Matem exam questions


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
Елшибаева А
йгуль Зейноллиновна


Экономикада
ғы

математика
»

Предназначе
но для студентов
всех специальностей,

(1

курс
,
2 г.о.)
,
(1курс
,
3 г.о.)

Отделение ДОТ.

Учебный год: 2015
-
2016Текст вопроса

1

Анықтауышты

есептеңіз

.

2

Анықтауышты

есептеңіз

.

3

Анықтауышты

есептеңіз

.

4


матрицасының
элементінің минорын табыңыз
.


5


матрицасының
элементінің минорын

6


матрицасының

элементінің минорын табыңыз

7


матрицасының

элементінің алгебралық толықта
уышын
табыңыз
.

8матрицасының


элементінің алгебралық толықтауышын
табыңыз
.
.

9


матрицасының


элементінің алгебралық толықтауышын
табыңыз
.


1
0

Анықтауышты

есептеңіз

.

1
1

Анықтауышты

есептеңіз

.

12

Анықтауышты

есептеңіз

.

13

A
=

матрицасы берілген
. 2А

матрицасын табыңыз.


14

A
=

матрицасы берілген
.
-


матрицасын табыңыз.


15


A
=

матрицас
ы берілген
.
3
А

матрицасын табыңыз.


16матрицасы берілген
.

-

3
А

матрицасын табыңы
з.


17

A=

және B

матрицалары берілген.
A
+
B

матрицасын
табыңы
з
.


18

A
=

және

B
=

матрицалары берілген
.
A
-
B

матрицасын
табыңыз
.


19


және

матрицалары берілген.
A
+
B

матрицасын
табыңыз
.


20


және


матрицалары берілген
.

A
-
B

матрицасын табыңыз
.

21

A
=

матрицасы берілген
.

A
+2
Е

матрицасын табыңыз
,
мұндағы
E


бірлік

ма
т
рица.

22

A
=

матрицасы берілген
.
Aматрицасын табыңыз
,
мұндағы
E


бірлік

матрица.


23


және


матрицалары берілген
.

2
A
+
B

матрицасын
табыңыз
.

24

A
=
және

B
=


матрицалары берілген
.

2
A
-
B

матрицасын табыңыз
.


25

A
=

және

B
=

матрицалары берілген
.

АВ

матрицасын табыңыз
.


26

A
=

және

B
=

матрицалары берілген
.АВ

матрицасын т
абыңыз
.

27

A
=

және

B
=

матрицалары берілген
.

АВ

м
атрицасын табыңыз28

A
=

және

B
=

матрицалары берілге
н
.АВ

матрицасын табыңыз
.


29

A
=

және

B
=

матрицалары берілген
.

АВ

матрицасын табыңыз
.
30


және


матрицалары бе
рілген
.

АВ

матрицасын табыңыз
.


31


теңдеулер жүйесі берілген
.
-
ны есептеңіз
.


32


теңдеулер жүйесі берілген
.
-
ді есептеңіз
.

33


теңдеулер жүйесі берілге
н
.
-
ні есептеңіз
.

34


теңдеулер жүйесі берілген
.
-
ны есептеңіз
.

35


теңдеулер жүйесі берілген
.
-
ді есептеңіз
.


36


теңдеулер жүйесі берілген
.
-
ді есептеңіз
.

37

А
бсцисс
асы

2
-
ге тең
М

нүктесі

5х−3у10

түзуінде жатады
.
М

нүктесінің
ординатасын табыңыз
.


38

A

коэффициент
інің қандай мәнінде

Ax
+3
y

4=0
түзуі

(
2
;
-
2
)

нүктесі арқылы
өтеді
?


39

B коэффициент
інің қандай мәнінде

4x

By−50
түзуі

(−4; 3)

нүктесі арқылы
өтеді
?

40

3х−4у−120

түзуінің
осімен қиылысу нүктесін табыңыз
.

41

3х−4у−120

түзуінің

осімен қиылысу нүктесін табыңыз
.

42

Келесі

теңдеулердің қайсысы жазықтықтағы түзудің жалпы теңдеуі болады?

43

Бұрыштық коэффициентпен берілген
түзу теңдеуін көрсетіңіз
:

44


түзуінің бұрыштық
коэффициент
і неге тең
?

45

Түзулер шоғының теңдеуін көрсетіңіз
:

46

Түзудің кесінділік теңдеуін көрсетіңіз
:

47


түзуінен
b

параметрін табыңыз
.48


түзуінің бұрыштық коэффициентін табыңыз
.

49түз
уінің бұрыштық коэффициентін табыңыз

50

Бұрыштық
коэффициент
і

k
=
-
3

және

Oy

осінен
b
=
2

кесіндісін қиятын түзу
теңдеуін табыңыз.

51

(2; 5)
нүктесі арқылы өтетін

Ox

осімен
бұрыш жасайтын түзу теңдеуін
табыңыз.

52

х−2у−60

түзуі
Ox

және

Oy

остерінен қандай кесінділерді қияды
?

53


осінен
кесіндісінжәне

осінен

кесіндісін қиятын түзу
теңдеуін табыңыз.

54


және

түзулерінің параллелдік шартын көрсетіңіз
.

5
5

және
түзулерінің перпендикулярлық шартын көрсетіңіз
.

56


y
=3
x
+2

түзуіне параллель болатын түзуінің
бұрыштық коэффициентін
табыңыз
.

57


y
−5
x
+3

түзуіне пеопендикуляр болатын түзу
інің
бұрыштық коэффициентін
табыңыз
.

58
шегін табыңыз
.

59


шегін табыңыз
.

60


шегін табыңыз

61


шегін табыңыз

62
шегін табыңыз

6
3
шегін табыңыз

6
4
шегін табыңыз

6
5
шегін табыңыз

66


функциясы берілген
.
-
ті есептеңіз
.

67


функциясы берілген
.
-
ті есептеңіз
.

68


функциясы берілген
.
-
ті есептеңіз
.

69
функциясы берілген
.
-
н
і есептеңіз
.


70

.

функциясы берілген
.
-

д
і есептеңіз
.


71

Чему равна пр
оизводная функции
, если
?

72

Егер

болса, онда
функциясының туындысы неге тең
?

73

Егер

болса, онда
функциясының туындысы неге тең
?

7
4

Егер

болса, онда
функциясының туындысы неге тең
?

75

Егер

болса, онда
функциясының туындысы неге тең
?

76

Егер

болса, онда
функциясының туындысы неге тең
?

77

Егер

болса, онда
функциясының туындысы неге тең
?

78


функциясының туындысын табыңыз
.

79


функциясының туындысын табыңыз
.

80


функциясының туындысын табыңыз
.

81


функциясының туындысын табыңыз
.

82


функциясының туындысын табыңыз
.

83
функциясының туындысын табыңыз
.

84функциясының туындысын табыңыз
.

85функциясының туындысын табыңыз
.

86функциясының туындысын табыңыз
.

87функциясының туындысын табыңыз
.

88


функциясының дифференциалын

табыңыз
.

89функциясының дифференциалын

табыңыз
.

90
функциясының дифференциалын

табыңыз
.

91функциясының дифференциалын

табыңыз
.

92функциясының дифференциалын

табыңыз
.

93


функциясы берілген
.
Табу к
ерек
.

94


функциясы берілген
.
Табу керек
.

95


функциясы берілген
.
ті (1
; 1) нүктесінде есептеңіз
.

96


функциясы берілген.

-
ті (1;
-
2) нүктесінде есептеңіз.

97

интегралын есепте.

98

интегралын есепте.

99

Теңдеуді шешіңіз
.

100

Теңдеуді шешіңіз
.

101

интегралы неге тең ?

1
02

интегралы неге тең ?

103

И
нт
еграл
ды табыңыз
.

104

И
нтеграл
ды табыңыз
.

105

И
нтеграл
ды табыңыз
.

106


интеграл
ы неге тең
?

107


интеграл
ы неге тең
?

108

интеграл
ы неге тең
?

109

И
нтеграл
ды табыңыз
.

110

И
нтеграл
ды табыңыз

111

И
нтеграл
ды табыңыз
.

112

И
нтеграл
ды табыңыз
.

113

И
нтеграл
ды табыңыз
.

114

Егер
болса, онда

функциясы үшін

алғашқы

функциясын
табыңыз.

115

Егер

болса, онда
функциясы үшін

алғашқы
функциясын табыңыз
.

116

Егер
болса, онда
функциясы үшін

алғашқы
функциясын табыңыз
.

117

Еге
р
болса,онда
функциясы үшін

алғашқы функциясын
табыңыз
.

118

И
нтеграл
ды табыңыз
.

119

И
нтеграл
ды табыңыз
.

120

И
нтеграл
ды табыңыз
.

121

И
нтеграл
ды табыңыз

.


122

И
нтеграл
ды табыңыз

.

123

И
нтеграл
ды табыңыз

.

124

И
нтеграл
ды табыңыз

.

125

И
нтеграл
ды табыңыз

.

126

И
нтеграл
ды табыңыз

.

127

И
нтеграл
ды табыңыз

.

128

И
нтеграл
ды табыңыз

.

129

И
нтеграл
ды есептеңіз

.

130

И
нтеграл
ды есептеңіз

.


13
1

И
нтеграл
ды есептеңіз

.

132

И
нтеграл
ды есептеңіз

.

133

сызықтарымен шектелген фигура ауданын есептеңіз
.


13
4


сызықтарымен шектелген фигура ауданын
есептеңіз
.


13
5сызықтарымен шектелген фигура ауданын
есептеңіз
.
136сызықтарымен шектелген фигура ауданын есептеңіз
.
137

2х−5у−100
түзу
інің

осімен қиылысу нүктесін табыңыз
.

138

2х3у−60
түзуінің

осімен қиылысу нүктесін табыңыз
.

139

B коэффициент
інің қандай мәнінде

2xBy−50
түзуі

(−
2
; 3)

нүктесі арқылы
өтеді
?

140

C коэффициент
інің қандай м
әнінде

2x+3y+C=0
түзуі

(
1
;
-
2
)

нүктесі арқылы
өтеді?

141

A коэффициент
інің қандай мәнінде

Ax−5y20
түзуі(−4;
-
2
)

нүктесі
а
рқылы өтеді?

142

C коэффициент
інің қандай мәнінде

5x−2y−C0
түзуі

(−
2
;
-

3)
нүктесі
арқылы өтеді?

1436=0
теңдеуімен берілген түзу қалай орналасқан
?

144

2
x
+4=0

теңдеуімен берілген түзу қалай орналасқан
?

145

2х3у0

теңдеуімен берілген түзу қалай орналасқан?

146

М(
1
;

1
)

нүктесінен
түзуіне дейінгі арақашықтықты табыңыз

.

147

Кординаталар бас нүктесінен

түзуіне дейінгі арақашықтықты
табыңыз

148

О
рдинат
асы

4
-
ке тең
N

нүктесі
3х−у−20

түзуіне жатады

.
N

нүктесінің

абсциссасын табыңыз.

149

x−5y20

түзуі берілген
. M(3; 1), N(1; 5), P(1; 3), Q(8; 2)
нүктелерінің
қайсылары осы түзуде жатады ?

150

2xy−30

түзуі бер
ілген
. M(1; 1), N(1; −1), P(2; −1),Q(1; 2)
нүктелерінің
қайсылары осы түзуде жатады ?


Приложенные файлы

  • pdf 18014270
    Размер файла: 355 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий