L.r.-12

Лабораторна робота 12

ТЕМА: МЕТОДИКА РОЗРОБКИ КАРТ КОНТРОЛЮ ПОКАЗНИКІВ БЕЗПЕКИ МАШИН І АГРЕГАТІВ. КОНТРОЛЬ І ОЦІНКА РІВНЯ БЕЗПЕКИ КОМБАЙНІВ

ЦІЛЬ РОБОТИ: Ознайомитись з проведенням контролю і оцінювання технічного стану робочих місць по показникам безпеки. Ознайомитись із технологією складання Карт контролю техніки за показниками безпеки.

ОСНАЩЕННЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ:
1 Методичні вказівки.

2. ЛІТЕРАТУРА
1. Контроль тракторів, комбайнів і автомобілів за показниками безпеки/В.Л.Лущенков, Д.А.Бутко, М.Л. Крижачківський та ін.-К.:Урожай, 1993.-296 с.
2. Лабораторный практикум по охране труда: Учеб. Пособие для втузов/Под ред. Н.Д.Золотницкого.-М.:Высш. Школа, 1979.-215 с.
3. Яремко З.М. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник.-Київ:Центр навчальної літератури, 2005.- 320 с.
4. Конспект лекцій.

3. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ.
1. Перед початком роботи пройти інструктаж по загальним прави-лам безпеки, розписатися у журналі.

4. ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ.
1. Після самостійного вивчення теоретичного матеріалу щодо методів
складання Карт контролю техніки за показниками безпеки, виконати завдання, запропоновані викладачем. Позначити технічні системи на рисунку у звіті.
2. Оформити звіт.
3. Відповісти на контрольні питання.

5. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ

РОЗРОБКА КАРТ КОНТРОЛЮ ПОКАЗНИКІВ БЕЗПЕКИ МАШИН

5.1 Мета і задачі контролю показників безпечності технік
Метою контролю є оцінка технічного стану робочих місць по показникам безпеки і якості праці осіб, що їх забезпечують.
5.2 Задачі контролю наступні:
забезпечити повну інформацію про стан техніки для всіх споживачів внутрішньогосподарського обліку у результаті проведення першої фази паспортизації - інвентаризації;
здійснювати паспортизацію робочих місць як машинної системи, виявляючи відхилення працездатності і ефективності її підсистем від нормативного рівня у відповідності з Картами;
атестувати робочі місця на відповідність вимогам безпеки як машинні системи і осіб, які забезпечують управління і обслуговування. Надавати вихідну інформацію для оцінки якості праці осіб, відповідальних за технічний стан, безпечну експлуатацію, ремонт і технічний огляд техніки;
виявляти потребу у вузлах, деталях для формування замови-заявки на матеріально-технічне постачання, у регулюваннях та настройках машинної системи, у поглибленому діагностуванні для встановлення її граничного стану, моторесурсу;
створювати банки даних про стан безпечності робочих місць з метою управління охороною праці.

5.3 Організація і технологія контролю
5.3.1 Організація контролю
Відповідно до Закону України «Про охорону праці» відповідальними за безпечний стан робочих місць є безпосередні керівники робіт (відповідальні за безпечну експлуатацію), які забезпечують відомчий контроль.
При господарських взаємодіях, ситуаціях купівлі-продажу, оренди, переходу об'єктів в розпорядження відповідальних осіб передача права володіння матеріальною відповідальністю однієї особи іншій тягне за собою юридичну відповідальність за стан безпеки передаваної технічної системи у вигляді об'єкту (машинні системи), процесу (технологічні системи).
Юридична особа несе відповідальність за раціональне використання виробничих ресурсів, основні з яких матеріальні, трудові, фінансові. Юридична особа може покладати спеціальні функції і на інших осіб, забезпечивши їх атестацію
Мобільні робочі місця складають основну частку в матеріальних ресурсах і, зважаючи на їх підвищену небезпеку, разом з матеріальною вимагають додаткової відповідальності за їх технічний стан і безпечну експлуатацію.
Ці види відповідальності залежать від організаційної структури господарства, набору кваліфікаційних вимог до фахівців, що атестуються. Тому в процесі господарської діяльності необхідний розподіл відповідальності між особами, що забезпечують управління виробничими процесами.
Якщо матеріальна відповідальна особа не може бути атестованою як відповідальна за безпечний стан підвідомчої техніки, це покладається на старшого фахівця, що має відповідну освіту і допуск. Якщо техніка передається на обслуговування як зовнішня послуга, то в умовах договору визначається відповідальна особа.
Особа, відповідальна за безпечний стан техніки, виконує функцію контролю при процедурах приймання-здачі засобів виробництва в різних господарських ситуаціях.
При здійсненні послуг діагностування і технічного обслуговування майстер-діагност, майстер-наладчик фіксують результати контролю в первинній діагностичній, накопичувальній або карті технічного стану.
Якість безпеки оцінює особа, відповідальна за безпечну експлуатацію в ході приймання роботи, і при невідповідності контрольованої техніки вимогам даної карти не підписує акт приймання-здачі.
При купівлі техніки, у разі відсутності договірних гарантій відшкодування можливого збитку, довірена особа повинна перевірити комплектність, працездатність і ефективність всіх технічних систем на основі даних Карт.
Для проведення інвентаризації, паспортизації або атестації робочих місць створюється комісія. У всіх випадках контролю комісією техніки за показниками безпеки обов'язкова присутність інженера по охороні праці. Якщо відповідальність за стан безпеки покладена безпосередньо на виконавця через атестацію його з врученням талона самоконтролю, то він користується послугами інженера з охорони праці з урахуванням вимог Карт.
Комісія в процесі контролю по Картах фіксує всі відхилення від норми і заносить їх у разі перевірки техніки при взятті в оренду, видачі з машинного двору в акт приймання-здачі (рис. 1, додаток 1), а при перевірці техніки після її технічного обслуговування і ремонту в діагностичну карту.
Один екземпляр приймально-здавальних актів або діагностичної карти знаходиться у особи, відповідальної за безпечну експлуатацію техніки. На підставі наявної в актах інформації заповнюється «Відомість стану технічної безпеки» або накопичувальна карта діагностування.
5.3.2 Технологія контролю
Відповідно до вимог Карт техніка, що представляється на контроль, повинна бути комплектною, агрегатована з використовуваними машинами і знаряддями і в працездатному стані.
Робочі місця повинні бути обладнані і оснащені відповідно до обліку виявлених відхилень за показниками безпеки.
При складанні Карт робоче місце умовно підрозділяють на вісім технічних систем:
технологічна;
механічних зв'язків;
ходова;
рульова;
гальмівна;
енергетична;
операторського оснащення;
захисту.

6. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

1. Після самостійного вивчення теоретичного матеріалу виконати індивідуальні завдання, запропоновані викладачем (додаток 1). Для отримання необхідної інформації скористуватись додатками 2, 3.
2. Ознайомитися з складанням акту прийому-здачі техніки (рис. 1, додаток 1)
3. Скласти звіт (додаток 1).

7. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
1. Мета контролю показників безпечності техніки.
2. Задачі контролю показників безпечності техніки
3. На які технічні системи умовно підрозділяють мобільне робоче місце?
4. Які вузли і деталі збиральних комбайнів входять до технологічної системи?
5. Які вузли і деталі збиральних комбайнів входять до системи механічних зв’язків?
6. Які вузли і деталі збиральних комбайнів входять до ходової системи?
7. Які вузли і деталі збиральних комбайнів входять до рульової системи?
8. Які вузли і деталі збиральних комбайнів входять до гальмівної системи?
9. Які вузли і деталі збиральних комбайнів входять до енергетичної системи?
10. Які вузли і деталі збиральних комбайнів входять до системи операторського оснащення?
11. Які вузли і деталі збиральних комбайнів входять до системи захисту?
12. Як перевірити прогин приводного ременя?
13. Порядок перевірки світлової плями, що створюється пучком світла відповідних фар?
14. Як перевірити залишкову висоту протектора шин?

ДОДАТКИ
Додаток 1
ЗВІТ
до лабораторної роботи №12

Тема: ДОСЛІДЖЕННЯ І ОЦІНКА РІВНЯ БЕЗПЕКИ ЗБИРАЛЬНИХ МАШИН. РОЗРОБКА КАРТ КОНТРОЛЮ ПОКАЗНИКІВ БЕЗПЕКИ МАШИН
Мета заняття.
Хід роботи.

ВИСНОВКИ ДО РОБОТИ:

1.
2.
3.


Виконав: студент _____ групи _____________ _______________
(розпис) ПІБ


Прийняв _____________ _______________________________
(розпис)
АКТ ПРИЙОМУ-ЗДАЧІ ТЕХНІКИ
№___ «_______» _____200_ р.
Ми, які підписалися нижче, склали дійсний акт про те, що
________________________________________________________________________________((посада, Ф.І.Б.)
здав (ла), відповідальний за зберігання _______________________________________________ (посада, Ф.І.Б.)
прийняв (ла)_____________________________________________________________________ найменування, марка, інвентарний номер машини, її технічний стан (на ходу,
________________________________________________________________________________ (потребує ремонту, підлягає списанню)
Характеристика основних складальних одиниць і деталей

Найменування
Підлягає заміні
Потребує
Приміткаремонту
Технічного обслуговуванняЗдав (ла) ________________________________
Прийняв (ла) _____________________________

Рис. 1 – Загальний вигляд акту прийому-здачі техніки КАРТА КОНТРОЛЯ

зернозбирального комбайна СК-5 «НИВА»
за показниками безпеки

№ п/п
Найменування
Тип огляду
Вимоги безпеки
Методи контролю


Додаток 2

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ
1. Передбачені конструкцією. Зміни допускаються тільки за угодою з підприємством - виготівником. Самостійно виготовлені (відновлені) деталі повинні відповідати всім вимогам підприємства – виготівника.
2. Відсутність погнутостей тріщин лонжеронів і поперечних брусів. Послаблення клепаних, зварних з’єднань, кріплень кронштейнів.
3. Не допускається застосування деталей із слідами залишкової деформації, тріщинами та іншими дефектами.
4. Всі деталі надійно закріплені.
5. Не допускається використовування додаткового обладнання, яке змінює параметри оглядовості та погіршує прозорість стекол.
Гальмівна система (ЩТО, ТО-1)
1. У процесі експлуатації забороняється змінювати конструкцію. Не підлягають заміні на аналогічні елементи непромислового виготовлення, не передбачені для даної машини.
Відсутність дефектів у вигляді підвищеного зносу, вм’ятин, тріщин, порушення геометричної форми, структурних змін матеріалу, зриву різьблення.
Гальмівна педаль не повинна опускатися більше, ніж на 2/3 повного ходу.
Гальмівний шлях не більший, ніж 8 м при початковій швидкості гальмування 20 км/г і збереженні прямолінійного руху без прикладення зусиль до рульового колеса.
Ходова система (ЩТО)
Зміни допускаються тільки за угодою з підприємством - виготівником. Самостійно виготовлені (відновлені) деталі повинні відповідати всім вимогам підприємства – виготівника.
Торцеве биття коліс, які керуються, не більше 8 мм (від поштовху рукою 1-8 обертів вільного обертання).
Рульова система (ЩТО, ТО-1)
Зміна конструкції та використання непередбачених для даної моделі і робочих рідин, а також самостійно виготовлених (відновлених) деталей допускається з узгодження з підприємством-виготівником.
Не допускається застосування деталей із слідами остаточної деформації, тріщинами та іншими дефектами.
Не допускаються непередбачені конструкцією відчутні переміщення вузлів рульового управління відносно рами (кабіни). Різьбові з’єднання повинні бути затягнуті і надійно зафіксовані, а з’єднання елементів гідросистеми герметичні.
На допускається самовільний поворот рульового колеса від нейтрального положення до крайніх. Максимальний поворот рульового колеса повинний обмежуватись тільки пристроями, передбаченими конструкцією і відрегульованими на мінімальні радіуси повороту. Вільний хід в рульовому управлінні не більше 200 (з гідромеханічним - 250) при зусиллі на рульовому колесі не більше 50 Н. Зміна зусиль на ободі рульового колеса при повороті коліс, що керуються, у будь-якому напрямку повинно здійснюватися без ривків та заїдань. Повний поворот коліс, що керуються, повинний здійснюватися за 3 – 5 обертів рульового колеса. Збіжність коліс, що керуються, 1 – 4 мм.

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО:
Жатка (ЩТО, ТО-1)
Передбачена конструкцією.
Відсутність пошкоджень
Надійно закріплена.
Роботоздатний стан.
Корпус жатки (ТО-1)
Передбачений конструкцією.
Відсутність пошкоджень і тріщин, протертості і корозійних руйнувань.
Надійно закріплений (шарнірно) на похилій камері у трьох точках.
Вертикальний прогин по всій довжині брусу не більший за 5,0 мм.
Ріжучий апарат (ЩТО, ТО-1)
Передбачений конструкцією.
Відсутність пошкоджень і тріщин.
Надійно закріплений.
Відхилення осьових ліній пальців та сегментів не більше 5 мм. Ширина спинки ножа не менша за 16,5 мм. Зазор між сегментами і притисками ножа не більше 0,5 мм.
Повинний працювати легко, без стуків.
Шнек (ТО-1)
Передбачений конструкцією.
Відсутність пошкоджень і тріщин.
Надійно закріплений.
Зазор між витками шнеку і днищем 6-40 мм
Мотовило (ЩТО, ТО-1)
Передбачене конструкцією.
Відсутність пошкоджень і тріщин, погнутості.
Всі деталі надійно закріплені.
Можливість установки у будь-якому положенні діапазону регулювання. Прогин труби мотовила допускається не більше 5 мм.
Копіювальні башмаки (ТО-1)
Передбачені конструкцією.
Відсутність пошкоджень і тріщин.
Закріплені і зафіксовані на штатних місцях.
Можливість встановлення у одному з чотирьох положень: 50 мм, 100, 130, 180 мм.
Врівноважувальний механізм (ТО-1)
Передбачений конструкцією.
Відсутність пошкоджень.
Надійно закріплений.
Тиск по кінцях пальцевого брусу повинний бути у межах 250-300 Н.
Ланцюгові передачі (ТО-1)
Передбачені конструкцією.
Відсутність погнутості, корозійних руйнувань.
Розташування гілок у одній площині.
Прогин ланцюга при нормальному натяжінні повинний відповідати наступним даним (табл. 3.2 додаток 3).
Клинописові передачі (ТО-1)
Передбачені конструкцією.
Не допускаються скручування, засмальцьовування, тріщини, обрив ниток корду.
Розташування гілок у одній площині.
Прогин ременів повинний відповідати наступним даним (табл. 3.3 додаток 3).
Запобіжні муфти (ТО-1)
Передбачені конструкцією.
Відсутність тріщин, погнутостей.
Надійно зафіксовані і закріплені.
Спрацьовування при навантаженнях, які перевищують нормативні для даної муфти (табл.. 3.3 додаток 3).
Гідросистема (ЩТО, ТО-1)
Передбачена конструкцією. Елементи повинні відповідати вимогам підприємства-виробника.
Відсутність тріщин, руйнувань, підтікання масла.
Елементи гідросистеми повинні бути надійно закріплені.
Тривалість переміщення робочих органів з одного крайнього положення у інше не більше 6 с.
Шестерний насос (ТО-1)
Передбачений конструкцією.
Передбачений конструкцією. Відсутність тріщин, руйнувань. Допустимо підтікання типу „відпотівання”.
Надійно закріплений.
Роботоздатний стан.
Запобіжний клапан (ТО-1)
Передбачений конструкцією.
Відсутність тріщин, руйнувань.
Надійно закріплений.
Тиск спрацьовування не більший за 6,3+0,4-0,2 МПа.
Гідроциліндри (ТО-1)
1. Передбачені конструкцією.
2. Відсутність тріщин, руйнувань, підтікання оливи. Допустимо підтікання типу „відпотівання”.
3. Надійно закріплені.
3. Повинні працювати синхронно, відставання одного відносно іншого не допускається. Усадка штока гідро циліндра допускається не більше 35 мм за 30 хв.
Трубопроводи, гідрошланги (ТО-1)
1. Передбачені конструкцією.
2 Відсутність руйнувань, ознак старіння, корозії. Герметичність.
3 Надійно закріплені. Не допускаються скручування, на тяжіння, різкі перегини, натяги, тертя об частини, що стикаються, послаблення затягування і фіксації елементів кріплення.
Вентиль (ТО-1)
Передбачений конструкцією.
Відсутність тріщин, підтікання масла.
Надійно закріплений.
Роботоздатний стан.
Вузли регулювання (ЩТО, ТО-1)
Передбачені конструкцією.
Граничний стан недопустимий.
Повинні забезпечувати можливість встановлення значення, що регулюється у всьому діапазоні.
Накопичувач (ЩТО, ТО-1)
Передбачений конструкцією.
Відсутність тріщин, погнутості, руйнувань, деформованих деталей.
Надійно закріплений.
Роботоздатний стан.
Засувки заднього клапану накопичувача (ЩТО)
Передбачені конструкцією.
Відсутність тріщин, погнутості.
Надійно закріплені і зафіксовані.
У момент замикання засувки повинні зачеплюватися на повну висоту і вільно віджиматися. При натискуванні на педаль вивантаження засувки повинні відчинятися одночасно.
Подрібнювач (ТО-1)
Передбачений конструкцією.
Не допускаються зміщення погнутості, тріщини.
Надійно закріплений.
Роботоздатний стан.
Рама (ТО-1)
1. Передбачена конструкцією. Зміна конструкції допускається з узгодження з підприємством-виготівником. Самостійно виготовлена (відновлена) рама повинна відповідати вимогам підприємства-виготівника.
2. Відсутність погнутості, тріщин, лонжеронів, поперечних брусів, послаблення клепаних і зварних з’єднань, кріплення кронштейнів.
Балки мостів (ТО-1)
Передбачені конструкцією.
Відсутність тріщин, погнутостей, підвищеного зносу.
Надйно закріплені і зафіксовані.
Диски коліс (ЩТО)
Передбачені конструкцією.
Відсутність тріщин, погнутостей, підвищеного зносу монтажних отворів.
Не допускається відсутність болтів кріплення, а також послаблення моменту затягування. Момент затягування 450-500 Н
·м
Шини (ТО-1)
Передбачені конструкцією. Не допускається встановлення на одну ось шин різної конструкції та з різним рисунком протектора.
Відсутність місцевих пошкоджень (поривів, розрізів і т. п.), що оголяють корд, розшарування каркасу, відшарування протектора і боковини. Не допускається наявність чужорідних предметів в протекторі, заміна золотників заглушками та іншими пристроями, які не дозволяють заміряти тиск. Остаточна висота рисунку протектора не менше 1 мм.
Симетричне розположення рисунку.
Тиск у шинах ведучих коліс 0,15 МПа, коліс, що управляються – 0,25 – 0,28 МПа.
Рульове колесо (ЩТО)
Передбачене конструкцією.
Роботоздатний стан.
Відсутність тріщин, руйнувань, погнутостей.
Максимальний діаметр обплетення (включаючи елементи кріплення) 40 мм.
Не допустимо осьове переміщення або хитання площини. Спосіб кріплення обплетення повинний виключати проковзування та самовільне від’єднання.
Рульова колонка (вал) (ЩТО)
Передбачена конструкцією.
Відсутність тріщин, погнутостей.
Не допускається гойдання. Повинна фіксуватися у всіх проміжних положеннях, передбачених конструкцією.
Надійна фіксація рульової колонки у верхньому і нижньому положеннях (МТЗ-80/82).
Гідророзподільник (з насосом-дозатором) (ТО-1)
Передбачений конструкцією.
Відсутність тріщин у корпусі.
Нерухомо закріплений. Герметичність з’єднань. Сліди масла типу «запотівання» не є ознакою бракування.
Гідроциліндр повороту (ЩТО)
Передбачені конструкцією.
Відсутність тріщин, погнутості штоку, підтікань масла, погнутості штока.
Закріплений на штатному місці. Відсутність відчутних зазорів в шарнірах з’єднань.
Важілі (ТО-1)
Передбачені конструкцією.
Відсутність тріщин, погнутості.
Надійно закріплені і зафіксовані.
Поворотний кулак (ТО-1)
Передбачений конструкцією.
Відсутність тріщин, погнутості.
Надійно закріплений і зафіксований. Відсутність відчутного зазору і шворнях.
Гальмівна педаль з кронштейном (ТО-1)
Промислового виготовлення у відповідності з вимогами підприємства – виготовника.
Відсутність тріщин, погнутостей.
Надійно закріплені і зафіксовані
Педалі повинні переміщуватись без поштовхів та заїдань.
Вільний хід педалі повинний бути 5-10 мм.
З’єднання між гальмівною педаллю і головним гальмівним циліндром (ТО-1)
Промислового виготовлення у відповідності з вимогами підприємства – виготівника машини.
Відсутність тріщин, погнутостей.
Надійно закріплено і зафіксовано.
Колісні гальма (ТО-1)
Промислового виготовлення у відповідності з вимогами підприємства – виготівника машини.
Відсутність тріщин, підтікання рідини.
Всі деталі надійно закріплені і зафіксовані.
Гальмівна рідина (ЩТО)
Промислового виготовлення у відповідності з вимогами підприємства – виготівника.
Відсутність видимих включень та домішок.
Рівень рідини повинен бути на 10-155 мм нижче окрайки бачка.
Стояночна гальмівна система (ТО-1)
Зазор між шківом і гальмівною стрічкою при вимкненому гальмі повинний бути рівномірним і рівним 1 мм.
Повинна утримувати комбайн на ухилі 120.
Важіль (рукоятка) з фіксуючим пристроєм (ТО-1)
Промислового виготовлення у відповідності з вимогами підприємства – виготівника.
Відсутність погнутості, тріщин, підвищеного зносу фіксуючого пристрою
Надійно закріплений.
Привод (ТО-1)

Передбачений конструкцією.
Відсутність тріщин, погнутості, підвищеного зносу
Надійно закріплений і зафіксований.
Гальмо (ТО-1)
Передбачене конструкцією.
Відсутність тріщин, погнутості, пилу, сміття, підтікання масла, підвищеного зносу або засмальцьовування фрикційної стрічки.
Всі деталі надійно закріплені і зафіксовані.
Зазор між гальмівним шківом і накладками гальмівної стрічки в межах 1,5-2,0 мм по всьому колу при вимкнутому гальмі.
Двигун (ЩТО, ТО-1)
У процесі експлуатації забороняється змінювати тип двигуна без узгодження з заводом – виробником.
Відсутність тріщин, вм’ятин, підтікання охолоджувальної рідини, масла.
Деталі та вузли надійно закріплені на амортизаційних пристроях.
Відрегульований у відповідності із вимогами інструкції по експлуатації.
Стійка, без сторонніх шумів робота на всіх режимах з нормативними параметрами.
Пусковий двигун (ТО-1)
Передбачений конструкцією.
Відсутність тріщин, вм’ятин, руйнувань, підтікання.
Надійно закріплений.
Роботоздатний стан.
Стартер (ТО-1)
Передбачений конструкцією
Відсутність пошкоджень
Надійно закріплений.
Роботоздатний стан.
Акумулятор (ТО-1)
Передбачений конструкцією.
Відсутність пошкоджень.
Надійно закріплений на штатному місці.
Напруга у кожній банці акумулятора 1,8-2,0 В.
Повітрозабірник (ТО-1)
Передбачений конструкцією.
Відсутність пошкоджень.
Надійно закріплений.
Паливний бак (ТО-1)
Передбачений конструкцією.
Відсутність тріщин, корозійного зносу, підтікання палива.
Надійно закріплений на штатному місці.
Паливні трубопроводи (ТО-1)
Передбачені конструкцією.
Відсутність тріщин, вм’ятин, руйнувань. Герметичність.
Не допускаються скручування, різкі перегини, тертя, порушення герметичності стиків.
Паливні фільтри (ТО-2)
1. Передбачені конструкцією.
2. Відсутність руйнувань. Герметичність.
3. Надійно закріплені.
Масляний фільтр (ТО-1)
Передбачений конструкцією.
Герметичність.
Надійно закріплений.
Жалюзі (шторки) (ТО-1)
Передбачені конструкцією.
Відсутність тріщин, погнутості, розривів полотна шторки.
Надійно закріплені.
Радіатор (масляний, водяний) (ТО-1)
Передбачений конструкцією.
Відсутність руйнувань. Наявність пароповітряного клапану. Герметичність.
Надійно закріплений.
Вентилятор (ТО-1)
Передбачений конструкцією.
Відсутність тріщин, погнутості лопатей.
Надійно закріплений і зафіксований.
Обертання без сторонніх стуків і шумів. Прогин приводного ременя у центрі гілки не більше 10-15 мм при зусиллі натягнення 30-40 Н.
Водяний насос (помпа) (ТО-1)
Передбачений конструкцією.
Відсутність тріщин, підтікання рідини.
Надійно закріплений.
Робото здатний стан.
Термостат (ТО-1)
Передбачений конструкцією.
Відсутність тріщин, підтікання охолоджуючої рідини.
Надійно закріплений.
4. Підтримання температури охолоджувальної рідини у межах 80-850С.
Випускна труба з глушником (ТО-1)
Передбачена конструкцією.
Відсутність наскрізних корозійних і механічних пошкоджень.
Надійно закріплена на штатному місці.
Роботоздатний стан.
Електропроводка (ТО-1)
Передбачена конструкцією.
Відсутність руйнувань струмоведучих частин і ізоляції скручення, різких перегинів, перетискування і тертя об поверхні, які сполучаються.
Надійно закріплена. Монтаж, який виключає виникнення короткого замикання.
Генератор (ТО-1)
Передбачений конструкцією.
Відсутність тріщин, руйнувань.
Надійно закріплений.
Обертання без сторонніх шумів і стуків. Прогин приводного ременя в центрі гілки не більше 10-15 мм при зусиллі натискування 30-40 Н. Обертання без сторонніх стуків і шумів. Робоча напруга бортової мережі 12-14 В.
Повинний забезпечувати живлення споживачів.
Ремені приводні механізмів двигуна і трансмісії (ТО-1)
Передбачені конструкцією.
Неприпустиме замаслювання, скручування, тріщини, розшарування та обривання нитей корду.
Розташування гілок в одній площині.
Муфта зчеплення (ЩТО, ТО-1)
Передбачена конструкцією.
Відсутність тріщин, пошкоджень, підтікання рідини.
Надійно закріплена.
Повинна включатися легко і вільно. Вільний хід 20-25 мм.
Повинна повністю роз’єднувати двигун з трансмісією.
Педаль зчеплення з головним циліндром (ЩТО, ТО-1)
Передбачені конструкцією.
Відсутність тріщин, пошкоджень, погнутостей, руйнувань.
Надійно закріплені.
Вільний хід педалі 25-35 мм. Рівень рідини в головному циліндрі повинний бути на 10-15 мм нижче окрайки бочки.
Коробка передач (ЩТО, ТО-1)
Передбачена конструкцією.
Відсутність тріщин, пошкоджень, підтікання масла.
Надійно закріплена.
Вільне вмикання всіх передач.
Зміна швидкостей руху на всіх передбачених режимах.
Варіатор швидкості (ЩТО, ТО-1)
Передбачений конструкцією.
Неприпустиме замаслювання, скручування, тріщини, розшарування та обривання нитей корду. Рівномірність ширини ременя по всій довжині.
Всі деталі надійно закріплені і зафіксовані.
Роботоздатний стан.
Форсунки (ТО-1)
Передбачені конструкцією.
Відсутність пошкоджень та порушень герметичності
Надійно закріплені.
Роботоздатний стан.
Магнето (ТО-2)
Передбачене конструкцією.
Відсутність тріщин, пошкоджень.
Надійно закріплене.
Стекла кабіни (ЩТО)
Передбачений конструкцією.
Відсутність пошкоджень, тріщин.
Надійно закріплені.
Не допускається використання додаткового обладнання, що погіршує параметри оглядовості.
Дзеркала заднього виду (ЩТО)
Відсутність тріщин, пошкоджень.
Надійно закріплені на штатних місцях.
Встановлені так, щоб зображення в них проглядалось через частину вітрового скла, яке очищується склоочисником, або через бокові та задні стекла кабіни водія (кузова).
Склоочисники (ЩТО)
Передбачені конструкцією.
Відсутність пошкоджень.
Надійно закріплені на штатних місцях.
Максимальна частота переміщення щіток не менша за 35 подвійних ходів у хвилину, розмах щіток на максимальному швидкісному режимі повинний забезпечувати необхідну оглядовість через протерту частину скла.
Очищення задовільне, якщо щітка протирає зону, яку очищує, повністю не більше, ніж за 5 подвійних ходів. Допускаються непротерті смуги з країв зони очищення, загальна ширина яких не перевищує 10% довжини щітки.
Контрольно-вимірювальні прилади (спідометр, вказівник тиску масла, амперметр, вказівник температури охолоджуючої рідини, тахометр молотильного барабану, вказівник втрат зерна, ) (ЩТО, ТО-1)
Передбачені конструкцією.
Відсутність слідів руйнування. Чіткість відображення інформації.
Надійно закріплені на штатних місцях.
Вказівник приладу повинний самостійно встановлюватись на нульовій відмітці і на всіх проміжних значеннях величин, які контролюються.
Світлові вказівники (контрольна лампа охолоджуючої рідини, лампа аварійного тиску масла, сигналізатор стоян очного гальма, сигналізатор вимикання маси, сигналізатор заповнення бункера, сигналізатор соломотрясу, сигналізатор копни теля, сигналізатор повороту, сигналізатор дальнього Передбачені конструкцією.світла)
Передбачені конструкцією.
Відсутність слідів руйнування.
Надійно закріплені на штатних місцях.
Повинні контролювати роботу робочих органів, механізмів, систем, вмикатися при заданих значеннях параметрів.
Органи управління робочими механізмами: важіль регулювання зазору підбарабання, важіль регулювання барабану, важіль включення шнеку бункера, важіль подачі палива, рукоятка підйому жатки, рукоятка регулювання частоти обертання мотовила, рукоятка підйому мотовила, рукоятка варіатора швидкості, рукоятка очищення повітрезаборника, рукоятка виносу мотовила, рукоятка включення вібратора, важіль включення молотарки, важіль відключення приводу жатки, педаль саросу копни) (ЩТО, ТО-1)
Передбачені конструкцією.
Відсутність слідів руйнування заусенець на робочій поверхні.
Надійно закріплені на штатних місцях.
Повинні змінювати режими, що регулюються і фіксуватися у всіх робочих положеннях.
Поручні та ручки (ЩТО, ТО-1)
Передбачені конструкцією, покриті мало теплопровідним матеріалом.
Відсутність руйнувань, заусенець на робочій поверхні.
Надійно закріплені.
Трапи, сходинки, площадки (ЩТО, ТО-1)
Передбачені конструкцією.
Відсутність руйнувань, заусенець на робочій поверхні.
Надійно закріплені на штатних місцях.
Висота першої сходинки підніжки від землі не більше 400 мм.
Сидіння (ЩТО, ТО-1)
Передбачені конструкцією.
Відсутність руйнувань.
Надійно закріплені на штатних місцях, фіксуватися у різноманітних положеннях.
Фари (ЩТО, ТО-1)
Передбачені конструкцією. Не допускається відсутність розсіювачів, а також використання розсіювачів та ламп, які не відповідають типу даного світлового приладу.
Відсутність руйнувань, засміченості.
Надійно закріплені на штатних місцях.
Фари у режимі дальнього та ближнього світла повинні працювати.
Повинні забезпечувати мінімальну освітленість хедера 10 лк (ділянку поля довжиною 10 м попереду хедера і довжиною 4 м позаду -5 лк. Світлова пляма, що створюється світловим потіком фар, повинна відповідати розмітці екрану. Сила світла 2 фар у сумі – 20000 кд.
Внутрішнє освітлення (ЩТО, ТО-1)
Передбачене конструкцією.
Відсутність тріщин, засміченості.
Надійно закріплені на штатних місцях.
Освітленість 10 лк.
Кондиціонер (опалювач) (ТО-1)
1. Передбачений конструкцією.
2. Відсутність руйнувань.
3. Надійно закріплений на штатному місці.
4. Роботоздатний стан.
Вентилятори: кабіни, обдуву (ТО-1)
Передбачений конструкцією.
Відсутність руйнувань.
Надійно закріплений на штатному місці
Роботоздатний стан.
Протисонячний пристрій (жалюзійні решітки)(ТО-1)
Передбачений конструкцією.
Відсутність руйнувань.
Надійно закріплений на штатному місці.
Звуковий сигнал (ЩТО)
Передбачений конструкцією.
Відсутність руйнувань.
Закріплений на штатному місці.
Роботоздатний стан.
Світлосигнальні вогні (показники) (ЩТО, ТО-1)
Передбачені конструкцією.
Відсутність тріщин, засмічення, руйнувань.
Надійно закріплені на штатному місці.
Сила світла парних (передніх, задніх) ліхтарів одного функціонального призначення не повинна відрізнятись більше, ніж у 2 рази.
Габаритні вогні (ЩТО, ТО-1)
Передбачені конструкцією.
Відсутність тріщин, засмічення, руйнувань.
Надійно закріплені на штатних місцях.
Повинні працювати у постійному режимі. Світло, що випромінюється передніми фарами повинно бути білого кольору, задніми – червоного.
Сила світла , виміряна у напрямку осі відліку, повинна бути: передніх 2-60 кд; задніх – 1-12 кд.
Вказівники поворотів (ЩТО, ТО-1)
Передбачені конструкцією
Відсутність руйнувань, засмічення.
Надійно закріплені на штатних місцях.
Повинні працювати у миготливому режимі. Частота слідування проблисків 30-90 у хв. Час від включення вказівника повороту до першого проблиску не більше 3 с.
Сила світла:
- передніх – 80-700 кд;
- задніх – 40-200 кд.
Світлоповертачі (ЩТО)
Стаціонарні світлоповертачі можуть бути замінені нанесенням габаритних смуг із світлоповертаючих матеріалів.
Сигнали гальмування (ЩТО, ТО-1)
Передбачені конструкцією (два заду – червонного кольру).
Відсутність руйнувань.
Надійно закріплені на штатних місцях.
Повинні працювати при натисканні на педаль гальм.
Сила світла 20-100 кд.
Знак (ліхтар) безпеки (ТО-1)
Знак – рівнобічний трикутник (бік 450-500 мм), виконаний з світлоповертаючих планок червоного кольору, ліхтар – миготливе червоне світло (яке помітне у сонячну погоду та в умовах недостатньої видимості).
Відсутність руйнувань.
Повинний зберігатися на штатному місці.
Захисна кабіна (ТО-1)
Передбачені конструкцією.
Відсутність тріщин, руйнувань і втрати захисних властивостей.
Надійно закріплена і зафіксована.
Замки дверей (ЩТО)
Передбачені конструкцією.
Відсутність руйнувань.
Надійно закріплені.
Повинні фіксувати двері і капоти у замкнутому стані.
Герметизуючи елементи (ТО-1)
Передбачені конструкцією.
Відсутність руйнувань.
Надійно закріплені.
Повинні забезпечувати герметичність.
Огородження (щиток приводу мотовила, щиток приводу шнека ріжучого апарата, кожух карданного валу жатки, щиток приводу робочих органів жатки, щит приводу барабану і головного контр приводу, щит приводу зернового шнеку і заднього контр приводу, щит приводу соломотрясу, щит приводу відбійного бітера, ) (ЩТО, ТО-1)
Передбачені конструкцією.
Відсутність руйнувань, тріщин.
Надійно закріплені.
Повинні фіксуватися у двох положеннях: відкритому і закритому.
Блокування (пускового двигуна від КП) (ЩТО, ТО-1)
Передбачені конструкцією.
Відсутність руйнувань.
Надійно закріплені.
Робото здатний стан.
Повинно блокувати пуск при включеній КП.
Противідкатні упори (ТО-1)
Передбачені конструкцією (не менше 2 шт.).
Справний стан.
Закріплені на штатних місцях.
Заземлюючий пристрій (ЩТО, ТО-1)
Передбачений вимогами.
Повинно бути закріпленим на місцях, що забезпечують гарантоване зіткнення із землею.
Швабра (ТО-1)
Закріплена у легкодоступному місці.
Лопата (ТО-1)
Закріплена у легкодоступному місці.
Робото здатний стан.
Вогнегасник (ТО-1)
1. Передбачений вимогами, опломбований у межах терміну придатності.
2. Відсутність вм’ятин, руйнувань.
3.Закріплений у легкодоступному місці.
Медична аптечка (ЩТО)
Передбачена вимогами.
Укомплектована згідно до переліку.
Повинна перебувати у пилонепроникненому ящику або контейнері та закріплена на штатному місці. Перелік медикаментів, які повинні входити у аптечку:
- валідол у пігулках – 1;
- перманганат калія – 1;
- розчин аміаку %-ий в ампулах №10 – 1;
- спиртовий 5%-ий розчин йоду – 1;
- марлевий стерильний бинт – 1;
- гігроскопічна вата – 1;
- кровоспинюючий жгут – 1;
- бактерицидний лейкопластир 6 х 10 мм – 1;
- перев’язочний медичний пакет першої допомоги з двома подушками – 1.
Відмітне фарбування (ТО-1)
Небезпечні місця машин, кожухи карданних передач, внутрішні поверхні захисних огороджень і кожухів, що відкриваються, або неробочі поверхні вузлів і деталей, які обертаються, повинні бути пофарбовані у червоний або жовтий колір. Допускається суцільне пофарбування. Первинні засоби пожежегасіння повинні бути пофарбовані у яскраво-червоний колір.
Написи і знаки безпеки (ТО-1)
Табличка „Вимоги безпеки”
Табличка „Забороняється проштовхування зерна при вивантаженні”.
табличка „Стояти у клапана ззаду копичника небезпечно” .
Знак обмеження швидкості.
Знак місця стропування
Знаки місць встановлення домкратів.
Знак місць встановлення заземлення.
Знаки місць розташування центра маси.
Величини тиску повітря в шинах.
Табличка-схема передач правого боку.
Табличка-схема передач лівого боку.
Табличка регулювання частоти обертання вентилятора.
Табличка регулювання жалюзі решітки..
Табличка регулювання копичника.
Табличка регулювання жнив’яної частини.
Табличка паспортна.


Додаток 3

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ


Таблиця 3.1- Методи контролю

ВИМОГИ
МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

1
2

1. Вертикальний прогин пальцевого брусу (корпус жатки)
Шнуром, лінійкою вимірювальною

2. Прогин труби мотовила
Перевіряється у роботі переводом важіля управління у крайнє ліве положення (шнур, лінійка вимірювальна)

3. Спрацювання запобіжної муфти при навантаженнях, що перевищують нормативні.
Динамометром із створенням відповідного моменту за допомогою важеля і вантажа.

4. Торцове биття коліс, що управляються.
Встановлюють під задні колеса противідкатні башмаки. Передній міст піддомкрачують до відриву коліс від поверхні. Првертаючи колеса, переконуються у їх вільному обертанні без помітного осьового биття.

5. Сходимість коліс, що управляються.
Міст коліс, що управляються піддомкратити до відриву коліс від поверхні. Лінійку закріпити випуклими частинами покришок з передньої сторони комбайну на рівні осі обертання коліс. Потім перемістити шкалу відносно стрілки указника до нульового положення, прокрутити колеса на 1800 одночасно по ходу комбайна та зареєструвати нове положення шкали лінійки, яке показує сходимість коліс.

6. Хитання рульової колонки (валу)
Переміщенням важеля фіксації з нахилом рульової колонки з перевіренням її нерухомості у всіх положеннях

7. Відсутність тріщин, руйнувань
Простукуванням, прикладанням знакозмінного навантаження

8. Надійність закріплення
Вибірковим опробуванням затягнення різьбових зєднань.

9. Зноси. Геометричні параметри.
Штангенциркуль ШЦ-1-12Б

10. Стійка, без сторонніх шумів робота двигуна на всіх режимах з нормативними параметрами
Двигун прослухується авто стетоскопом. Визначення димності відпрацьованих газів здійснюється приладо СИДА-107

11. Напруга у кожній банці акумуляторі
Визначається навантажувальною вилкою.

12. Прогин ременя
Перевіряється у роботі приладом КИ-8920 ГОСНІТІ або лінійкою, створюючи зусилля натискування у центрі гілки вантажем або динамометром.

12. Опір ізоляції
Мегомметром Ф4102/1

Продовження таблиці 3.1
1
2

13. Світлова пляма, яка створюється протоком відповідних фар, повинна співпадати з розміткою екрану.
Перевіряється на майданчику, який має екран з матовим покриттям, нерівності робочої поверхні не більше 5 мм на одному м2. кут між площиною екрану і робочим майданчиком 90±50С.
Допускається замість екрану використовувати оптичний прилад з орієнтуючим пристроєм. Регулювати по черзі, закриваючи одну з фар непрозорою заслінкою. Перевіряється приладами: К-310; «ПРАФ-3»; «Новатор»; К-303; люксметром Ю-116;. Приймальна поверхня фотоелементів встановлюється перпендикулярно осі відліку світлового приладу, що перевіряється, на відстані, яка визначається паспортними характеристиками приладу.

14. Блокування пускового приладу двигуна
Запустити ПД. Витиснути муфту зчеплення і включити КП. При роботоздатному стані блокування ПД. Почне глухнути.

15. Залишкова висота рисунку протектора
Глибиноміром мікрометричним ГМ-100 (штангенглибиномір ШГ)

16. Тиск у шинах
Наконечник з манометром НИИАТ-458 (манометр шинний)

17. Вільний хід педалі
Уперти лінійку у підлогу кабіни паралельно ходу гальмівної педалі. Натиснути на педаль до появи відчутного опору. Відмітити положення верхньої кромки гальмівної педалі. Різність двох положень дає значення вільного ходу педалі.

18. Стояночне гальмо повинно утримувати комбайн на ухилі до 120.
Випробування здійснюють на сухій рівній ділянці дороги, визначаючи надійність ручного гальма.


Таблиця 3.2
Зведена таблиця ланцюгових передач і норми їх натягу

Передача
Шаг ланцюга, мм
Кількість ланок
Прогин ланцюга, мм

1
2
3
4

Від валу колосового шнеку на вал редуктора колосового елеватора
19,050
41
20-25

Від валу контр приводу зернового шнека на вал редуктора зернового шнека
19,050
49
20-25

від контрпривода вивантажувального шнека на вивантажувальний шнек
19,050
123
50-70

Від верхнього валу похилої камери на приймальний бітер
19,050
50
50-70

Від верхнього валу похилої камери на контр приводний вал жниварки
19,050
180
50-70

Від валу кривошипу на вал шнеку жниварної частини і нижній вал варіатора
19,050
116
30-50

Продовження таблиці 3.2

1
2
3
4

Від верхнього валу варіатора на контрпривод
19,050
114
30-50

Від контр привода на вал мотовила
15,875
114
50-70

Від валу відбійного бітера на вал малого колосового шнека
19,050
27
20-25

Ланцюг транспортера похилої камери
38,000
90х4
20-25

Від регулятора контр приводного валу на регулятор валу барабана
12,700
185
50-70

Від заднього контрприводного вала на вали полово- і соломонабивачів
19,050
261
70-90


Таблиця 3.3

Зведена таблиця клинопасових передач і норми їх натягу


Передача
Кількість ременів
Зусилля, Н
Прогин ременя, мм

1
2
3
4

Від заднього контр приводного валу на контрприводний вал зернового шнеку
1
40
28-33

Від нижнього валу на верхній вал варіатора жниварної частини
1
40
8-10

Від валу двигуна на вал головного контрпривода
5
40
30-35

Від валу головного контр приводу на вал заднього контрприводу
1
40
17-22

Від заднього контр приводного валу на вал соломотрясу
1
40
20-25

Від головного контр приводного валу на вал відбійного бітера
2
40
10-12

Від головного контрприводного валу на коливальний вал
1
40
10-12

Від валу двигуна на шків варіатора і від шківу варіатора на шків коробки передач
2
40
9-11

Від головного контрприводного валу на шків варіатора і від валу шківу варіатора на вал вентилятора очистки
2
40
14-17

Від головного контрприводного валу на верхній вал похилої камери
1
40
15-19

Привод молотильного барабана
2
40
2-3

Від заднього контрприводного валу на вал колосового шнеку
1
40
10-12

Привод гідронасосів
1
40
8-10
Таблиця 3.4

Крутний момент спрацьовування запобіжної муфти


Привод
Крутний момент, Н·м

Шнеку жатки
200-400

Мотовила
120

Верхнього валу похилої камери
150±10

Колосового шнеку
110±30

Зернового шнеку
100±30

Вивантажувального заднього контрприводу
100±15

Вивантажувального шнека бункера
200±40

Проміжного бітера
140±20

Автоматичного скидання копни
100±1513PAGE 15


13PAGE 142715

15

Приложенные файлы

  • doc 18047888
    Размер файла: 723 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий