Temy_Istoria_belarusi


Метадычныя ўказаннні
Напісанне кантрольнай работы з’яўляецца адной з важных форм праверкі ведаў студэнта, атрыманых у курсе «Гісторыя Беларусі ў кантэксце сусветных цывілізацый», дазваляе набыць даследчыцкія навыкі, садзейнічае больш глыбокаму ўсведамленню гістарычных ведаў.
У дадзеным выданні прапанавана 48 тэм для напісання кантрольнай работы (спіс тэм прадстаўлены ніжэй), якія асвятляюць важнейшыя пытанні курса. Тэма выбіраецца студэнтам у адпаведнасці з нумарам яго заліковай кніжкі.
Перш чым пачынаць напісанне работы, неабходна ўважліва вывучыць адпаведныя раздзелы вучэбнай літаратуры. Асноўная літаратура рэкамендуецца да ўсіх тэм як абавязковая. Спіс дадатковай літаратуры можа папаўняцца самім студэнтам.
Кантрольная работа павінна складацца з уводзін, асноўнай часткі (глядзіце прапанаваныя планы тэм кантрольных работ), кароткага заключэння і спіса выкарыстанай літаратуры.
Ва ўводзінах (1 – 2 старонкі) вызначаецца актуальнасць тэмы, мэты і задачы работы, ключавыя тэрміны і паняцці. Магчыма выдзвіжэнне гіпотэз (адной ці некалькіх).
Пры асвятленні пунктаў плана асноўная ўвага студэнта павінна быць звернута на адпаведнасць зместу назве пункта плана, на паслядоўнае, звязнае, лагічнае выкладанне матэрыяла. Недапушчальным з’яўляецца спісванне матэрыяла цэлымі абзацамі, старонкамі. Калі ў рабоце прыводзяцца цытаты, то пры спасылках на крыніцу ў квадратных скобках указваюць нумар, пад якім дадзенае выданне знаходзіцца ў спісе літаратуры, а таксама старонкі, напрыклад, [2, с. 5]. Злоўжываць цытаваннем не рэкамендуецца. Кожны адказ на пытанне павінен быць дакладна выдзелены ў адпаведнасці з пунктам плана. Калі ў працэсе работы студэнт сутыкнуўся з рознымі пунктамі погляду на адну праблему, то неабходна іх выкласці і паспрабаваць вызначыць сваю пазіцыю.
У заключэнні студэнтам падводзяцца вынікі работы, робяцца агульныя высновы.
Завяршае кантрольную работу спіс выкарыстанай літаратуры (падручнікі, манаграфіі, артыкулы, матэрыялы з Інтэрнета), які складаецца ў алфавітным парадку. Наяўнасць спіса літаратуры ў рабоце з’яўляецца абавязковым.
Агульны аб’ём работы павінен складаць стандартны школьны сшытак (12 старонак) ці 10 – 12 старонак кампьютарнага набору (памер шрыфта 14 пт, інтэрвал палутарны).
Асноўныя патрабаванні да афармлення:
– на абложцы сшытка (на тытульным лісце – пры кампьютарным наборы) указваецца прозвішча, імя, імя па бацьку, нумар студэнцкай заліковай кніжкі, курс, група;
– акуратнасць напісанния, пажадана без граматычных і сінтаксічных памылак;
– выдзяленне пунктаў плана ў тэксце;
– нумарацыя старонак (арабскімі цыфрамі ў правым ніжнім вугле);
– на першай старонцы сшытка (2-м лісце) указваецца нумар і назва тэмы, план. Тытульны ліст ці абложка першай старонкай не з’яўляюцца.
У тым выпадку, калі работа не залічана, неабходна ў адпаведнасці з заўвагамі рэцэнзента ці дапоўніць ужо наяўную інфармацыю, ці выканаць новую работу. У выпадку неабходнасці можно атрымаць кансультацыю ў выкладчыка-рэцэнзента ў дзень яго дзяжурства. Трэба не спазняцца з работай, выканаць яе ў пачатку семестра, каб пры неабходнасці мець час перапрацаваць яе.
 
ТЭМЫ КАНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
 
ТЭМА 1. ФАРМІРАВАННЕ БЕЛАРУСКАГА ЭТНАСУ
План
Засяленне беларускіх зямель. Фарміраванне этнічных супольнасцей.
Асноўныя перыяды этнічнай гісторыі Беларусі.
Усходнія славяне – асноўнае насельніцтва Беларусі.
Літаратура
Гісторыя Беларусі: падручнік: У 2 ч. Ч. 1. Ад старажытных часоў – па люты 1917 г. / Пад рэд. Я. К. Новіка, Г. С. Марцуля. – Мінск: Выш. шк., 2007. – С. 17 – 42.
Новік, Я. К. Гісторыя Беларусі. Ад старажытных часоў – па 2008 г.: вучэб. дапам. / Я. К. Новік, І. Л. Качалаў, Н. Я. Новік. – Мінск: Выш. шк., 2009. – С. 10 – 28.
Ермаловіч, М. І. Старажытная Беларусь: Полацкі і Новагародскі перыяды / М. І. Ермаловіч. – Мінск, 1990. – С. 10 – 46.
Загарульскі, Э. М. Заходняя Русь. IX – XIIІ стст. / Э. М. Загарульскі. – Мінск, 1998. – С. 5 – 37.
Нарысы гісторыі Беларусі.: У 2 ч. Ч. 1. – Мінск, 1994. – С. 9 – 91. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 1 – 6. – Мінск, 1991 – 2003.
 
ТЭМА 2. СТАРАЖЫТНАРУСКАЯ ДЗЯРЖАВА (КІЕЎСКАЯ РУСЬ) –
АГУЛЬНАЯ ФЕАДАЛЬНАЯ ДЗЯРЖАВА ЎСХОДНІХ СЛАВЯН
План
Прычыны і працэс утварэння Кіеўскай Русі.
Становішча беларускіх зямель у складзе Старажытнарускай дзяржавы.
Раннефеадальныя княствы на тэрыторыі Беларусі – Полацкае, Тураўскае і інш.
 
Літаратура
Гісторыя Беларусі: падручнік: У 2 ч. Ч. 1. Ад старажытных часоў – па люты 1917 г. / Пад рэд. Я. К. Новіка, Г. С. Марцуля. – Мінск: Выш. шк., 2007. – С. 42 – 60.
Новік, Я. К. Гісторыя Беларусі. Ад старажытных часоў – па 2008 г.: вучэб. дапам. / Я. К. Новік, І. Л. Качалаў, Н. Я. Новік. – Мінск: Выш. шк., 2009. – С. 28 – 49.
Ермаловіч, М. І. Старажытная Беларусь: Полацкі і Новагародскі перыяды / М. І. Ермаловіч. – Мінск, 1990. – С. 54 – 84.
Загарульскі, Э. М. Заходняя Русь. IX – XIIІ стст. / Э. М. Загарульскі. – Мінск, 1998. – С. 37 – 119.
Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 1 – 6. – Мінск, 1991 – 2003.
 
ТЭМА 3. КУЛЬТУРА БЕЛАРУСКІХ ЗЯМЕЛЬ У IX ст. – ПЕРШАЙ ПАЛОВЕ ХШ ст.
План
Увядзенне хрысціянства на беларускіх землях.
Культура. Вядомыя дзеячы асветы Е. Полацкая, К. Тураўскі, К. Смаляціч.
Літаратура
Гісторыя Беларусі: падручнік: У 2 ч. Ч. 1. Ад старажытных часоў – па люты 1917 г. / Пад рэд. Я. К. Новіка, Г. С. Марцуля. – Мінск: Выш. шк., 2007. – С. 60 – 70.
Новік, Я. К. Гісторыя Беларусі. Ад старажытных часоў – па 2008 г.: вучэб. дапам. / Я. К. Новік, І. Л. Качалаў, Н. Я. Новік. – Мінск: Выш. шк., 2009. – С. 49 – 58.
Арлоў, У. А. Еўфрасіння Полацкая / У. А. Арлоў. – Мінск, 1992.
Загарульскі, Э. М. Заходняя Русь. IX – XIIІ стст. / Э. М. Загарульскі. – Мінск, 1998. – С. 180 – 218.
Тарасаў, К. Памяць пра легенды: Постаці беларускай мінуўшчыны / К. Тарасаў. – Мінск, 1990. – С. 9 – 40.
Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 1 – 6. – Мінск, 1991 – 2003.
 
ТЭМА 4. ПРЫЧЫНЫ І ПРАЦЭС УТВАРЭННЯ ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА: РОЗНЫЯ ТЭАРЭТЫЧНЫЯ ПАДЫХОДЫ
План
Традыцыйная (літоўская) канцэпцыя ўтварэння Вялікага княства Літоўскага ў дарэвалюцыйнай расійскай і савецкай гістарыяграфіі.
Новая (беларуская) канцэпцыя ўтварэння Вялікага княства Літоўскага ў кнізе М. І. Ермаловіча «Па слядах аднаго міфа».
Цэнтрысцкая канцэпцыя ўтварэння Вялікага княства Літоўскага ў працах беларускіх гісторыкаў.
 
Літаратура
Гісторыя Беларусі: падручнік: У 2 ч. Ч.1. Ад старажытных часоў – па люты 1917 г. / Пад рэд. Я. К. Новіка, Г. С. Марцуля. – Мінск: Выш. шк., 2007. – С. 72 – 96.
Новік, Я. К. Гісторыя Беларусі. Ад старажытных часоў – па 2008 г.: вучэб. дапам. / Я. К. Новік, І. Л. Качалаў, Н. Я. Новік. – Мінск: Выш. шк., 2009. – С. 58 – 68.
Вялікае княства Літоўскае: Энцыклапедыя. У 3 т. Т. 1 – 3 / Рэдкал.: Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) і інш. – Мінск, 2005, 2006, 2010.
Ермаловіч, М. І. Па слядах аднаго міфа / М. І. Ермаловіч. – Мінск, 1989. – С. 21 – 35, 57 – 85.
Насевіч, В. Л. Пачаткі Вялікага княства Літоўскага: Падзеі і асобы / В. Л. Насевіч. – Мінск, 1993 – С. 27 – 66.
Энцыклапедыя гісторыі Беларусі : У 6 т. Т. 1 – 6. – Мінск, 1991 – 2003.
 
ТЭМА 5. КРЭЎСКАЯ УНІЯ. ГРАМАДЗЯНСКАЯ ВАЙНА 1386 – 1392 гг. У ВЯЛІКІМ КНЯСТВЕ ЛІТОЎСКІМ
План
Дынастычная барацьба ў Вялікім княстве Літоўскім у канцы 70 – пачатку 80-х гг. ХІV ст. Падрыхтоўка, заключэнне, змест і вынікі Крэўскай уніі.
Грамадзянская вайна 1386 – 1392 гг. у Вялікім княстве Літоўскім. Востраўскае пагадненне.
Гарадзельская унія 1413 г.
Літаратура
Гісторыя Беларусі: падручнік: У 2 ч. Ч.1. Ад старажытных часоў – па люты 1917 г. / Пад рэд. Я. К. Новіка, Г. С. Марцуля. – Мінск: Выш. шк., 2007. – С. 96 – 107.
Новік, Я. К. Гісторыя Беларусі. Ад старажытных часоў – па 2008 г.: вучэб. дапам. / Я. К. Новік, І. Л. Качалаў, Н. Я. Новік. – Мінск: Выш. шк., 2009. – С. 68 – 75.
Вялікае княства Літоўскае: Энцыклапедыя. У 3 т. Т. 1 – 3 / Рэдкал.: Г. П. Пашкоў (гал. рэд.) і інш. – Мінск, 2005, 2006, 2010.
Насевіч, В. Л. Пачаткі Вялікага княства Літоўскага: Падзеі і асобы / В. Л. Насевіч. – Мінск, 1993 – С. 27 – 66.
Чигринов, П. Г. Очерки истории Беларуси / П. Г. Чигринов. – Минск, 2000. – С. 74 – 82.
Энцыклапедыя гісторыі Беларусі : У 6 т. Т. 1 – 6. – Мінск, 1991 – 2003.
Юхо, Я. А. Кароткі нарыс гісторыі дзяржавы і права Беларусі / Я. А. Юхо. – Мінск, 1992. – С. 79 – 93.
 
ТЭМА 6. ЗНЕШНЯЯ ПАЛІТЫКА ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА
План
Стасункі з татара-манголамі. Бітвы на р. Сінія Воды і на р. Ворскла.
Змаганне з крыжацкімі ордэнамі. Гістарычнае значэнне разгрому крыжакоў пад Грунвальдам.
Войны паміж Вялікім княствам Літоўскім і Маскоўскай дзяржавай у канцы XV – першай палове XVI ст.
 
Літаратура
Гісторыя Беларусі: падручнік: У 2 ч. Ч.1. Ад старажытных часоў – па люты 1917 г. / Пад рэд. Я. К. Новіка, Г. С. Марцуля. – Мінск: Выш. шк., 2007. – С. 107 – 114.
Новік, Я. К. Гісторыя Беларусі. Ад старажытных часоў – па 2008 г.: вучэб. дапам. / Я. К. Новік, І. Л. Качалаў, Н. Я. Новік. – Мінск: Выш.шк., 2009. – С. 85 – 91.
Вялікае княства Літоўскае: Энцыклапедыя. У 3 т. Т. 1 – 3 / Рэдкал.: Г. П. Пашкоў (гал. рэд.) і інш. – Мінск, 2005, 2006, 2010.
Насевіч, В. Л. Пачаткі Вялікага княства Літоўскага: Падзеі і асобы / В. Л. Насевіч. – Мінск, 1993 – С. 89 – 107.
Нарысы гісторыі Беларусі: У 2 ч. Ч. 1. – Мінск, 1994. – С. 116 – 132.
Чигринов, П. Г. Очерки истории Беларуси / П. Г. Чигринов. – Минск, 2000. – С. 83 – 102.
Энцыклапедыя гісторыі Беларусі : У 6 т. Т. 1 – 6. – Мінск, 1991 – 2003.
 
ТЭМА 7. АСАБЛІВАСЦІ ДЗЯРЖАЎНАГА ЛАДУ ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА. ТРЫ СТАТУТЫ ВКЛ
План
Адрозненне дзяржаўнага ладу ВКЛ ад дзяржаўнага ладу Вялікага княства Маскоўскага.
Рада паноў і вальны сейм (сойм), іх склад і функцыі. Органы мясцовага кіравання.
Развіццё прававой сістэмы ВКЛ. Судзебнік Казіміра 1468 г. і Статуты ВКЛ 1529, 1566 і 1588 гг.
Літаратура
Статут Великого княжества Литовского 1529 г.: Текст, перевод, словарь-комментарий / Под ред. акад. К. И. Яблонскиса. – Минск, 1960.
Статут Вялікага княства Літоўскага 1588. Тэксты. Даведнік. Каментарыі. – Мінск, 1989.
Гісторыя Беларусі: падручнік: У 2 ч. Ч.1. Ад старажытных часоў – па люты 1917 г. / Пад рэд. Я. К. Новіка, Г. С. Марцуля. – Мінск: Выш. шк., 2007. – С. 114 – 119.
Новік, Я. К. Гісторыя Беларусі. Ад старажытных часоў – па 2008 г.: вучэб. дапам. / Я. К. Новік, І. Л. Качалаў, Н. Я. Новік. – Мінск: Выш. шк., 2009. – С. 78 – 85.
Вялікае княства Літоўскае: Энцыклапедыя. У 3 т. Т. 1 – 3 / Рэдкал.: Г. П. Пашкоў (гал. рэд.) і інш. – Мінск, 2005, 2006, 2010.
Чигринов, П. Г. Очерки истории Беларуси / П. Г. Чигринов. – Минск, 2000. – С. 107 – 116.
Энцыклапедыя гісторыі Беларусі : У 6 т. Т. 1 – 6. – Мінск, 1991 – 2003.
Юхо, Я. А. Кароткі нарыс гісторыі дзяржавы і права Беларусі / Я. А. Юхо. – Мінск, 1992. – С. 94 – 114, 161 – 174.
 
ТЭМА 8. АГРАРНАЯ РЭФОРМА ЖЫГІМОНТА ІІ АЎГУСТА Ў ВЯЛІКІМ КНЯСТВЕ ЛІТОЎСКІМ (1557 г.). СТАНАЎЛЕННЕ ФАЛЬВАРАЧНА-ПАНШЧЫННАЙ ГАСПАДАРКІ І МАСАВАЕ ЗАПРЫГОНЬВАННЕ СЯЛЯН
План
Аграрная рэформа 1557 г. у Вялікім княстве Літоўскім («валочная памера»), яе прычыны і сутнасць.
Станаўленне фальварачна-паншчыннай гаспадаркі. Завяршэнне працэсу запрыгоньвання сялян.
Літаратура
Гісторыя Беларусі: падручнік: У 2 ч. Ч.1. Ад старажытных часоў – па люты 1917 г. / Пад рэд. Я. К. Новіка, Г. С. Марцуля. – Мінск: Выш. шк., 2007. – С. 119 – 128.
Новік, Я. К. Гісторыя Беларусі. Ад старажытных часоў – па 2008 г.: вучэб. дапам. / Я. К. Новік, І. Л. Качалаў, Н. Я. Новік. – Мінск: Выш.шк., 2009. – С. 91 – 95.
Вялікае княства Літоўскае: Энцыклапедыя. У 3 т. Т. 1 – 3 / Рэдкал.: Г. П. Пашкоў (гал. рэд.) і інш. – Мінск, 2005, 2006, 2010.
Спиридонов, М. Ф. Закрепощение крестьянства Беларуси (XV – XVІ вв.) / М. Ф. Спиридонов. – Минск, 1993.
Чигринов, П. Г. Очерки истории Беларуси / П. Г. Чигринов. – Минск, 2000. – С. 116 – 124.
Эканамічная гісторыя Беларусі: Вуч. дапам. 3-е выд., дап. і перапрац. / Пад рэд. В. І. Галубовіча. – Мінск, 1999. – С. 96 – 102.
Энцыклапедыя гісторыі Беларусі : У 6 т. Т. 1 – 6. – Мінск, 1991 – 2003.
 
ТЭМА 9. ФАРМІРАВАННЕ БЕЛАРУСКАЙ НАРОДНАСЦІ
План
Палітычныя, эканамічныя, сацыяльныя і канфесійныя фактары ўтварэння беларускай народнасці.
Гістарычны працэс фарміравання беларускай народнасці. Асноўныя прыкметы народнасці.
Літаратура
Гісторыя Беларусі: падручнік: У 2 ч. Ч.1. Ад старажытных часоў – па люты 1917 г. / Пад рэд. Я. К. Новіка, Г. С. Марцуля. – Мінск: Выш. шк., 2007. – С. 128 – 133.
Новік, Я. К. Гісторыя Беларусі. Ад старажытных часоў – па 2008 г.: вучэб. дапам. / Я. К. Новік, І. Л. Качалаў, Н. Я. Новік. – Мінск: Выш. шк., 2009. – С. 97 – 100.
Беларусы. Т. 4: Вытокі і этнічнае развіццё/ В.К. Бандарчык, В.М. Бялявіна, Г.І. Каспяровіч і інш. – Мінск, 2001.
Белы, А. Хроніка Белай Русі. Нарыс гісторыі адной геаграфічнай назвы / А. Белы. – Мінск, 2000.
Вялікае княства Літоўскае: Энцыклапедыя. У 3 т. Т. 1 – 3 / Рэдкал.: Г. П. Пашкоў (гал. рэд.) і інш. – Мінск, 2005, 2006, 2010.
Нарысы гісторыі Беларусі: У 2 ч. Ч. 1. – Мінск, 1994. – С. 192 – 200.
Пилипенко, М. Ф. Возникновение Белоруссии: новая концепция / М. Ф. Пилипенко. – Минск, 1991. – С. 83 – 112.
Энцыклапедыя гісторыі Беларусі : У 6 т. Т. 1 – 6. – Мінск, 1991 – 2003.
 
ТЭМА 10. ЛЮБЛІНСКАЯ УНІЯ. УТВАРЭННЕ РЭЧЫ ПАСПАЛІТАЙ
План
Перадумовы уніі.
Люблінскі сейм (сойм) і яго рашэнні.
Літаратура
Постановление Люблинского сейма об унии Великого княжества Литовского с Короной Польской – о государственном устройстве Речи Посполитой // История Беларуси в документах и материалах / Авт.-сост. И. Н. Кузнецов, В. Г. Мазец. – Минск, 2000. – С. 60 – 70.
1569 г. июля 1. – Из постановления Люблинского сейма об унии Великого княжества Литовского с Короной Польской// Уния в документах: Сб. документов и материалов / Сост. В. А. Теплова, З. И. Зуева. – Минск, 1997. – С. 81 – 88.
Гісторыя Беларусі: падручнік: У 2 ч. Ч.1. Ад старажытных часоў – па люты 1917 г. / Пад рэд. Я. К. Новіка, Г. С. Марцуля. – Мінск: Выш. шк., 2007. – С. 158 – 165.
Новік, Я. К. Гісторыя Беларусі. Ад старажытных часоў – па 2008 г.: вучэб. дапам. / Я. К. Новік, І. Л. Качалаў, Н. Я. Новік. – Мінск: Выш. шк., 2009. – С. 104 – 108.
Вялікае княства Літоўскае: Энцыклапедыя. У 3 т. Т. 1 – 3 / Рэдкал.: Г. П. Пашкоў (гал. рэд.) і інш. – Мінск, 2005, 2006, 2010.
Чаропка, В. «Братэрская любоў»: Да гісторыі Люблінскай уніі / В. Чаропка // Беларуская мінуўшчына. – 1995 – №1. – С. 7 – 10.
Чаропка, В. Люблінская унія / В. Чаропка // Беларуская мінуўшчына. – 1995 – №2. – С. 31 – 34.
Чигринов, П. Г. Очерки истории Беларуси / П. Г. Чигринов. – Минск, 2000. – С. 102 – 107.
Энцыклапедыя гісторыі Беларусі : У 6 т. Т. 1 – 6. – Мінск, 1991 – 2003.
 
ТЭМА 11. ДЗЯРЖАЎНА-ПРАВАВОЕ СТАНОВІШЧА ВКЛ У СКЛАДЗЕ РЭЧЫ ПАСПАЛІТАЙ
План
Грамадска-палітычны лад Рэчы Паспалітай. Органы ўлады і кіравання.
Статус Вялікага княства Літоўскага ў складзе Рэчы Паспалітай.
Літаратура
Протест сенаторов, городских и земских должностных лиц и шляхты против присоединения к Польше части территории Брестского воеводства // История Беларуси в документах и материалах / Авт.-сост. И. Н. Кузнецов, В. Г. Мазец. – Минск, 2000. – С. 87 – 88.
Гісторыя Беларусі: падручнік: У 2 ч. Ч.1. Ад старажытных часоў – па люты 1917 г. / Пад рэд. Я. К. Новіка, Г. С. Марцуля. – Мінск: Выш. шк., 2007. – С. 166 – 172.
Новік, Я. К. Гісторыя Беларусі. Ад старажытных часоў – па 2008 г.: вучэб. дапам. / Я. К. Новік, І. Л. Качалаў, Н. Я. Новік. – Мінск: Выш. шк., 2009. – С. 108 – 113.
Вялікае княства Літоўскае: Энцыклапедыя. У 3 т. Т. 1 – 3 / Рэдкал.: Г. П. Пашкоў (гал. рэд.) і інш. – Мінск, 2005, 2006, 2010.
Люйка, Л. Рэспубліка і яе эпоха / Л. Лойка // Беларуская мінуўшчына. – 1995 – №6. – С. 4 – 6; 1996 – №1. – С. 8 – 11.
Лойка, П. Незалежнасць пасля Любліна, або магнацка-шляхецкая «беларусізацыя» / П. Лойка // Беларусазнаўства: Навуч. дапам./ Пад рэд. П. Брыгадзіна. – Мінск, 1997. – С. 54 – 63.
Чигринов, П. Г. Очерки истории Беларуси / П. Г. Чигринов. – Минск, 2000. – С. 137 – 140.
Энцыклапедыя гісторыі Беларусі : У 6 т. Т. 1 – 6. – Мінск, 1991 – 2003.
Юхо, Я. А. Кароткі нарыс гісторыі дзяржавы і права Беларусі/ Я. А. Юхо. – Мінск, 1992. – С. 209 – 234.
 
ТЭМА 12. Канфесійнае становішча ў Вялікім кнЯстве Літоўскім у XVI – першай палове XVII ст. Берасцейская царкоўная унія
план
Рэфармацыйны рух.
Пачатак Контррэфармацыі ў Вялікім княстве Літоўскім. Дзейнасць ордэна езуітаў.
Берасцейскі сабор 1596 г. і яго значэнне. Барацьба вакол уніяцкага пытання ў канцы ХVІ – першай палове ХVІІ ст.
Літаратура
Брестская церковная уния. Предыстория, причины и следствия // Уния в документах: Сб. документов и материалов / Сост. В. А. Теплова, З. И. Зуева. – Минск, 1997. – С. 26 – 60.
Гісторыя Беларусі: падручнік: У 2 ч. Ч.1. Ад старажытных часоў – па люты 1917 г. / Пад рэд. Я. К. Новіка, Г. С. Марцуля. – Мінск: Выш. шк., 2007. – С. 172 – 187.
Новік, Я. К. Гісторыя Беларусі. Ад старажытных часоў – па 2008 г.: вучэб. дапам. / Я. К. Новік, І. Л. Качалаў, Н. Я. Новік. – Мінск: Выш. шк., 2009. – С. 113 – 122.
Вялікае княства Літоўскае: Энцыклапедыя. У 3 т. Т. 1 – 3 / Рэдкал.: Г. П. Пашкоў (гал. рэд.) і інш. – Мінск, 2005, 2006, 2010.
Дмитриев, М. В. Православие и реформация. Реформационные движения в восточнославянских землях Речи Посполитой во второй половине XVI в. / М. В. Дмитриев. – М., 1990.
Іванова, Л. Рэфармацыйны рух на Беларусі (другая палова XVI ст. – першая палова XVII ст.) / Л. Іванова // Беларускі гістарычны часопіс. – 1997. – №2. – С. 54 – 72.
Чигринов, П. Г. Очерки истории Беларуси / П. Г. Чигринов. – Минск, 2000. – С. 175 – 184.
Энцыклапедыя гісторыі Беларусі : У 6 т. Т. 1 – 6. – Мінск, 1991 – 2003.
 
ТЭМА 13. САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНАЕ СТАНОВІШЧА БЕЛАРУСІ (другая палова XVI – канец XVIІІ ст.)
План
Асноўныя вынікі аграрнай рэформы 1557 г. і яе ўплыў на далейшае развіццё сельскай гаспадаркі беларускіх зямель у складзе Рэчы Паспалітай.
Развіццё рамяства і гандлю ў другой палове XVI – канцы XVIІІ ст.
Літаратура
Гісторыя Беларусі: падручнік: У 2 ч. Ч.1. Ад старажытных часоў – па люты 1917 г. / Пад рэд. Я. К. Новіка, Г. С. Марцуля. – Мінск: Выш. шк., 2007. – С. 202 – 210.
Новік, Я. К. Гісторыя Беларусі. Ад старажытных часоў – па 2008 г.: вучэб. дапам. / Я. К. Новік, І. Л. Качалаў, Н. Я. Новік. – Мінск: Выш. шк., 2009. – С. 122 – 129.
Вялікае княства Літоўскае: Энцыклапедыя. У 3 т. Т. 1 – 3 / Рэдкал.: Г. П. Пашкоў (гал. рэд.) і інш. – Мінск, 2005, 2006, 2010.
Голубеў, В. Ф. Сялянскае землеўладанне і землекарыстанне на Беларусі XVI – XVIІІ стст. / В. Ф. Голубеў. – Мінск, 1992.
  Грицкевич, А. П. Частновладельческие города Белоруссии в XVI – XVIІІ вв. / А. П. Грицкевич. – Минск, 1975.
  Лойка, П. А. Прыватнаўласніцкія сяляне Беларусі: Эвалюцыя феадальнай рэнты ў другой палове XVI – XVIІІ ст. / П. А. Лойка. – Мінск, 1992.
Чигринов, П. Г. Очерки истории Беларуси / П. Г. Чигринов. – Минск, 2000. – С. 166 – 175.
Эканамічная гісторыя Беларусі: Вуч. дапам. 3-е выд., дап. і перапрац. / Пад рэд. В. І. Галубовіча. – Мінск, 1999. – С. 89 – 112.
Энцыклапедыя гісторыі Беларусі : У 6 т. Т. 1 – 6. – Мінск, 1991 – 2003.
 
ТЭМА 14. Грамадска-палітычны крызіс Рэчы Паспалітай І ЯГО ВЫНІКІ
План
Прычыны, сутнасць і праявы грамадска-палітычнага крызісу Рэчы Паспалітай.
Спробы ажыццяўлення рэформ дзяржаўнага ладу краіны. Першы і другі падзелы Рэчы Паспалітай.
Паўстанне пад кіраўніцтвам Т. Касцюшкі. Трэці падзел Рэчы Паспалітай.
Літаратура
Баркулабаўская хроніка; Дэмаграфічны спад на Беларусі й Ліцьве ў сярэдзіне XVIІ стагоддзя; Андрусовский договор о перемирии; Конвенция между Австрией и Россией о первом разделе Речи Посполитой; Конституция Речи Посполитой; Манифест о втором разделе Речи Посполитой; Конвенция между Россией, Пруссией и Австрией о третьем разделе Речи Посполитой // История Беларуси в документах и материалах / Авт.-сост. И. Н. Кузнецов, В. Г. Мазец. – Минск, 2000. – С. 75 – 78, 95 – 98, 103 – 108, 110 – 116.
Гісторыя Беларусі: падручнік: У 2 ч. Ч.1. Ад старажытных часоў – па люты 1917 г. / Пад рэд. Я. К. Новіка, Г. С. Марцуля. – Мінск: Выш. шк., 2007. – С. 210  – 217.
Новік, Я. К. Гісторыя Беларусі. Ад старажытных часоў – па 2008 г.: вучэб. дапам. / Я. К. Новік, І. Л. Качалаў, Н. Я. Новік. – Мінск: Выш. шк., 2009. – С. 139 – 144.
Вялікае княства Літоўскае: Энцыклапедыя. У 3 т. Т. 1 – 3 / Рэдкал.: Г. П. Пашкоў (гал. рэд.) і інш. – Мінск, 2005, 2006, 2010.
Емельянчык, У. Паланез для касінераў: З падзей паўстання 1794 г. пад кіраўніцтвам Т. Касцюшкі на Беларусі / У. Емельянчык. – Мінск, 1994.
Філатава, А. Тры падзелы Рэчы Паспалітай / А. Філатава // Крыжовы шлях: Дапаможнік для вывучаючых гісторыю Беларусі. – Мінск, 1993. – С. 96 – 117.
Чигринов, П. Г. Очерки истории Беларуси / П. Г. Чигринов. – Минск, 2000. – С. 141 – 157.
Энцыклапедыя гісторыі Беларусі : У 6 т. Т. 1 – 6. – Мінск, 1991 – 2003.
 
ТЭМА 15. КУЛЬТУРНАЕ РАЗВІЦЦЁ БЕЛАРУСКІХ ЗЯМЕЛЬ У XVI – XVIІІ стст.
План
Асаблівасці эпохі Адраджэння ў Беларусі.
Уплыў ідэй Асветніцтва на развіццё беларускай культуры.
Развіццё асноўных галін беларускай культуры:
а) асвета і адукацыя;
б) грамадска-палітычная думка і літаратура,
в) тэатр і музыка;
г) архітэктура, выяўленчае мастацтва.
Літаратура
Стихотворение Яна Казимира Пашкевича, славящее «русский», т.е. белорусский, язык // История Беларуси в документах и материалах / Авт.-сост. И. Н. Кузнецов, В. Г. Мазец. – Минск, 2000. – С. 82.
Гісторыя Беларусі: падручнік: У 2 ч. Ч.1. Ад старажытных часоў – па люты 1917 г. / Пад рэд. Я. К. Новіка, Г. С. Марцуля. – Мінск: Выш. шк., 2007. – С. 218  – 240.
Новік, Я. К. Гісторыя Беларусі. Ад старажытных часоў – па 2008 г.: вучэб. дапам. / Я. К. Новік, І. Л. Качалаў, Н. Я. Новік. – Мінск: Выш. шк., 2009. – С. 144 – 158.
Вялікае княства Літоўскае: Энцыклапедыя. У 3 т. Т. 1 – 3 / Рэдкал.: Г. П. Пашкоў (гал. рэд.) і інш. – Мінск, 2005, 2006, 2010.
Гісторыя культуры Беларусі. – Мінск, 1997. – С. 106 – 126.
Содержание понятия «эпоха Просвещения» в Белоруссии // Философская и общественно-политическая мысль Белоруссии и Литвы. – Минск, 1987. – С. 257 – 283.
Чигринов, П. Г. Очерки истории Беларуси / П. Г. Чигринов. – Минск, 2000. – С. 184 – 190.
Шчакаціхін, М. Нарысы з гісторыі беларускага мастацтва / М. Шчакаціхін. – Мінск, 1993. – С. 139 – 215.
Энцыклапедыя гісторыі Беларусі : У 6 т. Т. 1 – 6. – Мінск, 1991 – 2003.
 
ТЭМА 16. ЗМЕНЫ Ў ДЗЯРЖАЎНА-ПАЛІТЫЧНЬІМ ЛАДЗЕ БЕЛАРУСІ
ПАСЛЯ ЎВАХОДЖАННЯ ЯЕ Ў СКЛАД РАСІЙСКАЙ ІМПЕРЫІ (КАНЕЦ XVIII ст. – 50-я гг. ХІХ ст.)
План
Вызначце асаблівасці палітыкі расійскага ўрада ў галіне адміністрацыйнага кіравання, судаводства і заканадаўства ў Беларусі на працягу вызначанага перыяду.
Прааналізуйце канфесійную палітыку расійскага ўрада ў Беларусі. Чым яна была выклікана?
Ахарактарызуйце палітычнае становішча Бсларусі напярэдадні і падчас вайны 1812 г. Якія наступствы мела гэтая вайна для насельніцтва Беларусі?
Літаратура
Записка могилёвского предводителя дворянства о реквизициях наполеоновской армии и крестьянском движении в губернии. 1812 г.; Положение секретного комитета о мероприятиях по ликвидации униатской церкви. (Извлечение). 1839 г.; Указ царя о введении в Белоруссии русского законодательства. (Извлечение). 1840 г. // История Беларуси в документах и материалах / Авт.-сост. И. Н. Кузнецов, В. Г. Мазец. – Мн., 2000. – С.146 – 147, 161 – 162, 171 – 172.
Гісторыя Беларусі: падручнік: У 2 ч. Ч.1. Ад старажытных часоў – па люты 1917 г. / Пад рэд. Я. К. Новіка, Г. С. Марцуля. – Мінск: Выш. шк., 2007. – С. 246 – 262.
Новік, Я. К. Гісторыя Беларусі. Ад старажытных часоў – па 2008 г.: вучэб. дапам. / Я. К. Новік, І. Л. Качалаў, Н. Я. Новік. – Мінск: Выш. шк., 2009. – С. 159 – 177.
Гісторыя Беларусі: з 1795 г. да вясны 1917 г.: Вуч. дапам. / I. І. Коўкель, І. П. Крэнь, Л. У. Бярэйшык і інш. – Мінск, 2001. – С. 53 – 58, 63 – 84.
Доўнар-Запольскі, М. В. Гісторыя Беларусі / М. В. Доўнар-Запольскі. – Мінск, 1994. – С. 246 – 252, 267 – 273.
Канфесіі на Беларусі (канец ХVШ – ХХ ст.) / Навук. рэд. У. І. Навіцкі. – Мінск, 1998. – С. 5 – 55.
Корнейчик, Е. И. Белорусский народ в Отечественной войне 1812 г. / Е. И. Корнейчик. – Минск, 1962.
Чигринов, П. Г. Очерки истории Беларуси / П. Г. Чигринов. – Минск, 2000. – С. 191 – 197, 205 – 208, 224 – 227.
Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 1 – 6. – Мінск, 1991 – 2003.
Юхо, Я. А. Кароткі нарыс гісторыі дзяржавы і права Беларусі / Я. А. Юхо. – Мінск, 1992. – С. 235 – 248.
 
ТЭМА 17. ГРАМАДСКА-ПАЛІТЬІЧНЬІ РУХ БЕЛАРУСІ Ў ПЕРШАЙ ПАЛОВЕ XIX ст.
План
Асаблівасці нацыянальна-вызваленчага руху на беларускіх землях. Дзейнасць філаматаў і філарэтаў.
Дзекабрысты і Беларусь.
Уплыў паўстання 1830–1831 гг., еўрапейскіх рэвалюцый 1848–1849 гг. на грамадска-палітычны рух і іх уздзеянне на ўрадавую палітыку ў Беларусі.
Літаратура
Сведения о студенческом и ученическом движении в Белоруссии и Литве (Извлеченне). 1824 г. // История Беларуси в документах и материалах / Авт.-сост. И. Н. Кузнецов, В. Г. Мазец. – Минск, 2000. – С.149.
Гісторыя Беларусі: падручнік: У 2 ч. Ч.1. Ад старажытных часоў – па люты 1917 г. / Пад рэд. Я. К. Новіка, Г. С. Марцуля. – Мінск: Выш. шк., 2007. – С. 262 – 266.
Новік, Я. К. Гісторыя Беларусі. Ад старажытных часоў – па 2008 г.: вучэб. дапам. / Я. К. Новік, І. Л. Качалаў, Н. Я. Новік. – Мінск: Выш. шк., 2009. – С. 177 – 189.
Гісторыя Беларусі: з 1795 г. да вясны 1917 г.: Вуч. дапам. / I. І. Коўкель, І. П. Крэнь, Л. У. Бярэйшык і інш. – Мінск, 2001. – С. 109 – 124.
Доўнар-Запольскі, М. В. Гісторыя Беларусі / М. В. Доўнар-Запольскі. – Мінск, 1994. – С. 256 – 273.
Мохнач, Н. Н. Идейная борьба в Белоруссии в 30 – 40-е годы ХІХ в. / Н. Н. Мохнач. – Минск, 1971.
Філаматы і філарэты: Зб.-Мінск, 1998.
Чигринов, П. Г. Очерки истории Беларуси / П. Г. Чигринов. – Минск, 2000. – С. 197 – 208.
Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 1 – 6. – Мінск, 1991 – 2003.
 
ТЭМА 18. САЦЬІЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНАЕ РАЗВІЦЦЁ БЕЛАРУСІ Ў КАНЦЫ XVIII ст. – 50-я гг. ХІХ ст. КРЫЗІС ПРЫГОННАГА ЛАДУ
План
Чым вызначаліся асаблівасці развіцця дваранскай зямельнай уласнасці і сялянскай гаспадаркі ў Беларусі з канца ХУІІІ ст. і да сярэдзіны ХІХ ст.?
Прааналізуйце спробы рэфармавання сельскай гаспадаркі Беларусі ў 30–50-я гг. ХІХ ст.
Ахарактарызуйце эканамічнае і сацыяльнае становішча гарадоў Беларусі ў першай палове XIX ст.
Літаратура
Сведения о городах Белоруссии. 1825 г.; Положение о люстрации казённых имений в Белоруссии. (Извлечение). 1839; Отчёт могилёвского губернатора о состоянии помешичьих хозяйств губернии – низком уровне земледелия, крепостных отношениях, необходимости увеличения числа ветеринаров. (Извлечение). 1858 г. // История Беларуси в документах и материалах / Авт.-сост. И. Н. Кузнецов, В. Г. Мазец. – Минск, 2000. – С. 150 – 153, 166 – 170, 178 – 179.
Гісторыя Беларусі: падручнік: У 2 ч. Ч.1. Ад старажытных часоў – па люты 1917 г. / Пад рэд. Я. К. Новіка, Г. С. Марцуля. – Мінск: Выш. шк., 2007. – С. 266 – 276.
Новік, Я. К. Гісторыя Беларусі. Ад старажытных часоў – па 2008 г.: вучэб. дапам. / Я. К. Новік, І. Л. Качалаў, Н. Я. Новік. – Мінск: Выш. шк., 2009. – С. 189 – 195.
Гісторыя Беларусі: з 1795 г. да вясны 1917 г.: Вуч. дапам. / I. І. Коўкель, І. П. Крэнь, Л. У. Бярэйшык і інш. – Мінск, 2001. – С. 59 – 62, 84 – 108.
Доўнар-Запольскі, М. В. Гісторыя Беларусі / М.В. Доўнар-Запольскі. – Мінск, 1994. – С. 267 – 273, 299 – 335.
Козловский, П. Г. Землевладение и землепользование в Белоруссии в конце ХVIII – первой половине ХIХ в. / П. Г. Козловский. – Минск, 1982.
Лютый, А. М. Социально-экономическое развитие городов Белоруссии в конце ХVIIІ – первой половине ХIХ века / А. М. Лютый. – Минск, 1987.
Чепко, В. В. Сельское хозяйство в Белоруссии в первой половине ХIХ в. / В. В. Чепко. – Минск, 1966.
Чигринов, П. Г. Очерки истории Беларуси / П. Г. Чигринов. – Минск, 2000. – С. 215 – 224.
Эканамічная гісторыя Беларусі: Вуч. дапам. 3-е выд., дап. і перапрац. / Пад рэд. В. І. Галубовіча. – Мінск, 1999. – С. 131 – 150.
Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 1 – 6. – Мінск, 1991 – 2003.
 
ТЭМА 19. КУЛЬТУРА БЕЛАРУСІ КАНЦА ХVIII ст. – ПЕРШАЙ ПАЛОВЫ XIX ст.
План
Вызначце асаблівасці культурнага развіцця Беларусі ў канцы ХVIII –першай палове XIX ст.
Ахарактарызуйце развіццё адукацыі, навукі і літаратуры Беларусі ў вьгзначаны перыяд.
Прааналізуйце асноўныя тэндэнцыі ў развіцці музычна-тэатральнай культуры, выяўленчага мастацтва і архітэктуры Беларусі ў гэты час.
Літаратура
Гісторыя Беларусі: падручнік: У 2 ч. Ч.1. Ад старажытных часоў – па люты 1917 г. / Пад рэд. Я. К. Новіка, Г. С. Марцуля. – Мінск: Выш. шк., 2007. – С. 276 – 293.
Новік, Я. К. Гісторыя Беларусі. Ад старажытных часоў – па 2008 г.: вучэб. дапам. / Я. К. Новік, І. Л. Качалаў, Н. Я. Новік. – Мінск: Выш. шк., 2009. – С. 195 – 201.
Асвета і педагагічная думка ў Беларусі: Са старажытных часоў да 1917 года. – Мінск, 1985.
Гісторыя Беларусі: з 1795 г. да вясны 1917 г.: Вуч. дапам. / I. І. Коўкель, І. П. Крэнь, Л. У. Бярэйшык і інш. – Мінск, 2001. – С. 59 – 62, 124 – 146.
Гісторыя беларускага мастацтва. Канец ХVIII ст. – пачатак XX ст.: У 6т. – Мінск, 1989. – Т. 3.
Доўнар-Запольскі, М. В. Гісторыя Беларусі / М. В. Доўнар-Запольскі. – Мінск, 1994. – С. 341 – 365.
Лойка, А. А. Гісторыя беларускай літаратуры: Дакастрычніцкі перыяд / А. А. Лойка. – Мінск, 1989.
Музыкальный театр Белоруссии: Дооктябрьский период. – Минск, 1990.
Чантурия, В. А. История архитектуры Белоруссии: Дооктябрьский период: В 2 т. / В. А. Чантурия. – Минск, 1985. – Т. 1.
Чигринов, П. Г. Очерки истории Беларуси / П. Г. Чигринов. – Минск, 2000. – С. 227 – 236.
Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 1 – 6. – Мінск, 1991 – 2003.
 
ТЭМА 20. АСАБЛІВАСЦІ ПРАВЯДЗЕННЯ АГРАРНАЙ РЭФОРМЫ Ў БЕЛАРУСІ Ў 60 – 70 гг. XIX ст.
План
Адмена прыгоннага права і сутнасць аграрнай рэформы ў Расіі.
Адрозненні ў правядзенні рэформы ва ўсходніх і заходніх губернях Беларусі.
Уплыў паўстання 1863 – 1864 гт. на правядзенне рэформы.
Літаратура
Манифест 19 февраля 1861 года; Указ царя сенату об отмене временно обязанных отношений н уменьшении размера выкупных платежей в Виленской, Гродненской, Ковенской, Минской и четырёх уездах Витебской губ. 1863 г. // История Беларуси в документах и материалах / Авт.-сост. И. Н. Кузнецов, В. Г. Мазец. – Минск, 2000. С. 187 – 193, 196 – 198.
Гісторыя Беларусі: падручнік: У 2 ч. Ч.1. Ад старажытных часоў – па люты 1917 г. / Пад рэд. Я. К. Новіка, Г. С. Марцуля. – Мінск: Выш. шк., 2007. – С. 297 – 305.
Новік, Я. К. Гісторыя Беларусі. Ад старажытных часоў – па 2008 г.: вучэб. дапам. / Я. К. Новік, І. Л. Качалаў, Н. Я. Новік. – Мінск: Выш. шк., 2009. – С. 201 – 214.
Гісторыя Беларусі: з 1795 г. да вясны 1917 г.: Вуч. дапам. / I. І. Коўкель, І. П. Крэнь, Л. У. Бярэйшык і інш. – Мінск, 2001. – С. 147 – 157.
Панютич, В. П. Социально-экономическое развитие белорусской деревни в 1861 – 1900 гг. / В. П. Панютич. – Минск, 1990.
Эканамічная гісторыя Беларусі: Вуч. дапам. 3-е выд., дап. і перапрац. / Пад рэд. В. І. Галубовіча. – Мінск, 1999. – С. 151 – 167.
Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 1 – 6. – Мінск, 1991 – 2003.
 
ТЭМА 21. ЗНАЧЭННЕ СТАЛЫПІНСКІХ РЭФОРМ ДЛЯ РАЗВІЦЦЯ БЕЛАРУСКІХ ГУБЕРНЯЎ
План
Сутнасць сталыпінскай аграрнай рэформы і яе вынікі на Беларусі.
Земская рэформа ў Віленскай, Мінскай і Магілёўскай губернях, яе значэнне.
Літаратура
Именной указ Николая П о Положении, о губернских и уездных земских учреждениях – распространении действия Положения на губернии Витебскую, Минскую и Могилёвскую. (Извлечение). 1911 г. // История Беларуси в документах и материалах / Авт.-сост. И. Н. Кузнецов, В. Г. Мазец. – Минск, 2000. – С. 243 – 244.
Гісторыя Беларусі: падручнік: У 2 ч. Ч.1. Ад старажытных часоў – па люты 1917 г. / Пад рэд. Я. К. Новіка, Г. С. Марцуля. – Мінск: Выш. шк., 2007. – С. 317 – 323.
Новік, Я. К. Гісторыя Беларусі. Ад старажытных часоў – па 2008 г.: вучэб. дапам. / Я. К. Новік, І. Л. Качалаў, Н. Я. Новік. – Мінск: Выш. шк., 2009. – С. 241 – 246.
Гісторыя Беларусі: з 1795 г. да вясны 1917 г.: Вуч. дапам. / I. І. Коўкель, І. П. Крэнь, Л. У. Бярэйшык і інш. – Мінск, 2001. – С. 295 – 309.
Сталыпінская аграрная рэформа і яе ажыццяўленне на Беларусі // 3 гісторыі эканамічных рэформаў на Беларусі: Метад. зб. – Мінск, 1994. – Вып. 1.
Эканамічная гісторыя Беларусі: Вуч. дапам. 3-е выд., дап. і перапрац. / Пад рэд. В. І. Галубовіча. – Мінск, 1999. – С. 196 – 205.
Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 1 – 6. – Мінск, 1991 – 2003.
 
ТЭМА 22. САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНАЕ РАЗВІЦЦЁ БЕЛАРУСКІХ ГУБЕРНЯЎ У ПАРЭФОРМЕННЬІ ПЕРЫЯД I НА РУБЯЖЫ ХІХ – ХХ стст.
План
Пакажыце вынікі буржуазных рэформ 60 – 70-х гг ХІХ ст., іх уплыў на эканамічнае жыццё Беларусі.
Праяўленні імперыялістычнай стадыі капіталізму ў эканоміцы беларускіх губерняў.
Асноўныя галіны прамысловай вытворчасці і спецыялізацыя сельскай гаспадаркі. Гандаль і транспарт.
Літаратура.
Гісторыя Беларусі: падручнік: У 2 ч. Ч.1. Ад старажытных часоў – па люты 1917 г. / Пад рэд. Я. К. Новіка, Г. С. Марцуля. – Мінск: Выш. шк., 2007. – С. 309 – 317.
Новік, Я. К. Гісторыя Беларусі. Ад старажытных часоў – па 2008 г.: вучэб. дапам. / Я. К. Новік, І. Л. Качалаў, Н. Я. Новік. – Мінск: Выш. шк., 2009. – С. 215 – 236.
Гісторыя Беларусі: з 1795 г. да вясны 1917 г.: Вуч. дапам. / I. І. Коўкель, І. П. Крэнь, Л. У. Бярэйшык і інш. – Мінск, 2001. – С. 198 – 202, 250 – 258.
История рабочего класса Белорусской ССР: В 4 т. – Минск, 1984. – Т.1.
Эканамічная гісторыя Беларусі: Вуч. дапам. 3-е выд., дап. і перапрац. / Пад рэд. В. І. Галубовіча. – Мінск, 1999. – С. 168 – 196.
Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 1 – 6. – Мінск, 1991 – 2003.
 
ТЭМА 23. СЯЛЯНСКІ I РАБОЧЫ РУХ У БЕЛАРУСІ Ў 60 – 90 гг. XIX ст.
ІІлан
 Ахарактарызуйце сялянскі рух, яго прычыны, узровень і асаблівасці.
 Народніцтва. Дзейнасць народніцкіх арганізацый на тэрыторыі Беларусі.
Рабочы рух. Першыя марксісцкія гурткі ў Беларусі. Стварэнне першых сацыял-дэмакратычных арганізацый.
Літаратура
Сообщение газеты «Народная воля» о преследовании распространителей народнической литературы – разгроме народовольческого кружка в Минске. (Извлечение). 1880 г.; Донесение старшего фабричного инспектора Могилёвской губернии о забастовках рабочих и кризисном состоянии промышленности губернии. (Извлечение). 1899 г. // История Беларуси в документах и материалах / Авт.-сост. И. Н. Кузнецов, В. Г. Мазец. – Минск, 2000. – С.216, 219.
Гісторыя Беларусі: падручнік: У 2 ч. Ч.1. Ад старажытных часоў – па люты 1917 г. / Пад рэд. Я. К. Новіка, Г. С. Марцуля. – Мінск: Выш. шк., 2007. – С. 329 – 333.
Новік, Я. К. Гісторыя Беларусі. Ад старажытных часоў – па 2008 г.: вучэб. дапам. / Я. К. Новік, І. Л. Качалаў, Н. Я. Новік. – Мінск: Выш. шк., 2009. – С. 237 – 241.
Гісторыя Беларусі: з 1795 г. да вясны 1917 г.: Вуч. дапам. / I. І. Коўкель, І. П. Крэнь, Л. У. Бярэйшык і інш. – Мінск, 2001. – С. 188 – 190, 202 – 231.
Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 1 – 6. – Мінск, 1991 – 2003.
 
ТЭМА 24. ФАРМІРАВАННЕ АСНОЎНЫХ АГУЛЬНАРАСІЙСКІХ
ПАЛІТЫЧНЫХ ПАРТЫЙ У КАНЦЫ 90-х ГАДОЎ XIX ст. – ПАЧАТКУ XX ст.
План
       Пакажыце працэс утварэння сацыялістычных партый, іх праграмныя патрабаванні (РСДРП, эсэры, Бунд).
       Ліберальна-дэмакратычныя, буржуазныя партыі (кадэты і інш.) і партыі кансерватыўна-манархічныя («Саюз рускага народа»).
Літаратура
Программа Партии Социалистов-Революционеров; ІІрограмма Конституционно-Демократической партии // Октябрь 1917 и судьбы политической оппозиции: В 3 ч. Ч. 1. Политические партии России. – Гомель, 1993. – С. 83 – 90, 104 – 120.
Программа РСДРП // КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК: В 14 т. – М., 1983. – Т. 1. – С. 59 – 65.
Гісторыя Беларусі: падручнік: У 2 ч. Ч.1. Ад старажытных часоў – па люты 1917 г. / Пад рэд. Я. К. Новіка, Г. С. Марцуля. – Мінск: Выш. шк., 2007. – С. 333 – 340.
Новік, Я. К. Гісторыя Беларусі. Ад старажытных часоў – па 2008 г.: вучэб. дапам. / Я. К. Новік, І. Л. Качалаў, Н. Я. Новік. – Мінск: Выш. шк., 2009. – С. 251 – 257.
Брыгадзін, П. 3 гісторыі партыі сацыялістаў-рэвалюцыянераў (эсэраў) / П. Брыгадзін // Беларускі гістарычны часопіс. – 1994. – № 3.
3 гісторыі палітычных партый: Вуч. дапам. для студэнтаў. – Мінск, 1993.
Октябрь 1917 и судьбы политической оппозиции: В 3 ч. Ч. 1. Политические партии России. – Гомель, 1993; Ч. 2. У истоков политического противостояния. – Гомель, 1993.
Сіманюкоў, С. Утварэнне РСДРП / С. Сіманюкоў // Беларускі гістарычны часопіс. – 1997. – № 3.
Сташкевіч, М. Перадумовы і працэс стварэння палітычных партый на Беларусі (канец XIX ст. – люты 1917 г.) / М. Сташкевіч // Беларускі гістарычны часопіс. – 1999. – №3 – 4.
Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 1 – 6. – Мінск, 1991 – 2003.
 
ТЭМА 25. БЕЛАРУСКІ НАЦЬІЯНАЛЬНЬІ РУХ У ПАЧАТКУ XX ст.
План
Пачатак новага перыяду беларускага нацыянальнага руху. Першыя беларускія арганізацыі.
Утварэнне Беларускай сацыялістычнай грамады, яе асноўныя праграмныя патрабаванні.
 
Літаратура
Программа Белорусской социалистической громады // Октябрь 1917 и судьбы политической оппозиции: В 3 ч. Ч. 2. У истоков политического противостояния. – Гомель, 1993. – С. 14 –16.
Луцкевіч, А. За дваццать пяць гадоў (1903 –1928): Успаміны аб працы першых палітычных арганізацый / А. Луцкевіч. – Мінск, 1991.
Гісторыя Беларусі: падручнік: У 2 ч. Ч.1. Ад старажытных часоў – па люты 1917 г. / Пад рэд. Я. К. Новіка, Г. С. Марцуля. – Мінск: Выш. шк., 2007. – С. 336 – 337, 345 – 350.
Новік, Я. К. Гісторыя Беларусі. Ад старажытных часоў – па 2008 г.: вучэб. дапам. / Я. К. Новік, І. Л. Качалаў, Н. Я. Новік. – Мінск: Выш. шк., 2009. – С. 251 – 256.
3 гісторыі палітычных партый: Вуч. дапам. для студэнтаў. – Мінск, 1993.
Сташкевіч, М. Перадумовы і працэс стварэння палітычных партый на Беларусі (канец XIX ст. – люты 1917 г.) / М. Сташкевіч // Беларускі гістарычны часопіс. – 1999. – №3 – 4.
Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 1 – 6. – Мінск, 1991 – 2003.
 
ТЭМА 26. ФАРМІРАВАННЕ БЕЛАРУСКАЙ НАЦЫІ. КУЛЬТУРА
БЕЛАРУСІ ДРУГОЙ ПАЛОВЫ ХІХ ст. – ПАЧАТКУ XX ст.
План
Асноўныя прыкметы беларускай нацыі, працэс іх станаўлення. Роля ў гэтым навуковага беларусазнаўства, літаратуры, выдавецкай дзейнасці.
 Мастацтва і тэатр.
Літаратура
Гісторыя Беларусі: падручнік: У 2 ч. Ч.1. Ад старажытных часоў – па люты 1917 г. / Пад рэд. Я. К. Новіка, Г. С. Марцуля. – Мінск: Выш. шк., 2007. – С. 369 – 390.
Новік, Я. К. Гісторыя Беларусі. Ад старажытных часоў – па 2008 г.: вучэб. дапам. / Я. К. Новік, І. Л. Качалаў, Н. Я. Новік. – Мінск: Выш. шк., 2009. – С. 271 – 280.
Гісторыя Беларусі: з 1795 г. да вясны 1917 г.: Вуч. дапам. / I. І. Коўкель, І. П. Крэнь, Л. У. Бярэйшык і інш. – Мінск, 2001. – С. 231 – 250.
Гісторыя беларускага мастацтва. Канец ХVIII ст. – пачатак XX ст.: У 6т. – Мінск, 1989. – Т. 3.
Гісторыя беларускага тэатра: У 3 т. – Мінск, 1983. – Т. 1.
Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 1 – 6. – Мінск, 1991 – 2003.
 
 
ТЭМА 27. БЕЛАРУСЬ ПАСЛЯ ЛЮТАЎСКАЙ (1917 г.) БУРЖУАЗНА-ДЭМАКРАТЫЧНАЙ РЭВАЛЮЦЫІ
План
Альтэрнатывы грамадска-палітычнага развіцця Расіі пасля Лютаўскай рэвалюцыі.
Дзейнасць асноўных палітычных партый на тэрыторыі Беларусі ў лютым – верасні 1917 г.
Беларускі нацыянальны рух.
Літаратура
Стенограмма съезда делегатов белорусских партийных и общественных организаций. (Извлечение). 1917 г.; Статут Цэнтральнай Рады Беларускіх Арганізацый. 1917 г. // История Беларуси в документах и материалах / Авт.-сост. И. Н. Кузнецов, В. Г. Мазец. – Минск, 2000. – С. 266 – 275, 280 – 281.
Гісторыя Беларусі: падручнік: У 2 ч. Ч. 2. Люты 1917 – 2006 г. / Пад рэд. Я. К. Новіка, Г. С. Марцуля. – Мінск: Выш. шк., 2007. – С. 7 – 17.
Новік, Я. К. Гісторыя Беларусі. Ад старажытных часоў – па 2008 г.: вучэб. дапам. / Я. К. Новік, І. Л. Качалаў, Н. Я. Новік. – Мінск: Выш. шк., 2009. – С. 281 – 283.
Гісторыя Беларускай ССР: У 5 т. – Мінск, 1973. – Т. 3. – С. 13 – 87.
Октябрь 1917 и судьбы политической оппозиции: В 3 ч. / Под ред. Э. М. Энтина. – Гомель, 1993. – С. 7 – 65, 91 – 193.
Сташкевич, Н. С. Приговор революции: крупнейшие акты советского движения в Белоруссии (1917 – 1925) / Н. С. Сташкевич. – Минск, 1985. – С. 127 – 136.
Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 1 – 6. – Мінск, 1991 – 2003.
 
ТЭМА 28. ПАДЗЕІ КАСТРЫЧНІЦКАЙ (1917 г.) РЭВАЛЮЦЫІ Ў БЕЛАРУСІ
План
Узброенае паўстанне ў Петраградзе. Перамога рэвалюцыі ў Беларусі і на Заходнім фронце.
Першыя рэвалюцыйныя пераўтварэнні ў Беларусі.
Літаратура
Приказ № 1 Исполнительного комитета Минского Совета рабочих и солдатских депутатов. 1917 г. // История Беларуси в документах и материалах / Авт.-сост. И. Н. Кузнецов, В. Г. Мазец. – Мн., 2000. – С.289.
Гісторыя Беларусі: падручнік: У 2 ч. Ч. 2. Люты 1917 – 2006 г. / Пад рэд. Я. К. Новіка, Г. С. Марцуля. – Мінск: Выш. шк., 2007. – С. 17 – 26.
Новік, Я. К. Гісторыя Беларусі. Ад старажытных часоў – па 2008 г.: вучэб. дапам. / Я. К. Новік, І. Л. Качалаў, Н. Я. Новік. – Мінск: Выш. шк., 2009. – С. 283 – 296.
Гісторыя Беларускай ССР: У 5 т. – Мінск, 1973. – Т. З. – С. 13 – 87.
Круталевич, В. А. История Беларуси: становление национальной державности (1917 – 1922)/ В. А. Круталевич. – Минск, 2003.
Октябрь 1917 и судьбы политической оппозиции: В 3 ч. / Под ред. Э. М. Энтина. – Гомель, 1993. – С.7 – 65, 91 – 193.
Сташкевич, Н. С. Приговор революции: крушение антасоветского движения в Белоруссии (1917 – 1925) / Н. С. Сташкевич. – Минск, 1985. – С. 127 – 136.
Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 1 – 6. – Мінск, 1991 – 2003.
 
ТЭМА 29. РАЗМЕЖАВАННЕ ПАЛІТЬІЧНЫХ СІЛ У БЕЛАРУСІ ПАСЛЯ КАСТРЫЧНІЦКАЙ РЭВАЛЮЦЫІ 1917 г.
План
Адносіны да Кастрычніцкай рэвалюцыі беларускіх нацыянальных партый і арганізацый.
I Усебеларускі з’езд (снежань 1917 г.) і яго значэнне.
Мяцеж польскага корпуса генерала Ю. Доўбар-Мусніцкага.
Літаратура
Пратакол Усебеларускага з’езда (Вытрымка). 1917 г.; Постановление Совета I Всебелорусского съезда. 1917 г. // История Беларуси в документах и материалах / Авт.-сост. И. Н. Кузнецов, В. Г. Мазец. – Минск, 2000. – С. 299, 300.
Гісторыя Беларусі: падручнік: У 2 ч. Ч. 2. Люты 1917 – 2006 г. / Пад рэд. Я. К. Новіка, Г. С. Марцуля. – Мінск: Выш. шк., 2007. – С. 27 – 35.
Новік, Я. К. Гісторыя Беларусі. Ад старажытных часоў – па 2008 г.: вучэб. дапам. / Я. К. Новік, І. Л. Качалаў, Н. Я. Новік. – Мінск: Выш. шк., 2009. – С. 294 – 296.
Гісторыя Беларускай ССР: У 5 т. – Мінск, 1973. – Т. З. – С. 13 – 87.
Круталевич, В. А. История Беларуси: становление национальной державности (1917 – 1922) / В. А. Круталевич. – Минск, 2003.
Октябрь 1917 и судьбы политической оппозиции: В 3 ч. / Под ред. Э. М. Энтина. – Гомель, 1993. – С.7 – 65, 91 – 193.
Сташкевич, Н. С. Приговор революции: крушение антасоветского движения в Белоруссии (1917 – 1925) / Н. С. Сташкевич. – Минск, 1985. – С. 127 – 136.
Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 1 – 6. – Мінск, 1991 – 2003.
 
ТЭМА 30. ЭКАНАМІЧНАЕ РАЗВІЦЦЁ БЕЛАРУСІ Ў 20-я ГАДЫ XX ст.
План
Пакажыце асаблівасці аднаўлення і развіцця гаспадаркі рэспублікі пасля грамадзянскай вайны.
Раскрыйце сутнасць і вынікі новай эканамічнай палітыкі.
Літаратура
Резолюция V Речицкого уездного съезда Советов об одобрении перехода от продразвёрстки к продналогу и мероприятиях в области кооперации. 1921 г. // История Беларуси в документах и материалах / Авт.-сост. И. Н. Кузнецов, В. Г. Мазец. – Минск, 2000. – С. 398 – 399.
Гісторыя Беларусі: падручнік: У 2 ч. Ч. 2. Люты 1917 – 2006 г. / Пад рэд. Я. К. Новіка, Г. С. Марцуля. – Мінск: Выш. шк., 2007. – С. 99 – 107.
Новік, Я. К. Гісторыя Беларусі. Ад старажытных часоў – па 2008 г.: вучэб. дапам. / Я. К. Новік, І. Л. Качалаў, Н. Я. Новік. – Мінск: Выш. шк., 2009. – С. 321 – 326.
Ковкель, И. И. История Беларуси с древнейших времён до нашего времени / И. И. Ковкель, Э. С. Ярмусик. – Минск, 2001. – С. 392 – 414.
Чигринов, П. Г. Очерки истории Беларуси / П. Г. Чигринов. – Минск, 2000. – С. 339 – 346.
Эканамічная гісторыя Беларусі: Вуч. дапам. 3-е выд., дап. і перапрац. / Пад рэд. В. І. Галубовіча. – Мінск, 1999. – С. 232 – 237.
Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. – Мінск, 1999. – Т. 5. – С. 330 – 331.
 
ТЭМА 31. САЦЫЯЛІСТЫЧНАЯ ІНДУСТРЫЯЛІЗАЦЫЯ Ў 20 – 30-я ГАДЫ XX ст. У БЕЛАРУСІ
План
Ахарактарызуйце асноўныя этапы, шляхі і метады ў ажыццяўленні палітыкі індустрыялізацыі.
Прааналізуйце развіццё прамысловасці ў другой і трэцяй пяцігодках.
Літаратура
Гісторыя Беларусі: падручнік: У 2 ч. Ч. 2. Люты 1917 – 2006 г. / Пад рэд. Я. К. Новіка, Г. С. Марцуля. – Мінск: Выш. шк., 2007. – С. 108 – 120.
Новік, Я. К. Гісторыя Беларусі. Ад старажытных часоў – па 2008 г.: вучэб. дапам. / Я. К. Новік, І. Л. Качалаў, Н. Я. Новік. – Мінск: Выш. шк., 2009. – С. 326 – 332.
Гісторыя Беларускай ССР: У 5 т. – Мінск, 1973. – Т. 3. – С. 353 – 365, 382 – 407, 509 – 545.
Страницы истории Компартии Белоруссии: суждения, аргументы, факты. – Минск, 1990. –С. 101 – 122.
Эканамічная гісторыя Беларусі: Вуч. дапам. 3-е выд., дап. і перапрац. / Пад рэд. В. І. Галубовіча. – Мінск, 1999. – С. 256 – 273.
Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. – Мінск, 1996. – Т. 3. – С. 486 – 488.
 
ТЭМА 32. КАЛЕКТЫВІЗАЦЬІЯ СЕЛЬСКАЙ ГАСПАДАРКІ БССР У 20 – 30-я ГАДЫ XX ст.
План
Абгрунтуйце неабходнасць і пакажыце працэс радыкальнага пераўладкавання сельскай гаспадаркі.
Якія падыходы партыйнае і дзяржаўнае кіраўніцтва выкарыстоўвала для ажыццяўлення масавай калектывізацыі на Беларусі? Памылкі, пралікі ў гэтым працэсе.
Літаратура
О мероприятиях но укреплению социалистического переустройства сельского хозяйства в районах сплошной коллективизации и по борьбе с кулачеством. Постановление ЦИК и СНК СССР. 1930 г.; Укрепление колхозов за счёт раскулачивания. 1930 г.; Директивы Центрального Комитета. 1930 г.; Обложение кулацких хозяйств. Положение о едином сельскохозяйственном налоге на 1931 г. (Извлечение) // История Беларуси в документах и материалах / Авт.-сост. И. Н. Кузнецов, В. Г. Мазец. – Минск, 2000. – С. 431, 440, 451, 455.
Гісторыя Беларусі: падручнік: У 2 ч. Ч. 2. Люты 1917 – 2006 г. / Пад рэд. Я. К. Новіка, Г. С. Марцуля. – Мінск: Выш. шк., 2007. – С. 120 – 127.
Новік, Я. К. Гісторыя Беларусі. Ад старажытных часоў – па 2008 г.: вучэб. дапам. / Я. К. Новік, І. Л. Качалаў, Н. Я. Новік. – Мінск: Выш. шк., 2009. – С. 332 – 338.
Бяспалая, М. Стварэнне калектыўных гаспадарак на Беларусі ў першыя гады НЭПа / М. Бяспалая // Беларускі гістарычны часопіс. – 1999. – № 2. – С. 37 – 40.
Чигринов, П. Г. Очерки истории Беларуси / П. Г. Чигринов. – Минск, 2000. – С. 346 – 352.
Ходзін, С. М. Беларуская веска: ад Дэкрэта аб зямлі да суцэльнай калектывізацыі / С. М. Ходзін // Актуальныя пытанні гісторыі БССР. Савецкі перыяд. – Мінск, 1991. – С. 117 – 128.
Эканамічная гісторыя Беларусі: Вуч. дапам. 3-е выд., дап. і перапрац. / Пад рэд. В. І. Галубовіча. – Мінск, 1999. – С. 273 – 286.
Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. – Мінск, 1997. – Т. 4. – С. 17 – 22.
 
ТЭМА 33. ГРАМАДСКА-ПАЛІТЫЧНАЕ ЖЫЦЦЁ БЕЛАРУСІ Ў 20 –30-я ГАДЫ XX ст.
План
У чым сутнасць нацыянальна-культурнага адраджэння? На што была накіравана палітыка беларусізацыі?
Растлумачце прычыны палітычных рэпрэсій.
Літаратура
Справа № 233771: «Беларускі нацыянальны цэнтр». (Извлечение). 1933 // История Беларуси в документах и материалах / Авт.-сост. И. Н. Кузнецов, В. Г. Мазец.  – Минск, 2000. – С. 477 – 489.
Гісторыя Беларусі: падручнік: У 2 ч. Ч. 2. Люты 1917 – 2006 г. / Пад рэд. Я. К. Новіка, Г. С. Марцуля. – Мінск: Выш. шк., 2007. – С. 128 – 144.
Новік, Я. К. Гісторыя Беларусі. Ад старажытных часоў – па 2008 г.: вучэб. дапам. / Я. К. Новік, І. Л. Качалаў, Н. Я. Новік. – Мінск: Выш. шк., 2009. – С. 338 – 349.
Адамушка, У. І. Палітычныя рэпрэсіі 20 – 50-х гадоў на Беларусі / У. І. Адамушка. – Мінск, 1994.
Мяснікоў, А. Нацдэмы / А. Мянікоў. – Мінск, 1993.
Смирнов, Ю. К., Сташкевич, Н. С. Об одном из аспектов идейно-политической борьбы на Белоруссии в 20 – 30 гг. / Ю. К. Смирнов, Н. С. Сташкевич // Страницы истории Компартии Белоруссии: суждения, аргументы, факты. – Минск, 1990. – С. 156 – 177.
Чигринов, П. Г. Очерки истории Беларуси / П. Г. Чигринов. – Минск, 2000. – С. 352 – 354.
Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. – Мінск, 1993. – Т. 1. – С. 348 –350; Мінск, 2000. – Т. 5. – С. 304 – 305.
 
ТЭМА 34. КУЛЬТУРНАЕ БУДАЎНІЦТВА Ў БССР У 20 – 30-я ГАДЫ XX ст.
План
Вызначце асноўныя напрамкі і асаблівасці развіцця беларускай літаратуры.
Як адбываўся працэс станаўлення тэатральнага і музычнага мастацтва?
Ахарактарызуйце развіццё нацыянальнага беларускага мастацтва.
Літаратура
Гісторыя Беларусі: падручнік: У 2 ч. Ч. 2. Люты 1917 – 2006 г. / Пад рэд. Я. К. Новіка, Г. С. Марцуля. – Мінск: Выш. шк., 2007. – С. 159 – 179.
Новік, Я. К. Гісторыя Беларусі. Ад старажытных часоў – па 2008 г.: вучэб. дапам. / Я. К. Новік, І. Л. Качалаў, Н. Я. Новік. – Мінск: Выш. шк., 2009. – С. 352 – 355.
Гісторыя беларускага мастацтва. Канец ХVIII ст. – пачатак XX ст.: У 6т. – Мінск, 1990. – Т. 4.
Ковкель, И. И. История Беларуси с древнейших времён до нашего времени / И. И. Ковкель, Э. С. Ярмусик. – Минск, 2001. – С. 467 – 474.
Чигринов, П. Г. Очерки истории Беларуси / П. Г. Чигринов. – Минск, 2000. – С. 357 – 361.
Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 1 – 6. – Мінск, 1991 – 2003.
 
ТЭМА 35. РАЗВІЦЦЁ АСВЕТЫ Ў БЕЛАРУСІ Ў 20 –30-я ГАДЫ XX ст.
План
Пакажыце працэс увядзення ўсеагульнага абавязковага навучання на базе пачатковай школы.
Якім чынам адбывалася станаўленне вышэйшай школы Савецкай Беларусі?
Літаратура
Гісторыя Беларусі: падручнік: У 2 ч. Ч. 2. Люты 1917 – 2006 г. / Пад рэд. Я. К. Новіка, Г. С. Марцуля. – Мінск: Выш. шк., 2007. – С. 144 – 159.
Новік, Я. К. Гісторыя Беларусі. Ад старажытных часоў – па 2008 г.: вучэб. дапам. / Я. К. Новік, І. Л. Качалаў, Н. Я. Новік. – Мінск: Выш. шк., 2009. – С. 349 – 352.
История Беларуси: Словарь-справочник / Под ред. С.Ф. Дубенецкого. –Минск, 2000.
Красовский, Н. И. Высшая школа Советской Белоруссии / Н. И. Красовский. – Минск, 1972.
Куракевіч, Н. І. Асаблівасці развіцця агульнаадукацыйнай школы на Беларусі ў 20-я гады: Метадыч. дапам. для выкл. і студэнтаў / Н. І. Куракевіч. – Мінск, 2000.
Чигринов, П. Г. Очерки истории Беларуси / П. Г. Чигринов. – Минск, 2000. – С. 354 – 357.
Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. – Мінск, 1993. – Т. 1. – С. 429 –431.
 
ТЭМА 36. СТАНОВІШЧА БЕЛАРУСІ НАПЯРЭДАДНІ ВЯЛІКАЙ
АЙЧЫННАЙ ВАЙНЫ (ВЕРАСЕНЬ 1939 г. – ЧЭРВЕНЬ 1941 г.)
План
Раскрыць сутнасць перадваеннага палітычнага крызісу ў Еўропе, прычыны, характар, асаблівасці Другой сусветнай вайны.
Якія змяненні адбыліся на этнічнай тэрыторыі Беларусі напярэдадні Вялікай Айчыннай вайны і іх гістарычнае значэнне?
Літаратура
Из соглашения между Германией, Соединённым Королевством, Францией и Италией, заключённого в Мюнхене 29 сентября 1938 г. // Хрестоматия по отечественной истории (1914 – 1945 гг.). – М., 1996. – С. 478.
Советско-германский договор о ненападении, подписанный в Москве 23 августа 1939 г. // История Второй мировой войны 1939 – 1945 гг.: В 12 т. Т. 2. Накануне войны. – М., 1974. – С. 283.
Закон Верховного Совета Союза ССР «О включении Западной Белоруссии в состав Союза Советских Социалистических Республик с воссоединением её с Белорусской Советской Социалистической Республикой» 2 ноября 1939 г. // Хрестоматия по истории БССР (1917 – 1983). – Минск, 1984. – С. 259.
Гісторыя Беларусі: падручнік: У 2 ч. Ч. 2. Люты 1917 – 2006 г. / Пад рэд. Я. К. Новіка, Г. С. Марцуля. – Мінск: Выш. шк., 2007. – С. 199 – 207.
Новік, Я. К. Гісторыя Беларусі. Ад старажытных часоў – па 2008 г.: вучэб. дапам. / Я. К. Новік, І. Л. Качалаў, Н. Я. Новік. – Мінск: Выш. шк., 2009. – С. 370 – 381.
Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне 1941 – 1945: Энцыклапедыя. – Мінск, 1960. – С. 6 – 10.
Гісторыя Беларускай ССР: У 5 т. – Мінск, 1975. – Т. 4. – С. 117 – 144.
Нарысы гісторыі Беларусі: У 2 ч. Ч. 2. – Мінск, 1995. – С. 254 – 265.
Мацко, А., Кобяк, С. Уз’яднанне Заходняй Беларусі з БССР – акт гістарычны і справядлівы / А. Мацко, С. Кобяк. – Мінск, 1989.
Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 1 – 6. – Мінск, 1991 – 2003.
 
ТЭМА 37. Пачатак Вялікай Айчыннай вайны
План
1. Нападзенне фашысцкай Германіі на СССР. Мэты Германіі ў вайне супраць Савецкага Саюза.
2. Дзейнасць савецкіх і партыйных органаў СССР і БССР па мабілізацыі сіл і сродкаў для барацьбы з агрэсарам.
Літаратура
Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны) / под ред. Ковалени А. А., Сташкевича Н. С. – Минск, 2004. – С. 69 – 78, 97 –103.
Новік, Я. К. Вялікая Айчынная вайна савецкага народа (у кантэксце Другой сусветнай вайны): Курс лекцый / Я.К. Новік, Н.Я. Новік. – Мінск, 2006. – С. 63 – 68, 71 – 78.
Гісторыя Беларусі: Падручнік. У 2 ч. Ч.2. Люты 1917 г. – 2006 г. / Я. К. Новік [і інш.]; пад рэд. Я. К. Новіка, Г. С. Марцуля. – 3-е выд. – Мінск, 2007.– С. 208 – 211.
Новік, Я. К. Гісторыя Беларусі. Ад старажытных часоў – па 2008 г.: вучэб. дапам./ Я. К. Новік, І. Л. Качалаў, Н. Я. Новік. – Мінск, 2009. – С. 381 – 389.
Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны). Справочник /под ред. А. А. Ковалени. – Минск, 2007.
Иринархов, Р. С. Западный Особый…/ Р. С. Иринархов. – Минск, 2002.
История Великой Отечественной войны Советского Союза. 1941 – 1945. В 6 т. Т. 1 – 6 /под ред. П. Н. Поспелова и др. – М., 1960 – 1965.
Нарысы гісторыі Беларусі: У 2 ч. – Мінск, 1994. – Ч. 2. – С. 116 – 132.
Советский Союз в годы Великой Отечественной войны. 1941 – 1945 / В. А. Анфилов, Ю. В. Арутюнян, А. В. Басов и др. – Изд. 2-е, испр. – М., 1985.
Чигринов, П. Г. Очерки истории Беларуси / П. Г. Чигринов. – Минск, 2000.
Энцыклапедыя гісторыі Беларусі : У 6 т. Т. 1 – 6. – Мінск, 1991 – 2003.
 
ТЭМА 38. АБАРОНЧЫЯ БАІ НА ТЭРЫТОРЫІ БЕЛАРУСІ Ў 1941 г.
План
1. Гераічнае супраціўленне абаронцаў Брэсцкай крэпасці, Мінска, Магілёва, Віцебска, Гомеля і іншых гарадоў і населеных пунктаў.
2. Эвакуацыя насельніцтва, прадпрыемстваў, маёмасці ў савецкі тыл летам 1941 г.
Літаратура
Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны) / под ред. Ковалени А. А., Сташкевича Н. С. – Минск, 2004. – С. 91 – 97, 103 –106.
Новік Я. К. Вялікая Айчынная вайна савецкага народа (у кантэксце Другой сусветнай вайны): Курс лекцый / Я.К. Новік, Н.Я. Новік. – Мінск, 2006. – С. 78 – 83.
Гісторыя Беларусі: Падручнік. У 2 ч. Ч.2. Люты 1917 г. – 2006 г. / Я. К. Новік [і інш.]; пад рэд. Я. К. Новіка, Г. С. Марцуля. – 3-е выд. – Мінск, 2007. – С. 209 – 212.
Новік, Я. К. Гісторыя Беларусі. Ад старажытных часоў – па 2008 г.: вучэб. дапам. / Я. К. Новік, І. Л. Качалаў, Н. Я. Новік. – Мінск, 2009. – С. 389 – 393.
Баграмян, И. Х. Так начиналась война / И. Х. Баграмян. – М., 2000.
Басюк, І. А. Навагрудскі “кацёл”/ І. А. Басюк. – Гродна, 1998.
Борисенко, Н. Днепровский рубеж: трагическое лето 1941 г. / Н. Борисенко. – Мн., 2005.
Иринархов, Р. С. Западный Особый…/ Р. С. Иринархов. – Минск, 2002.
Кузьменко, В. И. В суровые сороковые: Интеллигенция Беларуси в Великой Отечественной войне (1941 – 1945) / В. И. Кузьменко. – Минск, 2006.
Макеева, И. Е. Эхо июня 41-го: страницы истории / И. Е. Макеева. – Гродно, 2005.
Олехнович, Г. И. Экономика Белоруссии в условиях Великой Отечественной войны (1941 – 1945) / Г. И. Олехнович. – Минск, 1982. – С. 3 – 54.
Павлов, Я. С. В суровом сорок первом / Я. С. Павлов. – Минск, 1985.
Скрытая правда войны: 1941 год. Неизвестные документы / П. Н. Кнышевский, О. Ю. Васильева, В. В. Высоцкий, С. А. Соломатин. – М., 1992.
Советский тыл в первый период Великой Отечественной войны /Ответ. ред. Г. А. Куманев. – М., 1988. –  С. 159 – 299.
Энцыклапедыя гісторыі Беларусі : У 6 т. Т. 1 – 6. – Мінск, 1991. – 2003.
 
ТЭМА 39. УСТАНАЎЛЕННЕ Ў БЕЛАРУСІ НЯМЕЦКА-ФАШЫСЦКАГА АКУПАЦЫЙНАГА РЭЖЫМУ
План
1. Генеральны план “Ост” – праграма каланізацыі тэрыторыі, германізацыі, высялення і знішчэння народаў Усходняй Еўропы.
2. Ваенна-эканамічнае і палітычнае становішча на акупіраванай тэрыторыі Беларусі.
3. Калабарацыянізм і яго праявы ў Беларусі.
Літаратура
Вялікая Айчынная вайна савецкага народа (у кантэксце Другой сусветнай вайны): Вучэб. дапам. для студэнтаў устаноў, якія забяспечваюць атрыманне вышэйш. адукацыі / А. А. Каваленя, У. І. Лемяшонак, Б. Дз. Далгатовіч і інш.; Пад рэд. А. А. Кавалені, М. С. Сташкевіча. – Мінск, 2004. – С. 118 – 131.
   Новік, Я. К. Вялікая Айчынная вайна савецкага народа (у кантэксце Другой сусветнай вайны): Курс лекцый / Я. К. Новік, Н. Я. Новік. – Мінск, 2006. – С. 99 – 117.
Гісторыя Беларусі: Падручнік. У 2 ч. Ч.2. Люты 1917 г. – 2006 г. / Я. К. Новік [і інш.]; пад рэд. Я. К. Новіка, Г. С. Марцуля. – 3-е выд. – Мінск, 2007.– С. 213 – 224.
Новік, Я. К. Гісторыя Беларусі: Ад старажытных часоў – па 2008 г. /Я. К. Новік, І. Л. Качалаў, Н. Я. Новік. – Мінск, 2009. – С. 400 – 409.
Акупацыя: Злачынныя мэты – злачынныя сродкі // На скрыжаванні думак: Вучоныя аб “белых плямах” гісторыі Беларусі / склад. Я. І. Бараноўскі. – Мінск, 1990.
Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне 1941 – 1945: Энцыклапедыя. – Мінск, 1990.
Вторая мировая война // Новейшая история стран Европы и Америки, ХХ век. Учеб. для студентов высш. учеб. зав. В 3 ч. – М., 2001. – Ч. 1. – С. 97 – 126.
Долготович, Б. Д. Республика Беларусь в годы Великой Отечественной войны: Учебно-методическое пособие для студентов всех специальностей / Б. Д. Долготович. – Минск, 1993.
Літвін, А. М. Акупацыя Беларусі (1941 – 1944): Пытанні супраціву і калабарацыі / А. М. Літвін. – Мінск, 2000.
Нямецка-фашысцкі генацыд на Беларусі (1941 – 1944): Зб. / Пад агул. рэд. У. М. Міхнюка. – Мінск, 1995.
Соловьев, А. К. Белорусская Центральная Рада: создание, деятельность, крах / А. К. Соловьев. – Минск, 1995.
Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. – Т.2. – Мінск, 1994. – С. 423 – 435.
 
ТЭМА 40. БАЯВЫЯ ДЗЕЯННІ ПАРТЫЗАН І ПАДПОЛЬШЧЫКАЎ БЕЛАРУСІ СУПРАЦЬ НЯМЕЦКА-ФАШЫСЦКІХ АКУПАНТАЎ
План
1. Станаўленне і разгортванне ўсенароднага партызанскага руху на тэрыторыі Беларусі. Утварэнне і функцыяніраванне партызанскіх зон.
2. Партыйнае, камсамольскае антыфашысцкае падполле на тэрыторыі Беларусі. Арганізацыйная структура і склад.
Лтаратура
Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны): Учебное пособие для студентов высших учебных заведений Республики Беларусь / под редакцией профессора А. А. Ковалени и профессора Н. С. Сташкевича. – Минск, 2004. – С. 134 – 153.
Новік, Я. К. Вялікая Айчынная вайна савецкага народа (у кантэксце Другой сусветнай вайны): Курс лекцый / Я. К. Новік, Н. Я. Новік. – Мінск, 2006. – С. 117 – 134.
Гісторыя Беларусі: Падручнік. У 2 ч. Ч.2. Люты 1917 г. – 2006 г. / Я. К. Новік [і інш.]; пад рэд. Я. К. Новіка, Г. С. Марцуля. – 3-е выд. – Мінск, 2007. – С. 224 – 232.
Новік, Я. К. Гісторыя Беларусі: Ад старажытных часоў – па 2008 г./Я. К. Новік, І. Л. Качалаў, Н. Я. Новік. – Мінск, 2009. – С. 400 – 415.
Беларусь в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 / А. А. Коваленя (руководитель авторского коллектива), А. М. Литвин, В. И. Кузьменко и др. – Минск, 2005.
Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне, 1941 – 1945: Энцыклапедыя – Мінск, 1990.
Всенародное партизанское движение в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941 – июль 1944): Док. и материалы: В 3 т. – Минск, 1967 – 1982.
В непокорённом Минске: Док. и материалы о подпольной борьбе советских патриотов в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941 – июль 1944). – Минск, 1987.
В тылу врага: Листовки партийных организаций и партизан периода Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. – Минск, 1962.
Всенародное партизанское движение в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941 – июль 1944): Док. и материалы: В 3 т. – Минск, 1967 – 1982.
Гісторыя Беларускай ССР: У 5 т. – Т. 4. Беларусь напярэдадні і ў гады Вялікай Айчыннай вайны Савецкага Саюза (1938 – 1945 гг.). – Мінск, 1975.
Каваленя, А. А. Беларусь у выпрабаваннях (1939 –1945). Вучэбна-метадычны дапаможнік / А. А. Каваленя – Мінск, 2001.
Пономаренко, П. К. Всенародная борьба в тылу немецко-фашистских захватчиков. 1941 – 1944 / П. К. Пономаренко. – Минск, 1986.
 
ТЭМА 41. БЕЛАРУСКАЯ НАСТУПАЛЬНАЯ АПЕРАЦЫЯ “БАГРАЦІЁН”
План
1. Падрыхтоўка Беларускай наступальнай аперацыі.
2. Этапы аперацыі “Баграціён”. Вызваленне Мінска ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў.
3. Поўнае вызваленне Беларусі. Вынікі і значэнне аперацыі “Баграціён”.
Літаратура
Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны): Учебное пособие для студентов высших учебных заведений Республики Беларусь / под редакцией профессора А. А. Ковалени и профессора Н. С. Сташкевича. – Минск, 2004. – С. 190 – 200.
Новік, Я. К. Вялікая Айчынная вайна савецкага народа (у кантэксце Другой сусветнай вайны): Курс лекцый / Я. К. Новік, Н. Я. Новік. – Мінск, 2006. – С. 157 – 161.
Гісторыя Беларусі: Падручнік. У 2 ч. Ч.2. Люты 1917 г. – 2006 г. / Я. К. Новік [і інш.]; пад рэд. Я. К. Новіка, Г. С. Марцуля. – 3-е выд. – Мінск, 2007.– С. 243 – 250.
Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне 1941 – 1945: Энцыклапедыя. Мн., 1990.
Великая Отечественная война Советского Союза 1941 – 1945 гг. – М., 1985.
Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны). Справочник / под ред. А.А. Ковалени. – Минск, 2007.
Лемяшонак, У. Вызваленне Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў (верасень 1943 – ліпень 1944г.) / У. Лемяшонак // Беларускі гістарычны часопіс. – 2004. – № 6. – С. 3 – 21.
Лемяшонак, У. Беларуская наступальная аперацыя ў ацэнцы нямецкіх генералаў і афіцэраў / У. Лемяшонак // Беларускі гістарычны часопіс. – 2004. – № 7. – С. 18 – 23.
Лемяшонак, У. І. Вызваленне – без грыфа “сакрэтна!”/ У. І. Лемяшонак. – Мінск, 1996.
 
ТЭМА 42. АДНАЎЛЕННЕ НАРОДНАЙ ГАСПАДАРКІ БССР ПАСЛЯ ВЯЛІКАЙ АЙЧЫННАЙ ВАЙНЫ
План
Становішча рэспублікі пасля вызвалення ад нямецка-фашысцкіх акупантаў.
Асноўныя этапы аднаўлення эканомікі. Выкананне чацвёртага пяцігадовага плана.
Пакажыце змяненні, якія адбыліся ў структуры эканомікі, і вынікі аднаўлення. Завяршэнне сацыяльна-эканамічных пераўтварэнняў у Заходняй Беларусі.
Літаратура
Гісторыя Беларусі: падручнік: У 2 ч. Ч. 2. Люты 1917 – 2006 г. / Пад рэд. Я. К. Новіка, Г. С. Марцуля. – Мінск: Выш. шк., 2007. – С. 257 – 267.
Новік, Я. К. Гісторыя Беларусі. Ад старажытных часоў – па 2008 г.: вучэб. дапам. / Я. К. Новік, І. Л. Качалаў, Н. Я. Новік. – Мінск: Выш. шк., 2009. – С. 427 – 434.
Гісторыя Беларускай ССР: У 5 т. – Мінск, 1975. – Т. 5. – С. 11 – 101.
Нарысы гісторыі Беларусі: У 2 ч. Ч. 2. – Мінск, 1995. – С. 324 – 372.
Эканамічная гісторыя Беларусі: Вуч. дапам. 3-е выд., дап. і перапрац. /Пад рэд. В. І. Галубовіча. – Мінск, 1999. – С. 341 – 360.
Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 1 – 6. – Мінск, 1991 – 2003.
 
ТЭМА 43. АСНОЎНЫЯ ТЭНДЭНЦЫІ САЦЬІЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНАГА
I ПАЛІТЫЧНАГА РАЗВІЦЦЯ БЕЛАРУСІ Ў 50 – 60-я ГАДЫ XX ст.
План
Уплыў навукова-тэхнічнай рэвалюцыі на развіццё рэспублікі. Спробы паскарэння навукова-тэхнічнага прагрэсу ў прамысловасці і сельскай гаспадарцы ў 50-я гады.
Пачатак эканамічнай рэформы 60-х гадоў, яе асноўныя накірункі ў БССР.
Літаратура
Сообшение газеты «Советская Белоруссия» о выполнении промышленностью республики семилетнего плана. 1965 г.; Из Директив ХХПІ съезда КПСС по пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР на 1966 – 1970 гг. // История Беларуси в документах и материалах / Авт.-сост. И. Н. Кузнецов, В. Г. Мазец.. – Минск, 2000. – С. 612 – 614.
Гісторыя Беларусі: падручнік: У 2 ч. Ч. 2. Люты 1917 – 2006 г. / Пад рэд. Я. К. Новіка, Г. С. Марцуля. – Мінск: Выш. шк., 2007. – С. 267 – 279.
Новік, Я. К. Гісторыя Беларусі. Ад старажытных часоў – па 2008 г.: вучэб. дапам. / Я. К. Новік, І. Л. Качалаў, Н. Я. Новік. – Мінск: Выш. шк., 2009. – С. 434 – 441.
История рабочего класса Белорусской ССР: В 4 т. – Минск, 1987. – Т. 4.
Нарысы гісторыі Беларусі: У 2 ч. Ч. 2. – Мінск, 1995. – С. 373 – 381.
Гиоргидзе, З. И., Герасименко, Н. Д. Белоруссия за десять пятилеток / З. И. Гиоргидзе, Н. Д. Герасименко. – Минск, 1982.
Эканамічная гісторыя Беларусі: Вуч. дапам. 3-е выд., дап. і перапрац. / Пад рэд. В. І. Галубовіча. – Мінск, 1999. – С. 360 – 380.
Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 1 – 6. – Мінск, 1991 – 2003.
 
ТЭМА 44. АСНОЎНЫЯ НАПРАМКІ I ТЭМПЫ РАЗВІЦЦЯ ЭКАНОМІКІ БЕЛАРУСІ Ў 70-я – ПЕРШАЙ ПАЛОВЕ 80-х ГАДОЎ XX ст.
План
Адмова ад планаў эканамічнай рэформы (1965 г.) і далейшае ўзмацненне камандна-адміністрацыйнай сістэмы кіраўніцтва эканомікай.
Новае будаўніцтва і стварэнне новых галін вытворчасці.
Ахарактарызуйце развіццё сацыяльнай сферы.
Літаратура
Об итогах десятой пятилеткн в области промышленности. Отчет ЦК КПБ ХХІХ съезду КПБ. (Извлечение). 1981 г. // История Беларуси в документах и материалах / Авт.-сост. И. Н. Кузнецов, В. Г. Мазец. – Минск, 2000. – С. 623.
Народное хозяйство Белорусской ССР в 1985 г.: Стат. ежегодник. – Минск, 1986.
Гісторыя Беларусі: падручнік: У 2 ч. Ч. 2. Люты 1917 – 2006 г. / Пад рэд. Я. К. Новіка, Г. С. Марцуля. – Мінск: Выш. шк., 2007. – С. 279 – 289.
Новік, Я. К. Гісторыя Беларусі. Ад старажытных часоў – па 2008 г.: вучэб. дапам. / Я. К. Новік, І. Л. Качалаў, Н. Я. Новік. – Мінск: Выш. шк., 2009. – С. 441 – 450.
Актуальныя пытанні гісторыі БССР: Савецкі перыяд. – Мінск, 1991.
Белорусская ССР: Статус, достижения, развитие. – Минск, 1989.
Нарысы гісторыі Беларусі: У 2 ч. Ч. 2. – Мінск, 1995. – С. 382 – 394, 395 – 600.
Смирнов, Ю. Жизнь и слава Петра Мироновича / Ю. Смирнов // Беларуская думка. – 1993. – №2.
Эканамічная гісторыя Беларусі: Вуч. дапам. 3-е выд., дап. і перапрац. / Пад рэд. В. І. Галубовіча. – Мінск, 1999. – С. 381 – 400.
Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 1 – 6. – Мінск, 1991 – 2003.
 
ТЭМА 45. КУЛЬТУРА БЕЛАРУСІ ДРУГОЙ ПАЛОВЫ 40-х – ПЕРШАЙ ПАЛОВЫ 80-х ГАДОЎ XX ст.
План
Дасягненні ў сферы адукацыі і навукі.
Беларуская літаратура і яе ўплыў на духоўнае жыццё грамадства.
Тэатр, музыка, мастацтва.
Літаратура
Гісторыя Беларусі: падручнік: У 2 ч. Ч. 2. Люты 1917 – 2006 г. / Пад рэд. Я. К. Новіка, Г. С. Марцуля. – Мінск: Выш. шк., 2007. – С. 295 – 311.
Новік, Я. К. Гісторыя Беларусі. Ад старажытных часоў – па 2008 г.: вучэб. дапам. / Я. К. Новік, І. Л. Качалаў, Н. Я. Новік. – Мінск: Выш. шк., 2009. – С. 450 – 456.
Архітэктура Беларусі: Энцыкл. даведнік. – Мінск, 1993.
Гісторыя беларускага мастацтва: У 6 т. – Мінск, 1992. – Т. 5; Мінск, 1994. – Т. 6.
Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 1 – 6. – Мінск, 1991 – 2003.
 
ТЭМА 46. АБВЯШЧЭННЕ НЕЗАЛЕЖНАСЦІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ І ЯЕ ГРАМАДСКА-ПАЛІТЫЧНАЕ ЖЫЦЦЁ НА МЯЖЫ ХХ – ХХІ стст.
План
Абвяшчэнне незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Прыняцце Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь і выбранне першага Прэзідэнта краіны.
Першы Усебеларускі народны сход. Рэспубліканскі рэферэндум 24 лістапада 1996 г.
Рэспубліканскі рэферэндум 17 кастрычніка 2004 г. Чацвёрты Усебеларускі народны сход. Выбранне Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь 19 снежня 2010 г.
 
Літаратура
Даклад і заключнае слова Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь А. Р. Лукашэнкі на чацвёртым Усебеларускім народным сходзе // Звязда. – 2010. – 7 – 8 снежня.
Рэзалюцыя чацвёртага Усебеларускага народнага сходу // Звязда. – 2010. – 8 снежня.
Зварот удзельнікаў чацвёртага Усебеларускага народнага сходу // Звязда. – 2010. – 8 снежня.
Гісторыя Беларусі: падручнік: У 2 ч. Ч. 2. Люты 1917 – 2006 г. / Пад рэд. Я. К. Новіка, Г. С. Марцуля. – Мінск: Выш. шк., 2007. – С. 350 – 373.
Новік, Я. К. Гісторыя Беларусі. Ад старажытных часоў – па 2008 г.: вучэб. дапам. / Я. К. Новік, І. Л. Качалаў, Н. Я. Новік. – Мінск: Выш. шк., 2010. – С. 468 – 482.
 
ТЭМА 47. РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ НА ШЛЯХУ ДА РЫНАЧНЫХ РЭФОРМ. АСАБЛІВАСЦІ БЕЛАРУСКАЙ МАДЭЛІ САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНАГА РАЗВІЦЦЯ
План
Як вы разумееце сутнасць рынка? Рынак цывілізаваны? Рынак нецывілізавана-грабежніцкі, ганстэрска-мафіёзны? Рынак – сродак рэгулявання і стымулявання развіцця вытворчасці і спажывання? Рынак – сродак капіталізацыі эканомікі?
Як праводзіліся рыначныя рэформы ў Беларусі метадам «шокавай тэрапіі» ў 1992 – 1994 гг.?
Асаблівасці беларускай мадэлі сацыяльна-эканамічнага развіцця.
Літаратура
Даклад і заключнае слова Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь А. Р. Лукашэнкі на чацвёртым Усебеларускім народным сходзе // Звязда. – 2010. – 7 – 8 снежня.
Рэзалюцыя чацвёртага Усебеларускага народнага сходу // Звязда. – 2010. – 8 снежня.
Зварот удзельнікаў чацвёртага Усебеларускага народнага сходу // Звязда. – 2010. – 8 снежня.
Гісторыя Беларусі: падручнік: У 2 ч. Ч. 2. Люты 1917 – 2006 г. / Пад рэд. Я. К. Новіка, Г. С. Марцуля. – Мінск: Выш. шк., 2007. – С. 379 – 398.
Новік, Я. К. Гісторыя Беларусі. Ад старажытных часоў – па 2008 г.: вучэб. дапам. / Я. К. Новік, І. Л. Качалаў, Н. Я. Новік. – Мінск: Выш. шк., 2010. – С. 487 – 492.
 
ТЭМА 48. КУЛЬТУРА БЕЛАРУСІ НА СУЧАСНЫМ ЭТАПЕ
План
1. Што прынцыпова новага з’явілася ў сістэме адукацыі Рэспублікі Беларусь у апошнія 15 – 20 гадоў?
2. Якія асаблівасці развіцця беларускай літаратуры, тэатра і музыкі на сучасным этапе?
3. Выяўленчае мастацтва і архітэктура.
4. Фізічная культура і спорт у Рэспубліцы Беларусь.
 
Літаратура
Даклад і заключнае слова Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь А. Р. Лукашэнкі на чацвёртым Усебеларускім народным сходзе // Звязда. – 2010. – 7 – 8 снежня.
Рэзалюцыя чацвёртага Усебеларускага народнага сходу // Звязда. – 2010. – 8 снежня.
Зварот удзельнікаў чацвёртага Усебеларускага народнага сходу // Звязда. – 2010. – 8 снежня.
Гісторыя Беларусі: падручнік: У 2 ч. Ч. 2. Люты 1917 – 2006 г. / Пад рэд. Я. К. Новіка, Г. С. Марцуля. – Мінск: Выш. шк., 2007. – С. 399 – 414.
Новік, Я. К. Гісторыя Беларусі. Ад старажытных часоў – па 2008 г.: вучэб. дапам. / Я. К. Новік, І. Л. Качалаў, Н. Я. Новік. – Мінск: Выш. шк., 2010. – С. 492 – 498.

Приложенные файлы

  • docx 18047972
    Размер файла: 67 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий