Indiv_zad_stats

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


ДО ВИКОНАННЯ індивідуальних завданнь З ДИСЦИПЛІНИ

«ЕКОНОМІКА ПРАЦІ та соціально-трудові відносини»

Донецьк – ДонНТУ - 2008

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО ВИКОНАННЯ індивідуальних завданнь З ДИСЦИПЛІНИ
“ЕКОНОМІКА праці та соціально трудові відносини”


Напрям підготовки – 0501 “Економіка та підприємництво”Спеціальність – 7.050108 “маркетинг”

Затверджено на засіданні кафедри
“Управління персоналом та економіка праці”
Протокол № від . .2005 р.

Донецьк – ДонНТУ - 2004
УДК 331


Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань з дисципліни “Економіка праці та соціально-трудові відносини” для студентів спеціальностей 7.050109 “Управління трудовими ресурсами” всіх форм навчання / Укладачі О.В. Чумаченко. – Донецьк, ДонНТУ, 2005. – 30 с.


Наведені рекомендації щодо виконання та оформлення індивідуальних завдань. Запропоновані теми курсу, завдання, та основні літературні джерела.


Укладачі: О.В. Чумаченко, доцентРецензент: Л. М. Устинова, доцент


Зміст


Вступ


Тематичний зміст дисципліни


Розрахункова робота №1.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]


[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]


[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]


[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]


[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]


Заключення


Література
Вступ Тематичний Зміст дисципліни

Тема 1. Об’єкт, предмет і задачі дисципліни

Історія розвитку економіки праці і соціально-трудових відносин. Періоди еволюції теоретичних і практичних представлень про пацю: донауковий, класичний, сучасний. Характеристика донаукового етапу представлень про працю: давньосхідні, давньоіндійські і середньовічні навчання про працю. Сучасний трудовий напрямок економічної думки в Україні.
Особливості праці як об’єкта дослідження. Мета, об’єкт і предмет дисципліни. Задачі науки. Сфера досліджень економіки праці і соціально-трудових відносин. Структура курсу. Місце економіки праці в системі економічних наук.

Контрольні запитання
Визначте місце економіки праці і соціально-трудових відносин у системі економічних наук.
Розкрийте сутність мети, об’єкту і предмету економіки праці і соціально-трудових відносин.
Назвіть основні задачі економіки праці і соціально-трудових відносин.
Розкрийте сутність донаукового періоду представлення про працю.
Визначте основні характерні ознаки класичного періоду представлень про працю.
Охарактеризуйте сучасний етап теоретичних і практичних представлень про працю

Література: [6; 9, 29-42; 10,72-79; 11,23-44]


Тема 2. Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства
Населення як суб’єкт економічних та інших суспільних процесів і явищ. Демографічна та соціальна мобільність населення. Структура і розміщення населення України.
Поняття працездатності, працездатного населення, трудових ресурсів. Роль і місце трудових ресурсів, економічно активного населення.
Види розподілу та перерозподілу трудових ресурсів. Розміщення продуктивних сил як основа розподілу та перерозподілу трудових ресурсів. Суть, види і форми міграції населення. Внутрішні та міжнародні види міграційних процесів в Україні, їх соціально-економічне значення і наслідки.
Соціально-економічна характеристика трудових ресурсів. Роль і місце трудових ресурсів в економіці України. Соціально-економічний поділ трудових ресурсів. Стан і структура трудових ресурсів. Методи прогнозування, планування, розрахунку потреби в трудових ресурсах. Джерела поповнення трудових ресурсів.
Розширене відтворення населення, трудових ресурсів та людського капіталу. Зміст та особливості фаз формування, розподілу, обміну та використання людського капіталу.
Формування людського капіталу: природне відтворення; організація професійної підготовки; поновлення та розвиток працездатності. Зміст, принципи і структура загальної професійної освіти. Суть і завдання профорієнтації, її елементи (профінформація, профконсультація, профвідбір, профадаптація). Джерела формування фонду життєвих засобів відтворення робочої сили.
Регіональні особливості використання трудового потенціалу в Україні. Умови й чинники підвищення ефективності трудового потенціалу суспільства.

Контрольні запитання
Які поняття використовуються економічними науками для характеристики людських ресурсів?
В чому полягає специфіка людських ресурсів порівняно з іншими чинниками економічного розвитку?
Охарактеризуйте поняття “економічно активне населення”.
4. Які категорії населення належать до економічно неактивного населення?
5. Чому поняття” трудові ресурси” втрачає свою актуальність?
6. Що таке відтворення населення і якими видами руху воно характеризується?
7. Чим відрізняються різні типи і режими відтворення населення?
8. Який взаємозв’язок між відтворенням населення та відтворенням ресурсів праці?
9. Охарактеризуйте вплив чинників природного, міграційного та економічного руху на динаміку економічно активного населення України.
10. Що таке трудовий потенціал, які складові його зумовлюють?
Проаналізуйте як змінюється трудовий потенціал останнім часом.

Література: [6; 9, 29-42; 10,72-79; 11,23-44]


Тема 3. Праця як сфера життєдіяльності та провідний чинник виробництва

Праця, робота, діяльність. Процес праці: предмети і засоби праці, результат (продукт) праці. Психофізіологічний, організаційно-технологічний і організаційно-економічний аспекти процесу праці. Роль праці в розвитку людини і суспільства.
Система понять про працю: зміст праці, продуктивність праці організація праці, управління працею. Виробничий, технологічний і трудовий процеси.
Класифікація видів праці.
Задоволеність працею. Показники, що характеризують задоволеність працею, якість трудового життя: сутність поняття, рівні оцінки, показники рівня якості трудового життя.

Контрольні запитання
Визначте сутність праці?
В чому полягають особливості праці як суб’єкту дослідження?
Визначте роль праці в розвитку людини і суспільства .
Назвіть основні класифікаційні ознаки праці.
Назвіть основні поняття про працю.
В чому полягає сутність якості робочої сили?
Визначте сутність задоволеності працею.
Визначте сутність якості трудового життя: сутність концепції принципів оцінки.

Література:[9, 94-106; 11, 271-305]


Тема 4. Соціально-трудові відносини як система

Поняття соціально-трудових відносин. Соціально-трудові відносини як система.
Ціль, задачі, функції соціально-трудових відносин.
Еволюція соціально-трудових відносин в Україні. Зародження трудових відносин. Сучасні соціально-трудові відносини.
Фактори формування і розвитку соціально-трудових відносин. Соціальна політика: сутність, мета, задачі, основні напрямки реалізації. Глобалізація в системі соціально-трудових відносин. Позитивні і негативні наслідки глобалізації в соціально-трудовій сфері. Регулювання соціально-трудових відносин на макро- і мікрорівнях. Структура системи соціально-трудових відносин.
Визначення поняття ”соціальна політика”. Напрямки розвитку соціальної політики в Україні: створення умов для підприємницької діяльності та високопродуктивної праці; регулювання демографічних процесів; розвиток освіти, культури та мистецтва; участь держави у вирішенні житлової проблеми; розвиток охорони здоров’я і фізичної культури; підтримання екологічної безпеки; захист прав людини; соціальний захист і соціальне забезпечення населення. Об’єкти та суб’єкти соціальної політики.
Поняття та принципи побудови соціального захисту населення. Елементи соціального захисту населення України на етапі переходу до ринкової економіки. Складові механізму соціального захисту. Державні соціальні гарантії. Адресні програми допомоги соціально незахищеним верствам населення. Соціальний захист безробітних. Матеріальна підтримка сімей, дітей, утриманців. Державна молодіжна політика. Захист прав громадян, що від’їжджають на постійну й тимчасову роботу за кордон. Захист прав власності та доходів від неї.
Перехід до соціального страхування населення в Україні. Бюджетно-страхова система фінансування охорони здоров’я. Зміни в пенсійному законодавстві України.

Контрольні запитання
Визначте ціль, задачі, функції соціально-трудових відносин.
Розкрийте зміст еволюції соціально-трудових відносин в Україні.
Назвіть фактори формування соціально-трудових відносин.
Визначте сутність механізму функціонування системи соціально-трудових відносин
В чому полягає сутність “соціальної політики”?
Назвіть напрямки розвитку соціальної політики в Україні.
Охарактеризуйте принципи побудови соціального захисту населення.
В чому полягає роль державних соціальних гарантій в системі соціального захисту?
В чому полягає сутність соціального захисту безробітних?
Охарактеризуйте сутність бюджетно-страхової системи фінансування охорони здоров’я.
В чому полягають зміни в пенсійному законодавстві України?

Література: [1; 5; 8, 393-401; 10, 352-360]Тема 5. Ринок праці в економічній системі

Ринок праці як підсистема ринкової економіки, його взаємозалежність з ринками капіталів, товарів та послуг, житла, інформації, землі, цінних паперів тощо. Поняття “ринок праці”, ринок робочої сили та “ринок робочих місць”. Сучасні умови виникнення та ефективного функціонування ринку праці. Елементи ринку праці: попит, пропонування, ціна робочої сили. Особливості товару “робоча сила”.
Складові елементи механізму функціонування сучасного ринку праці: суб’єкти, об’єкти, інструменти та засоби впливу. Функції сучасного ринку праці, інформаційна, посередницька, ціноутворююча, стимулююча, регулююча.
Сегментація ринку праці за різними ознаками.
Класичний, неокласичний, кейнсіанський, монетаристський, інституціоналістський та марксистський підходи до аналізу ринку праці.
Інфраструктура ринку праці.
Особливості й етапи формування ринку праці в Україні.

Контрольні запитання
Що являє собою ринок праці?
Які умови виникнення та ефективного функціонування ринку праці?
Охарактеризуйте елементи ринку праці.
Які особливості товару “робоча сила”?
У чому полягає сутність кон'юнктури ринку праці?
Які типи кон'юнктури ринку праці?
Які типи і види ринків праці?
Поясніть відмінності між відкритим і прихованим ринками праці.
У чому полягає сутність сегментації ринку праці?

Література:[6; 8,31-36; 9, 48-69; 11, 125-155]


Тема 6. Соціально-трудові відносини зайнятості

Поняття, види та форми зайнятості населення. Концепція повної та глобальної, примусової та добровільної зайнятості. Основні напрямки державної політики в галузі зайнятості населення. Активні та пасивні методи й заходи регулювання зайнятості. Програми сприяння зайнятості. Система органів і служб зайнятості. Законодавства України про зайнятість гнучкі форми зайнятості на підприємстві.
Підходи до визначення поняття рівня безробіття. Види безробіття. Природна норма безробіття. Закон Оукена. Безробіття та інфляція. Соціально-економічна оцінка рівня безробіття. Причини неточного визначення рівня безробіття.
Визначення статусу безробітного та поняття “підходяща робота”. Допомога по безробіттю.
Зарубіжний досвід регулювання зайнятості населення.

Контрольні запитання
1. У чому полягає сутність зайнятості населення?
2. Які форми і види зайнятості?
3. Які категорії громадян належать до зайнятого населення?
4. Що таке безробіття?
5. Які види безробіття?
6. Дайте соціально-економічну оцінку рівня безробіття.
7. У чому полягає державне регулювання зайнятості населення?
8. Які заходи належать до активного регулювання зайнятості населення?
9. Які заходи належать до пасивного регулювання зайнятості населення?
10. Що являють собою державні й регіональні програми сприяння зайнятості?
11. Розкрийте мету програми зайнятості.
12. Як формується і використовується Державний фонд сприяння зайнятості населення?

Література: [2; 6; 8, 36-52; 9, 71-91; 11, 77-123]

Тема 7. Планування праці

Система трудових показників і взаємозв’язок їх елементів.
Методи аналізу трудомісткості, чисельності працівників, продуктивності праці і витрат на робочу силу.
Планування трудомісткості за окремими її видами і в цілому. План організаційно-технічних заходів – основа розрахунку планової трудомісткості.
Регулювання міри праці засобами нормування праці та планування робочих завдань.
Сутність і зміст процесу нормування праці. Загальна класифікація елементів витрат змінного часу. Структура нормативного і ненормативного робочого часу. Облік тривалості робочого дня.
Методи розрахунку чисельності робітників (на основі трудомісткості виробничої програми, за робочими місцями, нормами обслуговування, нормативами чисельності). Планування чисельності керівників, спеціалістів (за типовими нормативами, нормами підпорядкованості та нормами навантаження). Визначення додаткової потреби у працівниках.
Методика планування продуктивності праці за факторами її зростання. Планування підвищення продуктивності праці на основі зниження трудомісткості продукції та поліпшення використання робочого часу.
Планування фонду заробітної плати за нормативами.
Детальне планування фонду заробітної плати робітників за елементами його структури.
Планування середньої заробітної плати керівників, спеціалістів, службовців. Планування середньої заробітної плати і співвідношення темпів її підвищення з темпами зростання продуктивності праці.
Нормативи планування роботодавців на соціальне страхування, медичне обслуговування, професійну підготовку та підвищення кваліфікації, соціально-побутове обслуговування, вихідну допомогу.

Контрольні запитання
Назвіть і охарактеризуйте основні етапи управління продуктивністю праці.
Як здійснюється планування трудомісткості за окремими її видами і в цілому на підприємстві?
Розкрийте методику планування продуктивності праці за факторами її зростання.
Охарактеризуйте сутність планування підвищення продуктивності праці на основі зниження трудомісткості продукції.
Охарактеризуйте сутність планування підвищення продуктивності праці на основі поліпшення використання робочого часу.
Розкрийте етапи детального планування фонду заробітної плати робітників за елементами його структури.
В чому полягає сутність методів розрахунку чисельності робітників:
а) на основі трудомісткості виробничої програми;
б) за робочими місцями;
в) нормами обслуговування;
г) нормативами чисельності.

Література: [9, 188-189; 10, 437-452; 11, 245-279]


Тема 8. Організація праці

Поняття організації праці. Основні напрямки організації праці. Сутність і значення процесів суспільного поділу і кооперування праці, їх взаємозв’язок і взаємозалежність.
Поділ і кооперування праці на підприємстві, їх форми.
Організація й обслуговування робочих місць. Поняття робочого місця, робочої зони. Класифікація робочих місць.
Особливості організації робочих місць робітників у різних типах виробництва. Спеціалізація й оснащення робочих місць. Планування робочих місць. Особливості організації робочих місць керівників, спеціалістів, технічних виконавців. Основні функції обслуговування робочих місць, форми і системи такого обслуговування.
Значення й ефективність типового проектування організації робочих місць. Раціоналізація трудових процесів і управлінських процедур. Аналіз трудового процесу. Проектування прогресивних трудових процесів. Показники раціональності трудових процесів.
Колективні форми організації праці. Поняття трудового колективу. Основні типи трудових колективів.
Умови праці. Державна система охорони праці в Україні.
Суспільна й економічна ефективність заходів що до вдосконалення організації праці.

Контрольні запитання
1. Визначте поняття “організація праці”.
2. Які основні завдання постають на всіх рівнях управління в процесі організації праці?
3. Назвіть складові процесу організації праці на підприємстві.
4. Яке місце посідає поділ праці в системі елементів організації праці і які є основні види поділу праці?
5. Назвіть форми кооперації праці. Які передумови визначають їх розвиток?
6. У чому полягає значення колективних форм організації праці і які їх характерні ознаки і переваги?
7. Що являє собою робоче місце? За якими параметрами класифікуються робочі місця?
8. За якими функціями здійснюється обслуговування робочих місць?
9. Визначте поняття “умови праці”.
10. Які фактори виробничого середовища впливають на працездатність людини?


Література:[8, 169-204; 9, 154-174; 10, 122-135; 11, 398-428]


Тема 9. Продуктивність і ефективність праці

Поняття продуктивності і продуктивності праці, їх взаємозв’язок. Принципи управління продуктивністю. Модель “пастки” низької продуктивності.
Показники вимірювання продуктивності праці, що використовуються на підприємствах.
Вартісний метод вимірювання продуктивності праці, його різновиди, переваги і недоліки. Використання валової, товарної реалізованої продукції для вимірювання продуктивності праці.
Використання ЧП, додаткової вартості при вимірюванні продуктивності праці, їхні переваги і недоліки. Трудовий метод вимірювання продуктивності праці і сфера його використання.
Класифікація факторів продуктивності праці.
Природні і суспільні умови підвищення продуктивності праці.
Макроекономічні фактори підвищення продуктивності праці. Резерви зростання продуктивності праці. Взаємозв’язок факторів і резервів зростання продуктивності праці.
Класифікація резервів зростання продуктивності праці.
Резерви зниження трудомісткої продукції, їх склад. Резерви ефективнішого використання робочого часу. Методи виявлення і практичної реалізації резервів. Роль нормування праці у виявленні і використанні внутрішньовиробничих резервів зниження трудомісткості і кращого використання робочого часу.

Контрольні запитання
1. Що таке продуктивність праці?
2. У чому сутність моделі "пастки" низької продуктивності?
3. У чому полягає значення підвищення продуктивності?
4. Які показники вимірювання продуктивності праці?
5. Які застосовуються методи вимірювання продуктивності праці?
6. У чому полягає сутність натурального методу вимірювання продуктивності праці? Які його недоліки?
7. Охарактеризуйте сутність натурального методу вимірювання продуктивності праці. Які його переваги і недоліки?
8. Охарактеризуйте вартісний метод вимірювання продуктивності праці. Які його різновиди?
9. Що являють собою фактори продуктивності?
10. Яка існує класифікація факторів продуктивності і продуктивності праці? 11. Як впливає науково-технічний прогрес на підвищення продуктивності праці? 12. Розкрийте організаційно-економічні й соціально-психологічні фактори продуктивності праці.
13. Що таке резерви продуктивності праці?
14. Яка класифікація резервів підвищення продуктивності праці?
15. Як оцінюється вплив резервів на підвищення продуктивності праці?

Література: [6; 8,141-168; 9, 192-214; 10, 85-106 ; 11, 465-488]Тема 10. Політика доходів і оплата праці

Зміст категорій “індивідуальна робоча сила”. Вартість робочої сили та її формування. Ціна робочої сили. Чинники, які впливають на величину вартості робочої сили.
Споживчий бюджет та його види: фізіологічний, соціальній тощо. Споживчий бюджет, потреби населення і соціально-економічний розвиток.
Вартість життя та її показники. Види доходів, диференціація доходів. Доходи домашніх господарств (сімей). Грошові та натуральні доходи.
Міжнародна класифікація затрат на робочу силу. Структура вартості робочої сили. Заробітна плата (тарифний заробіток, посадовий оклад, преміальні виплати, надбавки і доплати).
Натуральні виплати (харчування, витрати на житло то що).
Витрати роботодавців на соціальне страхування. Внески на соціальне забезпечення, встановлені законом.
Добровільні чи договірні внески в системі соціального забезпечення і приватне страхування. Вартість медичного й санітарного обслуговування. Вихідна допомога. Витрати на професійну підготовку та підвищення кваліфікації, професійну орієнтацію і підбір кадрів. Витрати на соціально-побутове, культурне обслуговування.
Податки на заробітну плату та доходи.
Соціально-економічна сутність заробітної плати. Номінальна і реальна заробітна плата, реальні доходи. Функції заробітної плати і принципи її організації. Джерела формування заробітної плати.
Формування доходів споживання і нагромадження. Взаємозв’язок рівня заробітної плати з рівнем цін, продуктивності, структурою виробництва, доходами і прибутками. Елементи організації заробітної плати. Тарифна система оплати праці та її елементи. Форми і системи оплати праці.
Почасова форма оплати праці та її системи. Умови її використання. Відрядна форма оплати праці та її системи.
Акордна і колективна (бригадна) системи оплати праці. Умови використання різноманітних систем відрядної форми оплати праці.
Оплата праці керівників, спеціалістів та службовців. Схеми посадових окладів.
Оплата праці державних службовців. Контрактна система оплати праці.
Економічне обґрунтування необхідності преміювання різноманітних категорій працівників.
Показники та умови преміювання керівників організацій. Показники преміювання за розроблення нової продукції і нових технологій. Кількісні та якісні показники преміювання робітників.
Макроекономічні механізми регулювання заробітної плати.
Законодавчі та нормативні документи, на основі яких здійснюється державне регулювання заробітної плати. Визначення мінімального споживчого бюджету. Індексація доходів. Компенсаційні виплати.
Суть тарифно-договірного регулювання заробітної плати. Переговори сторін як головний метод тарифно-договірного регулювання заробітної плати. Регулювання заробітної плати на державному (національному) рівні.
Мінімальна заробітна плата.
Зміст Генеральної тарифної угоди. Необхідність регулювання заробітної плати на галузевому рівні.
Мінімальна заробітна плата на галузевому рівні. Зміст тарифної угоди на галузевому рівні.
Регулювання заробітної плати на регіональному рівні. Предмет переговорів на регіональному рівні. Зміст угоди на регіональному рівні.
Соціально-економічна необхідність тарифно-договірного регулювання заробітної плати на рівні підприємств. Тарифно-договірне регулювання заробітної плати як складова частина колективного договору. Мінімальна заробітна плата. Зміст тарифної угоди з регулювання заробітної плати на рівні підприємств.

Контрольні запитання
1. Що таке вартість і ціна робочої сили?
2. Які чинники впливають на зміну вартості робочої сили?
3. Що входить до вартості робочої сили?
4. У чому полягає сутність поняття "доходи населення". Із яких джерел вони формуються?
5. Що таке прожитковий мінімум. Який механізм визначення прожиткового мінімуму?
6. Охарактеризуйте мінімальний споживчий бюджет, його сутність і відмінність від бюджету прожиткового мінімуму.
7. Охарактеризуйте заробітну плату як економічну категорію. У чому полягає складність економічного змісту заробітної плати?
8. Які функції виконує заробітна плата в ринковій економіці?
9. Що таке мінімальна заробітна плата?
10. Які основні принципи організації заробітної плати?
11. Хто є суб'єктом організації оплати праці?
12. Назвіть основні елементи організації праці.
13. Як через організацію заробітної плати забезпечується збіг інтересів працівників і роботодавців?
14. Розкрийте сутність тарифної системи.
15. Що визначає тарифна ставка? Чому питома вага тарифної частини заробітку має бути максимальною?
16. Як установлюється посадовий оклад керівників та спеціалістів?
17. Які застосовуються доплати й надбавки?
18. У чому полягає подальше удосконалення тарифної системи?
19. Які форми і системи заробітної плати застосовуються на підприємстві, в організації? Дайте їх класифікацію.
20. Які умови ефективного застосування форм заробітної плати?
21. Які види преміювання?
22. У чому полягає державне регулювання оплати праці працівників?
23. Як визначається розмір мінімальної заробітної плати?
24. Яка ціль установлення мінімальної заробітної плати?
25. Як здійснюється договірне регулювання заробітної плати?
26. На яких рівнях ведуться переговори і укладаються угоди?
27. Охарактеризуйте сутність генеральних, галузевих, регіональних тарифних угод.
28. У чому полягає сутність тарифної угоди на виробничому рівні?

Література: [4; 5; 6; 8 ; 9, 215-239; 10, 232-2561; 11, 323-345;11,489-507]Тема 11. Аналіз, звітність, аудит у сфері праці

Сутність і цілі аудиту в трудовій сфері. Етапи аудиторської перевірки. Аналіз трудових показників. Документація і звітність. Методи збору і аналізу інформації при аудиторський перевірці. Результати аудиторської перевірки. Об’єкт аудиту в трудовій сфері. Організаційно-технологічне направлення в аудиті. Соціально-психологічне направлення в аудиті. Економічне направлення в аудиті. Обробка звітних даних. Ефективність аудиту в трудовій сфері.
Контрольні запитання

Назвіть економічні і історичні чинники виникнення аудиту в сфері праці.
Назвіть основну ціль аудиту в сфері праці.
Які недоліки і переваги використання зовнішніх ревізорів?
Які категорій персоналу слід застосовувати для співбесід і опитувань в ході аудиторської перевірки?
Які показники можуть бути використані для проведення аудиторської перевірки?
Як слід оформлювати результати аудиторської перевірки?
Назвіть показники ефективності аудиторської перевірки.

Література: [11, 549-563]


Тема 12. Механізм функціонування системи соціально-трудових відносин: організаційні аспекти

Схема функціонування системи соціально-трудових відносин.
Визначення соціального партнерства (трипартизму). Мета та принципи соціального партнерства. Поняття про “спільне благо”. Історичний аспект розвитку соціального партнерства за кордоном і в Україні.
Суб’єкти соціального партнерства. Особлива роль держави як арбітра та роботодавця на ринку праці. Роль спілок роботодавців як виразників інтересів підприємців на ринку праці. Участь профспілок у регулюванні трудових відносин, сприянні зайнятості населення, забезпеченні соціального захисту працівників. Діловий та соціальний юніонізм. Основні стратегії демократизації управління виробництвом.
Порядок ведення тристоронніх переговорів на національному рівні та укладання генеральної угоди. Учасники і порядок проведення тарифних переговорів на галузевому (територіально-галузевому) рівні. Зміст галузевої тарифної угоди та її організаційне значення. Порядок укладання колективних договорів на мікро рівні, їх структура та зміст.
Досвід застосування принципів трипартизму в країнах з розвинутою ринковою економікою.
Правові та організаційні проблеми становлення системи соціального партнерства в Україні.

Контрольні запитання
1. Який порядок укладання колективних договорів на мікро рівні, їх структура та зміст?
2. Яке правове забезпечення соціального партнерства в Україні?
3. В чому полягає сутність трипартизму?
4. Назвіть суб’єкти соціального партнерства.
5. Які основні функції профсоюзів в сучасному періоді?
6. Охарактеризуйте правові та організаційні проблеми становлення системи соціального партнерства в Україні.
7. Розкрийте досвід застосування принципів трипартизму в країнах з розвинутою ринковою економікою.

Література: [3; 8, 281-296; 11, 217-252]Тема 13. Моніторинг соціально-трудової сфери як інструмент регулювання й удосконалення соціально-трудових відносин

Соціальні процеси в сфері праці. Використання соціологічних і соціально-психологічних методів при дослідженні проблем трудової організації. Мета і задачі соціологічних досліджень. Функції соціологічного дослідження. Види соціологічних досліджень. Етапи соціологічного дослідження. Розробка соціологічного дослідження.
Законодавчі акти, що регулюють соціально-трудові відносини: Конституція України, Кодекс законів про працю України, закони України “Про зайнятість населення”, “Про колективні договори й угоди”, “Про охорону праці”, “Про оплату праці” і ін., правові акти міністерств, комітетів відомств, локальні правові акти.
Відповідність трудового законодавства України міжнародним нормам.
Контрольні запитання

Розкрийте сутність соціальних процесів в сфері праці.
Визначте сферу використання соціологічних і соціально-психологічних методів при дослідженні проблем трудової організації.
Розкрийте сутність мети і задач соціологічних досліджень.
Назвіть функції соціологічного дослідження.
Назвіть види соціологічних досліджень.
Етапи соціологічного дослідження.
Назвіть законодавчі акти, що регулюють соціально-трудові відносини.
Тема 14. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин
Створення і розвиток МОП. Структура МОП. Основні сфери діяльності, задачі і пріоритети Міжнародної організації праці. Міжнародні конференції МОП. Галузеві комітети. Регіональні конференції. Адміністративна рада. Міжнародне Бюро Праці. Консультативні групи. Методи праці МОП: розробка конвенцій і рекомендацій та контроль за їх виконанням; порядок розробки міжнародних норм; юридична природа конвенцій і рекомендацій. Контроль за виконанням міжнародних трудових норм. Міжнародне технічне співробітництво. Досліджувана і видавнича діяльність МОП.

Контрольні запитання

Для чого і коли була створена МОП?
Назвіть основні цілі і задачі МОП.
Визначте роль і функції міжнародної конференції праці.
Як формується Адміністративна рада.
Назвіть порядок комплектування і змісту роботи Міжнародного Бюро Праці.
Назвіть сутність і значення технічної співпраці МОП.
Які видання і публікації здійснює МОТ?

Література: [11, 563-591]

Тема 15. Міжнародний досвід регулювання соціально-трудових відносин

Принципи організації соціально-трудових відносин у країнах з розвинутої ринковою економікою. Основні закордонні моделі регулювання соціально-трудових відносин. Типи регулювання соціально-трудових відносин у залежності від ролі і місця владних структур. Типи регулювання соціально-трудових відносин у залежності від ступеня участі працівників у керуванні підприємством.
Регулювання соціально-трудових відносин у міжнародній практиці. Зміст Всесвітньої програми зайнятості. Зміст Програм професійної підготовки кадрів. Зміст програм “Міжнародні трудові норми і права людини”. Характеристика програм підвищення якості трудового життя.
Характеристика закордонного досвіду колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин. Колективні переговори в закордонних країнах як ефективний засіб узгодження інтересів суб’єктів соціально-трудових відносин.
Закордонні моделі регулювання соціально-трудових відносин на виробничому рівні. Форми виробничої демократії в закордонних країнах.

Контрольні запитання
Принципи організації соціально-трудових відносин у країнах з розвинутої ринковою економікою.
Назвіть основні закордонні моделі регулювання соціально-трудових відносин.
Визначте типи регулювання соціально-трудових відносин у залежності від ролі і місця владних структур.
Розкрийте зміст Всесвітньої програми зайнятості. Зміст Програм професійної підготовки кадрів.
Розкрийте зміст програм “Міжнародні трудові норми і права людини”. Характеристика програм підвищення якості трудового життя.

Література: [11, 563-6201]
Розрахункова робота №1
Тема: Аналіз ринку праці

Економічно активне населення (ЕАН) – це частина населення, віком від 15до70 років, яка пропонує свої послуги на ринку праці і поділяється, в свою чергу, на зайнятих та безробітних.
Економічно неактивне населення (ЕНН) – населення, що відносять до незайнятого населення. Крім цього до економічно неактивного (незайнятого) населення відносять тих, що навчаються (з відривом від виробництва) та тих, що не шукають роботу.
За віковим цензом все населення, щодо працездатності поділяється на працездатне населення у працездатному віці, та працездатне населення у непрацездатному віці. Населенням у працездатному віці у більшості країн вважається населення віком від 16 і до 55 (у жінок) та 60 (у чоловіків) років.
Зайняті – це ті, хто має оплачувану роботу, або тимчасово не працює через страйк, хворобу чи відпустку.
Безробітні – це ті, хто не має оплачуваної роботи, активно її шукає та готовий найближчим часом приступити до роботи.
Безробіття – це стан частини населення, що становить безробітних. Цей стан виникає за різних процесів, що протікають у економіці країни, і мають вплив на рівень безробіття.
В періоди спаду економіки зростає безробіття через невідповідність між сукупним попитом та сукупною пропозицією робочої сили. Попит на працю вищий за її пропозицію. Тоді говорять про зростання циклічного безробіття.
Коли є невідповідність між попитом та пропозицією робочих місць у певній галузі, певних професій – маємо справу зі структурним безробіттям.
Фрикційне безробіття виникає внаслідок постійного руху населення між регіонами і видами праці, та внаслідок стадійності життєвого циклу підприємств.
Сезонне безробіття зумовлене сезонними коливаннями довкілля, неможливістю виконувати ті чи інші роботи у конкретний сезонний період (сезон дощів та засухи, осінньо-зимових, весняно-літніх періодів і т. д.).
Ріст чи спад безробіття визначають через динаміку рівня безробіття (Рб) - відношення числа безробітних (Б) до чисельності економічно активного населення (ЕАН) у відсотках:
Рб = 100 * Б / ЕАН, %.                                                                   ( 1)
Важливим для аналізу стну ринку праці є показник рівня зайнятості. Рівень зайнятості (Рз) визначають через відношення числа зайнятих (З) до загальної чисельності економічно активного населення (ЕАН) та економічно неактивного населення (ЕНН) у відсотках:
Рз = 100 * 3 / (ЕАН + ЕНН), %.                                                     ( 2)
Середній рівень заробітної плати (rзп) – це розмір місячного (річного) заробітку за свою працю одного працюючого, визначається масою оплаченої у грошовій та натуральній формі роботи всіх зайнятих у конкретному періоді розділеною на їх чисельність.
Рівноважний рівень заробітної плати (rзпE) виникає при рівновазі на ринку праці між попитом та пропозицією праці.
Ситуацію залежності між попитом та пропозицією на ринку праці наведено при допомозі графічної моделі (рис. 1).
Припустимо, що у країні попит та пропозиція на ринку праці задовольняють кривим, що зображені на рис. 1. Для спрощення аналізу криві на рисунку представлені у вигляді прямих відрізків. Основні позначки:
L – Кількість трудових ресурсів, млн. осіб; OK – чисельність економічно активного населення; OM – чисельність зайнятого населення за ринкової рівноваги; K – чисельність економічно неактивного населення; RQ – вимушене безробіття; MK – добровільне безробіття за ринкової рівноваги; rзп – середній рівень заробітної плати, грн./осіб; OA – допомога по безробіттю; ON – середньозважений рівень заробітної плати, rзпE, грн. /осіб; OP – рівень заробітної плати, нижчий від середньозваженого; OT - рівень заробітної плати, вищий від середньозваженого.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Аналіз кривих попиту та пропозиції

На ринку праці можуть мати місце наступні ситуації:
rзп = rзпE; rзп < rзпE; rзп > rзпE.
Дані для аналізу зведено у табл.1.
Таблиця  1
Теоретичні дані аналізу ринку праці
                Ситуації
Показники                          
Ситуація 1
Ситуація 2
Ситуація 3


rзп = rзпE
rзп < rзпE
rзп > rзпE

Зайняті, млн. осіб
OM
PZ
TR

Вимушено безробітні, млн. осіб
-
-
RQ

Добровільні безробітні, млн. осіб
MK
ZK’’
QK’’’

Рівень безробіття, %
100*MK/OK
100*ZK’’/OK
100*QK’’’/OK

Рівень зайнятості, %
100*OM/(OK+ K)
100*PZ/(OK+ K)
100*TR/(OK+ K)

Вигоди найманців, млн./грн.
Пл.фіг. NEA
Пл.фіг. PZA
Пл.фіг. TRFA

Вигоди роботодавців, млн./грн.
Пл.фіг. BNE
Пл.фіг. PZCB
Пл.фіг. TRB

Вигоди нації, млн./грн.
Пл.фіг. AEB
Пл.фіг. AZCB
Пл.фіг. AFRB

 Крива попиту визначається за рівнянням прямої:
yД = aD * x /1000 + bD .
Крива пропозиції визначається за рівнянням прямої:
yS = aS * x /1000 + bS .
значення aD ,  bD ,  aS ,  bS  варіанту наведено в табл.2.
Таблиця  2
Дані для розрахунку за варіантами завдання
Варіант
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

aD
-0,01
-0,02
-0,03
-0,04
-0,05
-0,01
-0,02
-0,03
-0,04
-0,05

bD
2000
2100
2200
2300
4000
2400
2500
2600
2700
2200

aS
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02

bS
100
150
200
250
0
300
350
400
450
0

Варіант
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

aD
-0,04
-0,02
-0,03
-0,04
-0,05
-0,01
-0,02
-0,03
-0,04
-0,05

bD
2500
2600
2700
2800
2500
2900
3000
3100
3200
2800

aS
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04

bS
400
150
200
250
0
300
350
400
450
0

Варіант
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

aD
-0,01
-0,02
-0,03
-0,04
-0,05
-0,01
-0,02
-0,03
-0,04
-0,05

bD
3000
3100
3200
3300
2000
3400
3500
3600
3700
2500

aS
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06

bS
100
150
200
250
0
300
350
400
450
0

 
Чисельність економічно активного населення для варіантів 6; 7; 12;16; 21; 22; - 60 млн. осіб, для решти варіантів – 50 млн. осіб. Чисельність економічно неактивного населення – 15 млн. осіб
Необхідно визначити чисельність зайнятих, вимушено безробітних, добровільно безробітних, рівень зайнятості, рівень безробіття, вигоди найманців, вигоди працедавців та нації в цілому за ситуації на ринку праці при: rзп = rзпE; rзп < rзпE; rзп > rзпE. Відхилення від рівноважного рівня заробітної плати прийняти у розмірі 15%. Порівняти отримані результати. В розрахунковій роботі не враховується міграція робочої сили.
Розрахункова робота №2.
Тема: Вплив міжнародної міграції робочої сили на внутрішні ринки праці
На стан ринку праці та макроекономічні показники, що його характеризують, суттєво впливають міграційні процеси. Трудова міграція надзвичайно поширена у країнах, що межують але, як правило, з різними середніми рівнями заробітної плати. Зростання пропозиції робочої сили в країні з вищим середнім рівнем заробітної плати приводить до зменшення цього рівня і зросту чисельності добровільно безробітних. Такі зміни спостерігаються, наприклад на ринку праці у США. У Мексиці відбуваються зворотні процеси – міграція населення Мексики у США зумовлює зростання рівня зайнятості та середнього рівня заробітної плати, зменшується кількість добровільно безробітних.
Аналізуючи стан ринку праці у цих країнах без врахування та з врахуванням міграційних процесів, простежуючи зміщення рівноваги з точки Е у точку Е’, можна визначити зміну середнього рівня заробітної плати як модуль різниці ординат цих двох точок, та чисельність зайнятих за абсцисою цих точок.
Визначаючи рівень зайнятості та безробіття у кожній з країн з врахуванням міграції у формули розрахунку закладаються незмінна чисельність економічно активного населення у цих країнах. Такий підхід дозволяє показати реальне зростання добровільного безробіття у США чи збільшення рівня зайнятості у Мексиці. Треба мати на увазі, що абсциса точки Е’ у США враховує і зайнятих мексиканських найманців, а площа фігури вигоди найманців для США після міграції враховує вигоди як американських найманців, так і мексиканських емігрантів, що працюють у США. Графічну інтерпретацію сказаного подано на рис. 2.
Аналіз зміни вигод нації без врахування та з врахуванням міграції виявляє зростання вигод для кожної країни. Площа фігури AEE’ - для США, фігури E’BE – для Мексики. Це дозволяє пояснити, чому у країні (США), де під впливом міграції зростає добровільне безробіття серед власного населення не вводяться обмеження щодо еміграційного процесу.
Графічна інтерпретація міграційних залежностей не можлива без деяких обмежень та допущень:
1.      паралельний перенос кривої пропозиції з врахуванням еластичності попиту та пропозиції на ринку праці не є коректним.
2.      модель припускає, що всі емігранти з Мексики будуть працевлаштовані і вся еміграція з Мексики є легальною.
13 SHAPE \* MERGEFORMAT 1415Рис. 2. Дослідження міграційних процесів на прикладі США та Мексики
За даними табл.3 та з використанням графічного методу аналізу, попередньої роботи необхідно визначити:
чисельність зайнятих, вимушено безробітних, добровільно безробітних, рівень зайнятості, рівень безробіття, вигоди найманців, вигоди працедавців та нації в цілому за ситуації що склалася на ринку праці у США та Мексиці без врахування та з врахуванням міграції 10 млн. осіб працездатного населення Мексики у США. Аналіз виконувати на графіках окремо для США та Мексики, дані для аналізу з кожного графіка звести у таблиці, за зразок прийняти табл.1.
Таблиця  3
Дані для розрахунку за варіантами завдання
Варіант
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

США
rзпE, тис. дол.
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4


D=S, млн. осіб
135
135
140
145
150
155
130
135
140
154


rзп, тис. дол.
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6


D, млн. осіб
125
120
135
130
145
145
125
125
135
135


S, млн. осіб
175
180
185
195
195
200
175
185
185
195

Мексика
rзпE, тис. дол.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2


D=S, млн. осіб
50
51
52
53
54
55
56
57
50
51


rзп, тис. дол.
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3


D, млн. осіб
45
45
47
48
49
50
52
50
40
41


S, млн. осіб
75
80
77
75
80
80
85
82
75
81

Варіант
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

США
rзпE, тис. дол.
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5


D=S, млн. осіб
130
135
140
145
150
130
135
140
145
150


rзп, тис. дол.
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7


D, млн. осіб
120
115
120
135
130
120
120
130
140
130


S, млн. осіб
180
185
200
195
200
180
190
200
195
200

Мексика
rзпE, тис. дол.
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3


D=S, млн. осіб
52
53
54
55
56
50
51
52
53
54


rзп, тис. дол.
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4


D, млн. осіб
40
43
44
45
49
45
46
45
48
40


S, млн. осіб
82
80
79
80
80
75
76
80
78
80

Варіант
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

США
rзпE, тис. дол.
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6


D=S, млн. осіб
130
135
140
145
150
130
135
140
145
150


rзп, тис. дол.
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8


D, млн. осіб
125
125
120
130
140
110
115
120
130
130


S, млн. осіб
180
185
200
200
200
190
190
190
200
200

Мексика
rзпE, тис. дол.
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3


D=S, млн. осіб
55
56
57
50
51
52
53
54
55
56


rзп, тис. дол.
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4


D, млн. осіб
40
46
47
40
41
47
43
44
45
46


S, млн. осіб
85
81
87
80
86
82
83
84
80
86

 
Розрахункова робота №3
Тема: Продуктивність праці та способи її вимірювання
В широкому розумінні продуктивність праці – це розумова схильність до постійного пошуку можливості вдосконалення того, що існує. В вузькому технічному змісті продуктивність праці  - це відношення вихідної продукції до вхідних витрат виробництва.
Є дві групи факторів підвищення продуктивності:
      фактори, які знаходяться під керівництвом бізнесового суб’єкта (менеджмент - стратегічні вирішення, організація процесу, трудові відносини, керівні і контролюючі кадри середніх ланок, технології, засоби виробництва, дослідження і розробки (ноу-хау), якість продукції, умови праці, інформація);
      фактори, які не знаходяться під керівництвом бізнесового суб’єкта (політичні заходи уряду, інфраструктура, ринковий механізм, закони, конкуренція, забезпечення природними ресурсами, трудові ресурси, культура та соціальні цінності).
В умовах конкретного виробництва продуктивність праці показник ефективності праці, характеризується співвідношенням обсягу продукції, робіт чи послуг та кількістю праці. Пряме співвідношення - виробіток (перший показник), обернене - трудомісткість (другий показник).
Розрахункова робота складаються з дев’яти завдань з визначення показників продуктивності праці.

Завдання 3.1
На станку №1 передбачається виготовити – 1100 (N1) шт. деталей, на станку №2 передбачено виготовити – 2200 (N2) шт. деталей. Трудомісткість виготовлення деталі на станку №1 становить - 0,5 (Тр1) люд. год./деталь. Трудомісткість виготовлення деталі на станку №2 становить - 0,25 (Тр2) люд. год./деталь. Визначити середню трудомісткість виготовлення деталей.

Таблиця 3.1
Вихідні дані для рішення завдання 3.1
Варіант
1
2
3
4
5

Станок
№1
№2
№1
№2
№1
№2
№1
№2
№1
№2

N
1110
2190
1120
2180
1130
2170
1140
2160
1150
2150

Тр
0,6
0,35
0,7
0,45
0,8
0,55
0,9
0,65
1
0,75

Варіант
6
7
8
9
10

Станок
№1
№2
№1
№2
№1
№2
№1
№2
№1
№2

N
1160
2140
1170
2130
1180
2120
1190
2110
1200
2100

Тр
1,1
0,85
1,2
0,95
1,3
1,05
1,4
1,15
1,5
1,25

Варіант
11
12
13
14
15

Станок
№1
№2
№1
№2
№1
№2
№1
№2
№1
№2

N
1210
2090
1220
2080
1230
2070
1240
2060
1250
2050

Тр
1,6
1,35
1,7
1,45
1,8
1,55
1,9
1,65
2
1,75

Варіант
16
17
18
19
20

Станок
№1
№2
№1
№2
№1
№2
№1
№2
№1
№2

N
1260
2040
1270
2030
1280
2020
1290
2010
1300
2000

Тр
2,1
1,85
2,2
1,95
2,3
2,05
2,4
2,15
2,5
2,25

Варіант
21
22
23
24
25

Станок
№1
№2
№1
№2
№1
№2
№1
№2
№1
№2

N
1310
1990
1320
1980
1330
1970
1340
1960
1350
1950

Тр
2,6
2,35
2,7
2,45
2,8
2,55
2,9
2,65
3
2,75

Варіант
26
27
28
29
30

Станок
№1
№2
№1
№2
№1
№2
№1
№2
№1
№2

N
1360
1940
1370
1930
1380
1920
1390
1910
1400
1900

Тр
3,1
2,85
3,2
2,95
3,3
3,05
3,4
3,15
3,5
3,25


Завдання 3.2
Визначити виробіток по кожному виду продукції, трудомісткість виготовлення одиниці продукції А і Б. (табл.3.2)Вихідні дані для розв’язання завдання 3.2

Таблиця 3.2

Варіант
1
2
3
4
5
6

Відпрацьовано, тис. люд. год.
176,5
177,5
178,5
179,5
180,5
181,5

Тип продукції
А
Б
А
Б
А
Б
А
Б
А
Б
А
Б

Виготовлено продукції, тис. тон
210
40
220
45
230
50
240
55
250
60
260
65

Зайнятих виготовленням, люд.
65
35
66
36
67
37
68
38
69
39
70
40

Варіант
7
8
9
10
11
12

Відпрацьовано, тис. люд. год.
182,5
183,5
184,5
185,5
186,5
187,5

Тип продукції
А
Б
А
Б
А
Б
А
Б
А
Б
А
Б

Виготовлено продукції, тис. тон
270
70
280
75
290
80
300
85
310
90
320
95

Зайнятих виготовленням, люд.
71
41
72
42
73
43
74
44
75
45
76
46

Варіант
13
14
15
16
17
18

Відпрацьовано, тис. люд. год.
188,5
189,5
190,5
191,5
192,5
193,5

Тип продукції
А
Б
А
Б
А
Б
А
Б
А
Б
А
Б

Виготовлено продукції, тис. тон
330
100
340
105
350
110
360
115
370
120
380
125

Зайнятих виготовленням, люд.
77
47
78
48
79
49
80
50
81
51
82
52

Варіант
19
20
21
22
23
24

Відпрацьовано, тис. люд. год.
194,5
195,5
196,5
197,5
198,5
199,5

Тип продукції
А
Б
А
Б
А
Б
А
Б
А
Б
А
Б

Виготовлено продукції, тис. тон
390
130
400
135
410
140
420
145
430
150
440
155

Зайнятих виготовленням, люд.
83
53
84
54
85
55
86
56
87
57
88
58

Варіант
25
26
27
28
29
30

Відпрацьовано, тис. люд. год.
200,5
201,5
202,5
203,5
204,5
205,5

Тип продукції
А
Б
А
Б
А
Б
А
Б
А
Б
А
Б

Виготовлено продукції, тис. тон
450
160
460
165
470
170
480
175
490
180
500
185

Зайнятих виготовленням, люд.
89
59
90
60
91
61
92
62
93
63
94
64

Завдання 3.3
N робітників за 10 годин виготовили М одиниць продукції. Визначити норму часу, витрати праці, трудомісткість та продуктивність праці (виробіток).
Таблиця 3.3
Вихідні данні для розв’язання завдання 3.3
Варіант
1
2
3
4
5

Кількість робітників (N), чол.
5
10
15
20
25

Кількість одиниць продукції (М), шт.
50
100
150
200
250

Варіант
6
7
8
9
10

Кількість робітників (N), чол.
30
35
40
45
50

Кількість одиниць продукції (М), шт.
300
350
400
450
500

Варіант
11
12
13
14
15

Кількість робітників (N), чол.
55
60
65
70
75

Кількість одиниць продукції (М), шт.
550
600
650
700
750

Варіант
16
17
18
19
20

Кількість робітників (N), чол.
80
85
90
95
100

Кількість одиниць продукції (М), шт.
800
850
900
950
1000

Варіант
21
22
23
24
25

Кількість робітників (N), чол.
105
110
115
120
125

Кількість одиниць продукції (М), шт.
1050
1100
1150
1200
1250

Варіант
26
27
28
29
30

Кількість робітників (N), чол.
130
135
140
145
150

Кількість одиниць продукції (М), шт.
1300
1350
1400
1450
1500


Завдання 3.4
10 робітників протягом місяця виготовили комплекти деталей, кількість яких вказано в табл.3.4. Середній фонд відпрацьованого часу одним робітником складає - 174,8 год./міс. Визначити трудомісткість виготовлення 1 кг виробів та трудомісткість виготовлення кожного комплекту деталей.

Таблиця 3.4
Вихідні данні для розв’язання завдання 3.4
Продукція
Комплектів, шт.
Вага комплекту, кг.
Комплектів, шт.
Вага комплекту, кг.
Комплектів, шт.
Вага комплекту, кг.

Варіант
1
2
3

А
510
2,5
520
5
530
7,5

Б
2520
0,4
2540
0,8
2560
1,2

В
1515
1,6
1515
1,6
1515
1,6

Г
2020
0,9
2040
1,8
2060
2,7

Варіант
4
5
6

А
540
10
550
12,5
560
15

Б
2580
1,6
2600
2
2620
2,4

В
1515
1,6
1515
1,6
1515
1,6

Г
2080
3,6
2100
4,5
2120
5,4

Варіант
7
8
9

А
570
17,5
580
20
590
22,5

Б
2640
2,8
2660
3,2
2680
3,6

В
1515
1,6
1515
1,6
1515
1,6

Г
2140
6,3
2160
7,2
2180
8,1

Варіант
10
11
12

А
600
25
610
27,5
620
30

Б
2700
4
2720
4,4
2740
4,8

В
1515
1,6
1515
1,6
1515
1,6

Г
2200
9
2220
9,9
2240
10,8

Варіант
13
14
15

А
630
32,5
640
35
650
37,5

Б
2760
5,2
2780
5,6
2800
6

В
1515
1,6
1515
1,6
1515
1,6

Г
2260
11,7
2280
12,6
2300
13,5
Продовження табл.3.4

Продукція
Комплектів, шт.
Вага комплекту, кг.
Комплектів, шт.
Вага комплекту, кг.
Комплектів, шт.
Вага комплекту, кг.

Варіант
16
17
18

А
660
40
670
42,5
680
45

Б
2820
6,4
2840
6,8
2860
7,2

В
1515
1,6
1515
1,6
1515
1,6

Г
2320
14,4
2340
15,3
2360
16,2

Варіант
19
20
21

А
690
47,5
700
50
710
52,5

Б
2880
7,6
2900
8
2920
8,4

В
1515
1,6
1515
1,6
1515
1,6

Г
2380
17,1
2400
18
2420
18,9

Варіант
22
23
24

А
720
55
730
57,5
740
60

Б
2940
8,8
2960
9,2
2980
9,6

В
1515
1,6
1515
1,6
1515
1,6

Г
2440
19,8
2460
20,7
2480
21,6

Варіант
25
26
27

А
750
62,5
760
65
770
67,5

Б
3000
10
3020
10,4
3040
10,8

В
1515
1,6
1515
1,6
1515
1,6

Г
2500
22,5
2520
23,4
2540
24,3

Варіант
28
29
30

А
780
70
790
72,5
800
75

Б
3060
11,2
3080
11,6
3100
12

В
1515
1,6
1515
1,6
1515
1,6

Г
2560
25,2
2580
26,1
2600
27


Завдання 3.5
Виробіток збільшився на
·Пп% (табл.3.5.), як зміниться трудомісткість? Зробити висновки.Таблиця 3.5
Вихідні данні для розв’язання завдання 3.5
Варіант
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


· Пп
1,5
3,0
4,5
6,0
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0

Варіант
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20


· Пп
2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
3,2
3,4
3,6
3,8
4,0

Варіант
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


· Пп
4,2
4,4
4,6
4,8
5,0
5,2
5,4
5,6
5,8
6,0

Завдання 3.6
Виробіток зменшився на
·Пп% (табл.3.6.), як зміниться трудомісткість? Зробити висновки.
Таблиця 3.6
Вихідні данні для розв’язання завдання 3.6
Варіант
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


· Пп
1,5
3,0
4,5
6,0
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0

Варіант
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20


· Пп
2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
3,2
3,4
3,6
3,8
4,0

Варіант
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


· Пп
4,2
4,4
4,6
4,8
5,0
5,2
5,4
5,6
5,8
6,0


Завдання 3.7
Відомо, що в складальному цеху виготовляються станки за показниками, наведеними в табл.3.7. Середній процент виконання норм виробітку по цеху становить - 104,00%. Річний ефективний фонд робочого часу – 1800 год./рік. Чисельність допоміжних робочих за функціональними групами, осіб:
1-ша група: транспортно-розвантажувальна – N1 (табл. 3.7); приймання, зберігання і видача ТМЦ - 6
2-га група: енергопостачання – 1; обслуговування устаткування –N2 (табл.3.8); обслуговування будівель і споруд –7; організаційна - 3.
Визначити фактичну технологічну трудомісткість складання станків та фактичну трудомісткість обслуговування, загальновиробничу трудомісткість складання кожного станка.
Таблиця 3.7
Вихідні дані для розв’язання завдання 3.7
Варіант
1
2
3

Станок
А
Б
В
А
Б
В
А
Б
В

Нормативна трудомісткість, год./станок
350
225
700
400
250
800
450
275
900

Вага станка, тонн/станок
3
6
12
6
12
24
9
18
36

Річний обсяг випуску станків, шт.
6000
13500
1500
12000
27000
3000
18000
40500
4500

Варіант
4
5
6

Станок
А
Б
В
А
Б
В
А
Б
В

Нормативна трудомісткість, год./станок
500
300
1000
550
325
1100
600
350
1200

Вага станка, тонн/станок
12
24
48
15
30
60
18
36
72

Річний обсяг випуску станків, шт.
24000
54000
6000
30000
67500
7500
36000
81000
9000

Варіант
7
8
9

Станок
А
Б
В
А
Б
В
А
Б
В

Нормативна трудомісткість, год./станок
650
375
1300
700
400
1400
750
425
1500

Вага станка, тонн/станок
21
42
84
24
48
96
27
54
108

Річний обсяг випуску станків, шт.
42000
94500
10500
48000
108000
12000
54000
121500
13500

Варіант
10
11
12

Станок
А
Б
В
А
Б
В
А
Б
В

Нормативна трудомісткість, год./станок
800
450
1600
850
475
1700
900
500
1800

Вага станка, тонн/станок
30
60
120
33
66
132
36
72
144

Річний обсяг випуску станків, шт.
60000
135000
15000
66000
148500
16500
72000
162000
18000

Варіант
13
14
15

Станок
А
Б
В
А
Б
В
А
Б
В

Нормативна трудомісткість, год./станок
950
525
1900
1000
550
2000
1050
575
2100

Вага станка, тонн/станок
39
78
156
42
84
168
45
90
180

Річний обсяг випуску станків, шт.
78000
175500
19500
84000
189000
21000
90000
202500
22500

Продовження табл.3.7

Варіант
16
17
18

Станок
А
Б
В
А
Б
В
А
Б
В

Нормативна трудомісткість, год./станок
1100
600
2200
1150
625
2300
1200
650
2400

Вага станка, тонн/станок
48
96
192
51
102
204
54
108
216

Річний обсяг випуску станків, шт.
96000
216000
24000
102000
229500
25500
108000
243000
27000

Варіант
19
20
21

Станок
А
Б
В
А
Б
В
А
Б
В

Нормативна трудомісткість, год./станок
1250
675
2500
1300
700
2600
1350
725
2700

Вага станка, тонн/станок
57
114
228
60
120
240
63
126
252

Річний обсяг випуску станків, шт.
114000
256500
28500
120000
270000
30000
126000
283500
31500

Варіант
22
23
24

Станок
А
Б
В
А
Б
В
А
Б
В

Нормативна трудомісткість, год./станок
1400
750
2800
1450
775
2900
1500
800
3000

Вага станка, тонн/станок
66
132
264
69
138
276
72
144
288

Річний обсяг випуску станків, шт.
132000
297000
33000
138000
310500
34500
144000
324000
36000

Варіант
25
26
27

Станок
А
Б
В
А
Б
В
А
Б
В

Нормативна трудомісткість, год./станок
1550
825
3100
1600
850
3200
1650
875
3300

Вага станка, тонн/станок
75
150
300
78
156
312
81
162
324

Річний обсяг випуску станків, шт.
150000
337500
37500
156000
351000
39000
162000
364500
40500

Варіант
28
29
30

Станок
А
Б
В
А
Б
В
А
Б
В

Нормативна трудомісткість, год./станок
1700
900
3400
1750
925
3500
1800
950
3600

Вага станка, тонн/станок
84
168
336
87
174
348
90
180
360

Річний обсяг випуску станків, шт.
168000
378000
42000
174000
391500
43500
180000
405000
45000


Таблиця 3.8
Вихідні дані для розв’язання завдання 3.8
Варіант
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

транспортно-розвантажувальна
14
28
42
56
70
84
98
112
126
140

обслуговування устаткування
8
16
24
32
40
48
56
64
72
80

Варіант
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

транспортно-розвантажувальна
154
168
182
196
210
224
238
252
266
280

обслуговування устаткування
88
96
104
112
120
128
136
144
152
160

Варіант
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

транспортно-розвантажувальна
294
308
322
336
350
364
378
392
406
420

обслуговування устаткування
168
176
184
192
200
208
216
224
232
240


Завдання 3.8
Річний план випуску продукції цеху за видами продукції характеризується даними наведеними в табл.3.9. На виробництві зайнято N1 осіб виробничого та N2 осіб невиробничого персоналу (табл.3.9). Визначити планові виробіток робітників, працівників підприємства, трудомісткість виготовлення одинці виробу за умови, що плановий річний фонд робочого часу одного працівника становить - 2000 тис. год. (50 тижнів х 40 год./ тиждень).Зробити висновки.
Таблиця 3.9
Вихідні дані для розв’язання завдання 3.8
Варіант
1
2
3
4
5

Річні обсяги продукції, тис. один.
 
 
 
 
 

А
1510
1520
1530
1540
1550

Б
451
452
453
454
455

В
85
90
95
100
105

Г 
181
182
183
184
185

Осіб виробничого персоналу, чол. (N1)
510
520
530
540
550

Осіб не виробничого персоналу, чол. (N2)
105
110
115
120
125

Продовження табл.3.9

Варіант
6
7
8
9
10

Річні обсяги продукції, тис. один.
 
 
 
 
 

А
1560
1570
1580
1590
1600

Б
456
457
458
459
460

В
110
115
120
125
130

Г 
186
187
188
189
190

Осіб виробничого персоналу, чол. (N1)
560
570
580
590
600

Осіб не виробничого персоналу, чол. (N2)
130
135
140
145
150

Варіант
11
12
13
14
15

Річні обсяги продукції, тис. один.
 
 
 
 
 

А
1610
1620
1630
1640
1650

Б
461
462
463
464
465

В
135
140
145
150
155

Г 
191
192
193
194
195

Осіб виробничого персоналу, чол. (N1)
610
620
630
640
650

Осіб не виробничого персоналу, чол. (N2)
155
160
165
170
175

Варіант
16
17
18
19
20

Річні обсяги продукції, тис. один.
 
 
 
 
 

А
1660
1670
1680
1690
1700

Б
466
467
468
469
470

В
160
165
170
175
180

Г 
196
197
198
199
200

Осіб виробничого персоналу, чол. (N1)
660
670
680
690
700

Осіб не виробничого персоналу, чол. (N2)
180
185
190
195
200

Варіант
21
22
23
24
25

Річні обсяги продукції, тис. один.
 
 
 
 
 

А
1710
1720
1730
1740
1750

Б
471
472
473
474
475

В
185
190
195
200
205

Г 
201
202
203
204
205

Осіб виробничого персоналу, чол. (N1)
710
720
730
740
750

Осіб не виробничого персоналу, чол. (N2)
205
210
215
220
225

Варіант
26
27
28
29
30

Річні обсяги продукції, тис. один.
 
 
 
 
 

А
1760
1770
1780
1790
1800

Б
476
477
478
479
480

В
210
215
220
225
230

Г 
206
207
208
209
210

Осіб виробничого персоналу, чол. (N1)
760
770
780
790
800

Осіб не виробничого персоналу, чол. (N2)
230
235
240
245
250


Розрахункова робота №4
Тема: Робочий час та способи його вимірювання
Під час нормування праці виробничий процес поділяється на операції та їх елементи. Виробнича операція – це частина виробничого процесу, що виконується стосовно певного предмета праці одним робітником або групою робітників або групою робітників на одному робочому місці. Елементами операції є: установка, технологічний і допоміжний переходи, позиція. Установка – це одноразове закріплення оброблювальної заготовки або деталі. Позиція характеризується фіксованим положенням предмета праці, де він підлягає технологічному впливу устаткування.
Перехід – це частина операції, що характеризується незмінністю установки та позиції, режиму роботи устаткування та інструменту.
Під час виконання виробничої операції працівник застосовує певні трудові прийоми, дії, рухи.
Трудовий рух – це одноразове переміщення робочого органу людини – руки, ноги, корпуса тощо (наприклад, протягнути руку до інструмента, взяти інструмент).
Трудова дія – сукупність трудових рухів, що виконуються без перерви одним або кількома робочими органами людини за незмінних предметів і засобів праці (наприклад, взяти деталь).
Трудовий прийом – сукупність трудових дій, що виконуються за незмінних предметів і засобів праці і становлять технологічно завершену частину операції (наприклад, установка заготовки в пристосування).
Отже, сукупність прийомів, об’єднаних з урахуванням технологічної послідовності або спільності факторів, що впливають на час виконання завдання (наприклад, установка деталі в пристосування і зняття її після оброблення), утворюють комплекс трудових прийомів.
Залежно від особливостей виробництва об’єктами нормування можуть бути: обсяг роботи за певний період часу – годину, зміну, місяць (наприклад, на видобувних та апаратурних процесах, допоміжних роботах на промислових підприємствах); зона обслуговування (для багатоверстатників у текстильній промисловості, на обробних процесах з багатоверстатним обслуговуванням у машинобудуванні); чисельність персоналу (обслуговування потужних технологічних, енергетичних, транспортних систем тощо).
Для розрахунку норм праці потрібна чітка класифікація витрат часу.
Класифікацію витрат часу можна здійснювати щодо працівника, роботи устаткування, тривалості виробничого процесу.
Структура змінного робочого часу (Тзр) являє собою співвідношення часу роботи та часу перерв, або нормованого і ненормованого робочого часу. Час роботи (Тр) – це час, протягом якого працівник здійснює трудовий процес на своєму робочому місці протягом зміни. Він складається із часу продуктивної роботи (Трп) і часу непродуктивної роботи (Трн).
До непродуктивної роботи належить усунення або виправлення браку, що виник з вини самого працівника, виконання роботи для власних потреб тощо.
Продуктивна робота характеризується виконанням обов’язків, передбачених регламентом (прямих і суміщуваних). Вона включає підготовчо – завершальну та оперативну роботу й обслуговування робочого місця.
Під час підготовчо - завершальної роботи виконуються певні завдання на початку та наприкінці зміни, такі як одержання змінного завдання та нарядів; ознайомлення із завданням, виробничий інструктаж, одержання і повернення робочих креслень, технологічних карт, інструментів, пристроїв; одержання, огляд і здавання матералів, заготовок, деталей і вузлів; налагоджування обладнання, встановлення пристроїв та інструментів на початку зміни та зняття їх наприкінці зміни; випробування обладнання та оброблення пробних деталей; здавання готової продукції або роботи.
Оперативна робота – це безпосереднє виконання змінного завдання. Час, витрачений на неї (Топ), складається з часу виконання основних прийомів (То) і допоміжних (Тд).
Виконуючи основні прийоми (основний час), працівник здійснює перетворення предметів праці. Допоміжні прийоми (допоміжний час) полягають у таких діях: працівник установлює предмет праці на верстат або стіл для оброблення, знімає його звідти; управляє обладнанням та здійснює переходи, пов’язані з виконанням завдання; вимірює предмети праці тощо.
Час обслуговування робочого місця (Тоб) складається з часу організаційного обслуговування (Торг) та часу технічного обслуговування (Ттех). Час організаційного обслуговування використовується для огляду робочого місця та його впорядкування, розкладання інструменту на початку зміни та прибирання наприкінці її, чищення та змащування обладнання. Час технічного обслуговування використовується на догляд обладнання у процесі виконання певної конкретної роботи, зокрема підналадка обладнання, заміна зношеного інструмента тощо.
Таблиця  4.1
Основні позначення (індекси) витрат робочого часу
Найменування видів витрат часу
Індекси

Підготовчо - завершальний
ПЗ

Оперативний
ОП

Основний
О

Допоміжний
Д

На обслуговування робочого місця
ОБ

На технічне обслуговування
ТЕХ

На організаційне обслуговування
ОРГ

На відпочинок та особисті потреби
ВОП

На непродуктивну роботу
ТРН

На перерви у роботі
П

На регламентовані перерви з організаційно – технічних причин
ПР

На нерегламентовані перерви
ПН

Час перерв, що спричинені порушенням нормального перебігу виробничого процесу
ПНТ

Час перерв, спричинених порушенням трудової дисципліни
ПТД

Затрати робочого часу поділяються на нормовані і ненормовані. До нормованих належать необхідні для даних конкретних умов затрати основного і допоміжного часу, часу обслуговування робочого місця, на відпочинок та особисті потреби, регламентовані перерви з організаційно – технічних причин, підготовчо – завершальний час. Сумарна величина цих затрат часу на одиницю продукції є штучно – калькуляційним часом (tшк):
tшк = tо + tд + tоб + tвоп+ tпр + tпз
де tо - основний час; tд - допоміжний час; tоб - час обслуговування робочого місця; tвоп - час на відпочинок та особисті потреби; tпр - час нормованих перерв з організаційно – технічних причин; tпз – підготовчо – завершальний час на одиницю продукції.
Досліджуючи трудові процеси, важливо визначити фактичні затрати часу на виконання окремих елементів операції, а також структури затрат часу протягом робочої зміни або її частини.
Визначення фактичних затрат часу на виконання елементів операцій потрібне для розроблення нормативів часу, вибору найраціональніших методів праці, аналізу якості норм і нормативів тощо.
Під час визначення нормативів часу на обслуговування робочого місця і підготовчо – завершального часу, а також для оцінки ефективності використання робочого часу використовуються дані про структуру затрат робочого часу.
Найпоширенішими на підприємствах методами дослідження трудових процесів є: хронометраж, фотографія робочого часу, фотохронометраж. При цьому фактичні затрати часу вимірюються за допомогою секундомірів, хронометрів, годинників, хронографів. Усі методи дослідження затрат робочого часу складаються з таких основних етапів:
підготовка до спостереження;
проведення спостереження;
оброблення даних;
аналіз результатів і підготовка пропозицій щодо удосконалення організації праці.
За допомогою хронометражу визначається тривалість елементів операцій, що повторюються.
Виділяють три способи проведення хронометражу: безперервний (за поточним часом), вибірковий і цикловий. За безперервного способу всі елементи певної операції досліджуються відповідно до послідовності їх виконання. Вибірковий спосіб хронометражу застосовується для вивчення окремих елементів операції незалежно від послідовності їх виконання. Цикловий спосіб – для дослідження тих елементів операції, що мають незначну тривалість (3 – 5 сек.).
Залежно від об’єкта спостереження розрізняють такі фотографії:
фотографія використання часу працівників (індивідуальна, групова, самофотографія);
фотографія часу роботи устаткування;
фотографія виробничого процесу.

Завдання 4
Опрацювати дані фотографії робочого дня, проведеної методом безпосередніх замірів за даними табл.(4.3). Заповнити табл. 4.1, 4.2. Зробити аналіз використання робочого часу.
Таблиця 4.1
Дані хронометражу зміни роботи на підприємстві
№ п/п
Що спостерігалось
Поточний час, год-хв.
Тривалість, год-хв.
Елементи витрат часу
Індекс

Таблиця 4.2
Баланс робочого часу за даними індивідуальної фотографії
Елементи витрат часу
Фактичний баланс, ф
Нормативний баланс, н
Індекс
Примітка


хв.
%
хв.
%Змінний робочий час
480
 
хв.
 

 

перерви обумовлені особливостями технології, не включається до нормативного балансу  змінного робочого часу-


0:37
підготовчо-завершальний


0:23
оперативний


5:40
обслуговування


0:10
непродуктивної роботи


0:00
перерва через недоліки у виробництві


0:00
порушення трудової дисципліни


0:00
відпочинок та особисті потреби


1:10
Контрольна сума змінного робочого часу (= 8 год, або 480 хв) -


7:23


 


Аналіз використання робочого часу
коефіцієнт ефективного використання робочого часу:
К1 = (ПЗн + ОПф + ОБн + ВОПн) / ЗМ
коефіцієнт неприхованих (явних) втрат робочого часу:
К2 = [(РНф + ПНТф + ПТДф) - (ВОПн - ВОПф)] / ЗМ
коефіцієнт прихованих втрат робочого часу:
К3 = [(ПЗф - ПЗн) + (ОБф - ОБн)] / ЗМ.
Сума трьох коефіцієнтів має дорівнювати – 1.
можливе ущільнення робочого часу, %:
К4 = 100 * (К2 + К3) / (100 - (К2 + К3),
де коефіцієнти К2 і К3 виражені у відсотках.
 
Таблиця 4.3
Дані для розрахунку за варіантами завдання 4
Що спостерігалось
Варіант


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Початок роботи
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00

Підготовка обладнання та інструменту
16:12
16:13
16:10
16:09
16:09
16:13
16:10
16:09
16:10
16:11
16:12
16:13
16:10
16:13
16:12

Стороння розмова
16:13
16:15
16:12
16:13
16:14
16:15
16:11
16:11
16:12
16:14
16:13
16:15
16:15
16:14
16:12

Встановлення інструменту
16:16
16:17
16:16
16:16
16:15
16:18
16:16
16:16
16:16
16:15
16:19
16:18
16:17
16:18
16:17

Встановлення пристосувань
16:25
16:24
16:24
16:27
16:24
16:24
16:24
16:25
16:26
16:25
16:26
16:26
16:26
16:24
16:23

Обробка деталей
17:05
17:08
17:07
17:05
17:07
17:04
17:05
17:06
17:05
17:07
17:08
17:05
17:07
17:07
17:06

Заміна різця
17:11
17:14
17:14
17:12
17:13
17:14
17:10
17:14
17:10
17:13
17:11
17:11
17:14
17:13
17:11

Обробка деталей
17:57
18:00
17:59
17:56
17:57
17:56
17:59
17:56
17:59
17:58
17:59
17:57
17:59
17:59
17:57

Ходіння за інструментом
18:07
18:08
18:05
18:08
18:04
18:05
18:07
18:05
18:07
18:04
18:06
18:06
18:06
18:08
18:05

Встановлення різця
18:10
18:10
18:11
18:10
18:10
18:10
18:10
18:11
18:11
18:08
18:08
18:09
18:10
18:10
18:09

Обробка деталей
18:33
18:34
18:35
18:35
18:35
18:34
18:34
18:33
18:33
18:32
18:33
18:35
18:35
18:32
18:36

Очікування слюсаря-ремонтника через вихід з ладу верстата
18:42
18:45
18:44
18:43
18:43
18:41
18:42
18:43
18:42
18:43
18:44
18:41
18:45
18:44
18:43

Дрібний ремонт верстата
18:51
18:52
18:54
18:51
18:51
18:55
18:52
18:53
18:55
18:53
18:53
18:55
18:54
18:54
18:53

Обробка деталей
18:57
18:56
18:56
18:57
18:58
18:56
18:59
18:59
18:59
18:58
18:59
18:57
18:58
18:57
18:59

Здавання готових деталей
19:02
19:00
19:01
19:01
19:00
19:02
19:02
19:00
19:03
19:02
19:02
19:02
18:59
19:01
19:01

Отримання нового завдання
19:03
19:03
19:05
19:02
19:03
19:03
19:05
19:04
19:05
19:03
19:03
19:04
19:03
19:05
19:03


Обідня перерва
20:03
20:04
20:02
20:04
20:05
20:03
20:02
20:05
20:02
20:04
20:04
20:01
20:03
20:03
20:04Продовження табл.4.3

Переналагодження обладнання
20:18
20:18
20:16
20:15
20:19
20:18
20:18
20:18
20:17
20:16
20:15
20:18
20:16
20:19
20:15

Розмова з сусідом
20:24
20:24
20:23
20:24
20:25
20:23
20:25
20:23
20:25
20:24
20:26
20:22
20:23
20:24
20:24

Обробка деталей
21:17
21:15
21:17
21:19
21:15
21:17
21:16
21:17
21:18
21:15
21:18
21:18
21:16
21:16
21:15

Перерва на особисті потреби
21:24
21:22
21:24
21:23
21:22
21:26
21:25
21:25
21:23
21:24
21:25
21:26
21:22
21:23
21:24

Обробка деталей
22:41
22:41
22:39
22:39
22:41
22:41
22:42
22:41
22:39
22:38
22:40
22:41
22:40
22:38
22:41

Простій через відсутність електроенергії
22:55
22:56
22:55
22:55
22:56
22:56
22:55
22:55
22:53
22:53
22:53
22:54
22:54
22:55
22:53

Обробка деталей
23:33
23:29
23:30
23:30
23:29
23:30
23:30
23:31
23:32
23:29
23:30
23:31
23:30
23:32
23:31

Здавання готових деталей
23:42
23:43
23:43
23:42
23:44
23:42
23:42
23:45
23:42
23:43
23:42
23:43
23:44
23:41
23:41

Зняття інструменту, прибирання робочого місця
23:47
23:49
23:48
23:48
23:49
23:48
23:48
23:47
23:47
23:47
23:49
23:47
23:50
23:48
23:49

Закінчення роботи
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00

Продовження табл.4.3
Що спостерігалось
Варіант


16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Початок роботи
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00

Підготовка обладнання та інструменту
16:11
16:11
16:12
16:11
16:10
16:11
16:12
16:10
16:12
16:13
16:13
16:12
16:11
16:12
16:09

Стороння розмова
16:14
16:14
16:14
16:13
16:13
16:13
16:13
16:13
16:13
16:15
16:15
16:14
16:13
16:15
16:13

Встановлення інструменту
16:16
16:19
16:18
16:18
16:16
16:16
16:18
16:16
16:16
16:18
16:17
16:18
16:17
16:16
16:18

Встановлення пристосувань
16:25
16:23
16:25
16:23
16:27
16:27
16:26
16:24
16:26
16:25
16:23
16:23
16:26
16:26
16:24

Обробка деталей
17:08
17:08
17:07
17:08
17:07
17:06
17:05
17:07
17:06
17:04
17:06
17:07
17:05
17:08
17:07

Заміна різця
17:11
17:11
17:14
17:10
17:12
17:10
17:13
17:11
17:12
17:11
17:13
17:14
17:11
17:10
17:13

Продовження табл. 4.3

Обробка деталей
17:56
17:56
17:58
17:57
17:58
18:00
17:59
17:58
17:57
18:00
17:58
17:59
17:56
17:58
17:59

Ходіння за інструментом
18:05
18:05
18:06
18:08
18:06
18:07
18:06
18:06
18:06
18:05
18:06
18:07
18:05
18:05
18:05

Встановлення різця
18:11
18:10
18:10
18:09
18:09
18:09
18:11
18:09
18:09
18:10
18:09
18:11
18:10
18:11
18:08

Обробка деталей
18:36
18:32
18:33
18:33
18:35
18:35
18:33
18:34
18:36
18:33
18:36
18:34
18:36
18:35
18:32

Очікування слюсаря-ремонтника через вихід з ладу верстата
18:44
18:42
18:43
18:45
18:42
18:42
18:44
18:44
18:43
18:43
18:42
18:42
18:42
18:45
18:43

Дрібний ремонт верстата
18:52
18:55
18:55
18:53
18:54
18:52
18:52
18:51
18:53
18:53
18:53
18:53
18:54
18:54
18:53

Обробка деталей
18:57
18:59
18:57
18:58
18:56
18:57
18:56
18:58
18:58
18:57
18:58
18:58
18:59
19:00
18:59

Здавання готових деталей
19:03
18:59
19:00
19:01
18:59
19:01
19:01
19:01
19:00
18:59
18:59
19:00
19:00
19:01
19:00

Отримання нового завдання
19:04
19:02
19:02
19:04
19:04
19:02
19:02
19:05
19:01
19:05
19:01
19:01
19:01
19:04
19:01

Обідня перерва
20:05
20:03
20:02
20:05
20:02
20:05
20:02
20:02
20:03
20:03
20:05
20:02
20:05
20:04
20:01

Переналагодження обладнання
20:16
20:17
20:18
20:18
20:17
20:16
20:16
20:19
20:18
20:15
20:16
20:17
20:17
20:17
20:16

Розмова з сусідом
20:22
20:23
20:24
20:26
20:24
20:26
20:22
20:23
20:22
20:25
20:25
20:24
20:22
20:24
20:25

Обробка деталей
21:18
21:19
21:16
21:16
21:16
21:19
21:17
21:18
21:17
21:17
21:18
21:16
21:17
21:18
21:17

Перерва на особисті потреби
21:23
21:22
21:23
21:23
21:25
21:24
21:26
21:26
21:25
21:24
21:23
21:24
21:23
21:24
21:23

Обробка деталей
22:39
22:40
22:41
22:41
22:40
22:40
22:39
22:40
22:39
22:38
22:40
22:42
22:42
22:38
22:39

Простій через відсутність електроенергії
22:56
22:56
22:56
22:52
22:55
22:52
22:55
22:55
22:54
22:53
22:54
22:52
22:53
22:53
22:55

Обробка деталей
23:29
23:30
23:29
23:31
23:33
23:30
23:29
23:33
23:30
23:31
23:32
23:30
23:30
23:33
23:30

Здавання готових деталей
23:43
23:43
23:43
23:43
23:43
23:42
23:42
23:43
23:45
23:43
23:42
23:42
23:44
23:42
23:42

Зняття інструменту, прибирання робочого місця
23:48
23:48
23:48
23:51
23:48
23:49
23:47
23:50
23:48
23:47
23:49
23:48
23:48
23:50
23:49

Закінчення роботи
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00

Розрахункова робота №5
Тема: Оплата праці та способи її нарахування
Тарифна сітка -є сукупністю кваліфікаційних розрядів і відповідних їм тарифних коефіцієнтів. З 1993 р. затверджено Єдину тарифну сітку оплати праці робітників, службовців, спеціалістів, керівників за загальними (наскрізними) професіями та посадами, що забезпечує єдині умови оплати праці незалежно від галузей виробництва (табл.5.1).
Містить 15 тарифних розрядів з діапазоном тарифних коефіцієнтів від 1 до 4,1.
Розмір тарифної ставки визначається виходячи з мінімального розміру заробітної плати, нижче якого не може проводитись оплата за фактично виконану працівником норму праці.
Таблиця 5.1
Тарифна сітка (для використання в навчальному процесі)
Умови праці
Форма оплати праці
Годинні тарифні ставки по розрядах, грн.І р.
ІІ р.
ІІІ р.
ІV р.
V р.
VІ р.

Тарифний коефіцієнт
1
1,09
1,2
1,33
1,5
1,7

Нормальні
Погодинники
1,59
1,73
1,91
2,11
2,38
1,59


Відрядники
1,91
2,08
2,29
2,54
2,86
1,91

Важкі та шкідливі
Погодинники
1,98
2,16
2,38
2,64
2,99
1,98


Відрядники
2,22
2,43
2,67
2,95
3,33
2,22

Особливо важкі та особливо шкідливі
Погодинники
2,38
2,60
2,86
3,16
3,57
2,38


Відрядники
2,86
3,11
3,43
3,80
4,29
2,86Завдання 5.1
Встановити розцінок на виготовлення одного металовиробу за даними, наведеними в табл. 5.2. Форма оплати праці відрядна.
Таблиця 5.2
Вихідні дані для розв’язання завдання 5.1
Операції
Ливарна
Токарна
Шліфувальна
Зварювальна

Розряд
IV
V
VI
III

Умови праці
Важкі та шкідливі
Нормальні
Нормальні
Нормальні

Норма часу, хв. по варіантах
1
6
1
2
2,5


2
7
2
3
3,5


3
8
3
4
4,5


4
9
4
5
5,5


5
10
5
6
6,5


6
11
6
7
7,5


7
12
7
8
8,5


8
13
8
9
9,5


9
14
9
10
10,5


10
15
10
11
11,5


11
16
11
12
12,5


12
17
12
13
13,5


13
18
13
14
14,5


14
19
14
15
15,5


15
20
15
16
16,5


16
21
16
17
17,5


17
22
17
18
18,5


18
23
18
19
19,5


19
24
19
20
20,5


20
25
20
21
21,5


21
26
21
22
22,5


22
27
22
23
23,5


23
28
23
24
24,5


24
29
24
25
25,5


25
30
25
26
26,5


26
31
26
27
27,5


27
32
27
28
28,5


28
33
28
29
29,5


29
34
29
30
30,5


30
35
30
31
31,5

Завдання 5.2
Обчислити місячний заробіток швачки ІІІ розряду, якщо за місяць нею виготовлено N1 шт. виробів при завданні N2 шт. Трудомісткість пошиття виробу, н-год, дані для розрахунків наведено в табл. 5.4. Вихідна база для нарахування доплат – 110 % від плану. Оплата праці - відрядно-прогресивна. Шкала для визначення проценту росту розцінка наведена в табл.5.3.
Таблиця 5.3
Вихідна база для нарахування доплат
% перевиконання вихідної бази
1-20
21-40
41-60
61-80
81-100

% росту розцінку
20
40
60
80
100

Умови праці - нормальні.

Завдання 5.3
Підсобний робітник обслуговує 3 основних робітників. Його годинна тарифна ставка 1,91 грн./год. при 8 годинному робочому дні. Змінна норма виробітку кожного з основних робітників 50 шт./зм., а фактичне виконання цієї норми за зміну становило: першим робітником -N1 , другим – N2, третім – N3 (табл.5.5). Система оплати праці підсобного робітника - непряма відрядна. Визначити фактичний денний заробіток підсобника.

Завдання 5.4
Оклад економіста складає Х грн/міс., табл.5.6. Тривалість робочого дня 8,2 год. Робочих днів в місяці 22 дні, 1 з яких святковий, що не співпадає з вихідними.
За листком непрацездатності економіст не працював 4 дні, 1 з яких передсвятковий. Тривалість передсвяткового дня 7,2 год.
Також йому нарахована премія в розмірі 20 % від фактичного заробітку. Обчислити заробітну плату економіста.

Таблиця 5.4
Вихідні данні для розв’язання завдання 5.2
Показник
Варіант


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Виготовлено виробів, шт.
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

Нормативне завдання, шт.
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

Трудомісткість пошиття виробу, н-год.
1,89
1,87
1,84
1,82
1,80
1,78
1,77
1,75
1,73
1,71
1,69
1,68
1,66
1,64
1,63


Продовження табл.5.4
Показник
Варіант


16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Виготовлено виробів, шт.
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

Нормативне завдання, шт.
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

Трудомісткість пошиття виробу, н-год.
1,61
1,60
1,58
1,57
1,55
1,54
1,52
1,51
1,50
1,48
1,47
1,46
1,44
1,43
1,42
Таблиця 5.5.
Вихідні данні для розв’язання завдання 5.3
Показник
Варіант


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Фактичне виконання норми, шт.:
першим робітником
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

другим робітником
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

третім робітником
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65

Продовження табл.5.5
Показник
Варіант


16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Фактичне виконання норми, шт.:
першим робітником
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

другим робітником
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

третім робітником
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64


Таблиця 5.6.
Вихідні данні для розв’язання завдання 5.4
Показник
Варіант


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Оклад
505
510
515
520
525
530
535
540
545
550
555
560
565
570
575

Продовження табл.5.6
Показник
Варіант


16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Оклад
580
585
590
595
600
605
610
615
620
625
630
635
640
645
650

Показник
Варіант


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Тарифний фонд оплати праці в плановому році, тис. грн.
410
430
460
500
550
610
680
760
850
950

Передбачені доплати, тис. грн.:по преміальних системах
21,00
22,00
23,00
24,00
25,00
26,00
27,00
28,00
29,00
30,00

за роботу в нічні зміни
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20

бригадирам за керівництво бригадою
0,82
0,82
0,82
0,82
0,82
0,82
0,82
0,82
0,82
0,82

навчання учнів
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10

доплати підліткам за скорочений робочий день
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00

доплати годуючим матерям за перерви в роботі
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00

чергові відпустки
10,50
11,00
11,50
12,00
12,50
13,00
13,50
14,00
14,50
15,00

виконання державних обов’язків
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70

Завдання 5.5
Тарифний фонд оплати праці по підприємству в плановому році повинен складати N тис. грн., Передбачені доплати, тис. грн. наведено в табл. 5.7. Визначити годинний, денний і річний фонди оплати праці по підприємству.

Таблиця 5.7
Вихідні данні для розв’язання завдання 5.5


Продовження табл.5.7
Показник
Варіант


11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Тарифний фонд оплати праці в плановому році, тис. грн.
1060
1180
1310
1450
1600
1760
1930
2110
2300
2500

Передбачені доплати, тис. грн.:по преміальних системах
31,00
32,00
33,00
34,00
35,00
36,00
37,00
38,00
39,00
40,00

за роботу в нічні зміни
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20

бригадирам за керівництво бригадою
0,82
0,82
0,82
0,82
0,82
0,82
0,82
0,82
0,82
0,82

навчання учнів
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10

доплати підліткам за скорочений робочий день
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00

доплати годуючим матерям за перерви в роботі
1,10
1,20
1,30
1,40
1,50
1,60
1,70
1,80
1,90
2,00

чергові відпустки
15,50
16,00
16,50
17,00
17,50
18,00
18,50
19,00
19,50
20,00

виконання державних обов’язків
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70


Продовження табл.5.7

Показник
Варіант


21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Тарифний фонд оплати праці в плановому році, тис. грн.
2710
2930
3160
3400
3650
3910
4180
4460
4750
5050

Передбачені доплати, тис. грн.:по преміальних системах
41,00
42,00
43,00
44,00
45,00
46,00
47,00
48,00
49,00
50,00

за роботу в нічні зміни
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20

бригадирам за керівництво бригадою
0,82
0,82
0,82
0,82
0,82
0,82
0,82
0,82
0,82
0,82

навчання учнів
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10

доплати підліткам за скорочений робочий день
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00

доплати годуючим матерям за перерви в роботі
2,10
2,20
2,30
2,40
2,50
2,60
2,70
2,80
2,90
3,00

чергові відпустки
20,50
21,00
21,50
22,00
22,50
23,00
23,50
24,00
24,50
25,00

виконання державних обов’язків
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70

Література
Закон України “Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії” від 5.10.2000р. № 2017-ІІІ
Закон України “Про зайнятість населення” від 1.03.1997р. зі змінами та доповненнями.
Закон України “Про колективні договори” від 25.05.1999р.
Закон України “Про оплату праці” від 24.03.1995р. зі змінами та доповненнями.
Наказ міністерства праці та соціальної політики “Про затвердження Форми трудового договору між працівником і фізичною особою та порядку реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою” №260 від 08.06.2001
Адамчук В.В., Ромашов О.В., Сорокина М.Е. Экономика и социология труда. учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 1999. – 407с.
Богиня Д.П., Грішнова О.А. Основи економіки праці. Навчальній посібник. К. “Знання прес”. 2001. – 313с.
Буряк П.Ю. Економіка праці та соціально-трудові відносини. Навч. посібник. К.:«Центр навчальної літератури». -2004.- 402с.
Генкин Б.М. Экономика и социология труда: Учебник для вузов. М: Издательская группа Норма-инфра. 2003.- 384с.
Єсінова Н.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини. Навч. посібник. К.:“ЗНАННЯ” .- 2004 – 364с.
Махсма М.Б. Економіка праці та соціально-трудові відносини. Навч. посібн. К.:”Знання”.-2005.-348с.
Экономика труда и социально - трудовые отношения/ Г.Г. Меликьна, Р.П. Колосовой. М.: Издательство ЧеРо, Издательство МГУ, 1996. – 623с.
htth://home.lviv.farlep.net.E

NKML, млн.осібTBAPS- крива пропозиціїD- крива попиту321QRCZFK’K’’’K’’Orзп, грн./осіба) США

б) МексикаS’SE’EDL, млн. осібL, млн. осібABSS’EE’Drзп, / осіб за періодrзп, / осіб за період

 *2<DNV`dnц

Приложенные файлы

  • doc 18015248
    Размер файла: 1 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий