциялык саясаттын манызды шаралары:
A) Елге жумысшы-мигранттардын зансыз келуін болдырмау.
B) Зансыз мигранттармен куресу ушін депортация мен интернирование шаралары кен колданылады.
C) Импортер-елдердегі имигранттардын отанына кайтуын ынталандыру.
159 Жумыс кушінін сапасына койылатын баска талаптар:
C) Келуші мигранттардын денсаулыгынын жаксы болуы.
E) Біркатар мамандыктар мен касіптерге койылатын косымша касіби талаптар.
F) Жеке тулгалык жане психологиялык тургыдан шектеу.
160 Сырткы енбек миграциясынын халыкаралык кукыктык негіздеріндегі кужаттар:
F) Казакстан Республикасынын енбек кодексі.
G) 11.01.1995 жылдагы Казакстан Республикасы Президентінін «Сырткы экономикалык іс-арекетті ырыктандыру» туралы Жарлыгы.
H) 1947 жылгы Сауда мен тарифтер бойынша Бас келісім.
161 Еліміздегі мигранттардын молшеріне асер ететін алеуметтік – этникалык жае саяси карама кайшылыктар:
F) Когамдагы бюрократия.
G) Жыныстык-жас курылымы.
H) Экологиялык факторлар.
162 Маусымдык миграция, кайтпайтын миграция, амалсыз миграция угымдары:
A) Туракты омір суруге миграциялау.
D) Бір жылга дейінгі уакытша миграция.
F) Экономикалык емес себептерден болатын миграция.
163 Иммиграция тусінігі:
A) Елге жумысшы кушінін кіруі.
B) Жумысшылар импорты.
C) Жумысшы кушінін баска елге, жумыска немесе окуга белгілі мерзімге орналасу максатымен келуі.
164 Жапондык енбек моделіне тан сипаттар:
C) Мемлекеттік реттеу каталдыгы.
D) Шетел азаматтары ушін касіби дискриминация.
E) Адам капиталына ішкі фирмалык инвестициялар.
165 Енбек миграциясынын калыптасуына асер ететін демографиялык жагдайлар:
E) Халыктын кобеюі.
F) Дамыган елдердегі халыктын картаюы.
G) Жыныстык-жас курылымы.
166 Донор-ел:
A) Жумыс кушінін белсенді экспорты бар мемлекет.
B) Жумысшы кушінін активті экспорты байкалатын ел.
C) Миграциялык сальдосы теріс болатын ел.
167 Реципиент ел:
D) Жумыс кушінін белсенді агымы келетін мемлекет.
E) Жумысшы кушінін импорты байкалатын ел.
F) Миграциялык сальдосы он болатын ел.
168 Жумысшы кушінін халыкаралык нарыгына асер ететін экономикалык факторлар:
D) Омір суру денгейінін томендігі.
E) Жумыссыздыктын жогары денгейі.
G) Томенгі енбекакы.
169 Жумысшы кушін экспорттаушы елдердін артыкшылыктары:
A) Елге валюта келтірудін манызды козі.
B) Когамдагы алеуметтік шиеленісті томендетеді.
C) Маман кадрлар кайта дайындыктан тегін отеді.
170 Жумысшы кушін кабылдайтын елдердін артыкшылыктары:
D) Ондірілген онімнін басекелік мумкіндігі артады.
E) Жумыспен камтуды ынталандырады.
F) Окытуга жане мамандар даярлауга жумсалатын шыгындарды унемдейді.
171 Дамушы елдер ішінде шетелдік жумысшы кушін белсенді колданатын елдер:
C) Онтустік Африка Республикасы.
D) Малайзия.
E) Израйл мен Кувейт.
172 ЖУО-нін 10-50 %-ын жеке курделі аударымдар алатын елдер:
E) Иордания.
F) Лесото.
G) Йордания.
173 Миграциялык енбек еркіндігі болу ушін берілетін кукыктар мен еркіндіктер:
A) Азаматтардын касіби іс-арекетін жургізу кукыгы.
B) Еркін козгалу мен Отанына кайту кукыгы.
C) Тургылыкты омір суру жерін тандау кукыгы.
174 Скандинавтык енбек моделіне тан сипаттар:
F) Жумысшыларды орташа жалакымен камтамасыз ету.
G) Мемлекет комегіне негізделіп, мемлекет бюджетінен каржыландырылады.
H) Экономиканын алеуметтік багытталуы.
175 Англосаксондык енбек моделіне тан сипаттар:
B) Жумыс берушінін жумыска алу жане босату маселесіндегі еркіндігі.
C) Сала мен аймак денгейінде емес, касіпорын, фирма денгейінде жеке-дара келісім катынастардын басым болуы.
E) Енбек акынын жогары дифференциациясы.
176 Еуропалык енбек моделіне тан сипаттар:
A) Жумысшынын кукыктык коргалуынын жогаргы денгейі.
C) Толемакынын салыстырмалы занды турде белгіленген денгейінін жогарлыгы.
D) Жумыс орындарын сактауга багытталган енбек кукыгынын катал ережелері.
177 Халыкаралык енбек рыногында:
B) Миграция жергілікті рыноктарды мамандык, касіп, мамандык денгейі бойынша камтамасыз етеді.
C) Ол улттык рыноктарда жумысшы куші санын реттеу функциясын аткарады.
F) Енбек куші миграциясы жергілікті рыноктардагы шиеленістерді жоя алады.
178 Улттык енбек рыногына тан белгілер:
D) Сырткы енбек миграциясы енбек кушінін сапалык курылымынын озгеруіне асер етеді.
E) Миграция маманданган жане маманданбаган жумысшы куші тапшылгын жоюдын козі.
F) Енбек куші миграциясы жергілікті рыноктардагы шиеленістерді жоя алады.
179 Халыкаралык технологиялык айырбас жане онын формалары:
A) Коммерциялык жане кайтарылмайтын негізде гылыми-техникалык жетістіктердін мемлекетаралык айырбасы.
B) Коммерциялык.
C) Коммерциялык емес.
180 Джон Хикстін моделіне сайкес техникалык прогресстін турлері:
D) Нейтралды техникаык прогресс.
E) Енбекті сактайтын техникалык прогресс.
F) Капиталды сактайтын техникалык прогресс.
181 Техникалык прогресс моделінін авторы жане осы улгінін алгышарттары:
A) Дж. Хикс.
D) Барлык тауарлар екі фактор – енбек пен капитал комегімен ондіріледі.
F) Олардын салыстырмалы багалары туракты болып калады.
182 Нейтралды техникалык прогресс:
A) Бір мезгілде енбек онімділігінін артуын камтамасыз ететін технологияга негізделген прогресс.
B) Бір уакытта капитал онімділігінін артуын камтамасыз ететін технологияга негізделген прогресс.
C) Тауардын белгілібір колемін ондіруге шыгындалатын енбек пен капиталдын саны кыскаратынын корсететін прогресс.
183 Енбекті сактайтын техникалык прогресс:
D) Енбекке караганда капитал онімділігін жогарлатуды камтамасыз ететін технологияга негізделген прогресс.
E) Тауарларды ондіру факторларынын курамында енбекті капитал ауыстыратын прогресс.
H) Енбектін гана емес, соныменен катар енбектін де, капиталдын да унемдеуіне акелетін техникалык прогресс.
184 Капиталды сактайтын техникалык:
F) Капиталга караганда енбек онімділігін жогарлатуды камтамасыз ететін технологияга негізделген прогресс.
G) Тауарларды ондіру факторларынын курамында капиталды енбек ауыстыратын прогресс.
H) Тауар бірлігін ондіру кезінде капитал бірлігі енбекке караганда аз жумсалатынын аныктайтын прогресс.
185 Технологияларды коргаудын кукыктык формалары:
A) Патент жане лицензия.
B) Копирайт.
C) Тауарлык марка.
186 Технологияларды беру формалары:
A) Патенттік келісім.
B) Лицензиялык келісім.
C) Инжиниринг жане «ноу-хау».
187 Лицензиялык толемдердін турлері:
D) Роялти.
E) Паушалдык толем.
F) Пайданы жане меншікті болуге катысу.
188 Онеркасіптік меншік объектілерін коргау тасілдеріне карай лицензиянын жіктелуі:
A) Патентті.
C) Патентсіз.
G) Аралас.
189 Технологияны колдануга берілетін кукык колеміне карай лицензиянын жіктелуі:
D) Жай.
E) Ерекше.
F) Толык.
190 Технологияны ерікті беру формалары:
A) Лицензиялык келісім.
B) Лицензиясыз беру формасы.
C) Кооперациялык келісім.
191 Технологиялык айырбасты шектеу себептері:
A) Технологиялык лидерлікті сактап калу.
B) Улттык кауіпсіздікті сактау.
C) Халыкаралык келісімдердін шарттары.
192 Кооперациялык келісім турлері:
B) Подрядтык кооперациялау.
C) Аралас коооперация.
F) Бірлесіп ондіру.
193 1973 жылы құрылған Ману өзеніндегі одаққа кіретін елдер:
A) Сьерра-Леоне.
D) Гвинея.
E) Либерия.
194 1948 жылы құрылған Бенилюкс – экономикалық кеңістігіне кіретін елдер:
A) Бельгия.
B) Нидерланды.
C) Люксембург.
195 1990 жылы құрылған Анд жалпы нарығына кірмейтін елдер:
A) Бельгия.
B) Нидерланды.
C) Люксембург.
196 1993 жылы құрылған Балтық еркін сауда аймағына кіретін елдер:
D) Эстония.
E) Латвия.
F) Литва.
197 1994 жылы құрылған Солтүстік Америка еркін сауда аймағына кіретін елдер:
F) Канада.
G) Мексика.
H) АҚШ.
198 Кедендік одақты құру кезінде пайда болатын экономикалық эффектің типтері және оны қалыптастырушы:
A) Статикалық эффект.
B) Динамикалық эффект.
D) Я. Вайнер.
199 Еуропалық Одақтың құрылған уақыты мен құрамына кіретін елдер:
A) 1957 жылы.
D) Австрия, Бельгия, Ұлыбритания, Дания, Германия, Греция, Ирландия, Швеция.
E) Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Финляндия, Франция.
200 НАФТА құрамына кіретін мемлекеттер:
B) Канада.
C) Мексика.
D) АҚШ.
201 МЕРКОСУР мемлекеттер бірлестігі құрылған уақыт, орналасқан жері және құрамына кіретін елдер:
A) 1991 жылы.
E) Латын Америкасы.
G) Аргентина – Бразилия – Парагвай- Уругвай.
202 Посткеңестік кеңістіктегі құрылған Кедендік Одаққа кірмейтін елдер:
B) Украина.
G) Армения.
H) Әзербайжан.
203 Интеграцияның үшінші деңгейі кедендік одаққа тән сипаттамалар:
A) Одақ көлемінде тауармен қызмет көрсетудің салықсыз еркін қозғалысқа ие болуы.
B) Ұлттық кедендік тарифтер тобын келісімді түрде алып тастау, 3-ші мемлекеттерге қатысты сауданы реттеуде ортақ кедендік тарифті енгізу.
C) Мемлекет басшыларының кездесуі, министрлер кеңесі, секретариат өткізу.
204 Интеграцияның бірінші деңгейі преференциалдық сауда келісіміне тән сипаттамалар:
D) Өзара саудада тарифтік және тарифтік емес тосқауылдарды алып тастау.
E) Тауарлар мен қызметтердің мемлекетаралық қозғалысының еркіндігі.
F) Кішігірім мемлекетаралық секретариат.
205 Халықаралық экономикада пайда болатын және дамып келе жатқан интеграциялық бірлестіктердің тапсырмалары:
F) Сауданың еркіндігін күшейту.
G) Елдердің сауда және төлем жүйесін қадағалап отыру.
H) Халықаралық ұйымдарға мүше елдердің төлем балансын реттейтін жобалар қабылдауға көмек көрсету.
206 Интеграциялық процесті дамытуға бағытталған тауарлардың ортақ нарығын қалыптастырудан күтілетін нәтижелер:
D) Ішкі тауарлар нарығын көбейту.
E) Өнеркәсіптік және ауыл шаруашылық өндірістің өсуін ынталандыру.
F) Салықтар түсімін көбейту.
207 Интеграциялық процесті дамытуға бағытталған өзара толықтырушы өндірісті дамытудан күтілетін нәтижелер:
E) Материалдық шығындарды қысқарту.
G) Қайталанатын жаңа өндірісті құру шығындарын қысқарту.
H) Жұмыс орындары санын көбейту.
208 Интеграциялық процесті дамытуға бағытталған біртұтас кедендік территория құрудан күтілетін нәтижелер:
A) Үшінші елдерге қатысты сыртқы бірыңғай саясат жүргізу.
B) Экспортты көбейту.
C) Ішкі шекараны қорғау шығындарын азайту.
209 Интеграциялық процесті дамытуға бағытталған ортақ аграрлық нарықтан күтілетін нәтижелер:
D) Ауыл шаруашылық өнімдер көлемін көбейту.
E) Азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету.
F) Тамақ өнімдерінің сапасын арттыру.
210 Интеграциялық процесті дамытуға бағытталған капиталдың еркін қозғалысынан күтілетін нәтижелер:
B) Өтеу-есептік қатынастардың тиімді жүйесін құру.
C) Кәсіпкерлік және инвестициялық іс-әрекетті дамыту.
D) Экономикадағы инвестициялардың көбеюін қамтамасыз ету.
211 Орталық Еуропа елдерімен құрылған еркін сауда аймағына 1996-1998 жылдар аралығында кірген елдер:
D) Словения.
E) Румыния.
F) Болгария.
212 Еуропалық Одақтың құрамына кірмейтін елдер:
E) Норвегия.
F) Швейцария.
G) Канада.
213 Орталық Азия экономикалық ынтымақтастығына кіретін елдер:
D) Қазақстан, Қырғызстан.
E) Өзбекстан.
F) Тәжікстан.
214 Валюта тусінігі жане онын тиістілігіне байланысты болінуі:
A) Халыкаралык аренада акшанын айналым куралы кызметін аткара алатын кез-келген тауар.
B) Улттык валюта.
C) Шетелдік валюта.
215 Валютанын негурлым типтік турлері:
D) Резервтік валюта.
E) Еркін айналымдагы валюта.
F) Катан валюта.
216 Халыкаралык валюта-каржы жуйесінін тусінігі жане онын басты элементтері:
A) Тауарлар мен ондіріс факторларынын халыкаралык козгалысына немесе дербес кызмет ететін валюта-каржы катынастарын уйымдастырудын халыкаралык келісімінде бекітілген формасы.
B) Валюталык элементтер.
C) Каржылык элементтер.
217 Улттык валюта, шетелдік жане резервтік валюта тусініктерінін аныктамалары:
B) Елдердін отімді халыкаралык резервтік активтер турінде устайтын валютасы.
C) Валютаны шыгаратын елдін территориясында занды толем куралы.
D) Белгілібір елдін территориясында занды немесе зансыз колданылатын баска елдердін толем куралы.
218 Агымдагы жане капиталмен оперциялар бойынша толем балансында бейнеленетін халыкарлык операциялардын типтеріне карай валюталардын турлері:
A) Агымдагы операциялар бойынша еркін айналымды валюта.
B) Капиталдык операциялар бойынша еркін айналымды валюта.
C) Толык айналымды валюта.
219 Валюта жуйесінін стандарттары:
A) Алтын стандарт.
C) Алтындевиздік стандарт.
D) Девиздік стандарт.
220 Параллельді валюта айналымынын мані жане онын накты формалары:
A) Шетелдік валютада деноминацияланган валюталар мен банктік депозиттер формасындагы активтермен елдін ішінде резиденттердін сатып алу жане операцияларды жузеге асыру кукыгы.
C) Долларлану.
D) Валталык ауыстыру.
221 Бреттон-Вудс валюта жуесінін басты элементтері:
A) Белгіленген паритетке сайкес валюта курстарынын унификацияланган жуйесін енгізу.
B) Алтынга карагандагы валюта паритетін белгілеу.
C) Ресми багамы бойынша алтындагы екі резервтік валютанын айналымдылыгын камтамасыз ету.
222 Еуропалык валюта жуйесінін негізгі параметрлері:
E) Арбір валютанын экюга карагандагы сайкестендірілген орталык багамынын 2,25% шегінде валюта багамдарынын ауыткуын шектеу.
F) Еуропалык валюта бірлігі – экюдін курылуы.
G) Валюталык ынтымактастыктын Еуропалык корынын курылуы.
223 Еуропалык валталык-экономикалык одактын мані:
E) Біртутас акша саясатына кошуді карастыратын Еуропалык Одак елдерінін валюталык-каржылык интеграциясынын даму стадиясы.
F) Біртутас орталык банктін курылуы.
G) Ортак валютанын енгізілуі.
224 Еуронарыктын пайда болу себептері:
A) АКШ долларын шетелдерге шыгару мумкіндіктерінін пайда болуы.
B) АКШ-тын озінде жасалатын валюталык операциялардан горі еркін нарыктагы операциялардын анагурлым колайлы болуы.
D) Долларга Еуропадагы сураныстын улгаюы.
225 Алтын стандарт жуйесінін негізгі белгілері:
D) Арбір валюта бірлігінде белгілі алтын молшерінін болуы.
E) Валтанын алтынга айырбастылу мумкіндігінін ел ішінде де, мемлекет шекарасынан тыскары жерлерде де сакталуы.
F) Алтыннын улттык коры мен ел ішіндегі акша усынысы арасындагы катан байланыстын болуы.
226 Еуропалык валюта жуйесінін элементтері:
E) ЭКЮ – Еуроплык Валюта жуйесінін негізі.
F) Валюа курстары мен интервенцияларынын механизмі..
G) Валюта курсын турактандыру ушін коланылатын несиелеу механизмі.
227 Валюталык котировканын турлері:
A) Тура котировка.
B) Жанама котировка.
C) Кросс-котировка.
228 Валюта багамын тікелей белгілеу:
A) Мунда шет ел валютасы олшемінін багамы улттык валютанын белгілі бір сомасымен корсетіледі.
B) Американдык валюта багамын белгілеу турі.
229 Валюта багамын жанама турде белгілеу:
D) Мунда валюта олшемі ретінде валютанын белгілі бір сомасына тенестірілетін улттык валюта кабылданады.
E) Еуропалык валюта багамын белгілеу турі.
230 Валюта багамынын мані жане онын есептік турлері:
A) Улттык валютанын шетелдік валютада корсетілу багасы.
C) Номиналды валюта багамы.
D) Накты валюта багамы.
231 Валюталык багамдардын коптігі жагдайы калыптасады, егер де елде:
A) Валюталык операциялардын артурлі типтеріне колданылатын екі немесе бірнеше валюталык багамдар бар болса.
B) Белгілі бір валюталык операцияларды жузеге асыру кезінде акшалай билік немесе фискалдык органдарымен толенетін салыктар немесе субсидиялар болса.
C) Валюталык операциялардын белгілі бір типі ушін жекелеген туракты валюта багамы болса.
232 Икемділік дарежесіне карай валюта багамдарынын турлері:
A) Туракты валюта багамы.
B) Калкымалы валюта багамы.
C) Шектелген икемді валюта багамы.
233 Калкымалы валюта багамынын турліліктері:
B) Тузетілетін валюта багамы.
E) Баскарылатын калкымалы валюта багамы.
F) Тауелсіз калкымалы валюта багамы.
234 Калкымалы валюта багамынын тузетілетін валюта багамын колданатын елдер:
E) Чили.
F) Эквадор.
G) Никарагуа.
235 Валюта девальвациясы, валюта ревальвациясы жане накты девальвация тусініктерінін аныктамалары:
A) Туракты валюта багамы режимі кезінде орталык паритеттін немесе валюта курсынын занды томендеуі.
B) Туракты валюта багамы режимі кезінде орталык паритеттін немесе валюта багамынын занды осуі.
C) Туракты валюта багамы режимі кезінде улттык валютанын накты багамынын томендеуі.
236, , болган кездегі валютага деген сураныс икемділіктері білдіреді:
A) Валютага деген сураныс икемді.
B) Валютага деген сураныс икемсіз.
C) Валютага деген сураныс бірлік икемді.
237 Валюталык котировканын турлері:
A) Тура котировка.
B) Жанама котировка.
C) Кросс-котировка.
238 Валюта багамын тікелей белгілеу:
A) Мунда шет ел валютасы олшемінін багамы улттык валютанын белгілі бір сомасымен корсетіледі.
B) Американдык валюта багамын белгілеу турі.
239 Валюта багамын жанама турде белгілеу:
D) Мунда валюта олшемі ретінде валютанын белгілі бір сомасына тенестірілетін улттык валюта кабылданады.
E) Еуропалык валюта багамын белгілеу турі.
240 Валюта багамынын мані жане онын есептік турлері:
A) Улттык валютанын шетелдік валютада корсетілу багасы.
C) Номиналды валюта багамы.
D) Накты валюта багамы.
241 Валюталык багамдардын коптігі жагдайы калыптасады, егер де елде:
A) Валюталык операциялардын артурлі типтеріне колданылатын екі немесе бірнеше валюталык багамдар бар болса.
B) Белгілі бір валюталык операцияларды жузеге асыру кезінде акшалай билік немесе фискалдык органдарымен толенетін салыктар немесе субсидиялар болса.
C) Валюталык операциялардын белгілі бір типі ушін жекелеген туракты валюта багамы болса.
242 Икемділік дарежесіне карай валюта багамдарынын турлері:
A) Туракты валюта багамы.
B) Калкымалы валюта багамы.
C) Шектелген икемді валюта багамы.
243 Калкымалы валюта багамынын турліліктері:
B) Тузетілетін валюта багамы.
E) Баскарылатын калкымалы валюта багамы.
F) Тауелсіз калкымалы валюта багамы.
244 Калкымалы валюта багамынын тузетілетін валюта багамын колданатын елдер:
E) Чили.
F) Эквадор.
G) Никарагуа.
245 Валюта девальвациясы, валюта ревальвациясы жане накты девальвация тусініктерінін аныктамалары:
A) Туракты валюта багамы режимі кезінде орталык паритеттін немесе валюта курсынын занды томендеуі.
B) Туракты валюта багамы режимі кезінде орталык паритеттін немесе валюта багамынын занды осуі.
C) Туракты валюта багамы режимі кезінде улттык валютанын накты багамынын томендеуі.
246, , болган кездегі валютага деген сураныс икемділіктері білдіреді:
A) Валютага деген сураныс икемді.
B) Валютага деген сураныс икемсіз.
C) Валютага деген сураныс бірлік икемді.
247 Валюталық арбитраж түсінігі және оның түрлері:
A) Курстық айырмашылықтан пайда табу мақсатында валюталарды сату-сатып алу.
C) Уақытша арбитраж.
D) Кеңістіктік арбитраж.
248 Опцион бағасын анықтайтын факторлар:
A) Опционда анықталған тауар бағасы арасындағы айырмашылық.
B) Опцион негізінде жатқан қаржылық немесе нақты активтердің бағасының өзгерісі.
C) Опцион мерзімі біткенге дейінгі қалған уақыт.
249 Опционның негізгі түрлері:
A) Тауарлық опцион.
D) Валюталық опцион.
E) Пайыздық опцион.
250 Своп келісім-шарттарының түрлері:
A) Тауарлық своптар.
B) Валюталық своптар.
H) Пайыздық своптар.
251 Валюталық тәуекелдер және оның түрлері:
A) Халықаралық мәмілелерде бірнеше валюталарды қолданумен пайда болатын қауіптер тобы.
D) Болашақта валюталық курстың өзгеруімен байланысты тәуекелдер.
E) Есеп айырысумен байланысты тәуекелдер.
252 Халықаралық қаржыландырудың қарыздық міндеттемелері:
A) Ноталар мен коммерциялық қағаздар.
B) Банктік займдар.
C) Облигациялар.
253 Сыртқы қарызды қайта құру шаралары:
A) Төлемдерді аудару.
B) Қарыз сомасын қысқарту.
C) Рекапитализациялау.
254 Өсімтал нарықтар:
A) АҚШ, Жапония және Еуропалық Одақ елдеріндегі акция нарықтары.
B) Биржа арқылы ұйымдастырылыған сауданың жоғары үлес салмағын мінездейтін акция нарықтары.
C) Акцияларды сатудың ұйымдық және құқықтық қамтамасыз етілудің пайдаланылған жүйесі.
255 Тауарлық туындылар:
E) Тауарлық форвард.
F) Тауарлық своп.
G) Тауарлық опцион.
256 IS-LM-BP моделінде бейнеленетін секторлар:
A) Нақты сектор.
B) Ақшалай сектор.
C) Сыртқы сектор.
257 Экономикалық қызмет секторлары:
C) Сыртқы сектор.
E) Ақшалай сектор.
F) Нақты сектор.
Халықаралық экономика
Сыртқы сауда операцияларының түрлері:
А)Аукцион және аукциондық сауда
В)Шекаралық және қарама-қарсы сауда
С)Импорт
D) Протекцтонизм
Е) Автаркия
F) Фритедерство
2. Еркін сауда туралы Солтүстік Америкалық келісім құралына кіретін елдер:
А) Испания
В)Мексика
С) Норвегия
D) АҚШ
Е) Партугалия
F) Швейцария
3. Халықаралық сауданың классткалық теориясының негізін қалаушылар:
А) Э.Хекшер
В) А.Смит
С) П.Самуэльсон
D) К.Маркс
Е) Д.Рикардо
F) В.Леонтье
G)Дж. Стюарт Милль
4. Елдің резиденттері:
А) Осы елде өзінің экономикалық қызметін жүзеге асыратын кәсіпорындар
В) Нақты тұратын орны жоқ адамдар
С) Елде бір жылдан артық тұратын жұмысшы-мигранттар
D) Шетелде экономикалық қызметін жүзеге асырып жатқан қазақстандық компаниялар
Е) Қазақстандағы шетелдік компаниялар
5. Өндіріс факторлары арақатынасы теориясының авторы :
А) Э.Хекшер
В) Б.Олин
С) П.Самуэльсон
D) Д.Ракирдо
Е) К.Маркс
F) А.Смит
G) Дж.Стюарт Милль
Н) В. Леонтьев
6. Халықаралық сауданың стандарты және жалпы тепе-теңдік теорияларының негізін қалаушылар:
А) А.Маршалл
В) А.Конкретьен
С) Г.Хэберлер
D) Д.Рикардо
Е) А.Смит
7. Төлем баланстарының түрлері:
А) Есептік баланс
В)Теңгерімдік баланс
С) Ағымдағы операциялар балансы
D) Басқарушылық баланс
Е) Валюталық баланс
F) Сауда балансы
G) Өтімділік балансы
8. Экономикалық қызмет секторы :
А) Сыртқы сектор
В) Өнеркәсіптік сектор
С) Нақты сектор
D) Кәсіпкерлік сектор
Е) Үй шаруашылығы секторы
F)Ақшалай сектор
G) Ауыл шаруашылығы секторы
Н) Мемлекеттік сектор
9 Рыбчинский мәні қай жылы және кіммен шығарылғын:
А) Өндіріс факторы ұсынысының өсуі және өндірістің ұлғаюы арасындағы арақатынасты дәлелдеді
В) Дж.Стюарт Милль
С) Халықаралық саудадағы спецификалық өндіріс факторлары арасындағы факторларды дәлелдеді
D) Т.Рыбчинский
Е) 1955 жылы
G) 1941 жылы
10. П.Кругманның халқаралық сауда теориясына қосқан үлесі :
А) Халықаралық сауданың жаңа теориясын қалаушылардың бірі
В) Жетілген бәсеке теориясын қолдаушы
С) Фирма тауарларының бағасы оған кеткен орташа және тұрақты шығындарға тәуелді екендігін дәлелдеу
D) Өндірушілер өздері өндірген тауардың бағасына әсерін тигізе алмайтынын дәлелдеді
Е) Импорттық тауардың бағысы экспорттық тауардың бағасы арқылы анықталады
F) Нарықта фирманың өз тауарларына бәсекелестері өте коп болатын жағдайды түсіндіруші
11. Протекционистік тенденцияның дамуы протекционизмнің формаларын бөліп көрсетеді:
А) Салалық протекционизм
В) Жеке протекционизм
С) Ашық протекционизм
D) Қоғамдық протекционизм
Е) Мемлекетаралық протекционизм
F) Кәсіпорындық протекционизм
12. Кедендік баж салықтарының атқаратын қызметтері:
А) Қайта бөлу
В) Реттеу
С) Техникалық шектеулер
D) Протекционистік
Е) Фискалдық
F) Баланстық
13. Тікелей инвестициялардың капиталды қабылдаушы елдегі негізгі түрлері:
А) Елдің кәсіпорындарын сатып алу немесе жаулап алу
В) Тікелей және жанама үрде өндіріске капитал салу
С) Өндірі дамыған елдердің өндіруші салаларын қаржыландыру
D) Арзан өндіріс факторларын пайдалану арқылы кәсіпорындар құру
Е) Ішкі фирмалық қарыз беру мен қарыздану
14. IM=X+NA+NR Вальрас ережесіндегі X,NA,NR білдіреді:
А)Активтердің таза сатылымы
В) Жалпы ұлттық өнім
D) Таза экспорт
Е) Таза ұлттық табыс
15. Ұлттық еңбек рыногына тән белгілер:
А) Ол ұлттық рыноктарда жұмысшы күші санын реттеу функциясын атқарады
В) Сыртқы еңбек минрациясы еңбек күшінің сапалық құрылымының өзгеруіне әсер етеді
С) Миграция жергілікті рыноктарды мамандық,кәсіп,мамандық деңгейі бойынша қамтамасыз етеді
D) Еңбек күші миграциясы жергілікті рыноктардағы шиеленістерді жоя алады
Е) Миграция ұсыныс пен сұраныс миханизмінің тәсілі ретінде көрінеді
F) Еңбек ресурсының құрылымдық тапшылығының пайда болуына әкеледі
G) Иммиграция жаңа жұмыс орындарын жақсартуға көмектеседі
16. Англосаксондық еңбек моделіне тән сипат:
А) Шетел азаматтары үшін кәсіби дискриминация
В) Мемлекет көмегіне негізделіп, мемлекет бюджетінен қаржыландырылады
С) Жұмысшыларды орташа жалақымен қамтамасыз ету
D) Сала мен аймақ деіңгейінде емес, кәсіпорвн, фирма деңгейінде жеке-дара келісім қатынастардың басым болуы
Е) Еңбек ақының жоғары диференциациясы
F) Жұмыс берушінің жұмысқа алу және босату мәселесіндегі еркіндігі
17. Импортер елдер үшін жұмысшы күші миграциясының экономикалық салдары:
А) Төлем бағасының оң болуы
В) Елде әлеуметтік теңсіздіктің өсуі
С) Еңбек нарығындағы бәсекені төмендету
D) Жұмыссыздық деңгейін төмендету
Е) Ұлттық еңбек нарығында бәсекенің кушеюі
F) Елде жұмыссыздық деңгейінің күрт өсуі
18. Жұмысшы күшін қабылдайтын елдердің артықшылықтары:
А) Шетелдік жұмысшылар экономикалық дағдарыс кезінде жұмыствн шығарылмайды
В) Елге валюта келтірудің маңызды көзі
С) Өндірілген өнімнің бәсекелік мүмкіндігі артады
D) Зейнетақымен қамтамасыз ету
Е) Оқытуға және мамандар даярлауға жұмсалатын шығындарды үнемдейді
F) Қоғамдағы әлеуметтік шиеленісті төмендетеді
G) Маман кадрлар қайта дайындықтан өтеді
19. Технологиялық айырбасты шектеу себептері:
А) Жұмыс орындарын қысқыруға мүмкіндік беру
В)Ұлттық экономикада құрылымдық өзгерістерді болдырмау
С)Технологияларды шығаруға жасырын және анық шектеулерді болдырмау
D) Шетелдік бәсекені шектеу шараларын белгілеу
Е) Ұлттық қауіпсіздікті сақтау
F) Халықаралық келісімдердің шарттары
G) Технологиялық лидерлікті сақтап қалу
H) Технолгиялардың еркін ауысуына жол бермеу
20. Халықаралық сауданың уйымдық географиялық құрылымы:
А) Белгілі бір аналитикалық критерийлеріне сәйкес жеке топтарға бөлінген елдер арасындағы халқаралық сауданың бөлінуін көрсетеді
В) Жеке интеграциялық бірлестіктерге кіретін елдер арасындағы сауда ағымдарының бөлінуі
С) Халықаралық саудада жеке тауарлар квалимкациясына сәйкес топтастырылған сауда құрылымы
D) Әлемнің бір бөлігіне жататын елдердің халқаралық саудасы туралы деректерді көрсетеді
Е) Тауарлардың кодтау және суреттеудің үйлестіру жүйесіне сәйкес тортастырылған халқаралық сауда құрылымы
F) БҰҰ-ның стандартты халықаралық классификациясына сәйкес топтастырылған сауда құрылымы
G) Күрделенген елдер тобына жататын елдердің халқаралық саудасы туралы деректерді көрсетеді
21. Абсолютті артықшылық үлгісіндегі А1G1+А2G2 ≤ L теңсіздігі:
А) Өндіріс факторлары теориясында орын алады
В) Елдердің нақты бір тауарды өндіруге маманданатынын көрсетеді
С) Бұл шарт тек бір елдің шегінде ғана орындалатынын көрсетеді
D) Елте толық жұмыспен қамту орын алады
Е) Елдегі бар еңбек ресурсының барлығы тауарларды өндіру процесінде қолданылады
22. Интеграциялық процесті дамытуға бағытталған ортақ аграрлық нарықтан күтілетін нәтежие:
А) Тамақ өнімдерін сапасын арттыру
В) Ішкі шекараны қорғау шығындарын азайту
С) Ауыл шаруашылық өнімдер көлемін көбейту
D) Жұмыс орындары санын көбейту
Е) Азық түлік қауіпсіздігін қамтамасыз еті
23. Интеграциялық процесті дамытуға бағытталған тауарлардың ортақ нарығын қалыптастырудан күтілетін нәтежиелер:
А) Ішкі шекараны қорғау шығындарын азайту
В) Салықтар түсімін көбейту
С) Жұмыс орындары санын көбейту
D) Өнеркәсіптік және ауыл шаруашылық өндірістің өсуін ынталандыру
Е) Экспортты көбейту
F) Үшінші елдерге қатысты сыртқы біріңғай саясат жүргізу
G) Қайталанатын жаңа өндірісті құру шығындарын қысқарту
24. Еуропалық валюта жүйесінің негізгі параметрлері:
А) Белгіленген палитетке сәйкес валюта курстарының унификацияланған жүйесін енгізу
В) Алтынға қарағанда валюта паритетін белгілеу
С) Еуропалық валюта бірлігі –экюдің құрылуы
D) Экономикалық саясатқа қадағалау мехмнизмдерін құру
Е) Елдердің өз еркімен таңдауы бойынша валюта бағамының кез келген түрін қолдана алуы
F) Әрбір валютаның экюға қарағандағы сәйкестендірілген орталық бағамының 2,25% шегінде валюта бағамдарының ауытқуын шектек
25. Өсімтал нарықтар:
А) Биржа арқылы ұйысдастырылған сауданың жоғары үлес салмаған мінездейтін акция нарықтары
В) Өтпелі экономикалы елдердің акция нарықтары
С) АҚШ, Жапония және Еуропалық Одақ елдеріндегі акция нарықтары
F) Дамушы елдердің акция нарықтары
2-нұсқа
Өнеркәсібі дамыған елдер:
А) Оңтүстік Корея
В) Тәжікстан
С) Америка Құрама Штаты
D) Бразилия
Е) Өзбекстан
F) Жапония
2. Халықаралық сауда формалары :
А) Қарама-қарсы сауда
В) Шекаралық сауда
С) Халқаралық көрмелер мен жәрмеңкелер
D) Дүкендер мен сауда орындары
Е) Аукциондар мен аукциондық сауда
F) Сауда орталықтары
G) Ішкі сауда
3. Халықаралық сауданың классикалық теориясының негізін қалаушы:
А) Т.Мен
В) Д.Рикардо
С) А.Монкретьен
D) Дж.Ст. Милль
Е) А.Маршалл
F) И.И. Посошков
4.Өндіріс факторлары:
А)Агреганттар
В) Еңбек
С) Инвистиция
D) Машиналар
Е)Эмигранттар
F) Қызметкерлер
G) Жер
Н) Капитал
5. Халықаралық саудаға ықпал ету көзқарасы тұрғысынан экономикалық өсудің типтері:
А) Аралас өсу
В) Сандық өсу
С) Техникалық өсу
D) Интенсивті өсу
Е) Импорт алмастырушылық өсу
F) Сауданың нейтралдық өсуі
G) Экстенсивті өсу
Н) Экспорт кеңейтуші өсу
6. Жетілмеген бәсеке түрі:
А) Таза бәсеке
В) Монополиялық бәсеке
С) Жетілген бәсеке
D) Монопсония
Е) Олигополия
F) Дуополия
G) Олипсония
7. Төлем балансы теорияларын қарастырған экономикалық теория бағыттары:
А) Кейнсиандық бағыт
В) Классикалық бағыт
С) Физиократтық бағыт
D) Маржиналистік бағыт
Е) Меркантелистік бағыт
F) Инстуционалдық бағыт
8. Опционның негізгі түрлері:
А)Пайыздық опцион
В)Сатушы опционы
С) Еуропалық опционы
D) Американдық опцион
Е) Валюталық опцион
F) Сатып алушы опцион
G) Тауарлық опцион
Н) Облигацияларға опцион
9. Өндіріс факторлары арақатынасы теориясындағы жорамалдар:
А) Елдердің өндіріс факторларымен қамтамасыз етілуіндегі айырмашылықтар
В) Бір тауар капитал сыйымды, ал екінші тауар еңбек сыйымды
С) Тұтынушылардың талғамдары мен жоғары бағалаулары әр түрлі
D) Баға бойынша сұраныстың толық икемсіздігі
Е) Екі өндіріс факторы – еңбек пен капитал
F) Жалғаз өндіріс факторы – еңбек
10. Сауда нәтежиесінде табыстарды қайта бөлуді түсіндіретін спецификалық өндіріс факторларының теориясы
А) Столпер-Самуэльсон теориясы
В) Өндіріс шығындарының теориясы
С) Салыстырмалы артықшылық теориясы
D) Экономикалық ауытқулардың қалыптасу теориясы
Е) Самуэльсон-Джонс теориясы
11. Кедендік баж салықтары салымдар объектісі бойынша жіктеледі:
А) Фискалдық
В) Импорттық
С) Баланстық
D) Экспорттық
Е) Техникалық шектеулер
F) Мемлекеттік сатып алымдар
G) Протекционистік
12. Қаржылық тарифтік емес сауда саясатының құрылымдары:
А) Мемлекеттік сатып алымдар
В) Техникалық шектеулеп
С) Экспортты несиелеу
D) Демпинг
Е) Субсидиялау
13. Төлем балансында бейнелетін халықаралық қарызға алу мен несиелеудің негізгі құралы:
А) Саудалық несиелер
В) Тауарлар мен қызметтер
С) Алымдар мен салықтар
D) Бағалы қағаздар
Е) Заимдар мен депозиттер
F) Валюта
G) Резервтік активтер
14. Тікелей инвестицияларды мемлекеттік қлодау шарасы:
А) Дамыған елдердің ғылыми сыйымды тауарларды көп қажет етуі
В) Халықаралық инвистициялау ережелерін қабылдау
С) Шетелдік инвистицияларды сақтандыру
D) Қатаң ақша- несие саясатын қалыптастыру
Е) Әкімшілік және дипломатиялық қолдау
15. Иммиграциялық саясаттың маңызды шаралары:
А) Жұмысшы-мигранттардың реэмиграциясын күшейтуге жол бермеу
В) Жұмысшы-мигранттарға материалдық көмек көрсету
С) Елге жұмысшы-мигранттардың заңсыз келуін болдырмау
D) Заңсыз мигранттармен күресу үшін депортация мен интернирование шаралары кең қолданылады
Е) Иммиграция заңдарының жеңілдетілуі
16. Жұмысшы күшін экспорттаушы елдердің артықшылықтары:
А) Елге валюта келтірудің маңызды көзі
В) Өндірігген өнімнің бәсекелік мүмкіндегі артады
С) Қоғамдағы әлеуметтік шиеленісті төмендетеді
D) Жұмыспен қамтуды ынталандырады
Е) Шетелдік қызметкерлер зейнетақымен қамтамасыз етілмейді
F) Шетелдік жұмысшылар экономикалық дағдарыс кезінде белгілі бір амартизатор рөлін атқарады
17. Халқаралық еңбек нарығы:
А) Миграция маманданған және маманданбаған жұмысшы күші тапшылығын жоюдың көзі
В) Еңбек ресурстарының құрылымдық тапшылығының пайда болуына әкеледі
С) Сыртқы еңбек миграциясы еңбек күшінің сапалық құрылымының өзгеруіне әсер етеді
D) Ол ұлттық нарықта жұмысшы күші санын реттеу функциясын атқарады
Е) Еңбек күші миграциясы жергілікті нарықтағы шиеленістерді жоя алады
18. Төлем балансы статистикасында жұмысшы күшінің миграциясымен байланысты көрсеткіштердің жіктелуі:
А) Мигранттардың ауысымы
В) Резиденттердің табысы
С) Таза төленбеген аударымдар
D) Капиталдық табыстар
Е) Ренталық төлемдер
19. 1973 жылы құрылған Ману өзеніндегі одаққа кіретін елдер
А) Марокко
В) Сьерра-Леоне
С) Нидерланды
D) Алжир
Е) Люксимбург
F) Тунис
20. М.Портер бойынша елдердің бәсекелестік артықшылықтарының детерминанттары:
А) Өндіріс көлемінің өсуіне байланысты шығындардың төмендеуі
В) Елдердің өндірістік факторлармен қамтамасыз етілуі
С) Елдің салыстырмалы түрде аз шығындар жұмсай отырып тауарлар мен қызметтерді өндіру мүмкіндігі
D) Елдер арасындағы сауда қатынастарда шектеулердің белгіленуі
Е) Белгілі бір саладағы өнімге ішкі сұранстың параметрлері
F) Факторды интенсивті қолдана отырып тауарларды экспорттауға елдердің ұмтылуы
G) Елдің сыртқы сауда саясатын дұрыс қалыптастыра білу
21. Д.Рикардоның салыстырмалы артықшылық теориясына сәйкес:
А) Елдер өндірістік факторлармен салыстырмалы қамтамасыз етілуге көп көңіл бөледі
В) Елдер импортқа өндіруге шығын көп кететін тауарларды алады
С) Елдер салыстырмалы бағасы төмен тауарларды өндіруге маманданады
D) Импорттық тауарлардың бағасы экспорттық тауарлардың бағасы арқылы анықталады
Е) Елдер экспортқа шығын аз кететін тауарларды шығарады
F) Сауда нәтежиесінде әрбір ел оң экономикалық тиімділікке ие болады
G) Еркін сауда мен абсолютті артықшылық негізінде ұлттық өндірісті дамытуға болады
22. Техникалық прогресс моделінің авторы және осы үлгінің алғы шарттары:
А) Барлық тауарды өндіру үшін 3 фактор қолданылады: еңбек,жер,капитал
В) А.Смит
С) Олардың салыстырмалы бағалары үнемі өзгеріп отырады
D) Шетел еңбегін тарту экономикалық өсудің ынталандырушы құралы ретінде қарастыру
Е) А.Льюис
F) Барлық тауарлар екі фактор – еңбек пен капитал көмегімен өндіріледі
G) Олардың салыстырмалы бағалары тұрақты болып қалады
Н) Дж. Хикс
23. Интиграцияның үшінші деңгейі кедендік одаққа тән сипаттамалар :
А) Кішігірім мемлекетаралық секретариат
В) Өзара саудада тарифтік және тарифтік емес тосқауылдарды алып тастау
С) Экономикалық саясатты уйлестіру
D) Одақ көлемінде тауар мен қызмет көрсетудің салықсыз еркін қозғалысқа ие болуы
Е) Үшінші елдерге қатысты бірдей тарифтік және тарифтік емес реттеу
F) Тауарлар мен қызметтердің мемлекетаралық қозғалысының еркіндегі
24. Паралельді валюта айналымының мәні және оның нақты формалары:
А) Шетелдік валютада деноминацияланған валюталар мен банктік депозиттер формасындағы активтермен елдің ішіндегі резиденттердің сатып алу және операцияларды жүзеге асыру құқығы
В) Алтын стандарты
С) Ішкі айналымдағы валюта
D) Валюталық ауыстыру
Е) Доллорлану
25. Валюта бағымын тікелей белгілеу:
А) Мұнда валюта өлшемі ретінде валютаның белгілі бір сомасына теңестірілетін ұлттық валюта қабылданады
В) Американдық валюта бағамен белгілеу түрі
С) Еуропалық валюта бағамен белгілеу түрі
D) Мұнда шет ел валютасы өлшемінің бағамы ұлттық валютаның белгілі бір сомасымен көрсетіледі
Е) $1=Rb * 1/x

Приложенные файлы

  • docx 18048440
    Размер файла: 108 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий