Indiv_EA_MS

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Національний університет «Львівська політехніка» Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій Кафедра обліку і аудиту МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до індивідуальної роботи з дисципліни Ї Економічний аналіз‖ для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня Ї молодший спеціаліст‖ спеціальності 5.03050901 «Бухгалтерський облік» денної форми навчання Затверджено на засіданні кафедри обліку і аудиту Протокол № 1 від 27.08.2012р. Львів 2012 2 Методичні вказівки обговорені та схвалені на засіданні науково-методичної ради НУ „ЛП‖ НН ІППТ Протокол № __ від . Укладачі: к.е.н. доц. Гавран В.Я. ст. викл. Білинська Н.Є. Методичні вказівки до індивідуальної роботи з дисципліни Ї Економічний аналіз‖ для студентів oсвітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальності 5.03050901 «Бухгалтерський облік» денної форми навчання / Укл.: В.Я. Гавран, Н.Є. Білинська – Львів, Видавничий відділ Національного університету „Львівська політехніка‖ НН Інститут підприємництва та перспективних технологій , 2012.- 41 с. Відповідальний за випуск: зав. кафедри обліку і аудиту, к.е.н., доц. Гавран В.Я. Рецензенти: к.е.н., доц. Мала Н.Т. к.е.н., доц. Квасній Л.Г. Комп’ ютерна верстка: Білинська Н.Є. Оригінал-макет підготовлений у видавничому відділі Національного університету „Львівська політехніка” НН Інститут підприємництва та перспективних технологій © В.Я. Гавран, Н.Є. Білинська, 2012 © НУ „ЛП‖ НН Інститут підприємництва та перспективних технологій , 2012 3 ЗМІСТ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 4 2. ЗАВДАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ 6 3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВИКОНАННЯ РОБОТИ 29 4. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНШИХ ДЖЕРЕЛ 30 ІНФОРМАЦІЇ ДОДАТКИ 32 Додаток 1. Карта самостійної роботи студента з дисципліни «Економічний 32 аналіз» Додаток 2. Зразок титульної сторінки 33 Додаток 3. Вимоги щодо оформлення індивідуальної роботи: розмір шрифту, нумерація сторінок, вимоги до зносок та скорочень, оформлення 34 графічного матеріалу 4 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Індивідуальна робота з дисципліни Ї Економічний аналіз‖ для студентів oсвітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальності 5.03050901 «Бухгалтерський облік» денної форми навчання є складовою самостійної роботи студента та однією із важливих складових навчального процесу, яка безпосередньо впливає на глибину, неформальність та стійкість набутих знань і умінь. Метою індивідуальної роботи студента є забезпечення засвоєння в повному обсязі навчальної програми шляхом свідомого закріплення, поглиблення і систематизації набутих теоретичних знань, а також опанування навичок роботи з навчальною і науково-методичною літературою, вміння вільно орієнтуватися в інформаційному просторі. Індивідуальна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом під час самостійної навчальної роботи і його творчого застосування в майбутній професійній діяльності. Індивідуальна робота студента спрямована на досягнення поставленої мети через виконання відповідних завдань, зміст, обсяги і структура яких наведені далі. Терміни видачі завдання, проведення консультацій та захисту роботи відповідно до «Карти самостійної роботи студента» відображені у додатку 1. Індивідуальна робота повинна бути написана студентом згідно із затвердженим варіантом. Варіант видає викладач (або студент вибирає відповідно до порядкового номеру у списку групи). Виклад матеріалу має бути конкретним і включати огляд та аналіз літературних джерел за конкретною темою, яка відповідає номеру варіанту студента. При написанні індивідуальної роботи слід використовувати результати наукових досліджень зарубіжних і вітчизняних вчених, опублікованих у формі монографій і статей у періодичних виданнях, нормативні і законодавчі акти за темою роботи, статистичні матеріали. Матеріали з літературних джерел слід 5 подавати довільно, своїми словами. Дослівне цитування має супроводжуватись відповідними посиланнями на літературні джерела. Для написання даної роботи студент повинен використати мінімум 5 літературних джерел. Обсяг індивідуальної роботи – від 12 до 15 сторінок друкованого тексту (теоретичні питання розкриваються на 5-6 сторінках друкованого тексту кожна, розв’ язання задачі – на 3-4 сторінках) Вимоги до оформлення індивідуальної роботи наведені у додатках 2, 3. 6 2. ЗАВДАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ Складові індивідуальної роботи до першого модуля: 1. Титульна сторінка. 2. Розкриття першого теоретичного питання. 3. Розкриття другого теоретичного питання. 4. Список використаної літератури. Варіанти для розкриття теоретичних питань наведені у таблиці. Варіанти для розкриття теоретичних питань Варіант Теоретичне запитання 1 1. Фактори, які впливають на ритмічність випуску продукції. 2. Аналіз використання трудових ресурсів. 2 1. Фактори, які впливають на обсяг реалізації продукції. 2. Аналіз попиту на продукцію. 1. Значення та завдання аналізу виробництва продукції, робіт і послуг в умовах 3 ринкових перетворень України. 2. Економічний аналіз як наука та його основні риси. 4 1. Основні етапи економічного аналізу. 2. Аналіз використання робочого часу. 5 1. Аналіз продуктивності праці. 2. Які фактори впливають на використання виробничих ресурсів. 6 1. Види економічного аналізу, його основні категорії. 2. Етапи аналітичного процесу та їх характеристика. 7 1. Методи економічного аналізу. 2. Аналіз якості продукції 8 1. Аналіз виробництва продукції, робіт і послуг. 2. Значення інформації в процесі економічного аналізу. 9 1. Аналіз якості продукції, його значення та завдання. 2. Статистичні методи аналізу. 10 1. Аналіз ритмічності та якості організації виробництва. 2. Балансовий метод економічного аналізу. 11 1. Сутність інформації та її роль для аналітичного дослідження. 2. Аналіз використання основних фондів в часі. 12 1. Основні резерви зростання обсягу реалізації. 2. Аналіз використання основних фондів по продуктивності. 13 1. Аналіз прибутку від реалізації товарної продукції. 2. Аналіз якості продукції. 14 1. Аналіз рентабельності діяльності підприємства. 2. Джерела формування засобів підприємства, їх склад і структура. 7 Продовження табл. Варіант Теоретичне запитання 1. Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу фінансових результатів 15 діяльності підприємства. Порядок формування фінансових результатів діяльності. 2. Аналіз виробництва продукції, робіт та послуг. 1. Аналіз забезпеченості і використання матеріальних ресурсів на підприємстві. 16 2. Значення і завдання аналізу реалізації продукції. Послідовність оцінки виконання планових завдань з реалізації. 17 1. Завдання аналізу попиту продукції. 2. Аналіз собівартості продукції. 18 1. Мета економічного аналізу забезпечення та використання обігових коштів. 2. Суб’ єкти економічного аналізу та їх цілі. 19 1. Аналіз витрат на оплату праці. 2. Аналіз рівня якості та собівартості продукції. 20 1. Аналіз виконання договірних зобов’ язань. 2. Аналіз забезпеченості та використання матеріальних ресурсів. 21 1. Аналіз виконання договірних зобов’ язань по асортименту продукції. 2. Аналіз забезпеченості та використання обігових коштів. 22 1. Аналіз прямих витрат. 2. Господарські резерви та їх класифікація. 23 1. Конкурентоспроможність продукції та методи її оцінки. 2. Поняття граничного обсягу реалізації та порядок його обчислення. 24 1. Значення та завдання аналізу попиту на продукцію. 2. Які фактори впливають на використання основних фондів. 25 1. Основні чинники зростання прибутку. 2. Показники використання обігових коштів. 26 1. Основні чинники зниження витрат виробництва. 2. Коефіцієнт сортності та методика його визначення. 27 1. Оцінювання якості плану матеріально-технічного постачання. 2. Аналіз ритмічності виробництва. 28 1. Задачі економічного аналізу. 2. Метод аналізу собівартості за калькуляційними статтями. 29 1. Модель економічного аналізу кадрового потенціалу підприємства. 2. Інформаційна база аналізу прибутку. 30 1. Формування Ї портфеля замовлень‖. 2. Оцінка виконання договірних зобов'язань із поставок продукції. 31 1. Факторний аналіз фондовіддачі, його значення. 2. Основні завдання аналізу собівартості продукції. 1. Структурно-логічна схема формування прибутку відповідно до національних 32 П(С)БО. 2. Аналіз рівня якості та собівартості продукції. 33 1. Порядок аналізу чистого прибутку, його структури та динаміки. 2. Конкурентоздатність продукції та методи її оцінки. 34 1. Аналіз використання обігових коштів. 2. Аналіз прямих витрат. 35 1. «Ефект виробничого важеля»: сутність та методика визначення. 2. Які фактори впливають на використання матеріальних ресурсів. 36 1. Особливості аналізу взаємозв'язку "витрати-обсяг-прибуток". 2. Аналіз використання кадрового потенціалу. 8 Закінчення табл. Варіант Теоретичне запитання 37 1. Аналіз кошторису витрат. 2. Підготовка інформаційної бази для потреб аналізу прибутку підприємства. 1. Особливості застосування графічного способу в економічному аналізу. 38 2. Підготовка інформаційної бази для потреб аналізу використання матеріальних ресурсів. 1. Використання в економічному аналізі рядів динаміки. 39 2. Підготовка інформаційної бази для потреб аналізу ефективності використання основних засобів. 40 1. Застосування групувань в аналітичних дослідженнях. 2. Підготовка інформаційної бази для потреб аналізу собівартості продукції. 41 1. Евристичні прийоми дослідження. 2. Підготовка інформаційної бази для потреб аналізу продуктивності праці. 42 1. Джерела формування обігових коштів. 2. Основні чинники зниження собівартості продукції. 1. Історія виникнення економічного аналізу фінансово-господарської діяльності 43 підприємств. 2. Особливості аналізу зовнішньо економічного середовища діяльності підприємства. 44 1. Внутрішній економічний аналіз, перспективи його розвитку в Україні. 2. Принципи організації інформаційного забезпечення управління підприємством. 45 1. Застосування сітьових графіків в аналізі господарської діяльності підприємств. 2. Інтегральний метод в економічному аналізі. 46 1. Факторні моделі, їх види та застосування в економічному аналізі. 2. Взаємозв’ язок основних показників у системі комплексного аналізу. 47 1. Сучасні проблеми розвитку економічного аналізу діяльності підприємств. 2. Аналіз організації виробничого процесу. 1. Особливості аналізу взаємозв'язку "витрати-обсяг-прибуток". 48 2. Підготовка інформаційної бази для потреб аналізу виробничої програми підприємства. 1. Моделювання факторних систем. Способи виміру впливу факторів у 49 детермінованому аналізі. 2. Аналіз ефективності використання основних засобів 50 1. Аналіз непрямих витрат. 2. Особливості проведення маркетингового аналізу. Складові індивідуальної роботи до другого модуля: 1. Титульна сторінка. 2. Умова задачі (номер задачі відповідає варіанту). 3. Розв’ язок задачі з аналітичною запискою (висновком). 4. Список використаної літератури. Варіанти задач вказані нижче. 9 Задача 1 Проаналізуйте вплив зміни середньорічної чисельності робітників і середньорічної виробітки робітника на обсяг випуску валової продукції ТзОВ Ї Пласт‖ за 2012 рік. (Способом ланцюгових підстановок). Побудуйте аналітичну таблицю і зробіть відповідні висновки. Вихідні дані: Показники Умовне позначення Звітний рік план факт 1. Валова продукція, тис. грн. ВП 280 293 2. Середньорічна чисельність робітників, чол. ЧР 100 89 Задача 2 Проаналізуйте вплив зміни середньорічної чисельності робітників, кількості днів, відпрацьованих одним робітником за рік і середньоденної виробітки робітника на обсяг випуску валової продукції ПП Ї Паладін‖ за 2012 рік. (Способом ланцюгових підстановок). Побудуйте аналітичну таблицю і зробіть відповідні висновки. Вихідні дані: Показники Умовне Звітний рік позначення план факт 1. Валова продукція, тис. грн. ВП 321 353 2. Середньорічна чисельність робітників, ЧР 800 860 чол. 3. Відпрацьовано всіма працівниками за рік: -днів D 200000 215000 -годин Т 1600000 1720000 Задача 3 Проаналізуйте вплив на зміну транспортних витрат ВАТ Ї Укртранс‖ за звітний рік таких факторів: обсягу перевезених вантажів, середня дальність перевезень, середній транспортний тариф. Побудуйте аналітичну таблицю і зробіть відповідні висновки. Вихідні дані: 10 Показники Звітний рік план факт 1. Обсяг перевезених вантажів, тон 1000 800 2. Середня дальність перевезень, км 400 350 3. Середній транспортний тариф, грн. за 1т/км 0,4 0,5 Задача 4 Проаналізуйте вплив на собівартість продукції ВАТ Ї Галінвест Ї за 2012р. таких факторів: матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація основних засобів і інші витрати (методом ланцюгових підстановок). Побудуйте аналітичну таблицю і зробіть відповідні висновки. Вихідні дані: Звітний рік, тис Структура Елементи витрат грн. собівартості, % план факт план Факт 1. Матеріальні витрати 28732 30076 2. Витрати на оплату праці 5837 3233 3. Відрахування на соціальні заходи 912 1932 4. Амортизація основних засобів 7860 3673 5. Інші витрати 10239 1799 Задача 5 У таблиці подані дані про середньооблікову чисельність працівників та вартість основних фондів ВАТ Ї Техсервіс Ї. На основі поданих даних: а) визначити фондоозброєність праці одного працівника; б) проаналізувати динаміку показників ефективності використання основних фондів; в) одним з методів факторного аналізу оцінити вплив на зміну фондоозброєності в звітному періоді порівняно з попереднім роком таких факторів: зміни середньорічної вартості основних виробничих фондів та середньооблікової чисельності персоналу; г) побудувати аналітичну таблицю та сформулювати відповідні висновки. Вихідні дані: 11 Показники Значення показника Попередній рік Звітний рік план факт 1. Середньо-облікова чисельність 458 449 425 персоналу, осіб 2. Середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис. грн. 625 654 650 Задача 6 У таблиці подані дані про обсяг випуску продукції та середньо облікову чисельність працівників ВАТ Ї Львівагро Ї. На основі поданих даних: а) визначити середньорічний виробіток одного працівника; б) проаналізувати динаміку показників ефективності використання трудових ресурсів; в) одним з методів факторного аналізу оцінити вплив на обсяг випуску продукції в звітному періоді порівняно з попереднім роком таких факторів: зміни середньорічної чисельності працюючих та середньорічного виробітку продукції одним працівником; г) побудувати аналітичну таблицю та сформулювати відповідні висновки. Вихідні дані: Значення показника Показники Попередній Звітний рік рік план факт 1. Обсяг випуску продукції, тис. грн. 56600 59780 59450 2. Середньооблікова чисельність персоналу, осіб 180 150 147 Задача 7 Проаналізуйте виконання договірних зобов’ язань по відвантаженню продукції за березень 2012 року підприємством Ї Омега Ї використовуючи дані таблиці. Побудуйте аналітичну таблицю і зробіть відповідні висновки. Вихідні дані: Виріб Споживач План доставки по Фактично відвантажено, тис. грн. договору, тис. грн. А 1 850 800 2 830 750 3 650 700 В 1 570 570 2 1200 1050 12 Задача 8 Проаналізуйте виконання плану річної виробітки робітників на ВАТ Ї Сяйво Ї та вплив на неї таких факторів: середньорічна чисельність робітників, кількість днів відпрацьованих одним робітником, середня тривалість робочого дня, середньогодинний виробіток. (Методом ланцюгових підстановок). Побудуйте аналітичну таблицю і зробіть відповідні висновки. Вихідні дані: Показники Умовне Звітний рік позначення план факт 1 Річна вир. робітників, млн. грн. ВП 160 240 2 Середньорічна чисельність ЧР 815 823 робітників, чол. 3 Відпрацьовано всіма працівниками за рік: -днів D 20000 215000 -годин Т 1600000 1720000 Задача 9 Проаналізуйте зміну структури виробництва продукції підприємства Ї Гледіс Ї та її вплив на обсяг товарної продукції використовуючи дані таблиці. Побудуйте аналітичну таблицю і зробіть відповідні висновки. Вихідні дані: Виріб Оптова ціна за 1 шт. Обсяг виробництва продукції, шт. план факт А 50 5760 5040 В 60 5600 5544 С 70 2743 3168 D 75 1920 2688 Всього Задача 10 Проаналізуйте ритмічність виробництва продукції підприємства Ї Зевс Ї, розрахувавши коефіцієнт ритмічності, варіації та аритмічності використовуючи дані таблиці. Побудуйте аналітичну таблицю і зробіть відповідні висновки. Вихідні дані: 13 Декада Випуск продукції за рік, тис. грн. план факт І 32000 30240 ІІ 32000 34272 ІІІ 32000 36288 Всього Задача 11 Проаналізуйте вплив на фонд робочого часу ВАТ Ї Силікат Ї таких факторів: середньорічна чисельність робітників, кількість днів, відпрацьованих одним робітником та середня тривалість робочого дня. (Методом ланцюгових підстановок). Побудуйте аналітичну таблицю і зробіть відповідні висновки. Вихідні дані: Показники Минулий рік Звітний рік план факт 1.Сер. чис. робітників 160 160 165 2.К-сть днів відпр. одн. роб. 220 222 210 3.Сер. тривал. робочого дня 7.8 7.9 8 Задача 12 Проаналізуйте виконання плану по асортименту продукції підприємством Ї Стиль Ї використовуючи дані таблиці. Побудуйте аналітичну таблицю і зробіть відповідні висновки. Вихідні дані: Виріб Обсяг виробництва продукції, тис. грн. план факт А 28800 25200 В 33600 33264 С 19200 22176 D 14400 20160 Задача 13 Проаналізуйте рух робочої сили ВАТ Ї Євробуд Ї за 2012 рік, розрахувавши такі показники: 1) коефіцієнт обороту по прийому робітників; 2) коефіцієнт обороту по вибуттю; 3) коефіцієнт плинності кадрів; 4)коефіцієнт стабільності 14 складу персоналу. Вихідні дані: Показник Фактично за звітний рік 1. Сер. облікова чис. штатних роб. 5491 2. Прийнято прац., ос 54 3. Вибуло прац., ос 1505 -за власним бажанням, за прогул та ін. поруш. трудової дисципліни; 435 -з причин скорочення штатів 621 Задача 14 Провести оцінку оплати праці працівників ВАТ "Техмаш"за 2011 - 2012 рр., зокрема, динаміки фонду та середньої оплати праці, а також співвідношення між темпами зростання середньої заробітної плати і продуктивності праці. Побудувати аналітичну таблицю і зробити висновки. Вихідна інформація: № з/п Показники Факт за попередній Звітний рік рік план Факт 1 Товарна продукція, тис. грн. 401.66 519,34 517,01 2 Фонд оплати праці персоналу 60,74 79,20 77,28 основної діяльності, тис. грн. Середньооблікова 3 чисельність персоналу 52 55 56 основної діяльності, осіб Задача 15 Проаналізувати динаміку роздрібного товарообороту ТзОВ "Комп'ютерні системи" за 2012р., а також вплив на його зміну таких факторів: чисельність продавців, кількість відпрацьованих днів і середньоденний виробіток одного продавця. Побудуйте аналітичну таблицю і зробіть відповідні висновки. Вихідна інформація: Показник Звітний період план факт Обсяг роздрібного товарообороту, тис. грн. 54720 58150.4 Середньооблікова чисельність продавців, осіб 600 590 Кількість відпрацьованих днів 260 262 Середньоденний виробіток одного продавця, грн. 300 320 15 Задача 16 Проаналізувати динаміку обсягу товарної продукції ВАТ "Металіст" за 2012р., а також вплив трудових факторів на її приріст. Побудуйте аналітичну таблицю і зробіть відповідні висновки. Вихідна інформація: Показник Звітний період план факт Обсяг товарної продукції, тис. грн. 2141,184 2527,2 Продовження табл. до задачі 16 Показник Звітний період план факт Середньооблікова чисельність працівників основної 820 810 діяльності, осіб Середня кількість відпрацьованих одним робітником 256 260 днів Середньоденний виробіток одного робітника, грн. 10,2 12 Задача 17 Проаналізувати динаміку середньооблікової чисельності та середньорічного виробітку працівників і робітників ВАТ „Техсервіс" у 2012 році порівняно з планом і попереднім роком, а також визначити вплив на зміну обсягу випуску продукції в звітному році порівняно з попереднім періодом двох факторів: зміни питомої ваги робітників у чисельності працівників та зміни середньорічного виробітку продукції одним робітником. Побудувати аналітичну таблицю та зробити висновки. Вихідна інформація: Значення показника Показники у попередньому у звітному році році планове фактичне Обсяг випуску продукції, тис. грн. 11900 12100 12600 Ссредньооблікова чисельність промислово- 301 302 303 виробничого персоналу, осіб Середньооблікова чисельність робітників, осіб 290 304 309 Задача 18 Проаналізувати динаміку основних фондів та фондоозброєності праці працівників ВАТ "Техсервіс" у 2012 році порівняно з планом і попереднім роком, 16 а також визначити вплив на зміну фондоозброєності в звітному році порівняно з попереднім періодом двох факторів: зміни середньорічної вартості основних виробничих фондів і середньооблікової чисельності працівників. Побудувати аналітичну таблицю і зробити висновки. Вихідна інформація: Значення показника Показники у попередньому у звітному році році планове фактичне Середньооблікова чисельність промислово- 250 240 195 виробничого персоналу, осіб Середньорічна вартість основних 345,0 350,0 348,3 виробничих фондів, тис. грн. Задача 19 Оцінити ефективність використання основних фондів підприємства "Автозапчастина" за 2011 - 2012 рр.: динаміку фондовіддачі виробничих основних фондів основної діяльності та їх активної частини, а також вплив зміни середньорічної вартості і фондовіддачі основних фондів на відхилення обсягу продукції. Побудувати аналітичну таблицю і зробити висновки. Вихідна інформація: № Показники Попередній рік Звітний рік з/п 1 Обсяг товарної продукції у порівняльних цінах, тис. 12620 14178 грн. 2 Середньорічна вартість основних виробничих фондів основної діяльності, тис. грн.. 3606 4430 в тому числі їх активної частини 2868 3222 Задача 20 Визначити показники та вплив факторів на обсяг товарної продукції ВАТ "Поліграф-машина", з'ясувати резерви його зростання. Побудуйте аналітичну таблицю і зробіть відповідні висновки. Вихідна інформація: 17 Показник 2010р. 2011 р. 2012 р план факт план факт план факт Обсяг товарної продукції, тис. Грн. ? ? 784 874 ? ? Кількість верстатів, шт. 10 12 100 90 90 100 Відпрацьовано за рік верстато-год 42000 40560 39200 36450 45100 45050 Середньорічний виробіток на один 8400 ? ? ? 9011,1 ? верстат, грн. Виробіток за одну верстато-зміну, 20.0 24,9 ? ? ? 29,0 грн. Задача 21 Оцінити вплив факторів на обсяг виробництва продукції ДП "Житлосервіс" за перше півріччя 2012 р. Побудуйте аналітичну таблицю і зробіть відповідні висновки. Вихідна інформація: № Показник Квартал з/п I II 1 Кількість одиниць обладнання, на якому виробляється 21 18 продукція 2 Середня кількість днів роботи одиниці обладнання 70 74 3 Коефіцієнт змінності роботи обладнання 1,3 0,85 4 Середня тривалість однієї зміни, год 5 4,6 5 Обсяг сировини, що переробляється на одному 220 228 верстаті за 1 год. кг 6 Вихід продукції з одиниці сировини, кг 0.9 0.84 7 Обсяг виробництва продукції, шт. ? ? Задача 22 Оцінити виконання плану матеріально-технічного забезпечення ТзОВ "Українські технології", стан складських запасів матеріалів, дотримання режиму економії. Визначити вплив факторів на обсяг випуску продукції та резерви його зростання. Побудуйте аналітичну таблицю і зробіть відповідні висновки. Вихідна інформація: № з/п Показник Потреба Звіт 1 Обсяг випуску продукції в порівняльних цінах, тис. грн. 5600 5670 2 Залишок чавуну на початок року, т 130 125 3 Надійшло за рік, т 1665 1800 4 Використано всього, т 1665 1790 в тому числі на виробництво продукції 1665 1747 з іншою метою - 43 18 Продовження табл. до задачі 22 № з/п Показник Потреба Звіт 5 Залишок чавуну на кінець року, т 130 135 6 Виграти сировини на випуск 1 тис. грн. продукції, т ? ? 7 Вихід продукції з 1 т чавуну, тис. грн. ? ? Задача 23 Оцінити використання матеріальних ресурсів ТзОВ "Ватра" за 2010-2011 рр. Визначити результативний показник та вплив факторів на його зміну. Побудуйте аналітичну таблицю і зробіть відповідні висновки. Вихідна інформація: № Показник Попередній рік Звітний рік з/п план факт план Факт 1 Обсяг валової продукції, грн. 29951 29751 30689 30750 2 Випуск продукції, од. 724 736 750 750,5 3 Норма витрачання матеріалів на 1,6 1,8 1,7 1,65 одиницю продукції, кг 4 Ціна 1 кг матеріалів, грн. 20,3 18,6 19,0 20,1 Задача 24 Проаналізувати структуру і структурні зрушення продукції ВАТ "Львівавто" за 2012 р. та визначити вплив структури на обсяг товарної продукції. Побудуйте аналітичну таблицю і зробіть відповідні висновки. Вихідна інформація: Вид продукції Обсяг випуску, тис. шт. Гуртова ціна, тис. грн. План факт план факт АВ-71 480 454,5 30.0 30.0 АВ-73 480 484,8 43.3 42 АВ-81 480 575.7 45.4 48 Задача 25 Проаналізувати ритмічність випуску продукції ВАТ "Автозапчастина" за грудень 2012 р., розрахувавши коефіцієнти ритмічності, варіації випуску і аритмічності. Побудуйте аналітичну таблицю і зробіть відповідні висновки. Вихідна інформація: 19 Декади місяця Обсяг випуску, тис. грн. Питома вага продукції. % план факт план факт І 480 454.5 33,3 30 ІІ 480 484.8 33.3 32 ІІІ 480 575,7 33.4 38 Разом за 1440 1510 100 100 місяць Задача 26 Визначити вплив факторів на зміну собівартості виробу за 2012 р. Побудуйте аналітичну таблицю і зробіть відповідні висновки. Вихідна інформація: №з/п Показник За планом Фактично 1 Обсяг виробництва, шт. 120 116 2 Сума постійних витрат, тис. грн. 121,4 116,7 3 Змінні витрати на одиницю продукції, грн. 6894 6980 Задача 27 За нижченаведеними даними, використовуючи метод абсолютних різниць, визначте вплив зміни середньорічної вартості промислово-виробничих фондів та фондовіддачі на відхилення за обсягом промислової продукції. За результатами аналізу складіть аналітичну таблицю і зробіть відповідні висновки. Дані для аналізу: Показники Попередній рік Звітний рік Відхилення Середньорічна вартість промислово-виробничих 912,5 890,0 фондів, тис грн. Фондовіддача, грн. 9 ? Обсяг промислової продукції, тис грн. 3746,3 3894,8 Задача 28 Дати оцінку виконання завдань за асортиментом продукції за даними таблиці. Проаналізувати ступінь оновлювання продукції на даному підприємстві. Побудуйте аналітичну таблицю і зробіть відповідні висновки. Дані для аналізу: 20 Вид продукції Минулий рік Звітний рік заплановано фактично А 60 70 80 Б 30 30 30 В 40 40 70 Г 70 50 40 Д 80 - 60 Е 100 110 90 Є - 100 40 Задача29 Проаналізувати ритмічність випуску продукції за даними таблиці. Розрахувати коефіцієнт ритмічності, аритмічності і варіації. Побудуйте аналітичну таблицю і зробіть відповідні висновки. Вихідні дані: Декада місяця За планом Фактично Сума Частка, % Сума Частка, % 1 250 240 2 350 420 3 400 540 Задача 30 Розрахувати показники структури асортименту продукції. Визначити коефіцієнт асортиментності трьома способами. Побудуйте аналітичну таблицю і зробіть відповідні висновки. Вихідні дані: Найменування Структура асортименту,% Вартість продукції,тис. грн. зарах. у викон. завдань по виробів план фактично план фактично асортименту Карамель 3050 3280 Цукерки 5810 5840 Шоколад 3820 3760 Напівфабрикати 3420 3400 Всього ? ? Задача 31 Розрахувати величину відхилень по показниках таблиці. Встановити вплив факторів на середньорічний виробіток 1 робітника. Побудуйте аналітичну таблицю і зробіть відповідні висновки. 21 Вихідні дані: Показники План Фактично Відхилення Середньорічний виробіток 1 робітника,грн. 112836 114349 Середня кількість днів відпрацьованих робітником на протязі року,дні 240 238 Тривалість робочого дня, год 6,0 7,96 Середньоденний виробіток 1 робітника,грн. 59,8 63,3 Задача 32 Визначити середню зарплату одного працюючого. Встановити відхилення фактичного фонду оплати праці від фонду за минулий рік. Розрахувати вплив факторів на отримане відхилення. Побудуйте аналітичну таблицю і зробіть відповідні висновки. Вихідні дані: Показники Минулий рік Звітний рік Фонд оплати праці,тис. грн. 1200 1600 Чисельність працюючих,чол. 100 80 Середня зарплата одного працюючого, тис. грн. ? ? Задача 33 Проаналізуйте виконання плану по асортименту продукції підприємством Ї Стиль Ї. Побудуйте аналітичну таблицю і зробіть відповідні висновки. Вихідні дані: Виріб Обсяг виробництва продукції, тис. грн. план факт А 29000 25200 В 33600 33264 С 19200 22176 D 14400 20160 Задача 34 Проаналізуйте використання робочого часу робітників та їх продуктивність праці за даними таблиці. Визначити надлишок чи нестачу робочої сили за підсумками роботи. Побудуйте аналітичну таблицю і зробіть відповідні висновки. Вихідні дані: 22 Показник Мин. рік Звітний Відхилення +, - % Продукція,тис. грн. 1150,5 1231,5 Чисельність робітників,чол. 5000 5070 Відпрацьовано всіма робітниками: тис. людино-днів 331,2 335,1 тис. людино-годин 2564,2 2498,6 Задача 35 Провести факторний аналіз фонду оплати праці. Визначити його обгрунтованість і причини зміни. Побудуйте аналітичну таблицю і зробіть відповідні висновки. Вихідні дані: Відхилення Показники План Фактично всього за рахунок за рахунок зміни заробітної чисельності плати Фонд оплати праці,тис. грн.: промислово-виробничого персоналу, 176 100 робітників 152 75 Чисельність осіб: промислово-виробн. персоналу 101 95 робітників 92 84 Середньорічна з/п: промислово-виробн. персоналу 1642 985 робітників 1810 983 Задача 36 Проаналізувати витрати на виробництво товарної продукції. Визначити вплив окремих факторів на відхилення фактичних витрат на 1 грн. товарної продукції від минулорічної. Побудуйте аналітичну таблицю і зробіть відповідні висновки. Вихідні дані: Показники Минулий рік Звітний рік За планом Фактично Товарна продукція, тис. грн. 1400 1100 1232 Собівартість товарної продукції,тис. грн. 985 1000 1015 Витрати на 1 грн. продукції,коп. ? ? ? 23 Задача 37 Дати оцінку виконання плану виробництва продукції. Побудуйте аналітичну таблицю і зробіть відповідні висновки. Вихідні дані: Звітний рік Відхилен- Темп зро- Показники Мину- за пла- фак- відхилення % вико- ня від да- стання до лий рік ном тично від плану нання них мину- минулого плану лого року року, % 1. Обсяг товарної про- дукції, тис. грн. а) у діючих цінах 49225 50200 50850 б) у порівнянних цінах 53015 * 55510 2. Випуск продукції 1257 1124 1124 (цементу), тис. Грн. Задача 38 За даними, наведеними в таблиці, дати оцінку виконанню плану за асортиментом і структурою випущеної продукції. Побудуйте аналітичну таблицю і зробіть відповідні висновки. Вихідні дані: Асортимент За планом Фактично тис. т. частка, % тис. т. частка, % 1. Портландцемент (марка Ї500 ‖) 400 481,1 2. Шлакопортландцемент 1775 1699,6 У тому числі марка Ї300 ‖ 1233 1044,1 марка Ї400 ‖ 542 655,5 Разом 2175 100 2180,7 100 Задача 39 Дати оцінку виконання плану за асортиментом продукції за даними таблиці. Як підприємство оновлює продукцію? Побудуйте аналітичну таблицю і зробіть відповідні висновки. Дані для аналізу: 24 Вид продукції Минулий рік Звітний рік Залікова графа за планом фактично А 60 70 80 Б 30 30 30 В 40 40 70 Г 70 50 40 Д 80 --- 60 Е 100 110 90 Є --- 100 40 Разом ? ? ? Задача 40 За наведеними в таблиці даними проаналізувати прибуток підприємства і зазначити фактори, які змінили прибуток. Чи є резерви збільшення прибутку? Побудуйте аналітичну таблицю і зробіть відповідні висновки. Вихідні дані: Показники За планом Фактично Відхи- лення 1. Реалізація продукції у вартісному вираженні, тис. грн. 800 600 у тоннах 1600 1000 2. Собівартість 1 т реалізованої продукції, грн. 450 400 3. Прибуток, тис. грн. 5 ? Задача 41 За даними таблиці дайте оцінку виконанню плану за обсягом реалізації у звітному році. Чи були якісь труднощі з реалізацією протягом року? Побудуйте аналітичну таблицю і зробіть відповідні висновки. Вихідні дані: Квартал року За планом Фактично Абсолютне % виконання відхилення І 12000 10048 ІІ 12000 12400 ІІІ 13000 10200 ІV 13000 13180 Разом Задача 42 За даними таблиці визначте забезпеченість підприємства робочою силою та 25 розрахуйте коефіцієнт плинності кадрів. Побудуйте аналітичну таблицю і зробіть відповідні висновки. Вихідні дані: Мину- Звітний рік Відхилення Показник за фак- від мину- від плану лий рік планом тично лого року абсолютне % 1. Чисельність всього 1878 1860 1821 персоналу підприємства у тому числі персонал основної 1665 1660 1587 діяльності із них робітники 1418 1400 1352 інші категорії працюючих 247 260 235 чисельність персоналу невиробничої сфери 2. Прийнято працівників на 300 226 роботу 3. Звільнено всього 340 287 у тому числі за власним бажанням і через порушення 290 211 дисципліни Задача 43 Охарактеризувати ритмічність роботи підприємства у звітному році. Порівняти показники цього року з минулим і зробити належні висновки щодо якості організації виробництва. Побудуйте аналітичну таблицю і зробіть відповідні висновки. Дані для аналізу: Показник Перші декади Другі декади Треті декади за планом фактично за планом фактично за планом Фактично Виробництво цементу у минулому році 32,6 30,0 3,1 33,5 34,3 36,5 у звітному році 32,7 31,0 32,9 33,0 34,4 36,0 Задача 44 Проаналізувати динаміку випуску продукції в натуральному вираженні. При цьому слід враховувати, що виробничі потужності даного підприємства за останні п’ ять років суттєво не змінилися. Побудуйте аналітичну таблицю і зробіть відповідні висновки. Вихідні дані: 26 Показник П’ ятиріччя Перший Другий Третій Четвертий П’ ятий рік рік рік (минулий) рік (звітний) рік 1. Випуск цементу, тис.т 2254 1803 1532 1257 1124 2. Темп зростання до першого року, % 3. Темп зростання до попереднього року, % Задача 45 Дати оцінку виконання плану за асортиментом продукції за даними таблиці. Як підприємство оновлює продукцію? Побудуйте аналітичну таблицю і зробіть відповідні висновки. Вихідні дані: Вид продукції Минулий рік Звітний рік Залікова графа за планом Фактично А 60 70 80 Б 30 30 30 В 40 40 70 Г 70 50 40 Д 80 --- 60 Е 100 110 90 Є --- 100 40 Разом Задача 46 Дати оцінку виконанню плану собівартості окремих видів продукції. Побудуйте аналітичну таблицю і зробіть відповідні висновки. Вихідні дані: Продукція За планом Фак- Відхи- Відсоток тично лення виконання 1. Портландцемент, за 1 т. 82 80,3 2. Шлакопортландцемент, за 1 т. 70 71,5 3. Шлакоблоки, тис. шт. 120 116 Задача 47 Визначити основні фактори, які впливали на загальний випуск цементу, і розрахувати суми їх впливу за даними таблиці. Побудуйте аналітичну таблицю і зробіть відповідні висновки. 27 Вихідні дані: Мину- Звітний рік Відхилення від Показник за фак- відхи- показників лий рік планом тично лення минулого року 1. Випуск цементу, тис. т 1257 1124 1124,3 2. Загальні витрати клінкеру, тис. т 924,3 814 813,8 3. Вихід цементу з 1 т клінкеру, кг 1360,0 1380,8 1381,5 (точністю до 0,1) Задача 48 Проаналізувати ритмічність випуску продукції за місяць за даними таблиці. Розрахувати коефіцієнт ритмічності, аритмічності і варіації. Побудуйте аналітичну таблицю і зробіть відповідні висновки. Вихідні дані: Декада За планом Фактично Зараховується у місяця сума, тис. грн. частка, % сума, тис. грн. частка, % плановий ритм І 250 240 ІІ 350 420 ІІІ 400 540 Задача 49 Розрахувати вплив факторів на прибуток від реалізації за даними таблиці. Які резерви зростання прибутку? Побудуйте аналітичну таблицю і зробіть відповідні висновки. Вихідні дані: Показник За планом Фактично Відхилення 1. Реалізовано продукції, т 10 000 8000 2. Собівартість реалізованої 1 т продукції, грн. 65 60 3. Ціна за 1 т продукції, грн. 80 85 4. Загальний прибуток від реалізації товарної продукції, грн. Задача 50 За наведеними в таблиці даними проаналізувати прибуток підприємства і зазначити фактори, які змінили прибуток. Чи є резерви збільшення прибутку? Побудуйте аналітичну таблицю і зробіть відповідні висновки. Вихідні дані: 28 Показники За планом Фактично Відхилення 1. Реалізація продукції у вартісному вираженні, тис. грн. 800 600 у тоннах 1600 1000 2. Собівартість 1 т реалізованої продукції, грн. 450 400 3. Загальний балансовий прибуток, тис. грн. Примітка. Виробляється і реалізується один вид продукції. 29 3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВИКОНАННЯ РОБОТИ Максимальна кількість балів, яку може отримати студент за результатами виконання і захисту індивідуальної роботи: Модуль 1 (5 балів): 1) за повноту розкриття першого теоретичного питання, акуратне оформлення тексту, таблиць, списку літератури – 1 бал; 2) за повноту розкриття другого теоретичного питання, акуратне оформлення тексту, таблиць, списку літератури – 1 бал; 3) за знання теорії з проблеми, поставленої в першому питанні, вміння обґрунтувати свою відповідь при захисті індивідуальної роботи – 1,5 бала; 4) за знання теорії з проблеми, поставленої в першому питанні, вміння обґрунтувати свою відповідь при захисті індивідуальної роботи – 1,5 бала. Модуль 2 (5 балів): 1) за правильність розв’ язання задачі, акуратне оформлення таблиць, розрахунків, аналітичної записки (висновку), списку використаних джерел – 2 бали; 2) за володіння теоретичним матеріалом, що використовувався при розв’ язанні задачі, вміння обґрунтувати свої висновки – 3 бали. При невиконанні окремих критеріїв та несвоєчасне виконання кількість балів, яка виставляється студентові, може бути понижена. Сумарна кількість балів за індивідуальне завдання виставляється перед кожним модульним контролем. 30 4. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНШИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ 1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16 липня 1999 p. № 996-XIV (зі змінами і доповненнями). 2. Податковий Кодекс України від 02.12.2010р. 2755-VІ (зі змінами і доповненнями). 3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс» від 31 березня 1999 р. № 87 (зі змінами і доповненнями). 4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати» від 31 березня 1999 р. № 87 (зі змінами і доповненнями). 5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів» від 31 березня 1999 р. № 87 (зі змінами і доповненнями). 6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 «Звіт про власний капітал» від 31 березня 1999 р. № 87 (зі змінами і доповненнями). 7. Андрєєва Г.І. Економічний аналіз: Навч. – метод. посіб. – К.: Знання, 2008. – 263 с. 8. Бутинець Ф.Ф., Мних Є.В., Олійник О.В. Економічний аналіз. - Житомир: ПП "Рута", 2001. 9. Економічний аналіз: Навч. посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбаток та ін. За ред. М.Г. Чумаченка. -К.: КНЕУ, 2001. 10. Економічний аналіз: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 „Облік і аудит‖. За ред. Ф.Ф.Бутинця. – Житомир: ПП „Рута‖, 2003. – 680с. 11. Іващенко В.І., Болюх М.А. Економічний аналіз господарської діяльності.-К.:ЗАТ «Нічлава», 2001.-204с. 12. Кармазин В.А., Савицька О.М. Економічний аналіз: Практикум.- К.:Знання, 2007.-255с. 13. Кіндрацька Г.І., Білик М.С., Загородній А.Г. Економічний 31 аналіз:Підручник/за ред.проф.А.Г.Загороднього, 3-тє видання, перероб.і доп.- К.:Знання, 2008.-487с. 14. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч.пос. – К.:Вища школа, 2003.-278с. 15. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємств: Навч.пос.-2- ге вид., випр. і доп. – К.:Знання, 2005. 16. Тарасенко Н.В., Грудзевич У.Я. Економічний аналіз, Львів: ЛБІ НБУ, 2003. 17. Фінансово-економічний аналіз. Буряк П.Ю., Римар М.В., Бець М.Т. та ін. Підручник за ред.П.Ю.Буряка, М.В.Римара. – К.:ВД «Професіонал», 2004.- 528с. 18. Цигилик І.І. та ін. Економічний аналіз господарської діяльності підприємства. — К.: Центр навч. літ., 2004. — 123 с. 19. Шубіна С.В., Торяник Ж.І. Економічний аналіз: Практикум.- К.:Знання, 2007.-230с.-(Вища освіта XXI століття). 32 ДОДАТКИ Додаток 1 Карта самостійної роботи студента з дисципліни „Економічний аналіз” для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» ‖ спеціальності 5.03050901 «Бухгалтерський облік» форма навчання - денна, семестр - 6 Вид Планові терміни Форми Мак- самостійної роботи виконання контролю та сималь- відповідно до роб. звітності на к-ть навч. програми балів 1 2 3 4 Систематичність і активність роботи під час практичних занять 1.1.Підготовка до практичних Кожне заняття Активна участь під час 15 занять (вивчення теоре - відповідно до робо- опитування теоретичного (10*1,5б) тичного матеріалу відпо - чої програми ( роз- матеріалу, вирішення відно до теми заняття). кладу заняття). тестів, виконання ситуаційних вправ, конспект самостійно опрацьованого матеріалу. 1.2. Підготовка до поточних П’ яте і десяте Написання контрольної 5 контрольних робіт та практичне заняття роботи чи тесту. (2*2,5б) тестів. (до МК1 і до МК 2). Підготовка до модульних контролів 1.3. Підготовка до заходів з 24 та 33 тиждень Написання модульного МК1 – 35 модульних контролів семестру. контролю. (вивчення теоретичного МК2 - 35 матеріалу та повторення навчального матеріалу, який розглядався на практичних заняттях). Виконання завдань самостійного опрацювання 1.4. Розкриття двох 23 тиждень Перевірка повноти 5 теоретичних питань висвітленого питання та індивідуального завдання знання опрацьованого матеріалу. 1.5. Письмове виконання 32 тиждень Перевірка правильності 5 розрахункової частини виконання завдань. індивідуального завдання. Максимальна сумарна кількість балів, яку може набрати студент 100 за СРС 33 Додаток 2 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Ї ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА ‖ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ПЕРСПЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Кафедра обліку і аудиту ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА з дисципліни «Економічний аналіз» Виконав: студент групи БОм - _________________ Перевірив: Оцінка за виконання і захист: Львів 200_ 34 Додаток 3 Вимоги щодо оформлення індивідуальної роботи: розмір шрифту, нумерація сторінок, вимоги до зносок та скорочень, оформлення графічного матеріалу Робота виконується за допомогою комп’ ютера на одному боці аркуша білого паперу формату А4 (210х297мм) через 1,5 комп’ ютерних інтервали до тридцяти рядків на сторінці. Мінімальна висота шрифту 1,8 мм, що відповідає 14- му розміру комп’ ютерного шрифту, абзацний відступ складає 1,1 см. На кожному аркуші повинні бути поля таких розмірів: ліворуч, зверху та знизу – не менше 20 мм, праворуч не менше 10 мм. Шрифт друку повинен бути чітким, чорного кольору (слід використовувати шрифт Times New Roman). Щільність тексту має бути однаковою. Якщо у текст вписуються від руки іншомовні слова, формули, умовні знаки, то їх потрібно вписувати чорнилом, тушшю, пастою тільки чорного кольору, при цьому щільність вписаного тексту повинна наближатись до щільності основного тексту. Відстань між останнім текстовим рядком і нижнім краєм сторінки повинна становити не більше, ніж 2,5 см, тобто не допускають пусті рядки (окрім випадків, коли це закінчення розділу). Щоб уникнути пустих рядків слід (при використанні програми MS Word) виділити все що є в документі (в файлі), в головному меню вибрати меню "Формат", відкрити діалогове вікно "Абзац…", вибрати вкладку "Положение на странице" та відключити там усі опції (забрати всі галочки). Друкарські помилки, описки чи графічні нечіткості, виявлені у процесі оформлення роботи, можна виправляти охайним підчищенням чи за допомогою коректора і нанесенням на тому самому місці або між рядками виправленого тексту (фрагмента малюнка) тим самим кольором, яким написаний текст. Кожну структурну частину індивідуальної роботи (окрім підрозділів) необхідно починати з нової сторінки. Відстань між заголовками і подальшим текстом має дорівнювати 1,5 комп’ ютерних інтервали, а відстань між заголовком і останнім рядком 35 попереднього тексту (для тих випадків, коли кінець одного і початок другого підрозділу розташовується на одній сторінці) – трьом комп’ ютерним інтервалам (двічі натиснута клавіша Enter). Нумерація сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, малюнків, таблиць, формул подається арабськими цифрами без знака №. Нумерація сторінок має бути наскрізною. Першою сторінкою індивідуальної роботи є титульна сторінка її включають до загальної нумерації сторінок, але номер на ній не ставлять). Рисунки і таблиці включаються у загальну нумерацію. Номер сторінки проставляється у правому верхньому кутку сторінки без будь-яких знаків (крапки у кінці, виділення рисками, дужками тощо). Ілюстрації (фотографії, схеми, креслення, графіки тощо) називаються рисунками, які нумеруються послідовно у межах розділу арабськими цифрами. Номер рисунка має складатися із номера розділу і порядкового номера рисунка, розділених крапкою, наприклад Ї Рис. 1.1.‖ (перший рисунок першого розділу, тобто першого теоретичного питання), а далі йде назва рисунка, після якої крапка не ставиться При посиланні на рисунок перший раз, записують скорочення слова "рисунок" і його порядковий номер, наприклад, Ї( рис. 1.1.)‖. Подальші посилання на рисунки виконуються разом із скороченим словом Ї дивись‖, наприклад , Ї( див. рис. 1.1.)‖ . Рисунки мають розташовуватись одразу після посилання на них у тексті. Якщо на даній сторінці немає місця, то їх необхідно розташувати на наступній сторінці у зручній для ознайомлення формі, тобто, щоб для вивчення цього рисунка сторінку можна було б повернути за годинниковою стрілкою. Номер рисунка, його назва і пояснювальні підписи розміщуються посередині послідовно під рисунком. Мінімальна висота шрифту тексту в середині рисунка 1,6мм, що відповідає 12-му розміру комп’ ютерного шрифту, і не більша за висоту шрифту, що використовується при написанні основного тексту кваліфікаційної роботи. Підкреслення, жирний та курсивний шрифт в середині рисунка не допускаються, а всі його складові обов’ язково повинні бути між собою пов’ язані. Відстань між назвою рисунка та подальшим текстом має дорівнювати 1,5 36 міжрядковим інтервалам (один Enter). Таблиці у роботі нумеруються послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) в межах розділу. У правому верхньому куті пишеться слово Ї Таблиця‖ із зазначенням її номера. Номер таблиці складається із номера розділу і порядкового номера таблиці, розділених крапкою (після порядкового номера таблиці крапка не ставиться), наприклад Ї Таблиця 1.2‖ (друга таблиця першого розділу). При посиланні на таблицю вказують її повний номер, а слово Ї Таблиця‖ пишуть у скороченому вигляді, наприклад, Ї( табл. 1.2)‖. Якщо у роботі тільки одна таблиця, то її не нумерують. Під словом Ї Таблиця‖ розміщується заголовок таблиці симетрично до форми таблиці. Слово Ї Таблиця‖ і заголовок починаються з великої букви. Назва таблиці друкується нежирними літерами. Таблиці потрібно розташовувати після першої згадки про неї у тексті так, щоб її зручно було розглядати без повороту або з поворотом за годинниковою стрілкою. Якщо на цій сторінці немає місця, то її необхідно розташовувати на наступній сторінці у зручній для ознайомлення формі, тобто, щоб для вивчення таблиці сторінку можна було б повернути за годинниковою стрілкою. Відстань між таблицею та подальшим текстом розділу повинна дорівнювати 1,5 комп’ ютерних інтервали (одне натискання клавіші Enter). Приклад оформлення таблиці наведено нижче. Нумерація колонок таблиці здійснюється лише у тому разі, коли таблиця переноситься на іншу (інші) сторінки, а також у випадку, коли по тексту є посилання на окремі колонки таблиці. При перенесенні таблиці на наступну сторінку нумерацію колонок необхідно повторити, а над нею розмістити слова Ї Продовження табл.‖ із зазначенням її номера, наприклад, Ї Продовження табл. 1.2‖. Якщо таблиця переноситься більше, ніж на одну сторінку, то на останній зазначається Ї Закінчення табл. 1.2‖ 37 Таблиця 1.2 Основні показники фінансового стану підприємства за 2010 – 2012 роки Назва показника Розрахункова формула Нормативне Роки значення 2010 р. 2011 р. 2012 р. Коефіцієнт покриття Ф.1 - М (ряд.260)/ >1 0,950 0,658 - (загальна ліквідність) Ф.1 - М(ряд.620) Коефіцієнт поточної Ф.1 - М (ряд.150+ряд.160+ >1 0,048 0,048 0,058 (проміжної) ліквідності +ряд.170+ряд.230)//Ф.1 - М(ряд.620) Текст роботи… За умови громіздкої „шапки‖ таблиці колонки нумерують та переносять на наступні сторінки тільки їх нумерацію. Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на іншу сторінку, при цьому назву вміщують тільки над її першою частиною. Таблицю з великою кількістю колонок можна ділити на частини і розміщувати одну частину під іншою у межах однієї сторінки. Якщо рядки або колонки таблиці виходять за формат сторінки, то у першому випадку в кожній частині таблиці повторюють її „шапку‖, а у другому – „боковик‖. Заголовки колонок таблиці пишуться з великої букви, підзаголовки – з малої, якщо вони становлять одне речення із заголовком, і з великої, - якщо вони мають самостійне значення. Висота рядків повинна бути не меншою, ніж 8 мм. Колонку Ї № за пор.‖ у таблицю включати не потрібно (крім випадків, коли на рядок таблиці є посилання у тексті). Якщо є текст, який повторюється у графі таблиці і складається з одного слова, то його можна замінити лапками (- Ї-); якщо текст повторюється і складається з двох і більше слів, то при першому повторенні його замінюють на слова Ї Те саме‖, а далі вЂ“ лапками. Замість цифр, марок, знаків, букв, математичних чи хімічних символів лапки не допускаються. Якщо цифрові дані у якомусь рядку таблиці не 38 наводяться, то у ньому ставиться прочерк. Формули у роботі (якщо їх більше ніж одна) нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули у розділі, між якими ставиться крапка. Номер формули пишеться біля правого поля сторінок (вирівнюється по правому краю сторінки) на рівні відповідної формули (якщо формула велика, то на рівні нижнього рядка формули, до якої він відноситься) в круглих дужках, наприклад (2.2) (друга формула другого розділу), при цьому сама формула розміщується симетрично до тексту розділу. Формула наводиться курсивом, висота шрифту відповідає 14-му розміру. При написанні формул слід використовувати редактор формул (наприклад, Microsoft Equation 3.0). Пояснення позначень символів чи числових коефіцієнтів наводиться безпосередньо під формулою у тій послідовності, у якій вони подані у формулі. Це пояснення подається з нового рядка, починаючись зі слова Ї де‖, двокрапка після якого не ставиться. Значення кожного символу чи числового коефіцієнта подається з нового рядка. Обов’ язково має бути наведена розмірність кожного параметру формули; розмірність одного і того самого параметра у межах роботи має бути однаковою. При посиланні у тексті на формулу, необхідно подати її повний номер у дужках, наприклад, Ї у формулі (1.2)‖. Рівняння і формули виділяються з тексту вільними рядками: вище і нижче кожної формули потрібно залишити не менше одного вільного рядка (один Enter). Приклад порядку відображення та нумерації другої формули другого теоретичного питання індивідуальної роботи наведений нижче. Якщо у тексті є необхідність у примітках, в яких вказують довідкові чи пояснювальні дані, то пишеться слово Ї Примітка‖ чи Ї Примітки‖. Якщо приміток на одній сторінці в одному пункті чи підпункті декілька, то після слова Ї Примітки‖ ставлять двокрапку і примітки нумеруються, наприклад: Примітки: 1. ... 39 2. ... Якщо є одна примітка, то її не нумерують, і після слова Ї Примітка‖ ставиться крапка. Текст розділу… К ф . н . р .380 ф . № 1 р .430 ф . № 1 р .630 ф . № 1 , (2.2) р .640 ф . № 1 де К ф.н. – коефіцієнт фінансової незалежності (автономії); ф.№1 – Баланс. Текст розділу… або Текст розділу… В заг. В п В з1 К од , (2.2) де В заг. – загальні витрати підприємства, тис.грн.; В п – постійні витрати підприємства, тис.грн.; В з1. – змінні витрати на одиницю продукції, тис.грн./шт.; К од. – обсяг випуску продукції, шт. Текст розділу… У роботі роблять посилання на літературні джерела, матеріали чи окремі результати, які використовуються при розробці проблеми, завдання, розгляді питання тощо. Такі посилання дають змогу відшукати документи і перевірити достовірність відомостей про цитування документа, дають необхідну інформацію щодо цього документа, допомагають з’ ясувати його зміст, мову тексту та обсяг. 40 Посилатись необхідно на останні видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатись у тих випадках, якщо в них є матеріал, який не включений до останнього видання. Якщо використовуються відомості із джерел документальної інформації чи з великою кількістю сторінок, то у посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, на яке дається посилання. Посилання у тексті роботи на джерела необхідно позначати порядковим номером за переліком їх у списку використаної літератури, виділивши двома квадратними дужками, наприклад, Ї… у працях [2-5, 8]….‖ (якщо зроблено логічні висновки з матеріалу наведеного в зазначених джерелах) чи [17, с. 20-25]. При посиланнях на ілюстрації, таблиці, формули, які розміщені у самій роботі студента, відповідно вказується: порядковий номер ілюстрації (наприклад, Ї рис. 2.4.‖; номер таблиці (наприклад, ‖… в табл. 1.4‖); порядковий номер формули (наприклад Ї… у формулі (2.2)‖). При повторних посиланнях на ілюстрації та таблиці необхідно вказувати скорочено слово Ї дивись‖, наприклад, Ї див. рис. 2.4‖. Основна вимога до складання списку використаних джерел - однотипне оформлення і дотримання чинного державного стандарту на бібліографічний опис творів друку (ГОСТ 7.1-84). До списку використаної літератури включаються усі використані джерела, які розташовуються за алфавітом. Спочатку подають літературу видану кирилицею, після неї - видану латиною і далі - мовами з особливою графікою (за алфавітом назв мов - арабською, вірменською, грузинською, єврейською, китайською, японською тощо). Звичайно публікації мовами з особливою графікою подають в українській транскрипції або в перекладі запису українською мовою. Переклад або транскрипція кирилицею чи латиною бібліографічного опису видань, виданих мовами з особливою графікою, включається у відповідний алфавітний ряд, вказуючи в кінці (через .-) мову видання (наприклад, .-Яп.,.- 41 Араб.). Наприклад: Бок Зі Коу. Економіка Японії. Яка вона? – 2002. – 350 с. - Яп. Інформація про видання (монографії, підручники, довідники тощо) має включати: прізвище та ініціали автора, назву книги, місце видання, видавництво і рік видання, обсяг у сторінках. Ці дані друкуються у виданнях. Прізвище автора подається у називному відмінку. Якщо є два, три чи чотири автори, то їх прізвища з ініціалами подають у тій послідовності, у якій вони надруковані у книзі; перед прізвищем наступного автора ставлять кому. При наявності більше чотирьох авторів, вказують прізвища з ініціалами тільки перших трьох, а далі пишуть слова Ї та іншівЂ–. Назву місця видання необхідно подати повністю у називному відмінку; можна скорочувати назву м. Києва (К.), а в описах книг іноземними мовами допускається скорочення назв міст: англійською мовою - Нью-Йорка (N.Y.), російською - Москви (М.) та Санкт-Петербурга (СПб.). Якщо у книзі зазначено два місця видання, то в описі їх наводять через крапку з комою (;). Якщо одна із двох назв міст не скорочується, тоді вказують повну назву обох. Наприклад, "М.; СПб.", "Київ; Львів". Але "К.; Львів" - буде помилкою. Якщо місць видання три і більше, то вказують перше зі словами "та ін." (для книг латиною - "etc"). Наприклад, у книзі написано: "New York, Chicago, San Francisco, Toronto, London", тоді в описі буде "N.Y. etc". Якщо ж місце видання книги невідоме, то вказують "Б.м." (без місця) для книг українською мовою або "S.I.", для книг, виданих латинкою. Дані про статтю із періодичного видання мають вказувати: прізвище та ініціали автора, заголовок статті, назву видання (журналу), сторінки, на яких розміщена стаття. Заголовок статті подається у тому вигляді, як це вказано в періодичному виданні. Назву серії пишуть після скороченого слова Ї сер‖. Номери сторінок, на яких розміщена стаття, розділяють рискою, наприклад, Ї С. 32-39‖. При посиланні на джерело з Інтернету слід навести назву інформаційного матеріалу, авторів (при наявності), електронний (веб-) ресурс з всіма наявними реквізитами, включаючи рік і місяць видання.

Приложенные файлы

  • rtf 18016051
    Размер файла: 2 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий