12_llro_barem1_r_esant16


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
BAREM PROFIL REAL

Subiectul 1 (38 de puncte) Scrie, în spaţiile rezervate, răspunsul la fiecare dintre cerinţe, pentru a demonstra înţelegerea

textului de mai jos:

Nr.

Itemul

Variante acceptabile

Specificări

Punctaj
total

1.

Propune cte un
sinonim contextual
pentru următoarele
cuvinte:
rodit, greu,
pînză, unduire
.

rodit

bogat (în), plin (de), mănos
;

greu


;

pînză


velă, corabie, vas, navă, ambarcațiune,
(metonimic) catarg etc.;

unduirelegănar
e, învălurare, tremur, ondulare,
mlădiere, învolburare
etc.

1+1+1+1

Cte 1 punct

pentru fiecare ofertă potrivită.


4 puncte

2.

Alcătuieşte cîte un
enunţ cu fiecare
sintagmă:
toamnă
argeșeană, țărm în
spume
.

Se vor accepta enunţuri formulate logic şi
coerent,
incluznd sintagmele date.

2+2

Cte 2 puncte

pentru fiecare enunţ logic,
coerent, n care se include sintagma.

N.B.!
Nu se va acorda
niciun punct

pentru
enunţurile, fie și corecte, în care a fost utilizat
doar unul dintre lexemele ce constituie
si
ntagma dată.

4 puncte

3.

Scrie 4 expresii
frazeologice sau
locuţiuni care conţin
cuvntul

cer
:

Orice expresii şi locuţiuni, în forma adecvată (de
dicţionar):
a fi în al nouălea cer, a se sparge cerul,
sub cerul liber, cît îi cerul, a se ruga cu cerul și
cu
pămîntul, a face o gaură în cer, ca de la cer la
pămînt, parcă a picat cerul pe
(cineva)
, a
-
i cădea
(cuiva)

cerul n cap
etc.


1+1+1+1

Cte
1 punct

pentru fiecare expresie sau
locuţiune corectă.


4 puncte

4.

Explică, în spaţiul

propus, semnificaţia

motivului
copilăriei,
din perspectiva
alternării timpului
verbal n fiecare
strofă.


Se va accepta un text care conţine:re
levarea semnificaţiei motivului

(timp/
spațiu al libertății și fericirii);i
nterpretarea semnificaţiei contextuale, prin
raportare
la imaginile din text (timp al
contemplării ingenue, al mirării sacre, al
iubirii a tot ce este în preajmă, identitate a
spiritului nestăvilit și dornic de cunoaștere și
cugetare).raportarea la
alternarea imperfectului cu
prezentul, ambele


timpuri conti
nue,
sugerînd că mirarea din ochii de altădată ai
copilului nu s
-
a pierdut, ci s
-
a transformat
ntr
-
o mai adîncă și devoratoare sete de
contemplare.

1+3+2

1 punct

pentru relevarea
semnificaţiei

motivului
copilărie
i

n general;

3 puncte

pentru interpreta
rea semnificaţiei
contextuale
a acestui motiv
, prin raportare la
imaginile din text (
2 puncte

pentru relevarea
semnificaţiei contextuale;
1 punct

pentru
angajarea cel puţin a unei imagini din text);

2 puncte

pentru elucidarea alternanței
temporale n raport cu
motivul
dat (
1 punct

pentru precizarea alternanței
imperfec
t


prezen
t
;
1 punct

pentru angajarea hermeneutică
a noțiunilor de gramatică).

6 puncte

5.

Interpretează, în text
coerent de 5
-
6 rnduri,
semnificaţia unei
figuri de stil din poem
(numeşte figura).


Se va accepta un răspuns în care:este numită corect o figură de stil: fie de sunet
(
eufonia
din
primel
e

două strofe, abundente în

r
, din ultimele d
ouă, bogate în consoane
explozive și în vocalele
a

și
u
), fie semantică
(
metafora, epitetul, simbolul ş.a.
);se analizează figura de stil (cum s
-
a constituit,
prin ce procedeu de limbă se creează, ce o
face expresivă) ;se relevă sugestia contextuală a figurii de stil.


1+2+3

1 punct

pentru numirea corectă a figurii de stil;

2 puncte

pentru analiza/explicarea figurii de
stil (se va acorda doar
1 punct

n cazul
explicaţiei incomplete);

3 puncte

pentru relevarea semnificaţiei
contextuale a figurii de stil (
2 puncte

pentru
formularea semnificaţiei contextuale; se va
acorda doar
1 punct

pentru situaţia în care se
formulează o semnificaţie, dar nu se referă la
text;
1 punct

pentru referinţa la alt
ă imagine
relevantă din text.)

6 puncte

6.

Formulează 2
argumente plauzibile
pentru a justifica

titlu
l
poemului
.

Se va accepta un
răspuns

care conţine

2 argumente
plauzibile, de tipul:

1.

Cuvntul

propus
conţine o concluzie pentru
un destin care, din
pruncie pînă la maturitate,
nu a încetat să contemple lumea și în asta și
-
a
aflat rostul vieții;

2.

Cuvîntul dat consemnează o stare de spirit
devenită permanentă grație unui spirit mereu
dornic de cunoașterea universului.

2+2

Cte 2 puncte pentru fiecare enu

argumentativ.


4 puncte

7.

Comentează, într
-
un
mini
eseu de 1
0
-
1
2
rnduri, mesajul global
al textului, n raport
cu
afirmaţia lui
Octavian Paler
:
Dacă
iubesc o

copilărie

care

nu

mai

există,

înseamnăam

neapărată

nevoie

de

ea
.


Se va accepta un eseu n
care:se formulează mesajul global al poeziei (stări
ale eului liric/figuri de stil/ motive literare);se relaţionează mesajul cu afirmația lui Paler;se angajează şi se dezvoltă ideea din citat.6+2+2

6 puncte

pentru formularea mesajului global al
poezie
i, comentndu
-
se

f
iguri de stil /motive
relevante sau stări ale eului liric;

2 puncte
pentruraportarea mesajului la
afirmaţia propusă;

2 puncte

pentru

dezvoltarea ideii
din
afirmaţie, formulîndu
-
se un punct de
vedere
propriu.


10
puncte

N.B.!
Se va depuncta de la
Redactare

pentru incoerenţă, incorectitudine şi nerespectarea limitei de întindere, în cazul tuturor itemilor din subiectul I.
Subiectul al II
-
lea (28 de puncte)

Realizează, în limita a 1
-
1,5
pagini, o caracterizare a locotenentului Tănăsescu,în baza fragmentului dat:

Nr.

Cerinţa

Variante acceptabile

Specificări

Punctaj
total

1

Stabilirea, prin două
argumente, a tipului uman
reprezentat de personaj.

Tipul
tînărului dornic de a face carieră
,
ncrezut
în sine, supărat pe societate pentru a nu
-
l fi
apreciat după meritele lui.

2+2+2

2 puncte
pentru identificarea tipului uman;

Cte 2 puncte
pentru fiecare argument şi
referinţa la text.

6 puncte

2

Comentarea a două trăsături
morale ale personajul
ui
respectiv.

Oricare dintre trăsăturile ce se deduc din text:
indulgent, pedant în privința exteriorului său
fizic, dornic de a plăcea societății mondene

etc.

3+3

Cte 3 puncte
pentru: fiecare trăsătură
(
1)

numită,
(2)

ilustrată cu referinţe directe la
text şi
(3)

comentată.

N.B.! Se va acorda doar
cte
1 punct
pentru
numirea trăsăturii, fără referire la situaţia
din text.

6 puncte

3

Interpretarea adecvată a
atitudinii naratorului faţă de
protagonist.

Identificarea şi comentarea atitudinii, cu referire
la text: naratorul îl tratează pe Tănăsescu cu o
ușoară ironie;

reperarea secvenţelor care indică asupra
atitudinii semnalate: eroică îi este doar mustața; e
scund, deși poartă tocuri; ghicește o mulțime

de
lucruri, n special cucoanelor etc.

2+2

2 puncte
pentru determinarea atitudinii
(care este numită exact; nu se vor puncta
răspunsuri gen „
are o atitudine rea”)
.

2 puncte

pentru interpretarea adecvată a
atitudinii.

4 puncte

4

Exprimarea viziunii proprii,
n raport cu una dintre ideile
ce se desprind
din fragmentul
subliniat.

Orice opinie cu referire la persiflarea aroganței
protagonistului de a se crede autor de calitate, la
neacceptarea de către cititor a convingerii lui
Tănă
sescu că în literatură se „pătrunde”.

2+2+2

2 puncte

pentru reperarea / formularea unei
idei.

2 puncte

pentru interpretarea ideii.

2 puncte
pentruprezenţa argumentată a
opiniei proprii, n raport cu cele comentate.

6 puncte

5

Formularea unei concluzii
pr
oprii cu referire la
modalitatea n care se poate
face carieră.

Concluzia clar exprimată, bazîndu
-
se att pe
textul oferit, cît şi pe experienţa de viaţă a
candidatului.

3 puncte
pentru exprimarea clară a
concluziei.

3 puncte

6

Referinţa
convingătoare
la

un
personaj similar, din alt text
literar.


Orice referinţă ilustrativă, argumentată, la situaţii
ce au legătură cu un tînăr care, meritat sau nu,
aspiră grăbit la o carieră sau o situație
favorizantă: Stănică Rațiu din
Enigma Otiliei

de
George Călinescu,

(pe altă filieră) Felix Sima din
același roman; Ștefan Gheorghidiu din
Ultima
noapte de dragoste..
. de Camil Petrescu, Titu
3 puncte

pe
ntruprezenţa argumentată a
referinţei, în raport cu personajul dat.3 puncte


Herdelea din romanul
Ion

de Liviu Rebreanu, dar
și din
Răscoala
, Mițache din
Trei dinți din față

de Marin Sorescu etc.


REDACTARE (24 de puncte)


Nr.

Conţinutul
parametrului

Barem (specificaţii suplimentare)

Punctaj
total

Condiţii de acordare a
punctajului

Distribuirea punctajului

24

1.


Organizarea n scris
a ideilor.

Se acordă în cazul unei
lucrări structurate, cu
distincţiile clare între
introducere,
desfăşurarea ideilor,
concluzii
.

Cele 2 puncte vor fi distribuite după principiul calitativ:claritatea ideilor


1 punct;consecutivitatea ideilor


1 punct;2 puncte

2.


Utilizarea limbii
literare.

Se acordă punctajul
întreg (4 puncte), dacă
numărul de greşeli de
stil
nu depăşeşte 1
.

Se va scădea cîte 1 punct pentru fiecare 2 greşeli de stil.Se acordă 3 puncte, dacă au
fost comise 2
-
3 greşeli.Se acordă 2 puncte, dacă au fost comise 4
-
5 greşeli.Se acordă 1 punct, dacă au fost comise 6
-
7 greşeli.Se acordă 0 puncte, dacă sînt comise mai mult de 7 greşeli de stil.


4 puncte

3.


Aptitudini de
analiză şi de
interpretări
critice.

Se acordă pentru
dovada capacităţii de
lucru cu textul propus,
citarea din text şi
referinţele la text.

Cele 4 puncte vor fi distribuite astfel:pentru constatarea aspectelor definitorii ale temei de realizat
-

1 punct;utilizarea de date,
informaţii, fapte elocvente
-

1 punct;abilitatea de a sintetiza informaţii, date, fapte angajate în compoziţie
-

1 punct;abilitatea de a interpreta critic o anumită informaţie, de a face constatări şi a
ilustra anumite fenomene literare
-

1 punct.

Notă:

Se acordă 0 puncte pentru fiecare parte nerealizată a sarcinii de lucru.


4 puncte

4.


Respectarea
normelor
ortografice şi
gramaticale.

Se acordă punctajul
întreg (6 puncte), dacă
numărul de greşeli
ortografice sau
gramaticale
nu
depăşeşte 1
.Se va scădea cîte 1 punct pentru fiecare 2 greşeli ortografice
sau
gramaticale
.Se acordă 5 puncte, dacă au fost comise 2
-
3 greşeli.Se acordă 4 puncte, dacă au fost comise 4
-
5 greşeli.Se acordă 3 puncte, dacă au fost comise 6
-
7 greşeli.Se acordă 2
puncte, dacă au fost comise 8
-
9 greşeli.Se acordă 1 punct, dacă au fost comise 10
-
11 greşeli.Se acordă 0 puncte, dacă sînt comise mai mult de 11 greşeli ortografice
şi/sau gramaticale.


6 puncte5.


Respectarea
normelor de
Se acordă punctajul
întreg (6 puncte), dacă
Se va scădea cîte 1 punct pentru fiecare 2 greşeli de punctuaţie.


6
puncte

punctuaţie.

numărul de greşeli de
punctuaţie

nu
depăşeşte 1
.

Se acordă 5 puncte, dacă au fost comise 2
-
3 greşeli.Se acordă 4 puncte, dacă au fost comise
4
-
5 greşeli.Se acordă 3 puncte, dacă au fost comise 6
-
7 greşeli.Se acordă 2 puncte, dacă au fost comise 8
-
9 greşeli.Se acordă 1 punct, dacă au fost comise 10
-
11 greşeli.Se acordă 0 puncte, dacă sînt comise mai mult de 11 greşeli de punctuaţie.


6.


Aşezarea în pagina
şi încadrarea în
limitele de spaţiu.

Se acordă punctajul
întreg, dacă au fost
respectate alineatele şi
limitele de spaţiu.

Cele 2 puncte vor firepartizate astfel:pentru aşezarea corectă a textului în pagină


1 punct
;pentru
respectarea limitelor de spaţiu în toate secvenţele

1 punct.


2 puncteSUBIECTUL III


Invitația (10 puncte)

Nr.

Conţinutul
parametrului

Barem (specificaţii suplimentare)

Punctaj
total

1.

Utilizarea
convenţiilor
specifice acestui tip
de compunere.

1+1

Cele 2 puncte vor fi repartizate astfel:

a) elaborarea unei
invitații
, cu plasarea cuvntului respectiv n startul textului


1 punct;

b) dispunerea în pagină, cu păstrarea alineatului


1 punct.

2 puncte

2.

Valorificarea
conţinutului din
legendă.

1+2+2+1

Cele 6 puncte acordate vor fi distribuite astfel:

a)

precizarea în formula de adresare respectuoasă a numelui și ocupației de bază a adresatului (
ale
directorului Gheorghe Muntean
u
)1 punct;

b)

precizarea evenimentului și a motivului desfășurării lui


2 puncte (1+1);

c)

precizarea zilei și orei lecturilor și dialogurilor publice și a locului unde acestea se vor desfășura


2
puncte (1+1);

d)

precizarea adresantului (din numele elevilor clasei a XII
-
a


L. Bunescu)


1 punct.

6
puncte

3.

Respectarea
normelor

de
ortografie şi de
punctuaţie.

1 punct
pentru corectitudinea gramaticală (
nu mai mult de 1 greşeală
);

1 punct
pentru respectarea regulilor punctuației

(
0 puncte
dacă se comit 2 şi mai multe greşeli).


2 puncte
Приложенные файлы

  • pdf 18047923
    Размер файла: 384 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий