КѲРНҮҮШКҮН


«Оттуушкун» агымыныӊ Башкызы:
Ооржак Эмей-Оглу Шолбанга.
Аалчыныӊ ат-сывы:_____________
_______________________________
Чурттап турар чери:______________
_______________________________
Төрүттүнген хүнү:_______________
Харылзажыр телефону:___________

«Кѳрнүүшкүн»
Хүндүлүг Башкы, Ооржак Эмей-Оглу Шолбан!
Силерже кѳрнүп келген ужурум болза, угаанымга ажыктыг Тыва-Судур ѳѳредиин дамчыдып чоруур, Буянныг-Ѳӊнүүм болуп кѳѳрүӊерни дилеп тур мен.
Бодум таламдан, чеди мѳзү-шынарны сагып чоруур мен:
I. «ОМ» - Үш (мага-бот, сѳс, угаан) ал-бодум-биле, «Оттуушкун» агымынга,
судурларны Тывалап чалбарып чорааш, кижилер-биле эп-найыралдыг чоруур мен.
II. «А» - Кижисиг чоруум-биле, «Оттуушкун» үжүглелин бүдүн делегейгетаныштырып чорааш, эртем-билиим доктаамал дамчыдып чоруур мен.
III. «РА» - Шыдамыкай чоруум-биле, «Оттуушкун» тѳлевилелинге, бодумнуӊ четпестерим-биле ажылдап, сагыш-сеткилим доктаамал экижип чоруур мен.
IV. «ПА» - Кызымакай чоруум-биле, «Оттуушкун» оруунда эш-ѳѳрнүӊ ѳѳрүшкү-маӊнайынга каттыжып, чедиишкиннеривис-биле доктаамал үлежип чоруур мен.
V. «ЦА» - Соруктуг чоруум-биле, «Оттуушкун» өөредиин, херегээн улуска дамчыдары-биле, мѳргүл-чыыштарны доктаамал эртиржип чоруур мен.
VI. «НА» - Мерген угаанныг чоруум-биле, «Оттуушкун» агымы үзүлбес кылдыр, Бойду-Ызыгыырлыг ѳг-бүлеӊерниӊ байдалын доктаамал экижидип чоруур мен.
VII. «ДИ» - Ак сеткилдиг чоруум-биле, «Оттуушкун» хүрээзинге Буяным арбыдадып, ай санында орулгамныӊ дээжизин (1-10%-зун), силерниӊ Үш-Эртинелериӊерге (Будда-Дхарма-Санхага), доктаамал ѳргүп чоруур мен.
Бердинген сагылдарым хажыттынар болза, арга-сүмеӊерни хүлээп алыр мен.
Ѳг-бүлем: 1)_____________________________________________________________
2)______________________________________________________________________3)______________________________________________________________________4)______________________________________________________________________
5)______________________________________________________________________
2018 чылдың, «________» айның, «____» хүнү.
Хол үжүү: /_________/.

Приложенные файлы

  • docx 18048237
    Размер файла: 20 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий