Gotove

I розділ пасиву балансу називається:власний капітал;
IІI розділ активу балансу називається:витрати майбутніх періодів;
V розділ Пасиву називається:доходи майбутніх періодів;
Абсолютна економія (перевитрата) фонду заробітної плати обчислюється:шляхом зіставлення фактично нарахованої заробітної плати з плановою (базисною) величиною;
Абсолютне відхилення фонду оплати праці (ФОП) визначається як різниця між: фактичним і плановим ФОП;
Абсолютний показник рентабельності характеризує абсолютну величину (суму): прибутку.
Абсолютний рівень концентрації характеризується: зосередженням ресурсів на одному підприємстві.
Авансований капітал аграрних підприємств – це: сукупність авансованих, органічно взаємопов’язаних ресурсів, взятих на всіх стадіях їх кругообігу, що забезпечують функціонування підприємства за всіма напрямами його діяльності.
Авансовий звіт за призначенням відноситься до документів:2) виправдні;
Автоматизована (комп’ютерн1) форма бухгалтерського обліку ґрунтується:4) застосуванні програмного забезпечення.
Агрохімічний напрям НТП пов’язаний з розробкою: безпечніших для людей і навколишнього середовища видів, способів зберігання і внесення мінеральних добрив.
Акт на оприбуткування приплоду тварин відноситься за призначенням до документів:2) виправдні;
Акт приймання-передачі основних засобів за призначенням відносять до документів:2) виправдні;
Активи підприємства це: все наявне майно разом з борговими правами;
Активи, що не беруть безпосередньої участі в процесі виробництва, а лише обслуговують його, будучи водночас результатом цього виробництва – це: фонди обігу.
Активні рахунки призначені для:обліку господарських засобів;
Активно-пасивні рахунки призначені для:обліку розрахунків;
Активно-пасивні рахунки це:рахунки, які поєднують ознаки активних і пасивних рахунків;
Альтернативні витрати це:вигоди, які втрачаються, коли вибір одного напряму дії вимагає відмовитися від альтернативного рішення;
Амортизація основних засобів – це: економічній процес, що відображає втрату основними засобами своєї вартості.
Амортизація торгової марки на сир у молокозаводу відображається записом:3) Дт 23 Кт 133
Аналіз взаємозв'язку "витрати - обсяг - прибуток" можна здійснити за допомогою графіків, до яких не відноситься:графік операційного прибутку;
Аналіз використання комбайнів проводять на підставі прямих показників: площа збирання, кількість комбайнів, відпрацьовано м/днів за сезон
Аналіз використання матеріальних ресурсів характеризу. пок.вірні відповіді 1 і 2.
Аналіз використання МТП починають з: визначення показників забезпеченості підприємства тракторами, комбайнами та структури МТП і вивчення причин їх зміни по роках
Аналіз витрат на виробництво та собівартості продукції проводиться з метою: виявлення тенденцій і причини зміни собівартості продукції;
Аналіз економічної ефективності використання основних виробничих засобів проводять за допомогою групи показників: фондовіддача та фондомісткість;
Аналіз ефективності використання земель передбачає застосування групи вартісних показників до якої відносяться: в розрахунку на 100 га с.-г. угідь вартість валової продукції, товарної продукції, чистого прибутку
Аналіз загальної суми витрат на виробництво починають з вивчення динаміки її змін для чого можна використати формулу загального індексу собівартості (Іz):
Аналіз інтенсивності використання МТП проводять на підставі обчислення групи показників: коефіцієнт змінності, середньорічний виробіток на 1 трактор, собівартість 1 ум.ет га
Аналіз ліквідності підприємства передбачає такі етапи:складання балансу ліквідності, розрахунок та аналіз основних показників ліквідності;
Аналіз ринків збуту продукції починають з вивчення: його структури;
Аналіз руху робочої сили по підприємству проводиться на підставі групи показників: коефіцієнти: обороту робочої сили по прийому, вибуттю, плинності, міграції;
Аналіз собівартості продукції рослинництва проводять: по завершенню року;
Аналіз собівартості продукції рослинництва розпочин. із: аналізу рівня факт.собів.
Аналіз собівартості сільськогосподарської продукції проводять для: оцінювання досягнутого рівня і здійснення контролю за формуванням витрат;
Аналіз фінансових результатів починають з вивчення: складу та структури доходів і витрат підприємства;
Аналіз ФСП базується, головним чином, на використанні показників: відносних;
Аналіз ФСП починають з оцінки: майнового стану і структури капіталу;
Аналіз якісного складу трудових ресурсів проводять за показниками: вік і стать, кваліфікація, освіта, трудовий стаж;
Аналіз якісного стану основних виробничих засобів проводять за допомогою групи показників: коефіцієнтів зносу і придатності;
аналізу фонду оплати праці є:виявлення можливостей економії коштів за рахунок росту продуктивності і зниження трудомісткості продукції;
Аналітичний облік основних засобів організується з використанням:1) інвентарних карток;
Аналітичний облік придбаних запасів протягом місяця ведуть за: 1) обліковими (покупними) цінами;
Аналітичні рахунки по допоміжним виробництвам закриваються:в певній черговості;
Аналітичні процедури в аудиті це: усе перелічене вірне.
Аналітичні рахунки відкриваються в книзі в розрізі субрахунків:1) так;
Аналітичні рахунки призначені для:конкретизації, розшифровки даних, облічених на синтетичних рахунках;
Анульовані акції, що раніше були викуплені у акціонерів на суму, що перевищує номінальну вартість: Дт 421 Кт 451
Анульовані акції, що раніше були викуплені у акціонерів, за номінальною вартістю:Дт 40 Кт 451
Архів повинен бути організований так: щоб було забезпечено зберігання документів і можливість швидкого їх знаходження;
Асортимент випуску продукції – це:перелік видів продукції із зазначен обсягів випуску;
Аудит - це: незалежна перевірка фінансових звітів або фінансової інформації об’єкта з метою висловлення думки про неї.
Аудит – це: перевірка даних обліку і показників звітності з метою висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність та відповідність вимогам законів України;
Аудит в залежності від об’єкту поділяють на: Фінансової звітності, операційний, аудит на узгодженість;
Аудит є обов’язковим для: підприємств з іноземними інвестиціями, довірчих товариств, страхових і холдингових компаній;
Аудит по відношенню до вимог законодавства поділяється на : обов’язковий та ініціативний;
Аудит по відношенню до способу проведення поділяється на : суцільний , вибірковий і комбінований;
Аудит фінансових результатів передбачає перевірку рахунків: 7, 8 і 9 класів.
Аудитор визнає правильним віднесення витрат на придбання необоротних активів на рахунок: капітальних інвестицій;
Аудитор виконує процедури, спрямовані на виявлення продаж у кредит, які мали місце в кінці минулого року, але не були враховані при складанні звітності. Дані процедури дозволяють підтвердити: існування доходів від реалізації у кредит;
Аудитор здійснює вибірку документів на відвантаження готової продукції з метою визначення, чи були складені рахунки-фактури. Цей тест виконується з метою досягнення: повноти документування;
Аудитор надає керівництву підприємства результати своєї перевірки: в письмовій формі у вигляді висновків;
Аудитор несе відповідальність за неякісну перевірку: за нормами цивільного права перед клієнтом та третіми особами та за Законом України «Про аудиторську діяльність» перед Аудиторською палатою України;
Аудитори і аудиторські фірми під час здійснення аудиторської діяльності не мають права: користуватися у власних цілях інформацією, яку він отримав від посадових осіб клієнта;
Аудитори, які пройшли атестацію та бажають працювати самостійно, а також аудиторські фірми починають свою діяльність: після державної реєстрації як суб'єкта підприємницької діяльності, одержання сертифіката та включення в державний Реєстр аудиторів;
Аудиторська палата України: створюється і функціонує як незалежний самостійний орган на засадах самоврядування;
Аудиторська фірма складає лист-зобов’язання враховуючи вимоги: МСА 210 «Умови домовленостей про аудит»
Аудиторський висновок подається в обов’язковому порядку аудиторською фірмою: тільки клієнту;
Аудиторський висновок про результати аудиту фінансової звітності акціонерних товариств може мати форму: модифіковану, крім безумовно-позитивного.
Аудиторський висновок про фінансову звітність клієнта є: думкою аудиторської фірми про достовірність фінансової звітності в усіх суттєвих аспектах;
Аудиторський висновок про фінансову звітність являє собою: думку аудитора про достовірність фінансової звітності в усіх суттєвих аспектах.
Аудиторський звіт повинен бути адресований: акціонерам, керівнику підприємства;
Аудиторський звіт: носить конфіденційний характер;
Аудиторський ризик – це: імовірність складання неправильного висновку про перевірену фінансову звітність;
Аудиторський ризик має такі складові: властивий ризик, ризик контролю, ризик невиявлення;
Аудиторські докази - це інформація: на якій ґрунтується аудиторська думка;
Аудиторські докази за відношенням до об’єктів аудиту поділяють на: прямі, непрямі;
Аудиторські послуги надаються: на підставі договору;
Аудиторські послуги у вигляді експертиз оформляються: експертним висновком;
Аудиторські послуги у вигляді консультацій можуть надаватись як усно, так і письмово: так;
Аудиторські процедури, в яких основну увагу приділяють дослідженню системі внутрішнього контролю, – це: тестування системи контролю;
Аудиторські фірми в Україні можуть бути: будь-якої організаційно-правової форми господарювання;
Аудиторські фірми згідно чинного законодавства мають право: залучати на договірній основі до аудиторської перевірки аудиторів, працюючих самостійно;
Аудиторській фірмі дозволяється здійснювати аудиторську діяльність за умови: що в ній працює хоча б один сертифікований аудитор;
Аудитору забороняється: займатися торгівельною і посередницькою діяльністю, виробничою діяльністю;
б) Дт 901 Кт 26 Сума 10000
База даних, що містить інформацію про аудиторські фірми та аудиторів, які займаються аудиторською діяльністю, називається: реєстр;
База розподілу загальновиробничих витрат визначається:3) внутрішніми нормативними документами підприємства;
Базисні стандарти – це:нормативи, які не коригуються після їх першочергового визначення, якщо не відбувається суттєвих змін в технічних характеристиках продукції або в процесі її виробництва;
Базою оподаткування ПДФО є:сукупний оподатковуваний дохід фізичної особи;
Баланс включає інформацію про грошову оцінку: Активів, капіталу та зобов'язань
Баланс сільськогосподарської продукції за відповідний рік відображаються у звітності:форма 16 с.г;
Баланс та інші форми звітності підписуються:1) керівником і головним бухгалтером;
Балансова вартість основних засобів – це: Залишкова вартість
Балансовий прибуток визначається як: виручка від реалізації продукції за мінусом економічних витрат на виробництво реалізованої продукції.
Банківська позика, яку буде погашено підприємством через 18 місяців, відображається у складі: Довгострокових зобов'язань
Безкоштовна передача молодняка тварин іншим підприємствам: Дт 949 Кт 21
Безнадійною заборгованістю вважається: Заборгованість, яку не оплачує дебітор;
Безоплатно отримані запаси відображаються такими бухгалтерськими записами: 1) Дт 20 Кт 718;
Безоплатно отримані основні засоби оцінюються:2) за справедливою вартістю;
Біологічний актив – це (дати найбільш точне визначення): Тварина або рослина, яка в результаті біологічних перетворень здатна давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи, а також приносити в інший спосіб економічні вигоди
Біологічні активи рослинництва, якщо вони незрілі та їх справедливу вартість визначити неможливо обліковуються:3) як довгострокові біологічні активи (рахунок 16);
Біологічні активи, що здатні давати сільськогосподарську продукцію та додаткові біологічні активи, приносити в інший спосіб вигоди, протягом періоду, що не перевищує 12 місяців називаються:2) поточні біологічні активи;
Біологічні перетворення це – 1)Процес якісних і кількісних змін біологічних активів;
Бланки довіреностей обліковуються на:2) 209;
Бухгалтер підприємства „Мрія” визначив, що постійні витрати підприємства становлять 53000 грн., а середні змінні витрати на одиницю товару – 122 грн. Підприємство планує реалізувати 755 одиниць товару. Загальні витрати становлять: 145110 грн.;
Бухгалтерська звітність складається на підставі даних:1) бухгалтерського обліку;
Бухгалтерська звітність складається на підставі:1) даних бухгалтерського обліку для задоволення потреб певних користувачів;
Бухгалтерське проведення (запис) - це: зазначення дебетованого рахунка, кредитованого рахунка та суми господарської операції;
Бухгалтерський облік є складовою більш широкого поняття: Господарський облік
Бухгалтерський облік є складовою більш широкого поняття:3) господарський облік;
Бухгалтерський облік за спрощеним Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій суб’єктів малого підприємництва, застосовують фермерські господарства, які відповідають статусу малих підприємств (з середньообліковою чисельністю працівників за звітний період – від 10 до 50 осіб та обсягом виручки від реалізації від): 500 тис. грн – 70 млн грн
Бухгалтерський облік поділяється на:фінансовий і управлінський;
Бухгалтерський облік процесу виробництва повинен відображати:1)всі затрати на виготовлення продукції, з одного боку, і випуск готової продукції з іншого;
Бухгалтерським документом називають: Належним чином складений та оформлений діловий папір, який письмово підтверджує право здійснення або реальне здійснення господарської операції, містить її ознаки і показники, що підлягають відображенню в обліку
Бухгалтерські документи за кількістю позицій поділяються:1) однопозиційні і багатопозиційні;
Бухгалтерські документи за місцем складання поділяються:1) однопозиційні і багатопозиційні;
Бухгалтерські документи за порядком складання поділяються:4) первинні і зведені.
Бухгалтерські документи за призначенням поділяються:1) розпорядчі, виправдні, бухгалтерського оформлення, комбіновані;
Бюджет витрат на збут зазвичай не включає витрати:4) амортизацію виробничого устаткування;
 Бюджет собівартості реалізованої готової продукції включає зміну залишків:2) готової продукції на складі;
Бюджети містять інформацію про:4) усі відповіді правильні.
Бюджети, які не відносяться до операційних бюджетів:бюджетний баланс;
Бюджетний комітет на підприємстві виконує одну з таких функцій:1) формування функціональних бюджетів;
Бюджетним періодом зазвичай є:рік;
В агропромисловому комплексі НТП здійснюється за напрямами: всі відповіді вірні.
В активі балансу відображають: засоби підприємства;
В багатофакторній моделі урожайності с.-г. культур (продуктивності худоби) кожен коефіцієнт при хі показує: на скільки змінюється урожайність (продуктивності) залежно від зміни фактора на 1;
В балансі дебіторська заборгованість відображається за:чистою вартістю реалізації;
В бухгалтерському обліку загальновиробничі витрати ремонтної майстерні розподіляються між окремими замовленнями (ремонтами) пропорційно до:нарахованої прямої оплати праці ремонтникам;
В бухгалтерському обліку загальновиробничі витрати ремонтної майстерні обліковуються на рахунку:234;
В бухгалтерському обліку залишки незавершеного виробництва відображається на:4) рахунку “Виробництво”.
В детермінованому факторному аналізі для визначення розміру виливу окремих факторів на зміну норми прибутку можна застосувати: тільки метод ланцюгових підстановок
В економічній літературі США розглядаються різні типи стандартів. До них не належать:зведені;
В залежності від місця узагальнення даних бухгалтерського обліку по формі організації поділяють:4) централізований і децентралізований.
В залежності від обсягів виробництва розрізняють витрати:прямі та непрямі;
В кінці періоду для закриття загальновиробничих витрат виконується запис:1) Дт 23 Кт 91;
 В однопродуктовому виробництві з коротким виробничим циклом собівартість одиниці продукції визначається:1) діленням усіх витрат за певний період на обсяг виробництва продукції за цей же період;
В основу оцінки засобів підприємств України покладено:їх фактичну собівартість;
В основу розподілу фондів на основні і оборотні покладено: перенесення вартості і участь у виробничому процесі,
В практиці маркетингової діяльності встановлення ціни пропозиції базується на застосуванні методу: всі відповіді правильні.
В промислових виробництвах сільськогосподарських підприємств обчислюється фактична собівартість продукції, отриманої від переробки якої сировини:власної та давальницької;
В процесі аналізу забезпеченості худоби кормами не суттєвими факторами є: спосіб заготівлі і доставки кормів;
В процесі аналізу змін у складі і структурі балансу застосовують такі методи: горизонтальний, вертикальний, коефіцієнтний;
В процесі аналізу порівняння показників досліджуваного підприємства із загальноприйнятими (або теоретичними) «нормами» дозволяють: вивчити тенденції покращення або погіршення ФСП;
В процесі аналізу ринку ступінь відчутності попиту до зміни ціни вимірюється за допомогою: коефіцієнта цінової еластичності;
В процесі аналізу стану розрахунків з’ясовано, що кошти досліджуваного підприємства використовують інші організації, така ситуація свідчить про наявність заборгованості: дебіторської;
В процесі виробництва основний капітал функціонує в формі: матеріально-речовій.
В процесі історичного розвитку сформувалися і розвивалися три основні системи обліку, які включають:загальну система обліку;
В результаті аналізу впливу доз на внесення добрив на зміну урожайності озимої пшениці одержали рівняння , що означає: урожайність при умовному (0) внесені добрива складає 28,4 ц/га і при збільшенні доз внесення добрив збільшується на 1,2 ц/га.
В розрізі зазначених промислових виробництв (млин, олійниця) вказати найменування побічної продукції:висівки;
В сільськогосподарському виробництві використовуються такі методи визначення собівартості: всі відповіді вірні.
В сільському господарстві розрахунок чистого доходу (ЧД) здійснюється за формулою: ЧД = ВД – ОП.
В тому випадку, якщо планова собівартість перевищує рівень фактичної собівартості, то коригування проводиться через застосування:методу “червоне сторно”;
В тому випадку, якщо сума фактичної собівартості (фактичних витрат) перевищує суму планової собівартості, то складається кореспонденція на суму калькуляційної різниці через застосування:методу допроводки (звичайного запису);
В Україні встановлені єдині правила статей балансу, форм звітності і строків подання:1) так;
В Україні дану систему обліку покладено в основу плану рахунків та звітності. Тому більшість українських підприємств (крім суб'єктів малого підприємництва, що обрали загальну систему обліку) застосовують .. систему рахунків:інтегровану;
В Україні застосовується метод складання Звіту про рух грошових коштів:Прямий;
В умовах ринкових відносин рівень товарності сільського господарства залежить від: попиту і пропозиції.
В яких вимірниках можуть здійснюватися записи на синтетичних рахунках?в грошових;
В яких випадках використовують лабораторний аналіз в аудиті: у разі необхідності контролю якості сировини, матеріалів та готової продукції;
В яких випадках здійснюють обов’язковий аудит: у випадках, передбачених законодавством;
В яких випадках проводиться повна інвентаризація?2) перед складанням річного звіту станом на 1 січня;
В яких випадках проводиться часткова інвентаризація?1) при зміні матеріально-відповідальної особи, при підозрі крадіжок, зловживань;
В яких межах може бути віднесена на валові витрати вартість розданих зразків товарів, безплатно наданих послуг (при відрядженні за кордон): 2%
В якій з перелічених галузей використовують переважно позамовний метод калькулювання собівартості:3) будівництво, ремонтне виробництво;
В якій з перелічених галузей використовують переважно попередільне калькулювання собівартості:2) харчова промисловість;
В якій формі здійснюється сплата фіксованого сільськогосподарського податку: В грошовій
В якому випадку буває залишок за калькуляційним рахунок?2) при незавершеному циклі виробництва;
В якому випадку підпис керівника (або особи, яка його заміщає) на видатковому касовому ордері не є обов’язковим? 3) у випадку, коли на доданих до видаткового касового ордеру документах є дозвільний напис керівника;
В якому документі визначається відповідальність аудитора перед замовником: у договорі на проведення аудиту;
В якому документі визначають функційні обов’язки працівників бухгалтерії:1) положення про бухгалтерію;
В якому документі вказується чисельність та штат працівників бухгалтерії:3) штатному розкладі;
В якому документі зазначаються висновки, пропозиції і рішення інвентаризаційних комісій?1) протоколі;
В якому періоді, згідно Закону України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" відображаються в регістрах, здійснені бюджетною установою господарські операції: у тому звітному періоді, в якому вони були здійснені
В якому розмірі здійснюється сплата частини річної суми нарахованого сільськогосподарського податку в ІІІ кварталі: 50%
В якому розмірі створюється резервний капітал в господарських товариствах? Не менше 25% статутного капіталу
Важливими характеристиками зміни чисельності і структури робітничих кадрів є:обидві відповіді вірні;
Важливою передумовою раціональної організації обліку на підприємстві є:1) правильна розстановка кадрів на окремих ділянках облікового процесу;
Валовий дохід – це: загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого протягом року.
Валовий дохід визначається як: чистий дохід + оплата праці.
Валовий збір окремої культури можна виразити через факторну модель типу: мультиплікативну;
Валовий збір сільськогосподарських культур – це:кількість зібраної продукції за певний проміжок часу і на певній території сільськогосподарських угідь;
Валовий збір сільськогосподарських культур розраховується як:добуток урожайності сільськогосподарських культур і зібраної площі;
Вартість основних виробничих фондів с.г. призначення на одиницю площі сільськогосподарських угідь – це: фондозабезпеченість;
Вартість послуг брокера при придбанні поточних фінансових інвестицій:1) включається до їх собівартості;
Вартість придбаних еквівалентів грошових коштів відображається: 1) Дт 351;
Вартість спожитих у процесі виробництва знарядь і предметів праці, що набувають форму поточних витрат (амортизація і матеріальні витрати) називається: фонд відшкодування підприємства.
Вартість товару визначається: загальними виробничими витратами.
Ведення бухгалтерського обліку українськими підприємствами є обов’язковим;
Величина відрахування на соціальні потреби обчислюється: в установлених нормах залежно від витрат на оплату праці.
Вертикальний аналіз балансу характеризується: співвідношенням статей фінансової звітності стосовно вибраної однієї статті;
Взаємозв’язок собівартості 1 ц молока () з сумою постійних (ПВ) і змінних (зв) витрат описується таким рівнянням: z=ПВ : у+зв;
Виберіть правильне твердження:
Виберіть правильну і найбільш повну відповідь про методику аналізу забезпеченості підприємства робочою силою, яка базується на порівнянні відповідних даних: в динаміці по роках як в цілому по підприємству, галузям, так і по окремих категоріях робітників і періодам року
Вибір системи виробничого обліку залежить від технології й організації виробництва. Тому різні підприємства використовують різні системи виробничого обліку. Однак упровадження будь-якої системи виробничого обліку передбачає:вибір відповідної системи калькулювання продукції;
Вивчення строків, умов поставок та порядку розрахунків обсягів матеріальних ресурсів за укладеними договорами цезавдання аналізу матеріальних ресурсів;
Вид капіталу, сума якого визначається в установчих документах і підлягає обов’язковій реєстрації у Державному реєстрі господарюючих одиниць це:статутний;
Вид продукції (робіт, послуг), замовлення, програма, собівартість яких визначають, – це:2) об’єкт калькуляції;
Вид продукції, стадія виробництва, замовлення, програма, для яких організовують відокремлений облік витрат, – це:1) об’єкт обліку витрат;
Видана з каси допомога з догляду за дітьми до трьох років2) Дебет рахунку 378 Кредит рахунку 301
Видана із каси заробітна плата:1) Дт 66 Кт 30;
Видано зерно озимої пшениці в рахунок оплати праці за справедливою вартістю: Дт 661 Кт 701
Видатковий касовий ордер за призначенням відносять до документів:2) комбінований;
Видача готівки з каси не підтверджена розпискою отримувача в залишок по касі не включається. Ця сума:2) вважається нестачею і відшкодовується за рахунок касира;
Видача постачальнику векселя в оплату за придбані ТМЦ в обліку оформлюється записом:ДТ 631 КТ 621;
Види планування аудиторської діяльності: стратегічний, поточний, оперативний;
Виділення паю члену кооперативу грошима відображається записом:Дт 412 Кт 30,31;Вартість безоплатно одержаних активів є складовою:додаткового капіталу;
Визнання доходу від передачі продукції засновнику у якості його частки при виході з товариства в обліку відображається записом:1) Дт 67 Кт 70;
Визнання доходу за фактом реалізації зерна відображається записом:1) Дт 36 Кт 70;
Визначення (планування) прибутку за певного обсягу реалізації здійснюється за формулою:1) Прибуток = Виручка від реалізації – Змінні витрати;
Визначення впливу структурного фактора на зміну валового збору по групі однорідних культур можливо методами, окрім: інтегрального;
Визначення мети при аудиті регламентує: МСА 200
Визначення найкращого результату діяльності шляхом обчислення максимальної суми балів характеризує метод: рейтингової оцінки.
Визначення обсягу валової продукції сільського господарства у натуральній формі необхідне для: усі відповіді привільні.
Визначення справедливої вартості додаткових біологічних активів і сільськогосподарської продукції ґрунтується на: Цінах активного ринку на момент оприбуткування
Визначено дохід від первісного визнання біологічних перетворень продукції озимої пшениці: Дт 231 Кт 710
Визначено дохід від первісного визнання продукції озимої пшениціДебет рахунку 231 Кредит рахунку 710;
Визначено фінансовий результат діяльності ВАТ (прибуток): Дт 79 Кт 441;
Визначено фінансовий результат діяльності ТОВ (збиток): Дт 442 Кт 79;
Визначити вплив урожайності (у) на зміну трудомісткості зерна (t):
Визначити кореспонденцію рахунків на „суму орендної плати при оперативній оренді(у орендаря) основних засобів галузі рослинництва”4) Дт 91 Кт 685.
Визначити кореспонденцію рахунків по „нарахуванню амортизації виробничих основних засобів”3) Дт 231 Кт 131;
Визначити кореспонденцію рахунків: депоновано заробітну плату.Дт 661 Кт 662;
Визначити метод вибуття запасів: метод передбачає відпуск на виробництво чи реалізацію за цінами перших надходжень. Залишки запасів на кінець звітного періоду оцінюються за цінами останніх надходжень2) Метод оцінки за цінами перших за часом надходження запасів;
Визначити суму витрат на виробництво (В) через взаємозв’язок обсягу продукції (U) постійних (ПВ) і змінних (зв) витрат можна через рівняння: В = U х зв + ПВ.
Визначити тип факторної моделі, якщо залежність результативного показника (у) від факторів (хі) має вигляд: : змішана.
Визначити які з наведених господарських структур підлягають обов’язковій аудиторській перевірці: страхова компанія;
Визначте дії аудитора на етапі оцінки інформації про бізнес клієнта відповідно до вимог МСА:
Визначте кореспонденцію рахунків за господарською операцією: нарахована заробітна плата працівникам рослинництва:4)Дт 23/1 Кт 66.
Виконання трактроних та інших мехенізованих робіт записують: Щоденно до облікового листа кожного тракториста;
Використані бюджетні кошти державної підтримки фермерських господарств на поворотній основі на придбання техніки й обладнання: Дт 15 Кт 311;
Використані бюджетні кошти новоствореним фермерським господарством на здійснення виробничої діяльності: Дт 23 Кт 311;
Використані добрива на підживлення озимої пшениці: Дт 231 Кт 208;
Використання вибіркового (несуцільного) спостереження характерне для:Статистичного обліку;
Викривлення, що виявлені під час аудиту бухгалтерського обліку та фінансової звітності, можуть бути у вигляді: шахрайства.
Викуп в акціонера оплачених ним акцій з метою подальшого перепродажу в обліку відображається з використанням рахунка:45;
Викуплені акції власної емісії у акціонерів ВАТ: Дт 451 Кт 311;
Вимірники, які використовують для визначення кількості,називаються: трудові;
Вимірники, які використовують для узагальненого відображення наявності та руху засобів (майна) підприємства, господарських процесів і результатів діяльності, називаються: вартісні;
Вимоги до форми і змісту договору визначені: у Господарському та Цивільному кодексі України;
Вимоги щодо форми, змісту та порядку складання робочої документації зазначено у МСА 230 «Документація»;
Винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці, яка встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників та посадових осіб – це:Основна заробітна плата;
Винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці – це:Додаткова заробітна плата;
Винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану роботу:Заробітна плата;
Винагороди за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці за тарифними ставками включаються до фонду:Основної оплати праці;
Винагороди працівникам за підсумками роботи за рік у складі коштів, які спрямовуються на споживання, належать до: фонду матеріального стимулювання.
Винагороди та заохочення, що здійснюються раз на рік або мають одноразовий характер включаються до фонду:Інших заохочувальних та компенсаційних виплат;
Виникнення браку у виробництві документується: Актом на брак, Повідомленням на брак;
Виняткове право юридичної або фізичної особи на видання наукових чи художніх творів, їх використання, публічне виконання, реалізацію тощо називають: авторські права.
Виплачено з каси кошти в погашення заборгованості із заробітної плати:4: А-х4=П-х4.
Випуск готової продукції з вироб-ництва приведе до таких змін у балансі: Відбудуться протилежні зміни двох статей в активі;
Виробництво продукції на 1 грн основних засобів – це:фондовіддача;
 Виробництво продукції певного виду в короткому періоді є доцільним, якщо показник маржинального доходу для неї:2) перевищує постійні витрати;
 Виробництво продукції певного виду в короткому періоді є недоцільним, якщо показник маржинального доходу для неї:1) дорівнює нулю;
Виробнича потужність підприємства – це: максимально можливий випуск продукції за рік в натуральних показниках за заданого асортименту й якості та раціонального використання землі, техніки, обладнання, виробничої площі;
Виробнича собівартість виготовленої готової продукції склала 10000,00 грн., а повна - 15000,00 грн. Після її реалізації покупцю списання даної продукції в бухобліку буде відображено таки чином:
Виробничий напрямок /спеціалізація/ аграрного підприємства визначається: за структурою товарної продукції.
Виробничі витрати підприємства включають: прямі матеріали – 600000 грн., пряму заробітну плату – 200000 грн., постійні загальновиробничі витрати – 70000 грн., змінні загальновиробничі витрати – 40000 грн. Конверсійні витрати підприємства становлять ?310000 грн.;
Виробничі витрати традиційно поділяють на основні та накладні витрати. Основні витрати це:сукупність прямих витрат на виробництво продукції;
Виробничі відносини й економічні закони та закономірності, що виникають і діють лише в аграрних підприємствах і враховують особливості сільськогосподарського виробництва є об’єктом дослідження: економіки підприємства.
Виробничі основні фонди зношуються: фізично і морально.
Виробничі фонди підприємства поділяються на основні та оборотні залежно від: усі відповіді правильні.
Витратами визнаються:1) платежі за договорами оренди;
Витрати виробництва на підприємстві складаються із: заробітної плати, амортизаційних відрахувань, вартості матеріалів, накладних витрат.
Витрати на виробництво 99000 одиниць продукції заплановані в сумі 150000 грн. (зокрема постійні витрати 25000 грн). Фактично витрати становлять 145500 грн. за обсягу виробництва 90000 од. Яке має місце відхилення від бюджету виробничих витрат за рахунок ефективності?несприятливе 6863,65;
Витрати на виробництво додаткової продукції понад досягнутий рівень – це витрати:1) маржинальні;
Витрати на виробництво конкретного виду продукції, які безпосередньо включаються до її собівартості на підставі первинних документів, називаються: Прямими;
Витрати на збут вкл..витрати на тару,пакування гот.прод. рекламу та дослідження ринку;
Витрати на збут є витратами від: Операційної діяльності;
Витрати на здійснення обов’язкового аудиту несе: підприємство, що перевіряється;
Витрати на здійснення поточного ремонту основних засобів:2) відносяться на витрати діяльності;
Витрати на модернізацію основного засобу, що використовується для адміністративних потреб відображаються в обліку записом:1) Дт 15 Кт 66,65,20;
Витрати на охорону праці, техніку безпеки та охорону навколишнього середовища на виробничому підприємстві включаються до складу: 2) загальновиробничих витрат;
Витрати на сплату відсотків за кредитами відносяться до складу витрат:1) фінансових;
Витрати на утримання і експлуатацію машинно-тракторного парку розподіляють між: Транспортними роботами і сільськогосподарськими роботами тракторного парку;
Витрати промислових виробництв обліковуються за такими методами: Попроцесний, позамовний, попередільний.
Витрати промислового виробництва залежно від його типу можуть обліковуватися кількома методами: Попроцесним (простим), позамовним, попередільним;
Витрати це:1) використані у процесі виробництва різні речовини і сили природи на виготовлення нового продукту праці;
Витрати, пов’язані з реалізацією продукції (пакування, транспортування тощо) називають:в) витратами на збут.
Витрати, що безпосередньо можуть бути віднесені до конкретного об’єкта витрат і включені до собівартості продукції (робіт, послу4) називають:1) прямими;
Витрати, що не можуть бути віднесені до конкретного об’єкта витрат економічно важливим шляхом називають:2) непрямими;
Витрати, що пов’язані з виробництвом і доробкою продукції, її транспортуванням до місця зберігання називають: повною собівартістю.
Витрати, які менеджер може безпосередньо контролювати або чинити на них значний вплив – це:контрольовані витрати;
Вихідні дані: Згідно акту про використання електроенергії і рахунку-фактури Полтаваобленерго підприємство отримало за місяць 24000 кВт/год. і повинне заплатити 5846,40 грн. (крім того ПДВ). Витрати підприємства на утримання електрогосподарства: заробітна плата працівників з нарахуваннями єдиного соціального внеску 6420 грн., амортизація основних засобів 2267 грн., витрати на ремонт – 2053 грн. На основі відомості про витрачання електроенергії за місяць витрачено: в ремонтній майстерні – 6200 кВт/год., конторі – 5200 кВт/год., на витрати рослинництва – 6300 кВт/год., на птахофермі – 6300 кВт/год. (планова собівартість 1 кВт/год становить 0,25 грн.). Визначити фактичну вартість електроенергії, яка буде віднесена на витрати ремонтної майстерні:4284,82;
Вихідні дані: Згідно рахунку Полтавагаз підприємство отримало за місяць 78 м3 газу на суму 257 грн., крім того ПДВ - 51,40 грн., всього 308,40 грн. За місяць на утримання газового господарства витрачено 1183 грн.: заробітна плата газовиків, амортизація і витрати на ремонт основних засобів, транспортні витрати. Газ спожито: на свинофермі – 17 м3 , ремонтній майстерні – 21 м3 , в їдальні - 14 м3, в конторі - 12 м3 , в будинку культури - 6 м3 , в дитячому садку - 8 м3. Провести розрахунок собівартості 1 куб.м. газу. 18,46;
Виходячи з основних принципів бухгалтерського обліку, пріоритетною оцінкою активів є: Фактична собівартість;
Вичерпаними є витрати, які:забезпечують отримання доходу у звітному періоді;
Вичерпані (спожиті) витрати це:збільшення зобов'язань або зменшення активів у процесі поточної діяльності для отримання доходу звітного періоду;
Виявлена нестача сільськогосподарської продукції при інвентаризації: Дт 947 Кт 27;
Виявлений падіж молодняка худоби: Дт 24 Кт 21;
Виявлені за результатом інвентаризації надлишки грошових коштів у касі підприємства: оприбутковуються підприємством у складі доходів;
Від яких факторів залежить прибутковість реалізації окремих видів продукції?обсяг, ціна, собівартість.
Від’ємні показники статей у Балансі Наводяться в дужках „( )”;
Відвантажена покупцям і списана з матеріально-відповідальних осіб сільськогосподарська продукція вважається реалізованою:1) так;
Віднесена фактична вартість протруювачів на вирощування озимої пшениці: Дт 231 Кт 208;
Віднесення витрат з оплати праці на собівартість продукції має здійснюватись відповідно до: П(С)БО 16 «Витрати», Методичних рекомендацій з планування обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств.
Віднесено суму доходу (виручки) від реалізації сільськогосподарської продукції на збільшення фінансового результату від основної діяльності господарства:Дт 791 Кт 701;
Відносна економія (перевитрата) фонду заробітної плати обчислюється:як різниця між фактично нарахованою заробітною платою та плановим (базисним) фондом, скорегованим на фактичний темп зміни (зростання, зниження) обсягу виробництва;
Відносне відхилення фонду оплати праці (ФОП) обчислюється як: різниця між фактичним ФОП і плановим, скорегованим у змінній його частині на процент виконання плану обсягів виробництва;
Відносно балансу рахунок „Короткострокові позики”: Пасивний;
Відносно балансу рахунок „Короткострокові позики”:1) Пасивний;
Відношення вартості основних засобів на кінець року до вартості основних засобів на початок року – це: коефіцієнт зростання.
Відношення виробленої продукції до затрат праці, які вимірюються в людино-годинах, людино-днях, або середньорічній кількості працівників характеризує: економічну ефективність затрат праці.
Відношення енергетичних потужностей до площі с.-г. угідь характеризує рівень: енергозабезпеченість;
Відношення кількості вибувших робітників (незалежно від причин) до середньорічної чисельності працюючих характеризує коефіцієнт: обороту по вибуттю;
відношення кількості працівників, які пропрацювали увесь рік до середньооблікової чисельність працівників Сезонні працівники – це працівники, які:зараховуються до складу трудового колективу на період від 2-ох до 6-ти місяців;
Відношення матеріальних витрат до повної собівартості випущеної продукції це питома вага матеріальних затрат у собівартості;
Відображені внески основними засобами до пайового фонду членами сільськогосподарського кооперативу: Дт 10 Кт 412;
Відображення господарських операцій в бухгалтерських документах називається:2) документуванням;
Відображення кожної господарської операції одночасно на двох рахунках – це:подвійний запис;
відображення на рахунках господарської операції подвійним записом.
Відображення частини поточної заборгованості з фінансової оренди в обліку відображається записом:ДТ 53 КТ 61;
Відображено безоплатно одержані основні засобиДебет рахунку 10 Кредит рахунку 42;
Відображено виплачену премію з касиДебет рахунку 661 Кредит рахунку 301;
Відображено витрати від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю, продукції озимої пшениці: Дт 940 Кт 231;
Відображено від’ємну операційну курсову різницю по валюті, що знаходиться в касі підприємства1) Дебет рахунку 945 Кредит рахунку 302
Відображено дохід від вибуття легкового автомобіля, утримуваного для продажу:Дебет рахунку 377 Кредит рахунку 712;
Відображено сплату ринкового збору при реалізації сільськогосподарської продукції на ринку:Дт 93 Кт 372;
Відомість розподілу загальновиробничих витрат за призначенням відносять до документів:2) виправдні;
Відповідальність за бухгалтерський облік операцій у разі ліквідації підприємства несе:3) ліквідаційна комісія;
Відповідальність за дотримання порядку ведення операцій з готівкою на підприємстві згідно з нормативними документами покладається на: 1) керівника підприємства;
Відповідальність за правильність складання бухгалтерських регістрів несуть працівники:2) бухгалтерії;
Відповідальність за правильність складання фінансової звітності несе: керівник підприємства;
Відповідальність за правильність складання фінансової звітності несе: Аудитор ;
Відповідність аудиторських доказів - це: критерій оцінки якості аудиторських доказів;
Відповідно до вимог якого П(С)БО та яким чином здійснюється виправлення помилок, допущених при складанні фінансової звітності: П(С)БО № 6;
Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 „Нематеріальні активи” виділяють такі їх групи: всі відповіді вірні.
Відповідно до Положень бухгалтерського обліку, необоротні активи – це: Всі активи, що не є оборотними;
Відповідно до принципу повного висвітлення фінансова звітність має містити: Всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки господарських операцій та інших подій, здатних вплинути на рішення, що приймаються на її основі;
Відповідь на запитання типу: Який обсяг діяльності забезпечить відшкодування всіх витрат? Яку кількість продукції слід реалізувати, щоб одержати бажаний прибуток? Як вплине на прибуток зниження ціни продукції та збільшення обсягу продажу? - можна дістати шляхом аналізу:взаємозв'язку "витрати обсяг прибуток";
Відшкодування винними особами нестачі молодняку тварин аналогічними тваринами: Дт 21 Кт 375;
Вірогідність і якість даних, що відображають їх відповідність реальному стану речей і явищ, не можна досягти шляхом: застосування арифметичної перевірки їх
Вкажіть найбільш повний перелік витрат, які можуть використовуватись у допоміжних виробництвах сільськогосподарських підприємств:3) витрати на оплату праці; паливо і мастильні матеріали; сировина і матеріали; корми (ЖТС); роботи та послуги (підрядний спосіб); витрати на ремонт необоротних активів, інші витрати;
Вкажіть фактори, які впливають на зміну фонду заробітної плати:чисельність робітників і середньорічна заробітна плата 1 робітника;
Вкажіть фактори, які прямо впливають на зростання прибутку :збільшення цін на продукцію, що реалізується.
Вкажіть, яке з наведених джерел відноситься до власних?прибуток;
Вкажіть, яке з приведених видів джерел відноситься до власних?статутний капітал;
Вкажіть, яке з приведених видів джерел відноситься до позикових?короткострокова позика банку;
Вкажіть, які з наведених не є принципами бухгалтерського обліку і фінансової звітності? аудит.
Вкажіть, які з наведених не є принципами бухгалтерського обліку і фінансової звітності:планова собівартість;
Вказати кореспонденцію рахунків для операції з відпуску зі складу матеріалів основному виробництву.1) Дт 20 Кт 201
Вказати тип балансових змін: надійшли на поточний рахунок кошти від покупців: 1: А+х1=А-х1;
Вказати тип балансових змін: нараховано заробітну плату працівникам рослинництва: 3: А+х3=П+х3;
Вказати тип балансових змін: оплачено рахунок постачальника:4: А-х4=П-х4.
Вказати тип балансових змін: оприбутковане молоко від корів основного стада: 1: А+х1=А-х1;
Вказати тип балансових змін: оприбутковано виручку від покупців: 1: А+х1=А-х1;
Вказати тип балансових змін: оприбутковано зерно від урожаю поточного року:1: А+х1=А-х1;
Вказати тип балансових змін: отримана і оприбуткована від цегельного заводу цегла: 3: А+х3=П+х3;
Вказати тип балансових змін: списане насіння соняшника на посів: 1: А+х1=А-х1;
Внесені до Реєстру суб’єкти аудиторської діяльності не повинні: вносити щорічні платежі;
Внесено мінеральні добрива під цукрові буряки:2) Дт 23 Кт 20;
Внутрішні аудитори несуть відповідальність: перед власниками, менеджерами за якість і своєчасність виконання покладених обов'язків і за дотримання повноважень;
Внутрішні стандарти, розроблені аудитором, мають бути спрямовані на: усі відповіді вірні.
Восьмий клас рахунків призначений для відображення наявності та руху: доходів і результатів діяльності;
Вплив зміни поголів`я на валовий обсяг продукції визн. за ф-ою(ПОГ1-ПОГ0)* П0;
Вплив зміни продуктивності тварин на валовий обсяг продукції визначають за формулою: ПОГ1*(П1-П0);
Вплив зміни структури посівних площ на валовий збір по групі однорідних культур визначається як: добуток різниця між фактичною і плановою середньою урожайністю на фактичну площу посіву;
Вплив продуктивності корів на зміну трудомісткості виробництва молока визначається як: різниця між умовними затратами праці на 1 ц, обчисленими при планових затратах праці на 1 голову і фактичній продуктивності корів, і плановими затратами праці на 1 ц.
Вплив собівартості 1 ц продукції (z) на зміну суми прибутку від її реалізації (
·П)обчислюють як:
·П=
· ( z1 - z0)х q1 0, 1 – період часу
Вплив структури реалізованої продукції на зміну валового прибутку від реалізації продукції неможна визначити використовуючи метод: пропорційного ділення;
Впорядкуйте логічну послідовність основних етапів організації аналітичної роботи на підприємстві:. в, а, б, г, д
Впровадження внутрішнього контролю на підприємстві регулюється: керівником підприємства;
Враховуючи специфіку сільськогосподарського виробництва доцільно розрізняти такі види ефективності: соціальну, технологічну, економічну.
Всі види звітності в Україні, які використовують грошовий вимірник базуються на даних: бухгалтерського обліку;
Всі висновки про фінансову звітність, структура яких відрізняється від структури безумовно-позитивного висновку – це: модифіковані висновки;
Всі документи реєструються в:3) архівній книзі;
встановлення термінів проведення аналізу; порівняння показників в динаміці і у просторі; визначення і кількісний вимір впливу факторів на зміну показників, що характеризують об’єкт дослідження; формулювання висновків
Втрати від участі в капіталі внаслідок негативного фінансового результату об’єктів інвестування відображається за:1) Дт 96;
Втрати сум поточного рахунка від зниження курсу американського долара відображаються записом: 1) Дт 945 Кт 312;
Галузева собівартість:від об. супутні витрати на виробництво та реалізацію продукці
Головна книга – це регістр:2) комбінований;
Головна книга призначена для:1) щомісячного узагальнення даних поточного обліку;
Головна книга призначена для:1) щомісячного узагальнення даних поточного обліку;
Головне завдання підприємства полягає у: задоволенні потреб ринку з метою одержання прибутку.
Головний бухгалтер має право другого підпису:1) так;
Головний бухгалтер призначається на посаду і звільняється з неї:1) керівником підприємства;
Головним змістом закону вартості є:товарно-грошові відносини.
Головними завданням економічного аналізу є: Оцінка діяльності підприємства з метою пошуку та визначення внутрішньогосподарських резервів;
Головними завданнями аналізу фінансових результатів підпр.є: всі відповіді вірні.
Головному бухгалтеру забороняється приймати до виконання документи по операціях:1) що порушують чинне законодавство;
Головною проблемою віднесення витрат до відповідних об'єктів є непрямі витрати. Типовим прикладом непрямих витрат є:накладні витрати;
Головною умовою стратегічного управління підприємством в умовах ринку є: збільшення обсягів діяльності підприємства та його частки на ринку.
Готова продукція, товари – це:предмети обігу;
Граничний термін звітування за авансом 12.04. звітного року. Фактично підзвітною особою надано звіт про використання коштів у відрядженні 19.04. на суму 200 грн. Наслідки: 1) санкція на підприємство 50 грн., на фізичну особу – 30 грн.;
 Граничні витрати підприємства – це:1) мінімальні сукупні витрати;
Графік документообігу на підприємстві розробляється:3) головним бухгалтером;
Графік документообігу оформлюється у вигляді:1) схеми, або як перелік робіт;
 Графік очікуваних грошових надходжень складають на підставі бюджету:1) продажів;
Графіком документообігу називається:1) шлях проходження документів з моменту їх створення до моменту передачі їх до архіву;
Грошова оцінка землі – це: оцінка земельної ділянки, яка здійснюється для визначення розміру земельного податку, орендної плати, втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.
Грошова оцінка основних засобів здійснюється за: усі відповіді правильні.
Грошовий вираз витрат підприємства на виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг) – це: собівартість продукції.
Грошовий вираз предметів праці, що знаходяться на стадії виробничих запасів і незавершеного виробництва, які беруть участь лише в одному циклі виробництва і повністю переносять свою вартість на створений продукт – це: оборотні фонди.
Грошові кошти це: 3) готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання
Грошові надходження від продажу продукції – це: виручка від реалізації.
Гуманітарна допомога обліковується як:1) Цільове фінансування;
Дайте визначення поняття “підприємство”:підприємство – це організаційно відокремлена первинна ланка сфери народного господарства, яка виконує роботу або надає платні послуги.
Дайте характеристику ознак аудиту залежно від досліджуваного періоду: ретроспективний, поточний, перспективний.
Дані витрати, пов'язані з виробництвом або придбанням товарів для реалізації:витрати на продукцію;
Дані про чисельність персоналу, його кваліфікацію та освітній рівень, витрати робочого часу, кількість виробленої продукції, відомості про рух особового складу це показники: використання трудових ресурсів;
Дані якої форми статистичної звітності являються джерелом для аналізу фінансових результатів: ф. 50 с.-г. «Основні економічні показники» ;
Дата аудиторського висновку проставляється: на день завершення аудиту, коли аудитор зобов’язаний доповісти керівництву підприємства про результати перевірки;
Дати найбільш точніше визначення. Витрати – це: Зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу;
Дати найбільш точніше визначення. Доходи – це: Збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобовязань, які призводять до зростання власного капіталу;
Де ведеться кількісний облік біопрепаратів, медикаментів та хімікатів?3) У бухгалтерії за матеріально-відповідальними особами;
Дебіторську заборгованість списано на витрати як безнадійну. Однак у зв'язку зі зміною майнового становища боржника через 6 місяців після списання заборгованості вона була погашена коштами. Якими записами в обліку відобразити таку операцію?3) Дт 311 - Кт 791;
Дев’ятий клас плану рахунків по відношенню до балансу:активний;
Дев'ятий клас рахунків призначений для відображення наявності та руху: витрат за елементами.
Державне регулювання бухгалтерського обліку і фінансової звітності в Україні здійснюється на підставі: Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» ;
Джерелами аналізу ефективності використання трудових ресурсів є:звіт про використання робочого часу;
Джерелами аналізу матеріальних ресурсів є: документи оперативного, синтетичного та складського обліку;
Диверсифікація в широкому розумінні може бути визначена як: урізноманітнення на підприємстві видів виробництв, що забезпечують одержання різної продукції.
Дивіденди...4) коригують балансову вартість інвестицій.
Директ-костинг – це:система обчислення собівартості тільки на основі прямих (змінних) виробничих витрат;
Директ-костинг широко використовується:на підприємствах обробних галузей промисловості (машинобудівної, шинної, меблевої, швейної, шкіряної, харчової), які здійснюють масове та серійне виробництво різноманітної й складної продукції з великою кількістю деталей та вузлів;
Дійсними є витрати , які:потребують сплати грошей або витрачання інших активів;
Дійсні витрати це: витрати, що потребують сплати грошей або витрачання інших активів;
Ділова репутація або ціна фірми – це: Гуд вілл.
Діяльність якого типу центрів відповідальності оцінюють за даними звіту про фінансові результати:3) прибутку;
Діяльність, яка впливає на витрати, називають: фактором витрат;
Для аналізу економічної ефективності структури посівних площ можна застосувати групу таких показників: з розрахунку на 100 га посівних площ: вироблено валової продукції, отримано чистого прибутку, затрати праці (люд.-год.)
Для аналізу продуктивності праці при виробництві окремих видів продукції використовують показник трудомісткості, який характеризує: затрати праці на виробництво одиниці продукції;
Для аналітичного обліку основних виробництв (субрахунок 231 «Рослинництво», 232 «Тваринництво») за журнально-ордерної форми обліку передбачено ведення: Звіту № 5.5 с.-г. про витрати та вихід продукції основного виробництв;
Для бюджетних установ метою є/не є: не є отримання прибутку;
Для визначення бар’єру надання соціальної пільги використовується показник:прожиткового мінімуму;
Для визначення величини фактичної собівартості використовують:калькуляцію;
Для визначення нормативного коефіцієнта постійних загальновиробничих витрат загальна сума планових постійних загальновиробничих витрат ділиться на:3) нормальну потужність;
Для визначення розміру впливу факторів на зміну валового збору окремих культур не можна застосувати метод: пропорційного ділення;
Для визначення розміру орендної плати та земельного податку застосовують вид оцінки землі:2) нормативна грошова;
Для визначення територіальної спеціалізації й спеціалізації аграрних підприємств використовують показник: структура товарної продукції.
Для визначення фінансового результату звітного періоду необхідно порівнювати доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів – це принцип: відповідності доходів і витрат.
Для визначення функції витрат застосовують різні методи. Сутність методу “Технологічний аналіз” полягає в наступному:системний аналіз функції діяльності з метою визначення технологічного взаємозв'язку між витратами ресурсів та результатом діяльності;
Для вимірювання і обліку валової продукції сільського господарства використовують показники: натуральні і вартісні.
Для всебічного й глибокого вивчення окремих явищ, процесів та виявлення причинно-наслідкових зв’язків їх розвитку використовують метод: монографічний.
Для документування ручних та кінно-ручних робіт використовують:Обліковий лист праці та виконаних робіт;
Для запасів, одержаних підприємством безоплатно, первісною вартістю є справедлива вартість, тобто сума: 1) за якою може бути здійснено обмін запасів у результаті операції між поінформованими, зацікавленими і незалежними сторонами;
Для контролю діяльності окремих підрозділів та оцінки роботи їх керівників вирізняють витрати:контрольовані та неконтрольовані;
Для обліку доходів від реалізації призначений рахунок:1) 70;
Для обліку доходів майбутніх періодів призначений рахунок:1) 69;
Для обліку й узагальнення інформації про фінансові результати від звичайної діяльності та надзвичайних подій Планом рахунків передбачено рахунок: 79 «Фінансові результати» ;
Для обліку кількості відпрацьованого часу використовують такі вимірники: Трудові;
Для обліку нетоварної дебіторської заборгованості використовується рахунок: 1) 37;
Для обліку операцій з довгостроковими векселями виданими застосовують рахунки:51, 209, 08;
Для обліку процесу реалізації сільськогосподарської продукції, товарів, робіт і послуг передбачено використання рахунків:7 і 9 класу;
Для обліку робочого часу і заробітку в рослинницьких підрозділах використовують:Обліковий лист тракториста-машиніста;
Для обліку розрахунків з постачальниками призначено регістр синтетичного обліку: 3В;
Для обліку суми податків на прибуток, які сплачуватимуться в наступних періодах внаслідок виникнення тимчасової різниці між балансовою вартістю активів або зобов’язань та їх оцінкою призначено рахунок:1) 54;
Для обліку цінностей, які тимчасово знаходяться на підприємстві та не є його власністю, прийняті на комісію, у переробку, до монтажу, в довірче управління призначено рахунок: 1) 02;
 Для обчислення гнучкого кошторису необхідно знати поділ витрат підрозділу на:3) змінні та постійні;
Для обчислення собівартості овочів, які вирощуються в полі (відкритого грунту) з витрат за рік віднімається вартість побічної продукції за нормативними витратами, решта витрат розподіляється на всі види основної продукції. При цьому затрати розподіляються по видах продукції:пропорційно зібраної площі;
Для отримання з валютного рахунку готівкових коштів для видачі авансу на відрядження за кордон до банку подається:3) заявка, доручення на отримання валюти та розрахунок про витрати;
 Для оцінки діяльності якого типу центрів відповідальності використовують показник рентабельності та прибутковості капіталу:3) інвестицій;
Для оцінки досягнутого рівня по зниженню собівартості окремих видів продукції необхідно: фактичну собівартість порівняти з середніми даними: за 3-5 попередніх років, по підприємствам району або області, з даними кращого підприємства
Для оцінки економ. ефект.спец.необх.паралельно зіставити пок-ки спец. і ефект. вир-ва
Для оцінки економічної ефективності виробництва кормових культур обчислюють такі показники: вихід кормових одиниць, перетравного протеїну, кормопротеїнових одиниць з 1 га, собівартість 1 ц кормових одиниць, затрати праці на 1 ц кормових одиниць;
Для оцінки інвестицій за методом участі у капіталі суттєвий вплив інвестора має складати: 4) 20 % акцій.
Для оцінки матеріально-речової складової інтенсивності використовується показник: ефективність додаткових вкладень у спожиті виробничі ресурси.
Для оцінки результативної складової інтенсивності використовується показник: коефіцієнт віддачі авансованого капіталу за валовою продукцією.
Для оцінки рівня спеціалізації виробництва розраховують:коефіцієнт спеціалізації;
Для оцінювання вибуття виробничих запасів підприємство може застосовувати такі методи оцінювання запасів:3) усі перераховані методи;
Для підвищення фондовіддачі необхідно, щоб: темпи зростання продуктивності праці випереджали темпи зростання фондоозброєності;
Для підтвердження юридичної сили документа застосовується такий методичний прийом аудиту: перевірка по суті;
Для порівняння фактичних показників технології вирощування культур з плановими не використовують: рівень продуктивності 1 га в натуральному і вартісному виражені;
Для потреб управлінського обліку фактична собівартість виконаних робіт та приплоду живої тяглової сили визначається:1 раз вкінці року;
Для прогнозування ефективності інвестиційної діяльності підприємству необхідно здійснювати: довгостроковий аналіз доходів і витрат;
Для розрахунку впливу чинників на ефективність використання земельного фонду застосовують:багатофакторний аналіз;
Для розрахунку собівартості 10 кіловат-годин електроенергії потрібно вартість електроенергії, одержаної із загальної мережі, витрати на утримання електрогосподарства (без урахування вартості енергії спожитої в допоміжних виробництвах) поділити на загальну кількість спожитої електроенергії без урахування:електроенергії, використаної електрогосподарством;
Для розрахунку фактичної собівартості 1 м3 газу необхідно витрати на газопостачання, включаючи вартість, поділити на його кількість:придбаного газу;
Для складання активу балансу використовується інформація: класів 1-3 Плану рахунків;
Для складання пасиву балансу використовується інформація: класів 4 - 6 Плану рахунків;
Для сукупного виразу валову продукцію сільського господарства оцінюють: усі відповіді правильні.
Для узагальнення одержаних результатів економічного аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства використовують методику: комплексної оцінки;
Для узагальненої характеристики ефективності й інтенсивності використання основних засобів застосовують такі показники:рентабельність капіталу, вкладеного в основні засоби, фондовіддача основних засобів, фондовіддача активної частини основних засобів, фондомісткість;
Для України характерним є таке застосування МСБО: Те саме, що б), але в національних стандартах немає посилання на МСБО, до того ж національні стандарти можуть забезпечувати більший або менший вибір, ніж МСБО;
Для факторного аналізу виробництва продукції рослинництва можна використовувати:усі відповіді правильні.
Для формулювання аудиторського висновку аудитору необхідно: вивчити всю наявну інформацію за період, що перевіряється та зібрати достатню кількість аудиторських доказів;
Для характеристики використання основних виробничих фондів застосовують такі узагальнюючі показники: фондовіддача й рентабельність;
Для характеристики руху основних фондів використовують показник: усі відповіді правильні.
Для характеристики стану ґрунту використовують такі показники: всі відповіді вірні.
Для центру прибутку основним показником відповідальності (оцінюючим критерієм) є:3) прибуток;
Для цілей обліку і оподаткування матеріальна допомога, отримана усіма працівниками відділу, що мають посадовий оклад нижчий прожиткового мінімуму вважається:зарплатною;
Для цілей управлінського обліку витрати класифікують за принципом:“для різних цілей – різні витрати”;
Для якої країни були характерні такі риси бухгалтерського обліку: ведення основних та допоміжних книг, поділ рахунків та регістрів на синтетичні та аналітичні, трактування балансу як самобалансуючого фіналу Головної книги: Франція;
До агротехнічних заходів належать: усі відповіді правильні.
До активної частини основних виробничих засобів не входять: будівлі, споруди і передавальне устаткування;
До активу балансу входить розділів:4.
До аудиторських процедур відносять: спостереження, запит, підтвердження;
До аудиторського висновку не включається: опис перевірених документів;
До вартісних показн.ефект.викор.землі відносять:ви-во валової пр.-ії в порівня.цінах;
До вартісних показників ефективності використання землі відносять: виробництва валової продукції, товарної продукції та прибутку на 100 га сільськогосподарських угідь.
До видів аудиторських доказів за джерелами отримання не відносять: докази, отримані у формі усних пояснень;
До виправдних (виконавчих) документів належать: виписки банку з поточного або інших рахунків підприємства;
До виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) включаються: загальновиробничі витрати, прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати;
До виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) включаються:2) прямі матеріальні витрати; прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати; змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати;
До виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) не включають: адміністративні витрати.
До виробничої собівартості продукції включаються:1) загальновиробничі витрати;
До витрат з метою прийняття рішень належать:релевантні і нерелевантні;
До витрат на виробництво відносять: інші операційні витрати.
До властивого ризику, який є складовою частиною аудиторського ризику слід віднести: ризик викривлення залишку по рахунку;
До Головної книги переносять:2) кредитові обороти журналів-ордерів;
До Головної книги переносять:2) кредитові обороти журналів-ордерів;
До джерел аналізу виробництва продукції тваринництва належать:форма 50 с.г. Основні показники роботи сільськогосподарських підприємств;
До джерел внутрішніх даних не входять: звітні дані споріднених підприємств і матеріали галузевих видань;
До джерел зовнішньої інформації не входить: дані аналітичних заключень підприємства;
До джерел інвестицій на формування основного стада не входить: кредити банка;
До дня скликання установчих зборів особи, які підписані на акції, повинні внески на поточний рахунок не менше ніж: 100% номінальної вартості акцій;
До довгострокових біологічних активів у рослинництві належать:всі вищезазначені.
До довгострокових біологічних активів у тваринництві належать: робочі і продуктивні тварини;
До документів бухгалтерського оформлення не відноситься: Акт на оприбуткування приплоду тварин.
До документів бухгалтерського оформлення належать: бухгалтерські довідки, відомості нарахування амортизації основних засобів;
До допоміжних показників рівня інтенсифікації сільського господарства належать:фондозабезпеченість і енергозабезпеченість підприємства, щільність поголів’я худоби та його структура;
До доходів від інвестиційної діяльності відносять: Дохід від реалізації майнових комплексів;
До етапу планування аудиторської перевірки не відносять: перевірку інформаційних джерел по суті;
До журналів-ордерів відкривають: Окремі відомості;
До загальної методики економічного аналізу не входить така складова, як: термін і проведення аналізу
До інформації, що відображається протягом року по дебету аналітичного рахунку “Млин” належить:фактична собівартість переробки давальницького зерна;
 До інших фінансових доходів належать:4) всі відповіді вірні.
До ліквідних активів відносять: грошові кошти.
До матеріальних витрат відносять: продукцію промислового і сільськогосподарського призначення, що використовується аграрними підприємствами в процесі виробництва.
До методів елімінування не відносять технічний прийом як: індексний метод.
До модифікованих висновків відносять: усі відповіді вірні.
До можливих резервів зниження витрат на виробництво зерна не відноситься: сумісництво технологічних операцій;
До МШП належать предмети, які використовуються протягом:1) не більше 1 року або нормального операційного циклу, якщо він більше 1 року;
До натуральних показників ефективності викор. землі відносять:вірні відповіді 1 і 3.
До натуральних показників ефективності використання землі відносять: усі відповіді правильні.
До нематеріальних ресурсів підприємства відносять: різні права підприємства, торгові марки, товарні знаки, авторські права.
До нормованих оборотних ресурсів сільськогосподарських підприємств належать: всі відповіді вірні.
До об’єктів аналізу виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) не входять: витрат на збут;
До об’єктів предмета економічного аналізу не входять: закони розвитку природи та суспільства;
До операційних рахунків відносяться:збірно-розподільчі, номінальні, бюджетно-розподільчі, порівняльні, калькуляційні;
До організації процесу бюджетування існує три основні підходи. Підхід "знизу вгору, згори вниз" означає:вище керівництво надає загальні директиви щодо цілей компанії, а керівники нижчої та середньої ланки готують бюджети, спрямовані на досягнення цілей компанії. У процесі складання й узагальнення бюджетів здійснюють обговорення їх та узгодження керівниками різних рівнів;
До основних ознак директ-костингу відноситься наступне:в процесі калькулювання визначається маржинальний дохід;
До основних показників рентабельності, які використовуються у ході аналізу фінансового стану підприємства, належать: вірні відповіді 1 і 2;
До основних принципів організації економічного аналізу не входить: чіткий розподіл зобов’язань з комплексного аналізу діяльності між окремими підрозділами, службами і працівниками;
До особливостей методу економічного аналізу не входить: отримання позитивних результатів при дослідженні економічного явища або процесу;
До особливостей організації обліку за центрами відповідальності відносять:4) усе з переліченого.
До пасиву балансу входить розділів:6;
До первинних документів належать: Документи, які складають на момент здійснення господарської операції;
До первісної вартості запасів включають:3) вартість послуг транспортної організації по перевезенню запасів;
До переліку консультаційних послуг аудиторської фірми не відносять: підтвердження вірогідності фінансової звітності;
До підсумкової аудиторської документації відносять: аудиторський звіт та аудиторський висновок.
До платіжних засобів підприємства не входять: виробничі запаси.
До податкової знижки з ПДФО платник податку має право включити:витрати на навчання в аспірантурі;
До показників аналізу продуктивності праці належать:обсяг виготовленої продукції з розрахунку на 1 люд/год і на одного працівника;
До показників оборотності матеріальних оборотних активів не відносять: коефіцієнт фінансової незалежності;
До показників руху при аналізі основних засобів відносять наступну групу: коефіцієнти росту, оновлення, вибуття;
До програми аудиту запасів не включається: правильність оцінки основних засобів.
До програми аудиту обліку основних засобів не включають: правильність формування резерву безнадійних боргів.
До програми аудиту обліку основних засобів не включають: правильність формування резерву сумнівних та безнадійних боргів.
До рахунків з обліку активів відносяться:10-11;
До рахунків з обліку власних джерел відносяться:власний капітал і забезпечення зобов’язань;
До рахунків з обліку господарських процесів відносяться:23,91,15;
До рахунків фондів і фінансових результатів відносяться: нерозподілений прибуток;
До резервів збільшення продуктивності худоби відносять: всі відповіді вірні.
До ризику контролю, який є складовою частиною аудиторського ризику слід віднести: ризик системи обліку;
До ризику не виявлення, який є складовою частиною аудиторського ризику слід віднести: ризик тестового контролю.
До ринкової інфраструктури входять: товарно-сировинні, товарні, фондові і валютні біржі, банківські структури, брокерські контори, маклерські структури, кредитні спілки.
До річного звіту додається пояснювальна записка про аналіз факторів, що вплинули на результати роботи підприємства:3) для окремих підприємств;
До робочих документів аудитора згідно з МСА належать: записи аудитора;
До складу авансованого капіталу включається: необоротні активи, оборотні активи, витрати майбутніх періодів.
До складу аналітичних процедур в аудиті не входить:аналіз змін податкового законодавства.
До складу АПУ не входить: Рада директорів.
До складу доходів у податковому обліку не включаються:суми податку на додану вартість;
До складу елемента “Відрахування на соціальні заходи” включаються:страхові внески на випадок безробіття;
До складу енергетичних потужностей не входять: продуктивна худоба.
До складу загальновиробничих витрат виключаються:1) витрати на оплату праці бригадира рільничої бригади;
До складу інформаційних джерел при аудиті власного капіталу не відносять:звіти про використання коштів, наданих на відрядження або підзвіт;
До складу інформаційних джерел при аудиті запасів не відносять: інвентарну картку.
До складу інформаційних джерел при аудиті зобов’язань за розрахунками з оплати праці не відносять: векселі.
До складу інформаційних джерел при аудиті кредитів і позик не відносять: накладні;
До складу інформаційних джерел при аудиті розрахунків з підзвітними особами не відносять: установчі документи підприємства;
До складу інформаційних джерел при перевірці касових операцій не відносять: інвентарна картка обліку основних засобів.
До складу оборотних коштів підприємства входять: оборотні фонди та фонди обігу.
До складу собівартості продукції не включаються такі витрати:Адміністративні;
До соціальної інфраструктури входять: підприємства і організації житлового і комунального господарства, побутового обслуговування населення, торгівлі, харчування, охорони здоров’я, культури та ін.
До статті витрат виробництва "Інші витрати на утримання необоротних активів" включаються:вартість пального та мастильних матеріалів на переїзд тракторів та самохідних машин з однієї ділянки на іншу;
До тверджень про залишки на рахунках на кінець періоду відносять: права та зобов'язання;
До товаросупровідних документів не відносяться:1) Платіжні документи;
До трудових ресурсів належать:частина населення, яка має необхідний фізичний розвиток, володіє знаннями і досвідом роботи в народному господарстві;
До факторів зниження собівартості продукції відносять: всі відповіді вірні.
До факторів, що впливають на думку аудитора, відноситься незгода з керівництвом щодо достатності відомостей, розкритих у звітності. Який вид модифікованого висновку повинен надати аудитор, якщо існує фундаментальна незгода?: негативний;
До фонду оплати праці не входять:допомога при народженні дитини;
До хронологічних облікових регістрів відносяться:2) журнали реєстрації господарських операцій;
До центрів відповідальності належать: центри витрат;
До часового факторного аналізу не входить: статичний;
До яких видів звітності відносять спеціалізовану форму №50 – с.-г. «Основні економічні показники роботи сільсгосппідприємств»: Статистичної;
До якого виду робочих документів слід віднести документи, які підтверджують залишки основних засобів клієнта на дату складання фінансової звітності: аудиторські докази.
До якого методу розподілу витрат належить такий процес: «усі витрати підрозділів допоміжного та обслуговуючих виробництв відразу відносять на основні виробничі підрозділи без урахування взаємних послуг між підрозділами»?2) прямого розподілу;
До якого типу балансових змін можна віднести таку операцію: нарахована заборгованість за придбання трактора у агротехсервісу: 3: А+х3=П+х3;
До якого типу балансових змін можна віднести таку операцію: перераховано з розрахункового рахунка платежі зі страхування:4: А-х4=П-х4.
До якого типу балансових змін можна віднести таку операцію: реалізовані будівельні матеріали покупцю:1: А+х1=А-х1;
Довгострокові зобов’язання для цілей відображення у звітності оцінюються:за теперішньою вартістю;
Довгострокові фінансові інвестиції боргового типу якщо вплив інвестора не суттєвий, відображається на рахунку:1) 143;
Додатковими показн., що характ. спец. с-г під-в:струк.посів.площ,струк.поголів’я худ., Якщо коеф. спец.знах.межах від0,6-0,8,то це озн.що підп.-во має:поглибл. рівень спец.
Дозвіл на використання технічного досягнення чи іншого нематеріального активу протягом певного строку за обумовлену винагороду це:3) ліцензія;
Документ є: письмовим доказом фактичного здійснення господарської операції або письмовим розпорядженням на право її здійснення;
Документ, що засвідчує кваліфікаційну придатність на проведення аудиту, має назву: сертифікат;
Документ, що містить послідовний перелік робіт для досягнення мети аудиту має назву: план аудиту.
Документ, що не регулює порядок здійснення аудиторської діяльності в Україні: Національні нормативи аудиту;
Документ, що складений відповідно до стандартів аудиту та передбачає надання впевненості користувачам щодо відповідності фінансової звітності або іншої інформації концептуальним основам, які використовувалися при її складанні: аудиторський висновок;
Документи, що містять наказ або завдання на здійснення господарської операції називаються:1) розпорядчі;
Документи, які за своїм змістом і призначенням поєднують в собі функції кількох видів документів називаються:4) комбіновані.
Документи, які складають працівники бухгалтерії для підготовки облікових записів називаються:3) бухгалтерського оформлення;
Документом з обліку виходу на роботу і відпрацьованого часу є:табель обліку робочого часу;
Документооборот – це: Рух документів з моменту їх виписки до передачі в архів;
Документування здійснених господарських операцій проводять у структурних підрозділах і у встановлені терміни ці документи надходять у головну бухгалтерію. Така організація обліку:Централізована;
Доповніть речення: «Державне регулювання бухгалтерського обліку і фінансової звітності в Україні...»: Здійснюється на підставі Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» ;
Доповніть речення: «Кредитори – це...»: Зовнішні користувачі, які мають прямий фінансовий інтерес до підприємства;
Доповніть твердження: «Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку є...»: Набором рекомендацій щодо ведення обліку та подання звітності;
Достатність аудиторських доказів - це: критерій оцінки кількості аудиторських доказів;
Достовірність звітності, яка публікується, підтверджується:1) аудиторською перевіркою;
Дохід сільськогосподарського підприємства визнається: Під час збільшення активу або зменшення зобов’язань, що зумовлює зростання власного капіталу за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена;
Дохід у вигляді відсотків за зберігання коштів на поточному рахунку в банку відображається: за Кт 719 ;
Доходи від первісного визнання сільськогосподарської продукції, одержаної унаслідок сільськогосподарської діяльності протягом звітного (календарного) року, визначаються як різниця між вартістю сільськогосподарської продукції, оціненої у відповідності до Положення (стандарту) 30 за справедливою вартістю, та витратами, пов'язаними з біологічними перетвореннями, та включаються до складу інших операційних доходів за наступним бухгалтерським проведенням:Дебет 231 та Кредит 710;
Доходи від реалізації готової продукції відображаються: 3) тільки в момент відвантаження цієї продукції покупцю зі списанням її з балансу;
Доходи від участі в капіталі відносяться:до доходів фінансової діяльності;
Друга пара рівностей в оборотних відомостях по синтетичним рахункам обумовлена:використанням подвійного запису;
Другий клас рахунків призначений для відображення наявності та руху:необоротних активів;
Дт 641 Кт 644 2000 грн.;
Еквіваленти грошових коштів належать до: 1) поточних фінансових інвестицій;
Екологічність інтенсивного типу розвитку передбачає: всі відповіді вірні.
Економіка підприємства є наукою: економічною.
Економічна ефект.інтен. характ.такими показн.:обсягом виробн.вал. продук.,вал.і чи-го дох.на 1 площі с-г угідь та грн.. вироб. ресурсів, ростом прод-ті праці і зниженням собів-ті продукції;
Економічна ефективність – це таке співвідношення між ресурсами і результатами, за якого отримують певні показники ефективності виробництва. При цьому можливі такі варіанти вказаного співвідношення: усі відповіді правильні.
Економічна ефективність – це: співвідношення між ресурсами і результатами виробництва, за якого отримують вартісні і натуральні показники ефективності виробництва.
Економічна ефективність сільськогосподарського виробництва означає: кінцевий результат, в якому реалізується ціль виробництва.
Економічна оцінка землі характеризує: продуктивну здатність землі як засобу виробництва.
Економічна оцінка характеризує продуктивну здатність землі як: засобу виробництва.
Економічний аналіз можна вважати наукою, якщо він: вивчає основи громадського виробництва і закони його функціонування та розвитку;
Економічний показник, який відображає вартість основних виробничих засобів з розрахунку на одного працюючого, називається: фондоозброєність праці;
Економічні показники – це: інформаційний носій певних кількісних та якісних характеристик економічних явищ і процесів.
економічні принципи й узагальнення.
Економічну ефективність розміщення сільськогосподарського виробництва характеризують показники: вартість валової і товарної продукції в розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь, 1 працівника, 100 грн. поточних виробничих витрат.
Економію або перевитрати кормів на виробництво продукції обчислюють, як: різниця між фактичними і плановими витратами кормів на увесь обсяг продукції;
Експертна грошова оцінка землі проводиться:2) при заставі земельної ділянки відповідно до закону;
Екстенсивний шлях – це збільш.вир-ва,якедосяг.за рах.збіл. посів.площі та поголів’я худ
Елемент балансу, який відповідає критеріям, встановленим П(С)БО, називається: статтею;
Елемент методу, за допомогою якого здійснюється періодична перевірка даних бухгалтерського обліку з фактичною наявністю засобів підприємства інвентаризація;
Емісія довгострокових облігацій з премією в обліку відображається:ДТ 31 КТ 521 та 522;
Еталонний змінний виробіток трактора визначається: Множенням коефіцієнта перерахунку його в умовні еталонні трактори на кількість виконаних нормозмін;
Етичні норми бухгалтерів з управлінського обліку включають:компетентність;
Ефективність використання землі визначається за показниками: урожайністю, виробництвом продукції тваринництва на одиницю угідь, вартісними показниками на одиницю угідь.
Ефективність використання матеріальних виробничих засобів можна проаналізувати за допомогою показника норми прибутку (НП), який обчислюється за формулою: НП = П : (ВВЗ + ОЗ) ;
Ефективність виробництва – це: економічна категорія, що відображає співвідношення між одержаними результатами і витраченими на їх досягнення ресурсами.
Ефективність діяльності внутрішнього аудитора забезпечується лише у разі: його незалежності від керівників підрозділів, роботу яких він перевіряє;
Є такі дані про діяльність підприємства, грн.: Продаж – 1200000 грн., Змінні витрати – 240000 грн., Постійні витрати – 60000 грн. Точка беззбитковості підприємства дорівнює, грн: 75000 грн.;
ЄСВ на допомогу з тимчасової непрацездатності у складі фонду оплати праці аграрного підприємства складе:33,2% ;
ЄСВ не сплачується з таких видів доходів:1) витрати на відрядження;
Журнали-ордери побудовані за: Кредитовою ознакою;
З метою визначення виправданої або невиправданої заборгованості проводять: аналіз стану розрахунків за строками виникнення заборгованості;
З метою визначення змін обсягу валової продукції с.-г. (рослинництва або тваринництва) в динаміці по роках або порівняно з планом використовують формулу: загального індексу фізичного обсягу;
З метою виявлення тенденції зміни собівартості окремих видів продукції необхідно: провести вирівнювання динамічного ряду собівартості;
З метою оцінки економічної ефективності вирощування кормових культур необхідно взяти вихідні дані: фактичні за звітний період;
З метою оцінки економічної ефективності вирощування товарних культур необхідно розрахувати групу таких показників: отримано доходу з 1 га, собівартість 1 ц, середня ціна реалізації 1 ц;
З метою оцінки ефективності внутрішнього контролю основних засобів аудитор проводить: тестування;
З метою оцінки ступеню інтенсивності використання земель в господарстві необхідно: розрахувати структуру посівних площ підприємства;
З наведених землями сільськогосподарського призначення не є:4) землі лісового фонду.
З переліку біологічних активів обрати довгострокові:1) сади;
З суми відпускних здійснюються утримання:усі обов’язкові утримання;
З якими найбільш важливими факторами пов’язані можливості науково-технічного прогресу в сільському господарстві? з рівнем розвитку матеріально-технічної бази сільського господарства та енергоозброєності праці.
З якого року Міжнародні стандарти аудиту прийняті АПУ в якості національних: 2004.
З якої процедури після укладення договору необхідно починати перевірку фінансової звітності: планування аудиту;
З якою метою складають бюджетний баланс:2)  для оцінки фінансового стану підприємства за бюджетний період;
З якою метою складають бюджетний звіт про прибутки і збитки:4) усі відповіді правильні.
За валовою продукцією обчислюється: виробнича собівартість.
За видами обраної інвестиційної стратегії розрізняють: пасивні та активні інвестиції;
За даними головної книги складають:1) бухгалтерський баланс;
За даними Головної книги складають:1) бухгалтерський баланс;
За даними звіту про фінансові результати сума чистого прибутку (збитку) визначається: по усіх видах діяльності разом;
За дебетом рахунка 70 відображається: належна до сплати сума непрямих податків;
За допомогою аналізу виробництва продукції росл. оцінюють: усі відповіді правильні.
За допомогою яких елементів методу бухгалтерського обліку здійснюється первинне спостереження в бухгалтерському обліку?документування;
За допомогою яких елементів методу бухгалтерського обліку здійснюється вартісне вимірювання господарських засобів та процесів? оцінка;
За допомогою яких елементів методу бухгалтерського обліку здійснюється групування та систематизація інформації в бухгалтерському обліку? рахунки;
За допомогою якого коеф. здійсн. аналіз ділової активностікоефіцієнт оборотності;
За допомогою якого метода, окрім ланцюгових підстановок, можна проводити розрахунок впливу факторів, якщо економічна ситуація описана такою факторною моделлю: Р=а(в-с): абсолютних різниць;
За допомогою якого методу детермінованого факторного аналізу можна визначити вплив продукції рослинництва (ВПР) і тваринництва (ВПТ) на міну валової продукції с.-г. (ВП=ВПР+ВПТ)?: ланцюгових підстановок;
За економічним змістом всі затрати поділяються на:1) затрати живої та уречевленої праці;
За звітний період витрати на опалення приміщень становили: заробітна плата персоналу - 45300 грн.; нарахування єдиного соціального внеску - 16590 грн.; амортизація обладнання - 1025 грн.; вартість запасних частин – 646 грн.; послуги сторонніх організацій - 2514 грн. (в т.ч. ПДВ); поточний ремонт приміщення котельні – 1145 грн.; інші витрати - 550 грн. Опалювальна площа складає 2800 кв.м. Фактична собівартість 1 кв.м. опалювальної площі складає? 24,05;
За звітний період витрати по газопостачанню склали: заробітна плата працівників 15500 грн.; єдиний соціальний внесок - 5930 грн.; вартість газу, одержаного від постачальників 30000 в т.ч. ПДВ; амортизація обладнання - 1045 грн., поточний ремонт - 1800 грн.; пальне - 730 грн.; запасні частини - 1265 грн.; інші витрати - 750 грн. Загальний обсяг спожитого підприємством газу 15000 м3. Собівартість 1 м3 газу становить , грн.:3,47;
За зовнішнім виглядом облікові регістри поділяють на:4) книги, картки, окремі листки і друковані форми.
За кредитом рахунка 13 відображається: 1) сума нарахованих амортизаційних відрахувань;
За кредитом субрахунку 231 та 232, сільськогосподарські підприємства згідно П(С)БО 30 «Біологічні активи» обліковують:додаткові біологічні активи та суму витрат по посівах, що загинули від стихійного лиха;
За критерієм центра (рівня) встановлення і регулювання цін на товари (роботи і послуги) можна визначити такі види цін, що діють на сучасному етапі: регульовані ціни; граничні ціни.
За методом вивчення об’єкту виділяють вид аналізу, як: Факторний;
За місцем складання документи є: Внутрішні та зовнішні;
За напрямками використання валова продукція сільського господар-ства може бути віднесена: правильної відповіді немає.
За об’єктами вкладання інвестиції поділяють на: реальні і фінансові;
За обсягом записів у бухгалтерських регістрах вони поділяються на:2) регістри синтетичного, аналітичного обліку і комбіновані;
За обсягом ревізованих документів розрізняють перевірки: суцільні і вибіркові;
За ознакою реагування на зміну обсягу виробництва витрати поділяються на:1) постійні і змінні;
За організацію архіву відповідальність несе:3) керівник або головний бухгалтер;
За організацію, проведення та загаль-ний стан інвентаризаційної роботи відповідає: Керівник підриємства;
За охопленням операцій бухгалтерські документи поділяються:3) разові і накопичувальні;
За оцінку майна, проведену неналежною особою (самооцінку), що стала підставою для проведення переоцінки основних засобів, передбачено: не вважається правопорушенням За технікою складання робочі документи поділяються на: ручні, на машинних носіях;
За порядком складання видаткові касові ордери відносяться до:1) первинні;
За призначенням документи поділяються на: Розпорядчі й виконавчі;
За призначенням робочі документи аудитора поділяються на: стандартизовані, ручні, порівняльні, текстові, розрахункові, графічні;
За рішенням якого незалежного органу застосовується до аудитора стягнення у вигляді зупинення чинності сертифіката?: за рішенням Аудиторської палати;
За роллю і значенням у створенні продукції витрати поділяються: прямі і непрямі.
За своєю суттю реальні інвестиції не відображають: нарощування виробничих потужностей підприємства;
За своїм характером інвентаризація поділяється на :3) планові і несподівані;
За способом включення в собівартість затрати поділяють на:3) прямі та непрямі;
За способом врахування впливу окремих чинників на показники бюджету розрізняють бюджети:1) статичні, динамічні, гнучкі;
За способом перенесення вартості на продукцію витрати поділ. на:прямі та непрямі;
За спрощеною формою організовують свій облік: Малі підприємства;
За ступенем охоплення вивчаємих об’єктів відрізняють такий вид аналізу: вибірковий;
За ступенем узагальнення бухгалтерські регістри поділяють на:4) синтетичні, аналітичні, комбіновані.
За територіальною ознакою в сільському господарстві виділяють такі види спеціалізації: зональна, господарська, внутрішньогалузева;
За термінами складання фінансова звітність поділяється на:Річну та квартальну;
За формою бухгалтерські регістри поділяють на наступні групи:4) двосторонні, односторонні; багатогранні, шахові, контокорентні; кількісно-сумового обліку, кількісного обліку.
За формою власності підприємства класифікуються на: усі відповіді правильні.
За формою подання робочі документи поділяються на: графічні, табличні, текстові, комбіновані;
За формою та будовою облікові регістри поділяються на:1) двосторонні, односторонні, багатосторонні та шахові;
За формулою К = (ОА – ВМП) : (ПЗ – ДМП) (де ОА – оборотні активи; ВМП – витрати майбутніх періодів; ПЗ – поточні зобов’язання; ДМП – доходи майбутніх періодів) визначається: коефіцієнт загальної ліквідності.
За характером записів і призначенням облікові регістри поділяють на:4) хронологічні, систематичні, комбіновані.
За характером і змістом бухгалтерський облік поділяють на: Аналітичний та синтетичний;
За цільовим призначенням, господарською цінністю, економічними вигодами від використання сільськогосподарська продукція поділяється на: Основну, супутню, побічну;
За цільовим призначенням, господарською цінністю, економічними вигодами від використання сільськогосподарська продукція поділяється на основну, побічну та.:супутню;
За який рахунок досягається збільшення виробництва продукції сільського господарства при інтенсивному типі розвитку? збільшення виробництва продукції здійснюється за рахунок додаткових вкладань, впровадження досягнень науки і прогресивних технологій.
За яким методом оцінки ефективності інвестицій можна визначити: скільки коштів треба вкласти сьогодні, щоб отримати певну суму по закінченню встановленого періоду?: Усі названі методи;
За яким розрахунком обчислюють розмір впливу обсягу реалізованої продукції на відхилення суми валового прибутку від реалізації продукції?: планову суму прибутку помножити на коефіцієнт пере- або недовиконання плану по обсягу реалізації
За якими формами ведеться облік у селянських (фермерських) господарствах: Проста форма обліку, спрощена форма обліку, за спрощеним Планом рахунків, звичайна форма обліку;
За яких обставин аудитор видає негативний висновок: існує фундаментальна незгода щодо способу відображення у обліку деяких господарських операцій;
За яких обставин аудитор має право видати негативний аудиторський висновок: аудитор виявив незадовільний стан обліку та звітності на підприємстві.
За яких обставин невпевненість або незгода вважаються фундаментальними: коли вплив факторів на фінансову інформацію настільки значний, що це може суттєво перекрутити дійсний стан справ у цілому;
За якою вартістю зараховують на баланс підприємства придбані або виготовлені виробничі запаси?1) Первісною вартістю;
За якою вартістю зараховують на баланс підприємства придбані або виготовлені виробничі запаси?:Первісною вартістю;
За якою вартістю списується використана електроенергія в розрізі активів: Фактичною собівартістю;
За якою з формул здійснюється розрахунок основного /узагальненого/ показника рівня інтенсивності (Ір)? 13 EMBED Equation.3 1415,
За якою формулою можна визначити собівартість 1 ц к.од. (z к.од.), якщо
За якою формулою розраховується вихід кормопротеїнових одиниць з 1 га (КПО) при умовних позначеннях:.
Забезпеченість господарства роб. силою характеризують такі пок.всі відповіді вірні.
Забезпечення в обліку відноситься до: витрат майбутніх періодів;
Забезпечення економічності та ефективності аналітичної роботи означає: виконання найбільш повного і всебічного дослідження при мінімумі витрат на його проведення
Заборгованість власників за внесками до статутного капіталу відображається у складі: Власного капіталу.
Завданням аналізу собівартості продукції є:розробка заходів, реалізація яких забезпечила б оптимізацію рівня собівартості;
Завданнями аналізу земельних ресурсів є:вірні відповіді 2 і 3.
Завершальна стадія аудиторської перевірки включає в себе: формування аудиторського висновку;
Загальна площа ріллі визнач. як:сума площ посівів культур, площ пару та перелогів;
Загальна система обліку щодо обліку витрат та запасів ґрунтується на:обліку витрат підприємства за елементами та періодичному облікові запасів;
Загальна сума утримань з працівника не може перевищувати від нарахованих йому доходів:50 %, однак цей відсоток може бути підвищено до 70 % у разі виплати аліментів;
Загальний коефіцієнт ліквідності дорівнює: 2-й розділ активу балансу / 3-й розділ пасиву балансу;
Загальний рівень собівартості продукції визначається як: відношення загальної суми витрат на виробництво на вартість валової продукції в порівняльних цінах;
Загальний розмір частки внесків засновників, які є сертифікованими аудиторами, повинен бути не менший ніж: 70%;
Загальні витрати – це:витрати на здійснення діяльності, що споживається кількома виробничими або обслуговуючими підрозділами;
Загальні витрати підприємства на виробництво 20000 одиниць продукції становили 260000 грн. (зокрема змінні витрати на одиницю 8 грн.). Витрати підприємства на виробництво 16000 одиниць продукції становлять:228000 грн.;
Загальні затрати на утримання машинно-тракторного парку (за винятком оплати праці та вартості палива) розподіляються пропорційно обсягу в: умовних еталонних гектарах;
Загальновиробничі витрати підприємства дорівнюють 750000 грн. при обсязі виробництва трьох виробів: А 700 од. Б 1200 од. В50од.Кожна одиниця потребує обробки відповідно 2, 3, 200 машино-годин. Прямі витрати праці на одиницю дорівнюють: А 76 грн., Б 51 грн., В 41 грн. У разі використання машино-годин як бази розподілу загальновиробничі витрати на одиницю виробу Б дорівнюють, грн.:150;
Загальновиробничі витрати рослинництва розподіляють на об’єкти обліку витрат пропорційно до: Суми прямих витрат за виключенням вартості насіння;
Загальновиробничі витрати усіх напрямів діяльності розподіляють на об’єкти обліку витрат пропорційно до: Суми прямих витрат без вартості насіння (в рослинництві), кормів (у тваринництві), матеріалів і напівфабрикатів корів (у промислових виробництвах).
Загальногосподарські витрати, які спрямовані на управління підприємством в цілому та на його обслуговування називаються: адміністративні витрати.
Загальноприйнятими принципами, які можна застосовувати до управлінського обліку є такі:принцип методологічної незалежності;
Загальну систему обліку можуть застосовувати в Україні:лише суб'єкти малого підприємництва;
Зазначити рахунки операційних витрат, що не включаються у виробничу собівартість продукції (робіт, послуг):92; 93; 94.
Закон України «Про аудиторську діяльність» було прийнято у: 1993р.;
Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» містить таке визначення внутрішньогосподарського (управлінського) обліку:система обробки та підготовки інформації про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів у процесі управління підприємством;
Законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконану працівником місячну, погодинну норму праці (обсяг робіт) – це:Мінімальна заробітна плата;
Залежність стійкості ФСП від оптимальності розміщення засобів визначають шляхом аналізу: структури капіталу підприємства;
Залежно від джерел утворення до доходів бюджетних установ відносять: доходи загального та спеціального фонду бюджету;
Залежно від змісту висловленого судження аудиторські висновки поділяються на: безумовно-позитивні і модифіковані;
Залежно від об’єкта спеціалізації розрізняють такі її форми: галузеву, внутрішньогалузеву та постадійна.
Залежно від об’єкта спеціалізації розрізняють такі її форми: правильної відповіді немає.
Залежно від умов найму працівники бувають: всі відповіді вірні.
Залежно від характеру зв’язку з обсягом виробництва продукції витрати виробництва поділяють на: постійні та змінні.
Залишки синтетичного рахунку:повинні дорівнювати загальній сумі залишків на відповідних субрахунках;
Залишок по кредиту по рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» означає:непогашену кредиторську заборгованість;
Залік сум попередньої оплати постачальником після виконання постачання і розрахунків в обліку відображається записом:1) Дт 631 Кт 371;
Замість вилучених з архіву підприємства документів в папку обов'язково вкладають:2) копії і реєстр вилучених документів;
Запас готової продукції на початок квітня становив 60000 грн. Упродовж квітня витрати підприємства становили: зарплата робітників – 50000 грн., прямі матеріали – 40000 грн., амортизація верстатів – 20000 грн., витрати на рекламу – 7000 грн., витрати на охорону території підприємства – 5000 грн. Собівартість реалізованої упродовж квітня продукції становила 120000 грн. Запас готової продукції на кінець квітня дорівнює: 50000 грн. ;
Запас міцності – це: рівень поточної діяльності суб'єкта господарювання, що перевищує точку беззбитковості;
Запас міцності (запас фінансової міцності) розраховується як різниця між:
Запаси визнаються активами коли: 1) підприємство отримує прибуток від їх використання; 2) їх вартість може бути достовірно визначена. Яке з цих тверджень є вірним? 3) перше;
Запаси відображаються в балансі у складі: 1) оборотних активів;
Запасні частини витрачені при поточному ремонті токарного верстата відносяться на рахунок:1) „Основне виробництво”;
Запис Дт 10 Кт 42 має зміст: безоплатно отримано основні засоби;
Запис Дт 10 Кт 74 має зміст:відображено лишки основних засобів оприбуткованих при інвентаризації;
Запис Дт 105 Кт 46 складається у випадку:) одержання від засновника підприємства автомобіля у якості внеску до статутного капіталу;
Запис Дт 373 Кт 731 має економічний зміст: 1) нараховано суму дивідендів до отримання;
Запис Дт 374 Кт 715: 1) виставлення претензії щодо сплати постачальником штрафів та неустойок;
Запис Дт 44 Кт 79 має зміст:відображено фінансовий результат – збиток;
Запис Дт 46 Кт 40 має зміст:відображено заборгованість засновників за внесками до статутного капіталу;
Запис Дт 501 Кт 611 має зміст:1) Переведена частина заборгованості за довгостроковим кредитом до складу поточних зобов’язань;
Запис ДТ 51 КТ 50 має зміст:погашено за рахунок довгострокової позики довгострокові векселі видані;
Запис Дт 631 Кт 621 має зміст:1) Видано короткостроковий вексель постачальнику в оплату за отримані ТМЦ;
Запис ДТ 641 КТ 531 має зміст:відображено податковий кредит на вартість об’єкта у фінансовій оренді;
Запис Дт 643 Кт 641 має зміст:1) відображено суму податкового зобов’язання з ПДВ при одержанні попередньої оплати;. Зведеним регістром обліку податкового зобов’язання і кредиту з ПДВ є:2) декларація з ПДВ;
Запис Дт 66 Кт 70 має зміст:визначено дохід від погашення заборгованості з оплати праці у натуральній формі;
Запис Дт 98 Кт 641 має зміст:відображено зобов’язання з податку на прибуток за даними бухгалтерського обліку;
Запис по синтетичному рахунку 311 „Поточний рахунок в національній валюті” виконується на основі таких первинних документів:3) виписок з розрахункового рахунку з прикладеними до них первинними документами;
Записи в облікових регістрах при журнально-ордерній формі обліку звіряють:1) з даними первинних документів, що послужили підставою для записів у них;
Записи господарських операцій в облікові регістри бувають:4) прості та копіювальні.
Записи на синтетичному рахунку 301 „Каса” виконуються на основі:4) відривних листів касової книги і прикладених до них первинних документів.
Записи у бухгалтерському обліку за валютними рахунками підприємства чи установи, а також за операціями в іноземній валюті, здійснюються:визначаються перерахунком іноземної валюти за курсом НБУ, що діє на дату здійснення операцій;
Записом Дебет 23 та Кредит 208 відображається:1) списання придбаного на стороні насіння на посів;
Запровадження внутрішнього контролю на підприємстві допомагає: всі відповіді вірні
Зарахована на поточний рахунок феремерського господарства компенсація з Державного бюджету на будівництво тваринницьких приміщень: Дт 311 Кт 47;
Зараховано на поточний рахунок підприємства кошти, одержані від покупців за відвантажену їм продукцію:2) Дт 31 Кт 36;
Застосовуючи метод ланцюгових підстановок для визначення розміру впливу ціни на зміну суми валового прибутку від реалізації, необхідно: від фактичної суми виручки відняти умовну суму виручки.
Застосовуючи метод ланцюгових підстановок, вплив якого фактора на зміну прибутку від реалізації можна визначити, якщо є такий розрахунок
·П= q1 ( р1 - z0) - q1 (р0 – z0)?: ціни реалізації (р) ;
Застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, які повинні запобігати заниженню оцінки зобов'язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства – це принцип: обачності;
Застосування вартісної оцінки дає можливість:зіставити та узагальнити різнорідні засоби та економічні явища, порівняти витрати підприємства з виручкою, виявити результати його роботи;
Застосування методики маржинального аналізу фінансових результатів для дослідження факторів зміни прибутку та його прогнозування використовують таку модель: П= q х (р – зв)- ПВ де q – кількість
Застосування якого методу не дозволяє проаналізувати динаміку обсягу валової продукції с.-г. (рослинництва або тваринництва)?: кореляційний;
Затрати здійснювані на стадії заготівлі і реалізації (не витрати по транспортуванню продукції, на утримання кіосків, складів для продукції на ринку та ін.) це:1) затрати в сфері обігу;
Зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства являє собою: статутний капітал.
Збиток – це: Перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого були здійснені ці витрати;
Збільшення виходу продукції і економія в межах норм і нормативів, витрачання праці, матеріалів і коштів забезпечують:зниження собівартості одиниці продукції;
збільшення виходу сільськогосподарської продукції з одиниці земельної площі при одночасному забезпеченні її якості та економічності виробництва.
збільшення виходу сільськогосподарської продукції з одиниці земельної площі при одночасному забезпеченні її якості та економічності виробництва.
Збільшення частки інвестори в чистих активах об’єкта інвестування відображається записом:Дт 141 Кт 72;
Збільшено розмір статутного капіталу акціонерного товариства за рахунок збільшення номінальної вартості акцій (реінвестування прибутку):Дт 43 Кт 40;
Збільшено розмір статутного капіталу акціонерного товариства за рахунок обміну облігацій на акції:Дт 40 Кт 521;
Збільшено розмір статутного капіталу акціонерного товариства за рахунок додаткових внесків учасників:Дт 46 Кт 40;
Збільшено розмір статутного капіталу акціонерного товариства на суму виплачених дивідендів акціями: Дт 671 Кт 40;
Збільшено розмір статутного капіталу акціонерного товариства на суму виплачених дивідендів акціями: Дт 671 Кт 40;
Збільшено розмір статутного капіталу акціонерного товариства на суму індекасації балансової вартості основних засобів: Дт 423 Кт 40;
Зведений бюджет - це:2) бюджет, що відображає плановий рух грошових коштів і фінансовий стан підприємства;
Звіт № 5.6 с.-г. про витрати та вихід продукції (робіт, послуг) інших виробництв виступає:регістром аналітичного обліку;
Звіт про виконання бюджету подається:3) щомісяця;
Звіт про рух грошових коштів містить дані про рух коштів в результаті:1) операційної діяльності;
Звіт про рух грошових коштів складається відповідно до вимог П(С)БО:4) №4.
Звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов'язання і власний капітал – це: Баланс;
Звіт про фінансові результати має форму:2) № 2;
Звіт про фінансові результати складається відповідно до вимог:3) П(С)БО 3;
звіти суттєво викривлені - це ...: ризик суттєвих викривлень;
Звітним періодом для складання фінансової звітності є:1) календарний рік;
Звітність поділяється на первинну і зведену за: Ступенем узагальнення;
Звітність при здачі:1) розглядається;
Звітність яких з перелічених нижче суб’єктів підлягає обов’язковому щорічному аудиту: публічних акціонерних товариств;
Зворотний факторний аналіз характеризує дослідження причинно-наслідкових зв'язків від окремих їх факторів до узагальнюючих, тобто методом: індукції;
Згідно з МСА 210 документ, що містить погоджені умови на проведення аудиторської перевірки – це: лист-зобов’язання;
Згідно з П(С)БО11 ”Зобов’язання” резерви можуть створюватись:Для відшкодування виплат відпусток;
Згідно з ПСБО №7 яка зі складових не включається до первісної вартості основних засобів? 2) амортизація;
Згідно Закону України «Про аудиторську діяльність» аудиторська фірма не має права: накладати фінансові санкції;
Згідно класифікації господарських засобів підприємства грошові кошти та їх еквіваленти відносять до:оборотних активів;
Згідно класифікації господарських засобів підприємства за складом і розміщенням дебіторську заборгованість відносять до: засобів в розрахунках;
Згідно класифікації господарських засобів підприємства за складом і розміщенням виробничі запаси відносять до:активів сфери виробництва;
Згідно класифікації господарських засобів підприємства за складом і розміщенням готову продукцію відносять до:предметів сфери обігу.
Згідно класифікації господарських засобів підприємства нематеріальні активи відносять до:необоротних активів;
Згідно класифікації господарських засобів підприємства основні засоби відносять до:необоротних активів;
Згідно класифікації джерел формування господарських засобів заборгованість за податками й платежами відносять до:джерел залучених коштів;
Згідно класифікації джерел формування господарських засобів заборгованість органам страхування відносять до:джерел залучених коштів;
Згідно класифікації джерел формування господарських засобів кредити відносять до:джерел позичених коштів;
Згідно класифікації джерел формування господарських засобів кредиторську заборгованість за товари (роботи, послуги) відносять до:джерел залучених коштів;
Згідно класифікації джерел формування господарських засобів резерви відносять до:джерел власних засобів;
Згідно класифікації джерел формування господарських засобів статутний капітал відносять до: власного капіталу;
Згідно класифікації джерел формування господарських засобів цільове фінансування відносять до: джерел власних засобів;
Згідно класифікації за суб’єктами проведення аудит буває: зовнішній;
Згідно МСА 700 висновок аудитора може бути: безумовно-позитивним, модифікованим;
Згідно МСА аудиторські процедури це: відповідний порядок і послідовність дій аудитора для одержання необхідних аудиторських доказів;
Згідно МСА зовнішній аудит – це: незалежна експертиза стану бухгалтерського обліку та вірогідності фінансової звітності;
Згідно МСА програма аудиту – це: детальний перелік змісту аудиторських процедур;
Згідно МСА термін аудиторська вибірка означає використання аудиторських процедур: стосовно менше ніж 100% масиву інформації;
Згідно П(С)БО 16 «Витрати» собівартість реалізованої продукції не включає: нерозподілені постійні загальновиробничі витрати
Згідно П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати» суму валового прибутку (збитку) від реалізації визначається як: різниця між сумою чистого доходу і виробничою собівартістю реалізованої продукції;
Згідно П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати», чистий дохід обчислюється як: різниця між сумою доходу і ПДВ, акцизного збору та інших вирахувань з доходу;
Згідно п. 12 П(С)БО 30 “Біологічні активи” та п. 6.1. Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку біологічних активів - сільськогосподарську продукцію рослинництва при її первісному визнанні оцінюють за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу, а за відсутності активного ринку на неї за:первісною вартістю.
Згідно Податкового кодексу основні засоби поділяються на 1) 16 груп;
Згідно якого з методів нарахування амортизації річна норма амортизації розраховується за наступною формулою: (Первісна вартість – Ліквідаційна вартість)/ строк корисного використання? 2) прямолінійного;
Згідно якого з методів нарахування амортизації річна норма амортизації розраховується за наступною формулою: фактичний річний обсяг виробництва продукції * виробнича ставка амортизації? 1) виробничий;
Згідно якої кореспонденції рахунків нараховують амортизацію на комп’ютери? 4) Дт 92 Кт 13.
Здійснені відрахування до резервного капіталу акціонерного товариства:Дт 443 Кт 43;
Здійснені внески поточними біологічними активами тваринництва, засновниками товариства з обмеженою відповідальністю, до статутного капіталу: Дт 21 Кт 46;
Здійснення планування в аудиті регламентує: МСА 300;
Здійснення фінансових інвестицій за рахунок довгострокових позик в обліку відображається записом:ДТ 35 КТ 50;
Здійснено відкриту підписку на акції ВАТ за номінальною вартістю: Дт 46 Кт 40;
Зменшення вартості основних засобів може бути наслідком:продажу основних засобів;
Зменшення відстрочених податкових активів за рахунок витрат, пов’язаних з нарахуванням податку на прибуток у поточному звітному періоді, відображається:за кредитом рахунку 17;
Зменшення раніше нарахованої суми податку на прибуток в обліку відображається записом: Дт 641 Кт 98
Зменшення розміру статутного капіталу на номінальну вартість анульованих акцій в обліку відображається записом:Дт 40 Кт 45;
Зменшення розміру статутного капіталу ТОВ за рахунок виділення частки учасників у разі їх виходу зі складу засновників: Дт 40 Кт 672;
Зменшення розміру статутного капіталу ТОВ після розподілу між учасниками майна товариства при його ліквідації: Дт 40 Кт 672;
Зменшено розмір статутного капіталу акціонерного товариства на вартість анульованих акцій: Дт 40 Кт 451.
Зменшено розмір статутного капіталу акціонерного товариства на суму зменшення номінальної вартості акцій: Дт 40 Кт 672;
Зміна валового збору окремої культури за рахунок посівної площі не визначається як: добуток різниць між фактичною і плановою площею посіву на планову урожайність;
Зміна облікової політики може відбутися за умови: 1) зміни матеріально-відповідальних осіб; 2) зміни керівника підприємства і головного бухгалтера; 3) зміни тривалості операційного циклу; 4) зміни вимог Міністерства фінансів; 5) зміни цін на енергоносії; 6) зміни статутних вимог підприємства: 3, 4, 6 ;
Зміна ціни відбувається за рахунок факторів: суспільної ціни виробництва, співвідношення попиту і пропозиції, темпів інфляції і купівельної спроможності населення.
Зміни обсягу виробництва продукції тваринництва внаслідок впливу кожного фактора аналізують переважно за допомогою способів: способу ланцюгових (послідовних) підстановок або абсолютних різниць;
Зміни особового складу працівників відображають в таких документах:наказах;
Зміни розміру статутного капіталу слід обов’язково підтверджувати зміною документів в органах Держреєстрації при:збільшенні і зменшенні статутного капіталу;
Змінними називають такі витрати: величина яких безпосередньо залежить від масштабів виробництва продукції;
Зміст і форма Балансу регламентується П(С)БО:1) П(С)БО 2;
Зміст і форма Звіту про власний капітал регламентується:2) П(С)БО 5;
Зміст та структура негативного висновку визначається: МСА 701;
Зниження собівартості продукції свідчить про: підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва.
Зобов’язання зі сплати фіксованого сільськогосподарського податку відображається записом:Дт 91 Кт 641;
Зобов'язання, величина яких на дату балансу може бути визначена лише шляхом попередніх оцінок, відображається у складі: Поточних зобов'язань;
Зпереліку біологічних активів обрати незрілі довгострокові :3) ягідники першого року посадки;
І розділ активу балансу називається:необоротні активи;
ІV розділ активу балансу називається:витрати майбутніх періодів;
ІV розділ пасиву називається:поточні зобов'язання;
Із перелічених категорій право на застосування ПСП 200% мають:колишні в’язні концтаборів;
ІІ розділ активу балансу називається:оборотні активи;
ІІ розділ пасиву балансу називається:забезпечення наступних витрат і платежів.
ІІІ розділ активу балансу називається:витрати майбутніх періодів;
ІІІ розділ пасиву балансу називається:довгострокові зобов'язання;
Інвалід 2 групи в поточному місяці за цивільно-правовою угодою заробив 1200 грн. Яка ПСП буде застосована до такого доходу:705,75.
Інвентаризація – це:перевірка і документальне підтвердження наявності та стану матеріальних та інших цінностей, основних засобів та вкладень підприємства, розрахунків і зобов’язань, звірка фактичної наявності з даними бухгалтерського обліку;
Інвестиції придбані для продажу на дату балансу оцінюються: 2) за амортизованою собівартістю;
Інвестиції, що акумулюють вкладання коштів у різні фінансові інструменти (цінні папери, депозити, тощо) класифікують як: фінансові;
Індекси не використовують для визначення впливу факторів на зміну результативного показника в моделях: змішаних типу а:(b+с) ;
Інноваційною діяльністю називають: сукупність прогресивних, якісно нових змін, що безперервно виникають у часі та просторі.
Інструментарієм діалектики є її загальні методи дослідження: індукція та дедукція.
Інтенсивне поліпшення використання основних засобів характер.всі відповіді вірні .
Інтенсивний тип розвитку передбачає: збільшення витрат на 1 га, зменшення витрат на 1 ц.
Інтенсивність сільського господарства – це: отримання приросту продукції лише за рахунок приросту ресурсів.
Інтенсифікація в тваринництві передбачає: ефективне використання продуктивної худоби.
Інтенсифікація досягається шляхом:впровадження досягн.науково-технічного прогресу;
Інформацію про надлишки матеріальних цінностей одержують з: карток складського обліку;
Інформація про довгострокові фінансові інвестиції в балансі наводиться: 1) у складі необоротних активів;
Інформація про нематеріальні активи відображаються у:1) розділ 1 активу балансу;
Інформація, отримана аудитором для висловлення думок, на яких ґрунтується підготовка аудиторського висновку і звіту, називається: аудиторський доказ;
Інформація, що виявлена аудитором і підтверджує наявність помилок чи відхилень, передається до: керівництва підприємства;
Інфраструктура – це: сукупність допоміжних галузей, виробництв, які обслуговують основне виробництво, а також галузі невиробничої сфери пов’язані з виробництвом.
Календарний фонд робочого часу дорівнює: 2) числу працівників, помноженого на кількість календарних днів за рік;
Калькулювання – це:процес визначення собівартості певного об'єкта витрат;
Калькулювання – це:спосіб групування витрат і визначення собівартості придбаних матеріальних цінностей, виготовленої продукції та виконаних робіт;
Калькулювання за замовленнями – це:система калькулювання собівартості продукції на основі обліку витрат за кожним індивідуальним виробом або за окремою партією виробів;
Калькуляційна різниця – це різниця між: Фактичною і плановою собівартістю;
Калькуляційні розрахунки з визначення собівартості в розрізі встановлених статей, оформлені у вигляді документа мають назву:калькуляції;
Калькуляція – це: Обчислення собівартості одиниці продукції за встановленою номенклатурою витрат;
Калькуляція може складатися:в цілому на об'єкт, на одиницю продукції;
Калькуляція передбачає:періодичне (щомісячне) узагальнення на рахунках бухгалтерського обліку облікових даних про витрати;
Капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи3) Витрати на будівництво, реконструкцію модернізацію, виготовлення, придбання об’єктів матеріальних необоротних активів;
Картки зручніші, ніж Книги:1) так;
Картки, як облікові регістри, частіше застосовують для ведення:2) аналітичного обліку основних засобів та ТМЦ;
Керівник і гол. бухгалтер за показники звітності несуть відповідальність:1) повну;
Керівники та інші посадові особи підприємства, що перевіряється, повинні: надавати аудитору роз’яснення у письмовій та усній формі за запитом аудитора;
Керівництво з бюджетування це:документ, що визначає склад інформації, необхідної для складання бюджетів, осіб, відповідальних за збирання, узагальнення та передання цієї інформації, а також терміни виконання відповідних бюджетних процедур;
Ким встановлюються правила ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності з виконання кошторисів бюджетних установ: Державним казначейством України;
Ким обмежується гранична сума готівкового розрахунку3) Постановою Правління національного банку України;
Кількісним співвідношенням врожаю до виробничих витрат на його одержання визначається: відносна родючість;
Кількісно-сумові регістри використовують для обліку:1) ТМЦ;
Кінцеве сальдо активних рахунків визначається за формулою: початкове сальдо + оборот по дебету - оборот по кредиту;
Кінцеві результати підприємства, що відображають ефективність виробництва, можливості його розширеного відтворення, ступінь вигідності виробництва в даних природних умовах за даною технологією – це продуктивність праці і рентабельність виробництва.
Класифікація витрат здійснюється за такими напрямами: оцінка запасів та визначення фінансового результату;
Коеф. повторного вик.земель визнач.:віднош.пос-ої площі разом з площею повт.посівів
Коефіцієнт (швидкості) обороту визначається як відношення: річної суми амортизації основних виробничих фондів до їх середньорічної вартості.
Коефіцієнт автономіїспіввідношення власного капіталу до валюти балансу підприємс.
Коефіцієнт використання автопарку обчислюється як відношення: кількості днів у роботі до кількості днів перебування у господарстві;
Коефіцієнт використання пробігу автомобіля визначається як: часне від ділення пробігу з вантажем на загальний пробіг;
Коефіцієнт використання робочого часу за місяць обчислюється як відношення: кількості відпрацьованих люд.-днів одним робітником за місяць до числа робочих днів у місяці;
Коефіцієнт еластичності попиту через дохід (Ед) визначають за формулою: Ед=
·% п :
·%с;
·%с – відсоткова зміна доходів покупців.
Коефіцієнт зростання основних фондів розраховують як: відношення суми основних засобів на кінець року до їх вартості на початок року.
 Коефіцієнт маржинального доходу це:3) відношення маржинального доходу з одиниці продукції до ціни одиниці продукції;
Коефіцієнт матеріальних витрат визначають за формулою: К мв = МВ ф / МВ б * Овп;
Коефіцієнт оборотності активів розраховується як:відношення чистої виручки від реалізації продукції (робіт, послу4) до середньої величини підсумку балансу підприємства;
Коефіцієнт оборотності виробничих запасів обчислюють як відношення: суми виручки до середньорічної вартості запасів;
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості розраховується як:відношення чистої виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) до середньорічної величини дебіторської заборгованості;
Коефіцієнт оборотності обігових коштів визначається відношенням: виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) до середньорічної вартості оборотних коштів за період.
Коефіцієнт обороту з приймання розраховується за формулою:кількість прийнятих на роботу працівників / середньооблікова чисельність працівників;
Коефіцієнт обороту з приймання, коефіцієнт обороту зі звільнення, коефіцієнт загального обороту, коефіцієнт плинності кадрів це показники: руху трудових ресурсів;
Коефіцієнт оновлення осн. засобів характ.:інтенсивність введення в дію нових осн.зас.
Коефіцієнт платоспроможності обчислюється як: відношення платіжних засобів до платіжних зобов’язань;
Коефіцієнт плинності кадрів це: відношення кількості звільнених за власним бажанням і за порушення трудової дисципліни до середньоспискової чисельності працівників;
Коефіцієнт плинності кадрів це:відношення кількості звільнених за власним бажанням та за порушення трудової дисципліни до середньооблікової чисельності працівників;
Коефіцієнт постійності складу персоналу підприємства розраховується за формулою:
Коефіцієнт приросту основних засобів характеризує:рівень приросту основних засобів або окремих його груп за певний період;
Коефіцієнт сезонності використання робочої сили обчислюється як: відношення затрат праці у кожному місяці до середньомісячних затрат праці;
Коефіцієнт спеціалізації на підприємстві обчислюється за: товарною продукцією;
Коефіцієнт спеціалізації розраховується за формулою:1)13 EMBED Equation.3 1415;
Коефіцієнт співвідношення темпів росту об`єму виробництва і матеріальних затрат розраховують шляхом: немає вірної відповіді.
Коефіцієнт співвідношення темпів росту об`єму виробництва і матеріальних затрат розраховується:відношенням вартості виробленої продукції на суму матеріальних ресурсів;
Коефіцієнт страхового стажу у особи, що відпрацювала 7 років складе:80 %;
Коефіцієнт фінансової залежності становить собою відношення: усіх джерел фінансування до власного капіталу.
Коефіцієнт фінансової незалежності визначають: Діленням власного капіталу на підсумок балансу;
Коефіцієнт фінансової незалежності підприємства визначається: відношення власного капіталу до валют балансу;
Кожне підприємство розглядається як юридична особа, відокремлена від її власників, у зв'язку з чим особисте майно та зобов'язання власників не повинні відображатися у фінансовій звітності підприємства – це принцип: автономності;
Кожне підприємство складає план організації бухгалтерського обліку, визначає зміст, послідовність і строки виконання облікових робіт на підприємстві:1) так;
Коли згідно з принципом нарахування доходи і витрати мають відображатися в бухгалтерському обліку: У момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошей;
Коли мають складатися первинні документи: Під час проведення господарської операції;
Коли неправильно складено запис або сума на рахунках більша, ніж вона мала місце, у господарській операції використовується: Метод «червоне сторно» ;
Коли повинен затверджуватись протокол засідання інвентаризаційної комісії?1) не пізніше 10 днів після закінчення проведення інвентаризації;
Комбіновані облікові регістри призначені для:2) одночасного ведення синтетичного і аналітичного обліку;
Компанія виготовляє два вироби (А і Б) у спільному технологічному процесі. Спільні витрати на виробництво дорівнюють 160000 грн. 5000 виробів А можуть бути реалізовані у точці розділення за ціною 40 грн. за одиницю або оброблені далі (витрати на обробку 40000 грн) і продані за ціною 50 грн. 20000 виробів Б можуть бути продані в точці розділення за ціною 30 грн за одиницю або оброблені далі (витрати на обробку 40000 грн) і продані за ціною 32 грн. У разі подальшої обробки виробу А замість продажу його в точці розділення прибуток компанії: збільшиться на 10000 грн.;
Компанія має два центри прибутку: підрозділ ґудзиків і підрозділ одягу. Змінні витрати на одиницю підрозділу ґудзиків дорівнюють: виробничі - 0,2 грн., на збут - 0,01 грн. Ринкова ціна одного ґудзика становить 0,3 грн. У разі продажу ґудзиків підрозділу одягу витрати на збут відсутні. Підрозділ одягу може купувати ґудзики на зовнішньому ринку за ціною 0,25 грн. Підрозділ ґудзиків має достатню потужність для задоволення потреб ринку та внутрішніх потреб. Мінімальна трансфертна ціна ґудзика дорівнює, грн.: 0,29;
Компанія планує продати 25000 викруток за ціною 2,00 грн. за одиницю. Коефіцієнт маржинального доходу становить 25%. Якщо запланований обсяг продажу є точкою беззбитковості компанії, тоді її постійні витрати дорівнюють, грн: 12500 грн.;
Компенсація часток страхових платежів з державного фонду підтримки фермерських господарств на виконання програми із внесенням страхових платежів за договорами обов’язково страхування: Дт 311 Кт 47;
Комплекс заходів, спрямованих на перебудову земельних відносин через роздержавлення земель, утвердження різних форм власності на неї та розвиток нових організаційних форм господарювання на селі називається: земельною реформою.
Комплекс цехів і служб підприємства, які забезпечують необхідні умови для функціонування підприємства називають: виробничою інфраструктурою підприємства.
Комплексна оцінка ефективності використання с.-г. угідь проводиться за допомогою: системи узагальнюючих, натуральних (або часткових) та відносних показників;
Кому подається аудиторський висновок: підприємству-замовнику;
Конкуренція – це змагальність підприємств з метою здобуття (завдяки власним досягненням): переваг над іншими суб’єктами господарювання.
Конкуренція – це: суперництво між товаровиробниками за кращі, економічно більш вигідні умови виробництва і реалізації продукції;
Контрарні рахунки поділяються на:контрактивні, контрпасивні;
Концентрація сільськогосподарського виробництва являє собою: зосередження засобів виробництва робочої сили і випуску продукції у великих спеціалізованих підприємствах.
Кореспонденцією називають взаємозв’язок рахунків, який виник внаслідок:
Користувачами даних управлінського обліку є:керівники всередині господарства;
Користувачів бухгалтерської інформації поділяють на:2) внутрішніх та зовнішніх;
Короткострокові зобов’язання відносяться до: Поточних зобов’язань;
Короткострокові зобов’язання відносяться до:1) Поточних зобов’язань;
Кошториси бувають?: Все вище перелічене.
Кратність нарахування амортизації у бухгалтерському обліку складає:2) 12;
Критерієм економічної ефективності сільськогосподарського виробництва є:
Критерієм перевірки господарських операцій не є: обґрунтованість;
Купівельна вартість – це: вартість, за якою підприємство придбало товарно-матеріальні та інші цінності;
Лист-зобов’язання про згоду аудиторської фірми на проведення перевірки направляється клієнту: до укладення договору на проведення аудиту;
Ліквідаційна вартість активу – це: Сума коштів, яку підприємство очікує отримати в кінці терміну корисної експлуатації активу після вирахування витрат, пов'язаних з його вибуттям;
Ліквідність балансу це:це його спроможність перетворити всі його активи на гроші, для виконання всіх необхідних платежів;
Логічна підвпорядкованість факторів, які впливають на загальний обсяг механізованих робіт має таку послідовність: число тракторів, кількість відпрацьованих м/днів одним трактором за рік, |коефіцієнт змінності, виробіток 1 трактора за зміну.
Логічна послідовність проведення факторного аналізу передбачає: добір факторів, побудова факторної системи, розрахунок розміру впливу факторів на зміну результативного показника, висновки
Логічна схема застосування дедуктивного методу дослідження виглядає як: абстрактне осмислення проблеми, гіпотеза, пошук фактів для підтвердження чи спростування гіпотези, виведення економічних теорій.
Логічна схема застосування індуктивного методу дослідження виглядає як: формування економічних узагальнень, теорій концепцій, методик і шляхів вирішення економічних проблем.
 Маржинальний дохід це:2) різниця між виручкою і сумою змінних витрат;
Маржинальний дохід (брутто-прибуток) – це показник, який розраховується за формулою:різниця між доходом від реалізації продукції та змінними витратами;
Маржинальний дохід визначається як: сума постійних витрат і прибутку;
Маржинальні витрати це:витрати на виробництво додаткової одиниці продукції;
Матеріаловіддача визначається як відношення:виробленої продукт. до матер.ресурсів.
Матеріаломісткість продукції визначається як:відношення матеріальних ресурсів до виробленої продукції;
Матеріальні оборотні кошти – це: малоцінні та швидко зношувані предмети, незавершене виробництво та напівфабрикати власного виробництва, сировина, матеріали, тара і готова продукція.
Матеріальні ресурси являють собою:запаси предметів праці, що призначені для виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, обслуговування виробництва та адміністративних потреб;
Матеріальною основою процесу відтворення є: відтворення всіх факторів виробництва, робочої сили і засобів виробництва;
Меморіально-ордена форма бухгалтерського обліку характеризується:1) застосуванням книг і карток;
Мета організації на підприємстві внутрішнього аудиту: усі відповіді вірні.
Метод бухгалтерського обліку – це:сукупність прийомів та способів, які забезпечують суцільне, безперервне, взаємопов'язане та об'єктивне відображення, економічне узагальнення та підрахунок в грошовому виразі об'єктів бухгалтерського обліку;
Метод ідентифікованої собівартості оцінки запасів застосовується:1) при оцінці запасів, що відпускаються для спеціальних замовлень і проектів, а також запасів, які не замінюють одне одного;
Метод комплексної оцінки, який дозволяє врахувати не тільки абсолютний показник діяльності кожного підприємства, а й ступінь їх близькості (віддаленості) до найкращих значень показників по групі підприємств, називають: суми місць;
Метод обліку інвестицій, за якою балансова вартість збільшується або зменшується на суму збільшення та зменшення частки інвестора це:1) метод обліку участі у капіталі;
Метод одночасного розподілу – це:метод розподілу витрат обслуговуючих підрозділів, що передбачає розподіл взаємних послуг шляхом розв'язання системи рівнянь;
Метод оцінки за ефективною ставкою відсотка застосовується до 1) боргових інвестицій;
Метод оцінки матеріалів при вибутті за методом ФІФО передбачає: 1) собівартість перших за надходженням закупок;
Метод розподілу взаємних послуг – це:метод розподілу витрат обслуговуючих підрозділів, за якого витрати кожного обслуговуючого підрозділу розподіляють послідовно з урахуванням взаємних послуг;
Метод, за яким оцінка запасів базується на припущенні, що запаси використовуються у тій послідовності, в якій вони надходили на підприємство, називається:1) метод ФІФО;
 Метод, за яким оцінка запасів базується на середній ціні, яка використовується для оцінки матеріальних ресурсів, що надходять на виробництво, називається:3) метод середньозваженої собівартості;
 Метод, за яким оцінка запасів полягає в застосуванні норм витрат на одиницю продукції (робіт, послуг), які встановлені підприємством, з урахуванням нормальних рівнів використання запасів, праці, виробничих потужностей і діючих цін, називається:4) метод нормативних витрат.
Методи аудиторської перевірки – це: система прийомів і способів, що використовуються для одержання аудиторських доказів;
Методика аналізу інвестицій передбачає використання поряд з абсолютними показниками і відносні, окрім: коефіцієнт оновлення основних засобів
Методика аналізу ринків зосереджена на грошових потоках підприємства і рівень надходження або витрачання коштів перебуває у функціональній залежності від: темпів зростання ринку і відносної частки підприємства на ньому;
Методика дослідження факторів, взаємозв'язок яких із результативним показником має функціональний характер, відображає: детермінований аналіз;
Методика економічного аналізу являє собою: систему прийомів і методів, за допомогою яких вивчається певний об’єкт або явище.
Методика маржинального аналізу фінансових результатів базується на розподілі витрат на: постійні і змінні;
Методика оцінки досягнутого рівня при виробництві валової продукції с.-г. передбачає порівняння з іншими підприємствами та із середніми даними по господарствах району показника: вартість валової продукції в оцінці за порівняними цінами;
Методика проведення факторного аналізу собівартості одиниці продукції передбачає такі етапи і послідовність: створення факторної моделі, обчислення розміру впливу факторів, формулювання пропозицій по зниженню собівартості
Методологічні засади відображення в обліку інформації про доходи визначає: П(С)БО 15;
Методологічні засади обліку розрахунків за виплатами працівникам нормативно врегульовані: П(С)БО 26;
Методологічні засади обліку фінансових витрат визначає:П(С)БО 16 та П(С)БО 31;
Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи сільськогосподарського підприємства та її розкриття у фінансовій звітності: П(С)БО 30 «Біологічні активи».
Методом управлінського обліку є:сукупність різних прийомів і способів, за допомогою яких відображаються об’єкти управлінського обліку в інформаційній системі підприємства;
Метою аудиту відповідно до МСА є: перевірка фінансової звітності і висловлення про неї думки;
Метою економічного аналізу виробництва продукції с.-г. є вирішення завдань, окрім: розширення асортименту і покращення кості виробничої продукції.
Метою оцінки фінансового стану підприємства є:пошук резервів підвищення рентабельності виробництва і зміцнення комерційного розрахунку як підґрунтя стабільної роботи підприємства і виконання ним зобов'язань перед бюджетом, банком та іншими установами;
Метою складання аудиторської робочої документації є: вірна відповідь 2), 3).
Метою складання балансу є: Надання інформації про всі наведені вище аспекти.
Метою складання Звіту про власний капітал є:1) розкриття інформації про зміни у складі власного капіталу;
Метою складання фінансової звітності є: Звіт перед податковими органами;
Метою складання фінансової звітності є:1) надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації;
Метою складання фінансової звітності є:1) надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації;
Метою управлінського обліку є:допомога керівництву в досягненні стратегічної мети підприємства;
Міжгосподарська кооперація – це: об’єднання матеріальних, фінансових і трудових ресурсів сільськогосподарських підприємств для спільного виробництва продукції;
Мінімальна ціна – це: індивідуальна ціна, що формується на кожному підприємстві, за якої воно отримує нульовий прибуток.
Місткість товарного ринку (U) визначається обсягом товарів, які на ньому реалізуються протягом оку, і обчислюється за формулою: U=В – З + І – Е , де В – виробництво товарів;
Модель аудиторського ризику має вигляд: ЗАР = ВР х РК х РН;
Можливе збільшення виробництва продукції рослинництва за рахунок розширення посівних площ обчислюється: резерв розширення посівних площ помножити на фактичну урожайність культури, яку планують вирощувати на цих землях;
Можливий фонд робочого часу визначається виходячи з:2) різниці між календарним фондом і кількістю святкових та вихідних днів, що припадають на досліджуваний період;
Можливий резерв збільшення обсягів виробництва окремого виду продукції тваринництва за рахунок покращення породного складу стада в економічному аналізі обчислюють, використовуючи методику розрахунку впливу фактора: якісного;
Можливий резерв збільшення обсягів реалізації окремих видів продукції за рахунок збільшення обсягів виробництва обчислюють як: добуток резерву збільшення обсягу виробництва на рівень товарності;
Можливий резерв зростання суми прибутку за рахунок збільшення обсягу реалізації конкретного виду продукції обчислюють як добуток: можливого резерву збільшення обсягу реалізації на плановий прибуток від реалізації 1ц;
Можливість зіставити та узагальнити різнорідні засоби та економічні явища, порівняти витрати підприємства з виручкою, виявити результат дає застосування:калькуляції;
Можливість розподілу діяльності підприємства на певні періоди часу з метою складання фінансової звітності – це принцип: періодичності.
Можливості підприємства найчастіше обмежені. Обмеження – це:чинники, що обмежують виробництво або реалізацію продукції;
Моральне зношення першого роду має місце тоді, коли: замість існуючих засобів праці промисловість починає постачати нові, більш продуктивні, а тому перші використовувати стає економічно не вигідно.
На виробництво продукції тваринництва впливають такі фактори:всі відп. правильні.
На відхилення фактичної суми витрат по статті «Корма» від плану впливають фактори першого порядку: затрати кормів на 1 ц продукції (ц к.од.) і собівартості 1 ц к.од. ;
На дату балансу виробничі запаси оцінюються:за фактичною собівартістю;
На думку аудитора про достатність аудиторських доказів впливають такі фактори: джерело та надійність наявної інформації, ризик контролю;
На зміну суми валового прибутку від реалізації продукції с.-г. впливають фактори першого порядку: обсяг, ціна, якість реалізованої продукції і витрати на збут;
На зміну фондоозброєності впливаютьвартість основних засобів,середньорічна чисельність робітників;
На кінець року компанія має на складі 7000 одиниць готової продукції. Наведено фрагмент бюджету виробництва компанії на перший квартал наступного року, одиниць: Обсяг виробництва: січень – 17700, лютий – 20400, березень – 19600. Необхідний запас продукції на кінець місяця: січень – 7000, лютий – 4200, березень – 4000. Очікуваний обсяг продажу в січні дорівнює: 17700;
На обсяги виробництва основних видів тваринницької продукції впливають: поголів`я тварин та їх продуктивність;
На підвищення продуктивності праці впливає:удосконалення управління, організації виробництва і праці;
На підприємстві 5 серпня поточного року був введений в експлуатацію придбаний нематеріальний актив. З якого моменту бухгалтер новин нараховувати на нього амортизаці3) з 1 вересня цього року;
На підприємстві архівні документи повинні зберігатись в окремому приміщенні:1) так;
На підставі сальдо облікового регістру складають:4) баланс і звітність.
На підставі яких документів оформляються касові операції з надходження та видатків грошових коштів?1) прибуткові та видаткові касові ордери;
На поточний рахунок надійшли кошти від дебіторів:3) Дт 36 Кт 70;
На практиці найкоротшим бюджетним періодом є:1) рік;
На рахунку 112 обліковуються активи:2) вартістю менше 1000 грн. та строком корисного використання більше 1 року;
На рахунку 23 «Виробництво» відображається: 4) вартість використаних запасів або предметів праці, частина вартості необоротних активів або засобів праці і сума заробітної плати та ін.
На рахунку 36 обліковується: 1) товарна дебіторська заборгованість;
На рахунку 710 обліковуються:1) доходи від первісного визнання та від зміни вартості активів, оцінених за справедливою вартістю;
На розмір і структуру посівів впливає:усі відповіді правильні.
На собівартість приплоду ягнят відноситься %, загальної суми на утримання овець основного стада (залежно від породи овець): 10, 12, 15.
На субрахунку 125 обліковують:2) авторські права на літературні твори;
На субрахунку 377 за дебетом відображається:1) заборгованість фізичних осіб за товари, роботи, послуги та квартиронаймачів;
На суму нарахованих відсотків за користування кредитом виконується запис:1) Дт 951 Кт 684;
На суму нарахованих дивідендів в обліку виконується запис:1) Дт 373 Кт 73;
На урожайність культур впливає:кількість і родючість ґрунтів, збирання врожаю;
На урожайність не впливає:посівна площа.
На який період відкривають бухгалтерські картки аналітичного обліку основних засобів:4) на весь період експлуатації.
На який період відкривають бухгалтерські книги:2) 1 рік;
На який рахунок відносять відхилення від стандартних витрат, якщо їх рівень незначний:3) «Собівартість реалізації»;
На який рахунок відносять відхилення від стандартних витрат, якщо їх розмір досить значний:4) на всі наведені рахунки шляхом розподілу.
На які види наведених виплат нараховується єдиний соціальний внесок:премія;
 На які групи поділяють калькуляційні системи за об’єктом калькулювання:1) позамовне та попроцесне калькулювання;
 На які групи поділяють калькуляційні системи за ступенем поглинання постійних витрат:3) калькулювання повних та змінних витрат;
На які об’єкти обліку розподіляються загальновиробничі витрати:1) тваринництво;
На якому етапі складається аудиторський висновок: етап узагальнення результатів аудиторської перевірки.
На якому рахунку здійснюється облік статутного капіталу акціонерних товариств: Рахунок № 40;
На якому рахунку накопичуються витрати, що здійснюються при виробництві готової продукції? 1) 23;
На якому субрахунку ведуть облік відходів виробництва, непоправного браку, зношених шин, металобрухту та інших матеріальних цінностей, оприбуткованих за ціною можливого використання або реалізації: 1) 209;
Навмисні дії однієї або декількома посадовими особами, що зумовлюють неправильне відображення фінансової та іншої господарської діяльності називаються: шахрайство;
Надані послуги сторонніх організацій по обприскуванню сходів цукрового буряку: Дт 231 Кт 63;
Надійшла з бюджету на рахунок фермерського господарства належна сума часткової бюджетної компенсації Державним фондом підтримки фермерських господарств на виконання програми з оплати відсотків за користування кредитних банків: Дт 311 Кт 47;
Надійшли виробничі запаси в оплату підписки на акції ВАТ: Дт 20 Кт 46;
Надійшли кошти з розрахункового рахунку в касу:1: А+х1=А-х1;
Надійшли кошти на поточний рахунок від покупців і замовників:1) Дт 31 Кт 36;
Надійшло паливо від Рай-агротехсервісу:2) Дт 20 Кт 63;
Надійшов безкоштовно отриманий молодняк тварин від інших підприємств: Дт 21 Кт 718;
Надійшов молодняк тварин у рахунок погашення заборгованості за претензіями: Дт 21 Кт 374.
Надходження і вибуття грошових коштів показує: Звіт про рух грошових коштів;
Назвіть види економічного контролю: державний, відомчий, незалежний;
Назвіть коефіцієнт матеріального збитку при нестачі основних засобів: 2;
Назвіть коефіцієнт, який використовується при розрахунку матеріального збитку при нестачі паливо-мастильних матеріалів: 2;
Назвіть резерви росту поголів’я тварин:ліквідація яловості, падежу;
Назвіть установчі документи необхідні при заснуванні командитних товариств: Установчий договір, статут;
Назвіть форми організації аудиторської роботи за ознакою кількісного складу виконавців: колективні, індивідуальні;
Найбільш достовірний прийом підтвердження точності обліку розрахунків з підзвітними особами: аналіз звітів про використання коштів, здійснюваний аудитором;
Найбільш достовірним доказом для підтвердження повноти обліку грошових коштів є: інвентаризація;
Найбільш ліквідними активами є: Еквіваленти грошових коштів.
Найбільш ліквідні активи – це:суми грошових коштів та їх еквівалентів;
Найбільше на рез.госп.дія-ті агр.під-в впл.:типи ґрунтів,особл.клімату,рельєф місц.,рос
Найважливіша властивість праці – це: продуктивність.
Найважливішими принципами оцінки господарських засобів підприємства є:достовірність даних.
Найпоширенішими методами складання бюджетів є: бюджетування через прирощення і бюджетування "з нуля";
Накладна внутрішньогосподарського призначення щодо запасів посвідчує кореспонденцію:1) Дт 20 Кт 20;
Наприкінці звітного періоду списано на фінансові результати витрати на збут:2) Дт 93 Кт 79;
Наприкінці звітного періоду списано суму чистого доходу від реалізації готової продукції (за вирахуванням ПД3) на фінансові результати:1) Дт 70 Кт 79;
Напрямки по зниженню собівартості це ліквідація затрат від браку;
Нарахована заробітна плата працівникам рослинництва за вирощування озимої пшениці: Дт 231 Кт 66;
Нарахована сума фіксованого сільськогосподарського податку: Дт 91 Кт 64;
Нарахований фіксований сільськогосподарських податок в обліку відображається записом:Дт 91 Кт 641;
Нараховані дивіденди за акціями акціонерного товариства: Дт 443 Кт 671;
Нараховані лікарняні за рахунок фонду соціального страхування в обліку відображаються записом:Дт 378 Кт 66;
Нараховано дохід за реалізований молодняк тварин переробним підприємствам за цінами реалізації: Дт 901 Кт 21;
Нарахування відсотків за користування об’єктом фінансової оренди в обліку відображається:ДТ 95 КТ 684;
Нарахування дивідендів акціонерам приведе до таких змін у балансі: Відбудуться протилежні зміни двох статей у пасиві;
Нарахування ПДВ на роздану в рекламних цілях продукцію, відображається записом:Дт 93 Кт 641;
Нарахування податку з доходів фізичних осіб на дивіденди, отримані акціонерами в обліку відображається записом:Дт 671 Кт 641;
Натуральні вимірники використовуються для: Аналітичного (кількісного) обліку матеріальних цінностей;
Наука „Економіка підприємства” використовує узагальнення і понятійний апарат:макроекономіки та політичної економії.
Наука про завдання, предмет, метод, техніку, форми та організацію бухгалтерського обліку – це: теорія бухгалтерського обліку;
Науково-технічний прогрес – це: процес перетворення всіх елементів продуктивних використання досягнень науки, а також удосконалення організації та управління з метою досягнення економічного і соціального ефекту.
Національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку затверджуються: Міністерством фінансів України
Національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку затверджуються:3) Міністерством фінансів України;
Наявність змішаних витрат ускладнює побудову функції витрат. Тому для визначення функції витрат застосовують різні методи, серед них:метод вищої-нижчої точки;
Наявність не фундаментальної невпевненості веде до: видачі умовно-позитивного висновку;
Наявність не фундаментальної незгоди веде до: видачі умовно-позитивного висновку;
Наявність фундаментальної невпевненості веде до: відмові від видачі висновку.
Не визнаються доходами:аванси в рахунок оплати продукції;
Не відноситься до функцій бухгалтерського обліку: динамічна.
Не є джерелами аналізу виробництва продукції рослинництвазвіт про власний капітал;
Не є етапами (стадіями) господарського обліку: Групування і узагальнення;
Не має заборони на проведення аудиту аудитором: який вже здійснював перевірку підприємства, що перевіряється.
Невикористаний резерв робочого часу за місяць обчислюється як: добуток різниці між кількістю відпрацьованих люд.-днів одним робітником за місяць і числом робочих днів у місяці на середньорічну чисельність працюючих;
Невикористаним резервом поліпшення роботи МТП вважаться: зниження загального обсягу механізованих робіт за рахунок факторів, які впливають негативно, крім зменшення числа тракторів;
Невідфактуровані поставки – це:1) Поставки вантажу без супровідних документів постачальника;
Негайні пасиви – цекредиторська заборгованість, розрахунки за дивідендами, вчасно не погашені кредити;
Недоліками системи директ-костинг є:3) собівартість незавершеної і готової продукції є заниженою; відсутній розрахунок повної собівартості продукції;
Незалежно від установлених термінів виплати заробітної плати установами банків здійснюється видача готівкових коштів суб’єктам господарської діяльності для розрахунків: 2) компенсації за невикористану відпустку і інших виплат при звільнені працівника;
Нематеріальні активи включають:2) права користування майном;
Нематеріальні активи, отримані внаслідок об’єднання підприємств, оцінюються за:1) справедливою вартістю;
Нематеріальні засоби, що не мають фізичної, тілесної форми, визнаються об’єктом права власності, мають вартість і можуть бути ідентифіковані, називають:нематеріальними активами;
Нематеріальні ресурси відображаються: за активом балансу підприємства;
Ненавмисне перекручення фінансової інформації в результаті арифметичних або логічних помилок у облікових записах і розрахунках відповідно до МСА 240 має назву: помилка;
Необхідність укладання договору між аудитором та замовником визначається: МСА210.
Непередбачені зобов’язання відображають на рахунках класу:1) позабалансових;
Непрямі витрати – це:витрати, що не можуть бути віднесені безпосередньо до конкретного об’єкта витрат економічно доцільним шляхом;
Нерозподілені постійні загальновиробничі витрати відносяться на собівартість записом:3) Дт 901 Кт 91
Несподівані інвентаризації проводяться у випадках:1) пожеж, псування чи нестач цінностей, стихійного лиха;
Нормативні акти з питань бухгалтерського обліку і звітності погоджуються з:2) Міністерством фінансів України;
Норми добових, якщо в рахунок на оплату вартості проживання в готелях не включаються витрати харчування для відрядження в межах України : 30 грн;
Об’єктами аудиту можуть бути: активи, пасиви, господарські процеси;
Об’єктами визначення собівартості в тваринництві є: види продукції;
Об’єктами управлінського обліку виступають:ресурси (запаси, обладнання, трудові ресурси, фінансові ресурси тощо) та господарські процеси;
Об’єктом калькулювання продукції рослинництва (на прикладі соняшнику на зерно) є: насіння соняшнику;
Обґрунтована гарантія – це: процес збирання доказів, необхідних для складання висновку про те, що немає суттєвих перекручень у звітності;
Об'єктом оподаткування податком на додану вартість є: Виручка;
Облік витрат на придбання інструментів власного капіталу врегульовує:П(С)БО 13;
Облік витрат ремонтній майстерні здійснюється за: Видами ремонту та ремонтуємим об’єктам;
Облік відстрочених податкових активів і зобов’язань ведуть: платники податку на прибуток;
Облік відстрочених податкових зобов’язань регламентується:П(С)БО 17;
Облік довгострокових зобов’язань регламентується:П(С)БО 11;
Облік доходів майбутніх періодів регламентується:1) П(С)БО 11;
Облік земельних паїв у підприємства-орендаря відображається:3) на рахунку 01;
Облік короткострокових зобов’язань ведуть на рахунку: 60 ;
Облік короткострокових зобов’язань ведуть на рахунку:1) 60 ;
Облік на аналітичних рахунках може вестися в вимірниках:натуральних, трудових і, обов’язково, в грошових;
Облік ПДФО ведеться на рахунку:641;
Облік поточних фінансових інвестицій ведеться на рахунку:2) 35;
Облік прямих виробничих витрат ведеться на рахунку: 23 «Виробництво» ;
Облік фінансових витрат ведеться на рахунку:95;
Облік фінансових результатів ведеться на рахунку:4) 79.
Облік, що ведеться з метою визначення суми, яку необхідно сплатити до бюджету у вигляді технічних чи інших податків, або обов’язкових платежів, називається: податковим;
Облік, який надає інформацію про кількісну характеристику якісно визначених масових явищ і процесів у визначених умовах часу і простору, називається: Статистичним;
Облік, який надає інформацію про кількісну характеристику якісно визначених масових явищ і процесів у визначених умовах часу і простору, називається:3) статистичним;
Облік, який являє собою систему вивчення та контролю кількісної сторони масових суспільних явищ в їх нерозривному зв’язку з якісною стороною, називається: статистичним.
Облік, який являє собою систему спостережень і контролю за окремими господарськими операціями і процесами з метою управління ними, називається: оперативно-технічним;
Облік, який являє собою систему суцільного, безперервного, документально обґрунтованого відображення господарських засобів та джерел їх утворення в процесі їх кругообігу, називається: бухгалтерським;
Облікова політика підприємства визначається: Самостійно;
Облікова політика підприємства має враховувати: Форму власності та організаційно-правову структуру;
Облікова політика підприємства розкривається в: Примітках до фінансової звітності;
Обліковий склад працівників підприємства - це:всі працівники, прийняті на постійну, сезонну, а також на тимчасову роботу на термін один день і більш з дня їх зарахування на роботу;
Облікові регістри поділяються на регістри синтетичні, аналітичного обліку та комбіновані за: Обсягом змісту
Облікові регістри призначені для:1) реєстрації, групування і узагальнення господарських операцій;
Облікову політику підприємства розкривають у: Примітках до фінансової звітності.
Обов’язковість ведення бухгалтерського обліку в Україні за13 HY
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·кр15іплена в:2) Законі України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”;
Обов’язковою умовою створення аудиторської фірми є: наявність хоча б одного сертифікованого аудитора;
Обов'язкова необхідність укладання договору між аудитором та замовником визначається: Законом України «Про аудиторську діяльність»;
Обов'язковим реквізитом кожного документу є: назва підприємства, назва документу, номер, код форми, дата складання, зміст господарської операції, підписи посадових осіб;
Обов'язковість ведення бухгалтерського обліку в Україні закріплена в: Законі України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» ;
Оборот – це:сума господарських операцій за звітний періоду;
Оборот по кредиту активних рахунків – це:
Оборот по кредиту пасивних рахунків – це:
Оборотні відомості по рахункам синтетичного обліку повинні мати пар рівностей:
Оборотні кошти підприємства мають: матеріально-речову та вартісну форму.
Оборотні кошти підприємства, зайняті у сфері виробництва – це: усі відповіді правильні.
Обрати серед активів нематеріальні:1) право на використання торгової марки;
Обсяг валових зборів продукції рослинництва не залежить від: розміру загальної площі продуктивних земельних угідь господарства;
Обсяг валової прод. зал. від:спец.госп. та його фондо.,рівня енергозаб.й енергооі праці
Обсяг, види, склад і зміст робочих документів визначається: самостійно аудитором (аудиторською фірмою);
Обсяг, перелік та зміст робочої документації визначає: аудитор самостійно;
Обчислення витрат, пов'язаних із певним господарським процесом, забезпечує: Калькуляція;
Обчислення показників валових доходів та валових витрат, а також визначення прибутку для розрахунку суми податку є функцією:Податкового обліку;
Обчислення показників валових доходів та валових витрат, а також визначення прибутку для розрахунку суми податку є функцією:Податкового обліку;
Одержані у лізинг об’єкти основних засобів оприбутковуються записом:2) Дт 10 Кт 53;
Одержано від учасника (засновника) підприємства молодняк тварин як внесок до статутного капіталу підприємства: Дт 21 Кт 46;
Одержано готівку в банку за чеком для виплати заробітної плати2) Дебет рахунку 301 Кредит рахунку 311
Одиниця вимірювання окремих видів продукції (робіт, послуг), собівартість яких визначається, це: JP€ЉЊш
·
·
·
·:Z
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Lкалькуляційна одиниця;
Одиниця вимірювання окремих видів продукції, собівартість яких визначається, – це:3) калькуляційна одиниця;
Одним з найголовніших документів, що визначає правильність організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємствах є:1) Наказ про облікову політику підприємства;
Одним із джерел економії матеріальних ресурсів є:зниження питомої матеріаломісткості продукції;
Однією з вимог до інформації, яка використовуються в економічному аналізі, є порівнюваність даних за складом, у часі і просторі, що передбачає застосування: і збір якомога більшої кількості даних
Однією з характеристик матеріальних ресурсів є те, що вони: повністю переносять свою вартість на витрати підприємства;
Однією із наваж.склад.аналізу вик.зем.угідь є:вив.ступеня вик.орних зем.і обґрунт
Однією із причин підвищення собіва. продукції росл. є: перевитрати по статтях витрат;
Окремі листки – це різновид карток:1) так;
Оознакою участі в управлінні акціонерам ПАТ більш вигідно мати:привілейовані акції;
Оперативний аналіз – це: аналіз у процесі здійснення господарської діяльності в ході виконання поставлених завдань;
Операційний важіль це: співвідношення постійних і змінних витрат, що забезпечує більший відсоток зростання прибутку, ніж відповідний відсоток зростання обсягу продажу;
Операційний важіль - це:1) відхилення фактичного обсягу виробництва продукції до значення беззбитковості підприємства;
Оплата відпустки розраховується виходячи із середньої заробітної плати, обліченої за:12 місяців;
Оплата постачальнику за рахунок акредитиву в обліку відображається записом:1) Дт 631 Кт 313;
Оплата праці, яка залежить від кількості відпрацьованих годин і тарифної ставки (окладу) за одну годину – це:Погодинна форма оплати праці;
Оплату праці працівникам тваринництва нараховують виходячи з обсягів виконаних робіт чи виходу продукції або відпрацьованого часу та на підставі: Правильні відповіді 1 та 2.
Оплачені викуплені акції ВАТ основними засобами: Дт 10 Кт 46;
Оплачено дивіденди готівкоюДебет рахунку 671 Кредит рахунку 301;
Опрацьовані первинні документи передаються:3) центральній бухгалтерії;
Оприбутковані запасні частини від «Агротехсервісу»:2) Дт 20 Кт 63;
Оприбутковані мінеральні добрива від постачальників: Дт 208 Кт 631;
Оприбутковано від урожаю гичку цукрових буряків за справедливою вартістю: Дт 208 Кт 231;
Оприбутковано від урожаю зерно озимої пшениці за справедливою вартістю: Дт 271 Кт 231;
Оприбутковано від урожаю солому озимої пшениці за справедливою вартістю: Дт 208 Кт 231;
Оприбутковано до складу довгострокових біологічних активів продуктивні тварини: Дт 163 Кт 155;
Оприбутковано молодняк тварин, придбаний від племінних господарств: Дт 21 Кт 631;
Оприбутковано молодняк тварин, придбаний підзвітними особами: Дт 21 Кт 372;
Оприбутковано на склад мінеральні добрива від постачальників:1) Дт 208 Кт 63;
Оприбутковано приплід від продуктивних тварин: Дт 21 Кт 232;
Оприбутковано приплід від робочих тварин: Дт 21 Кт 2345;
Оприбутковано приріст живої маси тварин на вирощуванні та відгодівлі: Дт 21 Кт 232;
Оприбутковано раніше не врахованих на балансі молодняк тварин:
Оприбуткування бичків поточного року народження як внеску до статутного капіталу в обліку відображається записом:2) Дт 21 Кт 46
Оприбуткування надлишків сільськогосподарської продукції, виявлених при інвентаризації: Дт 27 Кт 719;
Оприбуткування урожаю картоплі, овочевих, баштанних культур документується:4) Щоденником надходження сільськогосподарської продукції.
Оптимальною партією поставок матеріалів, які регулярно витрачаються у виробництві, є така, що потребує:3) мінімальних витрат на придбання і зберігання;
Оптові ціни – це: такі ціни, за якими підприємства реалізують свою продукцію великими партіями всім категоріям споживачів, крім населення.
Організацію аудиторської діяльності в Україні очолює: Аудиторська палата України;
Організація проведення аналізу собівартості продукції (робіт, послуг) не передбачає: вивчення кон’юнктури ринку даного виду продукції.
Організація центрів відповідальності на підприємстві:3) залежить від організаційної структури підприємства;
Оригінал податкової накладної зберігається у:покупця;
Основним джерелом інформації для аналізу виробництва продукції тваринництва є статистична звітність - форма №:24;
Основним джерелом формування майна сільськогосподарського кооперативу є: Пайовий капітал;
Основним джерелом формування прибутку виробничого підприємства виступає:1) операційна діяльність;
Основним документом про трудову діяльність працівника, на підставі якого визначається стаж є:Трудова книжка;
Основним законодавчим актом, що визначає загальні правові положення аудиторської діяльності є: Закон України «Про аудиторську діяльність»;
Основним первинним документом для обліку роботи тракторів, комбайнів та інших самохідних машин є: Обліковий лист тракториста-машиніста (ф. № ПСГ-3).
Основним показником для визначення рівня спеціалізації є: коефіцієнт спеціалізації;
Основним показником, що характеризує спец. під-ва:структура товарної продукції;
Основним регістром за спрощеною формою обліку селянських (фермерських) господарств є: Журнал реєстрації господарських операцій господарства;
Основним фактором розширеного виробництва в сільському господарстві є: втілення досягнень науково-технічного прогресу.
Основними завданнями аналізу вир. продукції тваринн. є:всі відповіді правильні.
Основними інформаційними джерелами для аналізу трудових ресурсів є:форми звітності1ПВ, 3 ПВ, 6 ПВ;
Основними ланками макросередовища, що тією чи іншою мірою впливають на підприємства, є: усі відповіді правильні.
Основними напрямами підвищення інтенсивного завантаження устаткування, обладнання, техніки є:безперебійне постачання підприємствам сировини, матеріалів, палива, електроенергії;
Основними обліковими регістрами журнально-ордерної форми є: Журнали-ордери;
Основними показниками аналізу фінансових результатів є:рівень рентабельності, норма прибутку;
Основними принципами, на яких ґрунтується фінансова звітність, є:4) обачність, повне висвітлення та автономність.
Основними формами фінансової звітності селянських (фермерських) господарств, які відповідають статусу субєктів малого підприємництва є: Баланс (форма 1-М), Звіт про фінансові результати (форма 2-М) ;
Основні виробничі фонди – це: грошовий вираз знарядь праці, які беруть участь у процесі виробництва тривалий час, зберігаючи при цьому натурально-речову форму.
Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств відображаються у звітності: форма 50 с.г;
Основні завдання аналізу фінансового стану підприємства це:оцінити минулу фінансову діяльність підприємства;
Основні засоби - це:матеріальні активи, які підприємство утримує з метою їх використання у процесі виробництва, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року;
Основні засоби на баланс підприємства оприбутковуються за 3) первісною вартістю;
Основні засоби та інші необоротні матеріальні активи обліковуються:за фактичною вартістю їх спорудження або придбання;
Основні засоби, нематеріальні активи та малоцінні і швидкозношувані предмети оцінюють:за первісною вартістю;
Основні принципи оцінки та відображення в обліку фінансових інвестицій визначаються: 1) П(С)БО 12;
Основні рахунки поділяються на:матеріальні, грошових коштів, власного капіталу, розрахункові;
Основною метою контролю якості роботи аудитора є: відповідність здійснення аудиту прийнятим стандартам;
Основною метою обліку нормативних витрат є:1) визначення точки беззбитковості;
Основною метою фінансового обліку є: Узагальнення даних про господарську діяльність у формі фінансової звітності;
Основною метою фінансового обліку є:1) узагальнення даних про господарську діяльність у формі фінансової звітності;
Основною сферою АПК є: сільське господарство.
Основну сільськогосподарську продукцію рослинництва складають: Зерно, овочі, фрукти, коренеплоди;
Основну сільськогосподарську продукцію тваринництва складають: Молоко, вовна, мед, товарна риба, яйця;
Основою аналізу беззбитковості є розподіл витрат на:3) змінні та постійні;
Особа, яка утримує дитину інваліда має право на податкову соціальну пільгу в розмірі:150 %;
Особи, які використовують фінансову звітність та іншу бухгалтерську інформацію для задоволення певних інформаційних потреб, називаються: Користувачами бухгалтерської інформації;
Особи, які не склали іспит на підтвердження наявності певних знань з питань аудиту: мають право його повторно скласти не раніше як через рік після прийняття рішення АПУ;
Особи, які підписали звітність, несуть повну відповідальність:1) за достовірність звітних показників;
Особливістю бухгалтерського обліку є: інформація розробляється по раніше визначених алгоритмах і методиках;
Особливостями бухгалтерського обліку є:всі зазначені вище.
Отриманий приплід тварин визначається поточним біологічним активом:2) з моменту народження;
Отримані в оперативну оренду об’єкти основних засобів в обліку відображаються:4) за Дт 01.
Отримані внески від акціонерів у формі грошових коштів: Дт 30, 311 Кт 46;
Отримання бюджетного фінансування у безготівковій формі для будівництва об’єктів соціальної сфери відображається в обліку записом:1) Дт 311 Кт 48;
Отримання в касу суми страхового відшкодування від страхової організації за загибле майно відображається записом:Дт 30 Кт 75;
Отримання основних засобів у лізинг в обліку відображається записом:ДТ 15 КТ 53;
Отримання фінансової допомоги на зворотній основі в обліку відображається записом: ДТ 30, 31 КТ 55;
Отримано від Державного казначейства бюджетну підтримку фермерських господарств на поворотній основі на поточний рахунок фермерського господарства: Дт 311 Кт 47;
Отримано грошові кошти від дочірнього підприємства2) Дебет рахунку 311 Кредит рахунку 682
Офіційний документ, засвідчений підписом і печаткою аудитора (аудиторської фірми), що складається в установленому порядку і включає думку щодо достовірності звітності, це: незалежний аудиторський висновок;
Офіційний документ, який засвідчує право фізичної особи на здійснення аудиту підприємств і банків на території України, це: сертифікат аудитора;
Оцінка – це:спосіб вираження за допомогою грошового вимірника наявності та руху господарських засобів;
Оцінка активів та зобов'язань підприємства здійснюється виходячи з припущення, що його діяльність буде тривати далі – це принцип:безперервності;
Оцінка динаміки ФСП здійснюють шляхом співставлення темпів зміни:. валюти балансу і обсягів виробництва, реалізації та чистого прибутку
Оцінка запасів за методом ФІФО базується на припущенні, що: Запаси використовуються у послідовності, що є протилежною їх надходженню на підприємство;
Оцінка різних об’єктів обліку, таких як активи, зобов’язання, капітал, господарські процеси визначається:відповідними стандартами бухгалтерського обліку.
Оцінка та калькуляція є елементами:методу бухгалтерського обліку.
Очікувана собівартість визначається: при складанні бізнес-плану підприємства.
Пайовий фонд зазвичай формують:сільськогосподарські виробничі кооперативи;
Пасиви підприємства це:джерела утворення активів, тобто кошти власні та позикові;
Пасивні рахунки призначені для:обліку джерел утворення господарських засобів;
Первинним документом для нарахування заробітної плати адміністративного персоналу є:Табель обліку робочого часу;
Первинні документи і додатки до них зберігаються в архіві: 3 роки;
Первинні документи складають: в момент здійснення господарської операції або, якщо це неможливо, безпосередньо після її завершення;
Первісна вартість активу – це: Вартість, за якою актив зараховується на баланс;
Первісна вартість придбаних основних засобів складається з 3) купівельної вартості (без ПДВ) та витрат на доставку й встановлення (без ПДВ);
Первісне визнання змін маси тварин, їх приросту, як результат біологічних перетворень, оцінюється у відповідності з вимогами: П(С)БО 30 «Біологічні активи» ;
Первісне визнання основної сільськогосподарської продукції рослинництва відображається записом:Дебет 27 Кредит 231;
Первісне визнання приплоду тварин в обліку відображається:1) Дт 21 Кт 23
Первісний результат, матеріальна і вартісна основа існування інших видів кінцевого результату підприємства – це: товарна продукція.
Первісною вартістю активів, внесених у статутний фонд, є: Справедлива вартість, що погоджена засновниками;
Первісною вартістю активів, одержаних підприємством безоплатно, є: Справедлива вартість;
Перевагою карток і окремих листків є:2) можливість будь-якого перегрупування для одержання інформації;
Перевагою якого метода є те, що він використовує комплексний багатомірний підхід до оцінки виробничо-фінансової діяльності підприємства на базі реальних досягнень усіх підприємств-конкурентів?: рейтингової оцінки
Переведення короткострокових позик у розряд довгострокових у зв’язку зі зміною умов кредитування в обліку відображається записом:ДТ 60 КТ 50;
Переведено молодняк тварин зі складу поточних біологічних активів до складу довгострокових біологічних активів: Дт 155 Кт 21;
Перевірка документів за їх змістом передбачає: встановлення законності і доцільності господарських операцій;
Перевірка окремих видів цінностей це:1) вибіркова інвентаризація;
Перевірка правильності застосування тарифних ставок, розцінок та розрахунку сум нарахованої заробітної плати проводиться: вибірковим методом;
Перевірка фактичної наявності всіх ТМЦ, що перебувають в місцях зберігання це:2) суцільна інвентаризація;
Перевірку правильності складання оборотних відомостей по активно-пасивним рахункам визначають за формулою: початкове сальдо по дебету + оборот по дебету – кінцеве сальдо по кредиту = початкове сальдо по кредиту + оборот по кредиту – кінцеве сальдо по дебету;
Перед початком використання бухгалтерські Книги нумеруються:1) так;
Перед складанням річного звіту проводять:1) повну інвентаризацію;
Передано молодняк тварин як внесок до статутного капіталу інших підприємств за справедливою вартістю: Дт 21 Кт 46;
Передача власником у строкове володіння та використання земельної ділянки іншим юридичним або фізичним особам за відповідну плату – це: оренда землі.
Передача сільськогосподарської продукції однією матеріальною особою іншій: Дт 27 Кт 23;
Перелік і склад статей калькулювання собівартості продукції визначаються: Типовими положеннями з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) ;
Перелік і склад статей калькулювання собівартості продукції визначаються:1) у П(С)БО № 16 “Витрати”;
Переоцінена вартість нематеріального активу (ПЕв) визначається за формулою: ПЕв = ПВна Ч СВна : Звна.
Переоцінка довгострокових біологічних активів до справедливої вартості здійснюється:2) на кожну звітну дату;
Переоцінку майна, відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав і професійну оціночну діяльність в Україні» від 12.07.01 № 2658 – ІІІ, може здійснювати: професійний оцінювач, який має ліцензію на подібну діяльність;
Переплетена система обліку передбачає:окреме ведення фінансового та виробничого обліку в системі рахунків, які не кореспондують один з одним;
Перераховано із поточного рахунку кошти заводу будівельних матеріалів:2) Дт 63 Кт 31;
Перерахування коштів навчальному закладу в якості оплати за навчання працівників в обліку відображається записом: Дт 377 Кт 311.
Перерахування коштів навчальному закладу в якості оплати за навчання працівників в обліку відображається записом:4) Дт 377 Кт 311.
Перерахування постачальнику попередньої оплати в обліку відображається записом:1) Дт 371 Кт 311;
Період, для якого підготовлений і використовується бюджет, називають:бюджетним періодом;
Перша згадка про подвійну бухгалтерію міститься в книзі: Л. Пачолі «Трактат про рахунки і записи» ;
Перша пара рівностей в оборотних відомостях по синтетичним рахункам обумовлена:рівністю активу і пасиву балансу;
Перший звітний період новоствореного підприємства може бути: Більшим за 12 місяців;
Перший клас плану рахунків призначений для відображення наявності та руху: необоротних активів;
Письмово оформлене боргове зобов’язання, що засвідчує безумовне грошове зобов’язання сплатити після настання строку певну суму грошей власнику паперу – це:вексель;
Питання визначення суттєвості в аудиті регламентує: МСА 320;
Питома вага матеріальних затрат у собівартості визначається: немає вірної відповіді.
Питома вага матеріальних затрат у собівартості розрах. за ф-ою Кмз=МВ/СБвп;
Питома трудомісткість розраховується за формулою:відпрацьовано всіма робітниками люд-год / обсяг виробленої (або товарної) продукції;
Під «інвестиціями» розуміють: довгострокове вкладення коштів в активи підприємства з метою збільшення прибутку і нарощування власного капіталу;
Під банкрутством розуміють: визнану арбітражним судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність та задовольнити вимоги кредиторів.
Під валовою продукцією сільського господарства розуміється: сумарна її кількість, яка вироблена за певний час в галузі рослинництва і тваринництва.
Під виробничою потужністю розуміють: максимально можливий випуск продукції в натуральних показниках за заданого асортименту і якості.
Під власним капіталом розуміють: частина авансованого капіталу, що сформована за рахунок різних джерел і кількісно визначається як різниця між його активами і зобов’язаннями.
Під датою аудиторського висновку розуміють: дату закінчення аудиторської перевірки;
Під економічним методом досліджень розуміється: діалектичний спосіб підходу до вивчення господарських процесів в їх становленні та розвитку;
Під інтенсивністю слід розуміти: різновид економічного типу розвитку, за якого приріст валової продукції отримується завдяки підвищенню ефективності авансованого капіталу.
Під контируванням документів розуміють: 1) зазначення кореспондуючих рахунків;
Під ліцензуванням розуміють: право користування технічним, технологічним та іншим рішенням.
Під об'єктом калькуляції слід розуміти:окремий вид чи групу однорідної продукції, певну роботу або вид послуг, за якими розраховується собівартість їх виробництва;
Під оборотом стада розуміють:надходження, вибуття тварин впродовж відповід. періоду;
Під ринковою ціною розуміється: ціна товару за яку покупець готовий придбати даний товар, що реалізується в певній територіальній зоні і займає певний сигмент ринку.
Під ціновою конкурентоспроможністю розуміється: ступінь можливого зниження товаровиробником ціни на свій товар порівняно з ринковою ціною, за якого забезпечується беззбитковість його виробництва.
Під час аудиту витрат на виробництво і калькулювання собівартості необхідно керуватись нормами: МСА 520 «Аналітичні процедури»;
Під час дослідження системи внутрішнього контролю аудитор встановив, що на підприємстві більше двох років не проводилася інвентаризація матеріальних цінностей, що є недоліком системи: внутрішнього контролю.
Підвищення економічної ефективності інтенсифікації сільського господарства досягається за рахунок: комплексного використання земельних, матеріально-технічних і трудових ресурсів.
Підвищення економічної ефективності сільськогосподарського виробництва пов’язане: з раціональним використанням виробничих ресурсів галузі, збільшенням виробництва продукції з кожного гектара землі, підвищенням урожайності культур, продуктивності тварин, зменшенням затрат праці та коштів на одиницю продукції.
Підприємства зобов’язані подавати квартальну та річну фінансову звітність:4) органам, до сфери управління яких вони належать; трудовим колективам (на їх вимогу); органам виконавчої влади відповідно до законодавства.
Підприємства на певних умовах можуть об’єднувати свою виробничу, наукову, комерційну та інші види діяльності. Зокрема, підприємства можуть об’єднуватися в: корпорації.
Підприємства, що забезпечують усі організаційні форми господарювання на селі необхідними для них матеріальними ресурсами – це: постачальники.
Підприємствами, що мають незначну кількість дебіторів доцільно:1) створювати резерв сумнівних боргів за методом абсолютної суми дебіторської заборгованості;
Підприємство виготовляє один вид продукції, на виробництво якої згідно з нормою потрібно 6м2 матеріалів вартістю 11 грн за 1 м2. Упродовж звітного періоду було виготовлено 1100 од. продукції, а фактичні матеріальні витрати становили 6700 м2 загальною вартістю 76800 грн.Відхилення матеріальних витрат за рахунок використання становить, грн:(1100);
 Підприємство досягає критичної точки, коли:2) виручка від реалізації дорівнює загальній сумі сукупних витрат;
Підприємство розглядає альтернативу: реалізувати урожай помідорів чи направити частину врожаю на переробку з метою виготовлення томатного соку – це:рішення "продавати чи обробляти далі”;
Підприємство самостійно:4) визначає облікову політику, обирає форми бухгалтерського обліку та розробляє систему та форми внутрішнього контролю, обліку та звітності.
Підприємство, яке ґрунтується на особистій власності фізичної особи і функціонує виключно за рахунок її власної праці називається:індивідуальне підприємство.
Підприємством 12.03. поточного року продано авторське право на винахід. Амортизацію права в обліку припиняють нараховувати:3) з 01.04 поточного року;
Підприємством отримано аванс від покупців під майбутнє постачання продукції. В обліку будуть виконані записи: 1) Дт 31 Кт 681 Дт 643 Кт 641;
Підприємством реалізовано продукцію 170 од. за ціною 3-60 грн. В обліку будуть виконані записи: 1) Дт 36 Кт 701 612 грн. та Дт 701 Кт 641 102 грн.;
Підставою для відображення в поточному бухгалтерському обліку господарських операцій є дані:2) первинних документів;
Підставою для здійснення переоцінки наявних основних засобів є: висновок інвентаризаційної комісії;
Підставою для призначення допомоги з тимчасової непрацездатності є:листок непрацездатності;
Підтверд.покращ.ефект.викор.зем. угідь є:збільш.виходу ва-ої пр.-ії у спів.цін на100 г.
Після завершення аудиту робочі документи: залишаються у аудитора;
Після закінчення відпуску цінностей довіреність:1) Залишається у постачальника;
Після закінчення встановлених строків зберігання в архіві документів, що не мають особливо важливого значення, їх:1) передають на зберігання до місцевого архіву;
Після укладення договору на проведення обов’язкового аудиту з підтвердження річної фінансової звітності аудитор встановив факт незаконних операцій, що тягнуть за собою у найближчому майбутньому банкрутство підприємства-клієнта. Які дії повинен вжити керівник аудиторської фірми: провести аудиторську перевірку і видати відповідний аудиторський висновок;
План аудиту складається на стадії: правильна відповідь відсутня.
План документації і документообігу складається:1) на підставі переліку типових і спеціалізованих форм документів;
План документообігу розробляє: 1) головний бухгалтер;
План інвентаризації дозволяє уникнути порушень ритму роботи підприємства:1) так;
План інвентаризації передбачає:1) строки і порядок проведення інвентаризації;
План організації бухгалтерського обліку визначає:4) зміст, послідовність і строки використання облікових робіт, складання і подання звітності.
План організації бухгалтерського обліку містить:4) план звітності, план рахунків та їх кореспонденції та план інвентаризації.
План проведення інвентаризації передбачає:4) строки і порядок проведення інвентаризації майна підприємства, грошей в касі та на рахунках в банках та інвентаризації розрахунків.
План рахунків та їх кореспонденція затверджується на кожному підприємстві:1) так;
Планова собівартість:відображає індивідуальні витрати конкретного підприємства, які плануються виходячи з норм, тарифів, цін, ставок поточного періоду;
Планові інвентаризації проводяться:2) згідно раніше складеного графіку, виходячи із доцільності і найкращих умов їх проведення;
Платіжні доручення за призначенням відносяться до документів:1) розпорядчі;
Платне право прокласти через чужу ділянку водопровід до своєї ділянки буде одержано, якщо наявне:
Платниками фіксованого сільськогос-подарського податку є сільськоподарські підприємства різних організаційно-право-вих форм, які займаються виробництвом (вирощуванням), переробкою та збутом сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки за попередній звітний (податковий) рік, від загальної суми валового доходу підприємства перевищує: 75%;
Платоспроможність підприємства це:наявність грошових коштів у підприємства;
По відношенню до балансу рахунки 5 класу «Довгострокові зобов’язання» належать до:пасивних;
По відношенню до обсягу виробництва затрати поділяються на:4) мінливі та умовно-постійні.
По відношенню до технологічного процесу затрати поділяються на:2) основні і накладні;
По економічній структурі (або складу) затрати поділяються на:2) прості та складні;
По електропостачанню обчислюють собівартість: 10 кВт/год. спожитої електроенергії;
По зернових і зернобобових культурах основною продукцією є:зерно;
По способу включення в собівартість затрати поділяються на:2) прямі та непрямі;
По яких аналітичних рахунках субрахунку 232 “Тваринництво” можливе в кінці року дебетове сальдо незавершене виробництво:2) бджільництво;
Побічна продукція за умови відсутності на неї активного ринку може бути оцінена за нормативними витратами, які включають:витрати на збирання, транспортування, переміщення, скиртування та іншими витратами, пов’язаною із заготівлею цієї продукції;
Поведінка витрат це: характер реагування витрат на зміни у діяльності підприємства;
Повернення коштів бюджетної підтримки фермерських господарств на поворотній основі: Дт 47 Кт 311;
Повернуто на поточний рахунок невикористаний акредитив або залишок чекової книжки3) Дебет рахунку 311 Кредит рахунку 313
Повна собівартість реалізованої продукції визначається як:1) підсумок виробничої собівартості реалізованої продукції, адміністративних витрат і загальновиробничих витрат;
Повними називаються показники продуктивності праці, при визначені яких беруться до уваги: вироблена продукція і затрати живої праці;
Повторно випущені в обіг акції, раніше викуплені за ціною нижчою за номінальну вартість, на суму фактичної собівартості: Дт 451 Кт 311;
Повторно випущені в обіг акції, раніше викуплені за ціною нижчою за номінальну вартість, на суму різниці між ціною реалізації та фактичною собівартістю (емісійний дохід): Дт 311 Кт 421;
Погашення дебіторської заборгованості взаємозаліком відображаються записом: 1) Дт 63 Кт 36 ;
Погашення заборгованості акціонерів із внесків до статутного капіталу грошовими коштами в обліку відображається записом:Дт 31 Кт 46;
Податки що стягуються внаслідок придбання і накопичення матеріальних благ та залежить від масштабів об’єкта оподаткування це: прямі;
Податкова соціальна пільга з ПДФО не застосовується до інших доходів платника податку якщо:
Податковий кредит з ПДВ за фактом сплати авансу постачальнику відображається записом:Дт 641 Кт 644;
Податок на додану вартість – це: Непрямий податок;
Подорожній лист вантажного автомобіля за призначенням відносять до документів:2) виправдні;
Позабалансові рахунки призначені для: Узагальнення інформації про наявність і рух цінностей, що не належать підприємству, але тимчасово перебувають у його користуванні, розпорядженні або на зберіганні;
Позабалансові рахунки призначені для:відображення розрахункових операцій.
Позичковий капітал – це: частина авансованого капіталу, що сформована за рахунок ще не повернутих позичкових джерел, які повинні бути відшкодовані кредиторам через певний строк у зумовленій формі.
Показник - виробництво товарної продукції і прибутку в розрахунку на гектар сільськогосподарських угідь відносять до: вартісних показників ефективності використання землі; Показник - урожайність сільськогосподарських культур відносять до:натуральних показників ефективності використання землі;
Показник – рентабельність капіталу, вкладеного в основні засоби розраховується як відношення прибутку до середньорічної вартості основних виробничих засобів;
Показник “норма прибутку”, відображує розмір прибутку, який приходиться в розрахунку на одиницю вартості: сукупних засобів.
 Показник витрат є показником відповідальності (оцінюючим критерієм) для:3) центру витрат;
Показник матеріаловіддача продукції характеризує: віддачу матеріалів, тобто скільки вироблено продукції на кожну гривню використаних матеріальних ресурсів;
Показник матеріаломісткості продукції характеризує:скільки матеріальних витрат необхідно використати на виробництво одиниці продукції;
Показник рентабельність поточних активів характеризує: величину прибутку, отриману з кожної гривні що вкладена у поточні активи;
Показник рентабельності капіталу вкладеного в осн. асоби харак.немає вірної відп.
Показник ринкової частки (сегмент ринку) обчислюють як відношення: обсягу продажу певного товару окремим підприємством до сумарного обсягу продажу цього товару на ринку;
Показник співвідношення між доходом на акцію та її ринковою ціною може підвищуватися за таких умов: ціна акції збільшується за тих же дивідендів.
Показник фондовіддачі (ФВ) можна представити у вигляді такої факторної моделі:.
Показник фондомісткості характеризує:скільки в середньому використовується на підприємстві основних засобів для випуску продукції вартістю в 1 гривню;
Показник чистого (нерозподіленого) прибутку розкривається у формах звітності:1, 2, 4 ;
Показник, який характеризує інтенсивність загального обороту робочої сили і розраховується відношенням суми прийнятих і звільнених робітників до середньої чисельності працюючих, називається: коефіцієнт міграції;
Показниками ефективності використання виробничих засобів є: фондовіддача, фондоємність, норма рентабельності.
Показник-вир-во валової пр.-ії в порівн.цінах відн.до:вартісних показн.ефект. викор.зем.
Показники продуктивності праці визначають як відношення: поголів’я тварин до кількості працівників, які обслуговують його;
Показники рентабельності характеризують: доходність підприємства з різних позицій і групуються згідно з інтересами учасників економічного процесу та ринкового обміну;
Показники фондозабезпеченості та фондоозброєності характеризують: рівень інтенсифікації с.-г. виробництва;
Показником ефективності витраченої праці є:3) коефіцієнт трудомісткості;
Показником концентрації сільськогосподарського виробництва є: всі відповіді вірні.
Покриті збитки за рахунок створеного резервного капіталу ТОВ: Дт 41 Кт 442;
Поліпшення екологічної ситуації по землі вбачається в:зменшенні питомої ваги орних земель, збільшенні площі кормових угідь та лісових насаджень, консервації деградованих і малопродуктивних земель шляхом залуження площ;
Положеннями Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" управлінський облік розглядається як:синонім внутрішньогосподарського обліку;
Помилки пов'язані з неправильним розподіленням операцій по облікових періодах, коли їх відображають у фінансовій звітності «не свого» звітного періоду, виникають внаслідок: неповноти відображення операцій;
Помилки при складанні звітності виправляються шляхом:Виправлення із здійсненням підпису особи, яка його дозволила.
Поняття «поріг рентабельності» відображає:2) суму виручки від реалізації, за якої підприємство не має ні прибутків, ні збитків;
Поняття сальдо означає:залишок;
Поняття фінансових результатів діяльності підприємства трактується: П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати» ;
Поопераційний аналіз виробництва продукції рослинництва проводять: кожного разу після завершення певної технологічної операції;
Порівняльний аналіз виробництва продукції рослинництва передбачає:вивчення динаміки виконання плану, проведення міжгосподарського аналізу;
Порядок ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності про виконання бюджетів та госпрозрахункових операцій бюджетних установ розробляє:Державне казначейство України;
Порядок запису в облікових регістрах господарських операцій регламентується:1) Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку;
Порядок обліку гудвілу визначено в:2) П(С)БО 19 “Об’єднання підприємств”;
Порядок обліку земельних ділянок нормативно врегульовано:1) П(С)БО 29;
Посадова інструкція бухгалтера служить насамперед для:1) чіткого розмежування обов’язків;
Послуги вантажного автотранспорту з перевезення вантажів обліковується в:тонно-кілометрах;
Послуги, надані одним допоміжним виробництвом іншому допоміжному виробництву, оцінюються за:плановою собівартістю;
Постановку експериментів, що розглядаються як практичний крок до перевірки теоретично осмислених проблем передбачає метод: експериментальний.
Постачальники та клієнти зацікавлені у: Виконанні підприємством договірних зобов'язань;
Постійне (з року в рік) застосування підприємством обраної облікової політики – це принцип:послідовності;
Постійний архів призначений: для зберігання всіх справ підрозділів підприємства;
Постійні витрати, що визначаються потужністю підприємства називаються: технологічні постійні;
Постійні працівники-це ті, які є членами підприємства, або по прийнятті на роботу на тривалий термін;
Постійні розподілені і перемінні загальновиробничі витрати відносяться на собівартість записом: 1) Дт 23 Кт 91
Поточний архів організовується безпосередньо: в бухгалтерії;
Поточні стандарти - це нормативи, які:передбачають їх постійне коригування на основі змін їх технологічних умов, цін і тарифів;
Правила ведення податкового обліку визначаються в: Законі України «Про оподаткування прибутку підприємств» ;
Право на щорічну тарифну відпустку отримує працівник, що безперервно відпрацював на підприємстві:6 місяців;
Право першого підпису на грошових і розрахункових документах належить:3) керівнику;
Правові основи регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності визначені:1) ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;
Працівник що перебував у відрядженні на власному автомобілі подав звіт про використання коштів у відрядженні з такими позиціями: а) витрачене пальне – 75 грн.; б) добові (1 доба) – 36 грн.; в) сплата штрафу за неправильне паркування – 51 грн.;г) витрати на проживання в готелі – 40 грн. Сума до відшкодування за звітом складе: 2) 151 грн.;
Працівнику видано позику терміном на два роки. Заборгованість працівника для підприємства вважатиметься: 1) довгостроковою дебіторською заборгованістю;
Праця – це: цілеспрямована діяльність людини.
Предмет науки „Економіка підприємства” пов’язаний з вивченням: всі відповіді правильні.
Предмети праці, які не вступили ще в стадію виробничого споживання – це: виробничі запаси.
Предмети праці, які не вступили ще в стадію виробничого споживання називають: виробничі запаси.
Предметом бухгалтерського обліку є:економічні процеси, які супроводжуються змінами в складі господарських активів, джерел їх утворення та процесі розширеного відтворення;
Предметом економічного аналізу є: причинно-наслідкові зв’язки економічних явищ і процесів всебічної діяльності підприємств;
Предметом управлінського обліку є:сукупність об’єктів в процесі всього циклу управління підприємством;
Претензія до постачальника щодо недопоставки цінностей в обліку відображається записом:1) Дт 374 Кт 631;
При аналізі використання живої тяглової сили використовують таку групу показників: кількість кормо/днів, середньорічне поголів'я, робочі дні, кількість одержаного приплоду, витрати на утримання тягла
При аналізі динаміки валової продукції с.-г. необхідно здійснити її оцінку за: порівнянними цінами;
При аналізі ефективності використання корму основним показником у розрахунках є: витрати кормів на 1 ц продукції;
При аналізі заходів поліпшення земель ефективними вважають ті, коли: вартість додатково одержаної продукції покриває або перевищує додаткові витрати;
При аналізі змін обсягів реалізації продукції сільського господарства (I) здійснюють розрахунки за формулою: ; і – вид продукції
При аналізі наявності виробничих приміщень і повноти їх використання розраховують показники: виходу продукції в розрахунку на одиницю виробничої площі приміщень;
При аналізі обсягів інвестицій вивчають динаміку і виконання плану інвестування за звітній період за такими напрямами: усі відповіді вірні.
При аналізі складу основних засобів необхідно обчислити: структурні показники;
При аналізі структури оборотних активів за ступенем ризику вкладання капіталу особливо вивчають оборотні активи: за усіма видами ризиків.
При аналізі структури площі сільськогосподарського призначення враховують таки види земельних угідь: рілля, перелоги, багаторічні насадження, пасовища, сіножаті;
При аналізі структури посівних площ оптимальною вважається структура, яка дозволяє підприємству: виконати усі договірні зобов'язання, забезпечити внутрігосподарські потреби при умові мінімальних затрат праці і отримати максимум чистого прибутку;
При аналізі якісного складу робочої сили слід врахувати такі дані: вік, стать, рівень освіти, кваліфікацію, стаж роботи
При багатофакторному кореляційному аналізі можна підрахувати можливі (перспективні) резерви підвищення фондовіддачі в цілому і за рахунок кожного фактору. Для цього необхідно: вважати резервом результат, який одержано за рахунок зміни кожного фактора на одиницю.
При вивченні масових явищ, процесів, фактів і виявленні тенденцій та закономірностей їх розвитку застосовують метод: економіко-статистичний.
При визначенні платоспроможності підприємства важливо проаналізувати: ліквідність балансу.
При виконанні яких умов надається умовно-позитивний висновок: під час перевірки мало місце обмеження в інформації, яке однак не здійснило істотного впливу на думку аудитора;
При використанні результатів аналізу внутрі підприємства складають: пояснювальну записку;
При вирахуванні з активів балансу вартості власного капіталу отримають:суму зобов’язань;
При виявлені невиправного технологічного браку в цеху основного виробництва складається бухгалтерський запис:2) Дт 24 Кт 23
При відображенні уцінки вартості основних засобів виконується кореспонденція за дебетом рахунка:2) 97;
При відпуску матеріальних цінностей на сторону аудитор перевіряє такий первинний документ: дорожній лист.
При встановленні ліміту залишку готівки у касі виплати, пов’язані з оплатою праці, стипендій, пенсій, дивідендів:2) не враховуються;
При збільшенні емісійного доходу кредитується "Емісійний дохід";
При інвентаризації круглих низьких стогів біли отримані дані: С = 12 м; П = 10 м; де С – коло; П – перекидка. Чому дорівнює об’єм, м? : 36,3;
При інвентаризації циліндричної ємності було отримано такі дані: L=12M. r=4м; h=2,5м: b=4,1м. Де L - довжина ємності; r - радіус: h - висота сегменту (довжина поверхні випаровування): b - довжина основи сегменту. Чому дорівнює обсяг (метрів кубічних): 520,88.
При калькулюванні продукції сільськогосподарського виробництва необхідно керуватися:Методичними рекомендаціями з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств, затвердженими Наказом Міністерства аграрної політики України № 132 від 18.05.2001 р.;
При обчисленні середньої заробітної плати у розрахунок не включають:компенсацію витрат у відрядженні;
При оплаті рахунку-фактури постачальника на поставку матеріалів без попереднього отримання робиться проводка:1) Дт 371 Кт 311;
При оптимізації виробництва в цілому, а також окремих складових агрегованих систем застосовується метод: економіко-математичний.
При організації обліку важливою умовою э знання апаратом бухгалтерії законів, положень та інструкцій по веденню обліку:1) так;
При отриманні основного засобу безоплатно виконується запис:3) Дт 10 Кт 424;
При оформленні результатів аналізу, як правило, не використовують: звіт;
При оцінці економічної ефективності вирощування товарних с.-г. культур прибуток на 1 га визначається як: добуток урожайності на різницю між ціною і собівартістю 1 ц;
При оцінці економічної ефективності товарних с.-г. культур рівень рентабельності визначається як: добуток ціни на затрати праці на 1 га;
При оцінці місця розташ.госп-ва вив:відстань від обл.-го і рай-ого центру, залізн..стан...
При первісному визнанні сільськогосподарської продукції можливе перевищення її вартості над понесеними витратами. Ця різниця відноситься до інших операційних доходів (рахунок .. “Дохід від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю”):710;
При переведенні телят в основне стадо, їх як довгострокові біологічні активи оцінюють:3) за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу;
При перевірці облікової політики основних засобів встановлюють дотримання вимог: П(С)БО 7;
При перевірці форми 1 «Баланс» встановлюють дотримання вимог: П(С)БО 2;
При підсумуванні валюти Балансу дебіторська заборгованість включається за оцінкою:За чистою реалізаційною вартістю;
При підсумуванні валюти Балансу основні засоби включаються:За залишковою вартістю;
При плануванні аудиту оформляють: план і програму аудиторської перевірки;
При проведені інвентаризації кругловерхих високих скирт було отримано такі дані: П=20м; Ш=12м; Д=25м; де П-перекидка, м; Ш-ширина, м; Д-довжина, м. Чому дорівнює об'єм (м3): 1464,00;
При прогнозуванні і плануванні виробництва й економічних процесів розвитку застосовують метод: нормативний.
При простій погодинній оплаті праці посадовий оклад головного економіста 932 грн. У жовтні 23 робочі дні. Він відпрацював 22 робочі дні. Заробіток за жовтень складе:Дт 92 Кт 66 891,48 грн.;
При прямому факторному аналізі для досліджень використовується спосіб – від загального до окремого, що характеризує метод: дедукції
При розміщенні сільського господарства керуються наступними основними принципами: врахуванням природних умов, наближення виробництва малотранс-портабельної продукції до ринків збуту і переробних підприємств до джерел сільськогосподарської сировини, рівня розвитку транспорту, забезпеченості трудовими ресурсами.
При розрахунку допомоги на випадок тимчасової непрацездатності підприємство-роботодавець оплачує:робочі дні, що припадають на перші 5 календарних днів непрацездатності;
При розрахунку розміру впливу окремих факторів на зміну собівартості одиниці продукції у факторній моделі: z=ПВ : у + зв використовують метод:ланцюгових підстановок;
При складанні балансу з активних рахунків:кінцеве сальдо з дебету переносять в актив балансу;
При складанні балансу з активно-пасивних рахунків:кінцеве сальдо з кредиту переносять в пасив балансу, і, одночасно, кінцеве сальдо з дебету переносять в актив балансу.
При складанні балансу з пасивних рахунків:кінцеве сальдо з кредиту переносять в пасив балансу;
При списанні безнадійної дебіторської заборгованості виконується запис:1) Дт 38 Кт 36;
При факторному аналізі норми прибутку (НП) використовують таку факторну модель: НП=П : (ОВЗ+ОбЗ)
При факторному аналізі суми доходу від реалізації продукції с.-г. до чинників першого порядку не входять: якість реалізованої продукції;
При якій обов’язковій умові здійснюється фінансування бюджетних установ, проведення ними видатків за загальним і спеціальними фондами?: Тільки за наявності затверджених кошторисів і планів асигнувань (за видатками загального фонду;
Прибуткові касові ордери за способом охоплення операцій відносяться до:1) разові;
Прибуто ,як економічна категорія цесума, на яку доходи перев.. пов’язані з ними вит-ти
Прибуток від реалізації продукції – це: різниця між виручкою від реалізації продукції та її повною собівартістю.
Прибуток з 1 ц технічних і продовольчих культур розраховується як:різниця між ціною реалізації 1 ц та собівартістю 1 ц;
Прибуток розраховується: відніманням із грошової виручки від реалізації продукції повної собівартості реалізованої продукції.
Приватизація – це: форма роздержавлення при якій державна власність перетворюється на інші форми із повною або частковою заміною власника.
Приватним підприємством “А” на рахунок іншого приватного підприємства “Б” внесено 10000 грн. через касу банку. Для кого із учасників розрахунків дана операція є готівковою, а для кого - безготівковою? 4) “А” - готівковою, “Б” - безготівковою.
Привілейовані акції випускаються на суму, що не перевищує встановленого відсотку розміру статутного капіталу акціонерного товариства: 20%.
Придбані (отримані), виготовлені запаси зараховують на баланс підприємства за: 1) первісною вартістю;
Придбані (створені) нематеріальні активи зараховуються на баланс підприємства:1) за первісною вартістю;
Придбані у постачальника основні засоби оприбутковуються на підставі:2) Акта приймання передачі основних засобів;
Придбання нематеріальних активів підприємствами здійснюється способами: всі відповіді вірні.
Придбання пакету акцій в обліку відображається записами:1) Дт 14 Кт 311;
Придбання продуктивної худоби в обліку відображається записами:1) Дт 155 Кт 685 Дт 641 Кт 685
Призначення договору на проведення аудиту: встановлення обсягу робіт, їх оплати й термінів виконання, обов'язків та відповідальності сторін.
Прийнято до оплати рахунок транспортної організації за перевезення матеріалів:2) Дт 23 Кт 63;
Прийомом документального контролю є: зустрічна перевірка;
Прийомом фактичного контролю не є: взаємний контроль операцій.
Принцип «обачливості» в аудиті обумовлює: недовіру до інформації, що представлена персоналом клієнта;
Принцип багатоваріантності:означає, що при підготовці інформації слід враховувати всі можливі варіанти, однак обрати найоптимальніший з метою прийняття управлінських рішень;
Принцип безперервності діяльності підприємства:передбачає оцінку діяльності активів та зобов'язань підприємства, виходячи з припущення, що його діяльність триває далі;
Принцип відповідальності означає:що за величину і витрат і результатів відповідальність несе конкретна особа, яка їх контролює;
Принцип методологічної незалежності:передбачає, що кожне підприємство встановлює свої правила організації та порядку ведення управлінського обліку;
Принцип орієнтації обліку на досягнення стратегічних цілей підприємства:означає, що приймаючи рішення на будь-якому рівні і обираючи найоптимальніше з них, слід пріоритетним вважати інтереси підприємства в цілому;
Принцип періодичності: відображає виробничий цикл підприємства і є важливим для побудови системи управлінського обліку;
Принцип результативності означає:що при здійсненні будь-яких видів діяльності слід постійно порівнювати витрати, понесені в результаті діяльності з отриманим результатом;
Принцип уніфікації (стандартизації) організації аналітичної роботи передбачає створення типових форм і таблиць, стандартних програм, що забезпечує: співставність результатів аналізу на усіх рівнях аналізу;
Принципи бухгалтерського обліку в Україні встановлюються: Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» ;
Припинення дії сертифікату аудитора здійснюється за умови: встановлення фактів низької якості аудиту.
Приплід тварин згідно П(С)БО 30 визнається:2) додатковими біологічними активами;
Приріст продукції за рахунок поліпшення використання авансованого капіталу перевищує частку її приросту, одержану завдяки збільшенню його розміру – це: інтенсивний тип розвитку.
Природна родючість :характеризується здатністю грунту забезпечувати рослини необхідними поживними речовинами за рахунок запасу, створеного внаслідок грунтоутворюючих процесів, а також визначається кліматичними умовами;
Природною здатністю грунту забезпечувати потребу у поживних речовинах протягом усього періоду їх росту і розвитку називається:родючість грунту;
Прискорити процес оформлення і проходження документів на всіх етапах їх опрацювання дозволяє:2) графік документообігу;
Причинами зменшення поголів’я тварин є:падіж тварин і птиці;
Причинами зміни матеріальних витрат на виробництво продукції (безпосередній вплив) не може бути: якість витрачених матеріальних ресурсів.
Причиною високої собівартості продукції тваринництва є: всі відповіді правильні.
Пріоритетною є оцінка активів підприємства, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання – це принцип: історичної собівартості;
Про ефективність виробництва свідчить: відносне зниження фондомісткості і підвищення фондовіддачі;
Про фінансову звітність підприємства аудиторський висновок підготував аудитор іноземної держави. Оцініть цю ситуацію згідно з вимогами національного законодавства: висновок підлягає підтвердженню аудитором України;
Про фінансову стійкість компанії свідчать показники: коефіцієнт автономії; коефіцієнт співвідношення власних і позичених коштів; коефіцієнт довгострокової заборгованості.
Про який вид аудиторського висновку свідчить вислів у тексті «за винятком невідповідностей»: негативний висновок;
Про який вид аудиторського висновку свідчить вислів у тексті «за винятком обмежень»: умовно-позитивний висновок;
Проведення аудиту підприємства здійснюється на підставі: договору;
Проведення інвентаризації дає можливість переконатись у: реальній наявності активів;
Проведення інвентаризації є обов'язковим: У разі зміни керівника підприємства;
Програма автоматизації бухгалтерського обліку, придбана для використання в господарській діяльності підприємства, відображається у складі: Інших необоротних активів;
Програму проведення аудиторської перевірки аудитор складає: після того, як аудитор провів тестування системи внутрішнього контролю.
Продажна вартість – це:вартість, за якою воно реалізовує (продає) товар;
Продуктивність молочного стада корів характери. пок. надоєм молока на одну корову;
Продуктивність праці – це: витрати живої праці на виробництво одиниці продукції.
Продуктивність праці визначається: здатністю конкретних робітників виробляти певну кількість продукції на одиницю робочого часу.
Продуктивність праці розраховується співставленням: валової продукції господарства в порівняних цінах і середньорічної чисельності працівників.
Продуктивність тварин – це відношення:виробленої продукції тваринни. до поголів`я;
Продуктом бюджетування є:бюджет;
Продукція, що одержується від біологічного активу чи їх групи одночасно з основною, відповідає встановленим стандартом і призначена для подальшої переробки або реалізації є :1) супутньою;
Проста форма обліку (без використання подвійного запису) застосовують фермерські господарства, в яких працюють: Власник (голова) та члени його родини;
Процедура одержання аудиторських доказів, яка відповідно до МСА 500 полягає у вивченні процесів або процедур, виконуваних іншими особами, має назву: спостереження.
Процедура одержання аудиторських доказів, яка відповідно до МСА 500 полягає у перевірці записів, документів або матеріальних активів, має назву:
Процедура одержання аудиторських доказів, яка відповідно до МСА 500 полягає у пошуку і одержанні інформації у обізнаних осіб, має назву:запит;
Процедури вивчення внутрішнього контролю слід здійснювати на етапі: планування аудиторської діяльності;
Процедури отримання аудиторських доказів включають: усе наведене вище правильне.
Процентне співвідношення між окремими елементами оборотного капіталу називають: структурою.
Процес аналізу виробництва продукції с.-г. не включає: планування і корегування планів виробництва продукції;
Процес визначення обсягу і структури питомих операційних витрат на виробництво і реалізацію окремих видів продукції називається: калькулюванням собівартості продукції.
Процес з’єднання господарських засобів оборотних активів сфери виробництва з робочою силою – це:2) виробництво;
Процес моделювання не включає: аналіз теоретичних закономірностей, властивих досліджуваному явищу, і емпіричних даних про його структуру й властивості
Процес передачі підприємством готової продукції іншому підприємству або фізичній особі за грошові кошти – це:3) реалізація;
Процес підготовки економічної інформації до аналізу не включає: виявлення факторів, що впливають на окремі показники;
Процес підготовки і прийняття рішення містить кілька етапів, які не передбачають:вибір підходу до оцінки витрат на оплату праці;
Процес придбання і заготівлі засобів виробництва – це:1) постачання;
Процес реалізації полягає:1) у передачі готової продукції, створеної у процесі виробництва споживачам (покупцям);
Процес формування інтенсивного типу розвитку шляхом комплексної механізації та автоматизації виробництва, його хімізації й електрифікації, впровадження ресурсозберігаючих технологій, вдосконалення організації праці та матеріального стимулювання, поглиблення спеціалізації виробництва і досягнення його раціональної концентрації ресурсів: інтенсифікацією.
Прямі виробничі витрати обліковуються на рахунку:1) 23;
Прямі витрати це: 2) витрати, що можуть бути віднесені безпосередньо до конкретного об’єкта витрат економічно доцільним шляхом;
Прямі матеріальні витрати і прямі витрати на оплату праці включаються: 2) до складу виробничої собівартості продукції (робіт, послуг);
П'ятий клас рахунків призначений для відображення наявності та руху:витрат за елементами.
Рахунки бухгалтерського обліку за економічним змістом класифікуються на:
рахунки господарських засобів і процесів, рахунки джерел утворення засобів;
Рахунки класу 7 в кінці звітного періоду:закриваються на рахунок 79;
Рахунки обліку витрат класу 8 відкриваються в розрізі:елементів витрат;
Рахунки по обліку залучених джерел поділяються на:довгострокові зобов’язання, поточні зобов’язання;
Рахунки, на яких відображають стан і зміни джерел господарських засобів, називаються:пасивні;
Рахунки, на яких відображають стан і зміну господарських засобів, називаються:активні;
Рахунки, одночасно призначені для обліку економічно однорідних груп засобів, їх джерел, господарських процесів і результатів діяльності у грошовому вимірнику, називаються:синтетичними;
Рахунки, призначені для обліку господарських засобів і джерел їх утворення одночасно, називаються:активно-пасивні;
Рахунок «Знос необоротних активів» відноситься до:регулюючих;
Рахунок «Капітальні інвестиції» відноситься до:1 класу;
Рахунок «Основні засоби» відноситься до:рахунку обліку активів;
Рахунок 286 при відображення операцій з реалізації основних засобів використовується у випадку:2) якщо об’єкт використовувався більше року;
Рахунок 40 в балансі відображається:в першому розділі пасиву;
Рахунок 40 може мати сальдо:тільки по кредиту;
Рахунок 40 по відношенню до балансу:пасивний;
Рахунок 42 "Додатковий капітал" не включає такий субрахунокАмортизація;
Рахунок 66 «Розрахунки за виплатами працівникам»:2) пасивний;
Рахунок складається:з лівої частини – кредиту і правої – дебету.
Рахунок-фактура постачальника за місцем складання відноситься до документів:2) зовнішні;
Реалізація продукції здійснюється у формі: вартісній і натуральній.
Реалізація сільськогосподарської продукції за відповідний рік відображаються у звітності :форма 21 с.г;
Реалізована здатність конкретної праці в одиницю робочого часу виробляти певну кількість продукції або виконувати відповідний обсяг роботи, це: продуктивність праці;
Реалізовано молодняк тварин переробним підприємствам за справедливою вартістю: Дт 901 Кт 21;
Регістри бухгалтерського обліку мають містити: Все вище викладене.
Реєстр аудиторів і аудиторських фірм веде: Аудиторська палата;
Реєстраційний журнал використовується при формі обліку: Меморіально-ордерній;
Реєстрацію суб’єктів аудиторської діяльності в Україні здійснюють: Аудиторська палата України;
Резерв збільшення виробництва продукції окремої культури а рахунок покращення сортового складу посівів обчислюють: зміна питомої ваги кожного сорту множиться на фактично досягнуту урожайність (і ділиться на 100%), добутки сумують і результат множать на фактичну площу посіву;
Резерв збільшення виробництва продукції рослинництва за рахунок впровадження більш урожайних сортів обчислюють як: різницю між урожайністю більш і менш продуктивного сорту помножити на фактичну загальну площу
Резерв збільшення обсягів виробництва молока за рахунок ліквідації яловості корів обчислюють як: кількість недотриманого молока від ялової корови помножити на кількість ялових корів в стаді.
Резерви покращення використання с-г угідь поділяються на:натуральні та економічні;
Резервний капітал може бути використаний наПокриття збитків;
Результат роботи с-г підприємств істотно залежить від: суми отриманого прибутку
Результати аналізу руху робочої сили дають можливість: вивчити якісний склад робочої сили
Результати аналізу, який проводиться вищестоящою організацією або іншими органами, оформлюють у вигляді: заключення.
Результати з лаконічним описом виявлених порушень, помилок, відхилень, з оцінкою стану бухгалтерського обліку, достовірності звітності і законності господарських операцій повинні бути представлені в: аудиторському висновку;
Результатом застосування індуктивного і дедуктивного методу є: економічні принципи й узагальнення.
Результатом проведення внутрішньої аудиторської перевірки є: звіт керівнику;
Релевантні витрати це: витрати, що можуть бути змінені внаслідок прийняття рішення;
Ремітент це:особа, власник переказного векселя;
Рентабельність активів це відношення: прибутку від звичайної діяльності до середньої величини активів;
Рентабельність власного капіталу визначається як:відношення прибутку від звичайної діяльності до джерел власних засобів;
Рентабельність інвестицій це відношення:прибуток до валюти балансу.
Рентабельність окремих видів продукції обчислюється як: відношення прибутку, що включається в ціну виробу, до ціни виробу.
Рентабельність підприємства – це: відносна дохідність або прибутковість, що вимірюється у відсотках до витрат коштів або капіталу.
Рентабельність поточних активів це відношення:прибутку від звичайної діяльності до середньої величини поточних активів;
Рентабельність реалізованої продукції це відношення: прибутку від звичайної діяльності до суми виручки від реалізації продукції;
Рентабельність це поняття, що характеризує:економічну ефективність виробництва, за якої підприємство за рахунок грошової виручки від реалізації продукції повністю відшкодовує витрати на її виробництво й одержує прибуток.
Рентабельність являє собою: економічну категорію, яка означає дохідність, прибутковість сільськогосподарського виробництва;
Рентабельність – це: якісний, вартісний показник, що характеризує рівень віддачі витрат або ступень використання ресурсів, що є в наявності, в процесі виробництва і реалізації продукції;
Ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до отримання економічних вигід у майбутньому – це: Немає правильної відповіді.
Ретроспективна оцінка ефективності реальних інвестицій проводиться за допомогою комплексу показників, за виключенням: підвищення трудомісткості продукції;
Ризик того, що аудитор висловить невідповідну аудиторську думку, коли фінансові
Ризик того, що аудитор може висловити неадекватну думку щодо фінансово-господарської діяльності підприємства – це: аудиторський ризик;
Ризик того, що фінансові звіти суттєво викривлені до аудиторської перевірки – це: ризик суттєвих викривлень;
Ринкова економіка – це: економіка вільного підприємництва в межах існуючих законів.
Ринок – це: система різноманітних економічних відношень між людьми, які виникають в процесі виробництва, розподілу обміну, споживання, що основана на певних принципах, головним із яких є вільна економічна діяльність.
Рівень ефективності використання землі характеризується показниками виходу продукції: на одиницю площі сільськогосподарських угідь.
Рівень забезпеченості підприємства робочою силою визначається: відношенням фактичної чисельності працюючих до планової потреби;
Рівень забезпеченості тваринницькими приміщеннями визначається відношенням: кількості фактичних скотомісць до скотомісць за проектом
Рівень забезпеченості худоби кормами визначаються як: відношення фактичних витрат кормів до планових;
Рівень інтенсив.с-г характ.такими показн:суку.зат-ти ж-ої іурече-ої праці або річні затр
Рівень інтенсивності використання земельних ресурсів визначається за таким показником: усі відповіді правильні.
Рівень механізації виробничих процесів визначається як: відношення обсягу механізованих робіт до загального обсягу робіт;
Рівень продуктивності тварин залежить від таких факторів: всі відповіді правильні.
Рівень рентабельності (Рр) визначається за формулою: Рр =13 EMBED Equation.3 1415%,
Рівень рентабельності відображає ефективність використання: застосованих виробничих ресурсів.
Рівень рентабельності можна відобразити через факторну модель: кратну;
Рівень рентабельності показує: скільки прибутку отримано в розрахунку на 1 гривню повної собівартості реалізованої продукції.
Рівень рентабельності розрах.,як:віднош.чист.прибутку до вир-ої соб-сті і помн.на 100
Рівень ризику та суттєвості зазначається в: плані та програмі аудиту;
Рівень розораності сільськогосподарських угідь визначається як: питома вага площі ріллі в площі сільськогосподарських угідь.
Рівень собівартості продукції рослинництва не залежить від: виручки від реалізації продукції рослинництва;
Рівень товарності окремих видів продукції обчислюють як: відношення кількості реалізованої продукції до виробленої.
Рівень фізичного (матеріального) спрацювання основних виробничих фондів підприємства визначають: за фактичним строком служби;
Різниця між продажною та номінальною вартістю первинно розміщених акцій акціонерних товариств обліковується у складі:1) додаткового капіталу;
Річна звітність подається:1) не пізніше 10 лютого, наступного за звітним року;
Річна потреба підприємства у матеріалах 12000 т, економічний розмір запасу 200 т. Загальне число замовлень на рік складе:3) 60 замовлень;
Рішення «виробляти чи купувати?» – це:рішення, пов’язане з розглядом альтернативи: виробляти самостійно окремі компоненти продукції (деталі, комплектуючі тощо) чи купувати їх у зовнішніх постачальників;
Рішення про спеціальне замовлення можна розглянути на наступному прикладі:коли підприємство отримує пропозицію продати товари чи надати послуги за ціною, нижчою за звичайну (або нижчою за собівартість), то прийняття такої пропозиції доцільне лише тоді, коли додатковий дохід перевищує додаткові витрати і відсутня загроза деформації ринку;
Робітники і службовці, які працюють на сільськогосподарських підприємствах класифікують за категоріями:всі відповіді вірні.
Робоча документація є власністю: аудитора;
Робочий план рахунків підприємства розробляють:Головне державне казначейство;
Робочим (виконавчим) органом суб'єкта інвентаризації є: Інвентаризаційна комісія;
Робочі документи аудитора за способом і джерелом отримання бувають: від третіх осіб, від підприємства-клієнта, складені аудитором;
Робочі документи аудитора не являють собою: частину документів фінансової звітності;
Родючість, що визначається врожайністю культур з гектара посіву називається: абсолютна.
Родючість, що розглядається як наслідок органічної єдності природної і штучної родючості називають: економічна.
Родючість, що створюється в процесі виробництва матеріальних благ, коли людина, не задовольняючись потенційними можливостями землі сформованими під впливом природних факторів, своєю діяльністю намагається поліпшити фізико-хімічні і біологічні властивості ґрунту називають: штучна.
Родючість, що характеризується здатністю ґрунту забезпечувати рослини необхідними поживними речовинами за рахунок запасу, створеного внаслідок ґрунтоутворюючих процесів, а також визначається кліматичними умовами, називається: природна.
Родючість, яку визначають як кількісне співвідношення врожаю з виробничими витратами називають: відносна.
Розвиток ринкових відносин в Україні зумовив зростання потреби в обліковій інформації, необхідної для управління підприємством. Тож, вперше термін “управлінський облік” з'явився в Україні:в ухваленому в 1999 році Законі України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні";
Роздержавлення власності – це: обмеження державного втручання в господарську діяльність державних підприємств.
Розділ аудиторського висновку «Масштаб перевірки» включає таку інформацію: зміст проведених робіт, які дають впевненість в тому, що аудиторська перевірка здійснена у відповідності до вимоги чинного законодавства;
Розкладання досліджуваного показника на складові його фактори і встановлення їхнього взаємозв'язку і підпорядкованості означає: створення факторної системи
Розмір впливу зміни урожайності на відхилення валового збору окремої культури не можна визначити як: добуток різниць між фактичною і плановою урожайністю на фактичну площу посіву;
Розмір впливу поголів’я на зміну валового виробництва обчислюється як різниця між: розрахунковим (обчисленому при умові фактичного поголів’я і планової продуктивності) і плановим обсягом виробництва;
Розмір впливу посівної площі на зміну валового збору по групі однорідних культур визначається як: різницю між фактичним і умовно-розрахунковим валовим збором.
Розмір впливу продуктивності однієї голови на зміну валового виробництва продукції тваринництва (результативний показник) розраховують як різницю між: фактичним і умовним (обчисленим при фактичному поголів’ю і плановій продуктивності однієї голови) результативними показниками;
Розмір впливу суми витрат на 1 га (В) на зміну собівартості 1 ц соняшнику () обчислюється так: .
Розмір впливу ціни реалізації зерна (р) на зміну суми прибутку (
·П)обчислюють як:
·П=( р1 - р0)х q1 z – собівартість 1 ц, грн
Розмір галузі у тваринництві характеризується показником:середнім поголів`ям тварин за певний період;
Розмір допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами надається застрахованій особі у розмірі: 100%
Розмір повторного рахунку у валовій продукції прямо пропорційно залежить від обсягу продукції: власного виробництва та залученої з інших галузей.
Розмір резервного капіталу повинен бути:не менше 25% статутного;
Розмір щорічних відрахувань до резервного капіталу повинен бути1) Не менше 5% чистого прибутку;
Розміщення господарських засобів в активі балансу здійснено відповідно їх: ступеню ліквідності;
Розміщення сільського господарства – це: форма суспільного поділу праці, яка характеризує розподіл виробництва окремих видів сільськогосподарської продукції по території країни.
Розораність с-г угідь показ.:част. площі ріллі в оброб.по відн.до всієї площі зем.с-г вик.
Розподіл зобов’язань при організації аналітичної роботи дозволяє: попереджувати дублювання однієї й тієї ж аналітичної роботи різними підрозділами
Розподілена сума нарахованого фіксованого сільськогосподарського податку між об’єктами обліку витрат виробництва: Дт 231 Кт 91;
Розподілені загальновиробничі витрати рослинництва віднесені на вирощування соняшнику: Дт 231 Кт 911;
Розподілені загальновиробничі витрати рослинництва відображаються в обліку записом: Дебет 231 Кредит 91;
Розподілено загальновиробничі витрати. Вказати вірну кореспонденцію рахунків.3) Дт 23 Кт 91
Розрахунки з квартиронаймачами або батьками дітей за відвідування дитячих закладів в обліку відображається на субрахунку: 377 ;
Розрахунок відпускних проводиться з урахуванням показника:календарні дні за винятком святкових і неробочих;
Розрахунок впливу урожайності окремих культур на зміну валового збору по групі однорідних культур не можна обчислити як: добуток зміни середньої урожайності на фактичну площу посіву.
Розрахунок обсягу тракторних робіт в умовні еталонні гектари відбувається: Множенням кількості виконаних змінних норм виробітку трактора певної марки на його змінний еталонний виробіток;
Розрахунок розміру усушки (ваги зерна від зменшення вологості при сушінні) здійснюється:2) за формулою: вага зерна до сушіння - [(100 % - показник вологості до сушіння)(100 % - показник вологості після сушіння)] х вага зерна до сушіння;
Розрахунок суми коштів (ек), які умовно вивільнюються з обороту при прискоренні оборотності запасів (або потребують додаткового введення в оборот при уповільнені оборотності), проводять як: , де Т – тривалість одного обороту в днях
Розрахунок чистого прибутку (збитку) проводяться у розділі Звіту про фінансові результати: 1;
Розробка загальної стратегії й детального підходу до очікуваного характеру, часу та обсягу аудиту – це: планування аудиту;
Розробкою і затвердженням національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності займається: Міністерство фінансів України;
Розробку форм бухгалтерської звітності в Україні покладено на: Міністерство фінансів;
Розширене відтворення в сільському господарстві може здійсн.: вірні відповіді 1 і 2;
Роль і функції підсистеми внутрішнього аудиту визначаються:керівництвом підприємства.
Роялті – це: винагорода за використання нематеріальних ресурсів.
Сальдо рахунку 231:завжди дебетове;
Свідоцтво про включення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності видається терміном на: п’ять років;
Світові ціни на товари сільськогосподарського походження – це: ціни угод на великі партії товарів, укладених в основних центрах світової торгівлі на умовах платежу в вільноконвертованій валюті.
Сезонність сільськогосподарського виробництва виявляється в: нерівномірному, переривчатому використанні робочої сили і засобів виробництва.
Серед видів продукції обрати побічну: 3) гній ВРХ;
Середньовічна парадигма обліку, згідно з якою основним об'єктом обліку є каса, виплати з неї та очікувані надходження, називається: Камеральною;
Середньоденний виробіток одного автомобіля формується під впливом групи таких факторів: коефіцієнтів використання автопарку, пробігу, вантажопідйомності, середнього пробігу 1 а/м за день, середньої вантажопідйомності 1 а/м
Середньорічний виробіток на 1 трактор формується під впливом таких факторів: виробіток на 1 трактор за день і кількість відпрацьованих м/днів в цілому по МТП
Сертифікація (визначення кваліфікаційної придатності) аудиторів здійснюється: Аудиторською палатою України;
Синтетичний облік наявності і руху запасів здійснюється на рахунках класу:1) 2;
Синтетичні облікові регістри призначені для:1) групування та систематизації однорідних за економічним змістом господарських операцій;
Сировина і матеріали, паливо, запасні частини та інші виробничі запаси, а також вироблена готова продукція оцінюються:за їх фактичною собівартістю;
Система заходів, що здійснюється під час провадження справи про банкрутство та спрямована на запобігання боржника банкрутом та його ліквідації називається: санація.
Система контрольних дій, спрямована на вивчення однієї чи декількох сторін виробничої або господарсько-фінансової діяльності підприємства – це: тематична перевірка.
Система обліку за центрами відповідальності передбачає:2) регулярне складання звітів про виконання бюджетів;
Система показників для оцінки фінансового стан підприємства складаються з трьох груп, до яких не входять показники: фондозабезпеченості;
Система показників, що відображає стан капіталу у процесі його кругообігу та спроможності суб’єкта господарювання фінансувати свою діяльність на фіксований термін часу, характеризує: платоспроможність підприємства;
Система, при застосуванні якої заробіток нараховується тільки за виконану роботу (виготовлену продукцію) – це:Пряма відрядна система оплати праці;
Систематичне та хронологічне спостереження за фактами господарського життя здійснюється за допомогою:1) документації та інвентаризації;
Сільськогосподарське (аграрне) підприємство – це юридична особа, основним видом діяльності якої є: виробництво та переробка сільськогосподарської продукції.
Сільськогосподарські угіддя – це: ті угіддя, з яких можливе одержання сільськогосподарської продукції.
Сканування – це методичний прийом проведення аудиту, який передбачає: безперервний по елементний перегляд інформації.
Скільки видів балансових змін ви знаєте?4 типи;
Скільки існує стадій кругообігу господарських засобів підприємства:2) 3;
Скільки класів налічує план рахунків бюджетних установ: 8 класів балансових і 1 (0 клас) позабалансових рахунків.
Скільки типів балансових змін існує? чотири.
Скільки форм фінансової звітності подають малі підприємства: 2;
Склад витрат, що становлять виробничу собівартість готової продукції власного виробництва, визначається: У П(С)БО № 16 «Витрати»;
Склад елементів витрат регламентовано:3) П(С)БО 16;
Склад інвентаризаційної комісії затверджується: Наказом керівника підприємства;
Склад фактичних витрат, що становлять первісну вартість матеріальних ресурсів (матеріалів, товарів тощо), які прибавляє підприємство, визначається: У П(С)БО № 9 «Запаси»;
Склад фактичних витрат, що становлять первісну вартість матеріальних ресурсів (матеріалів, товарів тощо), які прибало підприємство, визначається:1) у П(С)БО № 9 “Запаси”;
Склад, структура та зміна матеріальних ресурсів характеризується показниками: лише якісними і вартісними;
Складання бюджетів на підставі фактичних результатів, досягнутих у попередньому періоді називається:бюджетуванням через прирощення;
Складений бюджет відображає показники, що їх має досягти підприємство. Проте в процесі господарської діяльності можуть виникати відхилення. Відхилення це:різниця між фактичними й бюджетними показниками;
Складовими мікросередовища, в якому функціонують аграрні підприємства, є: усі відповіді правильні.
Складовими мікросередовища, в якому функціонують аграрні підприємства є: всі відповіді вірні.
Складський облік запасів організується з використанням:1) картотеки складського обліку;
Скласти кореспонденцію рахунків: нараховано заробітну плату працівникам дитячого садку, який перебуває на балансі підприємства:Дт 949 Кт 66;
Скласти кореспонденцію рахунків: нараховано лікарняні за рахунок роботодавця:Дт 949 Кт 663;
Скласти кореспонденцію: одержано від постачальників і оприбутковано на склади підприємства матеріали:3) Дт 201 Кт 63;
Служба внутрішнього аудиту на підприємстві виконує такі функції: контрольні та аналітичні;
Собівартість одного кормо-дня (для оцінки вартості приплоду) розраховується:діленням всієї суми витрат з утримання робочої худоби на загальну кількість кормо-днів;
Собівартість 1 ц живої ваги худоби і птиці визначається як:ділення їх вартості на кількість центнерів живої ваги (без ваги тварин, що загинули);
Собівартість 1 ц живої маси худоби і птиці визначається: Діленням їх вартості на кількість центнерів живої маси (без маси тварин, що загинули) ;
Собівартість 1 ц зерна і зернових відходів визначають: Діленням витрат вирощування зернових культур на відповідну фізичну масу зерна і зернових відходів після очищення і сушіння;
Собівартість 1 ц коренеплодів цукрових буряків (фабричних і маточних) визначають: Діленням витрат виробництва і збирання (за винятком витрат на збирання і транспортування гички) на масу одержаної від урожаю і оприбуткованої продукції;
Собівартість 1 ц кукурудри визначають: Діленням витрат виробництва (за винятком витрат на збирання, транспортування стебел кукурудзи) на масу зерна кукурудзи;
Собівартість 1 ц насіння олійних культур визначають: Правильні відповіді 1 та 3.
Собівартість 1 ц приросту живої ваги визначаєтьсяділенням загальної суми витрат на утримання відповідної групи худоби чи птиці на кількість центнерів живої ваги;
Собівартість 1 ц приросту живої маси ВРХ визначається діленням:загальної суми витрат на утримання ВРХ (без вартості побічної продукції) на кількість центнерів приросту живої маси;
Собівартість 1 ц приросту живої маси худоби чи птиці визначається: Діленням загальної суми витрат на утримання відповідної групи худоби чи птиці (без вартості побічної продукції) на кількість центнерів приросту живої маси;
Собівартість готової продукції або послуг – це:сума виробничих та інших витрат на виготовлення конкретної продукції на конкретному підприємстві;
Собівартість однієї голови приплоду по ЖТС обчислюється за вартістю: 60 кормо-днів утримання однієї голови дорослої рогатої худоби;
Собівартість одного кормодня розраховується як :ділення суми витрат на утримання основного стада корів на кількість кормо днів;
Собівартість продукції птахівництва визначається: Діленням витрат на утримання чи вирощування відповідної групи птиці (без вартості посліду та іншої продукції) на кількість відповідної продукції;
Собівартість продукції птахівництва визначається:діленням витрат на утримання чи вирощування відповідної групи птиці (без вартості посліду та іншої продукції) на кількість відповідної продукції;
Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) складається з:1) виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), яка була реалізована протягом звітного періоду, нерозподілених постійних загальновиробничих та наднормативних виробничих витрат;
Собівартість, що визначається на кожному підприємстві по окремим видам продукції називається: індивідуальною собівартістю.
Собівартість, як один з найважливіших показників господарської діяльності, показує: у що саме обходиться господарству виробництво відповідного виду продукції і наскільки економічно вигідним воно є.
Спеціалізація сільського господарства – це: переважний розвиток однієї або обмеженої кількості галузей виробництва товарної продукції в окремих господарствах, районах, областях, зонах.
Спеціалізація–це:форма сусп.под. праці,як між гал.і сферами сусп.вир-ва,так і в серед.гал
Спеціальна таблиця, призначена для відображення документально оформлених господарських операцій у системі рахунків, на копичення та зберігання облікової інформації – це: Обліковий регістр;
Списана залишкова вартість автомобіля, утримуваного для продажу:Дебет рахунку 286 Кредит рахунку 105;
Списана сільськогосподарська продукція за справедливою вартістю, знищеною в результаті стихійного лиха: Дт 991 Кт 27;
Списана собівартість реалізованої продукції рослинництва за справедливою вартістю: Дт 901 Кт 271;
Списана собівартість реалізованої сільськогосподарської продукції на фінансовий результат: Дт 791 Кт 901;
Списані витрати за повністю загиблими посівами озимої пшениці внаслідок заморозків. У звіті про фінансові результати ці операції будуть відображені у статті: надзвичайні витрати;
Списані загиблі тварини внаслідок стихійного лиха: Дт 991 Кт 21;
Списання адміністративних витрат відображається в обліку кореспонденцією рахунків:Дт 791 Кт 92
Списання на доходи заборгованості, по якій минув строк позовної давності в обліку відображається записом:ДТ 55 КТ 746;
Списано дохід від первісного винання сільськогосподарської продукції на фінансовий результат:Дт 710 Кт 791;
Списано на фінансові результати витрати на збут: Дт 93 Кт 791;
Списано насіння на посів цукрового буряку: Дт 231 Кт 208;
Списано насіння на посів:3) Дт 23 Кт 20;
Списано паливо на вирощування соняшнику: Дт 231 Кт 203;
Списано паливо на основне виробництво, вказати правильну проводку.1) Дт 23 Кт 83 Дт 803 Кт 203
Списано послуги вантажного автотранспорту з доставки сільськогосподарської продукції для реалізації на ринку: Дт 93 Кт 234
Списано прибуток від реалізації:3) Дт 44 Кт 79;
Співвідношення кількості звільнених працівників з усіх причин і середньоблікової її чисельності – це показник: плинності персоналу.
Співвідношення чисельності основних робітників і чисельності допоміжних робітників – це показник: частки окремих категорій працівників.
Сплата фіксованого сільськогосподарського податку в обліку відображається записом:Дт 641 Кт 311;
Сплачена сума нарахованого фіксованого сільськогосподарського податку: Дт 311 Кт 64;
Справедлива вартість активу – це: Вартість, за якою може бути здійснений його обмін між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами;
Спрощену форму обліку застосовують фермерські господарства у яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний період – до 10 осіб включно (крім членів сім’ї) і обсягом виручки за рік, що не перевищує: 700 тис. грн.
Стабільність фінансового стану залежить від: всі відповіді вірні.
Ставка фіксованого сільськогосподарського податку з 1 га сільськогосподарських угідь встановлюється у відсотках: До їх грошової оцінки;
Стандарти, які встановлюються для некваліфікованих робітників з більшими витратами праці при низькій тарифній оплаті:полегшені стандарти;
Станом на 1.04. звітного року за звітною особою Петровим П.П. обліковано заборгованість 100 грн. за попереднім авансом. 5.04. Петрову видано в підзвіт 300 грн. Наслідки для підприємства.2) штраф 25 грн.;
Стаття балансу « Грошові кошти та їх еквіваленти» відноситься до:ІІ розділу активу;
Стаття балансу « Додатковий вкладений капітал» відноситься до:І розділу пасиву;
Стаття балансу «Векселі видані» відноситься до:ІV розділу пасиву;
Стаття балансу «Довгострокова дебіторська заборгованість» відноситься до:І розділу активу;
Стаття балансу «Довгострокові біологічні активи » відноситься до:І розділу активу;
Стаття балансу «Довгострокові кредити банків» відноситься до:3 розділу Пасиву.
Стаття балансу «Забезпечення виплат персоналу» відноситься до:ІІ розділу пасиву;
Стаття балансу «Запаси» відноситься до:ІІ розділу активу;.
Стаття балансу «Незавершене будівництво» відноситься до:І розділу активу;
Стаття балансу «Поточні біологічні активи» відноситься до:ІІ розділу активу;
Стаття балансу «Цільове фінансування» відноситься до:ІІ розділу пасиву;
Створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером – це: Форма організації бухгалтерського обліку;
Створення резерву сумнівних боргів в обліку відображається записом:1) Дт 944 Кт 38;
Створення типових бланків документів для оформлення однорідних господарських операцій називається: Уніфікацією;
Стратегія проведення аудиту основних засобів розробляється виходячи із норм: МСА 300 «Планування»;
Строк відкритої підписки на акції ВАТ не може перевищувати: 6 місяців;
Строк відрядження в межах України не може перевищувати (календарних днів): 30;
Строк дії довіреності на отримання ТМЦ у постачальника:1) 10 днів;
Строк корисного використання (експлуатації) об’єкта основних засобів може бути переглянуто: у разі зміни очікуваних економічних вигод від його використання;
Строк проведення аудиторської перевірки не повинен перевищувати: 1,5 місяця.
Структура випуску продукції – це:співвідношення окремих виробів у загальному обсязі виробництва, вираженому здебільшого у відсотках;
Структура земельного фонду це:процентне спів. угідь земельн. фонду до їх заг. площі;
Структура кормової бази це:співвідн. окремих видів кормів у загальній їх кількості;
Структура персоналу – це відсоткове співвідношення окремих груп персоналу за такими класифікаційними ознаками, як: усі відповіді правильні.
Ступінь використання трудових ресурсів характеризується: співвідношенням між фактично відпрацьованим часом в розрахунку на одного робітника та нормативом, прийнятим для даної зони.
Ступінь госп-ого вик. землі розрах: віднош.пло ріллі і баг-их культ.насаджень на пл. с-х
Ступінь інтенсивності використання капіталу, вкладеного у запаси і матеріали, аналізують за показниками: оборотності;
Ступінь меліорованості земель розрах.як:відношення площі меліор.зем.до заг.площі с-г
Ступінь розораності землі розраховується: вірні відповіді 2 і 3.
Суб’єктами аудиту є : аудитори і аудиторські фірми;
Суб’єкти внутрішнього аудиту звітують перед: керівництвом підприємства;
Суб'єкти внутрішнього аудиту призначаються: власником або управлінським персоналом суб'єкта господарювання;
Субрахунки призначені для:конкретизації, розшифровки даних, облічених на синтетичних рахунках;
Сукупність бухгалтерських документів називається:1) документацією;
Сукупність бюджетів, що узагальнюють майбутні операції усіх підрозділів підприємства:генеральний (зведений) бюджет;
Сукупність майнових цінностей підприємства, що обслуговує господарський процес і повністю використовується протягом одного операційного циклу, - це визначення: оборотних активів;
Сукупність органічно поєднаних виробничих ресурсів, взятих на стадії виробництва, які здатні забезпечувати продукування сільськогосподарської продукції в обсязі та асортименті називається: виробничий потенціал.
Сукупність підрозділів підприємства, які забезпечують задоволення соціально-побутових та культурних потреб робітників підприємства – це: соціальна інфраструктура.
Сукупність підрозділів які безпосередньо не беруть участі у створенні основної (профільної) продукції підприємства, але своєю діяльністю сприяють роботі основних цехів, називають: виробничою інфраструктурою.
Сукупність правил, які визначають співвідношення між мірою праці та мірою винагороди працівників – це:Система оплати праці;
Сукупність юридично-правових і економічних відносин, що виникають між суб’єктами ринку в процесі обігу земельних ділянок є: земельні відносини.
Сума амортизації дисконту довгострокових облігацій в обліку відображається у складі:фінансових доходів;
Сума амортизації патенту на сорт троянди “Рожевий ранок” у садовому господарстві відображається записом:4) Дт 23 Кт 133
Сума амортизації премії списується: 1) Дт 952 ;
Сума відсотків за користування кредитом в обліку визнається: 1) Фінансовими витратами;
Сума відшкодованого збитку оформляється записом:1) Дт 30 Кт 375;
сума господарських операцій, що показують вибуття господарських засобів за звітний період;
сума господарських операцій, що призвели до збільшення джерел формування господарських засобів за звітний період;
Сума дебіторської заборгованості, яка виникає в ході нормального операційного циклу або буде погашена протягом 12 місяців з дати балансу це:1) поточна дебіторська заборгованість;
Сума довгостроковою кредиту, яка підлягає погашенню протягом 12 місяців від дати балансу вважається:Поточною заборгованістю за довгостроковими зобов’язаннями.
Сума заборгованості власників (учасників) за внесками до статутного капіталу – це:1) неоплачений капітал;
Сума заробітної плати становить 813 грн., сума ПДФО - ?:46,98 грн.;
Сума коштів резервного капіталу, спрямована на покриття збитків звітного періоду в обліку відображається записом: Дт 43 Кт 442;
Сума нерозподіленого прибутку відображається:1) за Кт 44;
Сума перевищення номінальної вартості боргових цінних паперів над вартістю, за якою випускаються на фінансовий ринок це:1) дисконт;
Сума уцінки необоротних активів та фінансових інвестицій відображається на рахунку: 97;
Сумнівний борг – це:4) поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує невпевненість у її погашенні боржником.
Суму власних джерел формування запасів (ВОК) обчислюють за такою формулою: А - активу
Суму допомоги з тимчасової непрацездатності при її нарахуванні рекомендовано обліковувати за Кт субрахунку: 663;
Суму економії або перевитрат (е) коштів на виробництво можна визначити за формулою: ; z – собівартість 1 ц, грн. ;
Суму нарахованого фіксованого сільськогосподарського податку в кінці року розподіляють між об’єктами обліку витрат виробництва продукції рослинництва пропорційно до: Площі угідь зайнятих відповідними культурами;
Суспільна собівартість розраховується за: величиною витрат на певний вид продукції в залежності від місцевих агрономічних, зоотехнічних, організаційно-економічних і природних умов.
Суттєвість в аудиті – це: гранично припустимий рівень можливого перекручення окремої статті чи показника фінансової звітності;
Суть екстенсивного поліпшення використання основних засобів полягає у збільшенні тривалості роботи, скороченні цілозмінних і внутрішньо змінних втрат робочого часу, підвищення коефіцієнта змінності;
Суть інтенсивної технології полягає в оптимізації умов вирощування культури на всіх етапах її росту і розвитку, що означає: усі відповіді правильні.
Суть оцінки полягає: У періодичному встановленні нестач або лишків окремих видів активів;
Сформована структура бухгалтерського апарату та розподіл обов'язків між працівниками є передумовою: Організації документообороту, форми обліку, складу звітності.
Сформовано неподільний фонд сільськогосподарського кооперативу за рахунок вступних внесків (коштами) членів кооперативу: Дт 30 Кт 411;
Сформовано статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю після його державної реєстрації: Дт 46 Кт 40;
Сьомий клас плану рахунків по відношенню до балансу:пасивний;
Сьомий клас рахунків призначений для відображення наявності та руху: поточних зобов'язань;
Табель обліку робочого часу за способом охоплення операцій відноситься до документів:2) накопичувальні;
Такі категорії працівників як, робітники, учні, інженерно-технічний персонал, службовці, молодший обслуговуючий персонал (МОП) і персонал охорони відносяться до категорій: основний персонал;
Тварин цирків і зоопарків слід обліковувати на рахунку:3) 107;
Твердження, яке використовує аудитор згідно з МСА 500, що передбачає відображення всіх операцій і подій, які мають бути відображені у фінансовій звітності, має назву: повнота;
Твердження, яке використовує аудитор згідно з МСА 500, що передбачає відображення операцій і подій у відповідному звітному періоді, має назву: відсікання;
Твердження, яке використовує аудитор згідно з МСА 500, що передбачає відображення операцій і подій на відповідних рахунках, має назву: відображення.
Теза: «інформація повинна надходити до користувача, перш ніж застаріє або повністю втратить свою корисність» - характеризує одну з вимог до інформації в економічному аналізі: оперативність, своєчасність і безперервність надходження даних;
Теоретичною основою економічного аналізу, що визначає його зміст як на мікро- так і на макрорівні, є: загально-наукові принципи, методи організації й методика дослідження економічних явищ;
Теорія пізнання, виступаючи як методична основа усіх галузей науки, визначає й для економічного аналізу його: об’єкт і суб’єкт пізнання;
Термін «облікова політика» визначений: Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» ;
Термін дії сертифікату на здійснення аудиторської діяльності не може перевищувати: 5 років;
Термін зберігання касових документів на підприємстві становить: 1) три роки, за умови проведення за вказаний період документальної перевірки;
Термін звітування за відрядженням: 1) 5 робочих днів;
Термін корисного використання необоротного активу – це: Період часу, протягом якого актив, як очікується, буде використовуватись підприємством;
Термін окупності інвестицій визначається як відношення: суми додаткового прибутку до суми інвестицій;
Терміни зберігання бухгалтерських документів затверджені: наказом Головного архівного управління;
Тести контролю призначені для: перевірки операційної ефективності процедур контролю в запобіганні або виявленні та виправленні суттєвих викривлень на рівні тверджень;
Технологічна ефективність – це: співвідношення між ресурсами і результатами виробництва, за якої отримують натуральні показники ефективності виробництва.
Типом факторного аналізу не являється: вибірковий
Товарна продукція – це: частина валової продукції, яка реалізована за межі підприємства різним споживачам.
Точка беззбитковості це обсяг випуску (продаж), при якому:4) всі відповіді вірні.
Точка беззбитковості це:обсяг продажу (діяльності), за якого доходи підприємства дорівнюють його витратам;
 Точка беззбитковості в грошових одиницях визначається:1) діленням постійних витрат на коефіцієнт маржинального доходу;
 Точка беззбитковості підприємства зростатиме в результаті:1) зменшення постійних витрат;
Точка беззбитковості у грошових одиницях має наступну формулу розрахунку (рівняння):1) Змінні витрати + Постійні витрати;
 Точка беззбитковості –це :2) обсяг продукції при якому доходи підприємства дорівнюють його витратам, а прибуток дорівнює нулю;
Точку беззбитковості не можна виразити в таких вимірниках:трудові;
Точку беззбитковості обсягів реалізації обчислюють шляхом ділення: суми постійний витрат на ставку маржинального доходу;
Традиційно в Україні господарський облік поділяють на: Оперативний, статистичний, бухгалтерський;
Традиційно в Україні господарський облік поділяють на:2) оперативний, статистичний, бухгалтерський;
Трансфертна ціна – це: ціна, за якою продукти або послуги одного центру відповідальності компанії передаються іншому центру відповідальності цієї компанії;
Трансфертна ціна - це:3) внутрішня ціна, за якою один підрозділ підприємства передає іншому продукцію чи послуги;
Трансформація земельного фонду – це: перехід одних земельних угідь в інші.
Трансформація угідь це: перехід одних видів угідь в інші;
Третій клас рахунків призначений для відображення наявності та руху:запасів;
Третя пара рівностей в оборотних відомостях по синтетичним рахункам обумовлена:другим і третім.
Тривалість оборотності запасів визначається у:днях;
Тривалість оборотності запасів визначається:відношенням 365 днів до коефіцієнта оборотності запасів;
Тривалість складання документу має бути: 1) мінімальною;
Трудовий договір може бути:безстроковим або строковим;
Трудовий потенціал аграрного підприємства характеризується абсолютним показником: середньооблікова кількість працівників.
Трудомісткість продукції – це показник, що характеризує: затрати робочого часу на виробництво одиниці продукції;
Трудомісткість продукції – це:показник, що характеризує затрати робочого часу на виробництво одиниці або всього обсягу виготовленої продукції;
У багатогалузевому підприємстві рівень продуктивності праці залежить від двох комплексних факторів першого порядку: структури галузей (затрат праці) і вартості валової продукції
У бухгалтерському обліку агроформувань використовують такі вимірники: Всі відповіді правильні.
У бухгалтерському обліку підприємств на суму уцінки товарно-матеріальних цінностей роблять запис:1) Дт 946 Кт 20, 22, 26;
У випадках, коли результати аналізу надаються вищестоящим органам управління, то для їх оформлення складають: звіт;
У виробничому циклі одноразово приймають участь: оборотні засоби.
У договорі на проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг обов’язково зазначається: термін договору, мета перевірки, термін перевірки, обсяг аудиторських послуг, розмір і умови оплати, відповідальність сторін.
У звіті про рух грошових коштів дані про накопичення й використання грошових коштів наводяться у розрізі:Видів діяльності;
У підсумок валюти балансу основні засоби включаються:2) за залишковою вартістю;
У постачальника – неплатника ПДВ придбано запаси на суму 360 грн. За доставку транспортній організації сплачено 42 грн. (в т. ч. ПДВ). В обліку запаси будуть відображені в оцінці:1) 395 грн.;
У практиці вибір бази розподілу накладних витрат залежить від характеру діяльності й технології виробництва. Найпоширенішими базами розподілу є:пряма заробітна плата;
У практиці калькуляційної роботи використовують такі види одиниць як: натуральні, умовно-натуральні, умовні.
У процесі аналізу матеріальних ресурсів визначають: всі відповіді вірні.
У процесі виробництва основні фонди підприємства: змінюють свою споживну вартість.
 У разі визначення собівартості продукції за виробничими витратами операційний прибуток обчислюється як різниця між доходом від продажу і:3) собівартістю реалізованої продукції, адміністративними витратами і витратами на збут;
У разі відшкодування винною особою збитків від нестачі шляхом внесення коштів у касу виконується запис:1) Дт 30 Кт 375;
У разі перерахування постачальнику авансу у сумі 12000 грн. в обліку виконуються записи: 1) Дт 371 Кт 311 12000 грн.
 У системі обліку нормативних витрат за методом стандарт-кост усі записи на рахунках запасів і витрат ведуться:1) за нормативами;
У спрощеному вигляді функцію витрат можна описати за формулою(де У – загальні витрати; а – загальні постійні витрати; b – змінні витрати на одиницю діяльності; х – значення фактора витрат):У = а + bх;
У сучасних умовах використовують такі способи обробки інформації в аудиті: усі перелічені.
У точці беззбитковості маржинальний дохід дорівнює:2) постійним витратам;
у- урожайність, ц/га, z - собівартість 1 ц, грн.: Zко = z:КО
У фінансовому обліку визначається собівартість продукції;3) виробнича;
У формі обліку Журнал-Головна відображається: Хронологічний і синтетичний записи;
у=(х1+х2)*(х3-х4): кратна;
Узагальнюючим показником ефективності використання авансованого капіталу є: норма прибутку на авансований капітал.
Умови вир-ва можна розпад.на такі гр.:прир.іклім.умови,екон.умови ви-ва,місце розта.
Упорядкована і регламентована система збирання, вимірювання, обробки та передачі інформації про господарюючий суб'єкт користувачам для прийняття управлінських рішень – це: Визначення бухгалтерського обліку, наведене в Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» ;
Управління методологією бухгалтерського обліку і фінансовою звітністю здійснює:1) Міністерство фінансів України;
Управлінська звітність – це: внутрішня звітність, основна мета якої полягає у наданні оперативної, релевантної інформації у відповідності до вимог управлінського персоналу;
Управлінський облік має свої особливості, серед яких:система обліку повинна задовольняти потреби адміністрації в інформації, необхідній для вирішення проблем управління;
Управлінський облік орієнтований на аналіз:3) майбутніх подій;
Управлінський облік охоплює.:всі види облікової інформації, яка необхідна для управління в межах даного підприємства;
Управлінський облік щодо того, хто його організовує та щодо обов’язковості:організовується керівництвом підприємства та не є обов'язковим;
Уречевлений труд – це: вартість засобів виробництва;
Урожайність сільськогосподарських культур розраховується як відношення: валового збору культури до її зібраної площі;
Урожайність–це:розмір певної прод.рос-ва,що припадає на один.зібраної площі культ.
Усю сукупність інформації, яка використовується в економічному аналізі й забезпечує управлінську систему та зацікавлених сторонніх користувачів, можна розподілити на: усі відповіді вірні.
Утримання із заробітної плати працівників неповернутих своєчасно підзвітних сум в обліку відображається записом:Дт 661 Кт 372
Утримання податку по доходам фізичних осіб в обліку відображається записом:Дт 661 Кт 641;
Утримання суми аліментів відображається кореспонденцію рахунків:Дт 661 Кт 685;
Уцінка вартості поточних інвестицій здійснюється з використанням кореспонденції рахунків:1) Дт 975 Кт 352;
Уцінка довгострокових біологічних активів проводиться з використанням норм стандарту:2) П(С)Б) 28;
Уцінка довгострокових фінансових інвестицій на дату балансу в обліку відображається записом:4) Дт 952 Кт 14. Визначення амортизованої собівартості фінансових інвестицій характерне для:1) довгострокових інвестицій;
Учасники якого товариства відповідно до укладеного між ними договору здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і солідарно несуть додаткову відповідальність за зобов’язаннями товариства всім своїм майном:використовувати для формування статутного капіталу товариств:бюджетні кошти;
Фактична собівартість послуг холодильних камер відноситься на: споживачів (галузі, для потреб яких надаються послуги холодильної камери);
Фактична собівартість акцій власної емісії акціонерних товариств або часток, викуплених товариством у його учасників, називається: вилучений капітал.
Фактична собівартість закінчених поточних ремонтних робіт (виконаних замовлень з поточного ремонту техніки) списується на:споживачів послуг (галузі, для потреб яких виконувався ремонт);
Фактична собівартість придбаної сировини і матеріалів складається із: купівельної вартості і транспортно-заготівельних витрат;
Фактична собівартість робіт та послуг допоміжних виробництв (за винятком гужового транспорту) визначається:щомісяця;
Фактичну собівартість продукції, робіт і послуг підприємство може визначити:лише після повного завершення звітного місяця;
Факторна модель показника річної продуктивності праці у с.-г. виробництві (РП) має вигляд: РП = Д х ТГ х ПГ;
Факторна модель чистого прибутку (збитку) відноситься до моделі детермінованого факторного аналізу типу: адитивної;
Факторна модель, яка відображає результативний показник як алгебраїчну суму факторів, називають: адитивна;
Факторний аналіз вивчає:фактори та причини змін обсягів виробництва продукції;
Факторний аналіз виробництва продукції рослинництва передбачає:вивчення факторів та причин змін обсягів виробництва продукції;
Факторний аналіз не передбачає: визначення відносних темпів зростання та приросту показників за кілька років до рівня базисного року.
Факторний аналіз являє собою: причинно-наслідкові зв'язки економічного явища ;
Факторний аналіз, який вивчає вплив різноманітних факторів у даний момент, відносять до: оперативного;
Факторну модель детермінованого факторного аналізу, що відображає вартість валової продукції с.-г. , відносять до: мультиплікативної;
Фізична особа: може займатись аудиторською діяльністю після отримання сертифіката аудитора та подвійної реєстрації: як приватний підприємець та як суб’єкт аудиторської діяльності;
Фінансова звітність – це: Бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів за звітний період;
Фінансова звітність містить інформацію про:4) фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів.
Фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки господарських операцій та подій, здатних вплинути на рішення, що приймаються на її основі – це принцип: повного висвітлення;
Фінансова звітність повинна містити дані про:4) дату, валюту звітності та дані про підприємство.
Фінансовий стан підприємства не залежить від: форм і методів організації виробництва;
Фінансовий стан підприємства характеризується:системою показників, що відображають наявність, розміщення й використання фінансових ресурсів;
Фінансові витрати списуються в кінці періоду на фінансовий результат:4) так у всіх випадках.
Фонд споживання на підприємстві – це: фонд оплати праці і фонд матеріального заохочення;
Фондовіддача оборотних коштів визначається відношенням: вартості валової продукції в порівняних цінах до середньорічної вартості оборотних коштів за період.
Фондовіддача показує: виробництво продукції на 1 гривню вартості основних засобів;
Фондовіддача розраховується за формулою:відношення обсягу продукції у грошовому виразі, виробленої підприємством до середньорічної вартості основних виробничих засобів;
Фондомісткість – це: відношення первісної середньорічної вартості основних виробничих фондів сільськогосподарського призначення до вартості виробленої продукції.
Фондомісткість розраховується за формулою:відношення середньорічної вартості основних виробничих засобів до обсягу продукції у грошовому виразі, виробленої підприємством;
Фондоозброєність праці розраховується як відношення: вартості основних виробничих фондів сільськогосподарського призначення до середньорічної кількості працівників, зайнятих у сільськогосподарському виробництві.
Фондооснащеність розраховується як відношення: вартості основних виробничих фондів сільськогосподарського призначення до площі сільськогосподарських угідь.
Формальна перевірка документів полягає: у перевірці повноти і правильності заповнення всіх реквізитів;
Форми бухгалтерського обліку:4) ручна і автоматизована.
Форми та методи проведення аудиторської перевірки визначає: аудиторська фірма;
Формула розрахунку валового прибутку має наступний вигляд:Продаж (Виручка) – Собівартість реалізованих товарів;
Фундаментальні принципи професійної етики аудиторів встановлені: Кодексом професійної етики бухгалтерів;
Функції бухгалтерії головного підприємства або центральної бухгалтерії зводяться до перевірки звітності і складання узагальненої в цілому по підприємству:1) так;
Функція витрат це: математичний опис взаємозв'язку між витратами та їх факторами;
Характеристика не задовільного фінансового стану підприємства: не ефективне розміщення ресурсів, не задовільна платоспроможність, наявність простроченої заборгованості, недостатня фінансова стійкість, низька ліквідність, низький рівень ділової активності;
характером виробництва калькуляції класифікують: (періодичні), індивідуальні, проміжні;
Хронологічні облікові регістри призначені для:3) відображення господарських операцій в хронологічній послідовності;
Хто відповідає за організацію поточного архіву підприємства:2) головний бухгалтер;
Хто відповідає на підприємстві за організацію бухгалтерського обліку:2) керівник підприємства;
Хто встановлює для облікового працівника службові обов’язки:1) головний бухгалтер;
Хто встановлює форми та методи проведення зовнішнього аудиту: аудитор самостійно відповідно до мети аудиту;
Хто є суб’єктом аудиту: аудитор, аудиторська фірма;
Хто з відомих радянських учених-бухгалтерів був організатором розробки і впровадження в Радянському Союзі системи нормативного обліку витрат:М.Х. Жебрак;
Хто затверджує склад інвентаризаційної комісії?3) керівник підприємства;
Хто контролює виконання обов’язків обліковими працівниками:1) головний бухгалтер;
Хто має право підписувати аудиторський висновок: аудитор, який проводив аудит або директор аудиторської фірми;
Хто може бути директором аудиторської фірми: сертифікований аудитор;
Хто несе відповідальність за достовірність даних, що містяться в документі: Особи, які підписують документ;
Хто несе відповідальність за достовірність фінансової звітності, перевіреної аудитором: керівник підприємства, де проводилася перевірка;
Хто несе відповідальність за дотриманням порядку ведення бухгалтерського обліку на підприємстві: головний бухгалтер;
Хто обов’язково входить в склад інвентаризаційної комісії?2) головний бухгалтер;
Хто обов’язково повинен бути присутній при проведенні інвентаризації ТМЦ?2) матеріально-відповідальна особа;
Хто підписує інвентаризаційних опис?3) всі члени комісії.
Хто призначає на посаду працівників бухгалтерії:3) керівник підприємства;
Хто складає ліквідаційний баланс: ліквідаційна комісія;
Хто складає ліквідаційний баланс: Ліквідаційна комісія;
Хто такий аудитор: особа, яка має сертифікат аудитора, здійснює діяльність у складі аудиторської фірми або самостійно;
Це наявність у підприємства грошових коштів та їх еквівалентів достатніх для розрахунку за кредиторською заборгованістю, що вимагає негайного погашення платоспроможність;
Це рівень покриття зобов’язань підприємства його активами, строк перетворення яких на гроші відповідає строкам погашення зобов’язань ліквідність балансу;
Це характеристика стабільності фінансового стану підприємства, яка забезпечується високою часткою власного капіталу в загальній сумі використання фінансових засобівфінансова стійкість підприємства;
Центр відповідальності за витратами - це підрозділ:керівник якого контролює витрати, але не контролює доходів й інвестицій в активи центру;
Централізовані бухгалтерії, як правило, обслуговують: Групу однорідних організацій;
Центри відповідальності за функціональним принципом класифікуються на:1) обслуговуючі, матеріальні, виробничі, управлінські, збутові;
 Центром відповідальності називають:1)  підрозділ, керівник якого несе особисту відповідальність за результати його діяльності;
Цехові витрати ремонтної майстерні розподіляють між ремонтуємими об’єктами пропорційно до: Оплати праці;
Цілеспрямований вибір з кількох альтернативних варіантів такої дії, що забезпечує досягнення обраної мети або розв'язання певної проблеми – це:прийняття рішення ;
Ціна в ринковій економіці виконує функцію: стимулюючу.
Ціна запасу без ПДВ становить 1200 грн. Ціна з ПДВ становитиме (грн.):1) 1440;
Ціна матеріальних цінностей без ПДВ становить 12000 грн. Ціна з ПДВ становитиме (грн): 14400;
Цю систему калькулювання традиційно застосовують в індивідуальних та дрібносерійних виробництвах (кораблебудування, авіаційна промисловість, будівництво, виробництво меблів, видавнича діяльність тощо):калькулювання за замовленнями;
Частина валової продукції, яка реалізується за межі підприємства різним споживачам є: товарна продукція.
Частина оборотних фондів, яка вже виробничо спожита, а готової продукції ще не отримано – це: незавершене виробництво.
Частина сільськогосподарського виробництва, яка відрізняється від його інших частин кінцевою продукцією, набором засобів виробництва, технологією виробництва і його організацією, а також професійним складом працівників називається: галуззю.
Частину резервного капіталу спрямованого на збільшення розміру статутного капіталу: Дт 43 Кт 40;
Частка великих підприємств за відповідним показником розміру в загальній кількості підприємств певного юридично-правового статусу – це:відносний рівень концентрації.
Частка засновників у статутному капіталі акціонерного товариства повинна бути не менше ніж: 10%;
Часткова методика економічного аналізу включає такі основні етапи
Четвертий клас рахунків призначений для відображення наявності та руху:коштів розрахунків і інших активів;
Чи відносяться до запасів малоцінні та швидкозношувані предмети (МШП)? 1) так, але тільки ті МШП, що використовуються протягом не більше одного року або нормального операційного циклу, якщо він більше одного року;
Чи включається до собівартості поточних фінансових інвестицій сума мита, що сплачені при їх придбанні? 1) так;
Чи дозволяється робити виправлення в бланках інвентаризаційних описів?2) ні;
Чи допускаються виправлення в первинних документах: Допускаються, крім виправлень у касових і банківських документах;
Чи є обмеження розміру щорічних відрахувань до резервного капіталу ТОВ від суми одержаного прибутку: Не менше 5%;
Чи є різниця між негативним висновком і відмовою від видачі висновку?: підставою для негативного висновку є фундаментальна незгода, а для відмови - фундаментальна невпевненість;
Чи кожна тварина (рослина) може бути визнана біологічним активом?2) ні, тільки та, що перебуває в процесі біологічних перетворень;
Чи має право аудитор підписати свій висновок до затвердження клієнтом фінансової звітності: ні;
Чи має право аудитор самостійно визначати форми і методи аудиту: так, це його право;
Чи має право аудитор як суб’єкт аудиторської діяльності після проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності господарюючого суб’єкта надавати йому послуги з ведення податкового обліку: так, але він не має права проводити аудит у майбутньому;
Чи має право аудитор як суб’єкт аудиторської діяльності після проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності господарюючого суб’єкта надавати йому послуги з ведення податкового обліку: так, але він не має права проводити аудит у майбутньому;
Чи має право аудиторська фірма здійснювати обов’язковий аудит фінансової звітності суб’єкта господарювання, якому вона надає інформаційно-консультаційні послуги: ні;
Чи має право аудиторська фірма здійснювати обов’язковий аудит фінансової звітності суб’єкта господарювання, якому вона надає інформаційно-консультаційні послуги: ні;
Чи має право касир видати заробітну плату працівника підприємства Кравцова О.П., який відсутній через хворобу, його дружині Кравцовій К.В., яка також є працівником даного підприємства і надала касиру копію паспорту з позначкою про зареєстрований шлюб, але без довіреності Кравцова О.П.? 2) не має права;
Чи має право податковий інспектор на ознайомлення з повним текстом аудиторського висновку: ні, тільки з підсумковою частиною аудиторського висновку;
Чи мають право аудитори при проведенні аудиторських перевірок отримувати необхідну інформацію від третіх осіб: мають право лише за письмовим запитом;
Чи може збільшуватись первісна вартість нематеріальних активів: Може, на суму витрат, спрямованих на забезпечення зростання очікуваних економічних вигід від їх використання;
Чи може проводити перевірку аудитор, який є засновником підприємства, що перевіряється: ні;
Чи нараховується амортизація на довгострокові біологічні активи?2) так, лише на ті, справедливу вартість яких встановити неможливо;
Чи нараховується допомога з тимчасової непрацездатності, якщо працівник перебував у відпустці без збереження заробітної плати?Ні ;
Чи повинна бути інформація, яка міститься у фінансових звітах, зіставною: так;
Чи тотожне поняття „земельна ділянка” і „земельний пай” щодо відображення їх в обліку:2) ні;
Чи тотожними є поняття дохід і прибуток: ні;
Чим визначається організаційна структура управління аудиторською фірмою: усі відповіді вірні.
Чим вище рівень суттєвості, тим аудиторський ризик: нижчий;
Чисельність облікового апарату і його структура залежить від:4) обсягу облікових робіт, форми організації і автоматизації обліку та від масштабів виробництва.
Чисельність поголів’я тварин формується виходячи з: всі відповіді правильні.
Чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості - це: 1) первісна вартість мінус резерв сумнівних боргів;
Чому дорівнює маса нафтопродуктів в циліндричній ємності (т) при значеннях: r = 2m; h = 4m; p = 0,700; t = 10 : 35, 47;
Чому дорівнює розмір статутного капіталу в акціонерних товариствах: Номінальній вартості випущених акцій;
Шляхом вирахування з доходу (виручки) від реалізації продукції відповідних податків і зборів, знижок визначається чистий дохід у: 1) Звіті про Фінансові результати;
Шостий клас плану рахунків по відношенню до балансу:пасивні;
Шостий клас рахунків призначений для відображення наявності та руху:доходів і результатів діяльності;
Що в сільському господарстві не відноситься до основного виробництва?електропостачання;
Що відноситься до важколіквідних активів необоротні активи підприємства;
Що відображається за кредитом калькуляційних рахунків?2) одержана продукція з виробництва;
Що є завданням аналізу виробництва продукції тваринництва: всі відповіді правильні.
Що є найбільш ефективним засобом підвищення продуктивності праці?: зростання енергоозброєності праці.
Що є об’єктом оподаткування фіксованого сільськогосподарського податку: Площа сільськогосподарських угідь;
Що є основним об’єктом аудиту: фінансова звітність господарюючого суб’єкта;
Що є спільним між зовнішнім і внутрішнім аудитом: прийоми, способи, методи дослідження;
Що є спільного між мікроекономікою та економікою підприємства? досліджують конкретні економічні суб’єкти – окремі підприємства і галузі, окремі домогосподарства.
Що з наведеного містить комерційну таємницю підприємства: Дані управлінського обліку;
Що з наведеного може бути використано як база трансфертного ціноутворення:4) усе з наведеного.
Що з наведеного належить до принципів організації обліку за центрами відповідальності:1) менеджер відповідає тільки за ту діяльність, яка перебуває під його контролем;
 Що з наведеного не може бути метою бюджетування:1) визначення доцільності фінансових інвестицій;
Що із переліченого не є процедурою одержання аудиторських доказів: вибірка;
Що із перерахованого не є формою шахрайства: неправильне представлення в обліку фактів господарської діяльності внаслідок несвідомих дій;
Що належить до доходів спеціального фонду бюджетної установи?: Власні надходження бюджетних установ, які забезпечують виконання основних завдань бюджетних установ щодо не покриття доходами загального фонду;
Що не відноситься до основних господарських процесів:накопичення.
Що не входить до об’єктивних вимог, які обумовлюють економічний аналіз як функціональну науку: Отримання позитивних результатів досліджень.
Що не є якісною характеристикою фінансової звітності: Порівняність.
Що не зазначається в графіку документообігу ?3) кількість господарських операцій;
Що означає відкрити рахунок бухгалтерського обліку:записати назву рахунку і сальдо початкове.
Що означає значення рівня рентабельності виробництва 45%?:. Сума прибутку у 45 разів вище суми витрат
Що означає термін «скласти бухгалтерську проводку»?) вказати дебет і кредит рахунків, які вступають в кореспонденцію;
Що підлягає інвентаризації?все майно підприємства, включаючи об’єкти невиробничого призначення, діючі об’єкти, об’єкти та предмети, що передані в оренду або перебувають на реконструкції, модернізації, консервації, у ремонті, запасі чи резерві незалежно від технічного стану;
Що розуміється під товарною продукцією сільського господарства? частина валової продукції яка реалізована за межі підприємства різним споживачам.
Що таке «підтверджуючий аудит»: документальна перевірка та підтвердження фінансової звітності.
Що таке аудиторські докази: це інформація, одержана аудитором, на підставі якої ґрунтується підготовка аудиторського висновку;
Що таке бюджетна класифікація: Єдине систематизоване згрупування доходів, видатків, кредитування, фінансування бюджету, боргу відповідно до законодавства України та міжнародних стандартів;
Що таке виробнича собівартістьвитрати пов’язані з виробництвом і доробкою продук.
Що таке вихідне поголів`я:це наявна кількість тварин на початок або на кінець відп.Пер
Що таке кошторис?: Основний плановий, який визначає склад доходів і видатків бюджетної установи на визначений період, обсяг і напрями використання бюджетних коштів для виконання бюджетною установою своїх функцій і досягнення цілей, визначених на бюджетний період відповідно до бюджетних призначень;
Що у перекладі з латинської означає слово «audio»: слухати;
Щоб визначити невикористані резерви збільшення виробництва продукції рослинництва за рахунок ліквідації втрат при збиранні урожаю, необхідно: різницю між урожайністю з площ, що була зібрана в оптимальні терміни і із запізненням, помножити на площу, де урожай був зібраний пізніше
Щоб розрахувати загальну потребу у кормі необхідно:норму витрат кормів на 1 голову помножити на фактичне поголів’я ;
Щомісяця матеріально-відповідальні особи на підставі первинних документів складають :1) Звіт про рух матеріальних цінностей;
Щорічну тарифну відпустку працівника за його бажанням може бути поділено на частини, якщо основна її частина не буде меншою ніж:14 днів;
Юридична особа, яка безпосередньо займається аудиторською діяльністю і може створюватися на підставі будь-яких форм власності, називається: аудиторська фірма;
Юридичні або фізичні особи, які незалежно від їх організаційно-правового статус та способу оподаткування іншими податками зобов’язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок з доходів фізичних осіб від імені та за рахунок платника податку, вести податковий облік та подавати податкову звітність органам – це:Податковий агент;
Як в бухгалтерському обліку відображається нестача грошових коштів в касі?1) Дт 947 Кт 30;
Як в обліку відображається придбання нематеріальних активів у постачальника:1) Дт 154 Кт 631 Дт 641 Кт631 Дт125 Кт154
Як визначається коефіцієнт оновлення молочного стада:як відношення кількості надходження корів до вихідного поголів`я на кінець року;
Як визначається сума стягнення з винуватця недостачі основного засобу, якщо він установлений: як сума матеріальної шкоди, яка визначається за формулою М = [(Б - А) І + ПДВ + Азб ] 2;
Як визначити вплив кількісного фактора (b) на зміну результативного показника ()у моделі типу: :::: ;
Як визначити вплив продуктивності корів (у) на зміну валового надою молока (ВН):
Як визначити вплив собівартості одиниці продукції (z) на зміну суми прибутку від реалізації молока (П), якщо фактична модель має вигляд: , де q - кількість продукції, Р - ціна одиниці продукції.:
Як визначити вплив фактору "а" у факторній моделі Р=а(b-с) на зміну результативного показника (Р) : ;
Як визначити коефіцієнт загальної ліквідності (коефіцієнт покриття) на підставі балансу підприємства?: шляхом ділення суми оборотних активів на суму поточної заборгованості;
Як визначити рентабельність персоналу:відношення прибутку від операційної діяльності до середньооблікової чисельність працівників*100;
Як визначити розмір впливу затрат праці на 1 га на зміну затрат праці на 1 ц?: різниця між фактичними затратами праці на 1 ц і умовними, обчисленими при планових затратах праці на 1 га і фактичній урожайності;
Як визначити розмір впливу кількості реалізованої продукції (q) на зміну суми прибутку (
·П) від реалізації:
·П=( q1 - q0)(р0 – z0) де р – ціна 1 ц, грн
Як визначити розмір впливу урожайності (у) на зміну собівартості зерна (): ; 0, 1 – період часу;
Як визначити трудомісткість 1 ц кормових одиниць: затрати праці на 1 га поділити на урожайність;
Як можуть оцінюватися запаси при вибутті відповідно до стандартів бухгалтерського обліку?1) за цінами продажу, нормативними цінами, середньозваженій собівартості, за методом ФІФО та за методом ідентифікованої собівартості;
Як на підставі балансу підприємства визначити суму робочого капіталу: різниця між оборотними активами і поточними зобов’язаннями;
Як називається документ, в якому згруповані цільові показники для центру витрат:1) кошторис;
Як називають калькуляцію, яку складають після закінчення звітного періоду:фактична;
Як обліковуються виробничі запаси в бухгалтерії підприємства?1) у натурально-кількісному і вартісному виразі;
Як оцінюється обсяг виконаних транспортних робіт тракторного парку протягом року: За плановою собівартістю;
Як оцінюється протягом року вихід продукції промислових виробництв сільськогосподарських підприємств:За фактичною собівартістю;
Як оцінюється супутня (побічна) продукція:1) за ціною можливого використання або реалізації;
Як оцінюються нематеріальні активи, створені внаслідок об’єднання підприємств: за справедливою вартістю;
Як оцінюються основні засоби, отримані в обмін на неподібні активи?За справедливою вартістю;
Як повинні виправлятися помилки в інвентаризаційних документах?3) шляхом закреслення неправильних записів і написання зверху правильних та підтверджені підписами всіх членів інвентаризаційної комісії та матеріально-відповідальних осіб;
Як поділяються аудиторські послуги щодо аудиту фінансової звітності: супутні та несупутні;
Як практично можна визначити урожайність культури з площі, яка була зібрана своєчасно?: різницю між фактичним валовим збором і валовим збором з площі, зібраної пізніше оптимальних термінів, поділити на площу, зібрану своєчасно;
Як приймаються на облік шини, які знімаються з автомобілів через непридатність для подальшої експлуатації?Дебет рахунку 207 Кредит рахунку 2342;
Як розподіляються загальновиробничі витрати підприємства:3) пропорційно сумі прямих витрат в рослинництві за вирахуванням вартості насіння;
Як розраховується коефіцієнт обороту зі звільнення:відношення кількості звільнених працівників до середньоспискової чисельності працівників;
Як розраховується коефіцієнт платоспроможності підприємства: діленням платіжних засобів на величину поточних зобов’язань підприємства;
Як розрахувати виробничі витрати на 1 грн. валової продукції: відношення всіх виробничих витрат до валової продукції;
Як розрахувати зміну виробництва продукції за рахунок зміни поголів`я використовуючи умовний показник:різниця умовного значення виробництва продукції і виробництва продукції за базисний рік;
Як розрахувати зміну виробництва продукції за рахунок зміни поголів`я тварин використовуючи метод абсолютних різниць: різниця поголів`я тварин звітного і базисного року помножити на продуктивність базисного року;
Як розрахувати зміну виробництва продукції за рахунок зміни продуктивності використовуючи умовний показник:різниця виробництва продукції за звітний рік і умовного значення виробництва продукції;
Як розрахувати зміну виробництва продукції за рахунок зміни продуктивності використовуючи метод абсолютних різниць:поголів`я тварин за звітний рік помножити на різницю продуктивності звітного і базисного року;
Як розрахувати умовне значення виробництва продукції тваринництва:добуток поголів`я за звітний рік і річної продуктивності 1 голови за базисний рік;
Як списують нестачі ТМЦ більше норми природного убутку?2) на збитки підприємства;
Як списують нестачі ТМЦ в межах норм природного убутку?3) на витрати виробництва пропорційно сум використаних на це виробництво таких же ТМЦ;
Як у зарубіжній практиці називають систему калькулювання за змінними витратами:директ-костинг;
Як у зарубіжній практиці називають систему калькулювання змінних витрат:1) директ-костинг;
Як у зарубіжній практиці називають систему калькулювання повних витрат:2) абзорбшен-костинг;
Яка база розподілу непрямих витрат використовується в умовах переважно ручних робіт:години праці робітників;
Яка база розподілу непрямих витрат використовується в умовах переважно ручних робіт в основному виробництві:1) прямі витрати праці;
Яка база розподілу непрямих витрат використовується переважно в умовах автоматизації виробництва:відпрацьовані машино-години;
Яка база розподілу непрямих витрат використовується переважно в умовах автоматизації виробництва:2) відпрацьовані машино-години;
Яка бухгалтерська проводка складається при оприбуткуванні приплоду тварин? 1) Дт 21 Кт 23;
Яка бухгалтерська проводка складається при списанні будівельних матеріалів для потреб капітального будівництва?4) Дт 15 кт 205
Яка вірогідність аудиторського ризику є нормальною: від 2% до 5%;
Яка господарська операція відповідає приведеній проводці: Дт 23 Кт 66:2) нарахована заробітна плата працівникам рослинництва;
Яка група факторів безпосередньо впливає на зміну валового виробництва окремого виду продукції тваринництва?: середньорічної продуктивності і середньорічного поголів’я ;
Яка група факторів не впливає безпосередньо на рівень продуктивності тварин?: поголів’я і рівень забезпеченості виробничих процесів кваліфікованими працівниками;
Яка група факторів не впливає на рівень урожайності?: політико-правові;
Яка з наведених нижче статей не входить до І розділу активу?готова продукція;
Яка з наведених нижче статей не входить до І розділу активу?товари;
Яка з наведених нижче статей не входить до І розділу пасиву?векселі видані.
Яка з наведених нижче статей не входить до І розділу пасиву?довгострокові кредити банків;
Яка з наведених нижче статей не входить до ІV розділу пасиву?незавершене будівництво;
Яка з наведених нижче статей не входить до ІІ розділу активу?основні засоби;
Яка з наведених нижче статей не входить до ІІ розділу активу?статутний капітал.
Яка з наведених факторних моделей не відображає суму прямих витрат на оплату праці (ПОП) при виробництві окремого виду продукції?:. ПОП=S х У х t х ОЛГ ОЛГ – оплата людино-години, грн.
Яка з наведених якісних характеристик землі є економічною: урожайність;
Яка з операцій приведе до зміни підсумків балансу: Здійснено внесок у статутний капітал готівкою;
Яка з умов є перепоною для визначення справедливої вартості біологічних активів:4) відсутність активного ринку.
Яка зі складових економічного аналізу не є частиною аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства: Техніко-економічний аналіз;
Яка кореспонденція рахунків застосовуватиметься для створення резерву сумнівних боргів? 1) Дт 944 (84) - Кт 38;
Яка кореспонденція рахунків складається при безготівковому погашенні заборгованості постачальникам і підрядникам за отримані малоцінні та швидкозношувані предмети?1) Дт 631 Кт 311;
Яка кореспонденція рахунків складається при здійсненні операцій по оплаті з розрахункового рахунку постачальникам за отримані товари:4) Дт 631 Кт 311
Яка кореспонденція рахунків складається при отримані в касу з поточного рахунку готівки на господарські потреби обслуговуючих виробництв?3) Дт 301 Кт 311
Яка країна є батьківщиною аудиту: Великобританія;
Яка мета ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності?1) надання користувачам правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства;
Яка ознака лежить в основі поділу основних фондів на активну і пасивну частини? характер участі у виробничих процесах.
Яка факторна модель відображає залежність прибутку від реалізації окремого виду продукції (П) від кількості (q), ціни (р) і собівартості (z) реалізованої продукції?: П= q х (р – z) ;
Яка факторна модель не відображає методику обчислення вартості валової продукції окремої галузі (ВПГ)? : П – посівна площа (поголів’я худоби)
Яке визначення інвентаризації найточніше: Інвентаризація являє собою перевірку наявності й стану засобів і грошових коштів підприємства;
Яке з визначень вірне для оцінки вибуття запасів за методом ФІФО? 1) “першим прийшов - першим пішов”;
Яке з визначень, національного положення (стандарту) є правильним: Це нормативно-правовий акт, затверджений Міністерством фінансів України, який визначає принципи та методи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, що не суперечать міжнародним стандартам;
Яке з наведених нижче тверджень правильне: За допомогою грошового вимірника узагальнюються всі господарські операції, що раніше обліковувались у натуральних і трудових вимірниках.
Яке з наведених нижче тверджень стосовно МСБО є правильним: МСБО визначають порядок ведення бухгалтерського обліку;
Яке з нижче наведених джерел не використовують при аналізі фінансових результатів від реалізації: Бухгалтерський баланс;
Яке із наведених джерел відноситься до залучених ?розрахунки з постачальниками;
Який вид аудиторського висновку не існує: умовно-негативний;
Який вид бухгалтерського обліку має комерційну таємницю: управлінський.
Який вид висновку вибере аудитор, якщо він встановив використання відмінних від загальноприйнятих методів бухгалтерського обліку, але вважає, що фінансова звітність представлена правильно і об’єктивно: умовно-позитивний;
Який встановлено порядок подання розрахунку фіксованого сільськогосподарського податку поточного року: До 1 лютого;
Який документ не підписує керівник підприємства? 4) прибутковий касовий ордер.
Який документ підтверджує згоду аудитора на проведення аудиту та супутніх аудиту послуг: лист-зобов’язання;
Який документ складають для контролю за виконанням бюджетів:1) звіт про виконання бюджету;
Який з наведених алгоритмів вірно відображає методику визначення впливу фактора "b" на зміну результативного показника (Р) в моделі: y=a
·b
·c
·d (а, с, d - фактори). : .
Який з наведених бюджетів є базовим для планування прямих витрат праці, прямих матеріальних витрат та виробничих накладних витрат:4) бюджет виробництва.
 Який з наведених бюджетів не може бути підставою для складання бюджету собівартості виготовленої продукції:3) бюджет загальногосподарських та адміністративних витрат;
Який з наведених документів містить базову інформацію для планування прямих матеріальних витрат, прямих витрат на оплату праці та виробничих накладних витрат? бюджет виробництва;
Який з наведених значень ризику контролю (РК) неможливий: РК = 0;
Який з наведених підрозділів відповідає за визначення стандартної ціни на матеріали:3) бухгалтерія;
Який з наведених підрозділів може бути визначений як центр доходу:4) всі відповіді вірні.
Який з наведених показників зменшиться в результаті операції «Отримана довгострокова позика банку»: Коефіцієнт фінансової незалежності;
Який з наведених показників зміниться в результаті такої операції «Проведена попередня оплата за матеріали»:Коефіцієнт покриття;
Який з наведених показників характеризує трудомісткість виробництва продукції? відношення загальних витрат робочого часу на виробництво однорідної продукції (людино-годин) до кількості виготовленої продукції (центнерів).
Який з наведених розрахунків дає змогу вірно визначити вплив фактора "b" на зміну результативного показника (Р):
Який з нижченаведених показників характеризує ступінь технічної оснащеності персоналу? фондоозброєність праці.
Який з номативних документів регламентує порядок оцінки одержаної від урожаю продукції рослинництва: П(С)БО 30 «Біологічні активи» ;
 Який з перелічених бюджетів не належить до операційних:2) бюджет коштів;
 Який з перелічених бюджетів не належить до фінансових:4) бюджет виробництва.
Який з принципів бухгалтерського обліку порушується внаслідок не нарахування резерву сумнівних боргів: 1) обачності;
Який застосовується основний регістр обліку в селянських (фермерських) господарствах за простою формою обліку: Книга обліку доходів та витрат;
Який із активів не відноситься до необоротних:паливо.
Який із активів не відносяться до основних засобів ?будівельні матеріали;
Який із запропонованих заходів не сприяє зниженню сезонності використання робочої сили: промислова переробка овочевої продукції;
Який коефіцієнт характеризує частку власників підприємства в загальній сумі коштів, авансованих у його діяльність коефіцієнт концентрації власного капіталу;
Який метод калькулювання собівартості продукції доцільно використовувати в однопродуктовому виробництві:1) простий;
Який набір дій передбачає проведення оцінки досягнутого рівня урожайності (продуктивної): порівняння з планом, з середніми даними за попередні роки, з показниками кращого господарства, з середніми даними по господарствах району, області
Який первинний документ є підставою для оприбуткування нафтопродуктів від нафто збутових організацій?Товарно-транспортна накладна;
Який первинний документ підтверджує факт здавання виручки до установи банку працівником підприємства? 2) квитанція до заяви на переказ готівки за підписом касира, бухгалтера установи банку і завірена штампом банку;
Який показник впливає на рівень рентабельності сільськогосподарського виробництва? рівень цін реалізованої продукції.
Який показник ілюструє рівень приросту основних засобів за певний період: коефіцієнт приросту основних засобів;
Який показник не характеризує рівень рентабельності? прибуток з розрахунку на одного працюючого ;
Який показник обернений до фондовіддачі: фондомісткість;
Який показник спричиняє зниження собівартості одиниці продукції рослинництва:зменшення матеріальних витрат, витрат на оплату праці;
Який показник характеризує рух трудових ресурсів коефіцієнт загального обороту;
Який прийом контролю застосовується для перевірки наявності товарів на складах: фактичний контроль за допомогою інвентаризації товарів.
Який прийом контролю застосовується для перевірки наявності товарів на складах: фактичний контроль за допомогою інвентаризації товарів.
Який рахунок дебетується при перерахуванні коштів транспортній організації за доставку матеріалів? 1) „Розрахунки з вітчизняними постачальниками”;
Який рахунок передбачений для обліку пайового капіталу в сільськогосподарських кооперативах: Рахунок № 41;
Який розділ аудиторського висновку дає упевненість, що аудиторська перевірка здійснена відповідно до вимог чинного законодавства: масштаб перевірки;
Який розділ аудиторського висновку містить відомості про те, що аудит проведений незалежним аудитором, а також назву фірми (або прізвище аудитора): заголовок;
Який розмір штрафних санкцій передбачений за не оформлення, не повне оформлення або несвоєчасне оформлення надходження готівки в касу, наприклад 100,00 грн.? 4) 500 грн.
Який строк дії доручення на отримання товарно-матеріальних цінностей зі складу іншого підприємства?1) до десяти днів;
Який термін чинності сертифіката аудитора серії «А» встановлено законодавством України:5 років;
Яким бухгалтерським записом в промислових виробництвах сільськогосподарських підприємств оформлюєтья переробка давальницької сировини:Дебет 233 та Кредит 27;
Яким бухгалтерським записом оформлюєтья направлення на переробку в власній олійниці сільськогосподарського підприємства власної сировини (насіння соняшнику):Дебет 233 та Кредит 27;
Яким бухгалтерським записом оформляється надходження безготівкових коштів за реалізовану покупцям продукцію?2) Дт 311 Кт 361
Яким бухгалтерським проведенням відображається депонування грошових коштів, невиплачених з каси працівнику під час встановленого терміну виплати заробітної плати? 1)Дт 661 Кт 662
Яким державним органом регулюється методологія ведення бухгалтерського обліку на підприємствах і організаціях в Україні? Міністерством фінансів;
Яким доказам аудитор повинен віддавати перевагу під час перевірки рахунків клієнта у банках: результатам зустрічної перевірки.
Яким документам необхідно надати перевагу під час аудиторського підтвердження залишку на поточному рахунку підприємства: випискам банку;
Яким документам необхідно надати перевагу під час аудиторського підтвердження залишку на поточному рахунку підприємства: випискам банку;
Яким документом оформлюють перерахування до бюджету сум податків утриманих із заробітної плати робітників підприємств?
Яким документом оформляється вилучення первинних документів: протоколом (актом);
Яким документом оформляється вилучення первинних документів: протоколом (актом);
Яким документом оформляється вилучення первинних документів:Актом;
Яким записом оформляється видача з каси підзвітній особі сум для придбання матеріалів?2) Дт 372 Кт 301
Яким записом оформляється господарська операція з отримання готівки в касу з поточного рахунка для виплати заробітної плати працівникам основного виробництва?
Яким критеріям повинні відповідати аудиторські докази: достатність і необхідність;
Яким методом проводиться перевірка касових операцій: суцільним;
Яким нормативним документом врегульовується структура і склад балансу?П(С)БО 2;
Яким П(С)БО встановлені вимоги до фінансової звітності:3) П(С)БО 1;
Яким первинним документом оформлюється надходження на фуражний склад побічна продукція (гичка цукрового буряка)?3) Акт приймання грубих, соковитих кормів;
Яким показником виступає матеріаломісткість: вартісним;
Яким стандартом бухгалтерського обліку регламентується методологія обліку основних засобів? 1) П(С)БО №7;
Якими документами оформляються результати інвентаризації каси:акт інвентаризації наявності грошових коштів;
Якими показн.оцін.вигідн.корм.кул.:вих.кормо-протеїнових один.з1га та соб-стю їх 1 ц;
Якими факторами визначається складність зовнішнього середовища діяльності аграрних підприємств? всі відповіді правильні.
Яких двох видів буває аудиторська документація: робоча та підсумкова;
Які аудиторські докази будуть використані при перевірці основних засобів за критерієм «існування»: інвентарна картка.
Які важелі використовує держава при регулюванні ринкових відносин?: державні програми, системи оподаткування, фінансово-кредитну і банківську, законодавство про працю, цінові обмеження, антимонопольні заходи, амортизаційну політику.
Які Ви знаєте методи виправлення помилок в бухгалтерських регістрах:4) коректурний, «червоного сторно», додаткової проводки.
Які вимірники застосовуються в бухгалтерському обліку? натуральні, трудові, вартісні.
Які виплати не входять до складу фонду оплати праці?Одноразова допомога при народженні дитини;
Які витрати виробництва потрібно виключити з виручки від реалізації продукції, щоб визначити бухгалтерський прибуток: усі відповіді вірні.
Які витрати не включаються до первісної вартості запасів: Суми непрямих податків у зв'язку з придбанням запасів, які не відшкодовуються підприємству;
Які відхилення при перевірці повноти і достовірності фінансової звітності класифікують як шахрайство чи помилку: усі названі відхилення.
Які дії аудитора, якщо він виявив суттєвий фактор невизначеності, що впливає на фінансову звітність: аудитор відмовить у наданні висновку.
Які додаткові показники можуть бути використані для характеристики спеціалізації підприємства: вірні відповіді 1 і 2;
Які документи повинен надати у виконуючий банк бенефіціар після відвантаження товару для його оплати покупцем відповідно до виставленого акредитива? 2) документи, передбачені акредитивом, і реєстр документів за акредитивом;
Які є види інвентаризації в залежності від повноти охоплення перевіркою об’єктів?2) повна та часткова;
Які з видів витрат не включаються до первісної вартості при придбанні нематеріального активу:3) відсотки за кредитом на придбання нематеріального активу;
Які з витрат включаються до первісної вартості біологічних активів, придбаних за плату:1) витрати на транспортування;
Які з витратних рахунків можуть мати сальдо на кінець звітного періоду:23;
Які з вищеназваних заходів не є аудиторськими процедурами: процедури прогнозування.
Які з наведених видів ТМЦ не пов’язані з операційною діяльністю підприємства?3) ТМЦ, придбані для благодійної діяльності;
Які з наведених завдань не належать до комплексу завдань з оплати праці, що необхідно перевірити аудитору: розрахунки з підзвітними сумами;
Які з наведених користувачів бухгалтерської інформації є внутрішніми:4) всі перелічені.
Які з наведених нижче категорій є системами обліку:переплетена, загальна, інтегрована;
Які з наведених основних засобів не входять до складу основних виробничих засобів с.-г. призначення (основної діяльності)?: багаторічні насадження
Які з наведених факторів безпосередньо впливають на зміну загального обсягу механізованих робіт: середньорічна кількість тракторів і виробіток на 1 трактор за рік;
Які з операцій звільнені від оподаткування ПДВ:операцій з продажу учнівських зошитів.
Які з перелічених витрат не входять до виробничої собівартості продукції: Витрати на утримання адміністративних будівель;
Які з перелічених витрат не входять до виробничої собівартості продукції:4) всі перелічені.
Які з перелічених доказів мають найбільший рівень надійності: інформація, отримана аудитором у результаті проведення аналітичних процедур.
Які з перелічених документів належать до виправдних: Прибутковий касовий ордер, видатковий касовий ордер;
Які з перелічених користувачів інформації безпосередньо не зацікавлені в діяльності підприємства: Аудиторські фірми;
Які з перелічених реквізитів первинних документів є змінними: Порядковий номер документа;
Які з перелічених складових пасиву балансу мають найменший строк погашення: Поточні зобов'язання;
Які з перелічених складових пасиву балансу мають найменший строк погашення:3) поточні зобов’язання;
Які з перелічених фактичних витрат не включаються до первісної вартості придбаного об'єкта основних засобів: Витрати на сплату відсотків за кредит, який було отримано для придбання цього об'єкта;
Які з перерахованих господарств визначають і ведуть облік біологічних активів:3) господарства, що розводять рибу в штучних водоймах;
Які застосовуються регістри аналітичного обліку в селянських (фермерських) господарствах за спрощеною формою обліку: Книга обліку доходів та витрат.
Які зміни в балансі відбудуться внаслідок наступної операції: «Отримані матеріали від постачальників, які будуть оплачені пізніше»: Зросте підсумок балансу;
Які зміни в балансі відбудуться внаслідок такої операції: «Погашений кредит банку»: Зменшиться підсумок балансу.
Які із активів не відносяться до засобів в сфері обігу?кошти;
Які із активів не відносяться до невиробничої сфери ?засоби праці.
Які із активів не відносяться до оборотних?комбайн;
Які із згаданих витрат збільшують балансову вартість основних засобів:1) виконання ремонтних робіт вартістю більше 1000 грн.;
Які із наведених нижче документів зберігаються постійно?2) річні звіти;
Які коефіцієнти використовуються для аналізу використання матеріальних ресурсів:коефіцієнт матеріальних витрат, коефіцієнт оборотності запасів, тривалість оборотності запасів;
Які користувачі використовують у своїй діяльності бухгалтерську інформацію, що становить комерційну таємницю: Менеджери підприємства;
Які користувачі використовують у своїй діяльності бухгалтерську інформацію, що становить комерційну таємницю:2) менеджери компанії;
Які методи нарахування амортизації основних засобів використовуються в сільськогосподарських підприємствах?
Які обов’язкові розділи повинен мати висновок відповідно до вимог МСА «Аудиторський висновок»: заголовок, вступ, масштаб перевірки, висновок про фінансову звітність, дата висновку, адреса аудиторської фірми, підпис;
Які підприємства подають консолідовану фінансову звітність: Підприємства, що мають дочірні підприємства.
Які показники використовують для характеристики технічного стану основних засобів: коефіцієнт зносу, придатності, оновлення;
Які показники впливають на виробництво продукції тварин.: поголів`я тварин, продуктивність 1 голови;
Які показники характеризують забезпеченість під-ва роб. силою:немає вірної відпов
Які показники характеризують рух основних засобів: коефіцієнт оновлення і вибуття;
Які послуги не має право надавати аудитор: поновлення бухгалтерського обліку під час проведення аудиту;
Які прийоми використовує аудитор при перевірці своєчасності оприбуткування готівки, отриманої з рахунку в банку, та її збереження у касі підприємства: звіряння записів у касовій книзі і виписок банку.
Які розділи повинні бути у договорі на проведення аудиту: предмет договору, період перевірки, строк перевірки, мета і масштаб аудиту, права і обов’язки сторін, відповідальність сторін, реквізити сторін.
Які саме витрати не включають при визначенні первісної вартості запасів?витрати на збут;
Які типи факторних моделей не знайшли відображення в наведеній змішаній моделі?
Які фактори впливають на зміну середньорічного виробітку одного працівника: кількість відпрацьованих днів, тривалість робочого дня, виробіток за 1 годину.
Які фактори не впливають на зниження трудомісткості: поліпшення якості структури і асортименту продукції;
Якість аудиторських перевірок контролює: Аудиторська палата України.
Якому методу розподілу витрат відповідає економічний процес: «витрати кожного допоміжного та обслуговуючого підрозділу розподіляються поетапно між відповідними основними, допоміжними таобслуговуючими структурними одиницями»?2) послідовного розподілу;
Якою бухгалтерською проводкою відобразиться придбання газу в балонах3) Дебет рахунку 203 Кредит рахунку 631;
Якою проводкою у бухгалтерському обліку відображаються витрати на проведення проектних робіт з капітального будівництва?1) Дт 15 Кт 631
Яку групу з нижченаведених показників застосовують при аналізі ефективності використання МТП?: виробіток на 1 ум.ет.трактор, коефіцієнти використання робочого часу та змінності, собівартість 1 ум.ет.га
Яку групу показників рентабельності характеризує наступний розрахунок: відношення суми чистого прибутку до середньорічної вартості активів?: рентабельність виробництва;
Яку назву має форма №2: Звіт про фінансові результати; Аудитор зобов’язаний після проведення перевірки фінансової звітності підприємства видати керівнику: висновок, де висловлена думка про вірогідність фінансової звітності та фінансовий стан підприємства.
Якщо аудитор не зміг бути присутнім при інвентаризації товарно-матеріальних цінностей у зв'язку з непередбаченими обставинами, то він може: самостійно провести інвентаризацію;
Якщо аудитор не погоджується з клієнтом з питань обраної облікової політики, то: аудитор надає умовно-позитивний висновок;
Якщо аудитор хоче перевірити операції з придбання на повноту, то яка з даних вибіркових сукупностей дасть йому найбільшу впевненість: всі варіанти рівнозначні.
Якщо аудитору відмовлено в наданні додаткової інформації (пояснень) щодо об’єкту перевірки він повинен: надати висновок за видом, відповідним рівню невпевненості або незгоди аудитора.
Якщо вартість інвестицій на ринку знижується, то інвестор виконує запис:2) Дт 95;
Якщо величина коефіцієнтів еластичності (Е) більше 1, то це означає, що попит: еластичний;
Якщо виробничий підрозділ досяг запланованого обсягу виробництва і при цьому не допустив перевитрати ресурсів, то його діяльність варто оцінити як:1) результативну і ефективну;
Якщо виробничий підрозділ не досяг запланованого обсягу діяльності, але при цьому не допустив перевитрати ресурсів, то його діяльність варто оцінити як:3) ефективну, але нерезультативну;
Якщо виробничий підрозділ не досяг запланованого обсягу діяльності і при цьому допустив перевитрати ресурсів, то його діяльність варто оцінити як:3) нерезультативну і неефективну;
Якщо виробничий підрозділ перевиконав запланований обсяг виробництва, але при цьому допустив значні перевитрати ресурсів, то його діяльність варто оцінити як:2) результативну, але неефективну;
Якщо виробничі матеріали і сировина використовуються безпосередньо для виготовлення продукції, то їх вартість включається до складу: 1) прямих матеріальних витрат;
Якщо висновок аудитора обґрунтований, складений неупереджено стосовно до клієнта та інших заінтересованих сторін, це відповідає принципу: об'єктивності;
Якщо встановлені факти обмежень або незгод не носять суттєвого характеру, тоді аудитор надає: модифікований висновок;
Якщо встановлено факт обмеження обсягу перевірки, що не дозволяє отримати достатньо обсягу доказів по суттєвих аспектах фінансової звітності, то аудитор надає: відмову від висловлення думки;
Якщо до закінчення договору фінансової оренди основних засобів залишається менше одного року, в обліку виконується запис:ДТ 53 КТ 61;
Якщо дохід особи склав 900 грн., то утримання єдиного соціального внеску складуть: 32,4 грн.
Якщо дохід фізичної особи становить 10000 грн., то ставка ПДФО:для суми 9410 грн- 15%, а для суми перевищення 17%;
Якщо за відсутності комірника з причини хвороби відпуск матеріалів здійснював експедитор, що призвело до нестачі, відповідальність за збитки покладаються на:1) на комірника, якщо залишки по складу не були прийняті експедитором на початку першого дня відпуску під підпис;.
Якщо за звітній місяць особою було отримано заробітну плату за відрядною системою 1000 грн., премію100 грн. та лікарняні 220 грн., то утриманий єдиний соціальний внесок складе:44 грн.
 Якщо загальний маржинальний дохід зменшується на певну величину, то операційний прибуток підприємства:1) зменшується у такому самому розмірі;
Якщо здійснюється обмін продукцією, яка є подібною та має однакову справедливу вартістю:дохід не визнається;
Якщо здійснюють обмін подібними нематеріальними активами, що мають однакове призначення та справедливу вартість, то:1) дохід від операції не визнається;
Якщо кредиторську заборгованість можна не погашати за фактом банкрутства кредитора то вона відображається:за Кт 717;
Якщо на орендній земельній ділянці вирощують одну культуру, нарахування орендної плати за використання ділянки відображається:1) за дебетом 23;
Якщо новостворене підприємство проводить готівкові операції без визначення ліміту каси, то ліміт каси...1) ...вважається нульовим і вся готівка, що залишається в касі на кінець робочого дня, визначається понадлімітною;
Якщо об’єкт інвестування (метод оцінки інвестицій за участю у капіталі) в поточному році отримав прибуток, то частка інвестора буде відображатися записами:1) Дт 141 Кт 72;
Якщо об’єкт інвестування (оцінка інвестицій за методом участі у капіталі) збільшив свій додатковий капітал, то балансова вартість ДФІ у інвестора: 1) збільшиться;
Якщо об’єкт основних засобів було придбано 10 січня слід починати його амортизацію у бухгалтерському обліку:3) 1 лютого;
Якщо об’єкт основних засобів реалізовано 15 лютого, слід припинити нарахування амортизації на нього:2) 1 березня;
Якщо підприємство-інвестор не має суттєвого впливу (наприклад, менше 20% голосів акцій, що дають право голосу) на об’єкт інвестування, то довгострокові фінансові інвестиції у такий об’єкт обліковуються на субрахунку:2) 143;
Якщо площа земельних угідь (рілля) 100 га, то в першому кварталі зобов’язання з фіксованого сільськогосподарського податку складе при оцінці 4000 грн. за 1 га.1) 6000 грн.;
Якщо працівник виходить у відпустку 15 числа, то сумується його дохід:з 1 по 1 число за 12 місяців, що передували місяцю виходу у відпустку;
Якщо при проведенні аудиту в комп’ютерному середовищі було залучено експерта з досліджуваного програмного продукту, то: відповідальність за думку і висновок розподіляється між експертом і аудитором, про що слід обов’язково зазначити в аудиторському висновку;
Якщо придбано племінних корів з метою їх подальшого перепродажу без використання у сільськогосподарській діяльності вони оприбутковуються:4) за дебетом 28.
Якщо ринкова ціна довгострокових облігацій перевищує її номінальну вартість, то вони придбані:з премією;
Якщо сума власних джерел формування запасів (ВОК) перевищує суму запасів (З), то фінансову стійкість підприємства характеризують як: абсолютну;
Якщо сума запасів (З) перевищує суму власних джерел (ВОК), але менше суми «нормальних» джерел (НД) формування запасів, то фінансову стійкість характеризують як: нормальну;
Якщо сума здійснених валютних операцій склала 4500 грн., то до Пенсійного фонду: збір не сплачується;
Якщо сума податку на прибуток, обчислена за даними бухгалтерського обліку, перевищує суму податку, обчислену за даними податкового обліку, то відстрочені податкові зобов’язання;
Якщо тимчасова непрацездатність працівника пов’язана з нещасним випадком або професійним захворюванням, то лікарняний компенсує:повністю фонд соціального страхування;
Якщо у звітному році акціонерне товариство отримало 100000 грн. нерозподіленого прибутку, то на формування резервного капіталу слід спрямувати:5000 грн.;
Якщо філія підприємства виділена на окремий баланс, вона: Зобов'язана вести бухгалтерський облік; Амортизація дисконту при придбанні довгострокових фінансових інвестицій (оцінка інвестицій – за амортизованою собівартістю) в обліку відображається:1) у складі доходів;
Якщо юридична особа хоче використати при безготівкових розрахунках розрахункові чеки, чи повинні депонуватися грошові кошти на окремому банківському рахунку для їх гарантованої оплати? 2) так, обов’язково, при отриманні чекової книжки; Дт 631 Кт 621 має зміст:Видано короткостроковий вексель постачальнику в оплату за отримані ТМЦ; Амортизація вартості виробничого обладнання відноситься: 1) до інших прямих витрат;
13PAGE 148615


13PAGE 14115
Рисунок 1446Рисунок 1447Root Entry

Приложенные файлы

  • doc 18035902
    Размер файла: 913 kB Загрузок: 2

Добавить комментарий