MATEM_oska


Математикаa
(x+4)2 + (y-3)2=25 шеңбері үшін:центрі (-4;3) нүктесінде;R=5
(х+4)2+(у-3)2=25 шеңбері үшін:(-2;0) нүктесі шеңбердің ішінде
y2=4x параболасы үшін F) фокусы F1;0G) директриса теңдеуі x=-1H) төбесі 0;0a11a12a13a21a22a23a31a32a33 анықтауышты былайша есептеуге болады: A) Сарриус ережесі бойыншаB) анықтауышты қандайда бір қатардың элементтеріне жіктеу арқылыH) анықтауышты қандайда бір бағанның элементтеріне жіктеу арқылы
1053-21160= B) 94E) оң санH) бүтін сан
1321-1-3240Анықтауышының мәні: А)3∙lg100-14-52= B) 18C) 2D) бүтін санG) натурал сан
1453-21860 матрицасының екінші ретті миноры B) 143-2D) 1580H) 3180limlimх→2x2-3x+2x2+x-6шегінің мәні:B)0.2·102 E)0,2·e°limх→2х-2х2-3х+2=:оң сан;1
limn=2x2-4x-2= :бүтін сан; 4; оң сан
limn→∞3n2+5n2-9=:бүтін сан; оң сан; 3
limn→∞3n2-7n+12-5n-6n2=:-0,5
limn→∞3n2+5n2-9= A) 3F) бүтін сан H) оң сан
limn→∞3n2-7n+12-5n-6n2= C) нақты санE) -12 G) теріс сан
limn→∞5n+17-5n= B) -1F) бүтін сан H) теріс сан
limn→∞n-13n =D) 13G) оң санH) нақты сан
limx→0l-cosxx2шегінің мәні ;А)log22 В)2-1lg10 Е)2-1
limx→0tg3x2xшегінің мәні ;С)бөлшек сан
limx→2x2-4x-2= D) 4F) бүтін сан H) оң сан
limx→2tg3x2x= E) 32 F) оң санG) нақты сан
limx→2x-2x2-3x+2= A) бүтін сан C) 1F) оң сан
cosαsinα-sinαcosα= A) 1B) натурал санE) оң сан
x+42+y-32=25 шеңбері үшін B) R=5D) центр -4;3 нүктедеF) -2;0 нүктесі шеңбердің ішінде
x216-y29=1берілген гиперболаның эксцентриситетін тап :5/4; 1,25
x225+y29=1 эллипсі үшінB) үлкен жартыось a=5C) кіші жартыось b=3G) фокустар арасындағы қашықтық c=4x225+y29=1 берілген эллипстің эксцентриситетін тап:0,8;8/10;0,164x24-y29=1 гиперболасы үшін B) a=2C) b=3E) асимптоталар теңдеуі y=±32xx24+y24-z24=0 гиперболоиды:бірдей жарты осьтермен
x24+y24-z24=1 гиперболоиды A) бір қуыстыD) бірдей жартыөстерменG) Oz өсі бойымен созылған
x24+y24+z24=1 гиперболоиды :(0;0;2) нүктесі арқылы өтеді
x25-y24=6z теңдеуі мына бетті анықтайды C) параболоид E) гиперболалық параболоид H) екінші ретті бетті
x264-y236=1 гиперюоласы үшін дұрыс тұжырымдар: С)E=10/8 эксцентриситет D)F10;-10,F2(0;10) фоустар E) x=±64/10 директриса теңдеуі.
x29+y24+z225=1 эллипсоидының төбесі B) 0;0;5F) 3;0;0H) 0;2;0π2πsinxdx= A) 1G) бүтін санH) оң сан
-π40dxсоs2x= A) 1G) бүтін сан H) оң сан
π40dxl-sin2интегралының мәні ; С)cos0 D)2sinπ6 F)-cos𝜋
01dxx2xydx=:рационал сан
01dx0x2ydx=:рационал сан
01dx02dy03x2yzdzинтигралының мәні;С)3-13243F)3log3301dx02ydx :2; оң сан
01dxx2-xdy=:оң сан;1
01dxx2xydy= A) 115G) рационал сан H) оң сан
01dx0x2ydy= B) 110G) рационал сан H) оң сан
01dxx2-xdy= A) 1F) бүтін санH) оң сан
01xdx02y2dy= A) 43G) рационал сан H) оң сан
03dx01x-2dx=:рационал сан;теріс емес сан
0πcos5xdx01ydy= D) 0E) теріс емес санF) бүтін сан
123х2-2х+1dx=:оң сан;5;бүтін сан
-12x3dx= C) 154E)оң санG) рационал сан
12dx01x-2ydx= :оң сан;бүтін сан;2
12dx01x-2ydy= :B) 12G) рационал сан H) оң сан
18dx3x=:B) 4,5F) оң санG) рационал сан
18dx3x=интегралының мәніА)2-1log449Е)log4249а2;1 және b-3,0 векторларының скаляр көбейтіндісі:бүтін сан;-6;теріс сан
а=0;0;2 векторының ұзындығы тең:4;2;38а=3;-4;2 векторының модулін тап:29;2√29/2; √116/2;
х6+у3=1түзуі:Оу осінен 3-ке тең кесінді қияды
х6+у3=1түзуі:Оу осінен 3-ке тең кесінді қияды;Ох өсінен 6-ға тең кесінді қияды
a және b векторларының векторлық көбейтіндісі деп төмендегі шарттарды қанағаттандыратын c векторын атайды A) a векторына да, b векторына да перпендикулярC) осы векторлармен реттелген оң үштік құрайдыE) ұзындығы a және b векторларынан құрылған параллелограммның ауданына тең
a2,1 және b-3,0 векторларының арасындағы бұрыш A) 45°D) сүйірG) бірінші ширекте
a2,1 және b-3,0 векторларының скаляр көбейтіндісі B) теріс сан E) -6F) бүтін сан
a3,0 және b0,2 векторлардан құрылған параллелограммның ауданы A) 6E) бүтін санG) оң сан
a=0;0;2 векторының ұзындығы тең:√4; 2
a=3;5;2, b={2;-5;-7} векторларының скаляр көбейтіндісін табыңдар:34/2;17;51/3
a=6;7;-6 векторының ұзындығын табыңдар:66/6
a={1;-2;3}векторының модулін тап:28/2n=1∞-1nn2 сандық қатарының мүшелері B) a1=-1C) a2=14H) a3=-19n=1∞2n-1n-1! сандық қатарының мүшелері:а1=1/2;а3=7/2
n=1∞2n-1n-1! сандық қатарының мүшелері E) a1=1F) a2=2G) a3=2n=1∞2n-1n-1 қатарының бесінші мүшесі:4;16;оң сан
n=1∞2n-1n-1 сандық қатарының мүшелері:а2=2;а3=2
n=1∞n10n+1 сандық қатарының мүшелері B) a1=111D) a2=2101E) a3=31001n=1∞n1+n2 қатарының тоғызыншы мүшесі:C) 982F) оң сан H) рационал сан
n=2∞-1n2n-12n-1 қатарының бесінші мүшесі:E) -127G) теріс санH) рационал сан
n=2∞1n∙n-1 сандық қатарының мүшелері:B) a1=12C) a2=16H) a3=112n-1∞2n-1n-1 қатарының бесінші мүшесі:оң сан
n-1∞n10n+1 сандық қатарының мүшелері:а1=111;а3=31001x+33=y-12=z-8-6 және x-23=y+32=z-1-6 түзулеріB) параллель E) a3;2;-6 бағыттаушы векторына иеG) 0° бұрыш жасайды
x-138=y-12=z-43 түзуі :В) α8;2;3 векторына параллель
x-15=y+22=z+1-1 түзуі A) 1;-2;-1 нүктесі арқылы өтедіB) a5;2;-1 векторына параллель C) x-15=y2=z+3-1 түзуіне параллель
x2+y22=2z теңдеуі мына бетті анықтайды:C) төбесі координата басы болатын параболоид F) эллипстік параболоидH) тармағы Oz өсімен оң бағытталған параболоид
x2+y2+z2=81 сферасы үшін E) центрі 0;0;0 нүктедеG) R=9H) 0;0;9 нүктесі сферада жатыр
x2+y2=16 шеңбері үшін E) центр 0;0 нүктедеG) R=4H) 0;4 нүктесі шеңбердің бойында
x2+y3-z5=1 жазықтығы A) Ox өсінен 2-ге тең кесінді қияды B) Oy өсінен 3-ке тең кесінді қияды F) Oz өсінен -5-ке тең кесінді қияды
x2-2y2+2z-5=0 айқын емес функциясы үшін ∂z∂x1,1,1дербес туындысы А)-1C) бүтін санF) теріс сан
x2-4y2=16 гиперболасы үшін:A) a=4D) b=2H) фокустар арасындағы қашықтық c=25x6+y3=1 түзуі A) Ox өсінен 6-ға тең кесінді қияды D) Oy өсінен 3-ке тең кесінді қияды F) x+2y-3=0 жалпы теңдеуге ие
y'∙x3=y2дифференциалдық теңдеуінің реті тең:30
α векторының Ох өсімен жасайтын бұрыш ϕболса ,онда: А) прхα=αcosØ С)α=прαcosØ[0;3]-де у=2х4-х+1 функциясының ең үлкен мәнін табыңдар:160;320/2
2x + y – 7 =0 түзуінде жатқан нүкте:(1; 5); (-1; 9);0;7)
3х+2у+7=0 және 3х+2у-9=0 түзулері:параллель бірдей бұрыштық коэффициентке ие
3х-у+2z-3=0 жазықтығында жатқан нүкте:(1;2;1);(0;1;2);(1;-2;-1)
3x-2y+7=0 және 2x+3y-6=0 түзулері A) әртүрлі бұрыштық коэффициентке иеG) перпендикулярH) 90° бұрыш жасайды
5yʺʹ2-3yʺ ּy≥ =0 дифференциалдық теңдеудің реті тең: F) 4·4°9y-z-2=0 жазықтықтағы :А)А4;0;-2нүктесі арқылы өтеді В)Ох өсіне параллель С)нормал векторыn0;9;-1C=(4 3 -2), D=(5 -2 1). C – 2Dматрицасын табу керек:(-6 7 -4)
f(x) = e-5xфункциясының алғашқы функциясы:-1/5 e-5x + 7; -1/5 e-5x + C
f(x) = sin 6x функциясының х=0 нүктедегі туындысы:нақты сан;6;оң сан
f(x)= 1/x2функциясының алғашқы функциясы:-1/x + 7; -1/x + 6
f(x)= x – 1/x функциясының f '(√2) табыңдар :1,5; 3/2
f(x)=2x7 функциясының алғашқы функциясы:х8/4+С
f(x)=e5x функциясының х=0 нүктедегі екінші ретті туындысы:оң сан;25;бүтін сан
f(x)=x3y+5y функциясы үшін fxx’’(1;0) дербес туындысы:нақты сан;теріс емес сан
f(x)=x3y+5y функциясы үшін fуу’’(1;0) дербес туындысы:0
f(x)=x4+5 функциясының х=1 нүктедегі туындысы:оң сан;нақты сан
f(x)=х4+5 функциясының х=1 нүктедегі туындысы:оң сан;нақты сан;4у=2х-3 және у=-12х+6 түзулері:әр түрлі бұрыштық коэффициентке ие;перпендикуляр;90о бұрыш жасайды
f(x,y) = x2y + 2x + 3y – 1 функциясы үшін f↓yy↑ (3, 2) дербес туындысы :бүтін сан; 0/1
f(x,y) = х3у+ 5у функциясы үшін f1xx´(( (1,0) дербес туындысы:нақты сан
f(x,y)=x / x-y функциясы үшін f↓x↑ дербес туындысы :0
f(x,y)=x2y + 2x + 3y – 1 функциясы үшін f↓x↑(( 0,0)) дербес туындысы:оң сан; 2; бүтін сан
f(x,y)=x3y+5y функциясы үшін f”xx(1;0) дербес туындысы:0;нақты сан
f(xy)=x2 +2x+3y-1 фукциясы үшін fxʹ (0;0)нүктесіндегі дербес туындысының мәні;D)2 E)бүтін сан С)оң сан
I-ші октантта орналасқан және y=1+x2, y=5, z=3x,z=0 беттерімен шектелген фигураның көлемі: В)0,012·100 D)0.12·10000E)0.12·100
t=tgx/2 универсал ауыстыруын қолдану арқылы табылатын интеграл:dx2-sinx;dx3cosx+2;dx3-2sinx+cosxx+y+z – z2=0 айқын емес функциясы үшін ∂z∂x(1,1,0)дербес туындысы:1; оң сан; бүтін сан
x2 – 2y2 + 2z – 5 =0 айқын емес функция үшін ∂z∂y (1,1,1) дербес туындысы:
x2 + y2 + z2 = 81 сферасы үшін:центрі (0;0;0) нүктеде
x2 + y2 = 16 шеңбері үшін :(0;4) нүктесі шеңбердің бойында; R=4; центр (0;0) нүктеде
x2+y2+z2=81 сферасы үшін:(0;0;9) нүктесі сферада жатыр;R=9;центрі (0;0;0) нүктеде
x2+y2=9 шеңберінің радиусы:6/2
y= - 3 түзуі :(0; -3) нүктесі арқылы өтеді; 0х өсіне параллель
y= 1 / x+3 функциясы үшін:x≠ -3 – анықталу облысы
y= 5x3 – 2x2 + 3x + 4 функциясының х0=1 нүктесіндегі туындысын табыңдар:0,14∙102
y= -x түзуі:(0;0) нүктесі арқылы өтеді; 0х өсімен 1350 бұрыш жасайды
y=-x түзуі:k=-1 бұрыштық коэффициентке ие;Ох осімен 135обұрыш жасайды
Z= 5xy – y2 функциясының М (1; -2) нүктесіндегі Zy' – нің мәні:81;9;32
Z=4x2-2y2x+6y-5 функциясы берілген.Zy’-ң А(1;1) нүктесіндегі мәні:4;21Z=5x2 – 4y2x +8y -3 функциясы берілген. А(2;1) нүктесіндегі Z 'y –нің мәні:-23; -8
Z=5x2-3y2x+8y-2 функциясы берілген. А(1;1) нүктесіндегі Zy’-ң мәні:2;21;4Z=5x2-4y2x+8y-3 функциясы берілген. А(1;1) нүктесіндегі Zx’-ті есептеңіз:29;36;6Z=5xy-y2 функциясының М(1;2) нүктесіндегі Zy’ мәнін табу керек:9;39Z=5xy-y2функциясыныңM(1;-2)нүктесіндгеі Zxʺ+Zy/мәні;D)-0.1·10 F)-2lnez=arctgyxфункциясыныңx=l,yl болғандағы мәнін біле отырып ,arctg1.02 0.95 жуық мәніЕ)0,82-ге тең F)0,82 10-3
Z=x2+2y2+2x-5 функциясы мынаған ие:(-1;0) стационар нүктеге
α=12;16;-15векторының ұзындығы : А)5log555 В)5lgl5 C)5lg105
А (-1; 3) және В (2; 3) нүктелері арқылы өтетін түзудің теңдеуі:х+13=у-30А (-1;3) және В (2; 3) нүктелері арқылы өтетін түзудің теңдеуі :y-3=0; x+1/3 = y – 3 /0; y=3
А (2,2) және В (5, -2) нүктелері берілген. АВ векторының ординатасы:теріс сан
А (2,2) және В (5,-2) нүктелері берілген. АВ векторының абсциссасы:бүтін сан;оң сан
А (2,2) және В (5; -2) нүктелері берілген. АВ векторының ұзындығы :оң сан; 5
А (4,6) және В (-1, -4) нүктелері арқылы өтетін түзудің бұрыштық коэффициентін табу керек :2; √4; 3√8
А(1;2) және В(-3;2) нүктелері арқылы өтетін түзудің теңдеуі:у=2;у-2=0
А(-1;3) және В(2;3) нүктелері арқылы өтетін түзудің теңдеуі:у=3;у-3=0;х+13=у-30А(-1;3) және В(4;-2) нүктелері арқылы өтетін түзудің теңдеуі:х+у-2=0;х+1=3-у
А(2,2) және В(5,-2) нүктелері берілген. АВ векторының ұзындығы:бүтін сан
А(2;2) және В(5;-2) нүктелері берілген, вектордың абциссасы:оң сан
А(2;2) және В(5;-2) нүктелері берілген, вектордың ординатасы:-4
А(2;2) және В(5;-2) нүктелері берілген, вектордың ординатасы:бүтін сан
А(2;2),В(5;-2) нүктелері берілген. АВ кесіндісінің ортасының абциссасы:оң сан;теріс емес сан;бүтін сан
А(3;3;5) және В(2;1;3) нүктелерінің арақашықтығын табу керек:9/3;3
А=05-3241215, В=1-221-314-11. А+В матрицасын табу керек:13-134026106;303-1312606;13-1312606А=301-317132,В=-102232371. А+В матрицасын табу керек:203-122922103А=301-317132,В=-102232371. А+В матрицасын табу керек:203-1494103;203-143222103А=3-721-834-23,В=1-221-314-11. 3А+2В матрицасын табу керек:11-25105-301120-811;11-251010/2-301120-811А1х+В1y+C1z+D1=0 жәнеA2x+B2y+C2z+D2=0 жазықтықтар жалпы теңдеумен берілген: В)егерА1А2=В1В2=С1С2 D)арасындағы бұрышты табу формуласы cos=А1А2+В1В2+С1С2А12+В12+С12+А22+В22+С22Е)егер А1А2+В1В2+С1С2=0 онда олар перпендикуляр
AAAAAAAAAAAAAAAA
Айнымалылары ажыратылатын дифференциалдық теңдеу A) x3-2y=2yB) x2+5y=y+4F) x2dx+1-ydy=0Айнымалылары ажыратылатын дифференциалдық теңдеу:(x2+5)y’=x+4;x2dx+(1-y)dy=0
Айнымалылары ажыратылатын дифференциалдық теңдеу:(x3 – 2) y'=2y
Айнымалыны ауыстыру тәсілімен табылатын интеграл B) x 2x2-5dxD) sin7-9xdxH) x2dx4+9x3Анықталмаған интегралдың қасиеттері D) fx±gxdx=fxdx±gxdxE) fxdx'=fx G) a∙fxdx=afxdxАнықталмаған коэффициенттер (жай бөлшектерге жіктеу) тәсілімен табылатын интеграл D) 3x2+2x-1x-12x+2dxE) xx-1x2+x+22dxF) dxx4-1Анықтауышты есепте 12342:48/4;12;24/2
Анықтауышты есепте 2-214:20/2;30/3
Анықтауышты есепте 24-53:26;52/2;78/3
Анықтауышты есепте 316510:-50
Анықтауышты есепте 3-21-21320-2:-48/4;-24/2;-12
Анықтауышты есепте 43-12:33/3;22/2
Анықтауышты есепте: -3231:-18/2
Анықтауышты есепте:3-21-21320-2:-12; -48/4; -24/2
ББББББББББББББББББ
Баған-матрица D) 85-9E) 12-26G) 5-3Баған-матрица:513;5-3Берілгені z = x2 + xy + y2 табу керек: Zxx'':2;4/2;6/3
Берілгені z=6x2-3xy+5y2 табу керек: Zxx”:12;24/2
Берілгені Z=x3+y3-3xy. Табу керек Zxy”:-9;-3
Берілгені Z=х2+у2, Zх'(2;3) мәнін табу керек:22;4;24Берілгені: z= 6x2 – 3xy + 5y2 табу керек: Z''xx :24/2
Берілгені: z=6x2 – 3xy +5y2 табу керек Zxx'':24/2;36/3
Берілгені: z=x2 + xy + y3. Табу керек: Z''xx:4/2; 2
Бөліктеп интегралдау арқылы табылатын интеграл A) xarctgxdxC) 1+xsinxdxF) lnxdxБіртекті емес теңдеулер жүйесі –B) 3x-5y=12x-7y=3C) 2x-y=22x+y=6D) 4x+y=132x-8y=81Біртекті емес теңдеулер жүйесі:3х-5у=12х-7у=3;2х-у=22х+у=6Біртекті теңдеулер жүйесі –A) 3x-5y=02x-7y=0E) 5x-9y=0x-y=0H) x-y=05x+y=0Біртекті теңдеулер жүйесі:x-y=05x+y=0Бірінші ретті сызықтық дифференциалдық теңдеу B) y+x2+5y=4C) y+y=5xD) y+5xy=0Бірінші ретті дифференциалдық теңдеу C) y+5x=e4xE) y=x2+6x-8H) 4+xy=x2-1Бірінші ретті сызықтық дифференциалдық теңдеу:y' + 5xy =0; y'+(x2+5)y =4
Бірінші ретті сызықтық дифференциалдық теңдеу:y'+5xy=0
Бірінші ретті сызықтық дифференциалдық теңдеу:y'+5xy=0;y'+y=5x;(4+x)y'=x2-y2
ВВВВВВВВВВВВВВВВВ
Векторлардың компланарлық шарты A) аралас туынды нөлге теңE) осы векторлардан құрылған параллелепипедтің көлемі нөлге теңG) осы векторлардан құрылған пирамиданың көлемі нөлге тең
Векторлардың компланарлық шарты:аралас туынды нөлге тең;осы векторлардан құрылған параллелепипедтің көлемі кез-келген оң санға тең
ДДДДДДДДДДДДДД
Даламбер белгісі бойынша қатар n=1∞2n-1n!:A) жинақты C) жинақты, өйткені q=0F) жинақты, өйткені q<1Даламбер белгісі бойынша қатар n=1∞2n-1n! :жинақты, өйткені q=0; жинақты, өйткені q<1; жинақты
Даламбер белгісі бойынша қатар n=1∞2n-1n!:жинақты ;жинақты, өйткені q=0
Для параболы x2=-4y B) төбесі 0;0 нүктедеD) директриса теңдеуі y=1F) фокусы F0;-1Для эллипса 9x2+25y2=225 A) үлкен жартыось a=5D) кіші жартыось b=3G) фокустар арасындағы қашықтық c=4ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ
Егер f(x) = x3√xболса, f ´(8) табу керек:16/6
Егер f(x)= x3 – 3x2 + 3x + 2 болса, f '(0) табу керек:6/2; 9/3; 3
Егер y(x)= x2 + 3x – 5 болса, у'(1) табу керек:10/2
Егер fx=x3x болса, f’(8) табу керек:16/3
Егерf(x)=(1+3x)3болса,онда fʹ'(l) мәні;\В)2·log24D)2log24Екі вектордың векторлық көбейтіндісінің модулі C) осы векторлардан құрылған параллелограммның ауданына теңF) теріс емес санH) осы векторлардан құрылған үшбұрыштың екі еселенген ауданына тең
Екі вектордың векторлық көбейтіндісінің модулі:оң сан;осы векторлардан құрылған параллелограмның ауданына тең
Екінші ретті сызықтық дифференциалдық теңдеудің y+5y+4y=0 сипаттаушы теңдеуінің түбірлері C) k1=-4, k2=-1F) екі түбірі де теріс санG) екі түбірі де бүтін сан
Екінші ретті дифференциалдық теңдеу A) y+xy=7F) y=sin9xG) y+5y+4y=0Екінші ретті дифференциалдық теңдеу:y’’+5y’+4y=0;y’’=2-cosx·y’’
Екінші ретті сызықтық дифференциалдық теңдеудің y”+5y’+4y=0 сипаттаушы теңдеуінің түбірлері:екі түбірі де бүтін сан;k1=-4;k2=-1
Есепте 102020208:24/3
Есепте -152070120:-28/2
Есепте 3π22π1-cosx∙sinx∙xdx:-4/6;-6/9;-2/3
Есепте 0π415dxcos2x:45/3
Есепте 0π44dxcos2x:4
Есепте 0π4sin4xdx:2/4;1/2;0,5
Есепте 01x2dx02y2dy03z2dz:23;16/2;8
Есепте 014x3dx:0,1·10;100
Есепте 01dx02y2dy03dz:24/3;16/2
Есепте 024x3dx:48/3;32/2;16
Есепте 03dx9-x2:2/2;1;8/8
Есепте 03dx01dy02yzdz:9Есепте 045dxcos2x:15/3;10/2;5
Есепте 0πsinx3dx:15/10;1,5
Есепте 12dxx3:3/8;9/24
Есепте 12x3dx:30/8;15/4;45/12
Есепте 23xdx:2,5;25/10
Есепте 23π013dx1-x2:8/8;1;20
Есепте-π4π41cos2x-sinxdx:4/2;2
Есептеπ6π2cosxdx:1/2;2/4;0,5
Есепте01dx02dy02zdz:22
Есепте12x3dx:15/4
Есепте23xdx:5/2
Есепте: 0π3sinxdx :0,5
Есепте: 0π410dxcos2x :20/2; 10
Есепте: 01x2dx02y2dy03z2dz :24/3; 16/2; 8
Есепте: 0πcosх2dx:4/2; 2
Есепте:01dx02ydy02zdz :2; 10/5; ½-1
ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ
Жинақтылыққа Даламбер белгісімен зерттелетін қатардың жалпы мүшесі C) 2n-1n-1!D) n!3n-1E) 1011n1n5Жинақтылыққа Даламбер белгісімен зерттелетін қатардың жалпы мүшесі A) n1+2n!C) 14n∙n!E) 10n!5n+4Жинақтылыққа Даламбер белгісімен зерттелетін қатардың жалпы мүшесі:2n-1n-1;n!3n-1Жинақтылыққа Кошидің радикалдық белгісімен зерттелетін қатардың жалпы мүшесі A) n1+2nnD) 2n+53n-12nG) 1+3nn2Жинақтылыққа Кошидің радикалдық белгісімен зерттелетін қатардың жалпы мүшесі A) 3n4+nnC) 3+n4+n5nD) 2n+53n-12nЖинақтылыққа Лейбниц белгісімен зерттелетін қатардың жалпы мүшесі B) -1nn+1lnn+1D) –1n+1n2F) -1nn2n;1n(n+1);Жинақтылыққа салыстыру белгісімен зерттелетін қатардың жалпы мүшесі B) 1n+1lnn+1D) 15n2+1E) 1n4+5n-1Жинақтылықтың қажетті белгісі орындалатын қатардың жалпы мүшесі B) 1n+1lnn+1D) 1n2F) 12nЖинақтылықтың қажетті белгісі орындалатын қатардың жалпы мүшесі B) 14n+9nD) 1n2E) 3n-15n3+4Жұп та емес, тақ та емес функция A) fx=x+3D) fx=x+3x-5H) fx=1-x5Жұп та емес, тақ та емес функция: fx=x+3;fx=x+3x-5;fx=1-x5Жұп функция B) fx=5x2+3E) fx=x4H) fx=1-x6Жұп функция:f(x) =1-x6;f(x) =5x2+3;f(x) =x4
ИИИИИИИИИИИИ
Интегралды есепте ln3xxdx:14ln4x+C;312ln4x+CИнтегралды есепте dx3x+7:13ln62х+7+С;13ln3х+7+С;Интегралды есепте Ωx+2ydxdy, мұндағы Ω аймағы у=0,х=1,у=х2:9/516;39/20;9/20
Интегралды табыңыз x2+2xdx:4х312+х2+С;х33+х2+С;2х36+х2+СИнтегралды табыңызlnxxdx:12ln2x+C;48ln2x+CККККККККККККК
Квадрат матрица A)a11a12a21a22F) a11a12a13a21a22a23a31a32a33H) a11a12a13a14a21a22a23a24a31a41a32a42a33a43a34a44Квадрат үшмүшелікте толық квадратты ажырату тәсілімен табылатын интеграл B) dxx2+4x-5D) dxx2+4x+7G) dx5-3x-x2Келесі сызықтармен шектелген фигураның ауданын табу керек y=3x2, y=0, x= - 3, x=2:70/2;105/3
Келесі сызықтармен шектелген фигураның ауданын табу керек у=2, у=0, х=3, х=0:18/2;27/3;9
Келесі сызықтармен шектелген фигураның ауданын табу керек: y=cos x, y=0, x=0, x= π/2 :1; 8/8
Келесі сызықтармен шектелген фигураның ауданын табу керек: y=x, y=0, x=4 :8; 16/2; 24/3
Келесі сызықтармен шектелген фигураның ауданын табыңыз у=5х,х=2,у=0:30/3;40/4;10
Кошидің радикалдық белгісі бойынша қатар n=1∞3n4+nn ?B) жинақсыз C) жинақты, өйткені q=0H) жинақсыз, өйткені q=3Кошидің радикалдық белгісі бойынша қатар n=1∞3n4+nn:жинақсыз, өйткені q>1
Кошидің радикалдық белгісі бойынша қатар n=1∞1+1n2:жинақсыз,өйткені q>1
Кривая y=x7 A) -∞;0 аралығында дөңесD) 0;+∞ аралығында ойысH) x=0 – иілу нүктесі
ҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚ
Қатар-матрица A)82-91D) 85-9H) 07ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ
Лейбниц белгісі бойынша қатар n=1∞-1n+1n2 :A) жинақты C) жинақты, өйткені a1>a2>...>an>...D) жинақты, өйткені an→0ММММММММММ
М (1; -2) нүктесіндегі Z 'x + Z 'y-нің мәні, егер Z = 5xy – y2:-1; -20; -30
М1(1;1;0), М2(-4;0;3) екі нүктенің арақашықтығын тап:35Матрицаның рангы мына жағдайларда өзгермейді:A) кез-келген екі қатарын (бағанын) ауыстырғаннанD) кез-келген қатарының (бағанының) элементтерін λ≠0 санына көбейткенненF) кез-келген қатардың элементтеріне λ≠0 санына көбейтілген басқа қатардың элементтерін қосқаннан
Матрицаның рангы мына жағдайларда өзгермейді:кез келген қатарының элементтерін әр түрлі санға көбейткеннен;кез келген жолының(бағанының) элементтерін λ≠0 санына көбейткеннен;кез-келген екі жолын аыстырғаннан;кез-келген баған элементтерін әртүрлі санға көбейткеннен
Мына матрица үшін кері матрица табуға болады:1423;1052;13-10Мына өлшемді матрицалардың айырмасын табуға болады: B) A3×2 и B3×2E) A2×2 и B2×2H) A1×2 и B1×2Мына өлшемді матрицалардың көбейтіндісін табуға болады: B) A2×3 и B3×2C) A1×2 и B2×2G) A3×3 и B3×1Мына өлшемді матрицалардың қосындысын табуға болады: A) A2×3 и B2×3E) A3×1 и B3×1G) A3×3 и B3×3ППППППППППП
Периодты функция B) fx=5cosxD) fx=2tg7xG) fx=cos24xС=6-10,D=23-4.C-4Dматрицасының мәні: В)-2-36 Е)-2-1342ССССССССССССССС
Сандық қатары үшін 11·2+12·3+13·4+14·5+…дұрыс тұжырымы;F)un=1n-1n+1 G)limn→∞Sn=1Сызықтармен шектелген фигураның ауданын табу керек y=sinx,y=0,x=π/2,x=0:1;8/8
Сызықтармен шектелген фигураның ауданын табу керек у=3х2,х=0,х=4,у=0:128/2;64;192/3
Сызықтармен шектелген фигураның ауданын табу керек у=х3,х=0,х=2,у=0:12/3;4
ТТТТТТТТТТТТ
Тақ функция C) fx=x3+3xE) fx=x3G) fx=4x7Тікелей интегралдау арқылы табылатын интеграл A) dxсоs23xB) x24xdxE) e2x+1e3xdxУУУУУУУУУУУУУУ
у = x + 3 түзуі: :(0;3) нүктесі арқылы өтеді;Ох өсімен 450 жасайды;Ох өсінен 3-ке тең кесінді қияды;Оу өсінен 3-ке тең кесінді қияды
у=2х-3 және у=-0,5х+6 түзулері:перпендикуляр;900 бұрыш жасайды
у=2х-3 және у=2х+10 түзулері:параллель;0о бұрыш жасайды, бірдей бұрыштық коэффициентке ие
у=х3+3х-4 функциясының х0=-1 нүктесіндегі туындысын табу керек:6;24/4;0,6·10
у2=4х параболасы үшін:төбесі (0;0);фокусы (1;0);директриса теңдеуі х=1
ҮҮҮҮҮҮҮҮҮҮҮҮ
Үш вектордың аралас көбейтіндісінің модулі B) теріс емес санD) осы векторлардан құрылған параллелепипедтің көлеміне теңF) осы векторлардан құрылған пирамиданың алты еселенген көлеміне тең
Үшінші ретті дифференциалдық теңдеу B) y+5x=yD) y=2-cosx∙yF) y=sin9xФФФФФФФФФФФФ
Функция y=44-x2 C) x=2 – үзіліс нүктесіD) x≠±2 – анықталу облысыF) x=-2 – үзіліс нүктесі
ХХХХХХХХХХХХХХХ
х + y + z - 2=0 жазықтығы:координаталық остерден 2-ге тең кесінділер қияды;Ох осінен 2-ге тең кесінді қияды; координаталық остерден 2-ге тең кесінділер қияды
х=4 түзуі:Оу өсіне параллель
х2+у2=9 шеңберінің радиусы неге тең:6/2;3
ШШШШШШШШШ
Шекті есепте limх→-2х2-х-6х2-4:5/4;10/8
Шекті есепте limх→∞1-cosxx2:2/4;1/2
Шекті есепте limn→∞5n2-n-110-7n-4n2:-1,25
Шекті есепте limn→∞6-5n-2n218-3n-4n2:1/2
Шекті есепте limx→0sin7xx:7;21/3;14/2
Шекті есепте limx→0tg4xsin2x:2
Шекті есепте limx→0tg6xsin5x:12/10;6/5
Шекті есепте limx→0tg8x5x:16/10;8/5;1,6
Шекті есепте limx→∞2x5-4x2+3x5+3x+1:6/3
Шекті есептеlimx→02arcsinx3x:8/12;2/3
Шекті есепте: limn→∞5n2-n-110-7n-4n2:-1,25; -10/8; -5/4
Шекті есепте:limх→2х2-3х+2х2+х-6:0,2;2/10
Шекті есепте:limn→∞3n+41-5n:-6/10
A1;2 және B-3;2 нүктелері арқылы өтетін түзудің теңдеуі B) x-1-4=y-20D) y=2G) y-2=0A-1;3 және B2;3 нүктелері арқылы өтетін түзудің теңдеуі A) x+13=y-30C) y=3E) y-3=0A-1;3 және B4;-2 нүктелері арқылы өтетін түзудің теңдеуі A) x+1=3-yC) x+y-2=0H) x+14+1=y-3-2-3A2, 2 және B5, -2 нүктелері берілген. AB векторының абсциссасы B) 3E) бүтін санF) оң сан
A2, 2 және B5, -2 нүктелері берілген. AB векторының ординатасы C) -4E) бүтін санH) теріс сан
A2, 2 және B5, -2 нүктелері берілген. AB векторының ұзындығыC) 5E) бүтін санF) оң сан
A2, 2 және B5, -2 нүктелері берілген. AB кесіндісінің ортасының абсциссасы F) оң санG) 3,5H) теріс сан
A2, 2 және B5, -2 нүктелері берілген. AB кесіндісінің ортасының Ординатасы B) 0E) бүтін санH) теріс емес сан
A=1400111-10 матрицасының рангы A) 3E) 2-ден артықG) 1-ден артық
A=1400-211-10 матрицасының A23 алгебралық толықтауышы B) 5D) оң санF) бүтін сан
A=1400-211-10 матрицасының M23 миноры C) -5E) теріс санF) бүтін сан
C=114013, D=314-205. C-4Dматрицасын табу керек:-11-31282017C=23-3103,D=42-1304.C-2D матрицасын табу керек:-6-1-50-50-5;-6-60-1-50-5; -6-1-1-50-5C=-31427156,D=021-134-10.C-Dматрицасын табу керек:-3-1334-366C=6-10,D=23-4. C-4D матрицасын табу керек:-2-1342fx,y=x2y+2x+3y-1 функциясы үшін fyy3,2 дербес туындысы A) 0 D) бүтін санH) нақты сан
fx,y=x2y+2x+3y-1 функциясы үшін fxy21,0 дербес туындысы B) 0C) бүтін санF) теріс емес сан
fx,y=x2y+2x+3y-1 функциясы үшін fxx3,2 дербес туындысы B) 4D) бүтін санF) оң сан
fx,y=x2y+2x+3y-1 функциясы үшін fx2y1,0 дербес туындысы A) нақты сан E) оң санG) 2
fx,y=x2y+2x+3y-1 функциясы үшін fx0,0 дербес туындысы C) 2D) бүтін санG) оң сан
fx,y=x2y+2x+3y-1 функциясы үшін fxy3,2 дербес туындысы D) бүтін сан E) 6F) оң сан
fx,y=x2y+2x+3y-1 функциясы үшін fy0,0 дербес туындысы A) 3B) оң санD) бүтін сан
fx,y=x2y+2x+3y-1 функциясы үшін fyx3,2 дербес туындысы D) бүтін санE) 6F) оң сан
fx,y=x2y+2x+3y-1 функциясы үшін fxx’(3;2) дербес туындысы:бүтін сан;0
fx,y=x2y+2x+3y-1 функциясы үшін fxу’’(1;0) дербес туындысы:2;нақты сан
fx,y=x3y+5y функциясы үшін fxx1,0 дербес туындысы A) нақты санB) 0C) теріс емес сан
fx,y=x3y+5y функциясы үшін fyy1,0 дербес туындысы B) 0C) нақты санF) теріс емес сан
fx,y=xx-y функциясы үшін fx1,0 дербес туындысы D) бүтін санG) нақты санH) 0
fx,y=xx-y функциясы үшін fy1,0 дербес туындысы B) 1C) бүтін сан E) оң сан
fx=x33 қисығына x=-1 нүктеде жүргізілген жанаманың бұрыштық коэффициенті A) 1D) нақты санE) оң сан
fx=x33-2x2+4x-5 функциясының x=0 нүктедегі екінші ретті туындысы C) -4E) теріс санG) бүтін сан
fx=x33-2x2+4x-5 функциясының x=0 нүктедегі туындысы D)4F) оң санG) нақты сан
fx=1x2 функциясының алғашқы функциясы A) -1x+C C) -1x+6E) -1x+7
fx=1-xx2+3 функциясының x=1 нүктесіндегі туындысын табыңыз:-0,25;-1/4
fx=5x функциясының алғашқы функциясы B) 5xln5D) 5xln5+C F) 5xln5+9fx=e-5x функциясының алғашқы функциясыD) -15e-5x+C G)-15e-5x+12H) -15e-5x+7fx=e5x функциясының x=0 нүктедегі екінші ретті туындысы F) оң санG) бүтін санH) 25fx=e5xфункциясының х=0 нүктедегі екінші ретті туындысы:оң сан
fx=x4+5 функциясының x=1 нүктедегі туындысы D) 4F) оң санG) нақты сан
fx=2x7 функциясының алғашқы функциясы D) x84G) x84-10H) x84+Cfx=3x2+x+8 функциясының x=1 нүктедегі екінші ретті туындысы A) 6G) бүтін санH) оң сан
fx=43x функциясының алғашқы функциясыB) 3x3xC) 3x3x+2E) 3x3x+Cfx=cos3x функциясының алғашқы функциясыA) 13sin3x+C B) 13sin3x+9E) 13sin3x-14
fx=sin6x функциясының x=0 нүктедегі туындысы A) 6G) нақты санH) оң сан
t=tgx2 универсал ауыстырын қолдану арқылы табылатын интеграл A) dx3соsx+2F) dx2-sinxH) dx3-2sinx+соsxx+y+z-z2=0 айқын емес функциясы үшін ∂z∂x1,1,0 дербес туындысы B) -1C) бүтін сан F) теріс сан x+y+z-z2=0 айқын емес функциясы үшін ∂z∂y1,1,0 дербес туындысы A) -1C) бүтін санF) теріс сан
x+y+z-2=0 жазықтығы B) Ox өсінен 2-ге тең кесінді қияды E) координаталық өстерден 2-ге тең кесінділер қиядыH) координаталық өстерден бірдей кесінді қияды
x=4 түзуі A) Ox өсімен 90° бұрыш жасайдыB) Oy өсіне параллель C) Ox өсінен 4-ке тең кесінді қияды
y=x2+3функциясының туындысының х=1 нүктесіндегі мәнін тап:2/4
y=1x+3 функциясы үшін B) x=-3 – үзіліс нүктесі D) x≠-3 – анықталу облысыE) x=-3 нүктеден басқа барлық нүктелерде үзіліссіз
y=3x2 қисығы E) минимумға иеF) -∞;+∞ аралығында ойысG) иілу нүктесі жоқ
y=2-x2, y=x2 сызықтарымен шектелген фигураның ауданы B) 83F) оң санG) рационал сан
y=-2x2+8x функциясы C) 2;+∞ аралығында кемидіE) -∞;2 аралығында өседіG) x=2 нүктеде максимумға ие
y=2x-3 және y=2x+10 түзулері B) бірдей бұрыштық коэффициентке иеC) 0° бұрыш жасайдыF) параллель
y=2x-3 және y=-12x+6 түзулері A) әртүрлі бұрыштық коэффициентке иеG) перпендикулярH) 90° бұрыш жасайды
y=-3 түзуі C) Ox өсіне параллельD) Oy өсінен -3-ке тең кесінді қиядыG) 0;-3 нүктесі арқылы өтеді
y=4-x2, y=0 сызықтарымен шектелген фигураның ауданы C) 323E) рационал санH) оң сан
y=fx функциясының x0 нүктедегі туындысы арқылы мынаны анықтауға болады: B) Ox өсі мен қисыққа осы нүктеде жүргізілген жанама арасындағы бұрыштыC) Ox өсі мен қисыққа осы нүктеде жүргізілген жанама арасындағы бұрыштың тангенсінE) қисыққа осы нүктеде жүргізілген жанаманың бұрыштық коэффициентін
y=-x түзуі F) 0;0 нүктесі арқылы өтедіG) Ox өсімен 135° бұрыш жасайдыH) k=-1 бұрыштық коэффициентке ие
y=x+3 түзуі A) Ox өсімен 45° бұрыш жасайдыB) Oy өсінен 3-ке тең кесінді қиядыC) 0;3 нүктесі арқылы өтеді
z=x2+2y2+2x-5 функциясы мынаған ие: A) zmin=-1B) экстремумгеE) -1,0 стационар нүктеге
z=fx,y функциясын экстремумге зерттеу үшін мыналар қажет: A) ∂z∂x, ∂z∂y E) кризистік нүктелерH) D= ∂2z∂x2x0,y0∙ ∂2z∂y2x0,y0- ∂2z∂x∂yx0,y0

Приложенные файлы

  • docx 18014404
    Размер файла: 97 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий