1 зертханалық жұмыс

1 зертханалыK жaмыс.
ДемонстрациялыK т‰жірибелер.
№ 2 зертханалыK жaмыс. Дисперсті ж_йелердіS седиментациялыK анализі.
№3 – зертханалыK жaмыс. БАЗ ерітінділерініS Kатты денелер бетіне жaCуы.
№ 4 зертханалыK жaмыс. Газ – сaйыKтыK ж‰не Kатты – сaйыKтыK шекарасындаCыда беттік активті заттардыS (БАЗ) адсорбциясы.
№5 зертханалыK жaмыс. Электрофорез ‰дісімен зольдердіS электрокинетикалыK потенциалын аныKтау.
№6 зертханалыK жaмыс. ЗольдердіS коагуляциясы мен стабилизациясы.

№1 жaмыс. ДемонстрациялыK т‰жірибелер.
КоллоидтыK баубаKша.
Сынап ж_регі.
Думанский т‰жірибесі.
Ловиц т‰жірибесі.
Дисперстік ж_йелердіS оптикалыK Kасиеттері.
€.JоKанбаев,J.Б.Мaсабеков, Ш.Ерболов. КоллоидтыK химияныS
демонстрациялыK т‰жірибелері. «JазаK Университеті» Алматы,2004.Приложенные файлы

  • doc 18048311
    Размер файла: 30 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий