L_r_12

Л А Б О Р А Т О Р Н А Р О Б О Т А
№ 12

Тема. ВЕНОЗНА СИСТЕМА. ОРГАНИ ІМУННОЇ СИСТЕМИ. ЛІМФАТИЧНА СИСТЕМА

Мета заняття : вивчити основні вени голови, шиї, тулуба і кінцівок.
Проаналізувати особливості кровообігу плода як приклад
якісного переходу з одного біологічного стану в інший.
Оволодіти знаннями будови органів імунної та лімфатичної
систем.

Матеріали та обладнання : таблиці: загальна схема венозного кровообігу
тіла людини, синуси твердої мозкової оболонки, вени голови,
кровообіг у плода, ворітна вена. Барел’єфи – венозний
кровообіг. Електрифіковані таблиці – вени тіла людини,
кровообіг у плода. Таблиці – лімфатична система, глибокі та
поверхневі лімфатичні вузли. Мультімедійний проектор зі
слайдами.

Завдання 1. Вивчити, замалювати та позначити систему кровообігу плода:


1-артеріальна протока; 2-овальний отвір; 3-ліве передсердя; 4-аорта; 5-лівий шлуночок;
6-нижня порожниста в.; 7-пуповинні артерії; 8-пуповина; 9-дитяче місце; 10-пуповинна в.; 11-венозна протока; 12-правий шлуночок; 13-праве передсердя; 14-легеневий стовбур;
15-верхня порожниста в..
Рис. 1.
Завдання 2. Вивчити основні вени тіла людини:
а) замалюйте та позначте основні вени голови, ший та тулуба:
1-позанижньощелепна в.; 2-лицьова в.; 3-внутрішня яремна в.; 4-зовнішня яремна в.;
5-підключична в.; 6-ліва плече-головна в.; 7-пахвові вени; 8-плечові вени; 9-загальна клубова в.; 10-зовнішня клубова в.; 11-стегнова в.; 12-нижня порожниста в.; 13-ниркова в.; 14-півнепарна в.; 15-непарна в.; 16-верхня порожниста в.; 17-права плече-головна в..

Рис. 2.
б) вивчіть, замалюйте та позначте судини ворітної вени:
1-ворітна в.; 2-верхня брижова в.; 3-ліва шлункова в.; 4-селезінкова в.; 5-нижня брижова в.; 6-шлунок; 7-аорта; 8-низхідна ободова кишка; 9-пряма кишка; 10-тонка кишка;
11-висхідна ободова кишка; 12-жовчний міхур; 13-печінка.
Рис. 3.


в) заповніть пропуски:

1. Всі три системи шляхів венозного відтоку крові зв’язані між собою ___________________________ і _________________________ анастомозами.
2.Ворітна вена збирає кров від органів ________________________________.
3. Основними коренями ворітної вени є:
___________________,_______________________, ______________________,
________________________, ________________________.
4. До поверхневих вен голови і шиї відносять__________________________ .
5. Венозний кут утворюють ______________________, __________________ .
г) поставте позначення на схемі анастомозів між ворітною веною,
верхньою та нижньою порожнистими венами:


Рис. 4.
П А М ’ Я Т А Й Т Е !

Імунна система об’єднує органи й тканини, які забезпечують захист організму від генетично чужорідних клітин чи речовин. Органи імунної системи утворені лімфоїдною тканиною.
Лімфатична система здійснює в організмі фільтрацію тканинної рідини (лімфи), тобто вивід із органів та тканин продуктів обміну речовин, різноманітних чужорідних часток, які не можуть бути видалені з кровообігу через свої великі розміри.

Завдання 3. Вивчити топографію і будову органів імунної системи :
а) замалюйте та позначте розташування центральних і периферійних органів імунної системи:1-кістковий мозок; 2-мигдалики; 3-загруднина залоза; 4-лімфатичні вузли; 5-селезінка; 6-скупчення лімфоїдних вузликів; 7-червоподібний відросток; 8-одинокі лімфоїдні вузлики.

Рис. 5.
Завдання 4. Вивчити будову органів лімфатичної системи людини:
а) замалюйте та позначте будову лімфатичної системи:

1-передні лімфатичні вузли вушної раковини; 2-привушні вузли; 3-піднижньощелепні вузли; 4-бічні шийні вузли; 5-грудна протока; 6-пригруднинні вузли; 7-молочна цистерна; 8-кишковий стовбур; 9-правий поперековий стовбур; 10-глибокі пахвові вузли; 11-глибокі ліктьові вузли; 12-клубові вузли; 13-глибокі пахвинні вузли; 14-поверхневі лімфатичні судини гомілки; 15-поверхневі пахвинні вузли; 16-брижові вузли; 17-поверхневі ліктьові вузли; 18-поверхневі пахвові вузли; 19-підключичні вузли; 20-потиличні вузли.

Рис. 6.
б) знайдіть помилки і виправте текст:

1. Кількість лімфоцитів в 1ммі лімфи від 200 000 до 2000 000.
1.________________________________________________________________.
2. Стінка лімфатичних капілярів складається з одного шару ендотеліальних клітин і базальної мембрани.
2.___________________________________________________________________________________________________________________________________.
3. Грудна протока відкривається у правий венозний кут.
3.________________________________________________________________.
4. Селезінка розташована у передньому середостінні і здібна утворювати еритроцити.
4.________________________________________________________________.
5. До центральних органів імунної системи належить головний мозок і селезінка.
5.________________________________________________________________.

в) замалюйте контури тіла людини і позначте місця притискання артерій
під час кровотеч:


1-поверхнева
·скронева а.; 2-загальна сонна а.; 3-пахвова а.; 4-стегнова а.;
5-тильні артерії стопи; 6-ліктьова а.; 7-променева а.; 8-плечова а.; 9-підключична а.;
10-лицьова а.; 11-потилична а..
Рис. 7.
г) запишіть і вивчіть латинські назви:

Верхня порожниста в.


Нижня порожниста в.


Яремна в.


Головна в.


Ворітна в.


Грудна лімфатична протока


Селезінка


Тимус
Г Л О С А Р І Й

№ п/п
Морфологічне
поняття
Стисле
визначення

1.
Верхня порожниста вена


2.
Нижня порожниста вена


3.
Ворітна вена


4.
Кава-кавальні і порта-кавальні анастомози


5.
Імунна система


6.
Лімфатична система


7.
Селезінка


8.
Грудна протока


9.
Лімфатичний вузол


10.
Червоний кістковий мозок


11.
Тимус


12.
Лімфа


13.
МигдаликиПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ І САМОКОНТРОЛЮ

Верхня порожниста вена. Топографія, латинська назва, як утворюється, з вен яких ділянок надходить до неї кров?
Внутрішня яремна вена, де знаходиться, куди впадає, звідки поступає до неї кров?
Півнепарна і непарна вени, топографія, звідки до них відпливає кров?
Нижня порожниста вена. Латинська назва, топографія, як утворюється, з яких ділянок надходить до неї кров?
Ворітна вена. Латинська назва, де знаходиться, з яких вен потрапляє до неї кров?
Значення стоку крові по ворітній вені до печінки.
Місця притискання артерій під час кровотеч. Кровообіг плода.
З чого складається лімфатична система?
З якої рідини утворюється лімфа?
Значення лімфатичної системи.
Будова лімфокапілярів та інших лімфатичних судин.
Де міститься грудна протока і куди вона впадає?
З яких ділянок тіла до неї надходить лімфа?
Розташування і місце впадіння правої лімфатичної протоки.
Якими лімфатичними стовбурами і з яких ділянок тече лімфа в праву лімфатичну протоку?
Будова лімфатичного вузла.
Яке значення має те, що лімфа протікає через лімфатичні вузли?
Назви і топографія основних груп лімфатичних вузлів голови, шиї, тулуба, кінцівок.
Топографія селезінки, її латинська назва, значення і внутрішня будова.

ЛІТЕРАТУРА
Аршавский И.А. Физиологические механизмы и закономерности индивидуального развития. – М.: Наука, 1982. – 238 с.
Головацький А.С., Черкасов В.Г., Сапін М.Р., Федонюк Я.І. Анатомія людини. – К.: Нова книга, 2006. – 367 с.
Иваницкий М.Ф. Анатомия человека. – М.: ФиС, 1985. – 544 с.
Козлов В.И. Анатомия человека. – М.: ФиС, 1978. – 464 с.
Козлов В.И., Гладышева А.Л. Основы спортивной морфологии.– М.: ФиС, 1977.–103 с.
Колесников Л.Л. Международная анатомическая терминология. – М.: Медицина, 2003. – 424 с.
Кубатько Б.И. Физиология человека и животных. – Херсон: ХДУ, 2000.–Ч.I-2. – 244 с.
Никитюк Б.А. Интегративные подходы в возрастной и спортивной антропологии. – М.: Институт психологии РАН, 1999. – 219 с.
Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкевич В.И. Анатомия человека. – СПб: Издательский дом СПбМАПО, 2004. – 720 с.
Сапин М.Р., Билич Г.Л. Анатомия человека: - М., 2004. – 465 с.
Сапин М.Р., Никитюк Д.Р. Карманный атлас анатомии человека. – М.: АПП «Джангар», 2004. – 720 с.
Свиридов О.І. Анатомія людини. – К.: Вища школа, 2000. – 399 с.
Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека.– М.: Медицина, 2004, ТІ-ІV.
Фомин Н.А. Морфофункциональные основы адаптации школьников к физическим нагрузкам. - Челябинск: ЧГПИ, 1984. – 88 с.
Чайченко Г.М., Цебенко В.О., Сокур В.Д. Фізіологія людини і тварин: Підручник. – К., Вища школа, 2003. – 442 с.
Хоменко В.Г. Анатомия человека // Практикум. – К., 1991. – С.14-33.
ВИСНОВОК
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13PAGE 15


13PAGE 15


13PAGE 1416615__________________________;
__________________________;
__________________________;
__________________________;
__________________________;
__________________________;
__________________________;
__________________________;
__________________________;
_________________________;
_________________________;
_________________________;
_________________________;
_________________________;
_________________________;
_________________________;
_________________________;
_________________________;
_________________________;
_________________________;
_________________________;
_________________________;
_________________________;
_________________________;
_________________________;
_________________________;
_________________________;
_________________________;
_________________________;
_________________________;
_________________________;
_________________________;
_________________________.Заголовок 2 Заголовок 315

Приложенные файлы

  • doc 18048017
    Размер файла: 2 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий