психология TEMI_praktichnikh_I_semestr

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ
з дисципліни «Загальна психологія»
І семестр
для спеціальності: СП
Викладач: Д. М. Туркова

Тема 1. Предмет психології як науки. Завдання психології
1. Психологія як наука. Її статус серед природничих та гуманітарних наук.
2. Життєва, наукова та езотерична.
3. Місце психології серед інших наук.
4. Предмет сучасної психології. Її категорійний апарат.
5. Психіка, її функції та явища. Механізми психіки.
6. Поняття психічних станів, процесів та властивостей особистості.

Література:
1. Варій М. Й. Загальна психологія: Навчальний посібник / 2-ге видан., випр. і доп. К.: «Центр учбової літератури», 2007. 968 c.
2. М'ясоїд П. А. Загальна психологія: навч. посіб. для студ. внз. 5-е вид., стер. К.: Вищ.шк., 2006. 487с.
3. Маклаков А. Г. Общая психология: учебник для вузов. СПб.: Питер, 2005. 583с.
4. Максименко С. Д. Загальна психологія: навч. посіб. для студ. внз. 2-е вид., перероб. Та доп. К.: ЦНЛ, 2004. 272 c.
5. Максименко С. Д., Соловієнко В. О. Загальна психологія: навч. посіб. К.: МАУП, 2000. 256 с.
6. Савчин М. В. Загальна психологія: навч. посіб. К.: Академвидав, 2011. 464с.
7. Цимбалюк І. М., Яницька О. Ю. Загальна психологія: навч. посіб. 2-е вид. К.: Професіонал, 2006. 304с.
8. Загальна психологія: підручник для студ. ВНЗ / С. Д. Максименко, В. О. Зайчук, В. В. Клименко та ін. 2-е вид., перероб. і доп. Вінниця: Нова книга, 2004. 704c.


Тема 2. Поняття про психологію як науку
1. Розвиток уявлень про предмет психології від античності до сьогодні.
2. Історія становлення наукової психології.
3. Основні галузі психології. Теоретична, прикладна й практична психологія.
4. Предмет і завдання загальної психології.

Література:
1. Варій М. Й. Загальна психологія: Навчальний посібник / 2-ге видан., випр. і доп. К.: «Центр учбової літератури», 2007. 968 c.
2. Ліфарєва Н. В. Психологія особистості: навч. посіб. для студ. внз. К.: ДУ, 2003. 240 с.
3. М'ясоїд П. А. Загальна психологія: навч. посіб. для студ. внз. 5-е вид., стер. К.: Вищ. 4. Маклаков А. Г. Общая психология: учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2005. 583 с.
5. Максименко С. Д. Загальна психологія: навч. посіб. для студ. внз. 2-е вид., перероб. Та доп. К.: ЦНЛ, 2004. 272 c.
6. Максименко С. Д., Соловієнко В. О. Загальна психологія: навч. посіб. К.: МАУП, 2000. 256 с.
7. Савчин М. В. Загальна психологія: навч. посіб. К.: Академвидав, 2011. 464 с.
8. Цимбалюк І. М., Яницька О. Ю. Загальна психологія: навч. посіб. 2-е вид. К.: Професіонал, 2006. 304 с.
9. Загальна психологія : підручник для студ. ВНЗ / С. Д. Максименко, В. О. Зайчук, В. В. Клименко та ін. 2-е вид., перероб. і доп. Вінниця: Нова книга, 2004. 704 c.

Тема 3. Методи психологічного дослідження
1. Методологічні принципи психології: системно-структурний, розвитку, детермінізму, єдності психіки та діяльності.
2. Загальна характеристика методів психологічного дослідження.
3. Ідеографічний та номотетичний підходи до вивчення особистості.

Література:
1. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование. 7-е межд. изд. СПб.: Питер, 2001. 688с.
2. Бурлачук Л. Ф. Психодиагностика: учебник для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. СПб.: Питер, 2009. 384с.
3. Варій М. Й. Загальна психологія : Навчальний посібник / 2-ге видан., випр. і доп. К.: «Центр учбової літератури», 2007. 968c.
4. Ліфарєва Н. В. Психологія особистості: навч. посіб. для студ. внз. К.: ДУ, 2003. 240 с.
5. Маклаков А. Г. Общая психология: учебник для вузов. СПб.: Питер, 2005. 583с.
6. Максименко С. Д. Розвиток психіки в онтогенезі: в 2 т. / С. Д. Максименко. К.: Форум, 2002. Т. 2. 335с.
7. Максименко С. Д., Соловієнко В. О. Загальна психологія: навч. посіб. К.: МАУП, 2000. 256с.
8. М'ясоїд П.  А. Загальна психологія: навч. посіб. для студ. внз. 5-е вид., стер. К.: Вищ. шк., 2006. 487 с.
9. Бурлачук Л. Ф., Морозов С. М. Словарь–справочник по психодиагностике. 2-е изд.,перераб. и доп. – СПб.: Питер, 2001. 528с.Тема 4. Філогенез психіки
1. Поняття філогенезу та онтогенезу психіки.
2. Теоретичні підходи до проблеми виникнення психіки: антропоморфізм, біопсихізм, панпсихізм, нейропсихізм, сигналопсихізм.
3. Стадії розвитку психіки у філогенезі.
4. Поняття свідомості, її головні складові. Філогенетичний розвиток свідомості.
5. Людська свідомість та її структура.

Література:
1. Гиппенрейтер Ю. Б. Введение в общую психологию: Курс лекций: для вузов по спец. "Психология" / Ю. Б. Гиппенрейтер. М.: изд-во МГУ, 1988. 318с.
2. М'ясоїд П. А. Загальна психологія : навч. посіб. для студ. внз. - 5-е вид., стер. / П. А. М'ясоїд К.: Вищ. шк., 2006. 487с.
3. Максименко С. Д. Загальна психологія: навч. посіб. для студ. ВНЗ. / С. Д. Максименко. К.: ЦНЛ, 2004. 272 c.
4. Максименко С. Д., Соловієнко В. О. Загальна психологія: навч. посіб. / С. Д. Максименко К. : МАУП, 2000. 256с.
5. Савчин М. В. Загальна психологія: навч. посіб. / М. В. Савчин. К.: Академвидав, 2011. 464 с.
6. Цимбалюк І. М., Яницька О. Ю. Загальна психологія: навч. посіб. / І. М. Цимбалюк, О. Ю. Яницька. К.: Професіонал, 2006. 304 с.
7. Загальна психологія: підручник для студ. ВНЗ / С. Д. Максименко, В. О. Зайчук, В. В. Клименко та ін. - 2-е вид., перероб. і доп. Вінниця: Нова книга, 2004. 704 c.

Тема 5. Онтогенез психіки
1. Внесок І. М. Сеченова та І. П. Павлова у розвиток уявлень про онтогенез психіки.
2. Генетична епістемологія Ж. Піаже.
3. Біхевіористичний підхід до розуміння психічного розвитку Дж. Уотсона та Р. Скіннера.
4. Психоаналітичні теорії розвитку особистості та психіки:
4.1. Класичний психоаналіз З. Фрейда.
4.2 Фрейдисти: К. Хорні, Е. Фромм, Е. Еріксон.
4.3. Теорія об’єктних стосунків М. Кляйн.
4.4. Індивідуальна психологія А. Адлера.
4.5. Погляди К. Г. Юнга на генезу розвитку особистості.
4.6. Структурний психоаналіз Ж. Лакана.
5. Гуманістична психологія А. Маслоу, В. Франкла, Г. Олпорта.
6. Теорія розвитку поведінки людини П. П. Блонського.
7. Культурноісторична теорія розвитку Л. С. Виготського.
8. Теорія специфічних рушійних сил розвитку Г. С. Костюка.
9. Діяльнісний підхід в розумінні розвитку психіки (О. М. Леонтьєв, С. Л. Рубінштейн,
О. В. Запорожець, Л. І. Божович, Б. Г. Ананьєв).

Література:
1. Варій М. Й. Загальна психологія: [навч. посіб.] / М. Й. Варій. К.: «Центр учбової літератури», 2007. 968c.
2. Вікова психологія: [навч. посіб.] / За ред. Г. С. Костюка. К.: Радянська школа, 1976. 269с.
3. Ліфарєва Н. В. Психологія особистості: [навч. посіб.] / Н. В. Ліфарєва К.: ДУ, 2003. 240с.
4. Лупаренко С. Є. Проблема дитинства й дитини в наукових дослідженнях О. Запорожця / С. Є. Лупаренко // Засоби навчальної та науководослідної роботи: Збірник наукових праць / За заг. ред. проф. В. І. Євдокимова і проф. О. М. Микитюка / Харк. нац. пед. Унт імені Г. С. Сковороди. Харків, 2013. Вип. 41. C.3040.
5. Максименко С. Д. Розвиток психіки в онтогенезі. В 2Т. / С. Д. Максименко. К.: Форум, 2002. Т.1. 319с.
6. М'ясоїд П. А. Загальна психологія : [навч. посіб.] / П. А. М’ясоїд. К.: Вищ. шк., 2006. 487с.
7. Смирнов А. А. Внесок І. М. Сеченова у розвиток наукової психології в Росії // Загальна психологія: Хрестоматія: [навч. посіб.] / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін. К.: Каравела, 2008. С.912.


Тема 6. Психологічна теорія діяльності
1. Поняття про діяльність
2. Мета й мотиви діяльності
3. Структура діяльності
4. Способи діяльності: уміння, навички
5. Види діяльності: гра, навчання, праця

Література:
1. Максименко С. Д., Соловієнко В. О. Загальна психологія: [навч. посіб] / С. Д. Максименко, В. О. Соловієнко. К.: МАУП, 2000. 256с.
2. М'ясоїд П. А. Загальна психологія: [навч. посіб. для студ. ВНЗ] / П. А. М’ясоїд. 5-е вид., стер. К.: Вищ.шк., 2006. 487с.
3. Загальна психологія: [підручник для студ. ВНЗ] / С. Д. Максименко, В. О. Зайчук, В. В. Клименко та ін. 2-е вид., перероб. і доп. Вінниця: Нова книга, 2004. 704c.
4. Ліфарєва Н. В. Психологія особистості: [навч. посіб. для студ. ВНЗ] / Н. В. Ліфарєва. К.: ДУ, 2003. 240с.

Тема 7. Пізнавальні процеси. Поняття відчуттів та сприйняття
1. Поняття про психічні явища
2. Відчуття як форма психічного відображення
3. Загальні властивості і закономірності відчуттів
4. Взаємодія відчуттів
5. Види відчуттів
6. Сприйняття як цілісне відображення предметів
7. Класифікація сприйняття 

Література:
Варій М. Й. Загальна психологія: [навч. посіб.] / 2-ге видан., випр. і доп. / М. Й. Варій. К.: «Центр учбової літератури», 2007. 968 c.
Загальна психологія: підручник для студ. ВНЗ / С. Д. Максименко, В. О. Зайчук, В. В. Клименко та ін. - 2-е вид., перероб. і доп. Вінниця: Нова книга, 2004. 704 c.
Максименко С. Д., Соловієнко В. О. Загальна психологія: [навч. посіб.] / С. Д. Максименко, В. О. Соловієнко. К.: МАУП, 2000. 256 с.
М'ясоїд П. А. Загальна психологія: [навч. посіб. для студ. ВНЗ] - 5-е вид., стер. / П. А. М'ясоїд. К.: Вищ.шк., 2006. 487 с.


Тема 8. Мiсце пам’ятi у структурi психiчного
1.Поняття про пам’ять. Основні теорії пам’яті
2. Види пам’яті
3. Запам’ятовування та його особливості
4. Зберігання та його особливості
5. Відтворення та його особливості
6. Забування та його особливості
7. Індивідуальні особливості пам’яті

Література
1. Варій М. Загальна психологія: Підручник для студентів психологічних і педагогічних спеціальностей/ Мирон Варій,; М-во освіти і науки України, Львівський державний університет внутрішніх справ. - 2-е вид., випр. і доп.. К.: Центр учбової літератури, 2007. 967 с.
2. Гуцало Е. Загальна психологія: Навчально-методичне забезпечення самостійної роботи студентів за КМСОНП/ Емілія Гуцало,; кіровоградський держ. педагог. ун-т ім. В. Винниченка. Кафедра психології. Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2005. 426 с.
3. Загальна психологія: Практикум/ В. В. Волошина, Л. В. Долинська, С. О. Ставицька, О. В. Темрук. К.: Каравела, 2005. 279 с.
4. Загальна психологія: [навч. посібник] / Авт. кол.: О. Скрипченко, Л. Долинська, З. Огороднійчук та ін.. К.: А.П.Н., 2002. 461с.
5. М'ясоїд П. Загальна психологія: [навч. посібник для студ. вуз.]/ Петро М'ясоїд,. 2-е вид., доп.. К.: Вища школа, 2001. 487 с.
6. Макарова Л. Загальна психологія: [навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю "Психологія"]/ Любов Макарова, Віктор Синельніков,; М-во освіти і науки України, Макіївський економіко-гуманітарний ін-т. К.: Центр навчальної літератури, 2005. 198 с.
7. Максименко С. Загальна психологія: [навч. посібник для студ. вуз]./ Сергій Максименко, Валентин Соловієнко; Міжрегіональна академія управління персоналом. 2-е вид., стереотип.. К., 2001. 455 с.
8. Цимбалюк І. М. Загальна психологія: Модульно-рейтинговий курс для студентів вищих навчальних закладів: [навч. посіб.]/ І. М. Цимбалюк, О. Ю. Яницька; М-во освіти і науки України, Міжнар. ун-т "РЕГІ" ім. акад. Степана Дем’янчука. К.: ВД "Професіонал", 2004. 303 с.Ыђ Заголовок 1Ыђ Заголовок 2Ыђ Заголовок 3Ыђ Заголовок 4Ыђ Заголовок 5Ыђ Заголовок 6Ыђ Заголовок 7Ыђ Заголовок 8Ыђ Заголовок 915

Приложенные файлы

  • doc 18047320
    Размер файла: 69 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий