Endometrioz_testy_na_kaz-1

1Эндометриоз кезінде гистеросальпингографияны ж_ргізеді:
овуляция кезінде
етеккір циклыныS 10-11-к_ндері
етеккір циклыныS 5-7-к_ндері +
етеккір циклыныS II фазасында
етеккір циклыныS фазасына т‰уелсіз
2 Ішкі эндометриозCа к_м‰н туCанда Kолданылатын оSтайлы диагностикалыK шара:
эндометридіS диагностикалыK Kырылуымен ж_ретін гистероскопия+
етеккір циклыныS ІІ фазасында гистеросальпингография
лапароскопия
компьютерлік томография
эндометриді диагностикалыK Kыру
3 Ішкі эндометриозбен сырKаттанатын науKастарды хирургиялыK емдеуге к™рсеткіш:
альгодисменорея
диспареуния
екі ай бойCы консервативті емніS н‰тижесіздігі
эндометридіS іскіалды _рдісімен KосарланCан ішкі эндометриоз+
ретроцервикалды эндометриоз
4 ЭндометриоздіS кіші формалары мынаны ж_ргізгенде аныKталады:
гистеросальпингография
эндометриді диагностикалыK Kыру
лапароскопия+
гистероскопия
УДЗ
5 ЭндометриоздыS емінде патогенетикалыK ‰сердіS нысаналарына кірмейді:
иммунологиялыK бaзылыстарды т_зету
антиоксидантты ж_йеге ‰сер ету
простагландиндер синтезін ынталандыру +
нейротропты ‰сер
бауыр мен aйKы безі Kызметін ынталандыру
6 Гениталды эндометриоздыS емінде Kолданылмайды:
комбинирленген эстроген- гестагенді препараттар
эстрогендер+
антиэстрогендер
антипрогестиндер
гонадотропиндердіS ингибиторлары
7 Метросальпингография кезінде аныKталатын ішкі эндометриозCа т‰н белгі болып табылады:
жатыр KуысыныS aлCаюы
жатыр KуысыныS деформациясы
"толу аKауларыныS" болуы
"контур арты к™леSкелерініS" болуы+
жатыр т_тіктерініS ригидтілігі
8 Перитонеалды эндометриоздыS патогномониялыK симптомдарына жатпайды:
етеккір KызметініS бaзылыстары (мено- ж‰не метроррагиялар)
диспареуния
іштіS т™менгі б™лігі мен бел аймаCындаCы KарKындылыCы ‰рт_рлі ауру сезімдері
бедеулік
ж_ктілікті мерзіміне жеткізе алмаушылыK+
9 ЭндометриоздыS емдеу ‰дісін таSдауда маSызды емес:
емделушініS жасы
ж_ктілікке KызыCушылыCы
эндометриоидты _рдістіS орналасуы
клиникалыK аCымныS ауырлыK д‰режесі
эндометриоидты ошаK тіндерініS гормоналды емге сезімталдыCы+
10 Жатыр мойныныS эндометриозыныS алдын алу _шін эрозияны емдеу маKсатымен жасалатын диатермохирургиялыK араласуларды ж_ргізген ж™н:
циклдыS 5-7-ші к_ндері
циклдыS екінші жартысында етеккірге аз уаKыт KалCанда+
циклге т‰уелсіз
циклдыS ортасында
етеккірден кейін
11 Жатыр мойныныS эндометриозыныS алдын алу _шін эрозияны емдеу маKсатымен жасалатын лазерлі вапоризация мен криодеструкцияны ж_ргізген ж™н:
циклдыS 5-7-ші к_ндері+
циклдыS екінші жартысында етеккірге аз уаKыт KалCанда
циклге т‰уелсіз
циклдыS ортасында
етеккірден кейін
12 К™рсетілген лапароскопиялыK к™рініс Kандай ауруCа сай келуі м_мкін?
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
ішкі эндометриоз
экстрагениталды эндометриоз+
Kатерлі меланоманыS метастаздары
кіші жамбас аCзаларыныS гемосидерозы
сыртKы эндометриоз
13 Эндометриоз емінде Kолданылатын ДАНАЗОЛ препаратына не т‰н емес?
гонадотропиндердіS ингибиторы
жыныстыK стероидтарды байланыстыратын глобулинніS KандаCы деSгейін жоCарылатады+
аCзадаCы бос тестостеронныS концентрациысын жоCарылатады
аналыK бездеріндегі стероидогенезді тежейді
эндометриалды бездердіS пролиферативті ж‰не секреторлы активтілігін басады
14 ЭндометриоздыS хирургиялыK емініS эффективтілігініS негізгі шарты – отадан кейін Kолдану керек:
импульсті магнитті аймаKтар
радонды су
ферментті препараттар
гормондыK ем+
йод пен цинктыS электрофорезы
15 Эндометриозбен сырKаттанатын ‰йелдерге контрацепцияныS Kандай т_рін KолданбаCан ж™н?
инъекциялыK контрацептивтер
жатырішілік «Мирена» гормоналды ж_йесі
комбинирленген оралды контрацептивтер
таза гестагендер
жатырішілік серіппе+
16 Эндометриозбен сырKаттанатын ‰йелдерге арналCан оптималды контрацепциялыK заттар:
ритмді
спермицидтер
барьерлік
гормоналды+
жатырішілік серіппе
17 Эндометриоз бен с_т бездеріндегі гиперпластикалыK _рдістер KосарланCанда міндетті емес:
науKастарды ж_ргізуді маммологпен келісу
тамоксифен Kолдануын KадаCалау
эстрогенді компоненті бар препараттар Kолдануын шектеу
кешенді ем ж_ргізу
хирургиялыK ем ж_ргізу+
18 СыртKы эндометриоздыS емінде KолданCан н‰тижелі:
гормоналды препараттар
хирургиялыK ем - лапаротомияны
хирургиялыK ем- лапароскопияны
кешенді ме –лапароскопия мен гормондыK емді бірге Kолдану+
кешенді ем –лапаротомия мен гормондыK емді бірге Kолдану
19 Эндометриозбен шаKырылCан бедеулікпен сырKаттанатын ‰йелдерде емніS бірінші кезеSі болып табылады:
гормондыK ем
хирургиялыK ем – лапаротомия арKылы эндометриоз ошаKтарын жою
хирургиялыK ем– эндометриоз ошаKтарыныS лазерлік вапоризациясымен біріккен лапароскопия+
физиоем
жатырішілік Мирена гормоналды контрацептивін енгізу
20 ЭндометриоздыS адекватты емі бірге ж_ре алмайды:
рецидивпен
жабысKаK _рдіспен
психовегетативті бaзылыстардыS пайда болуымен
ж_ктіліктіS даму жиілігініS т™мендігімен
ж_ктіліктіS пайда болмауымен+
21 Б.И.Железнов, А.Н.Стрижаков (1985 ж) жіктеуіне с‰йкес жатыр денесініS ішкі эндометриозы эндометриоидты тінніS миометриге ену д‰режесіне Kарай б™лінеді:
2 д‰режеге
3 д‰режеге
4 д‰режеге
3 д‰режеге, бaл жіктеу эндометридіS тек диффузды заKымдануларын Cана біріктіреді+
3 д‰режеге, бaл жіктеу аурудыS тек т_йінді формасында Cана Kолданылады
22 «Аденомиоз» термині орынды тек:
ішкі эндометриоздыS т_йінді формасында
бaлшыKет талшыKтарыныS гиперплазиясы мен гипертрофиясында+
2-3 д‰режедегі ішкі эндометриозда
эндометридіS атипилыK гиперплазиясында
гиперполименореяда
23 АденомиоздыS морфологиялыK к™рінісіне не т‰н емес?
стромалды компонент безді эпителиден к™п
эпителий рецепторлыK активтілігініS т™мендігімен сипатталады
эпителиде секреторлыK т_зілімдер болмайды
безді эпителий стромалды компоненттен к™п+
аденомиоздыS безді эпителиі базалды мембранадан дамиды
24 ЖатырдыS бaлшыKеттік талшыKтарыныS гиперплазиясымен ж‰не гипертрофиясымен ж_ретін эндометриоз:
ішкі эндометриоз
ішкі эндометриоздыS т_йінді формасы
аденомиоз+
аденоматоз
аденомиома
25 Диффузды аденомиоздыS Л.В.Адамян aсынCан жіктеуіне с‰йкесб™леді:
аурудыS 2 д‰режесін
аурудыS 3 д‰режесін
аурудыS 4 д‰режесін +
аденомиоздыS безді ж‰не стромалды компоненттерін
аденомиздыS клиникалыK ж‰не гистологиялыK сипатын
26 Л.В.АдамянныS жіктеуіне с‰йкес диффузды аденомиздыS 3-д‰режесіне т‰н:
патологиялыK _рдіс жатыр денесініS шырышты Kабатымен шектеледі
патологиялыK _рдістіS бaлшыKет Kабатына ™туі
патологиялыK _рдістіS жатырдыS б_кіл бaлшыKеттік KабырCасыныS KалыSдыCына, оныS серозды Kабатына дейін жайылуы+
патологиялыK _рдіске париеталды ішастар мен к™рші аCзалардыS Kосылуы
миометридіS шектелген заKымы
27 Л.В.АдамянныS жіктеуіне с‰йкес диффузды аденомиздыS 4-д‰режесіне т‰н:
патологиялыK _рдіс жатыр денесініS шырышты Kабатымен шектеледі
патологиялыK _рдістіS бaлшыKет Kабатына ™туі
патологиялыK _рдістіS жатырдыS б_кіл бaлшыKеттік KабырCасыныS KалыSдыCына, оныS серозды Kабатына дейін жайылуы
патологиялыK _рдіске париеталды ішастар мен к™рші аCзалардыS Kосылуы+
миометридіS шектелген заKымы
28 Л.В.АдамянныS жіктеуіне с‰йкес диффузды аденомиздыS 2-д‰режесіне т‰н:
патологиялыK _рдіс жатыр денесініS шырышты Kабатымен шектеледі
патологиялыK _рдістіS бaлшыKет Kабатына ™туі+
патологиялыK _рдістіS жатырдыS б_кіл бaлшыKеттік KабырCасыныS KалыSдыCына, оныS серозды Kабатына дейін жайылуы
патологиялыK _рдіске париеталды ішастар мен к™рші аCзалардыS Kосылуы
миометридіS шектелген заKымы
29 Ішкі эндометриоздыS жайылуыныS 1-ші д‰режесі – Kазіргі заманда жаCдайды баCалауCа не Т€Н ЕМЕС?
кесіп алынCан жатырдыS микропрепараттарын зерттегенде гистологиялыK жаSалыK болып табылады
клиникалыK к™ріністер т‰н емес
эхографиялыK белгілер т‰н емес
гормоналды ем таCайындау керек+
жатырдыS гистологиялыK ерекшелігі – босанCаннан кейін немесе/ж‰не жатырішілік араласулардан кейін бaлшыKет шоCырларыныS ретракциясы
30 Аденомиоз Kандай жаста жиі аныKталады?
ювенильді
репродуктивті
кеш репродуктивті ж‰не пременопаузада+
перименопаузада
менопаузада
31 Аденомиоза клиникасына т‰н емес:
гипер/полименорея
екіншілік теміртапшылыKты анемия
етеккір алдында ж‰не оныS бірінші к_ндері іштіS т™менгі б™лігіндегі ауру сезімі
жатыр ™лшемдерініS aлCаюы
жатыр ™лшемдерініS Kалыпты болуы+
32 АденомиоздыS Kосымша диагностикасы ретінде Kандай зерттеу ‰дістері аKталмаCан?
трансвагиналды эхография
гистероскопия
гистерография
магниттік-резонансты ж‰не компьютерлік томография+
лабораторлыK ‰дістер
33 УДЗ кезінде аденомиоздыS негізгі акустикалыK критериі:
жатырдыS Kалыпты ™лшемдеріне Kарамастан миометридегі аномалды кистозды KуыстардыS болуы
aлCайCан жатырдыS пішінініS д™Sгелек болуы+
жатырдыS Kалыпты ™лшемдеріне Kарамастан миометридіS «aсаK aяшыKтыCы»
жатырдыS алдыSCы-артKы ™лшемдерініS кішіреюі
жатырдыS ™згермеген ™лшемдеріне Kарамастан жатыр пішінініS шар т‰різді болып ™згеруі
34 Гистероскопия ж_ргізгенде аденомиоздыS патогномониялыK эндоскопиялыK критерилеріне жатпайды:
жатырдыS aлCайCан KуысыныS деформациясы
жатыр KуысыныS KабырCасыныS рельефініS бaзылуы (базалды мембрананыS д™рекі Kатпарлы сипатта болуы) – «толKын т_зілу феномені».
жатыр KуысыныS сары немесе бозCылт сары т_йіндермен аныK шекарасыз деформациялануы
беткей эндометриоидты «к™зшіктердіS» («глазки») болуы
«ара aясы» - жатыр Kуысына ашылатын эндометриоидты жолдардыS ™зектері+
35 Эндометриоз патогенезініS Kай теориясы жарамсыз деп табылды?
имплантациялыK теориясы
метапластикалыK теориясы
эмбрионалды даму теориясы
эндометриоидты гетеротопиялардыS ісіктерге жататындыCы туралы концепция+
иммунологиялыK концепциялардыS Kатары
36 ЭндометриоздыS «кіші» формалары:
жамбас ішстарында ж‰не аналыK бездеріндегі жабысKаK ж‰не тыртыKты _рдістерсіз бірен-саран гетеротопиялар+
гетеротопиялар бір немесе екі аналыK бездерініS бетінде aсаK кисталардыS т_зілуімен сипатталады
™те айKын емес периовариалды жабысKаK _рдістіS болуы
™те айKын емес перитубарлы жабысKаK _рдістіS болуы
тік ішек-жатыр кеSістігініS ішастарында _рдіске тоK ішектіS енуінсіз тыртыKтанCан ж‰не жатырдыS ыCысуымен сипатталатын гетеротопиялар
37 Эндометриозбен шаKырылCан бедеуліктіS себептеріне жатпайды:
ановуляция
толыK емес секреторлыK фаза
кіші жамбастаCы жабысKаK _рдісі (периоофорит, жатыр т_тіктерініS ™ткізгіштігініS бaзылыстары)
сперматозоидтардыS фагоцитозы
оогенездіS Kaлдырауы+
38 Эндометриоз кезінде бaзылCан иммундыK тепе-теSдікке не т‰н?
Т – жасушалыK иммундыK жетіспеушілік
Т – супрессорлардыS KызметініS т™мендеуі
В – лимфоцитарлыK ж_йеніS ынталануы
табиCи киллерлер KызметініS жоCарылауы+
табиCи киллерлер KызметініS т™мендеуі
39 Стрижакова А.Н. жіктеуіне с‰йкес аналыK бездері эндометриозыныS жайылуыныS келесі д‰режелерін ажыратады:
2 д‰режесін
3 д‰режесін
4 д‰режесін+
3 д‰режесін, бaл жіктеу тек аналыK бездерініS бетіндегі эндометриоз ошаKтарын біріктіреді
3 д‰режесін, бaл жіктеу тек аналыK бездерініS эндометриоидты кисталарында Cана Kолданылады
40 Эндометриозбен сырKаттанатын науKастарда контрацептивтік таSдау ‰дісі болып табылатын жатырішілік «Мирена» гормоналды ж_йесініS капсуласыныS ішінде Kандай гестаген орналасKан?
диеногест
дезогестрел
левоноргестрел+
гестоден
ципротерон ацетаты
41 СА-125, эндометриоздыS маркері ретінде аныKталады:
Kан сарысуында
перитонеалды сaйыKтыKта
Kан сарысуында ж‰не перитонеалды сaйыKтыKта+
KынаптыK б™ліндіде
жатыр KуысыныS аспиратында
42 Эндометриоз кезінде Kандай иммундыK жылжулар болмайды?
Kан сарысуында ж‰не/немесе репродуктивті жолдыS ‰рт_рлі б™лінділерінде антиспермалды антиденелердіS болуы
перитонеалды сaйыKтыKтаCы антиспермалды активтілігі жоCары макрофагтар концентрациясыныS жоCарылауы
Kызметі саKталCан эндометриоидты гетеротопиялардыS алмасу ™німдерініS резорбциясы есебінен аутоиммундыK _рдістер
перитонеалды сaйыKтыKта тромбоксанныS жоCарылауы
перитонеалды сaйыKтыKтаCы простагландиндер KaрамыныS т™мендеуі+
43 ЭндометриоздыS «кіші формаларыныS» жалCыз клиникалыK к™рінісі болып табылады:
альгодисменорея
гиперполименорея
бедеулік+
диспареуния
44 Бедеулікпен сырKаттанатын ‰йелдердегі эндометриоздыS жиілігі:
5-10%
10-20%
20-50%+
50-60%
60%-дан жоCары
45 Жатыр мойныныS эндометриозы мына ‰йелдерде кездеспейді:
т_сік жасатKан
жатыр мойныныS диатермокоагуляциясынан кейін
гистеросальпингографиядан кейін
жатыр мойныныS жыртылуымен асKынCан босанудан кейін
физиологиялыK босанудан кейін+
46 АденомиозCа т‰н:
жатырдыS бaлшыKеттік тінініS гиперплазиясы
етеккір алдында жатыр ™лшемдерініS біркелкі aлCаюы
етеккір алдында жатыр ™лшемдерініS біркелкі емес aлCаюы
миометриде капсуламен KапталCан тыCыз т_йіндердіS Kалыптасуы+
эндометриоидты тінніS миометридіS барлыK KалыSдыCына таралуы
47 ПостменопаузадаCы емделушілердіS ішкі эндометриоз ошаKтарында аденокарцинома дамуыныS Kауіп-Kатер факторларына жатпайды:
семіздік
гипертониялыK ауру
Kант диабеті
ауыр д‰режелі анемия +
аналыK бездерініS аурулары
48 АналыK бездерініS эндометриоидты кисталарына келесі клиникалыK белгілер т‰н емес:
науKастардыS жартысында "жедел" іш синдромыныS дамуымен ж_ретін іштіS т™менгі б™лігіндегі ™ткір ауру сезімі
_демелі альгоменорея
ішек KызметініS бaзылысы
KуыK KызметініS бaзылысы
гиперполименорея+
49 Жатыр денесініS ішкі эндометриозын диагностикалау маKсатында метросальпингографияныS аKпараттылыCын Kамтамасыз ететін шарттар:
тек майда еритін контрастты ерітіндіні Kолдану, жатыр Kуысын контрастты ертітіндімен «тыCыз» толтыру
жатыр Kуысын контрастты ертітіндімен «тыCыз» толтыру+
зерттеуді етеккір циклыныS екінші фазасында ж_ргізу
зерттеуді етеккір циклыныS бірінші фазасында ж_ргізу
зерттеуді етеккір циклыныS кез-келген к_нінде ж_ргізу
50 АденомизCа т‰н емес:
жатырдыS бaлшыKет тінініS гиперплазиясы
етеккір алдында жатыр ™лшемдерініS біркелкі aлCаюы
етеккір алдында жатыр ™лшемдерініS біркелкі емес aлCаюы
эндометриоидты тінніS миометридіS барлыK KалыSдыCына таралуы
миометриде капсуламен KапталCан тыCыз т_йіндердіS Kалыптасуы +
51 АналыK безініS эндометриоидты кистасын дифференциациялаудыS Kажеті жоK:
жатыр KосалKыларыныS Kабыну т_зілімдерімен
аналыK безініS кистомасымен
жатырдыS субсерозды миомасымен
Крукенберг метастазымен
ішкі эндометриозбен+
52 Эндометриозбен ауыратын науKастарда хирургиялыK емге к™рсеткіш болып табылмайды:
ретроцервикалды эндометриоздыS консервативті емініS н‰тижесіздігі
аналыK безігіS эндометриоидты кистасыныS болуы
алдыSCы KaрсаK KуысыныS отадан кейінгі тыртыCыныS эндометриозы
жатыр денесініS ІІ д‰режелі ішкі эндометриозы +
аналыK безіндегі шынайы бластоматозды _рдіске к_м‰н тууы
53 АналыK бездерініS эндометриоидты гетеротопияларыныS III д‰режесіне т‰н емес:
аналыK бездерініS екеуініS де эндометриоидты кисталарыныS болуы
жатырдыS KосалKылары аймаCындаCы ішектіS бірен-саран б™лігі KатысKан айKын жабысKаK _рдісі
эндометриоидты гетеротопиялардыS KуыK пен кіші жамбастыS париеталды ішастарында болуы +
кіші м™лшердегі эндометриоидты гетеротопиялардыS жатырдыS серозды Kабатында болуы
кіші м™лшердегі эндометриоидты гетеротопиялардыS жатыр т_тіктерініS серозды Kабатында болуы
54 Гениталды эндометриоз емініS емдеу принциптері:
барлыK жаCдайларда хирургиялыK емді ж_ргізу таSдалынады
эндометриоз аныKталCан барлыK жаCдайларда гормоналды еммен шектелген ж™н
жатыр денесініS ішкі эндометриозыныS І-ІІ сатыларында ж‰не симптоматикасы ‰лсіз болCан жаCдайда симптоматикалыK еммен шектелуге болады
физиотерапияны Kолдану, негізінен, эндометриоздыS ауыр формаларында к™рсетілген
гормоналды, иммунитет ынталандырушы ж‰не реабилитациялыK еммен жалCасKан адекватты хирургиялыK ем+
55 ІІІ сатыдаCы ретроцервикалды эндометриозCа т‰н:
эндометриоидты тінніS жатыр мойнына aсаK кисталардыS Kалыптасуымен "еніп ™суі"
эндометриоидты тінніS жатыр KабырCасына aсаK кисталардыS Kалыптасуымен "еніп ™суі"
патологиялыK _рдістіS сегізк™з-жатырлыK байламдарCа жайылуы +
эндометриоидты ошаKтар ректовагиналды жауша аймаыCында орналасады
патологиялыK _рдіске тік ішектіS шырышты KабатыныS Kосылуы, _рдістіS тік ішек-жатырлыK кеSістікке таралып, жатыр KосалKылары аумаCында жабысKаK _рдістіS т_зілуі
56 Аденомиоз термині Kолданылады:
эндометриоздыS орналасKан орнына Kарамастан, оныS аныKталуыныS барлыK жаCдайларында
жатырдыS ішкі Kабатында эндометриоидты тінніS тек ошаKтыK ™суінде
кисталардыS т_зілуімен Kатар ж_ретін эндометриозда
тек миометридіS ™суі бaлшыKеттік тінніS гиперплазиясымен KосылCан жаCдайларда +
тек ретроцервикалды эндометриозда
57 Жатыр денесініS ішкі эндометриозыныS ІІІ сатысына (етеккір алдында емделушіні бимануалды зерттегенде) т‰н емес:
жатырдыS тыCыздалуы+
жатырдыS aлCаюы
жатырдыS жaмсаруы
жатырдыS к_рт ауырсынуы
жатыр KозCалCыштыCыныS шектелуі
58 Эндометриозбен сырKаттанатын науKастарды хирургиялыK емдеуге к™рсеткіш болып табылмайды:
ретроцервикалды эндометриозда консервативті емніS н‰тижесіздігі+
аналыK безініS эндометриоидты кистасыныS болуы
жатыр денесініS ІІ сатыдаCы ішкі эндометриозыныS болуы
алдыSCы KaрсаK KуысыныS отадан кейінгі тыртыCыныS эндометриозы
аналыK безіндегі шынайы бластоматозды _рдіске к_м‰н тууы
59 Жатыр денесініS ішкі эндометриозын гистеросальпингография ‰дісі арKылы диагностикалауда ед‰уір Kолайлы болып етеккір циклыныS келесі к_ндері есептеледі:
етеккір басталуына 1-2 к_н KалCанда
бірден етеккір аяKталCаннан кейін+
12-14-ші к_ні
16-18-ші к_ні
20-22-ші к_ні
60 Жатыр мойныныS эндометриозыныS алдын алу _шін м_шеніS псевдоэрозиясыныS диатермокоагуляциясын етеккір циклыныS келесі к_ндері ж_ргізеді:
етеккір басталуына 1-2 к_н KалCанда +
бірден етеккір аяKталCаннан кейін
12-14-ші к_ні
16-18-ші к_ні
20-22-ші к_ні
61 Жатыр мойныныS эндометриозыныS алдын алу _шін м_шеніS псевдоэрозиясыныS криодеструкциясын етеккір циклыныS келесі к_ндері ж_ргізеді:
етеккір басталуына 1-2 к_н KалCанда
бірден етеккір аяKталCаннан кейін+
12-14-ші к_ні
16-18-ші к_ні
20-22-ші к_ні
62 Эндометриоз кезінде гистеросальпингографияны ж_ргізеді:
етеккір циклыныS 7-8-ші к_ндері+
етеккір циклыныS 10-11-ші к_ндері
овуляция кезінде
етеккір циклыныS екінші фазасында
етеккір циклыныS фазасына т‰уелсіз
63 ЭндометриоздыS "кіші" формаларында эндометриоидты гетеротопиялардыS м™лшері аспайды:
0.4 см
0.5 см +
0.6 см
0.7 см
0.8 см
64 Ішкі эндометриоздыS Kандай д‰режелері бар?
I д‰р.- эндометридіS заKымдалуы, II д‰р.- миометрия заKымдалуы, III д‰р.- серозды KабаттыS заKымдалуы;
I д‰р.- жатыр заKымдалуы, II д‰р.- жатыр мойныныS ж‰не KынаптыS жоCарCы 1/3 б™лігініS заKымдалуы, III д‰р.- жатыр KосалKыларыныS заKымдалуы;
I д‰р. – миометридіS 1/3 б™лігініS заKымдалуы, II д‰р. – миометридіS 2/3 заKымдалуы, III д‰р. – миометридіS тaтастай заKымдалуы; +
I д‰р. – жатыр мен оныS KосалKыларыныS заKымдалуы, II д‰р. – параметридіS заKымдалуы, III д‰р. – к™рші аCзалардыS заKымдалуы;
I д‰р. – жатыр денесініS заKымдалуы, II д‰р. – жатыр мойныныS заKымдалуы, III д‰р.-KынаптыS заKымдалуы.
65 Ж_ктіліктіS эндометриоздыS дамуына ‰сері:
алCашKы 2-3 айда эндометриоидты гетеротопиялардыS aлCаюын шаKырады, содан соS кері даму басталады, ‰сіресе бaл жаCдай босанCаннан кейінгі кезеSде лактацияланушы ‰йелдерде байKалады +
босанCаннан кейінгі кезеSде лактацияланушы ‰йелдерде эндометриоидты гетеротопиялардыS aлCаюын шаKырады
эндометриоздыS дамуы ж_ктіліктіS басынан аяCына дейін ынталанады
ж_ктіліктіS екінші триместрінен бастап эндометриоидты гетеротопиялардыS aлCаюын шаKырады
ж_ктіліктіS _шінші триместрінен бастап эндометриоидты гетеротопиялардыS aлCаюын шаKырады
66 Жатыр денесініS ішкі эндометриозыныS KосарланCан локализациясы деп айтуCа болады, егер оныS мындай локализациясы орын алса:
корпоралды ж‰не истмикалыK +
истмикалыK ж‰не аналыK бездері
аналыK бездері ж‰не корпоралды
корпоралды ж‰не жатыр мойны
истмикалыK ж‰не жатыр мойны
67 Жатыр денесініS ішкі эндометриозымен сырKаттанатын науKастардаCы альгоменореяныS айKындылыCы тікелей байланысты:
эндометриоздыS жайылуына +
‰йелдіS жасына
KосалKы экстрагениталды аурудыS болуына
‰йелдіS дене салмаCына
‰йелдіS бойына
68 АйKын ауру сезімі белгісі гениталды эндометриоздыS аталCан локализациясыныS барлыCында байKалады, біреуінен басKа:
жатырдыS истмикалыK-цервикалды б™лігініS
аналыK бездерініS
жатыр мойныныS+
жатыр т_тіктерініS
ретроцервикалды аймаKтыS
69 Эндометриоз кезінде етеккір циклы бaзылысыныS типі Kандай?
метроррагия
аменорея
олигоменорея
гипоменорея
менометроррагия+
70 АналыK бездері эндометриозымен сырKаттанатын науKастарCа (оныS кіші формаларында) болуы т‰н емес:
екі фазалы етеккір циклыныS саKталуы
етеккір алдында іштіS т™менгі б™лігіндегі ауру сезімі
бедеулік
альгодисменорея
метроррагия+
71 Эндометриоидты кисталар кезінде жабысKаK _рдістіS дамуы байланысты:
Kатар ж_рген Kабыну _рдісімен
етеккір кезінде эндометриоидты ошаKтардыS микроперфорациясымен+
к™рші аCзалар KызметініS бaзылуымен
ошаKтардыS жатырдыS жалпаK байламыныS аяKшаларыныS арсында орналасуымен
етеккір KаныныS ошаKтарда тез жиналуымен
72 НауKас 28 жаста, ішініS т™менгі б™лігініS т™мен тартып ауырсынуына, ол ауру сезімініS етеккір алдында ж‰не етеккір кезінде к_шеюіне, етеккір алдында ж‰не одан кейін KоSырKай жаCынды т_ріндегі Kанды б™лінділерге, 5 жыл к™леміндегі бедеулікке шаCымданады. Анамнезінен: ж_ктіліктіS 5-6 апта мерзімінде бір ™зіндік т_сік; 20 жасында аналыK безі кистасыныS жарылуы себебінен оталанCан, оS жаK аналыK безініS резекциясы жасалынCан. РV: жтыр мойныныS формасы цилиндр т‰різді, жатыр anteflexio Kалпында, KозCалCыштыCы шектелген, м™лшерлері Kалыпты, ауру сезімінсіз, жатырдыS оS жаK артKы б™лігінде м™лшері 8,0 х 8,0 см т_зілім пальпацияланады, консистенциясы тыCыз эластикалы, аз KозCалмалы, жатырдыS артKы б_йір KабырCасына жабысKан, аздап ауру сезімді. Сол жаK KосалKылары aлCаймаCан. Жыныс жолдарынан б™лінділері – шырышты. Лапаротомияда: ісік KоSыр т_сті, KоршаCан тіндермен жабысKан. Диагноз?
оS жаKты т_тіктік ж_ктілік
т_йіні субсерозды орналасKан жатыр миомасы
жабысKаK ауруы
оS жаK аналыK безініS эндометриоидты кистасы+
аналыK бездерініS эндометриозы
73 АналыK бездерініS эндометриоидты кистасы бар науKастарда келесі Kосымша зерттеу ‰дісін ж_ргізу таSдалынбайды:
экскреторлы урография
ирригоскопия
ректороманоскопия
кольпоскопия+
гистероскопия
74 Метросальпингография ‰дісі арKылы аныKталCан ішкі эндометриозCа ед‰уір т‰н белгі болып табылады:
жатыр KуысыныS aлCаюы
жатыр KуысыныS деформациясы
"толу аKауыныS" болуы
"контурарты к™леSкелерініS" болуы+
жатыр т_тіктерініS ригидтілігі
75 АналыK бездерініS эндометриоидты кистасымен сырKаттанатын науKастардыS консервативті емініS жетіспеушілігіне саKталуы жатады:
іштіS т™менгі б™лігіндегі ауру сезімініS
KуыстыK т_зілім ретінде кистаныS +
етеккір циклыныS бaзылысыныS
диспареунияныS
дизуриялыK KaбылыстардыS
76 Ретроцервикалды эндометриоздыS II-IV сатыларыныS клиникалыK к™ріністеріне жатпайды:
Kынап пен тік ішекке берілетін ™ткір "атушы" ауру сезімі
метеоризм, _лкен д‰реттіS ж_рмеуі
н‰жісте Kан араласуы
жамбас т_біндегі ж‰не іштіS т™менгі б™лігіндегі сыздатушы ауру сезімі
етеккір алдында жаCынды т_ріндегі Kанды б™лінділер+
77 ІІ сатыдаCы жатыр эндометриозыныS ед‰уір эффективті емдеу ‰дісі болып табылады:
норколут 5 мг к_ніне етеккір циклыныS 16-сы мен 25-ші к_ндері аралыCында 6 ай бойы
бисекурин контрацептивті схема бойынша 6 ай бойы
гестринон 1 капсуладан аптасына 2 рет 6 ай бойы
золадекс 1 инъекция 28 к_нде 6 ай бойы+
ригевидон циклдыS 1-ші ж‰не 21 к_н аралыCы 6 ай бойы
78 НауKастарды гонадолиберин агонистерімен емдеудіS оптималды aзаKтыCы Kaрайды:
3 ай
5 ай
6 ай+
9 ай
12 ай
79 АналыK бездері эндометриозы дамуыныS Kауіп-Kатер факторлары:
жыныс ж‰не гонадотропты гормондар KатынасыныS бaзылысы, эстрогендер метаболизмініS бaзылысы, aзаK мерзімді гиперэстрогения +
жыныс ж‰не гонадотропты гормондар KатынасыныS бaзылысы, эстрогендер метаболизмініS бaзылысы
aзаK мерзімді гиперэстрогения, эстрогендер метаболизмініS бaзылысы
жатыр мойныныS KaрылымдыK ™згерістері (ДЭК, жыртылулар, aзаK аCымды Kабыну _рдістерініS н‰тижесі)
жиі т_сіктер
80 ЭндометриоздыS даму аспектілерініS бірі болып табылады:
дисгормоналды бaзылыстар
аналыK бездерініS патологиясы
б_йрек_сті бездерініS Kыртысты KабатыныS дисфункциясы +
гипоталамус-гипофизарлы ж_йеніS KызметініS бaзылыстары
генетикалыK бейімділік
81 Ішкі гениталды эндометриозCа келесі локализация т‰н емес:
аналыK бездері
жатыр т_тіктері
тік ж‰не сигма т‰різді ішектердіS серозды Kабаты+
сыртKы жыныс м_шелері
жатыр
82 Жатыр денесініS ішкі эндометриозына келесі клиникалыK белгілер т‰н емес:
бедеулік
етеккір алдында ж‰не етеккір кезінде жаCынды т_ріндегі Kанды б™лінділер
гиперполименорея
екіншілік анемия
тік ішекке берілетін жамбас т_біндегі ауру сезімі+
83 АналыK бездерініS эндометриозын диагностикалауда келесі Kосымша зерттеу ‰дісі Kолданылмайды:
газды пельвиография
лапароскопия
УДЗ
KынаптыS артKы к_мбезі арKылы кистозды т_зілімніS пункциясы+
КТ
84 Ретроцервикалды эндометриозды диагностикалауда келесі Kосымша зерттеу ‰дісі Kолданылмайды:
лапароскопия
ректороманоскопия
KынаптыS артKы к_мбезінде патологиялыK ошаKтардыS биопсиясы
KaрсаK KуысыныS жалпы шолу рентгенографиясы+
УДЗ
85 Жатыр денесініS ішкі эндометриозын аныKтауды Kолданылмайды:
гистеросальпингография
УДЗ
гистероскопия
лапароскопия+
МРТ
86 АналыK бездерініS эндометриоидты кисталары кезнде кіші жамбастаCы тыртыKты-жабысKаK _рдістіS себебі болып табылмайды:
эндометриоидты кисталардыS бірнеше рет кішкентай перфорациясы н‰тижесінде KaрамындаCы сaйыKтыKтыS KaрсаK Kуысына аCуы
кіші жамбастаCы реактивті асептикалыK Kабыну
етеккір циклыныS бaзылыстары+
эндометриоздыS жаKын жатKан м_шелерге "еніп ™суі"
жатыр KосалKыларыныS созылмалы KабынуныS Kатар ж_руі
87 СыртKы эндометриоздыS негізгі клиникалыK белгілері:
етеккір циклыныS екSншS фазасында эндометриоидты т_зілімдердіS м™лшерлерініS aлCаюы
етеккір келер аддында дене KызуыныS жоCарылауы
альгоменорея
гиперменорея+
жамбас аурулары
88 АналыK бездерініS эндометриоидты т_зілімдерініS перфорациясына т‰н:
іштегі ауру сезімі, ішперденіS тітіркену белгілері +
етеккір алдында дене KызуыныS жоCарылауы
жыныс жолдарынан Kанды б™лінділер
лейкопения
89 Жатыр мойныныS эндометриозын аныKтауда, ‰детте, келесі зерттеу ‰дістерін Kолданады:
кольпоскопия, жатыр мойныныS к™здемелі биопсиясы +
ректовагиналды зерттеу
гистероскопия
цервикалды ™зекті диагностикалыK Kыру
гистеросальпингография
90 Жатыр мойныныS эндометриозын ажыратпайды:
жатыр мойныныS рагынан
эндоцервициттен
эритроплакидан
лейкоплакиядан+
псевдозрозиядан
91 Жатыр денесініS эндометриозын ажыратпайды:
шырышасты жатыр миомасынан
эндометридіS полипозынан
жатырлыK ж_ктіліктен+
эндометрий рагынан
созылмалы эндометриттен
92 Эндометриозбен сырKаттанатын науKастарды емдеу ‰дісін таSдауда есепке алмайды:
науKастыS жасын
эндометриоздыS локализациясын
_рдістіS жайылу д‰режесін
т_зілімніS м™лшерін+
KосалKы аурулардыS болуын
93 ГистероскопияныS келесі м‰ліметтері ішкі эндометриоздыS бар екендігін айKындайды:
жатыр KуысыныS aлCаюы
жатыр KуысыныS айKын деформациясы
полип т‰різді ™сінділердіS болуы
ашыK KызCылт шырышты KабаттыS фонында н_ктелі саSылаулар, олардан сaйыK Kан б™лінеді+
жатыр Kуысы KабаттарыныS бозCылттыCы
94 Метросальпингография ‰дісі арKылы аныKталCан ішкі эндометриозCа т‰н белгілер:
жатыр KуысыныS ед‰уір aлCаюы
жатыр KуысыныS айKын деформациясы
"толу аKауыныS" болуы
"контурарты к™леSкелерініS" болуы+
e. жатыр т_тіктерініS деформациясы мен ™ткізгіштігініS бaзылуы
95 НауKас 35 жаста, ‰йелдер кеSес орнына тік ішекке ж‰не аралыKKа берілетін ішініS т™менгі б™лігініS тaйыK ауру сезіміне шаCымданып келді. Ауру сезімі етеккір кезінде к_шейеді. Вагиналды: жатыр артында екі жаKтан d=3 см консистенциясы тыCыз эластикалы т_зілім аныKталады, жатырCа жабысып, оныS KозCалCыштыCын шектейді. Жатыр пальпация кезінде ауру сезімді. Алдын ала Kойылатын диагноз Kандай?
пиовар
пиосальпинкс
аналыK бездерініS апоплексисясы
аналыK бездерініS параовариалы кистасы
аналыK бездерініS эндометриозы+
96 СыртKы генитальді эндометриозCа жатпайды:
Аденомиоз+
АналыK бездерініS эндометриозы
JынаптыS эндометриозы
Жатыр мойныныS эндометриозы
БайламдардыS эндометриозы
97 Жатыр мойныныS эндометриозыныS еS тиімді диагностика ‰дісі:
Кульдоскопия
Гистероскопия
Лапароскопия
Кольпоскопия+
Метросальпингография
98 Аденомиоз кезінде жиі кездесетін симптом:
Дизурия
Метеоризм
Френикус симптом
Дисменорея
Метроррагия+
99 АналыK бездерініS эндометриозында жиі кездесетін симптом:
Дизурия
Метеоризм
Френикус симптом
«Жедел іш» симптомы+
Метроррагия
100 Ішкі эндометриоздыS негізгі диагностика ‰дісі:
Кольпоскопия
Пельвиография
Пневмоперитонеум
Гистероскопия+
Лапароскопия
101 Эндометриозды хирургиялыK жолмен емдеуге негізгі к™рсеткіш:
Ішкі эндометриоз
АналыK бездерініS эндометриозы +
Жатыр мойныныS эндометриозы
JынаптыS эндометриозы
Ретроцервикальді эндометриоз
102 ЭндометриоздыS кіші т_рлері:
аденомиоз
жатыр мойныныS эндометриозы
жамбас ішастарындаCы эндометриоидты гетеротопиялар+
кіндіктіS эндометриозы
аналыK безедрініS эндометриозы
103 Ішкі эндометриоз кезінде заKымданады:
жатыр т_тіктері
сигма т‰різді ішек
жатыр+
жатыр мойны
аналыK бездер
104 Аденомиоз диагнозы мына зерттеулердіS Kайсысына негізделіп Kойылады:
УДЗ
етеккірден кейінгі ГСГ +
лапароскопия
пневмопельвиография
компьютерлі томография
105 Жатыр денесініS ішкі эндометриозын гистеросальпингография ‰дісімен диагностикасы _шін келесі етеккір циклініS к_ндері Kолайлы болып саналады:
етеккір басталCанCа дейін 1-2 к_н бaрын
бірден етеккір біткеннен кейін
12-14-і к_ні
16-18-і к_ні
20-22-і к_ні
106 Жатыр мойныныS эндометриозын дамуын алдын-алу _шін м_шеніS псевдоэрозиясына электроэксцизияны етеккір циклініS келесі к_ндері ж_ргізеді:
етеккірге басталCанCа дейін 1-2 к_н бaрын +
бірден етеккір біткеннен кейін
12-14-і к_ні
16-18-і к_ні
20-22-і к_ні
107 ЭндометриоздыS "кіші" формаларында эндометриоидты гетеротопиялардыS к™лемі аспайды:
0,4 см
0,5 см +
0,6 см
0,7 см
0,8 см
108 Ішкі генитальді эндометриозCа т‰н ерекшеліктер:
кіші жамбаста массивті жабысKаK _рдісініS дамуы
ірі кисталардыS пайда болуы (диаметрі 5-6 см-ге дейін)
эндометриоз ошаKтарын Kоршап тaратын, бaлшыKет талшыKтарыныS атрофиясы
етеккір циклініS бaзылысы +
жатырдыS кішіреюі
109 Ретроцервикальді эндометриоздыS диагностикасы _шін келесі Kосымша зерттеу ‰дістерін Kолданады:
лапароскопия, ректороманоскопия
ректороманоскопия, гистроскопия, кольпоскопия
лапароскопия, ректороманоскопия, кольпоскопия +
KaрсаK KуысыныS шолу рентгенографиясы
ректороманоскопия, KaрсаK KуысыныS шолу рентгенографиясы
110 АденомиозCа т‰н емес:
жатырдыS бaлшыKет тінініS гиперплазиясы +
етеккір алдында жатыр к™лемініS біртекті aлCаюы
етеккір алдында жатыр к™лемініS біртекті емес aлCаюы
миометриде капсуламен KоршалCан тыCыз т_йіндердіS т_зілуі
алдыSCы ж‰не артKы KабырCалардыS пропорциональді емес aлCаюы
111 38 жастаCы ‰йел соSCы 6 ай бойы ауырсыну сезімімен ж_ретін етеккірдіS алдында ж‰не одан кейін жаCынды т_рдегі Kанды б™ліністердіS болуына шаCымданып келді. Анамнезінде 2 босану ж‰не 2 асKынусыз медициналыK т_сік, соSCысы 1 жыл бaрын болCан. М_мкін болатын диагноз:
жатыр миомасы
жатырлыK ж_ктілік
аденоматоз
аденомиоз+
жатырдан тыс ж_ктілік
112 Жатыр эндометриозыныS жиілігініS т™мендеуініе ‰келмейді:
аспаптыK т_сіктердіS профилактикасы
диагностикалыK KырудыS жиілігініS т™мендеуі
ГСГ жиілігініS т™мендеуі
инвазивті жатыр ішілік манипуляциялардыS т™мендеуі
босану жиілігініS т™мендеуі +
113 Генитальді эндометриоздыS дамуына ‰келетін Kауіп тобына кірмейтін науKастар:
климактериялыK синдроммен+
кіші жамбас м_шелерініS Kабынуымен
бедеулікпен
рецидивпен ж_ретін аналыK бездерінініS кисталарымен
дисменореямен
114 Классификация бойынша аденомиоздыS II д‰режесі сипатталады:
жатыр денесініS шырышты Kабатында патологиялыK _рдіс шектеледі
патологиялыK _рдістіS бaлшыKет Kабатына ™туі +
патологиялыK _рдістіS жатыр KабырCасыныS барлыK бaлшыKет Kабаты мен серозды Kабатына дейін таралуы
патологиялыK _рдіске жатырдан басKа кіші жамбастыS ж‰не к™рші м_шелердіS париетальді ішастарыныS Kосылуы
патологиялыK _рдістіS бaлшыKет Kабатына, к™рші м_шелерге ™туі
115 Классификация бойынша аденомиоздыS III д‰режесі сипатталады:
жатыр денесініS шырышты Kабатында патологиялыK _рдіс шектеледі
патологиялыK _рдістіS бaлшыKет Kабатына ™туі
патологиялыK _рдістіS жатыр KабырCасыныS барлыK бaлшыKет Kабаты мен серозды Kабатына дейін таралуы +
патологиялыK _рдіске жатырдан басKа кіші жамбастыS ж‰не к™рші м_шелердіS париетальді ішастарыныS Kосылуы
патологиялыK _рдістіS бaлшыKет Kабатына, к™рші м_шелерге ™туі
116 Классификация бойынша аденомиоздыS IV д‰режесі сипатталады:
жатыр денесініS шырышты Kабатында патологиялыK _рдіс шектеледі
патологиялыK _рдістіS бaлшыKет Kабатына ™туі
патологиялыK _рдістіS жатыр KабырCасыныS барлыK бaлшыKет Kабаты мен серозды Kабатына дейін таралуы
патологиялыK _рдіске жатырдан басKа кіші жамбастыS ж‰не к™рші м_шелердіS париетальді ішастарыныS Kосылуы +
патологиялыK _рдістіS бaлшыKет Kабатына, к™рші м_шелерге ™туі
117 Классификация бойынша аналыK бездерініS эндометриоидты кисталарыныS I д‰режесіне т‰н:
аналыK бездерініS бетінде aсаK н_ктелі эндометриоидты т_зілістердіS т_зілуі, тік ішек жатыр кеSістігініS ішастарында кистозды KуыстардыS пайда болуынсыз +
аналыK бездерініS біреуінде эндометриоидты кистаныS к™лемі 5-6 см-ден к™п емес, кіші жамбас ішастарында aсаK эндометриоидты KосылыстардыS болуы. Жатыр KосалKыларында ішектердіS Kатысуынсыз аз-маз жабысKаK _рдістіS болуы
екі аналыK бездерініS эндометриоидты кистасы.ЖатырдыS серозды Kабатында, жатыр т_тіктерінде ж‰не кіші жамбастыS париетальді ішастарында к™лемі _лкен емес эндометриоидты гетеротопиялар. Жатыр KосалKыларында ішектердіS біртіндеп Kосылуымен айKын жабысKаK _рдістіS болуы.
аналыK бездерініS біреуінде эндометриоидты кистаныS к™лемі 5-6 см-ден к™п емес, кіші жамбас ішастарында aсаK эндометриоидты KосылыстардыS болуы. Жатыр KосалKыларында біраз жабысKаK _рдістіS болуы
аналыK бездерініS екі жаKты _лкен к™лемді (6 см-ден к™п) эндометриоидты кисталарыныS болуы, патологиялыK _рдістіS к™рші м_шелерге таралуы: KуыKKа, тік ж‰не сигма т‰різді ішекке. ТаралCан жабысKаK _рдіс.
118 Классификация бойынша аналыK бездерініS эндометриоидты кисталарыныS II д‰режесіне т‰н:
аналыK бездерініS бетінде aсаK н_ктелі эндометриоидты т_зілістердіS т_зілуі, тік ішек жатыр кеSістігініS ішастарында кистозды KуыстардыS пайда болуынсыз
аналыK бездерініS біреуінде эндометриоидты кистаныS к™лемі 5-6 см-ден к™п емес, кіші жамбас ішастарында aсаK эндометриоидты KосылыстардыS болуы. Жатыр KосалKыларында ішектердіS Kатысуынсыз аз-маз жабысKаK _рдістіS болуы +
екі аналыK бездерініS эндометриоидты кистасы.ЖатырдыS серозды Kабатында, жатыр т_тіктерінде ж‰не кіші жамбастыS париетальді ішастарында к™лемі _лкен емес эндометриоидты гетеротопиялар. Жатыр KосалKыларында ішектердіS біртіндеп Kосылуымен айKын жабысKаK _рдістіS болуы.
аналыK бездерініS біреуінде эндометриоидты кистаныS к™лемі 5-6 см-ден к™п емес, кіші жамбас ішастарында aсаK эндометриоидты KосылыстардыS болуы. Жатыр KосалKыларында біраз жабысKаK _рдістіS болуы
аналыK бездерініS екі жаKты _лкен к™лемді (6 см-ден к™п) эндометриоидты кисталарыныS болуы, патологиялыK _рдістіS к™рші м_шелерге таралуы: KуыKKа, тік ж‰не сигма т‰різді ішекке. ТаралCан жабысKаK _рдіс.
119 Классификация бойынша аналыK бездерініS эндометриоидты кисталарыныS III д‰режесіне т‰н:
аналыK бездерініS бетінде aсаK н_ктелі эндометриоидты т_зілістердіS т_зілуі, тік ішек жатыр кеSістігініS ішастарында кистозды KуыстардыS пайда болуынсыз
аналыK бездерініS біреуінде эндометриоидты кистаныS к™лемі 5-6 см-ден к™п емес, кіші жамбас ішастарында aсаK эндометриоидты KосылыстардыS болуы. Жатыр KосалKыларында ішектердіS Kатысуынсыз аз-маз жабысKаK _рдістіS болуы
екі аналыK бездерініS эндометриоидты кистасы.ЖатырдыS серозды Kабатында, жатыр т_тіктерінде ж‰не кіші жамбастыS париетальді ішастарында к™лемі _лкен емес эндометриоидты гетеротопиялар. Жатыр KосалKыларында ішектердіS біртіндеп Kосылуымен айKын жабысKаK _рдістіS болуы. +
аналыK бездерініS біреуінде эндометриоидты кистаныS к™лемі 5-6 см-ден к™п емес, кіші жамбас ішастарында aсаK эндометриоидты KосылыстардыS болуы. Жатыр KосалKыларында біраз жабысKаK _рдістіS болуы
аналыK бездерініS екі жаKты _лкен к™лемді (6 см-ден к™п) эндометриоидты кисталарыныS болуы, патологиялыK _рдістіS к™рші м_шелерге таралуы: KуыKKа, тік ж‰не сигма т‰різді ішекке. ТаралCан жабысKаK _рдіс.
120 Классификация бойынша аналыK бездерініS эндометриоидты кисталарыныS IV д‰режесіне т‰н:
аналыK бездерініS бетінде aсаK н_ктелі эндометриоидты т_зілістердіS т_зілуі, тік ішек жатыр кеSістігініS ішастарында кистозды KуыстардыS пайда болуынсыз
аналыK бездерініS біреуінде эндометриоидты кистаныS к™лемі 5-6 см-ден к™п емес, кіші жамбас ішастарында aсаK эндометриоидты KосылыстардыS болуы. Жатыр KосалKыларында ішектердіS Kатысуынсыз аз-маз жабысKаK _рдістіS болуы
екі аналыK бездерініS эндометриоидты кистасы.ЖатырдыS серозды Kабатында, жатыр т_тіктерінде ж‰не кіші жамбастыS париетальді ішастарында к™лемі _лкен емес эндометриоидты гетеротопиялар. Жатыр KосалKыларында ішектердіS біртіндеп Kосылуымен айKын жабысKаK _рдістіS болуы.
аналыK бездерініS біреуінде эндометриоидты кистаныS к™лемі 5-6 см-ден к™п емес, кіші жамбас ішастарында aсаK эндометриоидты KосылыстардыS болуы. Жатыр KосалKыларында біраз жабысKаK _рдістіS болуы
аналыK бездерініS екі жаKты _лкен к™лемді (6 см-ден к™п) эндометриоидты кисталарыныS болуы, патологиялыK _рдістіS к™рші м_шелерге таралуы: KуыKKа, тік ж‰не сигма т‰різді ішекке. ТаралCан жабысKаK _рдіс. +
121 Классификация бойынша ретроцервикальді эндометриоздыS І д‰режесініS локализациясына т‰н:
ректовагинальді клетчатка к™лемінде эндометриоидты ошаKтардыS орналасуы +
жатыр мойны мен Kынап KабырCасында aсаK кисталардыS т_зілуімен ж_ретін эндометриоидты тінніS ™суі
патологиялыK _рдістіS сегізк™з-жатыр байламы мен тік ішектіS серозды Kабатына таралуы
патологиялыK _рдіске тік ішектіS шырышты KабатыныS Kосылуы, жатыр KосалKыларыныS аймаCында жабысKаK _рдістіS пайда болуымен ж_ретін _рдістіS тік ішек жатыр кеSістігініS ішастарына таралуы
эндометриоидты тінніS жатыр мойнына дейін ™суі
122 Классификация бойынша ретроцервикальді эндометриоздыS II д‰режесініS локализациясына т‰н:
ректовагинальді клетчатка к™лемінде эндометриоидты ошаKтардыS орналасуы
жатыр мойны мен Kынап KабырCасында aсаK кисталардыS т_зілуімен ж_ретін эндометриоидты тінніS ™суі +
патологиялыK _рдістіS сегізк™з-жатыр байламы мен тік ішектіS серозды Kабатына таралуы
патологиялыK _рдіске тік ішектіS шырышты KабатыныS Kосылуы, жатыр KосалKыларыныS аймаCында жабысKаK _рдістіS пайда болуымен ж_ретін _рдістіS тік ішек жатыр кеSістігініS ішастарына таралуы
эндометриоидты тінніS жатыр мойнына дейін ™суі
123 Классификация бойынша ретроцервикальді эндометриоздыS III д‰режесініS локализациясына т‰н:
ректовагинальді клетчатка к™лемінде эндометриоидты ошаKтардыS орналасуы
жатыр мойны мен Kынап KабырCасында aсаK кисталардыS т_зілуімен ж_ретін эндометриоидты тінніS ™суі
патологиялыK _рдістіS сегізк™з-жатыр байламы мен тік ішектіS серозды Kабатына таралуы
патологиялыK _рдіске тік ішектіS шырышты KабатыныS Kосылуы, жатыр KосалKыларыныS аймаCында жабысKаK _рдістіS пайда болуымен ж_ретін _рдістіS тік ішек жатыр кеSістігініS ішастарына таралуы +
эндометриоидты тінніS жатыр мойнына дейін ™суі
124 Классификация бойынша ретроцервикальді эндометриоздыS IV д‰режесініS локализациясына т‰н:
ректовагинальді клетчатка к™лемінде эндометриоидты ошаKтардыS орналасуы
жатыр мойны мен Kынап KабырCасында aсаK кисталардыS т_зілуімен ж_ретін эндометриоидты тінніS ™суі
патологиялыK _рдістіS сегізк™з-жатыр байламы мен тік ішектіS серозды Kабатына таралуы
патологиялыK _рдіске тік ішектіS шырышты KабатыныS Kосылуы, жатыр KосалKыларыныS аймаCында жабысKаK _рдістіS пайда болуымен ж_ретін _рдістіS тік ішек жатыр кеSістігініS ішастарына таралуы +
эндометриоидты тінніS жатыр мойнына дейін ™суі
125 ЭтиологиялыK Kауіп факторына жатпайды:
ж_зеге аспаCан репродуктивті функция
босану арасындаCы KысKа интервал +
жас™спірімдердегі етеккір функциясыныS бaзылысы
генетикалыK ж‰не отбасылыK факторлар
«кейінге KалдырылCан бірінші ж_ктілік»
126 ЭндометриоздыS диагностикасындаCы негізгі маркер:
ВПЧ
СА 125+
ВПГ
ЦМВ
17-КС
127 СыртKы эндометриоздыS емі тек Kана:
оперативті +
медикаментозды
с‰улелі терапия
физиоем
жергілікті
128 Жатыр эндометриозыныS 1–2-і д‰режесі Kажет етеді:
емді Kажет етпейді
хирургиялыK еме
монофазды КОК таCайындау+
с‰улелі терапия
физиоем
129 ЖатырдыS эндометриозыныS 3-4-і д‰режесі Kажет етеді:
емді Kажет етпейді
хирургиялыK еме+
монофазды КОК таCайындау
с‰улелі терапия
физиоем
130 Пре- ж‰не постменопауза кезінде мыналардыS Kайсысын KолданCан артыCыраK:
монофазды КОК таCайындау
радикальді ем: пангистерэктомия+
субтотальді гистерэктомия
физиоем
антигонадотропиндер
131 ЭндометриоздыS рецидивін алдын-алу _шін таCайындамайды:
антибиотиктер+
антигонадотропиндер
ГнРГ агноситері
монофазды КОК
гестагендер
132 АнтигонадотропиндердіS ‰сер ету механизмі:
цервикальді каналда шырыштыS Kоюлануы
гипофиздіS гонадотропты секрециясыныS блокадасы, медикаментозды «гонадэктомия»+
пролиферацияныS тежелуі
эндометридіS децидуализациясы ж‰не атрофиясы
эндометридіS пролиферациясыныS ж‰не гонадотропиндердіS овуляторлы шыSыныS тежелуі
133 АнтигонадотропиндердіS жанама ‰серлері:
андрогент‰уелді дерматопатия, гиперлипидемия, гипертензия, дене салмаCыныS aлCаюы +
аныKталмаCан
гиперкоагуляция, сaйыKтыKтыS кідіруі
вегетоKан тамырлы симптомдар
дене салмаCыныS aлCаюы, гиперлипидемия, сaйыKтыKтыS кідіруі
134 Миренаны KабылдаCан кездегі жанама ‰серлер мен асKынуларCа жатпайды:
к™Sіл-к_йдіS ™згеруі, басыныS ауыруы, масталгия, ж_регініS айнуы, акне
аналыK бездерініS функциональді кисталарыныS т_зілуі, олар ™з беттерінше жазылады ж‰не жатыр ішілік контрацепцияны алып тастауды Kажет етпейді
етеккір циклініS бaзылысы болуы м_мкін
циклді жатырлыK Kан кетулер +
олиго- ж‰не аменорея
135 Миренаны енгізу керек:
етеккір циклініS 1-і к_нінен 3-і к_ніне
етеккір циклініS 4-і к_нінен 6-і к_ніне +
етеккір циклініS 1-і к_нінен 5-і к_ніне
етеккір циклініS 5-і к_нінен 6-і к_ніне
етеккір циклініS 2-і к_нінен 3-і к_ніне
136 Эндометриоз кезінде миренанныS емдік ‰сері негізделген:
эндометридіS функционалдьді ‰сері басылады: эндометридіS пролиферациясы тежеледі, эндометриоидты бездердіS атрофиясы дамиды +
имплантацияCа кедергі келтіретін , строманыS псевдодецидуальді трансформациясы ж‰не Kан тамырлыK ™згерістер
цервикальді шырыштыS физикохимиялыK KасиеттерініS ™згерістері болады, ол сперматозоидтардыS пенетрациясын Kиындатады
жатыр Kуысы мен жатыр т_тіктерінде сперматозоидтардыS KозCалCыштыCы т™мендейді
цервикальді шырыштыS жабысKаKтыCы жоCарылайды


Click to see larger pictureРисунок 2Click to see larger picture15

Приложенные файлы

  • doc 18043226
    Размер файла: 298 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий