OSNOVI_KOREKTsIJNOYi_PEDAGOGIKI


ОСНОВИ КОРЕКЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ
Тематика та зміст практичних занять
Практичне заняття № 1 - 2 год. (7 балів)
Тема 1: Загальна характеристика дітей з психофізичними порушеннями (5 балів) Мета: визначити поняття "аномальна дитина", причини виникнення психофізичних порушень та особливості розвитку таких дітей.
Хід заняття:
1. Теоретичний блок.
Дайте визначення поняття "аномальна дитина". Наведіть приклади, коли дитину не можна віднести до категорії аномальних.
Назвіть види дитячих аномалій, їх причини.
Як ви розумієте теорію про складну структуру аномального розвитку? Наведіть приклади первинного дефекту та вторинних відхилень при різних видах дитячих аномалій.
Які ознаки аномального розвитку легше піддаються виправленню? Чому?
Від чого залежить своєрідність розвитку аномальної дитини?
На чому базуються оптимістичні погляди прогресивної дефектології в оцінці можливостей розвитку аномальних дітей?
2. Практичний блок.
1. Складіть таблицю: „Причини дитячих аномалій". Література: 7, 8, 12, 17, 18, 19.
Тема 2: Предмет і завдання дефектології. Компенсація і корекція аномального розвитку -
основна проблема дефектології (2 бали) Мета: визначити предмет, об'єкт та основні завдання корекційної педагогіки, специфічні категорії корекційної педагогіці. Хід заняття: 1. Теоретичний блок.
Дайте визначення науки „Корекційна педагогіка", її предмету та об'єкту.
Схарактеризуйте основні завдання корекційної педагогіки.
В чому особливості використання загально педагогічних категорій в корекційній педагогіці („Виховання аномальних дітей", „Навчання та розвиток аномальних дітей", „Сімейне виховання").
Схарактеризуйте специфічні категорії колекційної педагогіки: корекція, компенсація, соціальна реабілітація, соціальна адаптація.
Розкрийте зміст поняття „компенсація". Які фактори відіграють головну роль у розвитку компенсаторних процесів у аномальної дитини?
6.Дайте визначення категорій інтеграція та інклюзія.Практичний блок.
1.Обгрунтуйте необхідність корекційно-виховної роботи з аномальними дітьми та розкажіть про умови підвищення її ефективності.
Література: 1,9, 13, 18, 21.
Практичне заняття № 2 - 2 год. (8 балів) Тема 3: Діти з порушеннями аналізаторів
Мета: ознайомитися з особливостями психофізичного розвитку дітей з сенсорними порушеннями та напрямками корекційної роботи з ними.
Хід заняття:
1. Теоретичний блок.
Яка роль слуху в розвитку дитини? До яких особливостей розвитку призводить порушення слухової функції?
Наведіть класифікацію слухових порушень та назвіть їх причини.
Що повинен знати вчитель початкових класів про осіб з порушеннями слуху, які навчаються в загальноосвітній школі?
Як впливають глибокі порушення зору на особливості психічного розвитку дитини?
За якими ознаками диференціюють дітей з дефектами зорового аналізатора?
Чим відрізняються картини розвитку сліпих і слабозорих дітей? Що спільного між ними?
Розкажіть про шляхи соціальної адаптації дітей з порушеннями зору.
У чому полягає профілактика порушення зору в дітей у початковій школі? Що ви знаєте про заходи з охорони зору дітей у школі?
2. Практичний блок.
Порівняйте особливості розвитку глухої, пізнооглухлої та слабочуючої дитини. Назвіть загальні та відмінні риси розвитку цих категорій дітей.
Самостійно ознайомтеся з прикладами досягнень осіб з порушеннями слуху за книгою М.Д.Ярмаченка "Проблема компенсації глухоти".
Література: 8, 12, 17.
Практичне заняття № 3 - 2 год. (8 балів)
Тема 4: Діти з порушеннями інтелектуального розвитку
Мета: ознайомитися з особливостями психофізичного розвитку дітей з вадами інтелекту та напрямками корекційної роботи з ними,
Хід заняття:
1.Теоретичний блок.
Дайте визначення розумової відсталості.
Чим відрізняється олігофренія від інших категорій розумової відсталості?
Схарактеризуйте основні особливості психічного розвитку дітей-олігофренів.
Які ви знаєте форми олігофренії? Що спільного та які якісні відмінності між ними?
Як поділяють олігофренів за глибиною інтелектуального дефекту? Чим відрізняється імбецильність від ідіотії?
Чому в дітей, у яких розумова відсталість виникла на більш пізніх етапах життя, інтелектуальний розвиток дещо вищий, ніж в олігофренів? Назвіть такі категорії розумової відсталості.
На що принципово важливо звернути увагу в роботі з розумово відсталими дітьми з психічними захворюваннями, такими, як епілепсія, шизофренія тощо?
Назвіть та обґрунтуйте основні вимоги до корекційної роботи з дітьми-олігофренами.
Чому діти із затримкою психічного розвитку потребують спеціальних умов навчання? !
Назвіть основні причини затримки психічного розвитку дитини.
Чим схожі і чим відрізняються діти з психофізичним інфантилізмом від дітей-астеніків?
Схарактеризуйте розвиток дитини з ускладненою формою інфантилізму.
Яка основна риса пізнавальної діяльності дітей з астенічними станами? Які особливості їхнього розвитку виникають як вторинні ознаки?
Чим діти із затримкою психічного розвитку схожі, а чим принципово відрізняються від розумово відсталих?
Дайте психолого-педагогічне обгрунтування головних вимог до проведення навчальної та корекційно-виховної роботи з учнями із затримкою психічного розвитку.
2.Практичний блок
з
Придумайте 1-2 приклади на кожний вид пізнавальних завдань, які найбільш корисні для корекції інтелектуального розвитку розумово відсталих дітей.
Складіть порівняльну таблицю психофізичного розвитку розумово відсталих та дітей з ЗПР.
Складіть таблицю в якої відображено первинний дефект і вторинні відхилення при інтелектуальних порушеннях.
Література: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 17, 18, 19.
Практичне заняття № 4 - 2 год. (4 бали) Тема 5: Діти з порушеннями мови
Мета: ознайомитися з особливостями психофізичного розвитку дітей з вадами мови та напрямками корекційної роботи з ними.
Хід заняття:
1.Теоретичний блок.
1.Схарактеризуйте поняття мовного порушення.
Які сторони мовного розвитку можуть бути порушені у дітей? Розкажіть про причини таких порушень.
У чому полягає принцип системного підходу до мовних порушень,
Обґрунтуйте вплив мовних порушень на хід розвитку дитини.
Назвіть різні типи недорозвиненості мови.
Дайте визначення клініко-психологічної класифікації.
Назвіть види мовних порушень, використовуючи клініко-психологічну класифікацію.
Дайте визначення психолого-педагогічної класифікації та наведіть приклади мовних порушень згідно з нею.
Назвіть основні види логопедичної допомоги.
2.Практичний блок
Придумайте 1-2 приклади на кожний вид пізнавальних завдань, які найбільш корисні для корекції інтелектуального розвитку розумово відсталих дітей.
Складіть порівняльну таблицю психофізичного розвитку розумово відсталих та дітей з ЗПР.
Складіть таблицю в якої відображено первинний дефект і вторинні відхилення при мовленнєвих та інтелектуальних порушеннях.
Література: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 17, 18, 19.
Практичне заняття № 5 - 2 год. (6 балів) - НА САМОСТІЙНЕ ВИКОНАННЯ
Тема 6: Діти з порушеннями опорно-рухового апарату та порушеннями поведінки (4 бали)
Мета: Ознайомитися з особливостями психофізичного розвитку дітей з вадами рухів і з порушенням поведінки та з напрямками корекційної роботи з ними.
Хід заняття:
І.Теоретичний блок.
Назвіть основні причини порушень опорно-рухового апарату у дітей. Як ці порушення відбиваються на особливостях розвитку дитини?
У чому полягають особливості розвитку дітей з реактивними станами та конфліктними переживаннями? Назвіть причини цих станів.
Дайте визначення психопатії, назвіть її основні ознаки. Чи завжди є підстави при зовнішніх розладах поведінки говорити про справжню психопатію? А коли такі підстави є?
Схарактеризуйте особливості поведінки дітей при різних проявах психопатій та обгрунтуйте специфіку індивідуального корекційно-виховного підходу в окремих випадках.
Розкажіть про загальні вимоги до діяльності педагога, якщо в дитячому колективі є дитина з психопатичними, психопато-подібними або невротичними рисами особистості та поведінки.
2. Практичний блок.
Схарактеризуйте головні напрямки корекційно-виховної роботи при порушеннях опорно-рухового апарата у дітей та вимоги до такої роботи.
Наведіть приклади ситуацій із шкільного життя дитини, які можуть травмувати її психіку. Що повинен зробити педагог для попередження таких ситуацій або зменшення шкідливості їх впливу на особистість учня?
Література: 12, 15, 17, 18, 19.
Тема 7: Діти з комплексними порушеннями (2 бали)
Мета: ознайомитися з видами комплексних порушень та принципами корекційної роботи з дітьми зі складним дефектом.
Хід заняття:
1. Теоретичний блок.
Назвіть причини сліпоглухонімо™.
Які основні принципи системи навчання сліпоглухонімих, розробленої І.П.Соколянським та О.І.Мещеряковим?
Яке загальнонаукове значення має досвід виховання сліпоглухонімих, які досягли високого рівня пізнавального й індивідуального розвитку?
У чому особливості розвитку й вивчення дітей з комплексними дефектами?
Що утруднює процес навчання й виховання розумово відсталих з глибокими порушеннями слуху, з ураженнями функції зорового аналізатору? Порівняйте загальні особливості розвитку розумово відсталих з нормальним слухом і зором та дітей з поєднанням сенсорного й інтелектуального дефектів.
6.Дайте визначення складного (комбинованого) дефекту.2. Практичний блок.
1. Самостійно ознайомтеся з працями О.І.Скороходової, присвяченими питанням естетичного виховання сліпоглухонімих. Література: 7, 8, 17.
Практичне заняття № 6 - 2 год. (З бали) - НА САМОСТІЙНЕ ВИКОНАННЯ
Тема 8: Заклади для аномальних дітей. Критерії відбору дітей до спеціальних навчально-виховних закладів (2 бали)
Мета: Ознайомитися з системою спеціальних закладів для аномальних дітей та принципами роботи психолого-медико-педагогічних центрів.
Хід заняття:
1.Теоретичний блок.
Схарактеризуйте загальні й специфічні принципи організації системи спеціальних закладів для аномальних дітей.
Які типи закладів для аномальних дітей створено в системі міністерств освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення?
Чим відрізняється організація навчально-виховного процесу і лікувальної роботи в різних типах закладів для аномальних дітей?
Які основні принципи комплектування закладів для аномальних дітей?
Як організована робота медико-педагогічної комісії? Які медико-педагогічні комісії ви знаєте?
6. Чому вчителеві початкових класів масової школи необхідно знати особливості розвитку аномальних дітей? 2. Практичний блок.
1.Використайте спеціальну літературу та підберіть завдання для обстеження дітей зособливими потребами у розвитку.
2.Розробіть схему "Система спеціальних закладів для аномальних дітей".Література: 3,9, 10,17,21.
Тема 9: Державна політика до лиць з психофізичними порушеннями на Україні (1 бал) Мета: Ознайомлення студентів з загальним положенням аномальних лиць на Україні.
Хід заняття.
1.Теоретичний блок.
Схарактеризуйте положення аномальних дітей в різні історичні періоди розвитку суспільства.
Назвіть державні заходи по відношенню до аномальних лиць.
В чому проявляється державний підхід до суспільного виховання аномальних лиць на Україні.
Гуманізм та демократизм політики держави відносно аномальних лиць.
Порівняйте суспільне положення аномальних лиць в різних країнах.
Інтеграція аномальних лиць в суспільство.
2.Практичний блок.
Проаналізуйте основні прийоми активізації моральних якостей в учнів з вадами у психофізичному розвитку.
Напишіть реферат з проблеми "Економічне виховання учнів з вадами у психофізичному розвитку"
Зробіть підбор матеріалу за напрямком "Спеціальні Олімпійські ігри для інвалідів та розумово відсталих лиць"
Покажіть можливі шляхи співпраці педагогів-дефектологів і учнів у розвитку учнівського самоврядування в спеціальній школі.
Література: 1,21.
ЗАВДАННЯ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Тема 1: Загальна характеристика дітей з психофізичними порушеннями - 2 г. (4 б.)
Визначте основні положення теорії компенсації психічних функцій Л.С. Виготського та закономірності, які зустрічаються в розвитку нормальної і аномальної дитини.
Заповніть таблицю "Факторі розвитку аномальної дитини".
Біологічні фактори Соціальні фактори
3. Реферат за темою "Профілактика аномалій у дітей" Рекомендована література: 7, 8, 12, 17, 18, 19.
Тема 2: Предмет і завдання дефектології. Компенсація і корекція аномального розвитку - основна проблема дефектології-1 г. (36).
1.Прослідкуйте взаємозв'язок основних категорій загальної педагогіки тадефектології.
2.Порівняйте методи дослідження дефектології та психології.Рекомендована література:
1.Выготский Л.С. Собр. соч.-М., 1982. -Т. 5.
Забрамная С.Д. Психолого-педагогическая диагностика умственного развития детей. — М., 1995.
Кант И. Собр. соч..: В 8 т. - М., 1994. - Т. 7.
Специальная педагогика /Под ред. Н.М. Назаровой. — М, 2000.
Тема 3: Діти з порушеннями аналізаторів - 2 г. (46).
Розробіть структурно-логічну схему "Корекційна робота з розвитку мовлення глухих дітей"
Визначте напрямки корекційної роботи з сліпими та слабозорими дітьми.
3.Реферат за темою "Проблеми реабілітації дітей з сенсорними порушеннями".Рекомендована література:
Ярмаченко Н.Д. Проблема компенсации глухотьі. - К.: Радянська школа, 1976.
Певзнер М.С., Бертынь Г.П., Мареева P.A. Комплексное изучение детей со сложными сенсорными дефектами // Дефектология. - 1979. - № 4.
Тема 4: Діти з порушеннями мови та інтелекту -2 г. (46.)
Складіть таблицю "Види та характеристика мовленнєвих порушень".
Визначте критерії відмежування олігофренії від затримки психічного розвитку, алалії, порушень сенсомоторного розвитку.
5.Реферат за темою "Розвиток вчень про розумову відсталість".Рекомендована література:
Липа Л.А. Основы коррекционной педагогіки. - Донецк, 2002.
Специальная педагогика І Под ред. Н.М. Назаровой. - М.: Изд. центр «Академия», 2000.
Тема 5: Діти з порушеннями опорно-рухового апарату та порушеннями поведінки - 2 г. (46.)
Назовите первинний дефект та вторинні порушення при ДЦП. Визначте напрямки корекційної роботи з дітьми, які страждають на ДЦП.
Складіть таблицю "Порушення поведінки в дитячому віці та їх характеристика".
3.Реферат "Особливості лікувально-корекційної роботи з дітьми з ДЦП".Рекомендована література:
Гонеев А.Д., Лифинцева H.H., Ялпаева Н.В. Основы коррекционной педагогики. - М., 2002.
Мастюкова Двигательные нарушения и их оценка в структуре аномального развития // Дефектология. - 1987. - № 5. - С. 3-9.
Тема 6: Діти з комплексними порушеннями - 2 г. (46).
Ознайомтеся з книгою О.Скороходової та випишіть прийоми компенсації комплексного сенсорного дефекту, яки наводяться нею.
Опрацюйте дефектологічну літературу за останні 10 років та зробіть бібліографію, присвячену комплексним порушенням.
Рекомендована література:
1. Скороходова О.И. Как я воспринимаю, представляю и познаю окружающий мир. - М.: Педагогика, 1972.
Тема 7: Заклади для аномальних дітей. Критерії відбору дітей до спеціальних навчально-виховних закладів -1г. (46).
02453640Види аномалій Первинний дефект Вторинні відхилення
1 .Розумова відсталість
2.Затримка психічного розвитку
3.Мовленнєві порушення
4.Порушення зорового аналізатору
5.Порушення слухового аналізатору
6.Порушення опорно-рухового аналізатору
7.Порушення поведінки
8.Комплексні порушення:
-розумова відсталість + порушення зору; -розумова відсталість+порушення слуху; -порушення зору + порушення слуху. „Структура дефекту при різних видах аномалій"
Рекомендована література:
00Види аномалій Первинний дефект Вторинні відхилення
1 .Розумова відсталість
2.Затримка психічного розвитку
3.Мовленнєві порушення
4.Порушення зорового аналізатору
5.Порушення слухового аналізатору
6.Порушення опорно-рухового аналізатору
7.Порушення поведінки
8.Комплексні порушення:
-розумова відсталість + порушення зору; -розумова відсталість+порушення слуху; -порушення зору + порушення слуху. „Структура дефекту при різних видах аномалій"
Рекомендована література:
Реферат за темою "Заклади нового типу для аномальних дітей в Україні"
Реферат за темою "Можливості інтегрованого навчання аномальних дітей в Україні".
Реферат за темою "Взаємозв'язок спеціалістів при відборі дітей у спеціальні заклади"
Реферат за темою "Роль батьків, лікарів та педагогів масових закладів у правильності визначення закладу для аномальної дитини".
Складіть структурно-логічну схему :Система навчально-виховних закладів для аномальних дітей".
Складіть характеристику різних типів навчально-виховних закладів для аномальних дітей.
Підберіть методики обстеження пізнавальної діяльності дітей з проблемами в навчанні.
Складіть таблицю:
Богданова Т.Г., Корнилова Т.В. Діагностика познавательной сферы ребенка. М.: Роспедагенство, 1994.
Забрамная С.Д. Отбор умственно отсталых детей в специальные учреждения. -М.: Просвещение, 1988.
Забрамная С.Д. Психопедагогическая диагностика умственного развития детей.-М.: Просвещение, 1995.
Стадненко Н.М., Илляшенко Т.Д., Обуховская А.Г., Жук Т.В. Диагностика отклонений в умственном развитии учащихся: Пособие для учителя. _ К.: Освита, 1991.
Тема 8: Завдання виховання та навчання аномальних дітей - 1 г. (46).
Реферат "Реалізація програми ранньої соціальної реабілітації в Україні".
Реферат "Основні проблеми ранньої діагностики та ранньої корекції порушень розвитку".
Реферат "Трудове виховання аномальних дітей в системі корекційно-вихованої роботи спеціальних навчальних закладів"
Складіть структурно-логічну схему "Завдання навчання аномальних дітей", "Завдання виховання аномальних дітей".
Рекомендована література:
1. Липа В.А. Основы коррекционной педагогики. - Донецк, 2002.
Тема 9: Державна політика до лиць з психофізичними порушеннями на Україні -1г. (36).
Складіть схему або таблицю "Основні етапи розвитку громадської допомоги дітям з вадами в психофізичному розвитку".
Реферат "Історія виховання та навчання аномальних дітей в Україні".
Реферат "Проблема термінологічного визначення в дефектології"
Запропонуйте заходи з підтримки аномальних лиць соціальними та державними інститутами.
Рекомендована література:
"Про стан і перспективи розвитку державної підтримки дітей з психофізичними вадами розвитку"// Дефектологія. — 2000. — № 3.
Бондар В.І. Інтеграція дітей з обмеженими психофізичними можливостями в загальноосвітні заклади: за і проти // Дефектологія. - 2003. - № 3. - С. 2 - 5/
ТЕМИ РЕФЕРАТІВ
Загальна характеристика аномальных дітей.
З історії розвитку дефектології.
Відбір дітей у спеціальні заклади.
Профілактика аномалій у дітей.
Діагностика розумового розвитку дітей.
Психолого-педагогічна характеристика розумово відсталих учнів.
Корекційно-педагогічна робота з учнями допоміжної школи.
Робота з розвитку мови розумово відсталих дітей
Трудове виховання розумово відсталих учнів.
Діти дошкільного віку з затримкою психічного розвитку.
Особливості становлення психічних функцій у дітей з затримкою психічного розвитку.
Педагогічна характеристика дітей з затримкою психічного розвитку.
Специфіка навчальної діяльності дітей з затримкою психічного розвитку.
Особливості знань і уявлень про навколишнє середовище у дітей з затримкою психічного розвитку.
Особливості читання дітей з ЗПР.
Особливості математичних уявлень у дітей з ЗПР.
Пізнавальна активність і навчаємість дітей із затримкою психічного розвитку.
Психолого-педагогічна характеристика дітей з порушенням зору.
Корекційно-виховна робота з дітьми, яки страждають на порушення зору.
Психолого-педагогічна характеристика дітей з порушенням спушу.
Корекційно-виховна робота з глухими та слабочуючими дітьми.
Характеристика дітей з загальним недоразвиненням мови.
Характеристика дітей, які страждають на заїкання.
Корекційна робота по усуненню заїкання у підлітків.
Корекція усного мовлення в учнів навчальних класів.
Корекція письмової мови в учнів навчальних класів.
Підготовка до школи дітей з недоліками мовного розвитку.
Порушення голосу у дітей і підлітків.
Розвиток, навчання та виховання дітей з порушеннями рухів.
0875030Критерії оцінювання роботи бал
Стан актуальності проблеми для сучасної дефектологічної науки і практики 0.5
Досконалість у визначенні проблеми 0,5
Змістовність і повнота аналізу літературних джерел з проблеми дослідження 0.5
Критичність аналізу, наявність та обґрунтованість власної позиції 0,5
Послідовне, зв'язне, логічне викладення програми корекції у відповідності до мети дослідження 0,5
Педагогічні шляхи ефективності корекційної роботи 0,5
Наявність обґрунтованих висновків до кожного розділу роботи, рівень їх узагальненості та об'єктивності 0,5
Викладення особистих пропозицій та рекомендацій, їх відповідність результатам дослідження 0,5
Відповідність нормам оформлення наукової роботи 0,5
Співвідношення теми до змісту бібліографії 0,5
Разом балів 5
ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ РЕФЕРАТІВ
00Критерії оцінювання роботи бал
Стан актуальності проблеми для сучасної дефектологічної науки і практики 0.5
Досконалість у визначенні проблеми 0,5
Змістовність і повнота аналізу літературних джерел з проблеми дослідження 0.5
Критичність аналізу, наявність та обґрунтованість власної позиції 0,5
Послідовне, зв'язне, логічне викладення програми корекції у відповідності до мети дослідження 0,5
Педагогічні шляхи ефективності корекційної роботи 0,5
Наявність обґрунтованих висновків до кожного розділу роботи, рівень їх узагальненості та об'єктивності 0,5
Викладення особистих пропозицій та рекомендацій, їх відповідність результатам дослідження 0,5
Відповідність нормам оформлення наукової роботи 0,5
Співвідношення теми до змісту бібліографії 0,5
Разом балів 5
ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ РЕФЕРАТІВ
-1098554291330Модуль 1
(поточний контроль) Модуль 2 Модуль 3 Підсумковий контро льСамостійна робота та ІНДЗ Змістовний модуль 1 Змістовний модуль 2 Реферат -5 Розв'язання практичних завдань - 1 Тема 1 - 4 Тема 2-3 Тема 3-4 Тема 4-4 Тема 5-4 Тема 6-4 Тема 7-4 Тема 8 - 3 Тема 9-3 26
31 5 ТІ Т2 ТЗ Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 5 33 5 2 8 8 4 4 2 2 1 36 38 26
74 РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ
00Модуль 1
(поточний контроль) Модуль 2 Модуль 3 Підсумковий контро льСамостійна робота та ІНДЗ Змістовний модуль 1 Змістовний модуль 2 Реферат -5 Розв'язання практичних завдань - 1 Тема 1 - 4 Тема 2-3 Тема 3-4 Тема 4-4 Тема 5-4 Тема 6-4 Тема 7-4 Тема 8 - 3 Тема 9-3 26
31 5 ТІ Т2 ТЗ Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 5 33 5 2 8 8 4 4 2 2 1 36 38 26
74 РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ
Характеристика дітей з реактивними станами і конфліктними переживаннями у дітей.
Характеристика дітей з психопатичними формами поведінки.
Проблема ліворукості в психології і педагогіки.
Шкала оцінювання:
90 - 100 балів - відмінно (А)
75 - 89 балів - добре (ВС)
60 - 74 балів - задовільно (БЕ)
35 - 59 балів - незадовільно з можливістю повторного складання (БХ) 1 - 34 бали - незадовільно з обов'язковим повторним курсом (Б)
ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З КУРСУ "Основи дефектології"
Поняття "аномальна дитина". Категорії аномальних дітей.
Види дитячих аномалій та їх причини.
Теорія Л.С.Виготського про складну структуру аномального розвитку. Поняття про первинний дефект і вторинні відхилення.
Предмет, завдання , методи дослідження дефектології. Основні категорії дефектології.
Класифікація слухових порушень та їх причини.
Психолого-педагогічна характеристика слабочуючих дітей.
Психолого-педагогічна характеристика глухих дітей.
8.Особливості навчання дітей з різними вадами слуху в початкових класахзагальноосвітніх шкіл.
9.Класифікація зорових порушень та їх причини.
Психолого-педагогічна характеристика слабозорих дітей.
Психолого-педагогічна характеристика сліпих дітей.
12.Особливості навчання дітей з різними вадами зору в початкових класахзагальноосвітніх шкіл.
Шляхи соціальної адаптації дітей з порушеннями слуху та зору.
Класифікація мовленнєвих порушень та їх причини.
Психолого-педагогічна характеристика дітей з порушеннями мови.
Організація корекційної допомоги дітям з вадами мови.
Поняття про розумову відсталість. Причини розумової відсталості.
Класифікація розумово відсталих дітей. Поняття про олігофренію і деменцію.
Особливості психічного розвитку дітей-олігофренів.
Класифікація олігофренії за глибиною дефекту.
Педагогічна характеристика розумово відсталих дітей.
Особливості корекційної роботи з розумово відсталими дітьми.
Поняття "затримка психічного розвитку" та її причини.
Класифікація затримок психічного розвитку.
Психолого-педагогічна характеристика дітей з затримкою психічного розвитку.
Діагностика затримок психічного розвитку в дітей та особливості корекційно-виховної роботи з ними.
Поняття про комплексні порушення. Сліпоглухонімі діти.
Діти з поєднанням сенсорного та інтелектуального дефектів.
Діти з порушеннями опорно-рухового апарату.
30.Головні напрямки корекційно-виховної роботи при порушеннях опорно-руховогоапарата у дітей та вимоги до такої роботи.
Діти з реактивними станами та конфліктними переживаннями.
Діти з психопатичними формами поведінки.
Принципи організації системи спеціальних закладів для аномальних дітей.
Типи установ для аномальних дітей.
Роль педагога в навчанні та вихованні аномальних дітей. 36.Вимоги до особистісних якостей педагога-дефектолога.
Система підготовки педагогів-дефектологів і підвищення їх кваліфікації.
Галузі дефектології. Зв'язок дефектології з іншими науками.
Науково-дослідницька робота в галузі дефектології.
Актуальні проблеми дефектології.

Приложенные файлы

  • docx 18034327
    Размер файла: 76 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий