Special for Makaron шпора по ЭКО от Жаника


1877 жылы К.Мёбиус келесі ұғымдардың бірін енгізген:Биоценоз.
ААА
Абсолютті өлім сипаттайды:Бір уақытта өлген жануарлар саны.
Австралия бұл:Микроэкожүйелер.
Автотрофты ағзалар – ол:Продуценттер
Ағзалардың тіршілігіне қолайлы экологиялық фактордың қарқындылығы аталады:Оптимум.
Ағзалық ортада келесі даралар тіршілік етеді:Эктопаразиттер мен эндопаразиттер.
Адам экологиясы келесі бөлімдерге бөлінеді:Әлеуметтік және медициналық.
Ақбөкендер тобы – бұл:Табын.
Алып жатқан территорияларының көлеміне байланысты келесі популяцияларды ажыратады:Элементарлық, экологиялық және биосфералық.
Арамтамақтық – дегеніміз:Комменсализм.
Арысан мен жолбарыстар бір трофтық деңгейде орналасуы келесіге байланысты:Азықтың бір болуына байланысты.
Ата-анасының ұрпаққа қамқорлық көрсетіп тіршілк ету формасын атайды:Отбасылық өмір сүру.
Аэропланктонғажататындарақтардыкөрсетіңіз:Су қабатынмекендеушілержәнеондабелсендіорынауыстыруғақабілеттілер.
Әр түрге жататын организмдердің белгілі бір физикалық ортада өмір сүру жағдайын атайды:Биоценоз.
Бай биоценоздарда (мысалы, тропика ормандарында) түрлердің көпшілігі:Сирек кездеседі.
БББ
Бактерия мен саңырауқұлақтар көбінесе болып табылады:Редуцент.
Балықтардың топтасып тіршілік етуін атайды:Қарапайым қауым.
Белгілі бір территориядағы популяциядағы даралардың жалпы саны:Саны.
Белгілі-бір аудан бірлігіндегі даралар саны және санының көлемі:Популяцияның тығыздығы.
Бентос – бұл:Судың қалыңқабатындабелсендіқозғалатындарақтар.
Берілген қоректік байланыста қай тізбек продуцент болып табылады: қара бидай – шегіртке – торғай – бактерия:Қара бидай.
Биоценозда түрлердің жиі кездесуі сипаттайды:Түрлер санының қарым-қатынасы немесе олардың биомассасын.
Бір дараның топтағы барлық дарларды басқаруы келесі әдіспен жүзеге асады:Деспотиялық.
Бір популяцияға жататын отырықшы жануарлардың тобы қалай аталады:Табын.
Бір популяциядағы жануарлардың уақытша бірігуін биологиялық пайдалы ұйымдасу ретінде атайды:Қауым.
Бір популяцияның көп уақыт және әрдайым бірігіп тіршілік ету формасын атайды:Қауымдастық.
Бір түрдің басқа түрлермен қоректену қатынасы:Трофикалық.
Бір түрдің дараларының қырып кетуімен ерекшеленетін қарым-қатынасты атайды:Түрішілік бәсекелестік.
Бір түрдің екіншісінен қорек алу қарым-қатынасын атайды:Комменсализм.
Бір түрдің таралуына екіші түрдің қатысуын атаймыз:Трофикалақ байланыс.
Бір түрдің тіршілік ортасының екінші түрдің тіршілік әрекетінің нәтижесінен физикалық немесе химиялық өзгеруі:Трофикалақ байланыс.
ГГГ
Географиялық популяция бұл:Экологиялық популяцияның жиынтығы.
Геоксендерге келесі дарақтар жатады:Топырақты уақытша мекен ретінде пайдаланатындар.
Геофилдергекелесідарақтаржатады:Топырақтатұрақтытіршілікететіндер.
Гетеротрофтыағзалар – ол:Консументтер.
Ғаламдық экология оқытады:Биосфераны.
ДДД
Дайынорганикалықзатпенқоректенетінорганизмдер:Гетеротрофтылар.
Даралардың қорекке бәсекелесуін мына фактордың мысалы ретінде қарастыруға болады:Биотикалық.
Даралардың өз түрін жеуі, (жоюы) аталады:Каннибализм.
Демэкология зерттейтін бөлім:Популяциялар.
Дұрыс қоректену тізбегін табыныз:Қайың – жұлдызқұрт – сауысқан - бактерия.
ЕЕЕ
Екі түрдің арасындағы қарым-қатынас нәтижесінде біріне қолайсыз, екіншісіне қолайы әсер етуін атаймыз:Жыртқыштық.
ЖЖЖ
Жануарлар мен өсімдіктердің негізгі мекен ету орта факторы және өмір сүру формасына байланысты бейімделуінің морфологиялық типі аталады:Адаптациялық форма.
Жануарлардың қауымдастығы аталады:Зооценоз.
Жарықтербелісінешыдамдыорганизмдераталады:Эвритермді.
Жарықтың әсеріне байланысты өсімдіктерді мынандай экологиялық топтарға бөледі: Жарықсүйгіштер, көлеңкесүйгіштер, көлеңкеге төзімділер.
Жарықтың тәуліктік ауысымы жатады:Абиотикалық фактор.
Жәндіктердің бірлесіп бірігуі бұл:Жай қауым.
Жоғарғы температураның ауытқуына шыдамайтын организмдерді атайды:Стенотермді.
Жыртқыш жануарлар:Екінші ретті консументтер.
ККК
Келесі даралар топырақта тіршілік етеді:Геофилдер мен геобионттар.
Келесі даралар топырақта тіршілік етеді:Геофилдер мен геоксендер.
Келесі макроэкожүйе түрлердің әртүрлілігіне бай:Тропикалық орман.
Келесі организмдер денесінің төменгі бөлігімен суда орналасады:Гидрофиттер.
Келесі организмдер жылусүйгіш организмдер болып табылады:Термофилдер.
Келесі организмдер жылықанды организмдер болып табылады:Гомойотермді.
Келесі организмдер көлеңке сүйгіш организмдер болып табылады:Криофилдер.
Келесі организмдер қалыпты ылғалдылықты қалайды:Мезофиттер.
Келесі организмдер суыққанды организмдер болып табылады:Пойкилотермді.
Келесі организмдер суықсүйгіш организмдер болып табылады:Криофилдер.
Келесі организмдер тіршілік ортасында жоғары ылғалдылықты қалайды:Гигрофиттер.
Келесі организмдер ылғалдылықтың тапшылығына не аз мөлшеріне шыдайды:Сциофиттер.
Келесі өсімдіктер өз денесіне ылғалдылықты жинайды:Гигрофиттер.
Келесі өсімдіктер өз денесіне ылғалдылықты жинамайды:Гигрофиттер.
Келесі үрдістер жарықтың қатысымен жүреді:Фотопериодизм.
Келесі үрдістер жарықтың қатысымен жүреді:Фотосинтез.
Келесіорганизмдержарықсүйгіш организмдер болыптабылады:Гелиофиттер.
Келесіорганизмдертолықтайдерліксуғабатыпжатады:Гидрофиттер.
Коацерваттарды тірі организмдерге жатқызбаймыз, өйткені:Оларда қоректену үрдісі жоқ.
Көлденең бағыттарда өсімдіктер бөлігінің орналасуы аталады:Шашыраңқылық.
Көшетхананы мына жүйеге жатқызуға болады:Ғаламдық экожүйе.
Қандай жағдай болмасын түрлердің орта фактор көрсеткішіне бейімделушілігін атайды:Экологиялық икемділік.
Қандай жағдайда дара өзінен күштілеріне бағына отырып, әлсіздеуіне, екіншісі үшіншісіне, үшіншісі төртіншісіне басымдылық білдіреді:Сызықтық.
Қандай орта температураның, жарықтың және ылғалдылықтың өзгерісімен сипатталады:Жер беті–ауа ортасы.
Қасқырлардың бірігуі аталады:Үйір.
Қауымдастықтағы түрдің әртүрлілігі аталады:Тіршілік формасының әртүрлілігі.
Қорғанудың келесі түрі бәсең типке жатады:Жүгіру жылдамдығы.
Қорғанудың келесі түрі белсенді типке жатады:Түрдің түрлік құрылымы.
Қорықтардыңұймдастырылуыкелесі фактор түрінежатады:Антропогендік.
Құмырсқа илеуінің топтанып тіршілік етуі аталады:Көшбасшысы бар үйір.
Құстар арасындағы қарым-қатынас нәтижесінде біріне қолайсыз, екіншісіне қолайлы әсер етуін қалай атаймыз:Жыртқыштық.
Қызыл кітапты ұйымдастыруды қай факторға мысал ретінде алуға болады:Антропогендік.
МММ
Мекен ету ортасына керекті элементтер жиынтығы:Биотоп.
Нектон – бұл:Су түбінмекендеушілер.
ООО
Организмдердің бір ортада көршілес өмір сүру формасын атайды:Комменсализм.
Ормандарды шабу келесі экологиялық факторға жатады:Антропогендік.
Өлімнің келесі типі көпшілік тірі организмдерге тән:Кәрі даралардың өлімінің жоғарылауы.
Өндірістік мекемелердің шуын жатқызуға болады:Антропогенді факторға.
Өсімдіктер экологиясының негізін қалаған ғалым:Гумбольдт.
Өсімдіктердің өсіп-дамуына әсер ететін топырақтың минералды құрамы келесіге жатады:Абиотикалық фактор.
Өсімдіктердің тіршілік формасының аталуы:Жабық және ашық тұқымдылар.
Өсімдікті ылғалдылығы жағынан мынандай экологиялық топтарға бөледі:Гидробионттар, жарық сүйгіштер, көлеңке сүйгіштер.
ППП
Планктон – бұл:Су түбін мекендеушілер.
Планктонғакелесідарақтаржатады:Су қабатынмекендеушілержәнебелсендіқозғалуғақабілеттілер.
Популяция – бұл:Биотикалық бірлестіктің бөлігі және белгілі бір кеңістікті алып жатқан бір түрдің даралары.
Популяция бұл:Біртүргежататындаралартобы.
Популяция мынадай ерекшеліктермен сипатталады:Туылымы, өлімі.
Популяция терминінің авторы:Иогансен.
Популяцияда даралардың таралуының келесі типі сирек кездеседі:Біркелкі.
Популяцияда даралардың таралуының келесідей типтері белгілі:Элементарлық, топтық және географиялық.
Популяцияда екі дараның ұзақ немесе аз уақытқа, кейде өмір бойына бірігуін қалай атайды:Ата-аналық жұп.
Популяциядағы әлі көбейе алмайтын дараларды құрайды:Пререпродуктивті даралар.
Популяциядағы даралардың бір-бірімен әрекеттесуі барысында оқшауланып тіршілік етуі аталады:Жанұялық.
Популяцияның әрі қарай өсуінде маңыздырақ болатын:Аталық және аналықтың жалпы саны.
Популяцияның жалпы саны – бұл:Белгілі бір териториядағы даралардың жалпы саны.
Популяцияның үлкен бөлігін пострепродуктивті даралар құрайды, өйткені:Жылдам көбею.
ССС
Саны жоғарылайтын популяцияда үлесі көп болады:Репродуктивті даралар.
Симбиоз – дегеніміз:Мутуализм.
Синэкологиялық оптимум-ол:Биотикалық және абиотикалық факторлардың қолайлы бөлігі
Судың өсімдік арқылы биологиялық булануы.
ТТТ
Таңдаушылық қабілетіне ие:Паразит.
Таулы аймақта, далалық алқапта тіршілік ететін боз торғай құрайды:Біртүрдегібір популяцияны.
Температура тербелісіне шыдамды организмдерді атаңыз:Эвритермді.
Температураның әсеріне байланысты өсімдіктерді мынандай экологиялық топтарға бөледі:Эвритермді, стенотермді.
Температураның белгілі бір аумағына ғана шыдамды организмдер:Стенотермдер.
Тең жоғарғы құрылымды бөліктерде биоценоздың таралуы аталады:Көлденең таралуы.
Толеранттылық– бұл организмдердің:Оптимальды жағдайларға бейімделуі.
Транспирация дегеніміз:
Тұрақты түрлер биоценозда келесі жиілікпен кездеседі:Көбірек 50 пайыз.
Тұт көбелегі, жұлдызқұрттары мен қуыршақтары, бір орманда тіршілік етсе құрайды:Бір түрдің бір популяциясын.
Түрлер арасында пайда болатын ортақ экологиялық талаптардан туындайды:Бәсекелестік.
Тіршіліктің алғашқы пайда болуында түзілген заттар:Органикалық.
Тірі ағзалардың бір-біріне әсер етуін атайды:Биотикалық фактор.
Тірі организмдер жүйесіндегі негізгі құрылымдық бірлікті атаңыз:Популяция.
Тірі организмдерді қоршаған табиғат бөлшегі және оларға тікелей немесе жанама әсерлері дегеніміз:Экологиялық фактор.
УУУ
Уақыт факторына байланысты экология келесі бөлімдерге бөлінеді:Тарихи және эволюциялық.
Үйректердің топтанып тіршілік етуі аталады:Қарапайым қауым.
Үйір сипатталады:Дараларың ортақ іс-әрекет нәтижесінде уақытша бірігуін.
ФФФ
Физиологиялық оптимум-ол:Көбеюге және өсуге мүмкіндік беретін биотикалық фактор бөлігі.
ШШШ
Шөп қоректі жануарлар – бұл:І-ші ретті консументтер.
ЭЭЭ
Экология биология ғылымдарыныңқайкласынажатады:Комплекстік.
Экология қандай жүйелерді оқытады:Популяциялық және экожүйелік.
Экология өзінің дамуында неше кезеңнен өтті:3.
Экология пәні нені оқытады:Тірі ағзалардың сыртқы ортамен байланысы.
Экология терминінкімұсынды:Геккель.
Экологиялық аз төзімді организмдер аталады:Стенобионттар.
Экологиялық популяция – бұл:Берілген популяциядағы барлық даралардың жиынтығы.
Экологиялық төзімді организмдерді атаңыз:Эврибионттар.
Экологиялық фактор белсенділігіне берілетін жағымсыз әсер:Пессимум.
Экологиялықфакторларбұл:Ағзаға әсер ететін ортаның жеке элементтері.
Экологияның келесі бөлімі абиотикалық факторлардың ағзаларға әсерін зерттейді:Ауэкология.
Экологияның келесі бөлімі түр аралық қарым – қатынасты зерттейді:Ауэкология.
Экологияның келесі бөлімі түр ішілік қарым – қатынасты зерттейді:Ауэкология.
Экологияның қай кретерийлері бойынша құрлық, тұщы су, солтүстік аймақ, биік таулы аймақ экологиясы деп бөлінеді:Зерттеу объектілерінің көлеміне қарай.
Экологияның қай саласы биоценозды оқытады:Синэкология.
Экологияның қай саласы популяцияларды зерттейді:Демэкология.
Экологияның өзіндік әдістеріне жатады:Радиация мөлшерін анықтау.
Экологияныңкелесікөрсеткіштерінеқарапмикорорганизмдер, саңырауқұлақтар, өсімдіктер, жануарларэкологиясынажатқызамыз:Зерттелетінпәндергеқатысты.
Экологияныңқайбөлімібірлестіктердіоқытады:Синэкология.Экологияныңқайбөлімінтұтас ландшафты зерттейді:Ғаламдық.

Приложенные файлы

  • docx 18017877
    Размер файла: 26 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий