курстық жұмыс


1-ші тапсырма
Жаңа болат кұбыр бойынша суды газсыздандырғыштан/деаэратордан/ араласпалы қыздырғышқа дейін жеткізетін сорғының минмимал тегеурінің анықтау керек.

1.1.-сурет Газсыздандырғыш қондырғының сүлбесі

Судың көлемдік шығысы Q , құбырдың әрбір бөлігіндегі диаметрлері d1, d2 және ұзындықтары l1, l2 белгілі.
d1=200 мм, l1=40 м, h1=12 м, h2=23 м.
Судың ыстықтығы (температурасы) 104° С, R=d, P1=1,2·105 Па, P2=6·105Па.
Q3=0,05 м3/с, d2=130 мм, l2=24 м.
Шешуі:
1)ω1=4Qπd12=4·0,053,14·0,2=0,32 ω1 =40,053,140,13=0,492)Re=ωd˅Re1=0.320.20.28610-6=0,223776 106=223776 Re1=0.4890,130.28610-6=0,222272 106=2222723) 0,0144
λ=0,11Δd+68Re0,25 λ1 0,110,01440,2+682237760,25=0,110,072+0,0003030,25=0,057 λ2 0,110,01440,13+682222720,25=0,110,1107+0,0003060,25=0,0644) hтр=λld·ω22ghтр1=λ1l1d1 ϑ22g=0.057400.2 0.102420=0.058hтр2=λ2l2d1 ϑ22g=0.064240.13 0.23912120=0.143hтр=hтр1+hтр2
hтр=0,058+0,143=0,201
5) hм=ω2 2g ∙ і =0.2 ∙0.001100·λ8 d1R1 d = R; d1R1=1 1=0.2 ∙0.001100·0,05781=1114,312 артқы= алдыңғы=артқы2=0.15 клапан= 5,5
ішкі= 12 ∙ 1-S2S1 S1=πd124=3,14·0,224=0,0314 S2=πd224=3,14·0,1324=0,0132665 ішкі= 12 ∙ 1-0,01326650,0314=0,28875m =a2t2=323.52=0,7374m=0,7347; a=3·10-3
Re1=ϑα=ω1m∙α=0,320,7347·3·10-30,286·10-6=4,5687·103=4568 торлама =92-78mRea + 0,7∙1,05-m торлама =92-78·0,73474568 + 0,7∙1,05-0,7347=0,233hм=∆hішкі+∆hсыртқы+∆hклапанhм1=0,3222·9,8∙ 1114,312+5,5+0,15·2+0,233+0,28875=0,0052·1120,63=5,82 мhм2=0,48922·9,8∙ 1114,312+5,5+0,15·2+0,233+0,28875=0,0122·1120,63=13,67 м2=0.2 ∙0.001100·0,0648=2814,75сыртқы= 12 ∙ 1-S2S1= 12 ∙ 1-d22d12=12 ∙ 1-0,1320,22=0,28875 ішкі=1-S1S22= 1-0,03140,01326652=1,87hм=hм1+hм2=5,82+13,67=19,49 м
H=hтр+∆hм+h2-h1+P2-P1gН=0,201+19,49+(23-12)+6·105+1,2·1051000·9,8=30,691+0,007347·105=30,69834·105=30698342-ші тапсырма
Жалпы су шығысы Q0-ге тең құбырда қатарлас қосылған тармақтар бар /2.1.-сурет/.
Әрбі тармақтағы шығыстарды және тармақталу нүктелері арасындағы тегеурін НАВ –ді анықтау керек. Құбырлар: болат, жігі пісірілген, орташа тотыққан.
27887723175286385031752714625182880
186439084987
3
105727517335500151384017335501864183173813
A 2 B В
1
286385069850029482017885
2770505-1270
2.1.-сурет Қатарлас құбырлар сүлбесі
i=3, Q0=0,04м3/с, d3=90 мм, l3=350 мм, судың ыстықтығы 20° С
d1=70 мм, l1=300 м, d2=75 мм, l2=320м .Шешуі:
1)S=πd24S1=3,14·0,00494=0,0038465S2=3,14·0,0056254=0,04415625S3=3,14·0,00814=0,00635852)ϑop=QSϑop1=Q0S1=0,040,0038465=10,39 м/с
ϑop2=Q0S2=0,040,04415625=0,91 м/сϑop3=Q0S3=0,040,0063585=6,3 м/с3)Re=ϑopdνRe1=10,39·0,070,286·10-6=2,543006·106=2543006Re2=0,91·0,0750,286·10-6=0,238636·106=238636
Re3=6,3·0,090,286·10-6=1,982517·106=19825174) λ=0,11Δd+68Re0,25λ1=0,110,01440,07+6825430060,25=0,110,206+0,0000270,25=0,074λ2=0,110,01440,075+682386360,25=0,110,192+0,000280,25=0,073λ3=0,110,01440,09+6819825170,25=0,110,16+0,0000340,25=0,0695)∆Pүйк=λld·ρϑop22∆Pүйк1=0,0743000,07·1000·5,19922=317,2·13514,8=4286894,56 Па
∆Pүйк2=0,0733200,075·1000·4,5322=320·10260,45=3195788,16 Па
∆Pүйк3=0,0693500,09·1000·3,14522=268,3·4945,5=1326881,1 Па

Приложенные файлы

  • docx 18048245
    Размер файла: 56 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий