TESTI_2016-2017_na_vidachu


1. Якщо ціни ростуть, то за інших рівних умов закон пропозиції виявляється:
у скороченні попиту;
у росту обсягу пропозиції;
у падінні обсягу пропозиції;
в уповільненні росту обсягу пропозиції.
2. Якщо два товари взаємозамінні, то ріст ціни на один з них викликає:
ріст попиту на другий товар;
ріст ціни на другий товар;
падіння попиту на другий товар;
ріст пропозиції на другий товар.
6. Яку модель можна рекомендувати для оцінки поведінки конкурентів:
теорії черг;
теорії ігор;
лінійного програмування;
будь-яку з перелічених моделей.
7. Розстановка членів організації згідно повноважень та статусу – це:
функція менеджменту;
ієрархія;
управлінське рішення;
управління персоналом
8. Об'єктом управління персоналом є:
спільності й особистості;
закономірності поведінки людей;
фактори поведінки людей;
відносини між трудовим колективом і адміністрацією.
9. Який з наступних ринків більше всього відповідає умовам досконалої конкуренції?
сталі;
послуг перукарень;
автомобілів;
акцій і облігацій фірм.
10. Що складає основну концепцію маркетингу?
реклама;
зниження витрат на виробництво;
установлення ціни на товар;
задоволення потреб.
12. До постійних витрат фірми відносяться:
витрати на ресурси;
мінімальні витрати виробництва будь-якого обсягу продукції при найбільш сприятливих умовах виробництва;
витрати, що несе фірма навіть у тому випадку, якщо продукція не виробляється;
неявні витрати.
14. Що, на ваш погляд, можна віднести до переваг корпорації:
універсальна форма організації виробництва;
ризик акціонерів тільки своїми акціями;
зниження податків;
зниження витрат на управління.
16. Основною метою виходу підприємства на зовнішній ринок може бути:
маркетингова діяльність;
завоювання частки ринку;
стратегічне планування;
інноваційна діяльність.
17. Маркетингова стратегія фірми – це:
функціональна стратегія;
ділова стратегія;
корпоративна стратегія;
організаційна стратегія.
18. Ринок, на якому угоди укладаються на поставку товарів у визначений час у майбутньому – це:
ф’ючерський ринок;
аукціон;
тендер;
торг.
19. Прикладами природної монополії є:
ОПЕК – міжнародний нафтовий картель;
компанія IBM;
видавництво «Вісті»;
міський метрополітен.
20. У зв’язку із скороченням чисельності штату, реорганізацією чи ліквідацією адміністрація повинна попередити працівника
1) письмовим розпорядженням
2) письмовим повідомленням
3) письмовим розпорядженням під розписку
4) письмовим повідомленням під розписку
21. Конверсійний маркетинг характеризується:
ірраціональним попитом;
негативним попитом;
нульовим попитом;
коливним попитом.
22. Фірма, що виготовляє великий асортимент товарів, розрахованих на різних споживачів, віддасть перевагу наступній організаційній структурі:
проектній;
функціональній;
дивізіонально-споживчій;
регіональній.
23. Генеральна програма дій, що виявляє пріоритети проблем та ресурси для досягнення основної мети – це:
стратегічне управління;
довгострокове планування;
стратегія;
тактика.
24. Пропозиція товарів з кращими ніж у конкурентів характеристиками – це:
продуктова диференціація;
виробнича стратегія;
бар’єр входу на ринок;
імідж фірми.
25. Формування сегмента ринку за рівнем освіти населення відноситься до наступного принципу:
географічного;
демографічного;
поведінкового;
психографічного.
26. Позиціонування товару – це:
залежність ціни товару від якості;
розташування товарів-конкурентів у залежності від якості і ціни;
вибір найбільш близьких товарів-конкурентів;
забезпечення товару визначеного місця на ринку серед конкурентів.
27. Назвіть правильну послідовність життєвого циклу товару:
упровадження, зрілість, ріст, спад;
упровадження, ріст, зрілість, спад;
упровадження, ріст, насичення, зрілість, спад;
ріст, насичення, зрілість, спад.
28. Базисна умова поставки, за якою покупець бере на себе всі витрати на перевезення товару і весь ризик, якого може зазнати товар із моменту передачі залізниці вагону з повантаженим товаром – це:
франко-завод;
франко-вагон;
ФОБ;
Франко-склад.
30. Якщо однопроцентне скорочення ціни на товар приводить до двопроцентного збільшення обсягу попиту на нього, то цей попит:
нееластичний;
одиничної еластичності;
еластичний;
абсолютно нееластичний.
31. Цінова еластичність попиту буде вище:
на товари першої необхідності, чим на предмети розкоші;
у тих випадках, коли споживачі використовують даний товар з найбільшою користю для себе;
чим менш необхідний товар споживачу;
у жодному з перерахованих випадків.
32. Яка з перерахованих орієнтацій діяльності підприємства відповідає сучасної концепції маркетингу:
товарна орієнтація;
орієнтація на споживача;
збутова орієнтація;
цінова орієнтація.
33. Група людей, діяльність яких свідомо координується для досягнення спільної мети - це
1) колектив
2) організація
3) кадри
4) персонал
34. Впровадження нової продукції на новому ринку – це:
диференціація;
департаменталізація;
товарна експансія;
диверсифікація.
35. Який термін відбиває здатність і бажання людей платити за що-небудь:
потреба;
попит;
необхідність;
бажання.
36. У складі перерахованих назвіть поняття, що характеризує один з елементів комплексу маркетингу:
ситуація;
товар;
врахування вимог ринку;
вплив на попит.
37. Однією з форм влади є:
експертна влада;
авторитет;
розпорядження;
наказ.
38. Спеціальний дозвіл, що видається КМУ, або уповноваженим органом для здійснення певного виду підприємницької діяльності це:
1) субсидія
2) субвенція
3) ліцензія
4) дотація
39. Що може викликати падіння попиту на товар А:
зменшення доходів споживачів;
збільшення цін на товари-субститути товару А;
чекання росту цін на товар А;
падіння пропозиції товару А.
40. Закон “Про зовнішньоекономічну діяльність” відноситься до наступних факторів зовнішнього середовища:
економічних;
політико-правових;
соціальних;
технологічних.
41. Укажіть серед перерахованих понять функцію маркетингу:
орієнтація на ринок;
ціна;
комплексний аналіз зовнішнього середовища;
попит.
42. Для здійснення імпортних операцій у міжнародній практиці використовують наступний метод:
відкриття філіалу за кордоном;
сумісне підприємство;
непрямий імпорт;
прямий експорт.
43. Виділяють три рівні товару, а саме:
1) товар за задумом, товар у майбутньому, товар у реальному виконанні.
2) товар з підкріпленням, товар у визначеному значенні, товар за задумом.
3) товар по задуму, товар по невизначеності, товар з підкріпленням.
4) товар за задумом, товар в реальному виконанні, товар з підкріпленням.
44. Однією з характеристик ефективної системи контролю є:
технологічність;
достовірність;
своєчасність;
раціональність.
45. Ряд дій, спрямованих на залучення кандидатів, що володіють якостями, необхідними для досягнення цілей, поставлених організацією, називається:
наймом персоналу;
підбором і розміщенням кадрів;
діловою оцінкою персоналу;
атестацією персоналу.
46. Який тип маркетингу характеризує ситуація на ринку, коли попит ірраціональний:
стимулюючий;
підтримуючий;
конверсійний;
протидіючий.
47. Який параметр дозволяє дати оцінку ефективності виробництва:
рівень продуктивності;
обсяг виготовлення продукції;
рівень якості;
обсяг продажу
48. Департаменталізація – це:
найпростіший варіант організації підприємства;
розподіл обов’язків між членами трудового колективу;
процес розподілу організації на окремі блоки (відділи, сектори, бюро);
один із різновидів організаційної структури підприємства.
49. Організаційною формою торгово-посередницьких операцій може бути:
брокерська фірма;
завод;
корпорація;
будь-яка з переліченого.
50. Основні виробничі фонди:
повністю переносять свою вартість за один виробничий цикл;
активно не використовуються;
використовуються у незмінній натуральній формі;
усі відповіді неправильні.
51. Маркетинг починається з:
1) розроблення і виробництва товару.
2) дослідження ринку та потреб споживачів.
3) інформаційної рекламної кампанії.
4) стимулюючих рекламних акцій.
52. До змушеного безробіття не відноситься:
структурне;
молодіжне;
циклічне;
фрикційне.
53. Здатність вільного обміну національної грошової одиниці на інші валюти – це:
валютний обмін;
валютний курс;
валютна операція;
конвертованість валюти.
54. Іноземне підприємство, яке зареєстроване у зоні з пільговою системою оподаткування – це:
транснаціональна компанія;
офшорна компанія;
спільне підприємство;
міжнародна фірма.
55. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності може здійснюватися на принципах:
департаменталізації;
менеджменту;
конкуренції;
протекціонізму.
56. Яка з цих ознак свідчить про відсутність конкуренції в галузі:
рівень прибутку нижче нормального для даної економіки;
нездатність фірм даної галузі до розширення виробництва;
неможливість іншим фірмам «увійти» у дану галузь;
більш низький галузевий рівень оплати праці, чим у середньому по країні.
57. У складі перерахованих назвіть поняття, що характеризує один із принципів маркетингу:
товар;
ціна;
розподіл;
врахування вимог споживача.
58. До адаптивної організаційної структури відноситься:
лінійно-функціональна;
дивізіональна;
регіональна;
матрична.
59. До стратегічних рішень можна віднести:
підвищення продуктивності праці;
організаційні зміни;
розподіл повноважень;
оперативно-виробниче планування.
60. До основних функцій менеджменту відносяться:
забезпечення прибутковості підприємства;
забезпечення підприємства матеріальними ресурсами;
відповідальність за виробничу діяльність;
мотивація співробітників.
61. Декодування – це:
елемент комунікаційного процесу;
комунікаційний процес;
етап комунікаційного процесу;
процес обміну інформацією.
62. Однією з форм влади є:
експертна влада;
авторитет;
розпорядження;
наказ.
63. Одним із стилів лідерства є:
організаційний;
демократичний;
технократичний;
владний.
64. Винагорода за виконану роботу по установлених нормах праці називається:
основною зарплатою;
додатковою зарплатою;
мінімальною зарплатою;
реальною зарплатою.
65. Серед перерахованих понять вкажіть функцію маркетингу:
комплексний аналіз зовнішнього середовища;
орієнтація на попит;
ціна;
попит.
66. Чиїм інтересам відповідає максимізація прибутку?
приватних фірм;
земельних власників;
робітників;
споживачів.
67. Рентабельність – це:
показник інтенсивності праці;
відносний показник ефективності роботи підприємства;
показник складності праці;
характеристика якості продукції.
68. Документ, що містить конкретні задачі і заходи щодо виконання стратегії, терміни їхнього здійснення і відповідальних виконавців – це:
стратегія управління персоналом;
концепція управління персоналом;
оперативний план роботи з персоналом.
стратегічний план.
69. Удосконалювання технології зрушує:
криву попиту нагору і вправо;
криву попиту вниз і вправо;
криву пропозиції вниз і вправо;
криву пропозиції нагору і вліво.
70.Продаж товару за ціною, нижчою від тієї, за якою той самий або подібний товар продається в країні експорту - це:
коносамент;
компенсація;
демпінг;
антидемпінг.
71. При прийнятті рішень використовується модель теорії черг. У якому випадку її доцільно використовувати:
при оцінці стратегії конкурентів;
при визначенні оптимальних запасів матеріалів на складах;
при формуванні розкладу навантаження-розвантаження;
у будь-якому із перерахованих випадків.
72. Сукупність властивостей продукції, що обумовлюють її придатність задовольняти визначені потреби відповідно до її призначення, називається:
ціна продукції;
вартість продукції;
рентабельність продукції;
якість продукції.
73. Якщо ціни ростуть, то за інших рівних умов закон пропозиції виявляється:
у скороченні попиту;
у росту обсягу пропозиції;
у падінні обсягу пропозиції;
в уповільненні росту обсягу пропозиції.
74. Партнерський союз кількох підприємств, що не передбачає об’єднання власності, а тільки сумісну діяльність переважно в сфері науково-дослідницьких робіт – це:
концерн;
холдинг;
стратегічний альянс;
корпорація.
75. До методів нетарифного регулювання зовнішньоторгових операцій відноситься:
валютне регулювання;
квотування;
страхування;
ціноутворення.
76. Одним з методів дослідження в маркетингу є:
аналіз попиту;
вибіркове обстеження;
експеримент;
вивчення споживачів.
77. Одним із етапів процесу контролю в менеджменті є:
аналіз зовнішнього середовища;
розробка стандартів і критеріїв;
короткострокове планування;
діагноз проблеми.
78. Закон попиту припускає, що:
перевищення пропозиції над попитом викликає зниження ціни;
якщо доходи в споживачів ростуть, вони звичайно купують більше товарів;
крива попиту звичайно має позитивний нахил;
коли ціна товару падає, обсяг планованих покупок росте.
79. До якого елемента системи маркетингових комунікацій належить встановлення і підтримання зв’язків із пресою:
1) реклама;
2) персонального продажу;
3) стимулювання збуту;
4) ”паблик рілейшнз”.
80. Якщо ринкова ціна нижче рівноважної, то:
з'являються залишки товарів;
виникає дефіцит товарів;
формується ринок покупця;
падає ціна ресурсів.
81. До основних функцій менеджменту відноситься:
організація;
забезпечення прибутку підприємства;
добір і розташування кадрів;
реалізація виготовленої продукції.
82. Прямий метод при організації експорту доцільно використовувати:
при збуті споживчих товарів;
при продажу промислової сировини на основі довгострокових контрактів;
при просуванні нових товарів;
при відсутності власної збутової мережі.
83. Сегмент ринку – це:
група товарів, які користуються найбільшим попитом;
група споживачів, які однаково реагують на спонукальні чинники маркетингу;
частина ринку, де попит дорівнює пропозиції;
положення товару серед конкурентів.
84. Одним із стилів лідерства є:
організаційний;
технократичний;
владний;
демократичний.
85. Скорочення пропозиції товару приводить до збільшення:
попиту на взаємодоповнюючі товари;
попиту на взаємозамінюючі товари;
попиту на цей товар;
загальної виручки продавця, якщо попит є нееластичним.
86. Базисна умова поставки, за якою покупець бере на себе весь ризик і всі витрати, що виникають, коли товар перебуває у його розпорядженні на складі продавця, у термін і на умовах контракту – це:
франко-склад;
франко-вагон;
франко-завод;
франко-судно.
87. До основних форм заробітної плати відноситься:
відрядна;
акордна;
непряма;
колективна.
88. Частина знову створеної вартості, що виплачують у держбюджет на кожному етапі виробництва товарів, називається:
акциз;
ПДВ;
податок на прибуток;
прибутковий податок.
89. Що з перерахованого вивчає мікроекономіка?
виробництво в межах всієї економіки;
чисельність зайнятих в господарстві;
загальний рівень цін;
виробництво цукру та динаміку його ціни.
90. Одним з етапів процесу контролю є:
аналіз зовнішнього середовища;
розробка стандартів і критеріїв;
короткострокове планування;
діагноз проблеми.
91. Розвиваючий маркетинг характеризується:
скритим попитом;
негативним попитом;
нульовим попитом;
надлишковим попитом.
92. Що являється головним у визначенні маркетингу:
збут товару;
зниження витрат;
задоволення потреб клієнтів;
ріст продуктивності праці.
93. Грошове відображення вартості товару – це:
прибуток;
виторг;
ціна;
собівартість.
94. Мотивація – це:
процес заохочування до діяльності для досягнення певних цілей;
стимулювання робітників;
визначення цілей і задач діяльності підприємства;
психологія робітників.
95. Економіка ефективна, якщо в ній досягнуті:
повна зайнятість;
повне використання виробничих ресурсів;
і повна зайнятість, і повне використання інших виробничих ресурсів;
або повна зайнятість, або повне використання інших ресурсів.
96. Необхідною ринковою умовою для використання стратегії диференціації є:
попит різноманітний за структурою;
перевага цінової конкуренції;
нестача ресурсів підприємства;
відсутність конкурентів.
97. До якої функції відноситься планування маркетингу?
виробничої;
управління;
збутової;
аналітичної.
98. Процедура визначення кваліфікації, рівня знань, практичних навичок, ділових та особистих якостей робітників, якості праці та її результатів та встановлення їх відповідності займаємій посаді – це:
підбір персоналу;
адаптація персоналу;
атестація персоналу;
анкетування.
99. Що не відноситься до основних форм профорієнтаційної роботи?
професійна інформація;
професійна консультація;
навчання;
професійна просвіта.
100. Коли економічні проблеми вирішуються частково ринком, частково урядом, то економіка:
командна;
ринкова;
натуральна;
змішана.
101. Що не охоплює ринок позичкових капіталів?
середньо- та довгострокові кредити;
портфельні інвестиції;
акцій та облігації;
охоплює все перераховане вище.
102. Трудомісткість продукції – це:
кількість продукції, що вироблена працівником в одиницю робочого часу;
кількість продукції, що вироблена усіма робітниками в звітний період;
час, протягом якого працівник створює матеріальні цінності;
витрати робочого часу на виробництво одиниці продукції.
103. Кар'єра, що сполучає горизонтальне і вертикальне просування, називається:
міжорганізаційна;
східчаста;
схована;
неспеціалізована.
104. Яку модель можна рекомендувати для оцінки поведінки конкурентів:
теорії ігор;
теорії черг;
лінійного програмування;
будь-яку з перелічених моделей.
105. Зміна якого фактора не викликає зрушення кривої попиту?
смаків і переваг споживачів;
розміру чи розподілу національного доходу;
ціни товару;
чисельності чи віку споживачів.
106. Формування сегмента ринку за рівнем освіти населення відноситься до наступного принципу:
демографічного;
географічного;
поведінкового;
психографічного.
107. Додаткова заробітна плата визначається у процентах від:
основної заробітної плати;
премій;
суми основної заробітної плати та премій;
цільових витрат.
108. Сегментація ринку – це:
поділ товарів на групи;
поділ ринку на окремі частини;
поділ споживачів відповідно до їхньої реакції на спонукальні стимули маркетингу;
структурування споживачів, зацікавлених у визначених товарах.
109. Олігополія – це ринкова структура, де оперує:
велика кількість конкуруючих фірм, що роблять однорідний продукт;
велика кількість конкуруючих фірм, що роблять диференційований продукт;
невелика кількість конкуруючих фірм;
тільки одна велика фірма.
110. Спосіб продажу товарів та розміщення замовлень, який передбачає залучення до заздалегідь встановленого терміну пропозицій від кількох постачальників і укладення угоди з тим із учасників, пропозиція якого найвигідніша – це:
аукціон;
тендер;
торговий дім;
дистриб’юторська фірма.
111. Фірми, що працюють у багатьох географічних регіонах, віддадуть перевагу наступній організаційній структурі:
лінійно-функціональній;
дивізіонально-продуктовій;
дивізіонально-територіальній;
дивізіонально-споживчій.
112. Якщо два товари взаємозаміні, то ріст ціни на перший викликає:
падіння попиту на другий товар;
ріст попиту на другий товар;
падіння пропозиції на перший товар;
падіння пропозиції на другий товар.
113. Ціна однієї валюти, виражена в іншій валюті – це:
валютний курс;
валютний обмін;
індекс валютного курсу;
конвертованість валюти.
114. Назвіть правильну послідовність життєвого циклу товару:
упровадження, ріст, насичення, зрілість, спад;
упровадження, зрілість, ріст, спад;
упровадження, ріст, зрілість, спад;
ріст, насичення, зрілість, спад;
115. Суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності в Україні можуть бути:
фізичні особи;
експорт товарів;
оренда;
лізинг.
116. Документ, що підтверджує високий рівень якості продукції і відповідність вимогам міжнародних стандартів, називається:
сертифікат;
нормативно-технічна документація;
стандарт;
прейскурант.
117. Який з вказаних каналів товароруху відноситься до прямого маркетингу?
продаж через магазин дилера;
продаж через брокера;
продаж оптовику;
продаж через магазин виробника.
118. Якщо ціна товару нижче точки перетину кривої попиту та кривої пропозиції, то виникає:
надлишок;
дефіцит;
підвищення безробіття;
всі варіанти не вірні.
119. Теорія ієрархії потреб А.Маслоу відноситься до:
теорії організації;
процесуальної теорії мотивації;
змістовної теорії мотивації;
теорії маркетингу.
120. Вкажіть основні форми заробітної плати:
відрядна;
відрядно-преміальна;
відрядно-прогресивна;
всі відповіді вірні.
121. У випадку, якщо, незважаючи на зміни ціни товару, загальна виручка не змінюється, коефіцієнт цінової еластичності:
дорівнює 1;
більше 1;
менше1;
дорівнює 0.
122. Міжнародні ціни, що включають транспортні витрати тільки по доставці вантажу до причалу, називаються:
СІФ;
ФОБ;
ФАС;
КАФ.
123. В яких ринкових ситуаціях має місце конкуренція продавців:
“ринок покупця”;
“ринок продавця”;
рівноважний ринок;
продавці конкурують завжди.
124. Зовнішньоторгове сальдо – це:
сума обсягів експорту та імпорту;
питома вага імпорту у експорті;
відношення ВВП до ВНП;
різниця обсягів експорту та імпорту.
125. Система, в якій реалізуються функції управління персоналом – це:
концепція управління персоналом;
управління персоналом;
система управління персоналом;
принципи управління персоналом.
126. Для здійснення експортних операцій у міжнародній практиці використовують наступний метод:
прямий експорт;
сумісне підприємство;
прямий імпорт;
відкриття філіалу за кордоном.
127. Характерною особливістю послуг є:
1) незмінність.
2) відчутність.
3) нездатність до зберігання.
4) всі відповіді вірні.

128. Одним з видів контролю є:
стандартний;
поточний;
коригувальний;
діагностичний.
129. Ремаркетинг пов’язаний з:
негативним попитом;
попитом, що знижується;
ірраціональним попитом;
відсутністю попиту.
130. Збільшилося число конкурентів на Вашому ринку. У Вас добре фінансове положення, високий імідж. Який метод у боротьбі з конкурентами Ви застосуєте?
підете на інший ринок;
нечесну конкуренцію;
цінову конкуренцію;
нецінову конкуренцію.
131. Щоб отримати максимум прибутку, монополіст повинен вибрати такий обсяг випуску, при якому:
граничні витрати дорівнюють ціні продукту;
граничні витрати дорівнюють загальним витратам;
граничний дохід дорівнює граничним витратам;
середні витрати дорівнюють ціні продукту.
132. Для інноваційних підприємств характерна:
конкурентна стратегія;
агресивна стратегія;
стратегія скорочення;
стратегія відсікання зайвого.
133. До факторів мікросередовища маркетингу відносяться:
демографічні;
політичні;
економічні;
конкуренти.
134. Що є головними інструментами регулювання зовнішньої торгівлі?
державний податок у вигляді мита при імпорті чи експорті;
квотування товарів;
ліцензування на експорт чи імпорт;
всі відповіді вірні.
135. Сукупність знань, навичок, досвіду володіння способами та прийомами роботи, які є достатніми для ефективного виконання посадових обов’язків – це:
компетентність персоналу;
працездатність персоналу;
трудовий потенціал персоналу;
компетенція персоналу.
136. Якщо попит падає, крива попиту переміщується:
вниз і вліво;
за годинниковою стрілкою;
вверх і вправо;
проти годинникової стрілки.
137. На етапі зрілості товару використовується:
демаркетинг;
підтримуючий маркетинг;
ремаркетинг;
стимулюючий маркетинг.
138. Менеджери низової ланки управління відповідають за:
керівництво функціональними підрозділами;
визначення цілей і стратегій організації;
безпосереднє використання матеріальних ресурсів;
управління маркетингом
139. Проблема “як виробляти” не існує:
якщо кількість виробничих ресурсів чітко фіксована і “прив’язана” до конкретних товарів;
якщо дія закону спадної доходності факторів виробництва не впливає на економіку;
при умові обмеженості запасів виробничих ресурсів по відношенню до наявної робочої сили;
всі відповіді не вірні.
140. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності може здійснюватися на принципах:
менеджменту;
маркетингу;
протекціонізму;
зовнішньої політики.
141. Тимчасове статутне об’єднання промислового і банківського капіталу для досягнення спільної мети – це:
консорціум;
концерн;
холдинг;
спільне підприємство.
142. Повноваження, що передаються безпосередньо від начальника до підлеглого і далі до інших підлеглих (зверху вниз) – це:
процес делегування;
штабні повноваження;
організаційні повноваження;
лінійні повноваження.
143. Постійні витрати – це:
витрати на ресурси, які діяли в момент їх придбання;
мінімальні витрати виробництва будь-якого обсягу продукції при найбільш сприятливих умовах виробництва;
витрати, які несе фірма, навіть коли продукція не виробляється;
неявні витрати.
144. Графічний вираз залежності між ціною товару та величиною попиту на цей товар – це:
крива попиту;
зміна попиту;
закон попиту;
ринкова рівновага.
145. До фонду основної заробітної плати входять:
тарифна заробітна плата відрядників і погодинників;
доплати за навчання учнів;
доплати за роботу в нічний час;
усі перелічені елементи.
146. Місією підприємства може бути:
одержання прибутку;
забезпечення населення високоякісними продуктами харчування;
підвищення продуктивності праці;
зниження витрат виробництва.
147. До факторів екстенсивного зростання належать:
1) збільшення кількості ресурсів без зміни їх ефективності;
2) підвищення продуктивності праці;
3) удосконалення організації виробництва;
4) всі відповіді вірні
148. Однією з форм влади є:
авторитет;
наказ;
експертна влада;
розпорядження.
149. Топ-менеджери відповідають за:
керівництво функціональними підрозділами;
визначення цілей і стратегій організації;
безпосереднє використання матеріальних ресурсів;
контроль за виконанням виробничих завдань.
150. Магазином з обмеженим асортиментом може вважатися:
магазин одягу;
магазин-склад;
магазин чоловічого одягу;
магазин-ательє чоловічих сорочок, які пошиті на замовлення.
151. Вищим органом управління акціонерним товариством є:
спостережна рада;
ревізійна комісія;
загальні збори акціонерів;
генеральний директор.
152. Відміною особливістю стратегічного планування будь-якої організації є:

орієнтування на прибуток;
розрахунок точки беззбитковості;
визначення розмірів інвестицій.
153. Як вплине ріст кількості людей похилого віку на кон’юнктуру ринку одягу?
пропозиція збільшиться;
попит збільшиться;
попит залишиться без змін;
попит зменшиться.
154. Чинники, що впливають на прийняття управлінських рішень:
особисті оцінки керівника, середовище прийняття рішення;
інформаційні , психологічні обмеження;
негативні наслідки, взаємозалежність рішень;
всі відповіді правильні
155. Загальний рівень цін та безробіття вивчається в курсі:
мікроекономіки;
макроекономіки;
менеджменту;
маркетингу.
156. З ким з посередників виробник заключає контракт:
продавцем магазину оптової торгівлі;
продавцем магазину роздрібної торгівлі;
дилером;
брокером.
157. Суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності в Україні можуть бути:
фізичні особи;
лізинг;
оренда;
експорт товарів.
158. Правила, основні положення та норми, яким повинні слідувати керівники та спеціалісти в процесі управління персоналом – це:
концепція управління персоналом;
управління персоналом;
система управління персоналом;
принципи управління персоналом.
159. Прикладами еластичного попиту можуть слугувати попит на:
1) сіль;
2) ліки;
3) хліб;
4) відвідування кінотеатрів.
160. Найбільш істотна причина економічного росту в розвинутих країнах – це:
збільшення обсягу робочого часу;
технологічні зміни у виробництві;
збільшення обсягу застосовуваного капіталу;
ріст кваліфікації робочої сили.
161. Етап прийняття рішення, на якому завдання керівника полягає в аналізі проблемної ситуації:
встановлення обмежень і вивчення альтернатив;
діагностика проблеми;
контроль за виконанням рішення;
реалізація рішення
162. До методів нетарифного регулювання зовнішньоторгових операцій відноситься:
ціноутворення;
валютне регулювання;
іноземне інвестування;
ліцензування.
163. Товаросупроводжуючим документом у зовнішньоекономічній діяльності підприємства може бути:
страховий поліс;
сертифікат якості;
комерційний рахунок;
інвайс.
164. Що з перерахованого не впливає на ріст продуктивності праці:
технологічні зміни;
рівень кваліфікації робітників;
автоматизація виробництва;
збільшення кількості робочих днів.
165. Одним з елементів комунікаційного процесу є:
повідомлення;
кодування;
вибір каналу;
зворотний зв'язок.
166. Вторинні дані в маркетингу – це:
переперевірена інформація;
другорядна інформація;
інформація, отримана раніше для інших цілей;
інформація, отримана консультаційною службою за замовленням підприємства.
167. Фізичні і розумові здібності людини, що затрачаються при виробництві товарів – це:
підприємництво;
засоби виробництва;
повна зайнятість;
праця.
168. На етапі виходу товару на ринок використовується:
розвиваючий маркетинг;
стимулюючий маркетинг;
підтримуючий маркетинг;
синхромаркетинг.
169. Департаменталізація – це:
найпростіший варіант організації підприємства;
розподіл обов’язків між членами трудового колективу;
один із різновидів організаційної структури підприємства;
процес розподілу організації на окремі блоки (відділи, сектори, бюро).
170. Максимальна кількість товару, яку можна ввезти в країну протягом року – це:
квота;
обсяг імпорту;
обмеження;
ліцензія.
171. Трудовий потенціал не враховує:
здатність і схильність працівника до праці;
обсяг загальних і спеціальних знань, трудових навичок і умінь;
рівень доходу працівників;
рівень соціальної зрілості і відповідальності працівників.
172. Абсолютний розмір зарплати, встановлений згідно з посадою, називається:
премія;
кваліфікація;
посадовий оклад;
годинна тарифна ставка.
173. Функція маркетингу, що забезпечує конкурентоздатність товару – це:
аналітична;
контролю;
збутова;
виробнича.
174. До факторів макросередовища маркетингу відноситься:
контактні аудиторії;
науково-технічні фактори;
конкуренти;
постачальники.
175. До факторів інтенсивного зростання належать:
1) збільшення кількості ресурсів без зміни їх ефективності;
2) збільшення кількості робочого часу;
3) удосконалення організації виробництва;
4) всі відповіді вірні
176. Регулювання ЗЕД може здійснюватись на принципах:
протекціонізму;
конкуренції;
департаменталізації;
менеджменту.
177. Вибрати помилкове твердження:
До показників якості відносяться:
показники безпеки;
показники рентабельності;
економічні показники;
ергономічні показники.
178. Компанія, яка зареєстрована та здійснює бізнес у декількох країнах, має зарубіжні філії і дочірні підприємства, розповсюджує акції на різних фондових біржах світу – це:
транснаціональна компанія;
міжнародна фірма;
офшорна компанія;
спільне підприємство.
179. Проблема «що виробляти» не існує, якщо:
пропозиція ресурсів настільки обмежена, що вони повинні бути використані тільки для виробництва предметів споживання;
пропозиції ресурсів достатньо і для того, щоб виробляти предмети розкоші;
кожен виробничий ресурс специфічний, тобто він може бути використаний для виробництва тільки одного конкретного товару;
усі попередні відповіді невірні, тому що ця проблема існує завжди.
180. Якщо в суспільстві обсяг виробничих ресурсів збільшився, то:
буде зроблено більше товарів і послуг;
економіка в стані робити більше товарів і послуг;
покращилася технологія виробництва;
підвищився стандарт життєвого рівня.
181. За допомогою управлінських рішень здійснюється:
визначення цілей діяльності;
закріплення людей за посадами і робочими місцями;
розподіл ресурсів;
усі відповіді вірні.
182. Які з цих соціальних явищ зв'язані із суспільним поділом праці:
поява грошей, необхідних для обміну;
поява капіталу;
взаємозв'язок людей у виробництві;
жодне з цих явищ не зв'язано з даною тенденцією.
183. Основною метою виходу підприємства на зовнішній ринок може бути:
маркетингова діяльність;
стратегічне планування;
інноваційна діяльність;
завоювання частки ринку.
184. Обмін інформацією, що впливає на процес управління – це:
комунікація;
вплив;
влада;
управлінське рішення.
185. Для розрахунку планового фонду тарифної заробітної плати робітників-погодинників необхідно знати:
годинні тарифні ставки І розряду, трудомісткість продукції та середні тарифні коефіцієнти;
розцінки і плановий випуск продукції;
чисельність працюючих, годинну тарифну ставку І розряду, дійсний фонд робочого часу і середні тарифні коефіцієнти;
годинні тарифні ставки і відпрацьований час.
186. Яка з названих характеристик не відноситься до ринкової економіки?
конкуренція;
централізоване планування;
приватна власність;
воля підприємницького вибору.
187. Основний документ, на основі якого діє підприємство – це:
статут;
бізнес-план;
баланс;
колективний договір.
188. Повноваження, передані за схемою: директор → начальник цеху → бригадир – це:
функціональні повноваження;
лінійні повноваження;
штабні повноваження;
усі відповіді невірні.
189. Суб’єктами конкуренції можуть бути:
виробники;
товари-замінники;
товари-доповнювачі;
будь-яка з перелічених назв.
190. Попит та пропозиція можуть бути використані для пояснення координуючої ролі ціни:
на товарному ринку;
на ринку ресурсів;
на валютному ринку;
на будь-якому ринку.
191. Який термін відбиває здатність і бажання людей платити за що-небудь:
потреба;
попит;
необхідність;
ціна.
192. Є розумне число альтернатив для вибору рішень у менеджменті. У цьому випадку доцільно застосувати:
теорію ігор;
платіжну матрицю;
модель лінійного програмування;
теорію масового обслуговування.
193. До основних функцій менеджменту відноситься:
організація;
забезпечення прибутковості підприємства;
відповідальність за виробничу діяльність;
дослідження ринку.
194. На якій стадії життєвого циклу товару фірма дістає максимальний прибуток:
на стадії впровадження;
на стадії зрілості;
на стадії росту;
на стадії спаду.
195. Адміністративним інструментом регулювання ЗЕД виступає:
міжнародний договір;
витрати на виробництво;
ліцензування і квотування зовнішньоекономічних операцій;
конкуренція.
196. Якщо досліджується економіка як цілісна система, то це аналіз:
мікроекономічний;
нормативний;
позитивний;
макроекономічний.
197. Одним із етапів раціонального управлінського рішення є:
оперативне планування;
визначення цілей і задач;
делегування повноважень;
формування обмежень і критеріїв.
198. Ріст цін на матеріали, необхідні для виробництва товару А, викликає:
зрушення кривої попиту нагору (чи вправо);
зрушення кривої пропозиції нагору (чи вліво);
зрушення кривої попиту і кривої пропозиції нагору;
зрушення кривої пропозиції вниз (чи вправо).
199. Підтримка засобів виробництва в необхідному для продуктивного використання стані за допомогою ремонтно-профілактичних операцій називається:
модернізацією устаткування;
капітальним ремонтом;
поточним ремонтом;
заміною устаткування.
200. Виконавчим органом управління акціонерним товариством є:
спостережна рада;
аудитор товариства;
ревізійна комісія;
генеральний директор.
201. Канал збуту «виробник – оптовий посередник – споживач» швидше за усе вибере фірма, що випускає:
жувальну гумку;
автомобілі;
сигарети;
миючі засоби.
202. Якщо пропозиція товару нееластична, а попит на нього скорочується, то загальний виторг продавця:
росте;
залишається незмінним;
скорочується;
скорочується в тому випадку, якщо попит еластичний.
203. Раціональний розподіл працівників організації по структурних підрозділах і робочих місцях відповідно до системи поділу праці в організації і здібностями працівників – це:
наймання персоналу;
ділова оцінка персоналу;
атестація персоналу;
підбір і розміщення кадрів.
204. Стандарти підприємства розробляються:
із метою конкретизації вимог до продукції і виробництва;
на продукцію, по якій відсутні державні стандарти;
на продукцію, що експортується;
на будь-яку продукцію.
205. Відповідальність у менеджменті – це:
зобов’язання виконувати доручені задачі і відповідати за їхнє задовільне рішення;
взаємовідносини між членами трудового колективу;
передача повноважень особі, що приймає на себе відповідальність за їхнє виконання;
обмежене право використовувати ресурси організації.
206. До методів розробки планів не відносять:
психологічні методи;
балансовий метод;
нормативний метод;
математичні методи.
207. Якщо компанія робить ювелірні вироби, що реалізуються за високими цінами, а її споживачі сконцентровані в одному географічному регіоні, який метод просування товару буде найбільш доцільний:
особисті продажі;
реклама;
знижки з ціни;
пропаганда.
208. Квадрат матриці Бостонської консультативної групи, який відображує великий темп зростання продукту і низьку частку ринку, має назву:
дійні корови;
зірки;
дики кішки;
собаки.
209. Відрядно-прогресивна система оплати праці передбачає:
розцінки на весь обсяг робіт з визначенням кінцевих термінів їх виконання;
оплату робіт, виконаних у межах норми по прямих розцінках, а при виробітку понад норми по підвищених розцінках;
оплату праці по прямих розцінках і додатково премію за досягнення певних результатів;
залежність заробітку від результатів роботи робочих відрядників, що обслуговуються.
210. Ремаркетинг зв'язаний з:
негативним попитом;
ірраціональним попитом;
відсутністю попиту;
попитом, що знижується.
211. Товари, для яких існує зворотне співвідношення між зміною ціни на один з них і зміною обсягу попиту на іншій – це:
взаємодоповнюючі товари;
взаємозамінні товари;
нормальні товари;
недоброякісні товари.
212. SWOT – аналіз призначений:
для аналізу внутрішнього середовища підприємства;
для аналізу зовнішнього середовища підприємства;
для аналізу як внутрішнього, так і зовнішнього середовища з наступною розробкою стратегічних альтернатив;
ні для одного з перерахованих випадків.
213. Група людей, діяльність яких свідомо координується для досягнення спільної мети - це
1) колектив
2) організація
3) кадри
4) персонал
214. Монополістична конкуренція це:
1) домінування на ринку обмеженої кількості
2) домінування на ринку певного виробника
3) багато підприємств продають подібні товари, намагаючись надати їм унікальних властивостей
4) наявність на ринку єдиного виробника
215. До глобальної маркетингової стратегії можна віднести:
вузьку товарну спеціалізацію;
концентрацію;
диверсифікацію;
«зняття вершків».
216. Надання в довгострокову оренду виробничого устаткування – це:
лізинг;
франчайзинг;
консалтинг;
інвестиції.
217. Іноземне підприємство, яке зареєстроване у зоні з пільговою системою оподаткування – це:
спільне підприємство;
іноземна компанія;
міжнародна фірма;
офшорна компанія.
218. Поведінка одного індивідуума, яка вносить зміни в поведінку другого – це:
влада;
вплив;
потреба;
баланс влади.
219. До суб’єктів планування належать:
розподіл ресурсів та резервів;
розробка стандартів та нормативів;
планові відділи та організації;
виробнича, фінансова, інноваційна та інша діяльність організації.
220. Одним із стилів лідерства є:
організаційний;
владний;
технократичний;
автократичний.
212. Підприємство, що засновано на базі об’єднання майна різних власників з участю іноземного контрагента – це:
багатонаціональна компанія;
спільне підприємство;
транснаціональна компанія;
офшорна компанія.
213. Трудова діяльність, що має змістовну і процесуальну технологічну сторону здійснення діяльності – це:
технологічний процес;
робоче місце;
робота;
виробнича діяльність.
214. Витрати, пов’язані з реалізацією продукції, називаються:
витрати виробництва;
витрати обігу;
повна собівартість;
технологічна вартість.
215. Принцип, відповідно до якого кожна наступна одиниця виробничого товару має меншу корисність для споживача, у зв'язку з чим він згодний купувати додаткові одиниці продукту тільки за умови зниження ціни – це:
ефект заміщення;
ринкова рівновага;
принцип убутної граничної корисності;
ефект доходу.
216. Фірма, що виготовляє великий асортимент товарів, розрахованих на різних споживачів, віддасть перевагу наступній організаційній структурі:
дивізіонально-споживчій;
матричній;
проектній;
лінійно-функціональній.
217. До якого виду товару можна віднести зроблене замовлення на доставку додому придбаного в магазині холодильника:
послуга;
товар з підкріпленням;
товар повсякденного попиту;
товар пасивного попиту.
218. До прямих економічних методів мотивації діяльності не відноситься:
відрядна оплата;
участь у прибутках;
премії за раціоналізацію;
пільгове харчування.
219. До факторів зовнішнього середовища прямої дії відноситься:
культурний рівень населення;
імідж підприємства;
стан економіки регіону;
стан розвитку зарубіжних ринків.
220. Якщо пропозиція та попит на товар зростають, то:
ціна підвищиться;
ціна залишиться незмінною;
збільшиться загальна кількість товару;
зросте добробут суспільства.
221. Укажіть, яке з перерахованих нижче тверджень вірно:
зовнішня і внутрішня торгівля входять до міжнародної торгівлі;
експорт товарів можливий тільки на підставі експортної ліцензії;
обмеженням на видачу ліцензії може бути встановлена державою експортна квота;
експорт товару простіше експорту ліцензії.
222. У тарифно-кваліфікаційному довіднику відображено:
тарифні ставки;
форми і системи заробітної плати;
тарифні коефіцієнти;
вимоги до знань і вмінь робітників.
223. Продавець оплачує всі транспортні, страхові і митні витрати до моменту доставки товару на борт судна. Укажіть, до якої форми розрахунку це відноситься:
СИФ;
ФОР;
ФОБ;
КАФ.
224. Суб’єктами управлінського рішення є :
керівники вищої ланки ;
керівники середньої ланки управління;
керівники нижчої ланки управління;
всі відповіді вірні
225. Крива абсолютно нееластичного попиту являє собою:
вертикальну лінію;
горизонтальну лінію;
пряму лінію з негативним нахилом;
пряму лінію з позитивним нахилом.
226. Критерієм поділу ринку на промисловий і споживчий є:
1) кількість споживаних товарів;
2) хто купує товари;
3) де купуються товари;
4) характер споживання придбаних товарів
227. Характерними рисами підприємницької діяльності є:
1) захист національного товаровиробника;
2) вільний рух капіталів;
3) самостійність здійснення підприємницької діяльності;
4) екологічна безпека.
228. Фірма організувала в закордонній країні дочірнє підприємство. До якої форми організації це можна віднести:
прямий експорт;
ліцензування;
спільне підприємництво;
пряме володіння.
229. Вищим законодавчим органом державного регулювання ЗЕД є:
кабінет Міністрів;
Верховна Рада;
Національний банк України;
президент.
230. Який тип організації міжнародного маркетингу можна рекомендувати невеликій фірмі, що робить іграшки і що вирішила виходити на закордонний ринок:
організувати експортний відділ;
організувати спільне підприємство;
створити міжнародну філію;
створити транснаціональну компанію.
231. Амортизація основних фондів – це:
процес заміни найбільш зношених деталей і вузлів;
процес зміни конструкції основних фондів з метою поліпшення їх техніко-експлуатаційних характеристик;
процес знецінювання застаріння обігових фондів у технічному відношенні;
процес відшкодування зносин основних фондів шляхом переносу втраченої вартості на вартість виробленої продукції.
232. Від чого не залежить заробітна плата робітника-погодинника:
годинної тарифної ставки;
відпрацьованого часу;
розцінки;
якості продукції.
233. Управлінські рішення класифікуються за часом дії на:
стратегічні, оперативні, тактичні;
організуючи, регулюючи, контрольні;
директивні, нормативні, методичні;
оптимальні, раціональні.
234. Здатність блага задовольняти потреби – це:
ефект заміни;
рівновага споживача;
корисність;
ефект доходу.
235. Оперативне планування передбачає:
формування сіткового графіку;
вибір стратегії бізнесу;
визначення цілей організації;
бюджетне планування.
236. Який вид маркетингової діяльності включається в структуру плану маркетингу по товару:
ринковий експеримент;
опитування потенційних покупців;
збір вторинної інформації;
вибір цінової стратегії.
237. Цілком імовірно, що причиною падіння ціни на продукт є:
ріст податків;
зростання споживчих доходів;
падіння ціни на взаємодоповнюючий товар;
падіння цін на виробничі ресурси.
238. До якого виду товарів відноситься холодильник “Норд”?
товар особливого попиту;
товар попереднього вибору;
капітальне майно;
товар пасивного попиту.
240. Складність організаційної структури управління визначається:
кількістю структурних підрозділів та ієрархією управління;
масштабами використання правил поведінки співробітників організації;
розподілом прав, обов’язків і відповідності по вертикалі управління;
усі відповіді вірні.
241. При непрямій системі заробітна плата допоміжних робітників залежить від:
виконання норм основними робітниками;
обсягу виготовленої продукції;
розміру заробітної плати основних і допоміжних робітників;
денної тарифної ставки.
242. Економічним інструментом регулювання ЗЕД виступає:
спеціальний режим ЗЕД;
оподаткування суб’єктів ЗЕД;
контроль ЗЕД;
Міністерство економіки.
243. Забезпечення працездатного населення робочими місцями характеризується:
трудовим потенціалом;
працездатністю;
природною нормою безробіття;
зайнятістю.
244. Тверді державні ціни, розмір яких зафіксований у прейскурантах, називаються:
регульовані;
вільні;
фіксовані;
ринкові.
245. Ринок товарів знаходиться в рівноважному стані, якщо:
сума цін на товари дорівнює бюджету споживача;
ціна дорівнює витратам плюс запланована норма прибутку;
обсяг попиту дорівнює обсягу пропозиції;
рівень технології не міняється.
246. Фірми, що випускають великий асортимент товарів, виберуть наступний тип організаційної структури:
дивізіонально-товарний;
дивізіонально-споживчий;
лінійно-функціональний;
дивізіонально-територіальний.
247. Декодування – це:
елемент комунікаційного процесу;
комунікаційний процес;
етап комунікаційного процесу;
процес обміну інформацією.
248. Господарюючий суб’єкт, який володіє контрольним пакетом акцій інших, одного або більш господарюючих суб’єктів – це:
холдингова компанія;
дочірнє підприємство;
концерн;
спільне підприємство.
249. Право використовувати економічні ресурси на свій вибір, відкривати та закривати виробництво за власним бажанням, самостійно обирати сферу діяльності і визначати її масштаби – це:
право власності;
розподіл праці;
свобода підприємництва;
спеціалізація.
250. Товариство, всі учасники якого займаються спільною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність по зобов’язаннях товариства усім своїм майном – це:
командитне товариство;
акціонерне товариство;
довірче товариство;
повне товариство.
251. Модель прийняття рішення, яка застосовується для визначення оптимального способу розподілу дефіцитних ресурсів за наявністю конкуруючих потреб:
модель теорії черг;
модель управління запасами;
модель лінійного програмування;
імітаційна модель.
252. До інфраструктури ЗЕД відноситься:
імпорт;
експорт;
торгівля;
митниця.
253. Відділ маркетингу на підприємстві – це:
лінійний підрозділ;
підрозділ вищого керівництва;
функціональний підрозділ;
штабний підрозділ.
254. Закон убутної граничної корисності означає, що:
відношення граничних корисностей до цін на предмети розкоші менше, ніж на товари першої необхідності;
корисність, принесена кожною наступною одиницею товару, убуває в міру збільшення кількості товарів, що придбаються;
відношення граничних корисностей до цін однаково для всіх товарів;
жодна з відповідей не є вірною.
255. Яке з перерахованих явищ не може бути наслідком зниження споживчого попиту на продукт:
зниження прибутку в галузі, яка виробляє цей продукт;
скорочення пропозиції продукту;
скорочення виробництва в галузі;
ріст цін на ресурси, які зайняті в цій галузі.
256. Якість товару – це:
конкурентоспроможність товару;
те загальне, що цінують в продукті різні покупці;
сукупність вимірюваних характеристик товару у відповідності з його призначенням;
основне призначення товару.
257. Одним з видів посередників при просуванні товару може бути:
банк;
дистриб’ютор;
страхова компанія;
інвестиційна компанія.
258. Якщо податки на підприємництво підвищуються, то:
скорочується сукупна пропозиція і сукупний попит;
підвищується сукупна пропозиція і сукупний попит;
сукупна пропозиція скорочується, а обсяг сукупного попиту не змінюється;
всі попередні відповіді не вірні.
259. До факторів макросередовища фірми відносяться:
посередники;
конкуренти;
рівень доходів населення;
контактні аудиторії.
260. За якою вартістю оцінюються основні фонди на підприємстві:
ліквідаційною вартістю;
оптовою ціною промисловості;
закупівельною вартістю;
початковою вартістю.
261. Право направляти зусилля робітників на виконання визначених задач – це:
відповідальність;
повноваження;
делегування;
організація.
262. Стратегічне планування передбачає:
формування сіткового графіку;
формування поточного плану;
встановлення місії та цілей організації;
бюджетне планування.
263. Група людей, діяльність яких свідомо координується для досягнення спільної мети - це
1) колектив
2) організація
3) кадри
4) персонал
264. Розстановка членів організації згідно повноважень та статусу – це:
функція менеджменту;
ієрархія;
управлінське рішення;
управління персоналом
265. Одним з елементів комплексу товароруху є:
канал розподілу;
складування товару;
оптова торгівля;
витрати на перевезення.
266. Договірне об’єднання, яке створене з метою постійної координації господарської діяльності і не втручається у виробничу й комерційну діяльність будь-якого з його учасників – це:
концерн;
холдинг;
консорціум;
асоціація.
267. До основних функцій менеджменту відноситься:
забезпечення прибутку підприємства;
добір і розташування кадрів;
організація;
реалізація виготовленої продукції.
268. Вид управлінської діяльності, спрямованої на довгострокове забезпечення організації людськими ресурсами – це:
управління персоналом;
стратегічне планування;
маркетинг персоналу;
довгострокове планування.
269. Вищим законодавчим органом державного регулювання ЗЕД є:
президент;
торгово-промислова палата;
Верховна Рада;
Кабінет Міністрів.
270. Проблема «як виробляти» не існує:
якщо кількість виробничих ресурсів строго фіксована і «прив'язана» до конкретних товарів;
у технічно розвинутому суспільстві;
якщо економіка не відчуває чинності закону убутної прибутковості факторів виробництва;
існує завжди.
271. На етапі зрілості життєвого циклу товару переважає реклама:
інформативна;
стимулююча;
переконуюча;
нагадуюча.
272. Товар “зірка” характеризується:
високою часткою ринку та високими темпами його зростання;
низькою часткою ринку та високими темпами його зростання;
великими конкурентними перевагами;
високою привабливістю галузі.
273. Яке з нижчеперелічених питань може бути вирішене тільки на макрорівні:
що виробляти?
з яким рівнем інфляції можна зштовхнутися?
скільки товарів виробляти?
хто буде виробляти товари?
274. Однією з характеристик ефективної системи контролю є:
технологічність;
достовірність;
своєчасність;
раціональність.
275. Яка стратегія цінової конкуренції найбільше доходна:
завищена ціна;
ціна лідера;
«зняття вершків»;
усе залежить від ринкової ситуації.
276. Приєднання функцій служб сервісу – це:
зворотна інтеграція;
пряма інтеграція;
конгломератна диверсифікація;
горизонтальна інтеграція.
277. Маркетингове дослідження – це:
те ж саме, що і «дослідження ринку»;
постійно діюча система збору, класифікації, аналізу, оцінки і поширення маркетингової інформації;
збір, упорядкування, аналіз і узагальнення даних, необхідних для рішення різних маркетингових проблем;
сукупність визначених методів і методик.
278. Акціонерні товариства можуть бути:
з обмеженою відповідальністю;
закритого типу;
з додатковою відповідальністю;
командитними.
279. Попит та пропозиція можуть бути використані для об'єднання координуючої ролі ціни:
на товарному ринку;
на ринку ресурсів;
на валютному ринку;
на будь-якому ринку.
280. Планування фонду заробітної плати спеціалістів і службовців здійснюється на основі:
штатного розкладу і посадових окладів;
денної тарифної ставки і кількості робочих днів;
розцінок і планового випуску продукції;
годинних тарифних ставок і трудомісткості виробничої програми.
281. До інфраструктури ЗЕД відноситься:
торгово-промислова палата;
імпорт і експорт товарів;
міжнародна торгівля;
міжнародний лізинг.
282. До факторів мікросередовища фірми відносяться:
рівень доходів населення;
посередники;
науково-технічний прогрес;
статевовіковий склад населення.
283. Менеджери низової ланки управління відповідають за:
керівництво функціональними підрозділами;
визначення цілей і стратегій організації;
безпосереднє використання матеріальних ресурсів;
управління маркетингом
284. З приведених нижче тверджень виберіть невірне:
чим меншу частку свого бюджету споживач витрачає на покупку якого-небудь продукту, тим більше еластичний попит на цей продукт;
крива абсолютно нееластичного попиту являє собою вертикальну лінію;
якщо зі збільшенням ціни товару зменшується виторг, то попит на даний товар є еластичним;
коефіцієнт цінової еластичності попиту визначається шляхом поділу зміни величини попиту на товар (у %) на зміну ціни (у %).
285. Одним з елементів комунікаційного процесу є:
ідея;
канал;
передача;
декодування.
286. До факторів зовнішнього середовища прямої дії відносяться:
науково-технічні досягнення;
інвестори;
культурний рівень населення;
стан економіки регіону.
287. Продуктивність праці може вимірюватися:
натуральними показниками;
трудовими показниками;
вартісними показниками;
усіма переліченими показниками.
288. Конкурентною перевагою підприємства може бути:
великий прибуток;
організаційна структура;
торгова марка;
чітка стратегія.
289. Яка економічна мета, якщо суспільство прагне мінімізувати витрати і максимізувати віддачу від обмежених виробничих ресурсів:
досягнення повної зайнятості;
підтримка економічного росту;
економічна безпека;
економічна ефективність.
290. Базовими стратегіями фірми може бути:
маркетингова стратегія;
виробнича стратегія;
стратегія диференціації;
корпоративна стратегія.
291. У складі перерахованих назвіть поняття, що характеризує один з елементів комплексу маркетингу:
ціна;
ситуація;
ринок;
попит.
292. Який метод визначення ціни заснований на урахуванні суб’єктивної оцінки покупцем цінності товару:
метод орієнтації на поточні ціни;
метод орієнтації на відчуваєму цінність виробу;
метод на основі витрат виробництва;
метод забезпечення беззбитковості.
293.Топ-менеджери відповідають за:
керівництво функціональними підрозділами;
визначення цілей і стратегій організації;
безпосереднє використання матеріальних ресурсів;
контроль за виконанням виробничих завдань.
294. Розмір преміальних доплат робітникам визначається у процентах від:
додаткової заробітної плати;
сум основної та додаткової заробітної плати;
тарифної заробітної плати;
цехових витрат.
295. Проблеми того, «що, як і для кого виробляти» можуть мати відношення:
тільки до суспільства, де панує централізоване планування;
тільки до ринкової економіки;
тільки до відсталої економіки;
до будь-якого суспільства безвідносно його соціально-економічної організації.
296.Одним з етапів процесу комунікації є:
відправник;
передача;
канал;
повідомлення.
297. Чинники, що впливають на прийняття управлінських рішень:
особисті оцінки керівника, середовище прийняття рішення;
інформаційні , психологічні обмеження;
негативні наслідки, взаємозалежність рішень;
всі відповіді правильні
298. Максимальна кількість товару, яку можна ввести в країну протягом року – це:
обмеження;
ліміт;
обсяг імпорту;
квота.
299. На владі, дисципліні і стягненнях базуються:
економічні методи управління персоналом;
організаційні методи управління персоналом;
адміністративні методи управління персоналом;
усі перераховані вище методи.
300. Право власності на товар передається:
агенту;
дистриб’ютору;
брокеру;
аукціоністу.

Приложенные файлы

  • docx 18042722
    Размер файла: 115 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий