Зертханалық жұмыс № 8 — 11 сынып

ЗертханалыK жaмыс № 4
ТаKырыбы : ПияздыS тамыры aшындаCы митоз.
ЖaмыстыS маKсаты:
Гипотеза:
Jaрал-жабдыKтар:
ЖaмыстыS барысы
Пияз тамырыныS aшын 0,5-0,7 см aзындыKта кесіSіз.
Кесілген тамырды фиксатор ерітіндісіне салыSыз ( мaздатылCан сірке KышKылы мен спирт )
Оны 24 саCат KараSCы жерге KойыSыз.
Бір тамыр aшын алып заттыS шыныCа орналастырып _стіне 2-3 тамшы ацетокармин бояCышын тамызыSыз.
Осы препаратты спиршамыныS _стінде с‰л жылыту керек,2-3 рет KайталаSыз.
Препартты жуыSыз, ол _шін 2-3 тамшы суды бір aшынан тамызып, екінші aшынан с_згі KаCазбен сорып алыSыз.
БоялCан еS Kара aшын скальпельмен кесіп заттыK шыныCа орналастырыSыз, бетін жабын ‰йнекпен жабыSыз.
ПрепараттыK иненіS д™Sес aшымен жабын ‰йнектіS _стінен айналдырып отырыSыз.
Мaндай препарат езінді деп аталады, препартты микроскопKа орналастырып жасушаныS б™ліну кезеSін аныKтаSыз.
МитоздыS ‰рт_рлі сатысындаCы жасушаларды аныKтай отырып суретін салып кесте толтырыSыз.
Митоз сатылары
СатылардыS ерекшеліктері
Сурет
МитоздыS биологиялыK р™лі неде? Jорытынды жаса.


Приложенные файлы

  • doc 18048226
    Размер файла: 31 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий