12_llro_barem_r_pr16


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
BAREM PROFIL REAL

Subiectul 1 (38 de puncte) Scrie, în spaţiile rezervate, răspunsul la fiecare dintre cerinţe, pentru a demonstra înţelegerea

textului de mai jos:

Nr.

Itemul

Variante acceptabile

Specificări

Punctaj
total

1.

Propune cte un
sinonim
contextual
pentru următoarele
cuvinte

şi locuţiuni
:
rămîi,
de
-
a pururi,
amintire,


se trezeşte
.

rămîi


stai, zăboveşte, persistă etc.

de
-
a pururi


veşnic, mereu, totdeauna
, permanent

etc.
;


amintire


memorie, aducere
-
aminte etc.;


se trezeştese deşt
eaptă, învie etc.


1+1+1+1

Cte 1 punct

pentru fiecare ofertă potrivită.


4 puncte

2.

Construieşte cîte
un
enunţ
cu
predicatele
nominale date:

rămîne
o amintire
,
pare o povară.


Se vor accepta enunţuri formulate logic şi coerent,
incluznd s
ecvenţele

date

în funcţia de predicate
nominale
.

2+2

2 puncte

pentru fiecare enunţ logic, coerent, în
care se include s
ecvenţ
a

dată şi funcţia ei este
de predicat nominal
.

N.B.!
Nu se va acorda
nici un punct

pentru
enunţurile, fie și corecte, în care a fost utiliza
t
doar unul dintre lexeme.

4 puncte

3.

Include în 2 enunţuri 2
expresii frazeologice
sau locuţiuni care
conţin cuvîntul

gnd
.

Ca
gnd
ul

foarte repede.

A
-
l frăm

nta

(
sau

a
-
l apăsa
)

pe cineva
gnd
ul

a fi
obsedat de un gnd.

A sta dus pe
gnd
uri (a cădea pe
gnd
uri)

a medita
la ceva.

A sta la
gnd
uri

a șovăi.


A pune (pe cineva) pe
gnd
uri

a ngrijora.


Nici cu
gnd
ul

fără a bănui ceva; pe neașteptate.

A
-
i da

(
sau

a
-
i veni, a
-
i trece
)

n

(
sau

prin
)

gnd

a
-
i
veni brusc o idee.


n
gnd

fără a rosti cuvintele în voce.

A
-
și pune în

(
sau

de
)

gnd

a hotărî.


A pune
gnd

rău (cuiva)

a avea intenții rele față de
cineva.


A fi ntr
-
un
gnd

cu cineva

a avea aceleași dorințe.


A
-
l paște un
gnd

a
-
l preocupa o idee.

1+1+1+1

Cte
1 punct

pentru fiecare expresie sau
locuţiune corectă + cîte un punct pentru
corectitudinea enunţului.4 puncte

4.

Explică, în spaţiul
propus, semnificaţia
generală şi
contextuală a
simbolului
floare
.

Se va accepta un text care conţine:relevarea
semnificaţiei simbolului;i
nterpretarea semnificaţiei contextuale, prin
raportare la imaginile din text
;raportarea la
unul dintre
celelalte elemente
1+3+2

1 punct

pentru relevarea semnificaţiei
simbolului

floare
,
ca
simbol n general;

3 puncte

pentru interpretarea semnificaţiei
contextuale a acestui simbol, prin raportare la
6 puncte


simbolice


pom, prim
ă
vară

ş.a.


imaginile din text (
2 puncte

pentru relevarea
semnificaţiei contextuale;
1 punct

pentru
angajarea cel puţin a unei imagini din text);

2 puncte

pentru
elucidarea
relaţiei cu
alt

simbol
.


5.

Interpretează, în text
coerent de 5
-
6 rnduri,
semnificaţia unei
figuri de stil din
ultimul catren
.


Se va accepta un răspuns în care:este numită corect o figură de stil

selectată
din secvenţa indicată

(
personificare,
metaforă, epitet, invocaţie

etc.
)
;se analizează figura de stil (cum s
-
a constituit,
prin ce procedeu de limbă se creează, ce o
face expresivă) ;se relevă sugestia contextuală a figurii de stil.


1+2+3

1
punct

pentru numirea corectă a figurii de stil;

2 puncte

pentru analiza/explicarea figurii de
stil (se va acorda doar
1 punct

n cazul
explicaţiei incomplete);

3 puncte

pentru relevarea semnificaţiei
contextuale a figurii de stil (
2 puncte

pentru
formularea semnificaţiei contextuale; se va
acorda doar
1 punct

pentru situaţia în care se
formulează o semnificaţie, dar nu se referă la
text;
1 punct

pentru referinţa la altă imagine
relevantă din text.)

6 puncte

6.

Propune un titlu
propriu
pentru acest
poem şi
argumentează
-
ţi, într
-
un enunţ, opţiunea.


Se va accepta un răspuns care conţine
un titlu adecvat
şi un
argument plauzibil
.


2+2

2 puncte pentru
o ofertă adecvată de titlu;

2 puncte pentru
argumenta
rea lui în enunţ
.


4 puncte

7.

Comentează, într
-
un
minieseu de 10
-
12
rnduri, mesajul global
al textului, n raport cu

afirmaţia

lui

Platon:

La

atingerea

iubirii,

oricine

devine

poet
.


Se va accepta un eseu n care:se formulează mesajul global al poeziei (stări
ale eului liric/figuri
de stil/ motive literare);se relaţionează mes
ajul cu afirmația lui
Platon
;se angajează şi se dezvoltă ideea din citat.6+2+2

6 puncte

pentru formularea mesajului global al
poeziei, comentndu
-
se două dintre figurile de
stil /motivele relevante sau stările eului liric;

2 puncte
pentru

raportarea mesajului la
afirmaţia propusă;

2 puncte

pentru

dezvoltarea ideii
din
afirmaţie, formulîndu
-
se un punct de vedere
propriu.


10
puncte

N.B.!
Se va depuncta de la
Redactare

pentru incoerenţă, incorectitudine şi nerespectarea limitei de întindere, în cazul tuturor itemilor din subiectul
I.


Subiectul al II
-
lea (28 de puncte)

Realizează, în limita a 1
-
1,5 pagini, o caracterizare a
tatălui
,

n baza fragmentului dat:

Nr.

Cerinţa

Variante acceptabile

Specificări

Punctaj
total

1

Stabilirea, prin două
argumente, a tipului uman
reprezentat de personaj.

Tipul
părinteluicap al familiei
(pater familias)
,
al

despotului, al adultului autoritar
.

2+2+2

2 puncte
pentru identificarea tipului uman;

Cte 2 puncte
pentru fiecare argument şi
referinţa la text.

6 puncte

2

Comentarea a două trăsături
morale ale personajului
respe
ctiv.

Oricare dintre trăsăturile ce se deduc din text:
despotic, autoritar,

exigent,încăpăţînat, dur
, de
neclintit n deciziile pe care le ia

etc.

3+3

Cte 3 puncte
pentru: fiecare trăsătură
(1)

numită,
(2)

ilustrată cu referinţe directe la
text şi
(3)

comentată.

N.B.! Se va acorda doar
cte

1 punct
pentru
numirea trăsăturii, fără referire la situaţia
din text.

6 puncte

3

Interpretarea adecvată a
atitudinii fiicei faţă de tată.

Identificarea şi comentarea atitudinii, cu referire
la text:
adultă acum,

naratoarea îi dă dreptate
tatălui, care astfel impunea nişte principii, nişte
rigori şi îşi obişnuia fetele să se ţină de cuvîntul
dat
etc.

2+2

2 puncte
pentru determinarea atitudinii
(care este numită exact; nu se vor puncta
răspunsuri gen „
are o
atitudine rea”)
.

2 puncte

pentru interpretarea adecvată a
atitudinii.

4 puncte

4

Exprimarea viziunii proprii,
n raport cu una dintre ideile
ce se desprind din fragmentul
subliniat.

Orice opinie cu referire la
concluzia pe care o
formulează autoarea
.

2+2+2

2 puncte

pentru reperarea / formularea unei
idei.

2 puncte

pentru interpretarea ideii.

2 puncte
pentru

prezenţa argumentată a
opiniei proprii, n raport cu cele comentate.

6 puncte

5

Formularea unei concluzii
proprii cu referire la
modalitatea n
care se poate
construi relaţia dintre părinţi
şi copiii maturi.

Concluzia clar exprimată, bazîndu
-
se att pe
textul oferit, cît şi pe experienţa de viaţă a
candidatului.

3 puncte
pentru exprimarea clară a
concluziei.

3 puncte

6

Referinţa convingătoare la

un
personaj similar, din alt text
literar.


Orice referinţă ilustrativă, argumentată, la situaţii
ce au legătură cu un
părinte similar

(mamă sau
tată)
:
Ilie Moromete

(Marin Preda,
Moromeţii
)
,

Vasile Baciu (Liviu Rebreanu,
Ion
)
Vitoria Lipan

(Mihail Sadov
eanu,
Baltagul
)
, Mara

(Ioan
Slavici,
Mara
)
, Tudor Mocanu

(Ion Druţă,
Doina
)
,
tata (Marin Preda,
iaţa ca o pradă
)
etc.

3 puncte

pentru

prezenţa argumentată a
referinţei, în raport cu personajul dat.3 puncteREDACTARE (24 de puncte)


Nr.

Conţinutul
parametrului

Barem (specificaţii suplimentare)

Punctaj
total

Condiţii de acordare a
punctajului

Distribuirea punctajului

24

1.


Organizarea n scris
a ideilor.

Se acordă în cazul unei
lucrări structurate, cu
distincţiile clare între
introducere,
desfăşurarea ideilor,
concluzii
.

Cele 2 puncte vor fi distribuite după principiul calitativ:claritatea ideilor


1 punct;consecutivitatea ideilor


1 punct;
2 puncte

2.


Utilizarea limbii
literare.

Se acordă punctajul
întreg (4 puncte), dacă
numărul de greşeli de
stil
nu depăşeşte 1
.

Se va scădea cîte 1 punct pentru fiecare 2 greşeli de stil.Se acordă 3 puncte, dacă au fost comise 2
-
3 greşeli.Se acordă 2 puncte, dacă au fost comise 4
-
5 greşeli.Se

acordă 1 punct, dacă au fost comise 6
-
7 greşeli.Se acordă 0 puncte, dacă sînt comise mai mult de 7 greşeli de stil.


4 puncte

3.


Aptitudini de
analiză şi de
interpretări critice.

Se acordă pentru
dovada capacităţii de
lucru cu textul propus,
citarea din
text şi
referinţele la text.

Cele 4 puncte vor fi distribuite astfel:pentru constatarea aspectelor definitorii ale temei de realizat
-

1 punct;utilizarea de date, informaţii, fapte elocvente
-

1 punct;abilitatea de a sintetiza informaţii, date, fapte
angajate în compoziţie
-

1 punct;abilitatea de a interpreta critic o anumită informaţie, de a face constatări şi a
ilustra anumite fenomene literare
-

1 punct.

Notă:

Se acordă 0 puncte pentru fiecare parte nerealizată a sarcinii de lucru.


4 puncte

4.


Respectarea
normelor
ortografice şi
gramaticale.

Se acordă punctajul
întreg (6 puncte), dacă
numărul de greşeli
ortografice sau
gramaticale
nu
depăşeşte 1
.Se va scădea cîte 1 punct pentru fiecare 2 greşeli ortografice
sau
gramaticale
.Se acordă 5
puncte, dacă au fost comise 2
-
3 greşeli.Se acordă 4 puncte, dacă au fost comise 4
-
5 greşeli.Se acordă 3 puncte, dacă au fost comise 6
-
7 greşeli.Se acordă 2 puncte, dacă au fost comise 8
-
9 greşeli.Se acordă 1 punct, dacă au fost comise 10
-
11 greşeli.Se

acordă 0 puncte, dacă sînt comise mai mult de 11 greşeli ortografice
şi/sau gramaticale.


6 puncte5.


Respectarea
normelor de
punctuaţie.

Se acordă punctajul
întreg (6 puncte), dacă
numărul de greşeli de
punctuaţie

nu
Se va scădea cîte 1
punct pentru fiecare 2 greşeli de punctuaţie.Se acordă 5 puncte, dacă au fost comise 2
-
3 greşeli.Se acordă 4 puncte, dacă au fost comise 4
-
5 greşeli.Se acordă 3 puncte, dacă au fost comise 6
-
7 greşeli.


6 puncte


depăşeşte 1
.

Se acordă 2 puncte, dacă au fost comise 8
-
9 greşeli
.Se acordă 1 punct, dacă au fost comise 10
-
11 greşeli.Se acordă 0 puncte, dacă sînt comise mai mult de 11 greşeli de punctuaţie.

6.


Aşezarea în pagina
şi încadrarea în
limitele de spaţiu.

Se acordă punctajul
întreg, dacă au fost
respectate
alineatele şi
limitele de spaţiu.

Cele 2 puncte vor fi

repartizate astfel:pentru aşezarea corectă a textului în pagină


1 punct
;pentru respectarea limitelor de spaţiu în toate secvenţele

1 punct.2 puncteSUBIECTUL III


Invitația (10 puncte)

Nr.

Conţinutul
parametrului

Barem (specificaţii suplimentare)

Punctaj
total

1.

Utilizarea
convenţiilor
specifice acestui tip
de compunere.

1+1

Cele 2 puncte vor fi repartizate astfel:

a) elaborarea unei
invitații
, cu plasarea cuvntului respectiv n startul
textului


1 punct;

b) dispunerea în pagină, cu păstrarea alineatului


1 punct.

2 puncte

2.

Valorificarea
conţinutului din
legendă.

1+1+1+1+1+1

Cele 6 puncte acordate vor fi distribuite astfel:

a)

precizarea în formula de adresare a celor vizaţi (
Dragi /
stimaţi liceeni, colegi, elevi
, călărăşeni etc.
)


1
punct;

b)

precizarea faptului că participanţii vor fi elevii liceelor din oraşul Călăraşi


1 punct;

c)

prezentarea evenimentului


1 punct;

d)

precizarea zilei și a orei


1 punct;

e)

prezentarea modalităţii de
nregistrare p
r
ealabilă1 punct
;

f)

semnătura celui care postează invitaţia


1 punct.

6 puncte

3.

Respectarea
normelor de
ortografie şi de
punctuaţie.

2

punct
e

pentru corectitudinea
ortografică,
gramaticală
, punctuaţională, stilistică

(nu mai mult de 1
greşeală);

1 punct
dacă au fost atestate 2 greşeli;

0 puncte
dacă au fost atestate mai mult de 2 greşeli.


2 puncte


Приложенные файлы

  • pdf 18047924
    Размер файла: 374 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий