temi_deplomov


3.3. Рекомендована тематика дипломних (магістерських) робіт
Тематика дипломних робіт за освітнім ступенем «магістр»
Амортизаційна політика підприємства та оцінка її ефективності.
Аналіз фінансового стану підприємства: сучасна методологія та перспективні напрями її розвитку.
Аналіз цінних паперів у портфельному інвестуванні.
Антикризове фінансове управління підприємством.
Антимонопольне регулювання фінансово-господарської діяльності підприємств.
Асортиментна політика підприємства та особливості її реалізації.
Бюджетна політика у забезпеченні соціально-економічного розвитку регіону.
Бюджетування в управлінні інвестиційною діяльністю підприємства.
Бюджетування у системі оперативного фінансового контролінгу
Бюджетування у системі фінансового планування на підприємстві (на прикладі окремих сфер діяльності).
Вартісно-орієнтоване управління фінансами підприємства.
Вибір стратегії розвитку підприємства як засіб подолання кризових явищ.
Вплив бюджетної політики на соціально-економічний розвиток держави.
Грошові розрахунки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємства.
Джерела формування фінансових ресурсів підприємства та методи оптимізації їх структури.
Дивідендна політика підприємства та напрями її удосконалення.
Дивідендна політика та її вплив на вартість підприємства.
Дивідендна політика та її вплив на формування і структуру капіталу підприємства.
Діагностика фінансового стану підприємства у системі контролінгу.
Діагностика фінансової кризи на підприємстві.
Діяльність інституційних інвесторів на фінансовому ринку (на прикладі окремих видів фінансових посередників).
Довгострокова фінансова політика підприємства.
Емісійна політика підприємства при залученні позикового капіталу.
Емісійна політика підприємства.
Емісійна політика та її вплив на фінансову стійкість підприємства.
Забезпечення фінансової рівноваги на підприємстві.
Запобігання банкрутству у системі антикризового управління підприємством.
Інвестиційна політика інвестиційних фондів.
Інвестиційна стратегія підприємства та особливості її формування у сучасних умовах.
Інвестиційне планування на підприємстві.
Інвестиційне проектування у системі управління фінансами підприємства.
Інвестиційний менеджмент діяльності підприємств (фінансових посередників).
Інвестиційні фонди на ринку цінних паперів.
Інноваційна діяльність підприємств та її фінансове забезпечення.
Іпотечне кредитування та його роль у фінансовому забезпеченні відтворення основних засобів підприємств.
Консорціумне кредитування як форма мобілізації інвестиційних ресурсів.
Короткострокова фінансова політика підприємства.
Корпоративна фінансова стратегія підприємства.
Корпоративні цінні папери як інструменти залучення фінансових ресурсів.
Менеджмент фінансової санації підприємства.
Методи оптимізації портфеля фінансових інвестицій підприємства.
Механізм антикризового фінансового управління на підприємстві.
Митне оподаткування та його вплив на діяльність суб’єктів підприємництва.
Місцеві бюджети в економічній системі держави.
Місцеві бюджети в умовах самоуправління регіону.
Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємства.
Оподаткування підприємств та його вплив на прийняття фінансово-господарських рішень.
Оподаткування прибутку підприємств та його роль у регулюванні фінансово-господарської діяльності.
Оподаткування суб’єктів малого підприємництва та його вплив на господарську діяльність.
Оптимізація структури капіталу підприємства.
Оптимізація фінансових рішень в умовах обмеженості фінансових ресурсів.
Особливості мобілізації інвестиційних ресурсів підприємств шляхом емісії цінних паперів (в цілому або окремо в розрізі видів та типів цінних паперів).
Особливості організації фінансового менеджменту страхової компанії (інвестиційної компанії, кредитної спілки, лізингової компанії або ін.).
Особливості формування витрат на підприємстві та оптимізація їх складу.
Особливості формування витрат підприємства та їх вплив на результати фінансово-господарської діяльності підприємства.
Оцінка акціонерного капіталу і вартості компанії.
Оцінка ефективності управління активами підприємства.
Оцінка ефективності управління пасивами підприємства.
Оцінка інвестиційної привабливості боргових цінних паперів підприємства (в цілому або певного виду).
Оцінка інвестиційної привабливості корпоративних цінних паперів підприємства (на прикладі конкретного підприємства).
Оцінка інвестиційної привабливості підприємства з урахуванням галузевої специфіки.
Оцінка кредитоспроможності підприємства з урахуванням галузевих особливостей.
Планування формування, розподілу та використання фінансових ресурсів підприємства.
Податкове планування на підприємстві та його вдосконалення.
Податкові пільги та їх вплив на діяльність підприємств.
Похідні фінансові інструменти в управлінні фінансовими ризиками.
Проблеми управління фінансами підприємств у сучасних умовах та шляхи їх вирішення.
Прогнозування банкрутства і розробка антикризової програми підприємства.
Прямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств.
Регіональне вирівнювання у системі міжбюджетних відносин.
Розвиток системи управління витратами на підприємстві.
Розвиток системи фінансового планування на підприємстві (на прикладі окремих сфер діяльності).
Розрахунково-платіжна політика та її вплив на фінансово-господарську діяльність підприємства.
Розробка бізнес-плану інвестиційного проекту і оцінка його ефективності.
Розробка інвестиційної стратегії підприємства.
Розробка фінансової стратегії підприємства.
Роль бюджету держави у збалансованому розвитку національної економіки.
Санаційний аудит та фінансове забезпечення санації підприємств.
Стан та напрямки розвитку ринку корпоративних цінних паперів.
Стратегічне та оперативне фінансове планування.
Стратегічне фінансове планування на підприємстві та напрямки його вдосконалення.
Удосконалення методів оцінки кредитоспроможності суб’єкта господарювання.
Управління активами підприємства (на прикладі окремих сфер діяльності).
Управління борговими зобов’язаннями підприємств.
Управління вартістю підприємства.
Управління використанням прибутку підприємств (на прикладі окремих сфер діяльності).
Управління витратами за видами діяльності підприємства.
Управління витратами підприємства за центрами фінансової відповідальності.
Управління власним капіталом підприємства.
Управління власними фінансовими ресурсами на підприємстві.
Управління грошовими потоками на підприємстві.
Управління дебіторською заборгованістю підприємства.
Управління джерелами фінансування підприємства (на прикладі окремих сфер діяльності).
Управління діяльністю фінансових посередників (на прикладі окремих сфер діяльності).
Управління залученням банківських кредитів для фінансування діяльності суб’єктів господарювання.
Управління інвестиційним розвитком регіону.
Управління інвестиційною діяльністю підприємств.
Управління інвестиційною діяльністю страхової компанії.
Управління інвестиційною привабливістю підприємства (області, району, міста тощо).
Управління інвестиційним потенціалом підприємства (області, району, міста тощо).
Управління кредитним ризиком суб’єкта господарювання.
Управління кредиторською заборгованістю підприємства.
Управління кредитоспроможністю підприємства.
Управління ліквідністю підприємства (на прикладі окремих сфер діяльності).
Управління необоротними активами підприємства.
Управління оборотним капіталом підприємства.
Управління оборотними активами підприємства.
Управління перспективною платоспроможністю підприємства.
Управління платоспроможністю підприємства (на прикладі окремих сфер діяльності).
Управління позиковим капіталом підприємства.
Управління портфелем цінних паперів підприємства.
Управління прибутком підприємства (на прикладі окремих сфер діяльності).
Управління прибутком та рентабельністю підприємства.
Управління реальними інвестиціями підприємств.
Управління рентабельністю підприємства.
Управління ризиками страхової компанії.
Управління рухом грошових коштів суб’єкта малого бізнесу.
Управління страховим портфелем страхової компанії.
Управління фінансами акціонерних товариств.
Управління фінансами державних підприємств.
Управління фінансами казенних підприємств.
Управління фінансами малих підприємств.
Управління фінансами підприємств з іноземними інвестиціями.
Управління фінансами спільних підприємств.
Управління фінансами товариств з обмеженою відповідальністю.
Управління фінансовими інвестиціями підприємства.
Управління фінансовими ресурсами суб’єкта малого бізнесу.
Управління фінансовими ризиками підприємства (в цілому або на прикладі окремого виду фінансових ризиків).
Управління фінансовими ризиками підприємства (на прикладі окремих сфер діяльності).
Управління фінансовою безпекою підприємства.
Управління фінансовою діяльністю підприємства (на прикладі окремих сфер діяльності).
Управління фінансовим потенціалом підприємства (області, району, міста тощо).
Управління фінансовою санацією підприємства (на прикладі окремих сфер діяльності).
Управління фінансовою стійкістю підприємства.
Управління фінансуванням інноваційної діяльності підприємства.
Управління формуванням і використанням чистого прибутку підприємства.
Управління формуванням прибутку від операційної діяльності (на прикладі суб’єктів господарювання окремих видів економічної діяльності).
Фінансова реструктуризація на підприємстві.
Фінансова рівновага на підприємстві та форми її забезпечення.
Фінансова санація страхових компаній.
Фінансове забезпечення відтворення основних фондів підприємства.
Фінансове забезпечення інноваційної діяльності суб’єктів підприємництва.
Фінансове забезпечення підприємств комунальної форми власності.
Фінансове забезпечення розвитку малого підприємництва.
Фінансове забезпечення санації підприємства.
Фінансове планування у системі управління фінансами підприємства.
Фінансове прогнозування у системі прийняття управлінських рішень на підприємстві.
Фінансове регулювання господарської діяльності підприємства (на прикладі окремих сфер діяльності).
Фінансовий контролінг на підприємстві.
Фінансовий менеджмент в акціонерних товариствах.
Фінансовий менеджмент у страхових компаніях.
Фінансовий менеджмент у холдингових компаніях.
Фінансовий механізм діяльності підприємства з урахуванням галузевої специфіки.
Фінансовий механізм забезпечення рентабельної роботи підприємства.
Фінансовий механізм застосування небанківського кредитування підприємств.
Фінансовий механізм інноваційного розвитку підприємства.
Фінансовий механізм іпотечного кредитування.
Фінансовий механізм кооперування підприємств різних організаційно-правових форм господарювання та форм власності.
Фінансовий механізм реструктуризації підприємства.
Фінансовий механізм функціонування житлово-комунального господарства України та напрямки його реформування.
Фінансовий стан підприємства, його оцінка та шляхи поліпшення (на прикладі окремих сфер діяльності).
Фінансові аспекти вдосконалення системи соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.
Фінансові аспекти вексельного обігу у сучасних умовах.
Фінансові аспекти управління експортно-імпортними операціями підприємств.
Фінансові аспекти функціонування фермерського господарства.
Фінансові методи антикризового управління підприємством (на прикладі окремих сфер діяльності.
Фінансові ризики суб’єктів господарювання та управління ними.
Фінансові та організаційні основи покращення управління системою соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.
Фінансові та соціально-економічні аспекти вдосконалення системи соціального страхування на випадок безробіття.
Фінансові та соціально-економічні передумови розвитку недержавного пенсійного забезпечення.
Фінансово-економічні та соціально-демографічні основи удосконалення системи державного пенсійного страхування.
Фінансування поточної діяльності підприємства.
Форми міжнародних розрахунків підприємств і шляхи їх вдосконалення.
Формування і використання страхових резервів страхової компанії.
Формування і використання фінансових результатів діяльності страхової компанії.
Формування інвестиційного портфеля та оцінка його ефективності.
Формування та оцінка вартості підприємства.
Формування фінансових результатів суб’єктів господарювання та резерви їх збільшення.
Формування фінансових ресурсів підприємств та ефективність їх використання.
Функціонально-вартісний підхід в управлінні витратами на підприємстві в системі бюджетування.

Приложенные файлы

  • docx 18048056
    Размер файла: 18 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий