INDZ_Strakhovi_poslugi

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА БІЗНЕСУ
Кафедра «Фінанси і кредит»


СТРАХОВІ ПОСЛУГИ
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
студентами напряму підготовки
6.030508 «Фінанси і кредит»
ОКР «Бакалавр»


Мелітополь, 2012
УДК 368.02
ББК 65.271
Страхові послуги. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» ОКР «Бакалавр». –Мелітополь: Таврійський державний агротехнологічний університет, 2012 р. – 47 с.Розробник: к.е.н., доцент Рубцовою Н.М.

Рецензент: к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту Кучеркова С.О.
керівник ЦОК в м. Мелітополь ПрАТ «PZU Україна» Шарко С.В.
Розглянуто та рекомендовано до друку на засіданні кафедри фінансів і кредиту «____» __________ 20__ р. протокол № ___. Затверджено методичною комісією факультету економіки та бізнесу «____» ____________ 20__ р. протокол № ___.Методичні вказівки для виконання самостійної роботи розроблені у відповідності із робочою програмою дисципліни «Страхові послуги», що передбачена для студентів економічних спеціальностей.

Методичні вказівки призначені для виконання студентами самостійної роботи в процесі вивчення дисципліни.


ЗМІСТ

Вступ 4
Оформлення самостійної роботи 6
Тематичний план курсу «Страхові послуги» 7
Рекомендовані індивідуальні завдання для самостійної роботи з
дисципліни «Страхові послуги» 8
Розподіл балів, що присвоюються студентам 38
Критерії оцінювання знань 40
Рекомендована література 41
Додатки 45

ВСТУП


За сучасних умов зростає роль і значення самостійної роботи студентів в процесі вивчення учбових дисциплін. Студенти повинні не тільки знати матеріал, володіти знаннями, але і вміти застосовувати отримані знання на практиці, в житті, тому розвиток пізнавальної діяльності студентів через систему різних форм самостійної роботи стає нагальною необхідністю організації учбового процесу вузів.
Визначна умова самостійної роботи – самостійне виконання студентами практичних завдань. Керівництво викладача полягає в розвитку мозкової діяльності студентів методами активного навчання і володіння їх увагою на протязі виконання самостійної роботи.
Виконання роботи передбачає опрацювання лекційного матеріалу, основної літератури з дисципліни, методичних вказівок до виконання практичних завдань з відповідної теми.
СРС складається з трьох частин. Перша частина роботи передбачає написання студентами 2-ох ессе (висловлення власної, критичної думки з приводу наведеного питання) та висвітлення їх на презентаціях. Виконуючи завдання, студенти повинні висловити свою власну точку зору щодо об’єкта завдання, дати обґрунтовану відповідь на питання, що пропонуються. Виконання завдання передбачає наявність у студентів необхідної теоретичної підготовки з даної теми. Тому до кожної теми пропонується перелік основних економічних категорій, які повинен знати студент перш ніж розпочинати роботу над виконанням завдання.
На заліку першої частини роботи, який проходить у формі показу відповідних слайдів та співбесіди виконавця роботи з викладачем та іншими студентами групи, виконавець завдання повинен висловити власну, критичної думки з приводу наведених питань та відповісти на питання співрозмовників з теми роботи.
Друга та третя частини самостійної роботи полягає у виконанні розрахункового завдання за певною темою та аналітичної задачі. Аналітична робота полягає у проведенні аналізу роботи обраної страхової компанії та здійсненні оцінка її роботи в певній галузі страхування.
Залік другої та третьої частин роботи відбувається шляхом здачі студентом розрахункової роботи та перевірки її викладачем.
Вибір номеру варіанта завдання здійснюється в залежності від того, який порядковий номер має студент в журналі своєї академічної групи, а страхової компанії – за таблицею А1 (додаток А)
Робота повинна носити самостійний характер. Завдання виконуються українською мовою.
Виконання СРС з курсу «Страхові послуги» дозволить поглибити знання щодо сутності та порядку укладання договорів страхування, організаційних основ надання страхових послуг за кордоном та в Україні, розвитку ринку страхових послуг як в цілому, так і окремих його галузей та підгалузей, набути навичок аналізувати ринок страхових послуг, сприятиме розвитку вміння самостійно приймати відповідальні рішення при настання ризикових ситуацій.ОФОРМЛЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ

Самостійна робота – це робота, яка пропонує науково-дослідний аспект. У ньому мають бути розглянути теоретичні й практичні питання проблеми, що досліджуються.
Робота над індивідуальним завданням складається з таких етапів:
вибір варіанту індивідуального завдання;
підбір відповідних літературних джерел, нормативно-правових актів, статистичної та фінансової звітності стосовно роботи страхових компаній;
консультування з провідним викладачем кафедри і написання індивідуальної роботи;
оформлення списку літератури;
здача індивідуального завдання відповідно до встановлених термінів (за 2 тижня до ПМК 2).
При виконанні самостійної роботи студент повинен дотримуватись такої його структури:
Титульний лист
Індивідуальне завдання
Теоретична частина (написання ессе)
Розрахунково-аналітична частина (оцінка роботи страхової компанії та розв’язання задачі).
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ (розрахунки, графіки, форми звітності тощо), на підставі яких здійснювалися відповіді на питання.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ «СТРАХОВІ ПОСЛУГИ» ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 6.030508 «ФІНАНСИ І КРЕДИТ»

Теми
Кількість годин, відведених на:


Лекції
Практичні заняття
Семінарські заняття
Самостійну роботу
Індивідуальну роботу

Змістовий модуль 1. Страхові послуги в галузі особистого страхування та особливості їх реалізації

1. Страхові послуги та особливості їх реалізації
2
2

4


2. Порядок укладення і ведення страхової угоди
2
2

4


3. Страхування життя та пенсій
4
4

8
1

4. Страхування від нещасних випадків
2
2

4
1

5. Медичне страхування
2
2

4
1

Контроль модуля 1

2

2


Змістовий модуль 2. Особливості страхування майна та відповідальності фізичних та юридичних осіб

6. Страхування підприємницьких ризиків
4
2

6


7. Сільськогосподарське страхування
4
4

8
1

8. Страхування технічних ризиків
2

2
4


9. Страхування кредитних і фінансових ризиків
2
2

4
1

10. Автотранспортне страхування
4
4

8
1

11. Морське страхування
2

2
4


12. Авіаційне страхування
2

2
4


13. Страхування майна і відповідальності громадян
4
2

5
1

Контроль модуля 2

2

2


Курсова робота
30

Всього годин
36
30
6
71
37
РЕКОМЕНДОВАНІ ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ “СТРАХОВІ ПОСЛУГИ”

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ І ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра фінанси та кредит
Спеціальності
6.030508 «Фінанси і кредит»
Дисципліна «Страхові послуги»

Індивідуальне науково-дослідне завдання
Студента ______ групи ____________________________________________________


Варіант № 1

1. Висловіть свою думку з приводу наведених питань:
Переваги і недоліки прямого продажу страхових послуг.
Якщо автомобіль – престиж, то договір страхування – необхідність.

2. На базі обраної страхової компанії проаналізувати:
а) Фінансово-економічну характеристику діяльності страхової компанії.
б) Оцінка роботи страхової компанії в галузі добровільного медичного страхування.

3. Виконайте ситуативну вправу:

Державне сільськогосподарське підприємство «Прогрес», що розташоване у Волинській області, вирощує картоплю. Площа посіву картоплі 50 гектарів, середня врожайність культури протягом останніх п'яти років 30 ц/га. У поточному році підприємство отримало врожай картоплі 17 ц/га. Відсоток страхового покриття встановлений в розмірі 100%, а погоджена між сторонами ціна за 1 центнер картоплі – 170 грн. Сільськогосподарське підприємство вперше в поточному році уклало договір обов'язкового страхування із даною страховою компанією. У результаті раптового ушкодження посівів карантинними шкідниками, врожай було повністю знищено. Сільськогосподарське підприємство сплатило чергові страхові платежі в повному обсязі. Дайте відповіді на такі запитання:
в якій формі сільськогосподарське підприємство «Прогрес» може укласти договір страхування та що виступає об'єктом страхового захисту?
чи можна вважати повне раптове знищення посівів карантинними шкідниками страховим випадком? На випадок настання яких страхових подій відбувається страхування врожаю?
урожай яких культур не підлягає страхуванню?
як визначається страхова сума та який її розмір у даному випадку?
як розраховується величина страхових платежів і який її розмір уданому випадку? В яких випадках сільськогосподарські підприємства мають пільги зі сплати страхових внесків?

Зав. кафедрою к.е.н., доцент О.О. Яцух
Укладач к.е.н., доцент Н.М.Рубцова

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ І ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра фінанси та кредит
Спеціальності
6.030508 «Фінанси і кредит»
Дисципліна «Страхові послуги»Індивідуальне науково-дослідне завдання
Студента ______ групи ____________________________________________________


Варіант № 2

1. Висловіть свою думку з приводу наведених питань:
Переваги і недоліки продажу страхових послуг через посередників.
Проблеми страхового захисту життя і здоров’я пасажирів на внутрішньому морському транспорті в Україні.

2. На базі обраної страхової компанії проаналізувати:
а) Фінансово-економічну характеристику діяльності страхової компанії.
б) Оцінка роботи страхової компанії в галузі агрострахування.

3. Виконайте ситуативну вправу:

У результаті ДТП повністю знищений застрахований автомобіль. Договір страхування укладений із компанією «Оберіг». Для з'ясування обставин і причин настання страхового випадку страховик вирішив залучити до справи аварійного комісара, який є співзасновником цієї страхової компанії. Аварійний комісар, Терещенко О.В., має вищу освіту, стаж практичної діяльності за спеціальністю п'ять років, два роки тому пройшов атестацію як експерт певної спеціальності. Дайте відповіді на такі запитання:
якими нормативно-правовими документами регламентується порядок провадження діяльності аварійних комісарів?
перерахуйте основні вимоги, що висуваються до осіб, які мають бажання працювати аварійними комісарами;
які права та обов'язки має аварійний комісар відповідно до укладеного зі страховиком договору?
чи має право аварійний комісар Терещенко О.В. з'ясовувати обставини і причини настання страхового випадку для страхової компанії «Оберіг»?


Зав. кафедрою к.е.н., доцент О.О. Яцух
Укладач к.е.н., доцент Н.М.Рубцова


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ І ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра фінанси та кредит
Спеціальності
6.030508 «Фінанси і кредит»
Дисципліна «Страхові послуги»


Індивідуальне науково-дослідне завдання
Студента ______ групи ____________________________________________________

Варіант № 3

1. Висловіть свою думку з приводу наведених питань:
Значення маркетингових досліджень для розробки маркетингової стратегії страхової компанії.
Порівняльний аналіз умов страхування вантажів двох страхових компаній за вибором студента.

2. На базі обраної страхової компанії проаналізувати:
а) Фінансово-економічну характеристику діяльності страхової компанії.
б) Оцінка роботи страхової компанії в галузі автострахування (каско-страхування).

3. Виконайте ситуативну вправу:

Фермерське господарство застрахувало в обов'язковій формі племінних овець віком 2 роки та коней, які не можуть використовуватися в селекційному процесі віком 3 роки. Балансова вартість вівці з метою страхування визначена у розмірі 700 грн., а коня – 1100 грн. У господарстві нараховувалося однакового виду та віку 12 овець і 7 коней. У результаті нещасного випадку 2 вівці загинули, а 3 вівці були, вимушено, забиті. Страхувальник подав страховику документ про страхову вартість зданих на вимушений забій тварин живою вагою в розмірі 350 грн. на кожну вівцю.
Дайте відповіді на такі запитання:
за якою формою страхового захисту страхувальник убезпечив своїх тварин?
які тварини підлягають обов'язковому страхуванню та які страхові ризики передбачені?
який розмір страхової суми повинен бути зазначений у договорі страхування тварин?
який розмір страхових платежів повинно сплатити фермерське господарство за договором обов'язкового страхування, якщо страхові тарифи визначено в максимально встановленому розмірі?
які тварини не підлягають обов'язковому страхуванню?
як визначається розмір збитків (за умов обов'язкового страхування) у разі вимушеного забою тварин? Який розмір збитків має фермерське господарство?
в яких випадках (за умов обов'язкового страхування) страховик може відмовити у виплаті страхового відшкодування?

Зав. кафедрою к.е.н., доцент О.О. Яцух
Укладач к.е.н., доцент Н.М.Рубцова

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ І ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра фінанси та кредит
Спеціальності
6.030508 «Фінанси і кредит»
Дисципліна «Страхові послуги»Індивідуальне науково-дослідне завдання
Студента ______ групи ____________________________________________________


Варіант № 4

1. Висловіть свою думку з приводу наведених питань:
Основні напрями маркетингової політики страховика.
Аналіз причин, які обумовлюють той факт, що морське страхування в Україні почало розвиватися лише останнім часом.

2. На базі обраної страхової компанії проаналізувати:
а) Фінансово-економічну характеристику діяльності страхової компанії.
б) Оцінка роботи страхової компанії в галузі обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

3. Виконайте ситуативну вправу:

Експлуатант повітряного судна застрахував літак на його балансову вартість, яка складає 750 тис. грн. Договір укладено строком на 1 рік і встановлено максимальний страховий тариф для страхування повітряного судна з максимальною злітною вагою 15100 кг. Літак зник безвісті під час виконання планового польоту у період дії договору страхування, не прибув до пункту призначення, а заходи щодо його розшуку протягом 60 діб не дали результатів. Страхувальник надав страховику всі необхідні документи для отримання страхового відшкодування.
Дайте відповідь на такі запитання:
в якій формі повинен бути укладений договір страхування повітряного судна?
які документи повинні бути у страхувальника для того, щоб страховик прийняв літак на страховий захист?
чи є наведений випадок страховим? Які випадки є страховими і що розуміється під повною загибеллю повітряного судна?
як визначається страховий платіж і який його розмір в даному випадку?
які документи подаються до страхової компанії для отримання страхового відшкодування.


Зав. кафедрою к.е.н., доцент О.О. Яцух
Укладач к.е.н., доцент Н.М.Рубцова


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ І ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра фінанси та кредит
Спеціальності
6.030508 «Фінанси і кредит»
Дисципліна «Страхові послуги»

Індивідуальне науково-дослідне завдання
Студента ______ групи ____________________________________________________

Варіант № 5

1. Висловіть свою думку з приводу наведених питань:
Фактори, які сприяють розвитку сфери страхових послуг в Україні.
Проблеми розвитку кредитного страхування в Україні.

2. На базі обраної страхової компанії проаналізувати:
а) Фінансово-економічну характеристику діяльності страхової компанії.
б) Оцінка роботи страхової компанії в галузі страхування від нещасних випадків.

3. Виконайте ситуативну вправу:

Фермерське господарство вирощує зернові культури на площі 150 гектарів. Середня врожайність зернових культур протягом останніх п'яти років 42 ц з гектару. Господарство уклало зі страховою компанією договір обов'язкового страхування врожаю зернових культур, за яким відсоток страхового покриття становить 70%, а погоджена між страховиком і страхувальником ціна 1 центнера зернових 170 грн. Фермерське господарство безперервно страхувало врожай зернових культур уданій страховій компанії та не отримувало страхове відшкодування протягом останніх чотирьох років. У результаті страховик на поточний рік зменшив розмір страхових платежів на максимально можливу величину. Заборгованість фермерського господарства за сплату чергових страхових внесків становить 5,57 грн. У поточному році в Житомирській області, де знаходиться фермерське господарство, стався страховий випадок. У результаті фактична врожайність зернових культур з 1 гектара у фермерському господарстві становить:
а) 45 центнерів з гектара;
6) 38 центнерів з гектара.
Дайте відповіді на такі запитання:
в якій формі відбулося страхування врожаю зернових культур?
як визначається розмір страхових платежів? Яку величину страхових внесків повинно сплатити фермерське господарство?
який порядок визначення загального збитку внаслідок настання страхового випадку?
який порядок визначення загального збитку в разі загибелі сільськогосподарських культур з наступним їх пересівом?
який розмір страхового відшкодування, що отримує фермерське господарство у випадку а) і б);
в яких випадках страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування?

Зав. кафедрою к.е.н., доцент О.О. Яцух
Укладач к.е.н., доцент Н.М.Рубцова

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ І ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра фінанси та кредит
Спеціальності
6.030508 «Фінанси і кредит»
Дисципліна «Страхові послуги»Індивідуальне науково-дослідне завдання
Студента ______ групи ____________________________________________________


Варіант № 6

1. Висловіть свою думку з приводу наведених питань:
Фактори, які заважають розвитку сфери страхових послуг в Україні.
Вибір страхувальником варіанта страхового покриття при страхуванні морських суден.

2. На базі обраної страхової компанії проаналізувати:
а) Фінансово-економічну характеристику діяльності страхової компанії.
б) Оцінка роботи страхової компанії в галузі добровільного страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

3. Виконайте ситуативну вправу:

На підставі дослідження особливостей обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, дайте відповіді на такі запитання:
які заходи впливу і хто їх може застосовувати до страхової компанії у разі її невідповідності ліцензійним умовам щодо провадження обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності?
які умови та порядок набуття статусу асоційованого члена МТСБУ?
які вимоги висуваються до страховиків для набуття статусу повного члена МТСБУ?
яким страховикам надається право укладати договори міжнародного страхування відповідальності?
які обов'язки має страховик у разі припинення його членства в МТСБУ?
хто здійснює контроль за наявністю чинного договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності?
з якою метою сформована єдина централізована база даних?
чи зобов'язані органи державної влади та місцевого самоврядування надавати інформацію на запит МТСБУ? Чи зобов'язані страховики надавати органам Державтоінспекції МВС України на їх запити відомості про укладені договори страхування?

Зав. кафедрою к.е.н., доцент О.О. Яцух
Укладач к.е.н., доцент Н.М.Рубцова

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ І ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра фінанси та кредит
Спеціальності
6.030508 «Фінанси і кредит»
Дисципліна «Страхові послуги»
Індивідуальне науково-дослідне завдання
Студента ______ групи ____________________________________________________


Варіант № 7

1. Висловіть свою думку з приводу наведених питань:
Яку роль відіграє Заява про страхування при вирішенні питання, пов’язаного з виплатою страхового відшкодування (страхової суми)?
Організаційні перешкоди розвитку морського страхування в Україні.

2. На базі обраної страхової компанії проаналізувати:
а) Фінансово-економічну характеристику діяльності страхової компанії.
б) Оцінка роботи страхової компанії в галузі екологічного страхування.

3. Виконайте ситуативну вправу:

Громадянин, який на законних підставах зберігає та використовує зброю, власником якої є юридична особа, уклав зі страховиком договір страхування цивільної відповідальності за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам внаслідок зберігання та використання зброї. Об'єктом страхування відповідальності власників чи користувачів зброї, за укладеним договором страхування, є майнові інтереси, що не суперечать законодавству, пов'язані з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди життю, здоров'ю та/або майну фізичних і юридичних осіб, внаслідок володіння, зберігання чи використання зброї. Дайте відповіді на такі запитання:
відповідно до яких нормативно-правових документів укладено договір обов'язкового страхування?
хто може виступати в якості страхувальників за даним видом страхування?
чому дорівнює величина страхового тарифу?
який порядок визначення страхової суми?
які документи слід подати до страхової компанії для отримання страхових виплат?
в яких випадках страховик має право відмовити у здійсненні страхових виплат?


Зав. кафедрою к.е.н., доцент О.О. Яцух
Укладач к.е.н., доцент Н.М.Рубцова

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ І ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра фінанси та кредит
Спеціальності
6.030508 «Фінанси і кредит»
Дисципліна «Страхові послуги»Індивідуальне науково-дослідне завдання
Студента ______ групи ____________________________________________________


Варіант № 8

1. Висловіть свою думку з приводу наведених питань:
Як співвідносяться договір страхування і страховий поліс?
Стан і перспективи розвитку авіаційного страхування в Україні.

2. На базі обраної страхової компанії проаналізувати:
а) Фінансово-економічну характеристику діяльності страхової компанії.
б) Оцінка роботи страхової компанії в галузі страхування комерційних ризиків.

3. Виконайте ситуативну вправу:
Власник собаки Петренко І.В. (дієздатний громадянин) уклав зі страховиком договір обов'язкового страхування цивільної відповідальності за шкоду, яка може бути нанесена третій особі та/або її майну внаслідок агресивної та/або не передбачуваної дії собаки.
Страховими ризиками (відповідно до договору), внаслідок яких настає цивільно-правова відповідальність страхувальника, є смерть, інвалідність чи втрата працездатності фізичної особи, тимчасовий розлад здоров'я у дитини, а також пошкодження (знищення) майна третьої особи. Договір страхування укладений строком на 2 роки.
Дайте відповіді на такі запитання:
на підставі яких нормативно-правових документів регулюються правила надання зазначеного виду страхових послуг?
як визначається розмір страхового тарифу? Чи однаковою є його величина у випадку сплати його страхувальником-юридичною особою та страхувальником-фізичною особою?
чому дорівнює страхова сума заданим видом страхування?
чи припиняється дія договору страхування у випадку зміни власника собаки?
які документи слід подати страховику для отримання страхових виплат?
в яких випадках страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування?Зав. кафедрою к.е.н., доцент О.О. Яцух
Укладач к.е.н., доцент Н.М.Рубцова


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ І ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра фінанси та кредит
Спеціальності
6.030508 «Фінанси і кредит»
Дисципліна «Страхові послуги»

Індивідуальне науково-дослідне завдання
Студента ______ групи ____________________________________________________

Варіант № 9

1. Висловіть свою думку з приводу наведених питань:
Які фактори впливають на вирішення питання, пов’язаного з прийняттям об’єкта на страхування?
Міжнародне регламентування авіаційних перевезень.
2. На базі обраної страхової компанії проаналізувати:
а) Фінансово-економічну характеристику діяльності страхової компанії.
б) Оцінка роботи страхової компанії в галузі страхування банківських кредитів.
3. Виконайте ситуативну вправу:
МТСБУ – об'єднання страховиків, яке здійснює ОСЦПВВНТЗ за шкоду, заподіяну третім особам. Участь страховиків у МТСБУ є умовою здійснення діяльності щодо зазначеного виду страхування. МТСБУ є непідприємницькою (неприбутковою) організацією і здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та свого статуту. МТСБУ не може виступати засновником чи співзасновником юридичних осіб, що займаються підприємницькою діяльністю та/або мають на меті одержання прибутку. Фінансування статутної діяльності МТСБУ здійснюється за рахунок внесків страховиків-членів МТСБУ, а також за рахунок пасивних доходів від тимчасово розміщених коштів цього фонду та інших джерел, не заборонених законодавством, у порядку, визначеному Статутом МТСБУ, та в обсягах, передбачених кошторисом, що затверджується президією МТСБУ.
За останній місяць МТСБУ відшкодувало збитки за шкоду у разі її заподіяння:
невстановленим транспортним засобом життю і здоров'ю третіх осіб;
невстановленим транспортним засобом майну третіх осіб та навколишньому природному середовищу;
транспортним засобом, власник якого не застрахував свою цивільно-правову відповідальність;
інвалідом II групи, який особисто керує транспортним засобом;
учасником бойових дій, який особисто керує транспортним засобом;
на території України водіями-нерезидентами.
Дайте відповіді на такі запитання:
чому участь страховиків у МТСБУ є обов'язковою для здійснення даного виду страхування?
який порядок створення фонду страхових гарантій та фонду захисту потерпілих у ДТП?
в яких випадках МТСБУ відшкодовує збитки за рахунок коштів фонду захисту потерпілих? За яких обставин МТСБУ
відшкодовує збитки МТСБУ за рахунок коштів фонду страхових гарантій? Чи правильно здійснені відшкодування у вищенаведених випадках, якщо так, то з яких саме фондів здійснюються виплати?
в яких випадках МТСБУ після сплати страхового відшкодування має право надати регресний позов?
які функції входять до компетенції загальних зборів акціонерів МТСБУ, Координаційної ради, президії та дирекції?

Зав. кафедрою к.е.н., доцент О.О. Яцух
Укладач к.е.н., доцент Н.М.Рубцова

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ І ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра фінанси та кредит
Спеціальності
6.030508 «Фінанси і кредит»
Дисципліна «Страхові послуги»


Індивідуальне науково-дослідне завдання
Студента ______ групи ____________________________________________________


Варіант № 10

1. Висловіть свою думку з приводу наведених питань:
Проблеми страхування життя в Україні і перспективи його розвитку.
Страхування космічних ризиків.

2. На базі обраної страхової компанії проаналізувати:
а) Фінансово-економічну характеристику діяльності страхової компанії.
б) Оцінка роботи страхової компанії в галузі страхування майна громадян.

3. Виконайте ситуативну вправу:

Суб'єкту господарювання на правах оперативного управління належить об'єкт підвищеної небезпеки. Наданому об'єкті відбувся наднормативний викид небезпечних речовин під час його експлуатації, що призвів до загибелі та втрати працездатності людей, заподіяння шкоди довкіллю. Суб'єкт господарювання уклав із страховою компанією договір обов'язкового страхування цивільної відповідальності за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам в результаті пожеж та аварій на об'єктах підвищеної небезпеки.
Дайте відповіді на такі запитання:
який порядок визначення страхової суми заданим видом страхування?
які розміри страхових тарифів встановлено відповідно до чинного законодавства України?
який порядок та розміри страхових виплат при настанні страхового випадку?
які документи слід подати для отримання страхового відшкодування?


Зав. кафедрою к.е.н., доцент О.О. Яцух
Укладач к.е.н., доцент Н.М.Рубцова
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ І ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра фінанси та кредит
Спеціальності
6.030508 «Фінанси і кредит»
Дисципліна «Страхові послуги»


Індивідуальне науково-дослідне завдання
Студента ______ групи ____________________________________________________


Варіант № 11

1. Висловіть свою думку з приводу наведених питань:
Яким чином можна посилити зацікавленість громадян в укладенні договорів страхування життя ?
Проблеми та перспективи розвитку страхування майна громадян в Україні.

2. На базі обраної страхової компанії проаналізувати:
а) Фінансово-економічну характеристику діяльності страхової компанії.
б) Оцінка роботи страхової компанії в галузі страхування майна юридичних осіб.

3. Виконайте ситуативну вправу:

В Україні відповідно до чинного законодавства з 1999 року функціонує Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. За рахунок коштів даного Фонду відшкодовуються кошти вкладникам банків-учасників (тимчасових учасників) Фонду.
Дайте відповіді на такі запитання:
які гарантії за вкладом гарантує Фонд кожному вкладнику банку? Чи всім вкладникам відшкодовуються гарантовані суми?
які завдання, функції та організаційна структура Фонду гарантування вкладів фізичних осіб?
який порядок нарахування і сплати зборів до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб?
який порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами?
чи здійснює Фонд гарантування вкладів фізичних осіб перевірки діяльності банків-учасників (тимчасових учасників) цього Фонду?
який порядок ведення реєстру банків-учасників (тимчасових-учасників) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та оформлення банків у Фонді?Зав. кафедрою к.е.н., доцент О.О. Яцух
Укладач к.е.н., доцент Н.М.Рубцова


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ І ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра фінанси та кредит
Спеціальності
6.030508 «Фінанси і кредит»
Дисципліна «Страхові послуги»


Індивідуальне науково-дослідне завдання
Студента ______ групи ____________________________________________________


Варіант № 12

1. Висловіть свою думку з приводу наведених питань:
Який досвід зарубіжних країн в галузі страхування життя доцільно використати в Україні?
Чи потрібне страхування відповідальності громадян власників майна і як його організувати?

2. На базі обраної страхової компанії проаналізувати:
а) Фінансово-економічну характеристику діяльності страхової компанії.
б) Оцінка роботи страхової компанії в галузі страхування відповідальності перевізника.

3. Виконайте ситуативну вправу:

Експлуатант повітряного судна, який експлуатує його на законних підставах, уклав із страховою компанією договір обов'язкового страхування своєї відповідальності перед третіми особами. При цьому третіми особами вважаються фізичні і юридичні особи (їх майно), які не пов'язані зі страхувальником договірними зобов'язаннями (в тому числі договором перевезення) та які не є працівниками страхувальника або не діють за його дорученням.
Дайте відповіді на такі запитання:
на підставі яких нормативно-правових документів повинен бути укладений договір страхування?
як визначається страхова сума, який її розмір, якщо максимальна злітна вага повітряного судна – 500100 кілограмів (польоти виконуються у межах України)?
як визначається страхова сума для міжнародних польотів?
чому дорівнює розмір страхового тарифу за даним видом страхування?
які документи слід надати страховику для отримання страхового відшкодування?


Зав. кафедрою к.е.н., доцент О.О. Яцух
Укладач к.е.н., доцент Н.М.Рубцова


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ І ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра фінанси та кредит
Спеціальності
6.030508 «Фінанси і кредит»
Дисципліна «Страхові послуги»Індивідуальне науково-дослідне завдання
Студента ______ групи ____________________________________________________


Варіант № 13

1. Висловіть свою думку з приводу наведених питань:
Проблеми і перспективи страхування від нещасних випадків в Україні.
Ефективність проведення превентивних заходів, спрямованих на збереження майна, що належить громадянам.

2. На базі обраної страхової компанії проаналізувати:
а) Фінансово-економічну характеристику діяльності страхової компанії.
б) Оцінка роботи страхової компанії в галузі страхування відповідальності виробників тв. роботодавців.

3. Виконайте ситуативну вправу:

Експортер небезпечних відходів уклав зі страховою компанією договір обов'язкового страхування відповідальності за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам та навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення відходів вагою 20 тонн. Договір страхування укладено до дня відправлення повідомлення про транскордонне перевезення небезпечних відходів компетентним органам зацікавлених держав.
Дайте відповіді на такі запитання:
в якій формі та на підставі яких нормативно-правових документів повинен бути укладений договір страхування?
який порядок визначення страхової суми та її розміру?
які особливості здійснення страхових виплат за даним видом страхування?
чому дорівнює страховий платіж, якщо страхові тарифи встановлено за максимальним розміром?
які документи необхідно подати страховій компанії для отримання страхового відшкодування?
в яких випадках страховик може відмовити у виплаті страхового відшкодування?


Зав. кафедрою к.е.н., доцент О.О. Яцух
Укладач к.е.н., доцент Н.М.Рубцова


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ І ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра фінанси та кредит
Спеціальності
6.030508 «Фінанси і кредит»
Дисципліна «Страхові послуги»Індивідуальне науково-дослідне завдання
Студента ______ групи ____________________________________________________


Варіант № 14

1. Висловіть свою думку з приводу наведених питань:
Необхідність обов’язкового страхування від нещасних випадків.
Роль реклами у реалізації страхових послуг та особливості її здійснення.

2. На базі обраної страхової компанії проаналізувати:
а) Фінансово-економічну характеристику діяльності страхової компанії.
б) Оцінка роботи страхової компанії в галузі страхування відповідальності позичальника за непогашення кредиту.

3. Виконайте ситуативну вправу:

У результаті дорожньо-транспортної пригоди, що сталася між водіями легкового та вантажного автомобілів, нанесено збиток майну третіх осіб у розмірі 150 тис. грн. Страховий поліс з обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності мали обидва водії. Страховий випадок стався з вини водія вантажного автомобіля. Шкода, завдана легковому автомобілю, пов'язана із втратою товарного вигляду. Учасники ДТП терміново повідомили про пригоду відповідні органи Міністерства внутрішніх справ України, а протягом 3 робочих днів повідомили страховиків, з якими було укладено договір обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності та вжили всіх можливих заходів з метою запобігання подальшої шкоди.
Дайте відповіді на такі запитання:
який порядок відшкодування збитків, заподіяних життю, здоров'ю та працездатності третіх осіб?
які особливості відшкодування збитку, нанесеного майну третіх осіб? Як буде компенсуватися майновий збиток в наведеному прикладі?
який порядок відшкодування збитків, пов'язаних із втратою товарного вигляду легкового автомобіля? В яких випадках страховик не відшкодовує збитків завданих страхувальником?
які документи слід подати страховику для отримання страхового відшкодування ?
який порядок виплати страхового відшкодування?
чи має право страховик подати регресний позов?

Зав. кафедрою к.е.н., доцент О.О. Яцух
Укладач к.е.н., доцент Н.М.Рубцова

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ І ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра фінанси та кредит
Спеціальності
6.030508 «Фінанси і кредит»
Дисципліна «Страхові послуги»


Індивідуальне науково-дослідне завдання
Студента ______ групи ____________________________________________________

Варіант № 15

1. Висловіть свою думку з приводу наведених питань:
Проблеми впровадження медичного страхування в Україні.
Контроль за реалізацією страхових послуг з боку страховика і держави.

2. На базі обраної страхової компанії проаналізувати:
а) Фінансово-економічну характеристику діяльності страхової компанії.
б) Оцінка інвестиційної діяльності та формування портфеля інвестицій страховика.

3. Виконайте ситуативну вправу:
Юридична особа – перевізник небезпечного вантажу уклав договір обов'язкового страхування відповідальності на випадок виникнення негативних наслідків під час перевезення 4 тонн токсичних газів (2 клас небезпеки вантажу). За умовами договору відповідальність страховика настає з початком діяльності суб'єкта перевезення, пов'язаної з перевезенням небезпечного вантажу від місця його виготовлення до місця призначення, з підготовкою вантажу, тари, транспортних засобів та екіпажу, з прийманням вантажу, здійсненням вантажних операцій та короткотерміновим зберіганням вантажу на всіх етапах перевезення, і закінчується після завершення процесу перевезення.
Перевізник небезпечного вантажу виконує функції відправника та одержувача. Договір страхування укладений на одне перевезення залізничним транспортом. Під час перевезення стався страховий випадок, унаслідок якого заподіяна шкода життю і здоров'ю фізичних осіб, навколишньому природному середовищу, майну фізичних і юридичних осіб.
Дайте відповіді на такі запитання:
відповідно до яких нормативно-правових документів укладено договір страхування?
хто повинен виступати як страхувальник і за яких умов?
як визначається розмір страхової суми?
який порядок обчислення страхових платежів?
як поділяються виплати з настанням страхового випадку?
які документи слід подати для отримання страхового відшкодування?
чи контролюється наявність та правильність укладання зазначених договорів страхування?

Зав. кафедрою к.е.н., доцент О.О. Яцух
Укладач к.е.н., доцент Н.М.Рубцова

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ І ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра фінанси та кредит
Спеціальності
6.030508 «Фінанси і кредит»
Дисципліна «Страхові послуги»


Індивідуальне науково-дослідне завдання
Студента ______ групи ____________________________________________________


Варіант № 16

1. Висловіть свою думку з приводу наведених питань:
Якою повинна бути система медичного страхування в Україні?
Андеррайтинг і його основні складові.

2. На базі обраної страхової компанії проаналізувати:
а) Фінансово-економічну характеристику діяльності страхової компанії.
б) Аналіз роботи страхової компанії у сфері перестрахування.

3. Виконайте ситуативну вправу:
Громадянка Іваненко О.А. придбала квиток на повітряне судно, яке здійснює політ у межах України. Пасажирка має багаж масою 25 кілограмів та речі, що знаходяться безпосередньо при ній.
Пасажирка літака має такі питання:
чи несе хтось відповідальність за життя, здоров'я та майнові збитки пасажирів?
в якій формі, та відповідно до яких нормативно-правових документів, повинен надаватися страховий захист пасажирам?
який порядок визначення страхової суми за умовами обов'язкового страхування відповідальності повітряного перевізника за майнові збитки пасажирів?
які документи слід подати у страхову компанію для отримання страхового відшкодування в разі заподіяння шкоди життю та здоров'ю пасажирів, їх майну та особистим речам?
в яких випадках страховик має право відмовити у страховій виплаті?Зав. кафедрою к.е.н., доцент О.О. Яцух
Укладач к.е.н., доцент Н.М.РубцоваМІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ І ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра фінанси та кредит
Спеціальності
6.030508 «Фінанси і кредит»
Дисципліна «Страхові послуги»

Індивідуальне науково-дослідне завдання
Студента ______ групи ____________________________________________________

Варіант № 17

1. Висловіть свою думку з приводу наведених питань:
Сімейний лікар та його місце в системі медичного страхування.
Урегулювання вимог страхувальника щодо відшкодування збитків.

2. На базі обраної страхової компанії проаналізувати:
а) Фінансово-економічну характеристику діяльності страхової компанії.
б) Оцінка фінансової стійкості і надійності страхової компанії.

3. Виконайте ситуативну вправу:
Торгове підприємство, яке має в своєму розпорядженні легковий автомобіль (об'єм двигуна 2500 кубічних сантиметрів), уклало договір обов'язкового страхування відповідальності. Договір страхування укладений строком на 2 місяці. Транспортний засіб експлуатують 3 особи, мінімальний та максимальний водійський стаж цих осіб складає відповідно 2 і 4 роки. Автомобіль переважно використовується на території м. Києва. Страхувальник вперше звернувся до страхової компанії за отриманням страхового захисту своєї відповідальності перед третіми особами. Коригуючі коефіцієнти визначено в договорі у максимальному розмірі. Через 24 дні після вступу договору в законну силу, відбувся страховий випадок, за яким виплачена сума відшкодування склала 96 тис. грн.
Дайте відповіді на такі запитання:
хто виступає в якості суб'єктів за даним видом страхування?
як визначається розмір страхового платежу та яка його величина в даному випадку? Коли може застосовуватися система бонус-малус та в чому її суть?
в якому обсязі встановлено ліміт відповідальності страховика?
які існують види договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності?
чи встановлюється франшиза за даним видом страхування?
які особливості страхування цивільно-правової відповідальності окремих категорій громадян?
які існують типи договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності? До якого типу договору відноситься наведена ситуація?
які особливості укладання наведеного договору страхування? В яких випадках дія договору може бути достроково припинена? Чи буде діяти надалі договір страхування відповідальності після настання страхового випадку?
чи буде діяти договір страхування в разі ліквідації страховика?

Зав. кафедрою к.е.н., доцент О.О. Яцух
Укладач к.е.н., доцент Н.М.Рубцова

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ І ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра фінанси та кредит
Спеціальності
6.030508 «Фінанси і кредит»
Дисципліна «Страхові послуги»Індивідуальне науково-дослідне завдання
Студента ______ групи ____________________________________________________Варіант № 18
1. Висловіть свою думку з приводу наведених питань:
Чому в Україні не набуло розповсюдження страхування відповідальності товаровиробників за якість продукції?
Проблеми страхування життя в Україні і перспективи його розвитку.

2. На базі обраної страхової компанії проаналізувати:
а) Фінансово-економічну характеристику діяльності страхової компанії.
б) Оцінка роботи страхової компанії в галузі страхування фінансових ризиків.

3. Виконайте ситуативну вправу:
Страхова компанія отримала в установленому порядку ліцензію на проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду. Компанія є членом Ядерного страхового пулу. Оператор ядерної установки відповідно до чинного законодавства укладає договір страхування на випадок настання його цивільної відповідальності за ядерну шкоду. Дайте відповіді на такі запитання:
на підставі яких нормативно-правових документів укладається договір страхування?
які випадки заподіяння ядерної шкоди не підлягають обов'язковому страхуванню та які збитки не відшкодовуються за укладеними договорами страхування?
в якому обсязі здійснюються виплати за наслідками настання страхового випадку?
які особливості укладання договору обов'язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду?
на підставі яких документів здійснюються виплати страхового відшкодування?


Зав. кафедрою к.е.н., доцент О.О. Яцух
Укладач к.е.н., доцент Н.М.Рубцова


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ І ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра фінанси та кредит
Спеціальності
6.030508 «Фінанси і кредит»
Дисципліна «Страхові послуги»

Індивідуальне науково-дослідне завдання
Студента ______ групи ____________________________________________________

Варіант № 19

1. Висловіть свою думку з приводу наведених питань:
Чому страхування підприємницьких ризиків в Україні пов’язане в основному із страхуванням майна підприємств?
Яким чином можна посилити зацікавленість громадян в укладенні договорів страхування життя ?
2. На базі обраної страхової компанії проаналізувати:
а) Фінансово-економічну характеристику діяльності страхової компанії.
б) Оцінка роботи страхової компанії в галузі обов'язкове страхування громадян від нещасних випадків.
3. Виконайте ситуативну вправу:
Відповідно до чинного законодавства України пасажир залізничного транспорту, купуючи квиток щодо свого перевезення, сплатив страховий платіж у розмірі 5% від вартості проїзду. Транспортна організація застрахованому видала страховий поліс, в якому зазначалися:
вид обов'язкового страхування;
найменування, адреса, телефон страховика;
розміри страхового платежу та страхової суми.
Відносини між транспортною організацією та страховиком щодо страхування пасажирів і водіїв визначаються укладеною між ними агентською угодою та договором страхування. У результаті настання нещасного випадку транспортна організація склала такі документи:
акт про нещасний випадок із застрахованим водієм;
акт про нещасний випадок із пасажиром галузевого зразка;
Ознайомившись з наведеною ситуацією, дайте відповіді на такі запитання:
на який маршрут перевезення (міжобласний, міжміський, приміський або міжнародний) придбав квиток пасажир?
якби пасажир мав право на безкоштовний проїзд відповідно до чинного законодавства, чи підпадав би він під обов'язкове особове страхування від нещасних випадків на транспорті без сплати страхового платежу та без отримання ним страхового полісу?
кому перераховує транспортна організація страхові платежі, одержані від пасажирів?
який максимальний розмір страхової суми, встановлено зазначеному пасажиру залізничного транспорту та в якому випадку цю суму буде виплачено страховою компанією?
за наслідками, отримання застрахованим пасажиром, яких тілесних ушкоджень йому була б виплачена страхова сума у розмірі 4250грн?
який розмір страхової суми виплатила б страхова компанія пасажиру, якщо б він за наслідками нещасного випадку був визнаний тимчасово непрацездатним протягом 70 днів?
на підставі яких документів, та протягом якого терміну, буде здійснюватися виплата страхової суми постраждалому пасажиру?
Зав. кафедрою к.е.н., доцент О.О. Яцух
Укладач к.е.н., доцент Н.М.Рубцова

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ І ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра фінанси та кредит
Спеціальності
6.030508 «Фінанси і кредит»
Дисципліна «Страхові послуги»Індивідуальне науково-дослідне завдання
Студента ______ групи ____________________________________________________


Варіант № 20

1. Висловіть свою думку з приводу наведених питань:
Спільні риси і розбіжності між страхуванням від нещасних випадків за рахунок коштів підприємств і страхуванням відповідальності роботодавця.
Який досвід зарубіжних країн в галузі страхування життя доцільно використати в Україні?

2. На базі обраної страхової компанії проаналізувати:
а) Фінансово-економічну характеристику діяльності страхової компанії.
б) Оцінка роботи страхової компанії в галузі добровільного медичного страхування.

3. Виконайте ситуативну вправу:

Підприємство «Охорона», що утримує підрозділи відомчої та сільської пожежної охорони, застрахувало б в обов’язковому порядку життя та здоров'я працівників під час виконання ними своїх службових обов'язків. На другому місяці дії договору страхування під час ліквідації наслідків аварії застрахований працівник зазнав тілесних ушкоджень, в результаті його було визнано інвалідом І групи. Через п'ять місяців після настання страхового випадку він помер.
Дайте відповіді на такі запитання:
який розмір страхового платежу сплатило підприємство «Охорона» за застраховану особу, якщо місячна заробітна плата на останній посаді, яку він займав до смерті - 800 грн.?
яку суму страхової виплати отримає потерпіла особа та її спадкоємці за наслідками страхового випадку?
які документи подаються до страхової компанії для отримання страхової виплати?
в яких випадках страховик має право відмовити у виплаті страхової суми?Зав. кафедрою к.е.н., доцент О.О. Яцух
Укладач к.е.н., доцент Н.М.Рубцова
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ І ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра фінанси та кредит
Спеціальності
6.030508 «Фінанси і кредит»
Дисципліна «Страхові послуги»Індивідуальне науково-дослідне завдання
Студента ______ групи ____________________________________________________


Варіант № 21

1. Висловіть свою думку з приводу наведених питань:
Що заважає розвитку страхування відповідальності підприємств за забруднення довкілля в Україні?
Проблеми впровадження медичного страхування в Україні.

2. На базі обраної страхової компанії проаналізувати:
а) Фінансово-економічну характеристику діяльності страхової компанії.
б) Оцінка роботи страхової компанії в галузі страхування життя (ризикові види страхування).

3. Виконайте ситуативну вправу:

У результаті нещасного випадку під час виконання службових обов'язків загинув державний виконавець відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Мін'юсту України. Місячний заробіток загиблого на останній посаді, яку він займав до смерті - 5000 грн.
Дайте відповіді на такі запитання:
на основі яких нормативно-правових документів розповсюджується страховий захист на дану категорію працівників?
в якому розмірі буде виплачена страхова сума спадкоємцям загиблого?
загиблий мав поліс з добровільного страхування від нещасних випадків, за яким спадкоємці отримали страхову виплату. Чи отримають спадкоємці загиблого ще й виплату за обов'язковим страхуванням? Якщо так, то в якому розмірі?
протягом якого терміну спадкоємці загиблого можуть звернутися до страховика за страховою виплатою? Протягом якого строку страхова компанія повинна здійснити виплату страхової суми?
що є підставами для відмови у страховій виплаті спадкоємцям загиблого?Зав. кафедрою к.е.н., доцент О.О. Яцух
Укладач к.е.н., доцент Н.М.Рубцова

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ І ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра фінанси та кредит
Спеціальності
6.030508 «Фінанси і кредит»
Дисципліна «Страхові послуги»Індивідуальне науково-дослідне завдання
Студента ______ групи ____________________________________________________


Варіант № 22

1. Висловіть свою думку з приводу наведених питань:
Проблеми і перспективи сільськогосподарського страхування в Україні.
Якою повинна бути система медичного страхування в Україні?
2. На базі обраної страхової компанії проаналізувати:
а) Фінансово-економічну характеристику діяльності страхової компанії.
б) Оцінка роботи страхової компанії в галузі страхування ризиків аграрного виробництва.

3. Виконайте ситуативну вправу:

У лікувально-профілактичній установі внаслідок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання службових обов'язків один працівник був інфікований вірусом, а інший – тимчасово втратив працездатність унаслідок інфікування на 50 днів.
Дайте відповіді на такі запитання:
чи підпадають медичні працівники під обов'язкове страхування?
які суми виплати повинні отримати працівники?
на підставі яких документів здійснюються виплати страхових сум застрахованим працівникам?
яку суму страхової виплати отримає застрахований працівник, якщо через три місяці після інфікування вірусом імунодефіциту людини його визнали інвалідом І групи?


Зав. кафедрою к.е.н., доцент О.О. Яцух
Укладач к.е.н., доцент Н.М.Рубцова

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ І ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра фінанси та кредит
Спеціальності
6.030508 «Фінанси і кредит»
Дисципліна «Страхові послуги»Індивідуальне науково-дослідне завдання
Студента ______ групи ____________________________________________________


Варіант № 23

1. Висловіть свою думку з приводу наведених питань:
Досвід сільськогосподарського страхування в зарубіжних країнах та можливості його використання в Україні.
Сімейний лікар та його місце в системі медичного страхування.

2. На базі обраної страхової компанії проаналізувати:
а) Фінансово-економічну характеристику діяльності страхової компанії.
б) Оцінка роботи страхової компанії в галузі добровільного медичного страхування.

3. Виконайте ситуативну вправу:

Під час участі в змаганнях загинув один зі спортсменів збірної команди України. Документально підтверджено, що річне грошове утримання застрахованого на останній посаді складала 17000 грн. Договір страхування укладено в обов'язковій формі.
Дайте відповіді на такі запитання:
яку суму страхової виплати отримають спадкоємці загиблого?
який порядок виплати страхової суми та в яких випадках страховик може відмовити у страховій виплаті?
які документи подаються до страхової компанії для отримання страхової виплати?


Зав. кафедрою к.е.н., доцент О.О. Яцух
Укладач к.е.н., доцент Н.М.Рубцова


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ І ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра фінанси та кредит
Спеціальності
6.030508 «Фінанси і кредит»
Дисципліна «Страхові послуги»Індивідуальне науково-дослідне завдання
Студента ______ групи ____________________________________________________


Варіант № 24

1. Висловіть свою думку з приводу наведених питань:
Проблеми та перспективи розвитку страхування технічних ризиків в Україні.
Оцінка сучасного стану і перспектив розвитку страхування автотранспортних засобів (авто-каско) в Україні.

2. На базі обраної страхової компанії проаналізувати:
а) Фінансово-економічну характеристику діяльності страхової компанії.
б) Оцінка роботи страхової компанії в галузі ОСЦПВВНТЗ.

3. Виконайте ситуативну вправу:

Юридична особа «Сокіл», яка є замовником авіаційних робіт, уклала відповідну угоду з виконавцем авіаційних робіт. У результаті настання непередбачуваної події під час виконання службових обов'язків щодо забезпечення технологічного процесу при виконанні авіаційних робіт, працівники замовника авіаційних робіт зазнали такої шкоди:
одна особа загинула;
трьом особам встановлено інвалідність, відповідно І, II та III груп;
одна особа тимчасово втратила працездатність на 134 дні.
Дайте відповіді на такі запитання:
на підставі яких нормативно-правових документів надається страховий захист зазначеній категорії працівників?
який розмір страхового платежу повинна сплатити юридична особа «Сокіл», якщо договір укладено строком на 1 рік?
який розмір страхових виплат отримає кожний з потерпілих, якщо страхову суму встановлено відповідно до чинного законодавства України?
які документи необхідно подати до страхової компанії для отримання страхової виплати?


Зав. кафедрою к.е.н., доцент О.О. Яцух
Укладач к.е.н., доцент Н.М.Рубцова

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ І ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра фінанси та кредит
Спеціальності
6.030508 «Фінанси і кредит»
Дисципліна «Страхові послуги»
Індивідуальне науково-дослідне завдання
Студента ______ групи ____________________________________________________

Варіант № 25

1. Висловіть свою думку з приводу наведених питань:
Вплив ринкових факторів на розвиток страхування будівельно-монтажних ризиків (або іншого виду страхування технічних ризиків) в Україні.
Розвиток міжнародної системи «Зелена картка».

2. На базі обраної страхової компанії проаналізувати:
а) Фінансово-економічну характеристику діяльності страхової компанії.
б) Оцінка роботи страхової компанії в галузі автострахування (каско-страхування).

3. Виконайте ситуативну вправу:

Під час здійснення лікувальних робіт у тваринництві технік ветеринарної медицини (виконуючи службові обов'язки) зазнав тілесних ушкоджень. У результаті його було визнано інвалідом III групи, а через два місяці – інвалідом І групи. Дайте відповіді на такі запитання:
на підставі яких нормативно-правових документів надається страховий захист життя і здоров'я спеціалістів ветеринарної медицини?
який розмір страхового платежу повинна сплатити установа державної ветеринарної медицини, якщо договір страхування укладено строком на 1 рік?
який розмір та порядок виплати застрахованому працівнику страхової суми, якщо величина місячної заробітної плати на останній посаді, яку він займав – 560 грн.?
в яких випадках страхова сума не виплачується страховиком?


Зав. кафедрою к.е.н., доцент О.О. Яцух
Укладач к.е.н., доцент Н.М.Рубцова

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ І ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра фінанси та кредит
Спеціальності
6.030508 «Фінанси і кредит»
Дисципліна «Страхові послуги»Індивідуальне науково-дослідне завдання
Студента ______ групи ____________________________________________________


Варіант № 26

1. Висловіть свою думку з приводу наведених питань:
Досвід роботи страхової компанії щодо організації проведення страхування технічних ризиків (назва виду).
Необхідність та розвиток страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів в Україні.

2. На базі обраної страхової компанії проаналізувати:
а) Фінансово-економічну характеристику діяльності страхової компанії.
б) Оцінка роботи страхової компанії в галузі страхування екологічних ризиків.

3. Виконайте ситуативну вправу:

Страховою компанією укладено договір страхування сільськогосподарських тварин строком на 1 рік на страхову суму 150 тис. грн. Страховий платіж сплачений одноразово у сумі 3 тис. грн. Через 7 місяців відбувається страховий випадок, у результаті якого виплачене страхове відшкодування у розмірі 148 тис. грн. Норматив витрат на утримання страхової компанії – 30%. Визначить величину страхового платежу, який страхова компанія повинна повернути страхувальнику, якщо він через 10 місяців після вступу в дію договору страхування виявив намір достроково припинити його дію. Вимога страхувальника обумовлена:
тим, що страховик порушив умови договору страхування;
власним бажанням страхувальника.
Поясніть, на основі яких нормативно-правових документів страховик приймає рішення про відмову або повернення страхового платежу страхувальникові.


Зав. кафедрою к.е.н., доцент О.О. Яцух
Укладач к.е.н., доцент Н.М.Рубцова


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ І ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра фінанси та кредит
Спеціальності
6.030508 «Фінанси і кредит»
Дисципліна «Страхові послуги»


Індивідуальне науково-дослідне завдання
Студента ______ групи ____________________________________________________

Варіант № 27

1. Висловіть свою думку з приводу наведених питань:
Проблеми розвитку кредитного страхування в Україні.
Аналіз причин, які обумовлюють той факт, що морське страхування в Україні почало розвиватися лише останнім часом.

2. На базі обраної страхової компанії проаналізувати:
а) Фінансово-економічну характеристику діяльності страхової компанії.
б) Оцінка роботи страхової компанії в галузі обов’язкового страхування від нещасних випадків.

3. Виконайте ситуативну вправу:

Страховий брокер – компанія «ЛТД» для одержання свідоцтва про внесення до державного реєстру страхових та перестрахових брокерів подає до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України усі необхідні документи . Відповідно до чинного законодавства дайте відповіді на такі запитання:
протягом якого строку Держфінпослуг повинна надати рішення щодо включення до реєстру або відмови у цьому проханні?
що є підставами для відмови у внесенні страхового брокера до державного реєстру?
що є підставою для видачі Держфінпослуг свідоцтва про внесення до реєстру?
право надання яких послуг страховим та перестраховим брокером засвідчує надане свідоцтво?
які вимоги до страхових та перестрахових брокерів висуваються Держфінпослуг після видачі свідоцтва під час провадження посередницької діяльності у страхуванні та перестрахуванні?
в якому разі свідоцтво підлягає переоформленню?
в якому разі відбувається видача дублікату свідоцтва про внесення до державного реєстру страхових та перестрахових брокерів?
як здійснюється контроль за діяльністю страхових (перестрахових) брокерів і в яких випадках Держфінпослуг приймає розпорядження про виключення страхових (перестрахових) брокерів з реєстру?


Зав. кафедрою к.е.н., доцент О.О. Яцух
Укладач к.е.н., доцент Н.М.Рубцова


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ І ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра фінанси та кредит
Спеціальності
6.030508 «Фінанси і кредит»
Дисципліна «Страхові послуги»Індивідуальне науково-дослідне завдання
Студента ______ групи ____________________________________________________


Варіант № 28

1. Висловіть свою думку з приводу наведених питань:
Проблеми страхування фінансових ризиків в Україні.
Організаційні перешкоди розвитку морського страхування в Україні.

2. На базі обраної страхової компанії проаналізувати:
а) Фінансово-економічну характеристику діяльності страхової компанії.
б) Оцінка роботи страхової компанії в галузі страхування банківських кредитів.

3. Виконайте ситуативну вправу:

Новостворена страхова компанія «Орфей» має намір отримати ліцензію на здійснення страхування повітряного транспорту. Для отримання ліцензії заявник подає до Держфінпослуг документи, перелік яких передбачено Законами України «Про страхування» і «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України прийняла позитивне рішення про видачу ліцензії та оформила її протягом 5 робочих днів з дня надходження документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії.
Через півроку після отримання ліцензії на страхування повітряного транспорту страхова компанія «Орфей» створила новий відокремлений підрозділ, що провадитиме страхову діяльність згідно з отриманою ліцензією. Через рік страхова компанія змінила своє місцезнаходження та найменування (зміна найменування не пов'язана з реорганізацією страховика). Дайте відповіді на такі запитання:
який розмір та яка періодичність плати за видачу ліцензії страховій компанії «Орфей»?
чи надає отримана ліцензія право на проведення перестрахування за видом страхування, що розглядається?
які дії повинна здійснити страхова компанія «Орфей» для того, щоб новостворений відокремлений підрозділ страховика надавав послуги зі страхування повітряного транспорту?
назвіть підстави та порядок переоформлення і анулювання ліцензії.

Зав. кафедрою к.е.н., доцент О.О. Яцух
Укладач к.е.н., доцент Н.М.Рубцова

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ І ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра фінанси та кредит
Спеціальності
6.030508 «Фінанси і кредит»
Дисципліна «Страхові послуги»


Індивідуальне науково-дослідне завдання
Студента ______ групи ____________________________________________________

Варіант № 29

1. Висловіть свою думку з приводу наведених питань:
Перспективи страхування кредитних і фінансових ризиків в Україні.
Міжнародне регламентування авіаційних перевезень.

2. На базі обраної страхової компанії проаналізувати:
а) Фінансово-економічну характеристику діяльності страхової компанії.
б) Оцінка роботи страхової компанії в галузі страхування майна юридичних осіб.

3. Виконайте ситуативну вправу:
Страхові компанії «Сонце» та «ЛТД» звернулися в Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України для отримання ліцензії на провадження діяльності з обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.
Страхова компанія «Сонце» функціонує на страховому ринку 7 років, при цьому 3 роки надає страхової послуги з добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту. Страховик на будь-яку дату має перевищення фактичного запасу платоспроможності над нормативним не менше, ніжна 25%. За погодженням із МТСБУ гарантійний внесок до фонду захисту потерпілих здійснений у розмірі 100 тис. євро.
Страхова компанія «ЛТД» функціонує на страховому ринку 5 років, в тому числі займається страхуванням наземних транспортних засобів 2,5 роки. Страховик має аналогічний зі страховою компанією «Сонце» рівень перевищення фактичного запасу платоспроможності над нормативним. Страхова компанія сплатила до фонду захисту потерпілих гарантійний внесок у розмірі 200000 євро, погодивши дану суму із МТСБУ.
Дайте відповіді на такі запитання:
чи мають право отримати страховики ліцензії на затиснення обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів, якщо показники діяльності наведених страховиків відповідають необхідним вимогам, при цьому заявники не мали збитків за фінансовий звітний рік, який передував даті подання документів?
які документи слід подати для отримання ліцензії?
в яких випадках здійснюється переоформлення ліцензії?
чи існують підстави для видачі дубліката ліцензії?
за яких умов Держфінпослуг може зупинити та анулювати дію ліцензії?

Зав. кафедрою к.е.н., доцент О.О. Яцух
Укладач к.е.н., доцент Н.М.Рубцова

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ І ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра фінанси та кредит
Спеціальності
6.030508 «Фінанси і кредит»
Дисципліна «Страхові послуги»Індивідуальне науково-дослідне завдання
Студента ______ групи ____________________________________________________


Варіант № 30

1. Висловіть свою думку з приводу наведених питань:
Яким би ми хотіли бачити ринок автотранспортного страхування в Україні?
Чи потрібне страхування відповідальності громадян – власників майна і як його організувати?

2. На базі обраної страхової компанії проаналізувати:
а) Фінансово-економічну характеристику діяльності страхової компанії.
б) Оцінка роботи страхової компанії в галузі страхування майна громадян.

3. Виконайте ситуативну вправу:

Новостворена страхова компанія «Дельта» планує отримати ліцензію на страхування життя. У Державну Комісію з регулювання ринків фінансових послуг України страховик подає такі документи:
копії установчих документів та копію свідоцтва про реєстрацію;
довідку банку, що підтверджує сплачений статутний фонд у розмірі 1 млн. євро;
правила (умови) страхування;
економічне обґрунтування запланованої страхової діяльності;
інші необхідні документи.
Поясніть, чи буде надана ліцензія страховій компанії, і протягом якого терміну державна Комісія з регулювання ринків фінансових послуг України зобов'язана розглянути подані документи.


Зав. кафедрою к.е.н., доцент О.О. Яцух
Укладач к.е.н., доцент Н.М.Рубцова


РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ

МОДУЛЬ 1
(навчально-аудиторна робота)
Змістовний
модуль 1
22
Т1
2
Т2
2
Т3
3
Т4
3
Т5
2
ПМК1
10


Змістовний
модуль 2
28
Т6
2
Т7
3
Т8
2
Т9
2
Т10
3
Т11
2
Т12
2
Т13
2
ПМК2
10

МОДУЛЬ 2
(самостійна робота)
Самостійна робота
10


Індивідуальна робота
5


Наукова робота
5

Семестровий контроль (іспит)
30

Сума
100


ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Визначення показника за державною шкалою
Визначення показника за шкалою ЕСТS
Оцінка за 100-бальною шкалою
ЕСТS
оцінка

Відмінно
Відмінно – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок
90-100
A

Добре
Дуже добре – вище середнього рівня із кількома помилками
82-89
B


Добре – взагалі вірна робота з певною кількістю грубих помилок
75-81
C

Задовільно
Задовільно – зі значною кількістю недоліків
67-74
D


Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії
60-66
E

Незадовільно
Незадовільно – з можливістю повторного складання
35-59
FX


Незадовільно – з обов’язковим повторним курсом
< 35
FНАРАХУВАННЯ БАЛІВ ЗА ВИКОНАННЯ
· ЧАСТИНИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

За виконання 2 ессе і представлення їх аудиторії студент може отримати до 5 балів: по 2,5 бали за кожне завдання.

НАРАХУВАННЯ БАЛІВ ЗА ВИКОНАННЯ
·I ЧАСТИНИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

За виконання розрахунково-аналітичної частини студент може отримати до 8 балів: по 4 бали за кожне завдання.

НАРАХУВАННЯ БАЛІВ ЗА ВИКОНАННЯ
·I
· ЧАСТИНИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
За розв’язання аналітичної задачі студент може отримати до 4 балів.

В процесі виконання самостійної роботи студент максимально може набрати 15 балів.
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ
Оцінювання знань студентів в процесі виконання самостійної роботи здійснюється за трьома напрямами.
1. Написання і представлення ессе:
“відмінно” – повне виконання завдання із використанням творчого підходу до розв’язання проблеми, що пропонується, – 2,5 бала за кожну доповідь;
“добре” – завдання виконано повно, але творчий підхід відсутній – 1,8 бала за кожну доповідь;
“задовільно” – завдання виконано неповно, відсутні будь-які пояснення – 1,5 бала за кожну доповідь;
“незадовільно” – завдання не виконано – 0 балів.
2. Виконання розрахункового розділу роботи:
“відмінно” – повне виконання завдання з використанням аналізу загальних закономірностей економічного розвитку до конкретних ситуацій, різних шляхів вирішення складних економічних проблем та творчого підходу до їх розв’язання – 4 бала за кожне завдання;
“добре” –помилкове або невірне розв’язання окремої частини одного із завдань при повному правильному виконанні завдання в цілому, творчий підхід відсутній – 3 бала за кожне завдання;
“задовільно” – недостатня повнота проведення розрахунково-аналітичної роботи, не наведення табличного або графічного матеріалу, відсутні будь-які пояснення – 2 бала за кожне завдання;
“незадовільно” – розрахунково-аналітична робота відсутня – 0 балів.
3. Розв’язання задачі:
“відмінно” – повнота і правильність виконання завдання – 2 бала;
“добре” – задача розв’язана вірно, однак існують деякі помилки несуттєвого характеру – 1,5 бала;
“задовільно” – помилкове або невірне розв’язання окремої частини задачі – 1 бал;
“незадовільно” – завдання не виконано – 0 балів.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Про внесення змін до Закону України "Про страхування " Закон України від 4 жовтня 2001р. № 44//Урядовий кур'єр. - 2001. - 7 листопада.
2. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг. Закон України від 12.07.2001р. // Україна-бізнес. -2001. -№35.
3. Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні. Закон України від 28 серпня 2001року. // Голос України. -2001. -11 вересня.
4. Положення про організацію діяльності аварійних комісарів // Україна-бізнес. - 1997. – 18 лютого.
5. Положення про страховиків - повних членів Моторного (транспортного) страхового бюро України // Україна-бізнес. -2001. -№50.
6. Положення про порядок і умови проведення обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1996 р.№ 1175 // Україна-бізнес. - 1996. - 24 жовтня.
7. Положення про порядок здійснення операцій з перестрахування: Постанова Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 1996р. № 1290//Україна. - бізнес. - 1996. -14 листопада.
8. Положення про порядок провадження діяльності страховими посередниками: Постанова Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1996р. №1523. //Урядовий кур'єр. -1997. -21 січня.
9. Програма розвитку страхового ринку України на 2001-2004 роки. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2001р. №98//Страхова справа. 2001. № І.-с. 48-55.
10. Ліцензійні умови провадження страхової діяльності. Затвердж. Наказом Державного Комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства фінансів України від 16.07.2001р. - №98/343// Страхова справа. -2001. -№3.
11. Абалкина Й. Страхование экологических рисков. - М., 1998.
12. Агеев Ш.Р. Страхование: теория, практика и зарубежный опыт.- М.,1998.-376с.
13. Александрова Т.Г., Мещерякова О. В. Коммерческое страхование: Справочник. - М.: Институт. новой экономики, 1996. -216с.
14. Бабко Т. Формирование понятийного аппарата в страховании. К вопросу оценки финансового состояния страховой компании// Финансовые услуги.-1999.-№1-2.-с. 16-17.
15. Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Страхова справа. 3-тє вид- - К.: Товариство "Знання", КОО, 2003. -250с.
16. Базилевич В.Д. Страховий ринок України. - К.: Товариство "Знання", КОО, 1998.-374с.
17. Балабанов И. Занимательное страхование. -М., Финансы и статистика, 1998.
18. Баронин Б. Й., Внукова Н.Н., Временко Л.В. Мир оценки и страхования недвижимости. -X.: Форт. 1996.
19. Внукова Н.Н. Практикум із страхування. Випуск 1. – К., 1998.
20. Вовчак О.Д. Прибуток страховика. У книзі: Економічна енциклопедія: Утрьох томах. Т.3/редкол.: С.В. Мочерний (відп.ред.) та ін.: Видавничий центр "Академія", 2002.
21. Вовчак О.Д. Співстрахування. У книзі: Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т.3 /редкол.: С.В. Мочерний (відп.ред.) та ін. - К.: Видавничий центр "Академія", 2002.
22. Вовчак О.Д. Страхування комерційних і фінансових ризиків. У книзі: Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т.3 /редкол.: С.В. Мочерний (відп.ред.) та ін. - К.: Видавничий центр "Академія", 2002.
23. Вовчак О.Д. Страховий захист. У книзі: Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т.3/ редкол.: С.В. Мочерний (відп.ред.) та ін. -К.: Видавничий центр "Академія", 2002.
24. Вовчак О.Д. Страхові резерви. У книзі: Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т.3/ редкол.: С.В. Мочерний (відп.ред.) та ін. -К.: Видавничий центр "Академія", 2002.
25. Галасюк В.В. Розрахунок показників платоспроможності за новим балансом// Фондовий ринок. 2000.- №5.
26. Дубровина Т.А., Сухов В.А., Шеремет А.Д. Аудиторская деятельность в страховании: Учебн.пособ./Под ред. А.Д. Шеремета. – М.: ИНФРА-М, 1997.
27. Ефимов С.Л. Деловая практики страхового агента и брокера: Учеб. пособие. – М., 1996.
28. Журавлев Ю. М. Страхование профессиональной ответственности. - М.: Науч. -информ. внедренч. фирма " Юникс", 1991 с.
29. Забродская Л. Оценка финансовой устойчивости предприятия // Бизнес-информ. – 1998. - №7. – с. 54-55.
30. Залетов А.Н. Страхование в Украине / Под ред. д.е.н. Слюсаренко О.О. -К.: Международная агенция "ВееZопе"/-2002. -454с.
31. Заруба О.Д. Страхова справа: Підручник. -К.: Товариство "Знання". КОО, 1998.-321с.
32. Керанчук Т. Моделирование финансового равновесия предприятия // Бизнес-информ. – 1998. - №19. – с. 49-54.
33. Клапків М. С. Кредитно-страховий альянс. - Тернопіль: Збруч, 1995. - 135 с.
34. Кредитное страхование (на материалах Великобритании). -М.:АНКИЛ, 1992.
35. Мачурський В.В. Правові основи страхування: Навч. посіб. –К.: КНЕУ 2003 -302с.
36. Нэлмэн У. Роль страхования в управлении рисками банков // Финансовые услуги. – 1997. – №2.
37. Орналюк-Малицкая Л.А. Проблемы финансовой устойчивости страховых организаций. – М., 1995. – 407 с.
38. Плиса В.Й. Основи страхування: Навч. посібник /За ред. М. І. Крупки. -Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2001. -144с.
39. Ротова Т.А., Руденко Л.С. Страхування: Навчальний посібник. -К.: КДТЄУ, 2001.-400с.
40. Слюсаренко 0.0. Концептуальні засади державної політики розвитку особистого страхування//Страхова справа. - 2002, №2. - с. 2-7.
41. Семенков А. В., Черпав А.Ю. Медицинское страхование. - М.: А О "Финстантинформ ", 1993. - 128 с.
42. Социальное и личное страхование (Опыт страхового рынка ФРГ). - М.: АНКИЛ, 1996.-128с.
43. Страховое дело: Учебник/ Под ред. Л.И. Рейтмана. -М.: банковский й биржевой научно-консультационный центр, 1992. -530с.
44. Страхование финансовых гарантий.. На материалах США.-М.:АНКИЛ, 1992.
45. Страхування в Україні: Збірник нормативних актів, методичних та інформаційних матеріалів. -К.: Правові джерела, 1996.
46. Страхування: Підручник/Керівник авт. кол. інаук.ред. С.С.Осадець. -К.: КНЕУ, -2002.-599с.
47. Турбина К.Э. Инвестиционный процесс и страхование рисков. -М.: Анкил, 1995.
48. Фалин Г.И., Фалин А.И. Введение в актуарную математику. Математические модели в страховании. - М.: Изд-во МГУ, 1994.
49. Фурсевич П. Деякі питання аналізу фінансового стану діяльності страхової компанії та окремих його елементів // Финансовые услуги. – 1999. - №1-2. – с. 18-23.
50. Хемптон Д.Д. Финансовое управление в страховых компаниях. – М.: Анкил, 1995. – 263 с.
51. Шахов В.В. Введение в страхование: Учебное пособие, 2-е изд. - М.: Финансы и статистика, 1999. -311с.
52. Шахов В.В. Страхование: Учебник для вузов. -М.: Страховой полис, ЮНИТИ, 1997.-546с.
53. Шелехов К.В., Біглаш В.Д. Страхування. Страхові послуги.-К.: ІЕУТП, 2000.
ДОДАТКИ


Додаток А

Таблиця А1
Перелік страхових компаній
1
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
16
Княжа

2
УНІКА
17
Брокбізнес

3
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Україна
18
Іллічівське

4
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
19
Країна

5
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
20
Глобус

6
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
21
Нова

7
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
22
Еталон

8
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
23
Індиго

9
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
24
Крона

10
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
25
Бусин

11
Оранта-Січ
26
Омега

12
АСКА
27
Кремінь

13
Універсальна
28
Лемма

14
Просто-Страхування
29
УПСК

15
Добробут
30
ВУСО

ДОДАТОК Б
Зразок оформлення титульного аркушу індивідуального завдання
13PAGE 15


13PAGE 144615МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ І ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА БІЗНЕСУКафедра «Фінанси і кредит»ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАУКОВО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ
З ДИСЦИПЛІНИ “СТРАХОВІ ПОСЛУГИ”
Виконав студент
4 курсу група 41 Ф
Іванов І.І.

Перевірив:
к.е.н., доцент Рубцова Н.М.

Мелітополь, 20__ рікЗаголовок 1 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 5 Заголовок 915

Приложенные файлы

  • doc 18037746
    Размер файла: 405 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий