12_llro_barem2_r_esant16


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
BAREM PROFIL REAL

Subiectul 1 (38 de puncte) Scrie, în spaţiile rezervate, răspunsul la fiecare dintre cerinţe, pentru a demonstra înţelegerea

textului de mai jos:

Nr.

Itemul

Variante acceptabile

Specificări

Punctaj
total

1.

Propune cte un
sinonim contextual
pentru următoarele
cuvinte/ expresii:
palmă, de veacuri,
sfîntă, intră
.

palmă

bucată, suprafață, parte, porțiune, partal,
fîșie, limbă
;

de veacuri


de demult, din vechime, din moși
-
strămoși etc.
;

sfăntă


sacră, divi
nă, dumnezeiască etc.;

intrăse alcătuiește, se constituie, ajunge, se
identifică
etc.

1+1+1+1

Cte 1 punct

pentru fiecare ofertă potrivită.

Pentru expresia
de veacuri

se vor accepta ca
sinonime și cuvinte separate, și expresii. Nu se
va accepta expresia
de la Adam și Eva
, pentru
că vorbește despre alte începuturi decât
formarea noastră națională; în acest sens se
poate accepta expresia
de la descălecatul țării
.

4 punct
e

2.

Alcătuieşte cîte un
enunţ c
u fiecare
sintagmă
:
trupul țării,
țin locului
.

Se vor accepta enunţuri formulate logic şi coerent,
incluzînd perechea de lexeme cu oricare conotații.

2+2

Cte 2 puncte

pentru fiecare enunţ logic,
coerent, n care se include perechea de lexeme.

Substantivul
trupul

poate apărea cu altă formă
de caz gramatical, dar nu și de număr.

Verbului
a ț
in
e

i se va da formă arbitrară de
mod, timp, persoană, număr. Adverbul
locului

nu

poate fi folosit dect invariabil.

N.B.!
Nu se va acorda
nici un punct

pentru
enunţurile, fie și corecte, în care a fost utilizat
doar unul dintre lexemele ce constituie
perechea dată.

4 puncte

3.

Scrie 4 expresii
frazeologice sau
locuţiuni care conţin
c
uvntul

snge
:

Orice expresii şi locuţiuni, în forma adecvată (de
dicţionar):
legătură de sînge, glasul sîngelui, vărsare
de snge, snge din sngele

(cuiva),
a acționa cu sînge
rece, a avea snge albastru, a suge sngele

(cuiva),
a
-
i face sînge rău, a îngheța sîngele în
(cineva)
etc.

1+1+1+1

Cte
1 punct

pentru fiecare expresie sau
locuţiune corectă.

Nu se vor accepta proverbele (
Sîngele apă nu
se face
).

4 puncte

4.

Explică, în spaţiul
propus, semnificaţia
simbolului
apei
, n
raport cu
sens
ul
celorlalte două
elemente simbolice
alăturate
din
versul al
patrulea
.


Se va accepta un text care conţine:relevarea semnificaţiei simbolului (element ce
menține viața);i
nterpretarea semnificaţiei contextuale, prin
raportare la
imaginile din text (element
purificator, purtător de sacralitate).raportarea la celelalte două elemente
simbolice


grîul și sarea
, părți constituente
ale destinului uman reprezentat iconic prin
pine.

1+3+2

1 punct

pentru relevarea
semnificaţiei
apei,
ca

simbol n general;

3 puncte

pentru interpretarea semnificaţiei
contextuale a

acestui simbol, prin raportare la
imaginile din text (
2 puncte

pentru relevarea
semnificaţiei contextuale;
1 punct

pentru
angajarea cel puţin a unei imagini din text);

2 puncte

pentru elucidarea rostului imaginilor
grîului și sării.

6 puncte

5.

Interpretează, în text
coerent de 5
-
6 rnduri,
semnificaţia unei
figuri de stil din poem
(numeşte figura).


Se va accepta un răspuns în care:este numită corect o figură de stil: fie
sintactică (
chiasmul
), fie semantică (
metafora, simbolul
ş.a.
);se analizează figura de stil (cum s
-
a constituit,
prin ce procedeu de limbă se creează, ce o
face expresivă) ;se relevă sugestia contextuală a figurii de stil.


1+2+3

1 punct

pentru numirea corectă a figurii de stil;

2 puncte

pentru analiza/explicarea figurii de
stil (se va acorda doar
1 punct

n cazul
explicaţiei incomplete);

3 puncte

pentru relevarea semnificaţiei
contextuale a figurii de stil (
2 puncte

pentr
u
formularea semnificaţiei contextuale; se va
acorda doar
1 punct

pentru situaţia în care se
formulează o semnificaţie, dar nu se referă la
text;
1 punct

pentru referinţa la altă imagine
relevantă din text.)

6 puncte

6.

Intitulează poemul cu
o mbinare

de cuvinte
potrivită stării de spirit
a eului liric,
prezentînd și un
argument în susținerea
opțiunii.


Se va puncta
îmbinarea de cuvinte prezentă sau nu în
text, care ilustrează o stare de spirit a eului liric
(meditația profundă asupra destinului cuvint
elor);

Se va aprecia enunțul argumentativ care se sprijină
pe elucidarea acestei stări și care exprimă raportul
dintre titlul selectat și mesajul poemului.

1+3

1 punct pentru sintagma adecvat selectată
;

3 puncte pentru enunțul în care se va argumenta
opțiunea

(raționament și exemplu).

4 puncte

7.

Comentează, într
-
un
eseu de 1
0
-
1
2

rnduri,
mesajul global al
textului, n raport
cu
altă secvență din
Romanciuc
:
Cuvntu
-
i

osul

sfnt

pe

care/

Trăiește

sufletul

n

om
.


Se va accepta un eseu n care:se
formulează mesajul global al poeziei (stări
ale eului liric/figuri de stil/ motive literare);se relaţionează mesajul cu
versurile citate
;se angajează şi se dezvoltă ideea din secvență.6+2+2

6 puncte

pentru formularea mesajului global al
poezie
i,
comentndu
-
se

f
iguri de stil /motive
relevante sau stări ale eului liric;

2 puncte
pentruraportarea mesajului la
afirmaţia propusă;

2 puncte

pentru

dezvoltarea ideii
din
afirmaţie, formulîndu
-
se un punct de vedere
propriu.


10
puncte

N.B.!
Se va depuncta de la
Redactare

pentru incoerenţă, incorectitudine şi nerespectarea limitei de întindere, în cazul tuturor itemilor din subiectul I.


Subiectul al II
-
lea (28 de puncte)

Realizează, în limita a 1
-
1,5 pagini, o caracterizare a
personajului narator,n baza fragmentului dat:

Nr.

Cerinţa

Variante acceptabile

Specificări

Punctaj
total

1

Stabilirea, prin două
argumente, a tipului uman
reprezentat de personaj.

Tipul
tînărului
studios
, convins de menirea sa
ulterioară, legată în
exclusivitate de cărți.

2+2+2

2 puncte
pentru identificarea tipului uman;

Cte 2 puncte
pentru fiecare argument şi
referinţa la text.

6 puncte

2

Comentarea a două trăsături
morale ale personajului
respectiv.

Oricare dintre trăsăturile ce se deduc din text:
entuziasmul

ce
-
l copleșește în „mediul
imaginației abstracte”;
cutezanța
: nu ocolește
greutățile, caută să le înfrunte;
curiozitatea
arzătoare

etc.

3+3

Cte 3 puncte
pentru: fiecare trăsătură
(1)

numită,
(2)

ilustrată cu referinţe directe la
text şi
(3)

comentată.

N.B.! Se va acorda doar
cte
1 punct
pentru
comentarea trăsăturii fără referire la situaţia
din text.

6 puncte

3

Interpretarea adecvată a
atitudinii
cititorului
contemporan față de acest tip
de pe
rsonaj.

Identificarea şi comentarea atitudinii de respect
ș
i admirație pentru capacitatea mai rar întîlnită în
actualitate de a fi atît de pasionat de cărți.
Reperarea secvenţelor care indică asupra
atitudinii semnalate.

2+2

2 puncte
pentru determinarea at
itudinii
(care este numită exact; nu se vor puncta
răspunsuri gen „
are o atitudine bună”)
.

2 puncte

pentru interpretarea adecvată a
atitudinii.

4 puncte

4

Exprimarea viziunii proprii,
n raport cu una dintre ideile
ce se desprind din
secvența
subliniată
.

Orice opinie cu referire la modul n care snt
citite cărțile, „pînă la ultimele articulații”, la
trăirea permanentă a idelor din ele, chiar în
momentul plimbărilor, etc.

2+2+2

2 puncte

pentru reperarea/ formularea unei
idei.

2 puncte

pentru interpretarea

ideii.

2 puncte
pentruprezenţa argumentată a
opiniei proprii, n raport cu cele comentate.

6 puncte

5

Formularea unei concluzii
proprii cu referire la
modul n
care un tînăr trebuie să se
îngrijească de formarea sa
spirituală
.

Concluzia clar exprimată, b
azndu
-
se att pe
textul oferit, cît şi pe experienţa de viaţă a
candidatului.

3 puncte
pentru exprimarea clară a
concluziei.

3 puncte

6

Referinţa convingătoare la un
personaj din alt text literar
, n
baza unor tangențe ce țin de
obișnuințe, convingeri,
feluri
de a fi ale personajelor
.

Orice referinţă ilustrativă, argumentată, la situaţii
ce au legătură cu un tînăr cuprins de febra
studiilor: Felix Sima din
Enigma Otiliei

de
George Călinescu; Ștefan Gheorghidiu din
Ultima noapte de dragoste..
. de Camil Pe
trescu,
David Dragu din romanul
Huliganii

de Mircea
Cel mai iubit dintre
pămînteni

de Marin Preda, doctorul Ursu din
1+2

1 punct

pentru numirea personajului, operei
și autorului ei;

2 puncte

pentruprezenţa argumentată a
referinţei, în raport cu personajul dat
.3 puncte


Ciuleandra

de Liviu Rebreanu, eroina naratoare
din romanul
Exuvii

de Simona Popescu,
protagonista
Jurnalului une
i fete greu de
mulțumit
al lui Jeni Acterian, Radu Negrescu din
Singur în fața dragostei

de Aureliu Busuioc etc.


REDACTARE (24 de puncte)


Nr.

Conţinutul
parametrului

Barem (specificaţii suplimentare)

Punctaj
total

Condiţii de acordare a
punctajului

Distribuirea punctajului

24

1.


Organizarea n scris
a ideilor.

Se acordă în cazul unei
lucrări structurate, cu
distincţiile clare între
introducere,
desfăşurarea ideilor,
concluzii
.

Cele 2 puncte vor fi distribuite după principiul calitativ:claritatea ideilor


1 punct;consecutivitatea ideilor


1 punct;2
puncte

2.


Utilizarea limbii
literare.

Se acordă punctajul
întreg (4 puncte), dacă
numărul de greşeli de
stil
nu depăşeşte 1
.

Se va scădea cîte 1 punct pentru fiecare 2 greşeli de stil.Se acordă 3 puncte, dacă au fost comise 2
-
3 greşeli.Se acordă 2
puncte, dacă au fost comise 4
-
5 greşeli.Se acordă 1 punct, dacă au fost comise 6
-
7 greşeli.Se acordă 0 puncte, dacă sînt comise mai mult de 7 greşeli de stil.


4 puncte

3.


Aptitudini de
analiză şi de
interpretări critice.

Se acordă pentru
dovada
capacităţii de
lucru cu textul propus,
citarea din text şi
referinţele la text.

Cele 4 puncte vor fi distribuite astfel:pentru constatarea aspectelor definitorii ale temei de realizat
-

1 punct;utilizarea de date, informaţii, fapte elocvente
-

1 punct;abilitatea de a sintetiza informaţii, date, fapte angajate în compoziţie
-

1 punct;abilitatea de a interpreta critic o anumită informaţie, de a face constatări şi a
ilustra anumite fenomene literare
-

1 punct.

Notă:

Se acordă 0 puncte pentru fiecare parte

nerealizată a sarcinii de lucru.


4 puncte

4.


Respectarea
normelor
ortografice şi
gramaticale.

Se acordă punctajul
întreg (6 puncte), dacă
numărul de greşeli
ortografice sau
gramaticale
nu
depăşeşte 1
.Se va scădea cîte 1 punct pentru fiecare 2 greşeli ortografice
sau
gramaticale
.Se acordă 5 puncte, dacă au fost comise 2
-
3 greşeli.Se acordă 4 puncte, dacă au fost comise 4
-
5 greşeli.Se acordă 3 puncte, dacă au fost comise 6
-
7 greşeli.Se acordă 2
puncte, dacă au fost comise 8
-
9 greşeli.Se acordă 1 punct, dacă au fost comise 10
-
11 greşeli.Se acordă 0 puncte, dacă sînt comise mai mult de 11 greşeli ortografice
şi/sau gramaticale.


6 puncte5.


Respectarea
normelor de
punctuaţie.

Se acordă punctajul

întreg (6 puncte), dacă
numărul de greşeli de
punctuaţie

nu
depăşeşte 1
.Se va scădea cîte 1 punct pentru fiecare 2 greşeli de punctuaţie.Se acordă 5 puncte, dacă au fost comise 2
-
3 greşeli.Se acordă 4 puncte, dacă au fost comise 4
-
5 greşeli.Se
acordă 3 puncte, dacă au fost comise 6
-
7 greşeli.Se acordă 2 puncte, dacă au fost comise 8
-
9 greşeli.Se acordă 1 punct, dacă au fost comise 10
-
11 greşeli.Se acordă 0 puncte, dacă sînt comise mai mult de 11 greşeli de punctuaţie.


6 puncte


6.


Aşezarea în

pagina
şi încadrarea în
limitele de spaţiu.

Se acordă punctajul
întreg, dacă au fost
respectate alineatele şi
limitele de spaţiu.

Cele 2 puncte vor firepartizate astfel:pentru aşezarea corectă a textului în pagină


1 punct
;pentru respectarea limitelor
de spaţiu în toate secvenţele

1 punct.


2 puncteSUBIECTUL III


Anunțul (10 puncte)

Nr.

Conţinutul
parametrului

Barem (specificaţii suplimentare)

Punctaj
total

1.

Utilizarea
convenţiilor
specifice acestui tip
de compunere.

1+1

Cele 2 puncte vor fi
repartizate astfel:

a) elaborarea unui
anunț
, cu plasarea cuvntului respectiv n startul textului


1 punct;

b) dispunerea în pagină, cu păstrarea alineatului


1 punct.

2 puncte

2.

Valorificarea
conţinutului din
legendă.

1+3+2

Cele 6 puncte acordate
vor fi distribuite astfel:

a)

precizarea evenimentului în ansamblu și a motivului desfășurării lui


1 punct;

b)

concretizarea fiecărei activități în parte


3 puncte;

c)

indicarea circumstanţelor în care se va desfăşura fiecare activitate


2 puncte (cte 1 punct
pentru
indicarea orei și a locului de desfășurare a ei).

6
puncte

3.

Respectarea
normelor de
ortografie şi de
punctuaţie.

1 punct
pentru corectitudinea gramaticală (
nu mai mult de 1 greşeală
);

1 punct
pentru respectarea regulilor punctuației

(
0 puncte
dacă se comit 2 şi mai multe greşeli).


2 puncte
Приложенные файлы

  • pdf 18047922
    Размер файла: 381 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий