Програма ДЕК спеціалісти 15-16

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ біології, географії і екологіїЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради, професор

_____________________ Н.Тюхтенко


ПРОГРАМА
Комплексної атестації здобувачів вищої освіти

Освітньо-кваліфікаційний рівень “Спеціаліст”
Спеціальність: 7.04010401. Географія*
Спеціалізація: краєзнавство і туризм
(денна, заочна та екстернатна форми навчання)

СХВАЛЕНО
науково-методичною радою
факультету біології, географії і екології
протокол № 2 від 3 листопада 2015 р.____________ Мальчикова Д.С.

Херсон 2015
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Атестація здобувачів вищої освіти передбачає перевірку знань студентів з дисциплін: «Теорія регіонального розвитку», «Географії рідного краю», «Методика викладання економіки». Метою атестації здобувачів вищої освіти є необхідність встановлення рівня теоретичних знань студентів про особливості, фізико-географічні і соціально-економічні умови Херсонської області, перевірку знань студентів з основ економіки та їх готовність до самостійної практичної діяльності.
На атестації здобувачів вищої освіти випускники повинні продемонструвати глибокі знання про:
- принципи та фактори розміщення продуктивних сил регіону, основні теорії регіонального розвитку, методи регіонального аналізу; вміння виявляти принципи та фактори розвитку регіону, проводити аналіз територіальної організації виробництва регіону;
- основні закономірності територіальної організації природних ресурсів і умов, населення і господарства рідного краю, студенти повинні особливу увагу приділяти висвітленню практичних аспектів, прогнозуванню розвитку регіону;
- структуру, зміст та основну мету економічної освіти. Розкриваючи основні поняття та принципи викладання економіки, студенти повинні особливу увагу приділяти практичному їх використанню.
При оцінюванні якості знань студентів атестаційна комісія враховує ступінь розуміння мети курсу, знання його структури, змісту, висвітленню практичних аспектів застосування
Модуль 1

Методика викладання економіки

Розділ. Теоретичні основи економіки
Предмет економічної науки, його значення в житті суспільства.
Економічні блага і ресурси, їх роль у задоволенні потреб людини. Проблема вибору. Альтернативна вартість. Потреби людей, їх вплив на розвиток економічних відносин у суспільстві. Групи потреб і їх відмінність між собою.
Характеристика економічних ресурсів: праця, земля, капітал, підприємливість. Фактори виробництва.
Поняття про попит і пропозицію. Чинники, які на них впливають. Корисність товару. Еластичність попиту і пропозиції. Поняття про конкуренцію. Види конкуренції.
Сутність грошей та їх походження. Форми грошей та їх еволюція Функції грошей. Грошова маса. Інфляція.
Економічний кругообіг. Форми і об’єкти власності.
Домашнє господарство у сучасній економіці. Сімейний бюджет. Структура доходів і видатків сім’ї. Крива Лоренцо.
Виробництво та його основні фактори. Форми організації виробництва. Основні показники ефективності виробництва: продуктивність і інтенсивність.
Витрати виробництва та їх види. Собівартість продукції і доходи підприємства. Сутність і значення прибутку. Види прибутку. Рентабельність виробництва.
Ринкова інфраструктура. Фінансово-кредитні установи.
Підприємництво та основні види підприємницької діяльності. Організаційні типи підприємств.
Основні форми доходів від економічних ресурсів. Заробітна плата. Держава і оплата праці. Рента. Позичковий процент. Прибуток підприємця.
Сутність менеджменту. Рівні менеджменту.
Сутність маркетингу та його цілі. Стимулювання реалізації товарів і послуг. Маркетингове середовище фірми. Ціна товару.
Економічний потенціал суспільства. Структура господарства країни. Етапи економічного кругообігу. Система показників господарювання. Система національних рахунків. Національний дохід і чинники його зростання.
Функції держави у сучасній економіці. Державне регулювання економіки. Фінансово-бюджетна система країни. Податки і доходи держави. Класифікація податків. Грошово-кредитна політика держави. Соціальна політика держави. Безробіття: його форми і причини.
Міжнародні економічні відносини і світове господарство. Міжнародний поділ праці. Міжнародна торгівля. Торговельний баланс країни.
Поняття валюти та її види. Визначення валютного курсу.
Міжнародна економічна інтеграція.
Економічні системи країн світу. Командно-адміністративна і ринкова економіки. Змішана економіка. Керована державою економіка. Перехідна економіка України. Інтеграція України у світову економічну систему.

Розділ. Методика викладання основ економіки
Предмет і задачі методики викладання економіки. Зв’язок методики викладання економіки з іншими науками. Сучасні проблеми методики викладання економіки. Структура методики викладання.
Поняття про принципи навчання. Характеристика основних принципів навчання економіки: науковості навчання, систематичності і послідовності у навчанні, свідомості й активності у навчанні, зв'язку навчання з життям (зв'язку теорії з практикою), доступності навчання, індивідуального підходу до учнів у навчанні, наочності навчання, міцності засвоєння знань, умінь і навичок, емоційності навчання, виховного характеру навчання.
Поняття про методи навчання. Методи і методичні прийоми. Класифікація методів навчання. Методи навчання за джерелами здобування знань: словесні, наочні, практичні. Характеристика основних методів за джерелами здобування знань.
Характеристика методів навчання за співвідношенням рівнів пізнавальної діяльності учнів: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемного викладу, частково-пошуковий і дослідницький.
Поняття про засоби навчання. Класифікація засобів навчання. Функції наочності. Вимоги до використання наочних посібників на уроках економіки. Технічні засоби навчання, ефективність їх використання. Методичні прийоми поєднання слова й наочності. Робота із підручником і статистичним довідником на уроці і вдома. Застосування у навчальному процесі з економіки логічно-опорних (ЛОС) і структурно-логічних (СЛС) схем.
Урок як основна форма організації навчального процесу з економіки. Вимоги до сучасного уроку економіки. Типи уроків економіки та їх особливості. Залежність структури уроку від його типу.
Процес підготовки вчителя до уроку. Складання календарно-тематичних і поурочних планів. План-конспект-уроку, вимоги до його оформлення.
Підготовка і особливості методики проведення практичних і семінарських занять, навчальних екскурсій.
Методика формування системи економічних понять на уроці. Формування в учнів умінь і навичок роботи із графіками, діаграмами, статистичними даними тощо.
Цілі та методи позакласної роботи з економіки. Форми позакласної роботи. Основні напрями позакласної та позашкільної роботи з економіки.
Тиждень економіки в школі, його підготовка і проведення.
Проблемне навчання економіки. Поняття про проблемне навчання. Проблемне питання і проблемні ситуації. Методика «мозкового штурму».
Рольові та ділові ігри на уроках економіки. Значення економічних ігор, їх класифікація. Процес створення і проведення економічних ігор. Ефективність ігрових форм навчання.
Метод проектів. Сутність методу проектів. Вимоги до проективної технології навчання. Типи проектів, їх характеристика. Особливості застосування проективної технології при навчанні економіки.
Ситуаційна методика навчання економіки. Особливості кейс-методу. Організація роботи із кейсом в аудиторії. Оцінювання учнів при роботі із кейсом.
Комп’ютерне навчання економіки. Класифікація комп’ютерних програм за дидактичним цілями. Особливості використання персонального комп’ютера на уроці економіки. Застосування можливостей комп’ютерних програма при виконанні практичних робіт.
Дидактичні завдання контролю і оцінювання навчальних досягнень учнів з економіки. Методика оцінювання і оцінки. Види контролю і оцінювання навчальних досягнень учнів.
Модуль 2

Теорія регіонального розвитку

Наукові засади управління розвитком регіону
Регіон як об’єкт управління. Поняття про «розвиток». Основні риси регіону як підсистеми народногосподарського комплексу. Методологічні положення сучасної теорії регіонального відтворення. Суспільно-географічні дослідження як основа індикативного територіального планування і управління комплексним розвитком регіону. Закономірності розвитку регіону. Методи регіональних досліджень. Цілі і задачі системи управління розвитком регіону.
Принципи регіонального управління. Вимоги до економічного механізму управління розвитком регіону. Система важелів управління розвитком регіону.

Наукові засади раціональної організації суспільного виробництва на території
Історичні корні теорії регіонального розвитку. Науково-обгрунтовані підходи до розміщення виробництва на території. Перший досвід регіональних наукових досліджень. Теорія сільськогосподарського штандорту Й. Тюнена. Кільця Тюнена. Теорія земельної ренти за місце розташуванням. Раціональний штандарт промислового підприємства В. Лаунхардта. Теорія промислового штандарту А. Вебера. Мінімізація загальних витрат виробництва. Основні орієнтації у розміщенні виробництва за Вебером (транспортна, робоча, агломераційна). Ізодапани. Теорія центральних місць В. Кристаллєра.
Підходи до побудови загальної теорії розміщення. Теорія просторової економічної рівноваги (А. Льош). Стан рівноваги за А. Льошем. Теоретичні погляди О. Енглендера, Г. Рітчля, Т. Паландера. Класична модель загальної економічної рівноваги Л. Вальраса
Радянська школа регіональних економічних досліджень. Теорії економічного районування. Економічне районування СРСР. Планування розміщення продуктивних сил. Розробка методів територіального розвитку. Проблема раціональної територіальної організації господарства (М. Колосовський, М. Некрасов, В. Немчинов та ін.). Поняття про територіально-виробничий комплекс.

Формування сучасної регіональної науки
Школа просторового аналізу. Погляди У. Ізарда («Розміщення та економіка простору», «Методи регіонального аналізу). Закон Ізарда. Нові об’єкти дослідження в регіональній науці (розміщення іновацій, телекомунікаційних та комп’ютерних систем). Нематеріальні фактори розміщення. Теорія циклу продукту. Теорія полюсів росту Ф. Перру. Економічне зростання

Закономірності та фактори розміщення економіки
Поняття про продуктивні сили регіону. Засоби виробництва Закономірності, принципи та фактори розміщення продуктивних сил регіону. Оптимальне розміщення ресурсів. Математична база сучасних теорій розміщення виробництва.

Основи регіональної спеціалізації та міжрегіональної торгівлі
Теорія абсолютних переваг А. Сміта. Теорія порівняльних переваг Д. Рікардо. Неокласичний підхід до міжрегіонального територіального поділу праці. Теоретичні положення Хекшера-Оліна. Парадокс Леонтьєва.
Теорія індустріальних районів Маршала. Теорія конкурентних переваг М. Портера. Поняття про «кластер».
Регіональні ринки та просторова теорія ціни. Автономні регіональні ринки. Нова економічна географія. Теорія Пола Кругмана («Географія та торгівля»).

Регіон як об’єкт аналізу та управління
Регіональна економіка як частина економіки країни. Регіон як підсистема національної економіки. Територіальний поділ праці. Регіональна спеціалізація виробництва. Економічні райони. Форми суспільної організації виробництва. Форми територіальної організації виробництва. Регіональна інфраструктура. Структура аналізу регіональної економіки. Аналіз територіальної організації господарства. Міжрегіональні порівняння. Крива Лоренца.
Показники, що характеризують міжрегіональні зв’язки країни. Валовий регіональний продукт. Зовнішньоекономічні зв’язки регіону та показники, що характеризують їх.

Теоретичні основи управління природно-ресурсним потенціалом регіону
Оцінка природно-ресурсного потенціалу території. Механізм управління ресурсним потенціалом. Екологія і економіка: проблеми пошуку шляхів забезпечення сталого розвитку регіону. Система критеріїв та показників екологічної ефективності управління природно-ресурсним потенціалом регіону. Шляхи удосконалення і розвитку нормативно-законодавчої бази та структури природно-ресурсних платежів. Економічні інструменти реалізації екологічної політики в регіоні.

Теоретичні основи управління трудовими ресурсами регіону
Соціально-трудові відносини в умовах перехідної економіки. Перехід від над централізованої до програмно-цільової системи регулювання трудових відносин. Аналіз попиту на працю і системи робочих місць в регіоні. Аналіз пропозиції робочої сили в регіоні. Проблеми безробіття і методи державного регулювання ринку праці. Інвестиційна політика по створенню нових робочих місць. Комплексний підхід до розробки стратегії по збереженню і створенню робочих місць в регіоні.

Теоретичні основи управління виробничим потенціалом регіону
Методологічні проблеми діагностики виробничого потенціалу регіону. Методологічні засади аналізу територіальної структури промислового виробництва регіону. Управління промисловим комплексом регіону. Управління агропромисловим комплексом регіону. Управління сферою послуг регіону.

Інституціональні проблеми управління розвитком регіону
Система вертикальних і горизонтальних управлінських зв’язків. Взаємодія регіональних і державних органів управління. Непрямі методи державного впливу (грошово-кредитна і амортизаційна політика, податкова система, використання позабюджетних цільових фондів). Міжрегіональне співробітництво. Перехід від галузевого до функціонального управління регіоном. Взаємодія регіону і місцевого самоуправління (міст, районів тощо). Проблеми формування організаційних структур управління різних територіальних рівнів та їх функції.

Методологічні підходи до оцінки сталості розвитку регіону
Сутність і поняття стратегії сталого розвитку території (регіону). Індикатори сталого розвитку регіону та аналіз підходів до загальної оцінки ситуації в регіоні на основі багатьох спеціальних показників. Оцінка сталості розвитку регіону.

Система планування та прогнозування розвитку регіону, її інструментарій
Сутність, форми і методи планування. Макропропроції розвитку господарського комплексу регіону як елемент планування та прогнозування. Довгострокові прогнози та програми. Середньострокові прогнози та програми. Короткострокові прогнози та програми. Бізнес-план підприємств та його місце в плануванні і розвитку економіки регіону.

Дослідження форм і методів регіонального управління
Аналіз та оцінка досвіду минулого в розвитку механізму господарського управління. Досвід країн з розвиненою ринковою економікою в управлінні територіальним розвитком. Досвід формування системи регіонального управління в країнах СНД.
Основні засади державної стратегії регіонального розвитку
Методичні засади аналізу стану і тенденцій регіонального розвитку. Чинники. що визначають стратегію регіонального розвитку. Принципи державної стратегії. Державні стратегічні пріоритети регіонального розвитку. Механізми реалізації державної стратегії.

Теорія формування і функціонування механізму регіональної політики
Поняття про механізм регіональної політики та його складові. Комплексний підхід та вимоги при формуванні механізму регіональної політики. Класифікація методів впливу на регіональний розвиток. Форми реалізації регіональної політики. Інститути регіональної політики. Економічні методи регіональної політики. Бюджетна, кредитна, податкова, цінова, митна, валютна політика. Адміністративні методи регіональної політики. Інструменти комплексного впливу на розвиток регіонів. Прогнозування, програмування, планування регіонального розвитку.
Модуль 3

Географія рідного краю

Природно-екологічні фактори формування Херсонської ОБЛАСТІ
Історія формування сучасної території та адміністративно-територіальний поділ Херсонської області.
Природні умови та ландшафтні комплекси регіону. Тектонічна будова. Закономірності поширення гірських порід різного віку і корисних копалин різного походження по території області, роль ендогенних та екзогенних процесів у їх формуванні. Історія використання мінеральних ресурсів. Основні групи мінеральних ресурсів. Горючі, рудні, нерудні. Рівні розвідки мінеральних ресурсів. Прояви корисних копалин. Родовища корисних копалин. Оцінка господарського значення мінеральних ресурсів: балансові та позабалансові. Рівні вивченості запасів корисних копалин: промислові та прогнозні.
Характерні риси кліматичних елементів. Температурний режим. Середні місячні, середні річні та екстремальні температури повітря. Вологість повітря. Абсолютна та відносна вологість. Атмосферні опади. Просторова та часова диференціація опадів. Тип річного ходу опадів на території. Загальні закономірності розподілу опадів по сезонам року. Сніговий покрив. Вітровий режим. Несприятливі метеорологічні явища: грози, град, тумани, суховії, хуртовини, промерзання ґрунту, ожеледі, відлиги.
Водозабезпечення. Водогосподарський комплекс. Структура водних ресурсів. Оцінка водозапасів. Забезпеченість регіонів водними ресурсами. Види забруднення водних ресурсів та особливості їх розподілу. Охорона водних ресурсів.
Особливості територіальної диференціації ґрунтів по території. Фактори, що впливають на формування, закономірності розподілу ґрунтів і зміни їх родючості. Рослинні і тваринні природні ресурси області.
Структура природно-рекреаційних ресурсів. Рекреаційне значення кліматичних, біологічних, гідрологічних, ландшафтних ресурсів, джерел мінеральних вод, лікувальних грязей. Регіональні відмінності у використанні природно-рекреаційних ресурсів території.
Ландшафти та фізико-географічне районування області. Географія несприятливих природно-техногенних явищ на території Херсонської області. Явища гідрологічного походження. Геологічні небезпечні явища.
Суть природного-ресурсного потенціалу (ПРП), структура і критерії оцінки. Цілісність ПРП і особливості зв'язків його елементів. Комплексність і ієрархічність ПРП. Природна відтворювальність ПРП. Компонентна, функціональна, територіальна і організаційна структура ПРП. Комплексна оцінка ПРП регіону.
Геодемографічна характеристика Херсонської області
Демовідтворювальний регіональний комплекс, його функції і територіальна структура. Закономірності демографічних процесів. Єдність і протиріччя демографічного процесу. Демографічна ситуація та її оцінка. Динаміка чисельності, народжуваність, смертність, тривалість життя, природний приріст населення в Херсонській області. Розміщення і густота населення. Структура народонаселення: статево-вікова, етнічна, шлюбна, релігійна, соціальна, економічна, сімейна, освітня, кваліфікаційна, культурна. Теорії і концепції народонаселення. Територіальна спільність людей. Якість населення: суть, зміст, критерії. Соціально-демографічна політика.
Загальна соціально – економічна характеристика Херсонської області в умовах ринкових відносин
Структура економіки Херсонського регіону і особливості її трансформації. Смислове поле поняття "структура економіки". Галузева структура господарства регіонів. Функціональна структура господарства. Міжгалузеві комплекси. Соціально-економічний комплекс регіону як система і його структура. Вплив НТР на структуру економіки і розміщення продуктивних сил. Реструктуризація економіки регіону: сутність, задачі і організація. Технологія реструктуризації виробництва. Міжгалузевий перерозподіл ресурсів. Вплив галузевих перетворень на структуру територіальних господарських комплексів. Диверсифікація економіки регіону. Динаміка і ефективність структурної трансформації економіки.
Інфраструктура в системі економіки регіону. Інфраструктура в розширеному відтворенні. Розвиток послуг інфраструктури. Класифікація галузей інфраструктури. Ринкова інфраструктура. Методичні основи оцінки рівня розвитку елементів ринкової інфраструктури. Оцінка рівня соціально-економічного розвитку районів Херсонської області і господарське районування.
Питання комплексної атестації здобувачів вищої освіти

Модуль 1. Теорія регіонального розвитку.

Поняття про регіон. Регіон як соціально-економічна система
Сутність поняття «розвиток». Фактори регіонального розвитку
Цілі та критерії соціально-економічного розвитку регіону
Економічна система
Поняття про продуктивні сили регіону. Засоби виробництва
Закономірності, принципи та фактори розміщення продуктивних сил регіону
Регіональна політика. Методи управління регіональним розвитком
Економічне зростання
Територіальний поділ праці. Регіональна спеціалізація виробництва
Форми суспільної організації виробництва
Форми територіальної організації виробництва
Регіональна інфраструктура
Структура аналізу регіональної економіки
Аналіз територіальної організації господарства
Теорії сільськогосподарського штандарту Йоганна Тюнена
Регіональний штандарт промислового підприємства В. Лаунхардта
Теорія промислового штандорту Альфреда Вебера
Теорія індустріальних районів Маршала
Теорія центральних місць (Вальтер Кристаллєр, Август Льош)
Теорія виробничо-територіальних комплексів М.М. Колосовського. Поняття про територіально-виробничий комплекс (ТВК)
Теорія циклу продукту
Теорія абсолютних переваг (Адам Сміт)
Теорія порівняльних переваг (Давид Рікардо)
Теорія Хекшера-Оліна
Міжрегіональні порівняння. Крива Лоренца
Теорія Майкла Портера. Поняття про «кластер»
Нова економічна географія (Пол Кругман)

Модуль 2. Географія рідного краю.

Історичні особливості заселення, формування і розвитку Херсонської області. Сучасний адміністративно-територіальний поділ області.
Загальні відомості про область. Місце і значення області в географічному поділі праці.
Загальні риси клімату Херсонщини.
Тектонічна та геоморфологічна будова області.
Корисні копалини регіону.
Основні типи ґрунтів Херсонської області. Солоді, солончаки, солонці.
Водні ресурси Херсонщини.
Біотичні ресурси Херсонщини (рослинні і тваринні).
Ландшафти та фізико-географічне районування Херсонщини.
Структура природно-ресурсного потенціалу Херсонської області.
Географія несприятливих природно-техногенних явищ на території Херсонської області.
Загальна характеристика природно-заповідного фонду Херсонської області. Біосферні заповідники.
Загальна характеристика природно-заповідного фонду Херсонської області. Національні природні парки.
Загальна характеристика природно-заповідного фонду Херсонської області. Заказники.
Загальна характеристика природно-заповідного фонду Херсонської області. Пам'ятки природи.
Загальна характеристика природно-заповідного фонду Херсонської області. Парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва.
Загальна характеристика природно-заповідного фонду Херсонської області. Заповідні урочища.
Динаміка чисельності, народжуваність, смертність, тривалість життя, природний приріст населення в Херсонській області. Міграційна ситуація в області. Розміщення і густота населення.
Статево-вікова структура населення Херсонщини. Національний і мовний склад. Георелігійна ситуація області. Трудоресурсний потенціал Херсонщини.
Міське і сільське розселення. Рівень урбанізації території. Агломерації Херсонської системи розселення. Перспективи розвитку Херсонської системи розселення.
Структура економіки Херсонського регіону і особливості її трансформації. Характеристика промисловості регіону.
Характеристика сільського господарства регіону.
Сучасний стан і перспективи розвитку консервної і виноробної промисловості на Херсонщині.
Сучасний стан і перспективи розвитку м’ясопереробної промисловості на Херсонщині.
Сучасний стан і перспективи розвитку молочної і маслоробної промисловості на Херсонщині.
Сучасний стан і перспективи розвитку олійно-жирової промисловості на Херсонщині.
Сучасний стан і перспективи розвитку рибної промисловості на Херсонщині.
Сучасний стан і перспективи розвитку борошномельно-круп’яної промисловості на Херсонщині.
Сучасний стан і перспективи розвитку суднобудування і судноремонту на Херсонщині.
Сучасний стан і перспективи розвитку паливно-енергетичної і хімічної галузі на Херсонщині.
Сучасний стан і перспективи розвитку легкої промисловості на Херсонщині.
Географія автомобільних шляхів Херсонської області.
Соціальна інфраструктура регіону.
Суспільно-географічна характеристика м. Херсона.

Модуль 3. Методика викладання економіки.

Економічні системи. Кругообіг економічної діяльності.
Класифікація потреб. Проблема вибору. Альтернативна вартість.
Попит і пропозиція. Ринкова рівновага.
Гроші, їх функції.
Економіка домашнього господарства та підприємства.
Основні форми доходів від економічних ресурсів.Чфц
Національна економіка, її основні риси.
Світова економіка. Глобалізація економіки.
Форми організації навчально-виховного процесу з економіки
Роль самостійної роботи учнів в формуванні стійких знань
Проблеми активізації пізнавальної діяльності на уроках.
Методика формування понять «попит» і «пропозиція»
Методика формування понять «потреби», «альтернативна вартість»
Тиждень економіки в школі
Засоби навчання економіки.
Методи і методичні прийоми навчання економіки.
Формування вмінь на уроках економіки.
Кейс-метод, особливості його застосування.
Методика використання підручника на уроках економіки.
Форми організації навчально-виховного процесу з економіки.
 Методика підготовки і проведення уроків вивчення нового матеріалу з економіки.
Дискусія на уроках економіки.
Методика підготовки та проведення практичних робіт з економіки.
Проблемний підхід при викладання основ економіки.
Тести на уроках економіки.
Таблиці, ЛОС на уроках економіки.
Методика проведення узагальнюючих уроків з економіки.
Методика формування нових понять розділу «Національна економіка».
Використання статистичних даних на уроках економіки.
Методика підготовки і проведення позакласних заходів з економіки.
Нетрадиційні уроки економіки.
Економічні задачі, їх підбір і застосування.
Наочні посібники на уроках економіки.
Значення вступного уроку з економіки, методика його проведення.
Бізнес-консультант на уроці економіки.
Групова робота учнів на уроці економіки.
Застосування ПК на уроках економіки.
Економічні ігри.
Репродуктивна і творча діяльність учнів на уроці економіки.
Індивідуалізація і диференціація навчання на уроках економіки
Групова робота учнів
Читання діаграм і графіків
Метод проектів при викладанні економіки

Список рекомендованої літератури:

Література до модулю 1

Аксьонова О.В. Методика викладання економіки: Навч. Посібник. – К.: КНЕУ, 1998. – 280с.
2. Борисов Е.Ф. Основы экономики. Практикум. Задачи, тексты, ситуации. - М: "Высшая школа", 2001.
3. Варналій З.С.Основи підприємництва. - Київ: "Знання -Прес", 2002.
4. Ватаманюк З., Панчишин С. Економіка. Вид. друге. Посібник для 10-11 класів. - Київ: "Либідь", 2002
5. Горленко Г.О. Практикум з економіки для 10-11 класів., Посібник для вчителя. Кам'янець-Подільській: "Абетка - Нова", 2002
6. Гушулей Й.М., Вітенко І.М. Загальна методика викладання основ економіки. Пробний навчальний посібник. – Тернопіль: Астон, 2004. – 108с.
7. Ковальова К.І. Методика викладання економіки. Методичні рекомендації для студентів спеціальності «ПМСО. Географія. Біологія», ПМСО «Географія» денної форми навчання.- Херсон, вид-во: ПП Вишемирський В.С., 2009. – 48с.
8. Ковальчук Г. Економічна освіта: організація навчальної діяльності молодших школярів. -Ж., "Географія та основи економіки в школі "., "Педагогічна преса", №1/2001, с.38-40.
9. Ковальчук Г.О. Активізація навчання в економічній освіті. Навч. Посіб. – Вид. 2-ге, доп. – К.: КНЕУ, 2003. – 298с.
10. Ковальчук Г.О., Мельничук В.Г., Огнев'юк. В.О.. - Економіка. Підручник для 10 класу. - Київ: "Навчальна книга", 2003.
11. Концепція змісту економічної освіти в загальноосвітній школі. // Географія та основи економіки в школі - Педагогічна преса - №6, 2001, с.2-10
12. Мочерний С.В. Основи економічних знань. Запитання, відповіді: Феміна – Київ, 1996.
13. Мочерний.С.В. Основи економічних знань. - Київ: Академія, 2000.
14. Основи економіки. Підручник за ред.І.Ф. Радіонової. – К.: Зодіак-ЕКО, 1995. – 224с.
15. Паращенко Л. Економічній освіті державні пріоритети //Географія в школі - №2, 2000.
16. Прокопенко І.Ф. Людина у світі економіки та бізнесу - Харків: Основа, 1995.
Предпринимательство. Под ред. В.Я.Горфинкеля, Г.Б.Поляка, В.А.Швандара. "ЮНИТИ", М - 2000.
17. Пустовіт Р. Основні чинники реформування економіки та шкільної економічної освіти в Україні // Географія та основи економіки в школі - №2, 1999, - с.23.
18. Економіка: Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.:Ірпінь, 2005. – 90с.
19. Экономика. Учебное пособие. - Харьков: Одиссей, 2003

Література до модулю 2

Основна література
Білецька Л.В., Білецький О.В., Савич В.І. Економічна теорія (Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка). Навч. пос. 2-ге вид. перероб. та доп.  К.: Центр учбової літератури, 2009. 688 с.
Васьков С.Т. Территориальное управление в новых условиях хозяйствования. – М.: Экономика, 1990. – 190 с.
Гликман Н. Эконометрический анализ региональных систем./пер. с англ. – М.: Прогрес, 1980. – 277 с.
Державне управління в Україні: централізація і децентралізація /відп.ред. проф. Н.Р. Нижник. – К.: В-во УАДУ, 1997. – 488 с.
Дульщиков Ю.С. Региональная политика и управление.  М.: Изд-во РАГС, 2001. – 257 с.
Зайцева Л.М. Региональная система управления (организационно-методологический аспект). – Донецк: ИЭПНАНУ, 1997. – 335 с.
Изард У. Методы регионального анализа: введение в науку о регионах. – М.: Прогресс, 1966. – 660 с.
Інститути та інструменти розвитку територій на шляху до Європейських принципів.: КЦ Ін-ту Схід-Захід, 2001. – 244 с.
Пістун М.Д. Основи теорії суспільної географії. – К.: Вища школа, 1996. – 231 с.
Поповкін В.А. Регіонально-цілісний підхід в економіці. – К.: Наукова думка, 1993.  218 с.
Стеченко Д.М. Управління регіональним розвитком. – К.: Вища школа, 2000. 223 с.
Топчієв О.Г. Теоретичні основи регіональної економіки: Навч. посібник. К.: Вид-во УАДУ, 1997. 140 с.
Фетисов Г.Г., Орешин В.П. Региональная экономика и управление: Учебник.  М.: ИНФРА-М, 2006.  416 с.  (Высшее образование).
Чумаченко Н.Г. Экономика региона: теоретические основы, функциональная деятельность. – Донецк, 1995.  52 с.
Додаткова література
Некрасов Н.Н. Региональная экономика. Теория, проблемы, методы. – 2-е изд.  М.: Экономика, 1978.  344 с.
Олійник Я.Б. Економіко-екологічні проблеми територіальної організації виробництва і природокористування.  К.:Лібра, 1996.  208 с.
Павлов В.І. Політика регіонального розвитку в умовах ринкової трансформації (теоретико-методологічні аспекти та механізм реалізації).  Луцьк: Надстир’я, 2000.  165 с.
Симоненко В.К. Регионы Украины: проблемы развития.  К.: Наук. думка, 1997.  263 с.
Управление трудом в регионе /под ред. Л.М. Шведовой. – Барнаул: Из-во АГУ, 1999.  133 с.
Шнипер Р.И. Региональные экономические методы управления.  Новосибирск: Наука. Сибирское отделение, 1991.  310 с.
Web-ресурси:
http://www.e-reading.org.ua/chapter.php/103873/73/Shevchuk_-_Ekonomicheskaya_teoriya__konspekt_lekciii.html  Прогнозирование регионального развития
http://helion-ltd.ru/westtheories/  Западные теории регионального развития
http://www.regionalscience.org/  Міжнародна Асоціація регіональної науки
http://www.ersa.org/  Європейська Асоціація регі

Література до модулю 3

Основна література
Бойко М. Ф. Екологія Херсонщини / М. Ф. Бойко, С. Г. Чорний. – Херсон : Терра, 2001. – 210 с.
Бойко М. Ф. Растительный мир Херсонской области : Науч. – попул. очерк / М. Ф. Бойко, Н. В. Москов, В. И. Тихонов. – Симферополь : Таврия, 1987. – 144 с.
Географія Херсонщини : навч. посібник / І. О. Пилипенко , Д. С. Мальчикова, С. Л. Єрмакова та інші. – Херсон : ПП Вишемирський В. С., 2007. – 221 с.
Історія міст і сіл Української ССР. Херсонська область / Касьяненко О.Є. та ін. – Харків : Головна редакція УРЕ АН УРСР., 1972.
Коробов В.К. Про стан соціально-політичного та соціально-економічного розвитку Херсонської області / В.К. Коробов, І. О. Пилипенко, Д. В. Білий, М. А. Гоманюк. – Херсон : Графіка, 2004.
Коробов В. К. Аналітичний звіт про соціально-політичну ситуацію на Херсонщині під час виборів 2006 р / В. К. Коробов, Д. В. Білий, М. А. Гоманюк, І. О. Пилипенко. – Херсон: ОЛДИ-плюс, 2006. - 119 с.Пилипенко І. О.
Мальчикова Д.С. Географічні основи кадастру сільськогосподарських земель Півдня України (на матеріалах Херсонської області) : Монографія / Д. С. Мальчикова. – Херсон : ПП Вишемирський В.С., 2005.
Наукові записки Херсонського відділу Українського географічного товариства. Зб. наук. праць. – Випуск 1, 2, 3, 4.
Памятники природы Херсонской области /Сост. Вирлич А. Э. – Симферополь: Таврия, 1984.Природа Херсонської області. Фізико-географічний нарис / [Відп. ред. М. Ф. Бойко]. – Київ : Фітосоціоцентр, 1998. – 120 с.
Путешествие по Херсонщине : энциклопедия-путеводитель / [общ. ред. Ольга Алеферко]. – Херсон : Наддніпряночка, 2008. – 300 с., 1000 ил.


Додаткова література.
Алаев Э.Б. Социально-экономическая география : Понятийно-терминологический словарь / Э. Б. Алаев. – М. : Мысль, 1983.
Богадьорова Л.М. Спеціалізація тваринництва господарств населення Херсонської області в межах зон впливу міських поселень // Науковий вісник Чернівецького університету : Зб. наук. праць. Географія / Л.М. Богадьорова, Д. С. Мальчикова. –Вип. 283 – Чернівці : Рута, 2006 – С. 125-131.
Бойко М.Ф. Заповідна справа : стан, проблеми, перспективи. Зб. наук. праць / За ред. М.Ф.Бойка. – Херсон, Айлант, 1999.
Географічна енциклопедія України: В 3-х томах /Редкол.: О. М. Маринич та ін. – К. : Укр. Енциклопедія ім. М. П. Бажана, 1989- 1993. – Т.1-3.
Географія природно-ресурсного потенціалу України. – К. : Вища школа, 1993.
Заповідники і національні природні парки України / Гол. ред. З. Городиська. – К. : Вища школа, 1999.
Заставний Ф. Д. Географія України: у 2-х книгах / Ф. Д. Заставний . – Львів : Світ, 1994.
Игнатенко А.Н. Рекреационные территориальные системы : научные основы развития и функционирования / А. Н. Игнатенко. – К. : УМК ВО при Минвузе УССР, 1989.
Конструктивно-географические основы рационального природопользования в Украинской ССР. Теоретические и методические исследования / Маринич А. М., Горленко И. А., Руденко Л. Г. и др. – Киев : Наукова думка, 1990. – 200 с.
Леоненко В. Б. Атлас об’єктів ПЗФ України / В. Б. Леоненко, М. П. Стеценко, Ю. М. Водний. – К .: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2003.
Людський розвиток регіонів України: методика оцінки та сучасний стан. / Монографія підг. авт. колективом у складі: Лібанова Е. М., Власенко Н. С., Власюк О. С., та ін. – К.: ”СПД Савчина” 2002.
Малєєв В. О. Водні ресурси та розвиток сільських населених пунктів Херсонської області // Материалы Международной научно-практической конференции «Сбалансированное природопользование : современный взгляд, тенденции и перспективы», материалы и доклады / ред. Колегия : Пилипенко Ю. В., Корниенко В. А., ответственный редактор Яковлева Н. И.; Херсонский государственный аграрный університет / В. О. Малєєв, О. В. Машкова. – Херсон : Колос 2010 С.56-58
Мальчикова Д. С. Оптимізація використання суспільно-історичних рекреаційно-туристичних ресурсів Херсонської області / Географія та туризм : Наук. зб. / Д. С. Мальчикова, О. В. Машкова – К. : Альтерпрес, 2010 – С.50-53.
Марченко О.А. Суспільно-географічне обґрунтування раціонального використання та охорони рекреаційних ресурсів Херсонської області : дис... канд. геогр. наук / Одеський національний ун-т ім.І.І.Мечникова / О. А. Марченко. Одеса, 2000.
Машкова О. В. Районування Херсонської області за рівнем захворюваності сільських жителів як один з підходів визначення якості життя сільського населення / Ольга Машкова // Регіон–2007 : стратегія оптимального розвитку : матер. Міжнар. наук.–практ. конф. (Харків, 17–18 квітня 2007 р.) / М-во освіти і науки, Харк. нац. ун-т. ім. В. Н. Каразіна. – Харків: ХНУ, 2007. – С. 175-176.
Пилипенко І.О. Морегосподарський комплекс Українського Приазов’я: суспільно-географічне дослідження : Монографія / І. О. Пилипенко. – Херсон : ПП Вишемирський В.С., 2005.
Регионы Украины : поиск стратегии оптимального развития // Под ред. Голикова А.П. – Харьков : 1994.

Критерії оцінювання знань та вмінь студенів
під час комплексної атестації здобувачів вищої освіти ОКР «Спеціаліст»

Відмінно
А
90-100
Студент має глибокі міцні і системні знання з усього теоретичного курсу, може чітко сформулювати дефініції, використовуючи географічну, економічну та екологічну термінологію. Має чіткі адекватні наукові уявлення про географічні закономірності, вільно володіє понятійним апаратом, вміє застосовувати здобуті теоретичні знання у всіх видах географічних завдань. Опанував методологією географічних досліджень, вміє грамотно інтерпретувати їхні результати. Вміє самостійно провести базові методики. Володіє і вільно орієнтується в методах просторово-територіального аналізу і прогнозування розвитку географічних територіальних систем. Вільно орієнтується в географічній карті. Обсяг знань географічної номенклатури перевищує програму дисциплін. Володіє вміннями на рівні професійної компетенції
· застосовувати набуті знання у педагогічній діяльності.

Добре
В
82-89
Студент має міцні міцні ґрунтовні знання з усього теоретичного курсу, але може допустити незначні неточності в формулюванні понять чи при інтерпретації результатів досліджень. Вміє застосовувати набуті знання на алгоритмічному рівні, продуктивний рівень виявляється епізодично. При незначному супроводі викладача може характеризувати взаємозв’язки та взаємозалежності в системі „природа – населення - господарство”. Недостатньо володіє вміннями доводити, пояснювати механізми географічних процесів. Орієнтується в географічній карті. Обсяг знань географічної номенклатури відповідає програмі дисциплін, але допускає помилки в обсязі до 10%. Достатньо володіє вміннями на рівні професійної компетенції
· застосовувати набуті знання у педагогічній діяльності.


С
74-81
Студент знає програмний матеріал повністю, має практичні навички проведення основних досліджень, але не вміє самостійно мислити, не може вийти за межі певної теми. Рівень самостійності мислення недостатній: під час виконання роботи вимагає інструкцій. Професійна компетентність має обмеження у виконанні завдань творчого характеру. Орієнтується в географічній карті. Обсяг знань географічної номенклатури відповідає програмі дисциплін, але допускає помилки в обсязі до 10%. Достатньо володіє вміннями на рівні професійної компетенції
· застосовувати набуті знання у педагогічній діяльності.

Задовільно
D
64-73
Студент знає основні теми курсу, має уявлення про географічні системи і процеси, але не вміє встановлювати основні закономірності.
Пояснення основних географічних процесів відбувається на емпіричному рівні. Не вміє встановлювати логічну послідовність подій, допускає помилки у визначенні основних понять. Орієнтується в географічній карті. Обсяг знань географічної номенклатури відповідає програмі дисциплін, але допускає помилки в обсязі від 10 до 25%.

Задовільно
Е
60-63
Студент знає основні теми курсу, але його знання мають загальний характер. Замість чіткого термінологічного визначення пояснює теоретичний матеріал на побутовому рівні. Професійні вміння мають розрізнений характер, що свідчить про низький рівень сформованості професійної компетентності. Орієнтується в географічній карті. Обсяг знань географічної номенклатури відповідає програмі дисциплін, але допускає помилки в обсязі від 10 до 25%. Професійні вміння мають розрізнений характер, що свідчить про низький рівень сформованості педагогічної компетентності.

Незадовільно
F Х
35-59
Студент фрагментарні знання з усього курсу. Не володіє термінологією, оскільки понятійний апарат не сформований. Не вміє викласти програмний матеріал або повністю не знає програмного матеріалу. Мова невиразна, обмежена, бідна, словниковий запас не дає змогу оформити ідею. Практичні навички на рівні розпізнавання. З великими труднощами орієнтується в географічній карті. Обсяг знань географічної номенклатури має фрагментарний характер або взагалі відсутній.


F
1-34
Студент повністю не знає програмного матеріалу.


Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 5 Заголовок 915

Приложенные файлы

  • doc 18048318
    Размер файла: 170 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий