курстық жұмыс


1-ші тапсырма
Жаңа болат кұбыр бойынша суды газсыздандырғыштан/деаэратордан/ араласпалы қыздырғышқа дейін жеткізетін сорғының минмимал тегеурінің анықтау керек.

1.1.-сурет Газсыздандырғыш қондырғының сүлбесі

Судың көлемдік шығысы Q , құбырдың әрбір бөлігіндегі диаметрлері d1, d2 және ұзындықтары l1, l2 белгілі.
d1=200 мм, l1=40 м, h1=12 м, h2=23 м.
Судың ыстықтығы (температурасы) 104° С, R=d, P1=1,2·105 Па, P2=6·105Па.
Q3=0,05 м3/с, d2=130 мм, l2=24 м.
Шешуі:
1)ω1=4Qπd12=4·0,053,14·0,2=0,32 ω1 =40,053,140,13=0,492)Re=ωd˅Re1=0.320.20.28610-6=0,223776 106=223776 Re1=0.4890,130.28610-6=0,222272 106=2222723) 0,0144
λ=0,11Δd-68Re0,25 λ1 0,110,01440,2-682237760,25=0,110,072-0,0003030,25=0,057 λ2 0,110,01440,13-682222720,25=0,110,1107-0,0003060,25=0,0644) hтр=λld·ω22ghтр1=λ1l1d1 ϑ22g=0.057400.2 0.102420=0.058 hтр2=λ2l2d1 ϑ22g=0.064240.13 0.23912120=0.143hтр=hтр1+hтр2
hтр=0,058+0,143=0,201
5) hм=ω2 2g ∙ і =0.2 ∙0.001100·λ8 d1R1 d = R; d1R1=1 артқы= алдыңғы=артқы2=0.15 клапан= 5,5
ішкі= 12 ∙ 1-S1S2 торлама =92-78mRea + 0,7∙1,05-mm =a2t2=323.52=0,7374Re1=ϑα=ωm∙αhm=∆hішкі+∆hсыртқы+∆hклопанhm2=ϑ22g∙ сыртқы= 12 ∙ 1-S1S2= 12 ∙ 1-d22d12hм=hм1+hм2H=hтр+∆hм+h2-h1+P2-P1g2-ші тапсырма
Жалпы су шығысы Q0-ге тең құбырда қатарлас қосылған тармақтар бар /2.1.-сурет/.
Әрбі тармақтағы шығыстарды және тармақталу нүктелері арасындағы тегеурін НАВ –ді анықтау керек. Құбырлар: болат, жігі пісірілген, орташа тотыққан.
27887723175286385031752714625182880
186439084987
3
105727517335500151384017335501864183173813
A 2 B В
1
286385069850029482017885
2770505-1270
2.1.-сурет Қатарлас құбырлар сүлбесі
i=3, Q0=0,04м3/с, d3=90 мм, l3=350 мм, судың ыстықтығы 20° С
d1=70 мм, l1=300 м, d2=75 мм, l2=320м .Шешуі:
1)S=πd22S1=3,14·0,00492=0,007693S2=3,14·0,0056252=0,00883125S3=3,14·0,00812=0,0127172)ϑop=QSϑop1=Q0S1=0,040,007693=5,2 м/с
ϑop2=Q0S2=0,040,00883125=4,53 м/с
ϑop3=Q0S3=0,040,012717=3,2 м/с3)Re=ϑopdνRe1=5,199·0,070,286·10-6=1,272482·106=1272482Re2=4,53·0,0750,286·10-6=1,190297·106=1190297
Re3=3,145·0,090,286·10-6=0,989685·106=9896854) λ=0,11Δd-68Re0,25λ1=0,110,01440,07-6812724820,25=0,110,206-0,0000540,25=0,074λ2=0,110,01440,075-6811902970,25=0,110,192-0,0000570,25=0,075λ3=0,110,01440,09-689896850,25=0,110,16-0,00006870,25=0,0695)∆Pүйк=λld·ρϑop22∆Pүйк1=0,0743000,07·1000·5,19922=317,2·13514,8=4286894,56∆Pүйк2=0,0753200,075·1000·4,5322=320·10260,45=3283344∆Pүйк3=0,0693500,09·1000·3,14522=268,3·4945,5=1326881,1

Приложенные файлы

  • docx 18048246
    Размер файла: 54 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий