Ustawa o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 r


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
Poz. 1650
posiadania przez te osoby dokumentów potwierdzających pełnienie przez nie funkcji uprawniających do wjazdu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i
pobytu na tym terytorium, z
wyjątkiem art.
23, art.
32, art.
58, art.
60–63, art.

obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego
Handlu (EFT
) – stron umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz człon

azyl – azyl w
rozumieniu art.
90 ustawy z
dnia 13 czerwca 2003
r. o
udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium

cudzoziemiec – każdego, kto nie posiada obywatelstwa polskiego;

dokument podróży – dokument uznany przez Rzeczpospolitą Polską, uprawniający do przekroczenia granicy, wydany
cudzoziemcowi przez organ państwa obcego, organ polski lub organizację międzynarodową albo podmiot upoważnio

doświadczenie zawodowe – doświadczenie uzyskane w
trakcie zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej

granica – granicę Rzeczypospolitej Polskiej w
rozumieniu art.
1–3 ustawy z
dnia 12 października 1990
r. o

kwalifikacje uzyskane w
wyniku ukończenia studiów wyższych – kwalifikacje uzyskane w
wyniku ukończenia z
nikiem pozytywnym, poświadczonego dyplomem, świadectwem lub innym dokumentem wydanym przez właściwy

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady 2011/95/UE z
dnia 13 grudnia 2011
r. w
sprawie norm dotyczących kwalifikowa
nia obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako beneficjentów ochrony międzynarodowej, jednolitego statusu uchodź
ców lub osób kwalifikujących się do otrzymania ochrony uzupełniającej oraz zakresu udzielanej ochrony (Dz.
Urz. UE L 337

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady 2011/98/UE z
dnia 13 grudnia 2011
r. w
sprawie procedury jednego wniosku
jedno zezwolenie dla obywateli państw trzecich na pobyt i
pracę na terytorium państwa członkowskiego oraz w
wspólnego zbioru praw dla pracowników z
państw trzecich przebywających legalnie w
państwie członkowskim (Dz.
Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z
dnia 24 marca 1920
r. o
nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, ustawę
dnia 31 stycznia 1959
r. o
cmentarzach i
chowaniu zmarłych, ustawę z
dnia 10 kwietnia 1974
r. o
ewidencji ludności i
osobistych, ustawę z
dnia 6 kwietnia 1990
r. o
Policji, ustawę z
dnia 12 października 1990
r. o
Straży Granicznej, ustawę z
grudnia 1990
r. o
ubezpieczeniu społecznym rolników, ustawę z
dnia 21 grudnia 1990
r. o
zawodzie lekarza weterynarii i
lekarsko-weterynaryjnych, ustawę z
dnia 19 kwietnia 1991
r. o
izbach aptekarskich, ustawę z
dnia 7 września 1991
r. o
oświaty, ustawę z
dnia 20 czerwca 1992
r. o
uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego,
ustawę z
dnia 5 grudnia 1996
r. o
zawodach lekarza i
lekarza dentysty, ustawę z
dnia 6 czerwca 1997
r. – Kodeks postępowania kar
nego, ustawę z
dnia 17 lipca 1998
r. o
pożyczkach i
kredytach studenckich, ustawę z
dnia 13 października 1998
r. o
systemie ubez
pieczeń społecznych, ustawę z
dnia 9 listopada 2000
r. o
repatriacji, ustawę z
dnia 15 grudnia 2000
r. o
samorządach zawodowych
architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, ustawę z
dnia 11 kwietnia 2001
r. o
rzecznikach patentowych, ustawę z
czerwca 2001
r. o
wykonywaniu działalności gospodarczej w
zakresie wytwarzania i
obrotu materiałami wybuchowymi, bronią,
amunicją oraz wyrobami i
technologią o
przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, ustawę z
dnia 13 czerwca 2003
r. o
cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z
dnia 27 czerwca 2003
r. o
rencie socjalnej, ustawę z
28 listopada 2003
r. o
świadczeniach rodzinnych, ustawę z
dnia 12 marca 2004
r. o
pomocy społecznej, ustawę z
dnia 20 kwietnia
r. o
promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy, ustawę z
dnia 2 lipca 2004
r. o
swobodzie działalności gospodarczej,
ustawę z
dnia 27 sierpnia 2004
r. o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawę z
dnia 27 lipca
r. – Prawo o
szkolnictwie wyższym, ustawę z
dnia 16 grudnia 2005
r. o
produktach pochodzenia zwierzęcego, ustawę z
lipca 2006
r. o
wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z
tego terytorium obywateli państw
członkowskich Unii Europejskiej i
członków ich rodzin, ustawę z
dnia 22 lipca 2006
r. o
paszach, ustawę z
dnia 16 listopada 2006
opłacie skarbowej, ustawę z
dnia 24 sierpnia 2007
r. o
udziale Rzeczypospolitej Polskiej w
nformacyjnym Schengen
oraz Wizowym Systemie
nformacyjnym, ustawę z
dnia 7 września 2007
r. o
Karcie Polaka, ustawę z
dnia 7 września 2007
r. o
mocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawę z
dnia 18 marca 2008
r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych naby
tych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej, ustawę z
dnia 2 kwietnia 2009
r. o
obywatelstwie polskim, ustawę z
września 2010
r. o
ewidencji ludności, ustawę z
dnia 15 kwietnia 2011
r. o
systemie informacji oświatowej, ustawę z
dnia 9
ca 2011
r. o
wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zastępczej, ustawę z
dnia 1 lipca 2011
r. o
samorządzie pielęgniarek i
ustawę z
dnia 15 lipca 2011
r. o
zawodach pielęgniarki i
położnej oraz ustawę z
dnia 16 września 2011
r. o
wymianie informacji
z
miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w
U. z
r. Nr
164, poz.
1108, z
r. Nr
50, poz.
Poz. 1650
organ programu studiów wyższych, czyli cyklu zajęć prowadzonych przez instytucję edukacyjną uznaną za instytucję
szkolnictwa wyższego przez państwo, w
którym ma ona siedzibę, pod warunkiem że czas trwania studiów niezbędny

mały ruch graniczny – wjazd cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do których stosuje się rozporzą
dzenie (WE) nr
1931/2006 Parlamentu Europejskiego i
Rady z
dnia 20 grudnia 2006
r. ustanawiające przepisy doty
czące małego ruchu granicznego na zewnętrznych granicach lądowych państw członkowskich i
zmieniające postano

naukowiec – cudzoziemca posiadającego co najmniej tytuł zawodowy odpowiadający w
Rzeczypospolitej Polskiej

ochrona czasowa – ochronę w
rozumieniu art.
106 ust.
1 ustawy z
dnia 13 czerwca 2003
r. o
udzielaniu cudzoziemcom

ochrona uzupełniająca – ochronę w
rozumieniu art.
15 ustawy z
dnia 13 czerwca 2003
r. o
udzielaniu cudzoziemcom

pełni stosują dorobek Schengen;

powrót – powrót cudzoziemca do kraju jego pochodzenia, państwa tranzytu lub innego państwa trzeciego, do którego

pracodawca użytkownik – pracodawcę użytkownika w
rozumieniu art.
2 pkt
1 ustawy z
dnia 9 lipca 2003
r. o

przewoźnik – osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej zajmującą

sieć telekomunikacyjna – sieć w
rozumieniu art.
2 pkt
35 ustawy z
dnia 16 lipca 2004
r. – Prawo telekomunikacyjne

status uchodźcy – status w
rozumieniu art.
13 ustawy z
dnia 13 czerwca 2003
r. o
udzielaniu cudzoziemcom ochrony

strefa tranzytowa lotniska międzynarodowego – teren lotniska międzynarodowego położonego na terytorium Rzeczy
pospolitej Polskiej rozciągający się między pokładem statku powietrznego a
stanowiskiem kontroli granicznej, obej

szkolenie zawodowe – zorganizowany proces dydaktyczny mający na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie
umiejętności, kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w
tym umiejętności po

urządzenia telekomunikacyjne – urządzenia telekomunikacyjne w
rozumieniu art.
2 pkt
46 ustawy z
dnia 16 lipca

wiza – wizę Schengen lub wizę krajową;

wiza krajowa – wizę, o
której mowa w
18 Konwencji Wykonawczej z
dnia 19 czerwca 1990
r. do Układu z
gen z
dnia 14 czerwca 1985
r. między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec
oraz Republiki Francuskiej w
sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach (Dz.
Urz. UE L 239

wiza Schengen – wizę, o
której mowa w
2 pkt
2–5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (WE)
810/2009 z
dnia 13 lipca 2009
r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy) (Dz.
z
miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w
U. z
r. Nr
96, poz.
959, z
r. Nr
89, poz.
589 oraz z
r. Nr
z
miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w
U. z
r. Nr
273, poz.
2703, z
r. Nr
163, poz.
1362 i
267, poz.
r. Nr
12, poz.
66, Nr
104, poz.
708 i
711, Nr
170, poz.
1217, Nr
220, poz.
1600, Nr
235, poz.
1700 i
249, poz.
r. Nr
23, poz.
137, Nr
50, poz.
331 i
82, poz.
556, z
r. Nr
17, poz.
101 i
227, poz.
1505, z
r. Nr
11, poz.
18, poz.
97 i
85, poz.
716, z
r. Nr
81, poz.
530, Nr
86, poz.
554, Nr
106, poz.
675, Nr
182, poz.
1228, Nr
219, poz.
229, poz.
1499 i
238, poz.
1578, z
r. Nr
102, poz.
586 i
587, Nr
134, poz.
779, Nr
153, poz.
903, Nr
171, poz.
Poz. 1650

wykonywanie pracy – wykonywanie pracy przez cudzoziemca w
rozumieniu art.
2 ust.
1 pkt
40 ustawy z

wykonywanie pracy w
zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji – wykonywanie pracy przez cudzoziemca po
siadającego kompetencje potwierdzone wyższymi kwalifikacjami zawodowymi, który, niezależnie od zachodzącego
między stronami stosunku prawnego, wykonuje pracę na rzecz lub pod kierownictwem innej osoby za wynagrodzeniem;

wyższe kwalifikacje zawodowe – kwalifikacje uzyskane w
wyniku ukończenia studiów wyższych albo co najmniej
pięcioletnie doświadczenie zawodowe na poziomie porównywalnym z
poziomem kwalifikacji uzyskanych w
ukończenia studiów wyższych, niezbędne do wykonywania pracy określonej w
umowie lub w
ofercie pracy stanowią
cej ofertę zawarcia umowy w
rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964
r. – Kodeks cywilny (Dz.
sprawach uregulowanych w
ustawie, należących do właściwości wojewody, w
których wojewoda jest orga
nem właściwym do rozpatrzenia odwołania lub w
których organem wyższego stopnia jest Szef Urzędu do Spraw Cudzo
ziemców, nie stosuje się przepisu art.
20 ustawy z
dnia 23 stycznia 2009
r. o
wojewodzie i
administracji rządowej w
1. Do postępowań w
sprawach uregulowanych w
ustawie, należących do właściwości konsulów, stosuje się
przepisy ustawy z
dnia 13 lutego 1984
r. o
funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.
U. z
r. Nr
2. W
zakresie nieuregulowanym przepisami działu
V do wydawania, cofania lub unieważniania wiz krajowych lub
przedłużania okresu ich ważności lub okresu pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej objętego tymi
wizami stosuje się przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (WE) nr
810/2009 z
dnia 13 lipca 2009
ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy), zwanego dalej „Wspólnotowym Kodeksem Wizowym”.
1. Organ wydający decyzję lub postanowienie w
postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy
może odstąpić od sporządzenia ich uzasadnienia w
części dotyczącej uzasadnienia faktycznego, jeżeli wymagają tego
2. Nie można odstąpić od sporządzenia uzasadnienia w
części dotyczącej stwierdzenia przesłanki polskiego pochodze

prowadzący postępowanie w

wydanie cudzoziemcowi wizy,

przedłużenie okresu ważności wydanej wizy lub okresu pobytu objętego tą wizą,

udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt re
zydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zwanego dalej „zezwoleniem na pobyt rezydenta długotermino

zobowiązanie cudzoziemca do powrotu,

podejmujący czynności kontrolne wobec cudzoziemca
– poucza cudzoziemca pisemnie w
języku dla niego zrozumiałym o
zasadach i
trybie postępowania oraz o
z
miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 675, 829, 1291, 1623, 1645 i 1650.
z
miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w
U. z
r. Nr
27, poz.
252, z
r. Nr
19, poz.
122, z
r. Nr
81, Nr
19, poz.
147 i
30, poz.
210, z
r. Nr
45, poz.
242, z
r. Nr
22, poz.
99, z
r. Nr
3, poz.
11, z
r. Nr
198, Nr
55, poz.
321 i
79, poz.
464, z
r. Nr
107, poz.
464 i
115, poz.
496, z
r. Nr
17, poz.
78, z
r. Nr
96, Nr
85, poz.
388 i
105, poz.
509, z
r. Nr
83, poz.
417, z
r. Nr
114, poz.
542, Nr
139, poz.
646 i
149, poz.
r. Nr
43, poz.
272, Nr
115, poz.
741, Nr
117, poz.
751 i
157, poz.
1040, z
r. Nr
106, poz.
668 i
117, poz.
r. Nr
52, poz.
532, z
r. Nr
22, poz.
271, Nr
74, poz.
855 i
857, Nr
88, poz.
983 i
114, poz.
1191, z
r. Nr
91, Nr
71, poz.
733, Nr
130, poz.
1450 i
145, poz.
1638, z
r. Nr
113, poz.
984 i
141, poz.
1176, z
r. Nr
408, Nr
60, poz.
535, Nr
64, poz.
592 i
124, poz.
1151, z
r. Nr
91, poz.
870, Nr
96, poz.
959, Nr
162, poz.
1692, Nr
1804 i
281, poz.
2783, z
r. Nr
48, poz.
462, Nr
157, poz.
1316 i
172, poz.
1438, z
r. Nr
133, poz.
935 i
1166, z
r. Nr
80, poz.
538, Nr
82, poz.
557 i
181, poz.
1287, z
r. Nr
116, poz.
731, Nr
163, poz.
1012, Nr
1425 i
1431 i
228, poz.
1506, z
r. Nr
42, poz.
341, Nr
79, poz.
662 i
131, poz.
1075, z
r. Nr
40, poz.
z
miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w
U. z
r. Nr
40, poz.
230 oraz z
r. Nr
22, poz.
114, Nr
92, poz.
z
miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w
U. z
r. Nr
173, poz.
1808, z
r. Nr
180, poz.
Poz. 1650
2. W
przypadku postępowania w
sprawach o
zobowiązanie cudzoziemca do powrotu w
pouczeniu, o
którym mowa

wystąpienia z
roszczeniem przeciwko podmiotowi powierzającemu wykonywanie pracy oraz wyegzekwowania orze
czenia wydanego przeciwko takiemu podmiotowi, w
związku z
zaległym wynagrodzeniem, również w

udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy na okres trwania postępowania karnego toczącego się prze
ciwko podmiotowi powierzającemu wykonywanie pracy, w
którym cudzoziemiec występuje w
charakterze pokrzyw

wyniku przestępstwa powierzenia wykonywania pracy w
warunkach szczególnego wykorzystania, o
mowa w
10 ust.
1 ustawy z
dnia 15 czerwca 2012
r. o
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziem

małoletniego cudzoziemca przebywającego bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium

podjęcia innych działań przeciwko podmiotowi powierzającemu wykonywanie pracy, w
szczególności zawiadomie
2. Dokumenty sporządzone w
języku obcym, służące za dowód w
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy,
3. Wnioski składane w
postępowaniu przed konsulem oraz dokumenty sporządzone w
języku obcym, służące za dowód
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy przed konsulem, składa się w
języku polskim lub języku wskazanym
4. W
protokołach przesłuchania cudzoziemców, w
sprawach uregulowanych w
ustawie, podaje się imię i
nazwisko tłu
1. W
sprawach uregulowanych w
ustawie pisma doręcza się osobom fizycznym pod wskazanym przez nie adre
2. Cudzoziemcom pozbawionym wolności pisma doręcza się za pośrednictwem administracji zakładu, w
którym prze
3. W
razie wyjazdu cudzoziemca za granicę stosuje się przepisy art.
40 §
4 i
5 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960
r. – Ko
deks postępowania administracyjnego (Dz.
U. z
r. poz.
267), zwanej dalej „Kodeksem postępowania administracyjnego”.
toku postępowań prowadzonych na podstawie przepisów ustawy nie stosuje się art.
73 §
1 i
1a, art.
79 §
oraz art.
81 Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli cudzoziemiec będący stroną postępowania przebywa za grani
1. W
toku postępowań prowadzonych na podstawie przepisów ustawy funkcjonariusze Straży Granicznej mogą:


ustalać miejsce pobytu małżonka lub innego członka rodziny cudzoziemca, a
także osoby, z
którą cudzoziemca łączą

danych cudzoziemca, wobec którego prowadzone jest postępowanie, o

miejsca pobytu cudzoziemca;

członków rodziny cudzoziemca oraz osób, z
którymi zamieszkuje on we wspólnym gospodarstwie domowym;

wykonywania przez cudzoziemca pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej;

podjęcia lub kontynuowania przez cudzoziemca nauki lub szkolenia zawodowego;
Poz. 1650

sytuacji materialnej i
warunków bytowych cudzoziemca;

podejmowania przez cudzoziemca działań mogących mieć wpływ na ochronę bezpieczeństwa i
porządku publicznego

innych okoliczności, których istnienie mogłoby mieć wpływ na rozstrzygnięcie w
postępowaniu prowadzonym wobec
3. Jeżeli w
wyniku czynności, o
których mowa w
1, nie potwierdzono informacji podanych przez cudzoziemca lub
zgromadzone informacje okazały się sprzeczne albo nasuwają wątpliwości odnośnie do ich prawdziwości, funkcjonariusze
Straży Granicznej mogą dokonać sprawdzenia lokalu, który cudzoziemiec wskazał jako miejsce swego pobytu. Do spraw

wejścia do lokalu,

żądania okazania przedmiotów należących do cudzoziemca i

żądania udzielenia wyjaśnień
5. Podczas przeprowadzania czynności, o
których mowa w
4, powinien być obecny cudzoziemiec lub osoba trzecia,
jeżeli lokal znajduje się w
jej posiadaniu, albo inny dorosły domownik. Czynności te są podejmowane i
6. Czynności, o
których mowa w
4, funkcjonariusze Straży Granicznej przeprowadzają za zgodą cudzoziemca lub
osoby trzeciej, jeżeli lokal znajduje się w
jej posiadaniu, albo innego dorosłego domownika. Czynności te wymagają póź
7. W
przypadku gdy cudzoziemiec nie wyrazi zgody na dokonanie sprawdzenia lokalu albo utrudnia lub uniemożliwia
przeprowadzenie czynności, o
których mowa w
4, uznaje się, że informacje o
faktycznym miejscu pobytu cudzoziemca
8. Jeżeli dokonanie sprawdzenia lokalu nie jest możliwe z
przyczyn niezależnych od cudzoziemca, funkcjonariusze
Straży Granicznej informują o
tym fakcie organ prowadzący postępowanie oraz przekazują temu organowi informacje zgro

sposób przeprowadzania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej wywiadu środowiskowego;

czas przeprowadzania wywiadu, o
którym mowa w

2. W
rozporządzeniu, o
którym mowa w
1, minister właściwy do spraw wewnętrznych uwzględni konieczność ta
kiej organizacji przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, aby możliwe było zebranie informacji niezbędnych do postę

sposób dokonywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej sprawdzenia lokalu, o

dokumenty upoważniające do dokonania sprawdzenia lokalu, o
którym mowa w
11 ust.
3, oraz sposób dokumen
4. W
rozporządzeniu, o
którym mowa w
3, minister właściwy do spraw wewnętrznych uwzględni cel sprawdzenia
rejestrach i
ewidencji prowadzonych na podstawie ustawy mogą być przetwarzane następujące dane lub in

imię (imiona) i
Poz. 1650

imię (imiona) i
nazwiska poprzednie;
nazwisko rodowe matki;

data urodzenia, a
razie braku dokumentu potwierdzającego datę urodzenia prawdopodobny rok urodzenia;

państwo urodzenia;
znaki szczególne;

odciski linii papilarnych;

obywatelstwo;


stan cywilny;

wykształcenie;


krajowy numer identyfikacyjny;

numer dokumentu podróży;

oznaczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy;

miejsce zamieszkania lub pobytu;

numer telefonu;

adres poczty elektronicznej;

informacje o
karalności, o
prowadzonych przeciwko cudzoziemcowi postępowaniach karnych i
sprawach o
wykroczenia oraz o
wydanych w
stosunku do niego orzeczeniach w
postępowaniu sądowym lub admi

numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL);


informacja o
zamieszkiwaniu na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej co najmniej przez
okres 18 miesięcy na podstawie wydanego przez to państwo dokumentu pobytowego z
adnotacją „Niebieska Karta UE”;

dane zapraszającego, o
których mowa w
Odciski linii papilarnych pobiera się od cudzoziemca za pomocą kart daktyloskopijnych lub urządzenia do
Art. 15.
ktualne fotografie cudzoziemca dołączane do wniosków o
udzielenie mu zezwoleń pobytowych, wniosków
wydanie wizy krajowej lub wniosków o
wydanie dokumentów wydawanych cudzoziemcom powinny odzwierciedlać,
sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości, wizerunek twarzy cudzoziemca, przedstawiający ją bez nakrycia głowy
2. Cudzoziemiec z
wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć do wniosku fotografię przedsta
wiającą go w
okularach z
ciemnymi szkłami. W
takim przypadku do wniosku dołącza się również dokumenty potwierdza
jące niepełnosprawność, a
przypadku braku możliwości ich przedstawienia oświadczenie cudzoziemca o
Poz. 1650
3. Cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z
zasadami swojego wyznania może dołączyć do wniosku fotografię
przedstawiającą go w
nakryciu głowy, o
ile wizerunek twarzy jest w
pełni widoczny. W
takim przypadku do wniosku dołą
4. W
uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć fotografię przedstawiającą cudzoziemca z
1. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, zwany dalej „Szefem Urzędu”, jest centralnym organem administra

wjazdu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przejazdu przez to terytorium, pobytu na nim i

nadawania statusu uchodźcy;

udzielania ochrony uzupełniającej;

udzielania zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany;

udzielania cudzoziemcom azylu;

udzielania ochrony czasowej.
1. Prezes Rady Ministrów powołuje Szefa Urzędu, na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych,
3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych powołuje zastępców Szefa Urzędu, na wniosek Szefa Urzędu, spośród

posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;


pełni praw publicznych;

nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

posiada kompetencje kierownicze;

posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w
tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

zakresu spraw należących do właściwości Szefa Urzędu.
nformację o
naborze na stanowisko Szefa Urzędu upublicznia się w
ogłoszeniu umieszczonym w
powszechnie dostępnym w
siedzibie Urzędu do Spraw Cudzoziemców, zwanego dalej „Urzędem”, oraz w

adres Urzędu;

określenie stanowiska;

wymagania związane ze stanowiskiem wynikające z
przepisów prawa;

zakres zadań wykonywanych na stanowisku;
Poz. 1650

wskazanie wymaganych dokumentów;

miejsce składania dokumentów;

informację o
technikach naboru.
3. Termin, o
którym mowa w
2 pkt
6, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w
4. Nabór na stanowisko Szefa Urzędu przeprowadza zespół powołany przez ministra właściwego do spraw wewnętrz
5. W
toku naboru ocenia się doświadczenie zawodowe kandydata, wiedzę niezbędną do wykonywania zadań na stano
6. Ocena wiedzy i
kompetencji kierowniczych może być dokonana na zlecenie zespołu przez osobę niebędącą człon
7. Członek zespołu oraz osoba, o
której mowa w
6, są obowiązani zachować w
tajemnicy informacje dotyczące osób
8. W
toku naboru zespół wyłania nie więcej niż 3 kandydatów, których przedstawia ministrowi właściwemu do spraw

adres Urzędu;


określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, oraz liczbę kandydatów;

imiona, nazwiska i
adresy nie więcej niż 3 najlepszych kandydatów uszeregowanych według poziomu spełniania

informację o
technikach naboru;

uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody niewyłonienia kandydata.
10. Wynik naboru ogłasza się niezwłocznie przez umieszczenie informacji w
nformacji Publicznej Urzędu

adres Urzędu;

określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór;

imiona i
nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w
rozumieniu przepisów ustawy z
12. Umieszczenie w
nformacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ogłoszenia o
naborze oraz
2. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowiska, o
których mowa w
17 ust.
3, stosuje się przepisy art.
a
gencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i
a
gencji Wywiadu – na podstawie art.
56 ust.
2 i
3 ustawy z
dnia 24 maja
r. o
a
gencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz
gencji Wywiadu (Dz.
U. z
r. Nr
29, poz.
154, z
z
miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w
U. z
r. Nr
182, poz.
1228 i
238, poz.
1578, z
53, poz.
273, Nr
84, poz.
455, Nr
117, poz.
677 i
230, poz.
1371, z
r. poz.
627 i
908 oraz z
r. poz.
628, 675, 1247

Biura Ochrony Rządu – na podstawie art.
31 ust.
2–4 ustawy z
dnia 16 marca 2001
r. o
Biurze Ochrony Rządu (Dz.

Państwowej Straży Pożarnej – na podstawie art.
28a ust.
2 i
3 ustawy z
dnia 24 sierpnia 1991
r. o
Państwowej Straży

Policji – na podstawie art.
36 ust.
4 i
5 ustawy z
dnia 6 kwietnia 1990
r. o
Policji (Dz.
U. z
r. Nr
287, poz.

Straży Granicznej – na podstawie art.
41 ust.
2 i
3 ustawy z
dnia 12 października 1990
r. o
Straży Granicznej (Dz.

Służby Wywiadu Wojskowego i
żołnierze tej służby – na podstawie art.
50 ust.
2 i
3 ustawy z
dnia 9 czerwca 2006
Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz.
U. Nr
104, poz.
709, z
późn. zm.
oraz art.
15 ust.
2 i
3 ustawy z
dnia 9 czerwca 2006
r. o
służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego
3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w
drodze zarządzenia, nadaje Urzędowi statut określający organizację

wydawanie decyzji i
postanowień w
pierwszej instancji oraz rozpatrywanie odwołań od decyzji i
zażaleń na postano

niniejszej ustawie,
b)


ustawie z
dnia 14 lipca 2006
r. o
wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe
tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i
członków ich rodzin (Dz.
U. Nr

prowadzenie szkoleń w
zakresie spraw należących do kompetencji Szefa Urzędu;

przekazywanie właściwym organom innych państw obszaru Schengen, za pośrednictwem Komendanta Głównego
Policji, informacji dotyczących podstawy prawnej i
faktycznej wpisu do Systemu
nformacyjnego Schengen do celów
określonych w
25 Konwencji Wykonawczej z
dnia 19 czerwca 1990
r. do Układu z
Schengen z
dnia 14 czerwca
r. między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francu
skiej w
sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach, zwanej dalej „Konwencją Wykonawczą

kontrola wykonywania przez wojewodów zadań określonych w

przekazywanie właściwym organom innych państw członkowskich Unii Europejskiej, na ich wniosek, informacji
pobycie czasowym cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o
którym mowa w
144, jeżeli zamie

pełnienie funkcji krajowego punktu kontaktowego do przekazywania organom innych państw członkowskich Unii

udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemcowi posiadającemu zezwolenie na pobyt rezydenta długo
z
miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w
U. z
r. Nr
210, poz.
2135, z
r. Nr
104, poz.
711, z
r. Nr
66, poz.
402, z
r. Nr
22, poz.
120 i
85, poz.
716, z
r. Nr
127, poz.
857, Nr
182, poz.
1228 i
z
miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w
U. z
r. Nr
217, poz.
1280 i
230, poz.
1371, z
z
miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w
U. z
r. Nr
117, poz.
677, Nr
170, poz.
1015, Nr
z
miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w
U. z
r. Nr
218, poz.
1592, z
r. Nr
25, poz.
162, z
r. Nr
716, z
r. Nr
182, poz.
1228, z
r. Nr
22, poz.
114, Nr
53, poz.
273 i
84, poz.
455, z
r. poz.
707 oraz z
z
miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w
U. z
r. Nr
114, poz.
957, z
r. Nr
113, poz.
745, Nr
182, poz.
z
miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w
U. z
r. Nr
120, poz.
818, z
r. Nr
216, poz.
1367, z
r. Nr

odmowie udzielenia kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy lub cofnięciu zezwolenia na pobyt czasowy cudzo
ziemcowi posiadającemu zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielone przez inne państwo

udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, gdy posiada on takie zezwole

pełnienie funkcji krajowego punktu kontaktowego, o
którym mowa w
12 ust.
2 rozporządzenia nr
1931/2006 Par
lamentu Europejskiego i
Rady z
dnia 20 grudnia 2006
r. ustanawiającego przepisy dotyczące małego ruchu graniczne
go na zewnętrznych granicach lądowych państw członkowskich i
zmieniającego postanowienia Konwencji z
gen, zwanego dalej „rozporządzeniem nr
1931/2006”, oraz przekazywanie właściwym organom państw stosujących to
rozporządzenie oraz Komisji Europejskiej informacji przechowywanych w
rejestrze przypadków nadużycia zasad
małego ruchu granicznego oraz sankcji za nadużycie tych zasad, o
którym mowa w
17 ust.
3 rozporządzenia

pełnienie funkcji krajowego punktu kontaktowego w

udzielania informacji o
długości pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemca posiadającego ze
zwolenie na pobyt czasowy w
celu wykonywania pracy w
zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, gdy
informacje te są niezbędne do uzyskania przez niego statusu rezydenta długoterminowego UE w
innym państwie

uzyskiwania informacji o
długości pobytu cudzoziemca w
innym państwie członkowskim Unii Europejskiej na
podstawie dokumentu pobytowego, o
którym mowa w
1 ust.
2 lit.
rozporządzenia Rady (WE) nr
dnia 13 czerwca 2002
r. ustanawiającego jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trze
cich (Dz.
Urz. UE L 157 z
15.06.2002, str.
1, z
późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr
adnotacją „Niebieska Karta UE”, gdy informacje te są niezbędne do obliczania długości pobytu uprawniającego

udzielania informacji innym państwom członkowskim Unii Europejskiej o
udzieleniu lub odmowie udzielenia
zezwolenia na pobyt czasowy w
celu wykonywania pracy w
zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemcowi posiadającemu w
innym państwie członkowskim Unii Eu
ropejskiej dokument pobytowy, o
którym mowa w
1 ust.
2 lit.
rozporządzenia nr
1030/2002, z

uzyskiwania od innych państw członkowskich Unii Europejskiej informacji o
udzieleniu lub odmowie udzielenia
cudzoziemcowi, który posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt czasowy w
wykonywania pracy w
zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, dokumentu pobytowego, o
którym mowa

udzielania Komisji Europejskiej informacji w
zakresie danych statystycznych dotyczących liczby obywateli
państw trzecich, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w
celu wykonywania pracy w
zawodzie wyma
gającym wysokich kwalifikacji lub którym cofnięto to zezwolenie, oraz liczby członków rodziny takich obywa

przekazywanie do organów wizowych w
Rzeczypospolitej Polskiej informacji i
dokumentów, o
których mowa
16 ust.
3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady WE nr
767/2008 z
dnia 9 lipca 2008
r. w
Wizowego Systemu
nformacyjnego (V
S) oraz wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz
krótkoterminowych (Dz.
Urz. UE L 218 z
13.08.2008, str.
60, z
późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem

pełnienie funkcji krajowego punktu kontaktowego do:

występowania, na wniosek wojewody, do właściwego organu innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej
udzielenie informacji, czy cudzoziemiec nadal posiada ochronę międzynarodową w
tym państwie członkowskim,

przekazywania właściwym organom innych państw członkowskich Unii Europejskiej, na ich wniosek, informa

przekazywania właściwym organom innych państw członkowskich Unii Europejskiej informacji o
cudzoziemcowi ochrony międzynarodowej lub przejęciu odpowiedzialności za ochronę międzynarodową,
przypadku gdy cudzoziemiec posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE w
innym pań

wykonywanie innych zadań określonych w
2. Szef Urzędu jest organem wyższego stopnia w
rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego


ważną wizę lub inny ważny dokument uprawniający go do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i
do poby

zezwolenie na wjazd do innego państwa lub zezwolenie na pobyt w
innym państwie, jeżeli zezwolenia takie są wyma
1. Cudzoziemcy będący członkami załóg statków morskich przypływających do polskich portów morskich,
przekraczający granicę w
celu zejścia na ląd i
pobytu w
granicach miasta portowego oraz gmin z
nim graniczących są zwol
2. Cudzoziemcy, o
których mowa w
4 ust.
2 lit.
rozporządzenia Rady (WE) nr
539/2001 z
dnia 15 marca 2001
wymieniającego państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz
te, których obywatele są zwolnieni z
tego wymogu (Dz.
Urz. WE L 81 z
21.03.2001, str.
1, z
późn. zm.), są zwolnieni z

uzasadnić cel i
warunki planowanego pobytu;

posiadać oraz okazać na żądanie:

dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w
rozumieniu przepisów ustawy z
sierpnia 2004
r. o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.
U. z
164, poz.
1027, z
późn. zm.
) lub posiadanie podróżnego ubezpieczenia medycznego o
minimalnej kwocie
ubezpieczenia w
wysokości 30 000 euro, ważnego przez okres planowanego pobytu cudzoziemca na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, pokrywającego wszelkie wydatki, które mogą wyniknąć podczas pobytu na tym tery
torium w
związku z
koniecznością podróży powrotnej z
powodów medycznych, potrzebą pilnej pomocy medycz
nej, nagłym leczeniem szpitalnym lub ze śmiercią, w
którym ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosz
tów udzielonych ubezpieczonemu świadczeń zdrowotnych bezpośrednio na rzecz podmiotu udzielającego takich
świadczeń, na podstawie wystawionego przez ten podmiot rachunku – w
przypadku wjazdu na podstawie wizy

środki finansowe wystarczające na pokrycie kosztów planowanego pobytu oraz podróży powrotnej do państwa
pochodzenia lub zamieszkania lub kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd,
2. Cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy w
celu wykonywania pracy,
który nie podlega jeszcze ubezpieczeniu zdrowotnemu w
rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 27 sierpnia 2004
r. o
czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, obowiązek określony w
1 pkt
2 lit.
realizuje po
przez okazanie podróżnego ubezpieczenia medycznego o
minimalnej kwocie ubezpieczenia w
wysokości 30 000 euro,
ważnego do dnia uzyskania przez niego ubezpieczenia zdrowotnego, pokrywającego wszelkie wydatki, które mogą wynik
nąć podczas pobytu na tym terytorium w
związku z
koniecznością podróży powrotnej z
powodów medycznych, potrzebą
pilnej pomocy medycznej, nagłym leczeniem szpitalnym lub ze śmiercią, w
którym ubezpieczyciel zobowiązuje się do po
krycia kosztów udzielonych ubezpieczonemu świadczeń zdrowotnych bezpośrednio na rzecz podmiotu udzielającego takich
z
miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w
U. z
r. Nr
216, poz.
1367, Nr
225, poz.
1486, Nr
1505, Nr
234, poz.
1570 i
237, poz.
1654, z
r. Nr
6, poz.
33, Nr
22, poz.
120, Nr
26, poz.
157, Nr
38, poz.
299, Nr
753, Nr
97, poz.
800, Nr
98, poz.
817, Nr
111, poz.
918, Nr
118, poz.
989, Nr
157, poz.
1241, Nr
161, poz.
1278 i
1374, z
r. Nr
50, poz.
301, Nr
107, poz.
679, Nr
125, poz.
842, Nr
127, poz.
857, Nr
165, poz.
1116, Nr
182, poz.
205, poz.
1363, Nr
225, poz.
1465, Nr
238, poz.
1578 i
257, poz.
1723 i
1725, z
r. Nr
45, poz.
235, Nr
73, poz.
390, Nr
440, Nr
106, poz.
622, Nr
112, poz.
654, Nr
113, poz.
657, Nr
122, poz.
696, Nr
138, poz.
808, Nr
149, poz.
887, Nr
1016, Nr
205, poz.
1203 i
232, poz.
1378, z
r. poz.
123, 1016, 1342 i
1548 oraz z
r. poz.
154, 879, 983, 1290, 1623
3. Obowiązek okazania środków finansowych lub dokumentów potwierdzających możliwość uzyskania takich środków


umów międzynarodowych, które przewidują zwolnienie cudzoziemca z
obowiązku posiadania tych środkówochrony czasowej, lub

udzielenie azylu, lub


uprawnień wynikających z
posiadania Karty Polaka lub

niesieniem pomocy charytatywnej, lub

uczestniczeniem w
4. Wymóg dotyczący posiadania ubezpieczenia medycznego, o
którym mowa w
1 pkt
2 lit.
lub ust.
2, można
uznać za spełniony, w
przypadku gdy cudzoziemiec posiada odpowiednie ubezpieczenie w
związku ze swoją sytuacją za
5. Kontroli dokumentów potwierdzających cel i
warunki planowanego pobytu, środków finansowych lub dokumentów,
których mowa w
1 pkt
2 i
4, dokonuje funkcjonariusz Straży Granicznej podczas przekraczania przez cudzoziem
1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w
porozumieniu z
ministrem właściwym do spraw zagranicz

wysokość wymaganych od cudzoziemca wjeżdżającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środków finanso

utrzymania cudzoziemca w
trakcie jego pobytu na tym terytorium,

podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania,

tranzytu przez to terytorium do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd;

dokumenty, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania środków, o

dokumenty, które mogą potwierdzić cel i
czas trwania planowanego pobytu, jeżeli ze względu na cel lub czas trwania
2. W
rozporządzeniu, o
którym mowa w
1, minister właściwy do spraw wewnętrznych uwzględni zróżnicowanie
wysokości środków finansowych w
zależności od celu lub długości planowanego pobytu w
taki sposób, aby zapewniona
została możliwość pokrycia przez cudzoziemca kosztów zakwaterowania, wyżywienia oraz kosztów tranzytu lub podróży
Do przekraczania granicy przez cudzoziemców pochodzących z
państw trzecich, będących uczniami szkół,
którzy uczestniczą w
wycieczkach szkolnych z
innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, oraz do pobytu tych
cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się przepisy decyzji Rady 94/795/WSiSW z
dnia 30 listopa
da 1994
r. w
sprawie wspólnych działań przyjętych przez Radę na podstawie art.
K.3 ust.
2 lit.
b Traktatu o
Unii Europej
skiej w
sprawie ułatwień podróży dla uczniów pochodzących z
państw trzecich przebywających w
Państwach Członkow

nie posiada ważnego dokumentu podróży, ważnej wizy lub innych ważnych dokumentów uprawniających do wjazdu

nie posiada dokumentu, o
którym mowa w
1 pkt

wykorzystał dopuszczalny okres pobytu na terytorium państw obszaru Schengen wynoszący 90 dni w
każdym okresie

nie przedstawił dokumentów wystarczających do potwierdzenia celu i

nie posiada wystarczających środków finansowych w
wysokości uzależnionej od czasu trwania i
celu planowanego
pobytu lub środków finansowych na podróż powrotną do państwa pochodzenia lub zamieszkania lub na tranzyt przez
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, albo dokumentu po

posiada podrobiony lub przerobiony dokument podróży, wizę lub inny dokument uprawniający go do wjazdu na tery

jego wjazd następuje w
okresie obowiązywania wpisu do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium

jego dane znajdują się w
Systemie
nformacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu, lub

jego wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub pobyt na tym terytorium może stanowić zagrożenie dla zdro

wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i
porządku publicznego

posiada wizę Schengen wydaną w

podczas kontroli granicznej złożył wniosek o
nadanie statusu uchodźcy, lub

posiada zezwolenie, o
którym mowa w
3. Przepisów ust.
1 pkt
2–6 i
8–10 nie stosuje się do cudzoziemca, który przejeżdża przez terytorium Rzeczypospo
litej Polskiej tranzytem w
przypadkach, o
których mowa w
5 ust.
4 lit.
rozporządzenia (WE) nr
562/2006 Parlamentu
Europejskiego i
Rady z
dnia 15 marca 2006
r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób
przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz.
Urz. UE L 105 z
13.04.2006, str.
1, z
późn. zm.), zwanego dalej „kodeksem
4. Przepisów ust.
1 pkt
2 nie stosuje się do cudzoziemca, który wjeżdża na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na
5. Przepisów ust.
1 pkt
3–5 nie stosuje się do cudzoziemców będących członkami załóg statków morskich przypływają
cych do polskich portów morskich, przekraczających granicę w
celu zejścia na ląd i
pobytu w
granicach miasta portowego
6. Wyłącznej podstawy do odmowy wjazdu cudzoziemcowi nie mogą stanowić okoliczności, o
których mowa w

3 – w
przypadku cudzoziemca, który posiada wizę krajową lub wizę Schengen upoważniającą tylko do wjazdu na

8 – w
przypadku cudzoziemca, który posiada wizę krajową, kartę pobytu lub wizę Schengen upoważniającą tylko
1. Do przekraczania granicy przez członka rodziny obywatela polskiego, który powraca na terytorium Rzeczy
pospolitej Polskiej po okresie zamieszkiwania w
innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim
Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFT
) – strony umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Kon
federacji Szwajcarskiej, gdzie był pracownikiem lub pracował na własny rachunek, stosuje się przepisy art.
9 ust.
2 i
3 oraz
11–14 ustawy z
dnia 14 lipca 2006
r. o
wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z
2. Członkami rodziny obywatela polskiego w
rozumieniu ust.
1 są osoby, o
których mowa w
2 pkt
4 ustawy z
14 lipca 2006
r. o
wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z
tego terytorium obywateli
Do przekraczania przez cudzoziemca granicy w
zakresie uregulowanym przepisami kodeksu granicznego
1. Cudzoziemca, któremu odmówiono wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, można – w
uzasadnionych przypadkach, ze względu na jego stan zdrowia – nie przekazywać do państwa trzeciego. Cudzoziemcowi
2. Koszty zapewnienia opieki medycznej, o
której mowa w
1, są pokrywane z
budżetu państwa z
części, której dys
ponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych, ze środków pozostających w
dyspozycji Komendanta Głównego
1. W
przypadku, o
którym mowa w
5 ust.
4 lit.
c kodeksu granicznego Schengen, komendant placówki
Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej, może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd
2. Jeżeli zezwolenie, o
którym mowa w
1, zostało udzielone cudzoziemcowi, którego dane znajdują się w
nformacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu, Komendant Główny Straży Granicznej informuje o
udzieleniu tego
3. W
sprawie udzielenia zezwolenia, o
którym mowa w
1, nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania admini
1. Decyzję o
odmowie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wydaje cudzoziemcowi komendant
4. Komendant placówki Straży Granicznej odnotowuje wydanie decyzji, o
której mowa w
1, w
dokumencie podróży
5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w
drodze rozporządzenia, sposób odnotowywania w
6. W
rozporządzeniu, o
którym mowa w
5, minister właściwy do spraw wewnętrznych uwzględni zapewnienie moż
liwości ustalenia podczas kontroli dokumentu podróży cudzoziemca, czy i
na jakiej podstawie oraz w
jakim dniu i
1. Postępowanie prowadzone przez organy Straży Granicznej przed wydaniem cudzoziemcowi decyzji, o

przesłuchania cudzoziemca;

kontroli dokumentów posiadanych przez cudzoziemca;

przesłuchania wskazanych przez cudzoziemca osób towarzyszących mu w

dokonania sprawdzeń w
dostępnych rejestrach, ewidencjach i

uzyskania niezbędnych informacji od instytucji państwowych, organów administracji rządowej i
terytorialnego, jednostek gospodarczych prowadzących działalność w
zakresie użyteczności publicznej, innych
2. Czynności podejmowane w
postępowaniu, o
którym mowa w
1, mogą być ograniczone jedynie do kontroli posia
danych przez cudzoziemca dokumentów, jeżeli okoliczności niespełnienia przez cudzoziemca warunków niezbędnych do
1. Cudzoziemiec może być niezwłocznie doprowadzony do granicy, jeżeli został zatrzymany w
strefie nadgra
2. Organ, który zatrzymał cudzoziemca w
związku z
przekroczeniem granicy wbrew przepisom prawa, pobiera od niego
3. Organ, który pobrał odciski linii papilarnych, przekazuje Komendantowi Głównemu Policji obraz linii papilarnych,

wykaz chorób zakaźnych mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego, których rozpoznanie lub podejrze

kryteria pozwalające podejrzewać wystąpienie chorób mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego, o
2. W
rozporządzeniu, o
którym mowa w
1, minister właściwy do spraw zdrowia uwzględni tylko choroby epide
miczne określone przez Światową Organizację
drowia oraz inne choroby wysoce zakaźne i
szczególnie niebezpieczne,
które podlegają zwalczaniu u
obywateli polskich na podstawie przepisów ustawy z
dnia 5 grudnia 2008
r. o
oraz zwalczaniu zakażeń i
chorób zakaźnych u
U. z
r. poz.
947), a
tarnego traktowania cudzoziemców i
zapobieżenia zagrożeniu dla zdrowia publicznego w
obszarze przejścia granicznego
ezwolenia na przekraczanie granicy w
ramach małego ruchu granicznego można udzielić cudzoziemcowi,
Udzielenia zezwolenia na przekraczanie granicy w
ramach małego ruchu granicznego odmawia się cudzoziem

zostało udzielone z
naruszeniem art.
1931/2006 lub

cudzoziemiec przestał spełniać warunki do jego udzielenia.
ezwolenie na przekraczanie granicy w
ramach małego ruchu granicznego unieważnia się, gdy cudzozie

przebywa na tym terytorium po upływie okresu pobytu, do którego był uprawniony na podstawie zezwolenia, lub

przebywa poza strefą przygraniczną, w
zezwoleniem mógł przebywać
ezwolenie na przekraczanie granicy w
ramach małego ruchu granicznego można unieważnić, jeżeli cudzoziemiec
nadużywa zasad małego ruchu granicznego przebywając w
strefie przygranicznej określonej w
zezwoleniu, w
celach innych
1. Cudzoziemcowi przekraczającemu granicę w
ramach małego ruchu granicznego odmawia się wjazdu na te

nie posiada ważnego zezwolenia na przekraczanie granicy w

wykorzystał dopuszczalny okres pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w
ramach małego ruchu graniczne

posiada podrobione lub przerobione zezwolenie na przekraczanie granicy w

jego wjazd następuje w
okresie obowiązywania wpisu do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium

jego dane znajdują się w
Systemie
nformacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu, lub

jego wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub pobyt na tym terytorium może stanowić zagrożenie dla zdro

wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i
porządku publicznego
2. Cudzoziemcowi przekraczającemu granicę w
ramach małego ruchu granicznego odmawia się wjazdu na terytorium
3. Do odmowy wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w
ramach małego ruchu granicznego stosuje się odpo
ezwolenia na przekraczanie granicy w
ramach małego ruchu granicznego udziela, odmawia jego udzielenia
2. Odmowa udzielenia lub cofnięcie zezwolenia na przekraczanie granicy w
ramach małego ruchu granicznego następu
3. Od decyzji o
odmowie udzielenia lub cofnięciu cudzoziemcowi zezwolenia na przekraczanie granicy w
ramach ma
4. Wniosek o
ponowne rozpatrzenie sprawy przez konsula składa się w
terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o
mowie udzielenia lub cofnięciu cudzoziemcowi zezwolenia na przekraczanie granicy w
ramach małego ruchu granicznego.
ezwolenie na przekraczanie granicy w
ramach małego ruchu granicznego unieważnia się w
drodze decyzji.
2. Decyzję, o
której mowa w
1, wydaje komendant wojewódzki Policji, komendant powiatowy (miejski) Policji,
komendant oddziału Straży Granicznej lub komendant placówki Straży Granicznej, który w
wyniku kontroli legalności po
3. Od decyzji, o
której mowa w
1, przysługuje odwołanie do wojewody właściwego ze względu na siedzibę organu,
ezwolenia na przekraczanie granicy w
ramach małego ruchu granicznego udziela się na wniosek cudzo
2. Cudzoziemiec ubiegający się o
zezwolenie na przekraczanie granicy w
ramach małego ruchu granicznego przedsta

wypełniony formularz wniosku o
udzielenie mu tego zezwolenia, zawierający:

dane cudzoziemca lub informacje, o
13,

następujące dane dotyczące dokumentu podróży:
numer dokumentu,
datę wydania dokumentu i
datę upływu jego ważności,
nazwę organu wydającego dokument,

miejsce stałego zamieszkania cudzoziemca,

wskazanie powodów częstego przekraczania przez cudzoziemca granicy w

następujące dane osoby albo firmy lub instytucji w
polskiej strefie przygranicznej, które będą odwiedzane przez
numer telefonu i

informację o
wcześniej uzyskanych przez cudzoziemca zezwoleniach na przekraczanie granicy w
ramach małego

datę oraz okoliczności unieważnienia lub cofnięcia wcześniej posiadanego przez cudzoziemca zezwolenia na
przekraczanie granicy w
ramach małego ruchu granicznego – w
przypadku gdy takie unieważnienie lub cofnięcie

aktualną fotografię;

dokumenty potwierdzające posiadanie miejsca stałego zamieszkania w

dokumenty potwierdzające powody częstego przekraczania granicy.
3. Od cudzoziemca ubiegającego się o
udzielenie mu zezwolenia na przekraczanie granicy w
ramach małego ruchu
4. Jeżeli cudzoziemiec nie złożył odcisków linii papilarnych w
celu udzielenia mu zezwolenia na przekraczanie granicy
ramach małego ruchu granicznego, choć był do tego obowiązany, odmawia się wszczęcia postępowania w
sprawie udzie

informacje, o
3 rozporządzenia nr

wskazanie płci posiadacza zezwolenia;

numer zezwolenia.
2. W
zezwoleniu, o
którym mowa w
1, umieszcza się zabezpieczenia techniczne przewidziane rozporządzeniem
Minister właściwy do spraw wewnętrznych w
porozumieniu z
ministrem właściwym do spraw zagranicznych

wzór formularza wniosku o
udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na przekraczanie granicy w
ramach małego ruchu

liczbę fotografii dołączanych do wniosku, o
którym mowa w

szczegółowe wymogi techniczne dotyczące fotografii dołączanych do wniosku, o

wzór zezwolenia na przekraczanie granicy w
ramach małego ruchu granicznego,

sposób pobierania odcisków linii papilarnych w
celu udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na przekraczanie granicy
6)

sposób utrwalania danych umieszczanych w
zezwoleniu na przekraczanie granicy w
ramach małego ruchu granicznego
– mając na uwadze potrzebę zapewnienia sprawności prowadzonego postępowania oraz możliwości kontroli przekraczania
1. Komendant placówki Straży Granicznej zatrzymuje zezwolenie na przekraczanie granicy w
ramach małego
ruchu granicznego, jeżeli podczas kontroli granicznej stwierdzi, że zostało ono cofnięte lub unieważnione, i
wydaje cudzo
2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w
porozumieniu z
ministrem właściwym do spraw zagranicznych określi,
drodze rozporządzenia, tryb postępowania po zatrzymaniu zezwolenia na przekraczanie granicy w
ramach małego ruchu
3. W
rozporządzeniu, o
którym mowa w
2, minister właściwy do spraw wewnętrznych uwzględni liczbę niezbęd
nych egzemplarzy zaświadczenia o
zatrzymaniu zezwolenia na przekraczanie granicy w
ramach małego ruchu granicznego
oraz formę przekazania zaświadczenia właściwemu organowi, a
także konieczność umieszczenia we wzorze zaświadczenia

decyzjach o
unieważnieniu zezwolenia na przekraczanie granicy w

grzywnach nałożonych na cudzoziemca za przebywanie:

poza strefą przygraniczną, w
której zgodnie z
zezwoleniem na przekraczanie granicy w
ramach małego ruchu

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po upływie okresu pobytu określonego w
zezwoleniu na przekraczanie

decyzjach o
zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu wydanych z
przyczyn, o
których mowa w
302 ust.
1 pkt
1. Cudzoziemiec może przedstawić zaproszenie jako dokument potwierdzający posiadanie środków finanso
wych wystarczających na pokrycie kosztów związanych z
planowanym pobytem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
tym kosztów zakwaterowania i
wyżywienia, oraz na pokrycie kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub

obywatel polski zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obywatel innego państwa członkowskiego
Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFT
) – strony umowy
Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub członek jego rodziny, zamieszkujący na

cudzoziemiec przebywający bezpośrednio przed wystawieniem zaproszenia legalnie i
nieprzerwanie co najmniej
przez okres 5 lat na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub posiadający zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na

osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej mające siedzibę na terytorium Rzeczy
3. Do ustalenia, że pobyt cudzoziemca, o
którym mowa w
2 pkt
2, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest nie

zapraszający nie spełnia wymogów, o
art.

obowiązuje wpis danych zapraszanego cudzoziemca do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczy

wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i
porządku publicznego

zapraszający nie wykazał, że może pokryć koszty, o
których mowa w

warunki mieszkaniowe zapraszającego wskazują, że nie będzie on w
stanie wykonać zobowiązań przyjętych na siebie
zaproszeniu, jeżeli jako miejsce zakwaterowania zapraszanego cudzoziemca został wskazany lokal mieszkalny za

zapraszający nie wykonał zobowiązań wynikających z
uprzednio wystawionego zaproszenia, lub

sprawie wpisania zaproszenia do ewidencji zaproszeń zapraszający:

złożył wniosek zawierający nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje lub dołączył do niego doku

zeznał nieprawdę lub zataił prawdę albo podrobił lub przerobił dokument w
celu użycia go jako autentycznego

okoliczności sprawy wskazują, że cel wjazdu zapraszanego cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
2. Przepis ust.
1 pkt
6 stosuje się, jeżeli zapraszający wystąpił z
wnioskiem o
wpisanie zaproszenia do ewidencji zapro
szeń przed upływem 3 lat po zakończeniu okresu ważności zaproszenia zawierającego zobowiązania, których zapraszający
1. Wpisane do ewidencji zaproszeń zaproszenie jest ważne we wskazanym w
nim okresie, na jaki zapraszający

informacje, o
których mowa w

informację o:

liczbie cudzoziemców zaproszonych w
ciągu roku poprzedzającego złożenie wniosku o
wpisanie zaproszenia do

możliwościach majątkowych i
zarobkowych zapraszającego,

warunkach zakwaterowania zapraszanego cudzoziemca;

zobowiązanie zapraszającego do pokrycia kosztów związanych z
pobytem cudzoziemca, w
tym kosztów zakwatero
wania, wyżywienia i
ewentualnego leczenia, pokrycia kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub za
mieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, oraz kosztów wydania

poprzednie nazwiska zapraszanego cudzoziemca;

imię ojca zapraszanego cudzoziemca;

informacje wymagane na podstawie art.
1 rozporządzenia nr
3. Wpisania zaproszenia do ewidencji zaproszeń dokonuje wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub
1. Wpisania zaproszenia do ewidencji zaproszeń odmawia albo unieważnia ten wpis wojewoda właściwy ze
2. Wojewoda wydaje decyzję o
unieważnieniu wpisu zaproszenia do ewidencji zaproszeń z
urzędu albo na wniosek

wypełniony formularz wniosku o
wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń;

dokumenty potwierdzające możliwość pokrycia kosztów związanych z
pobytem cudzoziemca, w
tym kosztów zakwa
terowania i
wyżywienia, pokrycia kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosz

dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, jeżeli jako miejsce zakwaterowania zapraszanego
cudzoziemca został wskazany lokal mieszkalny zapraszającego, albo dokument potwierdzający możliwość zapewnie

imię (imiona), nazwisko, datę i
miejsce urodzenia, obywatelstwo, adres zamieszkania, numer telefonu, rodzaj, serię
numer dokumentu tożsamości zapraszającego, a
przypadku gdy zapraszającym jest osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej – firmę albo nazwę, numer REGON, adres siedziby i
numer telefo

imię (imiona), nazwisko, datę i
miejsce urodzenia, płeć, obywatelstwo, adres zamieszkania, serię i
numer dokumentu

informację o
zobowiązaniu się zapraszającego do pokrycia kosztów, o

adres miejsca zakwaterowania zapraszanego cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

określenie okresu, na który zapraszający zaprasza cudzoziemca, wyrażone datami;

określenie celu pobytu zapraszanego cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

nazwę organu, który wpisał zaproszenie do ewidencji zaproszeń;

numer wpisu zaproszenia do ewidencji zaproszeń;

okres ważności zaproszenia;

informację, czy zapraszający zapewnia cudzoziemcowi zakwaterowanie w
Odbioru zaproszenia może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokona
przypadku gdy zapraszający nie wykonał zobowiązań wynikających z
wystawionego zaproszenia, Skarb
Państwa lub inne podmioty mogą dochodzić od zapraszającego, w
postępowaniu przed sądem, zwrotu poniesionych kosz
tów, o
których mowa w
51 ust.
2 pkt
3, wynikających z
wykonywania przez te podmioty ich ustawowych obowiązków.


zaproszenia,

formularza wniosku o
wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń;

wysokość środków, które powinien posiadać zapraszający na pokrycie kosztów, o

zapewnienia czytelności i
kompletności wzoru zaproszenia;

wskazania we wzorze formularza wniosku o
wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń danych w
zakresie niezbęd

określenia środków finansowych, które powinien posiadać zapraszający, w
takiej wysokości aby zapewnić pokrycie
niezbędnych kosztów związanych z
pobytem cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w
tym kosztów
zakwaterowania i
wyżywienia, pokrycie kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo
kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, i
weźmie pod uwagę możliwość zróżnico
wania tej wysokości w
zależności od miejsca zakwaterowania cudzoziemca, długości okresu jego pobytu na teryto
1. Wiza krajowa uprawnia do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i
ciągłego pobytu na nim lub do
2. Okres pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy krajowej ustala się w
granicach określo
3. Okres ważności wizy krajowej rozpoczyna się nie później niż 3 miesiące od dnia jej wydania i
nie przekracza 1 roku.

turystycznym;

odwiedzin u
rodziny lub przyjaciół;

imprezach sportowych;

prowadzenia działalności gospodarczej;

wykonywania pracy, w
okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w
ciągu kolejnych 12 miesięcy, na podstawie oświad

wykonywania pracy na podstawie dokumentu innego niż określony w

prowadzenia działalności kulturalnej lub udziału w
konferencjach;

wykonywania zadań służbowych przez przedstawicieli organu państwa obcego lub organizacji międzynarodowej;

odbycia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo studiów

szkolenia zawodowego;

kształcenia się lub szkolenia w
innej formie niż określona w

dydaktycznym;

prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych;


tranzytu lotniczego;


dołączenia do obywatela innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego
Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFT
) – strony umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji

udziału w
programie wymiany kulturalnej lub edukacyjnej, programie pomocy humanitarnej lub programie pracy wa

przybycia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako członek najbliższej rodziny repatrianta;

korzystania z
posiadania Karty Polaka;


korzystania z
ochrony czasowej;

przyjazdu ze względów humanitarnych, z
uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe;

realizacji zezwolenia na pobyt czasowy w
celu łączenia rodzin;

innym niż określone w

szczególności jako wiza dyplomatyczna lub służbowa;

14 lub 15 – może być wydana tylko jako wiza Schengen;

Członkom misji dyplomatycznych i
urzędów konsularnych państw obcych oraz innym osobom zrównanym
nimi na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych minister właściwy do spraw
zagranicznych wydaje dokumenty potwierdzające pełnienie funkcji, a
członkom ich rodzin pozostającym z
nimi we wspól
Dokumenty, o
których mowa w
61, uprawniają do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i
Minister właściwy do spraw zagranicznych w
porozumieniu z
ministrem właściwym do spraw wewnętrznych

dokumenty potwierdzające pełnienie funkcji członków misji dyplomatycznych i
urzędów konsularnych państw ob
cych oraz innych osób zrównanych z
nimi pod względem przywilejów i
immunitetów na podstawie ustaw, umów lub
powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych, a
także dokumenty potwierdzające status członków ich ro

których mowa w

oznaczenie wiz Schengen lub wiz krajowych wydawanych osobom, o
1. Wiza w
celu, o
którym mowa w
60 ust.
1 pkt
5 lub 6, może być wydana cudzoziemcowi, który przedsta
wi zezwolenie na pracę, w
rozumieniu art.
2 ust.
1 pkt
43a ustawy z
dnia 20 kwietnia 2004
r. o
promocji zatrudnienia
instytucjach rynku pracy, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo pisemne oświadczenie pracodawcy o
2. Wizę w
celu, o
którym mowa w
60 ust.
1 pkt
5 lub 6, wydaje się na okres pobytu, który odpowiada okresowi
3. W
przypadku wizy wydawanej w
celu, o
którym mowa w
60 ust.
1 pkt
5, okres pobytu na który się ją wydaje, nie
może być dłuższy niż 6 miesięcy w
okresie 12 miesięcy liczonym od dnia pierwszego wjazdu cudzoziemca na terytorium
1. Wydania wizy krajowej odmawia się cudzoziemcowi, gdy zachodzi co najmniej jedna z
poniższych przesłanek:

obowiązuje wpis jego danych do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest

jego dane znajdują się w
Systemie
nformacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu, lub

nie posiada on wystarczających środków finansowych na czas trwania planowanego pobytu na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej oraz na podróż powrotną do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo na tranzyt do państwa

nie posiada on ubezpieczenia zdrowotnego lub medycznego, o
którym mowa w
25 ust.
1 pkt
2 lit.
a, lub ubezpie

wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i
porządku publicznego

dokument podróży cudzoziemca nie spełnia kryteriów określonych w
77 ust.
5, z
wyłączeniem przypadku, gdy


złożył on wniosek zawierający nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje lub dołączył do niego doku

zeznał on nieprawdę lub zataił prawdę albo podrobił lub przerobił dokument w
celu użycia go jako autentycznego

nie uzasadnił celu lub warunków planowanego pobytu, lub

zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jego zamiaru opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed upły
2. Jeżeli dane cudzoziemca znajdują się w
nformacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu, wizę krajową
można wydać tylko w
razie istnienia poważnych przyczyn uzasadniających jej wydanie, zwłaszcza ze względów humanitar
nych lub z
powodu zobowiązań międzynarodowych, z
uwzględnieniem interesu państwa, które dokonało wpisu do Systemu
4. Wizę krajową wydaje członkowi misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego państwa obcego lub innej osobie
zrównanej z
nimi pod względem przywilejów i
immunitetów na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwy

minister właściwy do spraw zagranicznych albo

5. Minister właściwy do spraw zagranicznych wydaje wizę krajową, o
której mowa w
4, na podstawie noty minister
stwa spraw zagranicznych państwa obcego lub jego misji dyplomatycznej, a
konsul – dodatkowo na podstawie wniosku
6. Wizę krajową w
60 ust.
5 lub 6, wydaje lub odmawia jej wydania konsul właściwy
ze względu na państwo stałego zamieszkania cudzoziemca, a
przypadku cudzoziemca przebywającego legalnie na teryto
rium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego
Handlu (EFT
) – strony umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej – konsul, którego
siedziba znajduje się w
danym państwie, o
ile cudzoziemiec uzasadnił złożenie wniosku poza państwem stałego zamieszkania.
1. Jeżeli wydanie wizy Schengen wymaga zasięgnięcia opinii centralnego organu innego państwa obszaru
Schengen zgodnie z
22 ust.
1 Wspólnotowego Kodeksu Wizowego, konsul rozpatrujący wniosek o
wydanie wizy
2. Szef Urzędu, w
terminie 10 dni od dnia otrzymania wniosku w
sprawie, o
której mowa w
1, informuje konsula,
czy centralny organ innego państwa obszaru Schengen sprzeciwił się wydaniu wizy Schengen. Jeżeli centralny organ innego
1. Jeżeli wydanie wizy Schengen przez organ innego państwa obszaru Schengen wymaga zasięgnięcia opinii
polskiego centralnego organu zgodnie z
22 ust.
1 Wspólnotowego Kodeksu Wizowego, Szef Urzędu, w
terminie 7 dni
od dnia otrzymania wniosku w
tej sprawie, informuje centralny organ innego państwa obszaru Schengen, czy sprzeciwia się
2. Przed przekazaniem informacji, o
której mowa w
1, Szef Urzędu, w
celu stwierdzenia, czy istnieją podstawy do
sprzeciwienia się wydaniu wizy Schengen ze względu na okoliczności, o
których mowa w
32 ust.
1 lit.
tiret vi Wspólgencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

gencji Wywiadu;

ministrem właściwym do spraw zagranicznych.
3. Komendant Główny Straży Granicznej, Komendant Główny Policji, Szef
gencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
gencji Wywiadu i
minister właściwy do spraw zagranicznych przekazują Szefowi Urzędu informacje niezbędne do
ustalenia okoliczności, o
których mowa w
32 ust.
1 lit.
tiret vi Wspólnotowego Kodeksu Wizowego, w
terminie 5 dni
od dnia otrzymania wniosku w
tej sprawie. Nieprzekazanie informacji w
tym terminie uważa się za zgodę tych organów na
4. Przepisy ust.
2 i
3 stosuje się także w
przypadku, gdy o
wyrażenie zgody na wydanie wizy Schengen o
ważności terytorialnej ważnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wystąpi organ innego państwa obszaru Schengen
1. Konsul rozpatrujący wniosek o
wydanie wizy Schengen zwraca się do Szefa Urzędu o
przekazanie informa
cji, czy zachodzą okoliczności uzasadniające odmowę wydania cudzoziemcowi wizy Schengen, o
których mowa w

wniosek o
wydanie wizy Schengen złożył obywatel państwa trzeciego, w
stosunku do którego istnieje wymóg zasięg

taka konieczność wynika z
dwustronnych umów międzynarodowych o
reprezentacji wizowej, zawartych przez Rzecz
pospolitą Polską z
innymi państwami obszaru Schengen na podstawie art.
8 ust.
4 lit.
c Wspólnotowego Kodeksu
2. Szef Urzędu przekazuje informację, o
której mowa w
1, w
terminie 10 dni od dnia otrzymania wniosku konsulagencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

gencji Wywiadu;

ministrem właściwym do spraw zagranicznych;

innym organem niż wymienione w
razie potrzeby.
5. W
innych przypadkach niż określone w
1 konsul może zwrócić się do Szefa Urzędu o
przekazanie informacji, czy

których mowa w
tiret ii lub vi Wspólnotowego Kodeksu Wizowego, albo

wizy krajowej – o
5 lub 8.
1. Na wniosek Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Głównego Policji, Szefa
gencji Bez
pieczeństwa Wewnętrznego, Szefa
gencji Wywiadu, ministra właściwego do spraw zagranicznych lub innego organu,
którym mowa w
69 ust.
3 pkt
6, złożony przed upływem 5-dniowego terminu wyznaczonego na przekazanie przez te
organy Szefowi Urzędu informacji, czy zachodzą okoliczności uzasadniające odmowę wydania cudzoziemcowi wizy
Schengen, o
których mowa w
32 ust.
1 lit.
tiret ii lub vi Wspólnotowego Kodeksu Wizowego, albo wizy krajowej,
2. W
przypadku uwzględnienia przez Szefa Urzędu wniosku o
przedłużenie terminu, o
którym mowa w
1, lub ko
nieczności przeprowadzenia przez niego dodatkowego postępowania wyjaśniającego 10-dniowy termin wyznaczony Szefo

braku możliwości wymiany informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej z
powodu nadzwyczajnych

wymiany informacji z
organem, o
69 ust.
Jeżeli dane cudzoziemca ubiegającego się o
wydanie wizy krajowej znajdują się w
Schengen do celów odmowy wjazdu i
zachodzą poważne przyczyny uzasadniające wydanie tej wizy, o
których mowa
65 ust.
2, konsul rozpatrujący wniosek o
wydanie wizy krajowej, za pośrednictwem Komendanta Głównego Policji,
zasięga opinii, o
której mowa w
25 ust.
1 Konwencji Wykonawczej Schengen i
informuje, za pośrednictwem Komen
1. Organem właściwym do informowania organów innych państw obszaru Schengen o
wydaniu wizy Schengen

minister właściwy do spraw zagranicznych – w
przypadkach, o
których mowa w
25 ust.
4 i
31 ust.
1 Wspólno

Komendant Główny Straży Granicznej – w
przypadkach, o
których mowa w
25 ust.
4 i
31 ust.
1 Wspólnoto

minister właściwy do spraw zagranicznych – w
przypadkach, o
których mowa w
31 ust.
1 Wspólnotowego Kodek
2. W
przypadku gdy w
odniesieniu do wiz krajowych zaistnieją okoliczności, o
których mowa w
31 ust.
1 Wspólno
towego Kodeksu Wizowego, konsul lub minister właściwy do spraw zagranicznych informuje Szefa Urzędu o
3. Minister właściwy do spraw zagranicznych, konsul lub Komendant Główny Straży Granicznej przekazuje informacjęgencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

gencji Wywiadu;

ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych.
1. W
przypadkach, o
których mowa w
25 ust.
4 i
31 ust.
1 Wspólnotowego Kodeksu Wizowego, orga
nem właściwym do gromadzenia informacji o
wizach Schengen wydanych przez właściwe organy innych państw obszaru
2. Szef Urzędu udostępnia informacje, o
których mowa w
1, Komendantowi Głównemu Straży Granicznej, Komen
dantowi Głównemu Policji, Szefowi
gencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefowi
gencji Wywiadu i

ponowne rozpatrzenie sprawy przez ten organ;

komendanta placówki Straży Granicznej – przysługuje odwołanie do Komendanta Głównego Straży Granicznej.
2. Wniosek o
ponowne rozpatrzenie sprawy przez konsula składa się w
terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o

wypełniony formularz wniosku o
wydanie tej wizy, zawierający:

dane cudzoziemca lub informacje, o
13,

informację o
obywatelstwie cudzoziemca w
chwili urodzenia,

następujące dane dotyczące posiadanego przez cudzoziemca dokumentu podróży:
datę wydania i
datę upływu ważności,

adres poczty elektronicznej cudzoziemca,

nazwisko, imię, adres oraz obywatelstwo osoby sprawującej władzę rodzicielską nad cudzoziemcem lub opieku

adres szkoły lub uczelni – w
przypadku cudzoziemców będących uczniami lub studentami,

numer telefonu podmiotu powierzającego wykonywanie pracy,

posiadany przez cudzoziemca krajowy numer identyfikacyjny,

informację o
okresie ostatnich 5 lat wizach Schengen lub wizach krajowych,

uzasadnienie celu pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

wskazanie państwa członkowskiego Unii Europejskiej, do którego następuje pierwszy wjazd cudzoziemca na te

informację o
stałym zamieszkiwaniu cudzoziemca na terytorium innego państwa niż państwo, którego jest oby

liczbę wjazdów cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do których uprawniać ma wiza krajowa,

wskazanie planowanego okresu pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

informację o
pobraniu odcisków linii papilarnych od cudzoziemca w
toku poprzedniego postępowania w

dane kontaktowe zapraszającego albo tymczasowy adres cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

planowaną datę wjazdu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i

informację dotyczącą pokrycia kosztów podróży cudzoziemca i

następujące dane lub informacje dotyczące obywatela innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, pań
stwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFT
) – strony umowy o
imię (imiona) i
datę urodzenia,
numer dokumentu podróży lub dowodu tożsamości,

aktualną fotografię;

dokumenty potwierdzające:

cel i
warunki planowanego pobytu,

posiadanie wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania przez cały okres planowane
go pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na podróż powrotną do państwa pochodzenia lub za
mieszkania albo na tranzyt do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, albo możliwość uzyskania

posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w
rozumieniu ustawy z
dnia 27 sierpnia 2004
r. o
świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub podróżnego ubezpieczenia medycznego, o
którym mowa

wiarygodność deklaracji cudzoziemca o
zamiarze opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed upły

inne okoliczności podane we wniosku.
2. Cudzoziemiec ubiegający się o
wydanie wizy krajowej w
celu, o
którym mowa w
60 ust.
1 pkt
5 lub 6, który nie
podlega jeszcze ubezpieczeniu zdrowotnemu w
rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 27 sierpnia 2004
r. o
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, składa dokument potwierdzający posiadanie podróżnego ubez
4. Konsul, dokonując oceny, czy cudzoziemiec spełnia wymóg, o
którym mowa w
1 pkt
3 lit.
c lub ust.
2, ustala, czy
ubezpieczenie zapewnia podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rzeczy
5. Cudzoziemiec ubiegający się o
wydanie wizy krajowej przedstawia do wglądu dokument podróży, który spełnia łącz

jego okres ważności upłynie nie wcześniej niż po 3 miesiącach od upływu okresu ważności wizy, o

zawiera przynajmniej dwie wolne strony;

ciągu ostatnich 10 lat.
6. W
pilnych przypadkach uzasadnionych słusznym interesem cudzoziemca kryterium, o
którym mowa w
5 pkt
7. W
szczególnych przypadkach uzasadnionych osobistą sytuacją cudzoziemca konsul może odstąpić od wymogu oso
1. Wizę krajową umieszcza się w
formie naklejki wizowej w
dokumencie podróży, a
szczególnych przypad
2. Na blankiecie wizowym umieszcza się dane cudzoziemca lub informacje, o
których mowa w
13, oraz jego aktu
1. Jeżeli w
naklejce wizowej wizy krajowej został wykryty błąd przed jej umieszczeniem w
dokumencie podró
2. Jeżeli błąd został wykryty po umieszczeniu naklejki wizowej wizy krajowej w
dokumencie podróży lub na blankiecie
wizowym, minister właściwy do spraw zagranicznych, konsul lub komendant placówki Straży Granicznej unieważnia na
3. Jeżeli dokument podróży należący do cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na pod
stawie wizy krajowej został wymieniony, wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca, na jego wnio
4. Jeżeli komendant placówki Straży Granicznej wykrył błąd w
naklejce wizowej wizy Schengen, unieważnia tę naklej
1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w
porozumieniu z
ministrem właściwym do spraw zagranicz

oznaczenie celów wydania wiz Schengen lub wiz krajowych, z
wyłączeniem tranzytowej wizy lotniskowej, o
mowa w
2 pkt
5 Wspólnotowego Kodeksu Wizowego, wizy Schengen wydawanej w
celu tranzytu oraz wiz wyda
wanych członkom misji dyplomatycznych lub urzędów konsularnych państw obcych lub innym osobom zrównanym
nimi pod względem przywilejów i
immunitetów na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów

wzór blankietu wizowego, o
1;

wzory formularzy wniosków o
wydanie wizy krajowej i
szczegółowe wymogi techniczne dotyczące fotografii dołą

wydanie wizy krajowej;

sposób przekazywania Szefowi Urzędu przez:

konsula – danych wymienionych we wniosku o

konsula, Komendanta Głównego Straży Granicznej i
ministra właściwego do spraw zagranicznych – informacji

wzór formularza, na którym wydaje się decyzję o
odmowie wydania wizy krajowej;

sposób umieszczania naklejki wizowej wizy krajowej w
dokumencie podróży lub na osobnym blankiecie wizowym;

sposób unieważniania naklejki wizowej wizy krajowej w
przypadku, o

których mowa w
cele wydania wizy określone w

konieczność zapewnienia czytelności blankietu wizowego, o

konieczność zapewnienia kontroli odnotowywania przyjęcia wniosku o

konieczność zapewnienia sprawnego i
bezpiecznego przekazywania informacji oraz danych, o
których mowa w

konieczność zapewnienia kontroli czynności, o
których mowa w
1. Do wydawania wiz członkowi rodziny obywatela polskiego, który powraca na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej po okresie zamieszkiwania w
innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europej
skiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFT
) – strony umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji
Szwajcarskiej, gdzie był pracownikiem lub pracował na własny rachunek, stosuje się przepisy art.
10 i
11a ustawy z
14 lipca 2006
r. o
wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z
tego terytorium obywateli
2. Członkami rodziny obywatela polskiego w
rozumieniu przepisu ust.
1 są osoby, o
których mowa w
2 pkt
4 ustawy
dnia 14 lipca 2006
r. o
wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z
tego terytorium oby
1. Przedłużenie okresu ważności wydanej wizy lub okresu pobytu objętego tą wizą cudzoziemcowi przebywa
jącemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej „przedłużeniem wizy”, może nastąpić, w
przypadku wizy

przemawia za tym ważny interes zawodowy lub osobisty cudzoziemca albo ze względów humanitarnych nie może on
opuścić tego terytorium przed upływem terminu ważności wizy krajowej lub przed końcem objętego tą wizą dozwo

zdarzenia, które są przyczyną ubiegania się o
przedłużenie wizy krajowej, wystąpiły niezależnie od woli cudzoziemca

okoliczności sprawy nie wskazują, że cel pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będzie inny niż

nie zachodzą okoliczności, z
powodu których odmawia się wydania wizy krajowej.
2. Jeżeli dane cudzoziemca ubiegającego się o
przedłużenie wizy krajowej znajdują się w
Schengen do celów odmowy wjazdu, wiza może być przedłużona tylko z
poważnych przyczyn, zwłaszcza ze względów
humanitarnych lub z
powodu zobowiązań międzynarodowych, z
uwzględnieniem interesu państwa, które dokonało wpisu
Jeżeli dane cudzoziemca ubiegającego się o
przedłużenie wizy krajowej znajdują się w
nym Schengen do celów odmowy wjazdu i
zachodzą poważne przyczyny uzasadniające przedłużenie tej wizy, wojewoda
rozpatrujący wniosek o
przedłużenie wizy krajowej zasięga opinii, o
której mowa w
25 ust.
1 Konwencji Wykonawczej
Schengen, za pośrednictwem Komendanta Głównego Policji i
informuje, za pośrednictwem Komendanta Głównego Policji,
1. Wizę Schengen lub wizę krajową przedłuża lub odmawia jej przedłużenia wojewoda właściwy ze względu
2. Wizę krajową można przedłużyć jednokrotnie, przy czym okres pobytu na podstawie przedłużonej wizy krajowej nie
3. Przepisu ust.
2 nie stosuje się do cudzoziemca przebywającego w
szpitalu, którego stan zdrowia uniemożliwia opusz
4. Cudzoziemcowi, o
którym mowa w
3, przedłuża się okres ważności wydanej wizy krajowej lub okres pobytu
objęty tą wizą do dnia, w
którym stan jego zdrowia pozwoli na opuszczenie przez niego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. W
przypadku, o
którym mowa w
3 i
4, wojewoda może powołać biegłego lekarza w
celu wydania opinii, czy stan
1. Cudzoziemiec, który zamierza przedłużyć okres swojego pobytu na podstawie wizy Schengen lub wizy kra
jowej, składa, nie później niż w
dniu upływu okresu jego legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wypeł

dane cudzoziemca lub informacje, o
13;

następujące dane dotyczące posiadanego przez cudzoziemca dokumentu podróży:


datę upływu ważności,


liczbę osób wpisanych do dokumentu podróży;

informację o
wydanych cudzoziemcowi wizach Schengen lub wizach krajowych;

uzasadnienie wniosku o

informację o
pobytach zagranicznych cudzoziemca w

informację o
środkach finansowych na pokrycie kosztów utrzymania cudzoziemca;

informację o
posiadanym przez cudzoziemca ubezpieczeniu zdrowotnym;

informację o
zatrudnieniu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Do wniosku o
przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej stosuje się przepisy art.
77 ust.
1 pkt
2 i
3 oraz ust.
4. Cudzoziemiec ubiegający się o
przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej przedstawia do wglądu dokument
Jeżeli cudzoziemiec złożył wniosek o
przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej po terminie, o
1. Jeżeli termin na złożenie wniosku o
przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej został zachowany i

dokumencie podróży cudzoziemca odcisk stempla potwierdzającego złożenie wniosku;

pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia,
2. Przepisu ust.
1 pkt
2 nie stosuje się w
razie zawieszenia postępowania w
sprawie przedłużenia wizy na wniosek strony.
2. W
szczególnych przypadkach uzasadnionych interesem cudzoziemca przedłużoną wizę krajową umieszcza się na
1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w
porozumieniu z
ministrem właściwym do spraw zagranicz

wzory formularzy wniosków o
przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej i
szczegółowe wymogi techniczne do

wzór stempla potwierdzającego złożenie wniosku o
przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej;

sposób umieszczania naklejki wizowej przedłużonej wizy krajowej w
dokumencie podróży lub na osobnym blankiecie

konieczność zapewnienia przeprowadzenia kontroli prawidłowości złożenia wniosku o
przedłużenie wizy Schengen

konieczność zapewnienia prawidłowej realizacji polityki wizowej i
1. Wizę krajową cofa się z
urzędu, jeżeli okoliczności uzasadniające odmowę wydania wizy krajowej, o
2. W
przypadku gdy inne państwo obszaru Schengen zasięga opinii, o
której mowa w
25 ust.
Konwencji Wyko
nawczej Schengen, organ właściwy do cofnięcia wizy ustala, czy zachodzą przesłanki do cofnięcia cudzoziemcowi wizy
Art. 91.
Wizę krajową unieważnia się, jeżeli w
chwili jej wydania zachodziły okoliczności uzasadniające odmowę jej


komendant oddziału Straży Granicznej;

komendant placówki Straży Granicznej.
2. Wizę Schengen lub wizę krajową wydawaną członkowi misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego państwa ob
cego lub innej osobie zrównanej z
nimi pod względem przywilejów i
immunitetów na podstawie ustaw, umów lub po
wszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych, a
także członkom ich rodzin, cofa lub unieważnia minister właściwy
do spraw zagranicznych, kierując notę do ministerstwa spraw zagranicznych państwa obcego lub jego misji dyplomatycznej.

ponowne rozpatrzenie sprawy przez ten organ;

komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta placówki Straży Granicznej – przysługuje odwołanie do Ko
2. Wniosek o
ponowne rozpatrzenie sprawy przez konsula składa się w
terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o
Art. 94.
1. Decyzja o
cofnięciu lub unieważnieniu wizy Schengen lub wizy krajowej podlega natychmiastowemu wyko
3. Wydanie decyzji o
cofnięciu lub unieważnieniu wizy Schengen lub wizy krajowej odnotowuje się w
Organ, który unieważnił lub cofnął wizę krajową wydaną w
celu wykonywania pracy, informuje o
tym starostę
1. Organ, który unieważnił lub cofnął wizę Schengen wydaną przez inne państwo obszaru Schengen zgodnie
2. Organem właściwym do gromadzenia informacji o
wizach Schengen wydanych przez polskie organy, unieważnio
nych lub cofniętych przez organy innych państw obszaru Schengen zgodnie z
34 ust.
1–3 Wspólnotowego Kodeksu
1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w
porozumieniu z
ministrem właściwym do spraw zagranicz

sposób odnotowywania przez konsula, ministra właściwego do spraw zagranicznych, komendanta oddziału Straży
Granicznej lub komendanta placówki Straży Granicznej wydania decyzji o
unieważnieniu lub cofnięciu wizy Schen

wzór formularza, na którym wydaje się decyzję o
unieważnieniu lub cofnięciu wizy krajowej.
2. W
rozporządzeniu, o
którym mowa w
1, minister właściwy do spraw wewnętrznych uwzględni potrzebę prawid
łowej realizacji polityki wizowej i
zwalczania nielegalnej imigracji oraz zapewni możliwość kontroli czynności, o
ezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemcowi udziela się albo – w
przypadkach, o
których mowa w
181 i
187 – można udzielić na jego wniosek, jeżeli spełnia wymogi określone ze względu na deklarowany cel poby
tu, a
okoliczności, które są podstawą ubiegania się o
to zezwolenie, uzasadniają jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej
ezwolenia na pobyt czasowy udziela się na okres niezbędny do realizacji celu pobytu cudzoziemca na terytorium
1. Cudzoziemcowi odmawia się wszczęcia postępowania w
sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy,

udzielono mu zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub

przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy Schengen upoważniającej tylko do wjazdu na to

przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, udzielonego w

udzielono mu zgody na pobyt tolerowany, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, azylu, ochrony uzupełniającej

ubiega się o
nadanie statusu uchodźcy lub o
udzielenie azylu, lub

jest zatrzymany, umieszczony w
strzeżonym ośrodku lub w
areszcie dla cudzoziemców lub stosuje się wobec niego

odbywa karę pozbawienia wolności lub jest tymczasowo aresztowany, lub

został zobowiązany do powrotu i
nie upłynął jeszcze termin dobrowolnego powrotu określony w
decyzji o

jest obowiązany opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w

przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, lub

przy składaniu wniosku o
udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy nie złożył odcisków linii papilarnych w
2. Przepisu ust.
1 pkt
10 nie stosuje się w
przypadku wniosku o
udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy

nie spełnia on wymogów udzielenia mu zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na deklarowany cel pobytu lub
okoliczności, które są podstawą ubiegania się o
to zezwolenie, nie uzasadniają jego pobytu na terytorium Rzeczy-

obowiązuje wpis danych cudzoziemca do wykazu cudzoziemców, których pobyt jest na terytorium Rzeczypospolitej

jego dane znajdują się w
Systemie
nformacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu, lub

wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i
porządku publicznego,

sprawie udzielenia mu zezwolenia na pobyt czasowy:

złożył on wniosek zawierający nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje lub dołączył do niego doku

zeznał on nieprawdę lub zataił prawdę albo podrobił lub przerobił dokument w
celu użycia go jako autentycznego

zalega z
uiszczeniem podatków, z
wyjątkiem przypadków gdy uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie,

nie zwrócił kosztów związanych z
wydaniem i
wykonaniem decyzji o
zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, które

podlegając obowiązkowi leczenia na podstawie art.
40 ust.
1 ustawy z
dnia 5 grudnia 2008
r. o
zapobieganiu oraz

złożył wniosek podczas nielegalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywa na tym terytorium
2. Cudzoziemcowi można odmówić udzielenia kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy w
przypadku niewykonania
obowiązku, o
którym mowa w
113, jeżeli wniosek o
udzielenie kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy złożył przed

ustał cel pobytu, który był powodem udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy, lub

przestał on spełniać wymogi udzielenia mu zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na deklarowany cel pobytu, lub

wystąpiła przynajmniej jedna z
których mowa w
ezwolenie na pobyt czasowy wygasa z
mocy prawa z
dniem uzyskania przez cudzoziemca kolejnego zezwo
lenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub obywatelstwa
postępowaniu w
sprawie udzielenia cudzoziemcowi lub cofnięcia mu zezwolenia na pobyt czasowy przy
wykonywaniu czynności mających na celu ustalenie okoliczności, o
których mowa w
100 ust.
1 pkt
5, nie stosuje się
ezwolenia na pobyt czasowy udziela, odmawia jego udzielenia albo cofa je wojewoda właściwy ze względu
1. Cudzoziemiec składa wniosek o
udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy osobiście, nie później niż
2. Jeżeli wniosek o
udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy nie został złożony przez cudzoziemca osobiście, wojewoda

osobą małoletnią – wniosek o
udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy składają rodzice lub ustanowieni przez sąd

osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie – wniosek o
udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy składa opiekun usta

osobą małoletnią bez opieki – wniosek o
udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy składa kurator.
4. Przy składaniu wniosku o
udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemcowi będącemu osobą małoletnią, któ

dane cudzoziemca lub informacje, o
13;

następujące dane dotyczące dokumentu podróży:


datę upływu ważności,


liczbę osób wpisanych do dokumentu podróży;

następujące informacje dotyczące podmiotu powierzającego wykonywanie pracy i


adres siedziby lub miejsce zamieszkania,

podstawę prawną działalności, nazwę rejestru i
numer wpisu w
rejestrze, a
przypadku osób fizycznych niepro
następujące dane osoby upoważnionej do kontaktu w
sprawie wniosku przez podmiot powierzający wykonywanie

imię i
nazwisko oraz stanowisko,

numer telefonu,


adres poczty elektronicznej;

informacje na temat pracy, która ma być powierzona cudzoziemcowi:

stanowisko lub rodzaj pracy,

miejsce wykonywania pracy,


wymiar czasu pracy,wymogi dotyczące posiadania wyższych kwalifikacji zawodowych;

imię, nazwisko, datę urodzenia oraz informacje o
płci, obywatelstwie i
miejscu zamieszkania członków rodziny
cudzoziemca zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z
określeniem stopnia pokrewieństwa, a
informację o
ubieganiu się przez nich o
zezwolenie na pobyt czasowy oraz o
tym, czy pozostają na utrzymaniu cudzo

informację o
poprzednich pobytach oraz aktualnym pobycie cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

informację o
pobytach zagranicznych cudzoziemca w

informację o
zamieszkiwaniu przez cudzoziemca w
innym państwie członkowskim Unii Europejskiej co najmniej
przez okres 18 miesięcy na podstawie wydanego przez to państwo dokumentu pobytowego z
adnotacją „Niebieska

informację o
środkach finansowych na pokrycie kosztów utrzymania cudzoziemca;

informację o
posiadanym przez cudzoziemca ubezpieczeniu zdrowotnym;

informację o
deklarowanym celu pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

informację o
zatrzymaniu cudzoziemca, umieszczeniu go w
strzeżonym ośrodku lub w
areszcie dla cudzoziemców,

informację o
zobowiązaniach cudzoziemca wynikających z
orzeczeń sądowych, postanowień i
decyzji administracyj

wzór podpisu cudzoziemca.
2. Składając wniosek o
udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, cudzoziemiec uzasadnia ten wniosek, składa pod rygo
rem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań pisemne oświadczenie, że dane zawarte we wniosku są

aktualną fotografię;

dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i
okoliczności uzasadniających ubieganie się
3. W
szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i
nie ma moż

udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy;

liczbę fotografii dołączanych do wniosku o
udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy i

wzór stempla potwierdzającego złożenie wniosku o
udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy;

sposób pobierania odcisków linii papilarnych w
celu wydania karty pobytu;

sposób utrwalania danych umieszczanych w
karcie pobytu i
2. W
rozporządzeniu, o
którym mowa w
1, minister właściwy do spraw wewnętrznych uwzględni potrzebę zapew
nienia sprawności postępowania w
sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy i
możliwości skutecz
1. Jeżeli termin na złożenie wniosku o
udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy został zacho

wojewoda umieszcza w
dokumencie podróży cudzoziemca odcisk stempla potwierdzającego złożenie wniosku

pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia,
2. Przepisu ust.
1 pkt
2 nie stosuje się w
razie zawieszenia postępowania w
sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwole
1. Przed wydaniem decyzji o
udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy wojewoda zwraca się
do komendanta oddziału Straży Granicznej, komendanta wojewódzkiego Policji, Szefa
gencji Bezpieczeństwa Wewnętrz
nego, a
razie potrzeby także do konsula właściwego ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania cudzoziemca za granicą
lub do innych organów z
wnioskiem o
przekazanie informacji, czy wjazd cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej i
jego pobyt na tym terytorium mogą stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony
2. Komendanci, o
których mowa w
1, Szef
gencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub konsul przekazują informa
3. W
szczególnie uzasadnionych przypadkach termin 30-dniowy może być przedłużony do 60 dni, o
czym organ obo
4. Jeżeli organ obowiązany do przekazania informacji, o
której mowa w
1, nie przekaże informacji w
1. Jeżeli dane cudzoziemca znajdują się w
nformacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu,
zezwolenia na pobyt czasowy można udzielić tylko w
razie istnienia poważnych przyczyn uzasadniających jego udzielenie,
zwłaszcza ze względów humanitarnych lub z
powodu zobowiązań międzynarodowych, z
uwzględnieniem interesu państwa,

rozpatrując wniosek o
udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy, zasięga opinii, o
której mowa

informuje, za pośrednictwem Komendanta Głównego Policji, właściwy organ innego państwa obszaru Schengen,
przypadku gdy inne państwo obszaru Schengen zasięga opinii, o
której mowa w
25 ust.
2 Konwencji
Wykonawczej Schengen, wojewoda ustala, czy zachodzą przesłanki do cofnięcia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt cza
1. Wojewoda lub Szef Urzędu informuje organ Straży Granicznej właściwy ze względu na miejsce pobytu
cudzoziemca o
odmowie udzielenia lub o
cofnięciu zezwolenia na pobyt czasowy, gdy decyzja w
tej sprawie stanie się osta
2. W
przypadku, o
którym mowa w
1, organ Straży Granicznej ustala, czy zachodzą przesłanki do wydania decyzji
Cudzoziemiec, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy, zawiadamia wojewodę, który udzielił tego
ezwolenia na pobyt czasowy i
pracę udziela się, gdy celem pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczy-

cudzoziemiec posiada:

ubezpieczenie zdrowotne w
rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 27 sierpnia 2004
r. o
świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów

źródło stabilnego i
regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i
członków ro

cudzoziemiec ma zapewnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania;

podmiot powierzający wykonywanie pracy nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku

wysokość wynagrodzenia, która jest określona w
posiadanej przez cudzoziemca umowie z
podmiotem powierzającym
wykonywanie pracy, będącej podstawą wykonywania pracy, zawartej w
formie pisemnej, nie jest niższa niż wysokość
wynagrodzenia pracowników wykonujących w
tym samym wymiarze czasu pracy pracę porównywalnego rodzaju lub
2. Wysokość miesięcznego dochodu, o
którym mowa w
1 pkt
1 lit.
b, powinna być wyższa niż wysokość dochodu
uprawniającego do świadczeń pieniężnych z
pomocy społecznej określonych w
ustawie z
dnia 12 marca 2004
r. o
społecznej (Dz.
U. z
r. poz.
182, ze zm.
), w
odniesieniu do cudzoziemca oraz każdego członka rodziny pozostające

zawód, który cudzoziemiec wykonuje w
ramach powierzonej pracy, lub rodzaj pracy, która jest mu powierzona, znaj
duje się w
wykazie, o
którym mowa w
10 ust.
4 pkt
1 ustawy z
dnia 20 kwietnia 2004
r. o
promocji zatrudnienia

cudzoziemiec bezpośrednio przed złożeniem wniosku posiadał zezwolenie na pracę lub zezwolenie na pobyt i

cudzoziemiec spełnia warunki określone w
przepisach wydanych na podstawie art.
90 ust.
5 ustawy z
dnia 20 kwietnia

cudzoziemiec spełnia warunki zwolnienia z
obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, określone odrębnymi przepi
4. Przepisu ust.
1 pkt
4 nie stosuje się, gdy cudzoziemiec spełnia warunki zwolnienia z
obowiązku posiadania zezwole
Uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy i
pracę nie zwalnia od spełnienia określonych odrębnymi przepisami
Poza przypadkami, o
których mowa w
99 ust.
1, odmawia się wszczęcia postępowania w
sprawie udziele

jest pracownikiem delegowanym do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na określony czas przez pracodaw
z

wjechał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zobowiązań określonych w
umowach międzynarodo
wych dotyczących ułatwienia wjazdu i
czasowego pobytu niektórych kategorii osób fizycznych zajmujących się wy

prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Poza przypadkami, o
których mowa w
100, udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i
pracę cudzoziem

podmiot powierzający wykonywanie pracy:

został prawomocnie ukarany za wykroczenie, o
którym mowa w
120 ust.
1 ustawy z
dnia 20 kwietnia 2004
promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy, i
ciągu 2 lat od ukarania został ponownie ukarany za po

został prawomocnie ukarany za wykroczenia, o
których mowa w
120 ust.
3–5 ustawy z
dnia 20 kwietnia

jest osobą fizyczną skazaną prawomocnym wyrokiem za przestępstwo, o
którym mowa w
dnia 6
czerwca 1997
r. – Kodeks karny (Dz.
U. Nr
88, poz.
553, z
późn. zm.
), zwanej dalej „Kodeksem kar
jest osobą fizyczną skazaną prawomocnym wyrokiem za przestępstwo, o
którym mowa w
karnego, popełnione w
związku z
postępowaniem w
sprawie wydania zezwolenia na pracę albo jest podmiotem
jest osobą fizyczną skazaną prawomocnym wyrokiem za przestępstwo, o
którym mowa w
9 lub art.
10 usta
wy z
dnia 15 czerwca 2012
r. o
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew

został prawomocnie ukarany za wykroczenie, o
którym mowa w
11 ustawy z
dnia 15 czerwca 2012
r. o
kach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczy-

cudzoziemiec:

nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych i
innych warunków w
przypadku zamiaru powierzenia mu wykonywania
pracy w
zawodzie regulowanym w
rozumieniu art.
2 pkt
1 ustawy z
dnia 18 marca 2008
r. o
zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.

został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo, o
którym mowa w
Kodeksu karnego,
popełnione w
związku z
postępowaniem w
sprawie wydania zezwolenia na pracę lub udzielenia mu zezwolenia
1. W
decyzji o
udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy i
pracę, poza okresem ważności tego

podmiot powierzający wykonywanie pracy, a
przypadku gdy cudzoziemiec będzie pracownikiem tymczasowym –

stanowisko, na jakim cudzoziemiec ma wykonywać pracę;

najniższe wynagrodzenie, które może otrzymywać cudzoziemiec na danym stanowisku;

wymiar czasu pracy;

rodzaj umowy, na podstawie której cudzoziemiec ma wykonywać pracę.
z
miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w
U. z
r. Nr
128, poz.
840, z
r. Nr
64, poz.
729 i
83, poz.
r. Nr
48, poz.
548, Nr
93, poz.
1027 i
116, poz.
1216, z
r. Nr
98, poz.
1071, z
r. Nr
111, poz.
1061, Nr
1142, Nr
179, poz.
1750, Nr
199, poz.
1935 i
228, poz.
2255, z
r. Nr
25, poz.
219, Nr
69, poz.
626, Nr
93, poz.
243, poz.
2426, z
r. Nr
86, poz.
732, Nr
90, poz.
757, Nr
132, poz.
1109, Nr
163, poz.
1363, Nr
178, poz.
1479 i
1493, z
r. Nr
190, poz.
1409, Nr
218, poz.
1592 i
226, poz.
1648, z
r. Nr
89, poz.
589, Nr
123, poz.
850, Nr
859 i
192, poz.
1378, z
r. Nr
90, poz.
560, Nr
122, poz.
782, Nr
171, poz.
1056, Nr
173, poz.
1080 i
214, poz.
r. Nr
62, poz.
504, Nr
63, poz.
533, Nr
166, poz.
1317, Nr
168, poz.
1323, Nr
190, poz.
1474, Nr
201, poz.
1540 i
1589, z
r. Nr
7, poz.
46, Nr
40, poz.
227 i
229, Nr
98, poz.
625 i
626, Nr
125, poz.
842, Nr
127, poz.
857, Nr
152, poz.
1021, Nr
182, poz.
1228, Nr
225, poz.
1474 i
240, poz.
1602, z
r. Nr
17, poz.
78, Nr
24, poz.
130, Nr
39, poz.
202, Nr
245, Nr
72, poz.
381, Nr
94, poz.
549, Nr
117, poz.
678, Nr
133, poz.
767, Nr
160, poz.
964, Nr
191, poz.
1135, Nr
2. W
przypadku gdy w
decyzji wskazuje się kilka podmiotów powierzających wykonywanie pracy, warunki wykony
3. Przepisu ust.
1 nie stosuje się, gdy cudzoziemiec spełnia warunki zwolnienia z
obowiązku posiadania zezwolenia na
4. W
przypadku, o
którym mowa w
3, w
decyzji o
udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy i
pracę, poza okresem
ważności zezwolenia, zamieszcza się informację, że cudzoziemiec jest uprawniony do wykonywania pracy na warunkach
Art. 119.
miana siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego wykonywa
nie pracy lub przejęcie pracodawcy lub jego części przez innego pracodawcę nie wymagają zmiany lub wydania nowego
ezwolenie na pobyt czasowy i
pracę może być w
każdym czasie, na wniosek cudzoziemca, zmienione
przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce aktualnego pobytu cudzoziemca, jeżeli cudzoziemiec zamierza wyko

cudzoziemiec nie spełnia warunków, o
art.

podmiot, który powierza wykonywanie pracy, nie spełnia warunków, o
3. Wojewoda odmawia zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i
pracę, jeżeli okres ważności zmienianego zezwolenia
Cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt cza
sowy i
pracę powiadamia pisemnie wojewodę właściwego ze względu na miejsce swojego aktualnego pobytu, w
dni roboczych, o
utracie pracy u
któregokolwiek z
podmiotów powierzających wykonywanie pracy, wymienionych
Poza przypadkami, o
których mowa w
101, wojewoda cofa zezwolenie na pobyt czasowy i
pracę, jeżeli
zezwoleniu uległo zmianie lub wysokość wynagrodzenia została obniżona, a
zezwolenie to nie zo
1. Przepisów art.
101 pkt
1 i
2 nie stosuje się w
okresie 30 dni liczonych od dnia utraty pracy na rzecz podmio

jeżeli cudzoziemiec wykaże, że dopełnił obowiązku powiadomienia, o

jeżeli powiadomienie, o
którym mowa w
121, nie zostało doręczone wojewodzie z
powodów niezależnych od
2. Do utraty pracy u
wszystkich podmiotów powierzających wykonywanie pracy, wymienionych w
zezwoleniu, przepis
Wojewoda zawiadamia starostę właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca o
cofnięciu cudzo
1. Do ustalenia, czy podmiot powierzający wykonywanie pracy nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb ka
drowych na lokalnym rynku pracy, stosuje się przepisy art.
88c ust.
1 pkt
2 i
2 ustawy z
dnia 20 kwietnia 2004
r. o
2. O
udzielenie informacji, o
której mowa w
88c ust.
1 pkt
2 ustawy z
dnia 20 kwietnia 2004
r. o
promocji zatrud
nformację, o
której mowa w
88c ust.
1 pkt
2 ustawy z
dnia 20 kwietnia 2004
r. o
promocji zatrudnienia i
1. Jeżeli wykonywanie pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej polega na pełnieniu przez cudzoziemca
funkcji w
zarządzie osoby prawnej podlegającej wpisowi do rejestru przedsiębiorców, której udziałów lub akcji cudzozie
miec nie posiada, zezwolenia na pobyt czasowy i
pracę udziela się, jeżeli spełnia on warunki określone w
114 ust.
ezwolenia na pobyt czasowy w
celu wykonywania pracy w
zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji
udziela się, gdy celem pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy w

cudzoziemiec:

zawarł, na okres przynajmniej 1 roku, umowę o
pracę, umowę o
pracę nakładczą, umowę cywilnoprawną, na

spełnia wymagania kwalifikacyjne i
inne warunki w
przypadku zamiaru wykonywania pracy w
zawodzie regulo
wanym w
rozumieniu art.
2 pkt
1 ustawy z
dnia 18 marca 2008
r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodo

posiada wyższe kwalifikacje zawodowe,

posiada ubezpieczenie zdrowotne w
rozumieniu ustawy z
dnia 27 sierpnia 2004
r. o
świadczeniach opieki zdro
wotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów lecze

posiada zgodę właściwego organu na zajmowanie określonego stanowiska, wykonywanie zawodu lub prowadze

podmiot powierzający cudzoziemcowi wykonywanie tej pracy nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na

roczne wynagrodzenie brutto wynikające z
miesięcznego lub rocznego wynagrodzenia, wskazane w
umowie, nie bę
ezwolenia, o
którym mowa w
127, udziela się na okres dłuższy o
3 miesiące od okresu wykonywania

zawód, który cudzoziemiec wykonuje w
ramach powierzonej pracy, lub rodzaj pracy, która jest mu powierzona, znaj
duje się w
wykazie zawodów i
rodzajów pracy, o
którym mowa w
10 ust.
4 pkt
1 ustawy z
dnia 20 kwietnia 2004

cudzoziemiec, bezpośrednio przed złożeniem wniosku, posiadał zezwolenie na pracę lub zezwolenie na pobyt i
lub zezwolenie, o
którym mowa w
127, u
tego samego podmiotu powierzającego mu wykonywanie pracy na tym

cudzoziemiec był już legalnie zatrudniony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres 2 lat na podstawie ze

cudzoziemiec spełnia warunki określone w
przepisach wydanych na podstawie art.
90 ust.
5 ustawy z
dnia 20 kwietnia

cudzoziemiec spełnia warunki zwolnienia z
obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, określone odrębnymi przepi
Uzyskanie zezwolenia, o
którym mowa w
127, nie zwalnia od spełnienia określonych odrębnymi przepi
Poza przypadkami, o
których mowa w
99, odmawia się wszczęcia postępowania w
sprawie udzielenia

ubiega się o
151, lub posiada takie zezwolenie lub

jest pracownikiem przedsiębiorstwa prowadzącego działalność gospodarczą w
innym państwie członkowskim Unii
Europejskiej i
jest czasowo oddelegowany przez pracodawcę w
celu świadczenia usług na terytorium Rzeczypospoli

wjechał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zobowiązań określonych w
umowie międzynarodowej
dotyczącej ułatwienia wjazdu i
czasowego pobytu niektórych kategorii osób fizycznych zajmujących się wymianą

posiada zezwolenie, o
którym mowa w
3 lit.
Poza przypadkami, o
których mowa w
100 ust.
1 pkt
1–5, 8 i
9, udzielenia zezwolenia, o
którym mowa
1. Poza przypadkami, o
których mowa w
101, cudzoziemcowi cofa się zezwolenie, o
którym mowa
okres pozostawania cudzoziemca bez pracy nie przekroczył 3 miesięcy w
okresie ważności zezwolenia, o
którym mo
okres pozostawania cudzoziemca bez pracy wystąpił nie więcej niż 2 razy w
cudzoziemiec wykaże, że dopełnił obowiązku powiadomienia, o
którym mowa w
134 ust.
1, lub że powiadomienie
1. Cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia, o
mowa w
127, w
ciągu 15 dni roboczych powiadamia pisemnie o
utracie pracy wojewodę właściwego ze względu na
2. Jeżeli w
okresie pierwszych 2 lat pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwo
lenia, o
którym mowa w
127, zmieniły się określone w
zezwoleniu warunki pracy, o
których mowa w
137 pkt
3. Jeżeli po upływie 2 lat pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia, o
rym mowa w
127, nastąpiła zmiana stanowiska, wynagrodzenia na niższe lub zmiana minimalnego wymiaru czasu
pracy i
rodzaju umowy, na podstawie której cudzoziemiec wykonuje pracę, cudzoziemiec w
ciągu 15 dni roboczych powia
ezwolenie, o
którym mowa w
127, może być w
każdym czasie, na wniosek cudzoziemca, zmienione
przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce aktualnego pobytu cudzoziemca, jeżeli cudzoziemiec zamierza rozpo
cząć wykonywanie pracy u
innego podmiotu niż określony w
zezwoleniu, zamierza zmienić stanowisko lub będzie otrzy
2. W
okresie pierwszych 2 lat pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia,

cudzoziemiec nie może rozpocząć wykonywania pracy u
innego podmiotu niż określony w

cudzoziemiec nie może zmienić stanowiska, na jakim jest zatrudniony,

cudzoziemcowi nie można wypłacać wynagrodzenia niższego niż określone w
miana zezwolenia, o
którym mowa w
127, nie jest wymagana w
przypadku zmiany nazwy lub formy prawnej
podmiotu powierzającego cudzoziemcowi wykonywanie pracy, a
także w
przypadku przejęcia zakładu pracy lub jego części

którym cudzoziemiec pozostaje bez pracy:

przekracza 3 miesiące liczone od dnia utraty pracy do dnia złożenia przez cudzoziemca wniosku o
zmianę zezwo

wystąpił więcej niż 2 razy w
trakcie ważności zezwolenia, lub

cudzoziemiec nie powiadomił wojewody o

cudzoziemiec przestał spełniać warunki, o

podmiot, który będzie powierzał pracę cudzoziemcowi, nie spełnia warunków, o
których mowa w
127 pkt
2 lub 3,

okres ważności zmienionego zezwolenia przekroczy 3 lata.
1. Do ustalenia, czy podmiot powierzający wykonywanie pracy nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb ka
drowych na lokalnym rynku pracy, stosuje się przepisy art.
88c ust.
1 pkt
2 i
2 ustawy z
dnia 20 kwietnia 2004
r. o
2. O
udzielenie informacji, o
której mowa w
88c ust.
1 pkt
2 ustawy z
dnia 20 kwietnia 2004
r. o
promocji zatrud
nformację, o
której mowa w
88c ust.
1 pkt
2 ustawy z
dnia 20 kwietnia 2004
r. o
promocji zatrudnienia i
decyzji o
udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia, o
którym mowa w
127, określa się okres ważności

którego cudzoziemiec ma wykonywać pracę;

stanowisko, na jakim cudzoziemiec ma być zatrudniony;


minimalny wymiar czasu pracy i
rodzaj umowy, na podstawie której cudzoziemiec ma wykonywać pracę.

udzieleniu, odmowie udzielenia i
cofnięciu zezwolenia, o
którym mowa w
127, cudzoziemcowi, który zamieszki
wał przez okres 18 miesięcy w
innym państwie członkowskim Unii Europejskiej na podstawie dokumentu pobytowe

udzieleniu zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE posiadaczowi zezwolenia, o
którym mowa w
Minister właściwy do spraw wewnętrznych w
porozumieniu z
ministrem właściwym do spraw pracy określi,
drodze rozporządzenia, wysokość minimalnego wynagrodzenia wymaganego do udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia,
którym mowa w
127, w
taki sposób, aby wysokość minimalnego wynagrodzenia nie była niższa niż równowartość
150% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w
gospodarce narodowej w
poprzednim roku kalendarzowym obliczane
go na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanego w
danym roku na podstawie art.
1 lit.
ustawy z
dnia 17 grudnia 1998
r. o
emeryturach i
rentach z
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.
U. z
ezwolenia na pobyt czasowy w
celu wykonywania pracy przez cudzoziemca delegowanego przez praco

posiada zezwolenie na pracę w
rozumieniu ustawy z
dnia 20 kwietnia 2004
r. o
promocji zatrudnienia i
rynku pracy albo pisemne oświadczenie pracodawcy o
zamiarze powierzenia mu pracy, jeżeli zezwolenie na pracę nie

posiada ubezpieczenie zdrowotne w
rozumieniu ustawy z
dnia 27 sierpnia 2004
r. o
świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia cudzo

posiada źródło stabilnego i
regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i

ma zapewnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania.
2. Do ustalenia, czy cudzoziemiec ubiegający się o
udzielenie zezwolenia, o
którym mowa w
1, posiada dochód,
Przepisu art.
100 ust.
1 pkt
9 nie stosuje się do cudzoziemca czasowo oddelegowanego w
celu świadczenia
usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez pracodawcę mającego siedzibę na terytorium innego państwa człon
kowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFT
) – strony
umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, uprawnionego do przebywania i
ezwolenia na pobyt czasowy w
celu prowadzenia działalności gospodarczej udziela się cudzoziemcowi,
jeżeli celem jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie

cudzoziemiec posiada:

ubezpieczenie zdrowotne w
rozumieniu ustawy z
dnia 27 sierpnia 2004
r. o
świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na

źródło stabilnego i
regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i
członków ro

zgodę właściwego organu na zajmowanie określonego stanowiska lub wykonywanie zawodu, gdy obowiązek jej

cudzoziemiec ma zapewnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania;

podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą:

roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku o
udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czaso
wy w
celu prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemca osiągnął dochód nie niższy niż 12-krotność
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w
województwie, w
którym podmiot ten ma siedzibę lub miejsce za
mieszkania, w
trzecim kwartale roku poprzedzającego złożenie wniosku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego na podstawie art.
30 ust.
2 ustawy z
dnia 26 października 1995
r. o
niektórych formach
popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.
U. z
r. poz.
255) lub zatrudnia na czas nieokreślony i
nym wymiarze czasu pracy co najmniej przez okres 1 roku poprzedzającego złożenie wniosku co najmniej 2
cowników będących obywatelami polskimi lub cudzoziemcami, o
których mowa w
87 ust.
1 pkt
1–9 ustawy

wykaże, że posiada środki pozwalające na spełnienie w
przyszłości warunków określonych w
lub prowadzi
działania pozwalające na spełnienie w
przyszłości tych warunków, w
szczególności przyczyniające się do wzro
2. Przepis ust.
1 pkt
3 stosuje się do utworzonej przez cudzoziemca spółki komandytowej, komandytowo-akcyjnej, spół
ki z
ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej albo do spółki, do której cudzoziemiec przystąpił lub której udzia
ezwolenia na pobyt czasowy w
celu prowadzenia działalności gospodarczej udziela się cudzoziemcowi, którego
celem pobytu jest wykonywanie pracy poprzez pełnienie funkcji w
zarządzie spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością lub
spółki akcyjnej, którą utworzył lub której udziały lub akcje objął lub nabył, o
ile cudzoziemiec spełnia warunki, o
4. Do ustalenia, czy cudzoziemiec ubiegający się o
udzielenie mu zezwolenia, o
którym mowa w
1, posiada dochód,
5. W
postępowaniu w
sprawie udzielenia zezwolenia, o
którym mowa w
1, obywatelowi Republiki Tureckiej
związku z
prowadzeniem lub zamiarem prowadzenia przez niego działalności gospodarczej na własny rachunek na tery
torium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów obowiązujących w
tym zakresie na tym terytorium, stosuje się
przepis art.
41 ust.
1 Protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Europejską Wspólnotą
Do odmowy udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia, o
którym mowa w
142 ust.
3, stosuje się przepisy
ezwolenia na pobyt czasowy w
celu kształcenia się na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego
stopnia lub jednolitych studiach magisterskich albo studiach trzeciego stopnia udziela się cudzoziemcowi, gdy celem jego
pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest podjęcie lub kontynuacja stacjonarnych studiów wyższych lub stacjo
narnych studiów doktoranckich, zwanych dalej „studiami”, także wtedy, gdy studia te stanowią kontynuację lub uzupełnie
nie studiów podjętych przez cudzoziemca na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, oraz gdy speł

cudzoziemiec przedłoży:

zaświadczenie jednostki prowadzącej studia o
przyjęciu na studia lub o

dowód uiszczenia opłaty, jeżeli podejmuje lub kontynuuje studia odpłatne;

cudzoziemiec posiada:

ubezpieczenie zdrowotne w
rozumieniu ustawy z
dnia 27 sierpnia 2004
r. o
świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na

wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania i
podróży powrotnej do państwa pochodzenia
lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, oraz kosztów
ezwolenia w
celu kształcenia się na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia lub jednolitych studiach
magisterskich albo studiach trzeciego stopnia udziela się także cudzoziemcowi, który zamierza odbyć kurs przygotowawczy
2. Jeżeli okoliczność będąca podstawą ubiegania się o
zezwolenie, o
którym mowa w
144 ust.
1, uzasadnia pobyt
cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres krótszy niż 1 rok, pierwszego zezwolenia udziela się na
ezwolenia, o
którym mowa w
144 ust.
2, udziela się na okres trwania kursu przygotowawczego do podjęcia
nauki w
celu kształcenia się na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia lub jednolitych studiach magister
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w
porozumieniu z
ministrem właściwym do spraw we
wnętrznych określi, w
drodze rozporządzenia, wzór zaświadczenia jednostki prowadzącej studia o
przyjęciu cudzoziemca
na studia lub o
kontynuowaniu przez niego studiów, zawierającego imię i
nazwisko cudzoziemca, datę i
miejsce jego uro
dzenia, obywatelstwo, numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz państwo wydania dokumentu tożsamości,
nazwę i
adres jednostki prowadzącej studia, termin rozpoczęcia kształcenia, okres kształcenia, na jaki cudzoziemiec został
przyjęty, określenie formy i
poziomu studiów, mając na uwadze uzyskanie informacji niezbędnych do wydania zezwolenia
Poza przypadkami, o
których mowa w
100 ust.
1 pkt
1–5, 8 i
9, cudzoziemcowi odmawia się udzielenia

posiada zezwolenie na pobyt czasowy w
celu podjęcia lub kontynuacji studiów lub szkolenia zawodowego, o

wykonuje pracę lub prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że ubiega się
1. Poza przypadkami, o
których mowa w
100 ust.
1, cudzoziemcowi można odmówić udzielenia kolejnego
2. Poza przypadkami, o
których mowa w
101, cudzoziemcowi można cofnąć kolejne zezwolenie, o
którym mowa
1. Postępowanie w
sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia, o
którym mowa w
144, powinno być
prowadzone z
uwzględnieniem terminu rozpoczęcia nauki przewidzianego programem studiów oraz w
sposób ułatwiający
przyjmowanie w
celu podjęcia lub kontynuowania studiów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemców, którzy
uczestniczą w
programach Unii Europejskiej wzmacniających mobilność do Unii Europejskiej jako obszaru docelowego lub
2. O
którym mowa w
144, wojewoda zawiadamia rektora uczelni lub kie
3. Rektor uczelni lub kierownik innej jednostki prowadzącej studia niezwłocznie zawiadamia pisemnie wojewodę, który
udzielił cudzoziemcowi zezwolenia, o
którym mowa w
144, o
skreśleniu cudzoziemca z
listy studentów, a
także o

minimalną wysokość środków finansowych, jakie musi posiadać cudzoziemiec podejmujący lub kontynuujący studia
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na pokrycie kosztów utrzymania i
kosztów podróży powrotnej do państwa

dokumenty mogące potwierdzić możliwość uzyskania środków, o
2. W
rozporządzeniu, o
którym mowa w
1, Rada Ministrów uwzględni konieczność określenia takiej minimalnej
wysokości środków finansowych, o
których mowa w
1, aby były one wystarczające na pokrycie kosztów utrzymania na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemca i
członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu bez konieczności
ezwolenia na pobyt czasowy w
celu prowadzenia badań naukowych udziela się cudzoziemcowi będącemu
naukowcem, gdy celem jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest prowadzenie badań naukowych lub prac
rozwojowych na podstawie umowy o
przyjęciu go w
celu realizacji projektu badawczego zawartej z
jednostką naukową,
której mowa w
2 pkt
9 ustawy z
dnia 30 kwietnia 2010
r. o
zasadach finansowania nauki (Dz.
U. Nr
96, poz.
późn. zm.
), zatwierdzoną w
tym celu przez ministra właściwego do spraw nauki na podstawie decyzji oraz gdy cudzo

umowę o
przyjęciu go w
celu realizacji projektu badawczego zawartą z
jednostką naukową mającą siedzibę na teryto

pisemne oświadczenie jednostki naukowej, w
którym zobowiązuje się ona do poniesienia kosztów pobytu naukowca
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a
także kosztów wykonania decyzji o
zobowiązaniu cudzoziemca do powro
tu pokrytych ze środków publicznych przed upływem 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia umowy, jeżeli podstawą do
wydania decyzji o
zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu będzie jego nielegalny pobyt na terytorium Rzeczypospoli

ubezpieczenie zdrowotne w
rozumieniu ustawy z
dnia 27 sierpnia 2004
r. o
świadczeniach opieki zdrowotnej finanso
wanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium

wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania i
kosztów podróży powrotnej do państwa pochodze
nia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd albo przedstawi
ezwolenia na pobyt czasowy w
celu prowadzenia badań naukowych udziela się także cudzoziemcowi, który posiada
dokument pobytowy, o
którym mowa w
1 ust.
2 lit.
rozporządzenia Rady nr
1030/2002, opatrzony adnotacją „nauko
wiec”, wydany przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, jeżeli umowa o
przyjęciu go w
celu realizacji projektu
badawczego zawarta z
właściwą jednostką naukową tego państwa przewiduje przeprowadzenie badań naukowych lub prac
3. Cudzoziemiec, o
którym mowa w
2, zamiast umowy, o
której mowa w
1 pkt
1, przedstawia umowę o
ciu go w
celu realizacji projektu badawczego zawartą z
jednostką naukową mającą siedzibę na terytorium innego państwa
z
4. Decyzję w
sprawie zatwierdzenia jednostki naukowej wydaje się, na wniosek tej jednostki, na okres 5 lat, a
6. Minister właściwy do spraw nauki może wydać decyzję o
odmowie przedłużenia okresu zatwierdzenia albo o

jednostka naukowa zaprzestała prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, lub

jednostka naukowa nie wykonuje obowiązków, o
których mowa w

umowa o
przyjęciu cudzoziemca w
celu realizacji projektu badawczego została zawarta wskutek poświadczenia nie
7. Jednostka naukowa, której odmówiono przedłużenia okresu zatwierdzenia lub której cofnięto zatwierdzenie ze wzglę
du na okoliczności, o
których mowa w
6 pkt
2 i
3, nie może ponownie ubiegać się o
zatwierdzenie przed upływem 5 lat
ktualna lista zatwierdzonych jednostek naukowych jest ogłaszana w
dzienniku urzędowym ministra właściwego do
1. Jednostka naukowa zawiera z
naukowcem umowę o
przyjęciu go w
celu realizacji projektu badawczego,

projekt ten został zatwierdzony przez właściwe organy jednostki naukowej;

naukowiec posiada na czas pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów pobytu i
kosztów podróży powrotnej do państwa pochodze

ubezpieczenie zdrowotne w
rozumieniu ustawy z
dnia 27 sierpnia 2004
r. o
świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na

cel i
czas trwania badań naukowych lub prac rozwojowych oraz środki finansowe niezbędne do ich przeprowadzenia;

dokumenty potwierdzające kwalifikacje naukowca istotne ze względu na prowadzone badania naukowe lub prace
3. Umowę o
przyjęciu cudzoziemca w
celu realizacji projektu badawczego zawiera się jako umowę o
pracę, umowę

zobowiązanie:

naukowca do uczestniczenia w
realizacji projektu badawczego,

jednostki naukowej do stworzenia naukowcowi warunków do realizacji jego zobowiązania;

określenie wynagrodzenia naukowca oraz warunków jego pracy.
4. Jednostka naukowa wydaje naukowcowi pisemne oświadczenie, w
którym zobowiązuje się do poniesienia kosztów
pobytu naukowca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a
także kosztów wykonania decyzji o
zobowiązaniu cudzoziem
ca do powrotu, pokrytych ze środków publicznych przed upływem 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia umowy, jeżeli przesłan
ką wydania decyzji o
zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu będzie jego nielegalny pobyt na terytorium Rzeczypospolitej
5. Umowa o
przyjęciu cudzoziemca w
celu realizacji projektu badawczego wygasa, w
przypadku gdy cudzoziemcowi
Art. 153.
Jeżeli okoliczność będąca podstawą ubiegania się o
zezwolenie na pobyt czasowy uzasadnia zamieszkiwanie
cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres krótszy niż 3 lata, zezwolenia na pobyt czasowy w
prowadzenia badań naukowych udziela się na okres realizacji projektu badawczego lub na okres prowadzenia badań nauko
Art. 154.
ezwolenia na pobyt czasowy w
celu prowadzenia badań naukowych odmawia się w
przypadkach, o
Poza przypadkami, o
których mowa w
99, odmawia się wszczęcia postępowania w
sprawie udzielenia

zamierza prowadzić, w
ramach studiów doktoranckich, badania naukowe i
prace rozwojowe w
rozumieniu art.
2 pkt

jest oddelegowany przez jednostkę naukową z
siedzibą na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europej
1. Jednostka naukowa informuje niezwłocznie wojewodę, który udzielił cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt
czasowy lub przed którym toczy się postępowanie w
sprawie udzielenia cudzoziemcowi takiego zezwolenia, o
2. Jednostka naukowa sporządza i
przekazuje ministrowi właściwemu do spraw nauki pisemne potwierdzenie wykona
nia wszystkich badań naukowych lub prac rozwojowych w
ramach projektu badawczego, którego dotyczyła umowa o

minimalną wysokość środków finansowych, jakie musi posiadać cudzoziemiec prowadzący na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej badania naukowe lub prace rozwojowe na pokrycie kosztów utrzymania i
kosztów podróży po
wrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwo

dokumenty mogące potwierdzić możliwość uzyskania środków, o
2. W
rozporządzeniu, o
którym mowa w
1, Rada Ministrów uwzględni konieczność określenia takiej minimalnej
wysokości środków finansowych, o
których mowa w
1, aby były one wystarczające na pokrycie kosztów utrzymania na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemca i
członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu bez konieczności
ezwolenia na pobyt czasowy dla członka rodziny obywatela Rzeczypospolitej Polskiej udziela się cudzo

pozostaje w
uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej związku małżeńskim z
obywatelem Rzeczypospolitej

jest małoletnim dzieckiem cudzoziemca pozostającego w
uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej związku
małżeńskim z
obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i
posiadającego zezwolenie na pobyt czasowy dla członka rodzi
2. Cudzoziemcowi posiadającemu zezwolenie na pobyt czasowy dla członka rodziny obywatela Rzeczypospolitej Pol

rozwodu lub separacji cudzoziemca, o
ust.

owdowienia cudzoziemca, o
1, albo
3)

śmierci rodzica małoletniego dziecka, o
którym mowa w
1 pkt
2, gdy przemawia za tym ważny interes tego dziecka.
ezwolenia na pobyt czasowy w
przypadkach, o
których mowa w
2, udziela się jednorazowo na okres nie dłuższy
ezwolenia na pobyt czasowy w
celu połączenia się z
rodziną udziela się cudzoziemcowi, jeżeli spełnia

przybywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywa na tym terytorium w
celu połączenia się z

na podstawie zezwolenia na pobyt stały,

na podstawie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE,

nadaniem mu statusu uchodźcy,

udzieleniem mu ochrony uzupełniającej,

co najmniej przez okres 2 lat na podstawie kolejnych zezwoleń na pobyt czasowy, w
tym bezpośrednio przed
złożeniem wniosku o
udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy dla członka rodziny – na podstawie zezwole

na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o
którym mowa w

na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w
celu prowadzenia badań naukowych, gdy cudzozie
miec ten posiada dokument pobytowy, o
którym mowa w
1 ust.
2 lit.
rozporządzenia Rady nr
opatrzony adnotacją „naukowiec”, wydany przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, jeżeli umowa
przyjęciu cudzoziemca w
celu realizacji projektu badawczego zawarta z
właściwą jednostką naukową tego

na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w
celu wykonywania pracy w
zawodzie wymagającym wysokich

udzieleniem zgody na pobyt ze względów humanitarnych;


ubezpieczenie zdrowotne w
rozumieniu ustawy z
dnia 27 sierpnia 2004
r. o
świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na

źródło stabilnego i
regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i
członków ro

ma zapewnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania.
2. Przepisów ust.
1 pkt
2 i
3 nie stosuje się do zezwolenia na pobyt czasowy w
celu połączenia się z
rodziną udzielanego
członkowi rodziny cudzoziemca, któremu nadano status uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełniającej, gdy wniosek
udzielenie mu tego zezwolenia został złożony przed upływem 6 miesięcy od dnia uzyskania statusu uchodźcy lub udziele

cudzoziemcem w
uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej związku małżeńskim;

małoletnie dziecko cudzoziemca i
osoby pozostającej z
nim w
uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej

małoletnie dziecko cudzoziemca, w
tym także dziecko przysposobione, pozostające na jego utrzymaniu, nad którym

małoletnie dziecko osoby, o
której mowa w
1, w
tym także dziecko przysposobione, pozostające na jej utrzymaniu,
a członka rodziny małoletniego cudzoziemca, któremu nadano status uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełniają
cej, przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki, uważa się także jego wstępnego w
linii prostej lub

cudzoziemcowi będącemu członkiem rodziny zamieszkującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatela
polskiego lub obywatela innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego
Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFT
) – strony umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji
Szwajcarskiej innym niż ten, o
którym mowa w
2 pkt
4 ustawy z
dnia 14 lipca 2006
r. o
wjeździe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z
tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europej
skiej i
członków ich rodzin, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wspólnie z
tym obywatelem – ze

zależność finansową od niego lub pozostawanie z
nim w
gospodarstwie domowym, w
kraju, z
którego przybył

poważne względy zdrowotne wymagające osobistej opieki ze strony tego obywatela

małoletniemu dziecku cudzoziemca, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy kra
jowej lub zezwolenia na pobyt czasowy, jeżeli dziecko to urodziło się w
okresie ważności tej wizy krajowej lub ze

cudzoziemcowi prowadzącemu życie rodzinne w
rozumieniu Konwencji o
ochronie praw człowieka i
wolności, sporządzonej w
Rzymie dnia 4 listopada 1950
r. (Dz.
U. z
r. Nr
61, poz.
284, z
późn. zm.
mieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem polskim lub obywatelem innego państwa człon
kowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFT
) –
strony umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, z
którym przebywa wspólnie
Art. 161.
ezwolenia na pobyt czasowy udziela się cudzoziemcowi, który spełnia wymogi, o
których mowa w

pozostaje w
uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej związku małżeńskim z
cudzoziemcem zamieszkują

przesłanek, o
których mowa w
1 lit.

zezwolenia, o
którym mowa w
159 ust.
1 pkt
1 lit.
h, i
przebywa na tym terytorium lub terytorium innego

jest pełnoletnim dzieckiem cudzoziemca zamieszkującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie:

przesłanek, o
których mowa w
1 lit.

zezwolenia, o
którym mowa w
159 ust.
1 pkt
1 lit.
h, i
przebywa na tym terytorium lub terytorium innego
2. Cudzoziemcowi, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy
celu połączenia się z
rodziną, udziela się zezwolenia na pobyt czasowy, gdy przemawia za tym jego ważny interes,

rozwodu, separacji lub owdowienia tego cudzoziemca, jeżeli pozostawał w
uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej
Polskiej związku małżeńskim z
cudzoziemcem zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podsta

śmierci jego rodzica będącego cudzoziemcem zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie

śmierci jego małoletniego dziecka, któremu nadano status uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełniającej.
3. Do okresu pobytu, o
którym mowa w
1 pkt
1 lit.
b i
2 lit.
b, zalicza się okresy, o
których mowa w

do dnia, w
którym upływa termin ważności zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego cudzoziemcowi, do którego

3 lat – w
przypadku gdy cudzoziemcowi, do którego członek rodziny przybył lub z
którym przebywa na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, udzielono zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego
UE, ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub nadano mu status uchodźcy w
ezwolenia na pobyt czasowy, o
którym mowa w
160 pkt
2, udziela się na okres do dnia, w
którym upływa termin
3. W
przypadku, o
którym mowa w
161 ust.
2, zezwolenia na pobyt czasowy udziela się jednorazowo na okres do
z
miany wymienionej Konwencji zostały ogłoszone w
U. z
r. Nr
36, poz.
175, 176 i
177, z
r. Nr
147, poz.
1. Do ustalenia, czy cudzoziemiec ubiegający się o
udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy dla członka
2. Wymóg posiadania źródła stabilnego i
regularnego dochodu uważa się za spełniony również wówczas, gdy koszty
utrzymania cudzoziemca będzie pokrywał członek rodziny obowiązany do jego utrzymania, który zamieszkuje na teryto
Cudzoziemcowi odmawia się udzielenia zezwolenia, o
którym mowa w
159 ust.
1, w
przypadkach, o
1. Poza przypadkami, o
których mowa w
100 ust.
1 pkt
1–5, cudzoziemcowi odmawia się udzielenia ze

dla członka rodziny – obywatela Rzeczypospolitej Polskiej – w
przypadku cudzoziemca pozostającego w

celu połączenia się z
rodziną – w
przypadku cudzoziemca pozostającego – w
związku małżeńskim z
2. Do odmowy udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy dla członka rodziny obywatela Rzeczypospolitej Polskiej lub
zezwolenia na pobyt czasowy w
celu połączenia się z
rodziną nie stosuje się przepisu art.
100 ust.
1 pkt
8, w
przypadku gdy
3. Cudzoziemcowi, o
którym mowa w
158 ust.
1 pkt
2 lub art.
160 pkt
2, nie można odmówić udzielenia zezwolenia
na pobyt czasowy, jeżeli wyłączną przyczyną odmowy byłby nielegalny pobyt tego cudzoziemca na terytorium Rzeczy-
przypadkach, o
których mowa w
101 ust.
1 pkt
1 lub 2, lub gdy wystąpiła przynajmniej jedna z

zezwolenie na pobyt czasowy dla członka rodziny obywatela Rzeczypospolitej Polskiej udzielone cudzoziemcowi

zezwolenie w
celu połączenia się z
rodziną udzielone cudzoziemcowi pozostającemu w
związku małżeńskim z
ziemcem, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE na
postępowaniu w
sprawie udzielenia lub cofnięcia cudzoziemcowi zezwolenia, o
którym mowa w

interes małoletniego dziecka;

trwałość więzi rodzinnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

okres pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

istnienie więzi rodzinnych, kulturowych i
państwem pochodzenia.
Cudzoziemcowi udziela się zezwolenia na pobyt czasowy w
celu połączenia się z
rodziną na wniosek cudzo
ziemca zamieszkującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do którego członek jego rodziny przybywa lub z
1. W
postępowaniu w
sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemcowi, o
którym mowa
158 ust.
1 pkt
1 lub art.
159 ust.
3 pkt
1, organ, który prowadzi to postępowanie, ustala, czy związek małżeński został

jedno z
małżonków przyjęło korzyść majątkową w
zamian za wyrażenie zgody na zawarcie małżeństwa, o
ile nie wy

małżonkowie nie wypełniają prawnych obowiązków wynikających z

małżonkowie nie zamieszkują wspólnie lub nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego;

małżonkowie nie spotkali się przed zawarciem małżeństwa;

małżonkowie nie mówią językiem zrozumiałym dla obojga;
6)

małżonkowie nie są zgodni co do dotyczących ich danych osobowych i
innych istotnych okoliczności ich dotyczących;

małżonków lub oboje małżonkowie w
przeszłości zawierali już pozorne małżeństwa.
3. W
postępowaniu w
sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemcowi, o
którym mowa w
3, organ, który prowadzi to postępowanie, ustala w
szczególności, czy więzi tego cudzoziemca z
obywatelem polskim
lub obywatelem innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzysze
nia Wolnego Handlu (EFT
) – strony umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej są
4. W
celu dokonania ustaleń, o
których mowa w
1–3, organ prowadzący postępowanie może zwrócić się z
kiem do komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta placówki Straży Granicznej, właściwego ze względu na
5. Przy dokonywaniu ustaleń, o
których mowa w
1–3, oraz przeprowadzaniu czynności, o
których mowa w
Cudzoziemcowi, w
stosunku do którego istnieje domniemanie, że jest ofiarą handlu ludźmi w
1. Pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalny przez okres ważności
2. Pobyt cudzoziemca, o
którym mowa w
170, przestaje się uważać za legalny z
chwilą odnotowania przez ministra
właściwego do spraw wewnętrznych w
rejestrze, o
którym mowa w
428 ust.
1 pkt
7, informacji, że cudzoziemiec aktyw
nie, dobrowolnie i
własnej inicjatywy ponownie nawiązał kontakt z
osobami podejrzanymi o
popełnienie przestępstwa,
aświadczenie, o
którym mowa w
170, wydaje cudzoziemcowi organ właściwy do prowadzenia postę
aświadczenie, o
którym mowa w
170, jest ważne przez okres 3 miesięcy od dnia jego wydania, a
Organ właściwy do prowadzenia postępowania w
sprawie o
przestępstwo, o
którym mowa w
189a §
Kodeksu karnego, poucza cudzoziemca na piśmie w
języku dla niego zrozumiałym o
przepisach zawartych w
Organ, który wydał cudzoziemcowi zaświadczenie, o
którym mowa w
170, powiadamia o
tym fakcie
Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w
drodze rozporządzenia, wzór zaświadczenia, o
mowa w
170, uwzględniając cel, w
jakim zaświadczenie jest wydawane, oraz dane potwierdzające tożsamość cudzo
ezwolenia na pobyt czasowy dla ofiar handlu ludźmi udziela się cudzoziemcowi, jeżeli łącznie spełnia nastę

przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

podjął współpracę z
organem właściwym do prowadzenia postępowania w
sprawie o
przestępstwo, o
którym mowa
3)

zerwał kontakty z
osobami podejrzanymi o
popełnienie przestępstwa, o
którym mowa w
189a §
1 Kodeksu karnego.
postępowaniu w
sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy dla ofiar handlu ludźmi
Organ prowadzący postępowanie w
sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy dla
ofiar handlu ludźmi zapewnia cudzoziemcowi, który nie włada w
wystarczającym stopniu językiem polskim, możliwość

przypadkach, o
których mowa w
101 pkt
1 lub 2, w
szczególności gdy cudzoziemiec zaprzestał współpracy
organem właściwym do prowadzenia postępowania w
sprawie o
przestępstwo, o
którym mowa w
189a §
1 Ko

gdy wystąpiła przynajmniej jedna z
których mowa w
Art. 181.
ezwolenia na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu cudzoziem

jest obowiązany do osobistego stawiennictwa przed polskim organem władzy publicznej lub

obecności cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymaga jego wyjątkowa sytuacja osobista, lub

obecności cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymaga interes Rzeczypospolitej Polskiej.
ezwolenia, o
którym mowa w
1, można udzielić na okres niezbędny do realizacji celu, ze względu na który ze
ezwolenia, o
którym mowa w
1, można także udzielić, gdy okoliczności ubiegania się o
to zezwolenie nie uza
sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia, o
którym mowa w
181 ust.
1, nie sto
1. Wojewoda, rozpatrując wniosek cudzoziemca o
udzielenie mu zezwolenia, o
którym mowa w
1, zwraca się z
wnioskiem o
przekazanie informacji, czy wjazd cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
pobyt na tym terytorium może stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeń

komendanta oddziału Straży Granicznej;

komendanta wojewódzkiego Policji;

gencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
2. Wojewoda, w
razie potrzeby, może zwrócić się o
przekazanie informacji, o
których mowa w
1, także do konsula
3. Komendanci, o
których mowa w
1 pkt
1 i
2, Szef
gencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub konsul przekazują
wojewodzie informację, o
której mowa w
1, w
terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku o
jej przekazanie.
4. W
szczególnie uzasadnionych przypadkach termin, o
którym mowa w
3, może być przedłużony do 30 dni robo
czych, o
czym komendanci, o
których mowa w
1 pkt
1 i
2, i
gencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a
5. Po upływie terminu, o
którym mowa w
3 lub 4, wymóg uzyskania informacji, o
której mowa w
1, uznaje się
Udzielenia zezwolenia, o
którym mowa w
181 ust.
1, odmawia się cudzoziemcowi w
przypadkach, o
ezwolenie, o
którym mowa w
181 ust.
1, cofa się cudzoziemcowi, gdy ustał cel pobytu, ze względu na
który zezwolenie zostało udzielone, lub gdy wystąpiła przynajmniej jedna z
okoliczności, o

zamierza jako członek rodziny zamieszkiwać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wspólnie z
pracownikiem mi
grującym, o
którym mowa w
19 części
19 części
Europejskiej Karty Społecznej, sporządzonej w
dnia 18 października 1961
r. (Dz.
U. z
r. Nr
8, poz.
67, z
r. Nr
76, poz.
491 oraz z
r. Nr
168, poz.
lub z
prowadzącym na tym terytorium działalność gospodarczą na własny rachunek cudzoziemcem, o
którym mowa

jest urodzonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej małoletnim dzieckiem cudzoziemca przebywającym na tym

posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielone przez inne państwo członkowskie Unii Euro

zamierza wykonywać pracę lub prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na

zamierza podjąć lub kontynuować na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej studia lub szkolenie zawodowe, lub

wykaże, że zachodzą inne okoliczności uzasadniające jego zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Pol

jest członkiem rodziny cudzoziemca, o
którym mowa w
3, z
którym przebywał na terytorium innego państwa

posiada uprawnienie do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w
cyzji nr
1/80 Rady Stowarzyszenia Republiki Tureckiej i
EWG z
dnia 19 września 1980
r. w
sprawie rozwoju Stowa
rzyszenia, która to Rada została powołana na podstawie Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Europejską
Wspólnotą Gospodarczą a
Turcją, podpisanego w
a
nkarze dnia 12 września 1963
r. (Dz.
Urz. WE L 217 z
2. Do członka rodziny, o
którym mowa w
1 pkt
1, stosuje się załącznik do Europejskiej Karty Społecznej, sporzą

zamierza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podjąć lub kontynuować:


szkolenie zawodowe, lub

jest absolwentem polskiej uczelni oraz poszukuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pracy, lub

jest duchownym, członkiem zakonu lub osobą pełniącą funkcję religijną w
kościele lub związku wyznaniowym, któ
rego status jest uregulowany umową międzynarodową, przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej prawa lub który działa na podstawie wpisu do rejestru kościołów i
innych związków wyznaniowych, i
jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest związany z
pełnioną funkcją lub przygotowaniem do jej peł

jest pokrzywdzonym, o
2, lub

bezpośrednio przed złożeniem wniosku o
udzielenie zezwolenia przebywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
na podstawie zezwolenia, o
którym mowa w
4, do czasu otrzymania zaległego wynagrodzenia od podmiotu powie
rzającego wykonywanie pracy albo podmiotu, o
którym mowa w
6 lub art.
7 ustawy z
dnia 15 czerwca 2012
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczy

jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niezbędny z
uwagi na konieczność poszanowania prawa do
życia rodzinnego w
rozumieniu Konwencji o
ochronie praw człowieka i
podstawowych wolności, sporządzonej
Rzymie dnia 4 listopada 1950
r., a
cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nielegalnie, lub
jego wyjazd z
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej naruszałby prawa dziecka, określone w
Konwencji o
dziecka, przyjętej przez
gromadzenie Ogólne Narodów
jednoczonych dnia 20 listopada 1989
r. (Dz.
U. z
120, poz.
526, z
r. Nr
2, poz.
11 oraz z
r. poz.
677), w
stopniu istotnie zagrażającym jego rozwojowi

wykazał, że zachodzą okoliczności inne niż określone w
1–7, rozdziałach 2–10 i
186 ust.
1, uzasadniające jego
Art. 188.
1. W
przypadkach, o
których mowa w
186 ust.
1 pkt
1, 3 lub 4, zezwolenia na pobyt czasowy ze względu

ubezpieczenie zdrowotne w
rozumieniu ustawy z
dnia 27 sierpnia 2004
r. o
świadczeniach opieki zdrowotnej finanso
wanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium

źródło stabilnego i
regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i
członków rodziny
2. W
przypadkach, o
których mowa w
186 ust.
1 pkt
3 lub 4, niezależnie od wymogów określonych w
1, zezwo
lenia na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności udziela się cudzoziemcowi, jeżeli ma zapewnione na terytorium
3. W
przypadkach, o
których mowa w
187, zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności można

1–3, 5 lub 8, posiada ubezpieczenie zdrowotne w
rozumieniu ustawy z
dnia 27 sierpnia 2004
r. o
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów

1 lit.
b, pkt
2 lub 8, posiada źródło stabilnego i
regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzy

a, posiada wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów nauki, utrzymania i

1–3, 5 lub 8, ma zapewnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania;

5, ma zapewnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utrzymanie.
4. Do ustalenia, czy cudzoziemiec ubiegający się o
udzielenie mu zezwolenia, o
którym mowa w
186 ust.
1 lub
5. Wymóg posiadania źródła stabilnego i
regularnego dochodu uważa się za spełniony również wówczas, gdy koszty
utrzymania cudzoziemca będzie pokrywał członek rodziny obowiązany do jego utrzymania, który zamieszkuje na teryto
1. W
postępowaniu w
sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności
cudzoziemcowi, o
którym mowa w
186 ust.
1 pkt
5, stosuje się przepis art.
13 decyzji nr
1/80 Rady Stowarzyszenia
na podstawie Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a
Turcją, podpisanego
2. W
postępowaniu w
sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczno

ważności zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego cudzoziemcowi, któremu cudzoziemiec ubiegający się o
lenie na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności towarzyszy lub z
którym zamierza się połączyć – w
2)

nauki lub szkolenia zawodowego, nie na dłużej jednak niż na okres 1 roku – w
przypadku, o
którym mowa w
187 pkt

którym mowa w
1. Do odmowy udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności nie

186 ust.

100 ust.
1 pkt
8 w
przypadku, o
którym mowa w
186 ust.
1 pkt
3 lub 4, jeżeli cudzoziemiec ubiega się o

art.

3 oraz 6–9 w
których mowa w
2. Cudzoziemcowi, który osiągnął pełnoletność w
trakcie pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i
złożył wnio
sek o
udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności w
ciągu 1 roku od dnia, w
którym osiąg
nął pełnoletność, nie można odmówić udzielenia tego zezwolenia, gdy przemawia za tym szczególnie ważny interes cudzo
ezwolenia udzielonego ze względu na okoliczności, o
których mowa w
186 ust.
1 pkt
3 lub 4, nie cofa
się cudzoziemcowi, gdy podlegając obowiązkowi leczenia na podstawie art.
40 ust.
1 ustawy z
dnia 5 grudnia 2008
r. o
ezwolenie udzielone ze względu na okoliczności, o
których mowa w
186 ust.
1 pkt
5 lub art.
187 pkt
6 lub 7,

udzieleniu cudzoziemcowi, o
którym mowa w
186 ust.
1 pkt
3, zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne

cofnięciu cudzoziemcowi, o
którym mowa w
186 ust.
1 pkt
4, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego ze wzglę

minimalną wysokość środków finansowych, jakie będzie musiał posiadać cudzoziemiec, który zamierza na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej podjąć lub kontynuować naukę, na pokrycie kosztów utrzymania i
kosztów podróży po
wrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwo

dokumenty mogące potwierdzić możliwość uzyskania środków, o
2. W
rozporządzeniu, o
którym mowa w
1, Rada Ministrów uwzględni konieczność określenia takiej minimalnej
wysokości środków finansowych, o
których mowa w
1 pkt
1, aby były one wystarczające na pokrycie kosztów utrzyma
nia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemca i
członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu bez ko

jest dzieckiem cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długo

urodzonym po udzieleniu temu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta

okresie ważności zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego temu cudzoziemcowi, lub

jest dzieckiem obywatela polskiego pozostającym pod jego władzą rodzicielską, lub

polskim pochodzeniu i
zamierza osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe, lub

pozostaje w
uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej związku małżeńskim z
obywatelem polskim przez co
najmniej 3 lata przed dniem, w
którym złożył wniosek o
udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały, i
przed złożeniem tego wniosku przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krót
szy niż 2 lata na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w
związku z
pozostawaniem w
związku mał
żeńskim z
obywatelem polskim lub w
związku z
uzyskaniem statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na

jest ofiarą handlu ludźmi w
22 Kodeksu karnego i:

przebywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio przed złożeniem wniosku o
udzielenie mu ze
zwolenia na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 1 rok na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy dla ofiar

współpracował z
organami ścigania w
postępowaniu karnym w
sprawie o
przestępstwo, o
którym mowa

ma uzasadnione obawy przed powrotem do państwa pochodzenia, potwierdzone przez prokuratora prowadzącego

bezpośrednio przed złożeniem wniosku o
udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały przebywał nieprzerwanie na tery
torium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 5 lat na podstawie statusu uchodźcy, ochrony uzupełnia

bezpośrednio przed złożeniem wniosku o
udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały przebywał nieprzerwanie na tery
torium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 10 lat na podstawie zgody na pobyt tolerowany udzielo

udzielono mu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej azylu, lub

posiada ważną Kartę Polaka i
zamierza osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe.
2. Do ustalenia polskiego pochodzenia osoby, o
której mowa w
1 pkt
3, stosuje się przepisy art.
5 ust.
1–3 ustawy
3. Do okresów, o
których mowa w
1 pkt
6 lub 7, cudzoziemcowi przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej na podstawie statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej, wlicza się okres pobytu cudzoziemca na tym terytorium
toku postępowania w
sprawie nadania statusu uchodźcy, nawet jeżeli przebywał w
tym okresie w
strzeżonym ośrodku lub
4. Pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanowiący podstawę do udzielenia mu zezwolenia na
pobyt stały uznaje się za nieprzerwany, jeżeli żadna z
przerw w
nim nie była dłuższa niż 6 miesięcy i
wszystkie przerwy nie
przekroczyły łącznie 10 miesięcy w
okresach stanowiących podstawę do udzielenia mu zezwolenia na pobyt stały, chyba że

wykonywaniem przez cudzoziemca obowiązków zawodowych lub świadczeniem przez niego pracy poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy zawartej z
pracodawcą, którego siedziba znajduje się na terytorium

towarzyszeniem cudzoziemcowi, o
1, przez jego małżonka lub małoletnie dziecko, lub

szczególną sytuacją osobistą wymagającą obecności cudzoziemca poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i

wyjazdem poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w
celu odbycia praktyk lub uczestnictwa w
zajęciach, przewi
Art. 196.
1. Odmawia się wszczęcia postępowania w
sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały, gdy

przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

nielegalnie lub
z
miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w
U. z
r. Nr
94, poz.
788, z
r. Nr
249, poz.

na podstawie wizy Schengen upoważniającej tylko do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i

1, lub

na podstawie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, lub

jest zatrzymany, umieszczony w
strzeżonym ośrodku lub w
areszcie dla cudzoziemców lub stosuje się wobec niego

odbywa karę pozbawienia wolności lub jest tymczasowo aresztowany, lub

został zobowiązany do powrotu i
nie upłynął jeszcze termin dobrowolnego powrotu określony w
decyzji w
tej spra

jest obowiązany opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w

przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, lub

nie złożył odcisków linii papilarnych w
celu wydania karty pobytu, choć był do tego obowiązany.
3. Przepisu ust.
1 pkt
1 lit.
nie stosuje się do urodzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej małoletniego dziecka
cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, oraz

nie spełnia on wymogów, o
1, lub

obowiązuje wpis jego danych do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest

jego dane znajdują się w
Systemie
nformacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu, lub

wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i
porządku publicznego,

wymaga tego interes Rzeczypospolitej Polskiej, lub

podstawą ubiegania się o
zezwolenie jest zawarcie przez niego związku małżeńskiego z
obywatelem polskim, a

sprawie udzielenia mu tego zezwolenia:

złożył on wniosek o
udzielenie zezwolenia zawierający nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje lub

zeznał on nieprawdę lub zataił prawdę albo podrobił lub przerobił dokument w
celu użycia go jako autentycznego

zalega z
uiszczeniem podatków, z
wyjątkiem przypadków gdy uzyskał on przewidziane prawem zwolnienie, odrocze

nie zwrócił kosztów związanych z
wydaniem i
wykonaniem decyzji o
zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, które
2. Udzielenia zezwolenia na pobyt stały cudzoziemcowi, o
którym mowa w
195 ust.
1 pkt
3, odmawia się w
3. Udzielenia zezwolenia na pobyt stały cudzoziemcowi, o
którym mowa w
195 ust.
1 pkt
8, odmawia się, jeżeli nie
4. Do ustalenia okoliczności, o
których mowa w
1 pkt
7, nie stosuje się przepisu art.
79 Kodeksu postępowania ad
1. Jeżeli dane cudzoziemca znajdują się w
nformacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu,
zezwolenia na pobyt stały można udzielić tylko w
razie istnienia poważnych przyczyn uzasadniających jego udzielenie,
zwłaszcza ze względów humanitarnych lub z
powodu zobowiązań międzynarodowych, z
uwzględnieniem interesu państwa,
2. W
przypadku, o
którym mowa w
1, wojewoda, rozpatrując wniosek o
udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na
pobyt stały, zasięga opinii, o
której mowa w
25 ust.
1 Konwencji Wykonawczej Schengen, za pośrednictwem Komen
3. Wojewoda informuje właściwy organ innego państwa obszaru Schengen, za pośrednictwem Komendanta Głównego

wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i
porządku publicznego

wymaga tego interes Rzeczypospolitej Polskiej, lub

sprawie udzielenia mu tego zezwolenia:

złożył on wniosek o
udzielenie zezwolenia zawierający nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje lub

zeznał on nieprawdę lub zataił prawdę albo podrobił lub przerobił dokument w
celu użycia go jako autentycznego

został skazany prawomocnym wyrokiem w
Rzeczypospolitej Polskiej za przestępstwo umyślne na karę co najmniej

opuścił terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 6 lat.

przypadkach, o
2)

195 ust.
1 pkt
8, cofa się zezwolenie na pobyt stały w
przypadku pozbawienia go azylu w
Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Jeżeli podstawą udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały był fakt pozostawania w
związku małżeńskim
obywatelem polskim, zezwolenie można cofnąć, jeżeli cudzoziemiec rozwiódł się w
ciągu 2 lat od dnia, w
którym udzie
4. Do ustalenia okoliczności, o
których mowa w
1 pkt
3, nie stosuje się przepisu art.
79 Kodeksu postępowania ad

udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE albo

nabycia przez cudzoziemca obywatelstwa polskiego.
ezwolenia na pobyt stały udziela cudzoziemcowi lub odmawia jego udzielenia wojewoda właściwy ze
3. Decyzję w
sprawie cofnięcia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały wydaje wojewoda właściwy ze względu na
miejsce pobytu cudzoziemca, a
przypadku gdy cudzoziemiec opuścił terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – wojewoda,

urzędu albo

na wniosek Ministra Obrony Narodowej, Szefa
gencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Komendanta Głównego
Straży Granicznej, Komendanta Głównego Policji, komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta woje
1. Cudzoziemiec składa wniosek o
udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały osobiście, nie później niż w
2. Jeżeli wniosek o
udzielenie zezwolenia na pobyt stały nie został złożony przez cudzoziemca osobiście, wojewoda
osobą małoletnią – wniosek o
udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały składają rodzice lub ustanowieni przez sąd
osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie – wniosek o
udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały składa opiekun ustano
osobą małoletnią bez opieki – wniosek o
udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały składa kurator.
4. Przy składaniu wniosku o
udzielenie zezwolenia na pobyt stały cudzoziemcowi będącemu osobą małoletnią, która
5. Przepisu ust.
1 nie stosuje się do małoletniego dziecka cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały
lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, oraz do dziecka obywatela polskiego, które pozostaje pod wła

dane cudzoziemca lub informacje, o
13;

dane lub informacje dotyczące małżonka cudzoziemca, o
których mowa w

następujące dane dotyczące dokumentu podróży cudzoziemca:


datę upływu ważności,


liczbę osób wpisanych do dokumentu podróży;

informacje o:

pobytach zagranicznych cudzoziemca w
okresie 5 lat przed dniem złożenia wniosku,

poprzednich pobytach oraz aktualnym pobycie cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

informację o
zatrzymaniu cudzoziemca, umieszczeniu go w
strzeżonym ośrodku lub w
areszcie dla cudzoziemców,
zakazie opuszczania przez niego kraju, odbywaniu kary pozbawienia wolności lub o
jego tymczasowym aresztowaniu;

informację o
zobowiązaniach podatkowych cudzoziemca wobec Skarbu Państwa;

wzór podpisu cudzoziemca.
2. Składając wniosek, o
którym mowa w
1, cudzoziemiec uzasadnia go, składa pod rygorem odpowiedzialności
karnej za składanie fałszywych zeznań pisemne oświadczenie, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe, oraz przedstawia

aktualną fotografię;

dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i
okoliczności uzasadniających ubieganie się
3. W
szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i
nie ma moż

udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały;

liczbę fotografii dołączanych do wniosku o
udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały i
szczegółowe wy

wzór stempla potwierdzającego złożenie wniosku o
udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały;

sposób pobierania odcisków linii papilarnych w
celu wydania karty pobytu;

sposób utrwalania danych umieszczanych w
karcie pobytu i
2. W
rozporządzeniu, o
którym mowa w
1, minister właściwy do spraw wewnętrznych uwzględni potrzebę zapew
nienia sprawności postępowania w
sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały i
możliwości skutecznej
1. W
postępowaniu w
sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt stały cudzoziemcowi będącemu małżonkiem
obywatela polskiego organ, który prowadzi to postępowanie, ustala, czy związek małżeński został zawarty w
celu obejścia
2. Do ustalenia, czy związek małżeński został zawarty w
celu obejścia niniejszej ustawy, stosuje się przepisy art.
1. Jeżeli wniosek o
udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały został złożony w
czasie jego legal
nego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i
nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupeł

wojewoda umieszcza w
dokumencie podróży cudzoziemca odcisk stempla, który potwierdza złożenie wniosku

pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia,
2. Przepisu ust.
1 pkt
2 nie stosuje się w
razie zawieszenia postępowania w
sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwole
1. Przed wydaniem decyzji o
udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały wojewoda zasięga infor
macji, czy wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i
pobyt na tym terytorium stanowią zagrożenie dla obronności lub

komendanta oddziału Straży Granicznej;

komendanta wojewódzkiego Policji;

gencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
3. Wniosek, o
którym mowa w
2, w
szczególnie uzasadnionych przypadkach można złożyć również do innych or
4. Komendanci, o
których mowa w
2, Szef
gencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub organy, o
których mowa
6. Organ obowiązany do przekazania informacji zawiadamia wojewodę o
przedłużeniu terminu, o
którym mowa
7. Jeżeli organy, o
których mowa w
2 i
3, nie przekażą informacji w
terminach, o
których mowa w
4 lub 5,
przypadku gdy inne państwo obszaru Schengen zasięga opinii, o
której mowa w
25 ust.
Wykonawczej Schengen, wojewoda ustala, czy zachodzą przesłanki do cofnięcia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały
1. Wojewoda informuje organ Straży Granicznej właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca o
2. W
przypadku, o
którym mowa w
1, organ Straży Granicznej ustala, czy zachodzą przesłanki do wydania decyzji
Postępowanie w
sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały powinno zakończyć się nie
później niż w
ciągu 3 miesięcy od dnia jego wszczęcia, a
postępowanie odwoławcze – w
ciągu 2 miesięcy od dnia otrzyma
Art. 211.
ezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE udziela się cudzoziemcowi na czas nieoznaczony, na
jego wniosek, jeżeli przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej legalnie i
nieprzerwanie co najmniej przez 5 lat bez

posiada źródło stabilnego i
regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i

posiada ubezpieczenie zdrowotne w
rozumieniu ustawy z
dnia 27 sierpnia 2004
r. o
świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na tery
2. Cudzoziemiec ubiegający się o
udzielenie mu zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE posiada dochód,

ciągu 2 lat pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio przed złożeniem wniosku – w

ciągu 3 lat pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio przed złożeniem wniosku – w
1. Do 5-letniego okresu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o
którym mowa w
211 ust.

łączny okres legalnego pobytu na terytorium Unii Europejskiej, jeżeli cudzoziemiec przebywał legalnie i
nie na tym terytorium co najmniej przez 5 lat na podstawie wydanego przez państwo członkowskie Unii Europejskiej
dokumentu pobytowego, o
którym mowa w
1 ust.
2 lit.
rozporządzenia nr
1030/2002, z
adnotacją „Niebieska
Karta UE”, w
tym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – co najmniej przez 2 lata bezpośrednio przed złożeniem
wniosku o
udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE na podstawie zezwolenia na pobyt czaso

cały okres pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w
toku postępowania w
sprawie nadania statusu uchodźcy,

połowę okresu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w
przypadku cudzoziemca przebywającego na tery

na podstawie wizy wydanej w
60 ust.

144 lub art.

2. Do 5-letniego okresu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o
którym mowa w
211 ust.
1, nie zalicza się

będącego pracownikiem delegowanym przez usługodawcę w
celu transgranicznego świadczenia usług lub będącego

przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy Schengen upoważniającej tylko do wjaz
du na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i
pobytu na tym terytorium wydanej w
celu, o
którym mowa w

okresie jego nauki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

który został zobowiązany do powrotu i
nie upłynął jeszcze termin dobrowolnego powrotu określony w
decyzji w

który jest obowiązany opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w
przypadkach, o
których mowa w
299 ust.

będącego członkiem misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego państwa obcego lub inną osobą zrównaną z

którym mowa w

toku postępowania w
sprawie nadania mu statusu uchodźcy, w
przypadku gdy postępowanie to zakończyło się od

na podstawie zezwolenia na przekraczanie granicy w
ramach małego ruchu granicznego.
3. Pobyt cudzoziemca stanowiący podstawę do udzielenia mu zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE

nie była dłuższa niż 6 miesięcy i
wszystkie przerwy nie przekroczyły łącznie 10 miesięcy w
5-letnim okresie, o

nie była dłuższa niż 12 miesięcy i
wszystkie przerwy nie przekroczyły łącznie 18 miesięcy w
okresie, o
którym mowa
1 pkt
1 – w
przypadku pobytu na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej cudzoziemca
posiadającego zezwolenie na pobyt czasowy w
celu wykonywania pracy w
zawodzie wymagającym wysokich kwali

wykonywaniem przez cudzoziemca obowiązków zawodowych lub świadczeniem przez niego pracy poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy zawartej z
pracodawcą, którego siedziba znajduje się na terytorium

towarzyszeniem cudzoziemcowi, o
1, przez jego małżonka lub małoletnie dziecko, lub

szczególną sytuacją osobistą wymagającą obecności cudzoziemca poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i

wyjazdem poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w
celu odbycia praktyk lub uczestnictwa w
zajęciach, przewi
Odmawia się wszczęcia postępowania w
sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta

przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

nielegalnie lub

na podstawie wizy Schengen upoważniającej tylko do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i

celu odbycia studiów lub szkolenia zawodowego, lub

zamiarem podjęcia lub kontynuowania nauki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub

związku z
uzyskaniem zgody na pobyt ze względów humanitarnych, zgody na pobyt tolerowany, azylu lub

ubieganiem się o
nadanie statusu uchodźcy lub udzielenie azylu, lub

1, lub

na podstawie zezwolenia na przekraczanie granicy w
ramach małego ruchu granicznego, lub

jest pracownikiem delegowanym przez usługodawcę w
celu transgranicznego świadczenia usług lub usługodawcą

jest zatrzymany, umieszczony w
strzeżonym ośrodku lub w
areszcie dla cudzoziemców lub jest wobec niego stosowa

odbywa karę pozbawienia wolności lub jest tymczasowo aresztowany, lub

został zobowiązany do powrotu i
nie upłynął jeszcze termin dobrowolnego powrotu określony w
decyzji o

jest obowiązany opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w

przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, lub

nie złożył odcisków linii papilarnych w
celu wydania karty pobytu, choć był do tego obowiązany.

nie spełnia wymogów, o
1, lub

wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i
porządku publicznego.

nabycie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE nastąpiło w

stanowi on rzeczywiste i
poważne zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeń

opuścił on terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 6 lat, lub

opuścił on terytorium Unii Europejskiej na okres następujących kolejno po sobie:

12 miesięcy lub

24 miesięcy, jeżeli posiadał zezwolenie na pobyt czasowy w
celu wykonywania pracy w
zawodzie wymagającym

uzyskał on na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej zezwolenie na pobyt rezydenta długoter

został on pozbawiony statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej na podstawie przepisów ustawy z
dnia 13 czerwca
r. o
udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zezwolenie na pobyt re
zydenta długoterminowego UE zostało udzielone w
związku z
pobytem na tym terytorium na podstawie statusu
3. W
postępowaniu w
sprawie cofnięcia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE ze

okres pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

wiek cudzoziemca;

związki cudzoziemca z
Rzecząpospolitą Polską lub brak związków z

skutki cofnięcia zezwolenia dla cudzoziemca i
członków jego rodziny.
Do udzielenia kolejnego zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE cudzoziemcowi, któremu
cofnięto takie zezwolenie ze względu na przesłanki, o
których mowa w
215 ust.
1 pkt
3–5, nie stosuje się art.
219 ust.
Art. 217.
ezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE wygasa z
mocy prawa z
dniem nabycia obywatelstwa
ezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE udziela cudzoziemcowi lub odmawia mu jego udzie
ezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE cofa, w
drodze decyzji, z
urzędu lub na wniosek Ministra
Obrony Narodowej, Szefa
gencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendan

właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca albo

który udzielił zezwolenia – w
przypadku gdy cudzoziemiec opuścił terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1. Cudzoziemiec składa wniosek o
udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE na for

dane cudzoziemca lub informacje, o
13;

imię, nazwisko, datę urodzenia, płeć, obywatelstwo i
miejsce zamieszkania członków rodziny cudzoziemca pozostają
cych na jego utrzymaniu, zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z
określeniem stopnia pokrewień

następujące dane dotyczące dokumentu podróży cudzoziemca:


datę upływu ważności,


liczbę osób wpisanych do dokumentu podróży;

informacje o:

pobytach zagranicznych cudzoziemca w
okresie 5 lat przed dniem złożenia wniosku,

poprzednich pobytach oraz aktualnym pobycie cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

informacje o:

źródle dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania cudzoziemca i
członków rodziny pozostają

liczbie osób pozostających na utrzymaniu cudzoziemca,

wysokości dochodu cudzoziemca w
okresie ostatnich 3 lat, a
przypadku, o
którym mowa w
212 ust.
1 pkt

informację o
posiadanym przez cudzoziemca ubezpieczeniu zdrowotnym;

informację o
udzielonym cudzoziemcowi w
innym państwie członkowskim Unii Europejskiej zezwoleniu na pobyt

informację o
pobycie na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej na podstawie dokumentu pobyto
wego z
adnotacją „Niebieska Karta UE” wydanego przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwo członkowskie Unii

informację o
zatrzymaniu cudzoziemca, umieszczeniu go w
strzeżonym ośrodku lub w
areszcie dla cudzoziemców,
zakazie opuszczania przez niego kraju, odbywaniu kary pozbawienia wolności lub o
jego tymczasowym aresztowaniu;

wzór podpisu cudzoziemca.
2. Składając wniosek, o
którym mowa w
1, cudzoziemiec uzasadnia go, składa pod rygorem odpowiedzialności
karnej za składanie fałszywych zeznań pisemne oświadczenie, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe, oraz przedstawia
ważny dokument podróży oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego, w
którym będzie przebywał, i
dołącza do

aktualną fotografię;

dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i
okoliczności uzasadniających ubieganie się
a tytuł prawny, o
którym mowa w
2, nie uznaje się umowy użyczenia lokalu, chyba że użyczającym jest zstęp
4. W
szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i
nie ma moż
5. Od cudzoziemca ubiegającego się o
udzielenie mu zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE pobiera się
przypadku, o
którym mowa w
25 ust.
1 Konwencji Wykonawczej Schengen, wojewoda informuje
właściwy organ innego państwa obszaru Schengen, za pośrednictwem Komendanta Głównego Policji, o
udzieleniu cudzo
przypadku gdy cudzoziemiec posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielone
przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, wojewoda przekazuje Szefowi Urzędu kopię decyzji o

udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;

liczbę fotografii dołączanych do wniosku o
udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długotermino

wzór stempla potwierdzającego złożenie wniosku o
udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długo

sposób pobierania odcisków linii papilarnych w
celu wydania karty pobytu;

sposób utrwalania danych umieszczanych w
karcie pobytu i
2. W
rozporządzeniu, o
którym mowa w
1, minister właściwy do spraw wewnętrznych uwzględni potrzebę zapew
nienia sprawności postępowania w
sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego
Art. 223.
Do udzielenia lub cofnięcia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE stosuje się
Szef Urzędu w
terminie 1 miesiąca od otrzymania wniosku innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej
Szef Urzędu w
przypadku przejęcia przez Rzeczpospolitą Polską odpowiedzialności za ochronę międzynaro
dową zwraca się do właściwego organu innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które wydało zezwolenie na
pobyt rezydenta długoterminowego UE z
adnotacją o
przyznanej ochronie międzynarodowej, z
wnioskiem o
zmianę tej

karta pobytu;

polski dokument podróży dla cudzoziemca;

polski dokument tożsamości cudzoziemca;

tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziemca;

dokument potwierdzający posiadanie zgody na pobyt tolerowany o
przypadku gdy którykolwiek z
dokumentów, o
których mowa w
226, został wydany osobie nieupraw
dokumentach, o
których mowa w
226, nie umieszcza się podpisu ich posiadacza, gdy są one wydawane:

osobie małoletniej, która nie ukończyła 13. roku życia, lub
2)

3. Polski dokument tożsamości cudzoziemca, w
przypadku małoletniego cudzoziemca urodzonego na terytorium

przybywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywa na tym terytorium w

jest członkiem najbliższej rodziny repatrianta, lub

uzyskał zgodę na pobyt ze względów humanitarnych

podlegającego relokacji lub przesiedleniu – wydaje się na wniosek Szefa Urzędu;

którym mowa w
urzędu.
6. Przed wydaniem pierwszej karty pobytu cudzoziemcowi, który uzyskał zezwolenie na pobyt rezydenta długotermino
wego UE i
wcześniej posiadał zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielone przez inne państwo człon
kowskie Unii Europejskiej w
związku z
pobytem na podstawie ochrony międzynarodowej, wojewoda zwraca się, za pośred
nictwem Szefa Urzędu, do tego państwa członkowskiego w
celu ustalenia, czy cudzoziemiec nie został pozbawiony ochro
1. Wniosek o
wymianę dokumentów, o
których mowa w
226 pkt
1–3 i
5, należy złożyć w
terminie 14 dni
2. Wniosek o
wydanie kolejnej karty pobytu należy złożyć co najmniej na 30 dni przed upływem okresu ważności karty
1. Cudzoziemiec składa wniosek o
wydanie lub wymianę dokumentów, o
których mowa w
226, na formu

dane cudzoziemca lub informacje, o
13;

dane cudzoziemca lub informacje, o
których mowa w
13, dotyczące objętych wnioskiem dzieci i
innych osób wpi
sanych do dokumentu podróży – w
przypadku wniosku o
wydanie lub wymianę polskiego dokumentu podróży dla

adres zameldowania na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad 2 miesiące.
2. Cudzoziemiec, składając wniosek, o
którym mowa w
1, przedstawia ważny dokument podróży i
dołącza do wniosku:

aktualne fotografie swoją i

dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych i
okoliczności podanych we wniosku.
3. W
szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada lub nie ma możliwości uzyskania dokumen
tu podróży, zamiast ważnego dokumentu podróży dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu potwierdzającego tożsa
4. Cudzoziemiec, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zaświadczenia, o
którym mowa
170, składając wniosek o
wydanie polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca jest zwolniony z
obowiązku przed
stawienia ważnego dokumentu podróży lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, jeżeli z
uwagi na szcze
1. W
przypadku utraty lub uszkodzenia dokumentu, o
którym mowa w
226 pkt
1–3 i
5, cudzoziemiec,
2. Cudzoziemcowi, który zawiadomił o
utracie lub uszkodzeniu dokumentu, o
którym mowa w
226 pkt
1–3 i
aświadczenie, o
którym mowa w
2, jest ważne do czasu wydania cudzoziemcowi kolejnego dokumentu, nie
awiadomienia, o
którym mowa w
1, dokonuje się na formularzu zawierającym dane, o
których mowa w
1. Cudzoziemiec, który odzyskał utracony dokument, o
którym mowa w
226 pkt
1–3 i
5, zawiadamia
2. Cudzoziemiec, który otrzymał kolejny dokument wydany w
miejsce utraconego, niezwłocznie zwraca odzyskany
1. Osoba, która znalazła cudzy dokument, o
którym mowa w
226 pkt
1–3 i
5, niezwłocznie przekazuje go
wojewodzie, komendantowi wojewódzkiemu (Stołecznemu), komendantowi powiatowemu (miejskiemu) Policji, komen
2. Podmioty, o
których mowa w
1, przekazują niezwłocznie znaleziony dokument organowi, który go wydał, w
2. Dochody z
opłat za wydanie i
wymianę dokumentów, o
których mowa w
226, stanowią dochód budżetu państwa.

wydania pierwszej karty pobytu cudzoziemcowi, który w
Rzeczypospolitej Polskiej uzyskał:zgodę na pobyt ze względów humanitarnych;

wydania pierwszej karty pobytu cudzoziemcowi, któremu w
Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt

gdy wydany lub wymieniony dokument zawierał wady techniczne;

urzędu polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca małoletniemu cudzoziemcowi;

wydania tymczasowego polskiego dokumentu podróży cudzoziemcowi relokowanemu lub przesiedlanemu albo

powodu okoliczności, o
których mowa w
1. Ulga w
opłacie za wydanie lub wymianę dokumentów, o
których mowa w
226, przysługuje cudzoziemcom:

którzy znajdują się w
trudnej sytuacji materialnej;

których celem pobytu jest pobieranie nauki w
szkole ponadgimnazjalnej i
szkole wyższej na terytorium Rzeczypospo

małoletnim, którzy w
dniu złożenia wniosku o
wydanie lub wymianę karty pobytu lub dokumentu nie ukończyli 16 lat.
2. Ulga w
opłacie, o
której mowa w
1, wynosi 50% kwoty określonej w
przepisach wydanych na podstawie art.
przypadku zawinionej utraty lub zawinionego zniszczenia dokumentów, o
których mowa w
226 pkt
5, opłatę za wymianę tych dokumentów podwyższa się do 300% w
stosunku do opłat określonych w
przepisach wydanych
1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w
porozumieniu z
ministrem właściwym do spraw finansów

wysokość opłat pobieranych w
Rzeczypospolitej Polskiej za wydanie i
wymianę karty pobytu, polskiego dokumentu
podróży dla cudzoziemca, polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca i
dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany”

tryb uiszczania opłat, o
których mowa w

dokumenty wymagane do uzyskania ulg, o
których mowa w

wysokość opłat pobieranych w
Rzeczypospolitej Polskiej za wymianę karty pobytu, polskiego dokumentu podróży dla
cudzoziemca, polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca i
dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany” w

jednostkowe koszty wytworzenia i
wydania lub wymiany karty pobytu, polskiego dokumentu podróży dla cudzoziem
ca, polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca i
dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany” oraz wydania tymczaso

zróżnicowanie wysokości opłat za wymianę dokumentów w
przypadku zawinionej ich utraty lub zniszczenia, w

zezwolenia na pobyt czasowy;

zezwolenia na pobyt stały;

zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;

zgody na pobyt ze względów humanitarnych.

zmiany danych umieszczonych w
dotychczasowej karcie pobytu;

zmiany wizerunku twarzy posiadacza karty pobytu w
stosunku do wizerunku twarzy umieszczonego w
tej karcie


jej uszkodzenia;

przejęcia przez Rzeczpospolitą Polską odpowiedzialności za ochronę międzynarodową posiadacza karty pobytu wy
danej w
związku z
udzieleniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE z
adnotacją, o
której mowa

przejęcia przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej odpowiedzialności za ochronę międzynarodową posia
Karta pobytu w
okresie swojej ważności potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu na teryto
rium Rzeczypospolitej Polskiej oraz uprawnia go, wraz z
dokumentem podróży, do wielokrotnego przekraczania granicy

zezwolenia na pobyt czasowy – jest ważna przez okres, na który udzielono mu tego zezwolenia;

zezwolenia na pobyt stały – jest ważna przez okres 10 lat od dnia jej wydania;

zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE – jest ważna przez okres 5 lat od dnia jej wydania;

zgody na pobyt ze względów humanitarnych – jest ważna przez okres 2 lat od dnia jej wydania.
2. Kolejna karta pobytu wydana cudzoziemcowi po upływie terminu ważności karty pobytu wydanej w
związku z

zezwolenia na pobyt stały – jest ważna przez okres 10 lat od dnia jej wydania;

zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE – jest ważna przez okres 5 lat od dnia jej wydania;

zgody na pobyt ze względów humanitarnych – jest ważna przez okres 2 lat od dnia jej wydania.

imię (imiona) i
nazwisko cudzoziemca oraz imiona rodziców;

datę, miejsce i
kraj urodzenia;

adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy;

informację o
obywatelstwie;

informację o

informację o

numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) – w
przypadku gdy został

informację o
rodzaju udzielonego zezwolenia;

adnotację „naukowiec” – w
którym mowa w

adnotację „Niebieska Karta UE” – w
przypadku zezwolenia, o

adnotację „dostęp do rynku pracy” – w
przypadku zezwolenia udzielonego cudzoziemcowi, który jest uprawniony do
wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jest zwolniony z
obowiązku posiadania zezwolenia

adnotację „Poprzednio posiadacz Niebieskiej Karty UE” – w
przypadku zezwolenia na pobyt rezydenta długotermino
wego UE udzielonego cudzoziemcowi, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w
celu wykonywania pracy

obraz linii papilarnych;

nazwę organu wydającego kartę;

datę wydania karty;

datę upływu okresu ważności karty;

fotografię cudzoziemca;

adnotację „ochrona międzynarodowa przyznana przez ... (wskazanie państwa członkowskiego Unii Europejskiej, któ
re ją przyznało) w
dniu ... (data przyznania ochrony międzynarodowej)” – w
przypadku zezwolenia na pobyt rezyden
2. Niezależnie od danych, o
których mowa w
1, karta pobytu może zawierać podpis cudzoziemca oraz zakodowany
3. W
karcie pobytu wydawanej osobie, od której pobranie odcisków linii papilarnych jest fizycznie niemożliwe, nie
4. W
karcie pobytu nie umieszcza się danych, o
których mowa w
1 pkt
3, gdy cudzoziemiec nie zameldował się
1. Kartę pobytu wydaje lub odmawia jej wydania wojewoda, który udzielił cudzoziemcowi zezwolenia na
2. Kartę pobytu w
przypadku cudzoziemca, któremu udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych, wydaje lub
odmawia jej wydania komendant oddziału Straży Granicznej lub komendant placówki Straży Granicznej, który udzielił tej
4. Kartę pobytu w
przypadku cudzoziemca, któremu udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych, wymienia
lub odmawia jej wymiany komendant oddziału Straży Granicznej lub komendant placówki Straży Granicznej, właściwy ze
7. Organem wyższego stopnia, w
rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w
stosunku do komendanta
oddziału Straży Granicznej lub komendanta placówki Straży Granicznej w
sprawach wydania albo wymiany karty pobytu
8. W
przypadku gdy zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoter
minowego UE lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych udzielił Szef Urzędu lub gdy Szef Urzędu wydał decyzję
wydaniu albo wymianie karty pobytu, kartę pobytu wydaje lub wymienia odpowiednio organ, o
którym mowa w
1 lub
Organ właściwy do wydania karty pobytu pobiera odciski linii papilarnych od cudzoziemca, który składa

wydanie pierwszej karty pobytu w
którym mowa w

wydanie kolejnej karty pobytu;

wymianę karty pobytu.
Odmawia się wszczęcia postępowania w
sprawie wydania karty pobytu lub jej wymiany, gdy cudzoziemiec
2. W
przypadku gdy karta pobytu została wydana cudzoziemcowi, który nie ukończył 13. roku życia, odbiera tę kartę
3. Cudzoziemcowi odbierającemu kartę pobytu udostępnia się czytnik elektroniczny w
celu sprawdzenia, czy jego dane

nabył obywatelstwo polskie;

stwierdzeniu nieważności tego dokumentu;

wydano decyzję o
cofnięciu mu zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;

cofnięciu mu zezwolenia na pobyt czasowy;

cofnięciu mu zgody na pobyt ze względów humanitarnych;

wydana decyzja o
udzieleniu mu zezwolenia na pobyt czasowy wygasła z
mocy prawa na podstawie art.
102 albo na

udzieleniu mu zezwolenia na pobyt stały wygasła z

wydana decyzja o
udzielaniu mu zgody na pobyt ze względów humanitarnych wygasła z
mocy prawa na podstawie

doręczono mu dokument potwierdzający nabycie obywatelstwa polskiego albo

2–8, stała się ostateczna albo wygasła.
3. Osoba obowiązana do zgłoszenia zgonu na podstawie art.
65 ustawy z
dnia 29 września 1986
r. – Prawo o
stanu cywilnego (Dz.
U. z
r. Nr
212, poz.
1264 oraz z
r. poz.
1529) niezwłocznie zwraca kartę pobytu zmarłego
4. Organ, któremu zwrócono kartę pobytu, wydaje na wniosek cudzoziemca nieodpłatnie zaświadczenie o
zwrocie karty

jej utraty albo uszkodzenia – z
dniem zgłoszenia utraty albo uszkodzenia do właściwego organu;

jej wymiany z

wizerunku twarzy posiadacza karty w
stosunku do wizerunku twarzy umieszczonego w
tej karcie w

niej umieszczonych

nabycia przez cudzoziemca obywatelstwa polskiego – z
dniem upływu terminu zwrotu karty;

zgonu posiadacza karty pobytu – z
dniem uzyskania informacji przez organ o

gdy cudzoziemiec nie zwróci jej, gdy wydano mu decyzję, o
której mowa w
249 ust.
1 pkt
2–8 – z
dniem, w

organ, który tę kartę wydał, w

nabycia przez posiadacza karty pobytu obywatelstwa polskiego albo jego zgonu,

gdy decyzja o
cofnięciu zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta
długoterminowego UE, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, decyzja o
zobowiązaniu cudzoziemca do

przekazania cudzej karty pobytu przez osobę, która ją znalazła, chyba że karta ta została już unieważniona,

zwrócenia przez cudzoziemca odzyskanej karty pobytu w

wygaśnięcia decyzji o
udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy w
związku z
uzyskaniem przez cudzoziemca ze

wygaśnięcia decyzji o
udzieleniu zezwolenia na pobyt stały w
związku z
uzyskaniem przez cudzoziemca zezwo

wygaśnięcia decyzji o
udzieleniu zgody na pobyt ze względów humanitarnych w
związku z
uzyskaniem przez

wygaśnięcia decyzji o
udzieleniu zgody na pobyt ze względów humanitarnych w
związku z

organ, który wymienia kartę pobytu, w

zgłoszenia do właściwego organu utraty lub uszkodzenia karty pobytu,

odbioru nowej karty pobytu w
których mowa w
Polski dokument podróży dla cudzoziemca wydaje się cudzoziemcowi, który utracił swój dokument podróży
albo którego dokument podróży uległ zniszczeniu bądź utracił ważność, a
nie jest możliwe otrzymanie przez cudzoziemca

zezwolenia na pobyt stały;

zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;


zgody na pobyt ze względów humanitarnych.
1. Polski dokument podróży dla cudzoziemca w
okresie swojej ważności uprawnia cudzoziemca do wielokrot
Wydanie cudzoziemcowi polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca nie zwalnia go z
obowiązku podję

imię (imiona) i
nazwisko cudzoziemca;

datę, miejsce i
kraj urodzenia;

informację o
obywatelstwie;

informację o

nazwę organu wydającego;

datę wydania dokumentu;

datę upływu okresu ważności dokumentu;

fotografię cudzoziemca;
2. Polski dokument podróży dla cudzoziemca zawiera podpis posiadacza i
może zawierać zakodowany zapis danych,

zmiany danych umieszczonych w
dotychczasowym dokumencie;

zmiany wizerunku twarzy posiadacza dokumentu w
stosunku do wizerunku twarzy umieszczonego w

utraty dokumentu;

1. Polski dokument podróży dla cudzoziemca wydaje lub odmawia jego wydania, wymienia lub odmawia jego

nabył obywatelstwo polskie;

stwierdzeniu nieważności tego dokumentu;

wydano decyzję o
cofnięciu mu zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE

pozbawieniu go ochrony uzupełniającej;

otrzymał dokument podróży.
2. Cudzoziemiec zwraca polski dokument podróży dla cudzoziemca niezwłocznie, nie później jednak niż w

doręczono mu dokument potwierdzający nabycie obywatelstwa polskiego;

doręczono mu dokument podróży;

2–4, stała się ostateczna.
3. W
pozostałym zakresie do zwrotu polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca stosuje się przepisy art.
249 ust.
3 i

utraty albo uszkodzenia tego dokumentu – z
dniem zgłoszenia jego utraty albo uszkodzenia do właściwego organu;

powodu zmiany:

wizerunku twarzy posiadacza dokumentu w
stosunku do wizerunku twarzy umieszczonego w

nim umieszczonych

nabycia przez cudzoziemca obywatelstwa polskiego – z
dniem upływu terminu zwrotu dokumentu;

zgonu posiadacza dokumentu – z
dniem uzyskania przez organ informacji o

gdy cudzoziemiec, któremu po utracie polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca wydano kolejny dokument,
zwrócił odzyskany polski dokument podróży, chyba że dokument ten został już unieważniony – z
dniem jego zwrócenia;

gdy cudzoziemiec nie zwrócił polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca po otrzymaniu dokumentu podróży –

organ, który ten dokument wydał, w

nabycia przez posiadacza tego dokumentu obywatelstwa polskiego albo jego zgonu,

gdy decyzja o
cofnięciu zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zgody
na pobyt ze względów humanitarnych lub decyzja o
pozbawieniu ochrony uzupełniającej albo o

przekazania dokumentu przez osobę, która go znalazła, chyba że dokument ten został już unieważniony,

zwrócenia przez cudzoziemca odzyskanego dokumentu w
przypadku, o
którym mowa w
233 ust.
2, chyba że

otrzymania przez cudzoziemca dokumentu podróży;

organ, który ten dokument wymienił, w

zgłoszenia do właściwego organu utraty lub uszkodzenia tego dokumentu,

odbioru nowego dokumentu w
których mowa w

małoletniemu cudzoziemcowi urodzonemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i
przebywającemu na tym teryto
rium bez opieki rodziców, jeżeli nie sprzeciwia się temu interes Rzeczypospolitej Polskiej oraz przemawia za tym

cudzoziemcowi, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zaświadczenia, o
którym mo

cudzoziemcowi, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i
nie posiada żadnego obywatelstwa, jeżeli
2. Cudzoziemcowi, o
którym mowa w
1, polski dokument tożsamości cudzoziemca może być wydany, jeżeli cudzo
ziemiec nie posiada dokumentu podróży i
nie jest możliwe otrzymanie przez niego innego dokumentu potwierdzającego
1. Polski dokument tożsamości cudzoziemca, w
okresie swojej ważności, potwierdza tożsamość cudzoziemca
3. Posiadanie przez cudzoziemca dokumentu, o
którym mowa w
1, nie zwalnia go z
obowiązku uzyskania wizy,

imię (imiona) i
nazwisko cudzoziemca oraz imiona jego rodziców;

datę, miejsce i
kraj urodzenia;

adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy;

informację o

informację o

nazwę organu wydającego dokument;

datę wydania dokumentu;

datę upływu okresu ważności dokumentu;

fotografię cudzoziemca;

pouczenie, że dokument nie potwierdza obywatelstwa, nie uprawnia do przekraczania granicy ani nie jest dokumen
2. Polski dokument tożsamości cudzoziemca zawiera podpis jego posiadacza i
może zawierać zakodowany zapis da
3. W
polskim dokumencie tożsamości cudzoziemca nie umieszcza się danych, o
których mowa w
1 pkt
3, w
1. Polski dokument tożsamości cudzoziemca wydaje lub odmawia jego wydania, wymienia lub odmawia jego

nabył obywatelstwo polskie;

stwierdzeniu nieważności tego dokumentu.
3. Cudzoziemiec zwraca polski dokument tożsamości cudzoziemca organowi, który go wydał, niezwłocznie, nie później

doręczono mu dokument potwierdzający nabycie obywatelstwa polskiego albo

4. W
pozostałym zakresie do zwrotu polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca stosuje się przepisy art.
249 ust.
3 i

utraty albo uszkodzenia tego dokumentu – z
dniem zgłoszenia jego utraty albo uszkodzenia do właściwego organu;

powodu zmiany:

wizerunku twarzy posiadacza dokumentu w
stosunku do wizerunku twarzy umieszczonego w

nim umieszczonych

nabycia przez cudzoziemca obywatelstwa polskiego – z
dniem upływu terminu zwrotu dokumentu;

zgonu posiadacza dokumentu – z
dniem uzyskania informacji przez organ o

gdy cudzoziemiec, któremu po utracie polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca wydano kolejny dokument,
zwrócił odzyskany polski dokument tożsamości cudzoziemca, chyba że dokument ten został już unieważniony –

organ, który wydał ten dokument, w

nabycia przez posiadacza tego dokumentu obywatelstwa polskiego albo jego zgonu,

przekazania cudzego dokumentu przez osobę, która go znalazła, chyba że dokument został już unieważniony,

zwrócenia przez cudzoziemca odzyskanego dokumentu w
przypadku, o
którym mowa w
233 ust.
2, chyba że

gdy decyzja o
stwierdzeniu nieważności dokumentu stała się ostateczna;

organ, który wymienił ten dokument, w

zgłoszenia do właściwego organu utraty lub uszkodzenia tego dokumentu,

odbioru nowego dokumentu w
których mowa w
Tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziemca wydaje się cudzoziemcowi zamierzającemu powró
cić na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który podczas pobytu za granicą utracił swój dokument podróży albo którego
dokument podróży uległ zniszczeniu bądź utracił ważność, a
nie jest możliwe otrzymanie przez niego nowego dokumentu

cudzoziemcowi udzielono:

zezwolenia na pobyt stały,

zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE,


zgody na pobyt ze względów humanitarnych;

cudzoziemcowi nadano status uchodźcy.
Art. 268.
Tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziemca może być wydany cudzoziemcowi, który nie posiada

podlega relokacji lub przesiedleniu;

zamierza opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub został zobowiązany do opuszczenia tego terytorium.

którym mowa w
1 – do jednokrotnego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

którym mowa w
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziemca jest ważny przez okres w
nim oznaczony, nie dłuż

imię (imiona) i
nazwisko cudzoziemca;

datę, miejsce i
kraj urodzenia cudzoziemca;

informację o
obywatelstwie cudzoziemca;

informację o
płci cudzoziemca;

informację o
kolorze oczu cudzoziemca;

imiona i
nazwiska, daty, miejsca i
kraj urodzenia oraz płeć towarzyszących cudzoziemcowi dzieci tego cudzoziemca

nazwę organu wydającego dokument;

nazwisko, stanowisko służbowe oraz podpis osoby wydającej dokument;

datę wydania dokumentu;

datę upływu okresu ważności dokumentu;

fotografię cudzoziemca;
12)

2. Tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziemca zawiera podpis posiadacza i
może zawierać zakodowany

Rzeczypospolitej Polskiej – wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca, a
przypadku, gdy
cudzoziemiec jest obowiązany opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – komendant placówki Straży Granicznej;

poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – konsul.
3. Od decyzji o
odmowie wydania tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca wydanej przez kon
4. Organem wyższego stopnia w
stosunku do komendanta placówki Straży Granicznej w
sprawach dotyczących tym
5. Wniosek o
ponowne rozpatrzenie sprawy przez konsula składa się w
terminie 7 dni od dnia doręczenia cudzoziemco
Dokument „zgoda na pobyt tolerowany” wydaje się cudzoziemcowi, któremu udzielono zgody na pobyt tole
1. Dokument „zgoda na pobyt tolerowany” w
okresie swojej ważności potwierdza tożsamość cudzoziemca

imię (imiona) i
nazwisko cudzoziemca;

imiona rodziców cudzoziemca;

datę, miejsce i
kraj urodzenia cudzoziemca;

adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy cudzoziemca;

informację o
obywatelstwie cudzoziemca;

informację o
płci cudzoziemca;

informację o
kolorze oczu cudzoziemca;

numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) cudzoziemca – w

nazwę organu wydającego dokument;

datę wydania dokumentu;

datę upływu okresu ważności dokumentu;

fotografię cudzoziemca;

obraz linii papilarnych cudzoziemca;

pouczenie, że dokument nie potwierdza obywatelstwa cudzoziemca ani nie uprawnia do przekraczania granicy.
2. Dokument „zgoda na pobyt tolerowany” zawiera podpis jego posiadacza i
może zawierać zakodowany zapis danych,
3. W
dokumencie „zgoda na pobyt tolerowany” nie umieszcza się danych, o
których mowa w
1 pkt
4, gdy cudzozie
1. Dokument „zgoda na pobyt tolerowany” wydaje lub odmawia jego wydania komendant oddziału Straży
Granicznej lub komendant placówki Straży Granicznej, który udzielił cudzoziemcowi zgody na pobyt tolerowany, a
nia lub odmawia jego wymiany komendant oddziału Straży Granicznej lub komendant placówki Straży Granicznej właści
3. Organem wyższego stopnia w
rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w
stosunku do ko
mendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta placówki Straży Granicznej w
sprawach, o
których mowa w
4. W
przypadku gdy zgody na pobyt tolerowany udzielił Szef Urzędu lub gdy Szef Urzędu wydał decyzję o
albo wymianie dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany”, dokument ten wydaje albo wymienia komendant oddziału Straży
1. Organ właściwy do wydania dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany” pobiera od cudzoziemca, który skła
2. Jeżeli cudzoziemiec nie złożył odcisków linii papilarnych w
przypadkach, o
których mowa w
1, odmawia się

nabycia obywatelstwa polskiego;

stwierdzeniu nieważności dokumentu;

cofnięciu mu zgody na pobyt tolerowany;

gdy wydana decyzja o
udzieleniu mu zgody na pobyt tolerowany wygasła z
mocy prawa na podstawie przepisów
3. Cudzoziemiec zwraca dokument „zgoda na pobyt tolerowany” organowi, który go wydał, niezwłocznie, nie później

doręczono mu dokument potwierdzający nabycie obywatelstwa polskiego albo

2–4, stała się ostateczna albo wygasła.

utraty albo uszkodzenia tego dokumentu – z
dniem zgłoszenia jego utraty albo uszkodzenia do właściwego organu;

powodu zmiany:

wizerunku twarzy posiadacza dokumentu w
stosunku do wizerunku twarzy umieszczonego w

nim umieszczonych

nabycia przez cudzoziemca obywatelstwa polskiego – z
dniem upływu terminu zwrotu dokumentu;

zgonu posiadacza dokumentu – z
dniem uzyskania przez organ informacji o

gdy cudzoziemiec nie zwrócił go na podstawie art.
280 ust.
2 pkt
2–4 – z
dniem, w
którym decyzja, o
której mowa
6)

gdy został przekazany przez osobę, która go znalazła, i
nie zgłoszono wcześniej jego utraty – z
dniem tego przekazania;

gdy cudzoziemiec, któremu po utracie dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany” wydano kolejny dokument, zwrócił
odzyskany dokument „zgoda na pobyt tolerowany”, chyba że dokument ten został już unieważniony – z
dniem jego

organ, który wydał ten dokument, w

nabycia przez posiadacza tego dokumentu obywatelstwa polskiego albo jego zgonu,

zwrócenia cudzego dokumentu przez osobę, która go znalazła, chyba że dokument ten został już unieważniony,

zwrócenia przez cudzoziemca odzyskanego dokumentu w
przypadku, o
którym mowa w
233 ust.
2, chyba że
d)

gdy decyzja o
cofnięciu zgody na pobyt tolerowany lub o
stwierdzeniu nieważności dokumentu stała się ostateczna,

wygaśnięcia decyzji o
udzieleniu zgody na pobyt tolerowany z
mocy prawa na podstawie przepisów art.

organ, który wymienił ten dokument, w

zgłoszenia do właściwego organu utraty lub uszkodzenia tego dokumentu,

odbioru nowego dokumentu w
których mowa w
Do odbioru polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca
przypadku gdy organ prowadzący kontrolę graniczną lub kontrolę legalności pobytu cudzoziemca ustali, że
cudzoziemiec posługuje się którymkolwiek z
dokumentów, które był obowiązany zwrócić na podstawie art.
233 ust.

zatrzymuje taki dokument;

wydaje nieodpłatnie zaświadczenie potwierdzające zatrzymanie takiego dokumentu;

przesyła zatrzymany dokument organowi, który go wydał;

dokumentuje realizację czynności, o
1–3.
1. W
przypadku gdy cudzoziemiec, mimo ciążącego na nim obowiązku zwrotu któregokolwiek z
tów, o
których mowa w
226 pkt
5, takiego dokumentu nie zwrócił lub w
przypadku gdy cudzoziemiec zawiadomił
utracie takiego dokumentu, organ, do którego należało zwrócić dokument, lub organ, który został zawiadomiony o
2. Organ, który na podstawie ust.
1 umieścił informacje o
dokumencie w
nformacyjnym Schengen, usuwa tepolskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca,

polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca,

tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca,

dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany”,

formularza zgłoszenia utraty lub uszkodzenia karty pobytu, polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, pol

zaświadczenia o
utracie lub uszkodzeniu karty pobytu, polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, polskie

zaświadczenia o
zwrocie karty pobytu, polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca lub dokumentu „zgoda na

zaświadczenia potwierdzającego zatrzymanie karty lub dokumentów, o

wzór formularza wniosku o:

wydanie lub wymianę polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca,

wydanie lub wymianę polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca,

wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca,

wydanie lub wymianę karty pobytu,

wydanie dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany” lub o
wymianę takiego dokumentu;

liczbę fotografii dołączanych do wniosków, o
których mowa w
2, i
szczegółowe wymogi techniczne dotyczące

sposób i
tryb unieważniania karty pobytu, polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, polskiego dokumentu toż

sposób pobierania odcisków linii papilarnych cudzoziemca w
celu umieszczenia ich w
karcie pobytu lub dokumencie

sposób utrwalania danych umieszczanych w
karcie pobytu lub dokumencie „zgoda na pobyt tolerowany” i

konieczność zapewnienia czytelności i
kompletności wzorów, o

dane osobowe w
zakresie niezbędnym do wydania lub wymiany polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, pol
skiego dokumentu tożsamości cudzoziemca, tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, karty

zapewnienie możliwości sprawnego wyeliminowania wadliwego dokumentu.
1. Cudzoziemcy będący uczniami pochodzącymi z
państw trzecich, uczestniczący w
wycieczce szkolnej do
innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej na zasadach określonych w
decyzji Rady 94/795/WSiSW z
dnia 30 listo
pada 1994
r. w
sprawie wspólnych działań przyjętych przez Radę na podstawie art.
K.3 ust.
2 lit.
b Traktatu o
Unii Europej
skiej w
sprawie ułatwień podróży dla uczniów pochodzących z
państw trzecich przebywających w
Państwach Członkow
2. Dane osobowe cudzoziemców podróżujących w
ramach wycieczek w
Unii Europejskiej oraz ich prawo do ponowne
go wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdza, na wniosek dyrektora szkoły, wojewoda właściwy dla sie
1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w
porozumieniu z
ministrem właściwym do spraw zagranicz
nych oraz ministrem właściwym do spraw oświaty i
wychowania, określi, w
drodze rozporządzenia, wzór formularza listy
2. W
rozporządzeniu, o
którym mowa w
1, minister właściwy do spraw wewnętrznych uwzględni dane osobowe
zakresie, w
jakim są one niezbędne do spełnienia warunków wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziem
ców będących uczniami pochodzącymi z
państw trzecich, uczestniczącymi w
wycieczce szkolnej do innego państwa człon
kowskiego Unii Europejskiej i
ich pobytu na tym terytorium, oraz możliwość weryfikacji tych danych, a
także konieczność
politej Polskiej
Cudzoziemiec w
okresie pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany posiadać ważny
dokument podróży oraz dokumenty uprawniające go do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są wymagane.
1. Kontrolę legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prowadzą w
celu usta
lenia stanu faktycznego w
zakresie przestrzegania przepisów dotyczących warunków wjazdu cudzoziemców na to teryto
2. Szef Urzędu i
wojewoda mogą prowadzić kontrolę legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej
3. Organy Służby Celnej mogą prowadzić kontrolę, o
której mowa w
1, w
ramach dokonywanych kontroli, na zasa

dnia 20 czerwca 1997

dnia 6 września 2001
transporcie drogowym (Dz.

ustawie z
dnia 24 sierpnia 2007
r. o
udziale Rzeczypospolitej Polskiej w
nformacyjnym Schengen oraz

dnia 27 sierpnia 2009
U. z

ustawie z
dnia 19 listopada 2009
r. o
grach hazardowych (Dz.
U. Nr
201, poz.
1540, z
późn. zm.
) w
związku z
wą z
dnia 6 lipca 2001
r. o
gromadzeniu, przetwarzaniu i
przekazywaniu informacji kryminalnych (Dz.
U. z
Organy administracji rządowej i
samorządowej są obowiązane współdziałać z
organami Straży Granicznej,
Art. 291.
1. Kontrolę legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadza co naj
mniej dwóch funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji, Służby Celnej, zwanych dalej „funkcjonariuszami”, lub co naj
2. Kontrolę mogą przeprowadzać wspólnie funkcjonariusze i
pracownicy, przy czym przeprowadzają ją co najmniej
4. Kontrola może być przeprowadzona przez jednego funkcjonariusza, jeżeli w
toku innych czynności służbowych
2. Pracownik przeprowadza kontrolę po podaniu imienia i
nazwiska oraz okazaniu upoważnienia do przeprowadzenia

określenie podstawy prawnej do przeprowadzenia kontroli;

oznaczenie organu;

miejsce jego wystawienia;

nazwisko pracownika uprawnionego do przeprowadzenia kontroli;

określenie zakresu przedmiotowego kontroli;

datę jego ważności;

podpis osoby udzielającej upoważnienia z
podaniem zajmowanego przez nią stanowiska.

dokumentu podróży i
dokumentów uprawniających cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
z
miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w
U. z
r. poz.
1448 oraz z
r. poz.
700, 991, 1446
z
miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w
U. z
r. Nr
195, poz.
1198 i
216, poz.
1367 oraz z
r. Nr
z
miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w
U. z
r. Nr
127, poz.
857, z
r. Nr
106, poz.
622 i
134, poz.
z
miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w
U. z
r. Nr
167, poz.
1131, Nr
182, poz.
1228 i

środków finansowych przeznaczonych na pokrycie kosztów:

utrzymania cudzoziemca w
trakcie jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

podróży powrotnej cudzoziemca do państwa pochodzenia lub zamieszkania,

tranzytu cudzoziemca przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia

dokumentu potwierdzającego możliwość uzyskania środków, o

dokumentów uprawniających cudzoziemca do wykonywania pracy, prowadzenia działalności gospodarczej lub po

dokumentów potwierdzających cel i
warunki pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1. Cudzoziemiec poddany kontroli jest obowiązany okazać dokumenty, o
których mowa w
293 pkt
1, 4 i
oraz środki finansowe albo dokument potwierdzający możliwość uzyskania takich środków zgodnie z
prawem, o
2. Obowiązek, o
którym mowa w
1, nie dotyczy cudzoziemca, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Pol
1. Funkcjonariusz lub pracownik pobiera od cudzoziemca w
toku kontroli odciski linii papilarnych w
2. Funkcjonariusz lub pracownik w
celu, o
którym mowa w
19 ust.
1 rozporządzenia nr
767/2008, może pobrać od
3. Funkcjonariusz lub pracownik dokonuje sprawdzenia odcisków linii papilarnych pobranych od cudzoziemca w
którym mowa w
19 ust.
1 lub art.
20 ust.
1 rozporządzenia nr
767/2008, w
Wizowym Systemie
nformacyjnym, a

niezgodny z
przepisami dotyczącymi warunków wjazdu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i
pobytu na tym terytorium, funkcjonariusz lub pracownik sporządza protokół kontroli legalności pobytu cudzoziem

zgodny z
przepisami dotyczącymi warunków wjazdu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i
a)

funkcjonariusz odnotowuje fakt przeprowadzenia kontroli w
notatniku służbowym lub sporządza notatkę służbową,

pracownik sporządza notatkę służbową.
2. Organ Policji, Szef Urzędu, wojewoda lub organ Służby Celnej zawiadamia komendanta oddziału Straży Granicznej
lub komendanta placówki Straży Granicznej właściwego do wydania decyzji o
zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu
stwierdzeniu, po przeprowadzeniu kontroli, że pobyt cudzoziemca jest niezgodny z
przepisami dotyczącymi warunków

stopień, imię i
nazwisko oraz numer legitymacji służbowej funkcjonariusza lub imię i
nazwisko pracownika oraz nu

miejsce sporządzenia protokołu;

godzinę rozpoczęcia i

miejsce przeprowadzenia kontroli;

nazwisko, datę urodzenia oraz obywatelstwo kontrolowanego cudzoziemca;

miejsce pobytu i
adres zamieszkania cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

opis okoliczności uzasadniających przeprowadzenie kontroli;

podaniem ich numeru, okresu ważności oraz nazwy organu, który je wydał;


podpis funkcjonariusza lub pracownika sporządzającego protokół;

podpis cudzoziemca lub adnotację o
przyczynach jego braku;

nazwisko oraz podpis tłumacza, w
przypadku gdy brał udział w
3. W
przypadku gdy cudzoziemiec odmawia podpisania protokołu, pozostawia mu się odpis tego protokołu podpisany

miejsce sporządzenia notatki;

godzinę rozpoczęcia i

nazwisko, datę urodzenia oraz obywatelstwo kontrolowanego cudzoziemca;

miejsce pobytu i
adres zamieszkania cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;


podpis funkcjonariusza lub pracownika sporządzającego notatkę;

nazwisko tłumacza, w
1. Cudzoziemiec jest obowiązany opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed upływem okresu poby
2. Cudzoziemiec, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy międzynarodowej
zniesieniu obowiązku wizowego lub jednostronnego zniesienia obowiązku wizowego lub wobec którego stosuje się częś
ciowe lub całkowite zniesienie obowiązku wizowego, zgodnie z
rozporządzeniem Rady (WE) nr
539/2001 z
dnia 15 marca
r. wymieniającym państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrz
nych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z
tego wymogu, jest obowiązany opuścić to terytorium przed upływem termi
nu przewidzianego w
umowie międzynarodowej, w
jednostronnym zniesieniu obowiązku wizowego lub w
3. Cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w
ramach ruchu bezwizowego na podstawie
umowy międzynarodowej o
zniesieniu obowiązku wizowego lub w
związku z
jednostronnym zniesieniem przez Rzecz-
pospolitą Polską obowiązku wizowego jest obowiązany opuścić to terytorium po upływie okresu pobytu, na jaki wjechał na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia utraty mocy umowy lub przywrócenia
4. Jeżeli utrata mocy umowy o
całkowitym lub częściowym zniesieniu obowiązku wizowego lub przywrócenie obo
wiązku wizowego nastąpiły przed ogłoszeniem jednego z
tych faktów w
formie przewidzianej prawem, termin, o
5. Cudzoziemiec jest obowiązany opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed upływem terminu ważności
6. Cudzoziemiec jest obowiązany opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w
terminie 30 dni od dnia, w

odmowie przedłużenia mu wizy Schengen lub wizy krajowej, udzielenia mu zezwolenia na pobyt czasowy, zezwo
lenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub decyzja o
cofnięciu mu zezwolenia

odmowie nadania mu statusu uchodźcy lub udzielenia ochrony uzupełniającej lub decyzja o
umorzeniu postępowa
nia w
sprawie nadania mu statusu uchodźcy, lub decyzja o
pozbawieniu go statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniają

cofnięciu zgody na pobyt ze względów humanitarnych
– stała się ostateczna, a
przypadku wydania decyzji przez organ wyższego stopnia, od dnia, w
którym decyzja ostateczna
7. Pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w
okresie, o
którym mowa w
6, uważa się za legal
ny, chyba że wniosek o
przedłużenie mu wizy Schengen lub wizy krajowej lub o
udzielenie mu zezwolenia na pobyt czaso
wy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE został złożony po upływie okresu
8. Przepisów ust.
1, 2, 5 i
6 nie stosuje się, jeżeli cudzoziemiec posiada ważny dokument uprawniający go do pobytu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub z
niniejszej ustawy wynika, że jego pobyt na tym terytorium uważa się za legalny.

dniu wydania decyzji o
odmowie nadania statusu uchodźcy lub udzielenia ochrony uzupełniającej lub decyzji
umorzeniu postępowania w
sprawie nadania statusu uchodźcy cudzoziemiec przebywa w
strzeżonym ośrodku lub

decyzja o
odmowie nadania statusu uchodźcy lub udzielenia ochrony uzupełniającej lub decyzja o
umorzeniu postępo
wania w
sprawie nadania statusu uchodźcy została wydana w
związku ze złożeniem kolejnego wniosku o
1. Wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca, który przebywa na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej na podstawie umowy międzynarodowej o
zniesieniu obowiązku wizowego lub wobec którego stosuje się
częściowe lub całkowite zniesienie obowiązku wizowego, zgodnie z
rozporządzeniem Rady (WE) nr
539/2001 z
marca 2001
r. wymieniającym państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic
zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z
tego wymogu, może przedłużyć w
uzasadnionych przypadkach
okres pobytu tego cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej o
kolejne 90 dni, jeżeli możliwość taka jest przewi
2. Cudzoziemiec składa wniosek o
przedłużenie okresu pobytu w
ramach ruchu bezwizowego na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej osobiście, nie później niż w
ostatnim dniu jego legalnego pobytu na tym terytorium w
ramach ruchu
3. Przedłużenie okresu pobytu w
ramach ruchu bezwizowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej następuje przez
umieszczenie w
dokumencie podróży cudzoziemca odcisku stempla potwierdzającego przedłużenie okresu tego pobytu
4. Pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemca, który złożył wniosek o
przedłużenie okresu pobytu
ramach ruchu bezwizowego na tym terytorium w
terminie, o
którym mowa w
2, uważa się za legalny do dnia umiesz
czenia w
dokumencie podróży cudzoziemca odcisku stempla potwierdzającego przedłużenie okresu tego pobytu lub do dnia
wydania przez wojewodę decyzji o
odmowie przedłużenia okresu tego pobytu, nie dłużej jednak niż przez 90 dni, licząc od
następnego dnia po upływie okresu pobytu w
ramach ruchu bezwizowego, jeżeli wniosek ten nie zawiera braków formal
5. Przepisu art.
299 ust.
2 nie stosuje się do cudzoziemca, któremu wojewoda przedłużył okres pobytu w
ramach ruchu
1. Przedłużenia okresu pobytu w
ramach ruchu bezwizowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odma
2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w
drodze rozporządzenia, wzór stempla potwierdzającego prze
dłużenie okresu pobytu w
ramach ruchu bezwizowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej o
90 dni, mając na uwadze

przebywa lub przebywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez ważnej wizy lub innego ważnego dokumentu
uprawniającego go do wjazdu na to terytorium i
pobytu na nim, jeżeli wiza lub inny dokument są lub były wymagane

nie opuścił terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po wykorzystaniu dopuszczalnego okresu jego pobytu na terytorium
wszystkich lub niektórych państw obszaru Schengen, do którego był uprawniony bez konieczności posiadania wizy,

nie opuścił terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po wykorzystaniu dopuszczalnego okresu jego pobytu wskazanego
wizie Schengen w
każdym okresie 180 dni, lub po wykorzystaniu dopuszczalnego okresu pobytu na podstawie wizy

wykonuje lub wykonywał pracę bez wymaganego zezwolenia na pracę lub zarejestrowanego w
powiatowym urzędzie
pracy oświadczenia pracodawcy o
zamiarze powierzenia mu wykonywania pracy, lub został ukarany karą grzywny za

podjął działalność gospodarczą niezgodnie z
przepisami obowiązującymi w
tym zakresie na terytorium Rzeczypospo

nie posiada środków finansowych niezbędnych do pokrycia kosztów pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo tranzytu przez terytorium Rzeczypospolitej Pol
skiej do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, i
nie wskazał wiarygodnych źródeł uzyskania takich

obowiązuje wpis danych cudzoziemca do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Pol

dane cudzoziemca znajdują się w
nformacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu, jeżeli cudzoziemiec
przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w
ramach ruchu bezwizowego lub na podstawie wizy Schengen,
wyłączeniem wizy upoważniającej tylko do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i
pobytu na tym teryto

wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i
porządku publicznego

przekroczył lub usiłował przekroczyć granicę wbrew przepisom prawa, lub

został skazany prawomocnym wyrokiem w
Rzeczypospolitej Polskiej na karę pozbawienia wolności podlegającą wy
konaniu i
istnieją podstawy do przeprowadzenia postępowania w
przekazania go za granicę w
celu wykonania

przebywa poza strefą przygraniczną, w
której zgodnie z
zezwoleniem na przekraczanie granicy w
ramach małego ru

przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po upływie okresu pobytu, do którego był uprawniony na podsta
wie zezwolenia na przekraczanie granicy w
ramach małego ruchu granicznego, chyba że umowy międzynarodowe

dalszy pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będzie stanowił zagrożenie dla zdrowia publiczne
go, co zostało potwierdzone badaniem lekarskim, lub dla stosunków międzynarodowych innego państwa członkow

cel i
warunki pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są niezgodne z
deklarowanymi, chyba że

została wydana decyzja o
odmowie nadania statusu uchodźcy lub udzielenia ochrony uzupełniającej lub decyzja
sprawie nadania statusu uchodźcy i
nie opuścił on terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
3. Przepisów ust.
1 pkt
2 i
3 nie stosuje się, jeżeli cudzoziemiec posiada ważny dokument uprawniający go do pobytu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub z
niniejszej ustawy wynika, że jego pobyt na tym terytorium uważa się za legalny.
4. Przepisu ust.
1 pkt
4 nie stosuje się w
przypadku, o
którym mowa w
120 ust.
3 ustawy z
dnia 20 kwietnia 2004
5. W
postępowaniu w
sprawie zobowiązania do powrotu cudzoziemca posiadającego zezwolenie na pobyt czasowy,
którym mowa w
158 ust.
1 lub art.
159 ust.
1, lub cudzoziemca, do którego dołączył cudzoziemiec posiadający zezwo
lenie na pobyt czasowy, o
którym mowa w
159 ust.
1, bierze się pod uwagę okres pobytu cudzoziemca na terytorium
1. W
przypadkach, o
których mowa w
302 ust.
1, decyzji o
zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu nie

posiada status uchodźcy, korzysta z
ochrony uzupełniającej lub

udzielono mu zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany lub zachodzą przesłanki do

udzielono mu zezwolenia, o
6 lub 7, lub

jest małżonkiem obywatela polskiego albo cudzoziemca posiadającego zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na
pobyt rezydenta długoterminowego UE na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i
nie sprzeciwiają się temu względy
obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i
porządku publicznego, chyba że celem zawar

przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy Schengen wydanej w
celu, o
którym mowa
60 ust.
1 pkt
23, upoważniającej tylko do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i
pobytu na tym tery

udzielono mu zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE na terytorium

posiada zezwolenie pobytowe lub inne zezwolenie uprawniające do pobytu, udzielone przez inne państwo obszaru
Schengen, i
nie sprzeciwiają się temu względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa
porządku publicznego, chyba że cudzoziemiec nie udał się niezwłocznie na terytorium tego państwa obszaru Schen

jest czasowo oddelegowany w
celu świadczenia usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez pracodawcę ma
jącego siedzibę na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europej
skiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFT
) – strony umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfe
deracji Szwajcarskiej oraz jest uprawniony do przebywania i
zatrudnienia na terytorium tego państwa, jeżeli decyzja
zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu miałaby zostać wydana z
uwagi na przebywanie na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej bez ważnej wizy lub innego ważnego dokumentu uprawniającego do wjazdu na to terytorium i

może zostać niezwłocznie przekazany do państwa trzeciego na podstawie umowy międzynarodowej o
przyjmowaniu osób po uprzednim zatrzymaniu go w
związku z
przekroczeniem granicy wbrew przepisom prawa,

może być niezwłocznie doprowadzony do granicy, jeżeli został zatrzymany w
strefie nadgranicznej bezpośrednio po

może zostać niezwłocznie przekazany do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskie
go Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFT
) – strony umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym
lub Konfederacji Szwajcarskiej na podstawie obowiązującej w
dniu 13 stycznia 2009
r. umowy międzynarodowej

przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zaświadczenia, o
2. W
przypadku, o
którym mowa w
302 ust.
1 pkt
1, decyzji o
zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu nie wydaje
się, gdy cudzoziemiec zgodnie z
przepisami art.
120 i
135 wystąpił o
zmianę decyzji, o
których mowa w
tych przepi
3. Przepisu ust.
1 pkt
1 nie stosuje się w
przypadku, o
którym mowa w
32 ust.
1 lub art.
33 ust.
2 Konwencji doty
4. Odmawia się wszczęcia postępowania w
sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu, jeżeli toczy się postępowa
nie w
sprawie nadania temu cudzoziemcowi statusu uchodźcy, chyba że cudzoziemiec złożył kolejny wniosek w
5. Cudzoziemca, o
którym mowa w
1 pkt
9, można – w
szczególnie uzasadnionych przypadkach, ze względu na
jego stan zdrowia – nie przekazywać do państwa trzeciego. Cudzoziemcowi temu w
przypadku wystąpienia zagrożenia dla
6. Koszty zapewnienia opieki medycznej, o
której mowa w
5, są pokrywane z
budżetu państwa z
części, której dys
ponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych, ze środków pozostających w
dyspozycji Komendanta Głównego
Organ prowadzący postępowanie w
sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu poucza cudzoziemca
1. Postępowanie w
sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu zawiesza się w
przypadku wszczęcia po
stępowania w
sprawie nadania cudzoziemcowi statusu uchodźcy lub udzielenia mu zezwolenia, o
którym mowa w
2. Postępowania w
sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu nie zawiesza się w
przypadku, gdy cudzoziemiec

posiada status uchodźcy, korzysta z
ochrony uzupełniającej lub

przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia, o
którym mowa w
176 lub art.
1. W
dniu, w
którym decyzja o
zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu stanie się ostateczna, z
mocy prawa
2. W
dniu, w
którym decyzja o
zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu wydana na podstawie art.
302 ust.
1 pkt
13 stanie się ostateczna, z
mocy prawa następuje unieważnienie zezwolenia na przekraczanie granicy w
ramach małego
Do cudzoziemców oraz członków ich rodzin uprawnionych do wykonywania pracy na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej na zasadach określonych w
decyzji nr
1/80 Rady Stowarzyszenia Republiki Tureckiej i
EWG z
cego stowarzyszenie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a
Turcją, podpisanego w
a
nkarze dnia 12 września

nie stosuje się przepisów art.
329, art.

stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z
dnia 14 lipca 2006
r. o
wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
Organ, który wydaje decyzję o
zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, w
przypadku cofnięcia cudzoziemco
wi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielonego cudzoziemcowi posiadającemu ochronę międzynaro
dową w
innym państwie członkowskim Unii Europejskiej ustala, za pośrednictwem Szefa Urzędu, czy cudzoziemiec nadal
urzędu, komendant oddziału Straży Granicznej lub komendant placówki Straży Granicznej, który stwierdził istnienie
na wniosek wojewody, Ministra Obrony Narodowej, Szefa
gencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa
Wywiadu, organu Służby Celnej, komendanta wojewódzkiego lub komendanta powiatowego (miejskiego) Policji,
komendant oddziału Straży Granicznej lub komendant placówki Straży Granicznej, właściwy ze względu na siedzibę
1. W
przypadku, o
którym mowa w
302 ust.
1 pkt
10, decyzję o
zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu
2. Organ, który wydał decyzję o
zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu na formularzu, informuje pisemnie cudzoziem
ca w
języku dla niego zrozumiałym o
podstawie prawnej, o
treści rozstrzygnięcia oraz o
pouczeniu, czy i
jakim trybie

treść wniosku o
wydanie decyzji o
zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, uwzględniając potrzebę zapewnienia
sprawności i
prawidłowości postępowania, a
szczególności konieczność uzyskania informacji niezbędnych do wy

sposób odnotowywania w
dokumencie podróży wydania decyzji o
zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, uwzględ
niając zapewnienie możliwości ustalenia podczas kontroli dokumentu podróży cudzoziemca, że decyzja ta została
Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w
drodze rozporządzenia, wzór formularza, o
mowa w
311, uwzględniając konieczność zapewnienia sprawności postępowania prowadzonego w
sprawie zobowiąza
1. Organ właściwy do wydania decyzji o
zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu w
przypadkach, o
mowa w
302 ust.
1 pkt
1–8 i
10–16, poucza cudzoziemca posiadającego zezwolenie na pobyt lub inne zezwolenie
uprawniające go do pobytu, udzielone przez inne państwo obszaru Schengen o
2. Organ właściwy do wydania decyzji o
zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu odnotowuje dokonanie pouczenia,
1. W
decyzji o
zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu określa się termin dobrowolnego powrotu, który wy

istnieje prawdopodobieństwo ucieczki cudzoziemca lub

wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i
porządku publicznego.

zadeklarował niepodporządkowanie się obowiązkom wynikającym z
otrzymania decyzji o
zobowiązaniu cudzoziemca

nie dysponuje dokumentami poświadczającymi jego tożsamość, lub

przekroczył lub usiłował przekroczyć granicę wbrew przepisom prawa, lub

wjechał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w
okresie obowiązywania wpisu do wykazu cudzoziemców, których
pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, lub do Systemu
nformacyjnego Schengen do celu
4. W
decyzji o
zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu wydanej bez określenia terminu dobrowolnego powrotu, o
5. Decyzja o
zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu wydana bez określenia terminu dobrowolnego powrotu, o
6. W
przypadku gdy cudzoziemiec przekroczył lub usiłował przekroczyć granicę wbrew przepisom prawa w
okresie po
wydaniu decyzji o
zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, a
przed upływem terminu dobrowolnego powrotu, termin, o
7. Jeżeli decyzję o
zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu wydaje się cudzoziemcowi, o
którym mowa w
309, który
nadal posiada ochronę międzynarodową w
innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, w
decyzji o
cudzoziemca do powrotu jako państwo powrotu cudzoziemca wskazuje się państwo członkowskie Unii Europejskiej, w
8. Jeżeli decyzję o
zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu wydaje się cudzoziemcowi, który przebywał na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w
związku z
okolicznościami, o
których mowa
186 ust.
1 pkt
3, w
decyzji o
zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu jako państwo powrotu cudzoziemca wskazuje się
państwo członkowskie Unii Europejskiej, w
którym cudzoziemiec posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowe
9. Jeżeli decyzję o
zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu wydaje się cudzoziemcowi, który przebywał na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy jako członek rodziny cudzoziemca, który przebywał
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w
związku z
okolicznościami, o
rych mowa w
186 ust.
1 pkt
3, w
decyzji o
zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu jako państwo powrotu cudzoziemca
wskazuje się państwo członkowskie Unii Europejskiej, w
którym członek rodziny tego cudzoziemca posiada zezwolenie na
1. Organ, wydając decyzję o
zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, może przedłużyć termin dobrowolnego
powrotu, jeżeli cudzoziemiec jest obowiązany do osobistego stawiennictwa przed polskim organem władzy publicznej lub
jego obecności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymaga interes Rzeczypospolitej Polskiej lub wyjątkowa sytuacja
osobista cudzoziemca, wynikająca w
szczególności z
długości pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Pol
skiej, z
łączących cudzoziemca więzi o
charakterze rodzinnym i
społecznym lub z
potrzeby kontynuowania nauki przez
2. Organ, który wydał decyzję o
zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, może przedłużyć termin dobrowolnego po
wrotu w
niej określony z
powodu okoliczności, o
których mowa w
1, także po jej wydaniu, jednorazowo, na wniosek
1. W
decyzji, o
której mowa w
316 ust.
1 i
2, można do czasu dobrowolnego powrotu zobowiązać cudzo

zgłaszania się w
określonych odstępach czasu do organu wskazanego w
decyzji – do dnia, w
którym nastąpi dobro

wpłaty zabezpieczenia pieniężnego w
wysokości określonej w
decyzji, nie niższej niż dwukrotność minimalnego wy

przekazania do depozytu organowi wskazanemu w
decyzji dokumentu podróży;

zamieszkiwania w
wyznaczonym w
decyzji miejscu – do dnia, w
2. W
decyzji, o
której mowa w
1, można orzec o
zastosowaniu jednego lub więcej niż jednego spośród środków,
abezpieczenie pieniężne, o
którym mowa w
1 pkt
2, i
dokument podróży, o
którym mowa w
1 pkt
3, prze
4. Cudzoziemcowi nie wolno zmieniać miejsca zamieszkania wyznaczonego w
decyzji o
przedłużeniu terminu dobro
1. W
decyzji o
zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu orzeka się o
zakazie ponownego wjazdu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i
innych państw obszaru Schengen oraz określa się
akaz ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i
innych państw obszaru Schengen orzeka się

nie określono terminu dobrowolnego powrotu;

określono termin dobrowolnego powrotu – na wypadek jeżeli cudzoziemiec w

nie opuści terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub

przekroczy lub będzie usiłował przekroczyć granicę wbrew przepisom prawa.
akaz ponownego wjazdu tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej orzeka się w
decyzji o
zobowiązaniu cudzo

posiadającemu ochronę międzynarodową w
innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, któremu cofnięto

którym mowa w

od 6 miesięcy do 3 lat – w

przypadkach, o
art.

od 3 lat do 5 lat – w
przypadkach, o
302 ust.

których mowa w
1 pkt
1. Organ, który wydał decyzję o
zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, na wniosek cudzoziemca, w

zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu lub

jego ponowny wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innych państw obszaru Schengen ma nastąpić ze

została mu przyznana pomoc w


75 ustawy z
dnia 13
czerwca 2003
r. o
udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej

wjazd lub pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może stanowić zagrożenie dla obronności lub
bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i
porządku publicznego lub naruszyć interes Rzeczypospolitej

cudzoziemiec nie uiścił należności z
tytułu kosztów związanych z
wydaniem i
wykonaniem decyzji o
Organem wyższego stopnia, w
rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w
stosunku do komen
danta oddziału Straży Granicznej lub komendanta placówki Straży Granicznej w
sprawach o
zobowiązaniu cudzoziemca do
powrotu, przedłużenia terminu dobrowolnego powrotu oraz cofnięcia zakazu, o
którym mowa w
318 ust.
1, jest Szef
Decyzję o
zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu organy mogą przekazywać sobie za pośrednictwem urzą
dzeń umożliwiających odczyt i
zapis znaków pisma na nośniku papierowym lub za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej
1. Organ Straży Granicznej odnotowuje w
dokumencie podróży cudzoziemca wydanie decyzji o
2. W
przypadku doręczenia decyzji o
zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu w
formie, o
której mowa w

pobiera od cudzoziemca odciski linii papilarnych, jeżeli nie zostały pobrane po zatrzymaniu go w
związku z

przekazuje Komendantowi Głównemu Policji obraz linii papilarnych, dane osobowe cudzoziemca oraz informacje,

sporządza fotografię cudzoziemca.
1. W
przypadku gdy cudzoziemiec nie posiada dokumentu podróży, Komendant Główny Straży Granicznej
składa do właściwego przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego państwa pochodzenia cudzoziemca
2. Jeżeli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie istnieje przedstawicielstwo lub urząd, o
którym mowa w
Komendant Główny Straży Granicznej składa wniosek o
wydanie dokumentu podróży do właściwego organu państwa po
3. Przed wydaniem dokumentu podróży cudzoziemcowi właściwe organy Straży Granicznej w
uzasadnionych przypad
kach umożliwiają przedstawicielstwom dyplomatycznym, urzędom konsularnym lub właściwym organom państw pocho
dzenia cudzoziemca przeprowadzenie z
nim rozmowy w
jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej, przedstawiciel
stwach dyplomatycznych lub urzędach konsularnych państw pochodzenia cudzoziemca w
celu potwierdzenia jego obywa
4. Przepisy ust.
1 i
2 stosuje się, o
ile wiążące Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowe dotyczące przyjmowania
przekazywania osób, które nie spełniają warunków wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i
pobytu na tym tery
5. Rozmowę, o
której mowa w
3, przeprowadza się w
obecności funkcjonariusza Straży Granicznej oraz w
6. Rozmowę, o
której mowa w
3, przeprowadzaną w
jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej utrwala się, za
gromadzone zapisy dźwięku, o
których mowa w
6, przechowuje się przez okres 20 dni od dnia zarejestrowania,
1. W
postępowaniu w
sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu dotyczącym cudzoziemca będącego
małżonkiem obywatela polskiego albo cudzoziemca posiadającego zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezy
denta długoterminowego UE na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej organ, który prowadzi to postępowanie, ustala, czy
2. Do ustalenia, czy związek małżeński został zawarty lub istnieje w
celu obejścia niniejszej ustawy, stosuje się przepisy
1. Organ prowadzący postępowanie w
sprawie wydania decyzji o
zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu
zapewnia cudzoziemcowi, który nie włada w
wystarczającym stopniu językiem polskim, możliwość korzystania z
2. Organ, który wydał decyzję o
zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, dokonuje w
języku zrozumiałym dla cudzo
ziemca ustnego lub pisemnego tłumaczenia podstawy prawnej decyzji, rozstrzygnięcia oraz pouczenia, czy i
jakim trybie
Art. 328.
Organ prowadzący postępowanie w
sprawie wydania decyzji o
zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu infor
muje cudzoziemca o
organizacjach pozarządowych zajmujących się udzielaniem cudzoziemcom pomocy, w
tym pomocy
1. W
przypadku gdy cudzoziemiec nie opuścił dobrowolnie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w
2. Poza przypadkiem, o
którym mowa w
1, przymusowe wykonanie decyzji o
zobowiązaniu cudzoziemca do po

decyzji tej nie został określony termin dobrowolnego powrotu lub


zaistniało prawdopodobieństwo ucieczki cudzoziemca, lub

dalszy pobyt cudzoziemca może stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony
3. Przymusowe wykonanie decyzji o
zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu polega na doprowadzeniu cudzoziemca do
granicy albo do portu lotniczego albo morskiego państwa, do którego zostaje doprowadzony. Do doprowadzenia cudzo
ziemca od granicy do portu lotniczego państwa, do którego zostaje doprowadzony, stosuje się przepisy załącznika do decy
zji Rady 2004/573/WE z
dnia 29 kwietnia 2004
r. w
sprawie organizacji wspólnych lotów w
celu wydalenia z
dwóch lub więcej Państw Członkowskich, obywateli państw trzecich, którzy podlegają indywidualnemu nakazowi wydale

do granicy – komendant oddziału Straży Granicznej lub komendant placówki Straży Granicznej właściwy ze względu

od granicy do portu lotniczego albo morskiego państwa, do którego następuje powrót – Komendant Główny Straży
Granicznej lub komendant oddziału Straży Granicznej właściwy ze względu na miejsce, w
którym cudzoziemiec prze
5. Komendant placówki Straży Granicznej właściwy ze względu na miejsce, w
którym cudzoziemiec przekracza grani
cę, odnotowuje w
rejestrze spraw dotyczących zobowiązania cudzoziemca do powrotu datę opuszczenia przez cudzoziemca

wobec cudzoziemca toczy się postępowanie w
sprawie nadania mu statusu uchodźcy lub

wobec cudzoziemca toczy się postępowanie w
sprawie udzielenia mu zgody na pobyt ze względów humanitarnych,

cudzoziemcowi udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany lub zachodzą

cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie:

wizy Schengen upoważniającej tylko do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wydanej w
celu, o

zezwolenia, o

cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zaświadczenia, o
którym mowa

cudzoziemiec jest małżonkiem obywatela polskiego albo cudzoziemca posiadającego zezwolenie na pobyt stały lub
zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i
nie sprzeciwiają się
temu względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i
porządku publicznego, chyba że

wobec cudzoziemca orzeczono w
Rzeczypospolitej Polskiej środek zapobiegawczy w
postaci zakazu opuszczania
1. W
przypadku gdy cudzoziemiec złożył skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego na decyzję o
bowiązaniu cudzoziemca do powrotu wraz z
wnioskiem o
wstrzymanie jej wykonania, termin dobrowolnego powrotu lub
termin przymusowego wykonania tej decyzji z
mocy prawa przedłuża się do dnia wydania przez wojewódzki sąd admini
2. Przepisu ust.
1 nie stosuje się, w
przypadku gdy decyzja o
zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu została wydana na
Decyzję o
zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu wydaną małoletniemu cudzoziemcowi wykonuje się jeżeli:

cudzoziemiec ten ma w
państwie, do którego został zobowiązany powrócić, zapewnioną opiekę rodziców, innych
osób pełnoletnich lub instytucji opiekuńczych, zgodnie ze standardami określonymi w
Konwencji o
prawach dziecka,

powrót odbywa się pod opieką przedstawiciela ustawowego lub cudzoziemca tego przekaże się jego przedstawicielo
1. Przedstawiciele organizacji pozarządowych lub międzynarodowych zajmujących się udzielaniem pomocy
cudzoziemcom mogą być obecni jako obserwatorzy w
toku działań związanych z
doprowadzeniem cudzoziemca do granicy
albo do portu lotniczego albo morskiego państwa, do którego zostaje doprowadzony, podejmowanych w
związku z
2. Koszty przejazdu nie więcej niż dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych, o
których mowa w
1, od
granicy do portu lotniczego albo morskiego państwa, do którego cudzoziemiec zostaje doprowadzony, są pokrywane
budżetu państwa z
części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych, ze środków będących
3. Pokrywanie kosztów przejazdu następuje w
przypadku, gdy doprowadzanych jest co najmniej 5 cudzoziemców oraz
4. Przedstawiciele organizacji pozarządowych lub międzynarodowych, o
których mowa w
1, mają w
toku działań
związanych z
doprowadzeniem cudzoziemca do granicy albo do portu lotniczego albo morskiego państwa, do którego zo

obserwowania przebiegu wszystkich czynności podejmowanych wobec cudzoziemca od rozpoczęcia do zakończenia

porozumiewania się z
doprowadzanym cudzoziemcem, o
ile nie zakłóca to czynności związanych z
5. Funkcjonariusz Straży Granicznej przed rozpoczęciem doprowadzenia cudzoziemca do granicy albo do portu lotni
czego albo morskiego państwa, do którego zostaje doprowadzony, informuje przedstawicieli organizacji pozarządowych
lub międzynarodowych, o
których mowa w
1, o
zasadach obowiązujących podczas doprowadzenia, w

przestrzegać zasad obowiązujących podczas doprowadzenia cudzoziemca do granicy albo do portu lotniczego albo

wykonywać polecenia funkcjonariuszy Straży Granicznej w
przypadku wystąpienia zagrożenia, w
szczególności za

sposób i
termin informowania przedstawicieli organizacji pozarządowych, o
których mowa w
1, o
nym doprowadzeniu cudzoziemca do granicy albo do portu lotniczego albo morskiego państwa, do którego zostaje

sposób dokumentowania przez przedstawicieli organizacji pozarządowych, o
których mowa w
1, przebiegu do
prowadzenia cudzoziemca do granicy albo do portu lotniczego albo morskiego państwa, do którego zostaje doprowa
1. Podmiot, do którego statutowych obowiązków należy organizacja dobrowolnych powrotów, może zorgani

ubiegającemu się o
nadanie statusu uchodźcy, którego wniosek o
nadanie tego statusu ze względów formalnych został

któremu wydano decyzję o
zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, z
wyjątkiem decyzji o
zobowiązaniu cudzoziemca
do powrotu, w
której nie określono terminu dobrowolnego powrotu, lub z
wyjątkiem innego przypadku, gdy decyzja

przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zaświadczenia, o
którym mowa w
170, lub
3. Komendant Główny Straży Granicznej może zapewnić cudzoziemcowi finansowanie pomocy w
dobrowolnym po
4. Podmiot, o
którym mowa w
1, współdziała z
Komendantem Głównym Straży Granicznej w
zakresie organizacji
5. Finasowanie kolejnej pomocy w
dobrowolnym powrocie może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 2 lat od dnia,
którym cudzoziemiec, któremu udzielono pierwszej pomocy w
dobrowolnym powrocie, finansowanej przez Komendanta
6. Przepisu ust.
5 nie stosuje się do pomocy udzielanej cudzoziemcowi przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej będącemu ofiarą handlu ludźmi oraz małoletniemu cudzoziemcowi przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej


opłat administracyjnych związanych z
uzyskaniem dokumentu podróży oraz niezbędnych wiz i

podróży;

kosztów opieki medycznej;

kosztów organizacji dobrowolnego powrotu przez podmiot, o

innych kosztów związanych z
zapewnieniem cudzoziemcowi bezpiecznego i
2. Koszty związane z
finasowaniem pomocy w
dobrowolnym powrocie są pokrywane z
budżetu państwa z
części, której
dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych, ze środków będących w
dyspozycji Komendanta Głównego
3. Organ, który wydaje decyzję o
zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, informuje cudzoziemca, o
którym mowa
1. Koszty związane z
wydaniem i
wykonaniem decyzji o
zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu ustala się
przypadku wydania decyzji o
zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, w
której nie określono terminu dobrowolnego
2. Organ Straży Granicznej właściwy w
sprawie przymusowego wykonania decyzji o
zobowiązaniu cudzoziemca do
powrotu ustala, w
drodze decyzji, wysokość kosztów, o
których mowa w
1, oraz podmioty obowiązane do pokrycia tych
3. Należności z
tytułu kosztów, o
których mowa w
1, przedawniają się z
upływem 5 lat, licząc od końca roku kalen
apraszający ponosi koszty, o
których mowa w
336 ust.
1, w
przypadku gdy cudzoziemiec, którego zaprosił,
wjechał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w
okresie, na który został zaproszony, i
okoliczności uzasadniające zobo

podczas pobytu cudzoziemca na tym terytorium w
okresie objętym zaproszeniem albo

po upływie okresu objętego zaproszeniem, gdy cudzoziemcowi nie przedłużono wizy, nie uzyskał on zezwolenia na
pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub nie korzysta
ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o
której mowa w
3 ustawy z
dnia 13 czerwca 2003
r. o
3. Podmiot powierzający wykonywanie pracy lub pełnienie określonej funkcji ponosi koszty, o
których mowa w
1, w
przypadku gdy cudzoziemcowi została wydana decyzja o
zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu w
4. Jeżeli cudzoziemcowi, który został zaproszony, została wydana decyzja o
zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu
związku z
okolicznością, o
której mowa w
302 ust.
1 pkt
4, koszty, o
których mowa w
336 ust.
1, ponosi podmiot
5. Jednostka naukowa, która przyjęła cudzoziemca w
celu realizacji projektu badawczego, ponosi koszty, o
mowa w
336 ust.
1, jeżeli decyzja o
zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu została wydana i
wykonana ze środków
publicznych przed upływem 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia umowy o
przyjęciu go w
celu realizacji projektu badawczego,
podstawą wydania tej decyzji był pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez ważnej wizy, jeżeli

zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu;

pobrania od cudzoziemca odcisków linii papilarnych oraz sporządzenia fotografii;

strzeżonym ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców;

badania lekarskiego cudzoziemca;

pomocy udzielonej cudzoziemcowi przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej w
związku z

doprowadzenia cudzoziemca do granicy lub do portu lotniczego albo morskiego państwa, do którego zostaje doprowa
1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w
porozumieniu z
ministrem właściwym do spraw finansów
1)

przejazdu cudzoziemca do granicy lub do portu lotniczego albo morskiego państwa, do którego zostaje doprowadzony;

strzeżonym ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców;

pobrania odcisków linii papilarnych od cudzoziemca oraz sporządzenia fotografii, zaliczanych do kosztów przymuso

innych niż określone w
1, związanych z
doprowadzeniem cudzoziemca do granicy lub do portu lotniczego albo
2. W
rozporządzeniu, o
którym mowa w
1, minister właściwy do spraw wewnętrznych uwzględni rodzaj środka
transportu użytego do przymusowego wykonania decyzji o
zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, liczbę osób doprowa
dzających cudzoziemca do granicy lub do portu lotniczego albo morskiego państwa, do którego zostaje doprowadzony,
długość trasy przejazdu, koszty wyżywienia i
zakwaterowania, wartość materiałów użytych do pobrania odcisków linii pa
Art. 340.
Organ, który wydał decyzję o
ustaleniu wysokości kosztów, o
których mowa w
336 ust.
1, może zmienić
Od decyzji o
ustaleniu wysokości kosztów, o
których mowa w
336 ust.
1, oraz od decyzji zmieniającej tę
1. Należności z
tytułu kosztów, o
których mowa w
336 ust.
1, podlegają, z
zastrzeżeniem art.
egzekucji w
trybie przepisów ustawy z
dnia 17 czerwca 1966
r. o
postępowaniu egzekucyjnym w
administracji (Dz.
3. Organ Straży Granicznej, który wydał decyzję o
ustaleniu wysokości kosztów, o
których mowa w
336 ust.
1, nie
1. Należności z
tytułu kosztów, o
których mowa w
336 ust.
1, mogą być potrącane ze środków pieniężnych
2. Komendant oddziału Straży Granicznej lub komendant placówki Straży Granicznej, któremu podlega strzeżony ośro
dek lub areszt dla cudzoziemców, o
którym mowa w
1, ustala, w
terminie 14 dni od dnia przyjęcia cudzoziemca do
strzeżonego ośrodka lub aresztu dla cudzoziemców, ryczałt na pokrycie należności z
tytułu kosztów, o
których mowa
3. Ryczałt stanowi przybliżoną wysokość kosztów ustalanych w
drodze decyzji, o
której mowa w
336 ust.
2. Ryczałt
ustala się z
uwzględnieniem sposobu obliczania kosztów określonego w
przepisach wydanych na podstawie art.
339 oraz
okresu pobytu w
strzeżonym ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców wskazanym w
postanowieniu o
umieszczeniu cudzo
4. Organ Straży Granicznej, o
którym mowa w
2, zawiadamia pisemnie cudzoziemca o
ustaleniu ryczałtu na pokry
5. Środki pieniężne, o
których mowa w
1, w
kwocie do wysokości ustalonego ryczałtu są przechowywane i
podlegają zwrotowi do czasu wydania decyzji o
ustaleniu wysokości kosztów, o
których mowa w
336 ust.
1, lub doko
6. Cudzoziemcowi pozostawia się środki pieniężne, o
których mowa w
1, w
kwocie nie niższej niż 500 zł na zaspo
1. Potrącenia należności z
tytułu kosztów, o
których mowa w
336 ust.
1, dokonuje organ Straży Granicz
2. Potrącenia dokonuje się z
dniem, w
którym decyzja o
ustaleniu wysokości kosztów, o
których mowa w
336 ust.
3. Potrącenie następuje w
drodze postanowienia, na które służy zażalenie do Komendanta Głównego Straży Granicznej.
z
miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w
U. z
r. poz.
1166, 1342 i
1529 oraz z
r. poz.
4. W
przypadku zdeponowania środków pieniężnych w
walucie obcej potrąceniu podlega kwota należności pieniężnych
ustalona według kursu tej waluty ogłoszonego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego w
dniu wydania postanowienia,
1. Należności z
tytułu kosztów, o
których mowa w
336 ust.
1, mogą być również potrącane z
abezpieczenie pieniężne w
kwocie do wysokości kosztów ustalonych w
decyzji, o
której mowa w
336 ust.
2, nie
podlega zwrotowi, jeżeli cudzoziemiec nie uiścił należności z
tytułu tych kosztów do czasu wykonania decyzji o
1. Jeżeli cudzoziemiec nie uiści należności z
tytułu kosztów ustalonych w
decyzji, o
której mowa w
2, a
ich potrącenie ze środków pieniężnych cudzoziemca, o
których mowa w
343 ust.
1, nie jest możliwie lub kwota
tych środków jest mniejsza od ustalonych w
decyzji kosztów, komendant oddziału Straży Granicznej lub komendant pla
cówki Straży Granicznej, któremu podlega strzeżony ośrodek lub areszt dla cudzoziemców, w
którym przebywa cudzozie
miec, wydaje postanowienie o
zabezpieczeniu majątkowym, wskazując składniki majątkowe cudzoziemca podlegające za
3. Postanowienie, o
którym mowa w
1, podlega wykonaniu w
trybie przepisów ustawy z
dnia 17 czerwca 1966
4. Przepisu ust.
1 nie stosuje się, jeżeli cudzoziemiec nie posiada składników majątkowych podlegających zabezpieczeniu.
1. Koszty, o
których mowa w
336 ust.
1, są pokrywane z
budżetu państwa z
części, której dysponentem
jest minister właściwy do spraw wewnętrznych, ze środków będących w
dyspozycji Komendanta Głównego Straży Gra

nieuiszczenia należności z
tytułu tych kosztów przez podmiot do tego obowiązany;

braku możliwości potrącenia środków pieniężnych, o
których mowa w

braku możliwości ściągnięcia należności w
postępowaniu egzekucyjnym.
2. Wpływy z
uzyskanych należności z
tytułu kosztów, o
których mowa w
336 ust.
1, stanowią dochód budżetu państwa.
Cudzoziemcowi udziela się zgody na pobyt ze względów humanitarnych na terytorium Rzeczypospolitej Pol

może nastąpić jedynie do państwa, w
którym, w
rozumieniu Konwencji o
ochronie praw człowieka i

zagrożone byłoby jego prawo do życia, wolności i
bezpieczeństwa osobistego lub

mógłby on zostać poddany torturom albo nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu, lub


mógłby być pozbawiony prawa do rzetelnego procesu sądowego albo być ukarany bez podstawy prawnej, lub

naruszałoby jego prawo do życia rodzinnego lub prywatnego, w
rozumieniu przepisów Konwencji o
ochronie praw

naruszałoby prawa dziecka, określone w
Konwencji o
prawach dziecka, przyjętej przez
gromadzenie Ogólne Naro
1. Cudzoziemcowi odmawia się udzielenia zgody na pobyt ze względów humanitarnych, jeżeli istnieją po

popełnił zbrodnię przeciwko pokojowi, zbrodnię wojenną lub zbrodnię przeciwko ludzkości, w
rozumieniu prawa

jest winny działań sprzecznych z
celami i
zasadami Narodów
jednoczonych określonymi w
Preambule i
1 i

popełnił na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zbrodnię lub popełnił poza tym terytorium czyn, który jest zbrodnią

stanowi zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i
porządku publicznego,

podżegał albo w
popełnieniu zbrodni lub czynów, o
2. Cudzoziemcowi, który przed przybyciem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej popełnił inny niż określony
1–3 czyn, który według prawa polskiego jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności, można odmó
wić udzielenia zgody na pobyt ze względów humanitarnych, jeżeli opuścił on kraj pochodzenia wyłącznie w
celu uniknięcia

okoliczności, z
powodu których zgoda została udzielona, przestały istnieć lub zmieniły się w
taki sposób, że zgoda nie

okoliczności uzasadniające odmowę udzielenia zgody powstały po jej udzieleniu, lub

wyjdzie na jaw, że cudzoziemiec zataił informacje lub dokumenty albo przedstawił fałszywe informacje lub dokumen

cudzoziemiec opuścił na stałe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub

cudzoziemiec powrócił do kraju pochodzenia.
2. Cudzoziemcowi można cofnąć zgodę na pobyt ze względów humanitarnych, jeżeli po jej udzieleniu wyjdą na jaw
gody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udziela się cudzoziemcowi, jeżeli zobo

może nastąpić jedynie do państwa, w
którym, w
rozumieniu Konwencji o
ochronie praw człowieka i

zagrożone byłoby jego prawo do życia, wolności i
bezpieczeństwa osobistego lub

mógłby zostać poddany torturom albo nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu, lub

mógłby on być zmuszony do pracy, lub

mógłby być pozbawiony prawa do rzetelnego procesu sądowego albo być ukarany bez podstawy prawnej
– w
przypadku gdy zachodzą okoliczności do odmowy udzielenia zgody na pobyt ze względów humanitarnych, o

jest niewykonalne z
przyczyn niezależnych od organu właściwego do przymusowego wykonania decyzji o

może nastąpić jedynie do państwa, do którego wydanie go jest niedopuszczalne na mocy orzeczenia sądu albo z
Udzielenia zgody na pobyt tolerowany odmawia się cudzoziemcowi w
przypadkach, o
których mowa
351 pkt
2 lub 3, jeżeli jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może stanowić zagrożenie dla obronności

ustanie przyczyna udzielenia zgody, lub

cudzoziemiec opuścił terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub

dalszy pobyt cudzoziemca może stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpie
czeństwa i
porządku publicznego – w
przypadku zgody na pobyt tolerowany udzielonej na podstawie art.
351 pkt
2 lub

cudzoziemiec uchyla się od nałożonych na niego w
decyzji o
udzieleniu zgody obowiązków, o
których mowa
Art. 354.
1. Decyzja o
udzieleniu cudzoziemcowi zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt

nadania mu statusu uchodźcy lub udzielenia ochrony uzupełniającej lub

nabycia przez niego obywatelstwa polskiego, lub

pisemnego zawiadomienia przez niego organu Straży Granicznej o
zrzeczeniu się prawa do korzystania odpowiednio

uzyskania przez niego zezwolenia na pobyt stały.
2. Decyzja o
udzieleniu cudzoziemcowi zgody na pobyt tolerowany wygasa także z
mocy prawa z
dniem udzielenia mu
1. W
sprawach, o
których mowa w
348 i
351, organami właściwymi są komendant oddziału Straży
2. Organem wyższego stopnia, w
rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w
stosunku do komendanta
oddziału Straży Granicznej lub komendanta placówki Straży Granicznej w
sprawach, o
których mowa w
1, jest Szef
1. W
przypadku gdy okoliczność, o
której mowa w
348 lub art.
351 wyjdzie na jaw w
sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu, w
decyzji kończącej to postępowanie rozstrzyga się w
udzielenia zgody na pobyt ze względów humanitarnych, a
razie jej nieudzielenia w
przedmiocie udzielenia zgody na po

zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu przez organ wyższego stopnia albo

związku z
koniecznością wykonania decyzji o
zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu wydanej przez organ innego
państwa członkowskiego stosującego dyrektywę Rady nr
dnia 28 maja 2001
r. w
sprawie wzajemnego
uznawania decyzji o
wydalaniu obywateli państw trzecich (Dz.
Urz. WE L 149 z
02.06.2001, str.
34; Dz.
Urz. UE
5. W
przypadku, o
którym mowa w
2, organem właściwym do wszczęcia postępowania w
sprawie udzielenia zgody
na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany jest komendant oddziału Straży Granicznej lub ko
1. W
sprawie cofnięcia cudzoziemcowi zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tole
rowany właściwy jest komendant oddziału Straży Granicznej lub komendant placówki Straży Granicznej, który udzielił
zgody, a
przypadku gdy zgody udzielił Szef Urzędu – organ Straży Granicznej właściwy ze względu na miejsce pobytu
2. Postępowanie w
sprawie, o
której mowa w
1, wszczyna się z
urzędu. W
przypadku gdy pobyt cudzoziemca może
stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i
porządku publicznego,
wniosek o
wszczęcie postępowania może złożyć komendant wojewódzki Policji lub Szef
gencji Bezpieczeństwa
3. Organem wyższego stopnia, w
rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w
stosunku do komendanta
oddziału Straży Granicznej lub komendanta placówki Straży Granicznej w
sprawach, o
których mowa w
1 i
2, jest Szef
decyzji o
udzieleniu cudzoziemcowi zgody na pobyt tolerowany zobowiązuje się cudzoziemca do zgłasza
nia się w
określonych odstępach czasu do komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta placówki Straży Gra
nicznej, wskazanego w
decyzji lub właściwego ze względu na miejsce aktualnego pobytu cudzoziemca oraz do informowa
1. Przed wydaniem decyzji o
udzieleniu cudzoziemcowi zgody na pobyt ze względów humanitarnych komen
dant oddziału Straży Granicznej lub komendant placówki Straży Granicznej zwraca się do komendanta wojewódzkiego
Policji i
gencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a
razie potrzeby także do innych organów z
wnioskiem o
2. Przed wydaniem decyzji o
udzieleniu cudzoziemcowi zgody na pobyt tolerowany komendant oddziału Straży Gra
nicznej lub komendant placówki Straży Granicznej zwraca się do komendanta wojewódzkiego Policji i
gencji Bez
razie potrzeby także do innych organów z
cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa pań
3. Komendant wojewódzki Policji i
gencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przekazuje informację, o
której mowa
4. W
szczególnie uzasadnionych przypadkach termin na przekazanie informacji, o
której mowa w
1 lub 2, może być
przedłużony do 60 dni roboczych, o
czym organ obowiązany do przekazania tej informacji zawiadamia komendanta oddzia
5. Jeżeli organ obowiązany do przekazania informacji, o
której mowa w
1 lub 2, nie przekaże jej w
terminach okreś-
6. Przepisu ust.
1 lub 2 nie stosuje się w
postępowaniu w
sprawie wydania decyzji o
udzieleniu zgody na pobyt ze
Tranzyt drogą powietrzną może być przeprowadzony po uzyskaniu zezwolenia na taki tranzyt, udzielonego
przez organ centralny innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, chyba że co innego wynika z
umów międzynaro
przypadku gdy organ centralny innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej nie udzieli zezwolenia

ciągu 2 dni od przekazania wniosku centralnemu organowi innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub

ciągu 48 godzin po upływie terminu, o
którym mowa w
1, jeżeli termin na rozpatrzenie wniosku został przedłu
Postępowanie w
sprawie udzielenia przez centralny organ innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej
zezwolenia na tranzyt cudzoziemca drogą powietrzną przez obszar portu lotniczego tego państwa wszczyna się w
celu wy
konania decyzji o
zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, w
przypadku gdy doprowadzenie go do portu lotniczego państwa
przeznaczenia nie jest możliwe z
wykorzystaniem bezpośredniego połączenia lotniczego z
terytorium Rzeczypospolitej
uzasadnionych przypadkach wnioskiem o
udzielenie zezwolenia na tranzyt drogą powietrzną można objąć
również osoby odpowiedzialne za cudzoziemca podczas tego tranzytu, w
tym osoby sprawujące nad nim opiekę medyczną
Cudzoziemcowi, który opuścił terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w
związku z
przeprowadzaniem tranzytu

centralny organ innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej cofnął zezwolenie na tranzyt drogą powietrzną lub

centralny organ innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej odmówił zezwolenia na tranzyt drogą powietrzną,

podczas tranzytu drogą powietrzną cudzoziemiec wjechał bez zezwolenia na terytorium państwa członkowskiego Unii

przymusowe wykonanie decyzji o
zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu lub wejście cudzoziemca na pokład statku

przeprowadzenie tranzytu jest niemożliwe z
innego powodu.
Art. 365.
1. Postępowanie, o
którym mowa w
362, wszczyna się na wniosek Komendanta Głównego Straży Gra
2. Wniosek, o
którym mowa w
1, składa się do centralnego organu innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w
drodze rozporządzenia, wzór formularza wniosku, o
mowa w
1, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego i
sprawnego przeprowadzenia tranzytu drogą po
wietrzną oraz konieczność zachowania wymogów bezpieczeństwa podczas doprowadzania cudzoziemca do portu lotnicze
1. Komendant Główny Straży Granicznej doręcza wniosek o
udzielenie zezwolenia na tranzyt drogą powietrz
ną centralnemu organowi innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej co najmniej na 48 godzin przed rozpoczęciem
1. Komendant Główny Straży Granicznej uzgadnia z
centralnym organem innego państwa członkowskiego
Unii Europejskiej zakres pomocy udzielanej przez ten organ podczas przeprowadzania tranzytu drogą powietrzną i
2. W
przypadku gdy tranzytu drogą powietrzną nie można zakończyć w
którym mowa w
1, Komendant
Główny Straży Granicznej może uzgodnić z
organem centralnym innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej prze

ponownego wjazdu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

pomocy udzielonej przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej w
związku z
przeprowadzeniem tranzytu dro
2. Koszty, o
których mowa w
1, są pokrywane z
budżetu państwa z
części, której dysponentem jest minister właści
Jeżeli wykonanie decyzji o
zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu z
terytorium innego państwa członkow
wykorzystaniem bezpośredniego połączenia lotniczego do państwa przeznacze
nia, Komendant Główny Straży Granicznej, na wniosek centralnego organu tego państwa członkowskiego Unii Europej
skiej, udziela zezwolenia na tranzyt cudzoziemca drogą powietrzną przez obszar polskiego lotniska w
celu wykonania tej
1. Komendant Główny Straży Granicznej może odmówić udzielenia zezwolenia na tranzyt drogą powietrzną,

cudzoziemiec jest oskarżony w
Rzeczypospolitej Polskiej o
popełnienie przestępstwa lub jest poszukiwany w

tranzyt cudzoziemca przez terytorium innych państw lub przyjęcie cudzoziemca przez państwo, do którego cudzozie

wykonanie decyzji o
zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu wymaga zmiany lotniska na terytorium Rzeczypospolitej

wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i
porządku publicznego
lub zdrowia publicznego lub jest to niezbędne z
punktu widzenia stosunków międzynarodowych państwa członkow

udzielenie pomocy innemu państwu członkowskiemu Unii Europejskiej w
przeprowadzeniu tranzytu jest niemożliwe.
2. Komendant Główny Straży Granicznej może cofnąć zezwolenie na tranzyt drogą powietrzną, jeżeli po jego udziele
Do tranzytu cudzoziemca drogą powietrzną przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie stosuje się przepi
sów Kodeksu postępowania administracyjnego i
przepisów ustawy z
dnia 30 sierpnia 2002
r. – Prawo o
postępowaniu przed
trakcie przeprowadzania tranzytu drogą powietrzną funkcjonariusze innego państwa członkowskiego Unii

zagrożenia bezpośrednim i
bezprawnym zamachem na życie, zdrowie lub wolność funkcjonariusza,

bezpośredniego i
poważnego zagrożenia, że cudzoziemiec podejmie ucieczkę, okaleczy siebie lub osoby trzecie lub
– są uprawnieni do noszenia środków przymusu bezpośredniego, o
których mowa w
12 ust.
1 pkt
2, 7, pkt
12 lit.
oraz pkt
13 ustawy z
dnia 24 maja 2013
r. o
środkach przymusu bezpośredniego i
broni palnej (Dz.
U. poz.
628 i
1165), oraz
do użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego, o
których mowa w
12 ust.
1 pkt
1, 2, 7, pkt
12 lit.
1. Komendant Główny Straży Granicznej zawiadamia centralny organ innego państwa członkowskiego Unii
Europejskiej o
udzieleniu lub odmowie udzielenia zezwolenia na tranzyt drogą powietrzną w
terminie 48 godzin od otrzy
Art. 374.
Komendant Główny Straży Granicznej zawiadamia centralny organ innego państwa członkowskiego Unii

odmowie udzielenia zezwolenia na tranzyt drogą powietrzną lub cofnięciu tego zezwolenia;

najbliższym terminie, w
którym przeprowadzenie tranzytu drogą powietrzną będzie możliwe – w
przypadku odmowy
udzielenia zezwolenia na tranzyt drogą powietrzną lub cofnięcia tego zezwolenia ze względu na brak możliwości
Komendant Główny Straży Granicznej, na wniosek centralnego organu innego państwa członkowskiego Unii
Europejskiej, może udzielić pomocy w
tranzycie drogą powietrzną przez obszar polskiego lotniska, polegającej w

przejęciu cudzoziemca z
pokładu statku powietrznego i
konwojowaniu go na obszarze lotniska lub

zapewnieniu cudzoziemcowi oraz jego eskorcie niezbędnej opieki medycznej oraz wyżywienia, lub

odbiorze, przechowywaniu i
przekazywaniu dokumentów podróży cudzoziemca, lub

powiadamianiu centralnego organu innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej o
miejscu i
czasie odlotu

przekazywaniu centralnemu organowi innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej istotnych informacji doty

zapewnieniu cudzoziemcowi zakwaterowania w
czasie przeprowadzania tranzytu, lub

przeciwdziałaniu próbom uniemożliwienia przeprowadzenia tranzytu podejmowanym przez cudzoziemca.
1. Komendant Główny Straży Granicznej, na wniosek centralnego organu innego państwa Unii Europejskiej,

centralnemu organowi innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej cofnięto zezwolenie na tranzyt drogą

centralnemu organowi innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej nie wyrażono zgody na tranzyt drogą
powietrzną, a
tranzyt rozpoczął się na podstawie notyfikacji centralnego organu tego państwa członkowskiego Unii

podczas tranzytu drogą powietrzną cudzoziemiec wjechał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez zezwolenia,

przymusowe wykonanie decyzji o
zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu lub wejście cudzoziemca na pokład statku

przeprowadzenie tranzytu jest niemożliwe z
innego powodu.

zapewnieniu cudzoziemcowi oraz jego eskorcie niezbędnej opieki medycznej oraz wyżywienia lub

zapewnieniu cudzoziemcowi zakwaterowania, lub

przekazywaniu dokumentów podróży cudzoziemca, lub

przeciwdziałaniu próbom ucieczki cudzoziemca.
trakcie przeprowadzania tranzytu drogą powietrzną przez obszar polskiego lotniska funkcjonariusze innego

posiadają zezwolenie na przeprowadzanie tranzytu drogą powietrzną lub notyfikację;

posiadają legitymację służbową;


są nieuzbrojeni.
Po zakończeniu tranzytu drogą powietrzną przez obszar polskiego lotniska Komendant Główny Straży Gra
nicznej występuje do centralnego organu innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej o
pokrycie kosztów udzielonej
Komendant Główny Straży Granicznej wyznacza punkty kontaktowe, z
którymi funkcjonariusze innego pań
stwa członkowskiego Unii Europejskiej w
trakcie przeprowadzania tranzytu drogą powietrzną mogą współpracować w
Ostateczną decyzję o
zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu wydaną przez organ innego państwa członkow
skiego Unii Europejskiej stosującego dyrektywę Rady 2001/40/WE z
dnia 28 maja 2001
r. w
sprawie wzajemnego uznawa
nia decyzji o
wydalaniu obywateli państw trzecich, zwanego dalej „wydającym państwem członkowskim”, wykonują orga

poważnym i
aktualnym zagrożeniem dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa narodowego wydającego państwa

skazania cudzoziemca przez to państwo za przestępstwo zagrożone karą co najmniej 1 roku pozbawienia wol-

uzasadnionego podejrzenia popełnienia lub zamiaru popełnienia przez cudzoziemca przestępstwa zagrożonego

naruszeniem przepisów prawa wydającego państwa członkowskiego dotyczących wjazdu cudzoziemców na jego tery
Wykonanie decyzji o
zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu wydanej przez organ wydającego państwa
członkowskiego powoduje unieważnienie z
mocy prawa wizy krajowej lub zezwolenia na przekraczanie granicy w
Do decyzji o
zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu wydanej przez organ wydającego państwa członkow
Jeżeli decyzja o
zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu wydana przez organ wydającego państwa członkow
skiego dotyczy cudzoziemca posiadającego zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na
pobyt rezydenta długoterminowego UE, Komendant Główny Straży Granicznej występuje do wojewody właściwego ze
Komendant Główny Straży Granicznej przeprowadza za pośrednictwem Biura S
RENE, o
którym mowa
35 ustawy z
dnia 24 sierpnia 2007
r. o
udziale Rzeczypospolitej Polskiej w
nformacyjnym Schengen oraz
Wizowym Systemie
nformacyjnym, lub z
wykorzystaniem innych dostępnych środków współpracy i
wymiany informacji

wydającego państwa członkowskiego – w
celu potwierdzenia, że decyzja o
zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu

państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które udzieliło zezwolenia pobytowego cudzoziemcowi zobowiązanemu
Do wykonania decyzji o
zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu wydanej przez organ wydającego państwa
Decyzja o
zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu wydana przez organ wydającego państwa członkowskiego

wobec cudzoziemca toczy się postępowanie w
sprawie nadania statusu uchodźcy lub

wobec cudzoziemca toczy się postępowanie w
sprawie udzielenia zgody na pobyt tolerowany lub zezwolenia, o

cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie:

wizy Schengen upoważniającej tylko do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wydanej w
celu, o

zaświadczenia, o
którym mowa w

cudzoziemcowi udzielono zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezyden
ta długoterminowego UE, nadano mu status uchodźcy lub udzielono mu ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze

cudzoziemiec jest małżonkiem obywatela polskiego albo cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały
lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, i
nie sprzeciwiają
się temu względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i
porządku publicznego, chyba

cudzoziemiec jest pozbawiony wolności na skutek wykonania orzeczenia sądu lub zastosowano wobec niego środek

właściwy organ wydającego państwa członkowskiego:

nie przekazał dokumentów niezbędnych do potwierdzenia, że decyzja o
zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu

nie potwierdził gotowości zwrotu kosztów wykonania decyzji o
Decyzję o
zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu wydaną przez organ wydającego państwa członkowskiego
cudzoziemcowi lub członkom rodziny cudzoziemca, którzy posiadają uprawnienie do wykonywania pracy na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w
decyzji nr
1/80 Rady Stowarzyszenia Republiki Tureckiej i
dnia 19 września 1980
r. w
sprawie rozwoju Stowarzyszenia, która to Rada została powołana na podstawie Układu usta
nawiającego stowarzyszenie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a
Turcją, podpisanego w
a
nkarze dnia 12 wrześ
nia 1963
r., można wykonać tylko wtedy, gdy zachodzą wszystkie przesłanki do wydalenia cudzoziemca z
Rzeczypospolitej Polskiej określone w
przepisach rozdziału 5 ustawy z
dnia 14 lipca 2006
r. o
wjeździe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z
tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej
Decyzja o
zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu wydana przez organ wydającego państwa członkowskiego
podlega przymusowemu wykonaniu przez doprowadzenie cudzoziemca do granicy albo do portu lotniczego albo morskiego

do granicy – komendant oddziału Straży Granicznej lub komendant placówki Straży Granicznej właściwy ze względu

od granicy do portu lotniczego albo morskiego państwa, do którego zostaje doprowadzony – Komendant Główny
Straży Granicznej lub komendant oddziału Straży Granicznej właściwy ze względu na miejsce, w
którym cudzozie
2. Komendant Główny Straży Granicznej informuje organ wydającego państwa członkowskiego o
opuszczeniu teryto
Komendant placówki Straży Granicznej informuje niezwłocznie organ wydającego państwa członkowskiego
1. Koszty wykonania decyzji o
zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu wydanej przez organ wydającego
2. Jeżeli cudzoziemiec nie uiści należności z
tytułu kosztów, o
których mowa w
1, Komendant Główny Straży Gra
3. Do czasu uiszczenia przez cudzoziemca należności z
tytułu kosztów, o
których mowa w
1, lub ich zwrotu przez
wydające państwo członkowskie koszty te pokrywane są z
budżetu państwa z
części, której dysponentem jest minister właś
4. Koszty wykonania decyzji o
zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu wydanej przez komendanta oddziału Straży
Granicznej lub komendanta placówki Straży Granicznej poniesione przez organy innego państwa członkowskiego Unii
Europejskiej są pokrywane z
budżetu państwa z
części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych,
Do wniosku o
zwrot kosztów, o
których mowa w
391 ust.
1, oraz do ich zwrotu w
przypadku ich poniesie
nia przez organy innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej stosuje się przepisy decyzji Rady z
dnia 23 lutego
r. określającej kryteria oraz uzgodnienia praktyczne dotyczące rekompensaty dysproporcji finansowych wynikających
ze stosowania dyrektywy 2001/40/WE w
sprawie wzajemnego uznawania decyzji o
wydalaniu obywateli państw trzecich
1. Komendant Główny Straży Granicznej pełni funkcję krajowego punktu kontaktowego państwa członkow
rozumieniu art.
4 decyzji Rady z
r. określającej kryteria oraz uzgod
nienia praktyczne dotyczące rekompensaty dysproporcji finansowych wynikających ze stosowania dyrektywy 2001/40/WE

uzgadnia wysokość kosztów wykonania decyzji o
zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu wydanej przez komendanta
oddziału Straży Granicznej lub komendanta placówki Straży Granicznej poniesionych przez organy innego państwa

przekazuje dokumenty właściwym organom państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które mają wykonać decyzję
zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu wydaną przez komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta pla

przekazuje właściwym organom państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które mają wykonać decyzję o
zaniu cudzoziemca do powrotu wydaną przez inne państwo członkowskie, informację, czy zachodzą przesłanki do
cofnięcia zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długotermino
1. Cudzoziemiec, wobec którego zachodzą okoliczności uzasadniające wydanie mu decyzji o
cudzoziemca do powrotu albo który uchyla się od wykonania obowiązków określonych w
tej decyzji, albo nie wywiązuje
się z
obowiązków określonych w
postanowieniu o
zastosowaniu wobec niego środków, o
których mowa w
398 ust.
3. Podmiot, o
którym mowa w
2, niezwłocznie pobiera odciski linii papilarnych od cudzoziemca i

Policja – niezwłocznie przekazuje go do dyspozycji właściwego ze względu na miejsce jego zatrzymania organu Stra

zależności od okoliczności:

wydaje postanowienie w
sprawie zastosowania wobec cudzoziemca środków, o
których mowa w
398 ust.

występuje do sądu z
wnioskiem o
umieszczenie cudzoziemca w
strzeżonym ośrodku lub o
zastosowanie wobec

występuje do wojewody z
wnioskiem o
wydanie decyzji o
cofnięciu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały

jeżeli w
ciągu 48 godzin od chwili zatrzymania nie został przekazany do dyspozycji sądu i
jednocześnie nie został
złożony wniosek o
umieszczenie go w
strzeżonym ośrodku albo o
zastosowanie wobec niego aresztu dla cudzoziem

jeżeli w
ciągu 24 godzin od chwili przekazania do dyspozycji sądu nie doręczono mu postanowienia o

na polecenie sądu, lub

jeżeli ustanie przyczyna zatrzymania.
6. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w
drodze rozporządzenia, wzór karty daktyloskopijnej, na której
pobiera się od cudzoziemca odciski linii papilarnych na podstawie ust.
3 i
35 ust.
2 oraz art.
324 pkt
1, uwzględniając
przyczynę pobrania odcisków linii papilarnych oraz konieczność zapewnienia sprawnego ich pobrania, z
1. W
zakresie nieuregulowanym w
ustawie do zatrzymania cudzoziemca stosuje się przepisy ustawy z
czerwca 1997
r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.
U. Nr
89, poz.
555, późn. zm.
), zwanej dalej „Kodeksem postę
2. Przepisu art.
248 §
3 Kodeksu postępowania karnego nie stosuje się do zatrzymania cudzoziemca, jeżeli uchyla się on
od wykonania obowiązków określonych w
decyzji o
zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu oraz gdy zaszła jedna z
1. W
przypadku zaistnienia przeszkody uniemożliwiającej doprowadzenie cudzoziemca do aresztu dla cudzo
ziemców lub uniemożliwiającej przyjęcie go tam, cudzoziemiec może być umieszczony do czasu usunięcia tej przeszkody
z
miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w
U. z
r. Nr
83, poz.
931, z
r. Nr
50, poz.
580, Nr
62, poz.
717, Nr
852 i
93, poz.
1027, z
r. Nr
98, poz.
1071 i
106, poz.
1149, z
r. Nr
74, poz.
676, z
r. Nr
17, poz.
111, poz.
1061 i
130, poz.
1188, z
r. Nr
51, poz.
514, Nr
69, poz.
626, Nr
93, poz.
889, Nr
240, poz.
2405 i
2641, z
r. Nr
10, poz.
70, Nr
48, poz.
461, Nr
77, poz.
680, Nr
96, poz.
821, Nr
141, poz.
1181, Nr
143, poz.
1203, Nr
1363, Nr
169, poz.
1416 i
178, poz.
1479, z
r. Nr
15, poz.
118, Nr
66, poz.
467, Nr
95, poz.
659, Nr
104, poz.
708 i
141, poz.
1009 i
1013, Nr
167, poz.
1192 i
226, poz.
1647 i
1648, z
r. Nr
20, poz.
116, Nr
64, poz.
432, Nr
80, poz.
89, poz.
589, Nr
99, poz.
664, Nr
112, poz.
766, Nr
123, poz.
849 i
128, poz.
903, z
r. Nr
27, poz.
162, Nr
100, poz.
107, poz.
686, Nr
123, poz.
802, Nr
182, poz.
1133, Nr
208, poz.
1308, Nr
214, poz.
1344, Nr
225, poz.
1485, Nr
234, poz.
237, poz.
1651, z
r. Nr
8, poz.
39, Nr
20, poz.
104, Nr
28, poz.
171, Nr
68, poz.
585, Nr
85, poz.
716, Nr
127, poz.
144, poz.
1178, Nr
168, poz.
1323, Nr
178, poz.
1375, Nr
190, poz.
1474 i
206, poz.
1589, z
r. Nr
7, poz.
46, Nr
626, Nr
106, poz.
669, Nr
122, poz.
826, Nr
125, poz.
842, Nr
182, poz.
1228 i
197, poz.
1307, z
r. Nr
48, poz.
245 i
53, poz.
273, Nr
112, poz.
654, Nr
117, poz.
678, Nr
142, poz.
829, Nr
191, poz.
1135, Nr
217, poz.
1280, Nr
240, poz.
1430, 1431
1438 i
279, poz.
1645, z
r. poz.
886, 1091, 1101, 1327, 1426, 1447 i
1529 oraz z
r. poz.
480, 765, 849, 1247, 1262
2. Wobec cudzoziemca umieszczonego w
pomieszczeniu, o
którym mowa w
1, stosuje się przepisy rozdziału 2
1. W
przypadku zatrzymania małoletniego cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Pol

Policja – niezwłocznie przekazuje małoletniego cudzoziemca do dyspozycji właściwego ze względu na miejsce jego

Straż Graniczna – występuje do sądu właściwego ze względu na miejsce zatrzymania małoletniego cudzoziemca
2. Sąd, rozpatrując wniosek o
umieszczenie w
strzeżonym ośrodku małoletniego cudzoziemca przebywającego na tery

stopień rozwoju fizycznego i
psychicznego małoletniego cudzoziemca;

cechy osobowości małoletniego cudzoziemca;

okoliczności zatrzymania małoletniego cudzoziemca;

warunki osobiste przemawiające za umieszczeniem małoletniego cudzoziemca w
3. W
strzeżonym ośrodku może być umieszczony małoletni cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospoli
4. W
przypadku wątpliwości dotyczących wieku cudzoziemca przyjmowanego do strzeżonego ośrodka lub aresztu dla
cudzoziemców, który podaje się za małoletniego, poddaje się go, za jego zgodą lub za zgodą jego przedstawiciela ustawo
wego, badaniom lekarskim w
celu ustalenia rzeczywistego wieku cudzoziemca. Wyniki badań lekarskich powinny informo
5. W
przypadku braku zgody na przeprowadzenie badań lekarskich cudzoziemca podającego się za małoletniego uważa
6. Koszty związane z
umieszczeniem i
pobytem małoletniego cudzoziemca w
placówce opiekuńczo-wychowawczej są
pokrywane z
budżetu państwa z
części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych, ze środków

istnieje prawdopodobieństwo wydania decyzji o
zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu bez określenia terminu

zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu bez określenia terminu dobrowolnego powrotu, lub

cudzoziemiec nie opuścił terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w
terminie określonym w
decyzji o

cudzoziemiec nie wywiązuje się z
obowiązków określonych w
postanowieniu o
zastosowaniu wobec niego środków,

1 i
2, jeżeli prawdopodobieństwo wydania decyzji o
zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu bez określenia termi


zgłaszania się w
określonych odstępach czasu do organu Straży Granicznej wskazanego w

wpłaty zabezpieczenia pieniężnego w
wysokości określonej w
postanowieniu, nie niższej niż dwukrotność minimal

przekazania dokumentu podróży do depozytu organowi wskazanemu w

zamieszkiwania w
miejscu wyznaczonym w
postanowieniu
4. Postanowienie o
zastosowaniu środków, o
których mowa w
3, wydaje organ Straży Granicznej, który stwierdził
okoliczności, o
których mowa w
1 pkt
1 lub 3, lub wydał decyzję, o
której mowa w
1 pkt
2. Na postanowienie przy
sługuje zażalenie do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę organu Straży Granicznej, który wydał postano
5. W
postanowieniu, o
którym mowa w
4, można orzec o
zastosowaniu jednego lub więcej niż jednego spośród
Art. 399.
reszt dla cudzoziemców stosuje się w
przypadkach, o
których mowa w
398 ust.
1, gdy istnieje ryzyko,
reszt dla cudzoziemców wykonuje się w
pomieszczeniach strzeżonych ośrodków lub w
pomieszczeniach Straży
Postanowienia o
umieszczeniu cudzoziemca w
strzeżonym ośrodku lub o
zastosowaniu wobec niego aresztu

mogłoby to spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia cudzoziemca;

stan psychofizyczny cudzoziemca może uzasadniać domniemanie, że cudzoziemiec był poddany przemocy.
1. Sąd po wysłuchaniu cudzoziemca wydaje postanowienie o
umieszczeniu go w
strzeżonym ośrodku lub
2. Postanowienie, o
którym mowa w
1, wydaje, na wniosek organu Straży Granicznej, sąd rejonowy właściwy ze
3. Wniosek o
umieszczenie cudzoziemca w
strzeżonym ośrodku albo o
zastosowanie wobec niego aresztu dla cudzo

imię (imiona), nazwisko, płeć oraz imiona rodziców cudzoziemca;

datę, miejsce i

obywatelstwo cudzoziemca;

dotychczasowe miejsce zamieszkania cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

stałe miejsce zamieszkania za granicą;


wskazanie okresu, na jaki umieszcza się cudzoziemca w
strzeżonym ośrodku lub stosuje się wobec niego areszt dla

uzasadnienie.
4. Sąd rozpatrując wniosek o
umieszczenie w
strzeżonym ośrodku cudzoziemca wraz z
małoletnim pozostającym pod
5. Sąd, rozpatrując wniosek o
umieszczenie cudzoziemca w
strzeżonym ośrodku, ocenia możliwość zastosowania wo
6. Sąd wydaje postanowienie o
zastosowaniu środków, o
których mowa w
398 ust.
3. Na postanowienie przysługuje
zażalenie do sądu okręgowego w
terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Sąd rozpatruje zażalenie w

umieszczenie cudzoziemca w
zastosowanie wobec niego aresztu dla cudzoziemców,

przedłużenie okresu pobytu cudzoziemca w
strzeżonym ośrodku albo w
– uwzględniając konieczność zapewnienia sprawnego prowadzenia postępowań w
sprawie umieszczenia cudzoziemca
strzeżonym ośrodku albo zastosowania wobec niego aresztu dla cudzoziemców oraz w
sprawie przedłużenia okresu
1. Sąd, wydając postanowienie o
umieszczeniu cudzoziemca w
strzeżonym ośrodku lub o
zastosowaniu wo
bec niego aresztu dla cudzoziemców, podejmuje niezbędne czynności w
celu ochrony mienia cudzoziemca oraz zawiadamia

właściwe przedstawicielstwo dyplomatyczne lub właściwy urząd konsularny – za zgodą cudzoziemca, którego posta
2)

sąd opiekuńczy, jeżeli zachodzi potrzeba ustanowienia opieki nad małoletnimi pozostającymi pod opieką cudzoziemca;

organ opieki społecznej, jeżeli zachodzi potrzeba otoczenia opieką osoby niedołężnej lub chorej, którą cudzoziemiec

osobę wskazaną przez cudzoziemca.
2. Sąd powiadamia cudzoziemca w
języku dla niego zrozumiałym o
podjętych czynnościach i
wydanych zarządzeniach
1. Sąd w
postanowieniu o
umieszczeniu cudzoziemca w
strzeżonym ośrodku lub o
zastosowaniu wobec niego
aresztu dla cudzoziemców wskazuje okres pobytu w
strzeżonym ośrodku lub w
areszcie dla cudzoziemców, nie dłuższy
2. Okres pobytu w
strzeżonym ośrodku lub w
areszcie dla cudzoziemców może być przedłużony na czas określony,
przypadku gdy istnieje uzasadnione przypuszczenie, że okres wykonania decyzji o
zobowiązaniu cudzoziemca do powro

cudzoziemiec, któremu wydano decyzję o
zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, nie współpracuje z
organem Straży

wykonanie decyzji o
zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu jest tymczasowo niemożliwe z
powodu opóźnień w
3. Okres pobytu w
strzeżonym ośrodku lub w
areszcie dla cudzoziemców nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym
4. Do 12-miesięcznego okresu, o
którym mowa w
3, nie wlicza się okresu pobytu cudzoziemca w
strzeżonym ośrod
5. W
przypadku gdy cudzoziemiec złożył skargę do sądu administracyjnego na decyzję o
zobowiązaniu cudzoziemca do
powrotu wraz z
wnioskiem o
wstrzymanie jej wykonania, okres pobytu w
strzeżonym ośrodku lub areszcie dla cudzoziem
ców może być przedłużony do 18 miesięcy, przy czym sąd, o
którym mowa w
7, może wydać postanowienie w
7. Sąd rejonowy właściwy ze względu na miejsce położenia strzeżonego ośrodka lub aresztu dla cudzoziemców, w
rym umieszczono cudzoziemca, wydaje postanowienie o
przedłużeniu okresu pobytu cudzoziemca w
strzeżonym ośrodku
lub w
areszcie dla cudzoziemców na wniosek organu Straży Granicznej obowiązanego do wykonania decyzji o
8. Na postanowienie, o
którym mowa w
1 i
7, przysługuje zażalenie do sądu okręgowego w
terminie 7 dni od dnia
Art. 404.
Do postępowania w
sprawie umieszczenia cudzoziemca w
strzeżonym ośrodku, zastosowania wobec niego
aresztu dla cudzoziemców, przedłużenia okresu pobytu cudzoziemca w
strzeżonym ośrodku lub w
areszcie dla cudzoziem
ców oraz zwolnienia cudzoziemca ze strzeżonego ośrodka lub z
aresztu dla cudzoziemców stosuje się odpowiednio przepisy
Kodeksu postępowania karnego, z
tym że czynności zastrzeżone dla prokuratora może wykonywać funkcjonariusz Straży
2. Organ Straży Granicznej, któremu podlega areszt dla cudzoziemców, występuje do sądu z
wnioskiem o
1. Postanowienie o
zwolnieniu cudzoziemca ze strzeżonego ośrodka lub z
aresztu dla cudzoziemców wydaje
niezwłocznie z
urzędu lub na wniosek cudzoziemca, organ Straży Granicznej, któremu podlega strzeżony ośrodek lub areszt

ustania przyczyn uzasadniających stosowanie tych środków lub

stwierdzenia, że zachodzą okoliczności, o

stwierdzenia okoliczności innych niż określone w
400, uniemożliwiających stosowanie tych środków, lub

wydania cudzoziemcowi zaświadczenia, o
którym mowa w
170, lub gdy toczy się postępowanie w
sprawie udzie

zastosowania wobec cudzoziemca tymczasowego aresztowania albo innego środka prawnego skutkującego pozbawie

stwierdzenia, że ze względów prawnych lub faktycznych, wykonanie decyzji o
zobowiązaniu cudzoziemca do powro
2. Na postanowienie organu Straży Granicznej o
odmowie uwzględnienia wniosku o
zwolnienie cudzoziemca ze strze
żonego ośrodka lub z
aresztu dla cudzoziemców przysługuje zażalenie w
terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
ażalenie wnosi się do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę organu Straży Granicznej, któremu podlega
strzeżony ośrodek lub areszt dla cudzoziemców, za pośrednictwem organu Straży Granicznej, któremu podlega strzeżony
ażalenie, o
którym mowa w
2, przysługuje tylko wtedy, gdy wniosek został złożony po upływie co najmniej
miesiąca od dnia wydania postanowienia w
przedmiocie umieszczenia cudzoziemca w
strzeżonym ośrodku lub zastoso
wania wobec niego aresztu dla cudzoziemców, przedłużenia okresu pobytu cudzoziemca w
strzeżonym ośrodku lub w
4. Organ Straży Granicznej, któremu podlega strzeżony ośrodek lub areszt dla cudzoziemców, niezwłocznie przekazuje

którym mowa w

wydania postanowienia lub zarządzenia o
zwolnieniu cudzoziemca ze strzeżonego ośrodka albo z
aresztu dla cudzo

zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, lub

doręczenia cudzoziemcowi decyzji o:

uchyleniu lub stwierdzeniu nieważności decyzji o
zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu lub

nadaniu cudzoziemcowi statusu uchodźcy, udzieleniu mu ochrony uzupełniającej lub udzieleniu mu azylu

udzieleniu cudzoziemcowi zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na tery
6. Organ Straży Granicznej, któremu podlega strzeżony ośrodek lub areszt dla cudzoziemców, niezwłocznie informuje
sąd, który wydał postanowienie, o
umieszczeniu cudzoziemca w
strzeżonym ośrodku albo o
zastosowaniu wobec niego
1. Cudzoziemcowi przysługuje od Skarbu Państwa odszkodowanie oraz zadośćuczynienie w
przypadku nie
słusznego zatrzymania lub niesłusznego umieszczenia go w
strzeżonym ośrodku lub zastosowania wobec niego aresztu dla
2. Postępowania w
sprawach, o
których mowa w
1, prowadzi się na podstawie przepisów Kodeksu postępowania
Funkcjonowanie strzeżonych ośrodków oraz aresztów dla cudzoziemców jest finansowane z
budżetu państwa
części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych, ze środków będących w
dyspozycji Komen
1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w
drodze rozporządzenia, tworzy i
likwiduje strzeżone ośrod
ki, określa organ Straży Granicznej, któremu dany ośrodek ma podlegać, oraz może wskazać okres niezbędny na zorganizo
2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w
drodze zarządzenia, wyznacza pomieszczenia, w
których wykonuje się
1. Przyjęcie cudzoziemca do strzeżonego ośrodka lub aresztu dla cudzoziemców następuje na podstawie po
stanowienia sądu o
umieszczeniu cudzoziemca w
strzeżonym ośrodku lub o
zastosowaniu wobec cudzoziemca aresztu dla

dokumenty potwierdzające jego tożsamość, pieniądze i
przedmioty wartościowe;

urządzenia techniczne służące do rejestrowania obrazu;

przedmioty, które mogą stanowić zagrożenie porządku lub bezpieczeństwa w
3. Cudzoziemiec przy przyjęciu do strzeżonego ośrodka lub aresztu dla cudzoziemców jest obowiązany przekazać do
depozytu także przedmioty, których wymiary lub ilość ograniczają powierzchnię pokoju dla cudzoziemców lub celi miesz
Cudzoziemca przyjmowanego do strzeżonego ośrodka lub aresztu dla cudzoziemców poucza się w
łym dla niego języku o
przysługujących mu prawach i
obowiązkach oraz zapoznaje się z
przepisami regulującymi pobyt
strzeżonym ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców. Fakt pouczenia cudzoziemiec potwierdza własnoręcznym podpisem.
1. Cudzoziemiec przy przyjęciu do strzeżonego ośrodka lub aresztu dla cudzoziemców i
podczas pobytu
ośrodku lub areszcie w
przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa i
porządku podlega szczegółowemu
2. Szczegółowe sprawdzenie cudzoziemca polega na oględzinach ciała oraz sprawdzeniu odzieży, bielizny i
także przedmiotów posiadanych przez cudzoziemca lub należących do niego. Oględziny ciała oraz sprawdzenie odzieży,
nalezione w
czasie szczegółowego sprawdzenia przedmioty, których cudzoziemiec nie może posiadać w
nym ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców, podlegają zatrzymaniu. Przedmioty, których właściciela ustalono, przekazuje
się do depozytu albo przesyła na koszt cudzoziemca do wskazanej przez niego osoby, instytucji lub organizacji. W
1. Cudzoziemca przyjętego do strzeżonego ośrodka lub aresztu dla cudzoziemców poddaje się niezwłocznie
2. Lekarz przeprowadzający badanie, o
którym mowa w
1, oraz sprawujący opiekę medyczną nad cudzoziemcami
strzeżonym ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców prowadzi dokumentację medyczną na zasadach określonych w
wie z
dnia 6 listopada 2008
r. o
prawach pacjenta i
Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.
U. z
r. poz.
159 i
742 oraz z
3. Koszty badań, o
których mowa w
1, są pokrywane z
budżetu państwa z
części, której dysponentem jest minister
1. Cudzoziemca przyjętego do strzeżonego ośrodka umieszcza się w
pokoju dla cudzoziemców, a
3. Cudzoziemcowi umieszczonemu w
strzeżonym ośrodku wraz z
członkami jego rodziny lub z
małoletnim pozostają
4. Małoletniego cudzoziemca przebywającego w
strzeżonym ośrodku bez opiekuna umieszcza się w
5. Cudzoziemców, którzy oświadczą, że są osobami sobie najbliższymi, umieszcza się, na ich pisemny wniosek, w
1. Cudzoziemiec umieszczony w
strzeżonym ośrodku lub przebywający w
areszcie dla cudzoziemców ma

kontaktowania się z
polskimi organami państwowymi, a
także z
przedstawicielstwem dyplomatycznym lub urzędem

kontaktowania się z
organizacjami pozarządowymi lub międzynarodowymi zajmującymi się udzielaniem cudzoziem

kontaktowania się ze swoim pełnomocnikiem;

korzystania z
przekazanych do depozytu:

przedmiotów, o
których mowa w
410 ust.
2 pkt
2 i
3, jeżeli nie zostały zabezpieczone na pokrycie kosz

zastrzeżeniem art.

przedmiotów wartościowych, jeżeli nie zostały zabezpieczone na pokrycie kosztów związanych z

korzystania z
opieki medycznej i
do pobytu w
szpitalu lub podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą

niezakłóconego snu w
godzinach od 22
do 7
, a
dni świąteczne do godziny 8
oraz w
innym czasie, jeżeli nie jest

korzystania z
urządzeń sanitarnych i
środków czystości niezbędnych do utrzymania higieny osobistej;

otrzymywania nieodpłatnie odzieży, bielizny i
obuwia dostosowanych do pory roku, o
ile rzeczy będące własnością
cudzoziemca nie nadają się do użycia lub ich użycie jest niedopuszczalne ze względów higienicznych, a

posiadania przedmiotów kultu religijnego, wykonywania praktyk religijnych i
korzystania z
posług religijnych oraz
słuchania lub oglądania w
pomieszczeniach mieszkalnych lub w
miejscu przebywania nabożeństw transmitowanych
przez środki masowego przekazu, w
sposób niezakłócający ustalonego porządku pobytu w
strzeżonym ośrodku lub

korzystania z
prasy, zakupu prasy z
własnych środków finansowych i
posiadania jej w
pokoju dla cudzoziemców lub

korzystania z
internetu na stanowiskach komputerowych dostępnych w
strzeżonym ośrodku lub areszcie dla cudzo

korzystania z

użytkowania sprzętu rekreacyjno-sportowego w
czasie i
miejscu określonych przez kierownika strzeżonego ośrodka

zakupu z
własnych środków finansowych artykułów żywnościowych i
przedmiotów osobistego użytku służących do
utrzymania higieny osobistej oraz do posiadania ich w
pokoju dla cudzoziemców lub w
celi mieszkalnej; posiadanie
tych przedmiotów w
celi mieszkalnej jest możliwe, jeżeli one same lub ich opakowania nie stanowią zagrożenia po

zakupu z
własnych środków finansowych materiałów piśmiennych, książek, gier świetlicowych i
posiadania ich w

otrzymywania paczek z
odzieżą, obuwiem i
innymi przedmiotami osobistego użytku oraz ze środkami opatrunkowymi
higienicznymi, a
także z
lekami, które mogą być przekazane za zgodą lekarza, po sprawdzeniu ich zawartości w

prowadzenia korespondencji oraz korzystania ze środków łączności na własny koszt, a
szczególnie uzasadnionych
przypadkach do korzystania ze środków łączności lub wysyłania korespondencji na koszt strzeżonego ośrodka lub

składania próśb, skarg i

kierownika strzeżonego ośrodka albo organu Straży Granicznej, któremu podlega ten ośrodek,

funkcjonariusza odpowiedzialnego za funkcjonowanie aresztu dla cudzoziemców albo organu Straży Granicznej,

widzeń z
osobami bliskimi w
specjalnie do tego przeznaczonych pomieszczeniach, za zgodą organu Straży Granicz
2. Cudzoziemiec może korzystać z
innych uprawnień niż określone w
1 po uzyskaniu zezwolenia organu Straży
1. Cudzoziemiec umieszczony w
strzeżonym ośrodku poza uprawnieniami, o
których mowa w
415 ust.


poruszania się po terenie ośrodka w
godzinach od 7
, a
dni świąteczne w
godzinach od 8
z
2. Małoletni przebywający w
strzeżonym ośrodku ma prawo do uczestniczenia, w
czasie i
miejscu określonych przez
kierownika ośrodka, w
zajęciach dydaktyczno-wychowawczych i
rekreacyjno-sportowych. Program zajęć powinien być
3. Cudzoziemiec przebywający w
areszcie dla cudzoziemców poza uprawnieniami, o
których mowa w
415 ust.

odbywania codziennie co najmniej dwugodzinnego spaceru na wolnym powietrzu, chyba że co innego wynika z

kontaktowania się z
innymi cudzoziemcami przebywającymi w
areszcie, po uzyskaniu zezwolenia funkcjonariusza

korzystania z
gier świetlicowych w
miejscu określonych przez funkcjonariusza pełniącego służbę w

zakupu z
własnych środków finansowych wyrobów tytoniowych i
palenia tytoniu, po uzyskaniu zezwolenia funkcjo
1. Cudzoziemiec umieszczony w
strzeżonym ośrodku lub przebywający w
areszcie dla cudzoziemców otrzy
2. Cudzoziemiec otrzymuje świadczenia zdrowotne, leki i
artykuły sanitarne na zasadach określonych w
115 ustawy
dnia 6 czerwca 1997
r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.
U. Nr
90, poz.
557, z
późn. zm.
), zwanej dalej „Kodeksem
celu zapewnienia bezpieczeństwa cudzoziemcom, w
strzeżonym ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców
można prowadzić obserwację pomieszczeń i
rejestrować z
nich obraz, przy użyciu środków technicznych, na zasadach okreś-
Cudzoziemiec umieszczony w
strzeżonym ośrodku lub przebywający w
areszcie dla cudzoziemców jest obo

przestrzegać regulaminu pobytu w

wykonywać polecenia administracji ośrodka lub funkcjonariusza pełniącego służbę w
z
miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w
U. z
r. Nr
160, poz.
1083, z
r. Nr
83, poz.
931, z
r. Nr
701 i
120, poz.
1268, z
r. Nr
98, poz.
1071 i
111, poz.
1194, z
r. Nr
74, poz.
676 i
200, poz.
1679, z
111, poz.
1061, Nr
142, poz.
1380 i
179, poz.
1750, z
r. Nr
93, poz.
889, Nr
210, poz.
2135, Nr
240, poz.
2405, Nr
2426 i
273, poz.
2703, z
r. Nr
163, poz.
1363 i
178, poz.
1479, z
r. Nr
104, poz.
708 i
226, poz.
r. Nr
123, poz.
849, z
r. Nr
96, poz.
620 i
214, poz.
1344, z
r. Nr
8, poz.
39, Nr
22, poz.
119, Nr
62, poz.
98, poz.
817, Nr
108, poz.
911, Nr
115, poz.
963, Nr
190, poz.
1475, Nr
201, poz.
1540 i
206, poz.
1589, z
r. Nr
191, Nr
40, poz.
227, Nr
125, poz.
842 i
182, poz.
1228, z
r. Nr
39, poz.
201 i
202, Nr
112, poz.
654, Nr
129, poz.

przestrzegać ciszy nocnej w

przestrzegać zasad współżycia społecznego;

higienę osobistą i
utrzymywać w
czystości pomieszczenia, z


przypadku wystąpienia objawów choroby niezwłocznie powiadomić o
tym administrację ośrodka albo funkcjona

przypadku groźnego w
skutkach zdarzenia niezwłocznie powiadomić o
tym administrację ośrodka albo funkcjona
1. Cudzoziemcowi umieszczonemu w
strzeżonym ośrodku lub przebywającemu w
areszcie dla cudzoziemców

zakłócania spokoju i
porządku w

posiadania, poza depozytem, urządzeń technicznych służących do rejestrowania obrazu, a
także przedmiotów, które

posiadania w
pokojach dla cudzoziemców lub w
celach mieszkalnych przedmiotów, które mają takie wymiary lub

spożywania alkoholu oraz przyjmowania środków odurzających lub substancji psychotropowych;

palenia wyrobów tytoniowych poza miejscami do tego wyznaczonymi;

powodowania u
siebie uszkodzeń ciała lub rozstroju zdrowia, jak również nakłaniania do takich czynów lub pomaga

urządzania gier hazardowych i

samowolnego oddalania się poza teren strzeżonego ośrodka lub przebywania w
miejscach, do których administracja

dokonywania samowolnej zmiany pokoju dla cudzoziemców i
1. Cudzoziemiec umieszczony w
strzeżonym ośrodku podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za narusze

udziału w
zajęciach kulturalno-oświatowych lub sportowych, z
wyjątkiem prawa do korzystania z
biblioteki i

zakupu artykułów żywnościowych i
wyrobów tytoniowych oraz innych artykułów dopuszczonych do posiadania
3. Karę dyscyplinarną, o
której mowa w
2, wymierza, w
drodze decyzji, na pisemny wniosek kierownika strzeżone
go ośrodka lub funkcjonariusza przez niego upoważnionego, komendant oddziału Straży Granicznej lub komendant pla

stopień naruszenia nakazów lub zakazów wynikających z
niniejszej ustawy;

okoliczności czynu;

dotychczasową postawę cudzoziemca;

stan zdrowia cudzoziemca;

przekonania religijne cudzoziemca;

cele wychowawcze.

oznaczenie organu wydającego decyzję;

datę wydania decyzji;

nazwisko cudzoziemca;

podstawę prawną wymierzenia kary dyscyplinarnej;

rodzaj nałożonej kary dyscyplinarnej;

opis naruszenia przez cudzoziemca nakazów i
zakazów wynikających z

podpis z
podaniem imienia i
nazwiska oraz stopnia służbowego komendanta oddziału Straży Granicznej albo komen
postępowaniu w
sprawie wymierzenia kary dyscyplinarnej stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu kar
1. Jeżeli życiu cudzoziemca zagraża poważne niebezpieczeństwo, będące następstwem odmawiania przez
niego przyjmowania posiłków, co zostanie stwierdzone przez co najmniej 2 lekarzy, cudzoziemca można poddać koniecz
2. W
przypadku braku zgody cudzoziemca na przeprowadzenie zabiegu lekarskiego o
poddaniu cudzoziemca takiemu
zabiegowi postanawia sąd rejonowy właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca, na wniosek organu Straży Gra
4. W
przypadku bezpośredniego zagrożenia życia cudzoziemca o
konieczności dokonania zabiegu lekarskiego decyduje
1. Cudzoziemcowi zwalnianemu ze strzeżonego ośrodka lub aresztu dla cudzoziemców wydaje się przekazane

dokumenty potwierdzające jego tożsamość;

pieniądze, w
kwocie uwzględniającej potrącenie, o
którym mowa w
343 ust.
1, lub w
pełnej wysokości, jeżeli de

przedmioty, jeżeli nie są zabezpieczone na pokrycie kosztów związanych z
wydaniem i
wykonaniem decyzji o
2. W
przypadku gdy po zwolnieniu cudzoziemca ze strzeżonego ośrodka lub aresztu dla cudzoziemców następuje przy
musowe wykonanie decyzji o
zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, dokumenty potwierdzające tożsamość cudzoziemca
przedmioty, o
których mowa w
410 ust.
2 pkt
2 i
3, pobiera z
depozytu dowódca doprowadzenia i
zwraca je cudzo
ziemcowi w
placówce Straży Granicznej, w
której cudzoziemiec przekracza granicę, lub w
porcie lotniczym albo morskim
3. Na wniosek cudzoziemca zwalnianego ze strzeżonego ośrodka lub aresztu dla cudzoziemców przedmioty przekazane
przez niego do depozytu mogą być wydane osobie upoważnionej przez niego na piśmie lub wskazanej przez niego instytucji
1. Nadzór nad legalnością i
prawidłowością pobytu cudzoziemców w
strzeżonych ośrodkach i
aresztach dla
cudzoziemców sprawuje sędzia penitencjarny sądu okręgowego, zwany dalej „sędzią penitencjarnym”, właściwego ze
2. Nadzór penitencjarny sprawowany w
strzeżonym ośrodku i
areszcie dla cudzoziemców przez sędziego penitencjarne

warunków bytowych cudzoziemców, stanu opieki medycznej, prawidłowości rozmieszczenia cudzoziemców w

prawidłowości załatwiania skarg i
wniosków cudzoziemców;

zasadności wymierzania cudzoziemcom kar dyscyplinarnych;

zasadności i
okoliczności poddawania zabiegom lekarskim cudzoziemców, o

ustalonego w
strzeżonym ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców regulaminu organizacyjno-porządkowego;

przestrzegania przepisów o
bezpieczeństwie w
strzeżonym ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców, w
tym przepisów

prawidłowości postępowania administracji strzeżonego ośrodka lub aresztu dla cudzoziemców w
razie ujawnienia
popełnienia przestępstwa, a
także w
przypadkach wystąpienia wydarzeń nadzwyczajnych, w
tym zgonu cudzoziemca
3. Sędzia penitencjarny wizytuje strzeżone ośrodki i
areszty dla cudzoziemców. Ma on prawo wstępu w
każdym czasie,
bez ograniczeń, do tych miejsc oraz poruszania się po ich terenie, prawo przeglądania dokumentów, żądania wyjaśnień od
administracji tych ośrodków i
aresztów oraz przeprowadzania podczas nieobecności innych osób rozmów z
4. Jeżeli zdaniem sędziego penitencjarnego zachodzi potrzeba wydania decyzji nienależącej do jego właściwości,
szczególności decyzji administracyjnej, przekazuje on swoje spostrzeżenia wraz z
odpowiednimi wnioskami organowi
5. Organ, o
którym mowa w
4, zawiadamia sędziego penitencjarnego, w
terminie 14
dni lub w
innym, wyznaczo
nym przez sędziego penitencjarnego terminie, o
podjętych decyzjach lub działaniach. Jeżeli sędzia penitencjarny uzna to
stanowisko za niezadowalające, przedstawia sprawę Komendantowi Głównemu Straży Granicznej. Komendant Główny
6. W
przypadku gdy rażące uchybienia w
funkcjonowaniu strzeżonego ośrodka lub aresztu dla cudzoziemców powta
rzają się albo gdy istniejące w
ośrodku lub w
areszcie warunki nie zapewniają poszanowania praw cudzoziemców tam
przebywających, sędzia penitencjarny występuje do Komendanta Głównego Straży Granicznej z
wnioskiem o
określonym terminie istniejących uchybień. Jeżeli w
wymienionym terminie uchybienia te nie zostały usunięte, sędzia
penitencjarny występuje z
wnioskiem do ministra właściwego do spraw wewnętrznych o
zawieszenie działalności bądź
7. Minister Sprawiedliwości w
porozumieniu z
ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w
drodze rozpo
rządzenia, sposób i
tryb sprawowania nadzoru sędziego penitencjarnego nad strzeżonymi ośrodkami i
aresztami dla cudzo
ziemców oraz sposób dokumentowania tego nadzoru, uwzględniając w
umieszczania i
pobytu cudzoziemców w
strzeżonych ośrodkach i
aresztach dla cudzoziemców oraz skutecznego eliminowa

warunki, jakim powinny odpowiadać strzeżone ośrodki i
areszty dla cudzoziemców, uwzględniając w

regulamin organizacyjno-porządkowy pobytu cudzoziemców w
strzeżonym ośrodku i
areszcie dla cudzoziemców,

warunki otrzymywania posiłków i
napojów przez cudzoziemców umieszczonych w
strzeżonym ośrodku lub przeby
wających w
areszcie dla cudzoziemców oraz wartość dziennej normy wyżywienia, uwzględniając w
2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może określić, w
drodze rozporządzenia, sposoby ochrony strzeżonych
ośrodków i
aresztów dla cudzoziemców, mając na względzie strukturę organizacyjną Straży Granicznej, obowiązki funkcjo
nariuszy Straży Granicznej pełniących służbę w
strzeżonych ośrodkach lub aresztach dla cudzoziemców, a
także warunki
1. W
sprawach z
zakresu wjazdu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobytu na tym tery


którym udzielono zezwolenia na wjazd, o

zatrzymanych w
strefie nadgranicznej i
doprowadzonych do granicy;

rejestry spraw dotyczących:

odmowy wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

zezwoleń na przekraczanie granicy w
ramach małego ruchu granicznego,


zezwoleń na pobyt czasowy,

zezwoleń na pobyt stały,

zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego UE,

wymiany polskich dokumentów tożsamości cudzoziemca,

wydania tymczasowych polskich dokumentów podróży dla cudzoziemca,

wymiany polskich dokumentów podróży dla cudzoziemca,

zobowiązań do powrotu,

Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin,

wykonania decyzji o
zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu wydanej przez organ wydającego państwa człon

zgód na pobyt ze względów humanitarnych i
zgód na pobyt tolerowany;

rejestr cudzoziemców, od których zostały pobrane odciski linii papilarnych w
sytuacjach, o
których mowa w
2, art.
324 pkt
1, art.
394 ust.
3 niniejszej ustawy lub art.
73a ustawy z
dnia 14 lipca 2006
r. o
wjeździe na teryto
rium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z
tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Eu

rejestr odcisków linii papilarnych pobranych od cudzoziemców w
sytuacjach, o
których mowa w
35 ust.
2, art.
1, art.
394 ust.
3 niniejszej ustawy lub art.
73a ustawy z
dnia 14 lipca 2006
r. o
wjeździe na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z
tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej

ewidencję zaproszeń;

rejestr pouczeń udzielonych cudzoziemcom posiadającym ważne zezwolenie na pobyt lub inne zezwolenie uprawnia
jące do pobytu wydane przez inne państwo obszaru Schengen o
obowiązku niezwłocznego wyjazdu z
terytorium Rze

rejestr wydanych cudzoziemcom zaświadczeń, o
których mowa w
1. Rejestry w
sprawach z
zakresu wjazdu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ich pobytu

konsul, komendant oddziału Straży Granicznej, komendant placówki Straży Granicznej, Komendant Główny Straży
Granicznej, wojewoda, minister właściwy do spraw zagranicznych i
Szef Urzędu, każdy w
zakresie swojej właściwo

wojewoda i
Szef Urzędu, każdy w
zakresie swojej właściwości – w
przypadku rejestrów, o
których mowa w

wojewoda, konsul i
komendant placówki Straży Granicznej, Komendant Główny Straży Granicznej, Szef Urzędu,

komendant oddziału Straży Granicznej i
komendant placówki Straży Granicznej, każdy w
zakresie swojej właściwości

Komendant Główny Straży Granicznej – w
przypadku rejestru, o
którym mowa w
428 ust.
1 pkt
1 lit.
2 lit.

komendant oddziału Straży Granicznej – w
przypadku rejestru, o

komendant placówki Straży Granicznej i
Komendant Główny Straży Granicznej, każdy w
zakresie swojej właściwości

Komendant Główny Policji – w
którym mowa w

komendant oddziału Straży Granicznej, komendant placówki Straży Granicznej, Komendant Główny Straży Granicz
nej i
Szef Urzędu, każdy w
zakresie swojej właściwości – w
przypadku rejestru, o
którym mowa w
428 ust.
1 pkt

konsul, komendant oddziału Straży Granicznej, komendant placówki Straży Granicznej, komendant wojewódzki lub
komendant powiatowy (miejski) Policji, wojewoda, każdy w
zakresie swojej właściwości – w
przypadku rejestru,

komendant oddziału Straży Granicznej, komendant placówki Straży Granicznej i
Szef Urzędu, każdy w
zakresie swo

komendant oddziału Straży Granicznej i
komendant placówki Straży Granicznej, komendant wojewódzki Policji, ko
mendant powiatowy (miejski) Policji, każdy w
zakresie swojej właściwości – w
przypadku rejestru, o
którym mowa

minister właściwy do spraw wewnętrznych – w
przypadku rejestru, o
1. W
rejestrach prowadzonych w
sprawach z
zakresu wjazdu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, pobytu na tym terytorium i
wyjazdu z
niego, o
których mowa w
428 ust.
1 pkt
2 lit.
a–k oraz m, a
także w
dencji zaproszeń przechowuje się informacje o
wnioskach, postanowieniach, decyzjach administracyjnych, orzeczeniach
sądu oraz dane osobowe przetwarzane zgodnie z
niniejszą ustawą, dotyczące cudzoziemców objętych postępowaniami
2. W
rejestrach, o
których mowa w
428 ust.
1 pkt
2 lit.
b–k oraz m, a
także w
ewidencji zaproszeń oprócz informacji

rejestrze, o
b, informacje o:

dacie wydania, numerze, serii oraz terminie upływu ważności zezwolenia na przekraczanie granicy w

utraconych, uszkodzonych lub zniszczonych zezwoleniach na przekraczanie granicy w
ramach małego ruchu

przebywaniu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza strefą przygraniczną, w
której – zgodnie
zezwoleniem – mógł przebywać, lub o
przebywaniu na tym terytorium po upływie okresu, w
którym był do

unieważnieniu zezwolenia na przekraczanie granicy w

grzywnach nałożonych na cudzoziemca za przebywanie:
poza strefą przygraniczną, w
której zgodnie z
zezwoleniem na przekraczanie granicy w
ramach małego ruchu
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po upływie okresu pobytu określonego w
zezwoleniu na przekracza

cofnięciu zezwolenia na przekraczanie granicy w

rejestrach, o
których mowa w
d–f:

informacje o
dokumentach, na podstawie których została potwierdzona tożsamość cudzoziemca,

informacje o
wydanej cudzoziemcowi karcie pobytu, o
jej utracie, uszkodzeniu lub unieważnieniu,

obraz linii papilarnych cudzoziemca;

rejestrach, o
których mowa w
g–i:

informacje o
polskim dokumencie tożsamości cudzoziemca,
tymczasowym polskim dokumencie podróży dla cudzoziemca,
polskim dokumencie podróży dla cudzoziemca,

informacje o
utracie, uszkodzeniu lub unieważnieniu dokumentów, o

dane cudzoziemca zawarte w
których mowa w

rejestrze, o
j, fotografię cudzoziemca oraz informacje o:

dniu opuszczenia przez cudzoziemca terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

decyzjach w
sprawie wysokości kosztów przymusowego wykonania decyzji o
zobowiązaniu cudzoziemca do

rejestrze, o
którym mowa w
428 ust.
1 pkt
2 lit.
k, informację o
dniu opuszczenia przez cudzoziemca terytorium

rejestrze, o

informacje o
wydanej cudzoziemcowi karcie pobytu, o
jej utracie, uszkodzeniu lub unieważnieniu,

informacje o
wydanym cudzoziemcowi dokumencie „zgoda na pobyt tolerowany”, o
jego utracie, uszkodzeniu

obraz linii papilarnych cudzoziemca;

ewidencji zaproszeń informacje o

dane osobowe zapraszającego,

inne informacje umieszczone w

dane osobowe pełnomocnika ustanowionego do odbioru zaproszenia.
3. W
rejestrze, o
którym mowa w
428 ust.
1 pkt
1 lit.
a, przechowuje się dane osobowe cudzoziemców, którym
4. W
rejestrze, o
którym mowa w
428 ust.
1 pkt
1 lit.
b, przechowuje się dane cudzoziemców zatrzymanych w
5. W
rejestrze, o
którym mowa w
428 ust.
1 pkt
2 lit.
l, przechowuje się informację o
dniu opuszczenia przez cudzo

następujące dane osobowe cudzoziemca, od którego pobrano odciski linii papilarnych:

imię (imiona) i

miejsce urodzenia,


informacje o:

podstawie prawnej pobrania odcisków linii papilarnych,

stopniu służbowym osoby pobierającej odciski linii papilarnych oraz jej imieniu i

obraz linii papilarnych cudzoziemca;

informację o
podstawie prawnej pobrania odcisków linii papilarnych od cudzoziemca;

informację o
dacie pobrania odcisków linii papilarnych od cudzoziemca;

informację o
kartach daktyloskopijnych lub o
pobraniu od cudzoziemca odcisków linii papilarnych za pomocą urzą

następujące dane osobowe cudzoziemca:

imię (imiona) i

miejsce urodzenia,

8. W
rejestrze, o
którym mowa w
428 ust.
1 pkt
6, przechowuje się dane cudzoziemców, którzy zostali pouczeni
obowiązku niezwłocznego wyjazdu z
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium państwa członkowskiego Unii

następujące dane osobowe cudzoziemca, któremu zostało wydane zaświadczenie, o

imię (imiona) i

miejsce urodzenia,informację o
organie, który wydał zaświadczenie, o
którym mowa w

informację o
dacie wydania zaświadczenia, o
którym mowa w
1. Dane w
postaci odcisków linii papilarnych pobranych w
celu udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na
przekraczanie granicy w
ramach małego ruchu granicznego, wydania mu karty pobytu lub dokumentu „zgoda na pobyt to
lerowany” przechowuje się w
rejestrach, o
których mowa w
428 ust.
1 pkt
2 lit.
b, d–f oraz m, do czasu wpisania do tych
rejestrów potwierdzenia odbioru tego zezwolenia, karty pobytu lub dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany” przez organ
udzielający zezwolenia na przekraczanie granicy w
ramach małego ruchu granicznego, organ wydający kartę pobytu lub
2. W
przypadku wydania decyzji o
odmowie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na przekraczanie granicy w
małego ruchu granicznego, zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta
długoterminowego UE lub decyzji o
odmowie wydania karty pobytu albo dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany” lub de
cyzji o
odmowie ich wymiany, dane w
postaci odcisków linii papilarnych przechowuje się w
rejestrach, o
których mowa
428 ust.
1 pkt
2 lit.
b, d–f oraz m, do czasu wpisania informacji o
wydaniu tych decyzji do rejestrów, gdy decyzje te
1. Dane z
rejestru odcisków linii papilarnych, o
którym mowa w
428 ust.
1 pkt
4, udostępnia się podmio
tom, o
których mowa w
450 ust.
1 pkt
1 i
2, oraz Szefowi Urzędu, w
zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych
2. Dane z
rejestru odcisków linii papilarnych, o
którym mowa w
428 ust.
1 pkt
4, są udostępniane na pisemny wnio
3. Dane z
rejestru odcisków linii papilarnych, o
którym mowa w
428 ust.
1 pkt
4, można udostępniać za pomocą
urządzeń telekomunikacyjnych bez konieczności składania pisemnego wniosku w
tej sprawie, podmiotom, o
których mowa

posiadają odpowiednio zabezpieczone urządzenia telekomunikacyjne lub systemy teleinformatyczne przeznaczone do

posiadają zabezpieczenia techniczne i
organizacyjne odpowiednie do przetwarzania danych osobowych, w
ności uniemożliwiające dostęp osób nieuprawnionych do przetwarzania danych osobowych i
wykorzystanie danych

wykonują zadania, których specyfika lub zakres uzasadniają uzyskanie danych tą drogą albo prowadzą działalność,
4. Dane z
rejestru odcisków linii papilarnych, o
którym mowa w
428 ust.
1 pkt
4, udostępnia Komendant Główny
asady prowadzenia rejestrów, o
których mowa w
428 ust.
1 pkt
1 lit.
b i
2 lit.
l, oraz zasady udostęp
Wykaz cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, zwany dalej
1. W
wykazie umieszcza się i
przechowuje dane cudzoziemca, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z

cudzoziemcowi została wydana decyzja o
zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu z
orzeczonym zakazem wjazdu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zakazem wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i
innych państw

cudzoziemiec został skazany prawomocnym wyrokiem w:

Rzeczypospolitej Polskiej – za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe na karę grzywny lub karę po

innym państwie niż państwo obszaru Schengen – za przestępstwo stanowiące zbrodnię w
rozumieniu prawa pol

Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie obszaru Schengen – za przestępstwo na karę pozbawienia wolnoś-

wjazd lub pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany ze względu na zobowiązania

wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i
porządku publicznego

cudzoziemiec po uprzednim zatrzymaniu go w
związku z
przekroczeniem granicy wbrew przepisom prawa został

będącego małżonkiem obywatela polskiego lub przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej małżonkiem
cudzoziemca posiadającego zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,

wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i
porządku pub

decyzja o
odmowie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy lub zezwolenia na pobyt stały, wy
dana w
związku ze stwierdzeniem, że związek małżeński został zawarty w
celu obejścia przez cudzoziemca

decyzja o
zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, wydana z
uwagi na względy obronności lub bezpieczeństwa
państwa lub ochrony bezpieczeństwa i
porządku publicznego, lub w
związku ze stwierdzeniem, że związek mał

będącego osobą małoletnią, z
wyjątkiem sytuacji, gdy jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może stano

skazanego prawomocnym wyrokiem w
Rzeczypospolitej Polskiej za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbo

posiadającego zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielone na tery

któremu udzielono ochrony uzupełniającej, zezwolenia, o
którym mowa w
176 lub art.
187 pkt
6 lub 7, zgody na
pobyt ze względów humanitarnych, zgody na pobyt tolerowany na podstawie art.
351 pkt
1 lub któremu nadano status

któremu została wydana decyzja o
cofnięciu zakazu ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

cudzoziemiec posiada zgodę na pobyt tolerowany udzieloną na podstawie art.

cudzoziemcowi udzielono ochrony czasowej, lub

zostało wydane postanowienie o
wstrzymaniu wykonania decyzji będącej podstawą umieszczenia danych cudzoziem

cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zaświadczenia, o
którym mowa

zachodzą okoliczności, o
których mowa w
1 pkt
2. Obowiązywanie wpisu do wykazu zawiesza się do dnia, w
którym ustaną okoliczności uzasadniające to zawieszenie.

określony w
decyzji o
zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, jeżeli orzeczono w
niej o
zakazie ponownego wjazdu
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zakazie ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

3 lat od dnia przekazania cudzoziemca do państwa trzeciego na podstawie umowy międzynarodowej o

5 lat od dnia zakończenia odbywania kary pozbawienia wolności orzeczonej na podstawie wyroku będącego podstawą
do umieszczenia danych w
wykazie, jeżeli cudzoziemiec został skazany na karę co najmniej 3 lat pozbawienia wolności;

3 lat od dnia zakończenia odbywania kary pozbawienia wolności orzeczonej na podstawie wyroku będącego podstawą

3 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku będącego podstawą do umieszczenia danych w
wykazie, jeżeli orzeczono

warunkowego zawieszenia kary pozbawienia wolności, od dnia uprawomocnienia się wyroku, o
którym mowa
435 ust.
1 pkt
2, jeżeli wobec cudzoziemca orzeczono karę pozbawienia wolności z
warunkowym zawieszeniem

wynikający z
umów międzynarodowych obowiązujących Rzeczpospolitą Polską, będących podstawą do umieszczenia

nie dłuższy niż 5 lat, z
możliwością przedłużenia na kolejne okresy, z
których żaden nie przekracza 5 lat, w
wpisów umieszczonych w
wykazie ze względu na fakt, że wjazd lub pobyt cudzoziemca może stanowić zagrożenie
obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i
porządku publicznego lub naruszyć interes

zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu;

upływu terminu dobrowolnego powrotu określonego w
decyzji o
zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, w

wydania decyzji o
zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, w
przypadku gdy w
decyzji nie określono terminu dobro
3. W
przypadku, o
którym mowa w
2 pkt
2, gdy Szef Urzędu uzyskał informację o
wykonaniu decyzji o
zaniu cudzoziemca do powrotu, będącej podstawą wpisu, okres obowiązywania wpisu jest korygowany w
ten sposób, że za
1. W
wykazie umieszcza się informację o
podstawie prawnej i
faktycznej wpisu oraz następujące dane cudzo

imię (imiona) i
nazwiska, jeżeli cudzoziemiec ich używa bądź używał;


imiona rodziców i
nazwisko rodowe matki;

miejsce urodzenia;


obywatelstwo;

miejsce zamieszkania;

numer dokumentu podróży.
2. W
wykazie można umieścić również inne dane cudzoziemca lub informacje, o
których mowa w
13, w
1. Umieszczenia danych cudzoziemca w
wykazie, przedłużenia okresu obowiązywania wpisu lub usunięcia


ministra właściwego do spraw finansów publicznych;

ministra właściwego do spraw zagranicznych;gencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;


Szefa Służby Celnej;

nstytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania

2. W
przypadku gdy Szef Urzędu nie uwzględni wniosku, o
którym mowa w
1, wnioskodawca może zwrócić się
3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, uwzględniając wniosek o
rozstrzygnięcie sprawy, o
którym mowa
2, nakazuje Szefowi Urzędu umieszczenie danych cudzoziemca w
wykazie, przedłużenie okresu obowiązywania
1. Prokurator lub organy administracji rządowej przekazują Szefowi Urzędu posiadane informacje o
nościach uzasadniających umieszczenie danych cudzoziemca w
wykazie lub o
okolicznościach uzasadniających usunięcie tych
umieszcza się dane cudzoziemca w
zawiesza się obowiązywanie wpisu, albo
usuwa się dane cudzoziemca z
1. Sąd, który skazał cudzoziemca w
Rzeczypospolitej Polskiej prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne lub przestępstwo skarbowe na karę grzywny lub karę pozbawienia wolności, przekazuje Szefowi Urzędu odpis
2. Sąd, który skazał cudzoziemca na podstawie wyroku, o
którym mowa w
1, na karę z
warunkowym zawieszeniem
3. Sąd, który orzekł w
sprawie warunkowego przedterminowego zwolnienia cudzoziemca z
odbywania kary pozbawie
4. Sąd, o
którym mowa w
1, przekazuje Szefowi Urzędu informację o
uiszczeniu kary grzywny, jeżeli taka kara
5. Sąd, o
którym mowa w
1 i
2, przekazuje Szefowi Urzędu kopie dokumentów potwierdzających tożsamość cudzo
1. Szef Urzędu przekazuje przechowywane w
wykazie dane cudzoziemca, na okres ich przechowywania
wykazie, do Systemu
nformacyjnego Schengen do celów odmowy wjazdu, jeżeli podstawą przechowywania tych da

ostateczna decyzja o
zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, zawierająca zakaz ponownego wjazdu na terytorium

2 lit.

uznanie wjazdu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego pobytu na tym terytorium za niepożą
dane ze względu na zagrożenie obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i
porządku pub

przekazanie cudzoziemca do państwa trzeciego na podstawie umowy międzynarodowej o
przekazywaniu i
waniu osób, po uprzednim zatrzymaniu cudzoziemca w
związku z
przekroczeniem przez niego granicy wbrew przepi

77 ustawy z
dnia 14 lipca 2006
r. o
wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe
2. Dane umieszczone w
nformacyjnym Schengen usuwa się w
przypadku zawieszenia obowiązywania wpisu
3. Po upływie okresu zawieszenia obowiązywania wpisu do wykazu dane cudzoziemca umieszcza się ponownie
1. Cudzoziemiec, którego dane zostały umieszczone w
wykazie lub Systemie
nformacyjnym Schengen do

udostępnienie mu informacji o
umieszczeniu jego danych w
wykazie lub Systemie
nformacyjnym Schengen do celów

sprostowanie danych, jeżeli są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe;

usunięcie danych, jeżeli zostały umieszczone lub są przechowywane z
2. Szef Urzędu odmawia cudzoziemcowi udostępnienia informacji o
podstawie faktycznej wpisu, jeżeli jego dane są
Do postępowania w
sprawie wniosku, o
którym mowa w
444 ust.
1, stosuje się przepisy działu V
Kodek

dane cudzoziemca lub informacje, o
13;

poprzednie imię (imiona) cudzoziemca;

numer dokumentu podróży cudzoziemca;

adres zamieszkania cudzoziemca;

adres do korespondencji cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub adres jego pełnomocnika;

uzasadnienie wniosku w
3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w
drodze rozporządzenia, wzór formularza wniosku, o
mowa w
444 ust.
1, uwzględniając potrzebę zamieszczenia danych cudzoziemca w
zakresie, w
jakim są one niezbędne
2. Prawo, o
którym mowa w
1, nie przysługuje cudzoziemcowi, gdy jego dane są umieszczone w
wykazie na pod
3. Wgląd do dokumentów dotyczących umieszczenia danych w
wykazie jest cudzoziemcowi zapewniany w
4. Do przeglądania dokumentów dotyczących umieszczenia danych cudzoziemca w
wykazie nie stosuje się przepisu
Art. 448.
zakresie dotyczącym danych umieszczanych w
nformacyjnym Schengen przepisy art.
1. Krajowy zbiór rejestrów, ewidencji i
wykazu w
sprawach cudzoziemców tworzy oraz prowadzi w

rejestrów, o
których mowa w
428 ust.
1 pkt
1 lit.
a, pkt
2 lit.
a–k oraz m, a
także pkt
3 i
6, z
wyjątkiem rejestrów

ewidencji zaproszeń;


rejestru spraw o
nadanie cudzoziemcom statusu uchodźcy, udzielenie im ochrony uzupełniającej oraz udzielenie po

udzielenie cudzoziemcom azylu;

rejestru spraw o
udzielenie cudzoziemcom zgody na pobyt ze względów humanitarnych i
zgody na pobyt tolerowany;

udzielenie cudzoziemcom ochrony czasowej;

rejestru spraw prowadzonych na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr
343/2003 z
dnia 18 lutego 2003
r. ustana
wiającego kryteria i
mechanizmy określania Państwa Członkowskiego, które jest odpowiedzialne za rozpatrzenie
wniosku o
azyl złożonego w
jednym z
Państw Członkowskich przez obywatela kraju trzeciego (Dz.
Urz. UE L 050

rejestru pobytu obywateli Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

rejestru kart pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej;

rejestru dokumentów potwierdzających posiadanie zezwolenia na pobyt stały obywatela Unii Europejskiej;

rejestru kart stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej;

sprawach o:

wydanie wizy krajowej w
celu repatriacji,

udzielenie pomocy repatriantom ze środków budżetu państwa,

uznanie za repatrianta;

ewidencji osób ubiegających się o
wydanie wizy krajowej w
celu repatriacji i
członków ich rodzin, którzy nie mają na

centralnego rejestru danych o
utracie obywatelstwa polskiego;

rejestru wydanych cudzoziemcom zaświadczeń, o
których mowa w
Art. 450.
1. Dane przetwarzane w
krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i
wykazu w
sprawach cudzoziemców, o
rych mowa w
449 ust.
2 pkt
1–12 i
16, udostępnia się następującym podmiotom, w
zakresie niezbędnym do realizacji ich

organom administracji publicznej, sądom i

Radzie do Spraw Uchodźców, Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego,
Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celnej, Żandarmerii Wojskowej,
gencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
gencji Wywiadu, Biuru Ochrony Rządu, Państwowej
nspekcji Pracy, Centralnemu Biuru
ntykorupcyjnemu, Sze

organom kontroli skarbowej, organom wywiadu skarbowego oraz organom informacji finansowej.
2. Dane przetwarzane w
krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i
wykazu w
sprawach cudzoziemców, o
których mowa
1)

państwowym i
samorządowym jednostkom organizacyjnym – w
zakresie niezbędnym do realizacji ich zadań publicznych;

zakresie niezbędnym do prowadzenia przez nich postępowania egzekucyjnego;

odniesieniu do danych osób poszukiwanych;

organom egzekucyjnym w
rozumieniu ustawy z
dnia 17 czerwca 1966
r. o
postępowaniu egzekucyjnym w
3. Podmiotom, o
których mowa w
1 i
2, nie udostępnia się danych w
postaci odcisków linii papilarnych, pobranych
1. Dane zgromadzone w
krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i
wykazu w
sprawach cudzoziemców, o
rych mowa w
449 ust.
2 pkt
1–12 i
16, mogą być udostępniane podmiotom zagranicznym w
celu wypełnienia postano
wień ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych, a
także wykonania aktu prawa stanowionego
2. Tryb i
sposób udostępniania danych zgromadzonych w
krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i
wykazu w
cudzoziemców, o
których mowa w
449 ust.
2 pkt
1–12 i
16, podmiotom, o
których mowa w
1, określają ratyfikowa
ne przez Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowe, akty prawa stanowionego przez organizację międzynarodową,
której Rzeczpospolita Polska jest członkiem, lub porozumienia zawarte pomiędzy właściwymi ministrami państw człon
1. Podmiotom, o
których mowa w
450 ust.
1 i
2, dane przetwarzane w
krajowym zbiorze rejestrów, ewi
2. Organ rozpatrujący wniosek, o
którym mowa w
1, odmawia, w
drodze decyzji, udostępnienia danych, jeżeli za
3. Dane przetwarzane w
krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i
wykazu w
sprawach cudzoziemców są udostępnianie


wojewodę, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Komendanta Głównego Straży Granicznej, komendanta
oddziału Straży Granicznej, komendanta placówki Straży Granicznej, Komendanta Głównego Policji, komendanta
4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w
drodze rozporządzenia, wzór formularza wniosku o
nienie danych przetwarzanych w
krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i
wykazu w
sprawach cudzoziemców, uwzględnia
Dane przetwarzane w
krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i
wykazu w
sprawach cudzoziemców udostępnia
się podmiotom, o
których mowa w
450 ust.
1 i
2, za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, jeżeli złożą jednorazowy

posiadają odpowiednio zabezpieczone urządzenia telekomunikacyjne lub systemy teleinformatyczne przeznaczone do

posiadają zabezpieczenia techniczne i
organizacyjne odpowiednie do przetwarzania danych osobowych, w
ności uniemożliwiające dostęp osób nieuprawnionych do przetwarzania danych osobowych i
wykorzystanie danych

wykonują zadania, których specyfika lub zakres uzasadniają uzyskanie danych tą drogą, albo prowadzą działalność,
1. Szef Urzędu wyraża zgodę na udostępnienie danych przetwarzanych w
krajowym zbiorze rejestrów, ewi
dencji i
wykazu w
sprawach cudzoziemców podmiotom, o
których mowa w
450, za pomocą urządzeń telekomunikacyj
2. Decyzja o
cofnięciu zgody na udostępnianie danych przetwarzanych w
krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i
1. Szef Urzędu może przeprowadzać kontrolę podmiotów, które mają dostęp do danych przetwarzanych
krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i
wykazu w
sprawach cudzoziemców za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych
2. Kontrola jest przeprowadzana w
siedzibie podmiotu kontrolowanego oraz w
miejscach i
czasie wykonywania jego
3. Kontrolę przeprowadza upoważniony przez Szefa Urzędu pracownik Urzędu na podstawie imiennego upoważnienia

udostępnić przeprowadzającemu kontrolę pracownikowi Urzędu:

dokumenty potwierdzające uprawnienie do przetwarzania danych,

urządzenia telekomunikacyjne lub systemy teleinformatyczne przeznaczone do komunikowania się z
zbiorem rejestrów, ewidencji i
wykazu w
sprawach cudzoziemców, w
ramach dostępu do danych przetwarzanych

zapewnić warunki do przeprowadzenia kontroli i
środki niezbędne do jej przeprowadzenia, w
tym swobodny dostęp

może w
trakcie kontroli żądać od podmiotu kontrolowanego okazania dokumentów, udostępnienia urządzeń lub syste

sporządza protokół po przeprowadzonej kontroli.
przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w
działaniu krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i
sprawach cudzoziemców lub jego zabezpieczeniach, powstałych z
winy organów mających dostęp do tego zbioru za po
mocą urządzeń telekomunikacyjnych lub systemów teleinformatycznych, Szef Urzędu może zablokować dostęp do krajo

sposób i
tryb przeprowadzania kontroli korzystania z
dostępu do danych przetwarzanych w
krajowym zbiorze reje
strów, ewidencji i
wykazu w
sprawach cudzoziemców za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych lub systemów tele

którym mowa w

którym mowa w
2. W
rozporządzeniu, o
którym mowa w
1, minister właściwy do spraw wewnętrznych uwzględni konieczność za
pewnienia ochrony przetwarzanych w
wykazu w
sprawach cudzoziemców danych
Art. 458.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w
drodze rozporządzenia, tryb i
sposób przydzielania,
zmiany i
cofania uprawnień do dostępu do krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i
wykazu w
sprawach cudzoziemców za
pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, a
także wzór upoważnienia do dostępu do krajowego zbioru rejestrów, ewidencji
wykazu w
sprawach cudzoziemców oraz wykorzystywania danych z
tego rejestru, uwzględniając konieczność zapewnie
1. Przewoźnik, który drogą powietrzną lub morską zamierza przywieźć cudzoziemca do granicy, podejmuje
wszelkie niezbędne środki, aby zapewnić, żeby cudzoziemiec zamierzający wjechać na terytorium Rzeczypospolitej Pol
skiej miał ważny dokument podróży uprawniający go do przekroczenia granicy, wymaganą wizę lub inny ważny dokument
uprawniający go do wjazdu na to terytorium i
pobytu na nim, zezwolenie na wjazd do innego państwa lub zezwolenie na
2. Obowiązek, o
którym mowa w
1, dotyczy także przewoźników wykonujących regularne przewozy osób w
1. Przewoźnik, który drogą powietrzną, morską lub lądową przywiózł cudzoziemca do granicy, niezwłocznie
odwozi go na wniosek organu Straży Granicznej do granicy państwa, z
którego go przywiózł, a
gdy jest to niemożliwe – do
państwa, w
którym cudzoziemcowi wystawiono dokument podróży, na podstawie którego podróżował, lub do każdego

cudzoziemcowi odmówiono wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub

władze państwa docelowego lub graniczącego z
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odmówiły wjazdu cudzoziem
cowi podróżującemu przez to terytorium tranzytem lub przewoźnik, który miał go przewieźć do tego państwa, odmó
2. Jeżeli wykonanie obowiązku, o
którym mowa w
1, jest niemożliwe, przewoźnik zapewnia na swój koszt inny
3. Koszty pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od chwili wystąpienia okoliczności, o

nakazać przebywanie w
określonym miejscu do czasu opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub

zakazać opuszczania statku morskiego, lub

nakazać opuszczenie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na pokładzie tego samego statku powietrznego, którym

nakazać opuszczenie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na pokładzie innego statku powietrznego lub morskiego
2. Decyzję w
sprawach, o
których mowa w
1, wydaje komendant placówki Straży Granicznej. Decyzja podlega
3. Od decyzji komendanta placówki Straży Granicznej przysługuje odwołanie do Komendanta Głównego Straży Gra
1. Na przewoźnika, który drogą powietrzną lub morską przywiózł do granicy cudzoziemca nieposiadającego
ważnego dokumentu podróży uprawniającego do przekroczenia granicy, wymaganej wizy lub innego ważnego dokumentu
uprawniającego do wjazdu i
pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zezwolenia na wjazd do innego państwa lub
zezwolenia na pobyt w
innym państwie, jeżeli zezwolenia takie są wymagane, nakłada się karę administracyjną w
ci stanowiącej równowartość od 3000 do 5000 euro za każdą przywiezioną osobę, z
tym że suma kar za jednorazowy przy
2. Przepis ust.
1 dotyczy także przewoźników wykonujących regularne przewozy osób w
międzynarodowym transpor

przywiózł do granicy cudzoziemca, który podczas kontroli granicznej złożył wniosek o

mimo dołożenia należytej staranności nie mógł stwierdzić, że cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży
uprawniającego do przekroczenia granicy, wymaganej wizy lub innego ważnego dokumentu uprawniającego do wjaz
du na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i
pobytu na tym terytorium, zezwolenia na wjazd do innego państwa lub
4. Przeliczenia równowartości euro, o
której mowa w
1, na złote dokonuje się według średniego kursu ogłoszonego
5. Karę administracyjną, o
której mowa w
1, nakłada na przewoźnika, w
drodze decyzji, komendant placówki Stra
7. Termin płatności kary administracyjnej, o
której mowa w
1, wynosi 14 dni od dnia, w
którym decyzja w
8. Od nieuiszczonych w
terminie kar pieniężnych pobiera się odsetki za każdy dzień zwłoki w
wysokości przewidzianej
9. Należności z
tytułu kar administracyjnych, o
których mowa w
1, podlegają egzekucji w
trybie przepisów ustawy
11. Komendant placówki Straży Granicznej, który wydał decyzję, o
której mowa w
1, nie wystawia tytułu wyko
12. Kara administracyjna, o
której mowa w
1, przedawnia się z
upływem 5 lat od końca roku kalendarzowego,
1. W
przypadku gdy zachowanie cudzoziemca, któremu odmówiono wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, uzasadnia przypuszczenie, że ten cudzoziemiec może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa w
wej komunikacji lądowej, lotniczej lub morskiej, doprowadzenie cudzoziemca opuszczającego terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej do granicy albo do portu lotniczego albo morskiego państwa, do którego zostaje doprowadzony, zapewnia właściprzypadku, o

3. Koszty doprowadzenia cudzoziemca do granicy albo do portu lotniczego albo morskiego państwa, do którego zostaje
doprowadzony, obejmują koszty bezpośrednio związane z
przewozem, a
także koszty świadczeń, które przysługują osobom
Kto zabiera w
celu przywłaszczenia lub przywłaszcza sobie dokument podróży, kartę pobytu, polski doku
ment podróży dla cudzoziemca, tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziemca, polski dokument tożsamości
cudzoziemca, dokument „zgoda na pobyt tolerowany” lub takiego dokumentu używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia

przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie posiadając do tego tytułu prawnego,

na żądanie uprawnionych organów nie okazuje dokumentów uprawniających go do pobytu na terytorium Rzeczy-

na żądanie uprawnionych organów nie okazuje środków finansowych albo dokumentu potwierdzającego możliwość

utrzymania w
trakcie pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,


tranzytu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd,

uchyla się od obowiązku wymiany lub zwrotu karty pobytu, polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, polskie

nie zawiadamia o
utracie karty pobytu, polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, polskiego dokumentu tożsa

nie wykonuje obowiązku opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w
terminie wyznaczonym w
decyzji o

nie wykonuje obowiązku zgłaszania się w
określonych odstępach czasu do organu wskazanego w
decyzji o

opuszcza miejsce zamieszkania wyznaczone mu w
decyzji o

wjechał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na przekraczanie granicy w
ramach małego

przebywa poza strefą przygraniczną, w
ramach której posiadacz zezwolenia jest uprawniony do przemieszczania

nie opuszcza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po upływie okresu pobytu określonego w
2. Orzekanie w
sprawach o
czyny, o
których mowa w
1, następuje w
trybie przepisów ustawy z
dnia 24 sierpnia
Art. 466.
ustawie z
dnia 24 marca 1920
r. o
nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.
U. z
r. Nr

3 otrzymuje brzmienie:
posiadanie zezwolenia na pobyt:

czasowy z
wyłączeniem zezwolenia, o
którym mowa w
176 i
181 ust.
1 ustawy z
dnia 12 grudnia


rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej”;


nabycie nieruchomości przez cudzoziemca zamieszkującego w
Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 5 lat od

nabycie przez cudzoziemca będącego małżonkiem obywatela polskiego i
zamieszkującego w
Polskiej co najmniej 2 lata od udzielenia mu zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta dłu
goterminowego Unii Europejskiej nieruchomości, które w
wyniku nabycia stanowić będą wspólność ustawową
ustawie z
dnia 31 stycznia 1959
r. o
cmentarzach i
chowaniu zmarłych (Dz.
U. z
r. Nr
118, poz.
„5a. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w
drodze rozporządzenia, postępowanie ze zwłokami
cudzoziemców umieszczonych w
strzeżonym ośrodku lub przebywających w
areszcie dla cudzoziemców, w
ności sposób powiadamiania osób, o
których mowa w
1, o
zgonie cudzoziemca, podmioty wydające zgodę na
pochowanie zwłok, tryb postępowania ze zwłokami, które nie zostaną odebrane, oraz sposób ponoszenia kosztów
pochówku zleconego przez strzeżony ośrodek lub areszt dla cudzoziemców, kierując się koniecznością zachowania
z
miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w
U. z
r. Nr
94, poz.
788 i
183, poz.
1538, z
ustawie z
dnia 10 kwietnia 1974
r. o
ewidencji ludności i
dowodach osobistych (Dz.
U. z
r. Nr


„1. Cudzoziemiec, dokonując zameldowania się na pobyt stały, zgłasza wymagane dane do zameldowania
oraz przedstawia kartę pobytu wydaną w
związku z
udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt
rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, ochrony uzupeł
niającej lub nadaniem statusu uchodźcy w
Rzeczypospolitej Polskiej, dokument „zgoda na pobyt tolerowany”
albo zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, decyzję
nadaniu statusu uchodźcy w
Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w
Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzu

„3. Cudzoziemiec, dokonując zameldowania się na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące, zgłasza wy
magane dane do zameldowania oraz przedstawia wizę, a
przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na pod
stawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo cudzoziemiec przeby
wa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art.
108 ust.
1 pkt
2 lub art.
206 ust.
1 pkt
2 ustawy
dnia 12 grudnia 2013
r. o
cudzoziemcach (Dz.
U. poz.
1650) lub na podstawie umieszczonego w
podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o
udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długo
terminowego Unii Europejskiej – dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę
pobytu, dokument „zgoda na pobyt tolerowany” albo zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały,
zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzję o
nadaniu statusu uchodźcy
Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w
Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze


19 otrzymuje brzmienie

seria i
numer karty pobytu wydanej w
związku z
udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na
pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze wzglę
dów humanitarnych lub nadaniem statusu uchodźcy w
Rzeczypospolitej Polskiej albo seria i
numer doku
mentu „zgoda na pobyt tolerowany”, data wydania karty pobytu lub dokumentu „zgoda na pobyt tolerowa
ny”, data ważności oraz oznaczenie organu, który wydał kartę pobytu lub dokument „zgoda na pobyt

2 otrzymuje brzmienie:

seria i
numer karty pobytu wydanej w
związku z
udzieleniem zezwolenia na pobyt czasowy, data jej wyda
Art. 469.
ustawie z
dnia 6 kwietnia 1990
r. o
Policji (Dz.
U. z
r. Nr
287, poz.
1687, ze
) w
13 w

utrzymaniem, prowadzeniem i
rozwojem infrastruktury niezbędnej do gromadzenia i
przetwarzania danych dak
tyloskopijnych, o
których mowa w
428 ust.
1 pkt
4 ustawy z
dnia 12 grudnia 2013
r. o
cudzoziemcach (Dz.
1650) i
119 ust.
1 pkt
6 ustawy z
dnia 13 czerwca 2003
r. o
udzielaniu cudzoziemcom ochrony na tery
ustawie z
dnia 12 października 1990
r. o
Straży Granicznej (Dz.
U. z
r. Nr
116, poz.
675, z


„1. Straż Graniczna jest jednolitą, umundurowaną i
uzbrojoną formacją przeznaczoną do ochrony granicy
z
miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w
U. z
r. Nr
144, poz.
1043, z
r. Nr
21, poz.
r. Nr
70, poz.
416, Nr
171, poz.
1056, Nr
195, poz.
1198 i
220, poz.
1414, z
r. Nr
22, poz.
120, Nr
39, poz.
306, Nr
z
miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w
U. z
r. Nr
217, poz.
1280 i
230, poz.
1371, z
z
miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w
U. z
r. Nr
117, poz.
677, Nr
170, poz.
1015, Nr

brzmieniu:
zapobieganie i
przeciwdziałanie nielegalnej migracji poprzez:

kontrolę przestrzegania przepisów dotyczących wjazdu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospo

analizowanie zagrożeń migracyjnych,

zwalczanie zagrożeń migracyjnych, w
tym przestępczości związanej z

realizowanie, w
zakresie swojej właściwości, zadań określonych w
ustawie z
dnia 12 grudnia

współdziałanie z
organami i
podmiotami właściwymi w
sprawach udzielania cudzoziemcom
zezwoleń na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub pobyt na tym terytorium, w
wykonywanie czynności na wniosek tych organów i
podmiotów, na zasadach określonych odrębny
d otrzymuje brzmienie:

przestępstw i
wykroczeń określonych w
ustawie z
dnia 12 grudnia 2013
r. o
cudzoziemcach oraz
ustawie z
dnia 13 czerwca 2003
r. o
udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospo
po lit.
kropkę zastępuje się przecinkiem i
brzmieniu:

przestępstw określonych w
189a Kodeksu karnego i
8 ustawy z
dnia 6 czerwca 1997
r. –
5c uchyla się,

współdziałanie z
innymi organami i
służbami w
zakresie rozpoznawania zagrożeń terroryzmem i

gromadzenie i
przetwarzanie informacji z
zakresu ochrony granicy państwowej, kontroli ruchu granicz
nego, zapobiegania i
przeciwdziałania nielegalnej migracji oraz udostępnianie ich właściwym organom

„3. Straż Graniczna w
zakresie określonym w
2 i
2a współdziała z
właściwymi organami i

1 otrzymuje brzmienie:
„1. Komendant Główny Straży Granicznej jest centralnym organem administracji rządowej podległym ministrowi


1–3 otrzymują brzmienie:

kierowanie prowadzonymi przez Straż Graniczną działaniami w
zakresie ochrony granicy państwowej,

analizowanie zagrożeń bezpieczeństwa granicy państwowej i

nadawanie regulaminów organizacyjnych komendom oddziałów Straży Granicznej oraz komórkom organi
zacyjnym Komendy Głównej Straży Granicznej, a
także nadawanie statutów ośrodkom szkolenia Straży
z
miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w
U. z
r. Nr
160, poz.
1083, z
r. Nr
113, poz.
715, z
r. Nr


sprawowanie nadzoru nad terenowymi organami Straży Granicznej oraz nad ośrodkami szkolenia Straży


prowadzenie współpracy z
organami i
instytucjami Unii Europejskiej oraz organami i
instytucjami innych

5 otrzymują brzmienie:
„4. Komendant Główny Straży Granicznej może, w
drodze zarządzenia, tworzyć i
znosić ośrodki szkolenia Straży
5. Komendanta ośrodka szkolenia Straży Granicznej i
ośrodka Straży Granicznej oraz ich zastępców powołuje
odwołuje Komendant Główny Straży Granicznej. Komendanci ośrodka szkolenia Straży Granicznej oraz ośrodka


„2. Fundusz Wsparcia Straży Granicznej, zwany dalej „Funduszem” składa się z
funduszu centralnego, fun

3 kropkę zastępuje się średnikiem i
dodaje się pkt
komendantów ośrodków Straży Granicznej – są przychodami funduszy ośrodków Straży Granicznej.”,

3 kropkę zastępuje się średnikiem i
dodaje się pkt
komendanci ośrodków Straży Granicznej – w
zakresie funduszy ośrodków Straży Granicznej.”;


sposób i
tryb gromadzenia i
przetwarzania informacji z
zakresu ochrony granicy państwowej, kontroli ruchu6c w

określonych w
189a Kodeksu karnego i
8 ustawy z
dnia 6 czerwca 1997
r. – Przepisy wprowadza


określone w
189a Kodeksu karnego i
8 ustawy z
dnia 6 czerwca 1997
r. – Przepisy wprowadzające

20 otrzymuje brzmienie:
„20. W
wyniku ustaleń dokonanych w
toku kontroli organ Straży Granicznej właściwy ze względu na miejsce
dokonanej kontroli podejmuje dalsze czynności określone w
przepisach ustawy z
dnia 12 grudnia 2013
r. o5, do właściwego organu Straży Granicznej, sądu lub prokuratury,

cudzoziemców, wobec których prowadzone są postępowania określone w
ustawie z
dnia 12 grudnia
r. o
cudzoziemcach oraz w
ustawie z
dnia 13 czerwca 2003
r. o
udzielaniu cudzoziemcom
ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a
także umieszczonych w
strzeżonym ośrodku
lub areszcie dla cudzoziemców do organu Straży Granicznej, sądu, prokuratury, jednostki organiza
cyjnej Policji, wojewody, Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, przedstawicielstw dyplomatycz

cudzoziemców:

którym została wydana decyzja o
zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu podlegająca przymu

którym odmówiono wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, i
wystąpiły okoliczności,

którym została wydana decyzja o
wydaleniu podlegająca przymusowemu wykonaniu zgodnie
71 ust.
2 i
3 ustawy z
dnia 14 lipca 2006
r. o
wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Pol
skiej, pobycie oraz wyjeździe z
tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europej

podlegających przekazaniu, o
którym mowa w
41 ust.
2 ustawy z
dnia 13 czerwca 2003

do granicy państwowej albo do portu lotniczego albo morskiego państwa, do którego cudzozie

obserwowania i
rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu w
pomieszczeniach strzeżo
nych ośrodków, aresztów dla cudzoziemców lub w
pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzyma
nych oraz w
innych wykorzystywanych przez Straż Graniczną obiektach i
obszarach – w
celu zapewnie

2c i
„2c. Czynności, o
których mowa w
1 pkt
7a, nie mogą być wykonywane w
miejscach przeznaczonych dla
gromadzone zapisy obrazu, o
których mowa w
1 pkt
7a, niezawierające dowodów pozwalających na
wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w
sprawach o
wykroczenia, postępowania dyscyplinarnego
lub mogących być wykorzystanymi w
postępowaniu w
ramach czynności wyjaśniających albo dowodów mają
cych znaczenie dla toczących się takich postępowań przechowuje się przez okres 30 dni od dnia zarejestrowania,

5b w
„5b. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w
drodze rozporządzenia, sposób przechowywania
niszczenia zapisów obrazu, o
których mowa w
1 pkt
7a, oraz udostępniania ich uprawnionym podmiotom,
uwzględniając potrzebę właściwego zabezpieczenia utrwalonego obrazu przed utratą, zniekształceniem lub nie

4 otrzymują brzmienie:
„3. W
przypadkach uzasadnionych szczególnymi kwalifikacjami funkcjonariusza Komendant Główny Straży
Granicznej, z
urzędu albo na wniosek komendanta oddziału Straży Granicznej, ośrodka szkolenia Straży Granicznej
lub ośrodka Straży Granicznej, może skrócić okres służby przygotowawczej funkcjonariusza albo zwolnić go od od
4. W
razie przerwy w
wykonywaniu przez funkcjonariusza obowiązków służbowych trwającej dłużej niż 3 mie
siące Komendant Główny Straży Granicznej może, z
urzędu albo na wniosek komendanta oddziału Straży Granicznej,
komendanta ośrodka szkolenia Straży Granicznej lub komendanta ośrodka Straży Granicznej, przedłużyć okres służby

1 otrzymuje brzmienie:
„1. Do mianowania funkcjonariusza na stanowisko służbowe, przenoszenia na inne stanowisko oraz zwalniania
tego stanowiska właściwi są przełożeni: Komendant Główny Straży Granicznej, komendanci oddziałów Straży Gra
z
miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w
U. z
r. Nr
120, poz.
818, z
r. Nr
216, poz.
1367, z
r. Nr


oddziale Straży Granicznej, ośrodku szkolenia Straży Granicznej albo ośrodku Straży Granicznej zarządza

3 otrzymuje brzmienie:
„3. Skierowanie, o
którym mowa w
1, następuje na podstawie polecenia Komendanta Głównego Straży Gra
nicznej, komendanta oddziału Straży Granicznej, komendanta ośrodka szkolenia Straży Granicznej albo komendanta
ośrodka Straży Granicznej. W
przypadku wydania polecenia w
formie ustnej funkcjonariusz otrzymuje potwierdzenie


„1. Funkcjonariusze oraz pracownicy Straży Granicznej są obowiązani złożyć oświadczenie o
swoim stanie
majątkowym, w
tym o
majątku objętym małżeńską wspólnością majątkową, przy nawiązywaniu lub rozwiązy
waniu stosunku służbowego lub stosunku pracy, corocznie oraz na żądanie Komendanta Głównego Straży Gra
nicznej, właściwych komendantów oddziałów Straży Granicznej, komendantów ośrodków szkolenia Straży Gra

„4. Prawo wglądu do złożonych oświadczeń o
stanie majątkowym mają: Komendant Główny Straży Granicz
nej, właściwi komendanci oddziałów Straży Granicznej, ośrodków szkolenia Straży Granicznej lub ośrodków
Straży Granicznej oraz osoby przez nich pisemnie upoważnione w
zakresie niezbędnym do przeprowadzenia


komendantów oddziałów Straży Granicznej, komendantów ośrodków szkolenia Straży Granicznej, komendan
ustawie z
dnia 20 grudnia 1990
r. o
ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.
U. z
r. poz.
1403 i

przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy, zezwolenia na pobyt czasowy, zezwole
nia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt ze
względów humanitarnych, zgody na pobyt tolerowany lub w
związku z
uzyskaniem w
Rzeczypospolitej Polskiej
ustawie z
dnia 21 grudnia 1990
r. o
zawodzie lekarza weterynarii i
izbach lekarsko-weterynaryjnych
lekroć w
ustawie jest mowa o
obywatelach państw członkowskich, rozumie się przez to także członków ich
rodzin w
rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 14 lipca 2006
r. o
wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
pobycie oraz wyjeździe z
tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i
członków ich rodzin
U. Nr
144, poz.
1043, z
późn. zm.
) oraz obywateli państw trzecich posiadających zezwolenie na pobyt rezyden
ta długoterminowego Unii Europejskiej w
rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 12 grudnia 2013
r. o
ustawie z
dnia 19 kwietnia 1991
r. o
izbach aptekarskich (Dz.
U. z
r. Nr
136, poz.
856, z
późn. zm.

obywatele państwa członkowskiego Unii Europejskiej – obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej
oraz członków ich rodzin w
rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 14 lipca 2006
r. o
wjeździe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z
tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii
z
miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w
U. z
r. Nr
200, poz.
1326 oraz z
r. poz.
779, 1247,
z
miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w
U. z
r. Nr
120, poz.
818, z
r. Nr
216, poz.
1367, z
r. Nr
z
miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w
U. z
r. Nr
107, poz.
679, z
r. Nr
113, poz.
Europejskiej i
członków ich rodzin (Dz.
U. Nr
144, poz.
1043, z
późn. zm.
), cudzoziemców posiadających
zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, o
którym mowa w
ustawie z
dnia 12 grud
nia 2013
r. o
cudzoziemcach (Dz.
U. poz.
1650), oraz obywateli polskich, którzy uzyskali kwalifikacje w
ustawie z
dnia 7 września 1991
r. o
systemie oświaty (Dz.
U. z
r. Nr
256, poz.
2572, z
późn. zm.


wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Na warunkach dotyczących obywateli polskich z
nauki w
publicznych szkołach dla dorosłych, publicznych
szkołach policealnych, publicznych szkołach artystycznych, publicznych placówkach, publicznych zakładach
kształcenia nauczycieli i
publicznych kolegiach pracowników służb społecznych oraz z
kształcenia ustawicznego


obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzysze
nia o
Wolnym Handlu (EFT
) – strony umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji

osoby, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;”,

osoby, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych, oraz członkowie ich rodzin;”,

11 otrzymują brzmienie:

osoby, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoter

osoby, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w
okolicznością, o
której mowa w
127, art.
159 ust.
1, art.
176 lub art.
186 ust.
1 pkt
3 lub 4 ustawy

12 kropkę zastępuje się średnikiem i
13 w

osoby, które posiadają kartę pobytu z
adnotacją „dostęp do rynku pracy”, wizę Schengen lub wizę krajową

2 otrzymuje brzmienie:

6, 7a, 8 i
12 – uważa się małżonka oraz małoletnie dzieci tych osób niepozostające w
związku małżeńskim
będące na ich utrzymaniu, a
przypadku małoletnich osób, o
których mowa w
6 i
8, także ich wstępnego
linii prostej lub osobę pełnoletnią odpowiedzialną za małoletniego zgodnie z
prawem obowiązującym

3 otrzymuje brzmienie:
„3. Osoby niebędące obywatelami polskimi niewymienione w
2 mogą korzystać z
nauki w
publicznych szko
łach dla dorosłych, publicznych szkołach policealnych, publicznych szkołach artystycznych, publicznych placówkach,
publicznych zakładach kształcenia nauczycieli i
publicznych kolegiach pracowników służb społecznych oraz z
1)

jako stypendyści otrzymujący stypendium przyznane przez ministra właściwego do spraw oświaty i
z
miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w
U. z
r. Nr
120, poz.
818, z
r. Nr
216, poz.
1367, z
r. Nr
z
miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w
U. z
r. Nr
273, poz.
2703 i
281, poz.
2781, z
17, poz.
141, Nr
94, poz.
788, Nr
122, poz.
1020, Nr
131, poz.
1091, Nr
167, poz.
1400 i
249, poz.
2104, z
r. Nr
1043, Nr
208, poz.
1532 i
227, poz.
1658, z
r. Nr
42, poz.
273, Nr
80, poz.
542, Nr
115, poz.
791, Nr
120, poz.
180, poz.
1280 i
181, poz.
1292, z
r. Nr
70, poz.
416, Nr
145, poz.
917, Nr
216, poz.
1370 i
235, poz.
1618, z
6, poz.
33, Nr
31, poz.
206, Nr
56, poz.
458, Nr
157, poz.
1241 i
219, poz.
1705, z
r. Nr
44, poz.
250, Nr
54, poz.
127, poz.
857 i
148, poz.
991, z
r. Nr
106, poz.
622, Nr
112, poz.
654, Nr
139, poz.
814, Nr
149, poz.
887 i

jako stypendyści otrzymujący stypendium przyznane przez organ prowadzący szkołę, zakład kształcenia

na warunkach odpłatności.”;

3a w
„3a. Wysokość odpłatności za korzystanie z
nauki w
publicznych szkołach, placówkach, zakładach kształcenia
nauczycieli, kolegiach pracowników służb społecznych oraz za kształcenie ustawiczne w
formie kwalifikacyjnych
kursów zawodowych, o
której mowa w
3 pkt
3, oraz sposób wnoszenia opłat ustala organ prowadzący, uwzględ
niając przewidywane koszty kształcenia lub koszty udzielanych świadczeń oraz możliwość całkowitego lub częścio

6 otrzymuje brzmienie:
„6. Minister właściwy do spraw oświaty i
wychowania w
porozumieniu z
ministrem właściwym do spraw kultury

warunki i
tryb przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, w
szkół artystycznych, placówek, zakładów kształcenia nauczycieli oraz na kształcenie ustawiczne w
formie kwa
lifikacyjnych kursów zawodowych, uwzględniając w
szczególności rodzaje dokumentów potwierdzających po
ziom wykształcenia i
stan zdrowia tych osób, a
także sposób ich kwalifikowania do odpowiedniej klasy lub na

sposób organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych w
zakresie przed
miotów nauczania oraz nauki języka i
kultury kraju pochodzenia, o
których mowa w
4 i
4b–5, z
niem wymiaru godzin zajęć i
minimalnej liczby osób, dla których organizuje się naukę języka i
kultury kraju

wysokość stypendium dla osób, o
których mowa w
3 pkt
1, oraz przypadki, w
których stypendium może być
obniżone lub zawieszone, biorąc pod uwagę wysokość stypendium Prezesa Rady Ministrów, o
którym mowa
ustawie z
dnia 20 czerwca 1992
r. o
uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego trans

2a otrzymuje brzmienie:

funkcjonariusze Straży Granicznej w
czasie wykonywania czynności służbowych związanych z
przeciwdziałaniem nielegalnej migracji, realizowanych na szlakach komunikacyjnych o
szczególnym znacze

2a otrzymuje brzmienie:
„2a. Do ulgi 100% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w
zwykłej, pospiesznej, przyspieszonej i
ekspresowej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnieni funkcjona
riusze Straży Granicznej w
czasie wykonywania czynności służbowych związanych z
zapobieganiem i
niem nielegalnej migracji, realizowanych na szlakach komunikacyjnych o
szczególnym znaczeniu międzynarodowym.”.
ustawie z
dnia 5 grudnia 1996
r. o
zawodach lekarza i
lekarza dentysty (Dz.
U. z
r. Nr
277, poz.

3 otrzymuje brzmienie:
lekroć w
ustawie jest mowa o
obywatelach państw członkowskich Unii Europejskiej, rozumie się przez to
także członków ich rodzin w
rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 14 lipca 2006
r. o
wjeździe na terytorium Rzeczy
pospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z
tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej
członków ich rodzin (Dz.
U. Nr
144, poz.
1043, z
późn. zm.
) oraz obywateli państw trzecich posiadających zezwo
lenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej w
rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 12 grudnia
z
miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w
U. z
r. Nr
291, poz.
1707, z
r. poz.
95 i
1456 oraz
z
miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w
U. z
r. Nr
120, poz.
818, z
r. Nr
216, poz.
1367, z
r. Nr

3e otrzymuje brzmienie:
„3e. Cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, któremu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego
Unii Europejskiej albo któremu w
Rzeczypospolitej Polskiej nadano status uchodźcy, odbywa staż podyplomowy na
ustawie z
dnia 6 czerwca 1997
r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.
U. Nr
89, poz.
555, z
późn. zm.

państwa wykonania orzeczenia, do którego skazany będzie wydalony po odbyciu kary lub zwolnieniu z
ustawie z
dnia 17 lipca 1998
r. o
pożyczkach i
kredytach studenckich (Dz.
U. Nr
108, poz.
685, z

1 otrzymuje brzmienie:
cudzoziemców, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały;”;

5–7 otrzymują brzmienie:

cudzoziemców, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta dłu

cudzoziemców, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy
związku z
okolicznością, o
której mowa w
159 ust.
1 lub art.
186 ust.
1 pkt
3 lub 4 ustawy z
dnia 12 grud

cudzoziemców, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;”.
ustawie z
dnia 13 października 1998
r. o
systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.
U. z
r. poz.

3 otrzymuje brzmienie:
„3. Dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego, o
których mowa w
40, i
na koncie płatnika składek, o
rych mowa w
45, mogą być udostępniane sądom, prokuratorom, organom kontroli skarbowej, organom podatko
wym, komornikom sądowym, organom egzekucyjnym w
rozumieniu ustawy z
dnia 17 czerwca 1966
r. o
niu egzekucyjnym w
administracji (Dz.
U. z
r. poz.
1015, z
późn. zm.
), Państwowej
nspekcji Pracy, Straży
Granicznej, ośrodkom pomocy społecznej, powiatowym centrom pomocy rodzinie, Komisji Nadzoru Finansowego
oraz wojewodzie i
Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców w
zakresie prowadzonych postępowań dotyczących le
galizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z
uwzględnieniem przepisów dotyczących
z
miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w
U. z
r. Nr
83, poz.
931, z
r. Nr
50, poz.
580, Nr
62, poz.
717, Nr
852 i
93, poz.
1027, z
r. Nr
98, poz.
1071 i
106, poz.
1149, z
r. Nr
74, poz.
676, z
r. Nr
17, poz.
111, poz.
1061 i
130, poz.
1188, z
r. Nr
51, poz.
514, Nr
69, poz.
626, Nr
93, poz.
889, Nr
240, poz.
2405 i
2641, z
r. Nr
10, poz.
70, Nr
48, poz.
461, Nr
77, poz.
680, Nr
96, poz.
821, Nr
141, poz.
1181, Nr
143, poz.
1203, Nr
1363, Nr
169, poz.
1416 i
178, poz.
1479, z
r. Nr
15, poz.
118, Nr
66, poz.
467, Nr
95, poz.
659, Nr
104, poz.
708 i
141, poz.
1009 i
1013, Nr
167, poz.
1192 i
226, poz.
1647 i
1648, z
r. Nr
20, poz.
116, Nr
64, poz.
432, Nr
80, poz.
89, poz.
589, Nr
99, poz.
664, Nr
112, poz.
766, Nr
123, poz.
849 i
128, poz.
903, z
r. Nr
27, poz.
162, Nr
100, poz.
107, poz.
686, Nr
123, poz.
802, Nr
182, poz.
1133, Nr
208, poz.
1308, Nr
214, poz.
1344, Nr
225, poz.
1485, Nr
234, poz.
237, poz.
1651, z
r. Nr
8, poz.
39, Nr
20, poz.
104, Nr
28, poz.
171, Nr
68, poz.
585, Nr
85, poz.
716, Nr
127, poz.
144, poz.
1178, Nr
168, poz.
1323, Nr
178, poz.
1375, Nr
190, poz.
1474 i
206, poz.
1589, z
r. Nr
7, poz.
46, Nr
626, Nr
106, poz.
669, Nr
122, poz.
826, Nr
125, poz.
842, Nr
182, poz.
1228 i
197, poz.
1307, z
r. Nr
48, poz.
245 i
53, poz.
273, Nr
112, poz.
654, Nr
117, poz.
678, Nr
142, poz.
829, Nr
191, poz.
1135, Nr
217, poz.
1280, Nr
240, poz.
1430, 1431
1438 i
279, poz.
1645, z
r. poz.
886, 1091, 1101, 1327, 1426, 1447 i
1529 oraz z
r. poz.
480, 765, 849, 1247, 1262
z
miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w
U. z
r. Nr
48, poz.
550, z
r. Nr
146, poz.
1546 i
152, poz.
z
miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w
U. z
r. poz.
1166, 1342 i
1529 oraz z
r. poz.

9 otrzymuje brzmienie:
„9. Dane zgromadzone na kontach, o
których mowa w
3, udostępnia się bezpłatnie sądom, prokuratorom,
organom kontroli skarbowej, organom podatkowym, Państwowej
nspekcji Pracy, Straży Granicznej, ośrodkom po
mocy społecznej, powiatowym centrom pomocy rodzinie, Komisji Nadzoru Finansowego oraz wojewodzie i
Urzędu do Spraw Cudzoziemców w
zakresie prowadzonych postępowań dotyczących legalizacji pobytu cudzoziem
ców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a
także wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta – w
ustawie z
dnia 9 listopada 2000
r. o
repatriacji (Dz.
U. z
r. Nr
53, poz.
532, z
późn. zm.
) wprowadza

3 otrzymuje brzmienie:

karcie pobytu – oznacza to dokument wydany cudzoziemcowi, który uzyskał zezwolenie na pobyt czasowy, ze
zwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, ochronę uzupeł

tytuł rozdziału 2 otrzymuje brzmienie:
„Nabycie obywatelstwa polskiego w
drodze repatriacji i
udzielanie zezwoleń na pobyt stały na terytorium Rzeczy-


„1. Małżonkowi wnioskodawcy, niebędącemu osobą polskiego pochodzenia, zamierzającemu osiedlić się

3–5 otrzymują brzmienie:
„3. Wniosek o
udzielenie zezwolenia na pobyt stały małżonka wnioskodawcy, o
którym mowa w
1, oraz
4. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, zwany dalej „Szefem Urzędu”, udziela lub odmawia udzielenia
5. Do udzielenia zezwolenia na pobyt stały stosuje się przepisy działu V
ustawy z
dnia 12 grudnia 2013


przebywała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia, o
którym mowa w
144 usta

2 otrzymuje brzmienie:

udzielenia zezwolenia na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej członkom najbliższej rodziny

2 otrzymuje brzmienie:
„2. Szef Urzędu prowadzi centralny rejestr wniosków, decyzji i
postanowień wydanych w
sprawach udzielenia

34 otrzymuje brzmienie:
rt. 34. Do sposobu i
trybu udostępniania danych zawartych w
rejestrze, o
którym mowa w
33, stosuje się
z
miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w
U. z
r. Nr
94, poz.
788, z
r. Nr
249, poz.
ustawie z
dnia 15 grudnia 2000
r. o
samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz
lekroć w
ustawie jest mowa o
obywatelach państw członkowskich, rozumie się przez to obywateli państw
członkowskich, o
których mowa w
1, a
także członków ich rodzin w
rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 14 lipca
r. o
wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z
tego terytorium obywateli
państw członkowskich Unii Europejskiej i
członków ich rodzin (Dz.
U. Nr
144, poz.
1043, z
późn. zm.
) oraz obywa
teli państw trzecich posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej w
ustawie z
dnia 11 kwietnia 2001
r. o
rzecznikach patentowych (Dz.
U. z
r. Nr
155, poz.
925) w

obywateli państw trzecich posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
ustawie z
dnia 22 czerwca 2001
r. o
wykonywaniu działalności gospodarczej w
zakresie wytwarzania i
rotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i
technologią o
przeznaczeniu wojskowym lub policyj
innego państwa, jeżeli otrzymała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt stały lub zezwole
nie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej albo na zasadzie wzajemności, o
ile umowy między
ustawie z
dnia 13 czerwca 2003
r. o
udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitejareszt dla cudzoziemców – areszt dla cudzoziemców w
rozumieniu ustawy z
dnia 12 grudnia 2013


cudzoziemiec – cudzoziemca w
dnia 12 grudnia 2013


karta pobytu – dokument wydany cudzoziemcowi, który uzyskał zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie
na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, ochronę uzupełniają

10 otrzymuje brzmienie:

strzeżony ośrodek – strzeżony ośrodek w
rozumieniu ustawy z
dnia 12 grudnia 2013
r. o

1 uchyla się pktpostępowanie o
nadanie statusu uchodźcy lub udzielenie azylu wobec cudzoziemca jest w
toku lub zakoń

cudzoziemcowi udzielono lub odmówiono udzielenia azylu,”;

4 otrzymuje brzmienie:
„4. Wnioskodawca, który przebywa w
strzeżonym ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców, areszcie śledczym lub
zakładzie karnym, składa wniosek za pośrednictwem komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta pla
cówki Straży Granicznej obejmującego terytorialnym zasięgiem działania siedzibę strzeżonego ośrodka, aresztu dla
z
miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w
U. z
r. Nr
120, poz.
818, z
r. Nr
216, poz.
1367, z
r. Nr


3,

„2. Organ przyjmujący wniosek odnotowuje unieważnienie wizy krajowej w
dokumentach podróży wniosko

3,

4–10 otrzymują brzmienie:
„4. Szef Urzędu może wstrzymać wykonanie decyzji o
zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu do dnia dorę
czenia wnioskodawcy decyzji ostatecznej w
sprawie o
nadanie statusu uchodźcy, jeżeli przemawia za tym słusz
ny interes strony, nie jest to sprzeczne z
interesem społecznym i
złożenie kolejnego wniosku nie nastąpiło w
5. Wniosek o
wstrzymanie wykonania decyzji o
zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu powinien zawierać
6. Wniosek, o
którym mowa w
5, należy złożyć za pośrednictwem organu przyjmującego, a
gdy decyzja o
zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu została wydana po złożeniu kolejnego wniosku o
7. Wydanie postanowienia w
sprawie wstrzymania wykonania decyzji o
zobowiązaniu cudzoziemca do po
wrotu powinno nastąpić w
terminie 5 dni od dnia przekazania wniosku w
tej sprawie przez organ przyjmujący lub
8. Strona niezadowolona z
postanowienia Szefa Urzędu w
sprawie wstrzymania decyzji o
cudzoziemca do powrotu może zwrócić się do tego organu o
ponowne rozpatrzenie sprawy w
terminie 5 dni
9. Szef Urzędu może zmienić lub uchylić postanowienie wstrzymujące wykonanie decyzji o
10. Postanowienie wstrzymujące wykonanie decyzji o
zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu wygasa z
cy prawa w
dniu doręczenia cudzoziemcowi decyzji ostatecznej w
sprawie o
nadanie statusu uchodźcy wszczętej


złożył wniosek w
celu opóźnienia lub zakłócenia wykonania decyzji o
zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu,”;

3 otrzymują brzmienie:
„2. Przepisu ust.
1 pkt
6 nie stosuje się, w
przypadku gdy cudzoziemiec złożył kolejny wniosek o
nadanie statusu
3. Wnioskodawca, który składa wniosek podczas pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie
zezwolenia na pobyt czasowy lub zezwolenia na pobyt stały, jest obowiązany przekazać dokument podróży do depo
zytu Szefowi Urzędu w
dniu, w
którym zezwolenie na pobyt czasowy lub zezwolenie na pobyt stały utraci ważność

3 otrzymuje brzmienie:
„3. W
przypadku przymusowego wykonania decyzji o
zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu lub przekazania
cudzoziemca na podstawie rozporządzenia (WE) nr
343/2003 odbiór dokumentu podróży następuje w
placówce Stra
ży Granicznej albo na granicy państwa, do którego następuje doprowadzenie lub przekazanie, albo w
porcie lotniczym

1 otrzymuje brzmienie:
„1. Jeżeli organ prowadzący postępowanie zamierza nadać cudzoziemcowi status uchodźcy lub udzielić mu ochro
ny uzupełniającej, zwraca się do Szefa
gencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a
razie potrzeby także do innych
organów, o
przekazanie informacji, czy wobec wnioskodawcy lub osoby, w
której imieniu wnioskodawca występuje,

48 otrzymuje brzmienie:
rt. 48. W
przypadku gdy wnioskodawcy lub osobie, w
której imieniu wnioskodawca występuje, odmawia się
nadania statusu uchodźcy, w
decyzji orzeka się ponadto o
udzieleniu ochrony uzupełniającej z
przyczyn, o

48a w
rt. 48a. Organ, który wydał cudzoziemcowi decyzję o
umorzeniu postępowania lub o
odmowie nadania statusu
uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, informuje o
tym organ Straży Granicznej właściwy ze względu na miejsce po

uchyla się art.

1 otrzymuje brzmienie:
„1. Małoletniego bez opieki, któremu odmówiono nadania statusu uchodźcy i
udzielenia ochrony uzupełniającej,
pozostawia się w
placówce opiekuńczo-wychowawczej do czasu przekazania go organom lub organizacjom krajuprzebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zgody na pobyt ze względów humanitar


przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia


przygotowania cudzoziemca do prowadzenia samodzielnego życia poza ośrodkiem, po otrzymaniu decyzji o
daniu statusu uchodźcy albo decyzji o
odmowie nadania statusu uchodźcy, w
której udzielono ochrony uzupeł


terminu wykonania obowiązku opuszczenia przez cudzoziemca terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po wydastosunku do którego wszczęto postępowanie w
sprawie nadania mu statusu uchodźcy, które zakończyło

który po złożeniu wniosku o
nadanie statusu uchodźcy zrezygnował z

„1a. Pomoc w
dobrowolnym powrocie można cudzoziemcowi zapewnić kolejny raz nie wcześniej niż po


kosztów podróży cudzoziemca;

opłat administracyjnych związanych z
uzyskaniem dokumentu podróży oraz niezbędnych wiz i

podróży;

kosztów opieki medycznej w

kosztów organizacji dobrowolnego powrotu przez podmiot, do którego statutowych obowiązków należy

„3a. Wniosek, o
którym mowa w
3, cudzoziemiec składa nie później niż przed upływem 30 dni liczonych
od dnia, w
którym decyzja o
odmowie nadania mu statusu uchodźcy lub udzielenia ochrony uzupełniającej lub
decyzja o
umorzeniu postępowania w
sprawie nadania mu statusu uchodźcy stała się ostateczna. Jeżeli termin do

tytuł rozdziału 6 otrzymuje brzmienie:
atrzymanie cudzoziemca oraz umieszczenie go w
strzeżonym ośrodku lub zastosowanie aresztu dla cudzoziemców

88 otrzymuje brzmienie:
rt. 88. 1. Wnioskodawcę lub osobę, w
której imieniu wnioskodawca występuje, w
przypadkach, o
których mo
wa w
87, lub w
przypadku gdy cudzoziemiec nie wywiązuje się z
obowiązków określonych w
postanowieniu o
stosowaniu wobec niego środków, o
których mowa w
88a ust.
1, umieszcza się w
strzeżonym ośrodku lub w
reszt dla cudzoziemców stosuje się w
przypadkach, gdy istnieje ryzyko, że cudzoziemiec nie podporządkuje

małoletniego bez opieki;

cudzoziemca, którego stan psychofizyczny może uzasadniać domniemanie, że był poddany przemocy albo że
jest niepełnosprawny, z
wyłączeniem przypadku, gdy zachowanie cudzoziemca zagraża bezpieczeństwu, zdro
wiu lub życiu innych cudzoziemców przebywających w
ośrodku lub pracownikom ośrodka oraz jeżeli mogłoby

88a i
rt. 88a. 1. Wnioskodawcy lub osoby, w
której imieniu wnioskodawca występuje, w
przypadkach, o
mowa w
87 ust.
1 pkt
1 i
2 oraz ust.
2 pkt
1, można nie umieszczać w
strzeżonym ośrodku i
wówczas zobowiązać

zgłaszania się w
określonych odstępach czasu do organu wskazanego w

wpłaty zabezpieczenia pieniężnego w
wysokości określonej w
postanowieniu, nie niższej niż dwukrotność mini

zamieszkiwania w
miejscu wyznaczonym w
2. Postanowienie o
zastosowaniu środków, o
których mowa w
1, wydaje organ Straży Granicznej, który za
trzymał wnioskodawcę lub osobę, w
której imieniu wnioskodawca występuje. Na postanowienie przysługuje zażale
nie do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę organu Straży Granicznej, który wydał postanowienie,
3. W
postanowieniu, o
którym mowa w
2, można orzec o
zastosowaniu jednego lub więcej niż jednego spo
rt. 88b. 1. Sąd wydaje postanowienie o
umieszczeniu wnioskodawcy lub osoby, w
której imieniu wnioskodawca
występuje, w
strzeżonym ośrodku lub o
zastosowaniu wobec nich aresztu dla cudzoziemców, na wniosek organu Stra
ży Granicznej, który zatrzymał wnioskodawcę lub osobę, w
której imieniu wnioskodawca występuje. Sąd wydaje po
2. Sąd, rozpatrując wniosek o
umieszczenie wnioskodawcy lub osoby, w
której imieniu wnioskodawca występuje,
3. Sąd wydaje postanowienie o
zastosowaniu środków, o
których mowa w
88a ust.
1. Na postanowienie przy
sługuje zażalenie do sądu okręgowego w
terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Sąd rozpatruje zażalenie

89 otrzymuje brzmienie:
rt. 89. 1. Sąd wydaje postanowienie o
umieszczeniu wnioskodawcy lub osoby, w
której imieniu wnioskodawca
2. Jeżeli cudzoziemiec przebywający w
strzeżonym ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców wskutek wykonania
postanowienia sądu, wydanego na podstawie ustawy z
dnia 12 grudnia 2013
r. o
cudzoziemcach, złożył wniosek o
danie statusu uchodźcy, sąd może wydać postanowienie w
sprawie przedłużenia okresu pobytu cudzoziemca w
żonym ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców, jeżeli stwierdzi, że wniosek został złożony wyłącznie w
celu opóźnie
3. W
przypadku, o
którym mowa w
2, okres pobytu cudzoziemca w
strzeżonym ośrodku lub areszcie dla
cudzoziemców przedłuża się o
90 dni, począwszy od dnia złożenia przez cudzoziemca wniosku o
nadanie statusu
4. Jeżeli decyzja kończąca postępowanie w
udzielenie ochrony uzupełniają
cej, na podstawie której nie nadano statusu uchodźcy i
nie udzielono ochrony uzupełniającej, została doręczona wnios-
kodawcy przed upływem okresów, o
których mowa w
1–3, okres pobytu w
strzeżonym ośrodku lub areszcie dla
cudzoziemców może być przedłużony na czas określony niezbędny do wydania decyzji ostatecznej w
tej sprawie lub
5. Okres pobytu w
strzeżonym ośrodku i
areszcie dla cudzoziemców, o
którym mowa w
1–4, nie może prze
6. Postanowienie w
sprawie przedłużenia okresu pobytu w
strzeżonym ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców

2 otrzymują brzmienie:
„1. Poza przypadkami, o
których mowa w
406 ust.
5 ustawy z
dnia 12 grudnia 2013
r. o
cudzoziemca umieszczonego w
strzeżonym ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców zwalnia się na podstawie decyzji
2. Szef Urzędu może wydać decyzję o
zwolnieniu ze strzeżonego ośrodka lub z
aresztu dla cudzoziemców, z
du lub na wniosek wnioskodawcy, jeżeli z
zebranego w
sprawie materiału dowodowego wynika, że wnioskodawca
osoba, w
której imieniu wnioskodawca występuje, z
dużym prawdopodobieństwem spełniają warunki nadania statu
su uchodźcy, określone w
13, lub udzielenia ochrony uzupełniającej, określone w
15, i
ich pobyt na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej nie stanowi zagrożenia dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpie
czeństwa i
porządku publicznego oraz nie istnieją okoliczności, o
których mowa w
19 ust.
1 pkt
3 lub ust.
2 lub

89c otrzymuje brzmienie:
rt. 89c. Wnioskodawcy lub osobie, w
której imieniu wnioskodawca występuje, zwolnionym ze strzeżonego
ośrodka lub z
aresztu dla cudzoziemców na podstawie decyzji, o
której mowa w
89b ust.
1 i
2, albo nieumieszczo
nym w
strzeżonym ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców z
przyczyn określonych w
400 ustawy z
dnia 12 grud
nia 2013
r. o
cudzoziemcach, Szef Urzędu może, w
drodze decyzji, nakazać przebywanie w
określonym miejscu po
bytu lub określonej miejscowości, których bez jego zezwolenia nie mogą opuszczać, do dnia, w
którym decyzja w
stępowaniu w
sprawie nadania statusu uchodźcy stanie się ostateczna, oraz zobowiązać do zgłaszania się w

uchyla się art.


„2a. Po upływie terminu ważności karty pobytu wydanej w
związku z
uzyskaniem statusu uchodźcy lub
ochrony uzupełniającej wydaje się kolejną kartę pobytu, ważną odpowiednio przez okres, o
którym mowa

„4. Dokument podróży przewidziany w
Konwencji Genewskiej oraz kartę pobytu wydaje się po pobraniu


4;

89l otrzymuje brzmienie:
rt. 89l. 1. Cudzoziemiec, który zostaje pozbawiony statusu uchodźcy, jest obowiązany niezwłocznie zwrócić
Szefowi Urzędu kartę pobytu i
dokument podróży przewidziany w
Konwencji Genewskiej, nie później jednak niż
2. Cudzoziemiec zobowiązany do powrotu jest obowiązany zwrócić kartę pobytu komendantowi placówki Straży
3. Cudzoziemiec, który zostaje pozbawiony ochrony uzupełniającej, jest obowiązany zwrócić Szefowi Urzędu
kartę pobytu niezwłocznie, nie później jednak niż w
terminie 14 dni od dnia, w
którym decyzja w
tej sprawie stała się1 otrzymuje brzmienie:
„1. Do postępowania w
sprawie udzielenia azylu stosuje się odpowiednio przepisy art.
23 ust.
1, art.
24, art.


uchyla się art.

96 otrzymuje brzmienie:
rt. 96. Cudzoziemcowi, któremu udzielono azylu, można wydać decyzję o
zobowiązaniu cudzoziemca do po

iii
uchyla się rozdział 2;


uchyla się pkt

uchyla się pkt7, prowadzi Szef Urzędu;”,

uchyla się pkt


rt. 121b. 1. Odciski linii papilarnych cudzoziemca, pobrane w
celu wydania dokumentu podróży przewidziane
go w
Konwencji Genewskiej lub karty pobytu, przechowuje się w
rejestrze, o
którym mowa w
119 ust.
1 pkt
1, do

nadania mu statusu uchodźcy,

udzielenia mu ochrony uzupełniającej,

wydania mu dokumentu podróży przewidzianego w
Konwencji Genewskiej lub karty pobytu,

– dane w
postaci odcisków linii papilarnych przechowuje się w
rejestrze, o
którym mowa w
119 ust.
1 pkt
1, do

5 otrzymuje brzmienie:
„5. Dane przetwarzane w
rejestrach, o
których mowa w
119 ust.
1 pkt
1 i
5, udostępnia się ministrowi właści
wemu do spraw gospodarki w
zakresie niezbędnym do prowadzenia Centralnej Ewidencji i
i
nformacji o

uchyla się pkt

użyte w
31 w
2, w
70 w
2 w
5, w
89a i
89b w
3 i
4 w
różnym przypadku wyrazy

użyte w
110 w
2–4, w
117 w
3, w
117b w
4 i
118 w
3 w
różnym przypadku wyrazy
„zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony” zastępuje się użytymi w
odpowiednim przypadku wyrazami

2 otrzymuje brzmienie:

cudzoziemcom zamieszkującym i
przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwo
lenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt
czasowy udzielonego w
związku z
okolicznościami, o
których mowa w
127 lub art.
186 ust.
1 pkt
3 ustawy
dnia 12 grudnia 2013
r. o
cudzoziemcach (Dz.
U. poz.
1650), lub w
związku z
uzyskaniem w

cudzoziemcom posiadającym kartę pobytu z
adnotacją „dostęp do rynku pracy”,”.
Art. 486.
ustawie z
dnia 28 listopada 2003
r. o
świadczeniach rodzinnych (Dz.
U. z
r. poz.
1456 i 1623) w

c otrzymuje brzmienie:

przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na
pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w
okolicznościami, o
których mowa w
127 lub art.
186 ust.
1 pkt
3 ustawy z
dnia 12 grudnia 2013
r. o
ziemcach (Dz.
U. poz.
1650), lub w
związku z
uzyskaniem w
Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub

c dodaje się lit.

posiadającym kartę pobytu z
adnotacją „dostęp do rynku pracy”, z
wyłączeniem obywateli państw trzecich, któ
rzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu
miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w
celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy
Art. 487.
ustawie z
dnia 12 marca 2004
r. o
pomocy społecznej (Dz.
U. z
r. poz.
182, ze zm.
) wprowadza się

2 otrzymuje brzmienie:
cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i
przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europej
skiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w
związku z
okolicznością, o
której mowa w
186 ust.
3 ustawy z
dnia 12 grudnia 2013
r. o
cudzoziemcach (Dz.
U. poz.
1650), lub w
związku z

związku z
uzyskaniem w
Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub
zgody na pobyt tolerowany – w
formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego;”;

5a otrzymuje brzmienie:
5a. Prawo do świadczeń w
formie interwencji kryzysowej, schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz
zasiłku celowego przysługuje cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie
zaświadczenia, o
którym mowa w
170 ustawy z
dnia 12 grudnia 2013
r. o
cudzoziemcach, lub na podstawie ze


przyznawanie i
wypłacanie zasiłków celowych, a
także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i
zbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na
z

3a otrzymuje brzmienie:
„3a. Cudzoziemcom, o
których mowa w
5a, można udzielić schronienia na okres ważności zaświadczenia,
którym mowa w
170 ustawy z
dnia 12 grudnia 2013
r. o
cudzoziemcach, lub na okres ważności zezwolenia na

3 otrzymuje brzmienie:
„3. W
przypadkach szczególnie uzasadnionych sytuacją osobistą osoby ubiegającej się o
świadczenie, w
niecierpiących zwłoki oraz w
sprawach cudzoziemców, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitar
nych lub zgody na pobyt tolerowany, i
cudzoziemców, o
których mowa w
5a, właściwa miejscowo jest gmina
ustawie z
dnia 20 kwietnia 2004
r. o
promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy (Dz.
U. z


e–h otrzymują brzmienie:
posiadających w
Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt stały,

posiadających w
Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii

posiadających w
Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w
okolicznościami, o
których mowa w
127, art.
151 ust.
1 lub 2 lub art.
186 ust.
1 pkt
3 ustawy

posiadających w
Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w
okolicznościami, o
których mowa w
144, art.
159 ust.
1, art.
160, art.
161, art.
176, art.
h dodaje się lit.

posiadających zezwolenie na pobyt czasowy, o
którym mowa w
114 ust.
1 albo art.
126 ust.
otrzymuje brzmienie:

posiadających w
Rzeczypospolitej Polskiej zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę

cudzoziemców – członków rodzin obywateli polskich, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt czasowy na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo po złożeniu wniosku o
udzielenie zezwolenia na pobyt czaso
wy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art.
108 ust.
1 pkt
2 lub art.
206 ust.
2 ustawy z
dnia 12 grudnia 2013
r. o
cudzoziemcach lub na podstawie umieszczonego w
podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o
udzielenie zezwolenia na pobyt rezyden
ta długoterminowego Unii Europejskiej, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku o
udzielenie ze
zwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długotermino

cudzoziemców zamierzających wykonywać pracę lub wykonujących pracę na terytorium Rzeczypospo

„4. Na zasadach określonych w
ustawie zasiłki i
inne świadczenia z
tytułu bezrobocia przysługują osobom,
z

dodaje się ust.
„5. Na zasadach określonych w
ustawie osobom, o
których mowa w
3 pkt
2 lit.
ha, przysługują zasiłki,
6. Na zasadach określonych w
ustawie osoby, o
których mowa w
3 pkt
2 lit.
h oraz ha, mogą korzystać


2 wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„bezrobotnym – oznacza to osobę, o
której mowa w
1 ust.
3 pkt
1 i
2 lit.
a–g, lit.
i, j, l oraz osobę, o
mowa w
1 ust.
3 pkt
2 lit.
ha, która bezpośrednio przed rejestracją jako bezrobotna była zatrudniona nieprze
rwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres co najmniej 6 miesięcy, oraz osobę, o
której mowa
1 ust.
3 pkt
3 i
4, niezatrudnioną i
niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i
gotową do podjęcia
zatrudnienia w
pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w
pracy zarobkowej albo jeżeli jest osobą niepełnosprawną, zdolną i
gotową do podjęcia zatrudnienia co najmniej
połowie tego wymiaru czasu pracy, nieuczącą się w
szkole, z
wyjątkiem uczącej się w
szkole dla dorosłych lub
przystępującej do egzaminu eksternistycznego z
zakresu programu nauczania tej szkoły lub w
szkole wyższej,
gdzie studiuje na studiach niestacjonarnych, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub

13 lit.
e otrzymuje brzmienie:

powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi nieposiadającemu zezwolenia na pracę lub zezwolenia na
pobyt i
pracę, w
przypadkach gdy jest ono wymagane, lub powierzenie wykonywania pracy na innych wa
runkach lub na innym stanowisku niż określone w
zezwoleniu na pracę, z
zastrzeżeniem art.
88f ust.
1a i

14 otrzymuje brzmienie:

nielegalnym wykonywaniu pracy przez cudzoziemca – oznacza to wykonywanie pracy przez cudzoziemca,
który nie jest uprawniony do wykonywania pracy w
rozumieniu art.
87 ust.
1 lub nie jest zwolniony z
wiązku posiadania zezwolenia na pracę na podstawie przepisów szczególnych lub którego podstawa pobytu
nie uprawnia do wykonywania pracy, lub który wykonuje pracę na innych warunkach lub na innym stano
wisku niż określone w
zezwoleniu na pracę, z
zastrzeżeniem art.
88f ust.
1a i
1b, lub który wykonuje pracę
na innych warunkach lub na innym stanowisku niż określone w
zezwoleniu na pobyt czasowy, o
mowa w
114, art.
126, art.
127 lub art.
142 ust.
3, z
zastrzeżeniem art.
119 i
135 ust.
3 ustawy z
12 grudnia 2013
r. o
cudzoziemcach, lub który wykonuje pracę bez umowy o
pracę albo umowy cywilno


badanie i
analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy w
związku z
postępowaniem o
wydanie zezwolenia na
pracę cudzoziemca lub postępowaniem o
udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, o
którym mowa w

„5a. Wykaz zawodów i
rodzajów pracy, o
którym mowa w
4 pkt
1, stosuje się odpowiednio w
udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, o
którym mowa w
114 i
127 ustawy z
dnia 12 grudnia 2013

„2a. Starosta zawiadamia organ Straży Granicznej lub wojewodę właściwego ze względu na miejsce pobytu

brzmieniu:
jest cudzoziemcem, o
którym mowa w
2 lit.


4 otrzymują brzmienie:
posiada zezwolenie na pobyt stały w
Rzeczypospolitej Polskiej;
4)

brzmieniu:
posiada zgodę na pobyt ze względów humanitarnych;”,
posiada zezwolenie na pobyt czasowy, o
którym mowa w
114 ust.
1, art.
126, art.
127 lub art.
3 ustawy z
dnia 12 grudnia 2013
r. o
cudzoziemcach – na warunkach określonych w
tym zezwoleniu;”,
a–c otrzymują brzmienie:

na podstawie wizy, z
wyjątkiem wizy wydanej w
celu, o
którym mowa w
60 ust.
1 pkt
1, 22 lub

na podstawie art.
108 ust.
1 pkt
2 lub art.
206 ust.
1 pkt
2 ustawy z
dnia 12 grudnia 2013
r. o
ziemcach lub na podstawie umieszczonego w
dokumencie podróży odcisku stempla, który potwier
dza złożenie wniosku o
udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europej
skiej, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku był uprawniony do wykonywania pracy na

na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, z
wyjątkiem zezwolenia udzielonego w
związku z
licznością, o
której mowa w
181 ust.
1 ustawy z
dnia 12 grudnia 2013
r. o
cudzoziemcach, lub”,
f otrzymuje brzmienie:
ramach ruchu bezwizowego.”,

1–5 otrzymują brzmienie:

posiadający w
Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w
związku z
ciami, o
których mowa w
144, art.
151 ust.
1 lub 2, art.
158 ust.
2 pkt
1 lub 2, art.
161 ust.
2, art.
176 lub

będący małżonkiem obywatela polskiego lub cudzoziemca, o
którym mowa w
1 i
1 pkt
1–6, posia
dający zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielone w
związku z

będący zstępnym, o
którym mowa w
2 ust.
1 pkt
8 lit.
b, obywatela polskiego lub cudzoziemca, o
rym mowa w
1 i
2 oraz ust.
1 pkt
1–6, posiadający zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Rzeczy

posiadający zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielone na podstawie

przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art.
108 ust.
1 pkt
2 lub art.
206 ust.
2 ustawy z
dnia 12 grudnia 2013
r. o
cudzoziemcach lub na podstawie umieszczonego w
podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o
udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta
długoterminowego Unii Europejskiej, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku był zwolniony z

5 otrzymuje brzmienie:

wykonuje pracę u
pracodawcy zagranicznego i
jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na

1 dodaje się ust.
„1a. Przedłużenie zezwolenia następuje na pisemny wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy
cudzoziemcowi, złożony nie wcześniej niż w
terminie 90 dni i
nie później niż w
terminie 30 dni przed upływem okresu


2 otrzymuje brzmienie:

podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dołączył do wniosku o
wydanie zezwolenia na
pracę informację starosty właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziem
ca o
braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w
oparciu o
rejestry bezrobotnych
poszukujących pracy lub o
negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy, sporządzoną
uwzględnieniem pierwszeństwa dostępu do rynku pracy dla obywateli polskich oraz cudzoziemców,

„1a. W
przypadku gdy specyfika pracy wykonywanej przez cudzoziemca nie pozwala na wskazanie główne
go miejsca jej wykonywania, informację, o
której mowa w
1 pkt
2, wydaje starosta właściwy ze względu na

nformację, o
której mowa w
1 pkt
2, starosta wydaje na wniosek podmiotu powierzającego wykony

nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia oferty pracy w
powiatowym urzędzie pracy, jeżeli z
analizy reje

nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia oferty pracy w
przypadku organizowania rekrutacji wśród bezro

1 otrzymuje brzmienie:

zawód, w
którym cudzoziemiec ma wykonywać pracę, lub rodzaj pracy, która ma być mu powierzona,
znajduje się w
wykazie, o
którym mowa w
10 ust.
4 pkt
1, określonym przez wojewodę właściwego ze

10 otrzymuje brzmienie:
„10. Jeżeli podmiotem powierzającym cudzoziemcowi wykonywanie pracy jest agencja pracy tymczasowej,
zezwolenie dotyczy pracy cudzoziemca w
charakterze pracownika tymczasowego, stosuje się przesłanki okreś-

dodaje się ust.
brzmieniu:
„11. Przepisy ust.
1–3 stosuje się do podmiotów powierzających cudzoziemcowi wykonywanie pracy, które


miana siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego cudzo
ziemcowi wykonywanie pracy lub przejęcie zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę nie wymaga
1b. Podmiot powierzający cudzoziemcowi wykonywanie pracy może powierzyć mu na okresy łącznie nie
przekraczające 30 dni w
roku kalendarzowym wykonywanie pracy o
innym charakterze lub na innym stanowisku
niż określone w
zezwoleniu na pracę, jeżeli zostały spełnione pozostałe warunki określone w
zezwoleniu na pra
cę oraz wymagania, o
których mowa w
88d. W
takim przypadku uzyskanie zezwolenia na pracę określające

„3. Na wniosek innego wojewody, naczelnika właściwego urzędu skarbowego, terenowej jednostki organiza
akładu Ubezpieczeń Społecznych, konsula, organu Państwowej
nspekcji Pracy, Służby Celnej, Straży
Granicznej lub Policji wojewoda przekazuje kopie wydanych decyzji w
sprawie zezwoleń na pracę oraz informa

„1a. Jeżeli termin na złożenie wniosku o
wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę u
tego samego pracodawcy
na tym samym stanowisku został zachowany i
wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały
uzupełnione w
terminie, pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalną od dnia
1b. Do cudzoziemca, który złożył wniosek o
zezwolenie na pobyt czasowy, o
którym mowa w
114 ust.
126 ust.
1, art.
127 lub art.
142 ust.
3 ustawy z
dnia 12 grudnia 2013
r. o
cudzoziemcach, w
celu kontynuowania
pracy wykonywanej zgodnie z
posiadanym przez siebie zezwoleniem na pracę lub zezwoleniem na pobyt czasowyuwzględnienia w
umowie z
cudzoziemcem warunków, o
których mowa w
88c, zawartych w

5 otrzymują brzmienie:
przekazania cudzoziemcowi jednego egzemplarza zezwolenia na pracę, którego to zezwolenie dotyczy;

informowania cudzoziemca o
działaniach podejmowanych w
związku z
postępowaniem o
udzielenie lub
przedłużenie zezwolenia na pracę oraz decyzjach o
wydaniu, odmowie wydania lub uchyleniu zezwolenia;”,

uchyla się pkt

88i otrzymuje brzmienie:
rt. 88i. Podmiot powierzający cudzoziemcowi wykonywanie pracy w
terminie 7 dni pisemnie powiadamia wo

cudzoziemiec rozpoczął pracę o
innym charakterze lub na innym stanowisku niż określone w
zezwoleniu na

nastąpiła zmiana siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego cudzo

nastąpiło przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę;

zmieniła się osoba reprezentująca pracodawcę, o
której mowa w

cudzoziemiec nie podjął pracy w
okresie 3 miesięcy od początkowej daty ważności zezwolenia na pracę;

cudzoziemiec przerwał pracę na okres przekraczający 3 miesiące;

cudzoziemiec zakończył pracę wcześniej niż 3 miesiące przed upływem okresu ważności zezwolenia na pracę.”;


4 otrzymują brzmienie:
został prawomocnie ukarany za wykroczenie określone w

ciągu dwóch lat od uznania za winnego popełnienia czynu, o
którym mowa w
120 ust.
1, został po


jest osobą fizyczną karaną za czyn, o
którym mowa w
189a ustawy z
dnia 6 czerwca 1997
r. – Kodeks
karny, lub karaną w
innym państwie na podstawie przepisów Protokołu o
zapobieganiu, zwalczaniu oraz
karaniu za handel ludźmi, w
szczególności kobietami i
dziećmi, uzupełniającego Konwencję Narodów
jednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, albo jest podmiotem zarzą

nie dopełnia obowiązków wynikających z

88k otrzymuje brzmienie:

uległy zmianie okoliczności lub dowody, odnoszące się do wydanej decyzji;

ustała przyczyna udzielenia zezwolenia na pracę;

podmiot powierzający wykonywanie pracy nie dopełnił obowiązków, o

cudzoziemiec przestał spełniać wymagania, o
których mowa w

zaistniały okoliczności, o
których mowa w
5 lub 6;

otrzymał informację, że w
stosunku do cudzoziemca obowiązuje wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt
4. Przepisu ust.
1 pkt
5 nie stosuje się, gdy wojewoda otrzymał powiadomienie, o
którym mowa w
88i pkt

przyczynę niepodjęcia pracy lub

przyczynę przerwy w

88l i
rt. 88l. W
przypadku uchylenia zezwolenia na pracę cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospo
litej Polskiej na podstawie wizy krajowej wojewoda informuje o
uchyleniu zezwolenia organ Straży Granicznej, gdy
rt. 88m.
ezwolenie na pracę wygasa z
mocy prawa z
dniem, w
którym udzielono cudzoziemcowi zezwolenia nawzory wniosków o
wydanie lub przedłużenie zezwolenia na pracę, wzory oświadczeń podmiotu powie
rzającego cudzoziemcowi wykonywanie pracy o
spełnieniu wymagań określonych w
ustawie oraz wzory
zezwoleń i
przedłużeń zezwoleń, które mogą zawierać dane osobowe cudzoziemca oraz podmiotu po
część wspólna otrzymuje brzmienie:
„– mając na uwadze specyfikę sytuacji, o
których mowa w
88, pierwszeństwo dostępu do rynku pracy dla
obywateli polskich i
cudzoziemców, o
których mowa w
87 ust.
1 pkt
1–11, oraz zapewnienie właściwej

„4. Minister właściwy do spraw pracy określi, w
drodze rozporządzenia, przypadki, w
których powierzenie
cudzoziemcowi wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności
uzyskania zezwolenia na pracę, uwzględniając przypadki określone w
umowach i
porozumieniach międzynaro
dowych oraz programach szkoleniowych lub doradczych realizowanych w
ramach działań Unii Europejskiej lub
innych międzynarodowych programach pomocowych, polską politykę zagraniczną, specyfikę wykonywanego
zawodu, charakter pracy, okres pracy, wymogi dotyczące podmiotu powierzającego wykonywanie pracy, a
szczególny status, który był podstawą udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium

6 otrzymuje brzmienie:
ustawie z
dnia 2 lipca 2004
r. o
swobodzie działalności gospodarczej (Dz.
U. z
r. poz.
672, z

1 otrzymuje brzmienie:
„1. Osoby zagraniczne z
państw członkowskich Unii Europejskiej, z
państw członkowskich Europejskiego Stowa
rzyszenia Wolnego Handlu (EFT
) – stron umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz osoby zagraniczne
państw niebędących stronami umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym, które mogą korzystać ze swobody
przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez te państwa z
Unią Europejską i
jej państwami członkowskimi,

1 otrzymuje brzmienie:
Rzeczypospolitej Polskiej:

zezwolenie na pobyt stały,

zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,

zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w
związku z
okolicznością, o
której mowa w
144 lub art.
1, z
wyłączeniem okoliczności, o
których mowa w
1 pkt
1 lit.
a–d, art.
186 ust.
1 pkt
3 i
4 ustawy

zezwolenie na pobyt czasowy udzielone przybywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
przebywającemu na tym terytorium w
celu połączenia z
rodziną członkowi rodziny, w
rozumieniu art.
zzgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany,

zezwolenie na pobyt czasowy i
pozostają w
związku małżeńskim, zawartym z
obywatelem polskim za

zezwolenie na pobyt czasowy w
celu wykonywania działalności gospodarczej, udzielone ze względu na

2a otrzymuje brzmienie:
„2a. Obywatele innych państw niż wymienione w
1, którzy przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Pol
skiej na podstawie art.
108 ust.
1 pkt
2 lub art.
206 ust.
1 pkt
2 ustawy z
dnia 12 grudnia 2013
r. o
cudzoziemcach lub
na podstawie umieszczonego w
dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o
nie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wnios-
ku o
udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoter
minowego Unii Europejskiej byli uprawnieni do podejmowania i
wykonywania działalności gospodarczej na podsta
wie ust.
2 pkt
1 lit.
c, d i
h, mogą podejmować i
wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej

5 otrzymują brzmienie:
„4. Członek rodziny, w
rozumieniu art.
159 ust.
3 ustawy z
dnia 12 grudnia 2013
r. o
cudzoziemcach, osób zagra
nicznych, do których odnoszą się umowy międzynarodowe, o
których mowa w
3, posiadający zezwolenie na po
byt czasowy, może podejmować i
wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak te osoby zagra
5. Członek rodziny, w
rozumieniu art.
159 ust.
3 ustawy z
dnia 12 grudnia 2013
r. o
cudzoziemcach, posiadający
zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w
związku z
przybywaniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
przebywaniem na tym terytorium w
celu połączenia z
rodziną, może podejmować i
wykonywać działalność gospodar
czą w
takim samym zakresie jak cudzoziemcy, którzy posiadają zezwolenie na pobyt czasowy i
wykonują działalność
ustawie z
dnia 27 sierpnia 2004
r. o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publiczosoby nieposiadające obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkow
skiego Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFT
) – strony umowy o
Europejskim Obsza
rze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, które przebywają na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej na podstawie wizy w
celu wykonywania pracy, zezwolenia na pobyt czasowy z
zezwolenia udzielonego na podstawie art.
181 ust.
1 ustawy z
dnia 12 grudnia 2013
r. o
U. poz.
1650), zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii
brzmieniu:

osoby, które uzyskały w
Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą albo ko
z
miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w
U. z
r. Nr
216, poz.
1367, Nr
225, poz.
1486, Nr
1505, Nr
234, poz.
1570 i
237, poz.
1654, z
r. Nr
6, poz.
33, Nr
22, poz.
120, Nr
26, poz.
157, Nr
38, poz.
299, Nr
753, Nr
97, poz.
800, Nr
98, poz.
817, Nr
111, poz.
918, Nr
118, poz.
989, Nr
157, poz.
1241, Nr
161, poz.
1278 i
1374, z
r. Nr
50, poz.
301, Nr
107, poz.
679, Nr
125, poz.
842, Nr
127, poz.
857, Nr
165, poz.
1116, Nr
182, poz.
205, poz.
1363, Nr
225, poz.
1465, Nr
238, poz.
1578 i
257, poz.
1723 i
1725, z
r. Nr
45, poz.
235, Nr
73, poz.
390, Nr
440, Nr
106, poz.
622, Nr
112, poz.
654, Nr
113, poz.
657, Nr
122, poz.
696, Nr
138, poz.
808, Nr
149, poz.
887, Nr
1016, Nr
205, poz.
1203 i
232, poz.
1378, z
r. poz.
123, 1016, 1342 i
1548 oraz z
r. poz.
154, 879, 983, 1290, 1623


członkowie zakonów oraz alumni wyższych seminariów duchownych i
teologicznych, postulanci, nowi
cjusze i
junioryści zakonów i
ich odpowiednicy, którzy nie posiadają obywatelstwa państwa członkow
skiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu
) – strony umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym i
nie są osobami, o
których mowa
1 pkt
3, a
przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy, zezwolenia na
pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Euro
brzmieniu:

osoby, które uzyskały w
Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą albo ko

5 otrzymuje brzmienie:
cudzoziemcach;”.
ustawie z
dnia 27 lipca 2005
r. – Prawo o
szkolnictwie wyższym (Dz.
U. z
r. poz.
572, z
późn. zm.


cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały;”,

6 otrzymują brzmienie:

cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta

cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy
związku z
okolicznością, o
której mowa w
127, art.
159 ust.
1 lub art.
186 ust.
1 pkt
3 lub 4 ustawy

2a w
„2a. Cudzoziemcy, którzy posiadają kartę pobytu z
adnotacją „dostęp do rynku pracy” lub wizę Schengen lub
wizę krajową wydaną w
celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mogą podejmować i
wać studia wyższe, studia doktoranckie oraz kształcenie w
innych formach, a
także uczestniczyć w
badaniach nauko
wych i
pracach rozwojowych na zasadach odpłatności. Osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego,
ustawie z
dnia 16 grudnia 2005
r. o
produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.
U. z
r. Nr
17, poz.

kopię zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielonego przez inne państwo członkowskie Unii
Europejskiej – w
przypadku gdy wnioskodawca będący cudzoziemcem, w
rozumieniu przepisów ustawy z
12 grudnia 2013
r. o
cudzoziemcach (Dz.
U. poz.
1650), zamierza prowadzić działalność gospodarczą na podsta
ustawie z
dnia 14 lipca 2006
r. o
wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe
tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i
członków ich rodzin (Dz.
U. Nr
144, poz.

8 otrzymuje brzmienie:
rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 12 grudnia 2013
z
miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w
U. z
r. poz.
742 i
1544 oraz z
r. poz.
675, 829,
z
miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w
U. z
r. Nr
171, poz.
1225, z
r. Nr
64, poz.
429, z
r. Nr
z
miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w
U. z
r. Nr
120, poz.
818, z
r. Nr
216, poz.
1367, z
r. Nr

2a w
rt. 2a. 1. Do osób, o
których mowa w
1, stosuje się przepisy art.
49–56, przepisy wydane na podstawie
57 ust.
1, art.
336 ust.
3, art.
337 ust.
1, art.
338, przepisy wydane na podstawie art.
339 ust.
1, art.
394–427, art.
428 ust.
1 pkt
2 lit.
k oraz pkt
3–5, art.
429 ust.
1 pkt
2, 7, 8 i
12 oraz ust.
2, art.
430 ust.
1, 2 pkt
7 oraz ust.
6 i
7, art.
432, art.
439–441, art.
444–447, art.
449–456 oraz przepisy wydane na podstawie art.
457 ust.

3 pkt
20–22, art.
58, art.
59, art.
60 ust.
1 pkt
17, art.
66 ust.
1–3, art.
67–71, art.
73, art.
74, art.
77 ust.
1 pkt
2 i
3 lit.
e oraz ust.
7 i
8, art.
78, art.
79, przepisy wydane na podstawie art.
80 ust.
1, art.
96, przepisy wydane
97 ust.
1, art.
360–379, art.
428 ust.
1 pkt
1 pkt
443 ust.
1 pkt
5 oraz

34 ust.
5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (WE) nr
810/2009 z
dnia 13 lipca 2009
r. ustana
wiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy) (Dz.
Urz. UE L 243 z
15.09.2009, str.
1, z


jego wjazd następuje w
okresie obowiązywania wpisu do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, prowadzonego na podstawie art.
434 ustawy z
dnia 12 grudnia

jego wjazd następuje w
okresie obowiązywania wpisu do wykazu lub”;

1 otrzymuje brzmienie:
„1. Bez konieczności zachowania warunków pobytu określonych w
niniejszym rozdziale na terytorium Rzeczy-

członek rodziny niebędący obywatelem UE – przez okres do 3 miesięcy;

obywatel UE, który wjechał na to terytorium w
celu poszukiwania pracy – przez okres nie dłuższy niż 6 miesię
cy, chyba że po upływie tego okresu wykaże, że aktywnie kontynuuje poszukiwanie pracy i
ma rzeczywiste


posiada wystarczające środki finansowe do utrzymania siebie i
członków rodziny na terytorium Rzeczypospoli

jest objęty powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym,

jest osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o
koordynacji w
niu art.
5 pkt
23 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2004
r. o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze

posiada prywatne ubezpieczenie zdrowotne, pokrywające wszelkie wydatki, które mogą wyniknąć podczas
pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w
związku z
potrzebą pomocy medycznej lub leczeniem
szpitalnym, w
którym ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów udzielonych ubezpieczonemu
świadczeń zdrowotnych bezpośrednio na rzecz podmiotu udzielającego takich świadczeń, na podstawie

studiuje lub odbywa szkolenie zawodowe w
Rzeczypospolitej Polskiej oraz:

posiada wystarczające środki finansowe do utrzymania siebie i
członków rodziny na terytorium Rzeczy-
z
miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w
U. z
r. Nr
216, poz.
1367, Nr
225, poz.
1486, Nr
1505, Nr
234, poz.
1570 i
237, poz.
1654, z
r. Nr
6, poz.
33, Nr
22, poz.
120, Nr
26, poz.
157, Nr
38, poz.
299, Nr
753, Nr
97, poz.
800, Nr
98, poz.
817, Nr
111, poz.
918, Nr
118, poz.
989, Nr
157, poz.
1241, Nr
161, poz.
1278 i
1374, z
r. Nr
50, poz.
301, Nr
107, poz.
679, Nr
125, poz.
842, Nr
127, poz.
857, Nr
165, poz.
1116, Nr
182, poz.
205, poz.
1363, Nr
225, poz.
1465, Nr
238, poz.
1578 i
257, poz.
1723 i
1725, z
r. Nr
45, poz.
235, Nr
73, poz.
390, Nr
440, Nr
106, poz.
622, Nr
112, poz.
654, Nr
113, poz.
657, Nr
122, poz.
696, Nr
138, poz.
808, Nr
149, poz.
887, Nr
1016, Nr
205, poz.
1203 i
232, poz.
1378, z
r. poz.
123, 1016, 1342 i
1548 oraz z
r. poz.
154, 879, 983, 1290, 1623,

jest objęty powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym,

jest osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o
koordynacji w
niu art.
5 pkt
23 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2004
r. o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze

posiada prywatne ubezpieczenie zdrowotne, pokrywające wszelkie wydatki, które mogą wyniknąć podczas
pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w
związku z
potrzebą pomocy medycznej lub leczeniem
szpitalnym, w
którym ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów udzielonych ubezpieczonemu
świadczeń zdrowotnych bezpośrednio na rzecz podmiotu udzielającego takich świadczeń, na podstawie

20 dotychczasową treść oznacza się jako ust.
dodaje się ust.
„2. Obowiązek, o
którym mowa w
1, nie dotyczy obywatela UE posiadającego prawo pobytu wobywatela UE będącego członkiem rodziny, obywatela UE lub obywatela Rzeczypospolitej Polskiej innym
niż ten, o
którym mowa w
2 pkt
4, który dołącza do niego lub przebywa z
nim na terytorium Rzeczy-

zależności finansowej od niego lub pozostawania z
nim w
gospodarstwie domowym, w
kraju, z

poważnych względów zdrowotnych wymagających osobistej opieki, sprawowanej przez obywatela
UE lub obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, do którego ten obywatel, dołącza lub z
którym przebywa

obywatela UE prowadzącego życie rodzinne w
rozumieniu Konwencji o
ochronie praw człowieka i
wowych wolności, sporządzonej w
Rzymie dnia 4 listopada 1950
r. (Dz.
U. z
r. Nr
61, poz.
późn. zm.
), z
obywatelem UE lub obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, do którego ten obywatel, do

dodaje się ust.
brzmieniu:
„4. W
przypadku, o
którym mowa w
1a pkt
2, organ, który prowadzi postępowanie w
sprawie o
strowanie pobytu obywatela UE, ustala w
szczególności, czy więzi tego obywatela z
obywatelem UE lub obywa
telem Rzeczypospolitej Polskiej, do którego ten obywatel, dołącza lub z
którym przebywa na terytorium Rzeczy

73 dotychczasową treść oznacza się jako ust.
dodaje się ust.
„2. Decyzję o
wydaleniu organy mogą przekazywać między sobą za pośrednictwem urządzeń umożliwiających
odczyt i
zapis znaków pisma na nośniku papierowym lub za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej i
doręczać tę
decyzję obywatelowi UE lub członkowi rodziny niebędącemu obywatelem UE w
formie uzyskanej w
wyniku takiego
3. Wojewoda odnotowuje wydanie decyzji o
wydaleniu w
dokumencie podróży obywatela UE lub członka rodzi
ny niebędącego obywatelem UE oraz niezwłocznie informuje o
tym organ, który wystąpił z
wnioskiem o
jej wydanie.
4. W
przypadku doręczenia decyzji o
wydaleniu w
formie, o
której mowa w
2, organ Straży Granicznej, który

73a i
rt. 73a. 1. Organ, który wystąpił z
wnioskiem o
wydanie decyzji o
wydaleniu obywatela UE lub członka rodzi
ny niebędącego obywatelem UE, lub komendant wojewódzki Policji właściwy ze względu na siedzibę wojewody,
który wydał decyzję w
tej sprawie na wniosek Ministra Obrony Narodowej lub z
urzędu, pobiera od obywatela UE lub
z
miany wymienionej Konwencji zostały ogłoszone w
U. z
r. Nr
36, poz.
175, 176 i
177, z
r. Nr
147, poz.
2. Odciski linii papilarnych pobiera się za pomocą kart daktyloskopijnych lub urządzenia do elektronicznego po
3. Organ, który pobrał odciski linii papilarnych, przekazuje Komendantowi Głównemu Policji ich obraz, dane
osobowe obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE oraz informacje, o
których mowa w
rt. 73b. 1. Decyzję o
wydaleniu małoletniego obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE
do kraju jego pochodzenia lub do innego państwa wykonuje się, gdy cudzoziemiec ten ma w
państwie, do którego
zostaje wydalony, zapewnioną opiekę rodziców, innych osób pełnoletnich lub instytucji opiekuńczych, zgodnie ze
standardami określonymi przez Konwencję o
prawach dziecka, przyjętą przez
gromadzenie Ogólne Narodów
jednoczonych dnia 20 listopada 1989
r. (Dz.
U. z
r. Nr
120, poz.
526, z
r. Nr
2, poz.
11 oraz z
2. Małoletniego obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE można wydalić tylko pod opieką
przedstawiciela ustawowego, chyba że decyzja o
wydaleniu jest wykonywana w
taki sposób, że małoletniego przeka
zuje się przedstawicielowi ustawowemu albo przedstawicielowi właściwych władz państwa, do którego następuje

74 otrzymuje brzmienie:
rt. 74. 1. Przymusowe wykonanie decyzji o
wydaleniu z
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej polega na dopro
wadzeniu obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE do granicy albo do portu lotniczego albo

do granicy – wykonuje komendant oddziału Straży Granicznej lub komendant placówki Straży Granicznej właś

od granicy do portu lotniczego albo morskiego państwa, do którego zostaje doprowadzony – wykonuje Komen
dant Główny Straży Granicznej lub komendant oddziału Straży Granicznej właściwy ze względu na miejsce,
3. Komendant placówki Straży Granicznej właściwy ze względu na miejsce, w
którym obywatel UE lub członek
rodziny niebędący obywatelem UE przekracza granicę, odnotowuje w
rejestrze, o
którym mowa w
428 ust.
1 pkt
k ustawy z
dnia 12 grudnia 2013
r. o
cudzoziemcach, datę opuszczenia przez obywatela UE lub członka rodziny
4. Wojewoda, który wydał decyzję o
wydaleniu, informuje organ gminy właściwy ze względu na miejsce zamel
dowania na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące obywatela UE lub członka rodziny niebędącego
obywatelem UE o
opuszczeniu przez niego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w
związku z
wykonaniem decyzji

74a i
rt. 74a. 1. Organ Straży Granicznej właściwy do przymusowego wykonania decyzji o
wydaleniu obywatela UE
lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE z
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określa, w
drodze decyzji,
wysokość kosztów związanych z
wydaniem i
przymusowym wykonaniem decyzji o
wydaleniu, podmioty obowiązane

treść wniosku o
wydanie decyzji o
wydaleniu obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE,
uwzględniając potrzebę zapewnienia sprawności i
prawidłowości postępowania, a
szczególności konieczność

sposób odnotowywania w
dokumencie podróży wydania decyzji o
wydaleniu, uwzględniając zapewnienie moż
liwości ustalenia podczas kontroli dokumentu podróży obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywa
ustawie z
dnia 22 lipca 2006
r. o
paszach (Dz.
U. Nr
144, poz.
1045, z
późn. zm.
) wprowadza się nastę


kopię zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej udzielonego przez inne państwo
członkowskie Unii Europejskiej – w
przypadku gdy wnioskodawca będący cudzoziemcem, w
rozumieniu prze
pisów o
cudzoziemcach, zamierza wykonywać działalność gospodarczą na podstawie przepisów obowiązują


kopię zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej udzielonego przez inne państwo
członkowskie Unii Europejskiej – jeżeli wnioskodawca będący cudzoziemcem, w
rozumieniu przepisów
cudzoziemcach, zamierza wykonywać działalność gospodarczą na podstawie przepisów obowiązujących
ustawie z
dnia 16 listopada 2006
r. o
opłacie skarbowej (Dz.
U. z
r. poz.
1282, z
późn. zm.
) wpro

1 lit.

nadania statusu uchodźcy, udzielenia azylu, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, zgody na pobyt tole

załączniku do ustawy:

brzmieniu:

zaświadczenie potwierdzające, iż w
stosunku do cudzoziemca istnieje domniemanie, że jest on ofiarą han

2 otrzymuje brzmienie:
z
ezwolenie na pobyt czasowy, z
niem zezwolenia udzielonego na podstawie
181 ust.
1 ustawy z
dnia 12 grudnia
r. o
cudzoziemcach (Dz.
U. poz.
zezwolenie, o
którym mowa
176 ustawy z
dnia 12 grud

zezwolenie udzielane cudzoziem
cowi korzystającemu z
kolumnie 2 otrzymuje brzmienie:
z
ezwolenie, o
którym mowa w
181 ust.
1 ustawy z
dnia 12 grudnia 2013
r. o
cudzoziemcach, wyda
z
ezwolenie, o
którym mowa w
1 i
127 ustawy z
dnia 12 grudnia
kolumnie 2 otrzymuje brzmienie:
z
ezwolenie na pobyt stały”,
z
miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w
U. z
r. Nr
144, poz.
899, z
r. Nr
18, poz.
97, z
r. Nr
z
kolumnie 2 otrzymuje brzmienie:
z
ezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej”,
kolumnie 4 uchyla się pkt
ustawie z
dnia 24 sierpnia 2007
r. o
udziale Rzeczypospolitej Polskiej w
nformacyjnym Schen

4 otrzymuje brzmienie:

cudzoziemca, o
którym mowa w
443 ustawy z
dnia 12 grudnia 2013
r. o
cudzoziemcach (Dz.
U. poz.

7 otrzymuje brzmienie:

przedmiotów podlegających zatrzymaniu albo zatrzymaniu w
celu wykorzystania jako dowód w
karnym lub postępowaniu karnym skarbowym przysługuje ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych,
ministrowi spraw zagranicznych, Policji, Straży Granicznej,
gencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Żandar
merii Wojskowej, Centralnemu Biuru
ntykorupcyjnemu, Służbie Celnej, wojewodom, Szefowi Urzędu do
Spraw Cudzoziemców, organom kontroli skarbowej, dyrektorowi urzędu morskiego, sądowi, prokuraturze lub
ustawie z
dnia 7 września 2007
r. o
Karcie Polaka (Dz.
U. Nr
180, poz.
1280, z
późn. zm.
) wprowadza

4 otrzymuje brzmienie:
„4. Karta Polaka może być przyznana wyłącznie osobie nieposiadającej obywatelstwa polskiego albo zezwolenia

5 otrzymuje brzmienie:
„5. Karta Polaka traci ważność z
chwilą nabycia obywatelstwa polskiego albo uzyskania zezwolenia na pobyt

4 otrzymuje brzmienie:

wnioskodawca nabył obywatelstwo polskie albo uzyskał zezwolenie na pobyt stały na terytorium Rzeczypospo
ustawie z
dnia 7 września 2007
r. o
pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.
U. z
r. poz.

przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na
pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w
ku z
okolicznością, o
której mowa w
186 ust.
1 pkt
3 ustawy z
dnia 12 grudnia 2013
r. o
ustawie z
dnia 18 marca 2008
r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w

członków ich rodzin w
rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 14 lipca 2006
r. o
wjeździe na terytorium Rzeczy
pospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z
tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europej

obywateli państw trzecich posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
z
miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w
U. z
r. Nr
195, poz.
1198 i
216, poz.
1367 oraz z
r. Nr
z
miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w
U. z
r. Nr
52, poz.
305, Nr
214, poz.
1348 i
216, poz.
1367 oraz
z
miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w
U. z
r. Nr
120, poz.
818, z
r. Nr
216, poz.
1367, z
r. Nr

obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców będących beneficjentami ochrony międzynarodowej, posiadają
cych status uchodźcy lub osoby kwalifikującej się do otrzymania ochrony uzupełniającej w
rozumieniu odręb

obywateli państw trzecich, którzy ubiegają się o
przyjęcie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w
celu podję

obywateli państw trzecich, którzy zostali przyjęci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w
celach innych niż
wykonywanie pracy zgodnie z
prawem Unii Europejskiej lub prawem krajowym i
mają prawo do wykonywania
pracy oraz posiadają dokument pobytowy zgodnie z
rozporządzeniem Rady (WE) nr
1030/2002 z
dnia 13 czerw
ca 2002
r. ustanawiającym jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich (Dz.
UE L 157 z
15.06.2002, str.
1, z
późn. zm.) oraz obywateli państw trzecich, którzy zostali przyjęci na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w
celu wykonywania pracy zgodnie z
prawem Unii Europejskiej lub prawem krajo

obywateli państw trzecich posiadających zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w
związku z
ustawie z
dnia 2 kwietnia 2009
r. o
obywatelstwie polskim (Dz.
U. z
r. poz.
161) wprowadza się nacudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 3 lat
na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europej
skiej lub prawa stałego pobytu, który posiada w
Rzeczypospolitej Polskiej stabilne i
regularne źródło do

cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 2 lat
na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europej

pozostaje co najmniej od 3 lat w
związku małżeńskim zawartym z

nie posiada żadnego obywatelstwa;

cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 2 lat
na podstawie zezwolenia na pobyt stały, które uzyskał w
posiadaniem statusu uchodźcy nadane

małoletniego cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwole
nia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego
pobytu, którego jedno z
rodziców jest obywatelem polskim, a
drugie z
rodziców, nieposiadające obywatel

małoletniego cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwole
nia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego
pobytu, którego co najmniej jednemu z
rodziców zostało przywrócone obywatelstwo polskie, a
drugie z

cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie i
legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej

posiada zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europej

posiada w
Rzeczypospolitej Polskiej stabilne i
regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmo

cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 2 lat

„3. Do ustalenia, czy cudzoziemiec przebywa nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje


uchyla się ust.

dodaje się ust.
brzmieniu:
„6. Do sposobu i
trybu udostępniania danych zawartych w
centralnym rejestrze stosuje się odpowiednio prze
ustawie z
dnia 24 września 2010
r. o
ewidencji ludności (Dz.
U. Nr
217, poz.
1427, z
późn. zm.
) wpro


c otrzymuje brzmienie:

średnik zastępuje się przecinkiem i


„1. Cudzoziemiec dokonujący zameldowania na pobyt stały przedstawia kartę pobytu wydaną w
udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
zgody na pobyt ze względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej, albo nadaniem statusu uchodźcy
Rzeczypospolitej Polskiej, dokument „zgoda na pobyt tolerowany” albo zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie
na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, decyzję o
nadaniu statusu uchodźcy w
tej Polskiej, udzieleniu w
Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów huma

„3. Cudzoziemiec dokonujący zameldowania się na pobyt czasowy przedstawia wizę, a
przypadku gdy
wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiada
nia wizy albo cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art.
108 ust.
1 pkt
lub art.
206 ust.
1 pkt
2 ustawy z
dnia 12 grudnia 2013
r. o
cudzoziemcach (Dz.
U. poz.
1650) lub na podstawie
umieszczonego w
dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o
udzielenie zezwo
lenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej – dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie
tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu, dokument „zgoda na pobyt tolerowany” albo zezwolenie na pobyt czaso
wy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzję
nadaniu statusu uchodźcy w
Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w
Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzu
ustawie z
dnia 15 kwietnia 2011
r. o
systemie informacji oświatowej (Dz.
U. Nr
139, poz.
814, z

1 otrzymuje brzmienie:

obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia
Wolnym Handlu (EFT
) – strony umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcar

3 otrzymuje brzmienie:
osoba, której udzielono zezwolenia na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;”;

osoba, której udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych, albo członek rodziny takiej osoby;”;
z
miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w
U. z
r. Nr
239, poz.
1593, z
r. Nr
133, poz.
768, Nr
204, poz.
z
miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w
U. z
r. Nr
205, poz.
1206, z
r. poz.
941 oraz z
r. poz.
827, 829

10 otrzymują brzmienie:

osoba, której na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długotermino

osoba, której na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w
związku z
licznością, o
której mowa w
127, art.
159 ust.
1, art.
176 lub art.
186 ust.
1 pkt
3 lub 4 ustawy z
dnia 12

11a w
osoba, która posiada kartę pobytu z
adnotacją „dostęp do rynku pracy”, wizę Schengen lub wizę krajową wyda
ustawie z
dnia 9 czerwca 2011
r. o
wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zastępczej (Dz.
U. z
cudzoziemców mających miejsce zamieszkania w
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie:

zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,

uzyskania w
Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;

cudzoziemców mających miejsce zamieszkania i
przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na

zezwolenia na pobyt stały,

zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w
związku z
okolicznością, o
której mowa w
186 ust.
ustawie z
dnia 1 lipca 2011
r. o
samorządzie pielęgniarek i
położnych (Dz.
U. Nr
174, poz.
1038 oraz

obywatelach państw członkowskich Unii Europejskiej – należy przez to rozumieć obywateli państw członkow
skich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFT
) – stron
umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, członków ich rodzin w
niu przepisów ustawy z
dnia 14 lipca 2006
r. o
wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz
wyjeździe z
tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i
członków ich rodzin (Dz.
144, poz.
1043, z
późn. zm.
) oraz obywateli państw trzecich posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta
długoterminowego Unii Europejskiej w
rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 12 grudnia 2013
r. o
ustawie z
dnia 15 lipca 2011
r. o
zawodach pielęgniarki i
położnej (Dz.
U. Nr
174, poz.
1039, z

3 otrzymuje brzmienie:

obywatelach państw członkowskich Unii Europejskiej – należy przez to rozumieć obywateli państw członkow
skich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFT
) – stron
umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, członków ich rodzin w
niu przepisów ustawy z
dnia 14 lipca 2006
r. o
wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz
wyjeździe z
tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i
członków ich rodzin (Dz.
144, poz.
1043, z
późn. zm.
) oraz obywateli państw trzecich posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta
długoterminowego Unii Europejskiej w
rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 12 grudnia 2013
r. o

posiada zezwolenie na pobyt stały;”;
z
z
miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w
U. z
r. Nr
120, poz.
818, z
r. Nr
216, poz.
1367, z
r. Nr
z
miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w
U. z
r. Nr
291, poz.
1707, z
r. poz.
1456 oraz z
r. poz.
z
miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w
U. z
r. Nr
120, poz.
818, z
r. Nr
216, poz.
1367, z
r. Nr


utraty obywatelstwa polskiego, obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo cofnięcia zezwo

cofnięcia statusu rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej w
rozumieniu przepisów ustawy z
ustawie z
dnia 16 września 2011
r. o
wymianie informacji z
organami ścigania państw członkowskich Unii

krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i
sprawach cudzoziemców;”.

na zamieszkanie na czas oznaczony – stają się zezwoleniami na pobyt czasowy i
zachowują ważność przez okres, na

na osiedlenie – stają się zezwoleniami na pobyt stały.

udzieleniu zgody na pobyt tolerowany ze względu na przesłanki, o

1 pkt
1 lub 1a ustawy zmienianej w
484 niniejszej ustawy, stają się decyzjami o
udzieleniu zgody na po

1 pkt
2 lub ust.
2 ustawy zmienianej w
484 niniejszej ustawy, stają się decyzjami o
udzieleniu zgody na

zobowiązaniu cudzoziemca do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i
decyzje o
wydaleniu, z
niem decyzji o
wydaleniu wydanych na podstawie ustawy zmienianej w
493 niniejszej ustawy, stają się decyzjami
dniem wejścia w
życie ustawy decyzje w
sprawie udzielenia zgody na pobyt tolerowany, o
których mowa w
2 ustawy zmienianej w
484 niniejszej ustawy, stają się decyzjami o
udzieleniu zgody na pobyt ze względów huma

zgody na pobyt ze względów humanitarnych, która stała się tą decyzją na podstawie ust.

zgody na pobyt tolerowany, która na podstawie ust.
1 pkt
1 lit.
b stała się zgodą na pobyt tolerowany, o
której mowa
– wydaje komendant oddziału Straży Granicznej lub komendant placówki Straży Granicznej, który stwierdził wystąpienie
4. Karty pobytu wydane cudzoziemcom, którym przed dniem wejścia w
życie niniejszej ustawy wydano decyzje w
5. Cudzoziemcowi przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie decyzji o
udzieleniu zgody
na pobyt ze względów humanitarnych, która stała się tą decyzją na podstawie ust.
1 pkt
1 lit.
lub ust.
2, po upływie okresu
nicznej właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca wydaje kolejną kartę pobytu, od której wydania nie pobiera
6. Cudzoziemcowi przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie decyzji o
udzieleniu zgody
na pobyt tolerowany, która stała się tą decyzją na podstawie ust.
1 pkt
1 lit.
b, po upływie okresu ważności posiadanej przez
niego karty pobytu komendant oddziału Straży Granicznej lub komendant placówki Straży Granicznej właściwy ze względu
Jeżeli przepisy niniejszej ustawy uzależniają udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium

zezwolenia na pobyt czasowy – do tego okresu pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zalicza

zezwolenia na pobyt czasowy wydanego w
określonym celu – do tego okresu pobytu cudzoziemca na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zalicza się okres pobytu cudzoziemca na tym terytorium na podstawie zezwolenia na za

zgody na pobyt ze względów humanitarnych – do tego okresu pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej zalicza się okres pobytu cudzoziemca na tym terytorium na podstawie decyzji o
udzieleniu zgody na pobyt
tolerowany, wydanej ze względu na przesłanki, o
których mowa w
97 ust.
1 pkt
1 lub 1a ustawy zmienianej
484 niniejszej ustawy, lub zgody na pobyt tolerowany, o
której mowa w
141 ust.
2 ustawy zmienianej

ochrony uzupełniającej – do tego okresu zalicza się okres pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Pol
skiej na podstawie decyzji o
udzieleniu zgody na pobyt tolerowany, wydanej ze względu na przesłanki, o
aproszenia wpisane do ewidencji zaproszeń na podstawie dotychczasowych przepisów, zezwolenia na prze
kraczanie granicy w
ramach małego ruchu granicznego oraz wizy i
dokumenty wydane cudzoziemcom na podstawie prze
Do czasu wyczerpania zapasów, nie dłużej niż przez 1 rok od dnia wejścia w
życie niniejszej ustawy, blankie
ty dotychczasowych zaproszeń i
dokumentów dla cudzoziemców wydaje się według wzorów określonych w
aktach wyko
Do terminu opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez cudzoziemców oraz do korzystania przez
nich z
pomocy w
dobrowolnym powrocie, w
przypadkach gdy przed dniem wejścia w
życie niniejszej ustawy została im
wydana decyzja o
odmowie nadania statusu uchodźcy, udzielenia ochrony uzupełniającej lub o
odmowie udzielenia zgody
1. Do postępowań administracyjnych, których nie zakończono do dnia wejścia w
życie niniejszej ustawy

ustaw zmienianych w
niniejszej ustawie,

art.

ustawy z
dnia 28 lipca 2011
r. o
zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej oraz o
zmianie ustawy o
udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i
ezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony i
zezwolenia na osiedlenie się, których udzielenie zakończy postępo
wania administracyjne, o
których mowa w
1 pkt
2 i
3, w
dniu ich udzielenia staną się odpowiednio zezwoleniami na
3. Decyzje o
udzieleniu zgody na pobyt tolerowany, których wydanie zakończy postępowania administracyjne, o

zgody na pobyt ze względów humanitarnych – w
przypadku decyzji wydanych ze względu na przesłanki, o

zgody na pobyt tolerowany, o
której mowa w
351 pkt
2 lub 3 – w
przypadku decyzji wydanych ze względu na
4. Decyzje o
zobowiązaniu cudzoziemca do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i
decyzje o
których wydanie zakończy postępowania administracyjne, o
których mowa w
1 pkt
1 lub 2, z
wyłączeniem postępowań
administracyjnych, o
których mowa w
ustawie zmienianej w
493, w
dniu, w
którym staną się ostateczne, staną się

decyzji o
udzieleniu zgody na pobyt ze względów humanitarnych, która stała się tą decyzją na podstawie ust.
3 pkt
– kartę pobytu wydaje komendant oddziału Straży Granicznej lub komendant placówki Straży Granicznej właściwy ze

decyzji o
udzieleniu zgody na pobyt tolerowany, która stała się tą decyzją na podstawie ust.
3 pkt
2 – dokument „zgo
da na pobyt tolerowany” wydaje komendant oddziału Straży Granicznej lub komendant placówki Straży Granicznej
6. Decyzję w
sprawie cofnięcia zgody na pobyt ze względów humanitarnych, o
której mowa w
3 pkt
1, lub w
wie cofnięcia zgody na pobyt tolerowany, o
której mowa ust.
3 pkt
2, wydaje komendant oddziału Straży Granicznej lub
1. W
decyzji o
odmowie lub cofnięciu zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, której wydanie zakoń
czy postępowanie wszczęte przed dniem wejścia w
życie ustawy i
niezakończone do tego dnia decyzją ostateczną, nie orze

cofnięciu zezwolenia na:


pobyt rezydenta długoterminowego UE,

odmowie nadania cudzoziemcowi statusu uchodźcy, udzielenia ochrony uzupełniającej i
udzielenia zgody na pobyt

pozbawieniu cudzoziemca azylu,

cofnięciu zgody na pobyt tolerowany
– kończącej postępowanie wszczęte przed dniem wejścia w
życie ustawy i
niezakończone do tego dnia decyzją ostateczną
3. Organy prowadzące postępowania w
sprawach, o
których mowa w
1 i
2, poinformują organ Straży Granicznej
właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca o
zakończeniu postępowań, gdy decyzje w
tych sprawach staną się
1. Postępowania w
sprawie wymiany karty pobytu wydanej cudzoziemcowi w
związku z
udzieleniem mu
zgody na pobyt tolerowany ze względu na przesłanki, o
których mowa w
97 ust.
1 pkt
2 lub ust.
2 ustawy zmienianej
484 niniejszej ustawy, wszczęte i
niezakończone przed dniem wejścia w
życie ustawy, stają się z
tym dniem postępo
2. Wojewoda i
Szef Urzędu przekazują w
terminie 14 dni od dnia wejścia w
życie ustawy akta spraw, o
których mowa
1, komendantowi oddziału Straży Granicznej lub komendantowi placówki Straży Granicznej właściwemu ze względu

którym udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony albo zezwolenia na osiedlenie, które stały się na
podstawie art.
507 i
513 ust.
2 odpowiednio zezwoleniem na pobyt czasowy albo zezwoleniem na pobyt stały, albo

którym udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE na podstawie wniosku złożonego przed

którzy przed dniem wejścia w
życie ustawy złożyli wniosek o

którym wydano decyzję o
udzieleniu zgody na pobyt tolerowany, która stała się na podstawie art.
508 ust.
1 pkt
1. Wpisy danych cudzoziemców zgromadzone w
wykazie na podstawie dotychczasowych przepisów z
wejścia w
życie ustawy stają się wpisami do wykazu prowadzonego na podstawie niniejszej ustawy i
przechowuje się je
2. Do zakazów ponownego wjazdu orzeczonych w
decyzjach wydanych na podstawie dotychczasowych przepisów
stosuje się przepisy działu X rozdziału 2 dotyczące umieszczania i
przechowywania danych cudzoziemca, wobec którego
została wydana decyzja o
zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu z
orzeczonym zakazem wjazdu na terytorium Rzeczy-
Dane zgromadzone na podstawie dotychczasowych przepisów w
krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i
kazu w
sprawach cudzoziemców o
nazwie „System Pobyt” z
dniem wejścia w
życie ustawy przekazuje się do krajowego
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców powołany na podstawie ustawy uchylonej w
521 jest Szefem Urzę

11c ust.
8, art.
15 ust.
4, art.
20 ust.
1, art.
21 ust.
7, art.
23 ust.
5, art.
24j ust.
2, art.
24k, art.
48f, art.
48g ust.
53b ust.
6, art.
63 ust.
1 i
2, art.
63o, art.
71d, art.
83 ust.
4, art.
84 ust.
1, art.
84a ust.
3, art.
100 ust.
1 i
2, art.
6, art.
101 ust.
7, art.
109 ust.
2 i
3, art.
118 ust.
2, art.
123 ust.
1 i
142 ust.
4 ustawy, o
której mowa w
zachowują moc do dnia wejścia w
życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art.
12 ust.
1 i
3, art.
3, art.
26 ust.
1, art.
33 ust.
5, art.
36 ust.
1, art.
46, art.
47 ust.
2, art.
57 ust.
1, art.
63, art.
80 ust.
1, art.
89 ust.
97 ust.
1, art.
107 ust.
1, art.
139, art.
146, art.
150 ust.
1, art.
157 ust.
1, art.
204 ust.
1, art.
222 ust.
1, art.
239 ust.
285 ust.
1, art.
287 ust.
1, art.
312, art.
339 ust.
1, art.
365 ust.
4, art.
394 ust.
6, art.
409 i
427 ust.
1 niniejszej

10 ust.
5a ustawy zmienianej w
467 zachowują moc do dnia wejścia w
życie przepisów wykonawczych wyda

94a ust.
6 ustawy zmienianej w
474 zachowują moc do dnia wejścia w
życie przepisów wykonawczych wyda

90 ust.
1 i
4 ustawy zmienianej w
488 zachowują moc do dnia wejścia w
życie przepisów wykonawczych wy
Art. 521.
Traci moc ustawa z
dnia 13 czerwca 2003
r. o
cudzoziemcach (Dz.
U. z
r. Nr
264, poz.
1573, z
Ustawa wchodzi w
życie z
dniem 1 maja 2014
r., z
wyjątkiem art.
470 pkt
3 lit.
zakresie art.
3a pkt
z
www.rcl.gov.pl
www.rcl.gov.pl
www.rcl.gov.pl
www.rcl.gov.pl
www.rcl.gov.pl
Poz.
DZIENNIK USTAW

Приложенные файлы

  • pdf 18047788
    Размер файла: 1 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий