518018_FBA92_babiy_i_m_lisnyak_n_i_suchasna_ukr..

Рецензенти: доктор філологічних наук, професор
Н.М. Сологуб
доктор філологічних наук, професор П.Л. Чучка
кандидат філологічних наук, доцент Л. О. Вакарюк

Рекомендовано Вченою радою Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (Протокол № 4 від 2005 р.)

Бабій І.М., Лісняк Н.І.
Б12
Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір: Навчальний посібник. Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2006. 88 с.
ISBN 966-692-725-Х
У навчальному посібнику відповідно до вузівської програми з "Сучасної української літературної мови" запропоновано методику проведення лабораторних занять із "Морфеміки і словотвору". До кожної теми, крім плану і переліку рекомендованої наукової літератури, подано систему вправ для домашнього та аудиторного виконання, контрольні запитання, завдання підсумкового тестового модуля.
Для студентів і викладачів філологічних факультетів, учителів-словесників.
ББК 81.2Укр-923

Охороняється законом про авторське право
Жодна частина даного видання не може бути використана чи відтворена в будь-якому вигляді без дозволу автора чи видавництва


Передмова

Упродовж останніх десятиліть словотвір в україністиці виділився з морфології в окрему навчальну дисципліну, і нині він посідає самостійне місце в мовознавстві, функціонує як окремий його розділ зі своїм поняттєвим апаратом та своїм об'єктом і завданнями. Крім цього, в галузі словотвору є певні здобутки, які необхідно враховувати і у вищій школі. Морфеміка і дериватологія сьогодні широко висвітлюються в численних монографіях та інших виданнях із застосуванням найновіших термінів на позначення відповідних понять і явищ. Усе це дозволяє заглибитись у специфіку структурно-граматичного рівня національної мови, розпізнати спільні й самобутні риси морфемної та словотвірної підсистем рідної мови, глибше зрозуміти їх реалізацію в конкретних умовах.
Сучасна підготовка філологів у вищих навчальних закладах передбачає, головним чином, засвоєння теоретичних основ морфеміки, дериватології та морфонології сучасної української мови, а також вироблення відповідних практичних навичок.
Посібник укладено на основі чинної програми навчання студентів філологічних факультетів та методичних рекомендацій, висвітлених у мовознавчій літературі останніх років. Розроблена тематика лабораторних занять допоможе студентам зорієнтуватися у теоретичному матеріалі, опанувати його, навчить застосовувати набуті теоретичні знання на практиці. До кожного лабораторного заняття пропонується рекомендована література, подаються вправи за рубриками "Завдання для самостійного виконання", "Завдання для виконання в аудиторії".
Ці вправи підібрані відповідно до передбачених тем і планів заняття. Частина з них проблемно-пошукового, розвиваючого характеру. Крім цього, посібник подає тестові модулі до окремих розділів важливих і складних тем. На допомогу студентові автори підготували різні зразки морфемного та словотвірного аналізу.
Метою посібника є також вироблення у студентів конкретних умінь і навичок.
У результаті їх виконання студент повинен:
знати:
основні одиниці морфеміки;
класифікацію морфем за значенням, місцем у слові та за функцією;
закономірності сполучуваності морфем;
історичні зміни в морфемній будові слова;
основні поняття дериватології;
поняття словотвірної системи;
основні комплексні одиниці словотвору;
способи словотворення в синхронії і діахронії;
морфонологічні явища;
уміти:
виконувати морфемний аналіз слова;
виконувати словотвірний аналіз слова;
будувати словотвірний ланцюжок, словотвірну парадигму, словотвірне гніздо.
Пропонований посібник можна використовувати і для індивідуальної роботи студентів.
Матеріали було апробовано у навчальній роботі зі студентами Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.


Лабораторне заняття № 1

МОРФЕМІКА

Теоретичні питання:
Морфеміка як розділ словотвору.
Морфема як мінімальна значуща одиниця мови.
Морфема і морф. Аломорфи і варіанти морфем.

Література:
Вакарюк Л.О., Панцьо С.Є. Українська мова. Морфеміка і словотвір. Тернопіль: Лілея, 1999. - С. 8-21.
Горпинич В.О. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір. Морфонологія. К.: Вища шк., 1999. С. 513.
Горпинич В.О. Українська словотвірна дериватологія. - Дніпропетровськ, 1998. - С. 3-12.
Клименко Н.Ф., Карпіловська Є.А. Словотвірна морфеміка сучасної української мови. К., 1998. С. 713.
Сучасна українська літературна мова / За ред. М.Я. Плющ. К.: Вища школа, 1994. - С. 140-141.

Завдання для самостійного виконання:
Опрацюйте статтю Полюги Л.М. Варіанти морфем і морфемний розбір слова // Укр. мова і літ. в школі. 1983. № 2. С. 3842.
З'ясуйте значення префіксальної морфеми в таких словах:
підмайстер, підобід, підоснова, підстанція, підгрупа, підтекст.
Випишіть із тексту прикметники, виділіть у них морфеми.
Скрізь мінарети й дерева сріблисті,
Мов стережуть сей тихий сонний рай.
У темряві та в винограднім листі
Таємно плеще тихий водограй.
Повітря дише чарівним спокоєм,
Над сонним листом легкокрилим роєм
Витають красні мрії, давні сни.
Леся Українка

-5-

Зіставивши пари слів, визначте кореневі морфи. З'ясуйте причини їх звукових відмінностей.
Берег узбережжя, виїздити виїжджати, стіл столовий, плуг передплужник, сухий суша, купити куплений, горох горошина у горосі, вузький вужчий, пекти печений, лити ллю, забрати забирати заберу, пустити пущу, пити п'ю.
Доберіть по кілька спільнокореневих слів до іменників сон, рік, осінь, дорога, сад. Відзначте випадки чергування фонем у коренях слів. Поясніть появу варіантності коренів.

Завдання для виконання в аудиторії:
Запишіть слова, згрупувавши їх за однотипними афіксальними морфемами, та вкажіть їх частиномовну належність.
Надбудова, надзелень, надмірний, надписати, тракторист, гітарист, каменистий, землистий, вапнистий, мінливий, переддень, передбачити, передгроззя, зрадливий, щасливий, золотистий, по-нашому, розійтися, розісланий, розікрасти, розіп'ятий, по-новому, зрадливий, по-весняному, турботливий, по-жіночому.
З наведеного тексту випишіть іменники із суфіксальними морфемами, позначте їх. На кількох прикладах доведіть бінарний характер морфеми.
Служіння пісні й праці, котрі, начебто днина в ніч, а ніч у днину, переходять одна в одну і створюють умови для повноцінності людського життя це перша Франкова заповідь. Але ж є ще й друга, така ж складна й глибока своєю діалектичною природою. Це заповідь любові до батьківщини й до людства.
Народжений з болінь українського народу, сформований трьома великими силами, а саме творчістю Шевченка, матеріалістичною філософією і світовою літературою, Франко сам став ідейною її художньою потугою, яка впливає на життя нових часів, на вироблення нового каменярського ідеалу. Загальнолюдське значення Франка насамперед у тому, що він висловив багато думок, створив багато образів, які в його часи були мрією. Він прийшов, як "розвидняющийся день", і розбудженому Шевченком українському народові засвітив не тільки радощі, але й трудні обов'язки учасника побудови нового, справедливого світу.
Д. Павличко
-6-

Поясніть лексичне значення іменників із префіксом при- (додатковість дії, супровідність, розміщення поблизу, легкий вияв чогось та ін.).
Призвук, приспів, присмак, прихрип, приліс, придих, прикуп, прикус, приліт, припас, припис, приступ, привид, приїзд, приріст, приціл, прихід, присмерк, притиск, пристінок.
Згрупуйте слова за однаковими сегментами і з'ясуйте, чи впливають вони на граматичне значення цих слів.
Медовий, рано, дубовий, відвертіший, мудро, кричати, ананасовий, сідлати, гусеня, добріший, часто, левеня, вечоровий, погано, вовченя, родовий, співати, світовий, гарно, сміливіший.
У наведених парах слів визначте, від яких частин слова залежить відмінність у лексичному значенні, виділіть їх.
Львів львів'янин, мати матуся, хвиля хвилястий, голова голівонька, земля земляний, Одеса одесит, Тернопіль тернопілець, учити учитель, перекладати перекладач, квітка квіточка, радий радощі, варити варений, тремтіти тремтіння, низький низько, вимикати вимикач.
Виділіть суфіксальні морфеми у словах, з'ясуйте причини їх звукових відмінностей.
Грецький, чеський, студентський, німецький, запорізький; людство, убозтво, птаство, козацтво; боєць, бійця, обранець, обранця; дівчинка, дівчинці, аспірантка, аспірантці.
Подані групи слів розподіліть за варіантами морфем на: а) флексійні; б) суфіксальні; в) префіксальні; г) кореневі.
Юрію - Юрієві, гонець гінця, грубшай грубіший, брату братові, вести вів вели, здоровший здоровіший, штанами штаньми, коню коневі, надписати надіслати, шести шістьох, їсти їв їли, блискати блиснути, виростати вирослий, бабусю бабу се, тихший тихіший, міжгір'я межиріччя.
До поданих слів додайте префікси. З'ясуйте можливі звукові варіанти префіксальних морфем. Сформулюйте правила їх уживання і написання.
з -
мити, брати, писати, фотографувати, гнити, садити, миритися, стріти, купити, йти;
у -
класти, крутити, бити, йти, рвати, мліти, різати, служити, творити, брати.

-7-

9. Згрупуйте прикметники відповідно до їхнього правопису, позначте прикметникові суфіксальні морфеми.
Вишневий, гумовий, насіннєвий, листопадовий, больовий, тижневий, осьовий, квітневий, туєвий, чудовий, березовий, свинцевий, бурштиновий.

Контрольні запитання та завдання:
Що розуміємо під морфемною будовою слів?
Чим важливий діахронний підхід для морфеміки?
З яких елементів складається більшість слів української мови?
Розкрийте суть двостороннього характеру морфеми?
Які риси характерні для морфеми?
Як співвідноситься морфема з іншими мовними одиницями?
Чим відрізняється морф від морфеми?
Розмежуйте поняття "аломорфи" і "варіанти морфем".Лабораторне заняття № 2

КЛАСИФІКАЦІЯ МОРФЕМ УКРАЇНСЬКОЇ
МОВИ

Теоретичні питання:
Типи морфем за характером значення.
Класифікація афіксів:
а) за позицією у структурі слова;
б) за функцією;
в) за способом вираження;
г) за походженням; ґ) за будовою.

Література:
Безпояско O.K., Городенська К.Г. Морфеміка української мови. К.: Наук, думка, 1987. - С. 5-25.
Вакарюк Л.О., Панцьо С.Є. Українська мова. Морфеміка і словотвір. Тернопіль: Лілея, 1999. С. 2146.

-8-

Горпинич В.О. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір. Морфонологія. К.: Вища школа, 1999. С. 1452.
Горпинич В.О. Українська словотвірна дериватологія. Дніпропетровськ, 1998.-С. 12-51.
Клименко Н.Ф., Карпіловська Є.А., Карпіловський B.C., Недозим Т.І. Словник афіксальних морфем української мови. К., 1998. 435 с.
Клименко Н.Ф., Карпіловська Є.А. Словотвірна морфеміка сучасної української літературної мови. К., 1998. С. 1342.
Полюга Л.М. Морфемний словник. К.: Рад. школа, 1983. - 464 с.
Полюга Л.М. Словник українських морфем. Львів: Світ, 2001. 448 с.
Сучасна українська літературна мова / За ред. М.Я. Плющ. К.: Вища школа, 1994. - С. 141-146.
10. Сучасна українська літературна мова. Морфологія / За ред. І.К. Білодіда. - К.: Наук, думка, 1969. - С. 18-23.

Завдання для самостійного виконання:
Перепишіть групи спільнокореневих слів. Поясніть, як модифікують і конкретизують семантику кореня суфіксальні морфеми.
Земл-я, земель-к-а, земл-як, земл-яч-к-а, земл-ян-ий, земл-ян-к-а; рук-а, руч-к-а, руч-ат-а, руч-ен-я, руч-еньк-а, руч-иськ-о, руч-ищ-е; вода, вод-иц-я, вод-н-ий, вод-ян-ий, вод-ян-ист-ий, вод-ян-ист-ість; чит-а-ти, чит-ець, чит-ач, чит-а-н-к-а, чит-а-льн-я.
Перепишіть, у наведених групах слів позначте вторинні префікси і суфікси, поясніть їх походження. Виділіть у словах корені та афікси.
а) співпраця, знебарвити, недобачати, попоходити, співвідносний, понадлімітний, наввипередки;
б) працівник, героїчний, донечка, демократизація, елементарний, гречанка, шайбочка.
Згрупуйте подані слова за набором конфіксів:
а) ви-... -ок, б) о-... -ок, в) пере-... -ок, г) про- ... -ок.
Позначте корені.
Перелісок, пролісок, вибалок, одвірок, перешийок, простінок, провулок, осередок, видолинок.
Виділіть унікальні суфікси у словах, поясніть поняття уніфікса в морфемній структурі слова.
Лампадо, поштамт, маскарад, асортимент, негритос, кіпріот, клейстер, кафетерій, планшет, азіат, пастух.

-9-

Завдання для виконання в аудиторії:
Дібравши споріднені слова, виділіть корінь. Визначте, вільний він чи зв'язаний.
Книгарня, правічний, заручитися, предивно, далекосяжний, тренер, козацький, по-братськи, екстрамодний, об'єднання, ультрасучасний, іншомовний, восени, півсвіту, експедиція, друкарня, будівництво.
Чому місяці носять назви січень, березень, квітень, травень, липень, серпень, жовтень? Яка частина слова допомагає пояснити ці назви? Чому для тлумачення значення цих слів ми можемо використати корінь?
У наведених словах з'ясуйте значення префіксальних морфем, охарактеризуйте їх походження.
Антип'єса, бездощів'я, контратака, дисгармонія, надвиробництво, постколоніальний, небуденний, передосінній, праісторія, протихімічний, співіснувати, ультрафіолетовий, аморальний, субпідряд, недокрів'я, екстраординарний, квазінауковий.
Прочитайте. У змінних словах вкажіть флексії і з'ясуйте їх граматичні значення.
Зразок: душ-а флексія -а вказує на жіночий рід, однину, називний відмінок.
Повертайся, сину
Відчужів за обрієм літак,
Крізь сльозу душа зітхнула гірко.
Все тепер в житті буде не так,
Відщімхнулася від серця гілка.
Не вдалося зупинити час,
Як збагнути, в тім чия провина,
Що тепер кордони поміж нас,
Чужина взяла від мене сина.
Повертайся, сину, тут твоя земля
, Небо і калина, пісня солов'я.
Дасть вина і хліба сита чужина,
Та не дасть розради для душі вона.
С. Галябарда

-10-

5. Поясніть значення постфікса -ся (-сь) у прислівниках, займенниках та дієсловах.
Колись, десь, кудись; хтось, щось, якийсь; виднітися, витирається, спускаюся, лікуватися, побачитися.
З'ясуйте значення суфіксів -ин-, -к-, -ист- (-іст-).
Низина, стеблина, городина, сивина, хвилина, подряпина, севрюжина; землистий, тенісист, україніст; селянка, стінка, хатка, грузинка, ручка, підкладка, дитинка, підказка.
Виділіть афікси, вкажіть їх значення.
Зразок: добр-іш-ий суфікс -іш- виражає значення вищого ступеня порівняння.
Гітарист, найплідніші, підкреслив, різьбяр, межиріччя, іновірець, стукнути, поетка, хитаючись, зчіплювач, сестриця, надумавшись, прочитати, квітникар, по-сільському, півмісяць, хлібопекарня.
Виділіть усі типи морфем, охарактеризуйте роль інтерфіксів.
Сонцесяйний, пальмоподібний, паперосховище, сухофрукти, пиловловлювання, працелюбний, життєпис, костогриз, купейний, краєвид, шосейний, зорепад, миротворець, хвилеподібний, добродій.
Наведіть власні приклади слів з афіксоїдами мікро-, пів-, -мір, -воз.
Зразок мікроструктура,..
висотомір,..
півтон,...
рудовоз,..
Поясніть, яку функцію виконують афіксальні морфеми (формотворчу чи словотворчу) у словах:
Мір-а мір-я-ти, роз-мір-я-ти;
честь чес-н-ий, чес-н-ість;
хвил-я хвил-яст-ий, хвил-яст-ість;
мудр-ий мудр-іш-ий, най-мудр-іш-ий;
різ-а-ти роз-різ-а-ти, роз-різ-а-вши;
пис-а-ти на-пис-а-ти, на-пис-а-н-ий.
Випишіть виділені слова з вірша Б. Лепкого "В городі духа" і встановіть морфемну будову кожного з них. Визначте словотворчі, формотворчі та словозмінні афікси.
В городі духа
В буйнім городі мого духа
Найкращі квіти повсихали.

-11-

Палила їх жара-посуха,
В'ялила студінь, завірюха
І безнастанні сльоти прали.
Тепер там тихо, непривітно,
Стежками вітер походжає,
Город, що цвів так ріжноцвітно,
Тепер так глухо, так самітно
В агонії красок конає.
Сконали фіялки і лілеї,
Бліді левкої в'януть тоже,
Зелена рута схне, марніє,
Одна лиш рожа паленіє,
Конає і сконать не може.
Б. Лепкий
12. Поділіть подані слова на кореневі та афіксальні морфеми за схемою:

Слово
Префікс
Корінь
Суфікс
Флексія

Виписка
ви-
-пис-
-к-


велетень

вел-
-ет-, -ень
-нульова

Стиха, пришвидшити, зірвався, пересохлий, дотримуючись, заколосилось, сутінки, запрошення, струсивши, знесилений, щоденно, натерпілися, меню, по-материнськи, обранець, високо, шовковистий, юнацтво, пошанування, неоціненний.

Контрольні запитання та завдання:
Що є доказом неподільності, нерозривності суфікса і префікса у словах на зразок співбесідник, співвітчизник!
Яка морфема є обов'язковою для кожного із змінюваних слів? Чому?
Вкажіть функцію інтерфіксів? Чим відрізняються погляди науковців на інтерфікс?
Наскільки поширені у сучасній українській мові слова з іншомовними префіксами і суфіксами? Чим зумовлене активне використання таких слів у мовленні? В яких сферах спілкування вони вживаються найчастіше?
Назвіть відмінності між афіксоїдами та афіксами. Наведіть приклади слів з префіксоїдами і суфіксоїдами.
На які групи поділяються афікси за функцією?
Чи мають план змісту нульові морфеми?

-12-

Лабораторне заняття №3

СПІВВІДНОШЕННЯ МОРФЕМ ТА ЇХ ВАЛЕНТНІСТЬ
САМОСТІЙНА РОБОТА


Теоретичні питання:
Явище морфемної полісемії.
Морфемна омонімія.
Синонімія морфем.
Антонімічні відношення між морфемами.
Валентність морфем, типи валентності.

Література:
Вакарюк Л.О., Панцьо С.Є. Українська мова. Морфеміка і словотвір. Тернопіль: Лілея, 1999. - С. 42-54.
Горпинич В.О. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір. Морфонологія. К.: Вища школа, 1999. С. 173180.
Горпинич В.О. Українська словотвірна дериватологія. Дніпропетровськ, 1998.-С. 153-160.
Клименко Н.Ф., Карпіловська Є.А. Словотвірна морфеміка сучасної української літературної мови. К., 1998. С. 8195.

Завдання для самостійного виконання:
Згрупуйте слова за суфіксами і значеннями, поясніть явище синонімії.
Убозтво, садовина, бувальщина, недбальство, деканат, татарщина, ювелірство, далечина, єхидство, щоденщина.
Додайте префікс та суфікс до вказаних слів і поясніть явище полісемії:
а) префікс ви-: копати, терти, їздити, ходити, просити, вчити;
б) суфікс –ак: добрий, гордий, простий, сліпий, юний, чужий.

-13-

Завдання для виконання в аудиторії:
Поясніть явище полісемії суфіксів -к- та -ик-
Бляшанка, дротянка, шкірянка, вівсянка, кукурудзянка, ячмінка; вівсяник, картопляник, сирник, маковик, ватник, пуховик.
Доведіть синонімічність афіксів у наведених словах. Доповніть власними прикладами.
Сопілкар і баяніст, алогічний і нелогічний, безвідповідальний і невідповідальний, ходьба і ходіння, мишва та офіцерня, Петрів і Меланчин, біганина і бігання, абрикосний і абрикосовий.
Установіть значення омонімічних морфем і розділіть слова за смисловими рядами залежно від змісту омонімічної морфеми.
Сестри, сестри, співав, запис, сани, синіли, дідів, дідів, золота, золота, сміливець, українець, ревнивець, науковець, жовтець, багрянець, гаряче, гаряче, долина, очеретина, Донеччина, всячина, ніжка, аспірантка.
Вкажіть загальне значення слів, поділіть їх на морфеми. Поясніть сполучувані можливості морфем у слові розріджуваність.
Теперешність,
дитячість,
вибуховість,
пригнобленість,
відцентрованість.
Згрупуйте слова за значенням (час, місце, якість), укажіть у них конфікси.
Передрання, безмежжя, завзяття, безмір'я, переджнив'я, безсилля, пообіддя, беззаконня, передлісся, передпліччя, заозер'я, міжряддя, надбрів'я, приозер'я, заріччя.
Випишіть змінні слова, позначте флексії. До підкреслених слів доберіть спільнокореневі.
...Хай буде степ, хай буде ліс і гори,
Хай вибухне земна твоя пралють,
Коли лихі на око семафори
Мені дорогу смутком переллють!
Л. Костенко

-14-

Поділіть слова на морфеми, схарактеризуйте їх за валентністю і значенням.
Голубінь, мудрація, святиня, лінивість, солодкавий, бруднющий, ультрамодерний, праісторичний, нетутешній, недовговічний, пополудневий, протигрипозний, буряковіти, горбатіти, одягти, уціліти, нервувати, агресивний, нужденно.
Доберіть слова з поданими суфіксами і пронумеруйте їх ступінь валентності:
а) прислівники: -уват-о, -нн-о, -н-о;
б) прикметники: -ущ-ий, -уч-ий, -езн-ий;
в) іменники: -інь, -изн-а, -ість, -от-а.
Виконайте морфемний аналіз виділених слів, поясніть значення афіксів.
Мова наша є таємницею. В ній всі тони і відтінки, всі переходи звуків від твердих до найніжніших... Дивуєшся дорогоцінності мови нашої: в ній що не звук, то подарунок, все крупно, зернисто, як самі перла.
Кожне слово має свій сенс, свою красу. У мене особисто народжується велике почуття радості при згадці таких слів, як "світанок", "сонячний промінь", "весняний струмок", "голуба далечінь", "блакитна високість"... А скільки є таких слів, і за кожним глибинна суть і краса!
Той, хто не знає рідної материнської мови або цурається Ті, сам засуджує себе на злиденність душі, стає безбатченком.
В. Сухомлинський

САМОСТІЙНА РОБОТА
Назвіть риси морфеми.
Наведіть приклади варіантів морфем (5).
Доведіть омонімічність суфіксів.
Варіант І : -к-а,
-ин-а.
Варіант ІІ : -ість-,
-ач-..
Виконайте морфемний аналіз поданих слів.

-15-

Варіант І
По-весняному, післяльодовиковий, переднічний, безсловесний, безкорисливий, передвечір'я, презлющий, співзвуччя, різнобарв'я, навпрямки, глибокошановний, холоднеча, пожвавіти, товстішати, зрідка, досита, навпростець, осідлавши, впорядковуючи, звільнений, подорослішала, наближується, узлісся, знедолити.
Варіант ІІ
Знесилення, вагомість, однодумець, додолу, обдумавши, ворожнеча, вогненний, по-дружньому, громадянин, азіат, тривожили, виростеш, смеркання, затріпочуть, безсоння, післясесійний, самотність, пробачила, беззвучно, розпалімо, недалечко, збіднів, скарбошукач, широкоекранний.

Контрольні запитання та завдання:
Які явища породжує співвідношення морфем?
Охарактеризуйте омонімію коренів.
Чим пояснюється виникнення морфемної омонімії?
У чому відмінність між полісемією та омонімією афіксів?
Поясніть явища синоніми та антонімії морфем на власних прикладах.
Які корені називаємо вільними?
Чим може обмежуватися валентність суфіксів?Лабораторне заняття № 4

МОРФЕМНА СТРУКТУРА СЛОВА

Теоретичні питання:
Поняття морфемної структури слова.
Основа слова та її характеристика.
Подільність основи. Ступені подільності основ.

Література:
Вакарюк Л.О., Панцьо С.Є. Українська мова. Морфеміка. Словотвір. Тернопіль: Лілея, 1999. С. 5467.

-16-

Горпинич В.О. Українська словотвірна дериватологія. Дніпропетровськ, 1998. -С. 51-56.
Горпинич В.О. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір. Морфонологія. К.: Вища школа, 1999. С. 5257.
Клименко Н.Ф., Карпіловська Є.А. Словотвірна морфеміка сучасної української літературної мови. К., 1998. С. 5976.
Полюга Л.М. Морфемний словник. - К.: Рад. школа, 1983. - 464 с.
Полюга Л.М. Словник українських морфем. - Львів: Світ, 2001. 448 с.
Сучасна українська літературна мова / За ред. М.Я. Плющ. К.: Вища школа, 1994.-С. 146-148.
Яценко І.Т. Морфемний аналіз. Словник-довідник / За ред. Н.Ф. Клименко. - К.: Вища школа, 1980. - Т. І. - 356 с; 1981. - Т. II. - 352 с.

Завдання для самостійного виконання:
Опрацюйте статтю Яценка І.Т. Про подільність основи слова // Укр. мова і літ. в школі - 1981. - № 6. - С. 15-21.
Випишіть із тексту слова з подільними основами, виділіть у них морфеми.
Жива мова це процес, а не закам'янілий факт, це широководна річка, що віддзеркалює в собі і береги, і небо, і мінливість, і прудкий блискавичний льот аероплана, і зиґзаґи пташиних крил, а не покритий зеленню рясною непорушний ставок.
М. Рильський
У поданих словах поставте наголос і запишіть їх у дві колонки:
а) з подільними основами;
б) з неподільними основами.
Ненависть, валовий, дошка, виразний, котрий, випадок, контрактовий, ознака, нести, металургія, кухонний, щипці, приятель, ринковий, терези, феномен, твердий, кроїти, Бойківщина, порядковий, обставина, кидати.
Згрупуйте слова за типами основ: .
а) префіксальні;
б) суфіксальні.
Підтип, деревина, розділ, кам'яний, одиниця, предобрий, прабаба, вічність, безлад, темнота, величний, неправда.

-17-

Завдання для виконання в аудиторії:
Випишіть слова з подільними основами. Доведіть їх подільність.
Так лагідний той час садівники зовуть,
Коли збираються у передморську путь
Лелеки, й ластівки...
В цю пору нашого задумливого року
Троянди, гріючись на сонці нескупім,
Нам серце радують відродженням своїм.
М. Рильський
Випишіть слова з перерваними основами, схарактеризуйте їх за наявністю афіксів (суфіксальна, префіксальна, префіксально-суфіксальна).
Записалися, сховище, вбиралася, осінній, іскриться, розвиток, ідіть-бо, тривожаться, подих, висловилася, зважишся, гамірливий, винесеться, барвінковий, звешся, якийсь, принеси-но.
Прочитайте. Випишіть іменники та прикметники з подільними основами, вкажіть корені.
Територіальний діалект різновид національної мови, якому властива відносна структурна близькість і який є засобом спілкування людей, об'єднаних спільністю території, а також елементів матеріальної і духовної культури, історико-культурних традицій, самосвідомості. Сукупність структурно близьких діалектів утворює наріччя, сукупність усіх наріч діалектну мову, що є однією з двох основних форм існування національної мови (Українська мова. Енциклопедія).
Схарактеризуйте подані слова за ступенями подільності.
Вуличний, ліризм, поетеса, скляний.
Розгляньте слова, поділені на морфеми. Поясніть явище зв'язаних основ (коренів).
Боч-к-а, вій-ськ-о, кіш-к-а, роз-лук-а, роз-рідж-ен-ий, до-стиг-а-ти, до-сяг-ти, ком-еді-я, тур-ист, скрип-к-а, абон-ент, лед-ар, з-вик-а-ти, над-бав-к-а.
Знайдіть і випишіть слова з префіксами, позначте їх.
1. Тільки рідним словом проговориш до серця (І. Верхратський). 2. Поезія це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі (Л. Костенко). 3. Безкриле серце не окрилити (Є. Маланюк). 4. Слава не лише Україні! Слава тим, хто не зневірився в її майбутньому! (В Яворівський). 5. Дехто вмирає, так і не народившись (П. Загребельний).

-18-

Ніщо так не красить людину, як натхнення. Просто насолода дивитись на людину ось таку розкрилену, одухотворену (О. Гончар).
Перепишіть, з'ясуйте морфемну структуру слова. Схарактеризуйте основи за типами:
а) проста складна;
б) подільна неподільна;
в) вільна зв'язана;
г) суцільна перервана;
ґ) суфіксальна, префіксальна, суфіксально-префіксальна, постфіксальна.
Зразок: примирений основа проста, подільна, суцільна, вільна, суфіксально-префіксальна.
Широчінь, навіки, ширшати, вшанувати, мовчазність, дивуватися, де-небудь, легендарність, гордиться, піднебесний, прихиляться, приріст, хтось, по-старечому, стиха, помалу, збігаються, групуватися, утворюють, звукопідсилювач, навідуємося, важкозрозумілий, книгообмін, розходження, зупинилася, дібраний, відбудова.

Контрольні запитання та завдання
За якими критеріями (ознаками) характеризують основу слова?
З'ясуйте різницю між термінами "подільність-неподільність основ" та "подільність-неподільність слів"?
Які слова в українській мові є абсолютно неподільними?
Чи залежить подільність основи від характеру слова?
Скільки ступенів подільності основ виділяють науковці у словах української мови?
Чи є подільність історично змінною властивістю слів?

-19-

Лабораторне заняття № 5

МОРФОНОЛОГІЯ. МОРФОНОЛОГІЧНІ ЯВИЩА

Теоретичні питання:
Морфонологія як наука.
Основні поняття морфонології.
Морфонологічна модель.
Морфонологічна позиція, морфонема, морфемний шов.
Морфонологічні явища.
Література:
Вакарюк Л.О., Панцьо С.Є. Українська мова. Морфеміка і словотвір. Тернопіль: Лілея, 1999. - С. 67-82.
Горпинич В.О. Українська словотвірна дериватологія. Дніпропетровськ, 1998. -С. 143-181.
Горпинич В.О. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір. Морфонологія. К.: Вища школа, 1999. С. 162172.

Завдання для самостійного виконання:
Опрацюйте статтю Трубецького М.С. Деякі міркування відносно морфонології // За кн. Горпинича В.О. Українська словотвірна дериватологія. Дніпропетровськ, 1998. С. 183185.
Перепишіть та вкажіть, які структурні елементи зазнають усічення.
Зразок: театральщина: театральний театраль /ний/щина.
Фонетика фонетист, Іванівка іванівський, таращанський таращанці, торік торішній, оббігти обіг, граматика граматист, мелодія мелодизм, акуратний акуратист.
З'ясуйте, в яких морфемах відбуваються чергування.
Залізниця залізничник, дбайливець дбайливця, розграфити розграфлений, сон снитися, осінь восени, глибокий глибочезний, пустити пущу, білок білка. ПОПІЛ попелище.

-20-

4. Шляхом зіставлення спільнокореневих слів визначте тип морфонологічного явища.
Тактика тактичний, зробити зроблений, задимити задимлений, день днина, докоряти докір, полтавець полтавця, еліпс еліптичний, таксі таксист, яйце яєчня, Свердловськ свердловський, заходити захід.

Завдання для виконання в аудиторії:
Прочитайте висловлювання про мову. Знайдіть слова, в яких можуть виявлятися морфонологічні явища.
"Мова є формою існування людської свідомості, найістотнішою з ознак, якими людське суспільство відрізняється від тваринного стада" (О. Мельничук).
"Мова то цілюще народне джерело, і хто не припаде до нього вустами, той сам всихає від спраги" (В. Сухомлинський).
"Той, хто зневажливо ставиться до рідної мови, не може й сам викликати поваги до себе" (О. Гончар).
Простежте явище усічення та охарактеризуйте його, згрупувавши пари слів за частиномовною належністю другого слова.
Київ киянин, лікувати лік, можна можливий, молоти млин, мерзнути мерзлий, рідкий рідити, Сухумі сухумський, чотири четверо, стрибати стрибун, навколо навколишній, Тбілісі тбіліський, есперанто есперантист.
Перепишіть, обґрунтуйте системний характер чергування приголосних у прикметниках перед суфіксом -н-.
Смішний, вушний, ручний, прибережний, білосніжний, страшний, річний, грішний, бічний, небезпечний.
З'ясуйте, в яких морфемах і за рахунок яких фонем відбулося нарощення. Додайте власні приклади.
Правда справедливий,
приймати прийом,
задати завдання,
туфля туфелька.
Поділіть слова на морфеми, поясніть морфонологічну позицію і позначте "морфемний шов".
Моряцький, чеський, козаччина, дивацтво, вищий, морфонологія, галицький, дніпропетровський, криворізький, чернівецький, черкаський.

-21-

Поясніть, які морфонологічні явища відбулися в афіксальних морфемах у поданих словах.
Франц-уж-енк-а, міст-оч-ок, ли-тт-я, дал-еч-інь, вел-ич-ин-а, жад-іб-н-ий, мат-ер-ин-ськ-ий, крок-уй-учи, пис-ем-н-ий, жи-вл-енн-я, під-неб-есс-я, світ-л-о, від-чу-тт-я, буд-ів-н-иц-тв-о, донь-ч-ин, під-жи-вл-юва-ч.
За поданим зразком утворіть нові слова і поставте наголос. Розкрийте суть "морфонологічного наголосу".
Зразок : падати падіння.
Високий, адреса, бік, наказати, короткий, виробити, агент, насипати, добрий, учень, глибокий, воля, зварити, насадити, зерно, скосити, жовтень, легенда, дзвін, пекти.
У наведених парах слів укажіть типи морфонологічних явищ.
Зразок : на-лет-і-ти -> наліт (усічення, чергування еі, наголос).
Кавказ кавказький, попереду попередник, вульгарний вульгарщина, гетьманський гетьманщина, декламувати декламатор, знекровити знекровлений, вивозити вивіз, Париж паризький, берег узбережжя, вибирати вибір, Донецьк донецький.
Поділіть слова на морфеми, вкажіть морфемному та назвіть тип морфонологічного явища.
Припустити припущений, каятись каяття, довіряти довіра, пасти пастух, вузький вужчий, манго манговий, Омськ омський, перекладати перекладач, шосе шосейний, відвідувати відвідувач, сценарій сценарист, Архангельськ архангельський, втомитися втомлений, дорогий дорожчий, відзначити відзнака.
У поданому тексті знайдіть 10 слів, при творенні яких відбулися різні морфонологічні явища. Запишіть ці слова парами за зразком: вічний <- вік чергування к // ч.
Дніпро це священна й заповітна для запорожців ріка. У козацьких думах він називається Дніпром-Славутою, у козацьких піснях Дніпром-братом, лоцманською мовою козацьким шляхом.
Тут, серед безкінечних гирл Дніпра, серед його глибоких лиманів, неозорих плавнів, підводних корчів і диких пагорбів, міг, не ризикуючи головою, вільно плавати лише досвідчений плавець. Серед лісистих

-22-

островів, грузьких боліт, невилазних і непроглядних очеретів не загубитися міг тільки той, хто до дрібниць вивчив Дніпро.
Але ця неприступність Дніпра, ця дика місцевість, цей страх пустельного безладдя і приваблювали низових молодців, запорізьких козаків.
Д. Яворницький
11. Обґрунтуйте правильну вимову і правопис наведених слів.
Товариський, юнацтво, студентський, довговічний, безжалісний, Туреччина, гігантський, об'їжджати, оснащений, ризький, Гуцульщина, чуваський.
Контрольні запитання та завдання:
Що є предметом вивчення морфонології?
Що таке морфонологічна модель? Наведіть приклади.
Чим відрізняються морфонологічні чергування від фонетичних?
В яких морфемах можуть відбуватися морфонологічні чергування?
Розкрийте суть морфонологічного явища нарощення?
Чи може наголос бути морфонологічним явищем? Які різновиди наголосу ви знаєте?
Що таке "морфемний шов"?
Чи може відбуватися в одному слові кілька морфонологічних явищ? Наведіть приклади.


Лабораторне заняття № 6

ІСТОРИЧНІ ЗМІНИ У МОРФЕМНІЙ СТРУКТУРІ СЛОВА

Теоретичні питання:
Історичні зміни в морфемній структурі слова та їх причини.
Опрощення (спрощення), його причини та основні види.
Перерозклад основи.
Ускладнення та декореляція.
Етимологічний аналіз слова.

-23-

Література:
Вакарюк Л.О., Панцьо С.Є. Сучасна українська мова. Морфеміка і словотвір. Тернопіль: Лілея, 1999. С. 8298.
Горпинич В.О. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір. Морфонологія. К.: Вища школа, 1999. С. 6773.
Горпинич В.О. Українська словотвірна дериватологія. Дніпропетровськ, 1998.-С. 67-73.
Клименко Н.Ф., Карпіловська Є.А. Словотвірна морфеміка сучасної української літературної мови. К., 1998. С. 7680.
Сучасна українська літературна мова / За ред. М.Я. Плющ. К.: Вища школа, 1994. - С. 148-156.
Полюга Л.М. Морфемний словник. К.: Рад. школа, 1983. 464 с.
Полюга Л.М. Словник українських морфем. Львів: Світ, 2001. 448 с.

Завдання для самостійного виконання:
Користуючись етимологічним словником, з'ясуйте явище спрощення у поданих словах.
Смородина, щітка, курити, бочка, мішок, палатка, порошок, лічити.
Доберіть спільнокореневі слова. Поясніть явище спрощення.
Зразок: гам гамір, вгамуватися.
Жир, дар, мир, народ, сон, шум.
За поданим початком напишіть твір-роздум про мову на тему "Хай вовік і нині пребуде слово і у нім народ" (М. Рябчук).
Рідна мова мова, з якою дитина народжується і входить у світ, згодом долучається до загальнолюдських цінностей у їх національному колориті ...

Завдання для виконання в аудиторії:
1. Згрупуйте слова за межами перерозкладу: а) між основою і суфіксом; б) між основою і закінченням; в) між префіксом і основою.
Соломин-ка
м'ясн-ик
пальто
пере-розподіл
не-доварений
авантюрист-ичний
солом-инка
м'яс-ник
пальт-о
перероз-поділ
недо-варений
авантюр-истичний-24-

годувальн-ик
аварійн-ість
домаш-ній
з-невіра

годуваль-ник
аварій-ність
дом-ашній
зне-віра.Розгляньте подані афіксальні морфеми і поясніть явище ускладнення, дібравши ілюстрації з "Морфемного словника" Л.М. Полюги.
Недо-, -ність, -льник.
Визначте, яка історична зміна відбулася у морфемній структурі наведених слів.
Відьма (пор.: відь "знання"), галка (пор.: гал "чорний"), гребінь (пор.: гребти "чесати"), лукавий (пор.: лука "хитрість"), обруч (пор.:ручь "рука"), ласка (пор.: ласий "ніжний").
З'ясуйте причину декореляції в іменниках війна, лікар, пастир. Додайте власні приклади.
Розгляньте випадки ускладнення основи, використавши словник іншомовних слів.
Максимум, космос, апробація, пленум, радіус, епос, гравюра, делегація, монтаж, глобус, адаптація, агітація, епатаж.
З'ясуйте, які зміни відбулися в морфемній структурі поданих слів у процесі їх історичного розвитку. Зробіть етимологічний аналіз слів, скориставшись етимологічним словником.
Столиця, вікно, півтора, червоний, ведмідь, нащадок, з ним, масло, обід, нехтувати, хлопчик, зняти.
Виконайте морфемний аналіз виділених слів. При потребі дайте історичний коментар.
Рідна земля
Тарас Шевченко хліборобську долю вимірював на пропахлій чорноземом ріллі розміреними кроками в ранковий туманець, крізь який падало з його рук золоте зерно, лягаючи в розпушену землю. Хай буйно зелом красується вона в степовому привіллі поряд з давньою могилою. Ніхто ще не наважувався розорювати Ті або розкопувати. Бо перекази повідають, що хто ступить на неї з такими намірами, той почує дивний голос, який невідступно супроводжуватиме порушника звичаїв. Хай добром красується засіяна нива і не марнується хліборобська доля, вітрами бита, дощами омита.

-25-

За звичаєм, після першого засіву художник підіймався на могилу, оглядав трудове поле. Червонясто лягало сонце за обрій, сизі присмерки обволікали навколишність. Зринала пісня, трепетними крилами обіймала простір, колишучи спогади та в праці плекані надії. Відчував у пісні незмінну силу, що передавалася в поколіннях, вливалася в кров, як цілюще джерело. Той голос поколінь єднав сівача з рідною землею, вселяв любов до неї. Здавалося, повставав світ в оновленому вбранні, в красі трудового щодення, нагороджуваного щедротами сонця. Яка ж ти мила, земле, що даруєш дива, стелиш на собі шляхи з давнини в прийдешність! Хто ступить ними, той відчує істину буття, пізнає життєву правду і віддасть їй почуття й силу рук, творящих блага. Прийшов митець, щоб оновити душу і збирати, ловити пензлем сонячні розписи, як збирає орач плідне зерно. Розквітла душа художника в пізнанні нових дарунків сонця.
І. Пільгук

Контрольні запитання та завдання:
Назвіть причини історичних змін у морфемній будові слова.
В яких морфемних структурах слів відбувається явище спрощення?
Чи є семантичний фактор причиною спрощення?
Назвіть види спрощення. Наведіть приклади.
Чи усуває перерозклад морфемну подільність слова?
Поясніть погляд, за яким опрощення і перерозклад у морфемній будові слова ведуть до виникнення нових морфем у мові.
Чому ускладнення відбувається, в основному, у запозичених словах?
Що є причиною декореляції? Наведіть приклади.


-26-

Лабораторне заняття № 7

МОРФЕМНИЙ АНАЛІЗ СЛОВА

САМОСТІЙНА РОБОТА
Підсумковий тестовий модуль по темі «Морфеміка»

Література:
Вакарюк Л.О., Панцьо С.Є. Українська мова. Морфеміка і словотвір. -Тернопіль: Лілея, 1999. - С. 90-96.
Клименко Н.Ф., Карпіловська Є.А. Словотвірна морфеміка сучасної української літературної мови. К., 1998. С. 5159.
Полюга Л.М. Морфемний словник. К.: Рад. школа, 1983. - 464 с.
Полюга Л.М. Словник українських морфем. Львів: Світ, 2001. 448 с.
Яценко І.Т. Морфемний аналіз. Словник-довідник / За ред. Н.Ф. Клименко. - К.: Вища школа, 1980. - Т. І. - 356 с; 1981. - Т. II. - 352 с.
Завдання для самостійного виконання:
Опрацюйте вступну статтю до "Морфемного словника" Л.М. Полюги. -К.: Рад. школа, 1983. - С. 4-14.
Напишіть твір-роздум на тему "Мене моя рідна" . Виконайте повний морфемний аналіз 20 слів різних частин мови із твору.
Завдання для виконання в аудиторії:
Прочитайте текст статті 10 Конституції України. Назвіть слова з подільними основами.
Державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.
Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування.

-27-
2. Проаналізуйте морфемну будову слів за схемою:
Передбачливий, обходження, неприхований, страшнуваті, умеблювання, умитий, попереду, улесливість, зоравши, навіки, самотність, журливий, оживати, необ'їжджений, співбесідник, обезболювання, схвильовано, обраниця, усіяний, зворушливо, переляк, бездара, найдрібніший, вручну, взимку, супутник.
У наведених словах виділіть афікси, з'ясуйте їх значення.
Благодіяти, по-материнськи, середньовічний, хвилеріз, озброїтися, вільнодумство, бери-но, схопившись, сталепрокатник, зріднитися, перевтомлений, нижчезазначений, хтозна-де, поморщився, колись, добродушно, свіжозораний, тритомник, співучасник.
Доберіть і запишіть слова, побудовані за такими схемами:

5. Виконайте морфемний аналіз виділених слів.
Грінченків словник
Багато відтоді води спливло, зміни у світі сталися грандіозні, епоха народила тисячі й тисячі нових понять, нових слів, що їх годі було б шукати в словнику Бориса Грінченка... Та все ж, вслухаючись у розбурханий багатоголосий гомін нової доби, ми віддаємо належне і славетному нашому ветерановісловникові, що й нині всюди знаний як словник Грінченків, той, що з синівською сумлінністю, з дивовижною, як на тодішні можливості, повнотою зібрав усе, що на той час вродило квітчасте поле живої української мови.

-28-

Словник зафіксував мовби самі оті "моменти вічності", коли думка людська кристалізується в слові... Багатовіковий досвід трудового люду, його творча снага, сила духу, біль і гнів, боротьба, страждання, мрії все це зафіксовано в слові, в народній пісні, думі, прислів'ї, повнозерному народному афоризмі.
... Тільки любов здатна була звершити цей подвиг, звершити працю всеосяжну, завдяки якій зібране багатство відкрилося ніби своєю новою якістю, глибинною суттю: це ж бо у фантастичній лексичній щедрості, у багатющому духовному спектрі постало саме життя народу, постало в усьому розмаїтті...
0. Гончар

САМОСТІЙНА РОБОТА
Тестовий модуль до розділу "Морфеміка"
Варіант І
Які підходи до вивчення мовних явищ застосовуються у морфеміці?
а) Синхронний;
б) етимологічний;
в) синхронний і діахронний.
Хто з мовознавців дав розгорнуте тлумачення терміна "морфема"?
а) Щерба Л.;
б) І. Бодуен де Куртене;
в) С. Трубецькой.
Який характер має морфема?
а) Односторонній;
б) формальний;
в) двосторонній.
Що таке морф?
а) Одиниця мови;
б) корінь;
в) одиниця мовлення.
Які типи значень можуть виражати морфеми?
а) Предметне;
б) дериваційне, предметне і релятивне;
в) дериваційне.

-29-

Що розуміють під морфемною структурою слова?
а) Склад морфем;
б) склад взаєморозташування морфем;
в) склад, взаєморозташування та зв'язки морфем.
Що містять у своїй структурі подільні слова?
а) Корінь;
б) корінь і флексію;
в) афікси, корінь, флексію.
В якому рядку названо всі риси морфеми?
а) Мінімальність у плані значущих частин мови, бінарність;
б) відтворюваність, повторюваність в інших словах;
в) мінімальність у плані значущих частин мови, бінарність, від- творюваність, повторюваність в інших словах.
В якому ряду допущено помилку у поділі слова на морфеми?
а) Під-груп-а, над-мір-н-ий, груб-езн-ий, бджол-яр;
б) в-низ, біл-і-ючи, при-дор-ож-н-ій, неб-о;
в) в-гор-і, в-низ, чит-а-л-а, вітр-юг-а.
10. Виправте допущені помилки у поділі слів на морфеми:
вчи-тель-к-а, смуг-ляв-ість, піаніст-к-а, смуг-а-ст-ий, вдум-л-ив-ий, чуж-инець, на-с-лід-ок.
Варіант ІІ
Що таке валентність морфем?
а) Об'єднання морфем;
б) місце у з'єднанні морфем;
в) властивість їх поєднуватися з певними мовними елемен- тами.
Чим виражається релятивне значення у слові?
а) Флексією;
б) суфіксами;
в) флексією і суфіксом.
Що таке афіксоїди?
а) Суфіксальні морфеми;
б) частини слова, подібні до кореня та афікса;
в) кореневі морфеми.

-30-

На які групи поділяються афікси за функцією?
а) словотворчі;
б) формотворчі;
в) словотворчі і формотворчі.
Хто вперше в українському мовознавстві використав термін "флексія"?
а) П. Залозний;
б) Я. Головацький;
в) І. Ковалик.
Що розуміють під вільною основою?
а) Частину слова без закінчення;
б) котра має здатність до вільного вияву;
в) складається з двох або більше коренів.
Стосовно якої одиниці мови застосовується поняття "подільність"?
а) Основи;
б) слова;
в) основи і слова.
В якому рядку названо всі типи морфонологічних явищ в українській мові?
а) Спрощення, чергування, у січення, наголос;
б) чергування, подовження, накладання, палаталізація;
в) чергування, усічення, накладання, наголос, інтерфіксація.
В якому ряду допущено помилку при поділі слів на морфеми?
а) Ентузі-азм, анар-хізм, мороз-ець;
б) камін-н-ий, неб-ес-н-ий, слав-а;
в) за-пис-а-ти, при-вез-ен-ий, сел-о.
10. Виправте помилки у поділі слів на морфеми:
гір-к-ува-т-ий, прац-юва-т-и, мо-в-л-енн-я, сніж-н-ий, полі-ськ-ий, задимлен-ий, виїждж-е-н-ий, роз-граф-л-ен-ий.

Контрольні запитання та завдання:
У чому полягає мета морфемного аналізу слова?
Які два критерії необхідно враховувати при сучасному морфемному членуванні слів?
Чи треба при виділенні морфем звертати увагу на словотвірні зв'язки?

-31-

Лабораторне заняття № 8

СЛОВОТВІР

Теоретичні питання:
Словотвір як розділ мовознавства. Синхронний і діахронний словотвір.
Об'єкт і завдання словотвору.
Похідне слово як основна одиниця словотвору. Похідні і непохідні слова.
Твірне слово. Словотвірна пара.
Твірна основа і формант.
Поняття "словотвірна структура слова".
Словотвірна мотивація, її види.

Література:
Вакарюк Л.О., Панцьо С.Є. Українська мова. Морфеміка і словотвір. -Тернопіль: Лілея, 1999. - С. 99-118.
Горпинич В.О. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір. Морфонологія. - К.: Вища школа, 1999. - С. 100-109.
Горпинич В.О. Українська словотвірна дериватологія. - Дніпропетровськ, 1998.-С. 99-106.
Клименко Н.Ф. Як народжується слово. - К.: Рад. школа, 1991. -С. 213-259.
Клименко Н.Ф. Словотворча структура і семантика складних слів у сучасній українській мові. - К.: Наук, думка, 1984. - С. 37-50.
Ковалик 1.1. Основні проблеми вчення про словотвір // Укр. мова і літ. в школі - 1970. - № 10.
Ковалик 1.1. Вчення про словотвір. - Львів: Вид-цтво Львівського ун-ту, 1958. - 78 с.
Сікорська З.С. Українсько-російський словотворчий словник. - К.: Рад. школа, 1985. - С. 10.
Словотвір сучасної української літературної мови. К.: Наук, думка, 1979.-С. 26-34.

Завдання для самостійного виконання:
Опрацюйте статтю Соколової С.О. Словотвірна мотивація в колі суміжних явищ і! Мовознавство. 2004. № 1. С. 6269.

-32-

2. З поетичного тексту випишіть похідні слова.
О мудрагелю, безголовий,
Ще й безсердечний додамо,
Не хорони завчасно мови
Народу славного мого.
Народ мій є, народ мій буде
У мові прадідній звучать!
Тобі ж, чи свято, а чи будень,
Безликі лозунги чіплять.
Ну, що ж,
Дзвени, шуми, глагольствуй,
не приховаєш, де фальша...
Хай знає всяк, мов бубон, гола
Твоя чиновницька душа.
М. Братан
3. Дібравши твірні слова, у поданих словах вкажіть твірні основи і форманти.
Сучасність, відбиток, аптекарський, багаторічний, тритомник, безжурний, трактування, вибігти, радість, надрічний, надовго, живопис, жахливо, жадібність, шуміти, поживний, міжмовний, глибочі-ти, іржавіти, свіжіти, погіршити, хитруватість, усвідомити.
Завдання для виконання в аудиторії:
До поданих слів доберіть твірні слова. Вмотивуйте свій вибір.
Безхребетний (хребетний, без хребта);
середземний (серед земель, земний);
відіменний (іменний, від імені);
безсонний (сонний, без сну);
заокеанський (океанський, за океаном);
задніпрянський ( за Дніпром, дніпрянський);
насип (сип, насипати);
застій (стій, застоюватися).
З'ясуйте, від яких основ і за допомогою яких суфіксів утворено слова.
Дрібниця, мокрінь, тілесність, кмітливість, мишастий, хитрощі, картоплина, телятко, печиво, мішанина, лінивець, учитель, львів'янин, Туреччина, водій, метушливість, мерехтіння.
Поясніть словотвірні зв'язки кожної групи слів.
Зразок: гризти (твірне) -> вигризти (похідне, твірне) -> вигризок (похідне).

-33-

Ціна -> цінний -> цінність;
диво -> дивак -> дивакуватий -> дивакуватість;
бігти -> перебігти -> перебіг;
дрібний -> дрібніти -> здрібніти -> здрібнілий;
година -> годинник -> годинникар;
земля -> землистий -> землистість;
старий -> старіти -> застаріти -> застарілий -> застарілість.
У словах кожного ряду виділіть твірну основу та формант.
Честь чесний по-чесному;
біда бідний бідняк бідняцький;
добрий добріший добрішати подобрішати;
прямий прямувати спрямувати спрямування;
смуга смугастий смугастість;
злий злість злісний;
ділити поділити розподілити розподіл.
Утворіть словотвірні пари, позначте твірні основи та словотворчі суфікси у похідних словах.
Відродження, перетин, знешкодження, підставка, відважність, відвернення, сухо, таємниця, бистрінь, іноземщина, трухлявина, нетерплячка, сивизна, вітрянка, добре, збірник, новак, з'їхавшись, оглядач.
За допомогою стрілок покажіть, яке зі спільнокореневих слів від якого утворилося.
М'ясо, м'ясистість, м'ясистий;
блискавка, блискати, блискавковий;
бджтшати, багатир, багатший;
довіра, вірити, довірити;
день, днина, днинка;
напис, писати, написати;
читати, прочитаний, прочитати;
позолотити, позолота, золотий, золотити;
зима, по-зимовому, зимовий.
З'ясуйте мотивацію поданих слів. Випишіть у дві колонки слова зі словотворчими префіксом чи з суфіксом, позначте їх.
Недобитий, доброта, гріховність, надійність, пречистий, людяність, прямувати, субкосмічний, фальшивити, здоровань, ірреальний, антиморальний, старезний, прещасливий, періодичний, допливти, заслання, неврожай, призвук, мінорність, поштарський.

-34-

Згрупуйте похідні слова за словотворчими формантами, доберіть до них твірні слова.
Інтелектуальність, глухота, гарячінь, лівизна, гордощі, крихкість, голубінь, білизна, гарячка, єхидство, біднота, твердість, рудизна, лукавство, грубощі, скупощі.
Пояснюючи значення похідних слів, доберіть до них твірні. Виділіть твірні основи і форманти. Якщо при словотворенні спостерігається морфонологічне явище, вкажіть яке.
Зразок: безстрашний <- страх (чергування х // ш).
Наближення, надміру, всебічний, одеський, ознайомлення, розпис, товариський, удома, обличчя, юнацький, ствердження, квашений, четверо, пастух, увечері, книголюб, піднебесся, юнь, символічний, виступ.
Тестовий модуль по темі "Словотвір"
Хто з українських мовознавців долучився до створення теоретичної бази зі словотвору?
а) Г. Винокур;
б) І. Ковалик;
в) А. Грищенко.
Яку структуру має похідна основа?
а) Бінарну;
б) подільну;
в) суцільну.
Як шукаємо твірну основу?
а) Шляхом нарощення;
б) шляхом накладання;
в) шляхом усічення.
Непохідне слово це... .
а) Слово, що має в своїй структурі непохідну основу;
б) немотивоване слово;
в) неподільне слово.
Що таке формант?
а) Оформлювач слова;.
б) словотворчий засіб;
в) виразник значення.

-35-

Як розуміти поняття "словотвірна пара"?
а) Два спільнокореневі слова;
б) твірне слово і похідне слово;
в) непохідне слово і похідне слово.
Виправте помилки у доборі словотвірних пар?
Досконалість <- досконалий;
плечі <- плечистий;
важкий <- важко;
наплив <- напливати.
Доберіть твірні слова і позначте твірні основи.
Збори, лісовичок, ширина, засніжений, гравець, задобрий, піаніст, оглядач, бруднити, спальня.
Заповніть пропущену ланку ланцюжка:
Майстер -... майстерність; \
час -... сучасник;
втілити - ... перевтілення.
10. Доберіть твірні слова до похідних слів.
Земний
землянка
земляний
землянистий
землянистість

Контрольні запитання та завдання:
В яких двох значеннях вживається термін "словотвір"?
В яких аспектах можна вивчати словотвір?
Що є об'єктом словотвору?
Як словотвір пов'язаний з лексикою і морфологією?
Назвіть основні ознаки похідного слова.
Яке слово повинно існувати стосовно похідного (мотивованого) слова?
Розкрийте суть відношень мотивації.
На чому ґрунтується добір твірного слова до похідного?
Як виявляємо твірну основу?

З'ясуйте поняття "форманта".
У чому відмінність понять "словотвірна структура слова" і "морфемна структура слова"?

-36-

Лабораторне заняття № 9

СЛОВОТВІРНА СИСТЕМА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Теоретичні питання:
Поняття словотвірної системи.
Словотвірні категорії і класи.
Словотвірне значення.
Словотвірний тип. Продуктивні і непродуктивні словотвірні типи.
Словотвірна модель. Регулярні і нерегулярні моделі.
Словотвірний ланцюжок.
Словотвірна парадигма.
Словотвірне гніздо.
Література:
Вакарюк Л.О., Панцьо С.Є. Українська мова. Морфеміка і словотвір. -Тернопіль: Лілея, 1999. - С. 126-164.
Горпинич В.О. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір. Морфонологія. К.: Вища школа, 1999. С. 100109.
Горпинич В.О. Українська словотвірна дериватологія. - Дніпропетровськ, 1998.-С. 99-106.
Карпіловська Є.А. Кореневий гніздовий словник української мови. К.: "Українська енциклопедія" ім. М. Бажана, 2002. - 910 с.
Клименко Н.Ф. Словотворча структура і семантика складних слів у сучасній українській мові. - К.: Наук, думка, 1984. - С. 37-50.
Клименко Н.Ф. Як народжується слово. - К.: Рад. школа, 1991. -С. 213-259.
Словотвір сучасної української літературної мови. К.: Наук, думка, 1979. - С. 34-52.

-37-

Завдання для самостійної роботи:
1. Згрупуйте слова за спільним словотвірним значенням:
а)рід занять особи;
б)соціальний статус;
в) назва приміщення;
г)назва особи за внутрішніми якостями; ґ) національність особи.
Атомник, газетяр, дотепник, буровик, кулеметник, командувач, лікарня, невільник, пекарня, курятник, службовець, споживач, мудрець, теплиця, спритник, угорець, прозаїк, українець, ремонтник, розвідник, волоцюга.
Випишіть із поданого тексту похідні слова, доберіть до них твірні. Побудуйте зворотним шляхом словотвірні ланцюжки від слів вигадка, домисел. Мій гріх тяжкий, мій домисел злочинний, Суди, суддя, та напрямки, хутчій, Без вигадок, без хитрої личини Й без фарисейських лицедій.
М. Старицький
З'ясуйте чи належать до одного словотвірного типу подані слова. .
Надземний, підземний; надуматися, наспіватися; годівниця, шатківниця; вибігати, виносити, виходити.
Завдання для виконання в аудитори:
.
Згрупуйте похідні слова за словотвірними класами, доберіть до похідних твірні.
Сивінь, бездіяльний, татарщина, переджнив'я, безідейний, любощі, дивно, покірність, понуро, біліти, заздро, яріти, тихо, мужність, заніміти, дивнуватий, чорніший, заспівати.
Розподіліть подані слова за словотвірним значенням за схемою, вкажіть їх словотвірну структуру.

Виконавець
Знаряддя дії
Місце дії
Назва абстрагованої дії
Носій внутрішньої ознаки

порад-ник
-38-

В'язальник, мотовило, мотання, телеграфіст, багатій, кохання, вимикач, каяття, веселун, проповідник, пасовище, вимірювач, пральня, крадій, розпорядник, сіяч, страждання, промовець, балакун, коваль.
Доберіть похідні слова з формантом -ист- за формулами: а) "той, хто грає на музичному інструменті"; б) "той, хто є фахівцем з ..."; в) "той, хто пише..."
Зразок: а) органіст; б) геодезист; в) пейзажист.
Розподіліть слова за різновидами словотвірних типів (мутаційний, модифікаційний; транспозиційний, нетранспозиційний); синтаксичної чи лексичної деривації.
Аргументованість, регулярність, типовість; стеблина, соломина, капустина; мудріти, свіжіти, тепліти; хвилювання, святкування, зварювання; першорозрядник, шестикласник; блідуватий, рудуватий, сіруватий. ,
Поповніть словотвірні типи 34 похідними словами, вкажіть на їх продуктивність.
Заздрісник,
Водій,
Киянин,
Вантажник,
Сміливець,
Бідняга,
Замазура,
Пекар,
6. З поданих речень випишіть похідні іменники словотвірної категорії назв осіб і схематично зобразіть їх моделі. Доведіть регулярністьнерегулярність моделей.
Зразок: учитель "дієслівна основа + -тель".
1. У льотчиків серце несхитне й тверде, рука неухильно машину веде (М. Бажан). 2. У житті ми нерідко зустрічаємо цікавих оповідачів (Ю. Смолич). 3. Лікарю, зцілися сам! Чи ж тобі нести свободу непідкупному народу, непідробним небесам (І. Римарук). 4. Юрій Тарнавський заперечувальник національних традицій; виявляється творцем цих традицій тільки на новому витку (В. Шевчук). 5. Лише згодом я збагнув усю велич і красу душі кавалериста-партизана (Ю. Збанацький). 6. В думках Марко вже виводив сюди сіячів (М. Стельмах). 7. Очі в академіка пойнялися тьмяною запоною (П. Загребельний). 8. Ко-

-39-

мандир батько своїм бійцям і мусить їх жаліти. 9. Обидва юнаки вчилися в одній школі (О. Гончар).
Розподіліть слова за словотвірними моделями і типами, побудуйте схеми моделей.
Зразок: гордощі "прикметникова основа + -ощі".
Керівник, заздрощі, малинник, ковбасник, арфіст, пахощі, соусник, телятник, лестощі, салатник, ягідник, лютощі, кларнетист.
Запишіть подані ланцюжки, виділіть форманти.
Зразок : читати -> за-читдти -> зачит-увати -> зачитува-ння.
Жити -> ужити -> ужитий -> ужиток -> ужитковий;
білий -> білок -> білковий -> білковина;
горб -> горбатий -> горбатіти -> згорбатіти;
добрий -> добріти -> подобріти -> подобріння;
різати -> вирізати -> виріз;
жадоба -> жадібний -> жадібність.
З'ясуйте родовід слів, відтворюючи шлях похідних від кінця до початку.
Зразок проголосивши <- проголосити <- голосити <- голос.
Дослідницький, прадідівський, невпізнанно, ворожість, по-дружньому, обранець, по-материнськи.
А. Розгляньте словотвірну парадигму похідних слів, утворених від слова білий і позначте словотворчі засоби. Утворіть похідні І ступеня від слів жовтий, чорний.
Білий білизна, білина, білиця, білість, білок, біляк, білявий, білястий, білуватий, біленький, біліший, білити, біліти, білувати, біло, добіла.
Б. Вкажіть, що спільного в утвореннях від слів однієї і тієї ж семантичної
групи.
11. Випишіть похідні іменники та охарактеризуйте їх за схемою: твірне слово, словотвірне значення (СЗ), словотвірний тип (СТ), словотвірна модель (СМ).
Зразок: читальня <- читати, СЗ "місце дії", СТ мутаційний, транспозиційний, продуктивний, СМ "дієслівна основа + -льня", регулярна.
Сама постать Лесі Українки як людська особистість має колосальну притягальну силу, якусь магічну привабливість. Це була людина виняткової мужності і принциповості, духовної краси і мистецького обдарування (Л. Міщенко).

-40-

Список учасників дії в дієслівних гніздах досить вагомий. Корені можна охарактеризувати так, як і учнів у класі: одні з них трудівники, інші живуть собі тихо (Н. Клименко).
Порівняйте словотвірні гнізда. Чим пояснити таку різну кількість "родичів" у цих гніздах?13. Побудуйте словотвірні гнізда слів книга і мудрий.
Контрольні запитання та завдання:
Доведіть системність словотвірної будови мови. Які словотвірні одиниці об'єднує словотвірна система?
Зіставте поняття "словотвірне значення", "граматичне значення", "лексичне значення". У чому специфіка "словотвірного значення"?
Що таке словотвірний тип? Назвіть види словотвірних типів.
Що таке словотвірна модель? Наведіть приклади регулярних і нерегулярних словотвірних моделей.
Вкажіть принцип побудови словотвірного ланцюжка. Наведіть приклади.
Що називаємо словотвірною парадигмою? Чи властиві українській мові однотипні словотвірні парадигми?
Який принцип лежить в основі словотвірного гнізда? Наведіть приклади мікро- і макрогнізд.
Які словотвірні одиниці входять до словотвірного гнізда?

-41-

Лабораторне заняття № 10

СПОСОБИ СЛОВОТВОРЕННЯ

Теоретичні питання:
Поняття способів словотворення.
Класифікація способів словотворення.
Афіксація та її різновиди:
а) суфіксація;
б) префіксація;
в) постфіксація;
г) флексійний різновид словотворення.

Література:
1. Вакарюк Л.О., Панцьо С.Є. Українська мова. Морфеміка і словотвір. Тернопіль: Лілея, 1999. - С. 160-167.
2.
Горпинич В.О. Українська словотвірна дериватологія. Дніпропетровськ, 1998. - С. 111-120.
З
Горпинич В.О. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір. Морфонологія. К.: Вища школа, 1999. С. 112122.
Клименко Н.Ф. Система афіксального словотворення сучасної української мови. К.: Наук, думка, 1973. 186 с.
Клименко Н.Ф. Як народжується слово. К.: Рад. школа, 1991.
Ковалик 1.1. Вчення про словотвір. Львів: Вид-во Львів, ун-ту, 1961. 82 с.
Невідомська Л.М. Вивчення словотвору в школі: Метод, рекомендації. Тернопіль, 1986. - С.16-18.
Сікорська З.С. Українсько-російський словотворчий словник. К.: Рад. школа, 1985. - 188 с.
Словотвір сучасної української літературної мови. К.: Наук, думка, 1979. -С. 57-75, 119-142.
Сучасна українська літературна мова / За ред. О.Д. Пономаріва. К.: Либідь, 1997. - С. 107-110.

Завдання для самостійної роботи:
1. Підготуйте конспект відповіді на кожне питання з прикладами, виписаними зі словника З.С. Сікорської.

-42-

Випишіть похідні слова чистих різновидів афіксального способу деривації з поданого поетичного тексту.
Любо в гаю соловейко виспівує.
Слухаю ніжне лящання;
Чистую, щирую річ українськую
Чую я в тім щебетанні.

Болісно серцю, жалем обгортає
Пісня смутна солов'їна.
Десь із туману з прозорої хмари
Дивиться давня Вкраїна.
А. Кримський
Визначте, яким способом утворено подані слова, виділіть їх твірні основи і форманти.
Зразок: Щасливий <- щастя суфіксальний спосіб.
Учасник, мовчання, донині, купатися, обдумати, Валентина, крадій, підгрупа, переддень, символіка, хтось, смисловий, співавтор, де-небудь.

Завдання для виконання в аудиторії:
1. Випишіть із тексту іменники і згрупуйте їх за суфіксами, що означають назву особи: а) за родом занять, професією; б) за соціальним станом; в) за зовнішністю чи внутрішньою ознакою. Позначте твірні основи та форманти.
1. Я ливарник! А я пекар! Я шахтар! Вчитель я! Бібліотекар! всіх нас творчість огріва. 2. Нас чотири трактористи з бригадиром на чолі. 3. Але недовго туча побула ти весь напружився, як та стріла, колись ти звався: чудодій, кудесник, тепер тобі ім'я лиш месник. 4. Ой Остапе, веселий мій друкарю, мерщій, мерщій на світі розсвіло б. 5. Встає над землею людина господар своєї землі (М. Бажан). 6. Адже зверхником тут фараон над усіма князями. 7. Горе вам, нетямучі раби! Бо ведуть вас, неначе сліпих, ошуканці і дурні! (І. Франка). 8. Як відомо, наша держава велична саме величчю своїх простих людей трудівників, воїнів, мислителів, перетворювачів землі. Ось головна, велична тема кіномистецтва (О. Довженко). 9. Вони незаконно насмілилися називатися шляхтичами і дідичами Сівери (3. Тулуб). 10. Гетьман подякував за тую дбайливу прихильність і просив поздоровити княгиню (Б. Лепкий). 11. Якісь красуні, всупереч

-43-

вікам, до нього йшли по місячній доріжці. 12. Не кожен з них був засновником. 13. Чи і в житті ти був такий самітник, як ця твоя посмертна самота?! (Л. Костенко). 14. Тимко із своїм погоничем першу борозну пройшов спокійно (Г. Тютюнник).
Згрупуйте слова за суфіксами, виділіть твірну основу і суфікс. Охарактеризуйте словотворчий суфікс щодо продуктивності.
Латвієць, вербувальник, жебрак, циркач, змазувальник, терно-пілець, лисак, вимикач, поетеса, швидкість, легкість, принцеса.
Випишіть похідні слова, утворені суфіксацією і постфіксацією.
Не було випадку, щоб видатний твір літератури був написаний сірою мовою, щоб вдалось його вибудувати словами зужитими, знебарвленими до пересічності, до нудної стертості п'ятака. Ставитись до мови творчо, сміливо, але з безмежною відповідальністю це чудово вміла робити наша класична література.
О. Гончар
Утворіть за допомогою префіксів похідні іменники від поданих слів, проставивши у них наголос.
Автор, гармонія, гадка, горб, день, дід, росток, форма, тінь, звук, мова, смак.
Утворіть іменники з поданими суфіксами зі значенням:
а) жіночості: -ин(я), -ес(а), -иц(я);
б) збірності: - ад(а), -арій, -в(а);
в) здрібнілості: -очк(а), -ичк(а), -иц(я).
Випишіть іменники, утворені префіксальним способом. Позначте словотворчі префікси.
1. Бринить в мені весняний переддень (А. Малишко). 2. А то часто й густо набігали татари. Старих та малих убивали, а молодих брали в неволю та й продавали рабами на тяжкі роботи туркам (Б. Грінченко). 3. Взагалі шепіт чи напівголос чужий натурі Павли чка (Б. Олійник). 4. Ні в якому ділі помилки і невдачі не ведуть до таких тяжких наслідків, як в учительському (В. Сухомлинський). 5. Чиє то серце посилає надії в безмір порожній і темний, не ждучи ні одвіту, ні вдяки (Д. Павличко). 6. На розгорнуту книгу снігів опустився вечір і місячний підсмуток (М. Стельмах).

-44-

Наведені словосполучення замініть словами з префіксом не-.
Небажання підкорятися. Відсутність спокою. Недобра слава. Гірка доля. Хворобливий стан. Невдале завершення чогось.
Поясніть значення запозичених префіксів, доберіть по 3 приклади префіксального словотворення з цими ж префіксами.
Супермодний, антитеза, субморфи.
Розподіліть слова за способами творення, виділіть твірні основи та словотворчі афікси.
Голубуватий, молодість, давнина, ворона, пролягти, невільйик, польовий, Мирослава, порадити, крокувати, скотитися, майстерність, прихований, нервовий, чутливість, сусідство, надати, справжність, поверховий, художник, нелегкий, духовний, сваритись, яснішати, передувати, хтось, дебютувати, як-небудь, ніхто, щиросердність, будь-де, відродження, зсипати, маркіза.

Контрольні запитання та завдання:
Що таке спосіб словотворення?
Які класифікації способів словотворення існують у сучасному мовознавстві?
Чим відрізняються чисті способи словотворення від змішаних?
Перерахуйте особливості суфіксації.
Розкрийте словотворчу і формотворчу роль префіксів.
У сфері яких частин мови діє постфіксація? Наведіть приклади.
У чому своєрідність флексійного різновиду?

-45-

Лабораторне заняття №11
ЗМІШАНІ СПОСОБИ АФІКСАЛЬНОГО СЛОВОТВОРЕННЯ

Теоретичні питання:
Суфіксально-префіксальний спосіб.
Суфіксально-постфіксальний спосіб.
Префіксально-постфіксальний спосіб.
Префіксально-суфіксально-постфіксальний спосіб.

Література:
Вакаркж Л.О., Панцьо С.Є. Українська мова. Морфеміка і словотвір. Тернопіль: Лілея, 1999. - С. 174-182.
Горпинич В.О. Українська словотвірна дериватологія. Дніпропетровськ, 1998. -С. 120-122.
Плющ М.Я. Словотворення та вивчення його в школі. К.: Рад. школа, 1985.-С. 42-51.
Сікорська З.С. Українсько-російський словотворчий словник. К.: Рад. школа, 1985. - 188с.
Словотвір сучасної української літературної мови. К.: Наук, думка, 1979.-С. 29-30, 285-313.
Завдання для самостійної роботи:
1.Випишіть з "Українсько-російського словотворчого словника" З.С. Сікорської по п'ять деріватів утворених змішаними способами афіксальної деривації.
2. Утворіть похідні іменники за поданими конфіксами: під-...-ок, на-...-ник, під-...-ник, без-...-я., о-...-ок.
3. Доберіть зв'язний текст обсягом 0,5 друкованої сторінки, підкресліть похідні слова. Виконайте їх словотвірний аналіз у розгорнутому записі (див. далі схеми і зразки).

-47-

Завдання для виконання в аудиторії:
Доберіть твірні слова і з'ясуйте спосіб творення, вказавши словотвірні засоби. Запишіть за поданим зразком.
Зразок : віддалити -> даль, префікс від- і суфікс -и-, суфіксально-префіксальний спосіб.
Доцільний, перебільшити, заохотити, закулісний, надліктьовий, підводний, наспівувати, настінний, доісторичний.
Згрупуйте суфіксально-префіксальні іменники за словотвірними моделями.
Зразок: 6ез-...-я безладдя.
Бездум'я, підліток, відсоток, запічок, надхмар'я, затінок, знекровити, перешийок, прийменник, безриб'я, наплічник, переджнив'я, безробіття, передгроззя, знеболити.
Утворіть суфіксально-префіксальні прислівники від поданих іменників.
Зразок міра ->надміру.
Вечір, бік, низ, перед, діл, гора, спід, дім, ранок, верх.
Розгляньте похідні прислівники, доберіть твірні слова, з'ясуйте мотиваційні зв'язки та вкажіть спосіб творення.
По-банкетному, no-базарному, по-газетному, по-концертному, по-геройськи, no-людськи, по-доброму, по-батьківському, по-нашому, по-братськи.
Утворіть прикметники, поясніть явище подвійної мотивації, позначте твірні основи і вкажіть спосіб творення.
Без води, без квіток, за дорогою, при Дунаї, поза класом, до віку, серед землі, між сезонами, проти запалення, між зТздами, на стіні, поза партією, перед часом.
Випишіть слова, утворені суфіксально-префіксальним способом, подайте до них твірні.
1. За річкою за голубою дві чайки у хмару зліта, в краю придніпровськім ми стрілись з тобою, веселко моя золота (А. Малишко). 2. Кличуть і кличуть луги заозерні, зранку на луках шумить косовиця (М. Сингаївський). 3. Вітер тихо обносить безсонне цвітіння черемх (К. Герасименко). 4. Благословенна в болях ран степів широчина бездонна (М. Рильський). 5. Дорогий мій сучаснику! Як же нам треба плекати кожне слово рідної мови, передане у спадок нам від багатьох-багатьох попередніх поколінь! (М. Шумило). 6. Там щовесни цвітуть жасмини і бузки, Там ціле літо в небі жайвір не змовкає. 7. То зліва

-47-

в ногу йдем / ми вже ліві. То звернем вправо / вже праві є. І кожному безсмертним стать кортіло б, Вінець Ісуса жити не дає. 8. Нащо вам, люди, слава після смерті, Ви за життя по-людськи проживіть (С. Галябарда). 9. Кінчався вік, бездушний, як порок, Не-дужно меркло фосфоричне сяйво. 10. А нас у човені любові Вколисує блакитна повінь В міжзоряних морях. 11. Настала тьма велика всій землі, Що затряслась. І зір одкривсь востаннє кусові. 12. Ми нанизу в сліпій імлі, Вгорі далекі зорі неба. 13. В лазу реві безмежжя нас кличе весна, Пружно-яро життя ожива (Є. Маланюк). 14. Весніє вже; цвіте по підгір'ю мигдаль. 15. І ось навіть тоді ... змоглися вони на останнє, на таку могутність духу, що покликала 'їх усім племенем на той безстрашний передсмертний бій, який священним зветься по-їхньому (О. Гончар).
Запишіть у дві колонки слова, утворені: 1) префіксальним способом та 2) суфіксально-префіксальним.
Надлюдина, надглотковий, надпліччя, надземний, надбудова, осквернити, окрилити, очорнити, розтлумачити, розмахувати, розтривожити, окислити, очистити.
Розподіліть слова у три колонки за способами творення: 1) суфіксально-постфіксальні; 2) префіксально-постфіксальні; 3) суфіксально-префіксально-постфіксальні.
Веселитися, родичатися, прибіднятися, білітися, цукруватися, заручитися, розмножуватися, вдуматися, золотавитися, осміхатися, роздобритися, брататися, звітуватися, бунтуватися, змилосердитися, відгризатися, проштрафитися, розмріятися, подружитися, красуватися.
Доберіть твірні слова і з'ясуйте спосіб творення похідних слів.
Зразок: роздоріжжя-> дорога (суфіксально-префіксальний спосіб).
Знову, знеболити, табунитися, вслухатися, розшумітися, загордитися, побережжя, підгір'я, прикордонний, займенник, поплічник, прислівник, співрозмовник, погодинний, поденний, увиразнити.
10. До поданих слів доберіть ряд похідних, утворених різними способами.
Зразок Друг дружній, дружба, дружність, дружити, подружньому, подружжя. Книга, вітер, синій, читати, брат, мудрий, хліб, сніг, писати, думати.


-48-

11. Прочитайте, випишіть похідні слова і вкажіть їх спосіб словотвору.
Казково глибока поетична творчість та сердечна доброта українського народу віддзеркалюється і в мові. Жодна мова в світі не має навіть і приблизно таких навдивовижу пестливих форм, що їх має українська. Старі слов'янські народи творили свої мови тисячоліттями, тому їхніх мовних багатств вистачало, щоб з них творити по-своєму власні, слов'янські наукові та технічні слова.
(З журналу)

Контрольні запитання та завдання:
Як визначають нині конфікс?
Як ще називають суфіксально-префіксальний спосіб ?
Слова яких частин мови утворюються суфіксально-префіксальним способом?
Який із комбінованих способів афіксального словотворення е продуктивним?
У межах яких частин мови діють префіксально-постфіксальний та суфіксально-постфіксальний способи деривації?Лабораторне заняття № 12

БЕЗАФІКСНІ СПОСОБИ СЛОВОТВОРЕННЯ

Теоретичні питання:
Нуль-суфіксальний спосіб (усічення твірної основи).
Основоскладання та словоскладання.
Абревіація.

Література:
Вакарюк Л.О., Панцьо С.Є. Українська мова. Морфеміка і словотвір. Тернопіль: Лілея, 1999. - С. 182-192, 197-200.
Горпинич В.О. Українська словотвірна дериватологія. Дніпропетровськ, 1998.-С. 126-128.
Клименко Н.Ф. Як народжується слово. К.: Рад. школа, 1991. С. 6698.
Плющ М.Я. Словотворення та вивчення його в школі. К.: Рад. школа, 1985.- С. 51-54,61-80.

-49-

Сікорська З.С. Українсько-російський словотворчий словник. К.: Рад. школа, 1985. - 188 с.
Словотвір сучасної української літературної мови. К.: Наук, думка, 1979. - С. 314-390.

Завдання для самостійної роботи:
Опрацюйте статті Кравченко М.В. Явище усічення у системі віддієслівних іменників // Мовознавство. 1984. № 3. С. 3236; Стишова O.A. Нові абревіатури в мові мас-медіа кінця XX століття // Мовознавство. -2001. - № 1. - С. 33-40.
До поданих слів доберіть мотивуючі слова, позначте твірні основи.
Відвар, вимір, відбір, загин, згин, натиск, напад, обмір, перетин, розділ, хід, вибори.
Випишіть слова, утворені способом складання.
Лісостеп, чорноземний, хата-лабораторіг чорнобривці, блідо-рожевий, лісонасадження, сухофрукти, голубоокий, лісосмуга, однолюб, хліб-сіль, двовірш, водосховище, самоціль, самокритика, продмаг, стежки-доріжки.

Завдання для виконання в аудитори:
Від поданих дієслів утворіть іменники шляхом усічення, подайте словотвірні моделі.
Зразок: добирати -> добір 0 "дієслівна основа ± 0.+0^".
Відсікати( записати, написати, гонити, бігати, недовчити, підкопати, перегонити, перечепити, ловити, помахати, прорубати, носити, боліти, перелазити, підпалити, сходити.
Подані складні слова розподіліть на такі групи: 1) редуплікація; 2) синонімічні єдності; 3) семантичні єдності; 4) прикладкові сполучення; 5) словесно- -і'фрові сполучення.
часто-густо, ледь-ледь, руки-ноги, людина-амфібія, діди-праді-ди, "Електрон-2" (телевізор), більш-менш, тихо-тихо, місто-герой, "Харк/в-2" (електробритва), батько-мати.
Випишіть з "Українсько-російського словотворчого словника" З.С. Сікорської слова на літеру В, утворені нуль-суфіксальним способом, простежте відмінності у морфемній та словотвірній структурі слова.

-50-

Похідні слова запишіть у таблицю за зразком.

Блакить, вихід, їзда, занепад, зріз, намір, нарада, ноша, піднос, підбір, стукіт.
5. Запишіть абревіатури, з'ясуйте різновид кожної' з них.
США, ДПА, сількор, фінвідділ, ООН, ВАТ, АТС, нардеп, Дніпрогес, драмгурток, УТН, ВАК, Міносвіти, АЕС, ВНЗ, методоб'єднання, літредактор, іномарка, держвидав, профспілка, універмаг, Кабмін, юнкор, УПА, Київметробуд.
6. Продовжіть твір за поданим початком, підкресліть похідні слова, подайте їх словотвірну структуру у графічному зображенні.
Мову творять не науковці в кабінетах, а народ у повсякденному житті. А життя має багато "нелогічностей". Проте, як показує історичний досвід, життя мудріше за кабінетних теоретиків...


Тестовий модуль по темі «Безафіксні способи словотворення»
Які засоби виражають словотвірне значення в безафіксних способах словотворення?
а) Усічення твірної основи;
б) усічення твірної основи і зміна парадигми слова;
в) розташування компонентів твірного слова, усічення твірної основи і зміна парадигми слова.
Яким способом утворено слова знайда, приблуда, сновида?
а) Флексійним;
б) нуль-суфіксальним;
в) префіксальним.
-51-

Від яких частин мови утворюються нуль-суфіксальні іменники?
а) Від дієслів, прикметників, дієприкметників;
б) від дієслів і прикметників;
в) від дієслів.
До якого виду належать абревіатури КНР, УРП, СБУ, ЕОМ?
а) Звукових;
б) складових;
в) літерних.
Наведіть по дві-три абревіатури з елементами мед-, вет-, -кор.
На базі яких типів словосполучень утворено складні слова жовтодзьоб, чорногуз, сизокрил, довгоніс?
а) Іменникових;
б) прикметниково-іменникових;
в) дієслівно-іменникових?
Спосіб словотворення складання охоплює різновиди:
а) осново- і словоскладання;
б) композицію і абревіацію;
в) словоскладання.
Яким способом утворено слова добродушність, милозвучність, чорнобривець?
а) Складанням;
б) складанням із суфіксацією;
в) суфіксацією.
Іменники якого числа утворюються нуль-суфіксальним способом?
а) Однини і множини;
б) однини;
в) множини.
10. У котрому рядку всі слова утворено одним і тим самим способом?
а) Провесна, перехід, підстава, підпис;
б) виріб, вистава, відгук, випад;
в) підкладка, простір, переправа, вихід.

Контрольні запитання та завдання:
Чи всі слова з кількома основами (коренями) утворено способом складання?
Якими шляхами відбувається творення нових слів за допомогою складання основ?
Слова яких частин мови утворюються способом абревіації?
На які групи поділяються абревіатури за структурою?

-52-

Чому спосіб нульової суфіксації називають ще безсуфіксним, регресивним, усіченням, десуфіксацією, зворотним?
Який формант є носієм словотвірного значення при усіченні?Лабораторне заняття № 13

ЗМІШАНІ СПОСОБИ ТВОРЕННЯ СКЛАДНИХ СЛІВ

Теоретичні питання:
Суфіксально-складний спосіб.
Складання з нуль-суфіксацією.
Префіксально-суфіксально-складний спосіб.

Література:
Вакарюк А.О., Панцьо С.Є. Українська мова. Морфеміка і словотвір. Тернопіль: Лілея, 1999. - С. 192-197.
Клименко Н.Ф. Як народжується слово. К.: Рад. школа, 1991. - С. 8594.
Плющ М.Я. Словотворення та вивчення його в школі. К.: Рад. школа, 1985. -С. 61-74.
Сікорська З.С. Українсько-російський словотворчий словник. К.: Рад. школа, 1985. - 188 с.
Словотвір сучасної української літературної мови. К.: Наук, думка, 1979. - С. 325-391.
Завдання для самостійного виконання:
Випишіть із поданих речень похідні слова, згрупуйте їх за способами творення і позначте твірну основу та формант.
1. Життя то найдорожчий скарб, який випадає ніби по лотерейному квитку (Ю. Збанацькйй). 2. Серцевина математичної суворості, точної і логічної витонченості мови припадає на граматику (і. Вихованець). 3. К. Михальчук майже 40 років працював бухгалтером на пивзаводі, однак усі сили і талант зумів віддати дослідженню

-53-

української мови і став основоположником вітчизняного мовознавства (З календаря). 4. Мова має два потужні крила, які дають їй повнокровне життя океан слів і граматику (І. Вихованець).
Доберіть по три слова, утворені змішаними способами творення складних слів. Виконайте їх словотвірний аналіз у розгорнутому записі.
Наведені похідні згрупуйте за частиномовною належністю, позначте твірну базу і формант. Укажіть спосіб їх творення.
Травопілля, рідколісся, старшокласник, п'ятитомник, семирічка, чорноморець, століття, всевладдя, іноземець, вертихвістка, тисячолітній, задньоязиковий, договірний, гострокінцевий, плоскогір'я, п'ятиденка, західноукраїнський, новосілля.
Завдання для виконання в аудиторії:
Розподіліть складні іменники за формантами, позначте твірні основи.
Триріччя, однофамілець, першорозрядник, довголіття, білодеревник, однополчанин, рекламодавець, стограмовий, самолюб, другорічник, мореплавець, п'ятиборство, білокрів'я, миротворець, гостродефіцитний, вогнепальний, двостволка, кровопивець, старомодний, чужовладдя.
Визначте спосіб творення, доберіть твірні.
Снігопад, воднолижник, короткочасний, крокомір, содовар, багаторічний, дармоїд, Косоріг, Причорномор'я, утихомирити, волелюбний, чорнозем, підноворічний, позакістковомозковий, водолаз, самоскидальний, риболовля, двотижневий, суховій, малокрів'я.
В котрому з рядків усі слова утворено способом складання із суфіксацією? Запишіть, доберіть до цих похідних мотивуючі слова.
а) Односельчанин, землемір, п'ятитомник, гідропарк;
б) медонос, китолов, гідровузол, верховодити;
в) семикласник, полководець, льонопрядильня, снопов'язалка.
Користуючись "Українсько-російським словотворчим словником" З.С. Сікорської, виконайте такі завдання на прикладі твірного слова багато:
а) виявіть послідовність словотвірних ступенів у ряді спільнокореневих слів; б) виділіть твірні основи і словотвірні засоби; в) укажіть спосіб творення; г) з'ясуйте особливості творення складних слів (складання, складання з суфіксацією).

-54-

Зразок: багато + о + кут + ник <- багато, кут (складання із суфіксацією).
У якому з наведених слів спосіб творення визначено неправильно? Поясніть чому.
Сплетений суфіксальний;
літопис складання з нуль-суфіксацією;
літописець складання з суфіксацією;
сузір'я суфіксально-префіксальний;
ультрамодний префіксальний.
З наведених речень випишіть складні слова, згрупуйте їх за способами творення.
1. Українська ніч зорепад надій (С. Галябарда). 2. Ласкаво слухало небо простосердечну молитву, добродушно хмурився Бескид, а вітер, пролітаючи далі, старанно вичісував трави на полонині (М. Коцюбинський). 3. З великим самозадоволенням я можу розказати всю ту історію (В. Винниченко). 4. На певний час, від татаро-монгольської навали до козацьких часів, тризуб зникає з активного вжитку, витісняється хрестом, шестикутною зіркою тощо (О. Лозова). 5. І навіть тінню не стане ота всесильна Мадлен. 6. Людській душі цей злочин осоружний. Не виправдання навіть і любов. 7. Благословенна кожна мить життя на цих всесвітніх косовицях смерті (Л. Костенко). 8. Високо над вигоном уже перелітали на північ ключами птиці дзвінкоголосі, чуйні, весняні. 9. Висічений, поганьблений, лежить, прищухнувши на власному городі, мов злодій або дезертир. 10. Нащадок їхній молочно-білий блондин горболобий, архітектор з молодих саме вибрався з води (О. Гончар). 11. Там кедри широкошумні кликали в холодок (Є. Маланюк). 12. Я грецькою не вмію, по-давньогрецьки теж (О. Пахльовська). 13. Він знав, що хибний крок злочинним може стать (М. Рильський). 14. Нове століття вже на видноколі. 15. А в серці літа щедрий сонцепад (і. Лобовик). 16. Сумнозвісний Емський указ 1876року забороняв українське друковане слово (Р. Горак). 17. Сусіди з батьком радили мені з дитинства стати в праці хліборобом (А Малишко). 18. Як один з молодомузівців, Михайло Яцків чи не найвиразніше відбив їх модерністські орієнтації (М. Шумило).
Від поданих словосполучень утворіть, де можна, складні слова. Назвіть їх спосіб творення.
Темне (волосся, лице, крило, око);
багато (років, слів, складів, сімей);

-55-

п'ять (днів, літ, процентів, томів);
варити (кашу, пиво, скло, каву);
любити (правду, книгу, волю, життя);
різний (стиль, час, стать, трава);
рівні (права, боки, плечі, дні);
Західна (Україна, Європа, Сибір, Німеччина);
далеко (сягати, міряти, глядіти);
густе (волосся, брови, шерсть, листя);
біле (лице, рука, сніг, цвіт);
життєва (необхідність, спроможний, важливий, здатний);
творити (пісню, добро, мир, чудо);
сорок шість (кілометрів, днів, років, квартир).
Виконайте повний морфемний і словотвірний аналіз слів.
Планомірно, глибокошановний, переоформлення, перевтомитися, сорокаріччя, загальноосвітній, правобережжя, насміятися, вчитатися, драмгурток, тепломісткий, тонкозернистий, співвласник, ультрафарфор, цілодобовий, цинколиварня, чудотворець, таксопарк, промова, перерозподіл, легковажність, обезбарвити.
Поясність правопис складних іменників і прикметників.
Густонаселений, густолистий, густо-синій, сірувато-димчастий, блідо-жовтий, жовтогарячий, житлово-кооперативний, україномовний, стоп-кран, хліб-сіль, гірко-солоний, історико-філологічний, військовозобов'язаний, сорокаденний, прем'єр-міністр, педагог-дослідник, криваво-червоний, молочно-голубий, білосніжний, сніжно-білий, мимовільний, меч-риба, рута-м'ята, вантажообіг, віце-президентський.

Контрольні запитання та завдання:
Чим відрізняється суфіксально-складний спосіб від чистого складання?
Чи можлива подвійна мотивація творення похідних на зразок водопостачання, овочесховище, піснетворець!
Вкажіть спільне при творенні слів межиріччя і п'ятиріччя!
За допомогою чого виражається дериваційне значення похідного слова, утвореного складно-нуль-суфіксальним способом?
Чи продуктивний префіксально-складно-суфіксальний спосіб словотворення у сучасній українській літературній мові?

-56-

Лабораторне заняття №14
НЕМОРФОЛОГІЧНІ СПОСОБИ СЛОВОТВОРЕННЯ

Теоретичні питання:
Морфолого-синтаксичний спосіб.
Лексико-синтаксичний спосіб.
Лексико-семантичний спосіб.
Вивчення способів словотворення у школі.

Література:
Вакаркж Л.О., Панцьо С.Є. Українська мова. Морфеміка і словотвір. -Тернопіль: Лілея, 1999. - С. 204-211.
Волох О.Т., Чемерисов М.Т., Чернов Є.І. Сучасна українська літературна мова. Морфологія. Синтаксис. - К.: Вища школа, 1989. - С. 17-22.
Горпинич В.О. Українська словотвірна дериватологія. - Дніпропетровськ, 1998.-С. 124-130.
Карпенко Ю.О. Синхронічна сутність лексико-семантичного способу словотвору // Мовознавство. 1992. № 4. С. 37.
Клименко Н.Ф. Як народжується слово. - К.: Рад. школа,1991. - С. 82-97.
Плющ М.Я. Словотворення та вивчення його в школі. К.: Рад. школа, 1985.-С. 80-120.
Сікорська З.С. Українсько-російський словотворчий словник. - К.: Рад. школа, 1985. - 188 с.
Словотвір сучасної української літературної мови. К.: Наук, думка, 1979. - С. 30-32.
Завдання для самостійної роботи:
з поданих речень випишіть похідні слова, утворені морфолого-синтаксичм способом. Поясніть творення цих слів.
1.Хочеш удавати мудрого? Мовчи, коли мудрі говорять (В. Канівець). 2. Влада це вогонь, яким можна спопелити інших і який пече власну руку (Ю. Мушкетик). 3. Вміти сказати «ні» коли від тебе вимагають сказати "так" (О. Теліга). 4. Образа притаманна слабким (Гр. Тютюнник). 5. У невідоме дорога найближча (В. Стус).

-57-

6. Робить народ наш усе, наче пісню співа (О. Ільченко). 7. Душа це битий шлях на невідомих дійсності полях. 8. Кожний із нас життю є брат (Б.-І. Антонич). 9. Хто в себе не вірить, тому ніхто другий не повірить. 10. Нема любові без ненависті, як нема білого без чорного! Хочете любові, то мусите ненавидіти (В. Винниченко).
Із книги "Українська афористика"
Запишіть по п'ять переосмислених назв журналів, дитсадків, кафе, цукерок.
Зреферуйте розділ «Словотвір» підручника з української мови для 5-ого класу. Зверніть увагу на відмінності в термінології.
Завдання для виконання в аудиторії:
З'ясуйте і поясніть способи творення виділених слів.
1. Моя Батьківщина не знає "назад"! Вперед її кроки (М. Рильський). 2. Сучасне завжди на дорозі з минулого в майбутнє. 3. Лише сильним дано право на безсмертя (О. Довженко). 4. Усе відбивається в пісні, якв морі. 5. Не раз, хто забувається про завтра, той має вічність (Леся Українка). 6. Народ, що не шанує своїх великих людей, не варт звання освіченого народу. 7. Тяжко-важко вік цілий боліти, а не знати навіть, де болить. 8. Хто стане слово слухати невчене? 9. Не все ще той святий, хто богомільний. 10. Людство вибирає собі найсильніших (І. Франко). 11. Панібратство шкодить і доброго нінащо зводить (Л. Глібов). 12. Діла добрих обновляться, діла злих загинуть. 13. Огонь запеклих не пече (Т. Шевченко). 14. Для нас "учора" вже було давно (Л. Костенко).
Поясніть особливості лексико-синтаксичного способу творення на прикладі поданих слів.
Нижчепідписаний, вельмишановний, сьогодні, торік, запанібрата, пройдисвіт, звіробій, шістдесят.
Чим відрізняється лексико-синтаксичне словотворення від основоскладання? Визначте спосіб творення наведених слів.
Швидкодіючий, низькооплачуваний, яскраво-червоний, довгоногий, вищезазначений, жовто-блакитний, анатомо-фізіологічний.
Запишіть відомі вам назви організацій, установ, їдалень, утворених лексико-семантичним способом.
З "Українсько-російського словотворчого словника" З.С. Сікорської випишіть по десять похідних, утворених неморфологічними способами.


-58-

Розподіліть слова за способами творення: морфолого-синтаксичним; лексико-синтаксичним; лексико-семантичним.
Сучасне, «Дзвін» (журнал), нісенітниця, зірвиголова, операційна, добридень, придане, люби-мене, учений, «Хутір» (ресторан), Буковина, втридорога, пернаті, «Поділля» (завод), пройдисвіт, посівна, «Киянка» (фабрика), бобові, босоніж, перекотиполе, вищезгаданий, майбутнє, поранений, Лілія, татар-зілля, ланкова, пальне, обидва, спасибі, сімдесят.
7. У котрому рядку всі слова утворено неморфологічними способами?
а) Пальне, маловживаний, сорокаріччя, мудрий;
б) злакові, ланкова, спасибі, вищезазначений;
в) натщесерце, пароплав, навесні, Котляревський;

г) сьогодні, посівна, гнідий, безнадійність.
8. До поданих слів доберіть похідні, утворені різними способами.
Зразок: зелений, зелень, зеленіти, зелено, зелені (партія).
День, друг, рідний, білий, ліс, читати, сам, ох, ні, праця, ходити.
Виконайте повний морфемний і словотвірний аналіз слів.
Нижчезгаданий, сучасне (іменник), "Свобода" (газета), малочутливий, слабохарактерний, край (прийменник), "Критика" (часопис), іншомовний.

Контрольні запитання та завдання:
Які способи словотворення належать до неморфологічних? Чому вони так називаються?
Якими змінами супроводжується морфолого-синтаксичне словотворення?
У чому полягає лексико-синтаксичний спосіб? Чому цей спосіб називають іще зрощенням?
Розкрийте суть лексико-семантичного способу?
У сучасній українській мові неморфологічні способи належать до продуктивних, малопродуктивних чи непродуктивних?


-59-

Лабораторне заняття №15

ПОВНИЙ СЛОВОТВІРНИЙ АНАЛІЗ СЛІВ
КОНТРОЛЬНА РОБОТА


Завдання для самостійного виконання:
Здійсніть повний словотвірний аналіз виділених слів, поставивши їх у початкову форму.
І. День не погляне, не промовить,
Йдучи військовим кроком в ніч.
За сутінь западає овид
І так, без дотиків і стріч,

Мій час причаений триває,
Склада життєпис сторінки...
Чому ж жадоба серце крає?
Чом надять лаврові вінки?

І все ввижається майбутнє
У сяйві війн, у громі сурм,
Коли крізь дні, крізь мертві будні
Заграє пурпуровий штурм.
Є.Маланюк
II. Широку далечінь, людино,
Безмірно серцем покохай,
Снігами вкриті верховини
І недосліджений ще край...

І з рідним розлучись, і з милим,
Бо тільки з віддалі близьке
Стає чітким і зрозумілим.
Безсмертно-ясне і тривке.


-60-

Не бійсь пустелі і безмежжя,
Що перетне його твій шлях;
Хвилює вітер і бентежить,
Тобі співаючи в снігах.
Ю. Клен
Контрольна робота
Варіант І
Дайте визначення морфеми та схарактеризуйте її головні ознаки.
З'ясуйте значення суфіксів у словах, попередньо виокремивши їх.
Учитель, гордість, веселіший, тракторист, прочитав, студентка.
Обґрунтуйте, чому основу слова обруч не членують на морфеми.
Виявіть слово, у поділі якого на морфеми допущено помилку.
Лік-ар-к-а, ворож-к-а, зачіс-к-а, роз-кат-к-а.
Дібравши твірні до наведених слів, позначте твірні основи і форманти. Вкажіть спосіб творення похідних.
Межиріччя, правнук, життєдайний, книголюб, купатися, УПА.
Проаналізуйте за схемою повного морфемного і словотвірного аналізу слово зорепад.
Варіант ІІ
З'ясуйте особливості суфіксально-префіксального способу творення слів. Наведіть приклади.
Схарактеризуйте значення префіксів у словах.
Закричати, безхмар'я, міжобласний, антивоєнний, аморальний, ультрамодний.
Знайдіть слово з нульовою морфемою.
Давно, спік, там, журі.
Утворіть словотвірний ланцюжок від слів друг, читати. Позначте форманти.
Визначте твірні основи та словотворчі суфікси в іменниках.
Новизна, димар, цілісність, обертання, дідусь, хорист, доброта.
Проаналізуйте за схемою повного морфемного і словотвірного аналізу виділене слово.
Мені поля задумливо шептали свої ніким не співані пісні (В. Симоненко).

-61-

Варіант III
З'ясуйте, що означає термін абревіація. Які типи абревіації знаєте?
Знайдіть і випишіть із поданого уривку слова з подільнимии основами, виділіть у них морфеми.
Арфами, арфами
золотими, голосними обізвались гаї,
самодзвонними:
йде весна запашна, квітами-перлами
закосичена...
П. Тичина
Доберіть самостійно 5 прикладів зі словотворчими і 5 прикладів із формотворчими афіксами. Поясніть.
Виявіть, яке зі слів не належить до даного словотвірного типу.
Артистка, прочистка, медалістка, солістка.
Знайдіть слово, утворене лексико-синтаксичним способом.
Безмежний, вищезазначений, птахоферма, китолов, восьмиструнний.
Проаналізуйте за схемою повного морфемного і словотвірного аналізу слово одноліток.

Варіант IV
З'ясуйте, якими шляхами відбувається творення нових слів за допомогою складання основ.
Сформулюйте і запишіть значення афіксів у словах.
Мудріший, написавши, купатися, краєвид.
З'ясуйте сучасну і колишню морфемну будову слів, установіть типи історичних змін в їх основі.
Обездолити, дар, знеболити, розвінчати.
Встановіть словотворчий суфікс, охарактеризуйте його щодо продуктивності.
Бібліотекар, пекар, водій, палій, звірити, біліти, правдивий, баяніст.
Побудуйте словотвірний ланцюжок від слова старий.
Проаналізуйте за схемою повного морфемного і словотвірного аналізу слово очищення.

-62-

Морфемний аналіз слова
Морфемний склад слова це сукупність виділюваних у ньому значущих частин, що утворюють лексико-граматичну єдність лексеми. Морфемний розбір відображає сучасну структуру слова: його системно пов'язані між собою морфеми і специфіку відношень, у яких вони перебувають.
Мета морфемного аналізу виявити, з яких значущих частин складається слово в сучасній мові, вказати тип і значення виділених морфем, їх функції в аналізованому слові.
Основний прийом виділення морфем у слові підбір однокорене-вих і одноструктурних слів (тобто слів з тим самим префіксом і суфіксом). При виокремленні суфіксів (особливо ускладнених) необхідно враховувати словотвірні зв'язки, включати елементи словотвірного аналізу. Так, у слові по-материнськи наявні чотири суфікси (-ер-, -ин-, -ськ-, -и) та один (а не два) префікс (зне-) у слові зне-сил-и-ти.
Щоб правильно виконати морфемний аналіз слова, треба враховувати специфіку відношень між морфемами та їх функції. Так, в іменнику братів морфема -ів є флексією, що виражає граматичне значення множини, родового відмінка, а в присвійному прикметнику брат-ів морфема –ів є суфіксом, що вказує на приналежність особі.
При сучасному морфемному членуванні слів варто враховувати два взаємопов'язані між собою критерії:
а)споріднене значення похідних слів і спільне значення їх однакових частин, які повторюються у цих споріднених словах;
б)формальний критерій повторюваності морфем у словах.

-63-
Схема морфемного аналізу:
Аналізоване слово.
Частина мови.
Визначити флексію, вказати її граматичне значення.
Визначити основу слова.
Охарактеризувати основу: суцільна перервана, вільна зв'язана, проста складна, подільна неподільна.
Визначити корінь слова, дібравши 2-3 однокореневих слова, вказати на наявні чи можливі варіанти кореня.
Визначити префікс (словотворчий, формотворчий).
Визначити суфікс (словотворчий, формотворчий); постфікс, інтерфікс, якщо наявні.
Вказати морфонологічні зміни в основі: в корені, префіксі, суфіксі, флексії і на межах морфем (за наявності).
10 . Вказати історичні зміни: спрощення, перерозклад, ускладнення тощо (за наявності).
11.Графічне позначення морфемного складу слова


-64-


-65-Словотвірний аналіз похідного слова
Мета словотвірного аналізу встановити, від чого і за допомогою чого утворилося похідне слово, яким способом. У процесі словотвірного аналізу простежуються словотвірні зв'язки слова і процеси словотворення в кожній частині мови. Завдання словотвірного аналізу охоплюють добір твірного слова, виділення твірної основи і словотворчого засобу та з'ясування способу словотворення.
Виконати словотвірний аналіз означає з'ясувати, чим мотивоване дане позначення якогось явища дійсності, чому це явище так названо з погляду сучасної мови.
Центральним поняттям словотвірної системи є поняття словотвірної мотивованості або похідності, при якій значення і звучання одного слова (мотивованого, вторинного, вивідного, похідного) зумовлене значенням і звучанням іншого спільнокореневого слова (мотивуючого, первинного, вихідного, базового, твірного), наприклад:
вчитель <- вчити ('той, хто вчить'),
бібліотекар <- бібліотека ('той, хто працює в бібліотеці').
При словотвірному аналізі важливо правильно з'ясувати, яке з двох бли-зькоспоріднених слів є первинним, мотивуючим, а яке вторинним, мотивованим у певний період життя мови. При однаковій формальній структурі твірного і похідного слова визначальним лишається семантичне правило.
Для встановлення способу словотворення похідного слова необхідно звернутись, насамперед, до такої одиниці словотвірної системи, як словотвірна пара.
При словотвірному аналізі слід враховувати особливості словотвірного типу в межах кожної частини мови.


-70-


Аналізоване слово втридорога.
Твірні слова три, дорога і прийменник в.
Твірні основи тр- (числівникова), дорог- (прикметникова) і прийменник в.
Словотворчий засіб лексикалізація, злиття, зрощення.
Спосіб словотворення лексико-синтаксичний.
Словотвірне значення "назва міри ознаки".
Словотвірний тип мутаційний, транспозиційний, непродуктивний.
Словотвірна модель "в- + числівникова основа + -и- + +прикметникова основа + -а", нерегулярна.
-76-

Аналізоване слово "Збруч" (видавництво).
Твірне слово Збруч (ріка).
Твірна основа Збруч (іменникова).
Словотворчий засіб набуття нового значення.
Спосіб словотворення лексико-семантичний.
Словотвірне значення "умовна номінація видавництва за уже існуючою у мові назвою".
7. Словотвірний тип мутаційний, нетранспозиційний, продуктивний.
8. Словотвірна модель "власна назва -> власну назву з іншим значенням", регулярна.

Аналізоване слово філфак.
Твірні слова філологічний факультет.
Твірні основи філ- (прикметникова) та фак- (іменникова).
Словотворчий засіб абревіація.
Спосіб словотворення морфологічний, абревіація поскладова.
Словотвірне значення "складноскорочена назва факультету вищого навчального закладу".
Словотвірний тип продуктивний.
Словотвірна модель "усічена прикметникова основа + + усічена іменникова основа", регулярна.


Аналізоване слово черговий (іменник).
Твірне слово черговий (прикметник).
Твірна основа чергов-, прикметникова.
Словотворчий засіб субстантивація.
Спосіб словотворення морфолого-синтаксичний (конверсія).
Словотвірне значення "назва особи за ознакою".
Словотвірний тип транспозиційний, продуктивний.

-77-Література
Безпояско O.K. І корінь, і суфікс // Культура слова. - 1986. - № 36.
Безпояско O.K. Іншомовні префікси в українській мові // Мовознавство. - 1979. - № 6.
Білоусенко П.І. Історія суфіксальної системи українського іменника. -К., 1993.
Вакарюк Л.О., Панцьо С.Є. Українська мова. Морфеміка і словотвір. Тернопіль: Лілея, 1999.
Ващук В.О. Флективний спосіб творення похідних іменників // УМВШ.-1973. - №10.
Виноградов В.В. Русский язык. - М.: Наука, 1986.
Гинзбург Е.Л. Компактные словообразовательные гнезда // Проблемы структурной лингвистики. М., 1981.
Горбачук ВТ. Основні поняття і терміни морфеміки. К., 1982.
Городенська КТ. Про префікси і префіксоїди в українській мові // Мовознавство. 1986. № 1.
Городенська К.Г. Проблема виділення словотвірних категорій (на матеріалі іменника) // Мовознавство. 1994. № 6.
Городенська К.Г., Кравченко М.ф. Словотвірна структура слова (Відіменні деривати). К.: Наук, думка, 1981.
Горпинич В.О. Будова слова і словотвір. - К.: Рад. школа, 1977.
Горпинич В.О. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір. Морфонологія. К.: Вища школа, 1999.
Горпинич В.О. Українська словотвірна дериватологія. Дніпропетровськ, 1998.
Грещук В. Поняття словотвірної парадигми в сучасній дериватології // Мовознавство. 1985. - № 1.
Грещук В. Структура словотвірних значень відприкметникових утворень в сучасній українській мові // Укр. мовознавство. К., 2001. № 12.
Грещук В. Український відприкметниковий словотвір. Івано-Франківськ, 1995.
Грещук О.Б. Текстотворчі функції словотвірної пари "твірне-похідне" // Мовознавство. - 1997. № 1.
Дідківська Л.П., Родніна Л.О. Словотвір, синонімія, стилістика. - К., 1982.

-80-

Карпіловська Є.А. Суфіксальна підсистема сучасної української літературної мови: будова та реалізація. К.: Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, 1999.
Каспришин З.О. Складні випадки словотвірного аналізу // УМЛШ. 1989. - № 11.
Клименко Н.Ф. Основи морфеміки української мови. К., 1998.
Клименко Н.Ф., Карпіловська Є.А. Морфемні структури слів у сучасній українській мові // Мовознавство. 1991. № 4.
Клименко Н.Ф., Карпіловська Є.А., Карпіловський В.С., Недозим Т.І. Словник афіксальних морфем української мови. К., 1998.
Клименко Н.Ф., Карпіловська Є.А. Морфемні структури слів у сучасній українській мові // Мовознавство. 1991. № 4.
Клобцкова Л. Словообразовательное гнездо и словообразовательная парадигма // Рус. язык в школе. 1983. № 5.
Ковалик І.І. "Словотворчий" чи "словотвірний" // Культура слова. -1981. - Вип. 20.
Ковалик І.І. Про корінь слова та його роль у прописі словотворення // УМЛШ. - 1980. - № 2.
39. Ковалик І.І. Про морфеми (морфи) у сфері мови і мовлення // Мовознавство. - 1982. - № 1.
Ковалик І.І. Основні проблеми вчення про словотвір // УМЛШ. 1970. N810; №11.
Ковалик І.І. Вчення про словотвір. Львів: Вид-цтво Львів, ун-ту, 1958.
Кравченко М. Словотвірний аналіз дериватів із суф. -ин(а) і його похідними формами // УМЛШ. - 1987. - № 9.
Кравченко М.В. Явище усічення у системі віддієслівних іменників // УМЛШ. - 1984. - № 3.
Кравченко М. Семантична і морфологічна валентність словотворчих одиниць у системі віддієслівних дериватів // Мовознавство. 1988. № 1.
Курилович Е. Деривация лексическая и деривация синтаксическая // Очерки по лингвистике. М., 1962.
Лопатин В.В. Русская словообразовательная морфемика. - М., 1977.
Мамрак А. Продуктивність словотвірних типів у сучасній українській мові // Мовознавство. 1982. № 4.
Мамрак А.В. Проблеми словотвірної омонімії // Мовознавство. 1992. №3


-81-

Мацько О. М. Абревіатури як згорнені мовні формули в дипломатичних текстах // Мовознавство. 2000. № 1.
Морфемна структура слова. К.: Наук.думка, 1979.
Муромцев І. В. Морфеміка і словотвір сучасної української мови. Харків, 1980. Вип. 1. Морфеміка.
Невідомська Л.М. Вивчення словотвору в школі (Методичні рекомендації). Тернопіль, 1986.
Питання словотвору східнослов'янських мов // Матеріали міжвуз. респ. наук, конференції. - К.: Наук, думка, 1969.
Полюга Л.М. Морфемний словник. К.: Рад. школа, 1983.
Полюга Л.М. Словник українських морфем. Львів: Світ, 2001.
Потиха З.А. Современное русское словообразование. М.: Просвещение, 1970.
Сікорська З.С. Морфемний аналіз слова // УМЛШ. 1984. № 8.
58. Сікорська З.С, Шарпило Б.А. Про інтерфікси та інтерфіксацію // Українське мовознавство. К., 1977. Вип. 5.
Сікорська З.С. Словотвірна структура похідних слів з різною формально-семантичною відносністю // Словотвірна семантика східнослов'янських мов. - К., 1983.
Сікорська З.С. Українсько-російський словотворчий словник. К.: Рад. школа, 1985. - 188 с.
Соболева П.А. Структура словообразовательного значения // Проблемы структурной лингвистики. 1980. М., 1982.
Современный русский литературный язык / Под ред. Н.М. Шанского. Л., 1981.
Соколова СО. Семантичний аспект словотвірної мотивації (на матеріалі префіксального словотвору дієслів) II Мовознавство. 2000. № 23.
Степанов М.Д. Методы синхронного анализа лексики. М., 1968.
Стишов О.А. Нові абревіатури в мові мас-медіа кінця XX століття // Мовознавство. 2001. № 1.
Тихонов А.Н. Словообразовательный словарь русского языка. Т. 1. М., 1985.
Третевич Л.М. До питання про безсуфіксний спосіб словотвору // Питання мовознавства. Серія філологічна. К., 1975.
Тропіна Н.П. До питання про сутність лексико-семантичної деривації // Мовознавство. 1997. № 1.
Трубецкой Н.С Морфонологическая система русского языка // Трубецкой М.С Избранные труды по филологии. М., 1987.

-82-

Українська мова: Енциклопедія. - К., 2000.
Циганенко Т.П. Словотвірне значення як категорія дериватології // Словотвірна семантика східнослов'янських мов. К., 1983.
Шевчук О.С Способи словотвору в сучасній українській літературній мові. Донецьк, 1990.
Шепель Ю.О. Моделювання словотвірних гнізд та рядів слів з вільним і зв'язаним коренем // Мовознавство. 1992. № 2.
Яценко І.Т. Морфемний аналіз: Словник-довідник / За ред. Н.Ф. Клименко. - К.: Вища школа, 1980. - Т. І. - 1981. - Т. ІІ.Словники
Карпіловська Є.А. Кореневий гніздовий словник української мови. К.: "Українська енциклопедія" імені М.П. Бажана, 2002.
Клименко Н.Ф., Карпіловська Є.А., Карпіловський B.C., Недозим Г.І. Словник афіксальних морфем української мови. К., 1998.
Полюга Л.М. Морфемний словник. К., 1983.
Полюга Л.М. Словник українських морфем. Львів, 2002.
Сікорська З.С. Українсько-російський словотворчий словник. - К., 1985.
Яценко І.Т. Морфемний аналіз: Словник-довідник. У 2-х т. К., 1980-1981.


-83-

Праці з морфеміки та словотвору (для самостійного опрацювання)
Городенська К.Г. Проблема виділення словотвірних категорій (на матеріалі іменника) // Мовознавство. 1994. № 6. С. 2228.
Клименко Н.Ф., Карпіловська Є.А. Морфемні структури слів у сучасній українській літературній мові // Мовознавство. - 1991. - № 4. - С. 10-21.
Кравченко М.В. Явище усічення у системі віддієслівних іменників // Мовознавство. - 1984. - № 3. - С. 32-36.
Мамрак A.B. Проблеми словотвірної омонімії // Мовознавство. 1992. № 3. - С. 35-39.
Полюга Л.М. Варіанти морфем і морфемний розбір слова // УМЛШ. -1983. - № 2. - С. 38-42.
Полюга Л.М. Морфемний словник. Вступна стаття. - К.: Рад. школа, 1983. -С. 4-14.
Стишов O.A. Нові абревіатури в мові мас-медіа кінця XX століття // Мовознавство. - 2001. - № 1. - С. 33-40.
Соколова С.В. Семантичний аспект словотвірної мотивації (на матеріалі префіксального словотвору дієслів) // Мовознавство. 2000. № 23. С. 33-41.
Тараненко О.О. Смислова основа процесів словотворення // Мовознавство. - 1982. - № 5. - С. 19-27.
Соколова CO. Словотвірна мотивація в колі суміжних явищ // Мовознавство. - 2004. - № 1. - С. 62-68.
П.Тропіна Н.П. До питання про сутність лексико-семантичної деривації // Мовознавство. - 1997. - № 1. - С. 54-59.
Трубецький М.С. Деякі міркування відносно морфонології // У кн. Гор-пинича В.О. Українська словотвірна дериватологія. Дніпропетровськ, 1998.-С. 183-185.
Шепель Ю.О. Моделювання словотвірних гнізд та рядів слів з вільним і зв'язаним коренем // Мовознавство. 1992. № 2. С. 2125.
Яценко І.П. Про подільність основи слова // УМЛШ. 1981. № 6. С. 15-23.

-84-

Питання для підсумкового тестування
Морфеміка як розділ словотвору. Предмет і завдання морфеміки. Поняття морфеми. Морфема у співвідношенні з іншими одиницями мови.
Морфема і морф. Аломорфи і варіанти морфем.
Типи морфем за характером значення в українській мові. Корінь слова.
Типи афіксів за позицією у структурі слова.
Типи афіксів за функціями та способом їх вираження.
Співвідношення морфем: полісемія, омонімія, синонімія, антонімія морфем.
Валентність морфем. Поняття морфемної структури слова.
Поняття про основу слова. Типи основ. Ступені подільності основ.
Морфонологія як наука. Предмет і завдання морфонології. Основні поняття морфонології (морфонологічна позиція, морфонологічна модель, морфонема).
Морфонологічні явища, їх характеристика.
Історичні зміни в морфемній структурі слова, їх причини. Опрощення, його типи.
Історичні зміни в морфемній будові слова. Перерозклад та ускладнення.
Словотвір як розділ мовознавства. Синхронний і діахронний словотвір. Предмет і завдання словотвору. Місце словотвору в системі наук про мову. Морфологічний, ономасіологічний, структурний аспекти словотвору.
Похідне слово як основна одиниця словотвору. Похідні і непохідні слова. Твірна база та словотворчі засоби.
Твірна основа і словотворчий формант. Словотвірна структура слова.
Словотвірна мотивація (похідність), її види. Твірне слово. Словотвірна пара.
Поняття словотвірної системи. Словотвірна категорія, словотвірні ряди, розряди, класи.
Словотвірне значення як вираження мотиваційних відношень.
Словотвірний тип: основні ознаки, види.
Поняття словотвірної моделі.
Словотвірна парадигма та її характеристика. Структура словотвірного гнізда.
Словотвірний ланцюжок, його види.
Поняття про спосіб словотворення. Класифікація способів словотворення.
Суфіксальний, префіксальний і постфіксальний способи словотворення. Флексійний різновид.
Суфіксально-префіксальний спосіб словотворення
. Суфіксально-постфіксальний, префіксально-постфіксальний, префіксально-суфіксально-постфіксальний способи словотворення.

-85-

Нуль-суфіксація, основні моделі.
Осново- та словоскладання.
Абревіація, основні типи.
Змішані способи творення складних слів.
Неморфологічні способи словотворення. Морфолого-синтаксичний спосіб.
Лексико-синтаксичний і лексико-семантичний способи словотворення.
Морфемний і словотвірний аналіз слів, їх суттєві відмінності.
Етимологія. Етимологічний аналіз слова.

-86-

Зміст
Лабораторне заняття № 1 5
Лабораторне заняття № 2 8
Лабораторне заняття № 3 13
Лабораторне заняття № 4 16
Лабораторне заняття № 5 20
Лабораторне заняття № 6 23
Лабораторне заняття № 7 27
Лабораторне заняття № 8 32
Лабораторне заняття № 9 37
Лабораторне заняття № 10 42
Лабораторне заняття № 11 46
Лабораторне заняття № 12 49
Лабораторне заняття № 13 53
Лабораторне заняття № 14 57
Лабораторне заняття № 15 60
Література 80
Словники 83
Праці з морфеміки та словотвору
(для самостійного опрацювання) 84
Питання для підсумкового тестування 85

Навчальне видання

Бабій Ірина Михайлівна Лісняк Наталія Іванівна

СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА
Морфеміка. Словотвір

Головний редактор Будний Б.Є.
Редактор Мазур О. О.
Комп'ютерна верстка Постумент О.В. Художник Басалига В.А.


Підписано до друку 19.05.2006. Формат 60x84/16. Папір друкарський. Гарнітура Текстбук. Умови, друк. арк. 4,8. Умови, фарбо-відб. 4,8.

Видавництво «Навчальна книга Богдан» Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців ДК №370 від 21.03.2001 р.
Навчальна книга Богдан, а/с 529, м.Тернопіль, 4600Н тел./факс (0352)52-06-07; 52-19-66; 52-05-48 риЬІі$Мп%@Ьиапу. Іе. иа [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]


Аналізоване слово
Основа
Корінь
Префікс
Суфікс
Флексія

Гпибочезний
глибочезн-
глиб-

-оч-, -езн-
-ий

принісши
принісши
-ніс-
при-
-ш -ш и


н насип
насип
-сип
на на-

нульова"КНИГА ПОШТОЮ"
А/С 529 м. Тернопіль, 46008
·В1 (0352)28 74 89
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]15

Приложенные файлы

  • doc 18040936
    Размер файла: 2 MB Загрузок: 2

Добавить комментарий