BZhD_sr_ZOA_-14_pp


Міністерство освіти і науки України
ДВНЗ «Криворізький національний університет»
Кафедра рудникової аерології та охорони праціМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИдо виконання самостійної роботи з дисципліни
«БЖД»
для студентів денної та заочної форми навчання усіх спеціальностей


Виконав:
Студент групи
____________________
Перевірив:
Доц кафедри «РАОП»
Пищикова О.В.

_____________________


Кривий Ріг,

2013
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи

Загальні положення

Робота виконується рукописно на листах формату А-4.
Наприкінці роботи вказується перелік посилань, ставляться дата і підпис студента.
При виконанні самостійної роботи необхідно користуватися методичними вказівками і літературою, рекомендованою до кожної теми.
Задачі для самостійної роботи

Задача 1

У приміщенні проектного відділу працює N1 людей, з яких N2 у процесі роботи використовують N2 ЕОМ.
Розгляньте систему «Л-М-С», що має місце в приміщенні проектного відділу. Для цього:
а) наведіть схему системи «Л-М-С»;
б) на схемі вкажіть побічні (небезпечні і шкідливі зв'язки) між елементами системи;
в) перелічіть небезпечні і шкідливі виробничі фактори, що можуть виникнути в цій системи.
Таблиця 1 – Варіанти вхідних даних для задачі 1
Варіант
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

N1
6
8
11
5
4
9
7
10
12
13

N2
6
7
6
5
4
7
6
7
8
5


Література [3, 8].

Задача 2
Виконайте оцінку умов праці і, виходячи з умов і характеру праці за ступенем ваги і напруженості, віднесіть робоче місце користувача комп'ютерних та інформаційних технологій до одного з наступних класів:
1 клас – оптимальні умови і характер праці;
2 клас – припустимі умови і характер праці;
3 клас – небезпечні та шкідливі умови праці:
а) 1 ступеня;
б) 2 ступеня;
в) 3 ступеня.

Таблиця 2 – Варіанти вхідних даних для задачі 2
Варіант
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Тяжкість праці

Дрібні стереотипні рухи кісток і пальців рук, кількість за сміну
16000 - - 18000
75000 - - 77000
36000 - -38000
52000 - - 55000
Більш з 80000

Робоча поза
Вільна
Перебування у нахиленому положенні до 300 26-50% тривалості зміни

Напруженiсть працi

Увага:
тривалiсть зосередження, (% до тривалостi змiни)
щiльнiсть сигналiв у середньому за годину

25804050657530453555
40
35
30
45
50
30
65
40
30
60

Напруженiсть аналiзаторних функцiй:
мінімальний розмір об'єкта розрізнення, мм
емоцiйна та iнтелектуальна напруженiсть0,10,20,30,10,20,30,20,30,30,1Вирiшення складних завдань в умовах дефiциту часу та інформацiї за підвищенною вiдповiдальнiстю
Робота за індивідуальним графіом

Одноманiтнiсть:
кiлькiсть елементiв у багаторазово повторюваних операцiях,
час спостереження за ходом виробничого процесу без активних дiй (у % до тривалостi змiни)

45326491043
70
60
85
65
65
80
75
55
50
75

Змiннiсть
Однозмінна робота без нічної зміни
Нерегулярна змінність з роботою у нічну зміну


Література [5, 21].

Задача 3
Розмістити робочі місця у залі персональних ЕОМ обчислювального центру. Розміри залу та число робочих місць, наведені в табл. 3.

Таблиця 3 – Варіанти вхідних даних для задачі 3
Варіант
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Довжина приміщення, м
8
10
11
9
10
12
9
11
7
9

Ширина приміщення, м
6
8
9
7
10
8
7
8
6
9

кількість робочих місць
5
9
12
8
12
9
8
10
5
8


Література [5, 7, 21].
Задача 4

Визначити категорію роботи з ЕОМ, призначити тривалість та розподілити час перерв задля 8-годинної зміни оператора ЕОМ. Обідню перерву прийняти тривалістю 1 година.
Характер роботи і рівень навантаження оператора ЕОМ за 8-годинну робочу зміну наведені у табл. 4.

Таблиця 4 – Варіанти вхідних даних для задачі 4
Варіант
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Характер виконуваної роботи (номер, зазначений у примітці)
1
2
3
3
2
1
1
2
3
3

Рівень навантаження за робочу зміну:
кількість знаків за робочу зміну, у тисячах,
тривалість за робочу зніму, годин


2518-


-


35


55


50


35


-


-


-
-
3
6
-
-
-
-
5
4

Примітка: 1 – введення інформації;
2 – зчитування інформації за змістом;
3 – творча робота в режимі діалогу.


Література [5, 15].

Задача 5

Вибрати тип і кількість засобів пожежної сигналізації і пожежегасіння в приміщені залу персональніх ЕОМ обчислювального центра, дані якого наведені в табл. 3. Розробити та привести схему евакуації з приміщення залу персональних ЕОМ.

Література [10, 13, 15].

Перелік рекомендованої літератури

1. Закон України «Про охорону праці» .
2. Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”.
3. Дзюндзюк Б.В. Основы безопасности эргатических систем. – К.:УМК ВО, 1990. – 56 с.
4. Іванов В.Г., Б.В.Дзюндзюк, Ю.М.Олександров. Охорона праці в електроустановках. – К.: ОКО, 1994. – 227 с.
5. Навакатікян О.О., Кальниш В.В., Стрюков С.М. Охорона праці користувачів комп’ютерних відеодисплейних терміналів. К., 1997. – 400 с.
6. Основы инженерной психологии / Под ред. Б.Ф.Ломова. – М.: Высш.шк., 1977. – 335 с.
7. Сибаров Ю.Г. и др. Охрана труда в вычислительных центрах.. М.: Машиностроение, 1985. – 185 с.
8. ГОСТ 12.0.003-74. ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.
9. ГОСТ 12.1.003-83. ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.
10. ГОСТ 12.1.004-91. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.
11. ГОСТ 12.1.005-88. ССБТ. Общие санитарно-гигиенические тебования к воздуху рабочей зоны.
12. ГОСТ 12.1.030-81. ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление.
13. ГОСТ 12.4.009-83. ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание.
14. ГОСТ 12.2.032-78. ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования.
15. ДНАОП 0.00-1.31-99. Правила охорони праці при експлуатації ЕОМ.
16. ДНАОП 0.00-4.03-98. Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях.
17. ДНАОП 0.00-4.09-93. Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства.
18. ДНАОП 0.00-4.11-93. Типове положення про роботу уповноважених трудових колективів.
19. ДНАОП 0.00-4.12-94. Типове положення про навчання, інструктаж та перевірку знань працівників з питань охорони праці.
20. ДНАОП 0.00-4.21-93. Типове положення про службу охорони праці.
21. Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці. – Затверджено міністром праці України 01.09.92 р., постанова № 41.
22. Правила устройства электроустановок (ПУЭ-85).
23. Правила возмещения собственником предприятия, учреждения и организации или уполеромоченням им органом ущерба, причиненного работником повреждением здоровья, связанным с исполнением им трудовых обязанностей. – Утверждены постановлением Кабинета Министров Украины от 23.06.1993 г. № 472.
24. ОНТП 24-86. Определение категорий помещений и зданий по взрывной и пожарной опасности.
25. СНиП 2.01.02-85. Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений.
26. СНиП ІІ-4-79/85. Естественное и искусственное освещение. Нормы проектирования.
27. СНиП 2.04.09-84. Пожарная автоматика зданий и сооружений.
28. СНиП 2.04.05-86. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Нормы проектирования.


13PAGE 15


13PAGE 14415
Заголовок 2 Заголовок 315

Приложенные файлы

  • doc 18023778
    Размер файла: 72 kB Загрузок: 2

Добавить комментарий